KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska"

Transkrypt

1 KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

2 2 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

3 B. STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE II stopnia Specjalność: Urządzenia sanitarne 3

4 4 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

5 Nazwa przedmiotu: Technika komputerowe w inż. sanitarnej IS-2178 A Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=2 P=0 S=0 Punkty ECTS: 2(L) = 2 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja dr inż. Ireneusz Nowogoński Zapoznanie studentów z podstawami zastosowania komputerów w projektowaniu sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Program ćwiczeń laboratoryjnych: Opracowanie projektu sieci wodociągowej otwartej przy użyciu programu EPANET lub CROSS. Opracowanie projektu sieci wodociągowej zamkniętej przy użyciu programu EPANET lub CROSS. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej przy użyciu programu SWMM lub HYKAS oraz analiza warunków jej pracy. Analiza pracy obiektów sieciowych (pompownie, zbiorniki, przelewy) przy zmiennych warunkach dopływu/rozbioru. 1. Biedugnis S., 1998; Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji. OWPW, Warszawa. 2. Knapik K., 1998; Zastosowanie techniki komputerowej w obliczaniu systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wydawnictwo PK, Kraków. 3. Head G., Head J., 1997; AutoCAD sztuczek i chwytów. Helion, Gliwice. 5

6 Nazwa przedmiotu: Systemy CAD IS-2178 B Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=2 P=0 S=0 Punkty ECTS: 2(L) = 2 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Informatyczne podstawy projektowania dr inż. Ireneusz Nowogoński Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami CAD. Program ćwiczeń laboratoryjnych: Wykorzystanie modelowania bryłowego do projektowania elementów wyposażenia sieci kanalizacyjnych. Projektowanie z wykorzystaniem nakładek branżowych na środowisko Auto- CAD. Filozofia pracy z branżowymi wersjami środowiska AutoCAD. 1. Graf J., 2005; AutoCAD 2005 i 2005PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice. 2. Dudek M., 1997; AutoLISP. Praktyczny kurs. Helion, Gliwice. 3. Head G., Head J., 1997; AutoCAD sztuczek i chwytów. Helion, Gliwice. 6

7 Nazwa przedmiotu: Zagadnienia przepływu masy i ciepła IS-2273 Forma i liczba godzin: W=2 E C=1 L=0 P=0 S=0 Punkty ECTS: 3(W) + 1(C) = 4 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Matematyka I i II, Mechanika płynów, Podstawy termodynamiki technicznej Prowadzący dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Poznanie wybranych zagadnień z wymiany ciepła i masy z punktu widzenia rozwiązywania problemów brzegowych. Program wykładów: Podstawowe prawa zachowania ośrodków ciągłych: masy, pędu i energii. Wybrane zagadnienia przepływów płynów ściśliwych i nieściśliwych. Ruch ciepła ustalony i nieustalony. Przejmowanie ciepła w przepływie i uwarstwionym. Konwekcja ciepła wymuszona i swobodna. Wymienniki ciepła. Zjawisko dyfuzji masy. Przykłady niektórych rozwiązań równań zachowania. Program ćwiczeń audytoryjnych: Rozwiązywanie problemów brzegowych z wymiany masy i ciepła. 1. Talar J., Duda P., 2003; Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła, WNT, Warszewa. 2. Zarzycki R., 2005; Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska. WNT, Warszawa. 3. Puzyrewski R., Sawicki J., 1987; Podstawy mechaniki płynów. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 4. Wiśniewski S., 1988; Wymiana ciepła. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 5. Hobler T., 1986; Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa. 6. Landau L.D., Lifszyc E.M., 1994; Hydromechanika. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 7

8 Nazwa przedmiotu: Alternatywne źródła energii II IS-2274 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Forma i liczba godzin: W=2 C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 2(W) + 1(P) = 3 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Mechanika płynów, Podstawy termodynamiki technicznej, Alternatywne źródła energii I Prowadzący prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Poznanie rodzajów, zasobów i sposobów pozyskiwania energii w Świecie i Polsce. Energia odnawialna jako alternatywne źródło i jej udział w ogólnej strukturze spożycia. Umiejętność obliczeń i doboru odnawialnych źródeł energii. Program wykładów: Urządzenia i systemy do pozyskiwania energii odnawialnej. Kolektory słoneczne, wiatraki, turbiny wodne i pompy ciepła. Pompy ciepła: sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Zastosowanie pomp ciepła w pozyskiwaniu niektórych rodzajów energii odnawialnej. Współpraca pomp ciepła z klasycznymi źródłami energii. Cieplna gospodarka skojarzona. Program ćwiczeń audytoryjnych: Obliczanie i projektowanie urządzeń służących do wykorzystywania energii odnawialnych. Dobór sprężarkowej pompy ciepła do układu grzewczego. Wykorzystanie odwiertu jako dolnego źródła ciepła, pompy ciepła - obliczenia teoretyczne. 1. Szargut J., Ziębik A., 1998; Podstawy energetyki cieplnej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 2. Skorek J., Kalina J., 2005; Gazowe układy kogeneracyjne, WNT, Warszawa,. 3. Jastrzębski Z.: Energia słoneczna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, Rubik M., 1999; Pompy ciepła. Ośrodek Informacji Technika w budownictwie, Warszawa. 5. Jackowski K., 1971; Elektrownie wodne (turbozespoły i wyposażenia). WNT, Warszawa. Literatura uzupełniająca: 6. Zalewski W., 2001; Pompy ciepła (sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne). IPPU MASTA, Gdańsk. 7. Zimny J., 2004; Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych. Nr 22, AGH, Kraków. 8

9 Nazwa przedmiotu: Renowacja sieci wodociągowych IS-2225 i kanalizacyjnych Forma i liczba godzin: W=2 C=1 L=0 P=0 S=0 Punkty ECTS: 2(W)+1(C) = 3 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja Jednostka realizująca zajęcia: Zakład Sieci i Instalacji sanitarnych dr inż. Teresa Nowak Przekazanie studentom wiedzy z zakresu napraw istniejących i budowy nowych sieci metodami bezwykopowymi. Program wykładów: Przyczyny i skutki uszkodzeń przewodów i obiektów na sieciach. Metody oceny stanu technicznego sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Sposoby czyszczenia przewodów i kanałów. Przeglądy sieci przy pomocy kamery. Kryteria doboru bezodkrywkowej metody rehabilitacji przewodu. Omówienie metod naprawy, renowacji, rekonstrukcji i wymiany rurociągów podziemnych (doszczelnianie, natryski nowych powłok, wklejanie rękawów, krótki i długi relining, użycie kreta do łamania starych rur). Ocena techniczno ekonomiczna zastosowania technologii bezodkrywkowych do napraw sieci. Budowa nowych sieci metodami bezodkrywkowymi: przewiert sterowany i mikrotunel. Program ćwiczeń audytoryjnych: Analiza szczegółowa wybranych metod renowacji sieci na podstawie zrealizowanych inwestycji. 1. Mielcarzewicz W., Wartalski J., 1990; Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWr, Wrocław. 2. Poradnik: 1983; Wodociągi i kanalizacja. Arkady, Warszawa. 3. Kuliczkowski A., 1998; Problemy bezodkrywkowej odnowy przewodów kanalizacyjnych. Wydawnictwo PŚk, Kielce. 4. Kwietniewski M., 1995; Metody czyszczenia przewodów. Wydawnictwo PW, Warszawa. 5. Czasopisma NTTB i Technologie Bezwykopowe, materiały firm specjalizujących się w naprawach bezwykopowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz mikrotunelingu i przewiertach sterowanych. 9

10 Nazwa przedmiotu: Instalacje gazowe i specjalne IS-2276 Forma i liczba godzin: W=1 E C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 2(W)+1(P) = 3 Wymagania wstępne: brak dr inż. Marzena Nadolna Zapoznanie studentów z projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji gazowych, gazu ziemnego i płynnego. Przedstawienie zagadnień z zakresu wodnych instalacji przeciwpożarowych i systemów oddymiających budynków wysokich i wysokościowych. Program wykładów: Przedstawienie metodyki projektowania wewnętrznych instalacji gazowych gazu ziemnego i gazu płynnego. Omówienie zasad wykonawstwa, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych. Przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących sieci gazowych nisko i średniociśnieniowych, punktów i stacji redukcyjno pomiarowych gazu oraz lokalnych sieci rozdzielczych gazu płynnego. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z doborem i projektowaniem wodnych instalacji przeciwpożarowych i systemów oddymiających w budynkach wysokich i wysokościowych. Program ćwiczeń projektowych: Projekt instalacji gazu ziemnego wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Projekt instalacji gazu płynnego dla budynku jednorodzinnego. 1. Bąkowski K., 2002; Sieci i instalacje gazowej. WNT, Warszawa. 2. Barczyński A., Podziemski T., 2002; Sieci gazowe polietylenowe projektowanie, budowa, użytkowanie. Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG SA, Warszawa. 3. Praca zb. pod red. M. Gałusza, 2003; Energetyka gazowa. Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Wydawnictwo EUROPEX, Kraków. 4. Zajda R., 2003; Instalacje gazowe. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydawnictwo Cobo-Profil, Warszawa, 5. Mizieliński B., Wolanin J., 2006; Kondygnacyjny system oddymiania budynków. Wentylacja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 6. Brzezińska D., Jędrzejewski R., 2003; Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych. Fluid Desk, Szczecin 10

11 Nazwa przedmiotu: Wybrane działy wodociągów i kanalizacji IS-2277 Forma i liczba godzin: W=2 E C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 3(W) + 1(P) = 4 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja dr inż. Ireneusz Nowogoński Uzupełnienie wiedzy zdobytej na wykładach podstawowych o najnowsze informacje w zakresie metodologii projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Program wykładów: Budowa sieci wodociągowych: wykopy, układanie rur, odbiór eksploatacyjny, próba szczelności. Zasady eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowych. Metody odmrażania przewodów. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenach szkód górniczych. Zasady eksploatacji zbiorników wodociągowych. Wybrane obiekty sieci kanalizacyjnej: przelewy burzowe, syfony i szczegółowe zasady ich projektowania. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa: budowa systemów, obiekty, urządzenia, armatura, zasada działania, sposoby realizacji, uproszczone metody obliczeń. Wykonawstwo robót podczas budowy sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, metody odwadniania gruntów, wykonanie konstrukcji kanałów z różnych materiałów, próby ciśnieniowe i szczelności dla rur sztywnych i termoplastycznych. Program ćwiczeń projektowych: Projekt techniczny sieci wodociągowej, zasilającej dwa budynki, projekt przejścia syfonowego przez przeszkodę na kanalizacji ogólnospławnej. 1. Gabryszewski T., 1983; Wodociągi. Arkady, Warszawa. 2. Mielcarzewicz W., Wartalski J., 1990; Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWr, Wrocław. 3. Praca zb. pod red. T. Gabryszewski, 1983; Wodociągi i kanalizacja. Poradnik. Arkady, Warszawa. 4. Gruszecki T., Wartalski J., 1986; Kanalizacja. materiały do projektowania. Wydawnictwo WSInż, Koszalin. 5. Błaszczyk W., 1983; Kanalizacja. T. I. Arkady, Warszawa. 11

12 Nazwa przedmiotu: Odwodnienie obiektów inżynierskich IS-2278 A, obierlany Forma i liczba godzin: W=1 C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 1(W)+1(P) = 2 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Mechanika gruntów, Mechanika płynów Jednostka realizująca zajęcia: Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej dr hab. U. Kołodziejczyk, prof. UZ Zapoznanie studentów z metodami projektowania, budowy i eksploatacji systemów odwodnień obiektów inżynierskich. Program wykładów: Charakterystyka elementów środowiska objętych odwodnieniem: warunki fizjograficzne, hydrologiczne, geologiczne i hydrogeologiczne. Wymiarowanie odwodnień. Powierzchniowe i podziemne urządzenia do odprowadzania wód opadowych. Systemy odwadniania terenów zabudowanych i obiektów inżynierskich. Materiały drenarskie i ich zastosowanie. Rodzaje drenażu (okólny i płytowy). Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów odwadniających wykopy (igłofiltry i elektrodrenaże). Formalno - prawne aspekty ekologicznych skutków odwodnienia. Prognozowanie i monitoring ekologicznych skutków odwodnienia. Program ćwiczeń projektowych: Projekt odwodnienia wybranego obiektu inżynierskiego. 1. Edel R., 2002; Odwodnienie dróg. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa. 2. Mielcarzewicz E., 1990; Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Systemy odwadniania. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 3. Mielcarzewicz E., 1991; Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Podstawy projektowania. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 4. Szling Z., Pacześniak E., 2004; Odwadnianie budowli komunikacyjnych. Oficyna wydawnicza PWr, Wrocław. 12

13 Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy IS-2279 A Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=0 P=2 S=0 Punkty ECTS: 2(P) = 4 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja, Technologia wody, Oczyszczanie ścieków, Gospodarka osadami, Gospodarka odpadami Jednostka realizująca zajęcia: Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów mgr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz Zapoznanie studentów z wymaganiami, zakresem oraz formą projektu budowlanego branży instalacyjnej i technologicznej. Program ćwiczeń projektowych: Wykonanie projektu budowlanego wybranego elementu (obiektu): sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, układu technologicznego oczyszczania wody, ścieków lub przeróbki osadów ściekowych. 1. Gabryszewski T., 1983; Wodociągi. Arkady, Warszawa. 2. Gruszecki T., Wartalski J., 1986; Kanalizacja. Materiały do projektowania. Wydawnictwo WSInż, Koszalin. 3. Mielcarzewicz W., Wartalski J., 1990; Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWr., Wrocław. 4. Bever J., Stein A., Reichmann H., 1997; Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Oficyna wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz. 5. Imhoff K.K., 1996; Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Oficyna wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz. 13

14 Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe IS-2270 i IS-2373 Liczba godzin: W=0 C=0 L=0 P=0 S=2 Punkty ECTS: 3(S) = 3 Wymagania wstępne: brak Nauka prezentacji wyników studiów i badań oraz techniki pisania prac naukowych Program wykładu: Przygotowywanie i prezentowanie referatów dotyczących analizy tematu pracy dyplomowej jako problemu. Referowanie wyników badań. Przygotowywanie i prezentowanie referatów dotyczących analizy tematu pracy dyplomowej jako problemu. Referowanie wyników badań. Przygotowanie prezentacji pracy. 1. Weiner J., 2000; Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 2. Łabocki M., 2000; Wprowadzenie do metodyki badań. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 3. Pozycje literatury wybierane indywidualnie przez studentów, dotyczące tematu wykonywanej pracy dyplomowej. 14

15 Nazwa przedmiotu: Gospodarka skojarzona w energetyce IS-2374 Forma i liczba godzin: W=1 C=0 L=0 P=0 S=0 Punkty ECTS: 1(W) = 1 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Podstawy termodynamiki technicznej dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Poznanie zasad i korzyści z gospodarki skojarzonej. Program wykładów: Termodynamiczne obiegi cieplne: obieg siłowni parowej Clausiusa-Rankine a i obieg gazowy Joule a. Elementy składowe siłowni cieplnych: kocioł parowy, turbina, skraplacz, pompa obiegowa. Turbiny parowe i gazowe. Elektrociepłownie gazowo-parowe. Kocioł odzysknicowy. Gospodarka rozdzielna i skojarzona. Korzyści ze skojarzonej produkcji prądu i ciepła. Oddziaływanie energetyki na środowisko. Pompy ciepła i urządzenia chłodnicze. Skojarzona produkcja prądu, ciepła i chłodu. 1. Szargut J., Ziębik A.; 2007; Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektrycznościelektrociepłownie, Wyd. Prac. Komputerowej J. Skalmierskiego, Gdańsk 2. Chmielniak T., 2008; Technologie energetyczne, WNT, Warszawa 3. Szargut J., 2000; Termodynamika techniczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice. 4. Szargut J., Ziębik A., 1998; Podstawy energetyki cieplnej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 5. Rubik M., 1985; Chłodnictwo. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 6. Marecki J., 1980; Gospodarka skojarzona cieplno-energetyczna. WNT, Warszawa. 7. Marecki J., 1995; Podstawy przemian energetycznych. WNT, Warszawa. 15

16 Nazwa przedmiotu: Laboratorium dyplomowe IS-2375 Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=5 P=0 S=0 Punkty ECTS: 6(L) = 6 Wymagania wstępne: brak Praktyczny udział studenta w realizacji pracy dyplomowej. Umożliwienie dostępu do specjalistycznego sprzętu, programów komputerowych i wykształcenie samodzielności w pracy inzynierskiej. Program zajęć: Zajęcia są zróżnicowane w zależności od promotora i tematów prac dyplomowych. Pobór próbek w terenie. Przygotowanie próbek wody, ścieków, osadów, odpadów do analizy fizyczno-chemicznej, wykonanie analiz, interpretacja wyników badań. Wytyczne do projektowania, wykorzystanie technik komputerowych do projektowania, opracowania danych archiwalnych i wyników obliczeń. 16

KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska 2 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI B. STUDIA NIESTACJONARNE MAGISTERSKIE II stopnia Specjalność: Urządzenia sanitarne 3 4 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Heating, ventilation and air-conditioning Forma

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy termodynamiki Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.0.206 Dla rocznika: 205/206 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Naza przedmiotu: Specjalne urządzenia cieplne i chłodnicze Special systems of thermal and refrigerating Kierunek: inżynieria środoiska Kod przedmiotu:5.2.12 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka energetyczna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska 2 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI B. STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE II stopnia Specjalność: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII I w języku angielskim RATIONAL EXPLOITATION OF ENERGY I Wersja Wydział Kierunek Wszystkie wydziały

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 2 Nazwa w j. ang. Process Engineering 2. Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna Renewable engineering. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energetyka odnawialna Renewable engineering. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Oczyszczanie ścieków deszczowych Nazwa modułu w języku angielskim Stormwater

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne The sanitary systems Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.. Rodzaj przedmiotu: moduł 5.: obieralny Poziom przedmiotu: II stopnia, 7 poziom KRK Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Ekologiczne aspekty wiatrowych KARTA PRZEDMIOTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1- Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną, obejmującą kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY GRZEWCZE Unconventional Heating Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Urządzenia do Sewage treatment devices Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.13 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Nazwa modułu: Autostrady i węzły drogowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja

Bardziej szczegółowo

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-1-515-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-1-515-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Energetyka cieplna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-1-515-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Audyting Energy auditing Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII RATIONAL EXPLOITATION OF ENERGY. Zakład Techniki Cieplnej

KARTA PRZEDMIOTU RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII RATIONAL EXPLOITATION OF ENERGY. Zakład Techniki Cieplnej KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII Nazwa przedmiotu w języku angielskim RATIONAL EPLOITATION OF ENERGY I. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW: 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologie energii odnawialnej Rok akademicki: 2012/2013 Kod: SEN-2-226-EJ-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka jądrowa Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Instalacje budowlane Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 45 Przedmiot: Instalacje przemysłowe i komunalne Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Hydraulika stosowana 1. Wypływ cieczy przez otwory i przystawki, zjawisko kontrakcji strumienia. 2. Dynamiczne oddziaływanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-403-WK-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-403-WK-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Seminarium dyplomowe mgr + udział w badaniach Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-403-WK-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr do procedury nr W_PR_ Nazwa przedmiotu: Audyt energetyczny Energy audit Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: obieralny, moduł 5. II stopnia, 7 poziom KRK

Bardziej szczegółowo

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej KART A PRZ EDM IOTU Kod przedmiotu IC.MOS202 Nazwa przedmiotu w j. polskim Procesy oczyszczania cieczy 2 w j. angielskim Liquid Purification

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria Materiały dydaktyczne Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja Semestr VI Laboratoria 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Obiegi chłodnicze

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 46 Przedmiot: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Wydział Mechaniczny Nazwa programu (kierunku) technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Inżynieria Żywności Ścieżka dyplomowania: Nazwa Projektowanie zakładów

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów Stacjonarnych: I stopnia Zatwierdzony przez: Radę Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Oczyszczanie gazów odlotowych Flue gas clearing Kierunek: Zarządzania i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów: Studia II stopnia Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS-1-408-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Odnawialne źródła energii Nazwa modułu w języku angielskim Renewable energy sources Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-1-702-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-1-702-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-1-702-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Inżynieria oczyszczania wody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-210-EJ-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka jądrowa Poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta: Kategoria przedmiotu.

Załącznik D. Plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta: Kategoria przedmiotu. Załącznik D. Plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta: SEMESTR I P podstawowy 6.13-ST Statystyka P 60 30/EG 30/ZO - - - - 6 6.13-CHS. Chemia środowiska

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice 1 Profil absolwenta ChiK Eksplorujesz

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wód powierzchniowych Surface water treatment

Uzdatnianie wód powierzchniowych Surface water treatment Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Instalacje budowlane Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska wewnętrznego Forming of internal environment Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 5.4.3 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo