KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska"

Transkrypt

1 KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

2 2 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

3 B. STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE II stopnia Specjalność: Urządzenia sanitarne 3

4 4 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

5 Nazwa przedmiotu: Technika komputerowe w inż. sanitarnej IS-2178 A Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=2 P=0 S=0 Punkty ECTS: 2(L) = 2 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja dr inż. Ireneusz Nowogoński Zapoznanie studentów z podstawami zastosowania komputerów w projektowaniu sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Program ćwiczeń laboratoryjnych: Opracowanie projektu sieci wodociągowej otwartej przy użyciu programu EPANET lub CROSS. Opracowanie projektu sieci wodociągowej zamkniętej przy użyciu programu EPANET lub CROSS. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej przy użyciu programu SWMM lub HYKAS oraz analiza warunków jej pracy. Analiza pracy obiektów sieciowych (pompownie, zbiorniki, przelewy) przy zmiennych warunkach dopływu/rozbioru. 1. Biedugnis S., 1998; Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji. OWPW, Warszawa. 2. Knapik K., 1998; Zastosowanie techniki komputerowej w obliczaniu systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wydawnictwo PK, Kraków. 3. Head G., Head J., 1997; AutoCAD sztuczek i chwytów. Helion, Gliwice. 5

6 Nazwa przedmiotu: Systemy CAD IS-2178 B Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=2 P=0 S=0 Punkty ECTS: 2(L) = 2 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Informatyczne podstawy projektowania dr inż. Ireneusz Nowogoński Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami CAD. Program ćwiczeń laboratoryjnych: Wykorzystanie modelowania bryłowego do projektowania elementów wyposażenia sieci kanalizacyjnych. Projektowanie z wykorzystaniem nakładek branżowych na środowisko Auto- CAD. Filozofia pracy z branżowymi wersjami środowiska AutoCAD. 1. Graf J., 2005; AutoCAD 2005 i 2005PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice. 2. Dudek M., 1997; AutoLISP. Praktyczny kurs. Helion, Gliwice. 3. Head G., Head J., 1997; AutoCAD sztuczek i chwytów. Helion, Gliwice. 6

7 Nazwa przedmiotu: Zagadnienia przepływu masy i ciepła IS-2273 Forma i liczba godzin: W=2 E C=1 L=0 P=0 S=0 Punkty ECTS: 3(W) + 1(C) = 4 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Matematyka I i II, Mechanika płynów, Podstawy termodynamiki technicznej Prowadzący dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Poznanie wybranych zagadnień z wymiany ciepła i masy z punktu widzenia rozwiązywania problemów brzegowych. Program wykładów: Podstawowe prawa zachowania ośrodków ciągłych: masy, pędu i energii. Wybrane zagadnienia przepływów płynów ściśliwych i nieściśliwych. Ruch ciepła ustalony i nieustalony. Przejmowanie ciepła w przepływie i uwarstwionym. Konwekcja ciepła wymuszona i swobodna. Wymienniki ciepła. Zjawisko dyfuzji masy. Przykłady niektórych rozwiązań równań zachowania. Program ćwiczeń audytoryjnych: Rozwiązywanie problemów brzegowych z wymiany masy i ciepła. 1. Talar J., Duda P., 2003; Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła, WNT, Warszewa. 2. Zarzycki R., 2005; Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska. WNT, Warszawa. 3. Puzyrewski R., Sawicki J., 1987; Podstawy mechaniki płynów. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 4. Wiśniewski S., 1988; Wymiana ciepła. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 5. Hobler T., 1986; Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa. 6. Landau L.D., Lifszyc E.M., 1994; Hydromechanika. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 7

8 Nazwa przedmiotu: Alternatywne źródła energii II IS-2274 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Forma i liczba godzin: W=2 C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 2(W) + 1(P) = 3 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Mechanika płynów, Podstawy termodynamiki technicznej, Alternatywne źródła energii I Prowadzący prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Poznanie rodzajów, zasobów i sposobów pozyskiwania energii w Świecie i Polsce. Energia odnawialna jako alternatywne źródło i jej udział w ogólnej strukturze spożycia. Umiejętność obliczeń i doboru odnawialnych źródeł energii. Program wykładów: Urządzenia i systemy do pozyskiwania energii odnawialnej. Kolektory słoneczne, wiatraki, turbiny wodne i pompy ciepła. Pompy ciepła: sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Zastosowanie pomp ciepła w pozyskiwaniu niektórych rodzajów energii odnawialnej. Współpraca pomp ciepła z klasycznymi źródłami energii. Cieplna gospodarka skojarzona. Program ćwiczeń audytoryjnych: Obliczanie i projektowanie urządzeń służących do wykorzystywania energii odnawialnych. Dobór sprężarkowej pompy ciepła do układu grzewczego. Wykorzystanie odwiertu jako dolnego źródła ciepła, pompy ciepła - obliczenia teoretyczne. 1. Szargut J., Ziębik A., 1998; Podstawy energetyki cieplnej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 2. Skorek J., Kalina J., 2005; Gazowe układy kogeneracyjne, WNT, Warszawa,. 3. Jastrzębski Z.: Energia słoneczna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, Rubik M., 1999; Pompy ciepła. Ośrodek Informacji Technika w budownictwie, Warszawa. 5. Jackowski K., 1971; Elektrownie wodne (turbozespoły i wyposażenia). WNT, Warszawa. Literatura uzupełniająca: 6. Zalewski W., 2001; Pompy ciepła (sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne). IPPU MASTA, Gdańsk. 7. Zimny J., 2004; Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych. Nr 22, AGH, Kraków. 8

9 Nazwa przedmiotu: Renowacja sieci wodociągowych IS-2225 i kanalizacyjnych Forma i liczba godzin: W=2 C=1 L=0 P=0 S=0 Punkty ECTS: 2(W)+1(C) = 3 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja Jednostka realizująca zajęcia: Zakład Sieci i Instalacji sanitarnych dr inż. Teresa Nowak Przekazanie studentom wiedzy z zakresu napraw istniejących i budowy nowych sieci metodami bezwykopowymi. Program wykładów: Przyczyny i skutki uszkodzeń przewodów i obiektów na sieciach. Metody oceny stanu technicznego sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Sposoby czyszczenia przewodów i kanałów. Przeglądy sieci przy pomocy kamery. Kryteria doboru bezodkrywkowej metody rehabilitacji przewodu. Omówienie metod naprawy, renowacji, rekonstrukcji i wymiany rurociągów podziemnych (doszczelnianie, natryski nowych powłok, wklejanie rękawów, krótki i długi relining, użycie kreta do łamania starych rur). Ocena techniczno ekonomiczna zastosowania technologii bezodkrywkowych do napraw sieci. Budowa nowych sieci metodami bezodkrywkowymi: przewiert sterowany i mikrotunel. Program ćwiczeń audytoryjnych: Analiza szczegółowa wybranych metod renowacji sieci na podstawie zrealizowanych inwestycji. 1. Mielcarzewicz W., Wartalski J., 1990; Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWr, Wrocław. 2. Poradnik: 1983; Wodociągi i kanalizacja. Arkady, Warszawa. 3. Kuliczkowski A., 1998; Problemy bezodkrywkowej odnowy przewodów kanalizacyjnych. Wydawnictwo PŚk, Kielce. 4. Kwietniewski M., 1995; Metody czyszczenia przewodów. Wydawnictwo PW, Warszawa. 5. Czasopisma NTTB i Technologie Bezwykopowe, materiały firm specjalizujących się w naprawach bezwykopowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz mikrotunelingu i przewiertach sterowanych. 9

10 Nazwa przedmiotu: Instalacje gazowe i specjalne IS-2276 Forma i liczba godzin: W=1 E C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 2(W)+1(P) = 3 Wymagania wstępne: brak dr inż. Marzena Nadolna Zapoznanie studentów z projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji gazowych, gazu ziemnego i płynnego. Przedstawienie zagadnień z zakresu wodnych instalacji przeciwpożarowych i systemów oddymiających budynków wysokich i wysokościowych. Program wykładów: Przedstawienie metodyki projektowania wewnętrznych instalacji gazowych gazu ziemnego i gazu płynnego. Omówienie zasad wykonawstwa, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych. Przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących sieci gazowych nisko i średniociśnieniowych, punktów i stacji redukcyjno pomiarowych gazu oraz lokalnych sieci rozdzielczych gazu płynnego. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z doborem i projektowaniem wodnych instalacji przeciwpożarowych i systemów oddymiających w budynkach wysokich i wysokościowych. Program ćwiczeń projektowych: Projekt instalacji gazu ziemnego wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Projekt instalacji gazu płynnego dla budynku jednorodzinnego. 1. Bąkowski K., 2002; Sieci i instalacje gazowej. WNT, Warszawa. 2. Barczyński A., Podziemski T., 2002; Sieci gazowe polietylenowe projektowanie, budowa, użytkowanie. Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG SA, Warszawa. 3. Praca zb. pod red. M. Gałusza, 2003; Energetyka gazowa. Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Wydawnictwo EUROPEX, Kraków. 4. Zajda R., 2003; Instalacje gazowe. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydawnictwo Cobo-Profil, Warszawa, 5. Mizieliński B., Wolanin J., 2006; Kondygnacyjny system oddymiania budynków. Wentylacja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 6. Brzezińska D., Jędrzejewski R., 2003; Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych. Fluid Desk, Szczecin 10

11 Nazwa przedmiotu: Wybrane działy wodociągów i kanalizacji IS-2277 Forma i liczba godzin: W=2 E C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 3(W) + 1(P) = 4 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja dr inż. Ireneusz Nowogoński Uzupełnienie wiedzy zdobytej na wykładach podstawowych o najnowsze informacje w zakresie metodologii projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Program wykładów: Budowa sieci wodociągowych: wykopy, układanie rur, odbiór eksploatacyjny, próba szczelności. Zasady eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowych. Metody odmrażania przewodów. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenach szkód górniczych. Zasady eksploatacji zbiorników wodociągowych. Wybrane obiekty sieci kanalizacyjnej: przelewy burzowe, syfony i szczegółowe zasady ich projektowania. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa: budowa systemów, obiekty, urządzenia, armatura, zasada działania, sposoby realizacji, uproszczone metody obliczeń. Wykonawstwo robót podczas budowy sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, metody odwadniania gruntów, wykonanie konstrukcji kanałów z różnych materiałów, próby ciśnieniowe i szczelności dla rur sztywnych i termoplastycznych. Program ćwiczeń projektowych: Projekt techniczny sieci wodociągowej, zasilającej dwa budynki, projekt przejścia syfonowego przez przeszkodę na kanalizacji ogólnospławnej. 1. Gabryszewski T., 1983; Wodociągi. Arkady, Warszawa. 2. Mielcarzewicz W., Wartalski J., 1990; Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWr, Wrocław. 3. Praca zb. pod red. T. Gabryszewski, 1983; Wodociągi i kanalizacja. Poradnik. Arkady, Warszawa. 4. Gruszecki T., Wartalski J., 1986; Kanalizacja. materiały do projektowania. Wydawnictwo WSInż, Koszalin. 5. Błaszczyk W., 1983; Kanalizacja. T. I. Arkady, Warszawa. 11

12 Nazwa przedmiotu: Odwodnienie obiektów inżynierskich IS-2278 A, obierlany Forma i liczba godzin: W=1 C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 1(W)+1(P) = 2 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Mechanika gruntów, Mechanika płynów Jednostka realizująca zajęcia: Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej dr hab. U. Kołodziejczyk, prof. UZ Zapoznanie studentów z metodami projektowania, budowy i eksploatacji systemów odwodnień obiektów inżynierskich. Program wykładów: Charakterystyka elementów środowiska objętych odwodnieniem: warunki fizjograficzne, hydrologiczne, geologiczne i hydrogeologiczne. Wymiarowanie odwodnień. Powierzchniowe i podziemne urządzenia do odprowadzania wód opadowych. Systemy odwadniania terenów zabudowanych i obiektów inżynierskich. Materiały drenarskie i ich zastosowanie. Rodzaje drenażu (okólny i płytowy). Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów odwadniających wykopy (igłofiltry i elektrodrenaże). Formalno - prawne aspekty ekologicznych skutków odwodnienia. Prognozowanie i monitoring ekologicznych skutków odwodnienia. Program ćwiczeń projektowych: Projekt odwodnienia wybranego obiektu inżynierskiego. 1. Edel R., 2002; Odwodnienie dróg. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa. 2. Mielcarzewicz E., 1990; Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Systemy odwadniania. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 3. Mielcarzewicz E., 1991; Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Podstawy projektowania. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 4. Szling Z., Pacześniak E., 2004; Odwadnianie budowli komunikacyjnych. Oficyna wydawnicza PWr, Wrocław. 12

13 Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy IS-2279 A Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=0 P=2 S=0 Punkty ECTS: 2(P) = 4 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja, Technologia wody, Oczyszczanie ścieków, Gospodarka osadami, Gospodarka odpadami Jednostka realizująca zajęcia: Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów mgr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz Zapoznanie studentów z wymaganiami, zakresem oraz formą projektu budowlanego branży instalacyjnej i technologicznej. Program ćwiczeń projektowych: Wykonanie projektu budowlanego wybranego elementu (obiektu): sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, układu technologicznego oczyszczania wody, ścieków lub przeróbki osadów ściekowych. 1. Gabryszewski T., 1983; Wodociągi. Arkady, Warszawa. 2. Gruszecki T., Wartalski J., 1986; Kanalizacja. Materiały do projektowania. Wydawnictwo WSInż, Koszalin. 3. Mielcarzewicz W., Wartalski J., 1990; Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWr., Wrocław. 4. Bever J., Stein A., Reichmann H., 1997; Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Oficyna wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz. 5. Imhoff K.K., 1996; Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Oficyna wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz. 13

14 Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe IS-2270 i IS-2373 Liczba godzin: W=0 C=0 L=0 P=0 S=2 Punkty ECTS: 3(S) = 3 Wymagania wstępne: brak Nauka prezentacji wyników studiów i badań oraz techniki pisania prac naukowych Program wykładu: Przygotowywanie i prezentowanie referatów dotyczących analizy tematu pracy dyplomowej jako problemu. Referowanie wyników badań. Przygotowywanie i prezentowanie referatów dotyczących analizy tematu pracy dyplomowej jako problemu. Referowanie wyników badań. Przygotowanie prezentacji pracy. 1. Weiner J., 2000; Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 2. Łabocki M., 2000; Wprowadzenie do metodyki badań. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 3. Pozycje literatury wybierane indywidualnie przez studentów, dotyczące tematu wykonywanej pracy dyplomowej. 14

15 Nazwa przedmiotu: Gospodarka skojarzona w energetyce IS-2374 Forma i liczba godzin: W=1 C=0 L=0 P=0 S=0 Punkty ECTS: 1(W) = 1 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Podstawy termodynamiki technicznej dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Poznanie zasad i korzyści z gospodarki skojarzonej. Program wykładów: Termodynamiczne obiegi cieplne: obieg siłowni parowej Clausiusa-Rankine a i obieg gazowy Joule a. Elementy składowe siłowni cieplnych: kocioł parowy, turbina, skraplacz, pompa obiegowa. Turbiny parowe i gazowe. Elektrociepłownie gazowo-parowe. Kocioł odzysknicowy. Gospodarka rozdzielna i skojarzona. Korzyści ze skojarzonej produkcji prądu i ciepła. Oddziaływanie energetyki na środowisko. Pompy ciepła i urządzenia chłodnicze. Skojarzona produkcja prądu, ciepła i chłodu. 1. Szargut J., Ziębik A.; 2007; Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektrycznościelektrociepłownie, Wyd. Prac. Komputerowej J. Skalmierskiego, Gdańsk 2. Chmielniak T., 2008; Technologie energetyczne, WNT, Warszawa 3. Szargut J., 2000; Termodynamika techniczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice. 4. Szargut J., Ziębik A., 1998; Podstawy energetyki cieplnej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 5. Rubik M., 1985; Chłodnictwo. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 6. Marecki J., 1980; Gospodarka skojarzona cieplno-energetyczna. WNT, Warszawa. 7. Marecki J., 1995; Podstawy przemian energetycznych. WNT, Warszawa. 15

16 Nazwa przedmiotu: Laboratorium dyplomowe IS-2375 Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=5 P=0 S=0 Punkty ECTS: 6(L) = 6 Wymagania wstępne: brak Praktyczny udział studenta w realizacji pracy dyplomowej. Umożliwienie dostępu do specjalistycznego sprzętu, programów komputerowych i wykształcenie samodzielności w pracy inzynierskiej. Program zajęć: Zajęcia są zróżnicowane w zależności od promotora i tematów prac dyplomowych. Pobór próbek w terenie. Przygotowanie próbek wody, ścieków, osadów, odpadów do analizy fizyczno-chemicznej, wykonanie analiz, interpretacja wyników badań. Wytyczne do projektowania, wykorzystanie technik komputerowych do projektowania, opracowania danych archiwalnych i wyników obliczeń. 16

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne

C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C10-16 Język w ykładowy: polski 2 / III Godzin w tygodniu 1 - - 1 Punkty kredytowe ECTS 2 - - 2 Umiejętności w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Audyt energetyczny Nazwa w języku angielskim: Energy audit Kierunek studiów: Energetyka Specjalność: Energetyka cieplna Stopień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 311[55]/ T, TU, SP/KOWEZiU/2010 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GAZOWNICTWA 311[55] Warszawa 2010 Autorzy: mgr inŝ. Anna Omilianowicz mgr inŝ. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr.

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Załącznik nr 2 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

ROK AKAD. 2014/2015. Studia stacjonarne. Specjalizacja: Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska

ROK AKAD. 2014/2015. Studia stacjonarne. Specjalizacja: Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA SANITARNA ROK AKAD. 2014/2015 Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH POLITECHNIK A ŚL ĄSK A W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Instytut

Bardziej szczegółowo

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712616

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712616 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii 3 Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych... 7 Bezpieczeństwo techniczne... 11 Chemia techniczna

Alternatywne źródła energii 3 Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych... 7 Bezpieczeństwo techniczne... 11 Chemia techniczna Alternatywne źródła energii 3 Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych... 7 Bezpieczeństwo techniczne... 11 Chemia techniczna nieorganiczna... 16 Chemia techniczna organiczna... 19 Chemiczna produkcja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI Rodzaj studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo

Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek Budownictwo naleŝy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Budownictwo jest powiązane

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień I Studia inżynierskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE RENOWACJA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. L.p. Nazwa przedmiotu Ilość godzin

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE RENOWACJA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. L.p. Nazwa przedmiotu Ilość godzin PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE RENOWACJA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa w warunkach

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej.

Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej. Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej. 1. Ustawa Prawo budowlane + rozporządzenie Zakres i forma projektu budowlanego Spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Kod Przedmiot Moduł Semestr MK2_1 dynamika maszyn wspólny 1 MK2_2 filozofia wspólny 1 MK2_3

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Komputerowe

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Wydział Nauk o Środowisku Kierunek: Inżynieria środowiska. Inżynieria komunalna. Studia pierwszego stopnia. Stacjonarne.

Sylabus. Wydział Nauk o Środowisku Kierunek: Inżynieria środowiska. Inżynieria komunalna. Studia pierwszego stopnia. Stacjonarne. Sylabus Wydział: Kierunek: Inżynieria środowiska Specjalność: Inżynieria komunalna Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne 06949-10-O ECTS: 0,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD

Bardziej szczegółowo