Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie:"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: 1.Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 29 z 2001r., poz. 323 z późniejszymi zmianami) 2. RZPRZĄDZEN MNSTR EDUCJ NRDWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 83 Poz Podstawy programowej dla gimnazjum z biologii. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 4.Programu nauczania Biologia Nowej Ery Wydawnictwa Nowa Era. Podręcznik nr ewidencyjny MEN: cz.1-58/1/2009, cz. 2-58/2/2009, cz. 3-58/3/ Wewnątrzszkolnego Systemu ceniania Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek w rakowie. 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Program nauczania biologii w gimnazjum realizowany jest w ciągu 3 lat w wymiarze: lasa 2 godziny tygodniowo. lasa 1 godzina tygodniowo. lasa 2 godziny tygodniowo CENNE SĄGNĘĆ EDUCYJNYCH cenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 3. motywowaniu ucznia do dalszej pracy

2 4. dostarczaniu nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia 5. umożliwia nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej METDY NRZĘDZ RZ SPSBY SPRWDZN SĄGNĘĆ EDUCYJNYCH UCZNÓW 1.Wypowiedzi ustne ( przynajmniej raz w roku, pod względem rzeczowości, stosowania języka biologicznego, znajomości i stosowania pojęć biologicznych, prowadzenia prostych rozumowań biologicznych, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. dpowiedzi ustne oceniane są wg wymagań programowych na poszczególne oceny. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu. 2. artkówki min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 3.Sprawdziany pisemne całogodzinne w tym testy dydaktyczne ( przynajmniej jeden w ciągu półrocza ) przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania ( zadania ) na ocenę celującą (przy spełnionych wymaganiach na ocenę bardzo dobrą). 4.Prace domowe są obowiązkowe a dla chętnych nadobowiązkowe z gwiazdką*. 5. Ćwiczenia laboratoryjne : przeprowadzane w grupie oraz demonstracje indywidualne, przestrzeganie przepisów bhp, dobór sprzętu laboratoryjnego, formułowanie obserwacji i wniosków. 6.Systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków, 7. Przygotowanie i prezentacja projektów edukacyjnych 8.Uczeń może otrzymywać za udział w dyskusji na lekcjach plusy i minusy, gdy zgromadzi pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, a gdy uzyska ich mniej, w końcu roku szk. zostają one zamienione odpowiednio przy czterech plusach na ocenę dobrą, a przy trzech na ocenę dostateczną. Jeśli uzyska pięć minusów otrzymuje ocenę niedostateczną.

3 9. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów. pis osiągnięć uczniowskich % punktów uzyskanych przez ucznia cena Uczeń nie posiada wiadomości i umiejętności koniecznych do kontynuowania nauki do 40 % niedostateczna Uczeń posiada wiadomości i umiejętności podstawowe i konieczne Powyżej dopuszczająca Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i posiada podstawowe umiejętności Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności wykraczające poza program w sposób twórczy (średnio 1-2 prace klasowe w ciągu semestru) powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej dostateczny dostateczny + dostateczny dobry dobry + dobry bardzo dobry bardzo dobry celujący 10. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie), z uzasadnionych przyczyn, ma obowiązek zaliczyć ją w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, Ściąganie na pracy klasowej równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej, a uczeń jest zobowiązany napisać ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela.

4 Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od oddania i omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem jeden dla wszystkich uczniów). W przypadku, gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w terminie wybranym przez nauczyciela. bie oceny są uwzględnione w ocenie postępów ucznia. 11. Uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu i zeszytu ćwiczeń. 12. Prace domowe są obowiązkowe. Brak pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców w dzienniczku, (nie zgłoszenie braku zadania przed lekcją równoznaczne jest z otrzymaniem oceny ndst.). Prace zaległe należy uzupełnić i pokazać nauczycielowi na następnej lekcji. W usprawiedliwieniu należy podać powód braku pracy domowej i datę WYMGN EDUCYJNE NEZBĘDNE D UZYSN PSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDRCZNYCH RCZNYCH CEN LSYFCYJNYCH WYNJĄCYCH Z PDSTWY PRGRMWEJ ZWRTEJ W RELZWNYM PRGRME NUCZN; cenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu. - korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, - stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ) i proponuje rozwiązania nietypowe, - formułuje problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk, - posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu biologii, - udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy, - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach biologicznych lub wymagających wiedzy biologicznej, szczebla wyższego niż rejonowy, - jest autorem pracy związanej z biologią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych.

5 cenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone w podstawie programowej i realizowanym programie, - stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, - wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy, np zestawień, encyklopedii, nternetu, - projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty biologiczne - wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji, - bierze udział w konkursach biologicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych z biologią, - potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą podstawą programową również pokrewnych przedmiotów. cenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności rozszerzające określone podstawą programową, - poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, - korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy biologicznej ( wykresy, tablice i inne ), - bezpiecznie wykonuje doświadczenia biologicznej - aktywnie pracuje w czasie lekcji.

6 cenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są konieczne do dalszego kształcenia, - poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności - bezpiecznie wykonuje doświadczenie biologiczne, - rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności cenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne: - ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności - prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń cenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań koniecznych wynikających z podstawy programowej,

7 WYMGN EDUCYJNE Z BLG DL LSY GMNZJUM Rozdzia ł G E N E Temat 1. Czym zajmuje się genetyka? onieczny - ocena dopuszczająca uczeń: - wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów - wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech Podstawowy ocena dostateczna uczeń: - definiuje pojęcia: genetyka i zmienność organizmów - rozpoznaje cechy dziedziczne i niedziedziczne - omawia zastosowania genetyki, np. w medycynie, kryminalistyce, rolnictwie Rozszerzający ocena dobra uczeń: - wskazuje różnice między cechami gatunkowymi a indywidualnymi oraz podaje przykłady tych cech - wyjaśnia, z czego wynika podobieństwo organizmów potomnych do rodzicielskich w wypadku rozmnażania płciowego i bezpłciowego - wymienia źródła cech dziedzicznych i niedziedzicznych oraz podaje przykłady tych cech Dopełniający ocena bardzo dobra uczeń: - dowodzi, że cechy organizmów kształtują się dzięki materiałowi genetycznemu oraz są wynikiem wpływu środowiska Wykraczający ocena celująca uczeń: - wykonuje portfolio ukazujące jego podobieństwo do dziadków i rodziców T Y 2. DN nośnik informacji genetycznej - wskazuje miejsca występowania DN - wylicza elementy budujące DN - określa rolę DN jako nośnika informacji genetycznej - przedstawia budowę nukleotydu - wymienia nazwy zasad azotowych - wyjaśnia regułę komplementarności zasad - definiuje pojęcia: gen i genom - przedstawia budowę chromosomu - definiuje pojęcie - wykazuje konieczność związania DN przez białka i powstania chromatyny w jądrze komórkowym - wyjaśnia, z czego wynika komplementarność zasad - określa różnice między genem a genomem - omawia proces replikacji - przedstawia graficznie regułę komplementarności zasad azotowych - wykonuje model DN - uzasadnia konieczność zachodzenia procesu replikacji DN przed podziałem komórki

8 G E N E T Y 3. Przekazywanie materiału genetycznego. - wymienia nazwy poszczególnych podziałów komórkowych - podaje liczbę chromosomów w komórkach somatycznych i płciowych człowieka -wskazuje miejsce zachodzenia mitozy i mejozy w organizmie człowieka kariotyp - porównuje budowę DN z budową RN - rozpoznaje na modelu lub ilustracji DN i RN - definiuje pojęcia: chromosomy homologiczne, komórki haploidalne, komórki diploidalne - s zacuje liczbę chromosomów w komórce haploidalnej, znając liczbę chromosomów w diploidalnej komórce danego organizmu - omawia znaczenie mitozy i mejozy - omawia przebieg mitozy i mejozy - omawia różnice między mitozą a mejozą - wyjaśnia znaczenie rekombinacji genetycznej - planuje i wykonuje dowolną techniką model podziału komórki 4. dczytywanie informacji genetycznej. - wskazuje kodon na modelu lub ilustracji DN - wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon - omawia znaczenie kodu genetycznego - omawia budowę kodonu i genu - wykazuje uniwersalność kodu genetycznego - omawia biosyntezę białek na podstawie ilustracji - odczytuje kolejność aminokwasów kodowanych przez dany fragment mrn z tabeli kodu genetycznego - interpretuje schemat literowego zapisu kodonu i budowy nici kwasu nukleinowego

9 G E N E T Y 5. Dziedziczenie cech. 6. Dziedziczenie płci u człowieka. - rozpoznaje u ludzi cechy dominujące i recesywne - podaje liczbę chromosomów występujących w komórce diploidalnej człowieka - rozpoznaje kariogram człowieka - wskazuje na kariogramie człowieka chromosomy - omawia badania Mendla zapisuje genotypy homozygoty dominującej i recesywnej oraz heterozygoty - na schemacie krzyżówki genetycznej rozpoznaje genotyp oraz określa fenotyp rodziców i pokolenia potomnego - wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia jednego genu - wyjaśnia zasadę dziedziczenia płci chorób dziedzicznych sprzężonych z płcią - określa cechy chromosomów X i Y -ocenia znaczenie prac Mendla dla rozwoju genetyki - interpretuje krzyżówki genetyczne, używając określeń homozygota, heterozygota, cecha dominująca, cecha recesywna - wyjaśnia mechanizm ujawniania się cech recesywnych sprzężonych z płcią - wykonuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii oraz daltonizm - omawia prawo czystości gamet - przewiduje cechy osobników potomnych na podstawie prawa czystości gamet - tworzy krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia określonej cechy i przewiduje genotypy oraz fenotypy potomstwa - interpretuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii, oraz daltonizmu - ocenia znaczenie poznania budowy ludzkiego DN - przewiduje cechy osobników potomnych na podstawie prawa Mendla

10 G E N E T Y 7. Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka 8. Mutacje. - wymieni cztery główne grupy krwi występujące u ludzi - określa konsekwencje wystąpienia konfliktu serologicznego - wyjaśnia pojęcie mutacja - wylicza czynniki mutagenne - rozpoznaje grupy krwi na podstawie zapisu genotypów osób - omawia sposób dziedziczenia grup krwi - omawia sposób dziedziczenia czynnika Rh cech zależnych od wielu genów oraz od środowiska - wyjaśnia, w jaki sposób środowisko wpływa na rozwój osobowości - rozróżnia mutacje genowe chromosomo w chorób człowieka warunkowanych mutacjami genowymi (mukowiscydoza) i chromosomowymi (zespół Downa) - charakteryzuje wybrane choroby genetyczne - ustala grupy krwi dzieci, znając grupy krwi ich rodziców - wykonuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia grup krwi - określa możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego - uzasadnia, że mutacje są podstawowym czynnikiem zmienności organizmów - omawia przyczyny wybranych chorób genetycznych - omawia skutki wybranych mutacji genowych - ocenia wpływ środowiska na kształtowani e się cech - przewiduje wpływ prowadzenia określonego trybu życia na powstawanie chorób genetycznych - dowodzi znaczenia mutacji w przystosowaniu organizmów do zmieniającego się środowiska - ocenia znaczenie badań prenatalnych dla człowieka

11 E W L U C J 9. Ewolucja i jej dowody. - definiuje pojęcie ewolucja - wymienia dowody ewolucji - wskazuje przykłady narządów szczątkowych w organizmie człowieka - wymienia przykłady różnych rodzajów skamieniałości - omawia etapy powstawania skamieniałości - definiuje pojęcie relikt reliktów - definiuje pojęcia: struktury homologiczne, struktury analogiczne, konwergencja struktur homologicznych i analogicznych - klasyfikuje dowody ewolucji - rozpoznaje rodzaje skamieniałości - rozpoznaje ogniwa pośrednie - wskazuje u form pośrednich cechy dwóch różnych grup systematycznych - omawia przykłady potwierdzające jedność budowy i funkcjonowania organizmów - określa warunki powstawania skamieniałości - przedstawia w formie graficznej etapy powstawania skamieniałości - ocenia rolę struktur homologicznych i analogicznych jako dowodów ewolucji - ocenia rolę struktur homologicznych i analogicznych jako dowodów ewolucji Ż Y C 10. Mechanizmy ewolucji - omawia ideę walki o byt - omawia główne założenia teorii ewolucji Darwina - definiuje pojęcie endemit endemitów - wyjaśnia, na czym polega dobór naturalny i dobór sztuczny - określa rolę doboru naturalnego w powstawaniu nowych gatunków - omawia różnice pomiędzy doborem naturalnym a doborem sztucznym - ocenia korzyści człowieka z zastosowania doboru sztucznego - wyjaśnia, w jaki sposób izolacja geograficzna prowadzi do powstawania nowych gatunków - omawia współczesne spojrzenie na ewolucję syntetyczną teorię ewolucji - ilustruje przykładami działanie doboru naturalnego i doboru sztucznego

12 E W L U C 11. Pochodzenie człowieka. organizmów należących do rzędu naczelnych - określa na przykładzie szympansa różnice pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi - wymienia cechy człowieka rozumnego - wskazuje na mapie miejsce, w którym rozpoczęła się ewolucja naczelnych - wymienia cechy człowieka, które pozwalają zaklasyfikować go do poszczególnych jednostek systematycznych - określa stanowisko systematyczne człowieka - wymienia czynniki, które miały wpływ na ewolucję człowieka - opisuje przebieg ewolucji człowieka - porównuje różne formy człowiekowatych J - wskazuje u człowieka cechy wspólne z innymi naczelnymi Ż Y C

13 E L G `12. Czym zajmuje się ekologia? - wyjaśnia, czym zajmuje się ekolog - wymienia czynniki ograniczające występowanie gatunków w różnych środowiskach - wskazuje w terenie siedlisko przykładowego gatunku - definiuje pojęcie nisza ekologiczna - określa wpływ wybranych czynników środowiska na funkcjonowanie organizmu - odczytuje z wykresu dane dotyczące zakresu tolerancji - określa właściwości środowiska wodnego - porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie - rozróżnia siedlisko i niszę ekologiczną - omawia na przykładzie wpływ środowiska na wygląd organizmu - omawia różnice między ekologią a ochroną przyrody i ochroną środowiska - interpretuje wykres przedstawiający zakres tolerancji ekologicznej danego gatunku - wykazuje zależność między cechami środowiska a występującymi w nim organizmami - planuje i przeprowadza doświadczeni e sprawdzające wpływ wybranych czynników na funkcjonowanie organizmu 13. Cechy populacji - definiuje pojęcia: populacja, gatunek - wymienia cechy populacji - wymienia czynniki wpływające na liczebność populacji - wymienia typy rozmieszczenia osobników w populacji - wymienia przykład zwierząt żyjących w stadzie - określa przyczyny migracji - omawia zmiany liczebności populacji - ilustruje różne typy rozmieszczenia osobników w populacji i podaje przykłady gatunków - charakteryzuje grupy wiekowe w populacjach - odnajduje w terenie populacje różnych gatunków - określa wpływ migracji na zagęszczenie i liczebność populacji - wyjaśnia, jaki jest związek wędrówek zwierząt z porami roku - opisuje wpływ hierarchii panującej w stadzie na życie poszczególnych jego członków - oblicza zagęszczenie populacji, mając dane dotyczące liczebności populacji i zajmowanej przez nią powierzchni - przewiduje losy populacji na podstawie jej struktury wiekowej

14 E 14. onkurencja. - wylicza zależności międzygatunkowe - definiuje pojęcie konkurencja - wymienia czynniki, o które konkurują organizmy - klasyfikuje dodatnie i ujemne zależności międzygatunkowe - opisuje działania, które pozwalają zwyciężać w konkurencji - omawia przyczyny i skutki konkurencji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej - charakteryzuje ujemne zależności wewnątrzgatunkowe - porównuje konkurencję wewnątrzgatunkową z konkurencją międzygatunkową - uzasadnia, że konkurencja jest czynnikiem doboru naturalnego L G 15. Roślinożerność. 16. Drapieżnictwo. roślinożerców drapieżników i ich ofiar - omawia przystosowania organizmów do drapieżnictwa - określa znaczenia roślinożerców w przyrodzie - omawia adaptacje roślinożerców do zjadania pokarmu roślinnego - wyjaśnia na wybranych przykładach, na czym polega drapieżnictwo - wymienia charakterystyczne cechy drapieżnika i jego ofiary roślin drapieżnych - wyjaśnia, w jaki sposób rośliny i roślinożercy wzajemnie regulują swoją liczebność - charakteryzuje sposoby obrony roślin przed zjadaniem - omawia różne strategie polowań stosowanych przez drapieżniki - opisuje sposoby obrony organizmów przed drapieżnikami określa rolę drapieżników jako regulatorów liczebności ofiar - omawia przystosowania roślin drapieżnych do zdobywania pokarmu - analizuje wykresy przedstawiające wzajemną regulację liczebności populacji roślin i roślinożerców - wykazuje zależności między liczebnością populacji drapieżnika a liczebnością populacji jego ofiary

15 E 17. Pasożytnictwo. pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych wyjaśnia, na czym polega pasożytnictwo - klasyfikuje pasożyty na zewnętrzne i wewnętrzne - charakteryzuje przystosowania organizmów do pasożytniczego trybu życ ia - wyjaśnia znaczenie pasożytnictwa w regulacji zagęszczenia populacji ofiar L - wymienia przykłady pasożytnictwa u roślin G 18. Nieantagonistyczn e zależności między populacjami. - wylicza nieantagonistyczne zależności międzygatunkowe organizmów, które łączy zależność nieantagonistyczna - określa warunki współpracy między gatunkami - definiuje pojęcia: mutualizm, komensalizm - omawia budowę korzeni roślin motylkowatych - omawia różnice między komensalizmem a mutualizmem - charakteryzuje role grzyba i glonu w plesze porostu - charakteryzuje relację międzygatunkową między rośliną motylkową a bakteriami brodawkowymi - określa warunki występowania dodatnich relacji między organizmami różnych gatunków - ocenia znaczenie bakterii azotowych występujących w glebie - wyjaśnia znaczenie wiedzy o mikoryzie dla grzybiarzy

16 E L G 19. Struktura ekosystemu i jego funkcjonowanie. 20. Materia i energia w ekosystemie. - wymienia pięć przykładowych ekosystemów - przedstawia składniki biotopu i biocenozy - rozróżnia ekosystemy sztuczne i naturalne - wymienia piętra lasu - wymienia nazwy ogniw łańcucha - pokarmowego przyporządkowuje znane organizmy do poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego - rysuje schematy prostych łańcuchów pokarmowych w wybranych ekosystemach - wskazuje w terenie biotop i biocenozę wybranego ekosystemu - wyjaśnia, na czym polega równowaga dynamiczna ekosystemu - wskazuje w terenie miejsce zachodzenia sukcesji wtórnej gatunków żyjących w poszczególnych piętrach lasu - wyjaśnia przyczyny istnienia łańcuchów pokarmowych - wskazuje różnice między producentami a konsumentami - rysuje schemat prostej sieci pokarmowej - omawia na podstawie ilustracji piramidę ekologiczną - wykazuje, że materia krąży w ekosystemie - wykazuje, że energia przepływa przez ekosystem - analizuje zależności między biotopem a biocenozą - omawia różnice między ekosystemami naturalnymi a sztucznymi - charakteryzuje przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej - analizuje przykłady powiązań pokarmowych we wskazanym ekosystemie - charakteryzuje role poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego - porównuje liczbę organizmów w sieci zależności pokarmowych w ekosystemie naturalnym i sztucznym - interpretuje zależności między poziomem pokarmowym a biomasą i liczebnością populacji - wykazuje zależność między warunkami, w których powstał dany las a jego strukturą piętrową - omawia czynniki, które zakłócają równowagę ekosystemu - planuje i wykonuje model łańcucha lub sieci pokarmowej - przewiduje skutki, jakie dla ekosystemu miałoby wyginięcie określonego ogniwa we wskazanym łańcuchu pokarmowym -analizuje informacje przedstawione w formie piramidy ekologicznej - omawia schemat obiegu

17 E - podaje przykład pierwiastka krążącego w ekosystemie - wskazuje nekrofagi jako organizmy przyczyniające się do krążenia materii - wskazuje działalność człowieka jako przyczynę spadku różnorodności biologicznej węgla w ekosystemie L G 21. Różnorodność biologiczna - wylicza czynniki wpływające na stan ekosystemów - wymienia poziomy różnorodności biologicznej - definiuje termin różnorodność biologiczna działalności człowieka przyczyniającej się do spadku różnorodności biologicznej - wyjaśnia różnice pomiędzy dwoma poziomami różnorodności biologicznej - uzasadnia konieczność zachowania różnorodności biologicznej - charakteryzuje poziomy różnorodności biologicznej - porównuje poziomy różnorodności biologicznej - przewiduje skutki osuszania obszarów podmokłych

18 C Z Ł W E Ś R D W S 22. Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery. 23. Wpływ człowieka na stan czystości wód. - wymienia czynniki wpływające na zanieczyszczeni e atmosfery - wskazuje źródła zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy - wymienia źródła zanieczyszczenia wód słodkich - wylicza klasy czystości wód - wymienia przyczyny zanieczyszczeń wód słonych - podaje przykłady naturalnych i powstałych w wyniku działalności ludzi zanieczyszczeń atmosfery - omawia wpływ kwaśnych opadów na środowisko - omawia warunki tworzenia się kwaśnych opadów, dziury ozonowej i smogu - omawia przyczyny ocieplania się klimatu - podaje metody oczyszczania wód - omawia sposoby ochrony wód - charakteryzuje metody oczyszczania ścieków stosowane w nowoczesnych oczyszczalniach -analizuje czynniki wpływające na zanieczyszczenie atmosfery - klasyfikuje zanieczyszczenia atmosfery na naturalne i powstałe w wyniku działalności ludzi - wykazuje wpływ spalania surowców naturalnych na stan atmosfery - wyjaśnia rolę porostów w ocenie czystości powietrza - określa sposób wykorzystania wody w zależności od klasy jej czystości - wyjaśnia wpływ zakwitów na stan wód - opisuje metody oczyszczania wód - przeprowadza badanie stanu powietrza swojej okolicy za pomocą skali porostowej - dowodzi związku rozwoju gospodarki na świecie z globalnym ociepleniem - przewiduje skutki globalnego ocieplenia - ocenia znaczenie regulacji rzek - analizuje i komentuje stan czystości rzek w Polsce na podstawie wykresu - wykazuje związek - zanieczyszczenie powietrza a zanieczyszczenie wód gruntowych

19 C Z Ł W E 24. Zagrożenia i ochrona gleb. - wymienia funkcje gleby w ekosystemie - wylicza czynniki wpływające na degradację gleby czynników prowadzących do wyjałowienia gleby - wyjaśnia, dlaczego próchnica jest ważnym elementem gleby - omawia metody rekultywacji gleby - uzasadnia, że gleba ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu - charakteryzuje proces powstawania próchnicy - omawia czynniki degradujące glebę - dowodzi, że wypalanie łąk i pól jest szkodliwe dla gleby - planuje sposoby rekultywacji zdegradowanych gleb w najbliższej okolicy Ś R D W S 25. chrona środowiska na co dzień. - rozpoznaje surowce wtórne - wymienia sposoby unieszkodliwiania odpadów - przyporządkowuje odpady do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji - określa czas biodegradacji wskazanego produktu - wyjaśnia pojęcie recykling - analizuje problem dzikich wysypisk - uzasadnia konieczność rezygnacji z toreb foliowych na rzecz opakowań wielokrotnego użytku - ocenia wpływ różnych metod unieszkodliwiania odpadów na środowisko - ocenia znaczenie wykorzystywania surowców wtórnych - prezentuje postawę świadomego konsumenta - planuje i realizuje projekt edukacyjny dotyczący ochrony środowiska na co dzień -

20

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech definiuje pojęcia genetyka oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział progra mu I. Genetyka Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Poziom wymagań Dział programu Temat Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum I. Genetyka Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział programu: Genetyka ( oceny dopuszczająca, dostateczna) ponad (oceny dobra, bardzo dobra, celująca) wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum dopuszczają cy wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe dopuszczający (K) dostateczny (P) dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) GENETYKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia programu Lp. Temat dopuszczającacy dostateczny dobry bardzo dobry 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Zapoznanie z PSO, zasadami BHP na lekcjach biologii.czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Genetyka 1. 2. 3. 4. Czym jest genetyka? Nośnik informacji DNA Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. I. Genetyka Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta programu Lp. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dzi ał progra mu Lp. 1. 2. Temat Czym jest genetyka? Nośnik informacji j DNA konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej programu Lp. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na programie nauczania biologii WYDAWNICTWA NOWA ERA Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 3 4 5 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział I. Genetyka 1 2. Czym jest genetyka? DNA jako nośnik informacji genetycznej. Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej DZIAŁ PROGRAMU: EKOLOGIA UCZEŃ konieczny ocena dopuszczająca UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej programu Lp. Temat Dopuszcza Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1. Czym

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej Wymagania programowe z biologii dla uczniów klas III gimnazjum do nowej podstawy programowej opracowany wg podręcznika Puls życia 3 nr dopuszczenia 58/3/2010 Opracowała Alina Krawiec Dział programowy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie III gimnazjum. Stopień dopuszczający: Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie III gimnazjum. wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej rok szkolny 2017/2018 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający 1. I. Genetyka Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów cechy dziedziczne i niedziedziczne cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne BIOLOGIA - KLASA III SEMESTR I

Wymagania edukacyjne BIOLOGIA - KLASA III SEMESTR I Wymagania edukacyjne BIOLOGIA - KLASA III SEMESTR I Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat Ocena dopuszczająca dostateczny dobry Bardzo dobry 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

Poziom wymagań. wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania programowe na poszczególne oceny z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocena dopuszczająca(1) Ocena dostateczna(1+2)

Bardziej szczegółowo

,Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

,Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia mgr Dorota Męcina,Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Poziom wymagań programu Lp. Temat Konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu

wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, gen, kodon omawia znaczenie kodu genetycznego omawia budowę kodonu i genu I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Uwaga: Kursywą zaznaczono wymagania na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Materiał nauczania L.g. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. Czym jest genetyka?

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział zym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów cechy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klas III Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. 2. 3. 4. Czym jest genetyka? Nośnik informacji genetycznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Nauczyciel- Ewa Baran Po każdym dziale programowym odbędzie się sprawdzian poprzedzony powtórzeniem

Bardziej szczegółowo

GENETYKA. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra

GENETYKA. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( wydawnictwo Nowa Era) GENETYKA Dopuszczająca Dostateczna

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. konieczny ( dop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb)

Poziom wymagań. konieczny ( dop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb) I. Genetyka Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum (na podstawie Programu nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej) 1 godz./tyg. wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum. przedmiot: biologia

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum. przedmiot: biologia Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum przedmiot: biologia oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1 godzina tygodniowo I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. konieczny ( doop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb)

Poziom wymagań. konieczny ( doop) podstawowy ( dst) rozszerzający ( db) dopełniający (bdb) I. Genetyka Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum (na podstawie Programu nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej) 1 godz./tyg. nauczyciel: Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum. Genetyka.

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum. Genetyka. Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wykazują się wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań programu Lp. Temat dopuszczaj dostateczny dobry b.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 3 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 3 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z biologii dla klasy 3 Gimnazjum w Borui Kościelnej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określanych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa 3 gimnazjum Ilość lekcji na tydzień: 1

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa 3 gimnazjum Ilość lekcji na tydzień: 1 Wymagania edukacyjne z biologii Klasa 3 gimnazjum Ilość lekcji na tydzień: 1 Podręcznik: Puls życia 3- Nowa Era Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Nr dopuszczenia MEN: 58/3/2010/2016

Bardziej szczegółowo

podobieństwo organizmów potomnych i niedziedzicznych oraz podaje i są wynikiem wpływu środowiska procesu replikacji DNA przed podziałem komórki

podobieństwo organizmów potomnych i niedziedzicznych oraz podaje i są wynikiem wpływu środowiska procesu replikacji DNA przed podziałem komórki Wymagania przedmiotowe dla przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe ( na 2 i 3) uczeń : Wymagania ponadpodstawowe ( na 4 i 5)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający 1. Czym jest genetyka? I. Genetyka wymienia cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM.

WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM. WYMAGANIA EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM. Uzyskanie przez ucznia oceny wyższej jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań również na ocenę niższą. Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM. Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM. Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016. Wymagania edukacyjne dla klasy 3 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016. Wymagania edukacyjne dla klasy 3 gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 3 gimnazjum dział temat Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5 Ocena 6 Genetyka 1.Czym jest genetyka? cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum / oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej/ Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągniecia

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

KLASA III. Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej

KLASA III. Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej KLS III P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii zęść I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 25 godz. b Powtórzenie przed klasówkami 2 godz.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA III 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA III Rozdział konieczny (stopień dopuszczający) I. GENETYKA cechy gatunkowe i indywidualne podanych wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z chemii w gimnazjum Wymagania edukacyjne z chemii w gimnazjum opracowane przez mgr E. Dobrowolską na podstawie: 1.Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii

Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 1 Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych wyjaśnia, że jego podobieństwodo

Bardziej szczegółowo

KLASA IIID, IIIE, IIIG

KLASA IIID, IIIE, IIIG KLS III, IIIE, IIIG P l a n d y d a k t y c z n o - w y c h ow a w c z y z b i ol og i i zęść I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 30 godz.

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA III

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA III Program PULS ŻYCIA autor: Elżbieta Mazurek Podręcznik do biologii opracowany przez: Beatę Sągin, Mariana Sęktas i Andrzeja Boczarowskiego NA ŚRÓDROCZNĄ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA DZIAŁ GENETYKA ocena dopuszczająca uczeo; podaje liczbę chromosomów występujących w komórce diploidalnej człowieka, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa III GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa III GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował treści konieczne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie:

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: 1.Rozporządzenia MN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował treści konieczne,

Bardziej szczegółowo

KLASA III. Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej

KLASA III. Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej KLS III P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii zęść I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 25 godz. b Powtórzenie przed klasówkami 2 godz.

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 ział programu Temat lekcji i treść nauczania Termin Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. S.w. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział Poziom wymagań I. Świat Porównanie bez i określa pokrycie ciała bez i podaje nazwy elementów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Z BIOLOGII dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I PÓŁROCZE Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH opracowane w oparciu o Program nauczania biologii w gimnazjum autorstwa Anny Zdziennickiej wyd. Nowa Era i podręcznik Puls życia 1, wyd. Nowa Era przygotowała

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III mgr Marta Warecka Lenart program Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III B

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III B WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY III B rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart program Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy III gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy III gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy III gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Ewa Lazar Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Na ocenę programu Lp. Temat dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

Dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej.

Dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej. Dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej. Poziom wymagań Dział Temat Na ocenę dopuszczającą (1) Na ocenę dostateczną (1) + (2) Na ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 1.Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia

Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia Klasa III Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Ocena jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Biologia Klasa 3. - określa zakres ekologii, - wymienia biotyczne i abiotyczne

Biologia Klasa 3. - określa zakres ekologii, - wymienia biotyczne i abiotyczne Biologia Klasa 3 Dział :Wzajemne zależności między organizmami a środowiskiem Numer lekcji Temat lekcji Osiągnięcia ucznia podstawowe Osiągnięcia ucznia ponadpodstawowe 1 2 3 4 1. Charakterystyka środowiska

Bardziej szczegółowo

I. Genetyka. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia. Zapis w nowej podstawie programowej. Proponowane środki dydaktyczne.

I. Genetyka. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia. Zapis w nowej podstawie programowej. Proponowane środki dydaktyczne. Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej, zmodyfikowany, dostosowany do potrzeb uczniów Dział Cele lekcji

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII DLA KLAS 1-3 W GIMNAZJUM NR 3 W ZAMOŚCIU

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII DLA KLAS 1-3 W GIMNAZJUM NR 3 W ZAMOŚCIU OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII DLA KLAS 1-3 W GIMNAZJUM NR 3 W ZAMOŚCIU 1. CELE OCENIANIA: a) Diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia; b) Motywowanie ucznia do podejmowania wysiłków, podkreślanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział procedury 1. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka

Bardziej szczegółowo

1 Opracowane przez: mgr Dorotę Knap

1 Opracowane przez: mgr Dorotę Knap INFORMACJE DLA UCZNIÓW rok szkolny 2008/2009 Przedmiot: CHEMIA klasa: I Nauczyciel: mgr inż. Dorota Knap Obowiązujące podręczniki: Ciekawa chemia cz 1wydawnictwo WSiP Autorzy: H. Gulińska, J. Smolińska,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany jawnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Dopuszczalne jest ocenianie następujących form aktywności ucznia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii Nauczyciel chemii: Barbara Ciechanowska Radoszyce, dnia 01.09.2015 1. Założenia ogólne: a/ Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018 Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś 1. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Ocenianie odbywa się sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo