Radni uchwalili bud et

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radni uchwalili bud et"

Transkrypt

1 R E K L A M A Przyjació ka w internecie Nr 1 (54) Nr ISSN ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) Mamy dla Paƒstwa niespodziank. W dzisiejszym wydaniu ycia Cz stochowy i Powiatu w ca oêci zamieszczamy wydanie Przyjació ki z 1964 roku. Patrz str i Radni uchwalili bud et Radni podj li decyzj w sprawie bud etu na rok 2013 Zdj. UM Cz-wa Podczas piàtkowej sesji radni uchwalili bud et na rok Koncepcja przedstawiona przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka nie wszystkim przypad a do gustu. Mimo to ostatecznie zosta a przyj ta. Dochody zaplanowano na 1 mld 28 mln z. Deficyt ma wynieêç 34 mln z. O dziwo na sali sesyjnej podczas dyskusji o bud ecie wielkiej burzy nie by o. Za koncepcjà prezydenta g osowali wszyscy jego partyjni koledzy z SLD oraz cz Êç radnych z PO. W sumie 16 radnych popar o pomys Krzysztofa Matyjaszczyka. Przeciwko byli cz onkowie PiS oraz Wspólnoty Samorzàdowej 6 g osów. 3 radnych wstrzyma o si od g osu. Taki rozwój sytuacji pozwoli na uchwalenie bud etu na rok W projekcie bud etowym wêród inwestycji drogowych mowa jest m.in. o kolejnym etapie budowy korytarza pó nocnego, przebudowie skrzy owania ul. Kiedrzyƒskiej z al. Armii Krajowej, przebudowie wiaduktów nad torami PKP w DK-1, a tak e budowie dwupoziomowego skrzy owania al. Wojska Polskiego z Jana Paw a II. Niestety zarezerwowanych funduszy na inwestycje drogowe, podobnie jak w roku ubieg ym, jest niewiele. Radni do projektu bud etu przedstawionego przez Krzysztofa Matyjaszczyka z o yli a 212 poprawek. Ostatecznie cz Êç z nich zosta o uwzgl dnionych jako autopoprawki prezydenta. Dzi ki temu do bud etu zosta y w àczone m.in nast pujàce punkty: budowa ul. Botanicznej (1,9 miliona z ), zakup toalet publicznych (zadanie zrealizuje Spó ka Miejska Oczyszczalnia Âcieków Warta), zakup sprz tu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego (500 tysi cy z ), remont oddzia- u po o niczego w Miejskim Szpitalu Zespolonym ( z ), rewitalizacja Parku Lisiniec, zakup mobilnego systemu informacji miejskiej, program rehabilitacji ruchowej dla osób po 65 roku ycia ( z ), budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7 (ul. Zamenhofa), parking przy Szkole Podstawowej nr 2 ( z ), budowa systemu monitoringu na ulicy Dekabrystów oraz budowa Êwiate na skrzy owaniu al. Armii Krajowej i ul. Worcella (600 tysi cy z ). kg Policja ostrzega przed oszustami Internauci stali si celem ataku wirusa. Z oêliwe oprogramowanie uniemo liwia dost p do komputerów. Potem na stronie internetowej wyêwietlajà si informacje, e komputer zosta zablokowany przez policj. W treêci informacji, zawarte jest tak e àdanie wp acenia okreêlonej kwoty (w walucie polskiej lub euro), w zamian za usuni cie blokady. Takie komunikaty wyêwietli y si na monitorze mieszkaƒca Cz stochowy. M czyzna w trakcie u ytkowanie internetu otrzyma informacj o rzekomej blokadzie strony przez policj oraz mo liwoêci jej usuni cia poprzez wp at 400 z na podane konto. Ostrzegamy przed takimi próbami oszustwa mówi podinsp. Joanna Lazar, rzecznik prasowy KMP w Cz stochowie. mag KRONIKA POLICYJNA Prowadzili na podwójnym gazie Lekcewa eniem obowiàzujàcego prawa wykazali si dwaj, pijani kierowcy zatrzymani przez lublinieckich policjantów. Pierwszy wpad w Kochanowicach. 55-latek mia w organizmie ponad pó promila alkoholu. Drugiego z apano w agiewnikach. Uwag mundurowych zwróci jadàcy bez odpowiedniego oêwietlenia renault megane. Jego kierowca nie mia zapi tych pasów bezpieczeƒstwa. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Po sprawdzeniu w systemie okaza o si, e m czyzna straci prawo jazdy za prowadzenie pod wp ywem alkoholu. Kontrolowany poinformowa, e nie ma tak e przy sobie dowodu rejestracyjnego, poniewa zosta zatrzymany w zwiàzku z brakiem badaƒ technicznych. W wydychanym powietrzu mia 1,5 promila alkoholu. Obaj kierowcy odpowiedzà za kierowanie pojazdami pod wp ywem alkoholu. Grozi im 2 lata wi zienia. 35-latek, który z ama sàdowy zakaz, mo e posiedzieç troch d u ej... kg R E K L A M A

2 2. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 AKTUALNOÂCI Cudowny Obraz w kasecie Cudowny Obraz Matki Bo- ej Jasnogórskiej znajdzie si w nowej kasecie chroniàcej go przed dzia aniem czynników zewn trznych. Prace konserwatorskie w Kaplicy Matki Bo ej zosta y przeprowadzone jeszcze przed Êwi tami Bo- ego Narodzenia. Najwa niejszà ich cz Êcià by o przygotowanie Cudownego Obrazu do monta u nowej kasety, co nastàpi na poczàtku roku. Kaseta zabezpieczy oraz odizoluje Ikon od czynników zewn trznych, np. wilgoci. Wytworzy klimat o idealnych parametrach, w jakich drewno powinno si znajdowaç. W trakcie prac konserwatorskich Ikon obejrza wieloletni jej konserwator prof. Wojciech Kurpik. Stan obrazu jest stabilny - poinformowa konserwator za poêrednictwem biura prasowego Jasnej Góry. Wykonano kilka tzw. zastrzyków polegajàcych na wprowadzeniu substancji klejàcej w szczeliny, które powstajà, gdy dochodzi do odspojenia warstw wierzchnich. Cudowny wizerunek Matki Bo- ej zosta sprowadzony na Jasnà Gór w 1382 roku. Opinie o jego pochodzeniu sà rozbie ne. Wed ug niektórych êróde autorem obrazu mia byç Êw. ukasz Ewangelista, który mia go namalowaç na deskach sto u, przy którym spo ywa- a posi ki Âwi ta Rodzina. Badania wskazujà na XIII-XIV-wieczne pochodzenie malowid a. Cudowny Obraz jest w dobrym stanie zdj. arc Wniosek o paszport z o ymy w dowolnym wydziale paszportowym Paszport lub paszport tymczasowy b dziemy mogli wyrobiç w dowolnym wydziale paszportowym na terenie kraju. Od 17 stycznia wniosek o paszport z o- ymy, a gotowy dokument odbierzemy w najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym. Aby z o yç wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie b dziemy musieli jechaç do punktu paszportowego, w aêciwego wed ug miejsca zameldowania. B dziemy mogli go z o yç w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przyk ad w miejscowoêci, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy tak e gotowy dokument. NowoÊcià jest mo liwoêç ubiegania si o paszport tymczasowy przez osob, która potrzebuje dokument w nag ych przypadkach, zwiàzanych z prowadzonà dzia alnoêcià zawodowà (na przyk ad w zwiàzku z nieplanowanà wczeêniej podró à s u bowà). Aktualnie o wydanie paszportu tymczasowego mogà ubiegaç si m.in. osoby przebywajàce za granicà, na czas oczekiwania na dor czenie paszportu sporzàdzonego w kraju, oraz osoby, które utraci y dokument paszportowy podczas podró y i potrzebujà paszportu tymczasowego na powrót do miejsca sta ego pobytu. Paszporty tymczasowe sà tak e wydawane w nag ych przypadkach zwiàza- nych z chorobà lub pogrzebem cz onka rodziny. Op ata za wydanie paszportu wa nego 10 lat wynosi 140 z. Natomiast m.in. emeryci, renciêci, osoby niepe nosprawne, uczniowie od 13. roku ycia i studenci, a tak e osoby przebywajàce w domach pomocy spo ecznej, w zak adach opiekuƒczych, czy korzystajàce z pomocy spo ecznej za paszport z 50 proc. ulgà zap acà 70 z. Ma oletnim do 13. roku ycia paszport jest wydawany za op atà wynoszàcà 30 z. Za paszport nie p acà osoby, które m.in. majà ukoƒczone 70 lat, osoby przebywajàce w domach pomocy spo ecznej, w zak adach opiekuƒczych albo korzystajàce z pomocy spo ecznej w formie zasi ków sta- ych je eli ich wyjazd za granic zwiàzany jest z d ugotrwa ym leczeniem lub z koniecznoêcià poddania si operacji, a tak e osoby, które z o- y y wniosek o wymian paszportu z powodu jego wady technicznej. Je- eli paszport zosta zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza, wówczas op ata jest podniesiona o 200 proc. Za paszport tymczasowy zap acimy 30 z. Paszport jest wa ny 10 lat od daty wydania dla osób powy- ej 13 roku ycia, a 5 lat dla dzieci do 13 roku ycia. Natomiast paszport tymczasowy jest wa ny nie d u ej ni przez okres 12 miesi cy. MSW W teatrze b dà czytaç dramat Cz stochowski Teatr reaktywuje cykl Czytanie Wspó czesnego Dramatu. Pierwsza ods ona po d ugiej przerwie ju 4 stycznia o godz Iwona Cho uj przeczyta dramat Lilki Dyderskiej pt. Wanda, opieka re yserska - Anna Badora. Piàtkowe czytanie po àczone b dzie ze spotkaniem z Annà Badorà, cz stochowiankà, od dwóch kadencji dyrektorem Schauspielhaus w Grazu. Anna Badora w 2011 roku zosta a wyró niona tytu em Kobiety Roku, w listopadzie bie àcego roku uznana za najlepszà re yserk teatralnà w Austrii. Autorkà dramatu jest Lidka Dyderska, pochodzàca z Krakowa trzydziestokilkuletnia pisarka, poetka i t umaczka, która obecnie mieszka w Dusseldorfie. Bohaterkà sztuki jest Wanda, Polka, która w latach 80.wyemigrowa a z Polski do Niemiec. W Niemczech robi b yskotliwà karier w sektorze mody. Szybko zostaje wciàgni ta w bezwzgl dnà maszyn show-businessu. Porusza si w Êwiecie, w którym byç, albo nie byç wyznaczajà najnowsze kolekcje, mi dzynarodowi designerzy, rauty, biznesowe spotkania i du e pieniàdze. Ten pozornie kolorowy i najlepszy ze Êwiatów powoli nabiera coraz ciemniejszych barw. Czytanie po àczone b dzie z projekcjami multimedialnymi i muzykà Damiana Strycharskiego. Czytanie odb dzie si tak e 5 stycznia o godz Cena biletu 10 z. mag Dotacje na edukacj, sport, kultur i zdrowie W Gminie Olsztyn przyznano pieniàdze organizacjom pozarzàdowym uczestniczàcym w otwartym konkursie ofert na realizacj zadaƒ publicznych w zakresie edukacji, kultury, sportu i zdrowia. Do konkursu wp yn o 11 ofert. Wed ug oceny komisji doradczo-opiniodawczej ds. wspó pracy z organizacjami pozarzàdowymi, wszystkie oferty spe nia y wymagania formalne i merytoryczne. Wyniki konkursu og oszono 21 grudnia 2012 r. Dofinansowanie otrzyma y wszystkie proponowane projekty. 60 tys. z to kwota przeznaczona na zaj cia edukacyjne w oddzia ach przedszkolnych w Turowie i Zr bicach. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Ma ych Ojczyzn TUR za z b dzie realizowaç projekt pn. Mam 3 lata id do przedszkola zaj cia opiekuƒczo wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym. W podobnych zaj ciach b dà uczestniczy y dzieci ze Zr bic i Krasawy, uczestniczàce w projekcie pn. Dobry start przedszkolaka, realizowanym za z przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zr bice i Krasawa. Na realizacj zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono 9,5 tys. z dzielàc Êrodki na trzy podmioty: - Stowarzyszenie Mi oêników Robótek R cznych Âwiat Ewy na IV Letnie Warsztaty R kodzie a Arty- stycznego w Biskupicach (2 tys. z ) oraz Wakacje w Biskupicach dla dzieci i m odzie y (2 500 z ). - Regionalny Zwiàzek Rolników Kó ek i Organizacji Rolniczych na realizacj projektu pn. Dzia ania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (3 tys. z ). - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zr bice i Krasawa na projekt pn. M odzi fotografowie chronià dziedzictwo kulturowe (2 tys. z ). Dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m odzie y otrzyma y w àcznej kwocie 18 tys. z nast pujàce podmioty: - Klub Sportowy DRAGON na prowadzenie zaj ç sportowo-rekreacyjnych i zaj ç szkoleniowych taekwon-do oraz organizacj i udzia w imprezach sportowych w 2013 roku (4 tys. z ). - Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó na Popularyzacj gry zespo- owej pi ki no nej jako elementu integracji dzieci i m odzie y w gminie Olsztyn ( z ). - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju wsi Zr bice i Krasawa na realizacj projektu pn. Akademia Sportu w 2013 roku (3 800 z ). Na ochron i promocj zdrowia oraz dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych Êrodki przyznano Stowarzyszeniu Ludzi Otwartych Serc LOS (7 tys. z ) oraz RZRKiOR (500 z ). mag Muzeum Cz stochowskie od paêdziernika do maja zaprasza: we wtorki, czwartki i piàtki od 9.00 do w Êrody od do w soboty i niedziele od do w poniedzia ki muzeum nieczynne Godziny pracy MULTICENTRUM ZODIAK : poniedzia ek: wtorek piàtek: Godziny pracy Willi Genera a przy al. WolnoÊci 30: poniedzia ki, Êrody i piàtki: wtorki i czwartki: ostatnie soboty miesiàca: w niedziel obiekt nieczynny INFORMATOR REPERTUAR Cinema City WolnoÊç PRZEDPREMIERA Stra nicy Marzeƒ 2D 12:00 (tylko ) Stra nicy marzeƒ 3D 16:00 (tylko ) PREMIERY Hobbit: Niezwyk a podró 2D dubbing 12:00, 15:30 Hobbit: Niezwyk a podró 2D napisy 19:00, 22:30 Hobbit: Niezwyk a podró 3D dubbing 10:00, 13:30 Hobbit: Niezwyk a podró 3D napisy 11:00, 14:30, 17:00, 18:00, 20:30, 21:30 Piàta pora roku 10:15, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00 Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. KULTURALNY Gambit, czyli jak ograç króla 13:00, 15:00, 17:15, 19:15, 21: :15, 15:45, 18:15, 20:45 BIE ÑCY REPERTUAR Atlas Chmur 21:00 Mój rower 11:45 (oprócz ), 16:00 (oprócz ), 18:10, 20:20, 22:30 Saga Zmierzch: Przed Êwitem cz.2 14:00, 18:40 Skyfall 12:30 Zabiç, jak to atwo powiedzieç 16:30 FILMY FAMILIJNE: Dino Mama 2D 11:00 Frankenweenie 3D dubbing 11:15 Renifer Niko ratuje brata 2D 10:30, 14:15 Renifer Niko ratuje brata 3D 12:15 REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska PREMIERY Saga Zmierzch : Przed Êwitem. Cz. 2 17:30, Hobbit: Niezwyk a podró 2D dubbing 21:15 11:00, 14:30 Hobbit: Niezwyk a podró 2D napisy Skyfall 18:30 18:00, 21:30 FILMY FAMILIJNE: Hobbit: Niezwyk a podró 3D dubbing Asterix i Obelix: W s u bie jej królewskiej 10:00, 15:30 moêci 13:40 Hobbit: Niezwyk a podró 3D napisy 12:00, 13:30, 17:00, 19:00, 20:30, 22:30 Dino Mama 2D 10: :15, 16:45, 19:15, 21:45 Dino Mama 3D 12:30 Gambit, czyli jak ograç króla napisy 12:00, Frankenweenie 3D napisy 10:00, 14:00 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 Hotel Transylwania dubbing 11:00, 13:00 Supermarket 11:45, 15:00, 17:15, 19:30, Renifer Niko ratuje brata 2D dubbing 21:30 NADAL W REPERTUARZE 11:30, 15:15 Atlas Chmur napisy 20:00 Renifer Niko ratuje brata 3D dubbing Bogowie ulicy 16:00 13:15 Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

3 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA Zima przysn a? Trzecia dekada grudnia up ywa pod znakiem odwil y. Marzenia o bia ym Bo ym Narodzeniu znowu nie zosta y zrealizowane. Wysoka temperatura i deszcz roztopi y zalegajàcà gdzieniegdzie pokryw Ênie nà. Minione Êwi ta by y tak ciep e, e mo na by o si pomyliç czy mamy Bo e Narodzenie, czy te Wielkanoc. W pierwszy dzieƒ (25.12.) w Jeleniej Górze na Dolnym Âlàsku termometry w cieniu pokaza y 14 stopni! U naszych sàsiadów by o tak ciep o, e pad y historyczne rekordy. Dla przyk adu w Niemczech odnotowano ponad 20 stopni w cieniu. O tym, e mamy kalendarzowà zim przypomina nam tylko przeszywajàcy wiatr. Nawet liêcie i trawa w niektórych miejscach majà niezwykle intensywny, zielony kolor. kg, zdj. Paulina Przepióra

4 4. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 ZDROWIE CEM-M elki dla doros ych 50+, czyli przyjemnoêç i zdrowie na 50 z plusem! Wiek jest stanem umys u, dlatego jedynà w aêciwà odpowiedzià na pytanie ile masz lat? powinno byç tyle, na ile si czuj!. Ale jak utrzymaç zdrowie i jednoczeênie pogod ducha, gdy na urodzinowym torcie przybywa coraz wi cej Êwieczek? Teraz jest na to smaczny sposób! W zdrowym ciele m ody duch Z myêlà o potrzebach wspó czesnego pi çdziesi ciolatka powsta nowy suplement diety w formie pysznych elków. CEM-M elki dla doros ych 50+ to zestaw multiwitamin i sk adników mineralnych niezb dnych dla organizmu seniora. Innowacyjna, lepiej przyswajalna forma podania oraz owocowy smak (jab ko i ananas) pozwalajà zapomnieç o tradycyjnych, czasem trudnych do po kni cia tabletkach. Nowe CEM-M elki dla doros ych 50+ zawierajà specjalnie skomponowany dla tego wieku kompleks witamin (C, D, E, K) i minera ów (jod, mangan, chrom, selen i cynk), które: - wykazujà dzia anie przeciwutleniajàce (opóêniajà procesy starzenia komórek): witaminy C i E, cynk, selen, mangan; - zmniejszajà uczucie zm czenia i znu enia: witamina C; - wspierajà metabolizm: witamina C, jod, mangan; - wzmacniajà system odpornoêciowy: witaminy C i D, cynk, selen, mangan; - pomagajà utrzymaç dobry stan koêci i z bów (witaminy C, D i K, mangan) oraz zdrowà skór (witamina C, cynk, jod) i w osy (cynk i selen). Opakowanie: 60 elków Cena: ok. 33 z Sposób u ycia: 2 elki dziennie (uwaga: ci ko si opanowaç!)

5 PRZYJACIÓ KA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA

6 6. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 PRZYJACIÓ KA

7 PRZYJACIÓ KA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA

8 8. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 PRZYJACIÓ KA

9 PRZYJACIÓ KA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA

10 10. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 PRZYJACIÓ KA

11 PRZYJACIÓ KA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA

12 12. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 PRZYJACIÓ KA

13 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA BIURA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO OG OSZENIA ABONAMENTOWE OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE SZKO Y KURSY-SZKOLENIA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspomaganej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne, Fryzjerskie, Manicure-Pedicure- Tipsy, Kelner-Kucharz-Barman, Kroju-Szycia i Modelowania, Artystycznego upinania firan, Operator wózków (uprawnienia unijne), Palacz CO, BHP, HACCP, Pomocy przedlekarskiej, Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych, J zyk niemiecki dla opiekunów, Inne. OÂWIATA , PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , DIETETYKA PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA WOLMED Prywatny Oddzia Psychiatryczny i Terapii Uzale nieƒ LECZENIE depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA poalkoholowe, ponarkotykowe PSYCHOTERAPIA uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic. Tel. kontaktowy: LECZNICE DLA ZWIERZÑT ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE OKNA DRZWI INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Wykonuje: instalacje Êwiat a i si y przy àcza remonty zaêwiadczenia odbioru budynków punkt od 20 z tel US UGI BUDOWLANE AZBEST demonta, DACHY 10 LAT GWARANCJI OKNA JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel SZKOLENIE PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE: Piel gniarstwo opieki d ugoterminowej, anestezjologicznej i intensywnej opieki. KURSY KWALIFIKACYJNE: Piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych, anestezjologiczne i intensywnej opieki, opieki d ugoterminowej, kardiologiczne, ratunkowe, inne. OÂWIATA , FINANSE KOMISY - LOMBARDY PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. MEDYCYNA ART. ORTOPEDYCZNE DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; MOTORYZACJA

14 14. OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 TRANSPORT BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE US UGI MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM DOM Dom nowy 303 m2 pow. zabudowy, ok. 170 m2 BLACHARSTWO SPRZEDAM MIESZKANIE 2 Sprzedam M-2 34 m, I p. ul. Kiliƒskiego 6, przed pogotowiem, wielofunkcyjne: na mieszkanie, biuro, gabinet, kancelari prawnà itp. rata kredytu jest ni sza od ceny wynajmu w US UGI POGRZEBOWE 2008 r. Do wprowadzenia. Dzia ka 1150 m2 szer. 44 m, zagospodarowana, gara na 2 auta z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm firmie lub osobie prywatnej, inne propozycje. tej okolicy. Tel Tel Sprzedam dwa pokoje z kuchnià, azienkà, Sprzedam hal produkcyjnà (300 m2) wraz z przedpokojem, wn kowym balkonem. domem 250 m2. Hala wybudowana w 2010 r., Powierzchnia 38 m2 na 8 pi trze samo wykoƒczona, z pe nym w z em sanitarnym. centrum miasta. Dzwoniç po W hali 3 pomieszczenia + biuro, azienka i Tel magazynek. Dom parter wykoƒczony, 2 Sprzedam M-3 47,5 m, pierwsze pi tro, wymiana okien, drewno, panele lub zamieni na Warszaw lub okolice. Tel T UMIKI pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska. zamieszkany 3 pokoje, salon z kuchnià, azienka i WC, pi tro stan surowy, 4 pokoje, kuchnia z salonem, azienka. Teren ogrodzony 16 tys. m2. Hala mieêci si 5 km od zjazdu z Mieszkanie przy ul. Partyzantów, 37,7 m2 2 trasy na Mykanów. Cena z do pokoje z kuchnià, parter. Bez poêredników. negocjacji. Tel Cena 125 tys. z. Tel PILMIE! Sprzedam tanio lub zamieni komfortowe, w asnoêciowe mieszkanie w Helu. AKUMULATORY Umeblowane, balkon, 3 pi tro, CO, CW, liczniki. 200 m od pla y, s oneczne, Êrodkowe. 33 m32, centrum Helu, niski czynsz (250 z ). Cena z (wyjazd marynarz). Tel Sprzedam mieszkanie jednopokojowe z kuchnià Dom ok. 100 m2 na wsi, okolice Koniecpola, z i azienkà, z du ym balkonem, w centrum gara em na 2 auta, po kapitalnym remoncie, miasta. Tel , wszystko nowe, dzia ka 7000 m2. 2 w asne M-3 Tysiàclecie, ul. Kiedrzyƒska, pow. 46 m2, 3 p., blok, balkon, okna pó noc-po udnie, kuchnia w kwadracie, w pokojach panele. Blok z dala od ulicy. Cena 133 tys. Tel uj cia wody. Oaza ciszy, wko o lasy, rzeka Pilica. Ew. rozlicz na bloki w Cz stochowie, inne propozycje. Tel KUPI DZIA K Kupi uzbrojonà dzia k. Tel Bez poêredników. KUPI DOM Kupi ma y budynek z ma à dzia kà na wiosce za Cz stochowà. Mo e byç do remontu. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k rekreacyjnà zagospodarowanà o pow. 360 m2, domek letniskowy 40 m2. ROD ul. Ikara. Tel wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Z koncesjà do 2020 r + kpl KUPON dokumentacji geologicznej, 6 nawiertów z opisem i inne uzgodnienia. Gotowa do na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE eksploatacji. Inne propozycje ewentualnie zamieni na nowy dom parterowy w Cz-wie lub okolicy, mogà buç te bloki. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà zagospodarowanà. PRACA Tel Sprzedam dzia k budowlanà 1500 m2 (25 x 60) TreÊç og oszenia: media bezpoêrednio przy dzia ce w asfaltowej... drodze. Warunki zabudowy. Bardzo dogodny dojazd do centrum, ul. Zegarowa. Cena do negocjacji. Tel Dzia ka budowlana na Stradomiu, ul. Kawodrzaƒska, pow m2, bardzo dobry dojazd. Wszystkie media w ulicy. Dzia ka naro na. Obok nowe zabudowania. Cena do... negocjacji. Tel p., blok, balkon, okna pó noc-po udnie, M-3 Tysiàclecie, ul. Kiedrzyƒska, pow. 46 m2, kuchnia w kwadracie, w pokojach panele. Blok z WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) dala od ulicy. Cena 133 tys. Tel Bez poêredników. US UGI POGRZEBOWE

15 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA Dzia ka rekreacyjno-budowlana, w tym las brzozowy, pow m 2. MiejscowoÊç Zbereska, woj. Êlàskie. Media w drodze przy dzia ce. Dojazd od drogi Nr 1 starà jedynkà, droga utwardzona. Tel WYNAJM Wynajm pokój z kuchnià w starym budownictwie. Woda, Êwiat o, WC murowane na zewnàtrz. Tel wieczorem Wynajm 50 m 2 III Aleja, du y balkon 5 m 2, blok, ceg a, parkiety, lodówka, TV, pralka, zmywarka. Przy parkach. 999 z z CO plus media (pràd, woda, gaz). Mo liwa zamiana na mniejsze, ok. 30 m 2 z balkonem w Centrum. Tel Wynajm lokal 95 m 2, ul. Faradaya, blisko rynku, z przeznaczeniem na sklep, biuro, us ugi, gastronomi. Parking, media, dobra lokalizacja, stan dobry. Tel Wynajm budynek wolnostojàcy. TANIO! 7 z /m 2. Tel WYNAJM M-3 50 m 2, III Aleja NMP, du y balkon, pralka, lodówka, zmywarka, meble. 999 z z CO + media (woda, pràd, gaz). Mo liwa zamiana na mniejsze, od 30 m 2 w centrum. Tel Wynajm mieszkanie M-3 w bloku 4-pi trowym przy ul. PCK (Tysiàclecie). Dwustronne (wschód zachód), balkon, nowe okna PCV, internet, i TV kablowa, umeblowane i w pe ni wyposa one, adnie zagospodarowane otoczenie bloku (nowe chodniki, sporo zieleni). Cena 1000 z + media. Kaucja jednomiesi czny czynsz. Tel Wynajm nowà hal m 2 Grabówka Lisiniec, media i warunki UE. Wys. 3,3m, ca a w p ytkach + gara na 2 auta d 15 mb, CO, alarm, ogrodzone, na prywatnej posesji. Do przej cia od Lub inne propozycje. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW X5 XI r., 174 tys. km, serwis, 3.0 diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra, czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju, homologacja na ci arowy, +5 osób, stan perfekcyjny ewentualnie zamieni na limuzyn Audi, BMW 5, Mercedes. Tel SUZUKI WAGON R + Excellent 1.3, 2001 r., CZ, AF, 2xairbag, el. szyby, relingi, przyciemniane szyby. Stan bdb. 120 tys. km. Cena z lub zamieni na ma y osobowy do 1200 cm 3 pojemnoêci. Tel FIAT DUCATO MAX 2004 r., 2.3 JTD. Stan bdb. Tel TOYOTA CELICA 1.8 l, rok Pe ne wyposa enie. Cena z. Tel MERCEDES A r., 65 tys. km, 2.0 CDI, srebrny metalik. 5 drzwi, od nowoêci jeden w aêciciel, bezwypadkowy, jeêdzi a kobieta, wersja BLUE. Pó skóra, reg. wys. kier., podgrz. siedzenia, klima. Stan super. Ewentualnie zamieni na wi kszy. Tel OPEL VECTRA 1998 r., 2.0 diesel, niebieski metalic, alufelgi, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek. Stan bardzo dobry. Cena z. Tel CZ ÂCI I AKCESORIA Sprzedam tarcz i docisk do sprz g a Opel Omega V, Cena 100 z. Tel BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE Opona W400 INTERRADIAL 175/65 R z. Klocki i szcz ki hamulcowe przód i ty do Peugeota 406 ceny do uzgodnienia. Tel: OPONY zimowe 2 szt. Ford Transit 195/70 R15C cena 500z. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE MGR MATEMATYKI doêwiadczony nauczyciel dyplomowany, egazminator prac maturalnych przygotowuje do matury 2013, udziela korepetycji oraz przygotowuje studentów do egzaminów semestralnych ze wszystkich dzia ów matematyki wy szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca spotkaƒ do omówienia pod nr tel , ANGIELSKI lekcje w domu i w firmie, konwersacje, przygotowanie do egzaminów (test gimnazjalny, matura, LCCI) korepetycje, lektor szko y wy szej, 16 lat praktyki. Dojazd. Tel MATEMATYKA korepetycje, soldnie i tanio, w ÊródmieÊciu, szczególnie przygotowanie do matury. Tel J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Nejman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. FRANCUSKI korepetycje, konwersacje, przygotowanie do matury. Tel J zyk angielski nauczyciel LO przygotowanie do matury i egzaminów FCE, CAE, CPE. Równie j zyk biznesu. Dzieci, m odzie, doroêli. Tel RÓ NE Wydzier awi reklam dwustronnà z gruntem 3 x 6 m, wys. 7 m. Ul. Êw. Rocha, kierunek K obuck. Tel Przyjm w dzier aw wynajem wyposa enie warsztatu samochodowego: podnoênik, wywa arka itd. Cz stochowa, tel SPRZEDAM ART. DZIECI CE Sprzedam wózek dzieci cy, dwie budy, noside ko. Cena 100 z. Tel Noside ko dla dziewczynki kg, ró owe, w kwiaty. Stan bdb. Cena 120 z. Tel ART. SPORTOWE Sprzedam rower damk. Wi cej informacji po nr tel Narty Sport Line, Artis Galax 643, buty Raichle cena 100z. Tel: BUDOWNICTWO Sprzedam okna balkonowe z drzwiami, ma o u ywane, bia e. Szyby zespolone oraz inne okna. Tel , Sprzedam balustrad kutà, ozdobnà, z kwadratu 12. Cena 120 z /mb. Tel , Ziemia, piasek, gruz, szlaka. Tel Grzejniki PURMO 135 x 60, 2 szt., sufitowe oprawy halogenowe CHORS nowe. Tel Piec CO dwufunkcyjny olejowy 24 kw, palnik GIERSCH stan idealny plus zbiorniki 2 x 1000 l. Cena do uzgodnienia. Tel ELEKTRONIKA TV LCD AEG15 cali. Stan bardzo dobry. Cena 200 z. Tel Aparat fotograficzny KODAK 50 z. Aparat fotograficzny PREMIER 50 z. Kamera foto V6000 z rediem 195 z. Radio dwuzakresowe 25 z. S uchawki domofonowe Unifon, 4 sz. 48 z. Telefon Panasonic z sekretarkà. Tel: Sprzedam telewizor SHARP Aquos LC 37WD1E, uszkodzona matryca, cena do naegocjacji. Nowy 4 lata. Tel , Sprzedam TV kineskopowy Sony 21 cali, TXT, pilot, stan bdb. Cena 90 z. Tel Sprzedam konsol Playstation 2, pad, karta pami ci, 12 gier zamieni na konsol Nintendo WII lub Game Cube. Tel Sprzedam nowà drukark Canon nieu ywanà. Tel HOBBY Sprzedam kolekcje: monet Mennicy Polskiej, Cuda Âwiata, Znaki Zodiaku, Systema SOlare, Piastowie, Dinozaury. Kompletne, z certyfikatami. Cena do uzgodnienia. Tel KSIÑ KI Kasety magnetowidowe Mistrzowie sztuk walki 34 szt. 8 z /szt. Ksià ki z medycyny naturalnej, 97 szt. ceny do uzgodnienia. Ksià ki z filozofii Dalekiego Wschodu 91 szt. ceny do uzgodnienia. Czasopisma Zrób Sam i M ody Technik, 30 szt. 15 z. Ksià ki szkolne i literatura do matury i beletrystyka, 81 szt ceny do uzgodnienia. Tel: MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam prostownik 220 V 12-24V, 20A. Cena 200 z. Tel Sprzedam silniki 6 kw 1400 obrotów, 3 kw 1400 obrotów. Pomp Grudziàdz III-stopniowà z gwarancjà. Tel , Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Sprzedam bransoletk m skà (srebrnà) Pancerka, waga ok. 90 g TANIO!. Tel po godz Futro z ca ych norek nowe. Tel Garnitur m ski czarny nowy 50/ z. Garnitur m ski czarny nowy 88/ z. Spodnie luksusowe czarne m skie nowe 90/ z. Krawat nowy 10 z. P aszcz zimowy m ski 40 z. Ocieplacz narciarski na 12 lat 30 z. Tel: Tornister szkolny 30 z. Lewarek do auta nowy 20 z. Rakieta do tenisa ziemnego dzieci ca 20 z. Tel: Sprzedam p aszcz damski zimowy ko nierz karaku owy. Na t szà osob. Cena 60 z. Tel Sprzedam nowà kurtk damskà nieu ywanà, z jasnych norek. Dla t szej osoby. Cena do uzgodnienia. Tel P aszcz damski skórzany. Kolor grafit, rozmiar Stan dobry. Cena 150 z. Tel RÓ NE Sprzedam grób na cmentarzu Êw. Rocha. TANIO! Tel wieczorem Sprzedam du à bud ocieplanà, z tarasem dla psa. Tel , Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule, blisko koêcio a. Tel Sprzedam miejsce na cmentarzu Êw. Rocha. Tanio! Tel Sprzedam miejsce na grób na Cmentarzu Kule. Tel: po 18. WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam nieu ywany wózek inwalidzki. Tel po godz Atrakcyjne meble pokojowe 3-witrynowe, czarne, po àczone z barkiem (1,2 m x 1,5 m) oêwietlonym, z daszkiem, 3 wysokie sto ki, awa i stolik pod telewizor Sprzedam butl gazowà. Tel wieczorem Sprzedam stary zegar, trzy wagi. Tel Sprzedam 2 fotele w kolorze olcha w bardzo dobrym stanie. Cena 150 z /szt. (do negocjacji). Tel Pianino CALISIA, rok prod Stan bardzo dobry. Cena 3500 z. Tel Wypoczynek skóra lub materia. Tel Solarium ze stela em i wózeczkiem Philips nowe 500 z. Narz dzia budowlane, w tym Êruba rzymska ceny do uzgodnienia. Deskorolka 30 z. Walizka 30 z. Pralka Indesit 650 z. Prostownik do adowania akumulatorów od 6 do 12V 250 z. Tel: yrandol mosi ny 5-ramienny 500 z. Lampy oêwietleniowe ró ne, w tym jarzeniówki 18 szt. ceny do uzgodnienia. Maszynka r czna do krojenia chleba i w dlin 45 z. Piec kuchenny AMICA z p ytà ceramicznà 500 z. Zmywarka do naczyƒ klasy AAA, szer.60 cm 400 z. Kryszta y wazonik, popielniczka i cukiernica 70 z. Tel: awka gimanstyczna nowa 150 z. awa drewniana z pojemnikiem, szer. 134 cm 180 z. Obrazy, 10 szt. ceny do uzgodnienia. Ikona Êw. Jerzego 200 z. Szafka nocna z lampà 40 z. Walizka 30 z. Tel: Dywan we niany, rozmiar 3,5 x 2,5 m nowy 800 z. Chodniki o ró nych rozmiarach, 6 szt. ceny do uzgodnienia. Umywalka z rurami kanalizacyjnymi 20 z. Deska do prasowania 30 z. Deska sedesowa 8 z. Konewka 10 l 7 z. Tel: Choinka sztuczna 150 cm 40 z. Narty zjazdowe na licencji ATOMIC z wiàzaniami i kijkami 250 z. Mikrofalówka Whrlpool 6-sty zmys 3500 z. Teczka skórzana 10 z. Tel: Kamienie bazaltowe 36 sztuk z podgrzewaczem, nowe 350 z. Tel ó ko Syogra do masa u nowe 2500 z. Tel Sprzedam sztucznà choink 165 cm ze stojakiem. Cena 50 z. 2 przystanki od Alei NMP. Tel Sprzedam piecyk gazowy na butle 200 z. Dzwoniç w godz Tel Lloyds odkurzacz + pranie 250 z. Akumulator Bosch 5574 Ah/750A nowy z. Dywany 2x3m, 2,5 x 3,5 m w dobrym stanie po praniu 100 z /szt. Kanapa ze skóry naturalnej 200 z. Tel Sprzedam ko dr we nianà nieu ywanà jedna strona we na jasna, z owiec australijskich, druga strona we na z lamy meksykaƒskiej. Cena do uzgodnienia. Tel ZDROWIE Sprzedam nowy wózek inwalidzki, sk adany, wygodny i lekki. Cena 600 z. Tel Gabinet Naturoterapii, ul.lipowa 45. Terapia YUMEIHO-mi kie ustawienie miednicy i kr gos upa, zio olecznictwo ustalenie diety i suplementów, çwiczenia CHI-KUNG i TAI-CHI. Psychoterapia. Tel US UGI WRÓ BY TAROT. Tel Szycie futer. Reperacja, przeróbki + us ugi.. Tel Redaguj ró nego rodzaju teksty prace naukowe, materia y szkoleniowe, wyk ady, listy, próby literackie itp. Tel Tapetowanie, malowanie, remonty. Tel Naprawa pomp wodnych hydroforowych, cyrkulacyjnych, samochodowych. Tel MUZYCZNE umilanie imprez okolicznoêciowych na Êlubnym kobiercu. Tel NAPRAWA TELEWIZORÓW nowego i starego typu, monta anten telewizyjnych i satelitarnych, gwarancja na wykonanà us ug. Dojazd do klienta. Tel Blacharstwo dekarstwo, panela, papa, rynny, obróbki, okna. Tel Dachy termozgrzew, gont, blacha, rynny, Êniego apy. Tel Dekarstwo blacha, okna, panel, Êniego apy, papa, gont, rynna. Tel Ciesielstwo dachy kompleksowo. Tel Dachy naprawy, przecieki, uszczelnianie, papa, rynna.tel Dekarstwo uszczelnianie, termozgrzew, blacha, Êniego apy, panel. Tel Prace remontowe. Tel Wycinka drzew. Tel Z ota ràczka. Tel Mycie okien. TANIO!!! Tel Hydraulik przeróbki instalacji sanitarnych, CO, wod-kan i gazowych. Monta azienek. Naprawy drobne. Wykonujà szybko, tanio i dok adnie. Tel , dom Malowanie. Gipsowanie. Tapetowanie. Uk adanie Paneli. Inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Cyklinowanie, uk adanie parkietów, paneli, renowacja schodów. Tel Naprawa starych, ruszajàcych si parkietów (metodà wtrysku specjalnego kleju), bejcowanie, cyklinowanie, lakierowanie. Tel Naprawa telewizorów, ustawianie i monta anten, dojazd do klienta. Tel FLASHGSM potwierdzony serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Cz stochowa, al. wolnoêci 18 (w bramie). Tel , Pogotowie hydrauliczne dla Cz stochowy i okolic. Tel Przyjmuj zamówienia na pierogi, uszka, kopytka. Tel Sprzàtanie i mycie okien. Tel PRACA DAM PRACY Zatrudni kaletników. sta a praca. Lisiniec. Tel Osoby ch tne do wspó pracy. Bran a: sprzeda hurtowa artyku ów u ytku domowego i osobistego. Tel SZUKAM PRACY Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel Poszukuj pracy budownictwo. Posiadam uprawnienia budowlane, nale do Izby In ynierów, a tak e us ugi, marketing, dyspozytor i inne. Ukoƒczona Politechnika (Zarzàdzanie z Marketingiem). Tel M czyzna, 29 lat szuka pracy jako pomocnik na budowie, dachach, kostce, pracownik fizyczny, malowanie dachów, Êcian, rozbiórki, na produkcji, przeprowadzkach, przy za adunku, na magazynie, na stacji paliw, konwojent, ochroniarz obiektu lub inne. Tel Hydraulik wykonuje szybko, tannio i dok adnie: przeróbki instalacji sanitarnych, wod.-kan., CO i gazowe. Monta azienek i drobne naprawy. Tel Dyspozycyjna kobieta, wykszt. Êrednieaktualna ksià eczka sanepidowska podejmie prac dodatkowà w handlu, pomoc kuchenna, na produkcji, sprzàtanie ewentualnie opieka nad dzieckiem lub starszà osobà. Bez ofert towarzyskich. Tel Emerytka szuka pracy. Tel Przyjm cha upnictwo, oprócz szycia. Tel Posiadam prawo jazdy kat B. Posiadam wolny czas. podejm prac. Tel Pracowita, sumienna kobieta z grupà inwalidzkà pilnie poszukuje pracy, najch tniej w charakterze sprzàtaczki. Tel Zaopiekuj si starszà osobà lub dzieckiem. Tel letni m czyzna z drugà grupà poszukuje pracy chronionej, przy opakowaniach tekturowych, sk adaniu, maszynie czyszczàcej, portierni. Na 8 godzin lub gospodarczy. Tel Piel gniarka z doêwiadczeniem podejmie si opieki nad osobà starszà. Tel Fizjoterapeuta i dyplomowany masa ysta podejmie prac w s u bie zdrowia. Tel: Przyjm ka dà prac (oprócz szycia). Mo e byç dorywcza. Tel MATRYMONIALNE Samotna wdowa pozna niezale nego finansowo 62-letniego wdowca celem sta ego zwiàzku. Mile widziany pan zmotoryzowany. Kontakt tel po godz. 18. Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn pozna panià w wieku do 50 lat. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel sta y zwiàzek. Tel Poznam samotnà panià w wieku powy ej 60 lat z dzielnicy B eszno. Tel M czyzna, 29 lat szuka kobiety do sta ego zwiàzku, w wieku lat. Tel Blondynka 46 lat, szczup a, pozna pana od 45 do 60 lat. Stan cywilny bez znaczenia. Tel Samotny 25-letni kawaler pozna panie do 30 lat w celu przyjaêni lub zwiàzku. Tylko listy. Grzegorz Urbaƒski, ul. Karola Miarki 1, Strzelce Opolskie. Kawaler 45 lat, bezdzietny, wysoki, normalny ciemny blondyn, niezale ny finansowo pozna panià. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel - sta y zwiàzek. Tel M czyzna, 29 lat szuka kobiety do sta ego zwiàzku. Tel Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna, kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tny. Tel Blondynka, 38 lat, szczup a pozna pana. Stan cywilny i wiek bez znaczenia. Tel

16 16. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r. Fiat Croma z z Citroen C z Citroen C2 1.4 I Z NIEMIEC - tylko 20 tys. km, 2009 r., 75 KM benzyna, bordowy-metallic. ABS, ASR, alarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Ford Focus V 96 tys. km Z NIEMIEC, 2005, 100 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspomag. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, kierownica wielofunkc., podgrzew. przednia szyba pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany 1.9-JTD- GIUGIARO- TIPTRONIK, 2005, km, 150 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielofunkc., czujnik parkowania. I w aêc., serwis. w ASO, bezwypadk., gara owany z Mazda CITD z Toyota RAV z 2.0-D4D-ORYGINA Z NIEMIEC, 2003, km, 116 KM diesel, czarnymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z BMW 316 COMPACT KM- KLIMA, 1998, km, 102 KM benzyna, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania Ford C-MAX V- JEDEN W AÂCICIEL, Z NIEMIEC, 2004, km, 100 KM benzyna, szary-metallic, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany ORYGINA Z NIEMIEC, 2003, hatchback, czarny, km, 70 KM, diesel, czarny-metallic, 4/5 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Opel Astra z CDTI- IDEA Z NIEMIEC, 2007, kombi, szary, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Citroen C4 COUPE z HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi. Alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., bezwypadkowy, gara owany z Renault Clio 1.5-DCI z Seat Altea 1.9TDI - IDEA Z NIEMIEC, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, przygotowany do rejestracji / op acony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany - 82 KM, 2004, km, diesel, srebrnymetallic, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Skoda Octavia 2.0 TDI, z I W AÂC., STAN PERFEKCYJNY, kombi, 2007, km, 140 KM diesel, grafitowymetallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z z Mitsubishi Lancer Mercedes-Benz A CDI - DIESEL Z NIEMIEC, 2000, km, 90 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierown. wielofunkc., I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Skoda Octavia 1.9-TDI Z SALONU-FAKTURA VAT, 2010, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, homologacja na ci arowy, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Seat Alhambra 2.0-TDI z JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kier. wielofunkc., podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Evolution X 2.0-DID-140KM-DIESEL Z NIEMIEC, 2008, km, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Toyota Avensis 2.0-D4D - ORYGINA, JEDEN W AÂCICIEL, 2005, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Ford Focus C-Max z TDCI-IDEA Z NIEMIEC 2006, km, 136 KM diesel, grafitowy-metallic, hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany HDI - ORYGINA - VTR Z NIEMIEC, 2007, km, 70 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany. Honda Accord z V VTI - idea - automat, 2003 r., km, 155 KM, benzyna, grafitowy-metallic, 4/5 drzwi, alufelgi, szyberdach, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Samochód op acony, gotowy do rejestracji z Renault Grand Scenic V- IDEA Z NIEMIEC, 2005, grafitowy, km, 112 KM benzyna, alufelgi, szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, I w aêc., serwisow. w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Suzuki SX DDIS Z NIEMIEC IDEA, 2007, km, 120 KM diesel, srebrnymetallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, airbagi, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Toyota Corolla z Sol r., 1.4 VVTi - benzyna,, 97 KM, 158 tys. km. I w aêciciel, bezwypadkowy. Wyposa enie: wspomaganie kierownicy, klimatyzacja automat., ABS/ASR, 4 x airbag, centralny zamek, immobilizer, alarm, elektr. szyby, elektr. podgrz. lusterka, komputer pok adowy, halogeny, welurowa tapicerka, alufelgi, radio CD, nawigacja GPS. Samochód op acony, gotowy do rejestracji. Ford Focus z 1.6-TDC, kombi, 2008, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Vectra 1.9-CDTI SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2004, km, 150 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Volkswagen Golf Plus FSI - GOAL TYLKO 36 tys./km, 2006, km, 102 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie,

999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie, R E K L A M A Powstaje kana sanitarny Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska umorzy Cz stochowie cz Êç po yczki blisko 760 tys. z zaciàgni tej na dofinansowane programu ograniczenia niskiej emisji dla osiedla

Bardziej szczegółowo

Chcà wydzier awiç miejski szpital

Chcà wydzier awiç miejski szpital R E K L A M A Nr 73 (127) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 26-27 CZERWCA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! 26 czerwca od godz. 10 do

Bardziej szczegółowo

To był cud, ze przeżyliśmy.

To był cud, ze przeżyliśmy. REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 64 (269) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Prokuratura nie

Bardziej szczegółowo

W przedszkolach wciąż są wolne miejsca

W przedszkolach wciąż są wolne miejsca REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 57 (262) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 19-20 MAJA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) W przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Str. 8 Błagam o sprawiedliwość! PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 3-4 LUTEGO 2014

Str. 8 Błagam o sprawiedliwość! PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 3-4 LUTEGO 2014 REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 13 (218) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 3-4 LUTEGO 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 8 Błagam

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Cz stochowska huta og osi upad oêç?

Cz stochowska huta og osi upad oêç? R E K L A M A Cz stochowska huta og osi upad oêç? Czarne chmury zawis y nad ISD Hutà Cz stochowa. Zarzàd zak adu twierdzi, e niezwykle trudna sytuacja ekonomiczna wymusza restrukturyzacj zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Str. 5 Nowe oblicze centrum miasta ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 GRUDNIA 2013

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Str. 5 Nowe oblicze centrum miasta ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 GRUDNIA 2013 REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU Nr 148 (201) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 GRUDNIA 2013 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 5 Nowe oblicze centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Zatrzymani za przestępstwa paliwowe!

Zatrzymani za przestępstwa paliwowe! REKLAMA Gangster stanie przed sądem Za zabójstwo, usiłowanie kolejnego morderstwa, udział w zbrojnej grupie przestępczej oraz kradzieże i rozboje odpowie wkrótce przed sądem Wojciech B. Mężczyzna ukrywał

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 21-22 PAŹDZIERNIKA 2013

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 21-22 PAŹDZIERNIKA 2013 REKLAMA ONIKA POLICYJNA Ukradli krawężniki Dzielnicowy z myszkowskiej komendy oraz strażnik miejski z Żarek, podczas wspólnej służby zatrzymali na gorącym uczynku złodziei. Dwóch mieszkańców Żarek w wieku

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 23-24 CZERWCA 2014

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 23-24 CZERWCA 2014 REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 72 (277) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 23-24 CZERWCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 5

Bardziej szczegółowo

Ci cia w Kolejach Âlàskich

Ci cia w Kolejach Âlàskich SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWY. Przejęli podróbki I POWIATU. Str. 5

CZĘSTOCHOWY. Przejęli podróbki I POWIATU. Str. 5 REKLAMA Przejęli podróbki Policjanci odkryli w dwóch punktach handlowych w Częstochowie i Konopiskach, rzeczy z podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych firm. Osoby wprowadzające te rzeczy

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych R E K L A M A Balt mówi, e prezydent Kaczyƒski nielegalnie pochowany na Wawelu Pose SLD Marek Balt twierdzi, e Lech Kaczyƒski zosta pochowany na Wawelu niezgodnie z prawem. Balt powo uje si na ustaw o

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Sejmik województwa. w Czę sto chowie.

Sejmik województwa. w Czę sto chowie. REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 29 (234) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 12-13 MARCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 5 Sejmik

Bardziej szczegółowo

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Mundurowi przygotowują się do akcji ŚRODA-CZWARTEK, 29-30 PAŹDZIERNIKA 2014

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Mundurowi przygotowują się do akcji ŚRODA-CZWARTEK, 29-30 PAŹDZIERNIKA 2014 REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 126 (331) Nr ISSN 22 99 4440 ŚRODA-CZWARTEK, 29-30 PAŹDZIERNIKA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Mundurowi

Bardziej szczegółowo

Str. 5 Agenci CBA sprawdzali magistrat PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 3-4 MARCA 2014. Może zaatakować Jasną Górę

Str. 5 Agenci CBA sprawdzali magistrat PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 3-4 MARCA 2014. Może zaatakować Jasną Górę REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 25 (230) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 3-4 MARCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 5 Agenci

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Upił córkę do nieprzytomności ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 MAJA 2015

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Upił córkę do nieprzytomności ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 MAJA 2015 KONSULTACJE ŻYCIA W środę 13 maja w godz. 11:00-12:00 odbędzie się CZAT z mgr Beatą Dwojak Higienistką roku 2014, pracownikiem Kliniki Jurajskiej Temat: Higienistka stomatologiczna Zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Kolanus skakał do wody z wieży św. Mikołaja we Francji ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 MAJA 2015

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Kolanus skakał do wody z wieży św. Mikołaja we Francji ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 MAJA 2015 CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 58 (415) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 MAJA 2015 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Kolanus skakał do wody

Bardziej szczegółowo

Po pacjenta przyleciał helikopter

Po pacjenta przyleciał helikopter REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 79 (284) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 9-10 LIPCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 9 12 Po skoczka

Bardziej szczegółowo

JUTROSIN. 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z dzie mi. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu.

JUTROSIN. 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z dzie mi. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu. fot. KPP Rawicz BOJANOWO NAPAD NA SZEWCA 28-latek napad na szewca w jego zak adzie w Bojanowie. Poszkodowany m czyzna ma p kni t czaszk. Napastnik zosta zatrzymany po policyjnym po cigu. RAWICZ Uciek,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Rodzi si milion piskl t

Rodzi si milion piskl t RAWICZ Ograbiona 91-latka Kobieta podaj ca si za pracownika Zwi zku Bojowników o Wolno i Demokracj ukrad a rawiczance 3 tys. z otych. Z apa z odzieja, który okrad mu siostr RAWICZ Pasa er golfa w szpitalu

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo