Radni uchwalili bud et

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radni uchwalili bud et"

Transkrypt

1 R E K L A M A Przyjació ka w internecie Nr 1 (54) Nr ISSN ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) Mamy dla Paƒstwa niespodziank. W dzisiejszym wydaniu ycia Cz stochowy i Powiatu w ca oêci zamieszczamy wydanie Przyjació ki z 1964 roku. Patrz str i Radni uchwalili bud et Radni podj li decyzj w sprawie bud etu na rok 2013 Zdj. UM Cz-wa Podczas piàtkowej sesji radni uchwalili bud et na rok Koncepcja przedstawiona przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka nie wszystkim przypad a do gustu. Mimo to ostatecznie zosta a przyj ta. Dochody zaplanowano na 1 mld 28 mln z. Deficyt ma wynieêç 34 mln z. O dziwo na sali sesyjnej podczas dyskusji o bud ecie wielkiej burzy nie by o. Za koncepcjà prezydenta g osowali wszyscy jego partyjni koledzy z SLD oraz cz Êç radnych z PO. W sumie 16 radnych popar o pomys Krzysztofa Matyjaszczyka. Przeciwko byli cz onkowie PiS oraz Wspólnoty Samorzàdowej 6 g osów. 3 radnych wstrzyma o si od g osu. Taki rozwój sytuacji pozwoli na uchwalenie bud etu na rok W projekcie bud etowym wêród inwestycji drogowych mowa jest m.in. o kolejnym etapie budowy korytarza pó nocnego, przebudowie skrzy owania ul. Kiedrzyƒskiej z al. Armii Krajowej, przebudowie wiaduktów nad torami PKP w DK-1, a tak e budowie dwupoziomowego skrzy owania al. Wojska Polskiego z Jana Paw a II. Niestety zarezerwowanych funduszy na inwestycje drogowe, podobnie jak w roku ubieg ym, jest niewiele. Radni do projektu bud etu przedstawionego przez Krzysztofa Matyjaszczyka z o yli a 212 poprawek. Ostatecznie cz Êç z nich zosta o uwzgl dnionych jako autopoprawki prezydenta. Dzi ki temu do bud etu zosta y w àczone m.in nast pujàce punkty: budowa ul. Botanicznej (1,9 miliona z ), zakup toalet publicznych (zadanie zrealizuje Spó ka Miejska Oczyszczalnia Âcieków Warta), zakup sprz tu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego (500 tysi cy z ), remont oddzia- u po o niczego w Miejskim Szpitalu Zespolonym ( z ), rewitalizacja Parku Lisiniec, zakup mobilnego systemu informacji miejskiej, program rehabilitacji ruchowej dla osób po 65 roku ycia ( z ), budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7 (ul. Zamenhofa), parking przy Szkole Podstawowej nr 2 ( z ), budowa systemu monitoringu na ulicy Dekabrystów oraz budowa Êwiate na skrzy owaniu al. Armii Krajowej i ul. Worcella (600 tysi cy z ). kg Policja ostrzega przed oszustami Internauci stali si celem ataku wirusa. Z oêliwe oprogramowanie uniemo liwia dost p do komputerów. Potem na stronie internetowej wyêwietlajà si informacje, e komputer zosta zablokowany przez policj. W treêci informacji, zawarte jest tak e àdanie wp acenia okreêlonej kwoty (w walucie polskiej lub euro), w zamian za usuni cie blokady. Takie komunikaty wyêwietli y si na monitorze mieszkaƒca Cz stochowy. M czyzna w trakcie u ytkowanie internetu otrzyma informacj o rzekomej blokadzie strony przez policj oraz mo liwoêci jej usuni cia poprzez wp at 400 z na podane konto. Ostrzegamy przed takimi próbami oszustwa mówi podinsp. Joanna Lazar, rzecznik prasowy KMP w Cz stochowie. mag KRONIKA POLICYJNA Prowadzili na podwójnym gazie Lekcewa eniem obowiàzujàcego prawa wykazali si dwaj, pijani kierowcy zatrzymani przez lublinieckich policjantów. Pierwszy wpad w Kochanowicach. 55-latek mia w organizmie ponad pó promila alkoholu. Drugiego z apano w agiewnikach. Uwag mundurowych zwróci jadàcy bez odpowiedniego oêwietlenia renault megane. Jego kierowca nie mia zapi tych pasów bezpieczeƒstwa. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Po sprawdzeniu w systemie okaza o si, e m czyzna straci prawo jazdy za prowadzenie pod wp ywem alkoholu. Kontrolowany poinformowa, e nie ma tak e przy sobie dowodu rejestracyjnego, poniewa zosta zatrzymany w zwiàzku z brakiem badaƒ technicznych. W wydychanym powietrzu mia 1,5 promila alkoholu. Obaj kierowcy odpowiedzà za kierowanie pojazdami pod wp ywem alkoholu. Grozi im 2 lata wi zienia. 35-latek, który z ama sàdowy zakaz, mo e posiedzieç troch d u ej... kg R E K L A M A

2 2. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 AKTUALNOÂCI Cudowny Obraz w kasecie Cudowny Obraz Matki Bo- ej Jasnogórskiej znajdzie si w nowej kasecie chroniàcej go przed dzia aniem czynników zewn trznych. Prace konserwatorskie w Kaplicy Matki Bo ej zosta y przeprowadzone jeszcze przed Êwi tami Bo- ego Narodzenia. Najwa niejszà ich cz Êcià by o przygotowanie Cudownego Obrazu do monta u nowej kasety, co nastàpi na poczàtku roku. Kaseta zabezpieczy oraz odizoluje Ikon od czynników zewn trznych, np. wilgoci. Wytworzy klimat o idealnych parametrach, w jakich drewno powinno si znajdowaç. W trakcie prac konserwatorskich Ikon obejrza wieloletni jej konserwator prof. Wojciech Kurpik. Stan obrazu jest stabilny - poinformowa konserwator za poêrednictwem biura prasowego Jasnej Góry. Wykonano kilka tzw. zastrzyków polegajàcych na wprowadzeniu substancji klejàcej w szczeliny, które powstajà, gdy dochodzi do odspojenia warstw wierzchnich. Cudowny wizerunek Matki Bo- ej zosta sprowadzony na Jasnà Gór w 1382 roku. Opinie o jego pochodzeniu sà rozbie ne. Wed ug niektórych êróde autorem obrazu mia byç Êw. ukasz Ewangelista, który mia go namalowaç na deskach sto u, przy którym spo ywa- a posi ki Âwi ta Rodzina. Badania wskazujà na XIII-XIV-wieczne pochodzenie malowid a. Cudowny Obraz jest w dobrym stanie zdj. arc Wniosek o paszport z o ymy w dowolnym wydziale paszportowym Paszport lub paszport tymczasowy b dziemy mogli wyrobiç w dowolnym wydziale paszportowym na terenie kraju. Od 17 stycznia wniosek o paszport z o- ymy, a gotowy dokument odbierzemy w najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym. Aby z o yç wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie b dziemy musieli jechaç do punktu paszportowego, w aêciwego wed ug miejsca zameldowania. B dziemy mogli go z o yç w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przyk ad w miejscowoêci, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy tak e gotowy dokument. NowoÊcià jest mo liwoêç ubiegania si o paszport tymczasowy przez osob, która potrzebuje dokument w nag ych przypadkach, zwiàzanych z prowadzonà dzia alnoêcià zawodowà (na przyk ad w zwiàzku z nieplanowanà wczeêniej podró à s u bowà). Aktualnie o wydanie paszportu tymczasowego mogà ubiegaç si m.in. osoby przebywajàce za granicà, na czas oczekiwania na dor czenie paszportu sporzàdzonego w kraju, oraz osoby, które utraci y dokument paszportowy podczas podró y i potrzebujà paszportu tymczasowego na powrót do miejsca sta ego pobytu. Paszporty tymczasowe sà tak e wydawane w nag ych przypadkach zwiàza- nych z chorobà lub pogrzebem cz onka rodziny. Op ata za wydanie paszportu wa nego 10 lat wynosi 140 z. Natomiast m.in. emeryci, renciêci, osoby niepe nosprawne, uczniowie od 13. roku ycia i studenci, a tak e osoby przebywajàce w domach pomocy spo ecznej, w zak adach opiekuƒczych, czy korzystajàce z pomocy spo ecznej za paszport z 50 proc. ulgà zap acà 70 z. Ma oletnim do 13. roku ycia paszport jest wydawany za op atà wynoszàcà 30 z. Za paszport nie p acà osoby, które m.in. majà ukoƒczone 70 lat, osoby przebywajàce w domach pomocy spo ecznej, w zak adach opiekuƒczych albo korzystajàce z pomocy spo ecznej w formie zasi ków sta- ych je eli ich wyjazd za granic zwiàzany jest z d ugotrwa ym leczeniem lub z koniecznoêcià poddania si operacji, a tak e osoby, które z o- y y wniosek o wymian paszportu z powodu jego wady technicznej. Je- eli paszport zosta zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza, wówczas op ata jest podniesiona o 200 proc. Za paszport tymczasowy zap acimy 30 z. Paszport jest wa ny 10 lat od daty wydania dla osób powy- ej 13 roku ycia, a 5 lat dla dzieci do 13 roku ycia. Natomiast paszport tymczasowy jest wa ny nie d u ej ni przez okres 12 miesi cy. MSW W teatrze b dà czytaç dramat Cz stochowski Teatr reaktywuje cykl Czytanie Wspó czesnego Dramatu. Pierwsza ods ona po d ugiej przerwie ju 4 stycznia o godz Iwona Cho uj przeczyta dramat Lilki Dyderskiej pt. Wanda, opieka re yserska - Anna Badora. Piàtkowe czytanie po àczone b dzie ze spotkaniem z Annà Badorà, cz stochowiankà, od dwóch kadencji dyrektorem Schauspielhaus w Grazu. Anna Badora w 2011 roku zosta a wyró niona tytu em Kobiety Roku, w listopadzie bie àcego roku uznana za najlepszà re yserk teatralnà w Austrii. Autorkà dramatu jest Lidka Dyderska, pochodzàca z Krakowa trzydziestokilkuletnia pisarka, poetka i t umaczka, która obecnie mieszka w Dusseldorfie. Bohaterkà sztuki jest Wanda, Polka, która w latach 80.wyemigrowa a z Polski do Niemiec. W Niemczech robi b yskotliwà karier w sektorze mody. Szybko zostaje wciàgni ta w bezwzgl dnà maszyn show-businessu. Porusza si w Êwiecie, w którym byç, albo nie byç wyznaczajà najnowsze kolekcje, mi dzynarodowi designerzy, rauty, biznesowe spotkania i du e pieniàdze. Ten pozornie kolorowy i najlepszy ze Êwiatów powoli nabiera coraz ciemniejszych barw. Czytanie po àczone b dzie z projekcjami multimedialnymi i muzykà Damiana Strycharskiego. Czytanie odb dzie si tak e 5 stycznia o godz Cena biletu 10 z. mag Dotacje na edukacj, sport, kultur i zdrowie W Gminie Olsztyn przyznano pieniàdze organizacjom pozarzàdowym uczestniczàcym w otwartym konkursie ofert na realizacj zadaƒ publicznych w zakresie edukacji, kultury, sportu i zdrowia. Do konkursu wp yn o 11 ofert. Wed ug oceny komisji doradczo-opiniodawczej ds. wspó pracy z organizacjami pozarzàdowymi, wszystkie oferty spe nia y wymagania formalne i merytoryczne. Wyniki konkursu og oszono 21 grudnia 2012 r. Dofinansowanie otrzyma y wszystkie proponowane projekty. 60 tys. z to kwota przeznaczona na zaj cia edukacyjne w oddzia ach przedszkolnych w Turowie i Zr bicach. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Ma ych Ojczyzn TUR za z b dzie realizowaç projekt pn. Mam 3 lata id do przedszkola zaj cia opiekuƒczo wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym. W podobnych zaj ciach b dà uczestniczy y dzieci ze Zr bic i Krasawy, uczestniczàce w projekcie pn. Dobry start przedszkolaka, realizowanym za z przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zr bice i Krasawa. Na realizacj zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono 9,5 tys. z dzielàc Êrodki na trzy podmioty: - Stowarzyszenie Mi oêników Robótek R cznych Âwiat Ewy na IV Letnie Warsztaty R kodzie a Arty- stycznego w Biskupicach (2 tys. z ) oraz Wakacje w Biskupicach dla dzieci i m odzie y (2 500 z ). - Regionalny Zwiàzek Rolników Kó ek i Organizacji Rolniczych na realizacj projektu pn. Dzia ania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (3 tys. z ). - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zr bice i Krasawa na projekt pn. M odzi fotografowie chronià dziedzictwo kulturowe (2 tys. z ). Dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m odzie y otrzyma y w àcznej kwocie 18 tys. z nast pujàce podmioty: - Klub Sportowy DRAGON na prowadzenie zaj ç sportowo-rekreacyjnych i zaj ç szkoleniowych taekwon-do oraz organizacj i udzia w imprezach sportowych w 2013 roku (4 tys. z ). - Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó na Popularyzacj gry zespo- owej pi ki no nej jako elementu integracji dzieci i m odzie y w gminie Olsztyn ( z ). - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju wsi Zr bice i Krasawa na realizacj projektu pn. Akademia Sportu w 2013 roku (3 800 z ). Na ochron i promocj zdrowia oraz dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych Êrodki przyznano Stowarzyszeniu Ludzi Otwartych Serc LOS (7 tys. z ) oraz RZRKiOR (500 z ). mag Muzeum Cz stochowskie od paêdziernika do maja zaprasza: we wtorki, czwartki i piàtki od 9.00 do w Êrody od do w soboty i niedziele od do w poniedzia ki muzeum nieczynne Godziny pracy MULTICENTRUM ZODIAK : poniedzia ek: wtorek piàtek: Godziny pracy Willi Genera a przy al. WolnoÊci 30: poniedzia ki, Êrody i piàtki: wtorki i czwartki: ostatnie soboty miesiàca: w niedziel obiekt nieczynny INFORMATOR REPERTUAR Cinema City WolnoÊç PRZEDPREMIERA Stra nicy Marzeƒ 2D 12:00 (tylko ) Stra nicy marzeƒ 3D 16:00 (tylko ) PREMIERY Hobbit: Niezwyk a podró 2D dubbing 12:00, 15:30 Hobbit: Niezwyk a podró 2D napisy 19:00, 22:30 Hobbit: Niezwyk a podró 3D dubbing 10:00, 13:30 Hobbit: Niezwyk a podró 3D napisy 11:00, 14:30, 17:00, 18:00, 20:30, 21:30 Piàta pora roku 10:15, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00 Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. KULTURALNY Gambit, czyli jak ograç króla 13:00, 15:00, 17:15, 19:15, 21: :15, 15:45, 18:15, 20:45 BIE ÑCY REPERTUAR Atlas Chmur 21:00 Mój rower 11:45 (oprócz ), 16:00 (oprócz ), 18:10, 20:20, 22:30 Saga Zmierzch: Przed Êwitem cz.2 14:00, 18:40 Skyfall 12:30 Zabiç, jak to atwo powiedzieç 16:30 FILMY FAMILIJNE: Dino Mama 2D 11:00 Frankenweenie 3D dubbing 11:15 Renifer Niko ratuje brata 2D 10:30, 14:15 Renifer Niko ratuje brata 3D 12:15 REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska PREMIERY Saga Zmierzch : Przed Êwitem. Cz. 2 17:30, Hobbit: Niezwyk a podró 2D dubbing 21:15 11:00, 14:30 Hobbit: Niezwyk a podró 2D napisy Skyfall 18:30 18:00, 21:30 FILMY FAMILIJNE: Hobbit: Niezwyk a podró 3D dubbing Asterix i Obelix: W s u bie jej królewskiej 10:00, 15:30 moêci 13:40 Hobbit: Niezwyk a podró 3D napisy 12:00, 13:30, 17:00, 19:00, 20:30, 22:30 Dino Mama 2D 10: :15, 16:45, 19:15, 21:45 Dino Mama 3D 12:30 Gambit, czyli jak ograç króla napisy 12:00, Frankenweenie 3D napisy 10:00, 14:00 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 Hotel Transylwania dubbing 11:00, 13:00 Supermarket 11:45, 15:00, 17:15, 19:30, Renifer Niko ratuje brata 2D dubbing 21:30 NADAL W REPERTUARZE 11:30, 15:15 Atlas Chmur napisy 20:00 Renifer Niko ratuje brata 3D dubbing Bogowie ulicy 16:00 13:15 Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

3 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA Zima przysn a? Trzecia dekada grudnia up ywa pod znakiem odwil y. Marzenia o bia ym Bo ym Narodzeniu znowu nie zosta y zrealizowane. Wysoka temperatura i deszcz roztopi y zalegajàcà gdzieniegdzie pokryw Ênie nà. Minione Êwi ta by y tak ciep e, e mo na by o si pomyliç czy mamy Bo e Narodzenie, czy te Wielkanoc. W pierwszy dzieƒ (25.12.) w Jeleniej Górze na Dolnym Âlàsku termometry w cieniu pokaza y 14 stopni! U naszych sàsiadów by o tak ciep o, e pad y historyczne rekordy. Dla przyk adu w Niemczech odnotowano ponad 20 stopni w cieniu. O tym, e mamy kalendarzowà zim przypomina nam tylko przeszywajàcy wiatr. Nawet liêcie i trawa w niektórych miejscach majà niezwykle intensywny, zielony kolor. kg, zdj. Paulina Przepióra

4 4. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 ZDROWIE CEM-M elki dla doros ych 50+, czyli przyjemnoêç i zdrowie na 50 z plusem! Wiek jest stanem umys u, dlatego jedynà w aêciwà odpowiedzià na pytanie ile masz lat? powinno byç tyle, na ile si czuj!. Ale jak utrzymaç zdrowie i jednoczeênie pogod ducha, gdy na urodzinowym torcie przybywa coraz wi cej Êwieczek? Teraz jest na to smaczny sposób! W zdrowym ciele m ody duch Z myêlà o potrzebach wspó czesnego pi çdziesi ciolatka powsta nowy suplement diety w formie pysznych elków. CEM-M elki dla doros ych 50+ to zestaw multiwitamin i sk adników mineralnych niezb dnych dla organizmu seniora. Innowacyjna, lepiej przyswajalna forma podania oraz owocowy smak (jab ko i ananas) pozwalajà zapomnieç o tradycyjnych, czasem trudnych do po kni cia tabletkach. Nowe CEM-M elki dla doros ych 50+ zawierajà specjalnie skomponowany dla tego wieku kompleks witamin (C, D, E, K) i minera ów (jod, mangan, chrom, selen i cynk), które: - wykazujà dzia anie przeciwutleniajàce (opóêniajà procesy starzenia komórek): witaminy C i E, cynk, selen, mangan; - zmniejszajà uczucie zm czenia i znu enia: witamina C; - wspierajà metabolizm: witamina C, jod, mangan; - wzmacniajà system odpornoêciowy: witaminy C i D, cynk, selen, mangan; - pomagajà utrzymaç dobry stan koêci i z bów (witaminy C, D i K, mangan) oraz zdrowà skór (witamina C, cynk, jod) i w osy (cynk i selen). Opakowanie: 60 elków Cena: ok. 33 z Sposób u ycia: 2 elki dziennie (uwaga: ci ko si opanowaç!)

5 PRZYJACIÓ KA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA

6 6. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 PRZYJACIÓ KA

7 PRZYJACIÓ KA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA

8 8. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 PRZYJACIÓ KA

9 PRZYJACIÓ KA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA

10 10. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 PRZYJACIÓ KA

11 PRZYJACIÓ KA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA

12 12. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 PRZYJACIÓ KA

13 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA BIURA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO OG OSZENIA ABONAMENTOWE OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE SZKO Y KURSY-SZKOLENIA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspomaganej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne, Fryzjerskie, Manicure-Pedicure- Tipsy, Kelner-Kucharz-Barman, Kroju-Szycia i Modelowania, Artystycznego upinania firan, Operator wózków (uprawnienia unijne), Palacz CO, BHP, HACCP, Pomocy przedlekarskiej, Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych, J zyk niemiecki dla opiekunów, Inne. OÂWIATA , PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , DIETETYKA PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA WOLMED Prywatny Oddzia Psychiatryczny i Terapii Uzale nieƒ LECZENIE depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA poalkoholowe, ponarkotykowe PSYCHOTERAPIA uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic. Tel. kontaktowy: LECZNICE DLA ZWIERZÑT ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE OKNA DRZWI INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Wykonuje: instalacje Êwiat a i si y przy àcza remonty zaêwiadczenia odbioru budynków punkt od 20 z tel US UGI BUDOWLANE AZBEST demonta, DACHY 10 LAT GWARANCJI OKNA JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel SZKOLENIE PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE: Piel gniarstwo opieki d ugoterminowej, anestezjologicznej i intensywnej opieki. KURSY KWALIFIKACYJNE: Piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych, anestezjologiczne i intensywnej opieki, opieki d ugoterminowej, kardiologiczne, ratunkowe, inne. OÂWIATA , FINANSE KOMISY - LOMBARDY PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. MEDYCYNA ART. ORTOPEDYCZNE DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; MOTORYZACJA

14 14. OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 TRANSPORT BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE US UGI MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM DOM Dom nowy 303 m2 pow. zabudowy, ok. 170 m2 BLACHARSTWO SPRZEDAM MIESZKANIE 2 Sprzedam M-2 34 m, I p. ul. Kiliƒskiego 6, przed pogotowiem, wielofunkcyjne: na mieszkanie, biuro, gabinet, kancelari prawnà itp. rata kredytu jest ni sza od ceny wynajmu w US UGI POGRZEBOWE 2008 r. Do wprowadzenia. Dzia ka 1150 m2 szer. 44 m, zagospodarowana, gara na 2 auta z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm firmie lub osobie prywatnej, inne propozycje. tej okolicy. Tel Tel Sprzedam dwa pokoje z kuchnià, azienkà, Sprzedam hal produkcyjnà (300 m2) wraz z przedpokojem, wn kowym balkonem. domem 250 m2. Hala wybudowana w 2010 r., Powierzchnia 38 m2 na 8 pi trze samo wykoƒczona, z pe nym w z em sanitarnym. centrum miasta. Dzwoniç po W hali 3 pomieszczenia + biuro, azienka i Tel magazynek. Dom parter wykoƒczony, 2 Sprzedam M-3 47,5 m, pierwsze pi tro, wymiana okien, drewno, panele lub zamieni na Warszaw lub okolice. Tel T UMIKI pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska. zamieszkany 3 pokoje, salon z kuchnià, azienka i WC, pi tro stan surowy, 4 pokoje, kuchnia z salonem, azienka. Teren ogrodzony 16 tys. m2. Hala mieêci si 5 km od zjazdu z Mieszkanie przy ul. Partyzantów, 37,7 m2 2 trasy na Mykanów. Cena z do pokoje z kuchnià, parter. Bez poêredników. negocjacji. Tel Cena 125 tys. z. Tel PILMIE! Sprzedam tanio lub zamieni komfortowe, w asnoêciowe mieszkanie w Helu. AKUMULATORY Umeblowane, balkon, 3 pi tro, CO, CW, liczniki. 200 m od pla y, s oneczne, Êrodkowe. 33 m32, centrum Helu, niski czynsz (250 z ). Cena z (wyjazd marynarz). Tel Sprzedam mieszkanie jednopokojowe z kuchnià Dom ok. 100 m2 na wsi, okolice Koniecpola, z i azienkà, z du ym balkonem, w centrum gara em na 2 auta, po kapitalnym remoncie, miasta. Tel , wszystko nowe, dzia ka 7000 m2. 2 w asne M-3 Tysiàclecie, ul. Kiedrzyƒska, pow. 46 m2, 3 p., blok, balkon, okna pó noc-po udnie, kuchnia w kwadracie, w pokojach panele. Blok z dala od ulicy. Cena 133 tys. Tel uj cia wody. Oaza ciszy, wko o lasy, rzeka Pilica. Ew. rozlicz na bloki w Cz stochowie, inne propozycje. Tel KUPI DZIA K Kupi uzbrojonà dzia k. Tel Bez poêredników. KUPI DOM Kupi ma y budynek z ma à dzia kà na wiosce za Cz stochowà. Mo e byç do remontu. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k rekreacyjnà zagospodarowanà o pow. 360 m2, domek letniskowy 40 m2. ROD ul. Ikara. Tel wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Z koncesjà do 2020 r + kpl KUPON dokumentacji geologicznej, 6 nawiertów z opisem i inne uzgodnienia. Gotowa do na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE eksploatacji. Inne propozycje ewentualnie zamieni na nowy dom parterowy w Cz-wie lub okolicy, mogà buç te bloki. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà zagospodarowanà. PRACA Tel Sprzedam dzia k budowlanà 1500 m2 (25 x 60) TreÊç og oszenia: media bezpoêrednio przy dzia ce w asfaltowej... drodze. Warunki zabudowy. Bardzo dogodny dojazd do centrum, ul. Zegarowa. Cena do negocjacji. Tel Dzia ka budowlana na Stradomiu, ul. Kawodrzaƒska, pow m2, bardzo dobry dojazd. Wszystkie media w ulicy. Dzia ka naro na. Obok nowe zabudowania. Cena do... negocjacji. Tel p., blok, balkon, okna pó noc-po udnie, M-3 Tysiàclecie, ul. Kiedrzyƒska, pow. 46 m2, kuchnia w kwadracie, w pokojach panele. Blok z WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) dala od ulicy. Cena 133 tys. Tel Bez poêredników. US UGI POGRZEBOWE

15 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA Dzia ka rekreacyjno-budowlana, w tym las brzozowy, pow m 2. MiejscowoÊç Zbereska, woj. Êlàskie. Media w drodze przy dzia ce. Dojazd od drogi Nr 1 starà jedynkà, droga utwardzona. Tel WYNAJM Wynajm pokój z kuchnià w starym budownictwie. Woda, Êwiat o, WC murowane na zewnàtrz. Tel wieczorem Wynajm 50 m 2 III Aleja, du y balkon 5 m 2, blok, ceg a, parkiety, lodówka, TV, pralka, zmywarka. Przy parkach. 999 z z CO plus media (pràd, woda, gaz). Mo liwa zamiana na mniejsze, ok. 30 m 2 z balkonem w Centrum. Tel Wynajm lokal 95 m 2, ul. Faradaya, blisko rynku, z przeznaczeniem na sklep, biuro, us ugi, gastronomi. Parking, media, dobra lokalizacja, stan dobry. Tel Wynajm budynek wolnostojàcy. TANIO! 7 z /m 2. Tel WYNAJM M-3 50 m 2, III Aleja NMP, du y balkon, pralka, lodówka, zmywarka, meble. 999 z z CO + media (woda, pràd, gaz). Mo liwa zamiana na mniejsze, od 30 m 2 w centrum. Tel Wynajm mieszkanie M-3 w bloku 4-pi trowym przy ul. PCK (Tysiàclecie). Dwustronne (wschód zachód), balkon, nowe okna PCV, internet, i TV kablowa, umeblowane i w pe ni wyposa one, adnie zagospodarowane otoczenie bloku (nowe chodniki, sporo zieleni). Cena 1000 z + media. Kaucja jednomiesi czny czynsz. Tel Wynajm nowà hal m 2 Grabówka Lisiniec, media i warunki UE. Wys. 3,3m, ca a w p ytkach + gara na 2 auta d 15 mb, CO, alarm, ogrodzone, na prywatnej posesji. Do przej cia od Lub inne propozycje. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW X5 XI r., 174 tys. km, serwis, 3.0 diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra, czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju, homologacja na ci arowy, +5 osób, stan perfekcyjny ewentualnie zamieni na limuzyn Audi, BMW 5, Mercedes. Tel SUZUKI WAGON R + Excellent 1.3, 2001 r., CZ, AF, 2xairbag, el. szyby, relingi, przyciemniane szyby. Stan bdb. 120 tys. km. Cena z lub zamieni na ma y osobowy do 1200 cm 3 pojemnoêci. Tel FIAT DUCATO MAX 2004 r., 2.3 JTD. Stan bdb. Tel TOYOTA CELICA 1.8 l, rok Pe ne wyposa enie. Cena z. Tel MERCEDES A r., 65 tys. km, 2.0 CDI, srebrny metalik. 5 drzwi, od nowoêci jeden w aêciciel, bezwypadkowy, jeêdzi a kobieta, wersja BLUE. Pó skóra, reg. wys. kier., podgrz. siedzenia, klima. Stan super. Ewentualnie zamieni na wi kszy. Tel OPEL VECTRA 1998 r., 2.0 diesel, niebieski metalic, alufelgi, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek. Stan bardzo dobry. Cena z. Tel CZ ÂCI I AKCESORIA Sprzedam tarcz i docisk do sprz g a Opel Omega V, Cena 100 z. Tel BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE Opona W400 INTERRADIAL 175/65 R z. Klocki i szcz ki hamulcowe przód i ty do Peugeota 406 ceny do uzgodnienia. Tel: OPONY zimowe 2 szt. Ford Transit 195/70 R15C cena 500z. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE MGR MATEMATYKI doêwiadczony nauczyciel dyplomowany, egazminator prac maturalnych przygotowuje do matury 2013, udziela korepetycji oraz przygotowuje studentów do egzaminów semestralnych ze wszystkich dzia ów matematyki wy szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca spotkaƒ do omówienia pod nr tel , ANGIELSKI lekcje w domu i w firmie, konwersacje, przygotowanie do egzaminów (test gimnazjalny, matura, LCCI) korepetycje, lektor szko y wy szej, 16 lat praktyki. Dojazd. Tel MATEMATYKA korepetycje, soldnie i tanio, w ÊródmieÊciu, szczególnie przygotowanie do matury. Tel J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Nejman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. FRANCUSKI korepetycje, konwersacje, przygotowanie do matury. Tel J zyk angielski nauczyciel LO przygotowanie do matury i egzaminów FCE, CAE, CPE. Równie j zyk biznesu. Dzieci, m odzie, doroêli. Tel RÓ NE Wydzier awi reklam dwustronnà z gruntem 3 x 6 m, wys. 7 m. Ul. Êw. Rocha, kierunek K obuck. Tel Przyjm w dzier aw wynajem wyposa enie warsztatu samochodowego: podnoênik, wywa arka itd. Cz stochowa, tel SPRZEDAM ART. DZIECI CE Sprzedam wózek dzieci cy, dwie budy, noside ko. Cena 100 z. Tel Noside ko dla dziewczynki kg, ró owe, w kwiaty. Stan bdb. Cena 120 z. Tel ART. SPORTOWE Sprzedam rower damk. Wi cej informacji po nr tel Narty Sport Line, Artis Galax 643, buty Raichle cena 100z. Tel: BUDOWNICTWO Sprzedam okna balkonowe z drzwiami, ma o u ywane, bia e. Szyby zespolone oraz inne okna. Tel , Sprzedam balustrad kutà, ozdobnà, z kwadratu 12. Cena 120 z /mb. Tel , Ziemia, piasek, gruz, szlaka. Tel Grzejniki PURMO 135 x 60, 2 szt., sufitowe oprawy halogenowe CHORS nowe. Tel Piec CO dwufunkcyjny olejowy 24 kw, palnik GIERSCH stan idealny plus zbiorniki 2 x 1000 l. Cena do uzgodnienia. Tel ELEKTRONIKA TV LCD AEG15 cali. Stan bardzo dobry. Cena 200 z. Tel Aparat fotograficzny KODAK 50 z. Aparat fotograficzny PREMIER 50 z. Kamera foto V6000 z rediem 195 z. Radio dwuzakresowe 25 z. S uchawki domofonowe Unifon, 4 sz. 48 z. Telefon Panasonic z sekretarkà. Tel: Sprzedam telewizor SHARP Aquos LC 37WD1E, uszkodzona matryca, cena do naegocjacji. Nowy 4 lata. Tel , Sprzedam TV kineskopowy Sony 21 cali, TXT, pilot, stan bdb. Cena 90 z. Tel Sprzedam konsol Playstation 2, pad, karta pami ci, 12 gier zamieni na konsol Nintendo WII lub Game Cube. Tel Sprzedam nowà drukark Canon nieu ywanà. Tel HOBBY Sprzedam kolekcje: monet Mennicy Polskiej, Cuda Âwiata, Znaki Zodiaku, Systema SOlare, Piastowie, Dinozaury. Kompletne, z certyfikatami. Cena do uzgodnienia. Tel KSIÑ KI Kasety magnetowidowe Mistrzowie sztuk walki 34 szt. 8 z /szt. Ksià ki z medycyny naturalnej, 97 szt. ceny do uzgodnienia. Ksià ki z filozofii Dalekiego Wschodu 91 szt. ceny do uzgodnienia. Czasopisma Zrób Sam i M ody Technik, 30 szt. 15 z. Ksià ki szkolne i literatura do matury i beletrystyka, 81 szt ceny do uzgodnienia. Tel: MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam prostownik 220 V 12-24V, 20A. Cena 200 z. Tel Sprzedam silniki 6 kw 1400 obrotów, 3 kw 1400 obrotów. Pomp Grudziàdz III-stopniowà z gwarancjà. Tel , Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Sprzedam bransoletk m skà (srebrnà) Pancerka, waga ok. 90 g TANIO!. Tel po godz Futro z ca ych norek nowe. Tel Garnitur m ski czarny nowy 50/ z. Garnitur m ski czarny nowy 88/ z. Spodnie luksusowe czarne m skie nowe 90/ z. Krawat nowy 10 z. P aszcz zimowy m ski 40 z. Ocieplacz narciarski na 12 lat 30 z. Tel: Tornister szkolny 30 z. Lewarek do auta nowy 20 z. Rakieta do tenisa ziemnego dzieci ca 20 z. Tel: Sprzedam p aszcz damski zimowy ko nierz karaku owy. Na t szà osob. Cena 60 z. Tel Sprzedam nowà kurtk damskà nieu ywanà, z jasnych norek. Dla t szej osoby. Cena do uzgodnienia. Tel P aszcz damski skórzany. Kolor grafit, rozmiar Stan dobry. Cena 150 z. Tel RÓ NE Sprzedam grób na cmentarzu Êw. Rocha. TANIO! Tel wieczorem Sprzedam du à bud ocieplanà, z tarasem dla psa. Tel , Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule, blisko koêcio a. Tel Sprzedam miejsce na cmentarzu Êw. Rocha. Tanio! Tel Sprzedam miejsce na grób na Cmentarzu Kule. Tel: po 18. WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam nieu ywany wózek inwalidzki. Tel po godz Atrakcyjne meble pokojowe 3-witrynowe, czarne, po àczone z barkiem (1,2 m x 1,5 m) oêwietlonym, z daszkiem, 3 wysokie sto ki, awa i stolik pod telewizor Sprzedam butl gazowà. Tel wieczorem Sprzedam stary zegar, trzy wagi. Tel Sprzedam 2 fotele w kolorze olcha w bardzo dobrym stanie. Cena 150 z /szt. (do negocjacji). Tel Pianino CALISIA, rok prod Stan bardzo dobry. Cena 3500 z. Tel Wypoczynek skóra lub materia. Tel Solarium ze stela em i wózeczkiem Philips nowe 500 z. Narz dzia budowlane, w tym Êruba rzymska ceny do uzgodnienia. Deskorolka 30 z. Walizka 30 z. Pralka Indesit 650 z. Prostownik do adowania akumulatorów od 6 do 12V 250 z. Tel: yrandol mosi ny 5-ramienny 500 z. Lampy oêwietleniowe ró ne, w tym jarzeniówki 18 szt. ceny do uzgodnienia. Maszynka r czna do krojenia chleba i w dlin 45 z. Piec kuchenny AMICA z p ytà ceramicznà 500 z. Zmywarka do naczyƒ klasy AAA, szer.60 cm 400 z. Kryszta y wazonik, popielniczka i cukiernica 70 z. Tel: awka gimanstyczna nowa 150 z. awa drewniana z pojemnikiem, szer. 134 cm 180 z. Obrazy, 10 szt. ceny do uzgodnienia. Ikona Êw. Jerzego 200 z. Szafka nocna z lampà 40 z. Walizka 30 z. Tel: Dywan we niany, rozmiar 3,5 x 2,5 m nowy 800 z. Chodniki o ró nych rozmiarach, 6 szt. ceny do uzgodnienia. Umywalka z rurami kanalizacyjnymi 20 z. Deska do prasowania 30 z. Deska sedesowa 8 z. Konewka 10 l 7 z. Tel: Choinka sztuczna 150 cm 40 z. Narty zjazdowe na licencji ATOMIC z wiàzaniami i kijkami 250 z. Mikrofalówka Whrlpool 6-sty zmys 3500 z. Teczka skórzana 10 z. Tel: Kamienie bazaltowe 36 sztuk z podgrzewaczem, nowe 350 z. Tel ó ko Syogra do masa u nowe 2500 z. Tel Sprzedam sztucznà choink 165 cm ze stojakiem. Cena 50 z. 2 przystanki od Alei NMP. Tel Sprzedam piecyk gazowy na butle 200 z. Dzwoniç w godz Tel Lloyds odkurzacz + pranie 250 z. Akumulator Bosch 5574 Ah/750A nowy z. Dywany 2x3m, 2,5 x 3,5 m w dobrym stanie po praniu 100 z /szt. Kanapa ze skóry naturalnej 200 z. Tel Sprzedam ko dr we nianà nieu ywanà jedna strona we na jasna, z owiec australijskich, druga strona we na z lamy meksykaƒskiej. Cena do uzgodnienia. Tel ZDROWIE Sprzedam nowy wózek inwalidzki, sk adany, wygodny i lekki. Cena 600 z. Tel Gabinet Naturoterapii, ul.lipowa 45. Terapia YUMEIHO-mi kie ustawienie miednicy i kr gos upa, zio olecznictwo ustalenie diety i suplementów, çwiczenia CHI-KUNG i TAI-CHI. Psychoterapia. Tel US UGI WRÓ BY TAROT. Tel Szycie futer. Reperacja, przeróbki + us ugi.. Tel Redaguj ró nego rodzaju teksty prace naukowe, materia y szkoleniowe, wyk ady, listy, próby literackie itp. Tel Tapetowanie, malowanie, remonty. Tel Naprawa pomp wodnych hydroforowych, cyrkulacyjnych, samochodowych. Tel MUZYCZNE umilanie imprez okolicznoêciowych na Êlubnym kobiercu. Tel NAPRAWA TELEWIZORÓW nowego i starego typu, monta anten telewizyjnych i satelitarnych, gwarancja na wykonanà us ug. Dojazd do klienta. Tel Blacharstwo dekarstwo, panela, papa, rynny, obróbki, okna. Tel Dachy termozgrzew, gont, blacha, rynny, Êniego apy. Tel Dekarstwo blacha, okna, panel, Êniego apy, papa, gont, rynna. Tel Ciesielstwo dachy kompleksowo. Tel Dachy naprawy, przecieki, uszczelnianie, papa, rynna.tel Dekarstwo uszczelnianie, termozgrzew, blacha, Êniego apy, panel. Tel Prace remontowe. Tel Wycinka drzew. Tel Z ota ràczka. Tel Mycie okien. TANIO!!! Tel Hydraulik przeróbki instalacji sanitarnych, CO, wod-kan i gazowych. Monta azienek. Naprawy drobne. Wykonujà szybko, tanio i dok adnie. Tel , dom Malowanie. Gipsowanie. Tapetowanie. Uk adanie Paneli. Inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Cyklinowanie, uk adanie parkietów, paneli, renowacja schodów. Tel Naprawa starych, ruszajàcych si parkietów (metodà wtrysku specjalnego kleju), bejcowanie, cyklinowanie, lakierowanie. Tel Naprawa telewizorów, ustawianie i monta anten, dojazd do klienta. Tel FLASHGSM potwierdzony serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Cz stochowa, al. wolnoêci 18 (w bramie). Tel , Pogotowie hydrauliczne dla Cz stochowy i okolic. Tel Przyjmuj zamówienia na pierogi, uszka, kopytka. Tel Sprzàtanie i mycie okien. Tel PRACA DAM PRACY Zatrudni kaletników. sta a praca. Lisiniec. Tel Osoby ch tne do wspó pracy. Bran a: sprzeda hurtowa artyku ów u ytku domowego i osobistego. Tel SZUKAM PRACY Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel Poszukuj pracy budownictwo. Posiadam uprawnienia budowlane, nale do Izby In ynierów, a tak e us ugi, marketing, dyspozytor i inne. Ukoƒczona Politechnika (Zarzàdzanie z Marketingiem). Tel M czyzna, 29 lat szuka pracy jako pomocnik na budowie, dachach, kostce, pracownik fizyczny, malowanie dachów, Êcian, rozbiórki, na produkcji, przeprowadzkach, przy za adunku, na magazynie, na stacji paliw, konwojent, ochroniarz obiektu lub inne. Tel Hydraulik wykonuje szybko, tannio i dok adnie: przeróbki instalacji sanitarnych, wod.-kan., CO i gazowe. Monta azienek i drobne naprawy. Tel Dyspozycyjna kobieta, wykszt. Êrednieaktualna ksià eczka sanepidowska podejmie prac dodatkowà w handlu, pomoc kuchenna, na produkcji, sprzàtanie ewentualnie opieka nad dzieckiem lub starszà osobà. Bez ofert towarzyskich. Tel Emerytka szuka pracy. Tel Przyjm cha upnictwo, oprócz szycia. Tel Posiadam prawo jazdy kat B. Posiadam wolny czas. podejm prac. Tel Pracowita, sumienna kobieta z grupà inwalidzkà pilnie poszukuje pracy, najch tniej w charakterze sprzàtaczki. Tel Zaopiekuj si starszà osobà lub dzieckiem. Tel letni m czyzna z drugà grupà poszukuje pracy chronionej, przy opakowaniach tekturowych, sk adaniu, maszynie czyszczàcej, portierni. Na 8 godzin lub gospodarczy. Tel Piel gniarka z doêwiadczeniem podejmie si opieki nad osobà starszà. Tel Fizjoterapeuta i dyplomowany masa ysta podejmie prac w s u bie zdrowia. Tel: Przyjm ka dà prac (oprócz szycia). Mo e byç dorywcza. Tel MATRYMONIALNE Samotna wdowa pozna niezale nego finansowo 62-letniego wdowca celem sta ego zwiàzku. Mile widziany pan zmotoryzowany. Kontakt tel po godz. 18. Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn pozna panià w wieku do 50 lat. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel sta y zwiàzek. Tel Poznam samotnà panià w wieku powy ej 60 lat z dzielnicy B eszno. Tel M czyzna, 29 lat szuka kobiety do sta ego zwiàzku, w wieku lat. Tel Blondynka 46 lat, szczup a, pozna pana od 45 do 60 lat. Stan cywilny bez znaczenia. Tel Samotny 25-letni kawaler pozna panie do 30 lat w celu przyjaêni lub zwiàzku. Tylko listy. Grzegorz Urbaƒski, ul. Karola Miarki 1, Strzelce Opolskie. Kawaler 45 lat, bezdzietny, wysoki, normalny ciemny blondyn, niezale ny finansowo pozna panià. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel - sta y zwiàzek. Tel M czyzna, 29 lat szuka kobiety do sta ego zwiàzku. Tel Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna, kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tny. Tel Blondynka, 38 lat, szczup a pozna pana. Stan cywilny i wiek bez znaczenia. Tel

16 16. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r. Fiat Croma z z Citroen C z Citroen C2 1.4 I Z NIEMIEC - tylko 20 tys. km, 2009 r., 75 KM benzyna, bordowy-metallic. ABS, ASR, alarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Ford Focus V 96 tys. km Z NIEMIEC, 2005, 100 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspomag. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, kierownica wielofunkc., podgrzew. przednia szyba pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany 1.9-JTD- GIUGIARO- TIPTRONIK, 2005, km, 150 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielofunkc., czujnik parkowania. I w aêc., serwis. w ASO, bezwypadk., gara owany z Mazda CITD z Toyota RAV z 2.0-D4D-ORYGINA Z NIEMIEC, 2003, km, 116 KM diesel, czarnymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z BMW 316 COMPACT KM- KLIMA, 1998, km, 102 KM benzyna, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania Ford C-MAX V- JEDEN W AÂCICIEL, Z NIEMIEC, 2004, km, 100 KM benzyna, szary-metallic, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany ORYGINA Z NIEMIEC, 2003, hatchback, czarny, km, 70 KM, diesel, czarny-metallic, 4/5 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Opel Astra z CDTI- IDEA Z NIEMIEC, 2007, kombi, szary, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Citroen C4 COUPE z HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi. Alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., bezwypadkowy, gara owany z Renault Clio 1.5-DCI z Seat Altea 1.9TDI - IDEA Z NIEMIEC, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, przygotowany do rejestracji / op acony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany - 82 KM, 2004, km, diesel, srebrnymetallic, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Skoda Octavia 2.0 TDI, z I W AÂC., STAN PERFEKCYJNY, kombi, 2007, km, 140 KM diesel, grafitowymetallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z z Mitsubishi Lancer Mercedes-Benz A CDI - DIESEL Z NIEMIEC, 2000, km, 90 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierown. wielofunkc., I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Skoda Octavia 1.9-TDI Z SALONU-FAKTURA VAT, 2010, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, homologacja na ci arowy, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Seat Alhambra 2.0-TDI z JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kier. wielofunkc., podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Evolution X 2.0-DID-140KM-DIESEL Z NIEMIEC, 2008, km, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Toyota Avensis 2.0-D4D - ORYGINA, JEDEN W AÂCICIEL, 2005, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Ford Focus C-Max z TDCI-IDEA Z NIEMIEC 2006, km, 136 KM diesel, grafitowy-metallic, hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany HDI - ORYGINA - VTR Z NIEMIEC, 2007, km, 70 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany. Honda Accord z V VTI - idea - automat, 2003 r., km, 155 KM, benzyna, grafitowy-metallic, 4/5 drzwi, alufelgi, szyberdach, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Samochód op acony, gotowy do rejestracji z Renault Grand Scenic V- IDEA Z NIEMIEC, 2005, grafitowy, km, 112 KM benzyna, alufelgi, szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, I w aêc., serwisow. w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Suzuki SX DDIS Z NIEMIEC IDEA, 2007, km, 120 KM diesel, srebrnymetallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, airbagi, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Toyota Corolla z Sol r., 1.4 VVTi - benzyna,, 97 KM, 158 tys. km. I w aêciciel, bezwypadkowy. Wyposa enie: wspomaganie kierownicy, klimatyzacja automat., ABS/ASR, 4 x airbag, centralny zamek, immobilizer, alarm, elektr. szyby, elektr. podgrz. lusterka, komputer pok adowy, halogeny, welurowa tapicerka, alufelgi, radio CD, nawigacja GPS. Samochód op acony, gotowy do rejestracji. Ford Focus z 1.6-TDC, kombi, 2008, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Vectra 1.9-CDTI SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2004, km, 150 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Volkswagen Golf Plus FSI - GOAL TYLKO 36 tys./km, 2006, km, 102 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany

17 MOTORYZACJA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA Oferta wybrana z dnia r. Toyota Avensis D4D Bezwyp, skóra, xenon, serwis, kombi, 2004, km, 116 KM diesel, alufelgi, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Toyota RAV-4 D4D 4x4, klima, serwis, 2003, km, 116 KM diesel, z oty-metallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, poduszki powietrzne, immobiliser, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volvo S40 1.9D Bezwypadkowy, klima, serwis, 2002, km, 115 KM diesel, bordowy-metallic, hak, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volvo S60 2.4i Bezwyp, klima, serwis, skóra, 2001, km, 140 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z BMW X5 3.0 D serwisowany, 2007, km, automat, 235 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, szyberdach, ksenony, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyz., skóra, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, I w aêciciel, bezwypadkowy z Chevrolet Captiva 4x4 tiptronik, serwis, 2006, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, ksenony, Êwiat a przeciwmg owe, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, I w aêciciel, bezwypadkowy z Volkswagen Golf 1.9TDi Bezwypadk., klima, serwis, 2002, km, 100 KM diesel, granatowy-metallic, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Skoda Fabia 1.4i Bezwypadkowy, salon Polska, 2002, km, 60 KM benzyna, srebrny-metallic autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, centralny zamek, radio, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Chevrolet Tacuma 1.6+GAZ klima, serwis, 2006, km, 108 KM benzyna+lpg, srebrnymetallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volkswagen New Beetle 2.0+Gaz cabrio, serwis, 2003, km, 116 KM, benzyna+lpg, szarymetallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tempomat, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Skoda Roomster 1.4TDi klimatron, serwis, kombi, 2009, km, diesel, grafitowy-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Chrysler PT Cruiser 1.6i, klima, serwis, 2004, km, 116 KM benzyna, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volkswagen Passat 2.0TDi klimatronik, serwis, kombi, 2006, km, 140 KM diesel, niebieskimetallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Audi A4 1.9TDi Bezwyp, klimatron, serwis, kombi 2006, km, 115 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Chrysler Voyager 2.0+Gaz Bezwypadkowy, serwis 2000, km, 133 KM benzyna+lpg, czarnymetallic, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, tapicerka welurowa, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volkswagen Passat Bezwyp., klimatron, serwis, kombi, 2005, km, 130 KM diesel, czarnymetallic, hak, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volkswagen Polo 1.4TDi klima, serwis, 2007, km, 70 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Audi A6 Bezwyp., xenon, skóra, navi, serwis, 2005, km, automat, 224 KM diesel, srebrnymetallic, alufelgi, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania I w aêc., serwis. w ASO, bezwypadkowy z BMW PS Bezwypad, klimatron, skóra 2003, km, 150 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Citroen C3 1.1i Bezwypadkowy, serwisowany 2003, km, 44 KM benzyna, granatowymetallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Citroen C4 1.6HDi klima, serwis, 2007, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volkswagen Touareg TDi Bezwypadkowy skóra serwis, 2004, km, 174 KM diesel, czarnymetallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, blokada dyferencja u, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volkswagen Touran 1.9TDi Bezwyp., klima, serwis 2007, km, 105 KM diesel, szary-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Volkswagen Transporter 2.5TDi Bezwypad klima serwis, 2004, km, 130 KM diesel, czarnymetallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z BMW D Bezwypadkowy, klimatronik, km, 136 KM diesel, srebrny-metallic, hak, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z BMW i Bezwypadk, klimatronik, skóra, km, automat, 193 KM benzyna, granatowymetallic, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg., ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z BMW 730 Bezwypadk., klima, skóra, serwis, 2003, km, automat, 205 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Citroen C5 2.0HDi klimatron, kombi, 2002, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, regulowana wysokoêç podwozia z Citroen C5 klimatron, skóra, serwis, kombi, 2002, km, 140 KM benzyna, zielony-metallic, alufelgi, ksenony, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, pod. powietrz., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyz., skóra, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, regulowana wysokoêç podwozia, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Citroen Xsara Picasso 1.8i klimatron, serwis, 2000, km, 116 KM benzyna, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z

18 18. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 MOTORYZACJA z z netto NISSAN NAVARA 2.5 dci 190KM 4x4 LE, 2011r. Przebieg: km, Samochód demonstracyjny. Pe ne odliczenie podatku VAT z netto FIAT BRAVO 1.9 Multijet 120KM Dynamic, 2008/09 r. Przebieg: km, I w aêciciel. Serwisowany, bezwypadkowy. Nowe opony. NISSAN NV dci 89KM, 2012r., Przebieg: 0 km, Fabrycznie nowy, Pe ne odliczenie podatku VAT z z z KIA CEE'D KM M, 2011r. Przebieg: km, Samochód demonstracyjny. NISSAN MICRA KM Visia AC/CD, 2012r., Przebieg: 0 km, Fabrycznie nowy. Lakier Metalizowany. KIA CARNIVAL 2.2 Diesel 195KM, 2011r. Przebieg: km, Samochód demonstracyjny, 7-osobowy.

19 PRZYJACIÓ KA ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA

20 20. ÂRODA-CZWARTEK, 2-3 STYCZNIA 2013 PRZYJACIÓ KA

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Audi A4 2.0 TDi 170KM Xenony Ledy Navigacja Rolety

Audi A4 2.0 TDi 170KM Xenony Ledy Navigacja Rolety Audi A4 2.0 TDi 170KM Xenony Ledy Navigacja Rolety [Sprzedam] B8 (2007-2015) AUTO KOMIS SUKCES ROBERT ROGALA ul. Północna 21-20-064 Lublin tel. 513 184 064; 817 405 200 Witam, Do sprzedania AUDI A4 2.0

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie 19.03.2009r. PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro I. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Redakcja: J Matecka 2

Redakcja: J Matecka 2 Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Tiguan Nadwozie: SUV. Vin: WVGZZZ5NZEW Drzwi: 5

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Tiguan Nadwozie: SUV. Vin: WVGZZZ5NZEW Drzwi: 5 Oferta Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Tiguan 2014 Cena: 99900 PLN brutto Nadwozie: SUV Vin: WVGZZZ5NZEW583767 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 140 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5 Oferta Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon 2015 Cena: 62 500 PLN brutto Nadwozie: hatchback Vin: vsszzz5fzfr102894 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 125 KM Rocznik: 2015 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Warsztaty odbędą się w Ośrodku Wczasowym STANICA WODNA na Mazurach w malowniczej miejscowości Stare Jabłonki (okolice

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r.

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r. TARYFA KOLEJOWA Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu z usługą dostawy do drzwi, regulowaną

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Mariusz, Kowalewski, Tel.: , , AUTO-HANDEL-CENTRUM Krotoski-Cichy Sp. J., , Wysogotowo, ul. Skórzewska 8

Mariusz, Kowalewski, Tel.: , , AUTO-HANDEL-CENTRUM Krotoski-Cichy Sp. J., , Wysogotowo, ul. Skórzewska 8 AUDI A4 KOMBI  48 374 PLN netto 59 500 PLN brutto DANE KONTAKTOWE Mariusz, Kowalewski, Tel.: 609795053,618163806, AUTO-HANDEL-CENTRUM Krotoski-Cichy Sp. J., 62-081, Wysogotowo, ul. Skórzewska 8 DANE

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen Phaeton Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: WVWZZZ3DZ

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen Phaeton Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: WVWZZZ3DZ Oferta Poznań - Wysogotowo / Volkswagen Phaeton 2008 Cena: 37 900 PLN brutto Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: WVWZZZ3DZ88004764 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 210 KM Rocznik:

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Volkswagen CC 2.0 TDi 170 KM Skóra Navi Bi Xenony

Volkswagen CC 2.0 TDi 170 KM Skóra Navi Bi Xenony Volkswagen CC 2.0 TDi 170 KM Skóra Navi Bi Xenony [Sprzedam] CC Witam Do sprzedania VOLKSWAGEN CC 2.0 TDi - 170 KM - AUTO W BARDZO BOGATEJ WERSJI WYPOSAŻENIA!!! -I właściciel -Bezwypadkowy -Pełna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 02/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE.

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. Warunki wymiany stolarki okiennej. 1 1. Wymiany stolarki okiennej może dokonać członek Spółdzielni po

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD).

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). 2027 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko PLN netto Al. Krakowska C

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko PLN netto Al. Krakowska C Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Nissan SUNNY 1.4 75 KM benzyna, symboliczny przebieg, welur, radiomagnetofon, metalik, kamera cofania, 1992 Volkswagen PASSAT 4Motion! Salon Polska! ALLTRACK! Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PLN faktura VAT

PLN faktura VAT LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto16465,audi.pdf?grupa=3 Wygenerowano: Czwartek, 5 października 2017, 04:47 Audi A8 3.0TDI QUATTRO 233KM, Pneumatyka, Webasto Używany ROK2007 MOC233

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 Warszawa: Wykonywanie napraw i przeglądów technicznych w pojazdach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wyspecyfikowanych w 3 częściach zamówienia: Część 1: Pojazdy marki Skoda. Część 2: Pojazdy marki

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Postępowanie oceniające dotyczyło ofert, które wpłynęły na otwarte

Bardziej szczegółowo

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. W związku z realizacją projektu TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna obsługa biura - 15 osób, 2. Handlowiec - doradca klienta - 15 osób, 3. Księgowość i kadry w

Nowoczesna obsługa biura - 15 osób, 2. Handlowiec - doradca klienta - 15 osób, 3. Księgowość i kadry w Ryki: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych finansowane ze środków Funduszu Pracy Numer ogłoszenia: 169708-2010; data zamieszczenia: 16.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Ford S-MAX 100% Serwisowany! Zadbany! Po wymianie rozrządu!, 2006 Ford FOCUS Salon Polska! Pierwsza Rej. 12.2009! Lift! Zadbany!, 2009 Honda CRV 4x4, Bezwypadkowy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj. 1 z 7 2011-07-31 08:21 Wieleń: PRZEPROWADZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ORGANIZACJA TRANSPORTU Numer ogłoszenia: 207037-2011; data zamieszczenia: 31.07.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo