Wykonanie instalacji klimatyzacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie instalacji klimatyzacji"

Transkrypt

1 SIWZ Gosp /15 Gdańsk, dnia 30 wrzesień 2015r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie instalacji klimatyzacji CPV I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Gdańsk ul. Piekarnicza 10 Tel. (58) Fax (058) II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 907 ze zm.) zwaną dalej Pzp. 1

2 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostało podzielone na dwa etapy: - etap pierwszy: budynki A i B w zakresie piętra III i IV (pomieszczenia oznaczone A2.02, A3 i A4 oraz B3 i B4) termin wykonania do 15 grudnia 2015 r., - etap drugi: budynki A i B w zakresie parteru oraz piętra I i II (pomieszczenia oznaczone A0, A1 i A2 oraz B0, B1 i B2) planowany termin wykonania 2016 r. (zlecenie wykonania prac uzależnione od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od jednostki nadrzędnej). Dostępność obiektu: 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. W przypadku konieczności wykonywania prac hałaśliwych lub utrudniających funkcjonowanie Sądu, prace mogą być wykonywane w poniedziałki po godzinie i od wtorku do piątku po godzinie (nie dotyczy dni wolnych od pracy). Podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania bieżącej czystości obiektu w rejonie prowadzonych prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik numer 1 do projektu umowy. W przypadku składania oferty równoważnej należy wypełnić karty równoważności załączone do dokumentacji projektowej oraz podać producenta i model oferowanych urządzeń. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom lub wskazania z nazwy Podwykonawców, na których zasoby powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. IV. Termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. Maksymalny termin zakończenia robót - do dnia 15 grudnia 2015 r. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp w szczególności: Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 1. Wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie prace związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji o łącznej wartości min. 1 mln złotych brutto, w tym jedno zamówienia o wartości min. 500 tys zł brutto. 2

3 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, jeden Wykonawca musi wykazać wymagane doświadczenie. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełnia warunki z art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI. SIWZ VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 ust.1 oraz Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na post. art. 24 ust.1 Pzp. W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższe oświadczenia musi przedłożyć każdy Wykonawca. 2. Wykaz wykonanych robót wraz z podaniem ich odbiorcy, terminu, wartości oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należytą realizację, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowe ukończenie. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższy dokument musi przedłożyć każdy Wykonawca. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu. Zaświadczenia winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższe dokumenty musi przedłożyć każdy Wykonawca. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5-6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2009 r. Nr 226, poz ze zm.). 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższy dokument musi przedłożyć każdy Wykonawca. Pozostałe dokumenty 3

4 1. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem cenowym uproszczonym zał. nr 1 2. Wykaz podwykonawców zał. nr 5 Nie złożenie wraz z ofertą powyższych dokumentów podmiotowych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. SIWZ VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą faksową pod nr (058) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym. Dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie WWW Zamawiającego. 4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Pzp. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania, który pobrał SIWZ w wersji papierowej. W przypadku gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Sławomir Piotrowski tel ) W przypadku braku lub awarii faxu u Wykonawcy Zamawiający będzie przekazywał informacje za pomocą poczty elektronicznej. VIII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł w terminie do r. godz na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku o nr (bank BGK) - podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto Sądu, lub w innej formie / formach tj. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 2004 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 145, poz.1538). Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W związku z powyższym nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie wpłaty pieniężnej dokonywanej w kasie Zamawiającego. Uwaga : 4

5 Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. SIWZ IX. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. 2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia lub inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone. Dokumenty takie muszą być poświadczone przez Wykonawcę. 3. Zaleca się, aby oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać, zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony napisem np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego). 3.1 Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też grupy Wykonawców ubiegających się o zamówienie konsorcjum) mogą złożyć wspólną ofertę, pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być czytelne oraz zaparafowane przez Wykonawcę. 6. Oferta musi być złożona w formie załączonego druku Formularz ofertowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia z postępowania. 8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Zaleca się umieszczenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana do Zamawiającego na adres: opatrzona napisem: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza Gdańsk 5

6 SIWZ Przetarg klimatyzacja. Nie otwierać przed dniem r. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Oferty trwale niezamknięte nie będą rozpatrywane. 11. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. XI. Wycofanie lub zmiana oferty. XII. 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do złożonych ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie przysłane faxem musi być potwierdzone pisemnie (listownie). 2) Powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta dodatkowo oznakowana dopiskiem Zmiana. 3) Koperty oznaczone dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonane zmiany zostaną dołączone do oferty. 4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie Wycofane. 5) Koperty oznaczone napisem Wycofane będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego - na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza Gdańsk nie później niż do dnia r. godz , pokój A 52. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., godz w siedzibie Zamawiającego w pokoju A 52 (budynek A, III piętro). Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwierania ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, protokół z sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całego przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z postanowieniami umowy wraz z uwzględnieniem podatku VAT. Rozliczenie prac nastąpi powykonawczo, na podstawie faktycznego zakresu wykonanych robót po cenach jednostkowych podanych w kosztorysie. 2. Wartość pierwszego etapu zamówienia nie może przekroczyć 1 mln zł brutto. Zamawiający zabrania ujmowania w kosztach prac dla poszczególnych budynków kosztów innych etapów i zakresów robót. 3. Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z zapisami formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6

7 5. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego (jeżeli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych. 7. Rozliczenie pierwszego etapu prac nastąpi w 2 częściach. Część pierwsza do 90 % wartości, część druga - pozostałe 10 % wartości płatne będzie po wykonaniu całości prac i przekazaniu dokumentacji powykonawczej dla danego etapu prac. 8. Drugi etap prac rozliczany będzie na identycznych zasadach po jego zleceniu. 9. W cenie zamówienia należy ująć wszelkie przeglądy i czynności konserwacyjne związane z eksploatacją urządzeń przez okres 5 lat (częstotliwość: dwa razy w roku, miesiące kwiecień i październik). XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1) CENA 99%. Punkty będą obliczane wg wzoru: iloraz ceny najkorzystniejszej przez cenę badaną razy waga kryterium. 2) Okres rękojmi na wykonane prace 1 % 30 miesięcy = 1pkt, 24 miesiące = 0 pkt. Brak wskazania okresu rękojmi oznaczać będzie przyznanie 0 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. SIWZ XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, lub krótszym jeżeli w postępowaniu złożono tylko 1 ofertę. W przypadku uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umownej brutto określa się na 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty. Warunki i zwrot zabezpieczenia określone zostały we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 9 (Dz. U. nr 109, poz z późn. zm.). W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi gwarancją ubezpieczeniowa lub bankową odpowiedzialność gwaranta powinna być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie. 7

8 SIWZ XVII. Postanowienia dotyczące umowy: Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedłoży Zamawiającemu kosztorys robót, harmonogram ich prowadzenia oraz karty charakterystyk montowanych produktów i urządzeń. XVIII. Podwykonawstwo Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projekty jej zmiany oraz za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wyżej wymienione przepisy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Pzp. Art. od 179 do 198 ustawy. Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 2. Druk Oświadczenia - zał. nr 2 3. Wykaz wykonanych robót - zał. nr 3 4. Wzór umowy - zał. nr 4 5. Druk: Oświadczenie Podwykonawcy - zał. nr 5 6. Dokumentacja projektowa Sporządził: Zatwierdził: Sławomir Piotrowski Aleksandra Boguszewska Dyrektor: Jarosława Klimas 8

9 Gosp /15 Załącznik nr 1 Wykonanie instalacji klimatyzacji Dane Wykonawcy (pełna nazwa):... Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu):... Tel.:..., fax.: Lp. Etapy prac 1. Etap I budynek A piętro III i IV Wartość brutto w PLN 2. Etap I budynek B piętro III i IV Razem Etap I 3. Etap II budynek A parter, piętro I i II 4. Etap II budynek B parter, piętro I i II Razem Etap I i II Okres rękojmi: 24/ 30 miesięcy (należy wybrać jedną z opcji, niewłaściwe skreślić). Oświadczenia: 1. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i wzorze umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 2. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone do realizacji Podwykonawcom: (należy podać zakres- jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej Wykaz firm powiązanych: * skreślić niewłaściwe.... miejscowość, data podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 9

10 Gosp.280-5/15 Załącznik nr 2 Wykonanie instalacji klimatyzacji Niniejszym oświadczam, że: Oświadczenie 1.1 Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 1.3 Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.... podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 10

11 Gosp.280- /15 Załącznik nr 3 Wykonanie instalacji klimatyzacji Wykaz wykonanych prac Lp. Przedmiot zamówienia Wartość brutto w PLN Termin wykonania DD/MM/RR Odbiorca Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych zamówień np. referencje, protokoły odbioru. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.... podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 11

12 Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Zamawiającym: Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku , przy ul. Piekarniczej 10, reprezentowanym przez: Dyrektora Sądu Jarosławę Klimas a Wykonawcą: z siedzibą w., NIP. REGON reprezentowanym przez:..-. Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie instalacji klimatyzacji w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz załączniku nr 1 do umowy. 2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru w zakresie rodzaju stosowanych materiałów i urządzeń przewidzianych do montażu. 3. Termin gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 60 miesięcy. Rękojmia na wykonane prace wynosi 24/30 miesięcy. Terminy liczone od dnia odbioru i uruchomienia przedmiotu zamówienia. 2 Termin wykonania 1. 7 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15 grudnia 2015 r. 2. Szczegółowy harmonogram prowadzenia prac oraz ich odbiór zatwierdzany będzie przez osobę upoważnioną: tel Kierownikiem budowy jest:. Tel.. (uprawnienia wykonawcze w załączeniu). 3 Wynagrodzenie 1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace wynosi: Łączna wartość netto złotych, - wartość VAT. % -. złotych. Łączna wartość brutto... złotych, słownie wartość brutto: Etap 1.zł brutto. Etap 2.zł brutto. 2. Rozliczenie prac nastąpi powykonawczo, na podstawie faktycznego zakresu wykonanych robót po cenach jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 3. Rozliczenie pierwszego etapu prac nastąpi w 2 częściach. Część pierwsza do 90 % wartości, część druga - pozostałe 10 % wartości płatne będzie po wykonaniu całości prac i przekazaniu dokumentacji powykonawczej dla danego etapu prac. 12

13 4. Zakres prac wykonywany przez podwykonawców: wartość netto.. 4 Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie w szczególności dotyczące: - zmiany terminu wykonania zamówienia wynikającej z powodu wyłączenia obiektu z użytkowania lub innej okoliczności powodującej ustanie konieczności wykonania zamówienia, - wstrzymania lub zaprzestania finansowania inwestycji przez jednostkę nadrzędną, - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5 Warunki płatności 1. Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. 3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej(-ych) z niniejszej umowy. 4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne oraz odszkodowania wprost z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Płatnikiem faktur będzie Sąd Apelacyjny w Gdańsku. 6 Odszkodowanie i kary 1. W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5% za każdy dzień łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 3 ust.1. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia dłuższej niż 5 dni Zamawiający może zerwać umowę i naliczyć Wykonawcy karę jak za odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że nastąpiły one wskutek działania siły wyższej. 4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na terenie objętym ochroną, wynikłe między innymi z dewastacji, kradzieży, kradzieży z włamaniem powstałe w okresie realizacji Umowy. 5. W przypadku zaistnienia szkody o której mowa w ust. 1 i 2 w terminie 3 dni od chwili jej ujawnienia Zamawiający powoła Komisję, do której zadań należeć będzie określenie przebiegu zdarzenia, okoliczności oraz wskazania strony odpowiedzialnej za wystąpienie okoliczności, której skutkiem było wystąpienie szkody. W skład Komisji na wniosek Wykonawcy może wejść jego przedstawiciel. 6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, iż szkoda powstała w wyniku niedopełnienia lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, lub osoby przy pomocy których Wykonawca świadczy prace na rzecz Zamawiającego, Zamawiający może według swojego uznania albo zażądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania, w wysokości określonej przez Zamawiającego, albo zobowiązać Wykonawcę do naprawienia szkody w sposób wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ustalenia okoliczności i stwierdzenia winy leżącej po stronie Wykonawcy. W przypadku nie naprawienia szkody w sposób wskazany 13

14 przez Zamawiającego w terminie, o którym jest mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty odszkodowania w wysokości ustalonej przez Zamawiającego. 7. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych w przypadku: - gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego powierzy wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy osobom trzecim, - gdy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy nie przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru specyfikacji urządzeń i materiałów przeznaczonych do wykonania zamówienia, - gdy zwłoka w wykonaniu poszczególnych etapów prac wyniesie 5 dni w porównaniu do przedłożonego harmonogramu prac. 8. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez właściwy sąd powszechny w Gdańsku, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 7 Zabezpieczenie umowy 1.W celu zagwarantowania właściwego wykonania usługi, Wykonawca złożył na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 2% wynagrodzenia za usługę brutto podanego w 3 pkt. 1, tj... zł (słownie złotych: ) w postaci, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.). 2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 8 Odbiory robót 1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: a) odbiory częściowe polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających, b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z Umową. 2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub braku ustosunkowania się do zapisu w ciągu 5 dni roboczych oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. 3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. 5. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 14

15 a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady na własny koszt. 7. Z czynności odbioru sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 8. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru. 9. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w trzech egzemplarzach) tj.: dziennik budowy, dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy (atesty, certyfikaty i inne dokumenty jakościowe użytych materiałów, instrukcje obsługi i certyfikaty bezpieczeństwa zamontowanych urządzeń), inwentaryzację wykonanych robót z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót. 10. Dokumentacja powykonawcza winna być trwale oprawiona, z ponumerowanymi stronami i spisem zawartości. Wszystkie dokumenty jakościowe materiałów i urządzeń winny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o zgodności dokumentu z oryginałem oraz wbudowaniu materiału w remontowanym obiekcie. 9 Realizacja części umowy przez Podwykonawców 1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców w zakresie: a) b) 3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę co do zakresu rzeczowego i jakości, jak za działania i zaniechania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców oraz zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 5. Wykonawca, Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 15

16 10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów zawartych o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż zł. 11. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. A. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy i Podwykonawcom a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, tj. dołączenie do swoich faktur oświadczenia wszystkich Podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę na ich rzecz należnego wynagrodzenia wraz z kopiami odpowiednich przelewów bankowych, zaś przy końcowej fakturze zamykającej rozliczenie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę na ich rzecz całego należnego wynagrodzenia za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierających stwierdzenie, że nie posiadają też niewymagalnych wierzytelności ani takie wierzytelności nie powstaną w przyszłości z tytułu danej Umowy o podwykonawstwo, wraz z kopiami odpowiednich przelewów bankowych. b) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. c) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. d) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. c), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 16

17 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. e) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (kwotę główną) bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. f) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. g) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, nie zapłaconych w terminie należności Podwykonawcom i dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia. B. Zapisy w umowach Podwykonawców Umowa z Podwykonawcami musi zawierać w szczególności następujące postanowienia: a) w przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, b) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót objętych umowa, c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, d) wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia należnego za tę część Wykonawcy od Zamawiającego, e) postanowienie uprawniające Podwykonawców do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur wystawionych Wykonawcy i przyjętych przez niego bez zastrzeżeń, lecz niezapłaconych w terminie ustalonym dla danej płatności, załączeniem kopii niezapłaconej faktury, f) postanowienie, że graniczną wartością wynagrodzenia Podwykonawcy o które może on wystąpić do Zamawiającego jest wartość wykonanego przez Podwykonawcę elementu robót, dostaw lub usług wskazanego w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, g) bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (kwotę główną) bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, h) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. i) termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za wykonane roboty Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał przed dniem doręczenia przez Wykonawcę faktury (z zakresem zleconym Podwykonawcy) do siedziby Zamawiającego. Powyższe ustalenia stosuje się przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami. C. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w związku z ustaleniami dotyczącymi podwykonawstwa, z następujących tytułów: a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości zł za każde zdarzenie. b) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości zł za każde zdarzenie. 17

18 c) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości zł za każde zdarzenie. d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości zł za każde zdarzenie. 2. Kary umowne są obliczane przez Zamawiającego i mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 10 Zamówienia dodatkowe 1. Wykonanie zamówień dodatkowych musi zostać opisane w protokole konieczności sporządzonym przez Zamawiającego. 2. Zamówienia dodatkowe będą realizowane na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 3. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w negocjacjach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 4. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia dodatkowego: a) w przypadku robót odpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy zamówienia podstawowego do wyliczenia przyjmuje się ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, b) w przypadku robót nie odpowiadających opisowi w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego ceny jednostkowe tych robót według sporządzonej kalkulacji szczegółowej z uwzględnieniem: kalkulacja powinna być sporządzona w oparciu o nakłady rzeczowe określone w ostatnich dostępnych odpowiednich KNR, a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji własnych, przyjęte do kalkulacji ceny czynników produkcji (M z kosztami zakupu i S), nie mogą być wyższe niż średnie ceny publikowane w Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa, wydawanym przez Orgbud Serwis Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej za ostatni dostępny kwartał, danych wyjściowych wskaźników narzutów (Kp, Z) i stawki R, nie wyższych niż średnie stawki wskaźników i roboczogodziny dla robót remontowych w województwie pomorskim, publikowane w Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa, wydawanym przez Orgbud Serwis Biuletyn Cenowy Budownictwa za ostatni dostępny kwartał. Rozliczenie za materiały specjalistyczne (nie występujące w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej ) nastąpi według ich faktycznych cen zakupu na podstawie przedłożonych faktur. W przypadku konieczności użycia jednostki transportowo- sprzętowej, której cena najmu nie jest publikowana w Orgbud Serwis cena zostanie ustalona na podstawie ceny jednostki transportowo-sprzętowej w publikatorze o zbliżonych parametrach technicznych. Obliczone według ww. zasad ceny robót podlegają negocjacjom. 11 Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wykonawca 18 Zamawiający

19 Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis zamówienia Dokumentacja projektowa 19

20 Gosp.280- /15 Załącznik nr 5 Wykonanie instalacji klimatyzacji PODWYKONAWCY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone do realizacji Podwykonawcom: (należy podać zakres- jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej Wykaz firm powiązanych: * skreślić niewłaściwe.... miejscowość, data podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 20

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez : Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Skępe: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Szkół w Skepem

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Usługi dostarczania listów i paczek CPV 64121100-1,64121200-2

Usługi dostarczania listów i paczek CPV 64121100-1,64121200-2 SIWZ Gosp-280-17/10 Gdańsk, dnia 14.12.2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi dostarczania listów i paczek CPV 64121100-1,64121200-2 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Formularz oferty. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie ... (nazwa oferenta) Załącznik do SIWZ nr 1... (siedziba oferenta) Formularz oferty Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk: Wykonanie przeglądu Małej Elektrowni Wodnej Mylof w zakresie mechanicznym i elektroenergetycznym Numer ogłoszenia: 181441-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska Kunów, dnia 14.06.2016 r. Znak: IR.271.ZP.1.2016 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej 001387T Wymysłów - Kolonia Miłkowska 1) INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr ZP-O.272..2014 w dniu... 2014 roku w Mielniku, w następstwie wyboru oferty wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie. ETAP I ZP

Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie. ETAP I ZP Rzeszów, dnia 24.04.2014 r. Dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice NIP.., REGON. reprezentowaną przez:. Wójta Gminy Nagłowice przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Mielec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II-Kolektor

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Bogumiłę Stanecką Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a

WZÓR UMOWY UMOWA. Bogumiłę Stanecką Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI

12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI U M O W A Zawarta w dniu 2017 roku pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową LOKUM, 41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12, NIP 644-10-14-365 zwaną dalej Zamawiającym a..., zwanym dalej Wykonawcą prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej dla Hali Ergo Arena położonej na granicy miast Gdańska i Sopotu przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo