Wykonanie instalacji klimatyzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie instalacji klimatyzacji"

Transkrypt

1 SIWZ Gosp /15 Gdańsk, dnia 30 wrzesień 2015r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie instalacji klimatyzacji CPV I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Gdańsk ul. Piekarnicza 10 Tel. (58) Fax (058) II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 907 ze zm.) zwaną dalej Pzp. 1

2 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostało podzielone na dwa etapy: - etap pierwszy: budynki A i B w zakresie piętra III i IV (pomieszczenia oznaczone A2.02, A3 i A4 oraz B3 i B4) termin wykonania do 15 grudnia 2015 r., - etap drugi: budynki A i B w zakresie parteru oraz piętra I i II (pomieszczenia oznaczone A0, A1 i A2 oraz B0, B1 i B2) planowany termin wykonania 2016 r. (zlecenie wykonania prac uzależnione od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od jednostki nadrzędnej). Dostępność obiektu: 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. W przypadku konieczności wykonywania prac hałaśliwych lub utrudniających funkcjonowanie Sądu, prace mogą być wykonywane w poniedziałki po godzinie i od wtorku do piątku po godzinie (nie dotyczy dni wolnych od pracy). Podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania bieżącej czystości obiektu w rejonie prowadzonych prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik numer 1 do projektu umowy. W przypadku składania oferty równoważnej należy wypełnić karty równoważności załączone do dokumentacji projektowej oraz podać producenta i model oferowanych urządzeń. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom lub wskazania z nazwy Podwykonawców, na których zasoby powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. IV. Termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. Maksymalny termin zakończenia robót - do dnia 15 grudnia 2015 r. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp w szczególności: Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 1. Wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie prace związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji o łącznej wartości min. 1 mln złotych brutto, w tym jedno zamówienia o wartości min. 500 tys zł brutto. 2

3 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, jeden Wykonawca musi wykazać wymagane doświadczenie. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełnia warunki z art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI. SIWZ VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 ust.1 oraz Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na post. art. 24 ust.1 Pzp. W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższe oświadczenia musi przedłożyć każdy Wykonawca. 2. Wykaz wykonanych robót wraz z podaniem ich odbiorcy, terminu, wartości oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należytą realizację, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowe ukończenie. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższy dokument musi przedłożyć każdy Wykonawca. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu. Zaświadczenia winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższe dokumenty musi przedłożyć każdy Wykonawca. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5-6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2009 r. Nr 226, poz ze zm.). 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższy dokument musi przedłożyć każdy Wykonawca. Pozostałe dokumenty 3

4 1. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem cenowym uproszczonym zał. nr 1 2. Wykaz podwykonawców zał. nr 5 Nie złożenie wraz z ofertą powyższych dokumentów podmiotowych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. SIWZ VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą faksową pod nr (058) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym. Dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie WWW Zamawiającego. 4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Pzp. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania, który pobrał SIWZ w wersji papierowej. W przypadku gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Sławomir Piotrowski tel ) W przypadku braku lub awarii faxu u Wykonawcy Zamawiający będzie przekazywał informacje za pomocą poczty elektronicznej. VIII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł w terminie do r. godz na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku o nr (bank BGK) - podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto Sądu, lub w innej formie / formach tj. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 2004 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 145, poz.1538). Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W związku z powyższym nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie wpłaty pieniężnej dokonywanej w kasie Zamawiającego. Uwaga : 4

5 Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. SIWZ IX. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. 2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia lub inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone. Dokumenty takie muszą być poświadczone przez Wykonawcę. 3. Zaleca się, aby oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać, zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony napisem np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego). 3.1 Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też grupy Wykonawców ubiegających się o zamówienie konsorcjum) mogą złożyć wspólną ofertę, pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być czytelne oraz zaparafowane przez Wykonawcę. 6. Oferta musi być złożona w formie załączonego druku Formularz ofertowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia z postępowania. 8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Zaleca się umieszczenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana do Zamawiającego na adres: opatrzona napisem: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza Gdańsk 5

6 SIWZ Przetarg klimatyzacja. Nie otwierać przed dniem r. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Oferty trwale niezamknięte nie będą rozpatrywane. 11. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. XI. Wycofanie lub zmiana oferty. XII. 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do złożonych ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie przysłane faxem musi być potwierdzone pisemnie (listownie). 2) Powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta dodatkowo oznakowana dopiskiem Zmiana. 3) Koperty oznaczone dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonane zmiany zostaną dołączone do oferty. 4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie Wycofane. 5) Koperty oznaczone napisem Wycofane będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego - na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza Gdańsk nie później niż do dnia r. godz , pokój A 52. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., godz w siedzibie Zamawiającego w pokoju A 52 (budynek A, III piętro). Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwierania ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, protokół z sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całego przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z postanowieniami umowy wraz z uwzględnieniem podatku VAT. Rozliczenie prac nastąpi powykonawczo, na podstawie faktycznego zakresu wykonanych robót po cenach jednostkowych podanych w kosztorysie. 2. Wartość pierwszego etapu zamówienia nie może przekroczyć 1 mln zł brutto. Zamawiający zabrania ujmowania w kosztach prac dla poszczególnych budynków kosztów innych etapów i zakresów robót. 3. Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z zapisami formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6

7 5. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego (jeżeli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych. 7. Rozliczenie pierwszego etapu prac nastąpi w 2 częściach. Część pierwsza do 90 % wartości, część druga - pozostałe 10 % wartości płatne będzie po wykonaniu całości prac i przekazaniu dokumentacji powykonawczej dla danego etapu prac. 8. Drugi etap prac rozliczany będzie na identycznych zasadach po jego zleceniu. 9. W cenie zamówienia należy ująć wszelkie przeglądy i czynności konserwacyjne związane z eksploatacją urządzeń przez okres 5 lat (częstotliwość: dwa razy w roku, miesiące kwiecień i październik). XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1) CENA 99%. Punkty będą obliczane wg wzoru: iloraz ceny najkorzystniejszej przez cenę badaną razy waga kryterium. 2) Okres rękojmi na wykonane prace 1 % 30 miesięcy = 1pkt, 24 miesiące = 0 pkt. Brak wskazania okresu rękojmi oznaczać będzie przyznanie 0 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. SIWZ XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, lub krótszym jeżeli w postępowaniu złożono tylko 1 ofertę. W przypadku uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umownej brutto określa się na 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty. Warunki i zwrot zabezpieczenia określone zostały we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 9 (Dz. U. nr 109, poz z późn. zm.). W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi gwarancją ubezpieczeniowa lub bankową odpowiedzialność gwaranta powinna być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie. 7

8 SIWZ XVII. Postanowienia dotyczące umowy: Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedłoży Zamawiającemu kosztorys robót, harmonogram ich prowadzenia oraz karty charakterystyk montowanych produktów i urządzeń. XVIII. Podwykonawstwo Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projekty jej zmiany oraz za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wyżej wymienione przepisy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Pzp. Art. od 179 do 198 ustawy. Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 2. Druk Oświadczenia - zał. nr 2 3. Wykaz wykonanych robót - zał. nr 3 4. Wzór umowy - zał. nr 4 5. Druk: Oświadczenie Podwykonawcy - zał. nr 5 6. Dokumentacja projektowa Sporządził: Zatwierdził: Sławomir Piotrowski Aleksandra Boguszewska Dyrektor: Jarosława Klimas 8

9 Gosp /15 Załącznik nr 1 Wykonanie instalacji klimatyzacji Dane Wykonawcy (pełna nazwa):... Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu):... Tel.:..., fax.: Lp. Etapy prac 1. Etap I budynek A piętro III i IV Wartość brutto w PLN 2. Etap I budynek B piętro III i IV Razem Etap I 3. Etap II budynek A parter, piętro I i II 4. Etap II budynek B parter, piętro I i II Razem Etap I i II Okres rękojmi: 24/ 30 miesięcy (należy wybrać jedną z opcji, niewłaściwe skreślić). Oświadczenia: 1. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i wzorze umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 2. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone do realizacji Podwykonawcom: (należy podać zakres- jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej Wykaz firm powiązanych: * skreślić niewłaściwe.... miejscowość, data podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 9

10 Gosp.280-5/15 Załącznik nr 2 Wykonanie instalacji klimatyzacji Niniejszym oświadczam, że: Oświadczenie 1.1 Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 1.3 Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.... podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 10

11 Gosp.280- /15 Załącznik nr 3 Wykonanie instalacji klimatyzacji Wykaz wykonanych prac Lp. Przedmiot zamówienia Wartość brutto w PLN Termin wykonania DD/MM/RR Odbiorca Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych zamówień np. referencje, protokoły odbioru. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.... podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 11

12 Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Zamawiającym: Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku , przy ul. Piekarniczej 10, reprezentowanym przez: Dyrektora Sądu Jarosławę Klimas a Wykonawcą: z siedzibą w., NIP. REGON reprezentowanym przez:..-. Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie instalacji klimatyzacji w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz załączniku nr 1 do umowy. 2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru w zakresie rodzaju stosowanych materiałów i urządzeń przewidzianych do montażu. 3. Termin gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 60 miesięcy. Rękojmia na wykonane prace wynosi 24/30 miesięcy. Terminy liczone od dnia odbioru i uruchomienia przedmiotu zamówienia. 2 Termin wykonania 1. 7 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15 grudnia 2015 r. 2. Szczegółowy harmonogram prowadzenia prac oraz ich odbiór zatwierdzany będzie przez osobę upoważnioną: tel Kierownikiem budowy jest:. Tel.. (uprawnienia wykonawcze w załączeniu). 3 Wynagrodzenie 1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace wynosi: Łączna wartość netto złotych, - wartość VAT. % -. złotych. Łączna wartość brutto... złotych, słownie wartość brutto: Etap 1.zł brutto. Etap 2.zł brutto. 2. Rozliczenie prac nastąpi powykonawczo, na podstawie faktycznego zakresu wykonanych robót po cenach jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 3. Rozliczenie pierwszego etapu prac nastąpi w 2 częściach. Część pierwsza do 90 % wartości, część druga - pozostałe 10 % wartości płatne będzie po wykonaniu całości prac i przekazaniu dokumentacji powykonawczej dla danego etapu prac. 12

13 4. Zakres prac wykonywany przez podwykonawców: wartość netto.. 4 Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie w szczególności dotyczące: - zmiany terminu wykonania zamówienia wynikającej z powodu wyłączenia obiektu z użytkowania lub innej okoliczności powodującej ustanie konieczności wykonania zamówienia, - wstrzymania lub zaprzestania finansowania inwestycji przez jednostkę nadrzędną, - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5 Warunki płatności 1. Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. 3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej(-ych) z niniejszej umowy. 4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne oraz odszkodowania wprost z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Płatnikiem faktur będzie Sąd Apelacyjny w Gdańsku. 6 Odszkodowanie i kary 1. W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5% za każdy dzień łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 3 ust.1. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia dłuższej niż 5 dni Zamawiający może zerwać umowę i naliczyć Wykonawcy karę jak za odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że nastąpiły one wskutek działania siły wyższej. 4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na terenie objętym ochroną, wynikłe między innymi z dewastacji, kradzieży, kradzieży z włamaniem powstałe w okresie realizacji Umowy. 5. W przypadku zaistnienia szkody o której mowa w ust. 1 i 2 w terminie 3 dni od chwili jej ujawnienia Zamawiający powoła Komisję, do której zadań należeć będzie określenie przebiegu zdarzenia, okoliczności oraz wskazania strony odpowiedzialnej za wystąpienie okoliczności, której skutkiem było wystąpienie szkody. W skład Komisji na wniosek Wykonawcy może wejść jego przedstawiciel. 6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, iż szkoda powstała w wyniku niedopełnienia lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, lub osoby przy pomocy których Wykonawca świadczy prace na rzecz Zamawiającego, Zamawiający może według swojego uznania albo zażądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania, w wysokości określonej przez Zamawiającego, albo zobowiązać Wykonawcę do naprawienia szkody w sposób wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ustalenia okoliczności i stwierdzenia winy leżącej po stronie Wykonawcy. W przypadku nie naprawienia szkody w sposób wskazany 13

14 przez Zamawiającego w terminie, o którym jest mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty odszkodowania w wysokości ustalonej przez Zamawiającego. 7. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych w przypadku: - gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego powierzy wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy osobom trzecim, - gdy Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy nie przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru specyfikacji urządzeń i materiałów przeznaczonych do wykonania zamówienia, - gdy zwłoka w wykonaniu poszczególnych etapów prac wyniesie 5 dni w porównaniu do przedłożonego harmonogramu prac. 8. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez właściwy sąd powszechny w Gdańsku, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 7 Zabezpieczenie umowy 1.W celu zagwarantowania właściwego wykonania usługi, Wykonawca złożył na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 2% wynagrodzenia za usługę brutto podanego w 3 pkt. 1, tj... zł (słownie złotych: ) w postaci, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.). 2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 8 Odbiory robót 1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: a) odbiory częściowe polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających, b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z Umową. 2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub braku ustosunkowania się do zapisu w ciągu 5 dni roboczych oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. 3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. 5. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 14

15 a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady na własny koszt. 7. Z czynności odbioru sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 8. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru. 9. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w trzech egzemplarzach) tj.: dziennik budowy, dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy (atesty, certyfikaty i inne dokumenty jakościowe użytych materiałów, instrukcje obsługi i certyfikaty bezpieczeństwa zamontowanych urządzeń), inwentaryzację wykonanych robót z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót. 10. Dokumentacja powykonawcza winna być trwale oprawiona, z ponumerowanymi stronami i spisem zawartości. Wszystkie dokumenty jakościowe materiałów i urządzeń winny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o zgodności dokumentu z oryginałem oraz wbudowaniu materiału w remontowanym obiekcie. 9 Realizacja części umowy przez Podwykonawców 1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców w zakresie: a) b) 3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę co do zakresu rzeczowego i jakości, jak za działania i zaniechania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców oraz zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 5. Wykonawca, Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 15

16 10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów zawartych o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż zł. 11. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. A. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy i Podwykonawcom a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, tj. dołączenie do swoich faktur oświadczenia wszystkich Podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę na ich rzecz należnego wynagrodzenia wraz z kopiami odpowiednich przelewów bankowych, zaś przy końcowej fakturze zamykającej rozliczenie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę na ich rzecz całego należnego wynagrodzenia za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierających stwierdzenie, że nie posiadają też niewymagalnych wierzytelności ani takie wierzytelności nie powstaną w przyszłości z tytułu danej Umowy o podwykonawstwo, wraz z kopiami odpowiednich przelewów bankowych. b) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. c) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. d) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. c), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 16

17 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. e) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (kwotę główną) bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. f) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. g) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, nie zapłaconych w terminie należności Podwykonawcom i dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia. B. Zapisy w umowach Podwykonawców Umowa z Podwykonawcami musi zawierać w szczególności następujące postanowienia: a) w przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, b) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót objętych umowa, c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, d) wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia należnego za tę część Wykonawcy od Zamawiającego, e) postanowienie uprawniające Podwykonawców do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur wystawionych Wykonawcy i przyjętych przez niego bez zastrzeżeń, lecz niezapłaconych w terminie ustalonym dla danej płatności, załączeniem kopii niezapłaconej faktury, f) postanowienie, że graniczną wartością wynagrodzenia Podwykonawcy o które może on wystąpić do Zamawiającego jest wartość wykonanego przez Podwykonawcę elementu robót, dostaw lub usług wskazanego w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, g) bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (kwotę główną) bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, h) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. i) termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za wykonane roboty Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał przed dniem doręczenia przez Wykonawcę faktury (z zakresem zleconym Podwykonawcy) do siedziby Zamawiającego. Powyższe ustalenia stosuje się przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami. C. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w związku z ustaleniami dotyczącymi podwykonawstwa, z następujących tytułów: a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości zł za każde zdarzenie. b) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości zł za każde zdarzenie. 17

18 c) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości zł za każde zdarzenie. d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości zł za każde zdarzenie. 2. Kary umowne są obliczane przez Zamawiającego i mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 10 Zamówienia dodatkowe 1. Wykonanie zamówień dodatkowych musi zostać opisane w protokole konieczności sporządzonym przez Zamawiającego. 2. Zamówienia dodatkowe będą realizowane na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 3. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w negocjacjach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 4. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia dodatkowego: a) w przypadku robót odpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy zamówienia podstawowego do wyliczenia przyjmuje się ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, b) w przypadku robót nie odpowiadających opisowi w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego ceny jednostkowe tych robót według sporządzonej kalkulacji szczegółowej z uwzględnieniem: kalkulacja powinna być sporządzona w oparciu o nakłady rzeczowe określone w ostatnich dostępnych odpowiednich KNR, a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji własnych, przyjęte do kalkulacji ceny czynników produkcji (M z kosztami zakupu i S), nie mogą być wyższe niż średnie ceny publikowane w Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa, wydawanym przez Orgbud Serwis Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej za ostatni dostępny kwartał, danych wyjściowych wskaźników narzutów (Kp, Z) i stawki R, nie wyższych niż średnie stawki wskaźników i roboczogodziny dla robót remontowych w województwie pomorskim, publikowane w Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa, wydawanym przez Orgbud Serwis Biuletyn Cenowy Budownictwa za ostatni dostępny kwartał. Rozliczenie za materiały specjalistyczne (nie występujące w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej ) nastąpi według ich faktycznych cen zakupu na podstawie przedłożonych faktur. W przypadku konieczności użycia jednostki transportowo- sprzętowej, której cena najmu nie jest publikowana w Orgbud Serwis cena zostanie ustalona na podstawie ceny jednostki transportowo-sprzętowej w publikatorze o zbliżonych parametrach technicznych. Obliczone według ww. zasad ceny robót podlegają negocjacjom. 11 Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wykonawca 18 Zamawiający

19 Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis zamówienia Dokumentacja projektowa 19

20 Gosp.280- /15 Załącznik nr 5 Wykonanie instalacji klimatyzacji PODWYKONAWCY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone do realizacji Podwykonawcom: (należy podać zakres- jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej Wykaz firm powiązanych: * skreślić niewłaściwe.... miejscowość, data podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 20

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0 SIWZ Sygn. IR 014/13/08 Gdańsk, 13 sierpień 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0 l. Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania ZP/168/035/R/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 271.1. 5.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa e-mail : pgmnysa@poczta.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn: (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ - opracowana na podst. art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo