SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Usługowe KLIMATIK Grzegorz Lipiński ul. Cegielniana Modlnica GSM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT : POMPA CIEPŁA I PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA PAWILONU E INWESTYCJA : Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizację budynków F1, E oraz instalację wymienników ciepła LOKALIZACJA OPRACOWAŁ : Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 inż. Marek Kruczek Upr. Nr.GP.IV98388/50/7 MAP/IS/43 05/01 KRAKÓW listopad 2010

2 1. WSTĘP SST ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA W TARNOBRZEGU POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘBUDYNKÓW F1, E ORAZ INSTALACJĘ WYMIENNIKÓW CIEPŁA Zakres obejmuje: - instalację pompy ciepła współpracującej z wymiennikami gruntowymi Kod CPV podgrzew ciepłej wody użytkowej Kod CPV , Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie projektowanej instalacji : - pompy ciepła współpracującej z wymiennikami gruntowymi, - podgrzew ciepłej wody użytkowej - odzysk ciepła z wentylacji i klimatyzacji - wymiana agregatu wody lodowej 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

3 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji pompy ciepła, podgrzewu ciepłej wody użytkowej, rozbudowy instalacji wentylacyjnych o układ odzysku ciepła. robót: Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych -wykonanie dolnego źródło ciepła przewidziano trzy sondy pionowe -montaż pompy ciepła z osprzętem -wykonanie instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej -połączenie z istniejącą instalacją wodną -rozbudowa istniejących central wentylacyjnych o układ odzysku ciepła -wymiana istniejącego agregatu wody lodowej o zmniejszonej mocy chłodniczej o wyliczony bilans energetyczny wynikający z zainstalowania odzysku ciepła 1.4. Ogólne wymagania Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi

4 wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Podczas realizacji robót instalacyjnych wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań związanych z BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej. /R.M.I. z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. z dn r., nr 47, poz. 401 /. 2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów i urządzeń powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań, w celu udokumentowania, materiały i urządzenia uzyskane z dopuszczanego źródła spełniają stosowne wymagania w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń z jakiegokolwiek źródła. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i urządzeń.

5 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. Rury i kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Transport urządzeń, wyposażenia i osprzętu powinien odbywać się krytymi środkami. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Opis robót 1. Pompa ciepła Dla zwiększenia efektywności energetycznej obiektu projektuje się zainstalowanie pompy ciepła typu solanka - woda np. Vitocal 300G typ BWC 114 o mocy grzewczej 15.1 kw ze zintegrowanymi pompami pierwotną i wtórną, armaturą zabezpieczającą o temperaturze na zasilaniu do 60 O C Pobór energii elektrycznej ok kw o napięciu 230V / 50Hz. W pompie ciepła, jako czynnik chłodniczy zastosowany jest ekologiczny czynnik chłodniczy R407C dopuszczonym bez ograniczeń do stosowania. Pompa ciepła umieszczona będzie w pomieszczeniu wentylatorni, jako dolne źródło ciepła przewidziano trzy sondy pionowe PE32 np. typ Duplex o głębokości ok.80m Do wymiarowania sond przyjęto średnio 50W / mb długości sondy, co wymaga potwierdzenia przy wykonaniu

6 pierwszego otworu. Poszczególne sondy podłączone będą poprzez rozdzielacz dla trzech obiegów (w pomieszczeniu wentylatorni1) do pompy ciepła. Rurociągi od sond do rozdzielacza poprowadzone będą na głębokości ok od terenu, co pozwoli na zachowanie jego obecnego wyglądu. Instalacja po stronie sond napełniona będzie czynnikiem Tyfocor. Cała instalacja wykonana z rur PE80 SDR11 PN12,5. Ze względu na ciągłe zapotrzebowanie na ciepła wodę, po stronie górnego źródła ciepła instalacja włączona zostanie do zbiornika I-go stopnia podgrzewu o pojemności 3000 l. Przewiduje się możliwość okresowego włączenia pompy ciepła do instalacji wody lodowej, co będzie pozwalało na szybszą regenerację i zwiększenia efektywności gruntowego wymiennika ciepła. Pompa ciepła posiada kompletny układ zasilająco-sterujący i będzie pracowała automatycznie. 2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej Ciepło z pompy ciepła skierowane jest poprzez wymiennik np. typ Vitotrans 100 B15/W35 rurociągami PE40 na zasobnik ciepłej wody użytkowej I-go stopnia podgrzewu o pojemności 3000 l. Zasobnik musi spełniać wymogi PZH do stosowania do wody pitnej. Dla wymuszenia obiegu czynnika grzewczego niskich parametrów I stopnia podgrzewu przewidziano pompę ładującą np. typ UPS25-80 Grundfoss Zasilanie zasobnika I-go stopnia wodą zimna zaprojektowano z istniejącej instalacji. Dodatkowo przewiduje się dogrzew wody w zasobniku I-go stopnia z instalacji odzysku ciepła z agregatu wody lodowej o mocy ok.175 kw ( wg. odrębnego opracowania, co stanowi zakres zamówienia) Zabezpieczenie instalacji I-go stopnia podgrzewu stanowią: - na rurociągu zasilającym niskich parametrów zawór bezpieczeństwa serii 1915 Syr - na doprowadzeniu wody zimnej zawór bezpieczeństwa serii 2115 Syr - Przeponowe naczynie wzbiorcze np. Reflex DE o pojemności 200l

7 Z zasobnika I-go stopnia ZC1 ciepła woda wstępnie podgrzana do temperatury ok. +35 O C w połączeniu z woda cyrkulacyjną instalacji wewnętrznej skierowana zostanie na zasobnik II-go stopnia o pojemności 3000 l. Dla dogrzewu wody ciepłej do wymaganej temperatury przewidziano odgałęzienie od instalacji ciepła technologicznego o parametrach 80/60 O C poprzez wymiennik o mocy 300 kw. Na powrocie wody zasilającej wymiennik zabudowany będzie zawór dwudrogowy. Czynnik grzewczy II stopnia podgrzewu podany zostanie przy pomocy pompy ładującej np. typ UPS F. Zabezpieczenie instalacji II-go stopnia podgrzewu stanowią: - na wyjściu wody ciepłej o temperaturze docelowej na instalacje wewnętrzną zawór bezpieczeństwa serii 2115 Syr - na rurociągu zasilającym niskich parametrów zawór bezpieczeństwa serii 1915 Syr - przeponowe naczynie wzbiorcze np. Reflex DE o pojemności 100 Sterowanie układów przewidziano: Pompą ładującą I-go stopnia sterownikiem pompy ciepła razem z pompą pierwotna i wtórną pompy ciepła Sterownikiem dla wymiennika II-go stopnia od impulsów temperatury w zasobniku IIgo stopnia, zaworu dwudrogowego, pompy ładującej i temperatury wody grzewczej II-go stopnia. Instalację projektuje się z rur PE łączonych łącznikami zaciskowymi lub z rur PP zgrzewanych. Wykonane rurociągi i armatura zaizolowane będą otulinami np. z pianki kauczukowej. W ramach eksploatacji przeprowadzona będzie termiczna dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej przegrzew wody. Rurociągi po stronie wody zimnej, wody ciepłej ( o temperaturze ustalonej) i cyrkulacji zostaną wpięte do istniejącej instalacji hydrauliczne Szpitala.

8 5.2. Wytyczne montażu Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów i kształtek, przeprowadzeniu próby szczelności i ewentualnym wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi ( ) COBRTI Instal. Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich producentów. Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń, co do zgodności z dokumentacją. Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego układu grzewczego oddzielnie. Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0, 9 MPa należy przeprowadzić przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco

9 należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane nie wolno wykonywać. Żadnych połączeń. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany l. Przejścia przez przegrody określone, jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać w zależności od ich średnicy zewnętrznej za pomocą: masy pęczniejącej lub osłon ogniochronnych. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów i kształtek, przeprowadzeniu próby szczelności i ewentualnym wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna

10 informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT Kontrola, jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Każda dostarczona partia materiałów i urządzeń powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli, jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 7. ODBIÓR ROBÓT W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom : - odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu - odbiorowi częściowemu - odbiorowi ostatecznemu - odbiorowi pogwarancyjnemu Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający, jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.

11 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, Dziennik budowy, dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów (świadectwa, jakości wydane przez dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany protokoły badań szczelności instalacji. 8. OBMIAR ROBÓT Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem Wyniki obmiaru winny być wpisane do książki obmiarów. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

12 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość/ kwota/ podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/ Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

13 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych..poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. PN-EN 1861: 2001, PN-EN 12178:2004, PN-EN 12263:2003, PN-EN 12284:2004, PN-B-02421:2000, PN-81/B , PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Przebudowy apteki szpitalnej, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, Działka nr 868/321 S 1. INSTALACJE SANITARNE 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne

Bardziej szczegółowo

SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.04.00.00 Instalacja c.o. KODY CPV: 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział S-06.00. Roboty instalacji sanitarnych 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45331100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przystosowania budynku Gimnazjum dla potrzeb Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie ST - 02.02.04 Instalacja centralnego ogrzewania Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW TEATRU DRAMATYCZNEGO im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO w WAŁBRZYCHU w ramach

Bardziej szczegółowo

ST2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Wykonawca: Nadzory Budowlane Doradztwo Techniczne Zdzisław Kasprowicz Jelenia Góra 58-560 ul. Izerska 14 Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze przy ul. Staromiejskiej

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ Adres: KOPYTOWA, NR DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO W BUDYNKU GARAŻOWYM Z ZAPLECZEM SOCJALNYM. INWESTOR; BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W ZAWOI. CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA zadania PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27-530 OŻARÓW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 02.03. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 02.03. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST 02.03. Instalacja centralnego ogrzewania 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 02.03. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST 02.03. Instalacja centralnego ogrzewania 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SST-1S SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.

SST-1S SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. SST-1S SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.16 CPV:45331110-0, 45333000-0

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.16 CPV:45331110-0, 45333000-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.16 CPV:45331110-0, 45333000-0 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO przy ul.plac Floriana 10 w Niezdarze wg. projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

DEMONTAŻ KOTŁOWNI OLEJOWEJ I KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE EKOGROSZEK DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIŃSKU

DEMONTAŻ KOTŁOWNI OLEJOWEJ I KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE EKOGROSZEK DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIŃSKU NAZWA OBIEKTU, TEMAT: Kotłownia na paliwo stałe dla Domu Pomocy Społecznej w Glińsku. Glińsk 51 66-200 Świebodzin NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Dom Pomocy Społecznej w Glińsku; Glińsk 51;66-200

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45331100-7 INSTALACJE WEWNĘTRZNE C.O. GDAŃSK 2010r. 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST instalacja centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6 OBIEKT: BUDYNEK DOMU KULTURY w Brzeźnicy 39-200 Dębica Brzeźnica INEWSTOR: URZĄD GMINY DĘBICA 39-200 Dębica ul. Batorego TEMAT: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 1 Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2, 64-030 Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i PROJEKT Łukasz Kłak ul.gdańska 17/2, 44-100 Gliwice Tel./fax. 884 900 309, 32 700 34 26 / 32 700 31 01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża : INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt : MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. J.CH.SZUCHA 25 Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.06.02 ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.06.02 ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.06.02 ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. Kod CPV 45232440-8 str. 46 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA C.O. Specyfikacja techniczna -ST-04 Instalacja C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 INSTALACJA C.O. OBIEKT: Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie ADRES: Piechcin ul. 11-go Listopada 5 INWESTOR: Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo