SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA"

Transkrypt

1 Inwestycja: Laboratorium badań elektromagnetycznych Politechnika Warszawska ul. Nowowiejska 15/19 Inwestor: Politechnika Warszawska SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA Opracował: mgr inŝ. Paweł Borkowski upr. proj. Nr: MAZ/0459/POOS/10 Warszawa, maj 2011r.

2 SPIS TREŚCI: strona 1.1. Przedmiot opracowania Zakres prac Wybrane normy Szkolenie personelu Serwis Wymagania dla urządzeń i materiałów Testy i regulacje Znakowanie Urządzenia Centrala wentylacyjna Fan - coile Nawiewniki i wywiewniki Kanały Obmiar robót Odbiór instalacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CHŁODNICZEJ Przedmiot opracowania Zakres prac Wybrane normy Szkolenie personelu Serwis Wymagania dla urządzeń i materiałów Testy i regulacje Urządzenia Agregaty chłodnicze Rurociągi Armatura Obmiar robót Odbiór instalacji Sprzęt Transport 19 NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 2/20

3 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wytyczne dla Wykonawcy instalacji wentylacji i klimatyzacji w laboratorium badań elektromagnetycznych w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (im. prof. Janusza Groszkowskiego) Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/ Zakres prac Prace określone w niniejszej dokumentacji obejmują dostawę, wszystkie czynności montaŝowe i rozruchowe, narzędzia, urządzenia i rusztowania jakie są niezbędne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 1. dostawa na miejsce budowy wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących ( w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do napełnienia i rozruchu instalacji), 2. zainstalowanie(montaŝ) wszelkich materiałów i urządzeń; 3. podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych; 4. przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników; 5. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy); 6. wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokółów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności); 7. przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i/lub instytucje; 8. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i/lub atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W przypadku gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptacje innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat i/lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŝne z zastosowanymi w projekcie pod wzglądem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym; 9. odpowiednie zabezpieczenia miejsca robót; 10. wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany zbiorników, przejść przez fundamenty, etc.); 11. wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla prowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze, zestawy hydroforowe i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 3/20

4 uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji i elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlanokonstrukcyjne projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano - konstrukcyjnych. 12. wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami; 13. wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŝarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a takŝe certyfikatami zgodności i/lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. ; 14. montaŝ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji sanitarnych, takich jak: tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji sanitarnych, (w szczególności takich jak centrale wentylacyjne, kurtyny powietrzne, agregaty chłodnicze, wentylatory, pompy, splity etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu; 15. montaŝ odpowiednich elementów oraz zastosowanie wymaganych środków zapobiegających powstawaniu napręŝeń lub obciąŝeń elementów instalacji lub innych elementów budynku ( w tym montaŝ kompensatorów oraz zastosowanie samokompensacji przewodów); 16. kontrola istniejących rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze; 17. współpraca i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposaŝania wzorcowych pomieszczeń; 18. udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych; 19. uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branŝ w fazie przygotowania i realizacji budowy; 20. dokumentowanie na bieŝąco na jednym egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót; 21. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej; 22. prowadzenie szkolenia personelu uŝytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie; 23. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji; 24. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpoŝarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym; 25. oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach; 26. przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych; NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 4/20

5 27. wykonanie instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy; 28. gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 29. określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej; Wszelkie instalacje naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania oraz normami i dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, i/lub Projekcie Przetargowym, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji (zeszyt 5) i centralnego ogrzewania (zeszyt 2 i 6) Wybrane normy Instalacje, urządzenia i materiały powinny odpowiadać niŝej wymienionym standardom: - polskie normy i rozporządzenia, - rozporządzenia lokalnych władz, - wytyczne lokalnych specjalistów (straŝ poŝarna, sanepid itd), PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. PN-67/B Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. PN-93/B Badanie odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. PN-66/B Wentylacja mechaniczna. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. BN-70/ Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane. BN-84/ Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i badania. PN-81/H Blacha i taśma stalowa ocynkowana. Dziennik Ustaw Nr 75 z r. - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Szkolenie personelu Po zakończeniu prac, prowadzący wykona dokładne instrukcje dla poszczególnych systemów. Przekazane instrukcje obsługi powinny uwzględniać wszystkie elementy instalacji włączając działanie, konserwacje, czyszczenie, naprawy, regulacje itp. Instrukcje powinny zawierać: - Opis systemu, - Listę głównych dostawców i podwykonawców wraz z ich adresami, - Wykazy materiałów i związane z nimi katalogi, - Harmonogram utrzymania i serwisu, - Harmonogram napraw, - Spis części zamiennych. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 5/20

6 Wstępne instrukcje powinny być oddane klientowi co najmniej miesiąc przed odbiorem końcowym. Po wykonaniu prac Wykonawca powinien przekazać uŝytkownikowi szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji. Instrukcje powinny być opracowane w oparciu o przekazane Zamawiającemu DTR-ki urządzeń i zawierać wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest konserwacja, czyszczenie, naprawy, regulacje, itp... Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie w trakcie odbioru końcowego i po 6 miesiącach od odbioru końcowego Serwis Kontrakt powinien zawierać darmową obsługę urządzeń w czasie okresu gwarancji. Serwis powinien obejmować sprawdzenie poprawności funkcjonowania, niezbędne regulacje i naprawy wraz z dostarczeniem części zapasowych. Wykonawca powinien przygotować szczegółowy raport po kaŝdej wizycie naprawczej i wysłać go klientowi. Propozycja umowy serwisowej wraz z planem wizyt sprawdzających powinna być opisana i przedstawiona klientowi przed ostatnim odbiorem Wymagania dla urządzeń i materiałów Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urządzenia muszą posiadać homologację, świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w Polsce. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być produktami nowymi, modelami ostatnio wyprodukowanymi, nie uszkodzonymi, nigdy wcześniej nie uŝywanymi oraz produktami o odpowiedniej jakości. Wszystkie zastosowane materiały powinny być łatwo dostępne w Polsce z uwagi na łatwiejszą konserwację i uŝytkowanie w przyszłości. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być sprawdzone i przetestowane przez Wykonawcę. Ekwiwalent proponowany przez Wykonawcę oznacza produkt, który w opinii inspektora nadzoru jest równorzędnym odpowiednikiem pierwotnie wyspecyfikowanego produktu lub jest lepszy pod względem wielkości, wydajności i ceny. Przed złoŝeniem zamówienia Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji katalogi i inną dokumentację techniczną wszystkich materiałów. Wykonawca powinien przedstawić do zaakceptowania przez Zamawiającego próbki proponowanych materiałów Testy i regulacje NaleŜy przeprowadzić regulacje i testy wszystkich systemów, a protokół z nich powinien zostać sporządzony przed końcową inspekcją zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Instalacji. Kanały. Uruchomienie, testy i sprawdzanie powinno być zaplanowane z wyprzedzeniem. NaleŜy przeprowadzić testy szczelności kanałów (30 % całkowitej długości powinno być testowane na szczelność, co najmniej 30 m² na kaŝdy test). W razie nieszczelności powinno się sprawdzić cały system Znakowanie Wszystkie oznakowania powinny być w języku polskim. Wszystkie elementy powinny być opisane na plastikowych grawerowanych tablicach, które będą przykręcone albo zawieszone na odpowiednich elementach, zaworach itp. Oznakowanie powinno być napisane prostym tekstem. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 6/20

7 Oznakowanie kanałów powinno być wykonane co 10 metrów i w pobliŝu urządzeń. Jednoznaczny tekst powinien określać ilość powietrza i kierunek przepływu. Oznakowanie powinno być zrobione wyraźnym tekstem z zaznaczeniem numeru identyfikacyjnego i zawartości Urządzenia Centrala wentylacyjna Kompaktowa, nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna wewnętrzna, montowana w pomieszczeniu. Obudowy i ramy powinny być wykonane z ocynkowanej blachy i zrobione z niepalnych materiałów. Elementy ram i drzwi rewizyjnych powinny być wykonane ze ścianek podwójnych z 50-milimetrową izolacją. Centrala wentylacyjna powinna zapewnić zapotrzebowanie na ciepło wynikające ze strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne oraz zapotrzebowanie ciepła na podgrzanie powietrza pobieranego ze środowiska zewnętrznego. Centrala powinna być zaopatrzona w agregat chłodniczy. Całe urządzenie powinno być przetestowane na szczelność. Centralę naleŝy dostarczyć z ramą, która zostanie zamontowana na konstrukcji w pomieszczeniu. Wszystkie otwory łączące poszczególne sekcje powinny być wyposaŝone w króćce umoŝliwiające podłączenia kanałów. KaŜdy dostarczony moduł powinien być wyposaŝony w uchwyty do podnoszenia. Czerpnia wraz z przepustnicą powietrza świeŝego Czerpnia powinna posiadać wlot świeŝego powietrza z osłoną przeciwdeszczową i z przepustnicą z siłownikiem dwupołoŝeniowym typu zamknij/otwórz, z funkcją bezpieczeństwa (spręŝyna zamykająca przy zaniku napiecia). Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane z podwójnie ocynkowanej blachy. Przepustnica powinna posiadać poziome łopatki i maksymalne przecieki 90 litrów/s na 1m² powierzchni przepustnicy, przy róŝnicy ciśnień 400 Pa. Maksymalna prędkość powietrza na wlocie przepustnicy - 5 m/s. Filtr Filtry typu kasetowego, jednorazowe, z pionowymi kasetami. Maksymalna prędkość powietrza na wlocie do filtra 2.5m/s. Klasa filtrów: F5. Filtry powinny być zainstalowane w ramach z łatwo dostępnymi zamocowaniami. Sekcja filtracyjna powinna mieć wbudowane króćce do pomiaru róŝnicy ciśnień. Sekcja filtrów powinna być zaopatrzona w drzwi rewizyjne. Nagrzewnica elektryczna Nagrzewnica elektryczna być stopniowana oraz powinna posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem. Chłodnica DX Chłodnica w kompaktowym układzie chłodniczym pracującym w układzie bezpośredniego odparowania i przeznaczonym do chłodzenia powietrza nawiewanego w centrali klimatyzacyjnej z blachy ocynkowanej z miedzianymi rurami i aluminiowymi lamelkami. Powinna powinna posiadać równieŝ tacę ociekową wykonaną ze stali nierdzewnej z króćcem i syfonem, pochyloną w kierunku króćca oraz odkraplacz wykonany z plastikowych profili osadzony w ramie. Maksymalne ciśnienie pracy 16 barów, Minimalna temperatura pracy +2 C, Wentylator nawiewny NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 7/20

8 Wentylator z łopatkami wygiętymi do tyłu powinien mieć minimalną sprawność 80%. Na obudowie wentylatora powinien być zaznaczony strzałką wymagany kierunek obrotów wirnika. Wentylator powinien być wyposaŝony w silnik elektryczny o mocy min. 20% wyŝszej niŝ wymagana. Wentylator powinien mieć napęd pasowy. Prowadnice pasów powinny być wyposaŝone w szybko zwalniające blokady, które mogą być odblokowane bez uŝycia narzędzi. Sekcja tłumienia Tłumik powinien być wykonany z materiałów niepalnych i niehigroskopijnych z obudową z blachy stalowej ocynkowanej. Maksymalny poziom hałasu za sekcją tłumienia nie powinien przekraczać 35 db(a). Centrale wentylacyjne powinny być wyposaŝone w następujące elementy automatycznej regulacji: - Siłowniki dwupołoŝeniowe przepustnic powietrza świeŝego, - Czujnik temperatury kanałowy, - Czujnik róŝnicy ciśnień dla filtra, - Czujnik przepływu powietrza, - Sygnalizację pracy wentylatora, - Alarmy, - Szafa zasilająco sterownicza Fan - coile Zostaną zastosowane fan-coile ścienne we własnej, fabrycznej obudowie. Powietrze powinno być zasysane za pomocą wentylatorów promieniowych, ochładzane za pomocą wymiennika ciepła podłączonego do instalacji wody chłodniczej i nawiewane do pomieszczenia. KaŜdy fan-coil lub grupa obsługujących jedno pomieszczenie powinna być wyposaŝona w indywidualną automatykę umoŝliwiającą regulację temperatury w pomieszczeniu. Fan-coile powinny posiadać: - wymiennik wodny z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami - wentylator - zawór regulacyjny, trójdrogowy - filtr powietrza - tacę ociekowa ze stali ocynkowanej z zasyfonowanym odpływem kondensatu - pompkę skroplin podnoszącą kondensat do instalacji skroplin - obudowę izolowana termicznie i akustycznie Nawiewniki i wywiewniki Z uwagi na przeznaczenie elementów nawiewnych dostarczających powietrze do pomieszczeń przy zmiennych ilościach powietrza i róŝnej temperaturze (grzanie lub chłodzenie) naleŝy zastosować elementy charakteryzujące się duŝą trwałością i estetyką, które umoŝliwią spełnienie tych warunków. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŝliwością przestawienia, a połoŝenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki naleŝy wyposaŝyć w łatwodostępne elementy regulacyjne Kanały Wszystkie kanały powinny być wykonane z blachy ocynkowanej zgodnie z: - Prostokątne kanały typu A/I KB (9), NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 8/20

9 - Okrągłe kanały typu Spiro KB (10)-77. Kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość blachy dostosowana do przekroju kanału. Wraz z kształtkami, materiałami montaŝowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacją termiczną oraz sprzętem sieci kanałów. Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy o zamkniętych porach i masy silikonowej. Kanały wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone kielichowo, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną, wraz z przewodami elastycznymi. Połączenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. Wszystkie podparcia i podwieszenia kanałów powinny być przygotowane przez wykonawcę robót instalacyjnych przy zastosowaniu typowych systemów wykorzystujących profile ze stali ocynkowanej lub aluminium i obejmy z elementami tłumiącymi hałas. Podwieszenia, podparcia oraz wszystkie inne elementy wsporcze powinny być przykręcone a nie przyspawane do elementów konstrukcji budynku. Wszelkie elementy instalacji naleŝy wykonać w taki sposób, aby uniemoŝliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji podpór i podwieszeń kanałów naleŝy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŝarowych, w których naleŝy zastosować odpowiednie klapy ppoŝ., posiadające certyfikat zgodności, montowane zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie klapy powinny być wyposaŝone w wyłączniki krańcowe umoŝliwiające monitorowania ich stanu otwarcia. Na kanałach wentylacyjnych naleŝy zainstalować tłumiki akustyczne, zapewniające spełnienie wymagań odnośnej normy. W szczególności tłumiki naleŝy zainstalować przed i za wszystkimi centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami. Dodatkowo tłumiki naleŝy zainstalować w miejscach, w których mogłoby wystąpić przenoszenie dźwięku pomiędzy pomieszczeniami za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych. W instalacjach wyciągowych jako elementy wywiewne zamontowane zostaną: zawory wyciągowe - w pomieszczeniach sanitarnych, wywiewniki i kratki wyciągowe z jednym rzędem kierownic i przepustnicą regulacyjną. Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montaŝowe w wykonaniu ocynkowanym. Do regulacji ilości powietrza wentylacyjnego naleŝy zamontować następujące rodzaje przepustnic: wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych, typu Irys i jednopłaszczyznowe, typu B, zgodnie z KB (1), dla kanałów okrągłych. Na wszystkich kanałach wentylacyjnych naleŝy wykonać w odpowiednich odstępach szczelnie zamykane (wyposaŝone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umoŝliwiające czyszczenie kanałów. Izolację kanałów naleŝy wykonać w sposób umoŝliwiający dostęp do otworów rewizyjnych przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych izolacji (szczególnie w wypadku izolacji zapewniającej odporność ogniową). Kanały wentylacyjne naleŝy zaizolować termicznie w sposób następujący Kanał doprowadzający świeŝe powietrze do centrali wentylacyjnej z czerpni terenowej do momentu przebicie w budynku naleŝy zaizolować izolacją z wełny mineralnej z jednostronną ochronną z folii aluminiowej oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Izolacja o grubości 50 mm. Kanał czerpny powietrza na odcinku od wejścia do budynku do centrali wentylacyjnej naleŝy zaizolować termicznie i przeciw kondensacji pary wodnej, izolacją z wełny mineralnej o grubości 50mm z płaszczem z folii aluminiowej. Styki izolacji naleŝy okleić samoprzylepna taśmą z folii aluminiowej. Maty z wełny mineralnej podwieszone do kanałów naleŝy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanałów. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację naleŝy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje naleŝy NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 9/20

10 wykonać z uŝyciem materiałów montaŝowych i akcesoriów producenta. MontaŜ izolacji naleŝy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Izolację naleŝy zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej o gr. 0,8mm. Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia, których nie obsługują, naleŝy zaizolować wełną mineralną do odporności ogniowej ścianek działowych tych pomieszczeń Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŝenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych branŝ przywołanych w załoŝeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w w/w KNR dla wybranych robót i elementów robót. Jednostki obmiarowe: naleŝy stosować ogólnie przyjęte w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branŝ. Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny tabele, kolumny KNR odpowiednich branŝ dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub teŝ zawierać wprost szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niŝ te przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów Odbiór instalacji Dokumentacja wymagana do odbioru wentylacji i klimatyzacji : dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawcę z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie budowy dziennik budowy (kopia). protokóły odbiorów częściowych (roboty zanikające) lub stosowne zapisy w dzienniku budowy. świadectwa jakości i atesty zastosowanych materiałów, protokóły dopuszczeń stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną, oceny higieniczne PZH itp. instrukcje uŝytkowania i obsługi w j. polskim dostarczone przez producenta lub wykonawcę na kaŝdą instalację lub urządzenie. gwarancje producentów na zamontowane indywidualne urządzenia lub ich zespoły. oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu i zakończeniu robót zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i umową oraz o doprowadzeniu do naleŝytego stanu porządku terenu budowy i sąsiedztwa (w razie korzystania z niego) dokumentacja techniczno ruchowa i gwarancyjna wszystkich urządzeń związanych z instalacją protokół z próbnego ruchu urządzeń ( 72 godz.) sprawozdanie z pomiarów i regulacji rzeczywistych wydajności naniesionych na schemat instalacji protokół z pomiarów natęŝenia hałąsu NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 10/20

11 instrukcje obsługi urządzeń regulacji automatycznej w pomieszczeniach klimatyzowanych instrukcje obsługi dla uŝytkowników urządzeń do obróbki powietrza 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CHŁODNICZEJ 2.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wytyczne dla Wykonawcy instalacji chłodniczej w laboratorium badań elektromagnetycznych w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (im. prof. Janusza Groszkowskiego) Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/ Zakres prac Prace określone w niniejszej dokumentacji obejmują dostawę, wszystkie czynności montaŝowe i rozruchowe, narzędzia, urządzenia i rusztowania jakie są niezbędne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 1. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących ( w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do napełnienia i rozruchu instalacji), 2. zainstalowanie(montaŝ) wszelkich materiałów i urządzeń; 3. podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych; 4. przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników; 5. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy); 6. wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokółów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, poziomów głośności); 7. przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i/lub instytucje; 8. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i/lub atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W przypadku gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptacje innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat i/lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŝne z zastosowanymi w projekcie pod wzglądem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym; 9. odpowiednie zabezpieczenia miejsca robót; 10. montaŝ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji sanitarnych, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 11/20

12 elementów instalacji sanitarnych, (w szczególności takich jak centrale wentylacyjne, kurtyny powietrzne, agregaty chłodnicze, wentylatory, pompy, splity etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu; 11. montaŝ odpowiednich elementów oraz zastosowanie wymaganych środków zapobiegających powstawaniu napręŝeń lub obciąŝeń elementów instalacji lub innych elementów budynku ( w tym montaŝ kompensatorów oraz zastosowanie samokompensacji przewodów); 12. kontrola istniejących rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze; 13. udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych; 14. uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branŝ w fazie przygotowania i realizacji budowy; 15. dokumentowanie na bieŝąco na jednym egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót; 16. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej; 17. prowadzenie szkolenia personelu uŝytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie; 18. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji; 19. oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach; 20. przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych; 21. wykonanie instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy; 22. gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 23. określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej; Wszelkie instalacje naleŝy wykonać zgodnie Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania oraz normami i dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, i/lub Projekcie Przetargowym Wybrane normy Instalacje, urządzenia i materiały powinny odpowiadać niŝej wymienionym standardom: - polskie normy i rozporządzenia, - rozporządzenia lokalnych władz, - wytyczne lokalnych specjalistów (straŝ poŝarna, sanepid itd), PN 84 - H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowana. PN-99-B Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 12/20

13 Politechnika Warszawska, Wydział Elektrotechniki i Technik Informacyjnych Dziennik Ustaw Nr 75 z r. - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Szkolenie personelu Po zakończeniu prac, prowadzący wykona dokładne instrukcje dla poszczególnych systemów. Przekazane instrukcje obsługi powinny uwzględniać wszystkie elementy instalacji włączając działanie, konserwacje, czyszczenie, naprawy, regulacje itp. Instrukcje powinny zawierać: - Opis systemu, - Listę głównych dostawców i podwykonawców wraz z ich adresami, - Wykazy materiałów i związane z nimi katalogi, - Harmonogram utrzymania i serwisu, - Harmonogram napraw, - Spis części zamiennych. Wstępne instrukcje powinny być oddane klientowi co najmniej miesiąc przed odbiorem końcowym. Po wykonaniu prac Wykonawca powinien przekazać uŝytkownikowi szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji. Instrukcje powinny być opracowane w oparciu o przekazane Zamawiającemu DTR-ki urządzeń i zawierać wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest konserwacja, czyszczenie, naprawy, regulacje, itp... Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie w trakcie odbioru końcowego i po 6 miesiącach od odbioru końcowego Serwis Kontrakt powinien zawierać darmową obsługę urządzeń w czasie okresu gwarancji. Serwis powinien obejmować sprawdzenie poprawności funkcjonowania, niezbędne regulacje i naprawy wraz z dostarczeniem części zapasowych. Wykonawca powinien przygotować szczegółowy raport po kaŝdej wizycie naprawczej i wysłać go klientowi. Propozycja umowy serwisowej wraz z planem wizyt sprawdzających powinna być opisana i przedstawiona klientowi przed ostatnim odbiorem Wymagania dla urządzeń i materiałów Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urządzenia muszą posiadać homologację, świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w Polsce. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być produktami nowymi, modelami ostatnio wyprodukowanymi, nie uszkodzonymi, nigdy wcześniej nie uŝywanymi oraz produktami o odpowiedniej jakości. Wszystkie zastosowane materiały powinny być łatwo dostępne w Polsce z uwagi na łatwiejszą konserwację i uŝytkowanie w przyszłości. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być sprawdzone i przetestowane przez Wykonawcę. Ekwiwalent proponowany przez Wykonawcę oznacza produkt, który w opinii inspektora nadzoru jest równorzędnym odpowiednikiem pierwotnie wyspecyfikowanego produktu lub jest lepszy pod względem wielkości, wydajności i ceny. Przed złoŝeniem zamówienia Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji katalogi i inną dokumentację techniczną wszystkich materiałów. Wykonawca powinien przedstawić do zaakceptowania przez Zamawiającego próbki proponowanych materiałów Testy i regulacje NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 13/20

14 Regulacje i testy wszystkich systemów powinny być przeprowadzone a protokół z nich powinien zostać sporządzony przed końcową inspekcją. Wykonawca powinien przeprowadzić uruchomienie i testy wszystkich instalacji montowanych przez siebie. Regulacje i testy funkcjonalne powinny być koordynowane z innymi wykonawcami tak, aby klient otrzymał w pełni przygotowany do pracy obiekt. Reprezentanci klienta powinni mieć moŝliwość brania udziału we wszystkich testach. Regulacja, testy i sprawdzanie powinny być zaplanowane z wyprzedzeniem. Wszystkie systemy rurociągów powinny być przetestowane na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego, w czasie jednej godziny. Instalację sprawdzać przy uŝyciu wody. Wszystkie rurociągi powinny być przepłukane dwukrotnie wodą zanim zostaną uruchomione. Całe powietrze powinno być usunięte z systemu. Do testów moŝna stosować tylko urządzenia z odpowiednimi certyfikatami. Manometry muszą mieć klasę dokładności co najmniej 1,6 i tarczę o średnicy minimum 100 mm. Testy ciśnieniowe powinny być wykonane przed załoŝeniem izolacji rur. Naczynia wyrównawcze powinny być testowane ciśnieniem jakie jest określone dla tych urządzeń w specyfikacji technicznej. Zakazuje się opróŝniać instalację, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Płynu przeciwmroźnego nie wolno zrzucać do kanalizacji a jedynie do przygotowanych pojemników. Zawory spustowe powinny być wyposaŝone w złączki do węŝa Urządzenia Agregaty chłodnicze Dla obsługi chłodnic klimakonwektorów (fan-coili) oraz chłodnicy skanera elektromagnetycznego - agregat spręŝarkowy, chłodzony powietrzem, do montaŝu zewnętrznego. Ma posiadać konstrukcję modularną, w skład której wchodzi spręŝarka, kompletny układ freonowy (czynnik chłodniczy - freon ekologiczny), parownik, skraplacz i wentylatory skraplacza. Agregat będzie wyposaŝony w moduł hydrauliczny składający się z następujących elementów: - zbiornik buforowy - naczynie wyrównawcze - pompa obiegowa - filtr siatkowy Układ sterowania agregatami powinien odpowiadać poniŝszym wymaganiom: - moŝliwość sterowania pompami obiegowymi - moŝliwość pracy w układzie zdalnego sterowania - płynne sterowanie nastawą agregatu, która zapewni dopasowanie obciąŝenia agregatu przy małym odbiorze chłodu po stronie wodnej co zabezpieczy urządzenie przed krótkimi cyklami pracy - lokalne załączanie pracy - detekcja usterek w kaŝdym obiegu agregatu wraz ze zgłaszaniem ich do BMS Rurociągi Klasyfikacja rurociągów. Rurociągi pod względem ciśnienia i temperatury mają być zgodnie z PN-92/M i odpowiadać czwartej klasie jakości wykonania to jest ciśnienie maksymalne 1.6 MPa i temperatura maksymalna 200 o C. Rury powinny posiadać atest producenta i świadectwo odbioru przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Hutniczych ZETOM NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 14/20

15 Materiały. Rurociągi powinny być wykonane z materiałów zgodnych z projektem i normami. Materiały powinny być oznakowane zgodnie z standardami i wskazówkami producenta. NaleŜy stosować rury stalowe, ze szwem z usuniętym wypływem, materiał R35, zgodnie z PN-80/H Kolana krótkie R=1,5 DN; ze stali R35, zgodnie z KER-83/2.01; PN 80/H Łuki gładkie na kompensatorach R = 3.0 DN; ze stali R35, zgodnie z PN 80/H Trójniki z szyjką dla średnic powyŝej DN 50 zgodnie z PN 74 / H ZwęŜki dla wszystkich średnic zgodnie z PN 77 / M MontaŜ rurociągów Przed instalacją złącza montaŝowe rury muszą być wyczyszczone. Nie wolno uŝywać rur uszkodzonych. Rury powinny być wyczyszczone w środku zanim zostaną podłączone do urządzeń (rdza, olej itp. zanieczyszczenia muszą być usunięte). Po zakończeniu prefabrykacji połączenia muszą być zabezpieczone przed zabrudzeniem do momentu, kiedy rury będą podłączone do urządzeń. Wykonany rurociąg zanim zostanie podłączony do urządzenia powinien być wyczyszczony powietrzem lub wodą. NaleŜy zastosować taki typ podparć, aby wyeliminować wykraplanie się na nich pary wodnej. Rurociągi muszą być prowadzone zgodnie z projektem na przygotowanych uprzednio podporach i wieszakach. Średnice rurociągów powinny być zgodne z projektem, liniowa tolerancja długości, mierzona między połączeniami, nie powinna przekraczać ±3mm. Połączenia rurociągów. Rurociągi naleŝy łączyć przez spawanie. Przy montaŝu armatury stosować naleŝy połączenia gwintowane lub kołnierzowe. Przy podłączaniu armatury naleŝy stosować połączenia skręcane do średnicy DN50 oraz kołnierzowe dla średnic powyŝej DN50. Przy połączeniach gwintowanych naleŝy przestrzegać następujących zasad: elementy łączone na gwint stoŝkowy muszą być ułoŝone współosiowo. w elementach pracujących z uszczelnieniem dodatkowa powierzchnia uszczelnienia musi być prostopadła do osi rurociągu dopuszczalna tolerancja prostopadłej odchyłki łączonych powierzchni do osi rurociągu wynosi 0,1 mm/200mm. złącza powinny być zaciśnięte kluczem dynamometrycznym lub innym umoŝliwiającym regulowanie docisku do wartości 20Nm. W czasie łączenia na gwint stoŝkowy zaleca się uŝywanie kitu uszczelniającego. Dla połączeń kołnierzowych powinny być przestrzegane następujące reguły: - uszczelniane powierzchnie powinny być równoległe do osi rurociągu. Tolerancja 0,5 mm na 1m. Powierzchnie kołnierzy muszą być równoległe. - uszczelniane powierzchnie powinny być bez Ŝadnych uszkodzeń. - jeśli łączenie jest zlokalizowane na poziomym odcinku rurociągu, otwory na śruby w kołnierzu powinny być usytuowane po przekątnej do głównej osi rurociągu. - Zanim połączenia zostaną wykonane, rurociągi powinny być umiejscowione współosiowo. Nie wolno korygować współosiowości rurociągów przez połączenie. Połączenia kołnierzowe powinny być usytuowane w miejscach łatwo dostępnych. - Odstęp pomiędzy kołnierzami nie powinien przekraczać 1-2 mm. - Śruby w połączeniach kołnierzowych powinny być dociągnięte kluczem dynamometrycznym albo innym, umoŝliwiającym regulowanie docisku, przyrządem. Wszystkie śruby kołnierza powinny być jednakowo dociągnięte. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 15/20

16 Zabrania się : a) wykonywania połączeń kołnierzowych na kolanach; b) zostawiania otworów w kołnierzu bez śrub. Dla uziemienia połączeń kołnierzowych stosować naleŝy podkładki łączące (minimum 2 sztuki na kołnierz). Miejsca pod podkładkami powinny być czyszczone aŝ do osiągnięcia metalicznego połysku. Połączenia spawane. Prace spawalnicze na rurociągach powinny być prowadzone na podstawie aktualnych przepisów. Przed rozpoczęciem spawania naleŝy: - sprawdzić czy rura posiada atest; - wyczyścić wnętrze rur spręŝonym powietrzem; - przygotować krawędzie rur zgodnie z PN-69/M-69019; - sprawdzić czy róŝnice w grubości ścian łączonych rur nie są większe niŝ 10% (w odniesieniu do ścianki o większej grubości). Jeśli róŝnica przekracza limit, koniec rury o grubszej ściance powinien być ścięty pod kątem 15 o. Spawanie powinno być wykonane przez uprawnionego spawacza. Połączenia spoinowe i ewentualne procesy termiczne muszą się odbywać zgodnie z procedurami wykonawcy. Podczas spawania zewnętrzna temperatura nie powinna być niŝsza niŝ 5 o C a spawane łączenie powinno być zabezpieczone przed szybkim stygnięciem. JeŜeli miejsce spawania jest chronione przed wpływami atmosferycznymi a spawane elementy są nagrzane do temperatury powyŝej 0 o C, spawanie moŝe mieć miejsce przy temperaturze zewnętrznej poniŝej 0 o C. Nie zezwala się na Ŝadne z niŝej wymienionych zniszczeń spoin: - pęknięcia na powierzchni zgrzewu lub w jego pobliŝu; kratery, dziury itp; - przerośnięte spoiny, większe niŝ 30% grubości ściany albo większe niŝ 3mm; - stopienie większe niŝ 10% grubości lub większe niŝ 1 mm; - przemieszczenie ścian o tej samej grubości większe niŝ 15% grubości ściany. Technologia spawania i materiałów spawalniczych musi być określona przez wykonawcę i przedstawiona inwestorowi do akceptacji. W wypadku pojawienia się wątpliwości co do jakości wykonanych połączeń spawanych inspektor nadzoru moŝe zaŝądać zbadania połączenia metodami nieniszczącymi. Połączenia, które zostały ocenione jako złe powinny być ponownie prześwietlone po poprawieniu. Tylko dwie poprawki (spawanie i procesy termiczne) kaŝdego połączenia są dozwolone. Malowanie. Wszystkie rury wody chłodniczej muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Malowanie powinno być wykonywane przez wykwalifikowanych malarzy. Przygotowanie farby i odpowiednie metody malowania muszą odpowiadać wskazówkom producenta. Izolacja. Instalację wody lodowej naleŝy dokładnie izolować łącznie ze wszystkimi elementami armatury oraz ich częściami otulinami termoizolacyjnymi z syntetycznego kauczuku o zamkniętej strukturze komórkowej, przewodności cieplnej przy 10 0 C W/mK, współczynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 7000, zakresie temperatur pracy 40 0 C 95 0 C, niezapalnymi, nierozprzestrzeniającymi ognia montowanymi na klej i klipsy. Na zewnątrz izolacja powinna być zabezpieczona płaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. Wszystkie zawory powinny być izolowane w taki sam sposób jak rury. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 16/20

17 Rury przechodzące przez ściany, stropy itp. powinny być izolowane (bez przerywania izolacji). Do uszczelnienia przejść naleŝy stosować silikon lub podobne materiały uszczelniające. Rury powinny być zaizolowane po zakończeniu prób ciśnieniowych, zabezpieczeniu antykorozyjnym i potwierdzeniu wyŝej wymienionych prac w protokole. Powierzchnie rurociągów powinny być suche i czyste. Podparcia i podwieszenia. Wszystkie niezbędne podparcia i podwieszenia powinny być zrobione przez wykonawcę instalacji. Podpory naleŝy wykonać przy wykorzystaniu typowego systemu zamocowań, złoŝonego z profili i obejm wykonanych ze stali ocynkowanej lub aluminium. Elementy dodatkowych konstrukcji powinny być przykręcone a nie przyspawane do konstrukcji budynku. Odległość między podporami i wieszakami powinna być taka jak w projekcie. Maksymalne odległości między podporami dla stalowych rurociągów nie powinny przekraczać: DN m DN m DN m DN m DN m DN m DN m DN m DN m Armatura Armaturę naleŝy instalować zgodnie ze wskazówkami producenta, zwracając uwagę na umoŝliwienie łatwego dostępu w trakcie uŝytkowania. Armaturę naleŝy montować zgodnie z wymaganym kierunkiem przepływu czynnika. Przed zainstalowaniem poszczególne elementy powinny być sprawdzone, na stanowisku do testowania. Zawory powinny się łatwo otwierać i zamykać. Zawory odcinające. NaleŜy stosować zawory kulowe z kulą ze stali nierdzewnej, ciśnienie nominalne 1.6 MPa, temperatura pracy 110 C, połączenia gwintowane, medium woda lub 40% wodny roztwór glikolu etylenowego. Dla średnic większych niŝ DN50, zawory motylkowe, zainstalowane pomiędzy kołnierzami, ciśnienie nominalne 1.6 MPa, temperatura pracy 110 C, medium woda lub 40% wodny roztwór glikolu etylenowego. Wykonawca powinien dostarczyć wraz z armaturą przeciwkołnierze, śruby i uszczelnienia. Zawory regulacyjno - pomiarowe. Zawory te powinny być zainstalowane dla wyrównania spadków ciśnienia wody w róŝnych obiegach. Zawory regulacyjno - pomiarowe powinny spełniać równieŝ funkcję odcinania (posiadać tak zwaną pamięć nastawienia ). W przeciwnym wypadku wykonawca będzie musiał zainstalować dodatkowe zawory odcinające za kaŝdym zaworem regulacyjno - pomiarowym. Nominale ciśnienie 1.6 MPa, temperatura pracy 110 C, połączenia gwintowane lub kołnierzowe, medium woda lub 40% wodny roztwór glikolu etylenowego. Automatyczne odpowietrzniki. W najwyŝszych punktach instalacji wody grzewczej, dla odprowadzenia powietrza z instalacji, stosować naleŝy automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym oraz kulowym zaworem odcinającym DN15, ciśnienie nominalne 1.0 MPa NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 17/20

18 Filtry. Dla zabezpieczenia pomp, zaworów regulacyjnych i regulacyjno - pomiarowych zainstalować naleŝy przed nimi filtry siatkowe. Dla zakresu średnic DN 15 - DN 50 naleŝy stosować filtry siatkowe, gwintowane, mosięŝne Dla średnic powyŝej DN 50 naleŝy stosować filtry siatkowe, kołnierzowe, 0 0 C C, 1.6 MPa medium woda lub 40% wodny roztwór glikolu etylenowego wraz korkiem spustowym, siatki wyposaŝyć w dodatkowe wkłady magnetyczne. Łączniki elastyczne. Dla ochrony instalacji przed przenoszeniem się wibracji z pomp cyrkulacyjnych naleŝy zamontować łączniki elastyczne (gumowe), PN 1.6 MPa, temperatura pracy 110 C. Armatura kontrolna. Do pomiaru temperatury naleŝy stosować termometry techniczne, bimetaliczne z króćcem tylnym o średnicy obudowy 50 mm i zakresie temperatur 0 60 O C, klasa dokładności 4, oprawa mosiądz chromowany, szyba z tworzywa, podzielnia aluminiowa, króciec mosięŝny z gwintem M12 1.5, tuleja zanurzeniową 100 mm. Do pomiaru ciśnienia naleŝy stosować manometry, tarczowe z rurką i zaworem manometrycznym, średnica = 63 mm, zakres MPa, typ R, klas dokładności 1.6, oprawa stalowa, szyba z tworzywa, spręŝyna pomiarowa mosięŝna Obmiar robót - Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŝenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych branŝ przywołanych w załoŝeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w w/w KNR dla wybranych robót i elementów robót. - Jednostki obmiarowe: naleŝy stosować ogólnie przyjęte w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branŝ. - Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny tabele, kolumny KNR odpowiednich branŝ dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub teŝ zawierać wprost szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niŝ te przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów Odbiór instalacji Dokumentacja wymagana do odbioru instalacji wody chłodniczej 1. Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawcę z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie budowy 2. Dziennik Budowy (kopia). 3. Protokóły odbiorów częściowych (roboty zanikające) lub stosowne zapisy w Dzienniku Budowy. 4. Świadectwa jakości i atesty zastosowanych materiałów, protokóły dopuszczeń stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 18/20

19 zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną, oceny higieniczne PZH itp. 5. Gwarancje producentów na zamontowane indywidualne urządzenia lub ich zespoły. 6. Oświadczenie Kierownika Budowy o prawidłowym wykonaniu i zakończeniu robót zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i umową oraz o doprowadzeniu do naleŝytego stanu porządku terenu budowy i sąsiedztwa (w razie korzystania z niego) 7. Instrukcje uŝytkowania i obsługi dostarczone w języku polskim przez producenta lub wykonawcę na kaŝdą instalację lub urządzenie 8. Protokóły kontroli technicznej w trakcie montaŝu i przy robotach zanikających, a w szczególności: 9. kwalifikacja spawaczy 10. ochrona korozyjna 11. izolacja ciepłochronna i zimnochronna 12. Dokumentacja techniczno ruchowa zbiorników ciśnieniowych, urządzeń pomiarowych i regulacyjnych, armatury, pomp, agregatów i innych elementów wchodzących w skład instalacji 13. Protokół z próbnego ruchu urządzeń (72 godz.) na gorąco 14. Protokóły płukania sieci 15. Protokóły prób hydraulicznych na ciśnienie zgodne z dokumentacją techniczną 16. Protokół z uruchomienia i regulacji instalacji 17. Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość sprzętu dostarczonego na budowę. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. Sprzęt do wykonywania montaŝu przewodów i armatury Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych: - giętarka do rur - noŝyce do cięcia - zaciskarka - wiertarka - gwintownica - spawarka - sprzęt do spawania gazowego (tlen, acetylen) - klucze Transport Wymagania ogólne Materiały oraz urządzenia mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 19/20

20 Transport materiałów PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŝowych bezpośrednio przed ich montaŝem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Opracował: mgr inŝ. Paweł Borkowski NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 20/20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE Kalisz 29. kwietnia 2009 r SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE woda zimna i ciepła centralne ogrzewanie zdalaczynne wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

Instalacje wewnętrzne c.o., c.t., wody chłodniczej i klimatyzacji Adres : IPN Warszawa ul. Kłobucka 21

Instalacje wewnętrzne c.o., c.t., wody chłodniczej i klimatyzacji Adres : IPN Warszawa ul. Kłobucka 21 Zadanie: Instalacje wewnętrzne c.o., c.t., wody chłodniczej i klimatyzacji Adres : IPN Warszawa ul. Kłobucka 21 I WSTĘP 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD MIASTA Łaziska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: Lokalizacja: DO PROJEKTU REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE STRADUNIA, UL. OPOLSKA działka nr 694 k.m. 8 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332000-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i PROJEKT Łukasz Kłak ul.gdańska 17/2, 44-100 Gliwice Tel./fax. 884 900 309, 32 700 34 26 / 32 700 31 01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo