SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA"

Transkrypt

1 Inwestycja: Laboratorium badań elektromagnetycznych Politechnika Warszawska ul. Nowowiejska 15/19 Inwestor: Politechnika Warszawska SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA Opracował: mgr inŝ. Paweł Borkowski upr. proj. Nr: MAZ/0459/POOS/10 Warszawa, maj 2011r.

2 SPIS TREŚCI: strona 1.1. Przedmiot opracowania Zakres prac Wybrane normy Szkolenie personelu Serwis Wymagania dla urządzeń i materiałów Testy i regulacje Znakowanie Urządzenia Centrala wentylacyjna Fan - coile Nawiewniki i wywiewniki Kanały Obmiar robót Odbiór instalacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CHŁODNICZEJ Przedmiot opracowania Zakres prac Wybrane normy Szkolenie personelu Serwis Wymagania dla urządzeń i materiałów Testy i regulacje Urządzenia Agregaty chłodnicze Rurociągi Armatura Obmiar robót Odbiór instalacji Sprzęt Transport 19 NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 2/20

3 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wytyczne dla Wykonawcy instalacji wentylacji i klimatyzacji w laboratorium badań elektromagnetycznych w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (im. prof. Janusza Groszkowskiego) Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/ Zakres prac Prace określone w niniejszej dokumentacji obejmują dostawę, wszystkie czynności montaŝowe i rozruchowe, narzędzia, urządzenia i rusztowania jakie są niezbędne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 1. dostawa na miejsce budowy wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących ( w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do napełnienia i rozruchu instalacji), 2. zainstalowanie(montaŝ) wszelkich materiałów i urządzeń; 3. podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych; 4. przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników; 5. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy); 6. wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokółów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności); 7. przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i/lub instytucje; 8. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i/lub atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W przypadku gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptacje innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat i/lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŝne z zastosowanymi w projekcie pod wzglądem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym; 9. odpowiednie zabezpieczenia miejsca robót; 10. wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany zbiorników, przejść przez fundamenty, etc.); 11. wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla prowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze, zestawy hydroforowe i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 3/20

4 uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji i elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlanokonstrukcyjne projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano - konstrukcyjnych. 12. wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami; 13. wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŝarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a takŝe certyfikatami zgodności i/lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. ; 14. montaŝ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji sanitarnych, takich jak: tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji sanitarnych, (w szczególności takich jak centrale wentylacyjne, kurtyny powietrzne, agregaty chłodnicze, wentylatory, pompy, splity etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu; 15. montaŝ odpowiednich elementów oraz zastosowanie wymaganych środków zapobiegających powstawaniu napręŝeń lub obciąŝeń elementów instalacji lub innych elementów budynku ( w tym montaŝ kompensatorów oraz zastosowanie samokompensacji przewodów); 16. kontrola istniejących rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze; 17. współpraca i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposaŝania wzorcowych pomieszczeń; 18. udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych; 19. uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branŝ w fazie przygotowania i realizacji budowy; 20. dokumentowanie na bieŝąco na jednym egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót; 21. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej; 22. prowadzenie szkolenia personelu uŝytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie; 23. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji; 24. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpoŝarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym; 25. oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach; 26. przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych; NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 4/20

5 27. wykonanie instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy; 28. gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 29. określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej; Wszelkie instalacje naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania oraz normami i dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, i/lub Projekcie Przetargowym, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji (zeszyt 5) i centralnego ogrzewania (zeszyt 2 i 6) Wybrane normy Instalacje, urządzenia i materiały powinny odpowiadać niŝej wymienionym standardom: - polskie normy i rozporządzenia, - rozporządzenia lokalnych władz, - wytyczne lokalnych specjalistów (straŝ poŝarna, sanepid itd), PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. PN-67/B Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. PN-93/B Badanie odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. PN-66/B Wentylacja mechaniczna. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. BN-70/ Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane. BN-84/ Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i badania. PN-81/H Blacha i taśma stalowa ocynkowana. Dziennik Ustaw Nr 75 z r. - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Szkolenie personelu Po zakończeniu prac, prowadzący wykona dokładne instrukcje dla poszczególnych systemów. Przekazane instrukcje obsługi powinny uwzględniać wszystkie elementy instalacji włączając działanie, konserwacje, czyszczenie, naprawy, regulacje itp. Instrukcje powinny zawierać: - Opis systemu, - Listę głównych dostawców i podwykonawców wraz z ich adresami, - Wykazy materiałów i związane z nimi katalogi, - Harmonogram utrzymania i serwisu, - Harmonogram napraw, - Spis części zamiennych. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 5/20

6 Wstępne instrukcje powinny być oddane klientowi co najmniej miesiąc przed odbiorem końcowym. Po wykonaniu prac Wykonawca powinien przekazać uŝytkownikowi szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji. Instrukcje powinny być opracowane w oparciu o przekazane Zamawiającemu DTR-ki urządzeń i zawierać wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest konserwacja, czyszczenie, naprawy, regulacje, itp... Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie w trakcie odbioru końcowego i po 6 miesiącach od odbioru końcowego Serwis Kontrakt powinien zawierać darmową obsługę urządzeń w czasie okresu gwarancji. Serwis powinien obejmować sprawdzenie poprawności funkcjonowania, niezbędne regulacje i naprawy wraz z dostarczeniem części zapasowych. Wykonawca powinien przygotować szczegółowy raport po kaŝdej wizycie naprawczej i wysłać go klientowi. Propozycja umowy serwisowej wraz z planem wizyt sprawdzających powinna być opisana i przedstawiona klientowi przed ostatnim odbiorem Wymagania dla urządzeń i materiałów Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urządzenia muszą posiadać homologację, świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w Polsce. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być produktami nowymi, modelami ostatnio wyprodukowanymi, nie uszkodzonymi, nigdy wcześniej nie uŝywanymi oraz produktami o odpowiedniej jakości. Wszystkie zastosowane materiały powinny być łatwo dostępne w Polsce z uwagi na łatwiejszą konserwację i uŝytkowanie w przyszłości. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być sprawdzone i przetestowane przez Wykonawcę. Ekwiwalent proponowany przez Wykonawcę oznacza produkt, który w opinii inspektora nadzoru jest równorzędnym odpowiednikiem pierwotnie wyspecyfikowanego produktu lub jest lepszy pod względem wielkości, wydajności i ceny. Przed złoŝeniem zamówienia Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji katalogi i inną dokumentację techniczną wszystkich materiałów. Wykonawca powinien przedstawić do zaakceptowania przez Zamawiającego próbki proponowanych materiałów Testy i regulacje NaleŜy przeprowadzić regulacje i testy wszystkich systemów, a protokół z nich powinien zostać sporządzony przed końcową inspekcją zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Instalacji. Kanały. Uruchomienie, testy i sprawdzanie powinno być zaplanowane z wyprzedzeniem. NaleŜy przeprowadzić testy szczelności kanałów (30 % całkowitej długości powinno być testowane na szczelność, co najmniej 30 m² na kaŝdy test). W razie nieszczelności powinno się sprawdzić cały system Znakowanie Wszystkie oznakowania powinny być w języku polskim. Wszystkie elementy powinny być opisane na plastikowych grawerowanych tablicach, które będą przykręcone albo zawieszone na odpowiednich elementach, zaworach itp. Oznakowanie powinno być napisane prostym tekstem. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 6/20

7 Oznakowanie kanałów powinno być wykonane co 10 metrów i w pobliŝu urządzeń. Jednoznaczny tekst powinien określać ilość powietrza i kierunek przepływu. Oznakowanie powinno być zrobione wyraźnym tekstem z zaznaczeniem numeru identyfikacyjnego i zawartości Urządzenia Centrala wentylacyjna Kompaktowa, nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna wewnętrzna, montowana w pomieszczeniu. Obudowy i ramy powinny być wykonane z ocynkowanej blachy i zrobione z niepalnych materiałów. Elementy ram i drzwi rewizyjnych powinny być wykonane ze ścianek podwójnych z 50-milimetrową izolacją. Centrala wentylacyjna powinna zapewnić zapotrzebowanie na ciepło wynikające ze strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne oraz zapotrzebowanie ciepła na podgrzanie powietrza pobieranego ze środowiska zewnętrznego. Centrala powinna być zaopatrzona w agregat chłodniczy. Całe urządzenie powinno być przetestowane na szczelność. Centralę naleŝy dostarczyć z ramą, która zostanie zamontowana na konstrukcji w pomieszczeniu. Wszystkie otwory łączące poszczególne sekcje powinny być wyposaŝone w króćce umoŝliwiające podłączenia kanałów. KaŜdy dostarczony moduł powinien być wyposaŝony w uchwyty do podnoszenia. Czerpnia wraz z przepustnicą powietrza świeŝego Czerpnia powinna posiadać wlot świeŝego powietrza z osłoną przeciwdeszczową i z przepustnicą z siłownikiem dwupołoŝeniowym typu zamknij/otwórz, z funkcją bezpieczeństwa (spręŝyna zamykająca przy zaniku napiecia). Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane z podwójnie ocynkowanej blachy. Przepustnica powinna posiadać poziome łopatki i maksymalne przecieki 90 litrów/s na 1m² powierzchni przepustnicy, przy róŝnicy ciśnień 400 Pa. Maksymalna prędkość powietrza na wlocie przepustnicy - 5 m/s. Filtr Filtry typu kasetowego, jednorazowe, z pionowymi kasetami. Maksymalna prędkość powietrza na wlocie do filtra 2.5m/s. Klasa filtrów: F5. Filtry powinny być zainstalowane w ramach z łatwo dostępnymi zamocowaniami. Sekcja filtracyjna powinna mieć wbudowane króćce do pomiaru róŝnicy ciśnień. Sekcja filtrów powinna być zaopatrzona w drzwi rewizyjne. Nagrzewnica elektryczna Nagrzewnica elektryczna być stopniowana oraz powinna posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem. Chłodnica DX Chłodnica w kompaktowym układzie chłodniczym pracującym w układzie bezpośredniego odparowania i przeznaczonym do chłodzenia powietrza nawiewanego w centrali klimatyzacyjnej z blachy ocynkowanej z miedzianymi rurami i aluminiowymi lamelkami. Powinna powinna posiadać równieŝ tacę ociekową wykonaną ze stali nierdzewnej z króćcem i syfonem, pochyloną w kierunku króćca oraz odkraplacz wykonany z plastikowych profili osadzony w ramie. Maksymalne ciśnienie pracy 16 barów, Minimalna temperatura pracy +2 C, Wentylator nawiewny NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 7/20

8 Wentylator z łopatkami wygiętymi do tyłu powinien mieć minimalną sprawność 80%. Na obudowie wentylatora powinien być zaznaczony strzałką wymagany kierunek obrotów wirnika. Wentylator powinien być wyposaŝony w silnik elektryczny o mocy min. 20% wyŝszej niŝ wymagana. Wentylator powinien mieć napęd pasowy. Prowadnice pasów powinny być wyposaŝone w szybko zwalniające blokady, które mogą być odblokowane bez uŝycia narzędzi. Sekcja tłumienia Tłumik powinien być wykonany z materiałów niepalnych i niehigroskopijnych z obudową z blachy stalowej ocynkowanej. Maksymalny poziom hałasu za sekcją tłumienia nie powinien przekraczać 35 db(a). Centrale wentylacyjne powinny być wyposaŝone w następujące elementy automatycznej regulacji: - Siłowniki dwupołoŝeniowe przepustnic powietrza świeŝego, - Czujnik temperatury kanałowy, - Czujnik róŝnicy ciśnień dla filtra, - Czujnik przepływu powietrza, - Sygnalizację pracy wentylatora, - Alarmy, - Szafa zasilająco sterownicza Fan - coile Zostaną zastosowane fan-coile ścienne we własnej, fabrycznej obudowie. Powietrze powinno być zasysane za pomocą wentylatorów promieniowych, ochładzane za pomocą wymiennika ciepła podłączonego do instalacji wody chłodniczej i nawiewane do pomieszczenia. KaŜdy fan-coil lub grupa obsługujących jedno pomieszczenie powinna być wyposaŝona w indywidualną automatykę umoŝliwiającą regulację temperatury w pomieszczeniu. Fan-coile powinny posiadać: - wymiennik wodny z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami - wentylator - zawór regulacyjny, trójdrogowy - filtr powietrza - tacę ociekowa ze stali ocynkowanej z zasyfonowanym odpływem kondensatu - pompkę skroplin podnoszącą kondensat do instalacji skroplin - obudowę izolowana termicznie i akustycznie Nawiewniki i wywiewniki Z uwagi na przeznaczenie elementów nawiewnych dostarczających powietrze do pomieszczeń przy zmiennych ilościach powietrza i róŝnej temperaturze (grzanie lub chłodzenie) naleŝy zastosować elementy charakteryzujące się duŝą trwałością i estetyką, które umoŝliwią spełnienie tych warunków. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŝliwością przestawienia, a połoŝenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki naleŝy wyposaŝyć w łatwodostępne elementy regulacyjne Kanały Wszystkie kanały powinny być wykonane z blachy ocynkowanej zgodnie z: - Prostokątne kanały typu A/I KB (9), NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 8/20

9 - Okrągłe kanały typu Spiro KB (10)-77. Kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość blachy dostosowana do przekroju kanału. Wraz z kształtkami, materiałami montaŝowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacją termiczną oraz sprzętem sieci kanałów. Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy o zamkniętych porach i masy silikonowej. Kanały wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone kielichowo, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną, wraz z przewodami elastycznymi. Połączenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. Wszystkie podparcia i podwieszenia kanałów powinny być przygotowane przez wykonawcę robót instalacyjnych przy zastosowaniu typowych systemów wykorzystujących profile ze stali ocynkowanej lub aluminium i obejmy z elementami tłumiącymi hałas. Podwieszenia, podparcia oraz wszystkie inne elementy wsporcze powinny być przykręcone a nie przyspawane do elementów konstrukcji budynku. Wszelkie elementy instalacji naleŝy wykonać w taki sposób, aby uniemoŝliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji podpór i podwieszeń kanałów naleŝy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŝarowych, w których naleŝy zastosować odpowiednie klapy ppoŝ., posiadające certyfikat zgodności, montowane zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie klapy powinny być wyposaŝone w wyłączniki krańcowe umoŝliwiające monitorowania ich stanu otwarcia. Na kanałach wentylacyjnych naleŝy zainstalować tłumiki akustyczne, zapewniające spełnienie wymagań odnośnej normy. W szczególności tłumiki naleŝy zainstalować przed i za wszystkimi centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami. Dodatkowo tłumiki naleŝy zainstalować w miejscach, w których mogłoby wystąpić przenoszenie dźwięku pomiędzy pomieszczeniami za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych. W instalacjach wyciągowych jako elementy wywiewne zamontowane zostaną: zawory wyciągowe - w pomieszczeniach sanitarnych, wywiewniki i kratki wyciągowe z jednym rzędem kierownic i przepustnicą regulacyjną. Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montaŝowe w wykonaniu ocynkowanym. Do regulacji ilości powietrza wentylacyjnego naleŝy zamontować następujące rodzaje przepustnic: wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych, typu Irys i jednopłaszczyznowe, typu B, zgodnie z KB (1), dla kanałów okrągłych. Na wszystkich kanałach wentylacyjnych naleŝy wykonać w odpowiednich odstępach szczelnie zamykane (wyposaŝone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umoŝliwiające czyszczenie kanałów. Izolację kanałów naleŝy wykonać w sposób umoŝliwiający dostęp do otworów rewizyjnych przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych izolacji (szczególnie w wypadku izolacji zapewniającej odporność ogniową). Kanały wentylacyjne naleŝy zaizolować termicznie w sposób następujący Kanał doprowadzający świeŝe powietrze do centrali wentylacyjnej z czerpni terenowej do momentu przebicie w budynku naleŝy zaizolować izolacją z wełny mineralnej z jednostronną ochronną z folii aluminiowej oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Izolacja o grubości 50 mm. Kanał czerpny powietrza na odcinku od wejścia do budynku do centrali wentylacyjnej naleŝy zaizolować termicznie i przeciw kondensacji pary wodnej, izolacją z wełny mineralnej o grubości 50mm z płaszczem z folii aluminiowej. Styki izolacji naleŝy okleić samoprzylepna taśmą z folii aluminiowej. Maty z wełny mineralnej podwieszone do kanałów naleŝy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanałów. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację naleŝy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje naleŝy NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 9/20

10 wykonać z uŝyciem materiałów montaŝowych i akcesoriów producenta. MontaŜ izolacji naleŝy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Izolację naleŝy zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej o gr. 0,8mm. Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia, których nie obsługują, naleŝy zaizolować wełną mineralną do odporności ogniowej ścianek działowych tych pomieszczeń Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŝenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych branŝ przywołanych w załoŝeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w w/w KNR dla wybranych robót i elementów robót. Jednostki obmiarowe: naleŝy stosować ogólnie przyjęte w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branŝ. Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny tabele, kolumny KNR odpowiednich branŝ dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub teŝ zawierać wprost szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niŝ te przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów Odbiór instalacji Dokumentacja wymagana do odbioru wentylacji i klimatyzacji : dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawcę z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie budowy dziennik budowy (kopia). protokóły odbiorów częściowych (roboty zanikające) lub stosowne zapisy w dzienniku budowy. świadectwa jakości i atesty zastosowanych materiałów, protokóły dopuszczeń stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną, oceny higieniczne PZH itp. instrukcje uŝytkowania i obsługi w j. polskim dostarczone przez producenta lub wykonawcę na kaŝdą instalację lub urządzenie. gwarancje producentów na zamontowane indywidualne urządzenia lub ich zespoły. oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu i zakończeniu robót zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i umową oraz o doprowadzeniu do naleŝytego stanu porządku terenu budowy i sąsiedztwa (w razie korzystania z niego) dokumentacja techniczno ruchowa i gwarancyjna wszystkich urządzeń związanych z instalacją protokół z próbnego ruchu urządzeń ( 72 godz.) sprawozdanie z pomiarów i regulacji rzeczywistych wydajności naniesionych na schemat instalacji protokół z pomiarów natęŝenia hałąsu NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 10/20

11 instrukcje obsługi urządzeń regulacji automatycznej w pomieszczeniach klimatyzowanych instrukcje obsługi dla uŝytkowników urządzeń do obróbki powietrza 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CHŁODNICZEJ 2.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są wytyczne dla Wykonawcy instalacji chłodniczej w laboratorium badań elektromagnetycznych w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (im. prof. Janusza Groszkowskiego) Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/ Zakres prac Prace określone w niniejszej dokumentacji obejmują dostawę, wszystkie czynności montaŝowe i rozruchowe, narzędzia, urządzenia i rusztowania jakie są niezbędne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 1. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących ( w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do napełnienia i rozruchu instalacji), 2. zainstalowanie(montaŝ) wszelkich materiałów i urządzeń; 3. podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych; 4. przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników; 5. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy); 6. wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokółów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, poziomów głośności); 7. przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i/lub instytucje; 8. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i/lub atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W przypadku gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptacje innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat i/lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŝne z zastosowanymi w projekcie pod wzglądem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym; 9. odpowiednie zabezpieczenia miejsca robót; 10. montaŝ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji sanitarnych, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 11/20

12 elementów instalacji sanitarnych, (w szczególności takich jak centrale wentylacyjne, kurtyny powietrzne, agregaty chłodnicze, wentylatory, pompy, splity etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu; 11. montaŝ odpowiednich elementów oraz zastosowanie wymaganych środków zapobiegających powstawaniu napręŝeń lub obciąŝeń elementów instalacji lub innych elementów budynku ( w tym montaŝ kompensatorów oraz zastosowanie samokompensacji przewodów); 12. kontrola istniejących rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze; 13. udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych; 14. uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branŝ w fazie przygotowania i realizacji budowy; 15. dokumentowanie na bieŝąco na jednym egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót; 16. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej; 17. prowadzenie szkolenia personelu uŝytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie; 18. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji; 19. oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach; 20. przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych; 21. wykonanie instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy; 22. gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 23. określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej; Wszelkie instalacje naleŝy wykonać zgodnie Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania oraz normami i dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, i/lub Projekcie Przetargowym Wybrane normy Instalacje, urządzenia i materiały powinny odpowiadać niŝej wymienionym standardom: - polskie normy i rozporządzenia, - rozporządzenia lokalnych władz, - wytyczne lokalnych specjalistów (straŝ poŝarna, sanepid itd), PN 84 - H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowana. PN-99-B Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 12/20

13 Politechnika Warszawska, Wydział Elektrotechniki i Technik Informacyjnych Dziennik Ustaw Nr 75 z r. - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Szkolenie personelu Po zakończeniu prac, prowadzący wykona dokładne instrukcje dla poszczególnych systemów. Przekazane instrukcje obsługi powinny uwzględniać wszystkie elementy instalacji włączając działanie, konserwacje, czyszczenie, naprawy, regulacje itp. Instrukcje powinny zawierać: - Opis systemu, - Listę głównych dostawców i podwykonawców wraz z ich adresami, - Wykazy materiałów i związane z nimi katalogi, - Harmonogram utrzymania i serwisu, - Harmonogram napraw, - Spis części zamiennych. Wstępne instrukcje powinny być oddane klientowi co najmniej miesiąc przed odbiorem końcowym. Po wykonaniu prac Wykonawca powinien przekazać uŝytkownikowi szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji. Instrukcje powinny być opracowane w oparciu o przekazane Zamawiającemu DTR-ki urządzeń i zawierać wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest konserwacja, czyszczenie, naprawy, regulacje, itp... Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie w trakcie odbioru końcowego i po 6 miesiącach od odbioru końcowego Serwis Kontrakt powinien zawierać darmową obsługę urządzeń w czasie okresu gwarancji. Serwis powinien obejmować sprawdzenie poprawności funkcjonowania, niezbędne regulacje i naprawy wraz z dostarczeniem części zapasowych. Wykonawca powinien przygotować szczegółowy raport po kaŝdej wizycie naprawczej i wysłać go klientowi. Propozycja umowy serwisowej wraz z planem wizyt sprawdzających powinna być opisana i przedstawiona klientowi przed ostatnim odbiorem Wymagania dla urządzeń i materiałów Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urządzenia muszą posiadać homologację, świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w Polsce. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być produktami nowymi, modelami ostatnio wyprodukowanymi, nie uszkodzonymi, nigdy wcześniej nie uŝywanymi oraz produktami o odpowiedniej jakości. Wszystkie zastosowane materiały powinny być łatwo dostępne w Polsce z uwagi na łatwiejszą konserwację i uŝytkowanie w przyszłości. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być sprawdzone i przetestowane przez Wykonawcę. Ekwiwalent proponowany przez Wykonawcę oznacza produkt, który w opinii inspektora nadzoru jest równorzędnym odpowiednikiem pierwotnie wyspecyfikowanego produktu lub jest lepszy pod względem wielkości, wydajności i ceny. Przed złoŝeniem zamówienia Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji katalogi i inną dokumentację techniczną wszystkich materiałów. Wykonawca powinien przedstawić do zaakceptowania przez Zamawiającego próbki proponowanych materiałów Testy i regulacje NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 13/20

14 Regulacje i testy wszystkich systemów powinny być przeprowadzone a protokół z nich powinien zostać sporządzony przed końcową inspekcją. Wykonawca powinien przeprowadzić uruchomienie i testy wszystkich instalacji montowanych przez siebie. Regulacje i testy funkcjonalne powinny być koordynowane z innymi wykonawcami tak, aby klient otrzymał w pełni przygotowany do pracy obiekt. Reprezentanci klienta powinni mieć moŝliwość brania udziału we wszystkich testach. Regulacja, testy i sprawdzanie powinny być zaplanowane z wyprzedzeniem. Wszystkie systemy rurociągów powinny być przetestowane na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego, w czasie jednej godziny. Instalację sprawdzać przy uŝyciu wody. Wszystkie rurociągi powinny być przepłukane dwukrotnie wodą zanim zostaną uruchomione. Całe powietrze powinno być usunięte z systemu. Do testów moŝna stosować tylko urządzenia z odpowiednimi certyfikatami. Manometry muszą mieć klasę dokładności co najmniej 1,6 i tarczę o średnicy minimum 100 mm. Testy ciśnieniowe powinny być wykonane przed załoŝeniem izolacji rur. Naczynia wyrównawcze powinny być testowane ciśnieniem jakie jest określone dla tych urządzeń w specyfikacji technicznej. Zakazuje się opróŝniać instalację, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Płynu przeciwmroźnego nie wolno zrzucać do kanalizacji a jedynie do przygotowanych pojemników. Zawory spustowe powinny być wyposaŝone w złączki do węŝa Urządzenia Agregaty chłodnicze Dla obsługi chłodnic klimakonwektorów (fan-coili) oraz chłodnicy skanera elektromagnetycznego - agregat spręŝarkowy, chłodzony powietrzem, do montaŝu zewnętrznego. Ma posiadać konstrukcję modularną, w skład której wchodzi spręŝarka, kompletny układ freonowy (czynnik chłodniczy - freon ekologiczny), parownik, skraplacz i wentylatory skraplacza. Agregat będzie wyposaŝony w moduł hydrauliczny składający się z następujących elementów: - zbiornik buforowy - naczynie wyrównawcze - pompa obiegowa - filtr siatkowy Układ sterowania agregatami powinien odpowiadać poniŝszym wymaganiom: - moŝliwość sterowania pompami obiegowymi - moŝliwość pracy w układzie zdalnego sterowania - płynne sterowanie nastawą agregatu, która zapewni dopasowanie obciąŝenia agregatu przy małym odbiorze chłodu po stronie wodnej co zabezpieczy urządzenie przed krótkimi cyklami pracy - lokalne załączanie pracy - detekcja usterek w kaŝdym obiegu agregatu wraz ze zgłaszaniem ich do BMS Rurociągi Klasyfikacja rurociągów. Rurociągi pod względem ciśnienia i temperatury mają być zgodnie z PN-92/M i odpowiadać czwartej klasie jakości wykonania to jest ciśnienie maksymalne 1.6 MPa i temperatura maksymalna 200 o C. Rury powinny posiadać atest producenta i świadectwo odbioru przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Hutniczych ZETOM NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 14/20

15 Materiały. Rurociągi powinny być wykonane z materiałów zgodnych z projektem i normami. Materiały powinny być oznakowane zgodnie z standardami i wskazówkami producenta. NaleŜy stosować rury stalowe, ze szwem z usuniętym wypływem, materiał R35, zgodnie z PN-80/H Kolana krótkie R=1,5 DN; ze stali R35, zgodnie z KER-83/2.01; PN 80/H Łuki gładkie na kompensatorach R = 3.0 DN; ze stali R35, zgodnie z PN 80/H Trójniki z szyjką dla średnic powyŝej DN 50 zgodnie z PN 74 / H ZwęŜki dla wszystkich średnic zgodnie z PN 77 / M MontaŜ rurociągów Przed instalacją złącza montaŝowe rury muszą być wyczyszczone. Nie wolno uŝywać rur uszkodzonych. Rury powinny być wyczyszczone w środku zanim zostaną podłączone do urządzeń (rdza, olej itp. zanieczyszczenia muszą być usunięte). Po zakończeniu prefabrykacji połączenia muszą być zabezpieczone przed zabrudzeniem do momentu, kiedy rury będą podłączone do urządzeń. Wykonany rurociąg zanim zostanie podłączony do urządzenia powinien być wyczyszczony powietrzem lub wodą. NaleŜy zastosować taki typ podparć, aby wyeliminować wykraplanie się na nich pary wodnej. Rurociągi muszą być prowadzone zgodnie z projektem na przygotowanych uprzednio podporach i wieszakach. Średnice rurociągów powinny być zgodne z projektem, liniowa tolerancja długości, mierzona między połączeniami, nie powinna przekraczać ±3mm. Połączenia rurociągów. Rurociągi naleŝy łączyć przez spawanie. Przy montaŝu armatury stosować naleŝy połączenia gwintowane lub kołnierzowe. Przy podłączaniu armatury naleŝy stosować połączenia skręcane do średnicy DN50 oraz kołnierzowe dla średnic powyŝej DN50. Przy połączeniach gwintowanych naleŝy przestrzegać następujących zasad: elementy łączone na gwint stoŝkowy muszą być ułoŝone współosiowo. w elementach pracujących z uszczelnieniem dodatkowa powierzchnia uszczelnienia musi być prostopadła do osi rurociągu dopuszczalna tolerancja prostopadłej odchyłki łączonych powierzchni do osi rurociągu wynosi 0,1 mm/200mm. złącza powinny być zaciśnięte kluczem dynamometrycznym lub innym umoŝliwiającym regulowanie docisku do wartości 20Nm. W czasie łączenia na gwint stoŝkowy zaleca się uŝywanie kitu uszczelniającego. Dla połączeń kołnierzowych powinny być przestrzegane następujące reguły: - uszczelniane powierzchnie powinny być równoległe do osi rurociągu. Tolerancja 0,5 mm na 1m. Powierzchnie kołnierzy muszą być równoległe. - uszczelniane powierzchnie powinny być bez Ŝadnych uszkodzeń. - jeśli łączenie jest zlokalizowane na poziomym odcinku rurociągu, otwory na śruby w kołnierzu powinny być usytuowane po przekątnej do głównej osi rurociągu. - Zanim połączenia zostaną wykonane, rurociągi powinny być umiejscowione współosiowo. Nie wolno korygować współosiowości rurociągów przez połączenie. Połączenia kołnierzowe powinny być usytuowane w miejscach łatwo dostępnych. - Odstęp pomiędzy kołnierzami nie powinien przekraczać 1-2 mm. - Śruby w połączeniach kołnierzowych powinny być dociągnięte kluczem dynamometrycznym albo innym, umoŝliwiającym regulowanie docisku, przyrządem. Wszystkie śruby kołnierza powinny być jednakowo dociągnięte. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 15/20

16 Zabrania się : a) wykonywania połączeń kołnierzowych na kolanach; b) zostawiania otworów w kołnierzu bez śrub. Dla uziemienia połączeń kołnierzowych stosować naleŝy podkładki łączące (minimum 2 sztuki na kołnierz). Miejsca pod podkładkami powinny być czyszczone aŝ do osiągnięcia metalicznego połysku. Połączenia spawane. Prace spawalnicze na rurociągach powinny być prowadzone na podstawie aktualnych przepisów. Przed rozpoczęciem spawania naleŝy: - sprawdzić czy rura posiada atest; - wyczyścić wnętrze rur spręŝonym powietrzem; - przygotować krawędzie rur zgodnie z PN-69/M-69019; - sprawdzić czy róŝnice w grubości ścian łączonych rur nie są większe niŝ 10% (w odniesieniu do ścianki o większej grubości). Jeśli róŝnica przekracza limit, koniec rury o grubszej ściance powinien być ścięty pod kątem 15 o. Spawanie powinno być wykonane przez uprawnionego spawacza. Połączenia spoinowe i ewentualne procesy termiczne muszą się odbywać zgodnie z procedurami wykonawcy. Podczas spawania zewnętrzna temperatura nie powinna być niŝsza niŝ 5 o C a spawane łączenie powinno być zabezpieczone przed szybkim stygnięciem. JeŜeli miejsce spawania jest chronione przed wpływami atmosferycznymi a spawane elementy są nagrzane do temperatury powyŝej 0 o C, spawanie moŝe mieć miejsce przy temperaturze zewnętrznej poniŝej 0 o C. Nie zezwala się na Ŝadne z niŝej wymienionych zniszczeń spoin: - pęknięcia na powierzchni zgrzewu lub w jego pobliŝu; kratery, dziury itp; - przerośnięte spoiny, większe niŝ 30% grubości ściany albo większe niŝ 3mm; - stopienie większe niŝ 10% grubości lub większe niŝ 1 mm; - przemieszczenie ścian o tej samej grubości większe niŝ 15% grubości ściany. Technologia spawania i materiałów spawalniczych musi być określona przez wykonawcę i przedstawiona inwestorowi do akceptacji. W wypadku pojawienia się wątpliwości co do jakości wykonanych połączeń spawanych inspektor nadzoru moŝe zaŝądać zbadania połączenia metodami nieniszczącymi. Połączenia, które zostały ocenione jako złe powinny być ponownie prześwietlone po poprawieniu. Tylko dwie poprawki (spawanie i procesy termiczne) kaŝdego połączenia są dozwolone. Malowanie. Wszystkie rury wody chłodniczej muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Malowanie powinno być wykonywane przez wykwalifikowanych malarzy. Przygotowanie farby i odpowiednie metody malowania muszą odpowiadać wskazówkom producenta. Izolacja. Instalację wody lodowej naleŝy dokładnie izolować łącznie ze wszystkimi elementami armatury oraz ich częściami otulinami termoizolacyjnymi z syntetycznego kauczuku o zamkniętej strukturze komórkowej, przewodności cieplnej przy 10 0 C W/mK, współczynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 7000, zakresie temperatur pracy 40 0 C 95 0 C, niezapalnymi, nierozprzestrzeniającymi ognia montowanymi na klej i klipsy. Na zewnątrz izolacja powinna być zabezpieczona płaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. Wszystkie zawory powinny być izolowane w taki sam sposób jak rury. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 16/20

17 Rury przechodzące przez ściany, stropy itp. powinny być izolowane (bez przerywania izolacji). Do uszczelnienia przejść naleŝy stosować silikon lub podobne materiały uszczelniające. Rury powinny być zaizolowane po zakończeniu prób ciśnieniowych, zabezpieczeniu antykorozyjnym i potwierdzeniu wyŝej wymienionych prac w protokole. Powierzchnie rurociągów powinny być suche i czyste. Podparcia i podwieszenia. Wszystkie niezbędne podparcia i podwieszenia powinny być zrobione przez wykonawcę instalacji. Podpory naleŝy wykonać przy wykorzystaniu typowego systemu zamocowań, złoŝonego z profili i obejm wykonanych ze stali ocynkowanej lub aluminium. Elementy dodatkowych konstrukcji powinny być przykręcone a nie przyspawane do konstrukcji budynku. Odległość między podporami i wieszakami powinna być taka jak w projekcie. Maksymalne odległości między podporami dla stalowych rurociągów nie powinny przekraczać: DN m DN m DN m DN m DN m DN m DN m DN m DN m Armatura Armaturę naleŝy instalować zgodnie ze wskazówkami producenta, zwracając uwagę na umoŝliwienie łatwego dostępu w trakcie uŝytkowania. Armaturę naleŝy montować zgodnie z wymaganym kierunkiem przepływu czynnika. Przed zainstalowaniem poszczególne elementy powinny być sprawdzone, na stanowisku do testowania. Zawory powinny się łatwo otwierać i zamykać. Zawory odcinające. NaleŜy stosować zawory kulowe z kulą ze stali nierdzewnej, ciśnienie nominalne 1.6 MPa, temperatura pracy 110 C, połączenia gwintowane, medium woda lub 40% wodny roztwór glikolu etylenowego. Dla średnic większych niŝ DN50, zawory motylkowe, zainstalowane pomiędzy kołnierzami, ciśnienie nominalne 1.6 MPa, temperatura pracy 110 C, medium woda lub 40% wodny roztwór glikolu etylenowego. Wykonawca powinien dostarczyć wraz z armaturą przeciwkołnierze, śruby i uszczelnienia. Zawory regulacyjno - pomiarowe. Zawory te powinny być zainstalowane dla wyrównania spadków ciśnienia wody w róŝnych obiegach. Zawory regulacyjno - pomiarowe powinny spełniać równieŝ funkcję odcinania (posiadać tak zwaną pamięć nastawienia ). W przeciwnym wypadku wykonawca będzie musiał zainstalować dodatkowe zawory odcinające za kaŝdym zaworem regulacyjno - pomiarowym. Nominale ciśnienie 1.6 MPa, temperatura pracy 110 C, połączenia gwintowane lub kołnierzowe, medium woda lub 40% wodny roztwór glikolu etylenowego. Automatyczne odpowietrzniki. W najwyŝszych punktach instalacji wody grzewczej, dla odprowadzenia powietrza z instalacji, stosować naleŝy automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym oraz kulowym zaworem odcinającym DN15, ciśnienie nominalne 1.0 MPa NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 17/20

18 Filtry. Dla zabezpieczenia pomp, zaworów regulacyjnych i regulacyjno - pomiarowych zainstalować naleŝy przed nimi filtry siatkowe. Dla zakresu średnic DN 15 - DN 50 naleŝy stosować filtry siatkowe, gwintowane, mosięŝne Dla średnic powyŝej DN 50 naleŝy stosować filtry siatkowe, kołnierzowe, 0 0 C C, 1.6 MPa medium woda lub 40% wodny roztwór glikolu etylenowego wraz korkiem spustowym, siatki wyposaŝyć w dodatkowe wkłady magnetyczne. Łączniki elastyczne. Dla ochrony instalacji przed przenoszeniem się wibracji z pomp cyrkulacyjnych naleŝy zamontować łączniki elastyczne (gumowe), PN 1.6 MPa, temperatura pracy 110 C. Armatura kontrolna. Do pomiaru temperatury naleŝy stosować termometry techniczne, bimetaliczne z króćcem tylnym o średnicy obudowy 50 mm i zakresie temperatur 0 60 O C, klasa dokładności 4, oprawa mosiądz chromowany, szyba z tworzywa, podzielnia aluminiowa, króciec mosięŝny z gwintem M12 1.5, tuleja zanurzeniową 100 mm. Do pomiaru ciśnienia naleŝy stosować manometry, tarczowe z rurką i zaworem manometrycznym, średnica = 63 mm, zakres MPa, typ R, klas dokładności 1.6, oprawa stalowa, szyba z tworzywa, spręŝyna pomiarowa mosięŝna Obmiar robót - Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŝenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych branŝ przywołanych w załoŝeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w w/w KNR dla wybranych robót i elementów robót. - Jednostki obmiarowe: naleŝy stosować ogólnie przyjęte w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branŝ. - Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny tabele, kolumny KNR odpowiednich branŝ dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub teŝ zawierać wprost szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niŝ te przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów Odbiór instalacji Dokumentacja wymagana do odbioru instalacji wody chłodniczej 1. Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawcę z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie budowy 2. Dziennik Budowy (kopia). 3. Protokóły odbiorów częściowych (roboty zanikające) lub stosowne zapisy w Dzienniku Budowy. 4. Świadectwa jakości i atesty zastosowanych materiałów, protokóły dopuszczeń stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 18/20

19 zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną, oceny higieniczne PZH itp. 5. Gwarancje producentów na zamontowane indywidualne urządzenia lub ich zespoły. 6. Oświadczenie Kierownika Budowy o prawidłowym wykonaniu i zakończeniu robót zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i umową oraz o doprowadzeniu do naleŝytego stanu porządku terenu budowy i sąsiedztwa (w razie korzystania z niego) 7. Instrukcje uŝytkowania i obsługi dostarczone w języku polskim przez producenta lub wykonawcę na kaŝdą instalację lub urządzenie 8. Protokóły kontroli technicznej w trakcie montaŝu i przy robotach zanikających, a w szczególności: 9. kwalifikacja spawaczy 10. ochrona korozyjna 11. izolacja ciepłochronna i zimnochronna 12. Dokumentacja techniczno ruchowa zbiorników ciśnieniowych, urządzeń pomiarowych i regulacyjnych, armatury, pomp, agregatów i innych elementów wchodzących w skład instalacji 13. Protokół z próbnego ruchu urządzeń (72 godz.) na gorąco 14. Protokóły płukania sieci 15. Protokóły prób hydraulicznych na ciśnienie zgodne z dokumentacją techniczną 16. Protokół z uruchomienia i regulacji instalacji 17. Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość sprzętu dostarczonego na budowę. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. Sprzęt do wykonywania montaŝu przewodów i armatury Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych: - giętarka do rur - noŝyce do cięcia - zaciskarka - wiertarka - gwintownica - spawarka - sprzęt do spawania gazowego (tlen, acetylen) - klucze Transport Wymagania ogólne Materiały oraz urządzenia mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 19/20

20 Transport materiałów PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŝowych bezpośrednio przed ich montaŝem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Opracował: mgr inŝ. Paweł Borkowski NR DOK. PT-LAB-PW-STWOIR_REW0.DOC strona 20/20

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót wentylacji mechanicznej w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie Spis treści : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI INSTALACJA WENTYLACJI Nazwa zamówienia...

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI INSTALACJA WENTYLACJI Nazwa zamówienia... SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI...2 1. INSTALACJA WENTYLACJI...2 1.1 Nazwa zamówienia...2 1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI W BUDYNKU KLUBU RABA W DOBCZYCACH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI W BUDYNKU KLUBU RABA W DOBCZYCACH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI W BUDYNKU KLUBU RABA W DOBCZYCACH MT-453.0.4 1. Wstęp 1.1. Specyfikacja techniczna instalacji

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE B.09.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA BUDOWA NASTAWNI IŁAWA GŁÓWNA 1 CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1. Wentylacja_KOSZTORYS_INWESTORSKI 0.0.2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ d.. KNNR N004-04-0-02-0 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr. 2 PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO nr. 211 W SZCZECINIE WOJ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

SST IS - 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SST IS - 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OBIEKT : WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI W SP 3 NA OS. 700 LECIA ŻOR ADRES : 44-240 Żory, os. 700 lecia Żor INWESTOR : Urząd Miasta Żory 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 1. STRONA TYTUŁOWA str. 1 2. SPIS ZAWARTOŚCI str. 2 3. OPIS TECHNICZNY str. 3-5 4.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa działka nr:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1. Wentylacja mechaniczna. 2. Instalacja ciepła technologicznego. l. Wstęp Przedmiot ST Przedmiotem niejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT ZAKRES : INSTALACJA WENTYLACJI OBIEKT : Urząd Gminy ADRES : 32-329 Bolesław, ul. Główna 58 INWESTOR : Urząd Gminy ul. Główna 58, 32-329 Bolesław 1. Część

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

Seria MPA W KONSTRUKCJA I STEROWANIE

Seria MPA W KONSTRUKCJA I STEROWANIE CENTRALE NAWIEWNE Seria Seria A16 A13 Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 3 m 3 /h, w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. Nawiewna centrala wentylacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Instalacja wentylacji (zład wentylacyjny N3/W3) w Sali Audytoryjnej nr 2 i 4 Budynku Dydaktyczno-Badawczego na terenie ATH w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2 Data: 2010-03-09 Kody CPV: 45331200-8

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331210-1 KOD CPV 45331200-8 (INSTALOWANIE WENTYLACJI) (INSTALOWANIE URZĄDZEŃ

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331210-1 KOD CPV 45331200-8 (INSTALOWANIE WENTYLACJI) (INSTALOWANIE URZĄDZEŃ INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331210-1 KOD CPV 45331200-8 (INSTALOWANIE WENTYLACJI) (INSTALOWANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH) 1. WSTĘP 1.1. Specyfikacja techniczna instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT autor opracowania inŝ. WOJCIECH DOBRZYŃSKI upr. bud. GpII-460-124/76 WM INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STO - 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STO - 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STO - 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montaŝu instalacji

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

III. SST 06.02. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacje sanitarne-wentylacjaklimatyzacja.. str.49-58 CPV: 45331200-8

III. SST 06.02. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacje sanitarne-wentylacjaklimatyzacja.. str.49-58 CPV: 45331200-8 TOM 3-SST 06.02- Instalacje sanitarne-klimatyzacja str.49 III. SST 06.02 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacje sanitarne-wentylacjaklimatyzacja.. str.49-58 CPV: 45331200-8 TOM 3-SST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV: 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV: 45331210-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV: 45331210-1 1. Wstęp 1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI CPV: 45331200-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI CPV: 45331200-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI CPV: 45331200-8 Katowice październik 2007 1. Wstęp 1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Kosztorys. Instalacja wentylacji i klimatyzacji Kosztorys Data: 2009-10-13 Budowa: Budynek usługowo-medyczny w Budziwoju Kody CPV: 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Zamawiający: ORTOVITA Sp. z o.o. 35-113 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT obiekt MODERNIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ I HALI BASENU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. PN-92/M.-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. PN-92/M.-54832/02 Gazomierze miechowe.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 2a BRANŻA SANITARNA BUDYNEK SORTOWNI (OB.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 1.2 KNR 0217 0122-0200 1.3 KNR 0217 1.4 KNR 0217 1.5 KNR 0217 0140-0100 1.6 KNR 0034 0303-0500 1.7 KNR 0728 0203-1500 1.8 KNR 0217 0315-0100 1.9 KNR 0217

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

- protokóły przeprowadzonych płukań - dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń

- protokóły przeprowadzonych płukań - dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń - protokóły przeprowadzonych płukań - dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Zgodnie z Dokumentacją naleŝy wykonać zakres robót w p. 1.3. niniejszej S.T. - płatność

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową Inwestor: Jednostka opracowująca: Dom Dziecka nr 2 ul. Partyzantów 3B 22-470 Zwierzyniec Przedmiar robót Nazwa zadania: Adres budowy: Obiekt: Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE WKp WENTYLATORY KANAŁOWE BUDOWA Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej, kołnierze z profilu P-20, zapewniające zintegrowanie z poszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkości. Wirnik bębnowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BRANśA: WENTYLACJA MECHANICZNA. Sieroniowice, ul. Strzelecka dz. 377/6. Gmina Ujazd ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd

PROJEKT BUDOWLANY. BRANśA: WENTYLACJA MECHANICZNA. Sieroniowice, ul. Strzelecka dz. 377/6. Gmina Ujazd ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyległym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : KLIMATYZACJA SERWEROWNI URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY Zamawiający : URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor : Instytut Medycyny Pracy ul. Świętej Teresy 8, 91-348 Łódź ZESPÓŁ PROJEKTOWY : projektant: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ...

INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ... SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ... 3 1. Instalacja wentylacji mechanicznej gabinety lekarskie... 3 2. Instalacja wentylacji mechanicznej korytarze i pomieszczenia inne... 3 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE G2 TECHNOLOGIE CIEPLNE INSTALACJA SOLARNA I ODZYSKU CIEPŁA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE MATERIAŁY, TECHNOLOGIE,

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE G2 TECHNOLOGIE CIEPLNE INSTALACJA SOLARNA I ODZYSKU CIEPŁA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE MATERIAŁY, TECHNOLOGIE, G2 TECHNOLOGIE CIEPLNE INSTALACJA SOLARNA I ODZYSKU CIEPŁA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE MATERIAŁY, TECHNOLOGIE, Autorzy opracowania: 1. mgr inŝ. Artur Banachiewicz 2. mgr inŝ. Krzysztof Drąg SSTO-G2-1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79.

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79. Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji Kanały prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 m2 79.5 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 m2 187 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 m2 157 prostokątne, typ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) CZĘŚĆ B TECHNOLOGIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) CZĘŚĆ B TECHNOLOGIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) CZĘŚĆ B TECHNOLOGIA Spis treści 1. WSTĘP... 1.1. Przedmiot STWiORB... 1.2. Zakres stosowania STWiORB... 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo