OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej kwoty euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej kwoty euro Załącznik nr 1. znak sprawy: AGE_5_WUM_2012-EL-11109_2012_ konserwacja wentylacji i klimatyzacji A. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonywanie konserwacji i napraw Instalacji wentylacji i klimatyzacji określonych w części G opz pt. Specyfikacja techniczna. B. Przedmiot zamówienia: 1. Wykonywanie czynności konserwacyjnych i zapewniających utrzymanie w ruchu Instalacji, polegających na: a) inspekcji Instalacji obiektu budowlanego - na początku miesiąca, w czasie której należy sprawdzić prawidłowość działania: BMS-u, elementów automatyki sterującej, zasilającej, elementów wykonawczych, kontrolnych, pomiarowych oraz sporządzić z inspekcji protokół wg wzoru w załączniku nr 1, b) wymianie zabrudzonych filtrów powietrza zakupionych na osobne zlecenie przez Zamawiającego oraz czyszczenie filtrów wielokrotnego użycia, c) wymianie zużytych, zerwanych pasów przekładni pasowych, d) czyszczeniu wszelkiego rodzaju zanieczyszczonych filtrów płynowych i wymiana po ich zużyciu raz w roku, e) czyszczeniu zabrudzonych zewnętrznych i wewnętrznych elementów Instalacji w tym również nawiewników i wywiewników, f) utrzymaniu w czystości pomieszczeń technicznych Instalacji, w tym przekazywanie do utylizacji wszystkich wymienionych elementów instalacji bezpośrednio po wymianie, g) dezynfekcji elementów Instalacji zawierających chłodnice - raz w roku, h) wykonywaniu obowiązkowych czynności konserwacyjnych określonych w Dokumentacji Technicznej urządzeń, których terminy wykonania Wykonawca wpisze do harmonogramu czynności, załącznik nr 2, i) natychmiastowej reakcji na zgłoszenie o awarii Instalacji, przyjazd serwisu w ciągu maksimum 4 godzin od zawiadomienia Wykonawcy. 2. Wykonywanie napraw: a) planowanych, zlecanych na podstawie zatwierdzonego przez Głównego Energetyka kosztorysu ofertowego, b) awaryjnych w trybie pilnym, zlecanych na podstawie protokołu awaryjnego, rozliczanych kosztorysem powykonawczym, c) rozliczenie naprawy nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Głównego Energetyka kosztorysu powykonawczego, d) jeżeli nie stwierdzono usterek zostaje podpisany protokół bez zastrzeżeń, protokół odbioru naprawy podpisują: Wykonawca i osoba upoważniona przez Głównego Energetyka, e) kosztorysy należy sporządzać na podstawie aktualnych i dostępnych KNR, KNR-W KNP, lub analizy własnej zatwierdzonej przez Głównego Energetyka. Należy zastosować stawkę robocizny oraz kosztorysowe wskaźniki narzutów jako wartości średnie z danego kwartału dla województwa mazowieckiego, opublikowane: w wydawnictwie Intercenbud, albo po uzgodnieniu z Zamawiającym w wydawnictwie Sekocenbud. Strona 1

2 f) w szczególnych przypadkach uchylania się Wykonawcy od sporządzenia kosztorysu, lub wykonania naprawy, Zamawiający rezerwuje sobie prawo zlecenia wykonania naprawy innej firmie. Naprawa może być wykonywana tylko na podstawie zlecenia. C. Rozliczenie konserwacji: 1. Rozliczenie comiesięcznej konserwacji nastąpi na podstawie wystawionej faktury z dołączonymi dokumentami: protokół z inspekcji instalacji podpisany przez Administratora obiektu, miesięczny rejestr zgłoszeń mailowych i telefonicznych odebranych przez Wykonawcę. 2. Wykonawca dostarcza do kancelarii WUM oryginał faktury VAT z załączonym oryginałem protokołu odbioru i miesięcznym rejestrze zgłoszeń, w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę VAT nastąpi w terminie do 30 dni od dostarczenia do kancelarii WUM. 3. Nieprawidłowo wystawione faktury VAT będą zwracane do Wystawcy. D. Rozliczenia napraw: 1. Protokół odbioru naprawy bez zastrzeżeń jest postawą do wystawienia faktury VAT. 2. Protokół naprawy podpisuje Wykonawca i upoważniony pracownik Głównego Energetyka. 3. Wykonawca dostarcza do kancelarii WUM oryginał faktury VAT z załączonym oryginałem protokołu odbioru naprawy w terminie 7 dni od podpisania.. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę VAT nastąpi w terminie do 30 dni od dostarczenia do kancelarii WUM. 4. Nieprawidłowo wystawione faktury VAT będą zwracane do Wystawcy. E. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wypełni załącznik nr 2 Harmonogram czynności konserwacyjnych wynikających z gwarancji, lub Dokumentacji Technicznej urządzeń, 2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia drogą mailową Głównego Energetyka i Administratora obiektu, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym, o planowanym dniu i godzinie wykonywania inspekcji Instalacji obiektu, 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania obowiązkowych inspekcji w godzinach od 8 do 15 w celu umożliwienia przedstawicielowi WUM uczestnictwa, 4. Wykonawca jest zobowiązany po wykonaniu inspekcji uzyskać podpis Administratora obiektu pod protokołem z inspekcji, 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia drogą mailową Głównego Energetyka i Administratora obiektu, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym, o planowanym dniu i godzinie wykonywania dezynfekcji Instalacji obiektu, 6. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania obowiązkowych dezynfekcji po godzinach pracy pracowników WUM w terminie uzgodnionym z Administratorem obiektu, 7. dyspozycyjność Wykonawcy od godziny 8 do 20, 7 dni w tygodniu, 8. czas reakcji na zgłoszenia o awarii do 4 godzin w dni robocze i świąteczne, 9. obecność we wskazanym miejscu na terenie WUM kompetentnego pracownika Wykonawcy przez 1 godzinę, jednego ustalonego dnia w tygodniu, do dyspozycji Zamawiającego, w celu omówienia problemów z zakresu przedmiotu zamówienia, Strona 2

3 10. przyjmowanie telefonicznych i mailowych zgłoszeń i prowadzenie miesięcznego rejestru zgłoszeń o awariach, 11. usunięcie awarii nie wymagających wymiany elementów Instalacji - w dniu zgłoszenia, 12. w przypadku awarii wymagających wymiany elementów Instalacji: jeżeli Instalacja objęta jest gwarancją Producenta natychmiastowe zgłoszenie zakresu awarii do Zamawiającego w pozostałych przypadkach wykonanie naprawy w ciągu 7 dni od zgłoszenia awarii. F. Wymagania stawiane pracownikom Wykonawcy: 1. posiadanie świadectw kwalifikacji Grupa 1 p. 2 lub 3 i Grupa 2 p. 5 oraz świadectwo kwalifikacji dla osób prowadzących działalność w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania instalacji wentylacji i klimatyzacji nowoczesnych obiektów oraz automatyki sterującej i BMS (Referencje). G. Specyfikacja techniczna urządzeń: Obiekt: 1. CBI ul. Żwirki i Wigury 63 (na gwarancji do ) klimatyzacja precyzyjna Stulz Cyber Air2 32 kw chłodu; R407C 1,0 kg instalacja wody lodowej (wodna) 3 sekcje, instalacja dry-coolerów i free-coolingu (glikolowa), agregat wody lodowej Trane RTHD D2 EKT 1116; 900 kw chłodu, klimakonwektory McQuay 4 rurowe - 86 ściennych i 4 kasetonowe, klimakonwektory McQuay 2 rurowe 78 ściennych i 24 kanałowe, centrale GEA N/W 13 szt. wentylatory wyciągowe 6szt nawilżacze parowe Defensor MK5 16 szt., 2. Emilii Plater (na gwarancji) 3 piętro strona lewa centrala nawiewna N1W1 VS15-R-H/E-T VTS Clima 2 wentylatory wyciągowe dachowe 3 piętro strona prawa Instytut Stomatologii centrala N1/W1 Hygienos G m3/h-1770m3/h Clima-Produkt z odzyskiem ciepła i klimatyzatorem Mitsubishi PUHZ-P250YHA3, centrala N2/W2 Golem G m3/h-2785 m3/h z odzyskiem ciepła, wentylator Systemair TFSR 315L 1536 m3/h 1 szt. wentylator Systemair TFSR 125L 100 m3/h 2 szt. wentylatory BSH DRVF-H 250/28 z falownikiem 2 szt. wentylatory BSH SDR 63/300-2 z falownikiem 850 m3/h 1 szt. wentylator wyciągowy z ukł. filtrowania 4 piętro centrala nawiewna N2W2 z odzyskiem ciepła, centrala wyciągowa N3W3 z odzyskiem ciepła, wentylatory wyciągowe dachowe Strona 3

4 3. bud. Wydziału Nauki o Zdrowiu Ciołka 27 bud A (na gwarancji do ) 4 wentylatory dachowe centrala N1W1 SystemAir TLP z pompą ciepła 16300m3/h IIp centrala N2W2 Juvent CP-2-S-W-P 800/1600 m3/h parter centrala NPWP Clima Product IIp bud BCD (na gwarancji do ) centrala N3W3 SystemAir Topvex TR03 HW-R 900/700 m3/h centrala N5W5 SystemAir Topvex TR03 HW-R 700/530 m3/h centrala N4W4 SystemAir Topvex TR03 HW-R 1160 m3/h centrala N6W6 SystemAir Topvex TR04 HW-R 1790/1690 m3/h centrala N7W7 Juwent CSK-10-S-D-P 2100 m3/h 4. Dom Medyków ul. Oczki 1a (na gwarancji 1etap do , 2etap do , 3etap do ) Agenta centrala N/W Juwent 9000m3/h - sala balowa centrala N1/W1 VBW, klimatyzator Daikin ERX100AV1 10,5kW bar centrala N/W3 VBW, klimatyzator Daikin ERX250AV1 28kW sala konsumencka parter, centrala N5 VBW pozostałe centrala N4/W4 VBW, klimatyzator Daikin ERX125AV1 14kW sala komp. piwnica centrala N2/W2 VTS Clima, klimatyzator Daikin ERX125AV1 14kW sale konferencyjne II i III p. 5. ZIAM ul. Żwirki i Wigury 81 (na gwarancji do ) centrala N/W MCKD4 z pompą ciepła firmy Klimor. 6. Aula im. Leśniowskiego ul. Nowogrodzka centrala nawiewna VTS Clima 4500m3/h + agregat chłodu niesprawny wentylatory wyciągowe dachowe 2 szt. Załączniki do opz: 1. Zbiorczy protokół z wykonanych czynności konserwacyjnych 2. Harmonogram Strona 4

5 Zbiorczy protokół z wykonanych czynności konserwacyjnych Załącznik nr 1/CBI w miesiącu na obiekcie CBI data wyk. Inspekcja instalacji wykonujący zauważone usterki usunięte usterki/ termin usunięcia klimatyzacja precyzyjna Stulz 32 kw, instalacja wody lodowej (wodna), instalacja dry-colerów i free-coolingu, agregat wody lodowej Trane, klimakonwektory 4 rurowe - 86 ściennych i 4 kasetonowe, klimakonwektory 2 rurowe 78 ściennych i 24 kanałowe, centrale GEA N/W 13 szt. wentylatory wyciągowe 6szt nawilżacze 16 szt. Zastrzeżenia i uwagi Administratora do inspekcji: data wyk. opis wykonanych czynności w miesiącu wykonujący podpis Administratora obiektu podpis Wykonawcy zauważone usterki usunięte usterki/ termin usunięcia Administrator obiektu konserwacja wykonana bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami Wykonawca Strona 5

6 Harmonogram Załącznik nr 2 Obowiązkowych czynności konserwacyjnych na obiekcie: 1. CBI a. agregat wody lodowej TRANE (przeprowadzać wszystkie czynności zgodnie z instrukcją konserwacji okresowej Producenta) raz w tygodniu: - sprawdzić ciśnienia parownika i skraplacza i porównać z wartościami w tabeli 10 z instrukcji konserwacji producenta i zapisać w dzienniku eksploatacyjnym agregatu raz w miesiącu: - oczyścić wszystkie filtry siatkowe i magnetofiltry wodne, - sprawdzić spadek ciśnienia na filtrze oleju i w razie potrzeby wymienić filtr - sprawdzić miejsca ewentualnych wycieków czynnika chłodniczego raz w roku po wyłączeniu agregatu: (podać kiedy ) - wykonać wszystkie cotygodniowe i comiesięczne czynności konserwacyjne - sprawdzić wsad czynnika chłodniczego i poziom oleju - zlecić analizę oleju w celu określenia zawartości wilgoci i kwasu - sprawdzić stan zabezpieczeń oraz sprawność działania podzespołów elektrycznych - oczyścić i pomalować miejsca z widocznymi śladami korozji - sprawdzić rurki odpowietrzające i lamelki skraplacza na obecność zanieczyszczeń i w razie potrzeby oczyścić - sprawdzić grzałkę oleju. raz w roku przegląd gwarancyjny przez serwis autoryzowany TRANE poza Umową. b. klimatyzacja precyzyjna Stulz - kontrola instalacji i zgłaszanie nieprawidłowości pracy, wymiana zabrudzonego filtra. Przeglądy przez serwis autoryzowany firmy Stulz poza Umową. c. klimakonwektory McQuay raz w miesiącu - sprawdzenie prawidłowości pracy siłowników zaworów i wentylatorów - czyszczenie filtrów powietrza raz w roku po zakończeniu działania instalacji chłodu wykonanie odgrzybiania wymienników (podać kiedy ) d. nawilżacze parowe (przeprowadzać wszystkie czynności zgodnie z instrukcją konserwacji Producenta) raz w tygodniu: - kontrola instalacji wodnej i parowej - kontrola drożności spustu wody i kondensatu - kontrola instalacji elektrycznej interwencyjne gdy miga żółta lampka wyczyścić zbiornik z kamienia interwencyjne gdy świeci żółta lampka: - wyczyścić zbiornik z kamienia - rozebrać i wyczyścić cylinder wodny - wyczyścić nawilżacz. e. centrale GEA raz w roku - po zakończeniu działania instalacji chłodu wykonanie odgrzybiania (podać kiedy ) interwencyjnie po sygnalizacji zabrudzenia filtra - wymiana filtra (jednak nie później niż po roku eksploatacji. Strona 6

7 f. automatyka HVAC i BMS realizowanie zleceń Administratora obiektu i Głównego Energetyka w przedmiocie zmiany parametrów pracy automatyki, zgłaszanie usterek w pracy automatyki, obsługa serwisowa Gwaranta poza Umową. 2. Pozostałe obiekty a. centrale wentylacyjne raz w roku - po zakończeniu działania instalacji chłodu wykonanie odgrzybiania (podać kiedy ) raz w roku czyszczenie filtrów płynowych (podać kiedy ) interwencyjnie po sygnalizacji zabrudzenia filtra - wymiana filtra (jednak nie później niż po roku eksploatacji. b. agregaty chłodu raz w miesiącu - sprawdzenie prawidłowości pracy, klimatyzatory Daikin - przeglądy przez serwis autoryzowany firmy Daikin poza Umową. klimatyzator Mitsubishi PUHZ-P250YHA3 - przeglądy przez serwis autoryzowany poza Umową. Wykonawca określi daty wykonania czynności zapisanych jako raz w roku. Strona 7

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA precyzyjnej wraz z wentylacją w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 65 Strona z 7 Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) BM/ZP-271-44/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) BM/ZP-271-44/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) BM/ZP-271-44/12 Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi obsługi technicznej, oraz konserwacji instalacji klimatyzacji i, na rzecz Muzeum Sztuki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

1) nadzór nad bieżącym stanem technicznym budynku i prawidłowym działaniem jego instalacji, urządzeń i systemów;

1) nadzór nad bieżącym stanem technicznym budynku i prawidłowym działaniem jego instalacji, urządzeń i systemów; I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU, ZWANEGO DALEJ TAKŻE ZAMAWIAJĄCYM Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa tel. (48 22) 38 00 500 godziny pracy:

Bardziej szczegółowo

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa będzie wykonywana przez okres jednego roku, licząc od dnia 1.06.2007r.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa będzie wykonywana przez okres jednego roku, licząc od dnia 1.06.2007r. Zatwierdzam /-/ Zbigniew Wojciechowski 24.04.2007r. Sygnatura: GP IPN -11/2007/RMZP 1. Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA: Daniel Art Sprawa nr 18/ZP/CBA/2015/TCz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014 Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Zadanie nr.. zawarta pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/CZP/271/06/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Al. Ks. J. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PZ/54/2015 Busko Zdrój, dnia 28 lipca 2015 roku ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zarząd Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH

UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH UMOWA USŁUGI Nr.. USŁUGA KONSERWACJI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA WYBRANYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU NOWEGO DWORCA W KATOWICACH zawarta pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA G - 2240 / 2011

UMOWA G - 2240 / 2011 Projekt umowy UMOWA G - 2240 / 2011 Zawarta w dniu..2011r. w Poznaniu pomiędzy Sądem Okręgowym w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61 745 Poznań NIP 778 112 89 38 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa. ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.pl ) PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (zakres czynności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do:

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do: Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług: administrowania oraz obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w

a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w Załącznik nr 1 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Rozdział I. Zamówieniem są objęte usługi związane z bieżącą eksploatacją, obsługą techniczną, przeglądami okresowymi (w tym przeglądy gwarancyjne),

Bardziej szczegółowo

... ... ..., reprezentowaną przez:..., zwaną/ym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

... ... ..., reprezentowaną przez:..., zwaną/ym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Umowa nr /WOP-V/Z/ /2014 zawarta w dniu... roku w Płocku pomiędzy: Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez: 1. Pana Romana Siemiątkowskiego Zastępcę Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - Zakurzonej SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" "INFLANCKA" SP ZOZ Warszawa, 02.lc.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34, 43-350 Bielsko-Biała

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34, 43-350 Bielsko-Biała 020000/370/7/ADR/7/ZAP/2012 Zatwierdził: Dyrektor Oddziału Barbara Adamska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34, 43-350

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Radom: Konserwacja zasobów oraz odnawianie lokali socjalnych i tymczasowych do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/09/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/09/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/09/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej usługi konserwacji oraz utrzymania systemu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo