Opis przedmiot zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiot zamówienia"

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 do SIWZ Opis przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przedmiotem umowy jest konserwacja/serwis i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej poniżej określonych systemów i instalacji technicznych w szczególności poprzez okresowe przeglądy serwisowe/konserwacyjne, bieżące ustawienia/nastawy parametrów oraz drobne bieżące naprawy urządzeń zainstalowanych w budynku Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 29 w Warszawie. 2. Przeglądy mają być przeprowadzane minimum raz na kwartał chyba, że przepisy prawa, zalecenia producentów lub istniejące faktycznie okoliczności wymagają innej częstotliwości. 3. Przeprowadzenia przeglądów konserwacyjno-serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń jednak nie mniej niż raz na kwartał (w odstępach minimum 2 miesięcznych). Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali termin wykonania usługi. Powinny odbywać się w okresach zgodnych z wymogami określonymi w przepisach prawa lub określonych zaleceniami producenta. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i zaleceniami producenta. Przegląd obejmuje wszelkie działania zapobiegawcze i konserwacyjne mające na celu utrzymanie właściwego pod względem technicznym stanu instalacji i urządzeń. 5. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie o każdej konieczności dokonania czynności nieobjętych pkt. 4, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń z określeniem zakresu prac koniecznych do wykonania. 6. Utrzymywanie gotowości serwisowej dla przedmiotu zamówienia w okresie trwania niniejszej umowy z czasem interwencji na zgłoszenie do 6 godzin, 7. Dokonywanie bieżących napraw (tj. usuwanie usterek i ich przyczyn) by zapewnić sprawne działanie urządzeń, a szczególności systemu w serwerowni Zamawiającego, którego elementami infrastruktury technicznej jest część urządzeń wymienionych w przedmiocie zamówienia. 8. Zabezpieczenie awarii. 9. Wykonywanie przez Wykonawcę napraw nie objętych przedmiotem zamówienia po udzieleniu dodatkowego zlecenia przez Zamawiającego. 10. Cena (ryczałtowa) za konserwację/serwis ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją umowy w szczególności koszty dojazdu do Zamawiającego, ustawień/nastaw/regulacji bieżących parametrów, narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania usługi i wymaganych przy przeglądzie (serwisowym/konserwacyjnym) zalecanym/wymaganym przez producenta danego urządzenia/systemu, a w szczególności filtry, oleje, smary, drobne akcesoria takie jak śrubki, nakrętki, zaworki itp. 11. Zabezpieczenia dostawy niezbędnych materiałów i części koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową. 12. Wykonywania przedmiotu zamówienia w dniach, godzinach i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykaz urządzeń/systemów objętych umową I. System klimatyzacji Emerson: 1. Obsługa konserwacyjno-serwisowa i zapewnienie sprawnego działania urządzeń klimatyzacji precyzyjnej: - HPM S04DA0200C02010F0 + HCE071000G 5KPL. (s/n.: , , , , ) - HPM S10UA0000C02010F0 + HCE141000G 1 KPL. (s/n ) zgodnie z Programem konserwacji. 1

2 PROGRAM KONSERWACJI DO URZĄDZEŃ EMERSON System klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni i laboratorium - HPM S04DA0200C02010F0 + HCE071000G 5KPL. (s/n.: , , , , ) HPM S10UA0000C02010F0 + HCE141000G 1 KPL. (s/n ) wraz ze skraplaczami i niezbędnymi instalacjami oraz automatyką zakres czynności: 1.1. Wentylatory Sprawdzić pod względem zamocowania, zanieczyszczenia i uszkodzeń. Sprawdzić hałaśliwość łożysk Wymienniki ciepła Elektryczne nagrzewnice powietrza Sprawdzić pod względem działania. Sprawdzić pod względem zabrudzenia, ewentualnie oczyścić. Sprawdzić działanie zabezpieczenia Chłodnice powietrza Sprawdzić pod względem uszkodzeń i zanieczyszczeń po stronie powietrza. Odpowietrzyć w razie potrzeby Parowniki (po stronie powietrza) Sprawdzić pod względem uszkodzeń i zanieczyszczeń oraz szronienia. Sprawdzić stan tacy ociekowej kondensatu, ewentualnie oczyścić. Sprawdzić instalację odpływu kondensatu, w razie potrzeby udrożnić Filtry powietrza Sprawdzić stan filtrów powietrza obiegowego oraz zewnętrznego, w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić na nowe Parowe nawilżacze powietrza Sprawdzić stan cylindra nawilżacza, zanieczyszczony wypłukać, uszkodzony wymienić na nowy. Wyczyścić filtry mechaniczne na zasilaniu w wodę. Wyczyścić zawór spustowy. Sprawdzić działanie zaworów elektromagnetycznych. Sprawdzić przewód parowy i kondensatu pod względem uszkodzeń i szczelności. Wyczyścić rozdzielacz pary Elementy transportu powietrza Kompensator (połączenie elastyczne) Sprawdzić pod względem szczelności i mocowania Przepustnica odcinająca Sprawdzić pod względem działania, hałasu i wibracji, elementy poluzowane dokręcić. Sprawdzić szczelność zamkniętej przepustnicy niepracującego urządzenia (system pracy turnusowej) Kratki nawiewne i wyciągowe Sprawdzić stan kratek pod względem wydatku powietrza, w razie potrzeby wyregulować Instalacje chłodnicze Sprężarki Sprawdzić poziom oleju we wzierniku oraz ciepłotę sprężarki. Sprawdzić wartość ciśnienia i temperatury na ssaniu i tłoczeniu. Sprawdzić pobór prądu przy największym obciążeniu. Sprawdzić działanie ogrzewania karteru. 2

3 Skraplacze chłodzone powietrzem Sprawdzić pod względem zanieczyszczeń i nieszczelności. Sprawdzić wentylator, według punktu Parownik (po stronie freonowej) Sprawdzić pod względem szczelności (plamy olejowe). Sprawdzić temperaturę na wlocie i wylocie z parownika Instalacja freonowa Sprawdzić wzrokowo rury i izolację pod względem zewnętrznych uszkodzeń i nieszczelności. Sprawdzić drożność filtra osuszacza, niedrożny wymienić. Sprawdzić poziom cieczy we wzierniku rury cieczowej. Sprawdzić poziom wilgotności. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku cieczy. Sprawdzić działanie zaworów elektromagnetycznych. Sprawdzić działanie termostatycznego zaworu rozprężnego. Sprawdzić stan urządzeń zabezpieczających pracę sprężarki Urządzenia sterowania i regulacji Sprawdzić działanie termostatów, presostatów, presostatów różnicowych. Sprawdzić wartości rzeczywiste nastaw w/w regulatorów. Sprawdzić wartości nastaw temperatury i wilgotności, porównać ze zmierzonymi wartościami wzorcowymi, w razie potrzeby wykonać kalibrację Urządzenia zasilania Sprawdzić styczniki i przekaźniki, czy nie są uszkodzone. Sprawdzić stan połączeń przewodów elektrycznych na listwach i zaciskach, w razie potrzeby dokręcić Elementy napędowe Silniki elektryczne Sprawdzić hałaśliwość łożysk. Sprawdzić pobór prądu Napędy pasowe i przekładnie Sprawdzić pod względem naprężeń i uszkodzeń oraz ustawienia, w razie potrzeby wyregulować, wymienić paski klinowe Siłowniki Sprawdzić poprawność działania. Sprawdzić elementy napędowe współpracujące z siłownikiem. II. System klimatyzacji GEA 1. Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń GEA zainstalowanych w budynku Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 29 w Warszawie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac (załącznik nr 1) będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. 3. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie o każdej konieczności dokonania czynności nieobjętych ust. 2, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. 4. Minimalny wykaz czynności przy przeglądzie technicznym urządzeń GEA Urządzenie chłodnicze z modułem hydraulicznym - kontrola: - funkcji urządzeń ( symulacja różnych rodzajów pracy), - parametrów: elektrycznych (prądy, napięcia), hydraulicznych (ciśnienia), 3

4 - dopełnienie czynnikiem chłodniczym, wymiana oleju w sprężarce w przypadku stwierdzenia zużycia (materiały eksploatacyjne ), - czyszczenie skraplacza. Wentylokonwektory kontrola: - konstrukcji mechanicznej ( konstrukcja, mocowania) - części wirujących ( łożyska, wentylator, silnik) - parametrów elektrycznych i funkcji regulacyjnych (silnik, termostaty), przepustnice, zawory, sterowniki, połączenia elektryczne - sprawdzenie filtrów i w razie potrzeby ich wyczyszczenie konserwacja - wg zaleceń producenta lub wymiana części zużytych. 5. Wykaz urządzeń GEA 1. Agregat chłodniczy GEA GLAC 1104 BD2-1 szt. z modułem hydraulicznym GLHM 17OZ Wentylokonwektor kasetonowy GCS2.UW0.A05-13 szt. 3. Wentylokonwektor kasetonowy GCB1.UW0.A05-51 szt. 4. Wentylokonwektor kasetonowy GCB2.UW0.A05-5 szt. 5. Wentylokonwektor kasetonowy GP32.UW03.F01-3 szt. III. Klimatyzacja gazowa - kliatyzatory Hitachi i pok. 352 Mitsubishi PLA-P2KA (moc chłodzenia 5,5 kw) Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacji pok. 352 oraz rezerwowej instalacji chłodniczej w pomieszczeniu serwerowni załączanej automatycznie w przypadku uszkodzenia instalacji głównej w budynku Ratusza Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29. Minimalny zakres czynności: 1. Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacja ww. urządzeń zainstalowanych w budynku Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 29 w Warszawie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i zaleceniami producenta. 3. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie o każdej konieczności dokonania czynności nieobjętych ust. 2, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. 4. Wykaz urządzeń: Hitachi MULTIZONE RAM-130QH5 1szt., Hitachi RAK 18 NH6A 3 szt., Hitachi RAK65NH6A 1 szt. Mitsubishi PLA-P2KA, pok. 352 Mitsubishi PLA-P2KA (moc chłodzenia 5,5 kw). IV. Wentylacja p-poż w budynku Zamawiającego ul. Żeromskiego 29 Serwis/konserwacja wentylatorów osiowych BSH pracujących w systemie napowietrzania i oddymiania budynku. W zakresie niezbędnym (określonym przepisami) do prawidłowego funkcjonowania. Oddymianie należy włączyć 1 raz na 3 m-ce na 15 min. W1, W2 co 2 m-ce. V. Instalacja alarmowa p-poż (centralka) systemu przeciwpożarowego Schrack Integral wraz z oddymianiem Mercor Serwis/konserwacja w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. Wykaz elementu wchodzących w skład systemu: Elementy składowe centrali CSP 1 1 Centralka BMZ Integral z wycięciem na pole obsługi B5-SCU 5C B3-SUB CIP 1 szt. 2 Akumulatory 12V, 40Ah AKKU40 2 szt. 4

5 3 Wewnętrzne pole obsługi B3-SUB-CIP-PL 1 szt. 4 Karta linii pętlowych 2 pętle B3-DAI 5 szt. 5 Uniwersalna karta interfejsów B3-USI4 1 szt. 6 Karta sterująca B3-OM8 1 szt. 7 Maskownica wolnych slotów BMZ Integral B3 BLIND 4 szt. Elementy składowe centrali CSP 2 1 Centralka BMZ Integral B4-SCU A2 1 szt. 2 Akumulatory 12V, 18Ah AKKU18 2 szt. 3 Karta linii pętlowych 2 pętle B4-DAI 1 szt. 4 Uniwersalna karta interfejsów B4-USI4 1 szt. 5 Karta sterująca B4-REL16 1 szt. Urządzenia systemu SAP 1 Analogowa uniwersalna czujka dualna Cubus MTD szt. 2 Gniazdo czujki USB szt. 3 Przycisk po arowy ROP MCP szt. 4 Szybka do przycisku ROP DKM GLASS 56 szt. 5 Moduł wejścia/wyjścia BA-OI3 49 szt. 6 Obudowa modułu IP66 GEH MOD 49 szt. 7 Wskaźnik zadziałania czujki BA-UPI 136 szt. 8 Obudowa wskaźnika zadziałania czujki LPL PIG 136 szt. 9 Sygnalizator akustyczny SAK5 30 szt. Urządzenia systemu oddymiania 1 Centrala oddymiania Mercor MCR szt. 2 Przyciski oddymiania LT 17 szt. Urządzenia systemu odcinanie na kanałach wentylacji bytowej 1 Zasilacz 24V Merawex ZSP-135D 2 szt. Elementy systemu SSP 1. elektrotrzymaczy drzwiowych 25 szt. 2. zasilacze buforowych zasilanie elektrotrzymaczy 3 szt. oraz sygnalizatorów optyczno akustycznych 3. akumulatory 12V, 18Ah 6 szt. 4. moduły BA-IO3 moduły montowane na pętli pożarowej do automatycznego zamykania drzwi w razie alarmu pożarowego (poprzez zdjęcie napięcia zasilającego) 3 szt. 5. sygnalizatory optyczno-akustycznych 30 szt. 6. moduły BA-IOM moduły montowane na pętli pożarowej do uaktywnienia sygnalizatorów 3 szt. Zakres wykonywanych czynności podczas przeglądu konserwacyjnego: Sprawdzenie i konserwacja elementów systemu sygnalizacji pożar Ilość w roku/w okresie obowiązywania umowy SYSTEM-test zadziałania 1. Optyczna czujka dymu na wysokości do 3 m, 1 2. Optyczna czujka dymu na wysokości powyżej 3 m, nad stropem 1 3. Czujka termiczna na wysokości do 3 m 1 4. Optyczna czujka dymu na wysokości powyżej 6 m 1 5. Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 4 6. Sygnalizator akustyczny 4 7. Moduł I/O 1 8. Wskaźnik zadziałania 1 SYSTEM-konserwacja 1. Połączenia miedziane kontrola 1 5

6 ZASILANIE 1. Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego 4 2. Oczyszczenie styków akumulatorów 1 3. Sprawdzenie uziemienia centrali 1 4. Pomiar instalacji elektrycznej zasilającej 1 DRUKARKA 1. Sprawdzenie stanu taśmy w drukarce ewentualna wymiana 4 CENTRALA 1. Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń 4 2. Sprawdzenie alarmowania 4 3. Sprawdzenie i regulacja parametrów centralki 4 4. Sprawdzenie zadziałania linii dozorowej 4 Sprawdzenie i konserwacja elementów oddymiania grawitacyjnego Ilość w roku SYSTEM-test zadziałania 1. Przycisk oddymiania (PO) 1 2. Siłowniki 4 SYSTEM-czyszczenie 1. Połączenia miedziane - kontrola 4 ZASILANIE 1. Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego 1 2. Oczyszczenie styków akumulatorów 1 3. Sprawdzenie uziemienia centrali 1 4. Pomiar instalacji elektrycznej zasilającej 1 CENTRALA 1. Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń 4 2. Sprawdzenie alarmowania 4 3. Sprawdzenie i regulacja parametrów centralki 4 4. Sprawdzenie zadziałania linii dozorowej 4 5. Sprawdzenie połączenia z systemem PPO. 4 VI. instalacja alarmowa gazex (garaż) 1raz w roku Serwis/konserwacja w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. Okresowa kontrola min. Co 3 m-ce. Serwis/konserwacja w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. VII. Hydrofory. Zestaw hydroforowy nr URZ/IC/ Serwis/konserwacja w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: przeprowadzania czynności konserwacyjnych zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej/dtr. Serwis/konserwacja w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. VIII. Oświetlenie awaryjne Serwis/konserwacja w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. ( w tym test min. 1 raz w trakcie obowiązywania umowy). IX. Węzeł cieplny- Serwis/konserwacja w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.(w szczególności filtry c.o. ct, zbiorniki ciśnieniowe 2 szt., odmulacz wyczyścić) protokół z przeglądu. 6

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA precyzyjnej wraz z wentylacją w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 65 Strona z 7 Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w

a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w Załącznik nr 1 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Rozdział I. Zamówieniem są objęte usługi związane z bieżącą eksploatacją, obsługą techniczną, przeglądami okresowymi (w tym przeglądy gwarancyjne),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa. ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.pl ) PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (zakres czynności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do:

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do: Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług: administrowania oraz obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów

Bardziej szczegółowo

1) nadzór nad bieżącym stanem technicznym budynku i prawidłowym działaniem jego instalacji, urządzeń i systemów;

1) nadzór nad bieżącym stanem technicznym budynku i prawidłowym działaniem jego instalacji, urządzeń i systemów; I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU, ZWANEGO DALEJ TAKŻE ZAMAWIAJĄCYM Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa tel. (48 22) 38 00 500 godziny pracy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Al. Ks. J. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014 Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Zadanie nr.. zawarta pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OTIE-BR1.00.00.00 (Wykonanie 1) UZGODNIONO OPRACOWAŁ Warszawa 2003 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY (OT) 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1

Bardziej szczegółowo

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania.... 2 1.2. Podstawa opracowania.... 3 2. KRYTERIA PROJEKTOWE... 3 2.1. Parametry powietrza zewnętrznego....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański 16 400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax. 87 5630534 e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.suw 2989; NIP 844-107-95-49 FAZA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa będzie wykonywana przez okres jednego roku, licząc od dnia 1.06.2007r.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa będzie wykonywana przez okres jednego roku, licząc od dnia 1.06.2007r. Zatwierdzam /-/ Zbigniew Wojciechowski 24.04.2007r. Sygnatura: GP IPN -11/2007/RMZP 1. Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 30 września 2014 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA G - 2240 / 2011

UMOWA G - 2240 / 2011 Projekt umowy UMOWA G - 2240 / 2011 Zawarta w dniu..2011r. w Poznaniu pomiędzy Sądem Okręgowym w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61 745 Poznań NIP 778 112 89 38 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROMARTECH Systemy Teletechniczne ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk NIP 583-104-62-95, REGON 192952869 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz.1 TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD MIASTA Łaziska

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo