Ogólne warunki realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki realizacji"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Ogólne warunki realizacji 1. Wyjaśnienie niektórych pojęć użytych w Umowie oraz niniejszym dokumencie. Projekt Wykonawczy będący załącznikiem do niniejszego dokumentu zawiera rozszerzony spis sformułowań i zwrotów. Pojęcie Awaria Krytyczna Awaria Niekrytyczna Czas Rozwiązania Awarii Krytycznej Czas Rozwiązania Awarii Niekrytycznej Czas Reakcji dla Awarii Krytycznej Czas Reakcji dla Awarii Niekrytycznej Dni Robocze Funkcjonalność Opis pojęcia awaria Obszaru (lub dedykowanej dla tego obszaru instalacji klimatyzacji technologicznej obsługującej ten obszar), powodująca utratę Funkcjonalności, objawiająca się tym, że jeden lub więcej Mierników Funkcjonalności przekroczył dopuszczalną wartość odchyłki krytycznej od parametrów określających Funkcjonalność danego Obszaru awaria elementu Obszaru (lub dedykowanej dla tego obszaru instalacji klimatyzacji technologicznej obsługującej ten obszar) obniżająca w sposób istotny bezpieczeństwo Obszaru (pod wzg. Niezawodności systemu i zdolności zapewnienia Funkcjonalności) jednak nie powodująca utraty Funkcjonalności, objawiająca się tym, że jeden lub więcej Mierników Funkcjonalności, przekroczył dopuszczalną wartość odchyłki niekrytycznej maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać problem w ramach istniejących technicznych możliwości obsługiwanych urządzeń i instalacji, tzn. usunąć przyczynę powstania problemu, w tym Awarii Krytycznej, i wyeliminować wszystkie zauważone nieprawidłowości i błędy spowodowane przez problem, w tym Awarii Krytycznej, lub wprowadzić rozwiązanie zastępcze, odpowiednie merytorycznie i funkcjonalnie, które zapewni warunki środowiska wymagane dla zachowania ciągłości pracy infrastruktury w tym obszarze. Czas rozwiązania liczony jest od momentu zgłoszenia Awarii Krytycznej Wykonawcy przez Zamawiającego. maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać problem w ramach istniejących technicznych możliwości obsługiwanych urządzeń i instalacji, tzn. usunąć przyczynę powstania problemu, w tym Awarii Niekrytycznej, i wyeliminować wszystkie zauważone nieprawidłowości i błędy spowodowane przez problem, w tym Awarii Niekrytycznej, lub wprowadzić rozwiązanie zastępcze, odpowiednie merytorycznie i funkcjonalnie, które zapewni warunki środowiska wymagane dla zachowania ciągłości pracy infrastruktury w tym Obszarze. Czas rozwiązania liczony jest od momentu zgłoszenia Awarii Niekrytycznej Wykonawcy przez Zamawiającego. czas liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego do momentu przystąpienia do rozwiązywania problemu czas liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego do momentu przystąpienia do rozwiązywania problemu dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr.4 poz.28 ze zm.). zespół parametrów środowiska wewnętrznego jak np.: powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna) obsługiwanego Obszaru jakie ma zapewnić system klimatyzacji technologicznej obsługujący dany Obszar. 1

2 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Mierniki Funkcjonalności Niezawodność Kierownik Budowy Obszar Ogólny Harmonogram Prac Plac Budowy Projekt Wykonawczy Przedmiar Robót Przedmiot Zamówienia Przegląd Okresowy Roboty Budowlane Serwerownia Obsługa Serwisowa oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót Budowlanych, której Zamawiający na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa zespół parametrów środowiska jak np. powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna) danego Obszaru, określonych wartościami granicznymi niekrytycznymi (górną i dolną) oraz wartościami granicznymi krytycznymi (górną i dolną), po przekroczeniu których stwierdza się wystąpienie odpowiednio: Awarii Niekrytycznej lub Awarii Krytycznej cecha elementów składowych Obszaru świadcząca o gotowości obszaru do pełnienia funkcji w chwili t w tym instalacji klimatyzacji technologicznej obsługującej dany Obszar, przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji (w danym zespole czynników wymuszających); określana prawdopodobieństwem nie wystąpienia zdarzenia powodującego Awarię Krytyczną kierownik budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oznacza obszar funkcjonalny - wydzielone pomieszczenia typu data center (Serwerownia, krosownica lub ups-ownia), obsługiwane przez system klimatyzacji technologicznej wstępny harmonogram wykonywania prac, na podstawie którego Wykonawca przygotuje Harmonogram Prac zgodnie z wymaganiami Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego udostępnione Wykonawcy celem realizacji Przedmiotu Zamówienia wielobranżowy projekt wykonawczy wymiany szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni Centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie będący załącznikiem do niniejszego dokumentu przedmiar robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; przedmiar robót zawarty jest w załączniku do niniejszego dokumentu prace szczegółowo opisane w Umowie, niniejszym dokumencie oraz w Projekcie Wykonawczym, które Wykonawca musi wykonać w ramach niniejszego zamówienia oznacza czynności przeprowadzane profilaktycznie w ramach konserwacji wg określonych przez producenta maszyn/ urządzeń, projektanta lub Zamawiającego, zasad określających zarówno zakres czynności konserwacyjnych jak i częstotliwość ich wykonywania w celu zachowania gwarancji (w okresie gwarancyjnym) i utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej (w okresie gwarancyjnym jak i po jego wygaśnięciu). Do zakresu przeglądów okresowych należy także wymiana lub uzupełnianie olejów i smarów, czynników chłodniczych, płynów eksploatacyjnych, filtrów powietrza, filtrów olejowych, cylindrów nawilżaczy parowych, pasków napędowych i pozostałych materiałów eksploatacyjnych, dla których częstotliwość wymian określona jest w warunkach gwarancji, instrukcjach obsługi, DTR bądź określona jest innymi wymaganiami Zamawiającego. roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, których zakres został opisany w Umowie, niniejszym dokumencie i Projekcie Wykonawczym pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego, w którym znajdują się urządzenia informatyczne i centralny węzeł komunikacyjny dla sieci komputerowej; Serwerownia jest częścią Obszaru świadczenie pełnego zakresu usług utrzymania ruchu lub wybranych czynności,. 2

3 np. Przeglądów Okresowych lub napraw awaryjnych STWiOR Harmonogram Prac Wada Wykonawca Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; STWiOR jest częścią Projektu Wykonawczego harmonogram prac, w/g którego Wykonawca będzie realizował Przedmiot Zamówienia brak którejkolwiek z funkcjonalności wymienionej w opisie Przedmiotu Zamówienia lub niezgodne z wymaganiami wykonanie Robót Budowlanych, lub ukryte usterki w wykonaniu Robót Budowlanych, które zostaną stwierdzone w trakcie odbioru końcowego, obowiązywania gwarancji i świadczenia przez Wykonawcę Obsługi Serwisowej oznacza osobę fizyczną lub prawną, której Zamawiający powierzył wykonywanie całości zakresu usług objętych Przedmiotem Zamówienia na mocy podpisanej Umowy Zamawiający Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa Informacje w sprawie Przedmiotu Zamówienia W ramach Przedmiotu Zamówienia należy w szczególności: 2.1. Wykonać kompleksową wymianę dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych, dla Serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego, na parterze budynku A Centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi oraz sprawowanie Przeglądów Okresowych i Obsługi Serwisowej na zamontowane urządzenia i instalacje przez okres udzielonej gwarancji wynoszący 36 miesięcy Realizacja robót ma nastąpić zgodnie z wielobranżowym Projektem Wykonawczym nr 07/2011 pn.: Wymiana szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni Centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie opracowanym przez Pracownię Projektowo-Usługową INSTALATOR z Kielc w 2011 roku. Projekt Wykonawczy jest załącznikiem do niniejszego dokumentu. Z uwagi na wzrost ilości serwerów i dwukrotne zwiększenie wymaganej mocy chłodniczej (do 40 kw całkowitej wydajności chłodniczej jednej nowej szafy) występują znaczne różnice gabarytowe pomiędzy istniejącymi szafami klimatyzacji precyzyjnej, a nowymi. Stwarza to duże problemy lokalizacyjne w ciasnej Serwerowni, zaadoptowanej w 2003 r. z dwóch pomieszczeń biurowych i wymaga wykonania w ramach niniejszego zamówienia szeregu prac dodatkowych. Między innymi: 2.3. Wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w obszarze Serwerowni i w jej pobliżu, 2.4. Wykonania powiększenia istniejącej konstrukcji wsporczej (platformy) z dotychczasowymi skraplaczami, przystosowując ją do skraplaczy dla nowych szaf klimatyzacyjnych (platforma większa niż obecnie ) i posadowienie jej elementów na stromym dachu dołączając je do konstrukcji istniejącej, 2.5. Dokonania zmian w aranżacji Serwerowni ( stworzenie zimnych i gorących korytarzy), 2.6. Dokonania zmian lokalizacji szaf klimatyzacyjnych, 2.7. Montażu podpodłogowych kierownic powietrza (dla nawiewu podpodłogowego), 2.8. Zwiększenia powierzchni podłogowych kratek nawiewnych oraz korektę ich lokalizacji, 2.9. Zabezpieczenia Serwerowni przed fałszywym przepływem powietrza poprzez montaż dodatkowych przegród stałych i przesuwnych oraz aluminiowej rolety, Wymuszenia prawidłowej cyrkulacji powietrza poprzez montaż dodatkowego kanału wentylacyjnego dla powietrza gorącego z zasysaniem z przestrzeni podsufitowej i przetłaczaniem w okolice szaf klimatyzacji precyzyjnej drogą okrężną, poprzez wydzielony przedsionek, który powstanie po dobudowaniu ściany z drzwiami wejściowymi w holu budynku (wszystko w ramach niniejszego zamówienia). Kanał musi być wyposażony w wentylator kanałowy i tłumik akustyczny, Modernizacji modułu świeżego powietrza dla Serwerowni poprzez likwidację dotychczasowej czerpni i wyrzutni na elewacji i dobudowanie nowej instalacji nawiewno-wywiewnej z podłączeniem do centralnego systemu wentylacji mechanicznej w obiekcie,. 3

4 2.12. Rozszerzenia automatyki producenta szaf klimatyzacji precyzyjnej o dodatkowe elementy z uwagi na turnusową pracę szaf w systemie 100 %-owej redundancji oraz bezobsługową pracę Serwerowni. Dodatkowe elementy to między innymi: wyniesiony panel obsługowy systemu sterowania Icom Large, karty IntelliSlot, niezależne monitorowanie i sterowanie szafami za pomocą nadrzędnego systemu sterowania N-form, zainstalowanego na serwerze wskazanym przez Zamawiającego oraz połączenie z systemem monitoringu temperatury i wilgotności firmy EP&M Modernizacja instalacji wodnej do zasilania nawilżaczy w szafach klimatyzacyjnych polegająca na: całkowitej wymianie istniejącej instalacji ze zmianą materiału rurociągów na PP-R typ3 - zgrzewane czołowo, doposażeniu instalacji w stację uzdatniania wody nie uwzględnioną w dokumentacji projektowej złożoną z elementów: filtra wstępnego EPURION A kpl zmiękczacza jonowymiennego EPUROTECH 50/025 DF DUPLEX - 1 kpl lub urządzeń równoważnych zapewniających następujące parametry wody: wstępne usunięcie zawiesiny, zmiękczenie wody do poziomu 0,1 odh, ciągłe zasilanie w wodę o ciśnieniu roboczym od 3,5 bara do 5,5 bara, natężenie przepływu od 0 do 0,36 m3/h wody zmiękczonej, plus dodatkowa ilość na potrzeby regeneracji zmiękczacza bezciśnieniowa kanalizacja. (Koszt tych urządzeń wraz z oprzyrządowaniem i montażem należy dodatkowo uwzględnić w wycenie ofertowej) wykonaniu nowego miejsca włączenia instalacji do systemu wodociągowego w budynku, (dokładne miejsce podłączenia zostanie wskazane na etapie realizacji zamówienia i będzie zmienione w stosunku do załączonego projektu), doposażeniu w zawór szybkozamykający, zawory odcinające kulowe, filtry siatkowe itp., doposażeniu w dodatkowe odejście przyszłościowe instalacji, do zasilania przewidywanych szaf klimatyzacji precyzyjnej na sąsiedniej kondygnacji Wykonaniu całkowicie nowej instalacji odprowadzania skroplin z szaf klimatyzacji precyzyjnej, z zastosowaniem rur o wysokiej odporności termicznej i wzmocnionej szczelności w technologii PP-R typ3 od szaf klimatyzacyjnych do pionu kanalizacji bytowej w pomieszczeniu gabinetu rehabilitacyjnego służby medycznej na poziomie piwnicy. W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji bytowej do pomieszczenia Serwerowni, oprócz głębokiego syfonu przy pionie kanalizacyjnym (z możliwością zalewania go), na każdym przewodzie skroplinowym, wychodzącym z szafy klimatyzacyjnej ma być zamontowany syfon z blokadą antyzapachową, Częściowej modernizacji instalacji hydrantowej z uwagi na włączenie części korytarza (holu) do obszaru Serwerowni poprzez dobudowanie ściany z drzwiami. Modernizacja polega na wyniesieniu instalacji hydrantowej poza obszar Serwerowni (wymaga to zmiany prowadzenia tras instalacyjnych na dwóch kondygnacjach) oraz przeniesienia jednej szafki hydrantowej z jej zabudową w technologii G-K, Zasilania elektrycznego szaf klimatyzacji precyzyjnej z dwóch niezależnych źródeł z samoistnym przełączaniem automatycznym (istniejącego SZR), Modernizacji oświetlenia w obrębie przedsionka Serwerowni wydzielonego z korytarza (holu), Wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych na granicach stref pożarowych dla wszystkich instalacji, wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia ( klapy ppoż., opaski ppoż., masy ppoż. itp.), przy założeniach, że Serwerownia stanowi wydzieloną strefę pożarową, a także każda kondygnacja i każda klatka schodowa stanowi oddzielną strefę pożarową, Wykonania elementów, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby Przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele (realizacja pod klucz i osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych), nawet jeżeli elementy takie nie są wyszczególnione w dokumentacji technicznej (projektowej i kosztorysowej).. 4

5 3. Dodatkowe utrudnienia realizacyjne 3.1. Budynek jest pod opieką konserwatora zabytków, a na wykonanie niniejszego zadania została wydana pozytywna decyzja konserwatorska oraz urzędowa decyzja pozwolenia na budowę, do których należy się dostosować Realizacja robót odbywać się będzie w czynnym obiekcie biurowym i wynikających z tego utrudnieniach: dostępu, czasu, hałasu Zachodzi bezwzględna konieczność utrzymania Serwerowni w nieprzerwanym ruchu pod rygorem naliczenia kar umownych. Z tego powodu występuje konieczność etapowania robót, wydłużenia ich realizacji oraz konieczność wykonania dodatkowych prac zabezpieczających ciągłość pracy serwerów i wynikające z tego tytułu dodatkowe koszty robót. Etapowanie robót związane z utrzymaniem ciągłości chłodzenia w Serwerowni zawarte zostało w załączonym Projekcie Wykonawczym. Jednak, już po wykonaniu projektu, warunki temperaturowe w Serwerowni na tyle się pogorszyły, że obecne szafy klimatyzacyjne muszą pracować jednocześnie. Wpływa to na utrudnienie i konieczność modernizacji etapowania. Ponadto, poza etapowaniem robót należy dodatkowo przewidzieć: prowadzenie wymiany szaf klimatyzacji precyzyjnej wyłącznie przy zewnętrznej temperaturze powietrza poniżej + 12 o C, pracę dodatkowego agregatu chłodu (dostarczonego przez Wykonawcę) na czas wymiany szaf klimatyzacyjnych, zapewniającego utrzymanie temperatury powietrza w Serwerowni poniżej + 26 o C, Przy czym średnie obciążenie podłogi technicznej w serwerowni nie może przekroczyć 150kg /m kilkakrotne zamawianie dźwigu celem wykonania na stromym dachu kolejno: posadowienia pierwszej części dodatkowej konstrukcji wsporczej i jej montażu, demontażu pierwszego skraplacza i posadowienia nowego skraplacza, wniesienia drugiej części dodatkowej konstrukcji wsporczej i jej montażu, demontażu drugiego skraplacza i posadowienia nowego skraplacza Przy demontażu dwóch starych szaf klimatyzacji precyzyjnej należy dokonać ekologicznej utylizacji freonu R22 i przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający ekologiczną utylizację Po modernizacji instalacji hydrantowej, do odbioru należy przedstawić próby ciśnieniowe i wydajnościowe tej instalacji wykonane przez specjalistyczną firmę ze stosownymi uprawnieniami pożarniczymi Przed wykonywaniem robót należy zapoznać się z projektami planowanych prac w pobliżu Serwerowni i prowadzić instalacje w taki sposób by nie utrudniały realizacji kolejnych projektów i nie kolidowały z nimi (w szczególności dotyczy to projektu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych oraz projektu rozbudowy Serwerowni na poziomie piwnic). 4. Uwagi dodatkowe 4.1. Warunkiem przystąpienia do końcowego odbioru robót będzie wykonanie zadania pod klucz, przedstawienie kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz dokonanie rozruchu instalacji i urządzeń oraz uzyskanie parametrów technologicznych zgodnych z projektem Ostateczny odbiór robót nastąpi po dodatkowym odbiorze technologicznym w ruchu w okresie letnim, przy pracy urządzeń w temperaturze zewnętrznej powietrza powyżej +26 o C (tzw. odbiór na zimno ). 5. Zakres zamówienia Realizacja zamówienia będzie w szczególności obejmowała: 5.1. Dostawę materiałów i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz, klap ppoż., materiałów i aparatury elektrycznej, elementów sterowania i automatyki niezbędnej do realizacji inwestycji oraz materiałów budowlanych konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych, 5.2. Realizację robót budowlanych - rozbiórkowych i demontażowych, montażu freonowej instalacji klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji hydrantowej, nawilżania i odprowadzania skroplin, instalacji elektrycznych silnoprądowych i automatyki, oraz zasilania klap ppoż. oraz związanych z instalacjami robót budowlanych konstrukcyjnych, przygotowawczych, poinstalacyjnych i zabezpieczających zgodnie z technologią prowadzenia i odbioru robót, określoną w STWiOR opracowanych w ramach Projektu Wykonawczego będącego załącznikiem do niniejszego opracowania,. 5

6 5.3. Wykonanie elementów, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyszczególnione w dokumentacji technicznej (projektowej i kosztorysowej), 5.4. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i odbiorów technicznych, 5.5. Instruktaż pracowników (min 4 osoby wskazane przez Zamawiającego) w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji, 5.6. Przeglądy Okresowe i Obsługa Serwisowa zamontowanych instalacji i urządzeń w okresie gwarancji tj. przez okres 36 miesięcy. 6. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do: 6.1. Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, Harmonogramu Prac (harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót) Organizacji zaplecza socjalno - technicznego, 6.3. Wykonania robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR, normami, przepisami prawa w tym ustawy prawo budowlane, harmonogramem rzeczowo-finansowym, 6.4. Ubezpieczenia robót, poprzez zawarcie odpowiednich polis z tytułu odpowiedzialności za szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na Placu Budowy, od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy przed zawarciem umowy, 6.5. Zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 6.6. Dokonania rozruchu instalacji i urządzeń przez firmę autoryzowaną przez producenta lub dystrybutora szaf klimatyzacyjnych, 6.7. Stosowania wyłącznie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu na rynku polskim, 6.8. Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń. 7. Szczegółowe wytyczne dla Wykonawcy dotyczące użytkowania Placu Budowy Plac Budowy zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej do r. chyba, że umowa zostanie podpisana po tym terminie, wówczas Plac Budowy zostanie przekazany w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Plac Budowy zostanie przekazany po wcześniejszym dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Harmonogramu Prac oraz odbioru planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.). Przekazanie Placu Budowy nastąpi w sposób protokolarny (wzór protokołu podano poniżej). Od dnia przekazania Wykonawca jest odpowiedzialny za Plac Budowy Zasady ogólne: Zamawiający zobowiązuje się przekazać w użyczenie Wykonawcy znajdujące się na terenie Placu Budowy pomieszczenie techniczne oraz wskaże miejsce ustawienia kontenera do składowania gruzu i odpadów. Za wywóz gruzu i odpadów, a także za zamówienie kontenera na śmieci odpowiada Wykonawca. Porządkowanie Placu Budowy wykonawca musi zapewnić w ramach Przedmiotu Zamówienia, bez naliczania dodatkowych kosztów, Pracownicy Wykonawcy mają prawo korzystać z pomieszczeń socjalnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności z łazienek i toalet położonych najbliżej miejsca prowadzenia robót, a także ze stołówki zakładowej, Na co najmniej 2 dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zgłosi listę pracowników, dla których Zamawiający wystawi przepustki imienne umożliwiające poruszanie się po budynkach Zamawiającego, Pracownicy Wykonawcy nie posiadający przepustek lub mający nieważne przepustki nie będą wpuszczani na teren budynków Zamawiającego, Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia innego pracownika, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed planowanym wprowadzeniem tego pracownika na teren budynków Zamawiającego celem przygotowania przepustki,. 6

7 Pracownik Wykonawcy poza przepustką musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie ochrony Zamawiającego, W przypadku wykonywania prac mogących prowadzić do uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wyposażenia, które zminimalizuje skutki zalewania do czasu usunięcia awarii, Wykonawca musi zabezpieczyć istniejące instalacje ppoż. w taki sposób, żeby nie uległy awarii podczas prowadzonych prac i jednocześnie nie zostały aktywowane W przypadku wykonywania prac mogących wywołać działanie zabezpieczeń ppoż., Wykonawca musi powiadomić kierownika projektu Zamawiającego, że może wystąpić alarm, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania czystości w miejscu prowadzenia prac i na terenie dróg transportowych wewnątrz budynków Zamawiającego, Przebywanie pracowników Wykonawcy w Serwerowni i centrali telefonicznej jak i wszelkie prace tam prowadzone muszą być wykonywane pod czynnym nadzorem pracownika Zamawiającego pełniącego dyżur w danym dniu i za jego zgodą, Zabrania się palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych, spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem środków odurzających na terenie budynków Zamawiającego, pod rygorem unieważnienia przepustki imiennej i zakazu wstępu do budynków Zamawiającego Przystąpienie pracowników Wykonawcy do prac: Pracownicy Wykonawcy muszą się kontaktować przed przystąpieniem do prac z nadzorującym ze strony Zamawiającego w celu określenia zakresu prac do realizacji na dany dzień, Dostęp do pomieszczeń jest możliwy zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę Harmonogramem Prac oraz za zgodą nadzorującego ze strony Zamawiającego, Klucze do pomieszczeń pobiera nadzorujący ze strony Zamawiającego na wniosek pracowników Wykonawcy, Przed przekazaniem pomieszczenia, nadzorujący ze strony Zamawiającego sprawdza stan pomieszczenia i przekazuje Wykonawcy, Od momentu przekazania za pomieszczenie wraz z wyposażeniem odpowiada Wykonawca, Przed przystąpieniem do prac, jeśli to konieczne, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenie i jego wyposażenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem; w szczególności Wykonawca zabezpieczy serwery i inne urządzenia przez zapyleniem, Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przebywania tylko w obrębie pomieszczeń Placu Budowy, Za nadzór nad pracownikami Wykonawcy oraz wszelkie działania na terenie budynków Zamawiającego, odpowiada Wykonawca, 7.3. Wykonywanie prac: Prace głośne oraz wywóz gruzu i odpadów mogą być wykonywane: w dni robocze w godzinach od 8:00-16:00 tylko po uzgodnieniu z kierownikiem projektu Zamawiającego, w dni robocze w godzinach od 16:00-22:00 bez ograniczeń, w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 6:00-22:00, w godzinach nocnych po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem projektu Zamawiającego, W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych (np. wwiercenie w instalację CO, Wod-Kan, elektryczną, sieci komputerowej, światłowodową, telewizyjną, ppoż., itp.) nadzorujący ze strony Zamawiającego natychmiast zostanie powiadomiony, a prace zostaną przerwane na czas wyjaśnienia zdarzenia z przedstawicielem Wykonawcy; wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zapobieżenie skutkom i ograniczenia rozmiarów szkody, 7.4. Zakończenie prac: Zakończenie prac w danym dniu pracownicy Wykonawcy każdorazowo zgłaszają nadzorującemu prace ze strony Zamawiającego,. 7

8 Nadzorujący prace w danym dniu ze strony Zamawiającego dokonuje odbioru przekazywanych pomieszczeń, Klucze do pomieszczeń Wykonawca zdaje nadzorującemu ze strony Zamawiającego, Po zakończeniu Robót Budowlanych i prac na dany dzień, Wykonawca musi obowiązkowo dokonać odkurzenia rejonu, który uległ zapyleniu lub zabrudzeniu, a jeżeli zajdzie konieczność zmyć na mokro, Plac Budowy musi być zostawiony w takim stanie, żeby umożliwić Zamawiającemu bieżącą pracę (czynny zakład pracy), Wszelkie zauważone usterki i zniszczenia muszą być usunięte przez Wykonawcę natychmiast, Pracownicy Wykonawcy mogą opuścić Plac Budowy dopiero po uzyskaniu zgody nadzorującego ze strony Zamawiającego. 8. Zasady przeprowadzenia instruktażu dla pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji dostarczonych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz obsługi systemu zdalnego zarządzania klimatyzacją poprzez sieć komputerową Wykonawca przeprowadzi kompletny instruktaż dotyczący eksploatacji wykonanej instalacji systemu klimatyzacji precyzyjnej, wykonanej instalacji i obsługi zarządzania poprzez sieć komputerową dla min. 4 osób z siedziby głównej Zamawiającego w Warszawie. Instruktaż nie może trwać krócej niż 6 godzin. Potwierdzeniem wykonania usługi instruktażu będzie protokół przeprowadzenia instruktażu. Wzór protokołu podano poniżej. Do protokołu Wykonawca musi dołączyć oryginał listy obecności uczestników wskazanych przez Zamawiającego. Usługa instruktażu nie zostanie odebrana przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy jednocześnie protokołu i wymaganej listy obecności. Protokół musi zostać podpisany przez kierownika projektu Zamawiającego wskazanego w Umowie. Protokół należy sporządzić w trzech egzemplarzach, przy czym jeden przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. Oryginały protokołu odbioru Wykonawca dołączy jako załączniki do protokołu odbioru końcowego. Jakikolwiek protokół, w którym kierownik projektu Zamawiającego wskaże uwagi (wypełni pole uwagi), tzw. protokół z uwagami, jest protokołem opisującym błędy Wykonawcy w wykonaniu instruktażu i nie stanowi on protokołu potwierdzającego wykonanie w określonym terminie przedmiotu opisanego w protokole. Oznacza to, że taki protokół nie może być załącznikiem do protokołu odbioru końcowego oraz, że w takim przypadku mogą wystąpić opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. 9. Współpraca nowej klimatyzacji precyzyjnej z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu temperatury i wilgotności firmy EP&M Zamawiający informuje, że w Serwerowni posiada system SCS WIN, tj. system monitoringu temperatury i wilgotności oraz zalania podłogi. System ten jest zintegrowany z obecnie istniejącą klimatyzacją precyzyjną. Wymagane jest zintegrowanie nowej klimatyzacji z systemem firmy EP&M ( Szczecinek, ul. Junacka 7) w zakresie przekazywania komunikatów o zalaniu podłogi w rejonie klimatyzatorów oraz w zakresie przekazywania komunikatów o awariach tych klimatyzatorów. Niezależnie od tego nowo instalowana klimatyzacja precyzyjna musi mieć swój odrębny system sterowania, monitorowania i alarmowania o awariach. System ten musi być możliwy do zainstalowania na udostępnionym przez Zamawiającego serwerze z systemem Windows 2003 Serwer. Komunikacja między serwerem, a klimatyzacją precyzyjną musi przebiegać poprzez sieć komputerową i przy wykorzystaniu protokołów TCP/IP. W razie konieczności Wykonawca rozbuduje tą sieć. 10. Świadczenie Obsługi Serwisowej na instalacje i urządzenia klimatyzacji precyzyjnej Świadczenie Obsługi Serwisowej na instalacje i urządzenia klimatyzacji precyzyjnej zostało szczegółowo opisane w dokumencie "Warunki serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń" będącym częścią Projektu Wykonawczego załączonego do niniejszego dokumentu. Wykonawca świadczy Obsługę Serwisową w celu utrzymania ruchu zamontowanych urządzeń i prawidłowej eksploatacji Serwerowni, wykonuje przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i warunkami gwarancji wydanymi przez producentów lub dystrybutorów urządzeń oraz procedurami ustalonymi z Zamawiającym. W ramach Obsługi Serwisowej Wykonawca nadzoruje także prawidłowe działanie oprogramowania zarządzającego i sterującego urządzeniami klimatyzacji precyzyjnej oraz dokonuje aktualizacji oprogramowania w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia, w którym aktualizację wprowadzi producent. Brak wykonania aktualizacji oprogramowania w wymaganym terminie traktowany jest jako niedotrzymanie czasu usunięcia Awarii Niekrytycznej. Świadczenie Obsługi Serwisowej musi być prowadzone przez autoryzowany serwis producenta bądź autoryzowaną przez niego firmę. Na tę okoliczność Wykonawca wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru technicznego przedstawi kopie zawartych umów Umowa o świadczenie usług na rzecz osoby trzeciej z autoryzowaną firmą serwisową (o ile sam wykonawca nie posiada takiej autoryzacji). Umowa ta winna zawierać szczegółowy zakres czynności przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji przewidzianych przez producentów tak, aby zapewnić ich ciągłą i bezawaryjną pracę. Potwierdzeniem usunięcia Awarii Krytycznej lub Awarii Niekrytycznej będzie protokół usunięcia awarii, w którym wskazano przyczynę awarii, a także dzień i godzinę jej usunięcia. Wzór protokołu podano poniżej. Protokół musi zostać podpisany wyraźnie. 8

9 przez pracownika Zamawiającego, który potwierdził skuteczność naprawy, tj. czy w Obszarze przywrócona została wymagana Funkcjonalność i Niezawodność. Protokół należy sporządzić w trzech egzemplarzach, przy czym jeden przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest Wykonawca. 11. Świadczenie Przeglądów Okresowych na instalacje i urządzenia klimatyzacji precyzyjnej Wykonawca wykona 36 Przeglądów Okresowych, jeden miesięcznie, począwszy od kolejnego miesiąca w stosunku do miesiąca, w którym podpisano końcowy protokół odbioru. Każdy Przegląd Okresowy należy wykonać od 1 do 10 dnia danego miesiąca. Świadczenie Przeglądów Okresowych na instalacje i urządzenia klimatyzacji precyzyjnej zostało szczegółowo opisane w dokumencie "Warunki serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń" będącym częścią Projektu Wykonawczego załączonego do niniejszego dokumentu. W ramach Przeglądów Okresowych Wykonawca wymienia i czyści części eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach...". Wymiana części następuje bez dodatkowych opłat. Wykonawca świadczy Przeglądy Okresowe w celu utrzymania ruchu zamontowanych urządzeń i prawidłowej eksploatacji Serwerowni, wykonuje Przeglądy Okresowe i przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i warunkami gwarancji wydanymi przez producentów urządzeń oraz procedurami ustalonymi z Zamawiającym. Świadczenie Przeglądów Okresowych musi być prowadzone przez autoryzowany serwis producenta bądź jego autoryzowaną firmę. Na tę okoliczność Wykonawca wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru technicznego przedstawi kopie zawartych umów Umowa o świadczenie usług na rzecz osoby trzeciej z autoryzowaną firmą serwisową (o ile sam wykonawca nie posiada takiej autoryzacji). Umowa ta winna zawierać szczegółowy zakres czynności przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji przewidzianych przez producentów tak, aby zapewnić ich ciągłą i bezawaryjną pracę. Potwierdzeniem wykonania Przeglądu Okresowego będzie protokół przeprowadzenia Przeglądu Okresowego. Wzór protokołu podano poniżej. Protokół musi zostać podpisany wyraźnie przez pracownika Zamawiającego, który uczestniczył w procesie wykonywania tego przeglądu. Protokół należy sporządzić w trzech egzemplarzach, przy czym jeden przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. Dokładny termin i godzinę przeprowadzenia Przeglądu Okresowego Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż na 7 dni przed planowaną wizytą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmówienia Wykonawcy wstępu do lokalizacji wskazanych w Obszarze w przypadku, jeżeli termin i godzina przeprowadzenia Przeglądu Okresowego nie zostaną ustalone z wymaganym wyprzedzeniem. W takim wypadku odpowiedzialność za możliwe opóźnienie w przeprowadzeniu Przeglądu Okresowego ponosi Wykonawca. Jakikolwiek protokół, w którym pracownik Zamawiającego wskaże uwagi (wypełni pole uwagi), tzw. protokół z uwagami, jest protokołem opisującym błędy Wykonawcy w wykonaniu Przeglądu Okresowego i nie stanowi on protokołu potwierdzającego wykonanie w określonym terminie przedmiotu opisanego w protokole. Oznacza to, że w takim przypadku mogą wystąpić opóźnienia w wykonaniu Przeglądu Okresowego z winy Wykonawcy. 12. Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na wykonane Roboty Budowlane, usługi, instalacje, systemy, urządzenia klimatyzacji precyzyjnej oraz dokumentację powykonawczą Wykonawca pokrywa koszty robocizny oraz dojazdu serwisantów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów, urządzeń, systemów oraz robót powstałych przy usuwaniu tych wad. Okres gwarancji na całość Przedmiotu Zamówienia przedłuża się o czas trwania danej wymiany lub naprawy Gwarancja na Roboty Budowlane Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji Wad wykonanych Robót Budowlanych, przedłoży Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosowną reklamację wraz z podaniem terminu ich usunięcia, Obowiązki wynikające z gwarancji na wykonane Roboty Budowlane Wykonawca musi wykonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wad wykonanych Robót Budowlanych w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Gwarancja na instalacje, urządzenia klimatyzacji precyzyjnej, a także na dostarczone urządzenia i oprogramowanie zarządzające klimatyzacją Gwarancja będzie świadczona u Zamawiającego w miejscach instalacji sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Gwarancja obejmuje:. 9

10 naprawę w czasach zgodnych z Czasem Rozwiązania Awarii Krytycznej lub Czasem Rozwiązania Awarii Niekrytycznej, usuwanie Wady w przypadku stwierdzenia Wady, tj. brak którejkolwiek z funkcjonalności wymienionej w opisie Przedmiotu Zamówienia; Zamawiający przedłoży Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia Wady stosowną reklamację wraz z podaniem terminu jej usunięcia, wymianę na nowe w przypadku braku możliwości skutecznej naprawy (odbiór, dostawa, instalacja, rozruch w miejscu aktualnego zainstalowania) przy jednoczesnym zapewnieniu ze strony Wykonawcy utrzymania Funkcjonalności oraz Niezawodności w Obszarze, Obowiązki wynikające z gwarancji na funkcjonalność wymaganą w Przedmiocie Zamówienia Wykonawca musi wykonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Gwarancja na dokumentację powykonawczą Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady dokumentacji powykonawczej, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Przedmiocie Zamówienia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami technicznobudowlanymi, Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji Wad dokumentacji, przedłoży Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosowną reklamację wraz z podaniem terminu ich usunięcia, Obowiązki wynikające z gwarancji na wykonaną dokumentację Wykonawca musi wykonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 13. Utrzymania Funkcjonalności oraz Niezawodności w Obszarze przez okres świadczenia gwarancji lub Obsługi Serwisowej Odpowiednie warunki klimatyczne i ich ciągłość w Obszarze są warunkiem kardynalnym niniejszego Przedmiotu Zamówienia. Mierniki wskazujące przekroczenie (nie utrzymanie) wymaganych parametrów w Obszarze zostały określone jako Mierniki Funkcjonalności. Utrzymanie Funkcjonalności oraz Niezawodności w Obszarze zostało szczegółowo opisane w dokumencie "Warunki serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń" będącym częścią Projektu Wykonawczego załączonego do niniejszego dokumentu. 14. Harmonogram Prac Wykonawca przygotuje Harmonogram Prac na podstawie Ogólnego Harmonogramu Prac przedstawionego poniżej oraz biorąc pod uwagę terminy odbiorów, o których mowa w ust przygotowanie Harmonogramu prac w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy, rozpoczęcie demontażu starej klimatyzacji precyzyjnej nie wcześniej niż po zainstalowaniu i uruchomieniu zastępczego układu klimatyzacji, demontaż zastępczego układu klimatyzacji precyzyjnej po odbiorze rozruchu oraz utrzymania Funkcjonalności i Niezawodności bez uwag, przeprowadzenie instruktażu nie później niż 3 Dni Robocze przed odbiorem końcowym, zgłoszenie do rozruchu nie później niż na 15 dni przed końcem terminu na wykonanie Umowy, zgłoszenie odbioru końcowego nie później niż na 10 Dni Roboczych przed końcem terminu na wykonanie Umowy, odbiór końcowy nie później niż w ostatnim dniu przewidzianym na realizację Umowy (nie wliczając okresu gwarancji, Przeglądów Okresowych oraz Obsługi Serwisowej). Potwierdzeniem wykonania i odbioru Harmonogramu Prac będzie protokół odbioru Harmonogramu Prac. Wzór protokołu podano poniżej. Protokół musi zostać podpisany przez kierownika projektu Zamawiającego wskazanego w Umowie. Protokół należy sporządzić w trzech egzemplarzach, przy czym jeden przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. Oryginały protokołu odbioru Wykonawca dołączy jako załączniki do protokołu odbioru końcowego.. 10

11 Protokół, w którym kierownik projektu Zamawiającego wskaże uwagi (wypełni pole uwagi), tzw. protokół z uwagami, jest protokołem opisującym błędy Wykonawcy w wykonaniu Harmonogramu Prac i nie stanowi on protokołu potwierdzającego wykonanie w określonym terminie przedmiotu opisanego w protokole. Oznacza to, że taki protokół nie może być załącznikiem do protokołu odbioru końcowego oraz, że w takim przypadku mogą wystąpić opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. 15. Terminy odbiorów Odbiory (i przekazania) będą dokonywane w dniu ustalonym pomiędzy kierownikami projektu obu Stron. Ponadto: Odbiór dostaw urządzeń i oprogramowania, w tym sprawdzenie kompletności, braku uszkodzeń mechanicznych, sprawdzenie dostarczonych certyfikatów i dokumentacji techniczno-rozruchowych w ustalonym dniu dostawy; Odbiór rozruchu zastępczej klimatyzacji potwierdzający na podstawie Mierników Funkcjonalności utrzymanie Funkcjonalności i Niezawodności w Obszarze w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór robót demontażowych, likwidacyjnych i utylizacyjnych w ciągu 2 Dni Roboczych; Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 5 Dni Roboczych; Odbiór robót konstrukcyjnych i budowlanych w ciągu 1 Dnia Roboczego; Odbiór robót elektrycznych i ppoż. w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór robót sanitarnych w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór rozruchu nowej klimatyzacji potwierdzający na podstawie Mierników Funkcjonalności utrzymanie Funkcjonalności i Niezawodności w Obszarze w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór sprawdzający poziom hałasu w Serwerowni i pomieszczeniach przyległych w ciągu 2 Dni Roboczych; Odbiór demontażu zastępczej klimatyzacji w ciągu 1 Dnia Roboczego; Odbiór "na zimno" sprawdzający utrzymanie Funkcjonalności i Niezawodności w Obszarze podczas temperatur na zewnątrz przekraczających +26 o C w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór systemu zarządzającego i sterującego w ciągu 1 Dnia Roboczego; Odbiór przeprowadzenia instruktażu w ciągu 1 Dnia Roboczego; Odbiór końcowy w ciągu 10 Dni Roboczych. 16. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wszystkich branż i przekazanie dokumentacji technicznej Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej wszystkich branż i wymagane dokumentacje techniczne zostały szczegółowo opisane w dokumencie STWiOR. Ponadto: dokumentację powykonawczą Wykonawca opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Zamawiający wymaga dostarczenia pięciu egzemplarzy dokumentacji w formie drukowanej i dwóch egzemplarzy na płycie CD lub DVD, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył dokumentację powykonawczą w formie elektronicznej w formatach PDF oraz dodatkowo w formacie specjalistycznym edytowalnym, np.: dla rysunków projektowych w formacie DWG, a dla dokumentów tekstowych w formacie DOC (nie dopuszcza się przysyłania dokumentów w formacie DOCX, XLSX, itd.), W ramach dokumentacji powykonawczej na dwóch płytach CD lub DVD Wykonawca dostarczy wersję instalacyjną oprogramowania zarządzającego klimatyzacją precyzyjną wraz z plikami konfiguracyjnymi oraz opisem konfiguracji systemu. Załączniki: 1. Projekt Wykonawczy na wymianę szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni Centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie przygotowany przez Pracownię Projektowo-Usługową INSTALATOR z siedzibą w Kielcach.. 11

12 Protokół przekazania z NIK.**) Nr Na podstawie Umowy nr.. z dnia. Najwyższa Izba Kontroli zwana dalej Przekazującym Przekazuje Firmie. Zwanej dalej Odbierającym przedmiot w postaci: Odbierający przyjmuje przedmiot przekazania bez uwag / z uwagami *): Strony ustalają termin usunięcia uwag do dnia Po realizacji uwag przedmiot przekazania podlega/nie podlega*) ponownemu przekazaniu. Niniejszy protokół przekazania, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Warszawa, dnia r. PRZEKAZUJĄCY ODBIERAJĄCY *) niepotrzebne skreślić **) wpisać rodzaj protokołu przekazania np. dokumentacji, Placu Budowy. 12

13 Protokół przekazania do NIK.**) Nr Na podstawie Umowy nr.. z dnia. Firma... zwana dalej Przekazującym Przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli. Zwanej dalej Odbierającym przedmiot w postaci: Odbierający przyjmuje przedmiot przekazania bez uwag / z uwagami *): Strony ustalają termin usunięcia uwag do dnia Po realizacji uwag przedmiot przekazania podlega/nie podlega*) ponownemu przekazaniu. Niniejszy protokół przekazania, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Warszawa, dnia r. PRZEKAZUJĄCY ODBIERAJĄCY *) niepotrzebne skreślić **) wpisać rodzaj protokołu przekazania np. dokumentacji, Placu Budowy. 13

14 Protokół odbioru.**) Nr Na podstawie Umowy nr.. z dnia. Firma. Zwana dalej Wykonawcą Przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci: Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami *): Strony ustalają termin usunięcia uwag do dnia Po realizacji uwag przedmiot odbioru podlega/nie podlega*) ponownemu odbiorowi. Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Warszawa, dnia r. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY *) niepotrzebne skreślić **) wpisać rodzaj protokołu odbioru np. dostaw/prac/dokumentacji/instruktażu, na zimno

15 PROTOKÓŁ Wykonania Przeglądu Okresowego Na podstawie Umowy nr z dnia... Firma..... Dokonała Przeglądu Konserwacyjnego urządzeń zainstalowanych w ramach Umowy zgodnie z Warunkami serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń: Nazwa elementu serwisowanego / czynność Uwagi Zalecane działania do wykonania:..... W wyniku przeprowadzonych czynności przeglądowych dopuszcza się / nie dopuszcza się *) dalsze użytkowanie przedmiotu przeglądu. Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami *): Termin następnego Przeglądu Konserwacyjnego do 10 dnia kolejnego miesiąca. Warszawa, dnia r. Podpis wykonującego przegląd Podpis przedstawiciela Zamawiającego *) niepotrzebne skreślić 15

16 PROTOKÓŁ usunięcia Awarii Krytycznej lub Awarii Niekrytycznej Na podstawie Umowy nr z dnia... Firma..... Dokonała usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego awarii urządzeń zainstalowanych w ramach Umowy. Usunięcie awarii wykonano zgodnie z Warunkami serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń: Nazwa elementu serwisowanego / Wykonana czynność Uwagi W trakcie świadczenia Obsługi Serwisowej stwierdzono, że awaria wystąpiła z powodu:..... W związku z powyższym wykonano:..... W wyniku przeprowadzonych czynności przeglądowych dopuszcza się / nie dopuszcza się *) dalsze użytkowanie przedmiotu przeglądu. Niniejszy protokół jest poświadczeniem zakończenia biegu awarii nr:... Warszawa, dnia r., godzina:... Podpis wykonującego przegląd Podpis przedstawiciela Zamawiającego *) niepotrzebne skreślić 16

17 PROTOKÓŁ usunięcia Wady/stwierdzenia braku możliwości usunięcia Wady *) Na podstawie Umowy nr z dnia... Firma..... Dokonała / nie dokonała *) usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego Wady. Wykonano następujące czynności: Nazwa elementu serwisowanego / Wykonana czynność Uwagi Wada wystąpiła z powodu:..... Wady nie da się usunąć z powodu:..... W wyniku przeprowadzonych czynności naprawczych dopuszcza się / nie dopuszcza się *) dalsze użytkowanie przedmiotu przeglądu. Niniejszy protokół jest poświadczeniem zakończenia biegu Wady nr:... Warszawa, dnia r., godzina:... Podpis Wykonawcy Podpis przedstawiciela Zamawiającego *) niepotrzebne skreślić 17

18 Warszawa, dn. r. PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO Dotyczący wymiany dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie w zakresie: całość Przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 1 umowy nr...z dnia.. I. Końcowego odbioru dokonała komisja w składzie: 1. ze strony Najwyższej Izby Kontroli (Zamawiający): l Imię i Nazwisko p ze strony (Wykonawcy): l Imię i Nazwisko p przy udziale: l Imię i Nazwisko p 1 2 Funkcja Funkcja Funkcja II. III. IV. Zakres rzeczowy podlegający odbiorowi: Wymiana dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie Zadanie zostało zrealizowane przez firmę.... Dokumentacja eksploatacyjna: p l Nazwa dokumentu Uwagi 18

19 V. Zgodnie z Umową do niniejszego protokołu dołączono poniższe dokumenty: p l Nazwa dokumentu Uwagi VI. Wykaz Wad z terminem ich usunięcia (w przypadku wpisania Wad, należy zaznaczyć sporządzanie protokołu "z uwagami"): p l 1 2 Opis Wady Uwagi VII. Okres gwarancji:. zgodnie z Umową VIII. Na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń komisja stwierdza: 1. Zgodność/niezgodność *) wykonania zadania z projektami, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz Zasadami Wiedzy Technicznej. 2. Zadanie spełnia/nie spełnia *) warunki: - sanitarne - socjalno-bytowe - bezpieczeństwa i higieny pracy - ochrony przeciwpożarowej - wykonania dostaw - wykonania usług w celu rozruchu klimatyzacji precyzyjnej - określone Umową - określone przepisami szczegółowymi 3. Zadanie zawiera/nie zawiera*) Wad uniemożliwiających przekazanie do użytkowania. Na podstawie powyższych komisja wnioskuje o: DOKONANIE/NIE DOKONANIE*) ODBIORU KOŃCOWEGO BEZ UWAG/Z UWAGAMI*) I PRZEKAZANIE/NIE PRZEKAZANIE*) DO UŻYTKOWANIA W NIK z dniem 19

20 Jednocześnie Komisja wnioskuje o wstrzymanie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości. brutto, z tytułu wykrytych Wad, do czasu ich usunięcia potwierdzonego ponownym protokołem odbioru końcowego bez uwag. Termin usunięcia wszystkich Wad przez Wykonawcę został ustalony na:.. Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków komisji: 1. ze strony Najwyższej Izby Kontroli (Zamawiający): l Imię i Nazwisko p ze strony (Wykonawcy): l Imię i Nazwisko p Podpis Podpis 3. przy udziale: l p 1 2 Imię i Nazwisko Podpis *) niepotrzebne skreślić 20

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/SR/NM/2015 wzór. zawarta w dniu... w Poznaniu

UMOWA NR 2/SR/NM/2015 wzór. zawarta w dniu... w Poznaniu UMOWA NR 2/SR/NM/2015 wzór zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Sądem Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, NIP 778-145-05-74 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

UMOWA... z dnia... r.

UMOWA... z dnia... r. ZAŁĄCZNIK NR 6 UMOWA... z dnia... r. zawarta pomiędzy: ZOO Wrocław sp. z o.o. połoŝonym przy ulicy Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-618), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Al. Ks. J. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podstawa sporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo