Ogólne warunki realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki realizacji"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Ogólne warunki realizacji 1. Wyjaśnienie niektórych pojęć użytych w Umowie oraz niniejszym dokumencie. Projekt Wykonawczy będący załącznikiem do niniejszego dokumentu zawiera rozszerzony spis sformułowań i zwrotów. Pojęcie Awaria Krytyczna Awaria Niekrytyczna Czas Rozwiązania Awarii Krytycznej Czas Rozwiązania Awarii Niekrytycznej Czas Reakcji dla Awarii Krytycznej Czas Reakcji dla Awarii Niekrytycznej Dni Robocze Funkcjonalność Opis pojęcia awaria Obszaru (lub dedykowanej dla tego obszaru instalacji klimatyzacji technologicznej obsługującej ten obszar), powodująca utratę Funkcjonalności, objawiająca się tym, że jeden lub więcej Mierników Funkcjonalności przekroczył dopuszczalną wartość odchyłki krytycznej od parametrów określających Funkcjonalność danego Obszaru awaria elementu Obszaru (lub dedykowanej dla tego obszaru instalacji klimatyzacji technologicznej obsługującej ten obszar) obniżająca w sposób istotny bezpieczeństwo Obszaru (pod wzg. Niezawodności systemu i zdolności zapewnienia Funkcjonalności) jednak nie powodująca utraty Funkcjonalności, objawiająca się tym, że jeden lub więcej Mierników Funkcjonalności, przekroczył dopuszczalną wartość odchyłki niekrytycznej maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać problem w ramach istniejących technicznych możliwości obsługiwanych urządzeń i instalacji, tzn. usunąć przyczynę powstania problemu, w tym Awarii Krytycznej, i wyeliminować wszystkie zauważone nieprawidłowości i błędy spowodowane przez problem, w tym Awarii Krytycznej, lub wprowadzić rozwiązanie zastępcze, odpowiednie merytorycznie i funkcjonalnie, które zapewni warunki środowiska wymagane dla zachowania ciągłości pracy infrastruktury w tym obszarze. Czas rozwiązania liczony jest od momentu zgłoszenia Awarii Krytycznej Wykonawcy przez Zamawiającego. maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać problem w ramach istniejących technicznych możliwości obsługiwanych urządzeń i instalacji, tzn. usunąć przyczynę powstania problemu, w tym Awarii Niekrytycznej, i wyeliminować wszystkie zauważone nieprawidłowości i błędy spowodowane przez problem, w tym Awarii Niekrytycznej, lub wprowadzić rozwiązanie zastępcze, odpowiednie merytorycznie i funkcjonalnie, które zapewni warunki środowiska wymagane dla zachowania ciągłości pracy infrastruktury w tym Obszarze. Czas rozwiązania liczony jest od momentu zgłoszenia Awarii Niekrytycznej Wykonawcy przez Zamawiającego. czas liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego do momentu przystąpienia do rozwiązywania problemu czas liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego do momentu przystąpienia do rozwiązywania problemu dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr.4 poz.28 ze zm.). zespół parametrów środowiska wewnętrznego jak np.: powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna) obsługiwanego Obszaru jakie ma zapewnić system klimatyzacji technologicznej obsługujący dany Obszar. 1

2 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Mierniki Funkcjonalności Niezawodność Kierownik Budowy Obszar Ogólny Harmonogram Prac Plac Budowy Projekt Wykonawczy Przedmiar Robót Przedmiot Zamówienia Przegląd Okresowy Roboty Budowlane Serwerownia Obsługa Serwisowa oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót Budowlanych, której Zamawiający na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa zespół parametrów środowiska jak np. powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna) danego Obszaru, określonych wartościami granicznymi niekrytycznymi (górną i dolną) oraz wartościami granicznymi krytycznymi (górną i dolną), po przekroczeniu których stwierdza się wystąpienie odpowiednio: Awarii Niekrytycznej lub Awarii Krytycznej cecha elementów składowych Obszaru świadcząca o gotowości obszaru do pełnienia funkcji w chwili t w tym instalacji klimatyzacji technologicznej obsługującej dany Obszar, przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji (w danym zespole czynników wymuszających); określana prawdopodobieństwem nie wystąpienia zdarzenia powodującego Awarię Krytyczną kierownik budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oznacza obszar funkcjonalny - wydzielone pomieszczenia typu data center (Serwerownia, krosownica lub ups-ownia), obsługiwane przez system klimatyzacji technologicznej wstępny harmonogram wykonywania prac, na podstawie którego Wykonawca przygotuje Harmonogram Prac zgodnie z wymaganiami Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego udostępnione Wykonawcy celem realizacji Przedmiotu Zamówienia wielobranżowy projekt wykonawczy wymiany szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni Centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie będący załącznikiem do niniejszego dokumentu przedmiar robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; przedmiar robót zawarty jest w załączniku do niniejszego dokumentu prace szczegółowo opisane w Umowie, niniejszym dokumencie oraz w Projekcie Wykonawczym, które Wykonawca musi wykonać w ramach niniejszego zamówienia oznacza czynności przeprowadzane profilaktycznie w ramach konserwacji wg określonych przez producenta maszyn/ urządzeń, projektanta lub Zamawiającego, zasad określających zarówno zakres czynności konserwacyjnych jak i częstotliwość ich wykonywania w celu zachowania gwarancji (w okresie gwarancyjnym) i utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej (w okresie gwarancyjnym jak i po jego wygaśnięciu). Do zakresu przeglądów okresowych należy także wymiana lub uzupełnianie olejów i smarów, czynników chłodniczych, płynów eksploatacyjnych, filtrów powietrza, filtrów olejowych, cylindrów nawilżaczy parowych, pasków napędowych i pozostałych materiałów eksploatacyjnych, dla których częstotliwość wymian określona jest w warunkach gwarancji, instrukcjach obsługi, DTR bądź określona jest innymi wymaganiami Zamawiającego. roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, których zakres został opisany w Umowie, niniejszym dokumencie i Projekcie Wykonawczym pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego, w którym znajdują się urządzenia informatyczne i centralny węzeł komunikacyjny dla sieci komputerowej; Serwerownia jest częścią Obszaru świadczenie pełnego zakresu usług utrzymania ruchu lub wybranych czynności,. 2

3 np. Przeglądów Okresowych lub napraw awaryjnych STWiOR Harmonogram Prac Wada Wykonawca Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; STWiOR jest częścią Projektu Wykonawczego harmonogram prac, w/g którego Wykonawca będzie realizował Przedmiot Zamówienia brak którejkolwiek z funkcjonalności wymienionej w opisie Przedmiotu Zamówienia lub niezgodne z wymaganiami wykonanie Robót Budowlanych, lub ukryte usterki w wykonaniu Robót Budowlanych, które zostaną stwierdzone w trakcie odbioru końcowego, obowiązywania gwarancji i świadczenia przez Wykonawcę Obsługi Serwisowej oznacza osobę fizyczną lub prawną, której Zamawiający powierzył wykonywanie całości zakresu usług objętych Przedmiotem Zamówienia na mocy podpisanej Umowy Zamawiający Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa Informacje w sprawie Przedmiotu Zamówienia W ramach Przedmiotu Zamówienia należy w szczególności: 2.1. Wykonać kompleksową wymianę dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych, dla Serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego, na parterze budynku A Centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi oraz sprawowanie Przeglądów Okresowych i Obsługi Serwisowej na zamontowane urządzenia i instalacje przez okres udzielonej gwarancji wynoszący 36 miesięcy Realizacja robót ma nastąpić zgodnie z wielobranżowym Projektem Wykonawczym nr 07/2011 pn.: Wymiana szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni Centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie opracowanym przez Pracownię Projektowo-Usługową INSTALATOR z Kielc w 2011 roku. Projekt Wykonawczy jest załącznikiem do niniejszego dokumentu. Z uwagi na wzrost ilości serwerów i dwukrotne zwiększenie wymaganej mocy chłodniczej (do 40 kw całkowitej wydajności chłodniczej jednej nowej szafy) występują znaczne różnice gabarytowe pomiędzy istniejącymi szafami klimatyzacji precyzyjnej, a nowymi. Stwarza to duże problemy lokalizacyjne w ciasnej Serwerowni, zaadoptowanej w 2003 r. z dwóch pomieszczeń biurowych i wymaga wykonania w ramach niniejszego zamówienia szeregu prac dodatkowych. Między innymi: 2.3. Wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w obszarze Serwerowni i w jej pobliżu, 2.4. Wykonania powiększenia istniejącej konstrukcji wsporczej (platformy) z dotychczasowymi skraplaczami, przystosowując ją do skraplaczy dla nowych szaf klimatyzacyjnych (platforma większa niż obecnie ) i posadowienie jej elementów na stromym dachu dołączając je do konstrukcji istniejącej, 2.5. Dokonania zmian w aranżacji Serwerowni ( stworzenie zimnych i gorących korytarzy), 2.6. Dokonania zmian lokalizacji szaf klimatyzacyjnych, 2.7. Montażu podpodłogowych kierownic powietrza (dla nawiewu podpodłogowego), 2.8. Zwiększenia powierzchni podłogowych kratek nawiewnych oraz korektę ich lokalizacji, 2.9. Zabezpieczenia Serwerowni przed fałszywym przepływem powietrza poprzez montaż dodatkowych przegród stałych i przesuwnych oraz aluminiowej rolety, Wymuszenia prawidłowej cyrkulacji powietrza poprzez montaż dodatkowego kanału wentylacyjnego dla powietrza gorącego z zasysaniem z przestrzeni podsufitowej i przetłaczaniem w okolice szaf klimatyzacji precyzyjnej drogą okrężną, poprzez wydzielony przedsionek, który powstanie po dobudowaniu ściany z drzwiami wejściowymi w holu budynku (wszystko w ramach niniejszego zamówienia). Kanał musi być wyposażony w wentylator kanałowy i tłumik akustyczny, Modernizacji modułu świeżego powietrza dla Serwerowni poprzez likwidację dotychczasowej czerpni i wyrzutni na elewacji i dobudowanie nowej instalacji nawiewno-wywiewnej z podłączeniem do centralnego systemu wentylacji mechanicznej w obiekcie,. 3

4 2.12. Rozszerzenia automatyki producenta szaf klimatyzacji precyzyjnej o dodatkowe elementy z uwagi na turnusową pracę szaf w systemie 100 %-owej redundancji oraz bezobsługową pracę Serwerowni. Dodatkowe elementy to między innymi: wyniesiony panel obsługowy systemu sterowania Icom Large, karty IntelliSlot, niezależne monitorowanie i sterowanie szafami za pomocą nadrzędnego systemu sterowania N-form, zainstalowanego na serwerze wskazanym przez Zamawiającego oraz połączenie z systemem monitoringu temperatury i wilgotności firmy EP&M Modernizacja instalacji wodnej do zasilania nawilżaczy w szafach klimatyzacyjnych polegająca na: całkowitej wymianie istniejącej instalacji ze zmianą materiału rurociągów na PP-R typ3 - zgrzewane czołowo, doposażeniu instalacji w stację uzdatniania wody nie uwzględnioną w dokumentacji projektowej złożoną z elementów: filtra wstępnego EPURION A kpl zmiękczacza jonowymiennego EPUROTECH 50/025 DF DUPLEX - 1 kpl lub urządzeń równoważnych zapewniających następujące parametry wody: wstępne usunięcie zawiesiny, zmiękczenie wody do poziomu 0,1 odh, ciągłe zasilanie w wodę o ciśnieniu roboczym od 3,5 bara do 5,5 bara, natężenie przepływu od 0 do 0,36 m3/h wody zmiękczonej, plus dodatkowa ilość na potrzeby regeneracji zmiękczacza bezciśnieniowa kanalizacja. (Koszt tych urządzeń wraz z oprzyrządowaniem i montażem należy dodatkowo uwzględnić w wycenie ofertowej) wykonaniu nowego miejsca włączenia instalacji do systemu wodociągowego w budynku, (dokładne miejsce podłączenia zostanie wskazane na etapie realizacji zamówienia i będzie zmienione w stosunku do załączonego projektu), doposażeniu w zawór szybkozamykający, zawory odcinające kulowe, filtry siatkowe itp., doposażeniu w dodatkowe odejście przyszłościowe instalacji, do zasilania przewidywanych szaf klimatyzacji precyzyjnej na sąsiedniej kondygnacji Wykonaniu całkowicie nowej instalacji odprowadzania skroplin z szaf klimatyzacji precyzyjnej, z zastosowaniem rur o wysokiej odporności termicznej i wzmocnionej szczelności w technologii PP-R typ3 od szaf klimatyzacyjnych do pionu kanalizacji bytowej w pomieszczeniu gabinetu rehabilitacyjnego służby medycznej na poziomie piwnicy. W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji bytowej do pomieszczenia Serwerowni, oprócz głębokiego syfonu przy pionie kanalizacyjnym (z możliwością zalewania go), na każdym przewodzie skroplinowym, wychodzącym z szafy klimatyzacyjnej ma być zamontowany syfon z blokadą antyzapachową, Częściowej modernizacji instalacji hydrantowej z uwagi na włączenie części korytarza (holu) do obszaru Serwerowni poprzez dobudowanie ściany z drzwiami. Modernizacja polega na wyniesieniu instalacji hydrantowej poza obszar Serwerowni (wymaga to zmiany prowadzenia tras instalacyjnych na dwóch kondygnacjach) oraz przeniesienia jednej szafki hydrantowej z jej zabudową w technologii G-K, Zasilania elektrycznego szaf klimatyzacji precyzyjnej z dwóch niezależnych źródeł z samoistnym przełączaniem automatycznym (istniejącego SZR), Modernizacji oświetlenia w obrębie przedsionka Serwerowni wydzielonego z korytarza (holu), Wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych na granicach stref pożarowych dla wszystkich instalacji, wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia ( klapy ppoż., opaski ppoż., masy ppoż. itp.), przy założeniach, że Serwerownia stanowi wydzieloną strefę pożarową, a także każda kondygnacja i każda klatka schodowa stanowi oddzielną strefę pożarową, Wykonania elementów, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby Przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele (realizacja pod klucz i osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych), nawet jeżeli elementy takie nie są wyszczególnione w dokumentacji technicznej (projektowej i kosztorysowej).. 4

5 3. Dodatkowe utrudnienia realizacyjne 3.1. Budynek jest pod opieką konserwatora zabytków, a na wykonanie niniejszego zadania została wydana pozytywna decyzja konserwatorska oraz urzędowa decyzja pozwolenia na budowę, do których należy się dostosować Realizacja robót odbywać się będzie w czynnym obiekcie biurowym i wynikających z tego utrudnieniach: dostępu, czasu, hałasu Zachodzi bezwzględna konieczność utrzymania Serwerowni w nieprzerwanym ruchu pod rygorem naliczenia kar umownych. Z tego powodu występuje konieczność etapowania robót, wydłużenia ich realizacji oraz konieczność wykonania dodatkowych prac zabezpieczających ciągłość pracy serwerów i wynikające z tego tytułu dodatkowe koszty robót. Etapowanie robót związane z utrzymaniem ciągłości chłodzenia w Serwerowni zawarte zostało w załączonym Projekcie Wykonawczym. Jednak, już po wykonaniu projektu, warunki temperaturowe w Serwerowni na tyle się pogorszyły, że obecne szafy klimatyzacyjne muszą pracować jednocześnie. Wpływa to na utrudnienie i konieczność modernizacji etapowania. Ponadto, poza etapowaniem robót należy dodatkowo przewidzieć: prowadzenie wymiany szaf klimatyzacji precyzyjnej wyłącznie przy zewnętrznej temperaturze powietrza poniżej + 12 o C, pracę dodatkowego agregatu chłodu (dostarczonego przez Wykonawcę) na czas wymiany szaf klimatyzacyjnych, zapewniającego utrzymanie temperatury powietrza w Serwerowni poniżej + 26 o C, Przy czym średnie obciążenie podłogi technicznej w serwerowni nie może przekroczyć 150kg /m kilkakrotne zamawianie dźwigu celem wykonania na stromym dachu kolejno: posadowienia pierwszej części dodatkowej konstrukcji wsporczej i jej montażu, demontażu pierwszego skraplacza i posadowienia nowego skraplacza, wniesienia drugiej części dodatkowej konstrukcji wsporczej i jej montażu, demontażu drugiego skraplacza i posadowienia nowego skraplacza Przy demontażu dwóch starych szaf klimatyzacji precyzyjnej należy dokonać ekologicznej utylizacji freonu R22 i przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający ekologiczną utylizację Po modernizacji instalacji hydrantowej, do odbioru należy przedstawić próby ciśnieniowe i wydajnościowe tej instalacji wykonane przez specjalistyczną firmę ze stosownymi uprawnieniami pożarniczymi Przed wykonywaniem robót należy zapoznać się z projektami planowanych prac w pobliżu Serwerowni i prowadzić instalacje w taki sposób by nie utrudniały realizacji kolejnych projektów i nie kolidowały z nimi (w szczególności dotyczy to projektu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych oraz projektu rozbudowy Serwerowni na poziomie piwnic). 4. Uwagi dodatkowe 4.1. Warunkiem przystąpienia do końcowego odbioru robót będzie wykonanie zadania pod klucz, przedstawienie kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz dokonanie rozruchu instalacji i urządzeń oraz uzyskanie parametrów technologicznych zgodnych z projektem Ostateczny odbiór robót nastąpi po dodatkowym odbiorze technologicznym w ruchu w okresie letnim, przy pracy urządzeń w temperaturze zewnętrznej powietrza powyżej +26 o C (tzw. odbiór na zimno ). 5. Zakres zamówienia Realizacja zamówienia będzie w szczególności obejmowała: 5.1. Dostawę materiałów i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz, klap ppoż., materiałów i aparatury elektrycznej, elementów sterowania i automatyki niezbędnej do realizacji inwestycji oraz materiałów budowlanych konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych, 5.2. Realizację robót budowlanych - rozbiórkowych i demontażowych, montażu freonowej instalacji klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji hydrantowej, nawilżania i odprowadzania skroplin, instalacji elektrycznych silnoprądowych i automatyki, oraz zasilania klap ppoż. oraz związanych z instalacjami robót budowlanych konstrukcyjnych, przygotowawczych, poinstalacyjnych i zabezpieczających zgodnie z technologią prowadzenia i odbioru robót, określoną w STWiOR opracowanych w ramach Projektu Wykonawczego będącego załącznikiem do niniejszego opracowania,. 5

6 5.3. Wykonanie elementów, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyszczególnione w dokumentacji technicznej (projektowej i kosztorysowej), 5.4. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i odbiorów technicznych, 5.5. Instruktaż pracowników (min 4 osoby wskazane przez Zamawiającego) w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji, 5.6. Przeglądy Okresowe i Obsługa Serwisowa zamontowanych instalacji i urządzeń w okresie gwarancji tj. przez okres 36 miesięcy. 6. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do: 6.1. Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, Harmonogramu Prac (harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót) Organizacji zaplecza socjalno - technicznego, 6.3. Wykonania robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR, normami, przepisami prawa w tym ustawy prawo budowlane, harmonogramem rzeczowo-finansowym, 6.4. Ubezpieczenia robót, poprzez zawarcie odpowiednich polis z tytułu odpowiedzialności za szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na Placu Budowy, od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy przed zawarciem umowy, 6.5. Zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 6.6. Dokonania rozruchu instalacji i urządzeń przez firmę autoryzowaną przez producenta lub dystrybutora szaf klimatyzacyjnych, 6.7. Stosowania wyłącznie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu na rynku polskim, 6.8. Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń. 7. Szczegółowe wytyczne dla Wykonawcy dotyczące użytkowania Placu Budowy Plac Budowy zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej do r. chyba, że umowa zostanie podpisana po tym terminie, wówczas Plac Budowy zostanie przekazany w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Plac Budowy zostanie przekazany po wcześniejszym dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Harmonogramu Prac oraz odbioru planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.). Przekazanie Placu Budowy nastąpi w sposób protokolarny (wzór protokołu podano poniżej). Od dnia przekazania Wykonawca jest odpowiedzialny za Plac Budowy Zasady ogólne: Zamawiający zobowiązuje się przekazać w użyczenie Wykonawcy znajdujące się na terenie Placu Budowy pomieszczenie techniczne oraz wskaże miejsce ustawienia kontenera do składowania gruzu i odpadów. Za wywóz gruzu i odpadów, a także za zamówienie kontenera na śmieci odpowiada Wykonawca. Porządkowanie Placu Budowy wykonawca musi zapewnić w ramach Przedmiotu Zamówienia, bez naliczania dodatkowych kosztów, Pracownicy Wykonawcy mają prawo korzystać z pomieszczeń socjalnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności z łazienek i toalet położonych najbliżej miejsca prowadzenia robót, a także ze stołówki zakładowej, Na co najmniej 2 dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zgłosi listę pracowników, dla których Zamawiający wystawi przepustki imienne umożliwiające poruszanie się po budynkach Zamawiającego, Pracownicy Wykonawcy nie posiadający przepustek lub mający nieważne przepustki nie będą wpuszczani na teren budynków Zamawiającego, Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia innego pracownika, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed planowanym wprowadzeniem tego pracownika na teren budynków Zamawiającego celem przygotowania przepustki,. 6

7 Pracownik Wykonawcy poza przepustką musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie ochrony Zamawiającego, W przypadku wykonywania prac mogących prowadzić do uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wyposażenia, które zminimalizuje skutki zalewania do czasu usunięcia awarii, Wykonawca musi zabezpieczyć istniejące instalacje ppoż. w taki sposób, żeby nie uległy awarii podczas prowadzonych prac i jednocześnie nie zostały aktywowane W przypadku wykonywania prac mogących wywołać działanie zabezpieczeń ppoż., Wykonawca musi powiadomić kierownika projektu Zamawiającego, że może wystąpić alarm, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania czystości w miejscu prowadzenia prac i na terenie dróg transportowych wewnątrz budynków Zamawiającego, Przebywanie pracowników Wykonawcy w Serwerowni i centrali telefonicznej jak i wszelkie prace tam prowadzone muszą być wykonywane pod czynnym nadzorem pracownika Zamawiającego pełniącego dyżur w danym dniu i za jego zgodą, Zabrania się palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych, spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem środków odurzających na terenie budynków Zamawiającego, pod rygorem unieważnienia przepustki imiennej i zakazu wstępu do budynków Zamawiającego Przystąpienie pracowników Wykonawcy do prac: Pracownicy Wykonawcy muszą się kontaktować przed przystąpieniem do prac z nadzorującym ze strony Zamawiającego w celu określenia zakresu prac do realizacji na dany dzień, Dostęp do pomieszczeń jest możliwy zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę Harmonogramem Prac oraz za zgodą nadzorującego ze strony Zamawiającego, Klucze do pomieszczeń pobiera nadzorujący ze strony Zamawiającego na wniosek pracowników Wykonawcy, Przed przekazaniem pomieszczenia, nadzorujący ze strony Zamawiającego sprawdza stan pomieszczenia i przekazuje Wykonawcy, Od momentu przekazania za pomieszczenie wraz z wyposażeniem odpowiada Wykonawca, Przed przystąpieniem do prac, jeśli to konieczne, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenie i jego wyposażenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem; w szczególności Wykonawca zabezpieczy serwery i inne urządzenia przez zapyleniem, Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przebywania tylko w obrębie pomieszczeń Placu Budowy, Za nadzór nad pracownikami Wykonawcy oraz wszelkie działania na terenie budynków Zamawiającego, odpowiada Wykonawca, 7.3. Wykonywanie prac: Prace głośne oraz wywóz gruzu i odpadów mogą być wykonywane: w dni robocze w godzinach od 8:00-16:00 tylko po uzgodnieniu z kierownikiem projektu Zamawiającego, w dni robocze w godzinach od 16:00-22:00 bez ograniczeń, w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 6:00-22:00, w godzinach nocnych po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem projektu Zamawiającego, W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych (np. wwiercenie w instalację CO, Wod-Kan, elektryczną, sieci komputerowej, światłowodową, telewizyjną, ppoż., itp.) nadzorujący ze strony Zamawiającego natychmiast zostanie powiadomiony, a prace zostaną przerwane na czas wyjaśnienia zdarzenia z przedstawicielem Wykonawcy; wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zapobieżenie skutkom i ograniczenia rozmiarów szkody, 7.4. Zakończenie prac: Zakończenie prac w danym dniu pracownicy Wykonawcy każdorazowo zgłaszają nadzorującemu prace ze strony Zamawiającego,. 7

8 Nadzorujący prace w danym dniu ze strony Zamawiającego dokonuje odbioru przekazywanych pomieszczeń, Klucze do pomieszczeń Wykonawca zdaje nadzorującemu ze strony Zamawiającego, Po zakończeniu Robót Budowlanych i prac na dany dzień, Wykonawca musi obowiązkowo dokonać odkurzenia rejonu, który uległ zapyleniu lub zabrudzeniu, a jeżeli zajdzie konieczność zmyć na mokro, Plac Budowy musi być zostawiony w takim stanie, żeby umożliwić Zamawiającemu bieżącą pracę (czynny zakład pracy), Wszelkie zauważone usterki i zniszczenia muszą być usunięte przez Wykonawcę natychmiast, Pracownicy Wykonawcy mogą opuścić Plac Budowy dopiero po uzyskaniu zgody nadzorującego ze strony Zamawiającego. 8. Zasady przeprowadzenia instruktażu dla pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji dostarczonych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz obsługi systemu zdalnego zarządzania klimatyzacją poprzez sieć komputerową Wykonawca przeprowadzi kompletny instruktaż dotyczący eksploatacji wykonanej instalacji systemu klimatyzacji precyzyjnej, wykonanej instalacji i obsługi zarządzania poprzez sieć komputerową dla min. 4 osób z siedziby głównej Zamawiającego w Warszawie. Instruktaż nie może trwać krócej niż 6 godzin. Potwierdzeniem wykonania usługi instruktażu będzie protokół przeprowadzenia instruktażu. Wzór protokołu podano poniżej. Do protokołu Wykonawca musi dołączyć oryginał listy obecności uczestników wskazanych przez Zamawiającego. Usługa instruktażu nie zostanie odebrana przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy jednocześnie protokołu i wymaganej listy obecności. Protokół musi zostać podpisany przez kierownika projektu Zamawiającego wskazanego w Umowie. Protokół należy sporządzić w trzech egzemplarzach, przy czym jeden przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. Oryginały protokołu odbioru Wykonawca dołączy jako załączniki do protokołu odbioru końcowego. Jakikolwiek protokół, w którym kierownik projektu Zamawiającego wskaże uwagi (wypełni pole uwagi), tzw. protokół z uwagami, jest protokołem opisującym błędy Wykonawcy w wykonaniu instruktażu i nie stanowi on protokołu potwierdzającego wykonanie w określonym terminie przedmiotu opisanego w protokole. Oznacza to, że taki protokół nie może być załącznikiem do protokołu odbioru końcowego oraz, że w takim przypadku mogą wystąpić opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. 9. Współpraca nowej klimatyzacji precyzyjnej z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu temperatury i wilgotności firmy EP&M Zamawiający informuje, że w Serwerowni posiada system SCS WIN, tj. system monitoringu temperatury i wilgotności oraz zalania podłogi. System ten jest zintegrowany z obecnie istniejącą klimatyzacją precyzyjną. Wymagane jest zintegrowanie nowej klimatyzacji z systemem firmy EP&M ( Szczecinek, ul. Junacka 7) w zakresie przekazywania komunikatów o zalaniu podłogi w rejonie klimatyzatorów oraz w zakresie przekazywania komunikatów o awariach tych klimatyzatorów. Niezależnie od tego nowo instalowana klimatyzacja precyzyjna musi mieć swój odrębny system sterowania, monitorowania i alarmowania o awariach. System ten musi być możliwy do zainstalowania na udostępnionym przez Zamawiającego serwerze z systemem Windows 2003 Serwer. Komunikacja między serwerem, a klimatyzacją precyzyjną musi przebiegać poprzez sieć komputerową i przy wykorzystaniu protokołów TCP/IP. W razie konieczności Wykonawca rozbuduje tą sieć. 10. Świadczenie Obsługi Serwisowej na instalacje i urządzenia klimatyzacji precyzyjnej Świadczenie Obsługi Serwisowej na instalacje i urządzenia klimatyzacji precyzyjnej zostało szczegółowo opisane w dokumencie "Warunki serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń" będącym częścią Projektu Wykonawczego załączonego do niniejszego dokumentu. Wykonawca świadczy Obsługę Serwisową w celu utrzymania ruchu zamontowanych urządzeń i prawidłowej eksploatacji Serwerowni, wykonuje przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i warunkami gwarancji wydanymi przez producentów lub dystrybutorów urządzeń oraz procedurami ustalonymi z Zamawiającym. W ramach Obsługi Serwisowej Wykonawca nadzoruje także prawidłowe działanie oprogramowania zarządzającego i sterującego urządzeniami klimatyzacji precyzyjnej oraz dokonuje aktualizacji oprogramowania w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia, w którym aktualizację wprowadzi producent. Brak wykonania aktualizacji oprogramowania w wymaganym terminie traktowany jest jako niedotrzymanie czasu usunięcia Awarii Niekrytycznej. Świadczenie Obsługi Serwisowej musi być prowadzone przez autoryzowany serwis producenta bądź autoryzowaną przez niego firmę. Na tę okoliczność Wykonawca wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru technicznego przedstawi kopie zawartych umów Umowa o świadczenie usług na rzecz osoby trzeciej z autoryzowaną firmą serwisową (o ile sam wykonawca nie posiada takiej autoryzacji). Umowa ta winna zawierać szczegółowy zakres czynności przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji przewidzianych przez producentów tak, aby zapewnić ich ciągłą i bezawaryjną pracę. Potwierdzeniem usunięcia Awarii Krytycznej lub Awarii Niekrytycznej będzie protokół usunięcia awarii, w którym wskazano przyczynę awarii, a także dzień i godzinę jej usunięcia. Wzór protokołu podano poniżej. Protokół musi zostać podpisany wyraźnie. 8

9 przez pracownika Zamawiającego, który potwierdził skuteczność naprawy, tj. czy w Obszarze przywrócona została wymagana Funkcjonalność i Niezawodność. Protokół należy sporządzić w trzech egzemplarzach, przy czym jeden przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest Wykonawca. 11. Świadczenie Przeglądów Okresowych na instalacje i urządzenia klimatyzacji precyzyjnej Wykonawca wykona 36 Przeglądów Okresowych, jeden miesięcznie, począwszy od kolejnego miesiąca w stosunku do miesiąca, w którym podpisano końcowy protokół odbioru. Każdy Przegląd Okresowy należy wykonać od 1 do 10 dnia danego miesiąca. Świadczenie Przeglądów Okresowych na instalacje i urządzenia klimatyzacji precyzyjnej zostało szczegółowo opisane w dokumencie "Warunki serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń" będącym częścią Projektu Wykonawczego załączonego do niniejszego dokumentu. W ramach Przeglądów Okresowych Wykonawca wymienia i czyści części eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach...". Wymiana części następuje bez dodatkowych opłat. Wykonawca świadczy Przeglądy Okresowe w celu utrzymania ruchu zamontowanych urządzeń i prawidłowej eksploatacji Serwerowni, wykonuje Przeglądy Okresowe i przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i warunkami gwarancji wydanymi przez producentów urządzeń oraz procedurami ustalonymi z Zamawiającym. Świadczenie Przeglądów Okresowych musi być prowadzone przez autoryzowany serwis producenta bądź jego autoryzowaną firmę. Na tę okoliczność Wykonawca wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru technicznego przedstawi kopie zawartych umów Umowa o świadczenie usług na rzecz osoby trzeciej z autoryzowaną firmą serwisową (o ile sam wykonawca nie posiada takiej autoryzacji). Umowa ta winna zawierać szczegółowy zakres czynności przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji przewidzianych przez producentów tak, aby zapewnić ich ciągłą i bezawaryjną pracę. Potwierdzeniem wykonania Przeglądu Okresowego będzie protokół przeprowadzenia Przeglądu Okresowego. Wzór protokołu podano poniżej. Protokół musi zostać podpisany wyraźnie przez pracownika Zamawiającego, który uczestniczył w procesie wykonywania tego przeglądu. Protokół należy sporządzić w trzech egzemplarzach, przy czym jeden przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. Dokładny termin i godzinę przeprowadzenia Przeglądu Okresowego Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż na 7 dni przed planowaną wizytą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmówienia Wykonawcy wstępu do lokalizacji wskazanych w Obszarze w przypadku, jeżeli termin i godzina przeprowadzenia Przeglądu Okresowego nie zostaną ustalone z wymaganym wyprzedzeniem. W takim wypadku odpowiedzialność za możliwe opóźnienie w przeprowadzeniu Przeglądu Okresowego ponosi Wykonawca. Jakikolwiek protokół, w którym pracownik Zamawiającego wskaże uwagi (wypełni pole uwagi), tzw. protokół z uwagami, jest protokołem opisującym błędy Wykonawcy w wykonaniu Przeglądu Okresowego i nie stanowi on protokołu potwierdzającego wykonanie w określonym terminie przedmiotu opisanego w protokole. Oznacza to, że w takim przypadku mogą wystąpić opóźnienia w wykonaniu Przeglądu Okresowego z winy Wykonawcy. 12. Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na wykonane Roboty Budowlane, usługi, instalacje, systemy, urządzenia klimatyzacji precyzyjnej oraz dokumentację powykonawczą Wykonawca pokrywa koszty robocizny oraz dojazdu serwisantów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów, urządzeń, systemów oraz robót powstałych przy usuwaniu tych wad. Okres gwarancji na całość Przedmiotu Zamówienia przedłuża się o czas trwania danej wymiany lub naprawy Gwarancja na Roboty Budowlane Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji Wad wykonanych Robót Budowlanych, przedłoży Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosowną reklamację wraz z podaniem terminu ich usunięcia, Obowiązki wynikające z gwarancji na wykonane Roboty Budowlane Wykonawca musi wykonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wad wykonanych Robót Budowlanych w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Gwarancja na instalacje, urządzenia klimatyzacji precyzyjnej, a także na dostarczone urządzenia i oprogramowanie zarządzające klimatyzacją Gwarancja będzie świadczona u Zamawiającego w miejscach instalacji sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Gwarancja obejmuje:. 9

10 naprawę w czasach zgodnych z Czasem Rozwiązania Awarii Krytycznej lub Czasem Rozwiązania Awarii Niekrytycznej, usuwanie Wady w przypadku stwierdzenia Wady, tj. brak którejkolwiek z funkcjonalności wymienionej w opisie Przedmiotu Zamówienia; Zamawiający przedłoży Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia Wady stosowną reklamację wraz z podaniem terminu jej usunięcia, wymianę na nowe w przypadku braku możliwości skutecznej naprawy (odbiór, dostawa, instalacja, rozruch w miejscu aktualnego zainstalowania) przy jednoczesnym zapewnieniu ze strony Wykonawcy utrzymania Funkcjonalności oraz Niezawodności w Obszarze, Obowiązki wynikające z gwarancji na funkcjonalność wymaganą w Przedmiocie Zamówienia Wykonawca musi wykonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Gwarancja na dokumentację powykonawczą Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady dokumentacji powykonawczej, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Przedmiocie Zamówienia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami technicznobudowlanymi, Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji Wad dokumentacji, przedłoży Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosowną reklamację wraz z podaniem terminu ich usunięcia, Obowiązki wynikające z gwarancji na wykonaną dokumentację Wykonawca musi wykonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 13. Utrzymania Funkcjonalności oraz Niezawodności w Obszarze przez okres świadczenia gwarancji lub Obsługi Serwisowej Odpowiednie warunki klimatyczne i ich ciągłość w Obszarze są warunkiem kardynalnym niniejszego Przedmiotu Zamówienia. Mierniki wskazujące przekroczenie (nie utrzymanie) wymaganych parametrów w Obszarze zostały określone jako Mierniki Funkcjonalności. Utrzymanie Funkcjonalności oraz Niezawodności w Obszarze zostało szczegółowo opisane w dokumencie "Warunki serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń" będącym częścią Projektu Wykonawczego załączonego do niniejszego dokumentu. 14. Harmonogram Prac Wykonawca przygotuje Harmonogram Prac na podstawie Ogólnego Harmonogramu Prac przedstawionego poniżej oraz biorąc pod uwagę terminy odbiorów, o których mowa w ust przygotowanie Harmonogramu prac w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy, rozpoczęcie demontażu starej klimatyzacji precyzyjnej nie wcześniej niż po zainstalowaniu i uruchomieniu zastępczego układu klimatyzacji, demontaż zastępczego układu klimatyzacji precyzyjnej po odbiorze rozruchu oraz utrzymania Funkcjonalności i Niezawodności bez uwag, przeprowadzenie instruktażu nie później niż 3 Dni Robocze przed odbiorem końcowym, zgłoszenie do rozruchu nie później niż na 15 dni przed końcem terminu na wykonanie Umowy, zgłoszenie odbioru końcowego nie później niż na 10 Dni Roboczych przed końcem terminu na wykonanie Umowy, odbiór końcowy nie później niż w ostatnim dniu przewidzianym na realizację Umowy (nie wliczając okresu gwarancji, Przeglądów Okresowych oraz Obsługi Serwisowej). Potwierdzeniem wykonania i odbioru Harmonogramu Prac będzie protokół odbioru Harmonogramu Prac. Wzór protokołu podano poniżej. Protokół musi zostać podpisany przez kierownika projektu Zamawiającego wskazanego w Umowie. Protokół należy sporządzić w trzech egzemplarzach, przy czym jeden przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. Oryginały protokołu odbioru Wykonawca dołączy jako załączniki do protokołu odbioru końcowego.. 10

11 Protokół, w którym kierownik projektu Zamawiającego wskaże uwagi (wypełni pole uwagi), tzw. protokół z uwagami, jest protokołem opisującym błędy Wykonawcy w wykonaniu Harmonogramu Prac i nie stanowi on protokołu potwierdzającego wykonanie w określonym terminie przedmiotu opisanego w protokole. Oznacza to, że taki protokół nie może być załącznikiem do protokołu odbioru końcowego oraz, że w takim przypadku mogą wystąpić opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. 15. Terminy odbiorów Odbiory (i przekazania) będą dokonywane w dniu ustalonym pomiędzy kierownikami projektu obu Stron. Ponadto: Odbiór dostaw urządzeń i oprogramowania, w tym sprawdzenie kompletności, braku uszkodzeń mechanicznych, sprawdzenie dostarczonych certyfikatów i dokumentacji techniczno-rozruchowych w ustalonym dniu dostawy; Odbiór rozruchu zastępczej klimatyzacji potwierdzający na podstawie Mierników Funkcjonalności utrzymanie Funkcjonalności i Niezawodności w Obszarze w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór robót demontażowych, likwidacyjnych i utylizacyjnych w ciągu 2 Dni Roboczych; Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 5 Dni Roboczych; Odbiór robót konstrukcyjnych i budowlanych w ciągu 1 Dnia Roboczego; Odbiór robót elektrycznych i ppoż. w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór robót sanitarnych w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór rozruchu nowej klimatyzacji potwierdzający na podstawie Mierników Funkcjonalności utrzymanie Funkcjonalności i Niezawodności w Obszarze w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór sprawdzający poziom hałasu w Serwerowni i pomieszczeniach przyległych w ciągu 2 Dni Roboczych; Odbiór demontażu zastępczej klimatyzacji w ciągu 1 Dnia Roboczego; Odbiór "na zimno" sprawdzający utrzymanie Funkcjonalności i Niezawodności w Obszarze podczas temperatur na zewnątrz przekraczających +26 o C w ciągu 3 Dni Roboczych; Odbiór systemu zarządzającego i sterującego w ciągu 1 Dnia Roboczego; Odbiór przeprowadzenia instruktażu w ciągu 1 Dnia Roboczego; Odbiór końcowy w ciągu 10 Dni Roboczych. 16. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wszystkich branż i przekazanie dokumentacji technicznej Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej wszystkich branż i wymagane dokumentacje techniczne zostały szczegółowo opisane w dokumencie STWiOR. Ponadto: dokumentację powykonawczą Wykonawca opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Zamawiający wymaga dostarczenia pięciu egzemplarzy dokumentacji w formie drukowanej i dwóch egzemplarzy na płycie CD lub DVD, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył dokumentację powykonawczą w formie elektronicznej w formatach PDF oraz dodatkowo w formacie specjalistycznym edytowalnym, np.: dla rysunków projektowych w formacie DWG, a dla dokumentów tekstowych w formacie DOC (nie dopuszcza się przysyłania dokumentów w formacie DOCX, XLSX, itd.), W ramach dokumentacji powykonawczej na dwóch płytach CD lub DVD Wykonawca dostarczy wersję instalacyjną oprogramowania zarządzającego klimatyzacją precyzyjną wraz z plikami konfiguracyjnymi oraz opisem konfiguracji systemu. Załączniki: 1. Projekt Wykonawczy na wymianę szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni Centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie przygotowany przez Pracownię Projektowo-Usługową INSTALATOR z siedzibą w Kielcach.. 11

12 Protokół przekazania z NIK.**) Nr Na podstawie Umowy nr.. z dnia. Najwyższa Izba Kontroli zwana dalej Przekazującym Przekazuje Firmie. Zwanej dalej Odbierającym przedmiot w postaci: Odbierający przyjmuje przedmiot przekazania bez uwag / z uwagami *): Strony ustalają termin usunięcia uwag do dnia Po realizacji uwag przedmiot przekazania podlega/nie podlega*) ponownemu przekazaniu. Niniejszy protokół przekazania, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Warszawa, dnia r. PRZEKAZUJĄCY ODBIERAJĄCY *) niepotrzebne skreślić **) wpisać rodzaj protokołu przekazania np. dokumentacji, Placu Budowy. 12

13 Protokół przekazania do NIK.**) Nr Na podstawie Umowy nr.. z dnia. Firma... zwana dalej Przekazującym Przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli. Zwanej dalej Odbierającym przedmiot w postaci: Odbierający przyjmuje przedmiot przekazania bez uwag / z uwagami *): Strony ustalają termin usunięcia uwag do dnia Po realizacji uwag przedmiot przekazania podlega/nie podlega*) ponownemu przekazaniu. Niniejszy protokół przekazania, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Warszawa, dnia r. PRZEKAZUJĄCY ODBIERAJĄCY *) niepotrzebne skreślić **) wpisać rodzaj protokołu przekazania np. dokumentacji, Placu Budowy. 13

14 Protokół odbioru.**) Nr Na podstawie Umowy nr.. z dnia. Firma. Zwana dalej Wykonawcą Przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci: Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami *): Strony ustalają termin usunięcia uwag do dnia Po realizacji uwag przedmiot odbioru podlega/nie podlega*) ponownemu odbiorowi. Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Warszawa, dnia r. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY *) niepotrzebne skreślić **) wpisać rodzaj protokołu odbioru np. dostaw/prac/dokumentacji/instruktażu, na zimno

15 PROTOKÓŁ Wykonania Przeglądu Okresowego Na podstawie Umowy nr z dnia... Firma..... Dokonała Przeglądu Konserwacyjnego urządzeń zainstalowanych w ramach Umowy zgodnie z Warunkami serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń: Nazwa elementu serwisowanego / czynność Uwagi Zalecane działania do wykonania:..... W wyniku przeprowadzonych czynności przeglądowych dopuszcza się / nie dopuszcza się *) dalsze użytkowanie przedmiotu przeglądu. Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami *): Termin następnego Przeglądu Konserwacyjnego do 10 dnia kolejnego miesiąca. Warszawa, dnia r. Podpis wykonującego przegląd Podpis przedstawiciela Zamawiającego *) niepotrzebne skreślić 15

16 PROTOKÓŁ usunięcia Awarii Krytycznej lub Awarii Niekrytycznej Na podstawie Umowy nr z dnia... Firma..... Dokonała usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego awarii urządzeń zainstalowanych w ramach Umowy. Usunięcie awarii wykonano zgodnie z Warunkami serwisowania i przeglądu instalacji i urządzeń: Nazwa elementu serwisowanego / Wykonana czynność Uwagi W trakcie świadczenia Obsługi Serwisowej stwierdzono, że awaria wystąpiła z powodu:..... W związku z powyższym wykonano:..... W wyniku przeprowadzonych czynności przeglądowych dopuszcza się / nie dopuszcza się *) dalsze użytkowanie przedmiotu przeglądu. Niniejszy protokół jest poświadczeniem zakończenia biegu awarii nr:... Warszawa, dnia r., godzina:... Podpis wykonującego przegląd Podpis przedstawiciela Zamawiającego *) niepotrzebne skreślić 16

17 PROTOKÓŁ usunięcia Wady/stwierdzenia braku możliwości usunięcia Wady *) Na podstawie Umowy nr z dnia... Firma..... Dokonała / nie dokonała *) usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego Wady. Wykonano następujące czynności: Nazwa elementu serwisowanego / Wykonana czynność Uwagi Wada wystąpiła z powodu:..... Wady nie da się usunąć z powodu:..... W wyniku przeprowadzonych czynności naprawczych dopuszcza się / nie dopuszcza się *) dalsze użytkowanie przedmiotu przeglądu. Niniejszy protokół jest poświadczeniem zakończenia biegu Wady nr:... Warszawa, dnia r., godzina:... Podpis Wykonawcy Podpis przedstawiciela Zamawiającego *) niepotrzebne skreślić 17

18 Warszawa, dn. r. PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO Dotyczący wymiany dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie w zakresie: całość Przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 1 umowy nr...z dnia.. I. Końcowego odbioru dokonała komisja w składzie: 1. ze strony Najwyższej Izby Kontroli (Zamawiający): l Imię i Nazwisko p ze strony (Wykonawcy): l Imię i Nazwisko p przy udziale: l Imię i Nazwisko p 1 2 Funkcja Funkcja Funkcja II. III. IV. Zakres rzeczowy podlegający odbiorowi: Wymiana dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla Serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie Zadanie zostało zrealizowane przez firmę.... Dokumentacja eksploatacyjna: p l Nazwa dokumentu Uwagi 18

19 V. Zgodnie z Umową do niniejszego protokołu dołączono poniższe dokumenty: p l Nazwa dokumentu Uwagi VI. Wykaz Wad z terminem ich usunięcia (w przypadku wpisania Wad, należy zaznaczyć sporządzanie protokołu "z uwagami"): p l 1 2 Opis Wady Uwagi VII. Okres gwarancji:. zgodnie z Umową VIII. Na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń komisja stwierdza: 1. Zgodność/niezgodność *) wykonania zadania z projektami, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz Zasadami Wiedzy Technicznej. 2. Zadanie spełnia/nie spełnia *) warunki: - sanitarne - socjalno-bytowe - bezpieczeństwa i higieny pracy - ochrony przeciwpożarowej - wykonania dostaw - wykonania usług w celu rozruchu klimatyzacji precyzyjnej - określone Umową - określone przepisami szczegółowymi 3. Zadanie zawiera/nie zawiera*) Wad uniemożliwiających przekazanie do użytkowania. Na podstawie powyższych komisja wnioskuje o: DOKONANIE/NIE DOKONANIE*) ODBIORU KOŃCOWEGO BEZ UWAG/Z UWAGAMI*) I PRZEKAZANIE/NIE PRZEKAZANIE*) DO UŻYTKOWANIA W NIK z dniem 19

20 Jednocześnie Komisja wnioskuje o wstrzymanie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości. brutto, z tytułu wykrytych Wad, do czasu ich usunięcia potwierdzonego ponownym protokołem odbioru końcowego bez uwag. Termin usunięcia wszystkich Wad przez Wykonawcę został ustalony na:.. Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków komisji: 1. ze strony Najwyższej Izby Kontroli (Zamawiający): l Imię i Nazwisko p ze strony (Wykonawcy): l Imię i Nazwisko p Podpis Podpis 3. przy udziale: l p 1 2 Imię i Nazwisko Podpis *) niepotrzebne skreślić 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek zawarta w dniu... 2014 r. w Łodzi, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i faksów będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Zakres kompleksowej obsługi serwisowej obejmuje: 1. Zapewnienie jakości wydruków i kserokopii zgodnie z dokumentacja techniczną Urządzeń; 2. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem. Wykonawca nazwa.

WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem. Wykonawca nazwa. WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW zawarta w dniu.w.. pomiędzy: I. Inwestor nazwa adres seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem NIP: II. Wykonawca nazwa..,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 zawarta w dniu 2009 roku pomiędzy: Powiatem Drawskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu, którego występują: Stanisław Cybula - Starosta Drawski Andrzej Krauze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta, w dniu. 2011 r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR

- Projekt umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR - Projekt umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu.. 2012 r. w Wałbrzychu, pomiędzy: Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Panem Grzegorzem Kułakiem z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne Ogólne Warunki Gwarancji Zasady ogólne 1. Niniejsze warunki gwarancji stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą (zwaną dalej Gwarantem) a Nabywcą, jeśli nie uzgodniono

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce - wzór

Umowa SR-Siedlce - wzór (ZW/09/2012) Załącznik nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce - wzór Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach zawarta w dniu czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt)

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) DZPZ/333/23 PN/2013 UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) zawarta w dniu. 2013 r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą NIP:.., REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 WZÓR Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Szczecinie, pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2013. reprezentowanym przez:.., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy

UMOWA NR./2013. reprezentowanym przez:.., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy UMOWA NR./2013 W wyniku przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji wymagania równoważne. Wymagania dla materiałów i urządzeń

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji wymagania równoważne. Wymagania dla materiałów i urządzeń Załącznik nr 2 do SIWZ Instalacja klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji wymagania równoważne Wymagania dla materiałów i urządzeń 1. Klimatyzacja precyzyjna. 1.1. Materiał. Przewody freonowe wykonać z miedzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota budowlana usługa dostawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie

Bardziej szczegółowo