STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855z późn. zm.) Grupa 4x4 jest dobrowolnym stowarzyszeniem, samorządną organizacją społeczną powołaną dla propagowania sportu i turystyki motorowej, szczególnie off-roadowej, podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji jego uczestników. 2. Grupa 4x4 posiada osobowość prawną, samodzielnie uchwala wewnętrzne akty prawne dotyczące swojej działalności, określa cele i program działania oraz organizuje swoje struktury. 3. Terenem działalności statutowej Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gdy wymaga tego realizacja innych celów statutowych, Stowarzyszenie może działać również poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Siedzibą władz Grupy 4x4 jest miasto Nowy Sącz. 5. Grupa 4x4 może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym zakresie działania. 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie lub poprzez udział w innych podmiotach gospodarczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zysk z tej działalności przekazywany jest na cele statutowe Działalność Grupy 4x4 opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków oraz osób identyfikujących się z celami stowarzyszenia. 2. Grupa 4x4 może zatrudniać pracowników w tym funkcyjnych członków Zarządu, zlecać odpłatne wykonanie czynności członkom Stowarzyszenia lub innym osobom w celu realizacji celów Stowarzyszenia. 1. Stowarzyszenie Grupa 4x4 posiada własne logo oraz odznakę, których wzór określa Zarząd, Stowarzyszenie Grupa 4x4 posiada własną domenę i stronę internetową. Strona 1 z 11

2 3. Barwy Stowarzyszenia Grupa 4x4 są czerwono-czarno-białe. Rozdział II. Cele i środki działania. Celem Grupy 4x4 jest: propagowanie, organizacja i rozwój popularnego oraz wyczynowego sportu oraz turystyki motorowej w szczególności off-road, 2. rozwijanie wśród kierowców kultury i wiedzy motoryzacyjnej, 3. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz off-road, 4. podnoszenie kwalifikacji uczestników ruchu drogowego, 5. zwiększanie świadomości ekologicznej użytkowników pojazdów terenowych, SUV i 4x4, 6. wychowanie komunikacyjne i ekologiczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 7. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych, pasjonatów i zawodników off-road, integracja tego środowiska, 8. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji na środowisko naturalne, 9. popularyzowanie historii motoryzacji w szczególności w zakresie pojazdów terenowych. 7. Cele powyższe Stowarzyszenie Grupa 4x4 realizuje poprzez: 1. Organizowanie sportowych i turystycznych zawodów motorowych (w szczególności off-road), 2. Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz turystycznych (w szczególności offroad), 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu sportów motorowych, (w szczególności off-road), 4. Organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania kierowców, a szczególnie właścicieli i użytkowników samochodów terenowych, SUV i 4x4, 5. Organizowanie szkolenia członków w celu zdobywania kwalifikacji na asystentów i komisarzy sportowych oraz turystycznych, 6. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami ekologicznymi w zakresie krzewienia kultury sportu i turystyki off-road, Strona 2 z 11

3 8. Propagowanie, wspieranie i wydawanie publikacji, wydawnictw i materiałów promujących, a także reklamowych na temat sportu i turystyki off-road, 9. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej, lub inne organizacje. 8 Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie: 1. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 3. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 5. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 6. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 7. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 8. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 9. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 10. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 11. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 12. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 13. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 14. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 15. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 16. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 17. Ruchome placówki gastronomiczne, 18. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 19. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, Strona 3 z 11

4 20. Przygotowywanie i podawanie napojów, 21. Wydawanie książek, 22. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 23. Pozostała działalność wydawnicza, 24. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 25. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 26. Działalność portali internetowych, 27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 28. Pozostałe badania i analizy techniczne, 29. Działalność agencji reklamowych, 30. Badanie rynku i opinii publicznej, 31. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 32. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 33. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 34. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 35. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 36. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 37. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 38. Działalność organizatorów turystyki, 39. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 40. Działalność w zakresie informacji turystycznej, 41. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 42. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 43. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Strona 4 z 11

5 44. Działalność wspomagająca edukację, 45. Działalność obiektów sportowych, 46. Pozostała działalność związana ze sportem, 47. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 48. Działalność organizacji profesjonalnych, 49. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,. Rozdział III. Członkowie - prawa i obowiązki. Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, 2. honorowych, 3. wspierających Członkiem zwyczajnym zostaje osoba pełnoletnia interesująca się sportem lub turystyką motorową off-road i zagadnieniami związanymi z motoryzacją, pojazdami terenowymi, SUV i 4x4, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki określone w 11 ust Osoba małoletnia powyżej 16 roku życia może zostać członkiem Stowarzyszenia, jednakże do wstąpienia do stowarzyszenia niezbędna jest zgoda jej przedstawicieli ustawowych. 3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla celów stowarzyszenia. 4. Członkiem wspierającym może być wyłącznie osoba prawna zainteresowana działalnością GRUPY4X4 i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską. 5. Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia niezależnie od tego, czy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji, wpłaceniu wpisowego i obowiązującej składki członkowskiej. 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie złożonej deklaracji i opłaceniu zadeklarowanej składki. 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji. 4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia GRUPA 4X4 nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Strona 5 z 11

6 5. Deklaracja członkowska powinna zawierać oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia GRUPA 4X4 i zobowiązanie do opłacania składki, a ponadto imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer PESEL osoby fizycznej. W przypadku osoby prawnej wymagane dane to: nazwa (firma), siedziba, numer REGON, numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z aktualnym odpisem Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach członków stowarzyszenia oraz czynnego i biernego wyboru władz GRUPY 4X4, b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz GRUPY4X4, c) korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez GRUPĘ 4X4, jej urządzeń i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd, d) reprezentowania barw i noszenia odznaki GRUPY4X4, e) brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez GRUPĘ 4X4, f) bezpłatnego wstępu na imprezy GRUPY4X4 na zasadach określonych przez Zarząd. 2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych i honorowych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz reprezentowania barw GRUPY4X4. Mają też prawo w sposób wyraźny informować, że są członkami wspierającymi GRUPY4X4. 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani: 13. a) brać czynny udział w działalności GRUPY4X4 oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz GRUPY4X4, b) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalanych przez Zarząd, c) chronić własność GRUPY4X4 jako wspólne dobro, d) dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię GRUPY4X4, e) krzewić kulturę motoryzacyjną off-road. 2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz GRUPY4X4. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich. 3. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości i terminach ustalanych przez Zarząd, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz GRUPY4X4. 1. Członkostwo ustaje wskutek: 14. a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, b) skreślenia z listy członków z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy, c) wykluczenia z GRUPY4X4, d) śmierci członka. e) rozwiązania stowarzyszenia. 2. Członek może być wykluczony na podstawie decyzji Zarządu za działalność na szkodę GRUPY4X4 lub Strona 6 z 11

7 umyślne nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz GRUPY4X4 Za wzorowe wykonywanie obowiązków statutowych członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia: 15. a) pochwałę na piśmie, b) dyplom, c) Honorową Odznakę GRUPY4X Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz GRUPY4X4 lub działalność na szkodę GRUPY4X4 Zarząd może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary: a) upomnienie, b) naganę, c) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 2 lat, d) wykluczenie z GRUPY4X4. 2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, co nie wstrzymuje orzeczenia Zarządu. 3. W przypadku prawidłowo złożonego odwołania od decyzji Zarządu nakładającej karę dyscyplinarną, Zarząd ma obowiązek zwołania Walnego Zebrania, w celu rozpatrzenia odwołania w terminie 30 dni od jego wniesienia. Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna, 2. Kadencja władz GRUPY4X4 trwa 4 lata. 3. W czasie trwania kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania członków w miejsce ustępujących, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków władz pochodzących z wyboru. 4. Głosowanie nad wyborem władz GRUPY4X4 i w sprawach personalnych jest tajne. 5. Mandat członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji na skutek: a) wystąpienia ze Stowarzyszenia, b) pisemnej rezygnacji, c) odwołania mocą uchwały Walnego Zebrania Walne Zebranie członków GRUPY4X4 jest jego najwyższą władzą. 2. Walne Zebranie członków może być zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Strona 7 z 11

8 3. Walne Zebranie wyborcze odbywa się co 4 lata. 4. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok celem rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, c) na wniosek 1/3 liczby członków. 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 7. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd GRUPY4X4 podając te dane do wiadomości członków nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. 8. Do kompetencji uczestników Walnego Zebrania członków GRUPY4X4 należy w szczególności: a) uchwalanie głównych kierunków działania GRUPY4X4, b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, c) zatwierdzanie budżetu GRUPY4X4, d) udzielanie absolutorium Zarządowi GRUPY4X4 po wysłuchaniu wniosków i rekomendacji Komisji Rewizyjnej, e) ustalenie liczby, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, f) uchwalanie zmian Statutu GRUPY4X4, g) nadawanie godności Członka Honorowego GRUPY4X4, h) uchwalanie regulaminów, 1. W Walnym Zebraniu członków biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący wybrany spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem decydującym. 3. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia GRUPA 4X4 zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w II terminie (30 minut po pierwszym terminie) są ważne bez względu na liczbę obecnych Zarząd GRUPY4X4 prowadzi sprawy Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącą działalnością. 2. Zarząd GRUPY4X4 składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie GRUPY4X4 spośród członków zwyczajnych. Liczbę członków ustala uchwała Walnego Zebrania. 3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Funkcje sekretarza i skarbnika i wice prezesa można łączyć. 4. Do kompetencji Zarządu GRUPY4X4 należą czynności nie zastrzeżone na rzecz innych władz Strona 8 z 11

9 stowarzyszenia, a w szczególności: a) kierowanie działalnością GRUPY4X4 i reprezentowanie go na zewnątrz, b) zarządzanie majątkiem i funduszami, c) uchwalanie planów pracy i budżetu GRUPY4X4, d) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz terminów ich uiszczania, e) analiza corocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej, f) przyznawanie wyróżnień za wzorowe wykonywanie obowiązków członka Stowarzyszenia, g) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zatwierdzanie ich regulaminów, h) opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych, turystycznych i innych, i) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania członków GRUPY4X4, j) zwoływanie i przygotowywanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, k) zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań o wartości nieprzekraczającej złotych. 5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia GRUPA 4X4 odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia 21. GRUPA4X4 i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 2. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić członkowie zwyczajni i honorowi. 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 4. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności GRUPY4X4 ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz przygotowanie stosownych sprawozdań przekazywanych następnie Walnemu Zebraniu; b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia GRUPA4X4 z wnioskami i propozycjami, c) składanie Walnemu Zebraniu członków Stowarzyszenia GRUPA 4X4 sprawozdania ze swej działalności, d) występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium dla Zarządu Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli wynik corocznej kontroli, uzasadnia wniosek o podjęcie uchwały o odwołaniu członków Zarządu. Strona 9 z 11

10 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członków Zarządu. Rozdział V. Majątek i dochody Stowarzyszenia GRUPA 4X Do majątku Stowarzyszenia GRUPA4X4 wchodzą nieruchomości wraz z ruchomościami oraz dochody. 2. Do dochodów stowarzyszenia należą w szczególności: a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich, b) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, c) dotacje, d) wpływy z prowadzonej działalności szkoleniowej, sportowej lub imprez, e) wpływy od sponsorów GRUPY4X4, f) darowizny, spadki i zapisy, g) dochody z ofiarności publicznej, h) dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi. 24. Dochody Stowarzyszenia Grupa4x4 służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego członków. 25. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej ustala Zarząd Stowarzyszenia. 26. Przyjęcie na rzecz Stowarzyszenia spadku może nastąpić wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. Rozdział VI. Zasady reprezentacji. 27. Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagana jest reprezentacja łączna w postaci trzech członków Zarządu Zaciąganie przez Zarząd, w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań o wartości przekraczającej złotych wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zebrania. 2. Zbycie lub obciążenie nieruchomości będącej składnikiem majątku Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności uprzedniej uchwały Walnego Zebrania. Rozdział VII. Strona 10 z 11

11 Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 29. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie wystarczająca jest zwykła większość niezależnie od liczby obecnych. 30. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Rozdział VIII. Przepisy końcowe i przejściowe Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia odbytego w dniu 15 stycznia 2010 roku w Nowym Sączu. Strona 11 z 11

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy... zwane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Forum Choreologiczne i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2 1.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO

STATUT AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO STATUT AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę AUTOMOBILKLUB KIELECKI i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu AUTOMOBILKLUBEM. 2 Automobilklub jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T! UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN! PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU!

S T A T U T! UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN! PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU! S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU R O Z D Z I A Ł 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy HURAGAN zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy MKS Chełmiec zwany dalej Klubem". 1 Klub Sportowy Chełmiec

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Klubem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy MUSU Warszawa zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA "WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW"

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW STATUT STOWARZYSZENIA "WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW" ROZDZIAŁ 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawskie Towarzystwo Cyklistów zwane dalej "WTC".

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy... zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKALAR przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKALAR przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKALAR przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Uczniowski Klub Sportowy SKALAR

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji Statut Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Tekst jednolity Stan na dzień 4 września 2008 r. 1 STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Drukarz, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zwane dalej "Towarzystwem" jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Batory. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Batory. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Batory Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy Praskie Centrum Sztuk Walki, zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA ROK ZAŁOŻENIA 1991r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA, zwany dalej KLUBEM jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKL MOJE HOBBY (Wersja poprawiona, uchwalona dn. 31 marca 2012 r.)

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKL MOJE HOBBY (Wersja poprawiona, uchwalona dn. 31 marca 2012 r.) STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKL MOJE HOBBY (Wersja poprawiona, uchwalona dn. 31 marca 2012 r.) 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Motocykl Moje Hobby, posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina Koronowo 2012 STATUT KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie KORONOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU TURYSTYKI SZCZĘŚLIWA DOLINA jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej....stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej....stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej...stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I 1 1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA

STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA Stowarzyszenie nosi nazwę Podlaskie Towarzystwo Miłośników Tańca zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Pływackie Swimmers. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Pływackie Swimmers. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Pływackie Swimmers Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Pływackie Swimmers, zwane dalej Klubem jest klubem sportowym w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU GÓRSKIEGO PROBLEM

S T A T U T KLUBU GÓRSKIEGO PROBLEM S T A T U T KLUBU GÓRSKIEGO PROBLEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Klub Górski Problem, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury i turystyki. 1. Klub współpracuje z Klubem Wysokogórskim w Lubinie.

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RZEKI WARTY

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RZEKI WARTY STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RZEKI WARTY Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Tworzy się stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Miłośników rzeki Warty zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo Kraków zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTORIA SZCZERCÓW

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTORIA SZCZERCÓW STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTORIA SZCZERCÓW SZCZERCÓW / SIERPIEŃ 2011 1 R O Z D Z I A Ł I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. Ludowy Klub Sportowy ASTORIA Szczerców zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FALENICA

STATUT STOWARZYSZENIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FALENICA STATUT STOWARZYSZENIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FALENICA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy Falenica zwane dalej Klubem i jest klubem sportowym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy,,16 GIGANT POZNAŃ" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

Statut stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Statut stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Klub Turystyki Motocyklowej Husaria" - Piła zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO,,NARCIARNIA ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KLUBU SPORTOWEGO,,NARCIARNIA ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KLUBU SPORTOWEGO,,NARCIARNIA ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Klub Sportowy "NARCIARNIA, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem, które jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Automobilklub Wielkopolski i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy zwane dalej jest Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Centrum Aikido Aikikai Polska

STATUT. Stowarzyszenie Centrum Aikido Aikikai Polska STATUT Stowarzyszenie Centrum Aikido Aikikai Polska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Centrum Aikido Aikikai Polska zwane dalej Stowarzyszeniem jest zrzeszeniem, samorządnym dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ INA" ROZDZIAŁ l Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ INA ROZDZIAŁ l Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ INA" Spis treści: 1. Rozdział l - Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 2. Rozdział II - Cel i środki działania. 3. Rozdział III - Członkowie, ich

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLISTÓW "LEOPOLIS BIKERS" Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLISTÓW LEOPOLIS BIKERS Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLISTÓW "LEOPOLIS BIKERS" Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 cc Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Motocyklistów LEOPOLIS BIKERS i

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Karate Grodzisk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Żółto-Czarni z dnia 27 lutego 2010 roku

STATUT Stowarzyszenia Żółto-Czarni z dnia 27 lutego 2010 roku STATUT Stowarzyszenia Żółto-Czarni z dnia 27 lutego 2010 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Żółto-Czarni w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania &1 Klub nosi nazwę LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIELEŃCZANKA ZIELONKI. &2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS, w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OSTOJA. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OSTOJA. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OSTOJA Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Ostoja zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ.

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH USYTUOWANYCH NAD JEZIOREM WIELKIE PARTĘCZYNY k./tereszewa

STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH USYTUOWANYCH NAD JEZIOREM WIELKIE PARTĘCZYNY k./tereszewa STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH USYTUOWANYCH NAD JEZIOREM WIELKIE PARTĘCZYNY k./tereszewa ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie Statut Stowarzyszenia Chociszewo Wspólna Przyszłość w Chociszewie I. Postanowienia ogólne. II. Cele i środki działania. III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. IV. Władze Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MASOVIA Maszewo. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy Masovia Maszewo, zwany dalej Klubem Sportowym.

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MASOVIA Maszewo. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy Masovia Maszewo, zwany dalej Klubem Sportowym. STATUT KLUBU SPORTOWEGO MASOVIA Maszewo I. Nazwa, charakter prawny, teren działalności, siedziba 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy Masovia Maszewo, zwany dalej Klubem Sportowym. 2 Ludowy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą TENISOWY KLUB SPORTOWY "SLAVIA" RUDA ŚLĄSKA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą TENISOWY KLUB SPORTOWY SLAVIA RUDA ŚLĄSKA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia pod nazwą TENISOWY KLUB SPORTOWY "SLAVIA" RUDA ŚLĄSKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie TENISOWY KLUB SPORTOWY "SLAVIA" RUDA ŚLĄSKA, zwane dalej Klubem jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Global Village Mokobody STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ GLOBAL VILLAGE MOKOBODY

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Global Village Mokobody STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ GLOBAL VILLAGE MOKOBODY STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ GLOBAL VILLAGE MOKOBODY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Global Village Mokobody w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI Wronki 01.03.2012r. 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Kręglarski Dziewiątka Wronki. 2. Klub Kręglarski Dziewiątka

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Mamy Czas. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna

STATUT. Stowarzyszenia Mamy Czas. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna Tekst Jednolity STATUT Stowarzyszenia Mamy Czas Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Mamy Czas. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej, zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego ŻAK w Godziszowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego ŻAK w Godziszowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego ŻAK w Godziszowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe ŻAK w Godziszowie i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZA BORÓWKA. Rozdział I

STATUT STOWARZYSZENIA NASZA BORÓWKA. Rozdział I STATUT STOWARZYSZENIA NASZA BORÓWKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Nasza Borówka i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Bardziej szczegółowo

STATUT BESKIDZKIEGO STOWARZYSZENIA PARALOTNIOWEGO

STATUT BESKIDZKIEGO STOWARZYSZENIA PARALOTNIOWEGO STATUT BESKIDZKIEGO STOWARZYSZENIA PARALOTNIOWEGO I. Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia. 1 Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu statutu Stowarzyszeniem Paralotniowym" nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT GIŻYCKI KLUB SPORTOWY MAMRY w GIŻYCKU

STATUT GIŻYCKI KLUB SPORTOWY MAMRY w GIŻYCKU STATUT GIŻYCKI KLUB SPORTOWY MAMRY w GIŻYCKU str. 1 ROZDZAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Giżycki Klub Sportowy Mamry zwany w dalszej części Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę: Gostyński Klub Rowerowy Cyklista, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Quźnia Dzieciom. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Quźnia Dzieciom. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Quźnia Dzieciom. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Stowarzyszenie nosi nazwę Quźnia Dzieciom, dalej w statucie zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

STATUT. Grupy Biegowej HRmax Żory. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT. Grupy Biegowej HRmax Żory. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT Grupy Biegowej HRmax Żory Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny Grupa Biegowa HRmax Żory zwana dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej nie prowadzącym działalności

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

STATUT Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 9 października 2010 roku

STATUT Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 9 października 2010 roku STATUT Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 9 października 2010 roku I. Postanowienia ogólne. 1 1. Zamojskie Stowarzyszenie Miłośników Astronomii

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł Dąbie

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł Dąbie Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł Dąbie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Klub Sportowy Orzeł Dąbie, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustaw - z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego Dominus

Statut Stowarzyszenia Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego Dominus Statut Stowarzyszenia Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego Dominus Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego

Bardziej szczegółowo

Statut Lodz Rugby League Football Club

Statut Lodz Rugby League Football Club Statut Lodz Rugby League Football Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lodz Rugby League Football Club co w języku polskim oznacza Łódzki Klub

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM TRADYCYJNYCH SZTUK JAPOŃSKICH TENGUKAI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM TRADYCYJNYCH SZTUK JAPOŃSKICH TENGUKAI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM TRADYCYJNYCH SZTUK JAPOŃSKICH TENGUKAI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Centrum Tradycyjnych Sztuk Japońskich TENGUKAI, zwane dalej Stowarzyszeniem działa

Bardziej szczegółowo