STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855z późn. zm.) Grupa 4x4 jest dobrowolnym stowarzyszeniem, samorządną organizacją społeczną powołaną dla propagowania sportu i turystyki motorowej, szczególnie off-roadowej, podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji jego uczestników. 2. Grupa 4x4 posiada osobowość prawną, samodzielnie uchwala wewnętrzne akty prawne dotyczące swojej działalności, określa cele i program działania oraz organizuje swoje struktury. 3. Terenem działalności statutowej Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gdy wymaga tego realizacja innych celów statutowych, Stowarzyszenie może działać również poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Siedzibą władz Grupy 4x4 jest miasto Nowy Sącz. 5. Grupa 4x4 może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym zakresie działania. 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie lub poprzez udział w innych podmiotach gospodarczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zysk z tej działalności przekazywany jest na cele statutowe Działalność Grupy 4x4 opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków oraz osób identyfikujących się z celami stowarzyszenia. 2. Grupa 4x4 może zatrudniać pracowników w tym funkcyjnych członków Zarządu, zlecać odpłatne wykonanie czynności członkom Stowarzyszenia lub innym osobom w celu realizacji celów Stowarzyszenia. 1. Stowarzyszenie Grupa 4x4 posiada własne logo oraz odznakę, których wzór określa Zarząd, Stowarzyszenie Grupa 4x4 posiada własną domenę i stronę internetową. Strona 1 z 11

2 3. Barwy Stowarzyszenia Grupa 4x4 są czerwono-czarno-białe. Rozdział II. Cele i środki działania. Celem Grupy 4x4 jest: propagowanie, organizacja i rozwój popularnego oraz wyczynowego sportu oraz turystyki motorowej w szczególności off-road, 2. rozwijanie wśród kierowców kultury i wiedzy motoryzacyjnej, 3. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz off-road, 4. podnoszenie kwalifikacji uczestników ruchu drogowego, 5. zwiększanie świadomości ekologicznej użytkowników pojazdów terenowych, SUV i 4x4, 6. wychowanie komunikacyjne i ekologiczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 7. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych, pasjonatów i zawodników off-road, integracja tego środowiska, 8. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji na środowisko naturalne, 9. popularyzowanie historii motoryzacji w szczególności w zakresie pojazdów terenowych. 7. Cele powyższe Stowarzyszenie Grupa 4x4 realizuje poprzez: 1. Organizowanie sportowych i turystycznych zawodów motorowych (w szczególności off-road), 2. Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz turystycznych (w szczególności offroad), 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu sportów motorowych, (w szczególności off-road), 4. Organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania kierowców, a szczególnie właścicieli i użytkowników samochodów terenowych, SUV i 4x4, 5. Organizowanie szkolenia członków w celu zdobywania kwalifikacji na asystentów i komisarzy sportowych oraz turystycznych, 6. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami ekologicznymi w zakresie krzewienia kultury sportu i turystyki off-road, Strona 2 z 11

3 8. Propagowanie, wspieranie i wydawanie publikacji, wydawnictw i materiałów promujących, a także reklamowych na temat sportu i turystyki off-road, 9. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej, lub inne organizacje. 8 Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie: 1. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 3. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 5. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 6. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 7. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 8. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 9. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 10. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 11. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 12. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 13. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 14. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 15. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 16. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 17. Ruchome placówki gastronomiczne, 18. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 19. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, Strona 3 z 11

4 20. Przygotowywanie i podawanie napojów, 21. Wydawanie książek, 22. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 23. Pozostała działalność wydawnicza, 24. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 25. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 26. Działalność portali internetowych, 27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 28. Pozostałe badania i analizy techniczne, 29. Działalność agencji reklamowych, 30. Badanie rynku i opinii publicznej, 31. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 32. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 33. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 34. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 35. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 36. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 37. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 38. Działalność organizatorów turystyki, 39. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 40. Działalność w zakresie informacji turystycznej, 41. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 42. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 43. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Strona 4 z 11

5 44. Działalność wspomagająca edukację, 45. Działalność obiektów sportowych, 46. Pozostała działalność związana ze sportem, 47. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 48. Działalność organizacji profesjonalnych, 49. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,. Rozdział III. Członkowie - prawa i obowiązki. Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, 2. honorowych, 3. wspierających Członkiem zwyczajnym zostaje osoba pełnoletnia interesująca się sportem lub turystyką motorową off-road i zagadnieniami związanymi z motoryzacją, pojazdami terenowymi, SUV i 4x4, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki określone w 11 ust Osoba małoletnia powyżej 16 roku życia może zostać członkiem Stowarzyszenia, jednakże do wstąpienia do stowarzyszenia niezbędna jest zgoda jej przedstawicieli ustawowych. 3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla celów stowarzyszenia. 4. Członkiem wspierającym może być wyłącznie osoba prawna zainteresowana działalnością GRUPY4X4 i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską. 5. Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia niezależnie od tego, czy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji, wpłaceniu wpisowego i obowiązującej składki członkowskiej. 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie złożonej deklaracji i opłaceniu zadeklarowanej składki. 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji. 4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia GRUPA 4X4 nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Strona 5 z 11

6 5. Deklaracja członkowska powinna zawierać oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia GRUPA 4X4 i zobowiązanie do opłacania składki, a ponadto imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer PESEL osoby fizycznej. W przypadku osoby prawnej wymagane dane to: nazwa (firma), siedziba, numer REGON, numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z aktualnym odpisem Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach członków stowarzyszenia oraz czynnego i biernego wyboru władz GRUPY 4X4, b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz GRUPY4X4, c) korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez GRUPĘ 4X4, jej urządzeń i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd, d) reprezentowania barw i noszenia odznaki GRUPY4X4, e) brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez GRUPĘ 4X4, f) bezpłatnego wstępu na imprezy GRUPY4X4 na zasadach określonych przez Zarząd. 2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych i honorowych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz reprezentowania barw GRUPY4X4. Mają też prawo w sposób wyraźny informować, że są członkami wspierającymi GRUPY4X4. 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani: 13. a) brać czynny udział w działalności GRUPY4X4 oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz GRUPY4X4, b) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalanych przez Zarząd, c) chronić własność GRUPY4X4 jako wspólne dobro, d) dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię GRUPY4X4, e) krzewić kulturę motoryzacyjną off-road. 2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz GRUPY4X4. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich. 3. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości i terminach ustalanych przez Zarząd, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz GRUPY4X4. 1. Członkostwo ustaje wskutek: 14. a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, b) skreślenia z listy członków z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy, c) wykluczenia z GRUPY4X4, d) śmierci członka. e) rozwiązania stowarzyszenia. 2. Członek może być wykluczony na podstawie decyzji Zarządu za działalność na szkodę GRUPY4X4 lub Strona 6 z 11

7 umyślne nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz GRUPY4X4 Za wzorowe wykonywanie obowiązków statutowych członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia: 15. a) pochwałę na piśmie, b) dyplom, c) Honorową Odznakę GRUPY4X Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz GRUPY4X4 lub działalność na szkodę GRUPY4X4 Zarząd może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary: a) upomnienie, b) naganę, c) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 2 lat, d) wykluczenie z GRUPY4X4. 2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, co nie wstrzymuje orzeczenia Zarządu. 3. W przypadku prawidłowo złożonego odwołania od decyzji Zarządu nakładającej karę dyscyplinarną, Zarząd ma obowiązek zwołania Walnego Zebrania, w celu rozpatrzenia odwołania w terminie 30 dni od jego wniesienia. Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna, 2. Kadencja władz GRUPY4X4 trwa 4 lata. 3. W czasie trwania kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania członków w miejsce ustępujących, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków władz pochodzących z wyboru. 4. Głosowanie nad wyborem władz GRUPY4X4 i w sprawach personalnych jest tajne. 5. Mandat członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji na skutek: a) wystąpienia ze Stowarzyszenia, b) pisemnej rezygnacji, c) odwołania mocą uchwały Walnego Zebrania Walne Zebranie członków GRUPY4X4 jest jego najwyższą władzą. 2. Walne Zebranie członków może być zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Strona 7 z 11

8 3. Walne Zebranie wyborcze odbywa się co 4 lata. 4. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok celem rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, c) na wniosek 1/3 liczby członków. 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 7. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd GRUPY4X4 podając te dane do wiadomości członków nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. 8. Do kompetencji uczestników Walnego Zebrania członków GRUPY4X4 należy w szczególności: a) uchwalanie głównych kierunków działania GRUPY4X4, b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, c) zatwierdzanie budżetu GRUPY4X4, d) udzielanie absolutorium Zarządowi GRUPY4X4 po wysłuchaniu wniosków i rekomendacji Komisji Rewizyjnej, e) ustalenie liczby, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, f) uchwalanie zmian Statutu GRUPY4X4, g) nadawanie godności Członka Honorowego GRUPY4X4, h) uchwalanie regulaminów, 1. W Walnym Zebraniu członków biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący wybrany spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem decydującym. 3. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia GRUPA 4X4 zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w II terminie (30 minut po pierwszym terminie) są ważne bez względu na liczbę obecnych Zarząd GRUPY4X4 prowadzi sprawy Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącą działalnością. 2. Zarząd GRUPY4X4 składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie GRUPY4X4 spośród członków zwyczajnych. Liczbę członków ustala uchwała Walnego Zebrania. 3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Funkcje sekretarza i skarbnika i wice prezesa można łączyć. 4. Do kompetencji Zarządu GRUPY4X4 należą czynności nie zastrzeżone na rzecz innych władz Strona 8 z 11

9 stowarzyszenia, a w szczególności: a) kierowanie działalnością GRUPY4X4 i reprezentowanie go na zewnątrz, b) zarządzanie majątkiem i funduszami, c) uchwalanie planów pracy i budżetu GRUPY4X4, d) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz terminów ich uiszczania, e) analiza corocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej, f) przyznawanie wyróżnień za wzorowe wykonywanie obowiązków członka Stowarzyszenia, g) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zatwierdzanie ich regulaminów, h) opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych, turystycznych i innych, i) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania członków GRUPY4X4, j) zwoływanie i przygotowywanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, k) zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań o wartości nieprzekraczającej złotych. 5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia GRUPA 4X4 odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia 21. GRUPA4X4 i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 2. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić członkowie zwyczajni i honorowi. 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 4. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności GRUPY4X4 ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz przygotowanie stosownych sprawozdań przekazywanych następnie Walnemu Zebraniu; b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia GRUPA4X4 z wnioskami i propozycjami, c) składanie Walnemu Zebraniu członków Stowarzyszenia GRUPA 4X4 sprawozdania ze swej działalności, d) występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium dla Zarządu Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli wynik corocznej kontroli, uzasadnia wniosek o podjęcie uchwały o odwołaniu członków Zarządu. Strona 9 z 11

10 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członków Zarządu. Rozdział V. Majątek i dochody Stowarzyszenia GRUPA 4X Do majątku Stowarzyszenia GRUPA4X4 wchodzą nieruchomości wraz z ruchomościami oraz dochody. 2. Do dochodów stowarzyszenia należą w szczególności: a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich, b) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, c) dotacje, d) wpływy z prowadzonej działalności szkoleniowej, sportowej lub imprez, e) wpływy od sponsorów GRUPY4X4, f) darowizny, spadki i zapisy, g) dochody z ofiarności publicznej, h) dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi. 24. Dochody Stowarzyszenia Grupa4x4 służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego członków. 25. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej ustala Zarząd Stowarzyszenia. 26. Przyjęcie na rzecz Stowarzyszenia spadku może nastąpić wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. Rozdział VI. Zasady reprezentacji. 27. Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagana jest reprezentacja łączna w postaci trzech członków Zarządu Zaciąganie przez Zarząd, w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań o wartości przekraczającej złotych wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zebrania. 2. Zbycie lub obciążenie nieruchomości będącej składnikiem majątku Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności uprzedniej uchwały Walnego Zebrania. Rozdział VII. Strona 10 z 11

11 Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 29. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie wystarczająca jest zwykła większość niezależnie od liczby obecnych. 30. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Rozdział VIII. Przepisy końcowe i przejściowe Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia odbytego w dniu 15 stycznia 2010 roku w Nowym Sączu. Strona 11 z 11

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. AŁ działa zgodnie ze statutem oraz uchwałami władz Klubu i jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego.

Postanowienia ogólne. AŁ działa zgodnie ze statutem oraz uchwałami władz Klubu i jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Automobilklub Łódzki i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu AŁ. AŁ działa zgodnie ze statutem oraz uchwałami władz Klubu i jest członkiem rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Krzycki Klub Tenisowy w skrócie KKT zwany dalej Klubem. 2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zwane dalej "Towarzystwem" jest

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T AUTOMOBILKLUBU KRAKOWSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T AUTOMOBILKLUBU KRAKOWSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T AUTOMOBILKLUBU KRAKOWSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Automobilklub Krakowski" i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu "Klubem" 2. Automobilklub Krakowski

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy... zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU SPORTOWEGO,,SZRENICA,, W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 NAZWA, SIEDZIBA,CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA

S T A T U T KLUBU SPORTOWEGO,,SZRENICA,, W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 NAZWA, SIEDZIBA,CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA S T A T U T KLUBU SPORTOWEGO,,SZRENICA,, W SZKLARSKIEJ PORĘBIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 NAZWA, SIEDZIBA,CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA 1 Klub nosi nazwę: KLUB SPORTOWY,,SZRENICA,, w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy MKS Chełmiec zwany dalej Klubem". 1 Klub Sportowy Chełmiec

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STATUT Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ (zwane dalej Stowarzyszeniem). 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Chrzanów, 19.07.2010 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Rozdział I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywnych

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Klubem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO (aktualizacja 10.03.2011 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK Skorzewo, w

Bardziej szczegółowo

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Federacja Zmotoryzowanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Zmotoryzowanych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy... zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy MUSU Warszawa zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT Klubu Kolarskiego Legia Rozdział I

STATUT Klubu Kolarskiego Legia Rozdział I Tekst jednolity po poprawkach uchwalonych przez Walne Zebranie w dn. 30.01.2010 STATUT Klubu Kolarskiego Legia 1928 Rozdział I 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Kolarski Legia 1928 i zwane jest dalej

Bardziej szczegółowo

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych ul. Wysockiego 11a Wałbrzych

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych ul. Wysockiego 11a Wałbrzych STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA i CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmiec, w skrócie MKS Chełmiec zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy Białe Wilki Warszawa, zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo STATUT Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA Prom

STATUT. STOWARZYSZENIA Prom STATUT STOWARZYSZENIA Prom Rozdział I Postanowienia ogólne. l Stowarzyszenie Prom zwane dalej Stowarzyszeniem '' działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 rok prawo o stowarzyszeniach { dziennik ustaw

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Jastrząb Knyszyn

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Jastrząb Knyszyn STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Jastrząb Knyszyn Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Jastrząb Knyszyn zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Statut Stowarzyszenia Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi z siedzibą w Człuchowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego MARYNKA

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego MARYNKA Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego MARYNKA Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. Uczniowski Klub Sportowy Marynka zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Tekst jednolity Stan na dzień 4 września 2008 r. 1 STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Drukarz, zwany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZYKŁADOWY WZÓR STATUTU UKS STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO.. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy nosi nazwę:..., zwany dalej "Klubem" jest

Bardziej szczegółowo

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Otwock

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Otwock Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Otwock Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Otwock, zwany dalej "Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Bieg Opolski. W dalszej części Statutu zwane będzie Stowarzyszeniem. 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy,,16 GIGANT POZNAŃ" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA W WYSZKOWIE

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA W WYSZKOWIE STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA W WYSZKOWIE Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. & 1 Uczniowski klub sportowy CZWÓRKA w Wyszkowie zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa,,AONet'' zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 3. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Forum Choreologiczne i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania &1 Klub nosi nazwę LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIELEŃCZANKA ZIELONKI. &2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO

STATUT AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO STATUT AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę AUTOMOBILKLUB KIELECKI i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu AUTOMOBILKLUBEM. 2 Automobilklub jest

Bardziej szczegółowo

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę: Gostyński Klub Rowerowy Cyklista, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA OPORÓW z siedzibą w Oporowie

STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA OPORÓW z siedzibą w Oporowie STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA OPORÓW z siedzibą w Oporowie Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Oporów zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH USYTUOWANYCH NAD JEZIOREM WIELKIE PARTĘCZYNY k./tereszewa

STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH USYTUOWANYCH NAD JEZIOREM WIELKIE PARTĘCZYNY k./tereszewa STATUT STOWARZYSZENIA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH USYTUOWANYCH NAD JEZIOREM WIELKIE PARTĘCZYNY k./tereszewa ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Społeczno

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STATUT STOWARZYSZENIA GIREVOY SPORT TORUŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Girevoy Sport Toruń, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Klub Szachowy "GENIUSZ" Statut. ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

Klub Szachowy GENIUSZ Statut. ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Klub Szachowy "GENIUSZ" Statut ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Klub Szachowy "GENIUSZ", zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zainteresowane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Andrychów 2003 1/7

STATUT Andrychów 2003 1/7 STATUT Andrychów 2003 1/7 Statut Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta Andropol Andrychów - przyjęty uchwałą nr 2 Zebrania Założycielskiego z dnia 21 maja 2003r. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo