KLIMATYZATOR ARTEL typ RC, RCL. Instrukcja obs³ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR ARTEL typ RC, RCL. Instrukcja obs³ugi"

Transkrypt

1 PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: , , KLIMATYZATOR ARTEL typ RC, RCL Instrukcja obs³ugi MODEL KASETONOWY. Klimatyzator kasetonowy RC - sk³ada siê z dwóch jednostek: wewnêtrznej i zewnêtrznej, po³¹czonych ze sob¹ izolowanymi rurkami Cu oraz przewodami elektrycznymi. Jednostkê wewnêtrzn¹ montuje siê w suficie pomieszczenia klimatyzowanego. Jednostkê zewnêtrzn¹ montuje siê na œcianie zewnêtrznej lub na dachu, na wczeœniej przygotowanej podstawie. Pilot zdalnego sterowania JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA Wylot powietrza Panel jednostki wewnêtrznej Wlot powietrza Wylot powietrza JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA DIODY: ZASILANIE SLEEP TIMER ODBIOIRNIK EMERGENCY Rury i przewody zasilaj¹ce Przycisk EMERGENCY umo liwia rêczne za³¹czenie klimatyzatora w trybie GRZANIA lub CH ODZENIA bez u ycia pilota zdalnego sterowania Wylot powietrza DZIA ANIE. Klimatyzator jest urz¹dzeniem pozwalaj¹cym na wytworzenie optymalnych warunków temperatury i wilgotnoœci w pomieszczeniach, w których pracuj¹ lub przebywaj¹ ludzie. Pozwala w sposób automatyczny, na obni anie temperatury, a w modelach z pomp¹ ciep³a na podwy szanie temperatury oraz osuszanie powietrza z nadmiaru wilgoci. Powietrze zasysane przez wentylator turbinowy, przechodzi przez przedni¹ kratkê, nastêpnie przez filtr, który zatrzymuje py³y i kurze. Z kolei przechodzi przez lamele wymiennika gdzie ulega och³odzeniu i osuszeniu lub ogrzaniu /pompa ciep³a/ i przez kratki wylotowe przedostaje siê do klimatyzowanego pomieszczenia. Ciep³o pobrane z pomieszczenia jest przetransportowane rurkami Cu do jednostki zewnêtrznej i tam oddane do powietrza otaczaj¹cego. Kierunek ruchu powietrza w pomieszczeniu jest regulowany ³opatkami FLAP. 1/7

2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA. PRZYCISKI I ICH FUNKCJE MODE - naciœniêcie, pozwala na wybór nastêpuj¹cych funkcji; FAN - wentylowanie COOL - och³adzanie DRY - osuszanie HEAT - nagrzewanie /dla pompy ciep³a/ AUTO - praca w trybie automatycznym TEMP - naciœniêcie uruchamia parametry regulowania temperatury W przedziale +18ºC do + 30ºC / w górê i w dó³ / FAN - naciœniêcie pozwala na wybór prêdkoœci obrotów wentylatora HIGH - obroty wysokie MED - obroty œrednie LOW - obroty niskie AUTO - obroty dobierane automatycznie SLEEP - naciœniêcie aktywuje funkcjê pozwalaj¹c¹ na stworzenie komfortowych warunków temperatury i wilgotnoœci w porze nocnej, co pozwala równie na obni enie zu ycia energii elektrycznej. ZEGAR - naciœniêcie pozwala na ustawienie aktualnego czasu HR - ustawianie godziny MIN - ustawianie minuty START - naciœniêcie pozwala na zaprogramowanie czasu w³¹czenia klimatyzatora / godz. i min. / STOP - naciœniêcie pozwala na zaprogramowanie czasu wy³¹czenia klimatyzatora / godz. i min. / SEND - naciskaj¹c - potwierdzamy prawid³owoœæ ustawionych parametrów POWER - rêczne w³¹czenie lub wy³¹czenie klimatyzatora SW - naciskaj¹c - powodujemy uruchamianie lub zatrzymanie ruchomych ³opatek FLAP / kierownic powietrza / UWAGA: LV - naciskaj¹c - unieruchamiamy ruchome ³opatki FLAP w celu ustawienia optymalnego kierunku wylotu powietrza Jednostka wewnêtrzna potwierdza sygna³em dÿwiêkowym /bip/, ka d¹ prawid³ow¹ komendê zadan¹ za pomoc¹ pilota zdalnego sterowania. WYMIANA BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA. Baterie nale y wymieniæ wtedy gdy: - nie œwieci siê wyœwietlacz pilota, - jednostka wewn. nie potwierdza komend sygna³em dÿwiêkowym, - inne uszkodzenia /np. zalanie wod¹/. Stosowaæ nale y tylko nowe baterie 1,5 V. Przy wymianie szczególn¹ uwagê zwracaæ na oznaczenie + i -. FUNKCJE PRACY KLIMATYZATORA. FAN - wentylacja - nacisn¹æ przycisk MODE i wybraæ FAN - klimatyzator wentyluje pomieszczenie COOL - och³adzanie - nacisn¹æ przycisk MODE i wybraæ COOL - klimatyzator och³adza pomieszczenie obni aj¹c jednoczeœnie wilgotnoœæ powietrza. Podczas trwania tej funkcji mo na za pomoc¹ przycisku TEMP dokonywaæ zmiany ustawienia temperatury w pomieszczeniu. Przyk³ad: Je eli w pomieszczeniu jest temp ºC, to uruchomimy klimatyzator ustawiaj¹c temperaturê ni sz¹ ni + 27ºC urz¹dzenie automatycznie reguluje cykle pracy sprê arki, w celu podtrzymania zaprogramowanej temperatury w 2/7

3 Pomieszczeniu. Po zakoñczeniu wprowadzania danych, nale y nacisn¹æ przycisk SEND - sygna³ akustyczny potwierdzi przyjêcie nowo zaprogramowanych parametrów pracy klimatyzatora. DRY - osuszanie - nacisn¹æ przycisk MODE i wybraæ DRY - w³¹cza siê cyklicznie och³adzanie i wentylowanie, co pozwala na utrzymanie niskiej wilgotnoœci bez znacznej straty temperatury w pomieszczeniu. W tej funkcji parametry obrotów wentylatora s¹ dobierane automatycznie. HEAT - nagrzewanie / dla pompy ciep³a / - nacisn¹æ przycisk MODE i wybraæ HEAT - klimatyzator nagrzewa pomieszczenie przy pomocy pompy ciep³a, pobieraj¹c ciep³o z powietrza zewnêtrznego. Aby rozpocz¹æ nagrzewanie nale y wprowadziæ przyciskiem TEMP - temperaturê wy sz¹ ni aktualna temperatura w pomieszczeniu. Przyk³ad: Je eli w pomieszczeniu jest temp. + 18ºC to uruchomimy nagrzewanie ustawiaj¹c temp. wy sz¹ ni + 19ºC. Nie u ywaæ trybu grzania jeœli temperatura zewnêtrzna jest ni sza ni -5 C. AUTO - praca automatyczna - nacisn¹æ przycisk MODE i wybraæ AUTO - w tym trybie nastêpuje automatyczny wybór optymalnych warunków pracy, oparty na kontroli temperatury w pomieszczeniu, przez sondê zainstalowan¹ w jednostce wewnêtrznej klimatyzatora. Je eli temperatura w pomieszczeniu spadnie poni ej + 18ºC - w³¹cza siê cykl nagrzewania i trwa dopóki temperatura w pomieszczeniu nie osi¹gnie powy ej + 20ºC. Je eli temperatura w pomieszczeniu podniesie siê powy ej + 26ºC -w³¹cza siê cykl och³adzania i trwa dopóki temperatura nie opadnie poni ej + 24ºC. REGULOWANE PRÊDKOŒCI OBROTÓW WENTYLATORA. - nacisn¹æ przycisk FAN i wybraæ jeden z trybów AUTO - HIGH - MED. - LOW. Wybieraj¹c tryb AUTO - urz¹dzenie automatycznie wybiera obroty odpowiednie do danych warunków w pomieszczeniu. Prêdkoœci rosn¹ w miarê wzrostu zapotrzebowania "ciep³a" lub "zimna" i odwrotnie. FUNKCJA SLEEP - nacisn¹æ przycisk SLEEP - funkcja automatycznie koryguje temperaturê w porze nocnej tak aby uzyskaæ komfortowe warunki odpoczynku. - w trybie och³adzania i wentylowania temperatura w ci¹gu 2 godz. stopniowo roœnie o 2ºC. - w trybie nagrzewania temperatura w ci¹gu 2 godz. stopniowo maleje o 2ºC. W czasie funkcji SLEEP mo na zaprogramowaæ wy³¹czenie klimatyzatora o dowolnej godzinie i minucie. USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU - nacisn¹æ przycisk ZEGAR - okreœlona czêœæ wyœwietlacza bêdzie migaæ - naciskaj¹c przycisk HR ustawiamy godziny - naciskaj¹c przycisk MIN ustawiamy minuty Po zakoñczonej operacji ustawiania czasu, potwierdzamy wprowadzone parametry naciskaj¹c przycisk SEND. Przyjêcie danych zostanie potwierdzone sygna³em dÿwiêkowym. UWAGA! W celu uruchomienia klimatyzatora w zadanym czasie, nale y pilotem zdalnego sterowania wprowadziæ tryb pracy i ¹dane obroty wentylatora, a potem wy³¹czyæ klimatyzator. PROGRAMOWANIE CZASU W CZENIA KLIMATYZATORA. Nale y programowaæ gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone. Nacisn¹æ przycisk START - okreœlona czêœæ wyœwietlacza bêdzie migaæ i naciskaj¹c HR, a nastêpnie MIN zaprogramowaæ dok³adny czas uruchomienia klimatyzatora. Po zakoñczeniu tej operacji mo na zaprogramowaæ czas wy³¹czenia klimatyzatora, naciskaj¹c przycisk STOP, a potem odpowiednio HR i MIN. W celu potwierdzenia wprowadzonych danych nacisn¹æ przycisk SEND - potwierdzenie otrzymujemy sygna³em dÿwiêkowym. PROGRAMOWANIE CZASU WY CZENIA KLIMATYZATORA. Programowania nale y dokonywaæ podczas jego pracy lub w trakcie programowania czasu w³¹czenia. Nacisn¹æ przycisk STOP - okreœlona czêœæ wyœwietlacza bêdzie migaæ naciskaj¹c HR i MIN zaprogramowaæ dok³adny czas wy³¹czenia klimatyzatora. Oprócz tego, mo na póÿniej zaprogramowaæ dok³adny czas nastêpnego uruchomienia klimatyzatora, naciskaj¹c przycisk START i odpowiednio HR i MIN. Dla potwierdzenia nowo wprowadzonych danych, nacisn¹æ SEND - potwierdzenie sygna³em dÿwiêkowym. 3/7

4 REGULOWANIE KIERUNKU WYP YWU POWIETRZA. Nacisn¹æ przycisk SW - zostaj¹ uruchomione ruchome ³opatki FLAP, które poruszaj¹ siê ruchem zwrotnym z góry w dó³, w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu. Po naciœniêciu przycisku LV - ³opatki zostaj¹ zatrzymane w dowolnym po³o eniu i ruch powietrza zaleca siê kierowaæ: - w trybie och³adzania - równolegle do sufitu - w trybie ogrzewania - ukoœnie UWAGA: Nie wolno ustawiaæ ³opatek ruchomych rêcznie - mo e to groziæ uszkodzeniem mechanizmów. WA NE INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI. Klimatyzator nale y pod³¹czyæ do w³aœciwie zabezpieczonej instalacji elektrycznej, umo liwiaj¹cej natychmiastowe wy³¹czenie urz¹dzenia. Podczas rozruchu lub podczas zatrzymania klimatyzatora mo e byæ s³yszalne delikatne "skrzypienie", które jest efektem ró nicy w czasie nagrzewania siê lub och³adzania elementów klimatyzatora wykonanych z ró nych materia³ów W trybie och³adzanie mo liwe jest ukazywanie siê przez kilka sekund lekkiego "dymku, wychodz¹cego z jednostki wewnêtrznej. Jest to zjawisko normalne wynikaj¹ce z ró nicy temperatury powietrza wyp³ywaj¹cego z urz¹dzenia, a temperatur¹ powietrza otaczaj¹cego. Nie zbli aæ siê do jednostki wewnêtrznej ze przedmiotami emituj¹cymi ciep³o - elementy z tworzyw sztucznych mog¹ ulec zniekszta³ceniom. Nie wtykaæ adnych przedmiotów w miejsca wlotu i wylotu powietrza. Nie tamowaæ swobodnego przep³ywu strugi powietrza w pomieszczeniu - ma to znaczny wp³yw na prawid³ow¹ pracê jednostki wewnêtrznej i zewnêtrznej. SPOSOBY OSZCZÊDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Unikaæ czêstego otwierania drzwi i okien- czêsta wymiana powietrza utrudnia prawid³ow¹ pracê urz¹dzenia. Nie programowaæ zbyt niskiej temp. przy och³adzaniu ani zbyt wysokiej podczas ogrzewania. Nie montowaæ jednostek w miejscach nara onych na bezpoœredni¹ "operacjê" promieni s³onecznych. U ywaæ funkcji programowania czasu w³¹czenia i wy³¹czenia klimatyzatora, szczególnie, gdy nie przebywamy w pomieszczeniu w sposób ci¹g³y - zdecydowanie u ywaæ funkcji SLEEP. ZALECENIA TECHNICZNE Czyszczenie klimatyzatora - bezwzglêdnie od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania, - umyæ jednostki letni¹ wod¹ / 40 C / z dodatkiem lekkich œrodków myj¹cych / bez detergentów, - je eli lamele jednostek s¹ zapchane, nale y je przeczyœciæ silnym strumieniem wody lub powietrza, - bezwzglêdnie oczyœciæ filtry mechaniczne. DOSTÊP DO FILTRÓW. Jednostka wewnêtrzna wyposa ona jest w siatkê wylotu powietrza, która zabezpieczona jest uchwytami przed samoczynnym otwarciem. Aby uzyskaæ dostêp do filtrów nale y wykonaæ dwie proste operacje: - nacisn¹æ w widocznych g³êbieniach uchwyty i œci¹gn¹æ w dó³, - delikatnie poci¹gn¹æ do siebie i odchyliæ obudowê z siatk¹ i uzyskaliœmy dostêp do filtrów 4/7

5 CZYSZCZENIE FILTRÓW MECHANICZNYCH. Oczyszczenie filtrów ma bardzo istotne znaczenie dla prawid³owego dzia³ania klimatyzatora. Po otwarciu obudowy delikatnie wyj¹æ filtry. Oczyœciæ odkurzaczem a w razie potrzeby przemyæ w letniej wodzie Z dodatkiem œrodków myj¹cych bez mocnych detergentów. Zostawiæ filtry do gruntownego osuszenia. Nie wolno pozostawiæ filtrów na s³oñcu Montowaæ filtry dok³adnie osuszone. Nie uruchamiaæ klimatyzatora bez filtrów mechanicznych OPCJA Z FILTRAMI WÊGLOWYMI. Filtry z wêglem aktywnym mo na zamontowaæ pod filtrami mechanicznymi. Wychwytuj¹ one z powietrza w pomieszczeniu nieprzyjemne zapachy i dymy. Filtry wêglowe nale y cyklicznie wymieniaæ - nie wolno ich czyœciæ i ponownie montowaæ. ZALECENIA NA KONIEC SEZONU EKSPLOATACJI. Wyj¹æ i oczyœciæ filtry, po osuszeniu zamontowaæ ponownie. W s³oneczny dzieñ uruchomiæ klimatyzator w funkcji wentylowanie, pozostawiæ na kilka godzin i pozwoliæ na powolne osuszenie jednostek. Po osuszeniu klimatyzatora wy³¹czyæ klimatyzator i wyj¹æ z gniazdka wtyczkê zasilania. JE ELI KLIMATYZATOR NIE PRACUJE. Sprawdziæ czy jest zasilanie energii elektrycznej. Sprawdziæ prawid³owoœæ osadzenia wtyczki w gnieÿdzie. Sprawdziæ czy nie zadzia³a³o zabezpieczenie termiczne. Uwaga: przy braku napiêcia klimatyzator wy³¹cza siê - ponowne uruchomienie nast¹pi po przywróceniu napiêcia w sieci zasilaj¹cej. JE ELI EFEKT CH ODZENIA LUB NAGRZEWANIA JEST MNIEJSZY OD OCZEKIWANEGO. Sprawdziæ ustawienie temperatury na pilocie zdalnego sterowania. Sprawdziæ czy nie s¹ otwarte drzwi lub okna. Sprawdziæ stopieñ zabrudzenia filtrów. Sprawdziæ czy nie jest utrudniona swobodna cyrkulacja powietrza obok jednostek. Sprawdziæ czy na jednostkê zewn. nie padaj¹ bezpoœrednio promienie s³oneczne. W innych przypadkach wezwaæ w³aœciwy serwis techniczny. PROSIMY UWA NIE ZAZNAJOMIÆ SIÊ Z POWY SZ INSTRUKCJ I PRAWID OWO STOSOWAÆ PODANE ZALECENIA. 5/7

6 UWAGI KOÑCOWE. Nie próbujcie montowaæ klimatyzatorów sami, zawsze zwróæcie siê do serwisu technicznego. Ka de ewentualne uszkodzenie /usterka/, wymaga umiejêtnej obs³ugi technicznej, szczególnie w odniesieniu do zasilania elektrycznego. Klimatyzator w zasadzie nie posiada elementów mo liwych do naprawy przez u ytkownika. Ka da zmiana usytuowania jednostek musi zostaæ wykonana przez w³aœciwy serwis. Nie wsadzaæ palców ani innych przedmiotów w miejsce wylotu powietrza - tam pracuje z du ¹ prêdkoœci¹ turbina /wentylator/, która mo e uszkodziæ palce /d³onie/. Nie zatrzymywaæ siê d³ugo w strumieniu strugi zimnego powietrza - szkodzi to zdrowiu ludzi starszych i dzieci a szczególnie osobom chorym. Je eli klimatyzator nie pracuje prawid³owo, przegrzewa siê i nie wy³¹cza go automatyczny wy³¹cznik, to sta³a taka eksploatacja mo e doprowadziæ do po aru, pora enia pr¹dem lub ca³kowitego zniszczenia sprê arki klimatyzatora. W takim przypadku bezwzglêdnie wezwaæ serwis, wy³¹czyæ z sieci elektrycznej i na czas naprawy usun¹æ z pomieszczenia osoby postronne, a w szczególnoœci dzieci. Istnieje mo liwoœæ powstawania nieoczekiwanych awarii. W przypadku zamontowania jednostki wewnêtrznej w niedu ej odleg³oœci od sprzêtu radio-telewizyjnego, sygna³y z ich pilotów mog¹ utrudniaæ dzia³anie klimatyzatora i odwrotnie. Nie blokowaæ wylotów powietrza z jednostek. Nie umieszczaæ roœlin i zwierz¹t bezpoœrednio w strudze powietrza. Nie kierowaæ strugi powietrza w stronê kominka lub innych rozgrzewaj¹cych siê urz¹dzeñ bezpoœredni nadmuch mo e wywo³aæ po ar /lub zagro enie po arem/. Od czasu do czasu przewietrzyæ pomieszczenie. Unikaæ wszelkich kontaktów jednostki wewn. klimatyzatora z wod¹ podczas jego dzia³ania. Na koniec sezonu u ywania klimatyzatora nale y wezwaæ serwis techniczny w celu sprawdzenia poprawnoœci jego dzia³ania. ODDZIA Y: Bielsko-Bia³a ul.nmp Królowej Polski 10 tel./fax: kom: Katowice ul.chorzowska 73b tel./fax: Kraków ul.zakopiañska 2c tel./fax: /7

7 DANE TECHNICZNE MODELI KASETONOWYCH RCL MODEL Jednostka RCL 12RL RCL 18RL RCL 24RL RCL 36RL Wydajnoœæ ch³odnicza W Wydajnoœæ grzewcza W Iloœæ skroplin l/h 1,3 1,9 2,5 5,1 Pobór mocy podczas ch³odzenia W Pobór mocy podczas grzania W Napiêcie elektryczne V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 Pobór pr¹du podczas ch³odzenia A 5,30 8,31 10,38 16,00 Pobór pr¹du podczas grzania A 6,00 8,01 10,78 14,00 Maksymalna g³oœnoœæ jednostki wewnêtrznej dba Maksymalna g³oœnoœæ jednostki wewnêtrznej dba Wydajnoœæ powietrzna 3 m /h 610 Wymiary jednostki wewnêtrznej Szerokoœæ mm Wysokoœæ mm G³êbokoœæ mm Wymiary jednostki zewnêtrznej Szerokoœæ mm Wysokoœæ mm G³êbokoœæ mm Waga jednostki wewnêtrznej kg ,5 Waga jednostki zewnêtrznej kg Typ czynnika ch³odniczego - R410a R410a R410a R410a Zawartoœæ czynnika w uk³adzie kg 1,1 1,45 1,9 3,2 Przy³¹cze ssania inc 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" Przy³¹cze t³oczenia inc 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" Maksymalna d³ugoœæ uk³adu ch³odniczego m Zalecana d³ugoœæ uk³adu ch³odniczego m 4 4,5 5 5 Dope³nienie uk³adu powy ej zalecanej g/m /7

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ RP

KLIMATYZATOR ARTEL typ RP PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37

Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37 Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37 e-mail: sanyo13@sanyo.com.pl www.sanyo.com.pl ODPOMPOWIE

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory typu split

Klimatyzatory typu split Klimatyzatory typu split 01/02 Modele 2012 SERIA SGR1DI Œcienne 9K 12K 18K SERIA SLR1DI 9K 12K 18K SERIA SSR1DI 9K 12K 18K SERIA SSR1DI 9K 12K 18K SERIA EQR1 9K 12K 18K 24K SERIA SERIDI 24K Kasetonowe

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u do ogrzewaczy DHE 18, DHE 21,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014 instrukcja oryginalna wydanie V listopad 04 delta plus delta plus nz DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 8/R-/0/04 Przedsiêbiorstwo Wielobran owe DEFRO Robert Dziube³a 6-067 Strawczyn,

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Ogólne problemy serwisowania pralek Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Konstrukcje pralek ró ni¹ siê bardzo, ale niektóre elementy pojawiaj¹ siê we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi

Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi Kocio³ typ MODERATOR od do 50 kw Moderator sp. z o.o. 7-00 Hajnówka, ul. Listopada 6a Poland tel. (+48 85) 683 5 06 fax (+48 85) 68 4 4 biuro@moderator.com.pl handel@moderator.com.pl Instrukcja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo