Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split"

Transkrypt

1 MPM agd S.A. ul. Brzozowa 3, Milanówek tel.: (22) , fax: (22) Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split modele: AUS-09H53C010B7, AUS-12 H53C110B7, AUS-18 H53C120F9, SPIS TREŚCI I. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 02 II. Opis urządzenia 04 III. Przygotowanie zdalnego sterownika przed eksploatacją 06 IV. Obsługa klimatyzatora 07 V. Serwis i konserwacja 08 VI. Potwierdzenie i analiza awarii 10 VII.Parametry wydajności 12 Dziękujemy za wybranie naszego klimatyzatora. Prosimy odokładne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI OBSŁUGI przed przystąpieniem do eksploatacji i zachowanie jej do późniejszego wykorzystania. Celem dokonania instalacji klimatyzatora prosimy o skontaktowanie się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MPM agd S.A. Nie należy wykonywać instalacji samodzielnie, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.

2 I. UWAGI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA Przed przyst¹pieniem do eksploatacji nale y dok³adnie przeczytaæ i zastosowaæ siê do uwag dotycz¹cych bezpieczeñstwa. Informacje zawarte w tym rozdziale s¹ bardzo wa nymi œrodkami bezpieczeñstwa, które musz¹ byæ przestrzegane. Musi byæ pod³¹czona linia uziemienia Absolutnie nie wolno Wtyczka musi byæ wyjêta Musi byæ wykonane OSTRZE ENIE! Nie ci¹gnij za przewód zasilaj¹cy. Aby wyj¹æ wtyczkê wy³¹czaj¹c zasilanie trzymaj za wtyczkê. W przeciwnym razie przewód w kablu zasilaj¹cym mo e ulec przerwaniu i spowodowaæ po ar. Nie pozwalaj, aby zimne powietrze dmucha³o bezpoœrednio na ciebie przez d³u szy czas. Mog¹ wyst¹piæ problemy ze zdrowiem. Nie wykonuj po³¹czeñ w po³owie kabla zasilaj¹cego ani nie przed³u aj kabla. Z³e po³¹czenie, s³aba izolacja i nadmierny pr¹d dopuszczalny mog¹ spowodowaæ po ar i pora enie pr¹dem. Nie wyci¹gaj wtyczki podczas pracy. (Mo e powstaæ iskra i spowodowaæ po ar). Wyci¹gnij wtyczkê zasilania z gniazdka lub odetnij zasilanie, gdy nie u ywasz klimatyzatora przez d³ugi okres czasu. (Nagromadzony kurz mo e spowodowaæ po ar). Nie uszkadzaj kabla zasilania ani nie wykonuj ³¹czeñ. Na skutek dokonywania ³¹czeñ, ogrzewania kabla zasilaj¹cego mog¹ wyst¹piæ krótkie spiêcia co w konsekwencji mo e doprowadziæ do pora enia elektrycznego lub po aru. Zapewnij oddzielne gniazdo zasilania dla urz¹dzenia, oraz niezale ny wy³¹cznik instalacyjny (bezpiecznik). 02

3 OSTRZE ENIE! Czyœæ klimatyzator miêkk¹ i such¹ szmatk¹. Nie u ywaj do czyszczenia rozpuszczalników chemicznych, œrodków owadobójczych, ³atwopalnych œrodków rozpylanych lub materia³ów, które mog¹ uszkodziæ obudowê klimatyzatora. Urz¹dzenie nale y instalowaæ zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi. Urz¹dzenia nie wolno instalowaæ w pomieszczeniach o du ej wilgotnoœci. Urz¹dzenie musi zostaæ zainstalowane minimum 2 3 m nad pod³og¹. Urz¹dzenie musi zostaæ tak zainstalowane, aby mo na by³o ³atwo od³¹czyæ zasilanie. Nie umieszczaj urz¹dzeñ grzewczych w polu owiewanym bezpoœrednio przez powietrze klimatyzatora, gdy mo e wyst¹piæ niewystarczaj¹ce ch³odzenie. Nie instaluj klimatyzatora w miejscach, gdzie wystêpuj¹ przecieki palnych gazów. W razie przypadkowego zwarcia elektrycznego z klimatyzatora, mo e ³atwo nast¹piæ po ar lub wybuch. W wypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci (zapach spalenizny, itd.) niezw³ocznie zatrzymaj pracê i wy-³¹cz kabel zasilania. Nie u ywaj klimatyzatora do pomieszczeñ specjalnych np; magazynów dla których wymagane s¹ specjalne parametry wilgotnoœci i temperatury. Podczas eksploatowania klimatyzatora zamykaj drzwi i okna. Je eli pomieszczenie klimatyzowane wymaga wietrzenia, to na czas otwarcia okien b¹dÿ drzwi nale y urz¹dzenie wy³¹czyæ. Nie eksploatuj klimatyzatora w trybie COOL/DRY przez d³ugi okres czasu przy wysokiej wilgotnoœci (ponad 80%); przy otwartych drzwiach i oknach, lub w warunkach wysokiej wilgotnoœci, gdy z urz¹dzenia mo e kapaæ woda. Nie instaluj, nie wykonuj prac serwisowych ani nie przemieszczaj klimatyzatora samodzielnie. Nieprawid³owa instalacja mo e spowodowaæ po ar lub pora enie elektryczne. Upadaj¹ce urz¹dzenie mo e zraniæ ludzi lub spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia. W ka dym przypadku skontaktuj siê z serwisem centralnym lub dystrybutorem lokalnym naszych klimatyzatorów. 03

4 II. OPIS URZ DZENIA URZ DZENIE WEWNÊTRZNE Filtr Panel frontowy Wlot powietrza Kabel i wtyczka zasilaj¹ca Lewy/prawy deflektor Deflektor Otwieranie panelu frontowego dla obs³ugi rêcznej Prze³¹cznik kontrolny Prze³¹cznik pracy awaryjnej Wyœwietlacz Zdalny sterownik (pilot) WskaŸnik czasu WskaŸnik czuwania nocnego WskaŸnik pracy URZ DZENIE ZEWNÊTRZNE Wlot powietrza Przewód po³¹czeniowy W¹ odprowadzenia skroplin Wylot powietrza Otwór odprowadzania skroplin 04

5 III. PRZYGOTOWANIE ZDALNEGO STEROWNIKA PRZED EKSPLOATACJ STEROWNIK [PILOT] W³¹czona funkcja grzania Wyœwietlacz LCD W³¹czona funkcja ch³odzenia WskaŸnik aktywnego nawiewu Wahad³owa praca kierunku nadmuchu Wskazanie nastawionej temperatury Rêczne nastawianie kierunku nadmuchu WskaŸnik timera Przycisk trybu pracy klimatyzatora Automatyczny tryb pracy turbiny WskaŸnik si³y nawiewu WskaŸnik pozycji wylotu powietrza Nastawianie czasu Regulator temperatury Przycisk niewykorzystany Wy³¹czenie timera W³¹czenie / wy³¹czenie klimatyzatora W³¹czenie timera / akceptacja nastawionego czasu Si³a nadmuchu Tryb pracy nocnej Styki RESET 05

6 PRZYGOTOWANIE PILOTA Otwórz tyln¹ pokrywê, w³ó baterie. Zewrzyj na krótko styki RESET pincet¹. (Zewrzyj dwa styki RESET po wymianie baterii). UWAGA W przypadku wadliwie pracuj¹cego pilota nale y zewrzeæ dwa styki RESET pilot powinien pracowaæ poprawnie. Sygna³ mo e byæ osi¹gany z odleg³oœci szeœciu metrów bezpoœrednio przed urz¹dzeniem wewnêtrznym. Ostro nie pos³uguj siê pilotem. Nie upuszczaj, nie rzucaj i nie dopuszczaj do zamoczenia. Gdy wciœniemy przycisk, urz¹dzenie wewnêtrzne bêdzie jeden lub dwa razy wydawa³o sygna³ dÿwiêkowy, wskazuj¹c otrzymanie sygna³u. Je eli nie s³ychaæ sygna³u dÿwiêkowego, wciœnij przycisk ponownie. Je eli pilot nie bêdzie u ywany przez d³ugi okres czasu, wyjmij baterie. 06

7 IV. OBS UGA KLIMATYZATORA Procedura obs³ugi Sterowanie pilotem 1 Praca / Zatrzymanie Wciœnij przycisk I/O, aby rozpocz¹æ pracê i naciœnij ponownie, aby j¹ zatrzymaæ. 2 Regulacja temperatury Naciœnij przycisk REGULACJI TEMPERATURY. Temperatura bêdzie siê zmniejsza³a o 1 przez jednokrotne naciœniêcie przycisku i zwiêksza³a o 1 przez jednokrotne naciœniêcie przycisku. Zmiana temperatury bêdzie wyœwietlana na wyœwietlaczu pilota. 3 Regulacja szybkoœci wentylatora Naciœnij przycisk FAN SPEED, zmieniaj¹c szybkoœæ pracy wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego w nastêpuj¹cej kolejnoœci (niskie), (œrednie), (wysokie), (auto). 4 Wybór pracy nocnej Naciœnij przycisk SLEEP wybieraj¹c tryb pracy nocnej i ponownie naciœnij aby anulowaæ. 5 Regulacja kierunku przep³ywu powietrza Zmiana w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. 1. Naciskaj¹c przycisk MANUAL, deflektor przesunie siê o okreœlony k¹t. Zmiana ustawienia deflektora urz¹dzenia wewnêtrznego nast¹pi w nastêpuj¹cej kolejnoœci: (1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) Swing (ko³ysanie). Deflektor rozpocznie pracê w trybie automatycznym (Rys. 2). UWAGA: W trybie DRY lub COOL, powietrze dmucha w dó³ w kierunku 0(4), 0(5) przez jedn¹ godzinê, zmienia siê automatycznie na dmuchanie poziomo aby zapobiec tworzeniu siê kondensatu. 2. Naciœnij przycisk AUTO SWING, deflektor zacznie dzia³aæ. Zmiana kierunku przep³ywu powietrza w prawo / w lewo. Rêcznie odchyl Lewy/Prawy deflektor aby zmieniæ kierunek przep³ywu powietrza na prawy/lewy. Wykonaj regulacjê przed uruchomieniem. W wypadku regulacji podczas pracy odchylaj¹cy siê automatycznie deflektor mo e zacisn¹æ palce (Rys. 1). Rys. 1 PORADA W trybie osuszania lub ch³odzenia zalecamy ustawiæ szybkoœæ Wentylatora na... (auto), powietrze dmucha w dó³ w kierunku... (1). W trybie grzania, zalecamy ustawiæ szybkoœæ Wentylatora na... (auto), powietrze dmucha w dó³ w kierunku... (4). Rys. 2 Steruj pilotem aby regulowaæ kierunek przep³ywu powietrza w górê / w dó³, unikaj¹c obracania deflektora rêcznie, aby nie dopuœciæ do zranienia. 6 Regulacja trybu pracy 1 TrybAUTO Po uruchomieniu, tryb pracy zmieni siê na Ch³odzenie lub ogrzewanie: zgodnie z temperatur¹ pomieszczenia; je eli praca zostaje zatrzymana na dwie godziny, uruchamiana jest w tym samym trybie, który zosta³ ustawiony przed zatrzymaniem. Ustawiony tryb pracy nie bêdzie zak³ócony poprzez zmianê temperatury pomieszczenia. Aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING dla trybu pracy automatycznej. wg temperatury pokoju (RT) powy ej 26 C C C poni ej 23 C tylko ch³odzenie tryb Ch³odz.l Osusz. wg nastawionej temperatury 24 C RT 2 RT 2 z pomp¹ ciep³a tryb Ch³odz.l Osusz. Grzanie wg nastawionej temperatury 24 C RT 2 RT 2 26 C 07

8 2 Tryb Ch³odzenia Naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. Naciœnij przycisk FAN SPEED, aby zmieniæ szybkoœæ pracy wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego. Naciœnij przycisk regulacji temperatury, aby zmieniæ temperaturê. 3 Tryb Osuszania Naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. Naciœnij przycisk FAN SPEED aby zmieniæ szybkoœæ wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego. 4 Tryb FAN Naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. Naciœnij przycisk FAN SPEED aby zmieniæ szybkoœæ wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego. 5 Tryb Grzania Naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. Naciœnij przycisk FAN SPEED aby zmieniæ szybkoœæ wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego. Naciœnij przyciskregulacji temperatury aby zmieniæ nastawê temperatury. PORADA Tryb HEAT: Zdrowe ciep³o polega na ró nicy w stosunku do temperatury zewnêtrznej! Temperatura nastawiona dla ogrzewania nie mo e siê zbyt ró niæ od temperatury zewnêtrznej. Choæ zale y to od obszaru, nastaw temperaturê w granicach 20 C 24 C. Efekt ogrzewania staje siê mniej wydajny, gdy temperatura otoczenia jest ni sza od 5 C. 6 Obs³uga regulatora czasowego Dzia³anie regulatora czasowego 1. Naciœnij przycisk SET gdy zatrzyma siê klimatyzator I z I pulsuje na ekranie Pilota. Naciœnij przycisk OFF gdy klimatyzator pracuje, z pulsuje na ekranie Pilota. 2. Naciœnij przycisk OFF aby wprowadziæ nasta-wienie czasu; naciœnij przycisk OFF jeden raz, regulator czasowy zwiêkszy nastawê o 1 godz., czas bêdzie wyœwietlany na pilocie. 3. Naciœnij przycisk SET aby zatwierdziæ nastawiony czas. przestanie pulsowaæ na ekranie Pilota. Praca regulatora czasowego Je eli chcesz wy³¹czyæ dzia³anie regulatora czasowego, naciœnij przycisk CANCEL, a zniknie nastawiony czas z ekranu pilota. UWAGA 1. W wypadku wy³¹czenia zasilania czas musi zostaæ ponownie nastawiony. W przeciwnym razie praca regulatora nie bêdzie prawid³owa. 2. Je eli klimatyzator by³ w trybie zaprogramowanego TIMERA, ale chcesz zmieniæ czas, musisz skasowaæ poprzedni stan, nastêpnie mo esz nastawiæ nowy warunek czasowy, w przeciwnym razie wyst¹pi b³¹d. 3. Po wybraniu trybu czasu, je eli naciœniesz przypadkowo jeden raz SET, nastawiony czas bêdzie liczony automatycznie od nowa jako podstawowy czas nastawy, a czas na ekranie nie zmieni siê. Je eli wiêc chcesz aby klimatyzator pracowa³ jako podstawowy czas nastawy, musisz ustawiæ czas od nowa. Procedura obs³ugi Sterowanie prze³¹cznikiem pracy awaryjnej W wypadku gdy baterie w pilocie s¹ zu yte, lub pilot jest zepsuty, u yj prze³¹cznika pracy awaryjnej. Po ka dym naciœniêciu prze³¹cznika, zmienia tryb w sekwencji CH ODZENIE GRZANIE ZATRZYMANIE PRACY. PROCEDURA PRACY AWARYJNEJ Nastawiona Szybkoœæ temperatura wentylatora Deflektor 24 C Wysoka Auto SERWIS I KONSERWACJA W przypadku, gdy klimatyzator nie bêdzie u ywany przez d³u szy czas W³¹cz wentylator na 3 4 godziny, aby ca³kowicie osuszyæ wnêtrze urz¹dzenia wewnêtrznego. Wybierz tryb Ch³odzenia lub tryb Grzania i ustaw najwy sz¹ temperaturê. Nastêpnie w³¹cz wentylator. Wy³¹cz klimatyzator, wyjmij wtyczkê z gniazdka, w przeciwnym razie nagromadzony brud mo e spowodowaæ po ar. 08

9 Wyjmij baterie z pilota. V. SERWIS I KONSERWACJA Filtr dezodoryzacyjny, oczyszczacz powietrza, filtry musz¹ byæ czyszczone terminowo. Otwieraj panel frontowy dopiero po ca³kowitym zatrzymaniu siê klimatyzatora. Filtry nale y czyœciæ co dwa tygodnie Wyjmij filtry SERWIS I KONSERWACJA W przypadku, gdy bêdziesz u ywa³ klimatyzatora po d³u szej przerwie Oczyœæ filtry i za³ó je z powrotem. Oczyœæ urz¹dzenie wewnêtrzne miêkk¹ szmatk¹. Do czyszczenia nie u ywaj benzyny, benzenu, detergentów, œrodków owadobójczych itd., poniewa mog¹ uszkodziæ urz¹dzenie. Oczyœæ filtry odkurzaczem lub lekko nimi postukuj¹c. (Je eli s¹ bardzo brudne, umyj filtry w ciep³ej wodzie o temperaturze poni ej 45 C z roz- 0 puszczonym neutralnym œrodkiem czyszcz¹cym). Wloty i wyloty urz¹dzeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych nie powinny byæ zablokowane/zakryte. Umyj filtry w czystej wodzie, a nastêpnie osusz ch³odnym powietrzem. Przewód uziemiaj¹cy nie powinien byæ luÿny. W³ó wtyczkê do gniazdka. Zainstaluj filtry na ich pierwotn¹ pozycjê, nastêpnie wciœnij w dó³ i zamknij panel frontowy. 09

10 Oczyœæ filtry dezodoryzacyjne i oczyszczacz powietrza Najpierw wyjmij filtry, nastêpnie wyjmij filtr dezodoryzacyjny i oczyszczacz powietrza. Umyj filtry w czystej wodzie, a nastêpnie osusz ch³odnym powietrzem. Oczyœæ filtr dezodoryzacyjny i oczyszczacz powietrza ciep³¹ wod¹ o temperaturze poni ej 45 C z rozpuszczonym neutralnym œrodkiem czyszcz¹cym. Zainstaluj filtry na ich pierwotn¹ pozycjê, nastêpnie wciœnij w dó³ i zamknij panel frontowy. VI. POTWIERDZENIE I ANALIZA AWARII Je eli po wykonaniu poni szych czynnoœci nie mo na usun¹æ problemów, skontaktuj siê z naszym najbli szym dystrybutorem lokalnym lub autoryzowanym serwisem w celu uzyskania pomocy. Czy wystêpuje awaria? Analiza awarii Klimatyzator nie pracuje. wcale SPRAWD Czy jest zasilanie? Czy wtyczka zasilaj¹ca znajduje siê w gnieÿdzie sieciowym? Czy nie jest uszkodzony bezpiecznik lub wy³¹czony prze³¹cznik? Czy napiêcie nie jest wy sze ni 253 V lub ni sze ni 207 V? Czy ustawienie czasu TIMERA jest odpowiednie? Pilot nie pracuje i nie wyœwietla Je eli nastêpuj¹ zewnêtrzne zak³ócenia lub tryby robocze s¹ zbyt czêsto zmieniane, pilot mo e utraciæ funkcjê. Prosimy wyj¹æ i ponownie w³o yæ baterie, mo e zacz¹æ dobrze dzia³aæ. Je eli ekran wyœwietla niewyraÿnie, lub wyœwietla wszystkie symbole, zmieniæ baterie. Nie pracuje po naciœniêciu przycisku I/O. Ma to na celu ochroniæ sprê arkê zgodnie z instrukcjami mikroprocesora. Prosimy poczekaæ 3 minuty. 10

11 Wydajnoœæ ch³odzenia i ogrzewania nie jest dobra. Czy nastawiona temperatura jest odpowiednia? Oczyœæ filtry. SprawdŸ czy wloty i wyloty urz¹dzenia wewnêtrznego nie s¹ zablokowane? Czy szybkoœæ wentylatora wewnêtrznego jest ustawiona na nisk¹ prêdkoœæ? Czy drzwi i okna s¹ zamkniête? Powietrze nie jest natychmiast wydmuchiwane po uruchomieniu trybu Grzania. Jest to informacja o pracy. Powietrze bêdzie wydmuchiwane dopiero gdy bêdzie dostatecznie ciep³e. Prosimy poczekaæ. Wentylator urz¹dzenia wewnêtrznego zatrzymuje siê na oko³o 10 minut w czasie ogrzewania. Nastêpuje odmra anie wê ownicy urz¹dzenia zewnêtrznego. Proces ten powinien siê zakoñczyæ w ci¹gu maksymalnie 10 minut. (Zamarza gdy temperatura zewnêtrzna jest niska, a wilgotnoœæ jest wysoka). Wydaje trzaskaj¹ce odg³osy. DŸwiêki tarcia spowodowane przez rozszerzanie i kurczenie panelu frontowego w wyniku zmian temperatury. S³ychaæ dÿwiêk p³yn¹cej wody. Jest to dÿwiêk rozszerzaj¹cego siê czynnika ch³odniczego wewn¹trz klimatyzatora. DŸwiêk nagromadzonej wody spadaj¹cej na wymiennik ciep³a. DŸwiêki topienia szronu na wymienniku ciep³a. Urz¹dzenie wewnêtrzne wydaje dÿwiêk pooosh i klikniêcie. Klikniêcia wentylatora lub sprê arki przy wy- ³¹czaniu/ w³¹czaniu. DŸwiêk poosh czynnika ch³odniczego wewn¹trz klimatyzatora. W powietrzu wydmuchiwanym przez klimatyzator czuæ dziwny zapach. Kolejne cykle klimatyzatora powinny wch³aniaæ zapachy ze œcian, dywanu, mebli i szafy do powietrza. 11

12 Woda wycieka z urz¹dzenia zewnêtrznego. W czasie ch³odzenia przewód po³¹czeniowy lub ³¹cznik przewodu jest och³adzany tworz¹c kondensat. W czasie ogrzewania lub odmra ania bêdzie wyp³ywa³a stopiona woda i para wodna. W czasie ogrzewania kapa³a bêdzie woda na wymienniku ciep³a. VII. PARAMETRY WYDAJNOŒCI Model Funkcja AUS-09H53C010B7 wewnêtrzny zewnêtrzny pompa ciep³a AUS-12H53C110B7 wewnêtrzny zewnêtrzny pompa ciep³a AUS-18H53C120F9 wewnêtrzny zewnêtrzny pompa ciep³a Moc Znamionowa moc ch³odzenia/ogrzewania [W] Standardowa moc wejœciowa [W] Standardowy pr¹d wejœciowy [A] Wielkoœæ przep³ywu powietrza 3 [m /h] Wydajnoœæ osuszania [l/h] 230V~, 50Hz 2600/ (ch³odz.)/870 (ogrzew.) 4,5 (ch³odz.)/4,0 (ogrzew.) 400 0,8 230V~, 50Hz 3300/ (ch³odz.)/1250 (ogrzew.) 5,6 (ch³odz.)/5,5 (ogrzew.) 450 1,2 230V~, 50Hz 5000/ (ch³odz.)/2060 (ogrzew.) 8,7 (ch³odz.)/9,4 (ogrzew.) 850 2,4 Klasa ochrony I Wodoszczelnoœæ IP20 (wewnêtrzny) IP24 (zewnêtrzny) Typ klimatu Iloœæ wsadu czynnika ch³odniczego ( R407C) [g] Poziom ha³asu [ db(a) ] Waga netto [kg] T ,5 41 Wymiary [mm] wysokoœæ szerokoœæ d³ugoœæ UWAGA 1. Wskazany poziom ha³asu pochodzi z testu laboratoryjnego przed opuszczeniem fabryki. 2. Wartoœæ znamionowej wydajnoœci ch³odzenia i znamionowej wydajnoœci ogrzewania jest testowana w poni szych warunkach: CH ODZENIE wewnêtrzny 27 C (DB) 19 C (WB) zewnêtrzny 35 C (DB) 24 C (WB) OGRZEWANIE wewnêtrzny 20 C (DB) 15 C (WB) zewnêtrzny 7 C (DB) 6 C (WB) 3. Wszystkie powy sze dane mog¹ zostaæ zmienione bez uprzedzenia. Ostatnie i dok³adne specyfikacje znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej twojego klimatyzatora. o o 4. Zakres temperatury roboczej: od -5 C do 45 C Ch³odzenie Ch³odzenie Ogrzewanie Ogrzewanie maksymalne minimalne maksymalne minimalne Strona wewnêtrzna DB/WB ( C) 32/23 21/15 27/ 20/ Strona zewnêtrzna DB/WB ( C) 43/26 21/15 24/18-5/-6 5. Je eli napiêcie robocze klimatyzatora przekracza 230V ±10%, klimatyzator mo e pracowaæ wadliwie. 6. Je eli kabel zasilaj¹cy lub kabel pod³¹czeniowy zostan¹ uszkodzone, musz¹ zostaæ wymienione w celu unikniêcia niebezpieczeñstwa przez Punkt Serwisowy, który klimatyzator zamontowa³. 7. Wszelkie zg³oszenia reklamacyjne, prosimy kierowaæ do Punktu Serwisowego, który klimatyzator zamontowa³. 8. Zamontowanie urz¹dzenia samodzielnie b¹dÿ poprzez nie Autoryzowany Punkt Serwisowy MPM skutkuje utrat¹ gwarancji. 12

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Sterownik na cienny RBC-AMT21E NAZWY CZ CI STEROWNIKA. Sekcja wy wietlacza

Sterownik na cienny RBC-AMT21E NAZWY CZ CI STEROWNIKA. Sekcja wy wietlacza Sterownik na cienny RBC-AMT21E NAZWY CZ CI STEROWNIKA Sekcja wy wietlacza Na przyk adowym wy wietlaczu pokazane s dla wyja nienia wszystkie wska niki. W rzeczywisto ci pokazywane s tylko wybrane. Przy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ RP

KLIMATYZATOR ARTEL typ RP PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

FOTO-KLIMA. www.foto-klima.pl KLIMATYZATOR TYPU SPLIT ŚCIENNY Z POMPĄ CIEPŁA C Z Y N N I K R 4 0 7 C

FOTO-KLIMA. www.foto-klima.pl KLIMATYZATOR TYPU SPLIT ŚCIENNY Z POMPĄ CIEPŁA C Z Y N N I K R 4 0 7 C FOTO-KLIMA www.foto-klima.pl KLIMATYZATOR TYPU SPLIT ŚCIENNY Z POMPĄ CIEPŁA C Z Y N N I K R 4 0 7 C PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA AUS-09HR53C010L6/D17 AUS-12HR53C130L6/D17 AUS-18HR53C220D6/D17 AUS-22HR53C230G4

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR PODSTROPOWY

KLIMATYZATOR PODSTROPOWY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PODSTROPOWY Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. SPIS TREŚCI ZASADY

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MS2G 21HRN2 MS3G 30HRN2 Spis treści FUNKCJE PILOTA...4 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...6 MONTAś BATERII...7 USTAWIENIE ZEGARA...8 PRACA AUTOMATYCZNA...9 FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ HP

KLIMATYZATOR ARTEL typ HP PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE PRZEMYS OWY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRZEMYS OWY 350 400 400 S + W 500/4

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Przeczytaj dok adnie niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania klimatyzatora. Pilot Spis tre ci Strona

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

CF-GAS - GAZOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA typu Roof Top

CF-GAS - GAZOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA typu Roof Top OMNI SCL Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja CF P CF GZOW CENTRL KLIMTYZCYJN typu Roof Top Nazwa CF 100 CF 00 CF 00 CF 400 CF 500 CF 00 CF 700 Sprê Sprê standardowy wzmocniony Kod produktu TKPLC100 TKPLC100

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ RC, RCL. Instrukcja obs³ugi

KLIMATYZATOR ARTEL typ RC, RCL. Instrukcja obs³ugi PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk.

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk. User s manual Version 1.0 esky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Português Român Trust UPS series PW-4000T Sloven ina Suomi Svenska Türkçe INSTRUKCJA OBS UGI Informacje

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania.

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. NOWY MODEL 4 Slim W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator RTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. 14 Najwy sza wydajno energetyczna LG dostarcza u ytkownikowi

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzatory typu FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELE Urządzenia ścienne

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzatory typu FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELE Urządzenia ścienne INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzatory typu MODELE Urządzenia ścienne FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1 Filtr powietrza (wewnątrz wlotu powietrza) Wlot powietrza (przód i góra urządzenia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ RI. Instrukcja obs³ugi

KLIMATYZATOR ARTEL typ RI. Instrukcja obs³ugi PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u.

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u. Program 4.2. 1 Instrukcja obs³ugi M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. i c.w.u. EKOSter CWU przeznaczony jest do sterowania nadmuchem kot³a c.o., za³¹czania pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PANEL STERUJ CY CONTROL. Instrukcja obs³ugi

PANEL STERUJ CY CONTROL. Instrukcja obs³ugi PANEL STERUJ CY CONTROL Instrukcja obs³ugi INS-011-002 130x180 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Panel steruj¹cy przeznaczony jest do wspó³pracy z wybranymi regulatorami firmy DK System

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA Środki ostrożności Przed użyciem wielofunkcyjnego pilota przewodowego przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Po przeczytaniu instrukcji przechowuj podręcznik użytkownika w bezpiecznym, łatwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opis elementów regulatora

Opis elementów regulatora 1 Instrukcja obs³ugi DELTA 200 3D przeznaczony jest do sterowania si³ownikiem zaworu 3-drogowego oraz pomp¹ w celu utrzymania temperatury wody w uk³adzie na okreœlonym poziomie lub do zabezpieczenia kot³a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP PRZYSUFITOWY. Model chłodząco/grzewczy ABHG36LRTA ABHG45LRTA ABHG54LRTA PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne:

KLIMATYZATOR: TYP PRZYSUFITOWY. Model chłodząco/grzewczy ABHG36LRTA ABHG45LRTA ABHG54LRTA PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP PRZYSUFITOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ABHG36LRTA ABHG45LRTA ABHG54LRTA ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N G9374379545

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP PODŁOGOWY. Model chłodząco/grzewczy RGF09LA RGF12LA RGF14LA ROV09LA ROV12LA ROV14LA

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP PODŁOGOWY. Model chłodząco/grzewczy RGF09LA RGF12LA RGF14LA ROV09LA ROV12LA ROV14LA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP PODŁOGOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RGF09LA RGF12LA RGF14LA Jednostki zewnętrzne: ROV09LA ROV12LA ROV14LA FUJI Electric Generalny Dystrybutor w

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 2 ANTAP GRUPA I. WSTÊP Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie instalatorów sprzêtu z bran y ciep³owniczej z prawid³owym sposobem monta u ciep³omierza SHARKY

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Ostrze enia. OSTRZE ENIE Oznaczenie to wskazuje na mo liwoêç spowodowania Êmierci lub powa nego okaleczenia.

Ostrze enia. OSTRZE ENIE Oznaczenie to wskazuje na mo liwoêç spowodowania Êmierci lub powa nego okaleczenia. Ostrze enia dotyczàce bezpieczeƒstwa...2 Przygotowanie do u ytkowania...4 U ytkowanie pilota zdalnego sterowania...5 Przycisk wyboru trybu pracy...6 Funkcje dodatkowe...13 Czyszczenie i konserwacja...17

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów kody błędów Wyœwietlacz Wyœwietlacz E:00 Nie ma b³êdów Interfejs Modu³ mocy (zasilania) E:01 E:01 E:02 E:02 E:03 E:03 E:04 E:05 E:05 Migaj¹ce diody LED na koñcu procesu flash Zatrzymanie w aktualnej pozycji,

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

DC inverter A/C klimatyzator centralny (jednostka zewnêtrzna)

DC inverter A/C klimatyzator centralny (jednostka zewnêtrzna) DC inverter A/C klimatyzator centralny (jednostka zewnêtrzna) Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi i postêpowanie wed³ug jej zaleceñ. Prosimy o zachowanie instrukcji, gdy mo e okazaæ

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo