Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split"

Transkrypt

1 MPM agd S.A. ul. Brzozowa 3, Milanówek tel.: (22) , fax: (22) Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split modele: AUS-09H53C010B7, AUS-12 H53C110B7, AUS-18 H53C120F9, SPIS TREŚCI I. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 02 II. Opis urządzenia 04 III. Przygotowanie zdalnego sterownika przed eksploatacją 06 IV. Obsługa klimatyzatora 07 V. Serwis i konserwacja 08 VI. Potwierdzenie i analiza awarii 10 VII.Parametry wydajności 12 Dziękujemy za wybranie naszego klimatyzatora. Prosimy odokładne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI OBSŁUGI przed przystąpieniem do eksploatacji i zachowanie jej do późniejszego wykorzystania. Celem dokonania instalacji klimatyzatora prosimy o skontaktowanie się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MPM agd S.A. Nie należy wykonywać instalacji samodzielnie, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.

2 I. UWAGI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA Przed przyst¹pieniem do eksploatacji nale y dok³adnie przeczytaæ i zastosowaæ siê do uwag dotycz¹cych bezpieczeñstwa. Informacje zawarte w tym rozdziale s¹ bardzo wa nymi œrodkami bezpieczeñstwa, które musz¹ byæ przestrzegane. Musi byæ pod³¹czona linia uziemienia Absolutnie nie wolno Wtyczka musi byæ wyjêta Musi byæ wykonane OSTRZE ENIE! Nie ci¹gnij za przewód zasilaj¹cy. Aby wyj¹æ wtyczkê wy³¹czaj¹c zasilanie trzymaj za wtyczkê. W przeciwnym razie przewód w kablu zasilaj¹cym mo e ulec przerwaniu i spowodowaæ po ar. Nie pozwalaj, aby zimne powietrze dmucha³o bezpoœrednio na ciebie przez d³u szy czas. Mog¹ wyst¹piæ problemy ze zdrowiem. Nie wykonuj po³¹czeñ w po³owie kabla zasilaj¹cego ani nie przed³u aj kabla. Z³e po³¹czenie, s³aba izolacja i nadmierny pr¹d dopuszczalny mog¹ spowodowaæ po ar i pora enie pr¹dem. Nie wyci¹gaj wtyczki podczas pracy. (Mo e powstaæ iskra i spowodowaæ po ar). Wyci¹gnij wtyczkê zasilania z gniazdka lub odetnij zasilanie, gdy nie u ywasz klimatyzatora przez d³ugi okres czasu. (Nagromadzony kurz mo e spowodowaæ po ar). Nie uszkadzaj kabla zasilania ani nie wykonuj ³¹czeñ. Na skutek dokonywania ³¹czeñ, ogrzewania kabla zasilaj¹cego mog¹ wyst¹piæ krótkie spiêcia co w konsekwencji mo e doprowadziæ do pora enia elektrycznego lub po aru. Zapewnij oddzielne gniazdo zasilania dla urz¹dzenia, oraz niezale ny wy³¹cznik instalacyjny (bezpiecznik). 02

3 OSTRZE ENIE! Czyœæ klimatyzator miêkk¹ i such¹ szmatk¹. Nie u ywaj do czyszczenia rozpuszczalników chemicznych, œrodków owadobójczych, ³atwopalnych œrodków rozpylanych lub materia³ów, które mog¹ uszkodziæ obudowê klimatyzatora. Urz¹dzenie nale y instalowaæ zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi. Urz¹dzenia nie wolno instalowaæ w pomieszczeniach o du ej wilgotnoœci. Urz¹dzenie musi zostaæ zainstalowane minimum 2 3 m nad pod³og¹. Urz¹dzenie musi zostaæ tak zainstalowane, aby mo na by³o ³atwo od³¹czyæ zasilanie. Nie umieszczaj urz¹dzeñ grzewczych w polu owiewanym bezpoœrednio przez powietrze klimatyzatora, gdy mo e wyst¹piæ niewystarczaj¹ce ch³odzenie. Nie instaluj klimatyzatora w miejscach, gdzie wystêpuj¹ przecieki palnych gazów. W razie przypadkowego zwarcia elektrycznego z klimatyzatora, mo e ³atwo nast¹piæ po ar lub wybuch. W wypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci (zapach spalenizny, itd.) niezw³ocznie zatrzymaj pracê i wy-³¹cz kabel zasilania. Nie u ywaj klimatyzatora do pomieszczeñ specjalnych np; magazynów dla których wymagane s¹ specjalne parametry wilgotnoœci i temperatury. Podczas eksploatowania klimatyzatora zamykaj drzwi i okna. Je eli pomieszczenie klimatyzowane wymaga wietrzenia, to na czas otwarcia okien b¹dÿ drzwi nale y urz¹dzenie wy³¹czyæ. Nie eksploatuj klimatyzatora w trybie COOL/DRY przez d³ugi okres czasu przy wysokiej wilgotnoœci (ponad 80%); przy otwartych drzwiach i oknach, lub w warunkach wysokiej wilgotnoœci, gdy z urz¹dzenia mo e kapaæ woda. Nie instaluj, nie wykonuj prac serwisowych ani nie przemieszczaj klimatyzatora samodzielnie. Nieprawid³owa instalacja mo e spowodowaæ po ar lub pora enie elektryczne. Upadaj¹ce urz¹dzenie mo e zraniæ ludzi lub spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia. W ka dym przypadku skontaktuj siê z serwisem centralnym lub dystrybutorem lokalnym naszych klimatyzatorów. 03

4 II. OPIS URZ DZENIA URZ DZENIE WEWNÊTRZNE Filtr Panel frontowy Wlot powietrza Kabel i wtyczka zasilaj¹ca Lewy/prawy deflektor Deflektor Otwieranie panelu frontowego dla obs³ugi rêcznej Prze³¹cznik kontrolny Prze³¹cznik pracy awaryjnej Wyœwietlacz Zdalny sterownik (pilot) WskaŸnik czasu WskaŸnik czuwania nocnego WskaŸnik pracy URZ DZENIE ZEWNÊTRZNE Wlot powietrza Przewód po³¹czeniowy W¹ odprowadzenia skroplin Wylot powietrza Otwór odprowadzania skroplin 04

5 III. PRZYGOTOWANIE ZDALNEGO STEROWNIKA PRZED EKSPLOATACJ STEROWNIK [PILOT] W³¹czona funkcja grzania Wyœwietlacz LCD W³¹czona funkcja ch³odzenia WskaŸnik aktywnego nawiewu Wahad³owa praca kierunku nadmuchu Wskazanie nastawionej temperatury Rêczne nastawianie kierunku nadmuchu WskaŸnik timera Przycisk trybu pracy klimatyzatora Automatyczny tryb pracy turbiny WskaŸnik si³y nawiewu WskaŸnik pozycji wylotu powietrza Nastawianie czasu Regulator temperatury Przycisk niewykorzystany Wy³¹czenie timera W³¹czenie / wy³¹czenie klimatyzatora W³¹czenie timera / akceptacja nastawionego czasu Si³a nadmuchu Tryb pracy nocnej Styki RESET 05

6 PRZYGOTOWANIE PILOTA Otwórz tyln¹ pokrywê, w³ó baterie. Zewrzyj na krótko styki RESET pincet¹. (Zewrzyj dwa styki RESET po wymianie baterii). UWAGA W przypadku wadliwie pracuj¹cego pilota nale y zewrzeæ dwa styki RESET pilot powinien pracowaæ poprawnie. Sygna³ mo e byæ osi¹gany z odleg³oœci szeœciu metrów bezpoœrednio przed urz¹dzeniem wewnêtrznym. Ostro nie pos³uguj siê pilotem. Nie upuszczaj, nie rzucaj i nie dopuszczaj do zamoczenia. Gdy wciœniemy przycisk, urz¹dzenie wewnêtrzne bêdzie jeden lub dwa razy wydawa³o sygna³ dÿwiêkowy, wskazuj¹c otrzymanie sygna³u. Je eli nie s³ychaæ sygna³u dÿwiêkowego, wciœnij przycisk ponownie. Je eli pilot nie bêdzie u ywany przez d³ugi okres czasu, wyjmij baterie. 06

7 IV. OBS UGA KLIMATYZATORA Procedura obs³ugi Sterowanie pilotem 1 Praca / Zatrzymanie Wciœnij przycisk I/O, aby rozpocz¹æ pracê i naciœnij ponownie, aby j¹ zatrzymaæ. 2 Regulacja temperatury Naciœnij przycisk REGULACJI TEMPERATURY. Temperatura bêdzie siê zmniejsza³a o 1 przez jednokrotne naciœniêcie przycisku i zwiêksza³a o 1 przez jednokrotne naciœniêcie przycisku. Zmiana temperatury bêdzie wyœwietlana na wyœwietlaczu pilota. 3 Regulacja szybkoœci wentylatora Naciœnij przycisk FAN SPEED, zmieniaj¹c szybkoœæ pracy wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego w nastêpuj¹cej kolejnoœci (niskie), (œrednie), (wysokie), (auto). 4 Wybór pracy nocnej Naciœnij przycisk SLEEP wybieraj¹c tryb pracy nocnej i ponownie naciœnij aby anulowaæ. 5 Regulacja kierunku przep³ywu powietrza Zmiana w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. 1. Naciskaj¹c przycisk MANUAL, deflektor przesunie siê o okreœlony k¹t. Zmiana ustawienia deflektora urz¹dzenia wewnêtrznego nast¹pi w nastêpuj¹cej kolejnoœci: (1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) Swing (ko³ysanie). Deflektor rozpocznie pracê w trybie automatycznym (Rys. 2). UWAGA: W trybie DRY lub COOL, powietrze dmucha w dó³ w kierunku 0(4), 0(5) przez jedn¹ godzinê, zmienia siê automatycznie na dmuchanie poziomo aby zapobiec tworzeniu siê kondensatu. 2. Naciœnij przycisk AUTO SWING, deflektor zacznie dzia³aæ. Zmiana kierunku przep³ywu powietrza w prawo / w lewo. Rêcznie odchyl Lewy/Prawy deflektor aby zmieniæ kierunek przep³ywu powietrza na prawy/lewy. Wykonaj regulacjê przed uruchomieniem. W wypadku regulacji podczas pracy odchylaj¹cy siê automatycznie deflektor mo e zacisn¹æ palce (Rys. 1). Rys. 1 PORADA W trybie osuszania lub ch³odzenia zalecamy ustawiæ szybkoœæ Wentylatora na... (auto), powietrze dmucha w dó³ w kierunku... (1). W trybie grzania, zalecamy ustawiæ szybkoœæ Wentylatora na... (auto), powietrze dmucha w dó³ w kierunku... (4). Rys. 2 Steruj pilotem aby regulowaæ kierunek przep³ywu powietrza w górê / w dó³, unikaj¹c obracania deflektora rêcznie, aby nie dopuœciæ do zranienia. 6 Regulacja trybu pracy 1 TrybAUTO Po uruchomieniu, tryb pracy zmieni siê na Ch³odzenie lub ogrzewanie: zgodnie z temperatur¹ pomieszczenia; je eli praca zostaje zatrzymana na dwie godziny, uruchamiana jest w tym samym trybie, który zosta³ ustawiony przed zatrzymaniem. Ustawiony tryb pracy nie bêdzie zak³ócony poprzez zmianê temperatury pomieszczenia. Aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING dla trybu pracy automatycznej. wg temperatury pokoju (RT) powy ej 26 C C C poni ej 23 C tylko ch³odzenie tryb Ch³odz.l Osusz. wg nastawionej temperatury 24 C RT 2 RT 2 z pomp¹ ciep³a tryb Ch³odz.l Osusz. Grzanie wg nastawionej temperatury 24 C RT 2 RT 2 26 C 07

8 2 Tryb Ch³odzenia Naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. Naciœnij przycisk FAN SPEED, aby zmieniæ szybkoœæ pracy wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego. Naciœnij przycisk regulacji temperatury, aby zmieniæ temperaturê. 3 Tryb Osuszania Naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. Naciœnij przycisk FAN SPEED aby zmieniæ szybkoœæ wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego. 4 Tryb FAN Naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. Naciœnij przycisk FAN SPEED aby zmieniæ szybkoœæ wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego. 5 Tryb Grzania Naciœnij przycisk MANUAL lub przycisk SWING aby zmieniæ w górê / w dó³ kierunek przep³ywu powietrza. Naciœnij przycisk FAN SPEED aby zmieniæ szybkoœæ wentylatora urz¹dzenia wewnêtrznego. Naciœnij przyciskregulacji temperatury aby zmieniæ nastawê temperatury. PORADA Tryb HEAT: Zdrowe ciep³o polega na ró nicy w stosunku do temperatury zewnêtrznej! Temperatura nastawiona dla ogrzewania nie mo e siê zbyt ró niæ od temperatury zewnêtrznej. Choæ zale y to od obszaru, nastaw temperaturê w granicach 20 C 24 C. Efekt ogrzewania staje siê mniej wydajny, gdy temperatura otoczenia jest ni sza od 5 C. 6 Obs³uga regulatora czasowego Dzia³anie regulatora czasowego 1. Naciœnij przycisk SET gdy zatrzyma siê klimatyzator I z I pulsuje na ekranie Pilota. Naciœnij przycisk OFF gdy klimatyzator pracuje, z pulsuje na ekranie Pilota. 2. Naciœnij przycisk OFF aby wprowadziæ nasta-wienie czasu; naciœnij przycisk OFF jeden raz, regulator czasowy zwiêkszy nastawê o 1 godz., czas bêdzie wyœwietlany na pilocie. 3. Naciœnij przycisk SET aby zatwierdziæ nastawiony czas. przestanie pulsowaæ na ekranie Pilota. Praca regulatora czasowego Je eli chcesz wy³¹czyæ dzia³anie regulatora czasowego, naciœnij przycisk CANCEL, a zniknie nastawiony czas z ekranu pilota. UWAGA 1. W wypadku wy³¹czenia zasilania czas musi zostaæ ponownie nastawiony. W przeciwnym razie praca regulatora nie bêdzie prawid³owa. 2. Je eli klimatyzator by³ w trybie zaprogramowanego TIMERA, ale chcesz zmieniæ czas, musisz skasowaæ poprzedni stan, nastêpnie mo esz nastawiæ nowy warunek czasowy, w przeciwnym razie wyst¹pi b³¹d. 3. Po wybraniu trybu czasu, je eli naciœniesz przypadkowo jeden raz SET, nastawiony czas bêdzie liczony automatycznie od nowa jako podstawowy czas nastawy, a czas na ekranie nie zmieni siê. Je eli wiêc chcesz aby klimatyzator pracowa³ jako podstawowy czas nastawy, musisz ustawiæ czas od nowa. Procedura obs³ugi Sterowanie prze³¹cznikiem pracy awaryjnej W wypadku gdy baterie w pilocie s¹ zu yte, lub pilot jest zepsuty, u yj prze³¹cznika pracy awaryjnej. Po ka dym naciœniêciu prze³¹cznika, zmienia tryb w sekwencji CH ODZENIE GRZANIE ZATRZYMANIE PRACY. PROCEDURA PRACY AWARYJNEJ Nastawiona Szybkoœæ temperatura wentylatora Deflektor 24 C Wysoka Auto SERWIS I KONSERWACJA W przypadku, gdy klimatyzator nie bêdzie u ywany przez d³u szy czas W³¹cz wentylator na 3 4 godziny, aby ca³kowicie osuszyæ wnêtrze urz¹dzenia wewnêtrznego. Wybierz tryb Ch³odzenia lub tryb Grzania i ustaw najwy sz¹ temperaturê. Nastêpnie w³¹cz wentylator. Wy³¹cz klimatyzator, wyjmij wtyczkê z gniazdka, w przeciwnym razie nagromadzony brud mo e spowodowaæ po ar. 08

9 Wyjmij baterie z pilota. V. SERWIS I KONSERWACJA Filtr dezodoryzacyjny, oczyszczacz powietrza, filtry musz¹ byæ czyszczone terminowo. Otwieraj panel frontowy dopiero po ca³kowitym zatrzymaniu siê klimatyzatora. Filtry nale y czyœciæ co dwa tygodnie Wyjmij filtry SERWIS I KONSERWACJA W przypadku, gdy bêdziesz u ywa³ klimatyzatora po d³u szej przerwie Oczyœæ filtry i za³ó je z powrotem. Oczyœæ urz¹dzenie wewnêtrzne miêkk¹ szmatk¹. Do czyszczenia nie u ywaj benzyny, benzenu, detergentów, œrodków owadobójczych itd., poniewa mog¹ uszkodziæ urz¹dzenie. Oczyœæ filtry odkurzaczem lub lekko nimi postukuj¹c. (Je eli s¹ bardzo brudne, umyj filtry w ciep³ej wodzie o temperaturze poni ej 45 C z roz- 0 puszczonym neutralnym œrodkiem czyszcz¹cym). Wloty i wyloty urz¹dzeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych nie powinny byæ zablokowane/zakryte. Umyj filtry w czystej wodzie, a nastêpnie osusz ch³odnym powietrzem. Przewód uziemiaj¹cy nie powinien byæ luÿny. W³ó wtyczkê do gniazdka. Zainstaluj filtry na ich pierwotn¹ pozycjê, nastêpnie wciœnij w dó³ i zamknij panel frontowy. 09

10 Oczyœæ filtry dezodoryzacyjne i oczyszczacz powietrza Najpierw wyjmij filtry, nastêpnie wyjmij filtr dezodoryzacyjny i oczyszczacz powietrza. Umyj filtry w czystej wodzie, a nastêpnie osusz ch³odnym powietrzem. Oczyœæ filtr dezodoryzacyjny i oczyszczacz powietrza ciep³¹ wod¹ o temperaturze poni ej 45 C z rozpuszczonym neutralnym œrodkiem czyszcz¹cym. Zainstaluj filtry na ich pierwotn¹ pozycjê, nastêpnie wciœnij w dó³ i zamknij panel frontowy. VI. POTWIERDZENIE I ANALIZA AWARII Je eli po wykonaniu poni szych czynnoœci nie mo na usun¹æ problemów, skontaktuj siê z naszym najbli szym dystrybutorem lokalnym lub autoryzowanym serwisem w celu uzyskania pomocy. Czy wystêpuje awaria? Analiza awarii Klimatyzator nie pracuje. wcale SPRAWD Czy jest zasilanie? Czy wtyczka zasilaj¹ca znajduje siê w gnieÿdzie sieciowym? Czy nie jest uszkodzony bezpiecznik lub wy³¹czony prze³¹cznik? Czy napiêcie nie jest wy sze ni 253 V lub ni sze ni 207 V? Czy ustawienie czasu TIMERA jest odpowiednie? Pilot nie pracuje i nie wyœwietla Je eli nastêpuj¹ zewnêtrzne zak³ócenia lub tryby robocze s¹ zbyt czêsto zmieniane, pilot mo e utraciæ funkcjê. Prosimy wyj¹æ i ponownie w³o yæ baterie, mo e zacz¹æ dobrze dzia³aæ. Je eli ekran wyœwietla niewyraÿnie, lub wyœwietla wszystkie symbole, zmieniæ baterie. Nie pracuje po naciœniêciu przycisku I/O. Ma to na celu ochroniæ sprê arkê zgodnie z instrukcjami mikroprocesora. Prosimy poczekaæ 3 minuty. 10

11 Wydajnoœæ ch³odzenia i ogrzewania nie jest dobra. Czy nastawiona temperatura jest odpowiednia? Oczyœæ filtry. SprawdŸ czy wloty i wyloty urz¹dzenia wewnêtrznego nie s¹ zablokowane? Czy szybkoœæ wentylatora wewnêtrznego jest ustawiona na nisk¹ prêdkoœæ? Czy drzwi i okna s¹ zamkniête? Powietrze nie jest natychmiast wydmuchiwane po uruchomieniu trybu Grzania. Jest to informacja o pracy. Powietrze bêdzie wydmuchiwane dopiero gdy bêdzie dostatecznie ciep³e. Prosimy poczekaæ. Wentylator urz¹dzenia wewnêtrznego zatrzymuje siê na oko³o 10 minut w czasie ogrzewania. Nastêpuje odmra anie wê ownicy urz¹dzenia zewnêtrznego. Proces ten powinien siê zakoñczyæ w ci¹gu maksymalnie 10 minut. (Zamarza gdy temperatura zewnêtrzna jest niska, a wilgotnoœæ jest wysoka). Wydaje trzaskaj¹ce odg³osy. DŸwiêki tarcia spowodowane przez rozszerzanie i kurczenie panelu frontowego w wyniku zmian temperatury. S³ychaæ dÿwiêk p³yn¹cej wody. Jest to dÿwiêk rozszerzaj¹cego siê czynnika ch³odniczego wewn¹trz klimatyzatora. DŸwiêk nagromadzonej wody spadaj¹cej na wymiennik ciep³a. DŸwiêki topienia szronu na wymienniku ciep³a. Urz¹dzenie wewnêtrzne wydaje dÿwiêk pooosh i klikniêcie. Klikniêcia wentylatora lub sprê arki przy wy- ³¹czaniu/ w³¹czaniu. DŸwiêk poosh czynnika ch³odniczego wewn¹trz klimatyzatora. W powietrzu wydmuchiwanym przez klimatyzator czuæ dziwny zapach. Kolejne cykle klimatyzatora powinny wch³aniaæ zapachy ze œcian, dywanu, mebli i szafy do powietrza. 11

12 Woda wycieka z urz¹dzenia zewnêtrznego. W czasie ch³odzenia przewód po³¹czeniowy lub ³¹cznik przewodu jest och³adzany tworz¹c kondensat. W czasie ogrzewania lub odmra ania bêdzie wyp³ywa³a stopiona woda i para wodna. W czasie ogrzewania kapa³a bêdzie woda na wymienniku ciep³a. VII. PARAMETRY WYDAJNOŒCI Model Funkcja AUS-09H53C010B7 wewnêtrzny zewnêtrzny pompa ciep³a AUS-12H53C110B7 wewnêtrzny zewnêtrzny pompa ciep³a AUS-18H53C120F9 wewnêtrzny zewnêtrzny pompa ciep³a Moc Znamionowa moc ch³odzenia/ogrzewania [W] Standardowa moc wejœciowa [W] Standardowy pr¹d wejœciowy [A] Wielkoœæ przep³ywu powietrza 3 [m /h] Wydajnoœæ osuszania [l/h] 230V~, 50Hz 2600/ (ch³odz.)/870 (ogrzew.) 4,5 (ch³odz.)/4,0 (ogrzew.) 400 0,8 230V~, 50Hz 3300/ (ch³odz.)/1250 (ogrzew.) 5,6 (ch³odz.)/5,5 (ogrzew.) 450 1,2 230V~, 50Hz 5000/ (ch³odz.)/2060 (ogrzew.) 8,7 (ch³odz.)/9,4 (ogrzew.) 850 2,4 Klasa ochrony I Wodoszczelnoœæ IP20 (wewnêtrzny) IP24 (zewnêtrzny) Typ klimatu Iloœæ wsadu czynnika ch³odniczego ( R407C) [g] Poziom ha³asu [ db(a) ] Waga netto [kg] T ,5 41 Wymiary [mm] wysokoœæ szerokoœæ d³ugoœæ UWAGA 1. Wskazany poziom ha³asu pochodzi z testu laboratoryjnego przed opuszczeniem fabryki. 2. Wartoœæ znamionowej wydajnoœci ch³odzenia i znamionowej wydajnoœci ogrzewania jest testowana w poni szych warunkach: CH ODZENIE wewnêtrzny 27 C (DB) 19 C (WB) zewnêtrzny 35 C (DB) 24 C (WB) OGRZEWANIE wewnêtrzny 20 C (DB) 15 C (WB) zewnêtrzny 7 C (DB) 6 C (WB) 3. Wszystkie powy sze dane mog¹ zostaæ zmienione bez uprzedzenia. Ostatnie i dok³adne specyfikacje znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej twojego klimatyzatora. o o 4. Zakres temperatury roboczej: od -5 C do 45 C Ch³odzenie Ch³odzenie Ogrzewanie Ogrzewanie maksymalne minimalne maksymalne minimalne Strona wewnêtrzna DB/WB ( C) 32/23 21/15 27/ 20/ Strona zewnêtrzna DB/WB ( C) 43/26 21/15 24/18-5/-6 5. Je eli napiêcie robocze klimatyzatora przekracza 230V ±10%, klimatyzator mo e pracowaæ wadliwie. 6. Je eli kabel zasilaj¹cy lub kabel pod³¹czeniowy zostan¹ uszkodzone, musz¹ zostaæ wymienione w celu unikniêcia niebezpieczeñstwa przez Punkt Serwisowy, który klimatyzator zamontowa³. 7. Wszelkie zg³oszenia reklamacyjne, prosimy kierowaæ do Punktu Serwisowego, który klimatyzator zamontowa³. 8. Zamontowanie urz¹dzenia samodzielnie b¹dÿ poprzez nie Autoryzowany Punkt Serwisowy MPM skutkuje utrat¹ gwarancji. 12

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ RP

KLIMATYZATOR ARTEL typ RP PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37

Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37 Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37 e-mail: sanyo13@sanyo.com.pl www.sanyo.com.pl ODPOMPOWIE

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ SPIS TRE CI A. Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa... 4 B. Informacje o wyrobie... 7 C. Instrukcje u ytkowania... 8 D. Konserwacja i obsługa... 15 DANE URZ DZENIA Tutaj nale y zapisa numer modelu i numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Ogólne problemy serwisowania pralek Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Konstrukcje pralek ró ni¹ siê bardzo, ale niektóre elementy pojawiaj¹ siê we wszystkich

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory typu split

Klimatyzatory typu split Klimatyzatory typu split 01/02 Modele 2012 SERIA SGR1DI Œcienne 9K 12K 18K SERIA SLR1DI 9K 12K 18K SERIA SSR1DI 9K 12K 18K SERIA SSR1DI 9K 12K 18K SERIA EQR1 9K 12K 18K 24K SERIA SERIDI 24K Kasetonowe

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014 instrukcja oryginalna wydanie V listopad 04 delta plus delta plus nz DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 8/R-/0/04 Przedsiêbiorstwo Wielobran owe DEFRO Robert Dziube³a 6-067 Strawczyn,

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u do ogrzewaczy DHE 18, DHE 21,

Bardziej szczegółowo