SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający sektorowy: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2, Gdańsk, tel , fax NIP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY NAPRAWY, KONSERWACJE I SERWIS URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Nr postępowania 20/210/MN/2014 Prowadzone w trybie nie podlegającym przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz 907, z późniejszymi zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

2 Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 2. Warunki wykonania zamówienia II. Warunki reklamacji III. Sposób rozliczania zamówienia IV. Termin wykonania zamówienia V. Warunki udziału w postępowaniu VI. Przygotowanie oferty 1. Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty 2. Sposób przygotowania oferty VII. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert VIII. Badanie i ocena ofert IX. Kryteria oceny ofert X. Termin związania ofertą XI. Sposób udzielania informacji Wykonawcom XII. Unieważnienie postępowania XIII. Tryb zawarcia umowy XIV. Istotne postanowienia umowy 1. Postanowienia ogólne 2. Kary umowne XV. Środki ochrony prawnej XVI. Postanowienia końcowe Załącznik Nr 1 1. Dane wykonawcy 2. Ceny Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 2

3 I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są naprawy, konserwacje i serwis urządzeń klimatyzacji w autobusach komunikacji miejskiej, w tym: 1. klimatyzacji typu SUTRAK AC szt., zamontowanej w 10 autobusach Neoplan rok produkcji 1997, 2. klimatyzacji typu KONVEKTA - 40 szt., zamontowanej w 20 autobusach Mercedes GN rok produkcji 1998, 3. klimatyzacji Webasto typ Aerospwere 300/22 kw - 30 szt., zamontowanej w 27 autobusach MAN rok produkcji 2002, 4. klimatyzacji HISPACOLD 33 szt., zamontowanej w autobusach SOLARIS URBINO 12 i 18 rok produkcji klimatyzacji typu KONVEKTA KL60-15 szt., zamontowanej w autobusach SOLARIS URBINO klimatyzacji typu KONVEKTA KL szt., zamontowanej w autobusach SOLARIS URBINO Klimatyzacja typu KONEWKTA P szt., zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto LF z roku Klimatyzacja typu KONWEKTA P szt., zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto G z roku Warunki wykonania zamówienia 1. Miejsce napraw, konserwacji i serwisowania: teren Bazy Autobusowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., ul. gen.j.hallera 142, w czasie, który nie spowoduje wycofania pojazdu z eksploatacji lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym. 2. Przystąpienie do napraw, konserwacji i serwisowania w terminie nie przekraczającym 2 dni od zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego faksem lub em. 3. Każdorazowo, gdy naprawa nie zostanie zakończona w czasie jednego postoju pojazdu, lub gdy naprawa serwisowanego pojazdu zaplanowana zostanie na inny termin, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o przyczynie takiego zajścia i ustali z Zamawiającym termin zakończenia lub wykonania naprawy ( Załącznik nr 1 do umowy). 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie uprawnienia producentów urządzeń klimatyzacyjnych do ich serwisowania i ewentualnego dokonywania napraw tych urządzeń w czasie gwarancji. 5. Naprawy będą wykonywane wg potrzeb Zamawiającego w zakresie zatwierdzonym przez Zamawiającego. 6. Jakość wykonywanych napraw będzie zgodna z obowiązującymi normami oraz zgodna z ofertą i specyfikacją (SIWZ). 8. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji na wymienione elementy i zakres naprawy ( krótszy okres gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty ). Okres gwarancji liczony będzie od dnia wykonania naprawy potwierdzonej wystawioną fakturą VAT. II. Warunki reklamacji 1. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego faksem lub em do Wykonawcy. 3

4 2. Wykonawca dokona naprawy, konserwacji, serwisowania lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej w ciągu 7 dni od zgłoszenia. 3. W wypadku nieprzystąpienia do naprawy, konserwacji, serwisowania lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterki na koszt Wykonawcy. III. Sposób rozliczania zamówienia 1. Zapłata będzie dokonywana sukcesywnie, po każdej wykonanej usłudze zakres napraw uzgodniony z Zamawiającym. 2. Zapłata zostanie dokonana przelewem, w złotych polskich, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT przez Zamawiającego. Do faktur należy dołączyć lub wypisać bezpośrednio na fakturach, kalkulację czynności naprawczych. 3. Każda faktura zawierać musi numer inwentarzowy autobusu. 4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa netto usługi podlegać będzie waloryzacji. Waloryzacja ceny nastąpi na wniosek Wykonawcy, po upływie 12-tu miesięcy od daty podpisania umowy, z mocą obowiązującą przez kolejnych 12 miesięcy. Waloryzacji podlega cena jednostkowa netto usługi obowiązująca w momencie dokonywania waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok waloryzacji (wskaźnik inflacji), ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS. IV. Termin wykonania zamówienia Naprawy obowiązują od dnia podpisania umowy do końca 2016 roku. V. Warunki udziału w postępowaniu Postępowanie będzie prowadzone w trybie nie podlegającym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz 907, z późniejszymi zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Na wniosek Wykonawcy, który pobrał SIWZ, Zamawiający przekazuje odpłatnie Regulamin. Opłata za Regulamin może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przekazania. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93, z późn.zm.). 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4

5 b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; e) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania: a) odmówili podpisania umowy na realizację zamówienia, pomimo że ich oferta została uznana, w tym postępowaniu, za najkorzystniejszą, b) wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców którzy: 5

6 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, 4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 7. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VI. Przygotowanie oferty 1. Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Dla spełnienia warunku określonego w punkcie IV.4.a) do oferty należy dołączyć : aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, uprawnienia producentów urządzeń klimatyzacyjnych do ich serwisowania i ewentualnego dokonywania napraw tych urządzeń w czasie gwarancji Dla spełnienia warunku określonego w punkcie IV.4.b) do oferty należy dołączyć: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców, potwierdzający, że w tym okresie wykonano należycie usługi napraw i konserwacji klimatyzacji o łącznej wartości nie mniejszej niż zł ( Załącznik Nr 3) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia : 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz że Wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje ją bez zastrzeżeń oraz, że uzyskał konieczne informacje do sporządzenia oferty, (Załącznik nr 2). 2) Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty w sposób i trybie określonym w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, (Dz.U. nr 226 poz 1817 z dnia 31 grudnia 2009 r.). Dokumenty te składane są w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski stosownie do obowiązujących przepisów. 6

7 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez Wykonawcę. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem poprzez adnotację za zgodność z oryginałem na każdej stronie kopii, dokonaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wymienionego w dokumentach rejestracyjnych firmy. Wszystkie strony wchodzące w skład oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w sposób określony w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy lub oferta winna zawierać upoważnienie potwierdzające uprawnienia osoby(osób) podpisujących dokumenty do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 2. Sposób przygotowania oferty 1) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych. 2) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 3) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 4) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji. 5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną. 6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7) Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty. 8) Ofertę należy sporządzić na formularzu Zamawiającego, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 i dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty. 9) Cena powinna być podana: a. cyfrowo i słownie w złotych polskich, b. zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj. cena netto, podatek VAT, cena brutto. 10) Oferty należy złożyć w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna w drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący: na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. Przetarg nieograniczony na naprawy, konserwacje i serwis urządzeń klimatyzacji w autobusach komunikacji miejskiej ; na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta. VII. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert 7

8 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o ul. Jaśkowa Dolina 2, pokój nr Termin składania ofert: r. do godz. 9 30, 3. Termin otwarcia ofert: r. godz pokój nr 7 lub Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5. Wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być udostępnione, wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 7. Otwarcie ofert jest jawne. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. VIII. Badanie i ocena ofert 1. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny. 3. Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 8

9 d) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, e) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, f) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 4. Zamawiający poprawia także omyłki rachunkowe innego rodzaju niż wymienione powyżej zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania 5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie, 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z Regulaminem; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; f) Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu nie uzupełnił braków w dokumentach oferty. g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. IX. Kryteria oceny ofert 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 9

10 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem poniżej. Obliczanie punktów: Lp KRYTERIUM ZNACZENIE 1. Cena - S 100 % OBLICZANIE PUNKTÓW Kryterium cena (S) gdzie: S = Ps + Pk I + Pk II + Pk III + Pk IV+ Pk V + Pw I + Pw II + Ph I + Ph II + Cs + Ck I + Ck II + Ck III + Ck IV + Ck V + Cw I + Cw II + Ch I + Ch II Ps - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji SUTRACK AC 132 zamontowanej w autobusach Neoplan rok produkcji 1997 W skład pakietu Ps wchodzą - cena: a) nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock FK 40/470K b) nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ Bock FK 40/470K c) oleju do sprężarki (1l) d) czynnika chłodzącego R-134 (1kg) e) filtra czynnika f) uszczelniacza wału sprężarki g) wentylatora dachowego (kpl.) Pk I - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji KONVECTA zamontowanej w autobusach Mercedes rok produkcji 1998 W skład pakietu Pk I wchodzą - cena: i. nowej sprężarki klimatyzacji typ Bitzer ii. nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ Bock FK 40/470K iii. oleju do sprężarki (1l) iv. czynnika chłodzącego R-134 (1kg) v. filtra czynnika vi. uszczelniacza wału sprężarki vii. wentylatora dachowego (kpl.) viii. zaworu rozprężnego ix. sterownika dachowego x. sterownika kierowcy 10

11 Pk II - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji KONVECTA zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 12, rok produkcji 2008, 2009 W skład pakietu Pk II wchodzą - cena: a) nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/560 b) nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ BKO BOK S c) oleju do sprężarki (1l) d) czynnika chłodzącego R-134 (1kg) e) filtra czynnika f) uszczelniacza wału sprężarki g) zaworu rozprężnego h) sterownika kierowcy i) wentylator skraplacza Pk III - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji KONVECTA zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 18, rok produkcji 2008, 2009 W skład pakietu Pk III wchodzą - cena: b) nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/655 b) nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ BKO BOK S 496 c) oleju do sprężarki (1l) d) czynnika chłodzącego R-134 (1kg) e) filtra czynnika f) uszczelniacza wału sprężarki g) wentylatora dachowego (kpl.) h) zaworu rozprężnego i) sterownika kierowcy j) wentylator skraplacza Pk IV - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji KONVECTA zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto LF, rok produkcji 2011 W skład pakietu Pk IV wchodzą cena: a) nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/560K b) nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji c) łożyska sprzęgła elektromagnetycznego d) oleju do sprężarki (1l) e) czynnika chłodzącego R-134 (1kg) f) filtra czynnika g) uszczelniacza wału sprężarki h) wentylatora dachowego i) wentylatora skraplacza j) sterownika kierowcy Pk V - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji KONVECTA zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto G, rok produkcji 2011 W skład pakietu Pk V wchodzą - cena: a) nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/655K b) nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji 11

12 c) łożyska sprzęgła elektromagnetycznego d) oleju do sprężarki(1l) e) czynnika chłodzącego R-134(1kg) f) filtra czynnika g) uszczelniacza wału sprężarki h) wentylatora dachowego i) wentylatora skraplacza j) sterownika kierowcy Pw I - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji Webasto zamontowanej w autobusach MAN NL 273/283 rok produkcji 2002 W skład pakietu Pw I wchodzą - cena: a) nowej sprężarki klimatyzacji typ FK X 40/470 K b) nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ FK X 40/470 K c) oleju do sprężarki (1l) d) czynnika chłodzącego R-134 (1kg) e) filtra czynnika f) uszczelniacza wału sprężarki g) wentylatora dachowego (kpl.) h) zaworu rozprężnego Pw II - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji Webasto zamontowanej w autobusach MAN NG313 rok produkcji 2002 W skład pakietu Pw II wchodzą - cena: a) nowej sprężarki klimatyzacji typ FKX 40/470 K b) nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ FKX 40/470 K c) oleju do sprężarki (1l) d) czynnika chłodzącego R-134 (1kg) e) filtra czynnika f) uszczelniacza wału sprężarki g) wentylatora dachowego h) zaworu rozprężnego i) wentylatora parownika części pasażerskiej przedniej Ph I - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji Hispacold zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 12, rok produkcji 2006 W skład pakietu Ph I wchodzą - cena: a) oleju do sprężarki (1l) b) czynnika chłodzącego R-134 (1kg) c) filtra czynnika d) wentylatora dachowego (kpl. z regulatorem) e) wentylatora skraplacza f) sterownika kierowcy Ph II - cena pakietu wybranych części i materiałów dla klimatyzacji Hispacold zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 18, rok produkcji

13 W skład pakietu Ph II wchodzą - cena: a) oleju do sprężarki (1l) b) czynnika chłodzącego R-134 (1kg) c) filtra czynnika d) wentylatora dachowego (kpl. z regulatorem) e) wentylatora skraplacza f) sterownika kierowcy Cs cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji SUTRACK AC 132 zamontowanej w autobusach Neoplan Ck cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji KONVEKTA zamontowanej w autobusach Mercedes GN Ck II cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Konvekta zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 12 Ck III cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Konvekta zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 18 Ck IV cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Konvekta zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto LF Ck V cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Konvekta zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto G Cw cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Webasto zamontowanej w autobusach MAN NL263/283 Cw II cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Webasto zamontowanej w autobusach MAN NG313 Ch cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Hispacold zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 12 Ch II cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Hispacold zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 18 C = cena najniższa cena badana X

14 5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. X. Termin związania ofertą 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez cały okres postępowania przetargowego, nie dłużej niż 60 dni. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca w treści oferty wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w SIWZ, to umowa może być zawarta także po upływie terminu związania ofertą. XI. Sposób udzielania informacji Wykonawcom 1. Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. 3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 5. Do udzielania informacji o przetargu z ramienia Zamawiającego jest upoważniony w sprawach technicznych: Kierownik Zajezdni Autobusowej Wojciech Kamiński, tel./fax , w.316, Gdańsk, ul. Hallera 142, w sprawach ogólnych: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Inwestycji Dariusz Gładykowski tel./fax , Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2. XII. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3) w przypadkach, których mowa w pkt IX.2., zostały złożone oferty o takiej samej cenie; 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 14

15 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XIII. Tryb zawarcia umowy 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty oraz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 3 dni jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta lub postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki. 3. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy. 4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Warunki niniejszej specyfikacji stanowić będą integralną część zawartej umowy (m.in. przedmiot zamówienia z jego opisem, termin realizacji, warunki płatności). 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, po zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego uchyla się od wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa. XIV. Istotne postanowienia umowy 1. Postanowienia ogólne 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia 15

16 świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 3. W przypadku kontrahenta zagranicznego do umowy będzie zastosowane prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zawartej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny w Gdańsku. 2. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku: a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy - w wysokości 30% wartości brutto umowy, b) za zwłokę w wykonywaniu usług, w określonych w umowie terminach usług - w wysokości 0,01% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, c) rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wartości umowy brutto, d) za zwłokę w wykonywaniu naprawy, konserwacji, serwisowania lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej - w wysokości 0,01% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 4. W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz technicznymi deklarowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz nałożenia kary umownej w wysokości 30% wartości brutto umowy. 3. Zmiany w umowie 1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa. 2. W przypadku niewykonania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zakresu rzeczowego umowy w określonym w umowie terminie, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy. 4. Cesja wierzytelności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. XV. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu. 2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, 16

17 że mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 10. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 11. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 13. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 14. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 16. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu. 17. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. 18. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców. 19. Od oddalenia lub odrzucenia protestu odwołanie nie przysługuje. XVI. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Załączniki: -Załącznik nr 1 -cenowy -Załącznik nr 2 oświadczenie -Załącznik nr 3 wykaz usług Z A T W I E R D Z I Ł 17

18 Z A Ł Ą C Z N I K nr 1 pieczątka firmy OFERTA CENOWA Naprawy, konserwacje i serwis urządzeń klimatyzacji w autobusach komunikacji miejskiej Dane oferenta 1. Pełna nazwa firmy 2. Dokładny adres 3. Województwo 4. Adres do doręczeń 5. Osoba do kontaktów (imię, nazwisko, nr tel.) 6. NIP 7. REGON 8. Nr kierunkowy 9. Nr telefonu 10. Nr faksu 11. Internet Bank, nr konta Data sporządzenia oferty podpis i stanowisko upoważnionego przedstawiciela firmy 18

19 pieczątka firmy CENA 1. Klimatyzacji SUTRAK AC 132 zamontowanej w autobusach Neoplan, rok produkcji 1997: PAKIET Ps: 1.1. nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock FK 40/470K 1.2. nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ Bock FK 40/470K 1.3. oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: 1.4. czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg 1.5. filtra czynnika 1.6. uszczelniacza wału sprężarki 1.7. wentylatora dachowego (kpl.) zł netto za 1 kpl. 19

20 Cena łączna za pakiet Ps:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 2. Klimatyzacji KONVEKTA zamontowanej w autobusach Mercedes GN, rok produkcji 1998 PAKIET Pk: 2.1. nowej sprężarki klimatyzacji typ Bitzer 2.2. nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ Bock FK 40/470K 2.3. oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: 2.4. czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg 2.5. filtra czynnika 2.6. uszczelniacza wału sprężarki 2.7. wentylatora dachowego (kpl.) zł netto za 1 kpl zaworu rozprężnego 20

21 2.9. sterownika dachowego sterownika kierowcy Cena łączna za pakiet Pk:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 3. Klimatyzacji KONVEKTA zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 12, rok produkcji 2008, 2009 PAKIET Pk II: 3.1. nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/ nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ BKO BOK S oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: 3.4. czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg 3.5. filtra czynnika 21

22 3.6. uszczelniacza wału sprężarki 3.7. zaworu rozprężnego 3.8. sterownika kierowcy 3.9. wentylatora skraplacza Cena łączna za pakiet Pk II:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 4. Klimatyzacji KONVEKTA zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 18, rok produkcji 2008, 2009 PAKIET Pk III: 4.1. nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/ nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego do sprężarki klimatyzacji typ BKO BOK S oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: 22

23 4.4. czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg 4.5. filtra czynnika 4.6. uszczelniacza wału sprężarki 4.7. wentylatora dachowego (kpl.) zł netto za 1 kpl zaworu rozprężnego 4.9. sterownika kierowcy wentylatora skraplacza Cena łączna za pakiet Pk III:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 5. Klimatyzacji KONVEKTA zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto LF, rok produkcji 2011 PAKIET Pk IV: 5.1. nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/560K 23

24 5.2. nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego dedykowany do sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/560K 5.3. łożyska sprzęgła elektromagnetycznego 5.4. oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: 5.5. czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg 5.6. filtra czynnika 5.7. uszczelniacza wału sprężarki 5.8. wentylatora dachowego zł netto za 1 kpl wentylatora skraplacza sterownika kierowcy Cena łączna za pakiet Pk IV:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 24

25 6. Klimatyzacji KONVEKTA zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto G, rok produkcji 2011 PAKIET Pk V: 6.1. nowej sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/ nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego dedykowany do sprężarki klimatyzacji typ Bock KVX 40/ łożyska sprzęgła elektromagnetycznego 6.4. oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: 6.5. czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg 6.6. filtra czynnika 6.7. uszczelniacza wału sprężarki 6.8. wentylatora dachowego zł netto za 1 kpl wentylatora skraplacza sterownika kierowcy 25

26 Cena łączna za pakiet Pk V:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 7. Klimatyzacji Webasto zamontowanej w autobusach MAN NL 273/283, rok produkcji 2002 PAKIET Pw I: 7.1. nowej sprężarki klimatyzacji typ FK X 40/470 K 7.2. nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego dedykowany do sprężarki klimatyzacji typ FK X 40/470 K 7.3. oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: 7.4. czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg 7.5. filtra czynnika 7.6. uszczelniacza wału sprężarki 7.7. wentylatora dachowego (kpl.) zł netto za 1 kpl. 26

27 7.8. zaworu rozprężnego Cena łączna za pakiet Pw I:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 8. Klimatyzacji Webasto zamontowanej w autobusach MAN NG313, rok produkcji 2002 PAKIET Pw II: 8.1. nowej sprężarki klimatyzacji typ FK X 40/470 K 8.2. nowego sprzęgła elektromagnetycznego kompletnego dedykowany do sprężarki klimatyzacji typ FK X 40/470 K 8.3. oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: 8.4. czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg 8.5. filtra czynnika 8.6. uszczelniacza wału sprężarki 8.7. wentylatora dachowego zł netto za 1 kpl. 27

28 8.8. zaworu rozprężnego 8.9. wentylatora parownika części pasażerskiej przedniej zł netto za 1 kpl. Cena łączna za pakiet Pw II:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 9. Klimatyzacji Hispacold zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 12, rok produkcji 2006 PAKIET Ph I : 9.1. oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: 9.2. czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg 9.3. filtra czynnika 9.4. wentylatora dachowego (kpl. z regulatorem) zł netto za 1 kpl wentylatora skraplacza 9.6. sterownika kierowcy 28

29 Cena łączna za pakiet Ph I:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 10. Klimatyzacji Hispacold zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 18, rok produkcji 2006 PAKIET Ph II : oleju do sprężarki.. zł netto za 1 litr nazwa producenta:... gatunek oleju: czynnika chłodzącego R zł netto za 1 kg filtra czynnika wentylatora dachowego (kpl. z regulatorem) zł netto za 1 kpl wentylatora skraplacza sterownika kierowcy 29

30 Cena łączna za pakiet Ph II:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. 15. Cs cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji SUTRACK AC 132 zamontowanej w autobusach Neoplan 16. Ck cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji KONVEKTA zamontowanej w autobusach Mercedes GN 17. Ck II cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Konvekta zamontowanej w autobusach Solaris Urbino Ck III cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Konvekta zamontowanej w autobusach Solaris Urbino Ck IV cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Konvekta zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto LF 20. Ck V cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem,a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Konvekta zamontowanej w autobusach Mercedes Conecto G 21. Cw cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Webasto zamontowanej w autobusach MAN NL263/283 30

31 22. Cw II cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Webasto zamontowanej w autobusach MAN NG Ch I cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Hispacold zamontowanej w autobusach Solaris Urbino Ch II cena wykonania sprawdzenia szczelności i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji Hispacold zamontowanej w autobusach Solaris Urbino 18 Cena łączna za pozycje 15-24:.. zł netto pod. VAT (23%).. zł zł brutto słownie złotych:. ŁĄCZNIE CENA ZA PAKIETY + OSUSZANIE - S (Ps + Pk I + Pk II + Pk III + Pk IV+ Pk V + Pw I + Pw II + Ph I + Ph II + Cs + Ck I + Ck II + Ck III + Ck IV + Ck V + Cw I + Cw II + Ch I + Ch II).. zł netto + pod. VAT (23%). zł = słownie złotych:..... zł brutto... długość gwarancji w miesiącach na wymienione elementy:. długość gwarancji w miesiącach na zakres naprawy:. 31

32 CENA USTALONA W WYNIKU ZAMÓWIENIA JEST CENĄ OSTATECZĄ I NIE PODLEGA ZMIANIE... miejscowość - data podpis i stanowisko uprawnionego przedstawiciela firmy 32

33 ZAŁĄCZNIK Nr 2 pieczątka firmy O Ś W I A D C Z E N I E W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na: Naprawy, konserwacje i serwis urządzeń klimatyzacji w autobusach komunikacji miejskiej oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone Regulaminem warunki tzn.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczam(my), że zapoznałem (liśmy) się ze wszystkimi warunkami oraz dokumentami przetargowymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia i przyjmuję (my) te warunki bez zastrzeżeń oraz, że zdobyłem (liśmy) konieczne informacje do sporządzenia oferty... miejscowość - data podpis i stanowisko uprawnionego przedstawiciela firmy 33

34 Z A Ł Ą C Z N I K NR 3 pieczątka firmy Wykaz usług napraw i konserwacji klimatyzacji wykonanych w okresie ostatnich trzech lat. l.p. Rodzaj usługi Data wykonania Nazwa i adres odbiorcy* Wartość usługi brutto SUMA BRUTTO : * - do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w usług!!!... miejscowość - data 34 podpis i stanowisko uprawnionego przedstawiciela firmy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 fax (22) 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Głuchów, gmina Tuszyn. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ul. Szkolna 12, 95-054 KSAWERÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo