Mercedes SPRINTER.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mercedes SPRINTER. www.polster.pl"

Transkrypt

1 Mercedes SPRINTER Karta gwarancyjna / Książka serwisowa Warranty card / Service book Garantiekarte / Service-Hefte Takuutodistus / Huoltokirja 1

2 Karta gwarancyjna 1. Firma Polster S.C., ul. Jana Styki 16, Piła zapewnia Nabywcy usługi niezawodne działanie zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i na przedstawionych niżej warunkach. 2. Gwarancja na zabudowę pojazdu obowiązuje przez dwa lata, liczone od daty sprzedaży pojazdu (wystawienia faktury) lub wydania pojazdu Nabywcy (liczone od 7-go dnia po zgłoszeniu Nabywcy, że pojazd jest gotowy do odbioru). W tym zakresie decyduje wcześniejsza data. Gwarancja obowiązuje tylko na zabudowy pojazdów, które zostały wydane i dopuszczone do ruchu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) lub w Szwajcarii. 3. Przypadek gwarancyjny zachodzi gdy: y techniczna niesprawność zabudowy pojazdu wynika z wady fabrycznej, wady materiałowej lub z naturalnego zużycia y w okresie ważności gwarancji bezpośrednio dojdzie do niesprawności danej części y niesprawność danej części nie jest wykluczona z gwarancji w myśl niniejszych warunków Proces naturalnego zużycia jako taki - bez wystąpienia wyżej wymienionych warunków - nie jest objęty gwarancją. Nabywca ma prawo do bezpłatnego usunięcia usterki oraz uszkodzeń innych elementów zabudowy spowodowanych przez tę usterkę (naprawa). Naprawa uszkodzeń będzie wykonana wyłącznie w firmie Polster S.C., ul. Jana Styki 16, Piła / Polska. Dalsze roszczenia z tytułu tej gwarancji są wykluczone. Koszty naprawy wykonywanej w związku z roszczeniem z tytułu gwarancji są ograniczone do aktualnej wartości zabudowy w chwili wystąpienia objętej gwarancją usterki. 4. Roszczenie z tytułu gwarancji Warunkiem zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji jest: y spełnienie wszystkich wymagań serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta zabudowy, y brak pofabrycznych modyfikacji w pojeździe oraz zabudowie. Przy zgłaszaniu roszczenia z tytułu gwarancji należy przedłożyć książkę serwisową z potwierdzeniami wykonanych do tej pory przeglądów technicznych. 1

3 Karta gwarancyjna Gwarancją nie są objęte elementy regularnie wymieniane w ramach przeglądów technicznych i konserwacji zabudowy oraz pojazdu. Realizacja roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji następuje wyłącznie poprzez y Wystawcę gwarancji. W przypadku usuwania wad wystawca gwarancji może według swojego uznania albo zlecić wymianę, albo naprawę wadliwej części. Części wymienione przechodzą na własność wystawcy gwarancji. 5. Wyjątki Gwarancja nie obejmuje: y pręta anteny y baterii pilota y kół i opon y wszelkich czynności regulacyjnych 2 y ładowania i konserwacji akumulatorów y resetowania modułów elektronicznych, jeśli nie było uszkodzeń elementów y przebarwień materiałów y objawów zużycia we wnętrzu pojazdu y objawów zużycia lakierów y pęknięcia szyby y bezpieczników y żarówek y ledy y amortyzatorów foteli Z gwarancji wykluczone są wady akcesoriów oraz elementów i części wbudowanych lub przebudowanych pofabrycznie. Zobowiązania z tytułu gwarancji nie znajdują zastosowania, jeśli usterki lub wady powstały na skutek jednej z następujących przyczyn: y Nabywca nie zgłosił zauważonej wady lub usterki, bądź nie dopuścił do jej zbadania. y Nabywca nie zapewnił możliwości niezwłocznej naprawy wady lub usterki. y Nabywca wykorzystywał przedmiot kupna niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób powodujący przeciążenie (np. udział w samochodowych zawodach sportowych, przeciążenie ładunkiem, modyfikacje tuningowe). y Nabywca zamontował w pojeździe elementy lub części nie dopuszczone przez producenta do stosowania. y Nabywca zmodyfikował pojazd w sposób nie zatwierdzony przez producenta. y Nabywca nie przestrzegał przepisów dotyczących wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem, przeglądów technicznych i konserwacji pojazdów (opisanych w instrukcji obsługi). Obejmuje to również stosowane niewłaściwych materiałów smarnych i eksploatacyjnych. y Pojazd był niefachowo naprawiany w serwisie nie posiadającym autoryzacji producenta. Z gwarancji wyłączone są wszelkie szkody uboczne i wynikowe poniesione w

4 Karta gwarancyjna wyniku usterki objętej gwarancjami w tym niedogodności, koszty transportu, rozmowy telefoniczne, koszty zakwaterowania, utrata dochodu i uszkodzenia własności. 6. Wskazówki dotyczące odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową. W zakresie wykonywania przeglądów technicznych i związanych z nimi prac do Państwa dyspozycji jest Polster S.C. ul. Jana Styki Piła Polska oraz szeroko rozbudowana sieć Autoryzowanych Serwisów współpracujących z naszą firmą w zakresie ogrzewania oraz klimatyzacji ( Eberspaecher, Autoklima ), które: y dysponują specjalnymi urządzeniami i narzędziami, a prace serwisowe są wykonywane przez fachowców stale podnoszących swoje kwalifikacje, y gwarantują że Państwa pojazd będzie obsługiwany starannie i fachowo, y wykonują fachowo wszystkie prace konserwacyjne, y realizują wszystkie naprawy związane z gwarancją na zabudowę pojazdu, kulancją lub odpowiedzialnością za niezgodność towaru z umową, y potwierdzają terminowe wykonanie wszystkich prac serwisowych w książce serwisowej. Prosimy o przestrzeganie odpowiednich przepisów i zaleceń, jak również terminów przeglądów technicznych, określonych w książce serwisowej. Należy ich przestrzegać również, gdy pojazd zostanie przekazany do użytkowania osobom trzecim, ponieważ tylko wtedy wszystkie uprawnienia obowiązują w pełnym zakresie. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji na pojazd przepisowe przeglądy techniczne, wzgl. prace serwisowe nie są wykonywane zgodnie z warunkami, decyzja o zasadności zgłaszanego roszczenia może być rozstrzygana dopiero po przedłożeniu wyników ekspertyzy wykonanej przez producenta. W okresie obowiązywania odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową na zabudowę pojazdu należy przeglądy techniczne zlecać: y regularnie, y terminowo, y wyłącznie w firmie Polster S.C., ul. Jana Styki 16, Piła Polska, y firma Polster S.C. zaleca Państwu w zakresie ogrzewania i klimatyzacji tylko Autoryzowane serwisy Firm Eberspaecher, Autoklima, ponieważ tylko te serwisy posiadają niezbędną wiedzę techniczną oraz specjalne narzędzia. Przegląd techniczny nie obejmuje wykonania napraw. Wykonanie ewentualnych napraw należy zlecać osobno. Szczegółowe informacje o zakresie 3

5 Karta gwarancyjna 4 przeglądów technicznych znajdują się w książce serwisowej. 7. Wskazówki dotyczące gwarancji na brak korozji podwozia pojazdu Gwarancja na brak korozji podwozia udzielona na nowy pojazd obowiązuje do terminu kolejnego przeglądu technicznego maksymalnie 3 lata. Warunkiem jest usunięcie, zgodnie z zaleceniami producenta zabudowy, wszystkich widocznych uszkodzeń, które wskazano w trakcie przeglądu, lub które zostały w inny sposób wykryte. Przedłużenie gwarancji jest potwierdzane przez wpis w książce serwisowej. Gwarancja na brak korozji podwozia obowiązuje na nowe pojazdy: y sprzedane po raz pierwszy i wydane na obszarze obowiązywania przez firmę Polster S.C. y które w chwili zgłaszania roszczenia z tytułu gwarancji są zarejestrowane i eksploatowane na obszarze obowiązywania. Wystawcą gwarancji jest firma Polster S.C. Koszty naprawy wykonywanej w związku z roszczeniem z tytułu gwarancji są ograniczone do aktualnej wartości pojazdu w chwili wystąpienia objętej gwarancją usterki. Wyjątki Gwarancja na brak korozji podwozia nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń y powstałych na skutek wypadku, wpływów zewnętrznych (np. kradzież, kolizja drogowa, uderzenie kamieniem) lub niedostatecznej konserwacji pojazdu, bądź oddziaływania środowiska naturalnego. y na skutek świadomego działania lub rażącego zaniedbania właściciela, kierowcy lub osób trzecich. y wynikających z modyfikacji pojazdu lub zamontowania części pojazdu, które nie zostały dopuszczone do stosowania przez firmę Polster S.C. y będących skutkiem niefachowego wykonania napraw y powstałych na skutek uczestnictwa w sportowych imprezach samochodowych w manewrach wojskowych w akcjach zwalczania katastrof lub podczas innych wydarzeń o podobnym charakterze y wynikających z działań wojennych zamieszek, trzęsienia ziemi lub innych przypadków oddziaływania siły wyższej y powstałych na skutek wad, które były znane Nabywcy, ale nie zostały niezwłocznie zgłoszone w firmie Polster S.C. w celu usunięcia lub naprawy zgodnie z zaleceniami producenta zabudowy pojazdu. Szerokiej drogi życzy Polster S.C.

6 Książka serwisowa Wprowadzenie Niniejsza książka serwisowa zawiera informacje dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji pojazdów. W celu zachowania bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu zalecane czynności serwisowe muszą być wykonywane regularnie i w przepisowych terminach. Prace wykonywane przez fachowy serwis dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, są nieodzowne szczególnie przy czynnościach związanych z bezpieczeństwem lub przy układach związanych z bezpieczeństwem. Zabudowy firmy Polster S.C. są stale udoskonalane i modernizowane. W związku z tym może również dojść do zmian w zakresie czynności wykonywanych podczas przeglądów technicznych. Przegląd techniczny co tysięcy kilometrów nie dłużej niż 12 miesięcy od daty wydania pojazdu (przy eksploatacji w utrudnionych warunkach co tysięcy kilometrów). Zakres oraz częstość przeprowadzania prac serwisowych jest zależna przede wszystkim od zróżnicowanych warunków eksploatacji pojazdu. Normalne warunki eksploatacji pojazdu: y na autostradach i drogach szybkiego ruchu, y w ruchu regionalnym i ponadregionalnym, y w dużych miastach i aglomeracjach. Eksploatacja w utrudnionych warunkach: y jazda z częstym zatrzymywaniem się, y regularne jeżdżenie na nieutwardzonych nawierzchniach. Należy ocenić, w jakich warunkach pojazd jest eksploatowany najczęściej i wybrać właściwą grupę serwisową. 5

7 Zakres przeglądu technicznego 6 Kontrola pojazdu przez kierownika serwisu y Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń lakieru, korozji i uszkodzeń powypadkowych. Stanowisko kontrolne y Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń powłoki antykorozyjnej podwozia. y Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania kompresora klimatyzacji. y Sprawdzenie stanu paska klinowego klimatyzacji. y Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania haka holowniczego. y Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania urządzenia grzewczego. y Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania klimatyzacji. y Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń zaczepu koła zapasowego. Kontrola szczelności i stanu y Zwracać uwagę na miejsca ocierania się i ułożenie przewodów! y W przypadku ubytku płynu ustalenie przyczyny i usunięcie usterki. y Wszystkie przewody sztywne i elastyczne. y Osłony gumowe. y Dodatkowe resory gumowe. Kontrola, korekta poziomu płynu i gazu w układzie klimatyzacji y W przypadku ubytku płynu lub gazów ustalenie przyczyny i usunięcie usterki (na osobne zlecenie). Kontrola działania i stanu y Pasy bezpieczeństwa: zaczepy pasów, przedłużenia zaczepów pasów. y Fotele: kontrola działania, luzów i zamocowania (dokręcenie śrub i nakrętek, stosować prawidłowy moment dokręcania). y Półki: kontrola działania, luzów i zamocowania. y Sprzęt audio: kontrola działania. y Oświetlenie: kontrola działania. y Klimatyzacja: kontrola działania. y Ogrzewanie: kontrola działania. y Podłoga: sprawdzenie stanu połączeń. y Tapicerka: sprawdzenie stanu połączeń. y Uchwyty wspomagające wsiadanie: kontrola luzów i zamocowania. y Drzwi elektryczne: kontrola działania. y Drzwi tylne pojazdu: kontrola działania. y Szyby pojazdu: kontrola szczelności. y Luk dachowy: kontrola działania i szczelności. y Wentylator dachowy: kontrola działania i szczelności. y Zasłonki: kontrola działania. y Sprawdzenie wyposażenia dotyczącego bezpieczeństwa pojazdu (młotki, gaśnica, apteczka, naklejki informacyjne).

8 A Data Przebieg km Nr zlecenia naprawy Czynności wykonywane co 24 miesiące: Serwis klimatyzacji/odgrzybianie Filtr klimatyzacji Kontrola pojazdu przez kierownika serwisu Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń lakieru, korozji i uszkodzeń powypadkowych. Stanowisko kontrolne Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń powłoki antykorozyjnej podwozia. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania kompresora klimatyzacji. Sprawdzenie stanu paska klinowego klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania haka holowniczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania urządzenia grzewczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń zaczepu koła zapasowego. Kontrola, korekta poziomu płynu i gazu w układzie klimatyzacji W przypadku ubytku płynu lub gazów ustalenie przyczyny i usunięcie usterki (na osobne zlecenie). Kontrola szczelności i stanu Zwracać uwagę na miejsca ocierania się i ułożenie przewodów! W przypadku ubytku płynu ustalenie przyczyny i usunięcie usterki. Wszystkie przewody sztywne i elastyczne. Osłony gumowe. Dodatkowe resory gumowe. 7

9 B Kontrola działania i stanu Pasy bezpieczeństwa: zaczepy pasów, przedłużenia zaczepów pasów. Fotele: kontrola działania, luzów i zamocowania (dokręcenie śrub i nakrętek, stosować prawidłowy moment dokręcania). Półki: kontrola działania, luzów i zamocowania. Sprzęt audio: kontrola działania. Oświetlenie: kontrola działania. Klimatyzacja: kontrola działania. Ogrzewanie: kontrola działania. Podłoga: sprawdzenie stanu połączeń. Tapicerka: sprawdzenie stanu połączeń. Uchwyty wspomagające wsiadanie: kontrola luzów i zamocowania. Drzwi elektryczne: kontrola działania. Drzwi tylne pojazdu: kontrola działania. Szyby pojazdu: kontrola szczelności. Luk dachowy: kontrola działania i szczelności. Wentylator dachowy: kontrola działania i szczelności. Zasłonki: kontrola działania. Sprawdzenie wyposażenia dotyczącego bezpieczeństwa pojazdu (młotki, gaśnica, apteczka, naklejki informacyjne) Uwagi: Podpis / pieczątka Polster 8

10 A Data Przebieg km Nr zlecenia naprawy Czynności wykonywane co 24 miesiące: Serwis klimatyzacji/odgrzybianie Filtr klimatyzacji Kontrola pojazdu przez kierownika serwisu Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń lakieru, korozji i uszkodzeń powypadkowych. Stanowisko kontrolne Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń powłoki antykorozyjnej podwozia. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania kompresora klimatyzacji. Sprawdzenie stanu paska klinowego klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania haka holowniczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania urządzenia grzewczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń zaczepu koła zapasowego. Kontrola, korekta poziomu płynu i gazu w układzie klimatyzacji W przypadku ubytku płynu lub gazów ustalenie przyczyny i usunięcie usterki (na osobne zlecenie). Kontrola szczelności i stanu Zwracać uwagę na miejsca ocierania się i ułożenie przewodów! W przypadku ubytku płynu ustalenie przyczyny i usunięcie usterki. Wszystkie przewody sztywne i elastyczne. Osłony gumowe. Dodatkowe resory gumowe. 9

11 B Kontrola działania i stanu Pasy bezpieczeństwa: zaczepy pasów, przedłużenia zaczepów pasów. Fotele: kontrola działania, luzów i zamocowania (dokręcenie śrub i nakrętek, stosować prawidłowy moment dokręcania). Półki: kontrola działania, luzów i zamocowania. Sprzęt audio: kontrola działania. Oświetlenie: kontrola działania. Klimatyzacja: kontrola działania. Ogrzewanie: kontrola działania. Podłoga: sprawdzenie stanu połączeń. Tapicerka: sprawdzenie stanu połączeń. Uchwyty wspomagające wsiadanie: kontrola luzów i zamocowania. Drzwi elektryczne: kontrola działania. Drzwi tylne pojazdu: kontrola działania. Szyby pojazdu: kontrola szczelności. Luk dachowy: kontrola działania i szczelności. Wentylator dachowy: kontrola działania i szczelności. Zasłonki: kontrola działania. Sprawdzenie wyposażenia dotyczącego bezpieczeństwa pojazdu (młotki, gaśnica, apteczka, naklejki informacyjne) Uwagi: Podpis / pieczątka Polster 10

12 A Data Przebieg km Nr zlecenia naprawy Czynności wykonywane co 24 miesiące: Serwis klimatyzacji/odgrzybianie Filtr klimatyzacji Kontrola pojazdu przez kierownika serwisu Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń lakieru, korozji i uszkodzeń powypadkowych. Stanowisko kontrolne Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń powłoki antykorozyjnej podwozia. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania kompresora klimatyzacji. Sprawdzenie stanu paska klinowego klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania haka holowniczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania urządzenia grzewczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń zaczepu koła zapasowego. Kontrola, korekta poziomu płynu i gazu w układzie klimatyzacji W przypadku ubytku płynu lub gazów ustalenie przyczyny i usunięcie usterki (na osobne zlecenie). Kontrola szczelności i stanu Zwracać uwagę na miejsca ocierania się i ułożenie przewodów! W przypadku ubytku płynu ustalenie przyczyny i usunięcie usterki. Wszystkie przewody sztywne i elastyczne. Osłony gumowe. Dodatkowe resory gumowe. 11

13 B Kontrola działania i stanu Pasy bezpieczeństwa: zaczepy pasów, przedłużenia zaczepów pasów. Fotele: kontrola działania, luzów i zamocowania (dokręcenie śrub i nakrętek, stosować prawidłowy moment dokręcania). Półki: kontrola działania, luzów i zamocowania. Sprzęt audio: kontrola działania. Oświetlenie: kontrola działania. Klimatyzacja: kontrola działania. Ogrzewanie: kontrola działania. Podłoga: sprawdzenie stanu połączeń. Tapicerka: sprawdzenie stanu połączeń. Uchwyty wspomagające wsiadanie: kontrola luzów i zamocowania. Drzwi elektryczne: kontrola działania. Drzwi tylne pojazdu: kontrola działania. Szyby pojazdu: kontrola szczelności. Luk dachowy: kontrola działania i szczelności. Wentylator dachowy: kontrola działania i szczelności. Zasłonki: kontrola działania. Sprawdzenie wyposażenia dotyczącego bezpieczeństwa pojazdu (młotki, gaśnica, apteczka, naklejki informacyjne) Uwagi: Podpis / pieczątka Polster 12

14 A Data Przebieg km Nr zlecenia naprawy Czynności wykonywane co 24 miesiące: Serwis klimatyzacji/odgrzybianie Filtr klimatyzacji Kontrola pojazdu przez kierownika serwisu Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń lakieru, korozji i uszkodzeń powypadkowych. Stanowisko kontrolne Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń powłoki antykorozyjnej podwozia. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania kompresora klimatyzacji. Sprawdzenie stanu paska klinowego klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania haka holowniczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania urządzenia grzewczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń zaczepu koła zapasowego. Kontrola, korekta poziomu płynu i gazu w układzie klimatyzacji W przypadku ubytku płynu lub gazów ustalenie przyczyny i usunięcie usterki (na osobne zlecenie). Kontrola szczelności i stanu Zwracać uwagę na miejsca ocierania się i ułożenie przewodów! W przypadku ubytku płynu ustalenie przyczyny i usunięcie usterki. Wszystkie przewody sztywne i elastyczne. Osłony gumowe. Dodatkowe resory gumowe. 13

15 B Kontrola działania i stanu Pasy bezpieczeństwa: zaczepy pasów, przedłużenia zaczepów pasów. Fotele: kontrola działania, luzów i zamocowania (dokręcenie śrub i nakrętek, stosować prawidłowy moment dokręcania). Półki: kontrola działania, luzów i zamocowania. Sprzęt audio: kontrola działania. Oświetlenie: kontrola działania. Klimatyzacja: kontrola działania. Ogrzewanie: kontrola działania. Podłoga: sprawdzenie stanu połączeń. Tapicerka: sprawdzenie stanu połączeń. Uchwyty wspomagające wsiadanie: kontrola luzów i zamocowania. Drzwi elektryczne: kontrola działania. Drzwi tylne pojazdu: kontrola działania. Szyby pojazdu: kontrola szczelności. Luk dachowy: kontrola działania i szczelności. Wentylator dachowy: kontrola działania i szczelności. Zasłonki: kontrola działania. Sprawdzenie wyposażenia dotyczącego bezpieczeństwa pojazdu (młotki, gaśnica, apteczka, naklejki informacyjne) Uwagi: Podpis / pieczątka Polster 14

16 A Data Przebieg km Nr zlecenia naprawy Czynności wykonywane co 24 miesiące: Serwis klimatyzacji/odgrzybianie Filtr klimatyzacji Kontrola pojazdu przez kierownika serwisu Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń lakieru, korozji i uszkodzeń powypadkowych. Stanowisko kontrolne Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń powłoki antykorozyjnej podwozia. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania kompresora klimatyzacji. Sprawdzenie stanu paska klinowego klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania haka holowniczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania urządzenia grzewczego. Sprawdzenie pojazdu pod kątem luzów i zamocowania klimatyzacji. Sprawdzenie pojazdu pod kątem uszkodzeń zaczepu koła zapasowego. Kontrola, korekta poziomu płynu i gazu w układzie klimatyzacji W przypadku ubytku płynu lub gazów ustalenie przyczyny i usunięcie usterki (na osobne zlecenie). Kontrola szczelności i stanu Zwracać uwagę na miejsca ocierania się i ułożenie przewodów! W przypadku ubytku płynu ustalenie przyczyny i usunięcie usterki. Wszystkie przewody sztywne i elastyczne. Osłony gumowe. Dodatkowe resory gumowe. 15

17 B Kontrola działania i stanu Pasy bezpieczeństwa: zaczepy pasów, przedłużenia zaczepów pasów. Fotele: kontrola działania, luzów i zamocowania (dokręcenie śrub i nakrętek, stosować prawidłowy moment dokręcania). Półki: kontrola działania, luzów i zamocowania. Sprzęt audio: kontrola działania. Oświetlenie: kontrola działania. Klimatyzacja: kontrola działania. Ogrzewanie: kontrola działania. Podłoga: sprawdzenie stanu połączeń. Tapicerka: sprawdzenie stanu połączeń. Uchwyty wspomagające wsiadanie: kontrola luzów i zamocowania. Drzwi elektryczne: kontrola działania. Drzwi tylne pojazdu: kontrola działania. Szyby pojazdu: kontrola szczelności. Luk dachowy: kontrola działania i szczelności. Wentylator dachowy: kontrola działania i szczelności. Zasłonki: kontrola działania. Sprawdzenie wyposażenia dotyczącego bezpieczeństwa pojazdu (młotki, gaśnica, apteczka, naklejki informacyjne) Uwagi: Podpis / pieczątka Polster 16

18 PL Piła (Poland) ul. Jana Styki 16 tel.: , fax: tel.: tel.: tel.: tel.: Świadectwo homologacji Ministerstwa Infrastruktury numer PL*4500*00 20

Warunki naprawy pojazdów używanych sprzedawanych w ramach programu FORD UŻYWANE.

Warunki naprawy pojazdów używanych sprzedawanych w ramach programu FORD UŻYWANE. Warunki naprawy pojazdów używanych sprzedawanych w ramach programu FORD UŻYWANE 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki, zwane dalej w.n. (warunki naprawy), określają warunki naprawy pojazdów używanych

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Abarth, która od przeszło 50 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Abarth, która od przeszło 50 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego. 603.95.403 ABARTH UNI PL 1ed 7-06-2011 15:20 Pagina 1 Szanowni Klienci, Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Abarth, która od przeszło 50 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego. 603.95.402 FIAT UNI PL 1ed 7-06-2011 15:16 Pagina 1 Szanowni Klienci, Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO KOSZTY NAPRAW POJAZDÓW MITSUBISHI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia zakład ubezpieczeń HISCOX, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy samochodów używanych

Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy samochodów używanych Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy samochodów używanych 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej w.u., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE Pieczęć firmowa Sprzedający w imieniu Peugeot Polska Sp. z o.o.:... Imię i nazwisko sprzedawcy:... KLIENT imię: llllllllllllli nazwisko/nazwa: lllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego. 530.07.012 FIAT PL 3ed 8-10-2012 15:04 Pagina 1 Szanowni Klienci, Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy i assistance pojazdów marki SUZUKI

Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy i assistance pojazdów marki SUZUKI Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy i assistance pojazdów marki SUZUKI 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia (zwanymi dalej w.u.) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ROWERÓW, SKUTERÓW, KOSIAREK ZAKUPIONYCH W TERG SA

WARUNKI UBEZPIECZENIA ROWERÓW, SKUTERÓW, KOSIAREK ZAKUPIONYCH W TERG SA WARUNKI UBEZPIECZENIA ROWERÓW, SKUTERÓW, KOSIAREK ZAKUPIONYCH W TERG SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

str. 1/6 MTU/MP/OW013/0711

str. 1/6 MTU/MP/OW013/0711 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, fax: 058 555 63 02 Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Przedłużona gwarancja sprzętów domowych dla klientów Orange

Ogólne warunki ubezpieczenia Przedłużona gwarancja sprzętów domowych dla klientów Orange Ogólne warunki ubezpieczenia Przedłużona gwarancja sprzętów domowych dla klientów Orange 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NISSAN 5* Przedłużona Gwarancja Umowa ubezpieczenia grupowego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NISSAN 5* Przedłużona Gwarancja Umowa ubezpieczenia grupowego Ogólne Warunki Ubezpieczenia NISSAN 5* Przedłużona Gwarancja Umowa ubezpieczenia grupowego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy dokument zawiera Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej "OWU"), które mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia - program dla samochodów używanych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Przedłużona Gwarancja na Samochody Gwarantowane Auto program dla samochodów używanych Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH HESTIA CAR ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH HESTIA CAR ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE SPIS TREŚCI: UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA (kod: PG/WU/003)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA (kod: PG/WU/003) WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA (kod: PG/WU/003) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową zgłaszane

Bardziej szczegółowo

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) należących do klientów indywidualnych oraz do małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) przyjęte uchwałą nr 9 Zarządu TUiR WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 r. Konsultacja językowa

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych Volkswagen Life Time

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych Volkswagen Life Time Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych Volkswagen Life Time Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej o.w.u., Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2 II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 4 III. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 6 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA I ZASADY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo