SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )"

Transkrypt

1 ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych MZD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Klimatyzacja w siedzibie MZD Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: CPV urządzenia chłodnicze CPV montaż urządzeń chłodniczych Rzeszów

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ Załączniki do Rozdziału I powinny zostać sporządzone przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia zawiera zakres czynności objętych zamówieniem Rozdział III zawiera Ramowy Wzór Umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 2. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Adres: ul. Targowa 1, Rzeszów Tel.: , faks: lub Adres strony internetowej: bip.erzeszow.pl. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych MZD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Klimatyzacja w siedzibie MZD 3.2. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: CPV urządzenia chłodnicze CPV montaż urządzeń chłodniczych 3.3. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym zakres rzeczowy prac, których wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin wykonania umowy: w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Strony, ale nie później niż do 29 maja WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WARUNKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 3

4 Posiadania wiedzy i doświadczenia opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwa zadania o takim samym charakterze jak zadanie objęte niniejszym postępowaniem o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych (brutto) każde - poparte dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne / tzw. konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast warunek określony w pkt SIWZ muszą spełniać łącznie Ocena spełniania wszystkich powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do SIWZ, Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 6.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 5.1. SIWZ do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z treścią załącznika 4

5 nr 3 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie SIWZ. [treść powyższego zapisu jest treścią pełną z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009r Nr 226, poz.1817) Wykonawca wykazując spełnianie powyższego warunku, winien przedłożyć dokument odpowiadający niniejszemu zamówieniu, czyli Doświadczenie - wg wzoru Zamawiającego] Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Powyższe zobowiązanie Wykonawca obowiązany jest załączyć w oryginale Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w punkcie SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokument, o którym mowa wyżej w punkcie 6.4. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczył Wykonawca. Oświadczenia wymienione w punktach i SIWZ muszą zostać złożone jako oryginał Poświadczenie zgodności z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej zgodność kopii dokumentów z oryginałem) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 5

6 6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy Wykonawca poświadcza zgodność z oryginałem kopii dotyczących go dokumentów W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie wymienione w punkcie SIWZ oraz dokument wymieniony w punkcie SIWZ albo odpowiadający im określony w punkcie 6.4. SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, oświadczenie wymienione w punkcie SIWZ powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców, dokument wymienione w punkcie SIWZ winien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu lub ) lub drogą elektroniczną (adres z uwzględnieniem postanowień punktu 7.2. SIWZ Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ Dokonane wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, o których mowa w punkcie 7.4. Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej (bip.erzeszow.pl) W przypadku dokonania wyjaśnień lub zmiany SIWZ, o których mowa w punkcie 7.5., termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 38 ustawy Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania są następujące osoby: Beata Bochnak Kierownik Działu Administracji i Kadr - tel.: , w godz sprawy merytoryczne, Agnieszka Dudek Podinspektor w Dziale Zamówień Publicznych w MZD tel w godz sprawy formalno-prawne. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 6

7 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty oraz niżej wymienione dokumenty: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami punktu 6 SIWZ, Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie Oferta i załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy określonym w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika Wykonawcy Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny Dokumenty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stano- 7

8 wią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w punkcie 2 SIWZ oraz posiadać oznaczenia: Oferta na zamówienie w postępowaniu znak ZP Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych MZD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Klimatyzacja w siedzibie MZD" oraz nie otwierać przed 10 stycznia 2013 r. godz Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Wymagania określone w punkcie 8.5. (zdanie pierwsze), 10.7., i SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, VI piętro, pokój nr 601, nie później niż do dnia 10 stycznia 2013 r. do godziny 09: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 10 stycznia 2013 r. o godzinie 10:00 w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 3, pokój nr 320, III piętro. 12. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy, informację dotyczącą kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje podane podczas otwarcia ofert Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 8

9 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost ze SIWZ, a niezbędne do wykonania zamówienia Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w polskich złotych. 14. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanym kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt: Cena (znaczenie w ocenie 100%) Sposób dokonywania oceny wg wzoru: C n / C b x 100 pkt gdzie C n cena najniższa, C b cena badanej oferty. 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe muszą spełniać wszystkie konieczne wymagania formalne określone w SIWZ. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z największą ilością punktów przyznaną w ramach kryterium, o którym mowa w punkcie 14 SIWZ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 9

10 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Informacje wymienione w punkcie SIWZ zostaną zamieszczone również na stronie internetowej (bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o numerze konta bankowego, na które będą dokonywane przelewy należności za wykonanie przedmiotu zamówienia W przypadku wyboru w postępowaniu oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowiązani będą przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawcy będącego osobą fizyczną, będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy podać Zamawiającemu adres zamieszkania (domowy) i numer PESEL, w celu ich umieszczenia w umowie, na podstawie art. 23 ust. 1 punkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przestawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawnej Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący prześle kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 10

11 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 11

12 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 47 pokojach biurowych położonych na parterze, I, II, III i VI piętrze w budynku przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie. Jednostki zewnętrzne do montażu na ścianie lub dachu -ilość nie więcej 8 szt -sprężarka Inverterowa 2-rotacyjna -wydajność chłonicza od 3,3 do 17,0 kw, nominalna 15,5 kw -wydajność grzewcza od 3,7 do 17,3 kw, nominalna 16,4 kw -klasa energetyczna chłodzenie/grzanie - A/A -poziom hałasu - nie wyższy niż 55 db -czynnik chłodniczy R410a -zakres pracy przy chłodzeniu do 46 stopni C -zakres pracy przy grzaniu do 24 stopni C Jednostki wewnętrzne typu ściennego -ilość - 47 szt -wydajność chłodzenia 2,6 kw -wydajność grzania 2,9 kw -poziom hałasu na najwyższym biegu nie wyższy niż 36 db Typ: multisplit, ścienny Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: CPV urządzenia chłodnicze CPV montaż urządzeń chłodniczych TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy Termin wykonania umowy: 90 dni od dnia podpisania umowy. 12

13 ROZDZIAŁ III RAMOWY WZÓR UMOWY ` 13

14 UMOWA nr.. zawarta w dniu. r. w, pomiędzy zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez a. Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w budynku Zamawiającego położonym w Rzeszowie przy ul. Targowej 1. Przedmiot zamówienia musi być godny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 2. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę niezbędnych urządzeń, osprzętu i materiałów oraz montaż i uruchomienie, 2) udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w 8 niniejszej umowy. 3. Urządzenia, osprzęt i materiały dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem jego dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 2 TERMIN REALIZACJI 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Strony, ale nie później niż do 29 maja 2013 r. Co najmniej 3 dni robocze z podanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia są przeznaczone (zarezerwowane) dla Zamawiającego na przeprowadzenie czynności sprawdzających, o których mowa w niniejszej umowie. Tym samym przedmiot zamówienia musi być dostarczony, zamontowany i uruchomiony odpowiednio wcześniej. 2. Przedmiot zamówienia uważa się za zrealizowany w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3. Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego wykonywane są w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. 3 WYNAGRODZENIE 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto zł (słownie: ); w tym wynagrodzenie netto w wysokości: zł (słownie: ) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 % w wysokości: zł (słownie: ), zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą płatne w całości w 2013 r. 14

15 2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto. 3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody. 4 ROZLICZENIE PRAC 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie w oparciu o protokół odbioru podpisany przez upoważnionego pracownika Wykonawcy i osobę sprawującą nadzór i kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Termin płatności faktury wynosi 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentem będącym podstawą jej wystawienia. Fakturę należy złożyć Zamawiającemu nie później niż do dnia r. 3. Faktura będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr W treści faktury Wykonawca oznaczy Zamawiającego w następujący sposób: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, Rzeszów, NIP PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy, w tym upoważnioną do podpisania protokołu, jest:. 2. Do sprawowania nadzoru i kontroli nad wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza Pana Bolesława Smorąga. 3. Osoba wskazana w ust. 2 upoważniona jest do podpisania protokołu, o którym mowa w Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie Wykonawcy terenu prac, 6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 2) zapewnienie nadzoru i kontroli nad wykonaniem przedmiotu umowy, 3) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, 2) zapewnienia należytego zabezpieczenia prac w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej, przepisów bhp, 3) zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kierownictwa prac zgodnego z prawem budowlanym, 4) umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każdym czasie z wszystkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg prac, a także bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 5) stosowania przy wykonywaniu prac tylko dopuszczonych do stosowania materiałów, 6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów prac lub ich części w toku realizacji prac - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 15

16 7) wykonania wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wykonywania prac, 8) przywrócenia do stanu poprzedniego elementów budynku i jego wyposażenia zniszczonych lub uszkodzonych w związku z prowadzeniem prac, 9) po zakończeniu prac - uporządkowanie całkowicie i fachowo na swój koszt miejsc, w których prowadzone będą prace wraz z wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów, 10) usunięcia na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku działalności Wykonawcy, 11) skompletowania atestów, protokołów badań technicznych, przedkładania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających prawidłowość wykonanych prac, 12) usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad, w terminie 5 dni od powiadomienia chyba, że strony biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wad ustalą termin dłuższy. 3. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń i obiektów Zamawiającego, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący koniecznym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych prac. 4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem prac, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane prace oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu prac, warunków i okresu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. 5. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania prac w zakresie określonym w umowie. 6. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z umowy z dochowaniem najwyższej staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności. 7 ODBIÓR 1. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia pracownika Zamawiającego o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 2. W ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru Zamawiający wykona czynności odbiorowe polegające na sprawdzeniu czy wykonany przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy i niniejszą umową oraz prawidłowo funkcjonuje. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy i niniejszą umową oraz prawidłowo funkcjonuje, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, że przedmiot zamówienia nie został wykonany zgodnie z postanowieniami SIWZ, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy lub nie 16

17 funkcjonuje prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym: 1) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do postanowień SIWZ, niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy; 2) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności. 7. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony według swego uznania: 1) naliczyć karę umowną za opóźnienie według dalszych postanowień niniejszej umowy, a jeżeli opóźnienie przekroczy 21 dni, powierzyć dokonanie poprawek innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy, 2) odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 8 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia klimatyzacyjne oraz 36 miesięcy rękojmi na prace instalacyjno-montażowe. 2. W ramach gwarancji i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać przeglądy okresowe klimatyzacji zgodnie z wymaganiami technicznymi instalacji i urządzeń wchodzących w jej skład, jednak nie mniej niż 2 przeglądy w roku w odstępie 6-miesięcznym, z tym że jeden przegląd powinien przypaść w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązkowego przeglądu okresowego nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. 3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest dokonać bezpłatnej naprawy urządzenia, o ile awaria urządzenia jest skutkiem przyczyn tkwiących w urządzeniu. Jeżeli pomimo dwóch napraw danego urządzenia, nadal będzie ono ulegać awariom, Wykonawca obowiązany jest wymienić urządzenie na nowe (z montażem). 4. Wykonanie przeglądu potwierdzone zostanie każdorazowo odpowiednim wpisem do książki serwisowej urządzenia, a w przypadku jej braku - protokołem przeglądu, i potwierdzone przez Zamawiającego. 5. Wykonane w ramach gwarancji wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych na bieżąco zużywających się (np. filtry, czynnik chłodzący, oleje) są już wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy określone w 3 ust Naprawy wykraczające poza zakres gwarancji Wykonawca wykonywać będzie na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego udzielonych po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu. 7. Strony ustalają następujące terminy wykonania świadczeń gwarancyjnych: a) czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 24h; przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas, jaki upłynie od momentu zgłoszenia awarii do momentu przybycia serwisu do obiektu Zamawiającego, 17

18 b) czas naprawy - do 5 dni roboczych; przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do momentu dokonania skutecznej naprawy. 8. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii przez 8 godzin na dobę, w godzinach od do, telefonicznie lub faksem pod numerem 9. W razie niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi Zamawiający jest upoważniony do powierzenia tych czynności innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. 9 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu dostawy i montażu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wykonania umowy do dnia ostatecznego dostarczenia i zamontowania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń Zamawiającego, 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia, 3) za opóźnienie w usunięciu usterek z w ramach rękojmi lub w realizacji czynności gwarancyjnych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek. 2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. 3. W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 5. Potrącenia wymagalnych kar umownych Zamawiający może dokonywać z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, składając właściwe oświadczenie. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu, oprócz powodów przewidzianych w przepisach, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia, o których mowa w 3 ust Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 18

19 11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie. 1. Integralną częścią umowy jest: 1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 19

20 Formularz oferty (pieczęć wykonawcy/pełnomocnika) Telefon, faks OFERTA Do Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1, Rzeszów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych MZD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Klimatyzacja w siedzibie MZD" MY NIŻEJ PODPISANI: DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ: (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: zł brutto (słownie złotych ), uwzględniając podatek VAT według stawki 23%. w tym za dostawę klimatyzatorów za cenę brutto słownie: ) za wykonanie montażu za cenę brutto słownie: 4. Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeżeli dotyczy): (zakres powierzonych prac) 5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianami do niej i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 6. OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty wskazanej w punkcie 2 zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego potencjału kadrowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia 20

21 7. ZOBOWIĄZUJEMY się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Ramowym Wzorem Umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. **PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCÓW, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy* jest: 12. OSOBĄ odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie: 13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: tel. fax OSOBĄ UPRAWNIONĄ do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania będzie: tel. fax OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są: dnia 2012 roku * (czytelny/e podpis/y Wykonawcy/Pełnomocnika) Uwaga: ** dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; * niepotrzebne skreślić. 21

22 Załącznik nr 1 (pieczęć wykonawcy/pełnomocnika) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych MZD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Klimatyzacja w siedzibie MZD oświadczam/y, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego postępowania z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). dnia 2012 roku * (czytelny/e podpis/y Wykonawcy/Pełnomocnika) **UWAGA: niniejsze Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także podmioty na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i określonych w punkcie II SIWZ, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 1 * niepotrzebne skreślić. 1 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych do usunięcia przez wykonawcę. 22

23 Załącznik nr 2 (pieczęć wykonawcy/pełnomocnika) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych MZD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Klimatyzacja w siedzibie MZD oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). dnia 2012 roku * (czytelny/e podpis/y Wykonawcy/Pełnomocnika) **UWAGA: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich wykonawców. 2 * niepotrzebne skreślić. 2 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych do usunięcia przez wykonawcę. 23

24 Załącznik nr 3 (pieczęć wykonawcy/pełnomocnika) DOŚWIADCZENIE Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych MZD w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Klimatyzacja w siedzibie MZD oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących prac odpowiadających wymaganiom zamawiającego: Nazwa wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia Nazwa i adres zamawiającego, dla którego zamówienie wykonano Informacje potwierdzające spełnianie warunków Czas realizacji (początek dd/mm/rr koniec dd/mm/rr) **Oświadczamy, że podmioty na doświadczeniu, których polegamy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt SIWZ będą brały udział w realizacji części zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać3. dnia 2012 roku * (czytelny/e podpis/y Wykonawcy/Pełnomocnika) * niepotrzebne skreślić 3 Wykonawca usuwa, jeżeli nie dotyczy 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania ZP/168/035/R/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-121/12

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Gmach, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail: zampub@itc.pw.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Zielona Góra, 27 listopada 2012 r. ZP.271.120.3.2012 RISS 2104682 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Cieplnej, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo