Podstawowe wiadomoêci z zakresu serwisu klimatyzacji w pojazdach u ytkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe wiadomoêci z zakresu serwisu klimatyzacji w pojazdach u ytkowych"

Transkrypt

1 Podstawowe wiadomoêci z zakresu serwisu klimatyzacji w pojazdach u ytkowych

2 S owo wst pne / spis treêci S owo wst pne / spis treêci Dobry klimat pracy jest wart swojej ceny. Bardzo du o nowo rejestrowanych pojazdów u ytkowych wyposa onych jest obecnie w klimatyzacj. Dla warsztatów oznacza to z jednej strony wi cej szans na wygenerowanie obrotów, a z drugiej strony wymaga znacznie wi kszych kompetencji, jakimi nale y wykazaç si przed klientami. Ka da klimatyzacja wymaga kompetentnej obs ugi technicznej i konserwacji, przede wszystkim nie powi kszajàcej kosztów. Dlatego te, w ramach regularnych wizyt w warsztacie nale y tak e poddawaç kontroli technicznej klimatyzacj : Profilaktyka jest lepsza od napraw. Regularna kontrola klimatyzacji umo liwia warsztatowi znalezienie dodatkowych êróde dochodów. Powinni Paƒstwo optymalnie wykorzystaç swój potencja biznesowy w zakresie klimatyzacji. Dlatego te Behr Hella Service jest dla Paƒstwa idealnym partnerem, jako ekspert w zakresie systemów termicznych. Nasza szeroka oferta produktów zapewnia dost p do cz Êci zamiennych i narz dzi, za którymi stoi realne know-how pierwszego wyposa enia OE. Spis treêci Temat Strona 1. Rynek klimatyzacji 1 2. Powody kontroli i serwisowania klimatyzacji 2 3. Kontrola klimatyzacji i serwisowanie klimatyzacji 3 4. Klimatyzacja i ch odzenie jako jeden zespó 4 5. Obieg klimatyzacji Paƒstwa Partner - Behr Hella Service 7 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Wyposa enie podstawowe Przeglàdy i serwis Techniki wykrywania nieszczelnoêci Demonta i monta spr arek klimatyzacji Naprawa spr arek klimatyzacji P ukanie uk adu klimatyzacji Naprawa przewodów rurowych Naprawa w y Oleje spr arkowe PAO Behr Hella Service 34

3 1. Rynek klimatyzacji 1. Rynek klimatyzacji Rynek klimatyzacji Wiele nowo rejestrowanych pojazdów u ytkowych wyposa onych jest obecnie w klimatyzacj i codziennie ich przybywa. Komfortowy produkt przekszta ci si w standard. Dost pne dane o samochodach osobowych mówià, e ju ponad 80% nowo rejestrowanych samochodów zje d a z taêmy produkcyjnej z klimatyzacjà. W chwili obecnej brakuje wiarygodnych statystyk dla sektora pojazdów u ytkowych, ale tak e tu mo na przyjàç podobny wskaênik wzrostu. Klimatyzacja to standard, który dodatnio oddzia uje tak e na bezpieczeƒstwo. Podczas jazdy w sezonie letnim kierowca zachowuje koncentracj, poniewa w kabinie panuje przyjemny ch ód. Jedzie on d u ej skoncentrowany oraz odpr ony, d u ej zachowuje spostrzegawczoêç oraz zdolnoêç do reakcji. Klimatyzacja wykazuje zalety nie tylko latem, ale tak e i zimà: przyk adowo zapobiega powstawaniu nalotów na szybach. Pomimo prostej obs ugi klimatyzacji nie nale y zapominaç, e za tym wszystkim kryje si skomplikowany uk ad techniczny. Poza tym, tego rodzaju skomplikowany uk ad wymaga kompetentnych warsztatów, mogàcych go skontrolowaç i poddaç obs udze technicznej. Sporadyczna kontrola nie wystarczy, aby wyeliminowaç drogie naprawy b dàce skutkiem braku w aêciwego serwisowania. Aby uniknàç tego rodzaju wysokich kosztów, niezb dna jest regularna obs uga techniczna i regularne przeglàdy. Niestety wielu spedytorów, kierowników baz Êrodków transportu oraz kierowców nie uêwiadamia sobie wystarczajàco, jak wa na jest okresowa kontrola klimatyzacji. Dlatego te, rynek klimatyzacji oznacza dla warsztatów op acalne rozszerzenie zakresu dzia alnoêci. W aêciciele pojazdów i ich kierowcy nie wykazujà si nadmiernà wiedzà na temat koniecznoêci prac serwisowych i obs ugi technicznej. Aktywny warsztat mo e poprzez uêwiadamianie klientów nieco zwi kszyç swoje obroty. Oczekiwany jest wzrost wyposa enia pojazdów u ytkowych w klimatyzacj èród a: Badanie rynku przez Hell

4 2. Powody kontroli i serwisowania klimatyzacji 2. Powody kontroli i serwisowania klimatyzacji Kontrola klimatyzacji nie oznacza dodatkowych przestojów dla klientów. Przy nast pnych rutynowych przeglàdach pojazdów u ytkowych w Paƒstwa warsztacie, poprzez kontrol klimatyzacji mogà zostaç wygenerowane dodatkowe obroty. Wp ynie to tak e korzystnie na bezpieczeƒstwo klientów. Regularna obs uga techniczna to znaczna oszcz dnoêç pieni dzy Z a obs uga techniczna klimatyzacji stwarza ryzyko dla zdrowia Zawarty w czynniku ch odniczym olej smaruje spr ark klimatyzacji. Dlatego te niedobór czynnika ch odniczego powoduje ryzyko niew aêciwego smarowania spr arki, co w kraƒcowych przypadkach skutkuje ca kowitym uszkodzeniem tego podzespo u, a koszty naprawy wynoszà do PLN. Poza tym, niedobór czynnika ch odniczego powoduje dodatkowe zu ycie paliwa, poniewa spr arka, aby sch odziç wn trze pojazdu musi cz Êciej i d u ej pracowaç. Najci szà prac wykonuje filtr przeciwpy kowy: Filtruje on kurz, zanieczyszczenia i py ki kwiatowe z powietrza z wydajnoêcià do 300 m 3 powietrza na godzin. Dlatego te atwo sobie uêwiadomiç, e mniej wi cej po roku zostaje zape niony i musi byç wymieniony. Z a obs uga techniczna klimatyzacji powoduje jeszcze gorsze skutki, poniewa parownik klimatyzacji jest cz Êcià sk adowà systemu wentylacyjnego i znajduje si pod deskà rozdzielczà w ciemnym i wilgotnym Êrodowisku. Jest to idealne Êrodowisko do ycia dla bakterii, grzybów i mikroorganizmów. Zarazki dostajà si do wn trza pojazdu poprzez system wentylacyjny. U osób wra liwych mo e to wywo ywaç reakcje alergiczne, takie jak kichanie, kaszel i zawiàce oczy. Nieprzyjemny zapach jest wyraênà oznakà zagro enia dla zdrowia. Problem rozwiàzuje regularna dezynfekcja parownika: Usuni te zostanà trwale wszystkie zarazki, a klimatyzacja nie b dzie budziç zastrze eƒ pod wzgl dem zdrowotnym. Tylko dobrze obs ugiwana technicznie klimatyzacja ma pozytywny wp yw na bezpieczeƒstwo JeÊli w pojeêdzie jest goràco cz owiek m czy si szybciej. Ponadto, ma to ujemny wp yw na zdolnoêç reakcji i koncentracji. Znacznie wzrasta zagro enie wypadkiem. Latem pomocna jest odpowiednio ch odzàca klimatyzacja. Wymaga ona regularnej obs ugi technicznej. Dotyczy to tak e innych pór roku, kiedy w àczenie klimatyzacji pomocne jest w usuwaniu nalotów na szybach. W ten sposób kierowca zachowuje swobod widzenia - konieczny warunek, aby móc prawid owo reagowaç w niebezpiecznych sytuacjach. Jednak e urzàdzenie wielostronnie przyczynia si do zwi kszenia bezpieczeƒstwa tylko wtedy, gdy pracuje bezusterkowo. Ró nica pomi dzy kontrolà a serwisowaniem klimatyzacji jest taka, jak mi dzy pobie nym a dok adnym przeglàdem. 2

5 3. Kontrola klimatyzacji i serwisowanie klimatyzacji Kontrola i serwisowanie na przemian 3. Kontrola klimatyzacji i serwisowanie klimatyzacji Behr Hella Service zaleca: Co 6 miesi cy przeprowadzaç kontrole klimatyzacji, a 1 x na rok serwisowanie klimatyzacji. Naturalnie okresy te skrócà si w przypadku pojazdów u ytkowych o du ych przebiegach. Dlatego te, zaleca si przeprowadzenie kontroli wzgl dnie serwisowania klimatyzacji przy ka dym pobycie pojazdu w warsztacie. Co i kiedy si wykonuje? Co? Kontrola klimatyzacji Kiedy? Co 6 miesi cy Dlaczego? Filtr przeciwpy kowy filtruje z niego kurz, py ki kwiatowe i czàsteczki zanieczyszczeƒ zanim czyste i sch odzone powietrze dostanie si do wn trza pojazdu. Jego ch onnoêç jest ograniczona tak, jak w ka dym innym filtrze. W ka dym systemie klimatyzacji znajduje si parownik. Na jego p ytkach osadza si woda kondensacyjna. Z czasem zagnie d ajà si tam bakterie, grzyby i mikroorganizmy. Dlatego te, parownik musi byç regularnie dezynfekowany. Co nale y Kontrola wzrokowa wszystkich podzespo ów Kontrola dzia ania i wydajnoêci zrobiç? Wymiana filtra przeciwpy kowego ch odzenia W danym przypadku dezynfekcja parownika Co? Serwisowanie klimatyzacji Kiedy? 1 x na rok Dlaczego? Nawet w nowej klimatyzacji ulatnia si w ciàgu roku do 10% czynnika ch odniczego. Jest to normalny proces, który jednak ma ujemny wp yw na wydajnoêç ch odzenia i grozi uszkodzeniem spr arki. Filtr- osuszacz uwalnia czynnik ch odniczy od wilgoci i zanieczyszczeƒ. Co nale y zrobiç? Kontrola wzrokowa wszystkich podzespo ów Kontrola dzia ania i wydajnoêci ch odzenia Wymiana filtra przeciwpy kowego W danym przypadku dezynfekcja parownika Wymiana czynnika ch odniczego Kontrola szczelnoêci Wymiana filtra - osuszacza 3

6 4. Klimatyzacja i ch odzenie jako jeden zespó Klimatyzacja i ch odzenie widziana jako jeden zespó 4. Klimatyzacja i ch odzenie jako jeden zespó Pomimo tego, e klimatyzacja i uk ad ch odzenia silnika sà dwoma oddzielnymi systemami, to jednak oddzia ujà wzajemnie na siebie, poniewa pracujàca klimatyzacja dodatkowo obcià a uk ad ch odzenia silnika, przez co wzrasta temperatura czynnika ch odniczego. Dodatki zawarte w czynniku ch odniczym chronià nie tylko przed mrozem, ale tak e przed przegrzaniem silnika. W aêciwy sk ad czynnika ch odniczego podnosi punkt wrzenia medium do ponad 120 C. Jest to nadzwyczajna rezerwa wydajnoêci. Bardzo wa ne jest to latem, kiedy to klimatyzacja i uk ad ch odzenia sà bardzo obcià one przez temperatur otoczenia i d ugie jazdy. Dlatego te przy serwisowaniu klimatyzacji najlepiej jest sprawdziç równie czynnik ch odniczy. 4

7 5. Obieg klimatyzacji 5. Obieg klimatyzacji Obieg czynnika ch odniczego z zaworem rozpr nym Strona wysokiego ciênienia w stanie gazowym Strona wysokiego ciênienia w stanie p ynnym Strona niskiego ciênienia w stanie p ynnym Strona niskiego ciênienia w stanie gazowym Spr arka 2 Sprz g o spr arki 3 Skraplacz 4 Wentylator skraplacza 5 Filtr osuszacz 6 Parownik 7 Wentylator dmuchawy 8 Zawór rozpr ny Sposób dzia ania klimatyzacji z zaworem rozpr nym Do sterowania klimatyzacjà we wn trzu pojazdu potrzebny jest zarówno obieg czynnika ch odniczego, jak i obieg ch odzenia. Mieszanka zimnego i ciep ego powietrza umo liwia wytworzenie - ca kowicie niezale nie od warunków zewn trznych - wymaganych warunków w klimatyzowanej przestrzeni. Dzi ki temu klimatyzacja jest istotnym czynnikiem majàcym wp yw na bezpieczeƒstwo i komfort jazdy. Poszczególne komponenty obiegu czynnika ch odniczego sà po àczone ze sobà w ami i/lub aluminiowymi przewodami rurowymi, tworzàc zamkni ty uk ad. W uk adzie cyrkulujà nap dzane przez spr ark czynnik ch odniczy i zawarty w nim olej. Obieg podzielony jest na dwie cz Êci: Cz Êç pomi dzy spr arkà i zaworem rozpr nym zwana jest stronà wysokiego ciênienia (kolor ó ty/czerwony). Pomi dzy zaworem rozpr nym i spr arkà mówimy o stronie niskiego ciênienia (kolor niebieski). Spr arka spr a czynnik ch odniczy w stanie gazowym (na wskutek czego bardzo mocno si on rozgrzewa), przet aczajàc go pod wysokim ciênieniem przez skraplacz. Tam te odbierane jest ciep o z czynnika ch odniczego, które podlega kondensacji i zmienia swój stan z gazowego na p ynny. Nast pne ogniwo filtr osuszacz separuje zanieczyszczenia i p cherzyki powietrza z p ynnego czynnika ch odniczego, usuwajàc z niego wilgoç. Zapewnia to efektywnoêç uk adu, chroniàc podzespo y przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami. 5

8 5. Obieg klimatyzacji Sposób dzia ania klimatyzacji z zaworem rozpr nym Dalej czynnik ch odniczy przechodzi z osuszacza do zaworu rozpr nego. Zawór ten mo na porównaç do jazu pi trzàcego. Przed jazem zapewniane jest utrzymanie równomiernego ciênienia. Za jazem ciênienie to mo e byç zredukowane poprzez zwi kszenie obj toêci. Poniewa zawór rozpr ny umieszczony jest bezpoêrednio przed parownikiem to czynnik ch odniczy w nim si rozpr a. Podczas parowania, a wi c przy zmianie stanu medium z p ynnego na gazowy pojawia si efekt ch odzenia wyparnego. Parownik jest podobny do wymiennika ciep a skraplacza. Posiada on bardzo du à powierzchni zewn trznà, która ozi bia otaczajàce powietrze. Dodatkowo z otaczajàcego powietrza usuwana jest wilgoç (osuszanie powietrza). Ozi bione na wskutek efektu ch odzenia wyparnego powietrze wdmuchiwane jest przez dmuchaw wentylacji wn trza pojazdu poprzez uk ad wentylacji do wn trza pojazdu, gdzie odpowiedzialne jest za dobre samopoczucie pasa erów. Po stronie niskiego ciênienia droga czynnika ch odniczego, które przesz o ponownie w stan gazowy wiedzie z powrotem do spr arki obieg rozpoczyna si od poczàtku. 6

9 6. Paƒstwa partner - Behr Hella Service 6. Paƒstwa partner - Behr Hella Service JakoÊç Behr Hella Service! Rynek klimatyzacji charakteryzuje si znacznym potencja em, który mo na wykorzystaç. Dlatego te, w celu powi kszenia i zabezpieczenia Paƒstwa obrotów skorzystajcie Paƒstwo z kompleksowej oferty Behr Hella Service, eksperta w zakresie systemów termicznych. Behr Hella Service oferuje ponad 6000 produktów z zakresu klimatyzacji i ch odzenia silnika dla pojazdów u ytkowych i samochodów osobowych. Behr Hella Service jest kompetentnym partnerem w skutecznym biznesie systemów termicznych. Zapewniamy: know-how pierwszego wyposa enia OE, które zawarte jest w ka dym naszym produkcie; obszernà ofert produktów; serwis techniczny i wspomaganie sprzeda y; pakiet kompleksowej obs ugi, który wspomo e Paƒstwa w sezonie klimatyzacji. 80% Produkty Behr Hella Service to tylko wierzcho ek góry lodowej. Du e pokrycie rynku Dost pnoêç na ca ym Êwiecie Warte swojej ceny a niedrogie Szeroki asortyment Kompetencja pierwszego wyposa enia OE Uznana niezawodnoêç Zapewniajàce pozycj w przysz oêci badania i prace rozwojowe Dokumentacja 80% walorów odkrywanych jest dopiero z up ywem czasu. Badanie rynku Kreatywne kampanie promocyjne Szkolenia marketingowe Reklama i public relations Wykwalifikowane zespo y doradcze Targi Serwis online Techniczna goràca linia produktów Kompetentny serwis posprzeda owy Aftermarket Club Bardzo dobra dost pnoêç 7

10 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Spr arki Spr arka klimatyzacji jest z regu y nap dzana z silnika przez pasek klinowy lub pasek klinowy wielorowkowy. Spr arka spr a, wzgl dnie t oczy czynnik ch odniczy w uk adzie. Dost pne sà ró ne typy. Spr arki P ynàcy z parownika czynnik ch odniczy w stanie gazowym i o niskiej temperaturze jest zasysany i spr any. Na koniec przekazywany jest w stanie gazowym przy wysokiej temperaturze i pod du ym ciênieniem do skraplacza. Rozmiary spr arki dopasowywane sà w zale noêci od wielkoêci uk adu. Spr arka jest nape niona specjalnym olejem smarujàcym. Cz Êç oleju cyrkuluje w uk adzie klimatyzacji razem z czynnikiem ch odniczym. Niedostateczne smarowanie, spowodowane przez nieszczelnoêci i zwiàzany z tym ubytek czynnika ch odniczego i oleju, jak i niew aêciwa obs uga techniczna mogà doprowadziç do awarii spr arki (nieszczelny pierêcieƒ uszczelniajàcy wa u, nieszczelna obudowa, uszkodzone o yska, zastanie si t oka itd.). Skraplacze Skraplacz jest potrzebny do sch odzenia rozgrzanego na wskutek spr enia w spr arce czynnika ch odniczego. Goràcy czynnik ch odniczy w stanie gazowym przep ywa do skraplacza i oddaje ciep o do otoczenia poprzez jego przewód rurowy i p ytki. Na wskutek sch odzenia zmienia si stan skupienia czynnika ch odniczego z gazowego na p ynny. Skraplacze Z powodu specyficznego miejsca zamontowania, na wskutek zanieczyszczeƒ lub uderzeƒ kamieni mo e dojêç do awarii, majàcych negatywny wp yw na Êrodowisko naturalne. Szczególnie cz ste sà uszkodzenia spowodowane przez wypadki ze zderzeniem czo owym. 8

11 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Filtr osuszacz Elementy filtrujàce klimatyzacji nazywane sà w zale noêci od typu uk adu jako filtr osuszacz albo zasobnik (akumulator). Zadaniem filtra osuszacza jest usuwanie z czynnika ch odniczego obcych cia oraz odbieranie z niego wilgoci. Filtr osuszacz P ynny czynnik ch odniczy dostaje si do filtra osuszacza, przep ywa przez higroskopijny filtr i wydostaje si z powrotem z filtra osuszacza w postaci p ynnej. Górna cz Êç filtra osuszacza s u y jednoczeênie jako przestrzeƒ kompensacyjna, dolna cz Êç jako rezerwuar czynnika ch odniczego do wyrównywania wahaƒ ciênienia w uk adzie. Filtr osuszacz w zale noêci od typu mo e odebraç tylko pewnà iloêç wilgoci po czym medium osuszajàce jest nasycone i nie jest w stanie dalej wiàzaç wilgoci. Dlatego te w pojazdach u ytkowych filtr osuszacz musi byç z regu y wymieniany 1 x do roku, wzgl dnie przy ka dym otwarciu obiegu czynnika ch odniczego. Zestarzenie si filtra osuszacza mo e doprowadziç do znacznych uszkodzeƒ uk adu klimatyzacji. Zawór rozpr ny / dysza d awiàca Zawór rozpr ny / dysza d awiàca ustanawia w obiegu czynnika ch odniczego punkt rozdzia u pomi dzy zakresem wysokiego i niskiego ciênienia i jest montowany przed parownikiem. Zawór rozpr ny / dysza d awiàca Poprzez zawór rozpr ny / zawór d awiàcy p ynny czynnik ch odniczy wtryskiwany jest do parownika. Czynnik ch odniczy rozpr a si, przekszta ca si w par i pojawia si efekt ch odzenia wyparnego. Aby osiàgnàç optymalnà wydajnoêç ch odniczà parownika przep yw czynnika ch odniczego regulowany jest przez zawór rozpr ny. Wilgoç i zanieczyszczenia w uk adzie klimatyzacji mogà mieç bardzo du y ujemny wp yw na sprawnoêç zaworu rozpr nego/zaworu d awiàcego i mogà byç êród em usterek. Dlatego te bardzo wa na jest regularna obs uga techniczna! 9

12 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Parownik Parownik Parownik znajduje si we wn trzu pojazdu i s u y do wymiany ciep a pomi dzy otaczajàcym powietrzem, a czynnikiem ch odniczym uk adu klimatyzacji. Znajdujàcy si pod du ym ciênieniem czynnik ch odniczy rozpr a si, tzn. przechodzi ze stanu p ynnego do gazowego, przekszta cajàc si w parowniku w par. Poprzez du à powierzchni zewn trznà parownika, na wskutek efektu ch odzenia wyparnego, ozi biane jest powietrze, które kierowane jest poprzez strumieƒ dmuchawy do wn trza pojazdu. Dodatkowo absorbowana jest wilgoç z otaczajàcego powietrza. Na wskutek problemów z temperaturà, zanieczyszczeƒ i niew a- Êciwej obs ugi technicznej mo e dojêç do uszkodzenia parownika. Aby tego uniknàç, klimatyzacja musi byç regularnie poddawana obs udze technicznej, wzgl dnie dezynfekowana. Wy àcznik ciênieniowy i prze àcznik Wy àcznik ciênieniowy steruje ró nymi przekaênikami pràdu roboczego, które we wszystkich warunkach zapewniajà niezawodne i efektywne zastosowanie klimatyzacji. W procesie tym w àczane i wy àczane sà poszczególne podzespo y uk adu zgodnie z ustalonymi punktami ciênienia. Wy àcznik ciênieniowy i prze àcznik Wy àczniki ciênieniowe mogà ulec awarii na wskutek problemów ze stykiem lub z powodu zanieczyszczeƒ. Regularna obs uga techniczna zapobiegnie awariom. Ofert uzupe niajà inne prze àczniki klimatyzacji, jak np. w àczniki/wy àczniki. Wentylator dmuchawy Wentylator dmuchawy s u y do wentylacji kabiny kierowcy. Zapewnia on dobrà widocznoêç i przyjemny komfort klimatyzowanego wn trza. Jest to istotnym warunkiem bezpieczeƒstwa i komfortu. Wentylator dmuchawy Awaria wentylatora powoduje spadek komfortu w klimatyzowanym wn trzu i co za tym idzie pogorszenie koncentracji kierowcy. Oznacza to znaczne pogorszenie bezpieczeƒstwa jazdy. Na wskutek niedostatecznej wentylacji mogà pojawiç si naloty na szybie przedniej. Ograniczona widocznoêç pogarsza znacznie bezpieczeƒstwo. 10

13 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Narz dzia Nale y uwzgl dniç indywidualne wymagania warsztatów odnoênie wyposa enia w zakresie klimatyzacji pojazdów silnikowych. Do wymiany podzespo ów i obs ugi technicznej uk adów klimatyzacji specjalista potrzebuje innych narz dzi ni przyk adowo do napraw spr arek. Narz dzia Dlatego te, oferta narz dziowa Behr Hella Service obejmuje wszystkie produkty potrzebne w zakresie obs ugi uk adów klimatyzacji, od prostych przystawek do pomiaru ciênienia do narz dzi potrzebnych do napraw spr arek. Przyrzàdy kontrolne Aby spe niç najró niejsze wymogi w ofercie Behr Hella Service znajduje si wszystko, od niezb dnych lamp ultrafioletowych do analizatorów czynnika ch odniczego. Przyrzàdy kontrolne Na funkcjonowanie obiegu czynnika ch odniczego mogà mieç ujemny wp yw ró ne czynniki. Dlatego te, do dobrego serwisu nale y szybkie i pewne wyszukiwanie s abych punktów. Przyrzàdy kontrolne Behr Hella Service oraz wiedza i doêwiadczenie specjalisty pomocne sà w szybkim i pewnym ustalaniu usterek i uszkodzonych podzespo ów. Ciecze i oleje Bardzo wa nà cz Êcià oferty sà ró ne ciecze i oleje. Oferta zawiera najró niejsze produkty, od poch aniaczy zapachów s u àcych do konserwacji parownika poprzez mineralne i syntetyczne oleje spr arkowe, a po oleje do pomp pró niowych stacji obs ugi. Warsztat znajdzie wszystkie wymagane produkty w Behr Hella Service. Ciecze i oleje 11

14 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Z àczki i w e Z àczki i w e àczà poszczególne komponenty, przez które przep ywa czynnik ch odniczy. Z àczki zaciskane sà na koƒcówkach w y przy pomocy specjalnego narz dzia. Dost pne jest ono w ro nych wersjach. W e Behr Hella Service odznaczajà si du à elastycznoêcià, niewielkim ci arem i ma ym ubytkiem czynnika ch odniczego. Z àczki i w e O-ringi O-ringi uszczelniajà od zewnàtrz poszczególne komponenty, przez które przep ywa czynnik ch odniczy, zapobiegajàc ulatnianiu si czynnika ch odniczego w punktach po àczeƒ. Muszà byç wymieniane po ka dym otwarciu uk adu w miejscach po àczeƒ. W ofercie znajdujà si zarówno pojedyncze, specjalne o-ringi oraz kompletne zestawy. O-ringi Zestawy Retrofit (do modernizacji poprzez wprowadzenie nowych elementów R12 R134a) Przezbrojenie z R12 na R134a musi byç uwidocznione na pojeêdzie naklejkà serwisowà. Przezbrojenie wykonywane jest zawsze wtedy, gdy obieg czynnika ch odniczego w klimatyzacji pracowa na R12 i musi byç on otwarty z powodu obs ugi technicznej lub naprawy. Behr Hella Service oferuje warsztatowi zestaw uniwersalny oraz wiele specyficznych dla producenta zestawów Retrofit. Zestawy Retrofit R12 R134a 12

15 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Wyposa enie dodatkowe i drobne cz Êci Ofert Behr Hella Service uzupe nia liczne wyposa enie dodatkowe i wiele drobnych cz Êci. Tego rodzaju drobne cz Êci majà decydujàce znaczenie przy obs udze technicznej i naprawach klimatyzacji. Wyposa enie dodatkowe i drobne cz Êci SECUsmart jest w pe ni automatycznym wysokowydajnym urzàdzeniem uniwersalnym do serwisowania klimatyzacji, które nadaje si równie dobrze do szybkiego serwisu klimatyzacji, jak i do profesjonalnych, indywidualnie zaprogramowanych zastosowaƒ. Automatyczne urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji SECUmobile zosta o skonstruowane do mobilnych zastosowaƒ. Szczególnà uwag przy o ono do zwartej budowy, jak i do niewielkiej masy. Urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji SECUsmart i SECUmobile 13

16 8. Wyposa enie podstawowe 8. Wyposa enie podstawowe JeÊli ktoê chce pracowaç przy serwisowaniu klimatyzacji potrzebuje oprócz wymaganego prawnie Êwiadectwa dopuszczajàcego tak e w aêciwego wyposa enia. Odpowiednie narz dzia otrzymajà Paƒstwo od kompetentnych ekspertów Behr Hella Service w zakresie systemów cieplnych. Zestaw startowy do klimatyzacji Zawiera on narz dzia i materia y eksploatacyjne, konieczne do serwisowania i pierwszego kroku diagnostycznego. Równolegle z urzàdzeniem serwisowym zestaw startowy Behr Hella Service jest codziennà bazà roboczà do profesjonalnego serwisowania klimatyzacji. ZawartoÊç zestawu Cyfrowy termometr r czny Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci z g owicà Êwietlnà z 5 diodami LED UV z przykr canym elastycznym d ugim wysi gnikiem i okularami ochronnymi UV System do wykrywania nieszczelnoêci Glo-Leak Revolver Klucz do zaworów R kawice ochronne (obowiàzujàce prawnie) Olej PAO- 68, uniwersalny smar do spr arek, 1 litr Airsept - Êrodek do konserwacji parownika w sprayu, 175 ml Wywabiacz w sprayu, 500 ml Uniwersalny zestaw o-ringów Produkt Zestaw startowy do klimatyzacji Nr referencyjny 9XB

17 8. Wyposa enie podstawowe Urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji Behr Hella Service SECUsmart i SECUmobile SECUsmart SECUsmart jest w pe ni automatycznym wysokowydajnym uniwersalnym urzàdzeniem do serwisowania klimatyzacji. Nadaje si zarówno do szybkiego serwisu klimatyzacji, jak i do profesjonalnych i indywidualnych zastosowaƒ. Wszystkie kroki robocze mogà byç obs ugiwane zarówno r cznie, jak i swobodnie programowane. Funkcja FIRE & GO umo liwia du à przepustowoêç serwisowania, poniewa wszystkie kroki robocze wykonywane sà automatycznie. U ytkownik musi jedynie ustaliç iloêç dope nianego czynnika ch odniczego. Dalsze wyjàtkowe wyró niki SECUsmart 2 du e filtry-osuszacze o du ej sprawnoêci z d ugimi przedzia ami czasowymi wymiany. Zintegrowana funkcja p ukania dla przep ukiwania p ynnym czynnikiem ch odniczym (dodatkowy, zewn trzny zestaw filtra musi byç zamawiany i u ytkowany osobno). Drukarka termiczna drukujàca po ka dym kroku roboczym w pe ni automatycznie protokó roboczy. Bank danych o specyficznych dla danych pojazdów iloêciach nape nienia ch odziwem i olejem. Butla na 20 kg czynnika ch odniczego. Butla odpowiednia dla wszystkich rodzajów samochodów osobowych, dostawczych, pojazdów u ytkowych i Êrednich autobusów. 400 W ogrzewanie butli czynnika ch odniczego: Pe na gotowoêç do zastosowania tak e przy niskich temperaturach. Automatyczna separacja czynnika ch odniczego i oleju. SECUmobile Automatyczne urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji SECUmobile zosta o skonstruowane do mobilnych zastosowaƒ. Szczególnà uwag przy o ono do zwartej budowy, jak i do niewielkiej masy. W aêciwoêci te umo liwiajà bezproblemowy transport urzàdzenia w ma ym furgonie lub kombi. Doskona e rozwiàzanie dla ka dego, kto chce pojechaç ze swoim urzàdzeniem do serwisowania klimatyzacji np. do du ych maszyn budowlanych lub rolniczych. Wszystkie kroki robocze SECUmobile przebiegajà automatycznie, steruje u ytkownik. Dane techniczne SECUsmart Czynnik ch odniczy: Maksymalna wydajnoêç ssania: WydajnoÊç pompy: R134a 400 g/min 180 l /min, 2-stopniowa Pró nia koƒcowa: 0,01 mbar (przy 20 C na pompie pró niowej) PojemnoÊç butli czynnika 20 kg ch odniczego: Wymiary: 510 x 600 x mm Masa: 110 kg Nr referencyjny: 8PS Dane techniczne SECUmobile Czynnik ch odniczy: R134a Maksymalna 400 g/min wydajnoêç ssania: WydajnoÊç pompy: 90 l /min, 2-stopniowa Pró nia koƒcowa: 0,01 mbar (przy 20 C na pompie pró niowej) PojemnoÊç butli czynnika 7 kg ch odniczego: Wymiary: 500 x 450 x 900 mm Masa: 55 kg Nr referencyjny: 8PS

18 9. Przeglàdy i serwis 9. Przeglàdy i serwis Cyfrowy termometr r czny Z zaprogramowanym sygnalizowaniem najwy szej i najni szej temperatury. Produkt Termometr r czny Nr referencyjny 8PE Termometr na podczerwieƒ Specjalne czujniki podczerwieni mierzà bezdotykowo wypromieniowanà temperatur ka dej powierzchni. Dla wiarygodnej diagnozy klimatyzacji niezb dny jest pomiar temperatury. Produkt Termometr na podczerwieƒ Nr referencyjny 8PE Klucz do zaworów Do wykr cania zaworów z przy àczy R12 i R134a (JRA M6/M8 & Standard). Produkt Klucz do zaworów Nr referencyjny 8PE Uniwersalny zestaw o-ringów z 32 przegródkami i 618 cz Êciami. Zawiera wybór o-ringów, uszczelek oraz Êrubowe spr yny naciàgowe, potrzebne przy serwisowaniu klimatyzacji. Produkt Uniwersalny zestaw o-ringów Nr referencyjny 9GR

19 9. Przeglàdy i serwis R kawice ochronne Chronià r ce podczas prac na obiegu czynnika ch odniczego przed odmro eniami. Narz dzie Spring-Lock Do otwierania po àczeƒ Spring-Lock w Scanii. Produkt R kawice ochronne Nr referencyjny 8XX Produkt Narz dzie Spring-Lock Nr referencyjny 8PE Zestaw serwisowy Airsept Wersja profesjonalna Do efektywnej dezynfekcji i jednoczesnego powlekania parownika warstwà konserwacyjnà. Ârodek do konserwacji parowników Airsept- Plus (czas oddzia ywania 3 lata). Produkt Zestaw serwisowy Airsept Nr referencyjny 8PE Produkt Airsept-Plus Nr referencyjny 8PE

20 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Techniki wykrywania nieszczelnoêci Jednà z najcz stszych przyczyn nieprawid owego funkcjonowania klimatyzacji sà nieszczelnoêci w obiegu czynnika ch odniczego. Doprowadzajà one niepostrze enie do zmniejszania si iloêci nape nienia, i co za tym idzie do spadku sprawnoêci i z czasem do ca kowitej awarii. Szczególnie przy czynniku ch odniczym R134a, o którym wiadomo, e przenika przez przewody i po àczenia gumowe. Poniewa dla specjalisty od klimatyzacji nie od razu jest jasne, czy zaistnia a nieszczelnoêç, czy te dosz o do normalnego, zwiàzanego z up ywem czasu ubytku czynnika ch odniczego, konieczna jest gruntowna kontrola nieszczelnoêci. Sprawdza si : Wszystkie przy àcza i przewody Spr ark Skraplacz i parownik Filtr osuszacz Wy àcznik ciênieniowy Przy àcza serwisowe Zawór rozpr ny Behr Hella Service zaleca 4 metody wykrywania nieszczelnoêci: 1. Ârodek kontrastowy i lampa UV. 2. Elektroniczne wykrywanie nieszczelnoêci. 3. Wykrywanie nieszczelnoêci przy pomocy azotu. 4. Wykrywanie nieszczelnoêci poprzez wytwarzanie piany. Behr Hella Service oferuje ca e spektrum techniczne i umo liwia warsztatom stosowanie na swoje potrzeby najbardziej efektywnego z mo liwych systemów. 18

21 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Wykrywanie nieszczelnoêci Êrodkiem kontrastowym Post powanie i narz dzia Ârodek kontrastowy Ârodek kontrastowy dodawany jest do czynnika ch odniczego ró nymi metodami (np. Êrodek kontrastowy Spotgun, Dye-Cartridge (naboje barwiàce ). Spotgun/Glo-Leak-Revolver Przy pomocy praski do wk adów Spotgun lub aplikatora do wykrywania nieszczelnoêci Glo-Leak-Revolver wstrzykiwana jest dok adna wymagana iloêç Êrodka kontrastowego. Dodatkowa zaleta: Ârodek kontrastowy mo e byç dodawany przy nape nionej klimatyzacji. Lampy do wykrywania nieszczelnoêci Wydzielony Êrodek kontrastowy uwidaczniany jest przez lamp UV. Wykrywanie nieszczelnoêci elektronicznym testerem / azotem / piankà Post powanie i narz dzia Elektroniczne wykrywanie nieszczelnoêci przy pomocy detektora nieszczelnoêci Behr Hella Service: Wskazuje wycieki sygna em dêwi kowym. Rozpoznaje gazy halogenowe i sam wykrywa najmniejsze wycieki w trudno dost pnych miejscach (np. nieszczelnoêç parownika). Wykrywanie nieszczelnoêci azotem przy pomocy zestawu do p ukania klimatyzacji Behr Hella Service 150: Narz dzie to mo e byç zastosowane oprócz p ukania systemu dodatkowo do kontroli szczelnoêci. Do tego zastosowania konieczna jest przystawka nape niania do przy àcza serwisowego i adapter w a. Opró niona klimatyzacja nape niana jest azotem (max. 12 bar). Nast pnie obserwuje si przez d u szy czas (np min), czy ciênienie pozostaje sta e. NieszczelnoÊç mo e byç rozpoznana przez syczenie. Gdyby tak nie by o wskazane jest uwidocznienie miejsca wycieku Êrodkiem do wykrywania nieszczelnoêci. Wykrywanie nieszczelnoêci poprzez wytwarzanie si piany przy u yciu Êrodka do wykrywania wycieków Behr Hella Service: Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci natryskiwany jest z zewnàtrz. Na nieszczelnych miejscach tworzy si piana. 19

22 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Okulary ochronne UV Wzmacniajà efekt spostrzegania Êrodka do wykrywania nieszczelnoêci UV; dodatkowa ochrona oczu podczas pracy na uk adzie klimatyzacji. Produkt Okulary ochronne UV Nr referencyjny 8PE Zestaw Spotgun R134a Przy pomocy praski do wk adów Spotgun wstrzykiwana jest dok adna wymagana iloêç Êrodka kontrastowego. Dodatkowa zaleta: Ârodek kontrastowy mo e byç dodawany przy nape nionej klimatyzacji. Produkt Zestaw Spotgun R134a Nr referencyjny 8PE Ârodek kontrastowy Spotgun w wk adzie 240 ml Uniwersalny dodatek do wykrywania nieszczelnoêci R12 i R134a, 240 ml /ok. 32 aplikacji. Wk ady 240 ml. Przystawka wysokociênieniowa Spotgun R134a Do przy àcza nape niania R134a, do pod àczenia na stronie wysokiego ciênienia. Produkt Wk ad Spotgun 240 ml Nr referencyjny 8PE Produkt Przystawka wysokociênieniowa Spotgun R134a Nr referencyjny 8PE

23 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Glo-Leak Revolver Aplikator Glo-Leak z przystawkà do systemów R134a àcznie z wk adami (wystarcza na 6x1 pojazd). Glo-Leak Revolver 25-dawkowy Wk ad do nape niania Êrodkiem kontrastowym do narz dzia do wykrywania nieszczelnoêci Glo-Leak Revolver. Produkt Glo-Leak Revolver Nr referencyjny 8PE Produkt Glo-Leak Revolver 25-dawkowy Nr referencyjny 8PE Dye Cartridges (naboje barwiàce) R134a (6 sztuk) z fluoroscencyjnym uniwersalnym dodatkiem do wykrywania nieszczelnoêci. Do smarów na bazie esterów, PAG i PAO. Produkt Dye Cartridges R134a Nr referencyjny 8PE Uniwersalny dodatek do wykrywania nieszczelnoêci, 240 ml (bez ilustracji) Butelka do nape nienia zbiornika w urzàdzeniu do serwisowania klimatyzacji. Produkt Dodatek do wykrywania nieszczelnoêci 240 ml Nr referencyjny 8PE

24 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci PAO-Oil 68 Plus UV Smarowanie i wyszukiwanie nieszczelnoêci w jednej butelce. Odpowiedni do wszystkich rodzajów czynnika ch odniczego. Nie absorbuje wilgoci (niehigroskopijny). Wi kszy zakres eksploatacyjny od 68 C do +315 C. Dalsze informacje na stronie 34. Produkt PAO-Oil 68 Plus UV Nr referencyjny 8FX (1 Litr) 8FX (0,5 Litra) Wywabiacz UV Ârodek czyszczàcy do usuwania dodatków do wykrywania nieszczelnoêci. Butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Produkt Wywabiacz UV 500 ml Nr referencyjny 8PE Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci Alternatywne wykrywanie nieszczelnoêci poprzez tworzenie si piany. Butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci 5 litrowy kanister do nape niania 8PE Produkt Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci 500 ml Nr referencyjny 8PE Produkt Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci 5 litrów Nr referencyjny 8PE

25 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Elektroniczny detektor nieszczelnoêci do wykrywania ulatniajàcego si czynnika ch odniczego Sygnalizowanie nieszczelnoêci poprzez diod LED i sygna dêwi kowy. Sonda pomiarowa na d ugim wysi gniku do trudno dost pnych miejsc. Produkt Elektroniczny detektor nieszczelnoêci Nr referencyjny 8PE Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci z g owicà Êwietlnà z 5 diodami LED UV, z przykr canym elastycznym d ugim wysi gnikiem i okularami ochronnymi UV (zasilanie z baterii àcznie z bateriami). Produkt Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Nr referencyjny 8PE Produkt Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci dostarczana w por cznej walizeczce z tworzywa sztucznego Nr referencyjny 8PE Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Micro-LED-Lite Z 12 diodami LED UV, zasilanie z akumulatora, przy àcze do sieci do adowania oraz okulary ochronne UV. Produkt Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Nr referencyjny 8PE Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Econo-Lite 12 woltowa, 50 W z zaciskiem do pod àczenia do akumulatora pojazdu. Do mobilnych zastosowaƒ. Z okularami ochronnymi UV i 4,8 m przewodem pod àczeniowym. Dostarczanà w por cznej walizeczce z tworzywa sztucznego. Produkt Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Nr referencyjny 8PE

26 11. Demonta i monta spr arek klimatyzacji 11. Demonta i monta spr arek klimatyzacji Ogólnie Sposób dzia ania Spr arka klimatyzacji nap dzana jest z silnika pojazdu za poêrednictwem paska klinowego lub paska klinowego wielorowkowego. Spr a ona, wzgl dnie t oczy w uk adzie czynnik ch odniczy. Dost pne sà ró ne typy spr arek. P ynàcy z parownika czynnik ch odniczy w stanie gazowym i o niskiej temperaturze jest zasysany i spr any, a na koniec przekazywany jest w stanie gazowym przy wysokiej temperaturze i pod du ym ciênieniem do skraplacza. Przy àcza Êrubowe Ko o z bate Korek wlewu oleju Zawór ciênienia ssania Obudowa G owica cylindra Wa nap dowy Uszczelka T ok Tarcza skoêna UWAGA! Przed zamontowaniem nowej spr arki nale y sprawdziç zgodnie z danymi producenta iloêç nape nienia oleju i jego lepkoêç! Skutki awarii Uszkodzona lub nie dzia ajàca na wskutek awarii spr arka mo e daç znaç o sobie w nast pujàcy sposób: NieszczelnoÊç. Generowanie ha asów. Niew aêciwa wydajnoêç ch odzenia lub brak ch odzenia. W pami ci usterek zapisany zostaje kod usterki (w przypadku automatycznej klimatyzacji). 24

27 11. Demonta i monta spr arek klimatyzacji Przyczyny awarii mogà mieç ró ne êród a Uszkodzenia o ysk spowodowane przez wadliwe napinacze lub zu ycie NieszczelnoÊci wa u spr arki lub obudowy Mechaniczne uszkodzenia obudowy spr arki Styki (przy àcza elektryczne) Brak oleju w czynniku ch odniczym Brak czynnika ch odniczego Obce cia a (np. wióry) Wilgoç (korozja itd.) Bezwzgl dnie przestrzegaç nale y: Przy wymianie spr arki konieczne jest stuprocentowe oczyszczenie ca ego uk adu klimatyzacji oraz wymiana materia ów eksploatacyjnych. Wyszukiwanie usterek Test dzia ania i pomiar ciênienia w uk adzie: Czy spr arka w àcza si, czy wtyczka jest w aêciwie pod àczona, czy napr ony jest pasek nap dowy? Sprawdziç, w aêciwe osadzenie paska nap dowego, czy nie jest uszkodzony oraz jego napr enie. Kontrola wzrokowa nieszczelnoêci. Sprawdziç, czy dobrze osadzone sà przewody czynnika ch odniczego. Porównaç ciênienie na stronie wysokiego i niskiego ciênienia. W najnowszych urzàdzeniach odczytaç pami ç usterek. Przeci tny podzia iloêci oleju w obiegu czynnika ch odniczego 10% 50% 20% 10% 10% Spr arka Przewody rurowe/w e Parownik Skraplacz Filtr osuszacz /zasobnik 25

28 12. Naprawa spr arek klimatyzacji Uszkodzona spr arka? Przebieg analizy usterek i wymiany 12. Naprawa spr arek klimatyzacji Sprawdziç zamontowanà spr ark w porzàdku Badanie przyczyn Usterka obiegu czynnika ch odniczego lub usterka elektryczna nie jest w porzàdku w porzàdku Odessaç czynnik ch odniczy Zdemontowaç Sprawdziç Sprz g o spr ark spr ark Sprawdziç, czy uk ad nie jest zanieczyszczony/czy nie znajdujà si w nim cia a sta e/czy jest dro ny WA NE Ustaliç i usunàç przyczyn awarii PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI a) Uszkodzenia mechaniczne? b) Sprawdziç cewk elektromagnesu c) Sprawdziç szczelin powietrznà nie jest w porzàdku Naprawiç/ wymieniç sprz g a 1 Konsekwentne p ukanie 2 Czàsteczki zanieczyszczeƒ znajdujàce si w obiegu klimatyzacji mogà byç usuni te jedynie poprzez gruntowne p ukanie ca ego uk adu. Do p ukania nadaje si, w zale noêci od stopnia zanieczyszczenia, czynnik ch odniczy R134a lub specjalny roztwór p uczàcy z oferty Behr Hella Service. Nie mo na p ukaç spr arek, osuszaczy (zasobników) oraz zaworów rozpr nych/zaworów d awiàcych. Poniewa w przypadku uszkodzenia spr arki nale y zawsze przyjàç, e uk ad jest zanieczyszczony (opi ki, wióry), wzgl dnie nie wykluczaç tego, poniewa w przypadku wymiany tego podzespo u absolutnie niezb dne jest p ukanie uk adu. 26 Oleje czynnika ch odniczego Nale y post powaç zgodnie ze wskazówkami producenta oraz z danymi z za àczonej ulotki / z danymi o lepkoêci. 1. Rozdzia iloêci oleju W ka dym z podzespo ów uk adu klimatyzacji znajduje si olej czynnika ch odniczego. W przypadku naprawy olej usuwany jest razem z wymienianym podzespo em. Dlatego te, absolutnie konieczne jest dope nienie odpowiedniej iloêci oleju. Grafika na stronie 19 unaocznia przeci tny podzia iloêci oleju w uk adzie. 2. Nale y uwzgl dniç w aêciwe iloêci oleju i specyfikacje Przed zamontowaniem nowej spr arki, wzgl dnie przy dope nieniu oleju czynnika ch odniczego nale y dopilnowaç, aby iloêç oleju i jego lepkoêç by a zgodna z danymi producenta pojazdu.

29 12. Naprawa spr arek klimatyzacji WA NE: Wymieniç wszystkie o-ringi, nawil ajàc je czynnikiem ch odniczym WA NE 1 Przep ukaç uk ad PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI Post powaç zgodnie ze w skazówkami producenta: a) Czas pró ni b) IloÊç nape nienia czynnikiem ch odniczym c) Dodatkowa iloêç nape nienia olejem Zamontowaç Wymieniç zawór 1. Wytworzyç pró ni nowà/naprawio- i filtr osuszacz 2. Test szczelnoêci 3. Nape niç czynni szczelnoêci nà spr ark lub zasobnik Przy pomocy urzàdzenia serwisowego kiem ch odniczym i olejem czynnika ch odniczego 1. Test ciênienia w uk adzie 2. Test 3. Sprawdzenie uk adu Za o yç tulejki ochronne i umieêciç naklejki PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W danym przypadku przed monta em za o yç sitko filtracyjne WA NE 2 Przed monta em sprawdziç wzgl dnie dope niç iloêç oleju 3 4 Nape niç Êrodek do wykrywania nieszczelnoêci PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 3. IloÊç oleju w uk adzie zwiàzana jest ze spr arkà Poniewa w ró nych pojazdach, wzgl dnie uk adach mo e byç u ywana ta sama spr arka, dlatego konieczne jest sprawdzenie przed monta em spr arki, iloêci nape nienia olejem i wzgl dnie skorygowania go. W tym celu nale y spuêciç i wychwyciç ca y olej. Na koniec nale y nape niç na nowo spr ark okreêlonà przez producenta pojazdu iloêcià oleju (iloêcià oleju dla uk adu). Aby olej równomiernie rozdzieli si, przed zamontowaniem spr arki obróciç jà 10 x r kà. Po zamontowaniu najpierw uruchomiç silnik i eksploatowaç spr ark przez kilka minut na biegu ja owym. Jest to tak e zgodne z danymi producenta spr arek Sanden, przy czym w ka dym przypadku nale y zwracaç szczególnà uwag na dane producenta pojazdu. 3 Sitko filtracyjne spr arki Uk ad klimatyzacji w przypadku wymiany spr arki musi byç przep ukany w celu usuni cia z uk adu zanieczyszczeƒ i obcych cia. JeÊli pomimo przep ukania w obiegu pozostanà zanieczyszczenia to mo na uniknàç uszkodzeƒ poprzez stosowanie sitek filtracyjnych w przewodzie dolotowym patrz broszura z narz dziami do systemów termicznych Behr Hella Service. 4 Ârodki do wykrywania nieszczelnoêci Uszkodzenia spr arek powoduje tak e brak czynnika ch odniczego. Z tego powodu zaleca si regularne przeprowadzanie obs ugi technicznej klimatyzacji oraz dodatkowo wprowadzenie do uk adu Êrodka kontrastowego. Istniejà ró ne tego procedury patrz broszura z narz dziami do systemów termicznych Behr Hella Service. 27

30 13. P ukanie uk adu klimatyzacji 13. P ukanie uk adu klimatyzacji Naprawa jest obowiàzkiem! P ukanie uk adu klimatyzacji jest jednà z najwa niejszych czynnoêci w przypadku naprawy, wzgl dnie uszkodzeƒ, na wskutek których muszà byç usuni te z obiegu zanieczyszczenia i szkodliwe substancje. P ukanie jest konieczne przy prawid owo przeprowadzanych naprawach oraz, aby wyeliminowaç drogie naprawy skutkowe. Ponadto, zachowana zostaje wa noêç roszczeƒ gwarancyjnych wobec dostawców oraz zapewnione zostaje zadowolenie klientów. Nie mogà byç p ukane spr arki, zawory rozpr ne, zawory d awiàce i filtry osuszacze, które nale y zmostkowaç podczas p ukania przy pomocy przystawek. Po zakoƒczeniu procesu p ukania nale y wymieniç zawory i filtr. Dlaczego nale y przeprowadziç p ukanie? 1. W przypadku uszkodzeƒ spr arki nale y usunàç zanieczyszczenia opi kami metalu. 2. Nale y usunàç resztki kwasów powsta e na skutek przedostania si wilgoci. 3. Nale y wyp ukaç zatory spowodowane przez czàsteczki elastomerów. 4. Nale y ca kowicie usunàç zanieczyszczony czynnik ch odniczy lub olej czynnika ch odniczego. Zestaw do p ukania klimatyzacji 150 Do czyszczenia i suszenia azotem. Produkt Zestaw do p ukania klimatyzacji 150 Nr referencyjny 8PE Zestaw do p ukania klimatyzacji 100 Do czyszczenia cieczà do p ukania (w po àczeniu ze spr onym powietrzem). Produkt Zestaw do p ukania klimatyzacji 100 Nr referencyjny 8PE Ciecz do p ukania klimatyzacji (bez ilustracji) Sitka filtracyjne spr arki z zestawem narz dziowym Sitka filtracyjne sà dodatkowà ochronà przed uszkodzeniami powodowanymi przez zanieczyszczenia lub wiórki metalowe. Z narz dziami do monta u/ demonta u, 24 sitka filtracyjne o ró nych wielkoêciach, 24 naklejki informacyjne. Produkt Nr referencyjny PAO-Oil 68 Plus UV 8FX (3875 ml) 8FX (1000 ml) Produkt Zestaw narz dziowy sitek filtracyjnych Nr referencyjny 8PE

31 13. P ukanie uk adu klimatyzacji Medium p uczàce Azot Czynnik ch odniczy Chemiczny roztwór p uczàcy Metoda p ukania Podzespo y uk adu przedmuchiwane sà poprzez armatur ciênieniowà znajdujàcym si pod ciênieniem azotem (max. 12 bar). Podzespo y uk adu p ukane sà przy pomocy urzàdzenia do serwisowania klimatyzacji i dodatkowego wyposa enia do p ukania z filtrami i przystawkami (obydwa mo na nabyç osobno). Podzespo y uk adu p ukane sà przy pomocy dodatkowego wyposa enia do p ukania i roztworu chemicznego. Resztki Êrodka p uczàcego usnàç przy pomocy azotu i wysuszyç uk ad azotem. Zalety i wady + Niskie koszty medium p uczàcego azotu + Brak kosztów utylizacji medium p uczàcego Nie usuwa osadzonych czàsteczek (nadaje si do wydmuchiwania swobodnych czàsteczek) Brak efektu czyszczenia Ka dy przewód àczàcy i ka dy podzespó musi byç osobno przedmuchiwany. Generuje to koszty demonta u i monta u. + Brak kosztów ponoszonych na medium p uczàce + Brak kosztów utylizacji medium p uczàcego + Usuwa swobodne czàsteczki zanieczyszczeƒ i olej + Procedura dopuszczona przez ró nych producentów pojazdów EfektywnoÊç czyszczenia w przypadku osadzonych zanieczyszczeƒ nie jest optymalna Element filtrujàcy urzàdzenia p uczàcego musi byç regularnie wymieniany U ywane urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji nie jest dost pne do innych zastosowaƒ + Usuwa swobodne i osadzone czàsteczki i olej + Bardzo dobry rezultat czyszczenia Koszty medium p uczàcego Koszty utylizacji medium p uczàcego 29

32 14. Naprawa przewodów rurowych 14. Naprawa przewodów rurowych Technika po àczeƒ rurowych LOKRING: Obcinak do rur LOKRING jest szybkà i najbardziej ekonomicznà metodà naprawy. W przypadku uszkodzonych przewodów rurowych zamiast zamawiaç drogie kompletne systemy przewodów oraz czekaç na dostaw, problem mo e byç rozwiàzany na miejscu cz sto bez demonta u. Zasada LOKRING wypróbowana zosta a tysiàce razy w technikach klimatyzacyjnych i ch odniczych. Przy pracy wyró nia si dziewi cioma zaletami: Prosty i sprawny monta Nierozpuszczalne, hermetycznie szczelne uszczelnienia metal/metal Bezpieczne po àczenie rur z ró nych materia ów Nie jest potrzebna specjalna obróbka rur Por czne narz dzia monta owe Dopuszczalne du e tolerancje wymiarów Brak spi trzenia napr eƒ (spowodowanych dzia aniem karbu) w strefie monta u Brak spawania, lutowania lub narzynania gwintów Przyjazna dla Êrodowiska i niestwarzajàca zagro eƒ technika po àczeƒ LOKRING jest tak szczelny, e nie jest wykazywany spadek ciênienia i redukcja szybkoêci przep ywu. Powierzchnie koƒcówek rur nawil a si cieczà uszczelniajàcà LOKPREP b dàcà dodatkowym zabezpieczeniem. Uk ad w punktach z LOKRING jest trwale szczelny. Po àczenia rurowe przewidziane sà na maksymalne ciênienie nominalne 50 bar i ciênienie kontrolne 200 bar. Mogà byç stosowane w zakresie temperatur od 50 C do +150 C. Wà z w em: Z àcze zaciskane Wà z metalowym przewodem rurowym: Z àcze zaciskane LOKRING Dwa metalowe przewody rurowe: Z àcze LOKRING 30

33 14. Naprawa przewodów rurowych Walizka serwisowa Vulkan LOKRING Zestaw narz dziowy do r cznego monta u do jednostronnych i dwustronnych po àczeƒ LOKRING przy Êrednicy zewn trznej do 19 mm. Mocna walizka stalowa z systemem wymiennych pude ek z tworzywa sztucznego. ZawartoÊç walizki: Kleszcze do monta u r cznego z dwoma bolcami 5 par szcz k monta owych dla ró nych Êrednic od 8 do 19 mm Ciecz uszczelniajàca LOKPREP 65 G 8 sprz gów LOKRING do monta u rura na rur 8 sprz gów LOKRING do monta u rura na wà Przystawka do monta u przewodu aluminiowego na wà Produkt Walizka serwisowa Vulkan LOKRING Nr referencyjny 8PE LOKPREP 65 G Ciecz uszczelniajàca do wype niania ubytków powierzchniowych po àczeƒ rurowych 15 ml. Obcinak do rur Do aluminiowych przewodów rurowych we wszystkich rozmiarach. Produkt Ciecz uszczelniajàca LOKPREP 65 G Nr referencyjny 8PE Produkt Obcinak do rur Nr referencyjny 8PE

34 15. Naprawa w y 15. Naprawa w y Narz dzia zaciskowe do armatury czynnika ch odniczego Narz dzie do zaciskania umo liwia szybkie i pewne àczenie w y i z àczek rurowych. Jest to idealny system zaciskania do zastosowaƒ stacjonarnych i mobilnych. Dostarczona hydrauliczna pompa r czna wytwarza docisk. Ju kilka ruchów r ki skutkuje przy du ej drodze nastawczej nadzwyczaj silnym dociskiem. W ten sposób cz sto mo na przeprowadzaç naprawy zamontowanych w y. Podobnie jak LOKRING system zaciskania zmniejsza czas naprawy/oczekiwania oraz koszty cz Êci zamiennych. Inwestycja, która szybko przynosi zyski. Wà z w em: Z àcze zaciskane Wà z metalowym przewodem rurowym: Z àcze zaciskane LOKRING Dwa metalowe przewody rurowe: Z àcze LOKRING 32

35 15. Naprawa w y Zestaw narz dzi zaciskowych Behr Hella Service Kompletny zestaw w por cznej walizce z wyk adzinà piankowà. ZawartoÊç walizki: Narz dzie do zaciskania z hydraulicznà pompà r cznà 4 matryce do zaciskania dla standartowych rozmiarów w y 2 matryce do zaciskania dla zredukowanych po àczeƒ w y Suwmiarka z tworzywa sztucznego Olej do piel gnacji matryc do zaciskania Produkt Zestaw narz dzi zaciskowych Behr Hella Service Nr referencyjny 8PE Obcinarka do w y Obcinarka do w y czynnika ch odniczego o Êrednicy 8 28,5 mm. Produkt Obcinarka do w y Nr referencyjny 8PE

36 16. Oleje spr arkowe PAO Behr Hella Service 16. Oleje spr arkowe PAO Behr Hella Service Uniwersalne oleje spr arkowe PAO do klimatyzacji w pojazdach Olej PAO 68 i olej PAO 68 PLUS UV sà olejami syntetycznymi, które majà ró norodne zastosowanie we wszystkich klimatyzacjach samochodów ci arowych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz w samochodach osobowych. Niehigroskopijne oleje PAO Behr Hella Service nie absorbujà wilgoci i dlatego tak e po otwarciu mogà byç sk adowane przez d u szy czas. Odpowiedni do wszystkich rodzajów czynnika ch odniczego. Kompatybilny ze wszystkimi innymi Êrodkami smarowymi. Wi kszy zakres eksploatacyjny od 68 C do +315 C. Brak zawiesin w parowniku lub w skraplaczu. Wi ksza wydajnoêç ch odzenia przy mniejszym zu yciu energii. Redukuje poziom ha asu. Wieloletnie doêwiad-czenia z praktyki. Olej PAO 68 Plus UV idzie o krok dalej: Do oleju spr arkowego PAO domieszano Êrodek do wykrywania nieszczelnoêci UV, co oznacza dodatkowà oszcz dnoêç kosztów: Nie sà potrzebne dodatkowe Êrodki do wykrywania nieszczelnoêci UV. Mniejszy nak ad pracy, poniewa zb dny jest jeden krok roboczy. Przy czym, zawartoêç Êrodka do wyszukiwania nieszczelnoêci dopasowano tak, aby nie dosz o do jakichkolwiek uszkodzeƒ podzespo ów klimatyzacji i urzàdzeƒ do serwisowania klimatyzacji (udokumentowane przez ró ne testy, jak np. Sealed tube test zgodny z normà ASHRAE 97). Jednak e jego koncentracja jest wystarczajàca, aby wyêledziç nieszczelnoêci w obiegu klimatyzacji pojazdu. Uniwersalny olej spr arkowy PAO 68, uniwersalny olej spr arkowy ze Êrodkiem kontrastowym PAO 68 Plus UV Zastosowanie Typ spr arki Czynnik ch odniczy Typ oleju PAO Typ oleju PAO Plus UV Klimatyzacje pojazdów* Wszystkie typy (poza spr arkami opatkowymi) R134a, R413a, R22, R12 PAO-Oil 68 AA1 PAO-Oil 68 AA1 Plus UV Samochody - ch odnie (samochody dostawcze) Samochody ch odnie (pojazdy do przewozu towarów zamro onych) Klimatyzacje pojazdów* Samochody - ch odnie (samochody dostawcze) Samochody ch odnie (pojazdy do przewozu towarów zamro onych) Klimatyzacje pojazdów* *Samochody osobowe, samochody ci arowe, maszyny rolnicze, maszyny budowlane Spr arki t okowe R134a, R507a, R500, R12 8FX ,5 l 8FX ,0 l Spr arki t okowe R507a, R502, R22 8FX ,0 l 8FX l Wszystkie typy (poza spr arkami opatkowymi) R404a, R407c, R401b, R401c, R409a, R409b PAO-Oil 68 AA2 Spr arki t okowe R404a, R407c, R409b 8FX ,0 l 8FX ,0 l Spr arki t okowe R404a, R407c, R402a, R403a, R408a 8FX ,5 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l PAO-Oil 68 AA2 Plus UV 8FX ,0 l Spr arki opatkowe R134a, R413a PAO-Oil 68 AA3 PAO-Oil 68 AA3 Plus UV 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l Cel zastosowania oleju spr arkowego wynika z wyboru typu spr arki i stosowanego czynnika ch odniczego. Niew aêciwe przyporzàdkowanie mo e byç przyczynà usterek. Nale y szczególnie uwzgl dniaç wskazówki specyficzne dla pojazdu wzgl. producenta. 34

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

123HD60 123HD65 X-series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

123HD60 123HD65 X-series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. PKWiU 29.40.51-70.90 Instrukcja obs ugi 123HD60 123HD65 -series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Volvo Polska, Samochody Ci arowe

Volvo Polska, Samochody Ci arowe Z okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz zbli ajàcego si Nowego Roku pragniemy z o yç Naszym Klientom, Przyjacio om, Sympatykom Volvo i ich Bliskim moc goràcych yczeƒ, zdrowia, szcz Êcia i wszelkiej pomyêlnoêci.

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 1 00, fax (22) 606 14 5 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO WRZESIE PAèDZIERNIK 2004 NR 18/42

KIERUNEK VOLVO WRZESIE PAèDZIERNIK 2004 NR 18/42 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO WRZESIE PAèDZIERNIK 2004 NR 18/42 PODNIEBNE PIWA SMAKOWANIE - STR. 10 PODRÓ DO DAYTONA BEACH - STR. 5 BEZPIECZNY SAMOCHÓD VOLVO - STR.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Âwiatowy lider w technologii urzàdzeƒ kucharskich

Âwiatowy lider w technologii urzàdzeƒ kucharskich Âwiatowy lider w technologii urzàdzeƒ kucharskich Wraz ze skonstruowaniem w 1976 roku pierwszego pieca konwekcyjno-parowego, RATIONAL ju raz radykalnie zmieni oblicze profesjonalnych kuchni. Na ca ym Êwiecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo