Podstawowe wiadomoêci z zakresu serwisu klimatyzacji w pojazdach u ytkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe wiadomoêci z zakresu serwisu klimatyzacji w pojazdach u ytkowych"

Transkrypt

1 Podstawowe wiadomoêci z zakresu serwisu klimatyzacji w pojazdach u ytkowych

2 S owo wst pne / spis treêci S owo wst pne / spis treêci Dobry klimat pracy jest wart swojej ceny. Bardzo du o nowo rejestrowanych pojazdów u ytkowych wyposa onych jest obecnie w klimatyzacj. Dla warsztatów oznacza to z jednej strony wi cej szans na wygenerowanie obrotów, a z drugiej strony wymaga znacznie wi kszych kompetencji, jakimi nale y wykazaç si przed klientami. Ka da klimatyzacja wymaga kompetentnej obs ugi technicznej i konserwacji, przede wszystkim nie powi kszajàcej kosztów. Dlatego te, w ramach regularnych wizyt w warsztacie nale y tak e poddawaç kontroli technicznej klimatyzacj : Profilaktyka jest lepsza od napraw. Regularna kontrola klimatyzacji umo liwia warsztatowi znalezienie dodatkowych êróde dochodów. Powinni Paƒstwo optymalnie wykorzystaç swój potencja biznesowy w zakresie klimatyzacji. Dlatego te Behr Hella Service jest dla Paƒstwa idealnym partnerem, jako ekspert w zakresie systemów termicznych. Nasza szeroka oferta produktów zapewnia dost p do cz Êci zamiennych i narz dzi, za którymi stoi realne know-how pierwszego wyposa enia OE. Spis treêci Temat Strona 1. Rynek klimatyzacji 1 2. Powody kontroli i serwisowania klimatyzacji 2 3. Kontrola klimatyzacji i serwisowanie klimatyzacji 3 4. Klimatyzacja i ch odzenie jako jeden zespó 4 5. Obieg klimatyzacji Paƒstwa Partner - Behr Hella Service 7 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Wyposa enie podstawowe Przeglàdy i serwis Techniki wykrywania nieszczelnoêci Demonta i monta spr arek klimatyzacji Naprawa spr arek klimatyzacji P ukanie uk adu klimatyzacji Naprawa przewodów rurowych Naprawa w y Oleje spr arkowe PAO Behr Hella Service 34

3 1. Rynek klimatyzacji 1. Rynek klimatyzacji Rynek klimatyzacji Wiele nowo rejestrowanych pojazdów u ytkowych wyposa onych jest obecnie w klimatyzacj i codziennie ich przybywa. Komfortowy produkt przekszta ci si w standard. Dost pne dane o samochodach osobowych mówià, e ju ponad 80% nowo rejestrowanych samochodów zje d a z taêmy produkcyjnej z klimatyzacjà. W chwili obecnej brakuje wiarygodnych statystyk dla sektora pojazdów u ytkowych, ale tak e tu mo na przyjàç podobny wskaênik wzrostu. Klimatyzacja to standard, który dodatnio oddzia uje tak e na bezpieczeƒstwo. Podczas jazdy w sezonie letnim kierowca zachowuje koncentracj, poniewa w kabinie panuje przyjemny ch ód. Jedzie on d u ej skoncentrowany oraz odpr ony, d u ej zachowuje spostrzegawczoêç oraz zdolnoêç do reakcji. Klimatyzacja wykazuje zalety nie tylko latem, ale tak e i zimà: przyk adowo zapobiega powstawaniu nalotów na szybach. Pomimo prostej obs ugi klimatyzacji nie nale y zapominaç, e za tym wszystkim kryje si skomplikowany uk ad techniczny. Poza tym, tego rodzaju skomplikowany uk ad wymaga kompetentnych warsztatów, mogàcych go skontrolowaç i poddaç obs udze technicznej. Sporadyczna kontrola nie wystarczy, aby wyeliminowaç drogie naprawy b dàce skutkiem braku w aêciwego serwisowania. Aby uniknàç tego rodzaju wysokich kosztów, niezb dna jest regularna obs uga techniczna i regularne przeglàdy. Niestety wielu spedytorów, kierowników baz Êrodków transportu oraz kierowców nie uêwiadamia sobie wystarczajàco, jak wa na jest okresowa kontrola klimatyzacji. Dlatego te, rynek klimatyzacji oznacza dla warsztatów op acalne rozszerzenie zakresu dzia alnoêci. W aêciciele pojazdów i ich kierowcy nie wykazujà si nadmiernà wiedzà na temat koniecznoêci prac serwisowych i obs ugi technicznej. Aktywny warsztat mo e poprzez uêwiadamianie klientów nieco zwi kszyç swoje obroty. Oczekiwany jest wzrost wyposa enia pojazdów u ytkowych w klimatyzacj èród a: Badanie rynku przez Hell

4 2. Powody kontroli i serwisowania klimatyzacji 2. Powody kontroli i serwisowania klimatyzacji Kontrola klimatyzacji nie oznacza dodatkowych przestojów dla klientów. Przy nast pnych rutynowych przeglàdach pojazdów u ytkowych w Paƒstwa warsztacie, poprzez kontrol klimatyzacji mogà zostaç wygenerowane dodatkowe obroty. Wp ynie to tak e korzystnie na bezpieczeƒstwo klientów. Regularna obs uga techniczna to znaczna oszcz dnoêç pieni dzy Z a obs uga techniczna klimatyzacji stwarza ryzyko dla zdrowia Zawarty w czynniku ch odniczym olej smaruje spr ark klimatyzacji. Dlatego te niedobór czynnika ch odniczego powoduje ryzyko niew aêciwego smarowania spr arki, co w kraƒcowych przypadkach skutkuje ca kowitym uszkodzeniem tego podzespo u, a koszty naprawy wynoszà do PLN. Poza tym, niedobór czynnika ch odniczego powoduje dodatkowe zu ycie paliwa, poniewa spr arka, aby sch odziç wn trze pojazdu musi cz Êciej i d u ej pracowaç. Najci szà prac wykonuje filtr przeciwpy kowy: Filtruje on kurz, zanieczyszczenia i py ki kwiatowe z powietrza z wydajnoêcià do 300 m 3 powietrza na godzin. Dlatego te atwo sobie uêwiadomiç, e mniej wi cej po roku zostaje zape niony i musi byç wymieniony. Z a obs uga techniczna klimatyzacji powoduje jeszcze gorsze skutki, poniewa parownik klimatyzacji jest cz Êcià sk adowà systemu wentylacyjnego i znajduje si pod deskà rozdzielczà w ciemnym i wilgotnym Êrodowisku. Jest to idealne Êrodowisko do ycia dla bakterii, grzybów i mikroorganizmów. Zarazki dostajà si do wn trza pojazdu poprzez system wentylacyjny. U osób wra liwych mo e to wywo ywaç reakcje alergiczne, takie jak kichanie, kaszel i zawiàce oczy. Nieprzyjemny zapach jest wyraênà oznakà zagro enia dla zdrowia. Problem rozwiàzuje regularna dezynfekcja parownika: Usuni te zostanà trwale wszystkie zarazki, a klimatyzacja nie b dzie budziç zastrze eƒ pod wzgl dem zdrowotnym. Tylko dobrze obs ugiwana technicznie klimatyzacja ma pozytywny wp yw na bezpieczeƒstwo JeÊli w pojeêdzie jest goràco cz owiek m czy si szybciej. Ponadto, ma to ujemny wp yw na zdolnoêç reakcji i koncentracji. Znacznie wzrasta zagro enie wypadkiem. Latem pomocna jest odpowiednio ch odzàca klimatyzacja. Wymaga ona regularnej obs ugi technicznej. Dotyczy to tak e innych pór roku, kiedy w àczenie klimatyzacji pomocne jest w usuwaniu nalotów na szybach. W ten sposób kierowca zachowuje swobod widzenia - konieczny warunek, aby móc prawid owo reagowaç w niebezpiecznych sytuacjach. Jednak e urzàdzenie wielostronnie przyczynia si do zwi kszenia bezpieczeƒstwa tylko wtedy, gdy pracuje bezusterkowo. Ró nica pomi dzy kontrolà a serwisowaniem klimatyzacji jest taka, jak mi dzy pobie nym a dok adnym przeglàdem. 2

5 3. Kontrola klimatyzacji i serwisowanie klimatyzacji Kontrola i serwisowanie na przemian 3. Kontrola klimatyzacji i serwisowanie klimatyzacji Behr Hella Service zaleca: Co 6 miesi cy przeprowadzaç kontrole klimatyzacji, a 1 x na rok serwisowanie klimatyzacji. Naturalnie okresy te skrócà si w przypadku pojazdów u ytkowych o du ych przebiegach. Dlatego te, zaleca si przeprowadzenie kontroli wzgl dnie serwisowania klimatyzacji przy ka dym pobycie pojazdu w warsztacie. Co i kiedy si wykonuje? Co? Kontrola klimatyzacji Kiedy? Co 6 miesi cy Dlaczego? Filtr przeciwpy kowy filtruje z niego kurz, py ki kwiatowe i czàsteczki zanieczyszczeƒ zanim czyste i sch odzone powietrze dostanie si do wn trza pojazdu. Jego ch onnoêç jest ograniczona tak, jak w ka dym innym filtrze. W ka dym systemie klimatyzacji znajduje si parownik. Na jego p ytkach osadza si woda kondensacyjna. Z czasem zagnie d ajà si tam bakterie, grzyby i mikroorganizmy. Dlatego te, parownik musi byç regularnie dezynfekowany. Co nale y Kontrola wzrokowa wszystkich podzespo ów Kontrola dzia ania i wydajnoêci zrobiç? Wymiana filtra przeciwpy kowego ch odzenia W danym przypadku dezynfekcja parownika Co? Serwisowanie klimatyzacji Kiedy? 1 x na rok Dlaczego? Nawet w nowej klimatyzacji ulatnia si w ciàgu roku do 10% czynnika ch odniczego. Jest to normalny proces, który jednak ma ujemny wp yw na wydajnoêç ch odzenia i grozi uszkodzeniem spr arki. Filtr- osuszacz uwalnia czynnik ch odniczy od wilgoci i zanieczyszczeƒ. Co nale y zrobiç? Kontrola wzrokowa wszystkich podzespo ów Kontrola dzia ania i wydajnoêci ch odzenia Wymiana filtra przeciwpy kowego W danym przypadku dezynfekcja parownika Wymiana czynnika ch odniczego Kontrola szczelnoêci Wymiana filtra - osuszacza 3

6 4. Klimatyzacja i ch odzenie jako jeden zespó Klimatyzacja i ch odzenie widziana jako jeden zespó 4. Klimatyzacja i ch odzenie jako jeden zespó Pomimo tego, e klimatyzacja i uk ad ch odzenia silnika sà dwoma oddzielnymi systemami, to jednak oddzia ujà wzajemnie na siebie, poniewa pracujàca klimatyzacja dodatkowo obcià a uk ad ch odzenia silnika, przez co wzrasta temperatura czynnika ch odniczego. Dodatki zawarte w czynniku ch odniczym chronià nie tylko przed mrozem, ale tak e przed przegrzaniem silnika. W aêciwy sk ad czynnika ch odniczego podnosi punkt wrzenia medium do ponad 120 C. Jest to nadzwyczajna rezerwa wydajnoêci. Bardzo wa ne jest to latem, kiedy to klimatyzacja i uk ad ch odzenia sà bardzo obcià one przez temperatur otoczenia i d ugie jazdy. Dlatego te przy serwisowaniu klimatyzacji najlepiej jest sprawdziç równie czynnik ch odniczy. 4

7 5. Obieg klimatyzacji 5. Obieg klimatyzacji Obieg czynnika ch odniczego z zaworem rozpr nym Strona wysokiego ciênienia w stanie gazowym Strona wysokiego ciênienia w stanie p ynnym Strona niskiego ciênienia w stanie p ynnym Strona niskiego ciênienia w stanie gazowym Spr arka 2 Sprz g o spr arki 3 Skraplacz 4 Wentylator skraplacza 5 Filtr osuszacz 6 Parownik 7 Wentylator dmuchawy 8 Zawór rozpr ny Sposób dzia ania klimatyzacji z zaworem rozpr nym Do sterowania klimatyzacjà we wn trzu pojazdu potrzebny jest zarówno obieg czynnika ch odniczego, jak i obieg ch odzenia. Mieszanka zimnego i ciep ego powietrza umo liwia wytworzenie - ca kowicie niezale nie od warunków zewn trznych - wymaganych warunków w klimatyzowanej przestrzeni. Dzi ki temu klimatyzacja jest istotnym czynnikiem majàcym wp yw na bezpieczeƒstwo i komfort jazdy. Poszczególne komponenty obiegu czynnika ch odniczego sà po àczone ze sobà w ami i/lub aluminiowymi przewodami rurowymi, tworzàc zamkni ty uk ad. W uk adzie cyrkulujà nap dzane przez spr ark czynnik ch odniczy i zawarty w nim olej. Obieg podzielony jest na dwie cz Êci: Cz Êç pomi dzy spr arkà i zaworem rozpr nym zwana jest stronà wysokiego ciênienia (kolor ó ty/czerwony). Pomi dzy zaworem rozpr nym i spr arkà mówimy o stronie niskiego ciênienia (kolor niebieski). Spr arka spr a czynnik ch odniczy w stanie gazowym (na wskutek czego bardzo mocno si on rozgrzewa), przet aczajàc go pod wysokim ciênieniem przez skraplacz. Tam te odbierane jest ciep o z czynnika ch odniczego, które podlega kondensacji i zmienia swój stan z gazowego na p ynny. Nast pne ogniwo filtr osuszacz separuje zanieczyszczenia i p cherzyki powietrza z p ynnego czynnika ch odniczego, usuwajàc z niego wilgoç. Zapewnia to efektywnoêç uk adu, chroniàc podzespo y przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami. 5

8 5. Obieg klimatyzacji Sposób dzia ania klimatyzacji z zaworem rozpr nym Dalej czynnik ch odniczy przechodzi z osuszacza do zaworu rozpr nego. Zawór ten mo na porównaç do jazu pi trzàcego. Przed jazem zapewniane jest utrzymanie równomiernego ciênienia. Za jazem ciênienie to mo e byç zredukowane poprzez zwi kszenie obj toêci. Poniewa zawór rozpr ny umieszczony jest bezpoêrednio przed parownikiem to czynnik ch odniczy w nim si rozpr a. Podczas parowania, a wi c przy zmianie stanu medium z p ynnego na gazowy pojawia si efekt ch odzenia wyparnego. Parownik jest podobny do wymiennika ciep a skraplacza. Posiada on bardzo du à powierzchni zewn trznà, która ozi bia otaczajàce powietrze. Dodatkowo z otaczajàcego powietrza usuwana jest wilgoç (osuszanie powietrza). Ozi bione na wskutek efektu ch odzenia wyparnego powietrze wdmuchiwane jest przez dmuchaw wentylacji wn trza pojazdu poprzez uk ad wentylacji do wn trza pojazdu, gdzie odpowiedzialne jest za dobre samopoczucie pasa erów. Po stronie niskiego ciênienia droga czynnika ch odniczego, które przesz o ponownie w stan gazowy wiedzie z powrotem do spr arki obieg rozpoczyna si od poczàtku. 6

9 6. Paƒstwa partner - Behr Hella Service 6. Paƒstwa partner - Behr Hella Service JakoÊç Behr Hella Service! Rynek klimatyzacji charakteryzuje si znacznym potencja em, który mo na wykorzystaç. Dlatego te, w celu powi kszenia i zabezpieczenia Paƒstwa obrotów skorzystajcie Paƒstwo z kompleksowej oferty Behr Hella Service, eksperta w zakresie systemów termicznych. Behr Hella Service oferuje ponad 6000 produktów z zakresu klimatyzacji i ch odzenia silnika dla pojazdów u ytkowych i samochodów osobowych. Behr Hella Service jest kompetentnym partnerem w skutecznym biznesie systemów termicznych. Zapewniamy: know-how pierwszego wyposa enia OE, które zawarte jest w ka dym naszym produkcie; obszernà ofert produktów; serwis techniczny i wspomaganie sprzeda y; pakiet kompleksowej obs ugi, który wspomo e Paƒstwa w sezonie klimatyzacji. 80% Produkty Behr Hella Service to tylko wierzcho ek góry lodowej. Du e pokrycie rynku Dost pnoêç na ca ym Êwiecie Warte swojej ceny a niedrogie Szeroki asortyment Kompetencja pierwszego wyposa enia OE Uznana niezawodnoêç Zapewniajàce pozycj w przysz oêci badania i prace rozwojowe Dokumentacja 80% walorów odkrywanych jest dopiero z up ywem czasu. Badanie rynku Kreatywne kampanie promocyjne Szkolenia marketingowe Reklama i public relations Wykwalifikowane zespo y doradcze Targi Serwis online Techniczna goràca linia produktów Kompetentny serwis posprzeda owy Aftermarket Club Bardzo dobra dost pnoêç 7

10 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Spr arki Spr arka klimatyzacji jest z regu y nap dzana z silnika przez pasek klinowy lub pasek klinowy wielorowkowy. Spr arka spr a, wzgl dnie t oczy czynnik ch odniczy w uk adzie. Dost pne sà ró ne typy. Spr arki P ynàcy z parownika czynnik ch odniczy w stanie gazowym i o niskiej temperaturze jest zasysany i spr any. Na koniec przekazywany jest w stanie gazowym przy wysokiej temperaturze i pod du ym ciênieniem do skraplacza. Rozmiary spr arki dopasowywane sà w zale noêci od wielkoêci uk adu. Spr arka jest nape niona specjalnym olejem smarujàcym. Cz Êç oleju cyrkuluje w uk adzie klimatyzacji razem z czynnikiem ch odniczym. Niedostateczne smarowanie, spowodowane przez nieszczelnoêci i zwiàzany z tym ubytek czynnika ch odniczego i oleju, jak i niew aêciwa obs uga techniczna mogà doprowadziç do awarii spr arki (nieszczelny pierêcieƒ uszczelniajàcy wa u, nieszczelna obudowa, uszkodzone o yska, zastanie si t oka itd.). Skraplacze Skraplacz jest potrzebny do sch odzenia rozgrzanego na wskutek spr enia w spr arce czynnika ch odniczego. Goràcy czynnik ch odniczy w stanie gazowym przep ywa do skraplacza i oddaje ciep o do otoczenia poprzez jego przewód rurowy i p ytki. Na wskutek sch odzenia zmienia si stan skupienia czynnika ch odniczego z gazowego na p ynny. Skraplacze Z powodu specyficznego miejsca zamontowania, na wskutek zanieczyszczeƒ lub uderzeƒ kamieni mo e dojêç do awarii, majàcych negatywny wp yw na Êrodowisko naturalne. Szczególnie cz ste sà uszkodzenia spowodowane przez wypadki ze zderzeniem czo owym. 8

11 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Filtr osuszacz Elementy filtrujàce klimatyzacji nazywane sà w zale noêci od typu uk adu jako filtr osuszacz albo zasobnik (akumulator). Zadaniem filtra osuszacza jest usuwanie z czynnika ch odniczego obcych cia oraz odbieranie z niego wilgoci. Filtr osuszacz P ynny czynnik ch odniczy dostaje si do filtra osuszacza, przep ywa przez higroskopijny filtr i wydostaje si z powrotem z filtra osuszacza w postaci p ynnej. Górna cz Êç filtra osuszacza s u y jednoczeênie jako przestrzeƒ kompensacyjna, dolna cz Êç jako rezerwuar czynnika ch odniczego do wyrównywania wahaƒ ciênienia w uk adzie. Filtr osuszacz w zale noêci od typu mo e odebraç tylko pewnà iloêç wilgoci po czym medium osuszajàce jest nasycone i nie jest w stanie dalej wiàzaç wilgoci. Dlatego te w pojazdach u ytkowych filtr osuszacz musi byç z regu y wymieniany 1 x do roku, wzgl dnie przy ka dym otwarciu obiegu czynnika ch odniczego. Zestarzenie si filtra osuszacza mo e doprowadziç do znacznych uszkodzeƒ uk adu klimatyzacji. Zawór rozpr ny / dysza d awiàca Zawór rozpr ny / dysza d awiàca ustanawia w obiegu czynnika ch odniczego punkt rozdzia u pomi dzy zakresem wysokiego i niskiego ciênienia i jest montowany przed parownikiem. Zawór rozpr ny / dysza d awiàca Poprzez zawór rozpr ny / zawór d awiàcy p ynny czynnik ch odniczy wtryskiwany jest do parownika. Czynnik ch odniczy rozpr a si, przekszta ca si w par i pojawia si efekt ch odzenia wyparnego. Aby osiàgnàç optymalnà wydajnoêç ch odniczà parownika przep yw czynnika ch odniczego regulowany jest przez zawór rozpr ny. Wilgoç i zanieczyszczenia w uk adzie klimatyzacji mogà mieç bardzo du y ujemny wp yw na sprawnoêç zaworu rozpr nego/zaworu d awiàcego i mogà byç êród em usterek. Dlatego te bardzo wa na jest regularna obs uga techniczna! 9

12 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Parownik Parownik Parownik znajduje si we wn trzu pojazdu i s u y do wymiany ciep a pomi dzy otaczajàcym powietrzem, a czynnikiem ch odniczym uk adu klimatyzacji. Znajdujàcy si pod du ym ciênieniem czynnik ch odniczy rozpr a si, tzn. przechodzi ze stanu p ynnego do gazowego, przekszta cajàc si w parowniku w par. Poprzez du à powierzchni zewn trznà parownika, na wskutek efektu ch odzenia wyparnego, ozi biane jest powietrze, które kierowane jest poprzez strumieƒ dmuchawy do wn trza pojazdu. Dodatkowo absorbowana jest wilgoç z otaczajàcego powietrza. Na wskutek problemów z temperaturà, zanieczyszczeƒ i niew a- Êciwej obs ugi technicznej mo e dojêç do uszkodzenia parownika. Aby tego uniknàç, klimatyzacja musi byç regularnie poddawana obs udze technicznej, wzgl dnie dezynfekowana. Wy àcznik ciênieniowy i prze àcznik Wy àcznik ciênieniowy steruje ró nymi przekaênikami pràdu roboczego, które we wszystkich warunkach zapewniajà niezawodne i efektywne zastosowanie klimatyzacji. W procesie tym w àczane i wy àczane sà poszczególne podzespo y uk adu zgodnie z ustalonymi punktami ciênienia. Wy àcznik ciênieniowy i prze àcznik Wy àczniki ciênieniowe mogà ulec awarii na wskutek problemów ze stykiem lub z powodu zanieczyszczeƒ. Regularna obs uga techniczna zapobiegnie awariom. Ofert uzupe niajà inne prze àczniki klimatyzacji, jak np. w àczniki/wy àczniki. Wentylator dmuchawy Wentylator dmuchawy s u y do wentylacji kabiny kierowcy. Zapewnia on dobrà widocznoêç i przyjemny komfort klimatyzowanego wn trza. Jest to istotnym warunkiem bezpieczeƒstwa i komfortu. Wentylator dmuchawy Awaria wentylatora powoduje spadek komfortu w klimatyzowanym wn trzu i co za tym idzie pogorszenie koncentracji kierowcy. Oznacza to znaczne pogorszenie bezpieczeƒstwa jazdy. Na wskutek niedostatecznej wentylacji mogà pojawiç si naloty na szybie przedniej. Ograniczona widocznoêç pogarsza znacznie bezpieczeƒstwo. 10

13 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Narz dzia Nale y uwzgl dniç indywidualne wymagania warsztatów odnoênie wyposa enia w zakresie klimatyzacji pojazdów silnikowych. Do wymiany podzespo ów i obs ugi technicznej uk adów klimatyzacji specjalista potrzebuje innych narz dzi ni przyk adowo do napraw spr arek. Narz dzia Dlatego te, oferta narz dziowa Behr Hella Service obejmuje wszystkie produkty potrzebne w zakresie obs ugi uk adów klimatyzacji, od prostych przystawek do pomiaru ciênienia do narz dzi potrzebnych do napraw spr arek. Przyrzàdy kontrolne Aby spe niç najró niejsze wymogi w ofercie Behr Hella Service znajduje si wszystko, od niezb dnych lamp ultrafioletowych do analizatorów czynnika ch odniczego. Przyrzàdy kontrolne Na funkcjonowanie obiegu czynnika ch odniczego mogà mieç ujemny wp yw ró ne czynniki. Dlatego te, do dobrego serwisu nale y szybkie i pewne wyszukiwanie s abych punktów. Przyrzàdy kontrolne Behr Hella Service oraz wiedza i doêwiadczenie specjalisty pomocne sà w szybkim i pewnym ustalaniu usterek i uszkodzonych podzespo ów. Ciecze i oleje Bardzo wa nà cz Êcià oferty sà ró ne ciecze i oleje. Oferta zawiera najró niejsze produkty, od poch aniaczy zapachów s u àcych do konserwacji parownika poprzez mineralne i syntetyczne oleje spr arkowe, a po oleje do pomp pró niowych stacji obs ugi. Warsztat znajdzie wszystkie wymagane produkty w Behr Hella Service. Ciecze i oleje 11

14 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Z àczki i w e Z àczki i w e àczà poszczególne komponenty, przez które przep ywa czynnik ch odniczy. Z àczki zaciskane sà na koƒcówkach w y przy pomocy specjalnego narz dzia. Dost pne jest ono w ro nych wersjach. W e Behr Hella Service odznaczajà si du à elastycznoêcià, niewielkim ci arem i ma ym ubytkiem czynnika ch odniczego. Z àczki i w e O-ringi O-ringi uszczelniajà od zewnàtrz poszczególne komponenty, przez które przep ywa czynnik ch odniczy, zapobiegajàc ulatnianiu si czynnika ch odniczego w punktach po àczeƒ. Muszà byç wymieniane po ka dym otwarciu uk adu w miejscach po àczeƒ. W ofercie znajdujà si zarówno pojedyncze, specjalne o-ringi oraz kompletne zestawy. O-ringi Zestawy Retrofit (do modernizacji poprzez wprowadzenie nowych elementów R12 R134a) Przezbrojenie z R12 na R134a musi byç uwidocznione na pojeêdzie naklejkà serwisowà. Przezbrojenie wykonywane jest zawsze wtedy, gdy obieg czynnika ch odniczego w klimatyzacji pracowa na R12 i musi byç on otwarty z powodu obs ugi technicznej lub naprawy. Behr Hella Service oferuje warsztatowi zestaw uniwersalny oraz wiele specyficznych dla producenta zestawów Retrofit. Zestawy Retrofit R12 R134a 12

15 7. Produkty Behr Hella Service z zakresu klimatyzacji Wyposa enie dodatkowe i drobne cz Êci Ofert Behr Hella Service uzupe nia liczne wyposa enie dodatkowe i wiele drobnych cz Êci. Tego rodzaju drobne cz Êci majà decydujàce znaczenie przy obs udze technicznej i naprawach klimatyzacji. Wyposa enie dodatkowe i drobne cz Êci SECUsmart jest w pe ni automatycznym wysokowydajnym urzàdzeniem uniwersalnym do serwisowania klimatyzacji, które nadaje si równie dobrze do szybkiego serwisu klimatyzacji, jak i do profesjonalnych, indywidualnie zaprogramowanych zastosowaƒ. Automatyczne urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji SECUmobile zosta o skonstruowane do mobilnych zastosowaƒ. Szczególnà uwag przy o ono do zwartej budowy, jak i do niewielkiej masy. Urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji SECUsmart i SECUmobile 13

16 8. Wyposa enie podstawowe 8. Wyposa enie podstawowe JeÊli ktoê chce pracowaç przy serwisowaniu klimatyzacji potrzebuje oprócz wymaganego prawnie Êwiadectwa dopuszczajàcego tak e w aêciwego wyposa enia. Odpowiednie narz dzia otrzymajà Paƒstwo od kompetentnych ekspertów Behr Hella Service w zakresie systemów cieplnych. Zestaw startowy do klimatyzacji Zawiera on narz dzia i materia y eksploatacyjne, konieczne do serwisowania i pierwszego kroku diagnostycznego. Równolegle z urzàdzeniem serwisowym zestaw startowy Behr Hella Service jest codziennà bazà roboczà do profesjonalnego serwisowania klimatyzacji. ZawartoÊç zestawu Cyfrowy termometr r czny Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci z g owicà Êwietlnà z 5 diodami LED UV z przykr canym elastycznym d ugim wysi gnikiem i okularami ochronnymi UV System do wykrywania nieszczelnoêci Glo-Leak Revolver Klucz do zaworów R kawice ochronne (obowiàzujàce prawnie) Olej PAO- 68, uniwersalny smar do spr arek, 1 litr Airsept - Êrodek do konserwacji parownika w sprayu, 175 ml Wywabiacz w sprayu, 500 ml Uniwersalny zestaw o-ringów Produkt Zestaw startowy do klimatyzacji Nr referencyjny 9XB

17 8. Wyposa enie podstawowe Urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji Behr Hella Service SECUsmart i SECUmobile SECUsmart SECUsmart jest w pe ni automatycznym wysokowydajnym uniwersalnym urzàdzeniem do serwisowania klimatyzacji. Nadaje si zarówno do szybkiego serwisu klimatyzacji, jak i do profesjonalnych i indywidualnych zastosowaƒ. Wszystkie kroki robocze mogà byç obs ugiwane zarówno r cznie, jak i swobodnie programowane. Funkcja FIRE & GO umo liwia du à przepustowoêç serwisowania, poniewa wszystkie kroki robocze wykonywane sà automatycznie. U ytkownik musi jedynie ustaliç iloêç dope nianego czynnika ch odniczego. Dalsze wyjàtkowe wyró niki SECUsmart 2 du e filtry-osuszacze o du ej sprawnoêci z d ugimi przedzia ami czasowymi wymiany. Zintegrowana funkcja p ukania dla przep ukiwania p ynnym czynnikiem ch odniczym (dodatkowy, zewn trzny zestaw filtra musi byç zamawiany i u ytkowany osobno). Drukarka termiczna drukujàca po ka dym kroku roboczym w pe ni automatycznie protokó roboczy. Bank danych o specyficznych dla danych pojazdów iloêciach nape nienia ch odziwem i olejem. Butla na 20 kg czynnika ch odniczego. Butla odpowiednia dla wszystkich rodzajów samochodów osobowych, dostawczych, pojazdów u ytkowych i Êrednich autobusów. 400 W ogrzewanie butli czynnika ch odniczego: Pe na gotowoêç do zastosowania tak e przy niskich temperaturach. Automatyczna separacja czynnika ch odniczego i oleju. SECUmobile Automatyczne urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji SECUmobile zosta o skonstruowane do mobilnych zastosowaƒ. Szczególnà uwag przy o ono do zwartej budowy, jak i do niewielkiej masy. W aêciwoêci te umo liwiajà bezproblemowy transport urzàdzenia w ma ym furgonie lub kombi. Doskona e rozwiàzanie dla ka dego, kto chce pojechaç ze swoim urzàdzeniem do serwisowania klimatyzacji np. do du ych maszyn budowlanych lub rolniczych. Wszystkie kroki robocze SECUmobile przebiegajà automatycznie, steruje u ytkownik. Dane techniczne SECUsmart Czynnik ch odniczy: Maksymalna wydajnoêç ssania: WydajnoÊç pompy: R134a 400 g/min 180 l /min, 2-stopniowa Pró nia koƒcowa: 0,01 mbar (przy 20 C na pompie pró niowej) PojemnoÊç butli czynnika 20 kg ch odniczego: Wymiary: 510 x 600 x mm Masa: 110 kg Nr referencyjny: 8PS Dane techniczne SECUmobile Czynnik ch odniczy: R134a Maksymalna 400 g/min wydajnoêç ssania: WydajnoÊç pompy: 90 l /min, 2-stopniowa Pró nia koƒcowa: 0,01 mbar (przy 20 C na pompie pró niowej) PojemnoÊç butli czynnika 7 kg ch odniczego: Wymiary: 500 x 450 x 900 mm Masa: 55 kg Nr referencyjny: 8PS

18 9. Przeglàdy i serwis 9. Przeglàdy i serwis Cyfrowy termometr r czny Z zaprogramowanym sygnalizowaniem najwy szej i najni szej temperatury. Produkt Termometr r czny Nr referencyjny 8PE Termometr na podczerwieƒ Specjalne czujniki podczerwieni mierzà bezdotykowo wypromieniowanà temperatur ka dej powierzchni. Dla wiarygodnej diagnozy klimatyzacji niezb dny jest pomiar temperatury. Produkt Termometr na podczerwieƒ Nr referencyjny 8PE Klucz do zaworów Do wykr cania zaworów z przy àczy R12 i R134a (JRA M6/M8 & Standard). Produkt Klucz do zaworów Nr referencyjny 8PE Uniwersalny zestaw o-ringów z 32 przegródkami i 618 cz Êciami. Zawiera wybór o-ringów, uszczelek oraz Êrubowe spr yny naciàgowe, potrzebne przy serwisowaniu klimatyzacji. Produkt Uniwersalny zestaw o-ringów Nr referencyjny 9GR

19 9. Przeglàdy i serwis R kawice ochronne Chronià r ce podczas prac na obiegu czynnika ch odniczego przed odmro eniami. Narz dzie Spring-Lock Do otwierania po àczeƒ Spring-Lock w Scanii. Produkt R kawice ochronne Nr referencyjny 8XX Produkt Narz dzie Spring-Lock Nr referencyjny 8PE Zestaw serwisowy Airsept Wersja profesjonalna Do efektywnej dezynfekcji i jednoczesnego powlekania parownika warstwà konserwacyjnà. Ârodek do konserwacji parowników Airsept- Plus (czas oddzia ywania 3 lata). Produkt Zestaw serwisowy Airsept Nr referencyjny 8PE Produkt Airsept-Plus Nr referencyjny 8PE

20 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Techniki wykrywania nieszczelnoêci Jednà z najcz stszych przyczyn nieprawid owego funkcjonowania klimatyzacji sà nieszczelnoêci w obiegu czynnika ch odniczego. Doprowadzajà one niepostrze enie do zmniejszania si iloêci nape nienia, i co za tym idzie do spadku sprawnoêci i z czasem do ca kowitej awarii. Szczególnie przy czynniku ch odniczym R134a, o którym wiadomo, e przenika przez przewody i po àczenia gumowe. Poniewa dla specjalisty od klimatyzacji nie od razu jest jasne, czy zaistnia a nieszczelnoêç, czy te dosz o do normalnego, zwiàzanego z up ywem czasu ubytku czynnika ch odniczego, konieczna jest gruntowna kontrola nieszczelnoêci. Sprawdza si : Wszystkie przy àcza i przewody Spr ark Skraplacz i parownik Filtr osuszacz Wy àcznik ciênieniowy Przy àcza serwisowe Zawór rozpr ny Behr Hella Service zaleca 4 metody wykrywania nieszczelnoêci: 1. Ârodek kontrastowy i lampa UV. 2. Elektroniczne wykrywanie nieszczelnoêci. 3. Wykrywanie nieszczelnoêci przy pomocy azotu. 4. Wykrywanie nieszczelnoêci poprzez wytwarzanie piany. Behr Hella Service oferuje ca e spektrum techniczne i umo liwia warsztatom stosowanie na swoje potrzeby najbardziej efektywnego z mo liwych systemów. 18

21 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Wykrywanie nieszczelnoêci Êrodkiem kontrastowym Post powanie i narz dzia Ârodek kontrastowy Ârodek kontrastowy dodawany jest do czynnika ch odniczego ró nymi metodami (np. Êrodek kontrastowy Spotgun, Dye-Cartridge (naboje barwiàce ). Spotgun/Glo-Leak-Revolver Przy pomocy praski do wk adów Spotgun lub aplikatora do wykrywania nieszczelnoêci Glo-Leak-Revolver wstrzykiwana jest dok adna wymagana iloêç Êrodka kontrastowego. Dodatkowa zaleta: Ârodek kontrastowy mo e byç dodawany przy nape nionej klimatyzacji. Lampy do wykrywania nieszczelnoêci Wydzielony Êrodek kontrastowy uwidaczniany jest przez lamp UV. Wykrywanie nieszczelnoêci elektronicznym testerem / azotem / piankà Post powanie i narz dzia Elektroniczne wykrywanie nieszczelnoêci przy pomocy detektora nieszczelnoêci Behr Hella Service: Wskazuje wycieki sygna em dêwi kowym. Rozpoznaje gazy halogenowe i sam wykrywa najmniejsze wycieki w trudno dost pnych miejscach (np. nieszczelnoêç parownika). Wykrywanie nieszczelnoêci azotem przy pomocy zestawu do p ukania klimatyzacji Behr Hella Service 150: Narz dzie to mo e byç zastosowane oprócz p ukania systemu dodatkowo do kontroli szczelnoêci. Do tego zastosowania konieczna jest przystawka nape niania do przy àcza serwisowego i adapter w a. Opró niona klimatyzacja nape niana jest azotem (max. 12 bar). Nast pnie obserwuje si przez d u szy czas (np min), czy ciênienie pozostaje sta e. NieszczelnoÊç mo e byç rozpoznana przez syczenie. Gdyby tak nie by o wskazane jest uwidocznienie miejsca wycieku Êrodkiem do wykrywania nieszczelnoêci. Wykrywanie nieszczelnoêci poprzez wytwarzanie si piany przy u yciu Êrodka do wykrywania wycieków Behr Hella Service: Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci natryskiwany jest z zewnàtrz. Na nieszczelnych miejscach tworzy si piana. 19

22 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Okulary ochronne UV Wzmacniajà efekt spostrzegania Êrodka do wykrywania nieszczelnoêci UV; dodatkowa ochrona oczu podczas pracy na uk adzie klimatyzacji. Produkt Okulary ochronne UV Nr referencyjny 8PE Zestaw Spotgun R134a Przy pomocy praski do wk adów Spotgun wstrzykiwana jest dok adna wymagana iloêç Êrodka kontrastowego. Dodatkowa zaleta: Ârodek kontrastowy mo e byç dodawany przy nape nionej klimatyzacji. Produkt Zestaw Spotgun R134a Nr referencyjny 8PE Ârodek kontrastowy Spotgun w wk adzie 240 ml Uniwersalny dodatek do wykrywania nieszczelnoêci R12 i R134a, 240 ml /ok. 32 aplikacji. Wk ady 240 ml. Przystawka wysokociênieniowa Spotgun R134a Do przy àcza nape niania R134a, do pod àczenia na stronie wysokiego ciênienia. Produkt Wk ad Spotgun 240 ml Nr referencyjny 8PE Produkt Przystawka wysokociênieniowa Spotgun R134a Nr referencyjny 8PE

23 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Glo-Leak Revolver Aplikator Glo-Leak z przystawkà do systemów R134a àcznie z wk adami (wystarcza na 6x1 pojazd). Glo-Leak Revolver 25-dawkowy Wk ad do nape niania Êrodkiem kontrastowym do narz dzia do wykrywania nieszczelnoêci Glo-Leak Revolver. Produkt Glo-Leak Revolver Nr referencyjny 8PE Produkt Glo-Leak Revolver 25-dawkowy Nr referencyjny 8PE Dye Cartridges (naboje barwiàce) R134a (6 sztuk) z fluoroscencyjnym uniwersalnym dodatkiem do wykrywania nieszczelnoêci. Do smarów na bazie esterów, PAG i PAO. Produkt Dye Cartridges R134a Nr referencyjny 8PE Uniwersalny dodatek do wykrywania nieszczelnoêci, 240 ml (bez ilustracji) Butelka do nape nienia zbiornika w urzàdzeniu do serwisowania klimatyzacji. Produkt Dodatek do wykrywania nieszczelnoêci 240 ml Nr referencyjny 8PE

24 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci PAO-Oil 68 Plus UV Smarowanie i wyszukiwanie nieszczelnoêci w jednej butelce. Odpowiedni do wszystkich rodzajów czynnika ch odniczego. Nie absorbuje wilgoci (niehigroskopijny). Wi kszy zakres eksploatacyjny od 68 C do +315 C. Dalsze informacje na stronie 34. Produkt PAO-Oil 68 Plus UV Nr referencyjny 8FX (1 Litr) 8FX (0,5 Litra) Wywabiacz UV Ârodek czyszczàcy do usuwania dodatków do wykrywania nieszczelnoêci. Butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Produkt Wywabiacz UV 500 ml Nr referencyjny 8PE Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci Alternatywne wykrywanie nieszczelnoêci poprzez tworzenie si piany. Butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci 5 litrowy kanister do nape niania 8PE Produkt Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci 500 ml Nr referencyjny 8PE Produkt Ârodek do wykrywania nieszczelnoêci 5 litrów Nr referencyjny 8PE

25 10. Techniki wykrywania nieszczelnoêci Elektroniczny detektor nieszczelnoêci do wykrywania ulatniajàcego si czynnika ch odniczego Sygnalizowanie nieszczelnoêci poprzez diod LED i sygna dêwi kowy. Sonda pomiarowa na d ugim wysi gniku do trudno dost pnych miejsc. Produkt Elektroniczny detektor nieszczelnoêci Nr referencyjny 8PE Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci z g owicà Êwietlnà z 5 diodami LED UV, z przykr canym elastycznym d ugim wysi gnikiem i okularami ochronnymi UV (zasilanie z baterii àcznie z bateriami). Produkt Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Nr referencyjny 8PE Produkt Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci dostarczana w por cznej walizeczce z tworzywa sztucznego Nr referencyjny 8PE Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Micro-LED-Lite Z 12 diodami LED UV, zasilanie z akumulatora, przy àcze do sieci do adowania oraz okulary ochronne UV. Produkt Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Nr referencyjny 8PE Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Econo-Lite 12 woltowa, 50 W z zaciskiem do pod àczenia do akumulatora pojazdu. Do mobilnych zastosowaƒ. Z okularami ochronnymi UV i 4,8 m przewodem pod àczeniowym. Dostarczanà w por cznej walizeczce z tworzywa sztucznego. Produkt Lampa ultrafioletowa do wykrywania nieszczelnoêci Nr referencyjny 8PE

26 11. Demonta i monta spr arek klimatyzacji 11. Demonta i monta spr arek klimatyzacji Ogólnie Sposób dzia ania Spr arka klimatyzacji nap dzana jest z silnika pojazdu za poêrednictwem paska klinowego lub paska klinowego wielorowkowego. Spr a ona, wzgl dnie t oczy w uk adzie czynnik ch odniczy. Dost pne sà ró ne typy spr arek. P ynàcy z parownika czynnik ch odniczy w stanie gazowym i o niskiej temperaturze jest zasysany i spr any, a na koniec przekazywany jest w stanie gazowym przy wysokiej temperaturze i pod du ym ciênieniem do skraplacza. Przy àcza Êrubowe Ko o z bate Korek wlewu oleju Zawór ciênienia ssania Obudowa G owica cylindra Wa nap dowy Uszczelka T ok Tarcza skoêna UWAGA! Przed zamontowaniem nowej spr arki nale y sprawdziç zgodnie z danymi producenta iloêç nape nienia oleju i jego lepkoêç! Skutki awarii Uszkodzona lub nie dzia ajàca na wskutek awarii spr arka mo e daç znaç o sobie w nast pujàcy sposób: NieszczelnoÊç. Generowanie ha asów. Niew aêciwa wydajnoêç ch odzenia lub brak ch odzenia. W pami ci usterek zapisany zostaje kod usterki (w przypadku automatycznej klimatyzacji). 24

27 11. Demonta i monta spr arek klimatyzacji Przyczyny awarii mogà mieç ró ne êród a Uszkodzenia o ysk spowodowane przez wadliwe napinacze lub zu ycie NieszczelnoÊci wa u spr arki lub obudowy Mechaniczne uszkodzenia obudowy spr arki Styki (przy àcza elektryczne) Brak oleju w czynniku ch odniczym Brak czynnika ch odniczego Obce cia a (np. wióry) Wilgoç (korozja itd.) Bezwzgl dnie przestrzegaç nale y: Przy wymianie spr arki konieczne jest stuprocentowe oczyszczenie ca ego uk adu klimatyzacji oraz wymiana materia ów eksploatacyjnych. Wyszukiwanie usterek Test dzia ania i pomiar ciênienia w uk adzie: Czy spr arka w àcza si, czy wtyczka jest w aêciwie pod àczona, czy napr ony jest pasek nap dowy? Sprawdziç, w aêciwe osadzenie paska nap dowego, czy nie jest uszkodzony oraz jego napr enie. Kontrola wzrokowa nieszczelnoêci. Sprawdziç, czy dobrze osadzone sà przewody czynnika ch odniczego. Porównaç ciênienie na stronie wysokiego i niskiego ciênienia. W najnowszych urzàdzeniach odczytaç pami ç usterek. Przeci tny podzia iloêci oleju w obiegu czynnika ch odniczego 10% 50% 20% 10% 10% Spr arka Przewody rurowe/w e Parownik Skraplacz Filtr osuszacz /zasobnik 25

28 12. Naprawa spr arek klimatyzacji Uszkodzona spr arka? Przebieg analizy usterek i wymiany 12. Naprawa spr arek klimatyzacji Sprawdziç zamontowanà spr ark w porzàdku Badanie przyczyn Usterka obiegu czynnika ch odniczego lub usterka elektryczna nie jest w porzàdku w porzàdku Odessaç czynnik ch odniczy Zdemontowaç Sprawdziç Sprz g o spr ark spr ark Sprawdziç, czy uk ad nie jest zanieczyszczony/czy nie znajdujà si w nim cia a sta e/czy jest dro ny WA NE Ustaliç i usunàç przyczyn awarii PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI a) Uszkodzenia mechaniczne? b) Sprawdziç cewk elektromagnesu c) Sprawdziç szczelin powietrznà nie jest w porzàdku Naprawiç/ wymieniç sprz g a 1 Konsekwentne p ukanie 2 Czàsteczki zanieczyszczeƒ znajdujàce si w obiegu klimatyzacji mogà byç usuni te jedynie poprzez gruntowne p ukanie ca ego uk adu. Do p ukania nadaje si, w zale noêci od stopnia zanieczyszczenia, czynnik ch odniczy R134a lub specjalny roztwór p uczàcy z oferty Behr Hella Service. Nie mo na p ukaç spr arek, osuszaczy (zasobników) oraz zaworów rozpr nych/zaworów d awiàcych. Poniewa w przypadku uszkodzenia spr arki nale y zawsze przyjàç, e uk ad jest zanieczyszczony (opi ki, wióry), wzgl dnie nie wykluczaç tego, poniewa w przypadku wymiany tego podzespo u absolutnie niezb dne jest p ukanie uk adu. 26 Oleje czynnika ch odniczego Nale y post powaç zgodnie ze wskazówkami producenta oraz z danymi z za àczonej ulotki / z danymi o lepkoêci. 1. Rozdzia iloêci oleju W ka dym z podzespo ów uk adu klimatyzacji znajduje si olej czynnika ch odniczego. W przypadku naprawy olej usuwany jest razem z wymienianym podzespo em. Dlatego te, absolutnie konieczne jest dope nienie odpowiedniej iloêci oleju. Grafika na stronie 19 unaocznia przeci tny podzia iloêci oleju w uk adzie. 2. Nale y uwzgl dniç w aêciwe iloêci oleju i specyfikacje Przed zamontowaniem nowej spr arki, wzgl dnie przy dope nieniu oleju czynnika ch odniczego nale y dopilnowaç, aby iloêç oleju i jego lepkoêç by a zgodna z danymi producenta pojazdu.

29 12. Naprawa spr arek klimatyzacji WA NE: Wymieniç wszystkie o-ringi, nawil ajàc je czynnikiem ch odniczym WA NE 1 Przep ukaç uk ad PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI Post powaç zgodnie ze w skazówkami producenta: a) Czas pró ni b) IloÊç nape nienia czynnikiem ch odniczym c) Dodatkowa iloêç nape nienia olejem Zamontowaç Wymieniç zawór 1. Wytworzyç pró ni nowà/naprawio- i filtr osuszacz 2. Test szczelnoêci 3. Nape niç czynni szczelnoêci nà spr ark lub zasobnik Przy pomocy urzàdzenia serwisowego kiem ch odniczym i olejem czynnika ch odniczego 1. Test ciênienia w uk adzie 2. Test 3. Sprawdzenie uk adu Za o yç tulejki ochronne i umieêciç naklejki PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W danym przypadku przed monta em za o yç sitko filtracyjne WA NE 2 Przed monta em sprawdziç wzgl dnie dope niç iloêç oleju 3 4 Nape niç Êrodek do wykrywania nieszczelnoêci PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 3. IloÊç oleju w uk adzie zwiàzana jest ze spr arkà Poniewa w ró nych pojazdach, wzgl dnie uk adach mo e byç u ywana ta sama spr arka, dlatego konieczne jest sprawdzenie przed monta em spr arki, iloêci nape nienia olejem i wzgl dnie skorygowania go. W tym celu nale y spuêciç i wychwyciç ca y olej. Na koniec nale y nape niç na nowo spr ark okreêlonà przez producenta pojazdu iloêcià oleju (iloêcià oleju dla uk adu). Aby olej równomiernie rozdzieli si, przed zamontowaniem spr arki obróciç jà 10 x r kà. Po zamontowaniu najpierw uruchomiç silnik i eksploatowaç spr ark przez kilka minut na biegu ja owym. Jest to tak e zgodne z danymi producenta spr arek Sanden, przy czym w ka dym przypadku nale y zwracaç szczególnà uwag na dane producenta pojazdu. 3 Sitko filtracyjne spr arki Uk ad klimatyzacji w przypadku wymiany spr arki musi byç przep ukany w celu usuni cia z uk adu zanieczyszczeƒ i obcych cia. JeÊli pomimo przep ukania w obiegu pozostanà zanieczyszczenia to mo na uniknàç uszkodzeƒ poprzez stosowanie sitek filtracyjnych w przewodzie dolotowym patrz broszura z narz dziami do systemów termicznych Behr Hella Service. 4 Ârodki do wykrywania nieszczelnoêci Uszkodzenia spr arek powoduje tak e brak czynnika ch odniczego. Z tego powodu zaleca si regularne przeprowadzanie obs ugi technicznej klimatyzacji oraz dodatkowo wprowadzenie do uk adu Êrodka kontrastowego. Istniejà ró ne tego procedury patrz broszura z narz dziami do systemów termicznych Behr Hella Service. 27

30 13. P ukanie uk adu klimatyzacji 13. P ukanie uk adu klimatyzacji Naprawa jest obowiàzkiem! P ukanie uk adu klimatyzacji jest jednà z najwa niejszych czynnoêci w przypadku naprawy, wzgl dnie uszkodzeƒ, na wskutek których muszà byç usuni te z obiegu zanieczyszczenia i szkodliwe substancje. P ukanie jest konieczne przy prawid owo przeprowadzanych naprawach oraz, aby wyeliminowaç drogie naprawy skutkowe. Ponadto, zachowana zostaje wa noêç roszczeƒ gwarancyjnych wobec dostawców oraz zapewnione zostaje zadowolenie klientów. Nie mogà byç p ukane spr arki, zawory rozpr ne, zawory d awiàce i filtry osuszacze, które nale y zmostkowaç podczas p ukania przy pomocy przystawek. Po zakoƒczeniu procesu p ukania nale y wymieniç zawory i filtr. Dlaczego nale y przeprowadziç p ukanie? 1. W przypadku uszkodzeƒ spr arki nale y usunàç zanieczyszczenia opi kami metalu. 2. Nale y usunàç resztki kwasów powsta e na skutek przedostania si wilgoci. 3. Nale y wyp ukaç zatory spowodowane przez czàsteczki elastomerów. 4. Nale y ca kowicie usunàç zanieczyszczony czynnik ch odniczy lub olej czynnika ch odniczego. Zestaw do p ukania klimatyzacji 150 Do czyszczenia i suszenia azotem. Produkt Zestaw do p ukania klimatyzacji 150 Nr referencyjny 8PE Zestaw do p ukania klimatyzacji 100 Do czyszczenia cieczà do p ukania (w po àczeniu ze spr onym powietrzem). Produkt Zestaw do p ukania klimatyzacji 100 Nr referencyjny 8PE Ciecz do p ukania klimatyzacji (bez ilustracji) Sitka filtracyjne spr arki z zestawem narz dziowym Sitka filtracyjne sà dodatkowà ochronà przed uszkodzeniami powodowanymi przez zanieczyszczenia lub wiórki metalowe. Z narz dziami do monta u/ demonta u, 24 sitka filtracyjne o ró nych wielkoêciach, 24 naklejki informacyjne. Produkt Nr referencyjny PAO-Oil 68 Plus UV 8FX (3875 ml) 8FX (1000 ml) Produkt Zestaw narz dziowy sitek filtracyjnych Nr referencyjny 8PE

31 13. P ukanie uk adu klimatyzacji Medium p uczàce Azot Czynnik ch odniczy Chemiczny roztwór p uczàcy Metoda p ukania Podzespo y uk adu przedmuchiwane sà poprzez armatur ciênieniowà znajdujàcym si pod ciênieniem azotem (max. 12 bar). Podzespo y uk adu p ukane sà przy pomocy urzàdzenia do serwisowania klimatyzacji i dodatkowego wyposa enia do p ukania z filtrami i przystawkami (obydwa mo na nabyç osobno). Podzespo y uk adu p ukane sà przy pomocy dodatkowego wyposa enia do p ukania i roztworu chemicznego. Resztki Êrodka p uczàcego usnàç przy pomocy azotu i wysuszyç uk ad azotem. Zalety i wady + Niskie koszty medium p uczàcego azotu + Brak kosztów utylizacji medium p uczàcego Nie usuwa osadzonych czàsteczek (nadaje si do wydmuchiwania swobodnych czàsteczek) Brak efektu czyszczenia Ka dy przewód àczàcy i ka dy podzespó musi byç osobno przedmuchiwany. Generuje to koszty demonta u i monta u. + Brak kosztów ponoszonych na medium p uczàce + Brak kosztów utylizacji medium p uczàcego + Usuwa swobodne czàsteczki zanieczyszczeƒ i olej + Procedura dopuszczona przez ró nych producentów pojazdów EfektywnoÊç czyszczenia w przypadku osadzonych zanieczyszczeƒ nie jest optymalna Element filtrujàcy urzàdzenia p uczàcego musi byç regularnie wymieniany U ywane urzàdzenie do serwisowania klimatyzacji nie jest dost pne do innych zastosowaƒ + Usuwa swobodne i osadzone czàsteczki i olej + Bardzo dobry rezultat czyszczenia Koszty medium p uczàcego Koszty utylizacji medium p uczàcego 29

32 14. Naprawa przewodów rurowych 14. Naprawa przewodów rurowych Technika po àczeƒ rurowych LOKRING: Obcinak do rur LOKRING jest szybkà i najbardziej ekonomicznà metodà naprawy. W przypadku uszkodzonych przewodów rurowych zamiast zamawiaç drogie kompletne systemy przewodów oraz czekaç na dostaw, problem mo e byç rozwiàzany na miejscu cz sto bez demonta u. Zasada LOKRING wypróbowana zosta a tysiàce razy w technikach klimatyzacyjnych i ch odniczych. Przy pracy wyró nia si dziewi cioma zaletami: Prosty i sprawny monta Nierozpuszczalne, hermetycznie szczelne uszczelnienia metal/metal Bezpieczne po àczenie rur z ró nych materia ów Nie jest potrzebna specjalna obróbka rur Por czne narz dzia monta owe Dopuszczalne du e tolerancje wymiarów Brak spi trzenia napr eƒ (spowodowanych dzia aniem karbu) w strefie monta u Brak spawania, lutowania lub narzynania gwintów Przyjazna dla Êrodowiska i niestwarzajàca zagro eƒ technika po àczeƒ LOKRING jest tak szczelny, e nie jest wykazywany spadek ciênienia i redukcja szybkoêci przep ywu. Powierzchnie koƒcówek rur nawil a si cieczà uszczelniajàcà LOKPREP b dàcà dodatkowym zabezpieczeniem. Uk ad w punktach z LOKRING jest trwale szczelny. Po àczenia rurowe przewidziane sà na maksymalne ciênienie nominalne 50 bar i ciênienie kontrolne 200 bar. Mogà byç stosowane w zakresie temperatur od 50 C do +150 C. Wà z w em: Z àcze zaciskane Wà z metalowym przewodem rurowym: Z àcze zaciskane LOKRING Dwa metalowe przewody rurowe: Z àcze LOKRING 30

33 14. Naprawa przewodów rurowych Walizka serwisowa Vulkan LOKRING Zestaw narz dziowy do r cznego monta u do jednostronnych i dwustronnych po àczeƒ LOKRING przy Êrednicy zewn trznej do 19 mm. Mocna walizka stalowa z systemem wymiennych pude ek z tworzywa sztucznego. ZawartoÊç walizki: Kleszcze do monta u r cznego z dwoma bolcami 5 par szcz k monta owych dla ró nych Êrednic od 8 do 19 mm Ciecz uszczelniajàca LOKPREP 65 G 8 sprz gów LOKRING do monta u rura na rur 8 sprz gów LOKRING do monta u rura na wà Przystawka do monta u przewodu aluminiowego na wà Produkt Walizka serwisowa Vulkan LOKRING Nr referencyjny 8PE LOKPREP 65 G Ciecz uszczelniajàca do wype niania ubytków powierzchniowych po àczeƒ rurowych 15 ml. Obcinak do rur Do aluminiowych przewodów rurowych we wszystkich rozmiarach. Produkt Ciecz uszczelniajàca LOKPREP 65 G Nr referencyjny 8PE Produkt Obcinak do rur Nr referencyjny 8PE

34 15. Naprawa w y 15. Naprawa w y Narz dzia zaciskowe do armatury czynnika ch odniczego Narz dzie do zaciskania umo liwia szybkie i pewne àczenie w y i z àczek rurowych. Jest to idealny system zaciskania do zastosowaƒ stacjonarnych i mobilnych. Dostarczona hydrauliczna pompa r czna wytwarza docisk. Ju kilka ruchów r ki skutkuje przy du ej drodze nastawczej nadzwyczaj silnym dociskiem. W ten sposób cz sto mo na przeprowadzaç naprawy zamontowanych w y. Podobnie jak LOKRING system zaciskania zmniejsza czas naprawy/oczekiwania oraz koszty cz Êci zamiennych. Inwestycja, która szybko przynosi zyski. Wà z w em: Z àcze zaciskane Wà z metalowym przewodem rurowym: Z àcze zaciskane LOKRING Dwa metalowe przewody rurowe: Z àcze LOKRING 32

35 15. Naprawa w y Zestaw narz dzi zaciskowych Behr Hella Service Kompletny zestaw w por cznej walizce z wyk adzinà piankowà. ZawartoÊç walizki: Narz dzie do zaciskania z hydraulicznà pompà r cznà 4 matryce do zaciskania dla standartowych rozmiarów w y 2 matryce do zaciskania dla zredukowanych po àczeƒ w y Suwmiarka z tworzywa sztucznego Olej do piel gnacji matryc do zaciskania Produkt Zestaw narz dzi zaciskowych Behr Hella Service Nr referencyjny 8PE Obcinarka do w y Obcinarka do w y czynnika ch odniczego o Êrednicy 8 28,5 mm. Produkt Obcinarka do w y Nr referencyjny 8PE

36 16. Oleje spr arkowe PAO Behr Hella Service 16. Oleje spr arkowe PAO Behr Hella Service Uniwersalne oleje spr arkowe PAO do klimatyzacji w pojazdach Olej PAO 68 i olej PAO 68 PLUS UV sà olejami syntetycznymi, które majà ró norodne zastosowanie we wszystkich klimatyzacjach samochodów ci arowych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz w samochodach osobowych. Niehigroskopijne oleje PAO Behr Hella Service nie absorbujà wilgoci i dlatego tak e po otwarciu mogà byç sk adowane przez d u szy czas. Odpowiedni do wszystkich rodzajów czynnika ch odniczego. Kompatybilny ze wszystkimi innymi Êrodkami smarowymi. Wi kszy zakres eksploatacyjny od 68 C do +315 C. Brak zawiesin w parowniku lub w skraplaczu. Wi ksza wydajnoêç ch odzenia przy mniejszym zu yciu energii. Redukuje poziom ha asu. Wieloletnie doêwiad-czenia z praktyki. Olej PAO 68 Plus UV idzie o krok dalej: Do oleju spr arkowego PAO domieszano Êrodek do wykrywania nieszczelnoêci UV, co oznacza dodatkowà oszcz dnoêç kosztów: Nie sà potrzebne dodatkowe Êrodki do wykrywania nieszczelnoêci UV. Mniejszy nak ad pracy, poniewa zb dny jest jeden krok roboczy. Przy czym, zawartoêç Êrodka do wyszukiwania nieszczelnoêci dopasowano tak, aby nie dosz o do jakichkolwiek uszkodzeƒ podzespo ów klimatyzacji i urzàdzeƒ do serwisowania klimatyzacji (udokumentowane przez ró ne testy, jak np. Sealed tube test zgodny z normà ASHRAE 97). Jednak e jego koncentracja jest wystarczajàca, aby wyêledziç nieszczelnoêci w obiegu klimatyzacji pojazdu. Uniwersalny olej spr arkowy PAO 68, uniwersalny olej spr arkowy ze Êrodkiem kontrastowym PAO 68 Plus UV Zastosowanie Typ spr arki Czynnik ch odniczy Typ oleju PAO Typ oleju PAO Plus UV Klimatyzacje pojazdów* Wszystkie typy (poza spr arkami opatkowymi) R134a, R413a, R22, R12 PAO-Oil 68 AA1 PAO-Oil 68 AA1 Plus UV Samochody - ch odnie (samochody dostawcze) Samochody ch odnie (pojazdy do przewozu towarów zamro onych) Klimatyzacje pojazdów* Samochody - ch odnie (samochody dostawcze) Samochody ch odnie (pojazdy do przewozu towarów zamro onych) Klimatyzacje pojazdów* *Samochody osobowe, samochody ci arowe, maszyny rolnicze, maszyny budowlane Spr arki t okowe R134a, R507a, R500, R12 8FX ,5 l 8FX ,0 l Spr arki t okowe R507a, R502, R22 8FX ,0 l 8FX l Wszystkie typy (poza spr arkami opatkowymi) R404a, R407c, R401b, R401c, R409a, R409b PAO-Oil 68 AA2 Spr arki t okowe R404a, R407c, R409b 8FX ,0 l 8FX ,0 l Spr arki t okowe R404a, R407c, R402a, R403a, R408a 8FX ,5 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l PAO-Oil 68 AA2 Plus UV 8FX ,0 l Spr arki opatkowe R134a, R413a PAO-Oil 68 AA3 PAO-Oil 68 AA3 Plus UV 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l Cel zastosowania oleju spr arkowego wynika z wyboru typu spr arki i stosowanego czynnika ch odniczego. Niew aêciwe przyporzàdkowanie mo e byç przyczynà usterek. Nale y szczególnie uwzgl dniaç wskazówki specyficzne dla pojazdu wzgl. producenta. 34

OLEJ DO SPRĘŻAREK KLIMATYZACJI

OLEJ DO SPRĘŻAREK KLIMATYZACJI OLEJ DO SPRĘŻAREK KLIMATYZACJI Oleje PAG, PAO i POE OLEJ DO SPRĘŻAREK KLIMATYZACJI OLEJÓW JEST WIELE - KTÓRY JEST GODZIEN POLECENIA? Olej odgrywa bardzo ważną rolę w układzie klimatyzacji: zarówno przy

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Arkusz informacyjny R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Zastosowanie Rys. 1. MSV-I Zawory MSV-I/M przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ych przep ywach. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE KLIMATYZACJA 4 OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE 6 OGRZEWANIE 9 KLIMATYZACJA Zapewnia ch odze, ale rów utrzyma komfortowej temperatury i wilgotnoêci powietrza. Posiada zaawansowane uk ady sterujàce, a

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

FLOP SYSTEM SP. Z O.O., Wrocław,ul. Kiełczowska 64 tel./fax (071) 325-34-00, 325-15-60, tel.0601 70-35-85 1/9

FLOP SYSTEM SP. Z O.O., Wrocław,ul. Kiełczowska 64 tel./fax (071) 325-34-00, 325-15-60, tel.0601 70-35-85 1/9 1/9 Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Dlaczego warto?... 4 3.Uzyskiwane temperatury na wyjściu [3]... 4 4.Sposób doboru klimatyzatorów Port a cool... 5 5.Jak chłodnice ewaporacyjne działają... 5 6.Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 METODY PRZECHOWYWANIA I UTRWALANIA BIOPRODUKTÓW METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zamrażanie w powietrzu Prędkość zamrażania

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

NAVAL. Zawory kulowe Naval

NAVAL. Zawory kulowe Naval NAVAL Zawory kulowe Naval STALOWE ZAWORY KULOWE NAVAL Zawory kulowe NAVAL stosowane sà jako zawory odcinajàce w sieciach cieplnych i instalacjach ciep owniczych oraz w instalacjach olejowych, spr onego

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO

PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO Szkolenie f-gazowe zgodnie ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress Opis zaciskarek Sudopress Tabela poglàdowa narz dzi Sudopress Comap wprowadzi nowà gam narz dzi do zaprasowywania, w pe ni profesjonalnych i u atwiajàcych prac u ytkownikom. Nowe narz dzia Sudopress 2432

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwny gazowy kocio grzewczy Konstrukcja kot a Niskotemperaturowy kocio grzewczy wg DIN EN 656 z mo liwoêcià regulacji pogodowej bez

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach autorzy: dr in. Anna Charkowska dr in. Maciej Mijakowski dr in. Jerzy Sowa Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2005 Copyright 2005 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Kanałowe

Klimatyzatory LG Kanałowe 18 Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia

Bardziej szczegółowo

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 Instrukcja obs ugi Narzædzie do nape niania uszczelnieµ TDUX-IT-16 (wraz ze specjalnym nabojem gazowym E7512-0160) zosta o zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

CHŁODNICZA - ZAKRES CZYNNOŚCI EKSPOLATACYJNYCH

CHŁODNICZA - ZAKRES CZYNNOŚCI EKSPOLATACYJNYCH Agregaty chłodnicze Sprężarka 1 2 Kontrola zamocowań i cichobieżności 3 Pomiar ciśnienia ssania 4 Pomiar temperatury gazu na ssaniu na wejściu do sprężarki 5 Pomiar ciśnienia sprężania 6 Pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

DWUSTOPNIOWE PALNIKI GAZOWE

DWUSTOPNIOWE PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE PALNIKI GAZOWE SERIA RS 81/163 325 kw 15/232 44 kw 116/29 58 kw 192/465 814 kw 232/698 1163 kw 372/93 1512 kw 47/1279 229 kw i serii RS pokrywajà zakres mocy od 163 do 2 29 kw. Standardowo

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II. Dzień I. Czynności organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia (8:30 9:00)

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II. Dzień I. Czynności organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia (8:30 9:00) Program szkolenia Moduł szkoleniowy CH-F w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

LOKTRACE ZNAJDŹ WYCIEK! ZAOSTRZONE PRZEPISY PRAWNE! Uniknij niepotrzebnego płacenia kar. Wykrywacz gazu śladowego

LOKTRACE ZNAJDŹ WYCIEK! ZAOSTRZONE PRZEPISY PRAWNE! Uniknij niepotrzebnego płacenia kar. Wykrywacz gazu śladowego LOKTRACE ZNAJDŹ WYCIEK! Wykrywacz gazu śladowego ZAOSTRZONE PRZEPISY PRAWNE! Uniknij niepotrzebnego płacenia kar. WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI - NAJWIĘKSZE WYZWANIE W SERWISIE KLIMATYZACJI CZEGO TECHNIK SERWISOWY

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1 ) Numer zgłoszenia: 334166 (22) Data zgłoszenia: 01.07.1999 (51 ) IntCI7 F24D 5/12 F24H

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: Rozwój i poprawa przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN poprzez modernizacje i zakup specjalistycznego wyposażenia warsztatowego realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach,

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach, Pompa olejowa BFP 52E Zastosowanie Pompa BFP 52E jest przeznaczona dla palników 2-stopniowych. Pompa posiada dwa membranowe zawory regulacyjnyjne, jest wyposa- ona w zewn trzny zawór elektromagnetyczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna Dostawa i montaż instalacji stanowiącej kaskadowe urządzenie chłodnicze z komorą chłodniczą. Dolny stopień urządzenie sprężarkowe z czynnikiem roboczym CO

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU

Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU Szanowni Państwo Dziękujemy za okazane nam zaufanie i gratulujemy zakupu samochodu. Cieszymy się bardzo,

Bardziej szczegółowo