GLOSARIUSZ SZKOLENIOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOSARIUSZ SZKOLENIOWY"

Transkrypt

1 GLOSARIUSZ SZKOLENIOWY

2 Adaptacyjne odgałęzienia (środki dostosowawcze) Zestaw technik używanych w planowaniu dostosowania Toku nauczania do różnic indywidualnych. Dzięki temu studenci mogą ominąć materiał, który już znają lub mogą otrzymać dodatkowe instrukcje stosownie do potrzeb. Agencje szkoleniowe Instytucje oferujące szkolenia lub innego rodzaju usługi, wspierające rozwój osobisty i profesjonalny jednostek przez cały okres trwania życia, przede wszystkim poprzez przekaz kompetencji niezbędnych do podejmowania specyficznych zawodowych ról i obowiązków. Mogą być to instytucje publiczne lub prywatne, które w realizacji swoich zadań mogą opierać się na środkach unijnych, regionalnych, narodowych I gminnych lub na środkach pozyskiwanych od klientów i osób prywatnych. W tym kontekście koncepcja agencji szkoleniowej odnosi się do elastycznej, dostosowującej się do indywidualnych potrzeb organizacji, szybko orientującej się w sytuacji rynkowej, zdolnej do projektowania urozmaiconych, indywidualnie wyprofilowanych usług dla różnych kategorii użytkowników, np. równie dobrze może być to trening, informacja i przewodnictwo, jak wsparcie we wchodzeniu na rynek pracy. Termin ten używany jest także jako odzwierciedlenie tendencji do przekraczania tradycyjnej formuły ośrodka doskonalenia zawodowego, który funkcjonuje głównie na stabilnym i chronionym rynku, wdrożonego co prawda do realizowania kursów typu treningowego, lecz mocno znormalizowanych i powtarzalnych, i nie zawsze dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Aktualizacja Rewizja i pomnażanie posiadanej wiedzy i/lub umiejętności zawodowych stosownie do nowych doświadczeń, odkryć, etc. Aktywne zabezpieczenie pracy Aktywne zabezpieczenie pracy oznacza szereg działań oraz środków, które mogą być uaktywniane i traktowane jak praca, inspiracji do stworzenia przedsiębiorstwa lub 2

3 samozatrudnienia, inicjatyw kreujących możliwości zatrudnienia dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jak również działań przeciwdziałających długotrwałemu bezrobociu. Analiza potrzeb zawodowych i szkoleniowych Jest to szereg czynności zmierzających do zidentyfikowania zarówno profesjonalnych, jak i szkoleniowych potrzeb w określonym kontekście terytorialnym/sektorowym i/lub firmowym. Analiza potrzeb zawodowych i szkoleniowych jest czynnikiem określającym charakter interwencji związanej z edukacją i szkoleniem w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy i stosownie do posiadanego zawodu. Analiza pracy Metodologia technicznej analizy pracy oparta na rekonstrukcji procesu produkcji w celu rozpoznania charakterystycznych cech wykonanej pracy i ról zawodowych z nią związanych. Andragogika Od greckich słów anere, co znaczy dorosły oraz agogus sztuka i nauka pomagania studentom w procesie uczenia się. Pojęcie powszechnie używane przez tych, którzy uczą dorosłych, na oznaczenie teorii uczenia dorosłych. Termin alternatywny w stosunku do pedagogiki. Model andragogiki zakłada, iż należy rozważyć i postawić pięć kwestii w ramach formalnego nauczania: - Dać uczącym się możliwość rozeznania dlaczego warto się czegoś dowiedzieć Potrzeba poznania. - Pokazać uczącym się jak mogą posługiwać się informacjami Potrzeba bycia samosterownym. - Odnosić przedmiot wykładu do doświadczenia życiowego słuchaczy Większa pojemność i jakość doświadczenia. - Ludzie powinni uczyć się kiedy są na to gotowi i zmotywowani Gotowość do uczenia się. - Potrzeba posiadania orientacji skierowanej na życie, zadanie lub problem Wymaga to często pomocy w przezwyciężeniu zahamowań, nawyków i przekonań dotyczących uczenia się. 3

4 Audyt biegłości ( bilan des competences ) Pod nazwą audyt biegłości rozumiemy działanie polegające na porównaniu i ewaluacji między: - kompetencjami oczekiwanymi oraz niezbędnymi do prawidłowego podejmowania czynności w procesie pracy oraz spełniania standardów przewidzianych dla produktów/usług - rzeczywistymi kompetencjami, wyrażonymi lub demonstrowanymi przez jednostkę lub grupę ludzi pracujących przy danym procesie. Różnice między nimi nazywane są lukami kompetencyjnymi. Luki te mogą odnosić się do jednej lub wielu kompetencji lub pewnych elementów kompetencji (wiedzy, umiejętności i wartości/zachowań). Rezultaty uzyskane z przeprowadzonego audytu biegłości stanowią punkt wyjścia do określenia następnego szkolenia. Autoanaliza Termin konwencjonalnie stosowany na określenie, w ramach procedury lub systemu wewnętrznej kontroli, ciągłego gromadzenia danych oraz monitorowania funkcjonalnego postępu. Auto-ewaluacja Termin konwencjonalnie stosowany na określenie, w ramach procedury lub systemu wewnętrznej kontroli, krytycznego przebadanie efektów podjętej samo-analizy. Ta procedura lub system kontroli polega na proszeniu osoby, aby określiła swoją własną ewaluację w zakresie poziomu realizowania swoich własnych kompetencji, poprzez zastosowanie narzędzi takich, jak wywiady, ankiety, słowniki kompetencji, standardy kompetencji, etc. 4

5 Biegłość Zdolność do wykonywania określonych działań (np. zadań, celów szkolenia) zgodnie z ustalonym standardem wykonania, aby możliwe było osiągnięcie mistrzostwa w wykonywaniu owych czynności. Broszura szkoleniowa Jest to dokument umożliwiający zgromadzenie kompetencji potrzebnych do dokonania osobistego postępu, w celu zapewnienia przejrzystość i dobre rozpoznanie zalet szkolenia. Jako taki stanowi istotny przyczynek oraz użyteczne narzędzie zwiększania szansy na zdobycie pracy. Obywatelska broszura szkoleniowa zapewnia większe możliwości wykorzystania kompetencji oraz ułatwia umieszczenie ludzi na ścieżkach szkoleniowych, które pozwalają im zintegrować cykl szkoleniowy, a jednocześnie dokumentuje kompetencje zdobyte przez nich w rezultacie podjętych ścieżek szkoleniowych. Narzędzie to może być stosowane na dwóch obszarach; - Pierwszy to obszar danych osobowych oraz doświadczeń zawodowych jak również posiadanych kwalifikacji i odbytych szkoleń; - Drugi opisuje osobę w terminologii używanej w podejściu szkoleniowym opartym na kompetencjach, a zatem odnosi się do wszystkich kompetencji zdobytych w procesie formalnego lub nieformalnego procesu szkolenia w jednolity sposób. Bypassing W planowym kształceniu jest to technika dająca studentowi możliwość omijania pewnych partii materiału, które są mu już znane. 5

6 Cele (ogólne założenia) W kontekście edukacyjnym chodzi o cele instytucjonalne, ogólne założenia procesu szkoleniowego: cel i założenia wywodzące się z systemu wiedzy i wartości podzielanych w danej sytuacji społeczno-kulturowej. Cele (zamierzenia wychowawcze) Zamierzeniami wychowawczymi są generalne postawy jakich oczekujemy od człowieka i obywatela. Aby uniknąć związanej z tak ogólnymi zamierzeniami mglistości, nieokreśloności i dowolności rozumienia, należy je przełożyć na cele, wśród których możemy wyróżnić finalne, tymczasowe, operacyjne i bezpośrednie zamierzenia. Celami finalnymi są te, które przyświecają procesowi szkoleniowemu; generalnie są to zamierzenia, które wymagają weryfikacji w świetle końcowych rezultatów, ale też w świetle procesu, poprzez który człowiek dąży do ich osiągnięcia. Stają się one widzialne i możliwe do weryfikacji, kiedy zostaną określone w kategoriach zachowania, tj. czyli celów tymczasowych, które składają się na cele finalne, dzięki zastosowaniu taksonomii, którą reprezentują, a dokładniej hierarchicznej organizacji owych celów: cel=działanie=zachowanie. Zachowaniem nazywamy szereg określonych, obserwowalnych działań, które mogą zostać opisane i zweryfikowane precyzyjnie ze względu na rezultaty (wykonanie). Cel, przełożony na działania, oznacza coś do zrobienia lub szereg rzeczy do zrobienia. Nie powinniśmy mylić zamierzeń z celami. Certyfikat Dokument zaświadczający, że jego posiadacz spełnia określone warunki. Wśród certyfikatów możemy wyróżnić trzy następujące makro-kategorie: - Certyfikat pierwszej strony: jego sygnatariusz jest dostarczycielem usług, a zatem ludzie reprezentujący dostawców określili mu wymagania i dokonali weryfikacji jego umiejętności; - Certyfikat drugiej strony: jego sygnatariusz jest klientem systemu, a zatem ludzie reprezentujący klientów określili mu wymagania i dokonali weryfikacji; 6

7 - Certyfikat trzeciej strony: jego sygnatariusz nie jest ani dostawcą ani odbiorcą, lecz reprezentuje stronę trzecią uznaną przez dwie wcześniejsze i potwierdzonej w certyfikacie przez czynniki wyższe. Certyfikat ISO Formalne zaświadczenie potwierdzające przestrzeganie parametrów i określonych standardów na poziomie międzynarodowym, gwarantujące jakość produktów / usług procesów pracy realizowanych przez dane przedsiębiorstwo. Certyfikat kompetencji Certyfikat wydawany przez jedną lub więcej uznanych instytucji stwierdzający, że jego posiadacz nabył jedną lub więcej umiejętności w efekcie uczestnictwa w szkoleniu, w formalnym lub nieformalnym kontekście edukacyjnym. Certyfikat gwarantujący rzetelność kursów szkoleniowych oraz certyfikat kompetencji świadczą o uzyskaniu pewnych kwalifikacji i stanowią punkt styczny między podażą a popytem na pracę. Metody wystawiania certyfikatów kompetencji oparte są na systemie podstawowych standardów kompetencji i odnoszą się do: - Profilu i odniesienia działalności; - Opisu kompetencji zawodowych oraz wskazanie kryteriów oceny owych kompetencji; - Definicja minimum niezbędnego do stwierdzenia posiadania danych kompetencji, które jest konieczną podstawą wystawienia certyfikatu. Przyjęcie systemu minimalnych standardów kompetencji jest podstawowym elementem wydawania certyfikatu kompetencji, który odnosi się do dwóch odrębnych, lecz współzależnych kroków operacyjnych, t. j. weryfikacji/ewaluacji kompetencji, a następnie wystosowania świadectwa kompetencji. Check-list Zestaw narzędzi ewaluacyjnych o prostej strukturze, dostarczających użytecznych punktów odniesienia dla interwencji pedagogicznej zapewniającej skuteczność przebiegu szkolenia. Narzędzia te mają postać list, deklaracji lub wskazówek dotyczących jednego lub wielu ściśle określonych obszarów. Ludzie posługujący się tym narzędziem powinni zakreślać, przekreślać lub podkreślać różne możliwości wyselekcjonowane na bardzo prostej zasadzie (np. istnieje-nie 7

8 istnieje, tak-nie, obecny-nieobecny, lub określające stopień występowania, realności lub pożądania, itd., na skali). C-learning Uczenie w klasie (classroom) lub uczenie konwencjonalne (conventional) jako przeciwieństwo uczenia elektronicznego (elearning). Coaching Metoda dydaktyczna wspierania rozwoju zawodowego pracowników w kontekście organizacyjnym, poprzez służenie zasobami eksperta, działającego jako trener, rozwojowi zasobów juniora. Coaching jest często stosowany przez firmy w celu optymalizacji zarządzania procesami organizacyjnych innowacji, oferując wsparcie w obliczu nieprzewidzianych wypadków i wszelkich krytycznych sytuacji związanych z zachodzącymi zmianami. Cykl projektowania Sześcioma etapami składającymi się na cykl projektowania są: 1. planowanie ideowe, 2. identyfikacja (możliwości wykonania), 3. sformułowanie (warunków wykonalności), 4. stworzenie podstaw, 5. aktywacja i monitoring, 6. ewaluacja (w trakcie, na zakończenie i ex-post). Czynniki opisu Pole oceny (lub ewaluacji) określone przez współdziałanie różnych ilościowo-jakościowych elementów nazywanych wskaźnikami; dotyczą one obserwowalnych, możliwych do opisania i mierzalnych aspektów zachowania. Obecność pozytywnych zmian w tym obszarze świadczy o tym, że proces szkoleniowy rzeczywiście przynosi efekty w sferze, której dotyczy. 8

9 Dokładność Stopień bezbłędności lub stopień zgodności ze standardem. Dominująca półkula mózgu Indywidualna preferencja do używania jednej z poznawczych zdolności. Istnieją dwa style myślenia prawej półkuli (intuicyjne, spontaniczne i jakościowe) oraz lewej półkuli (faktyczne, analityczne i ilościowe). Dostarczanie edukacji i szkoleń Systemowa integracja różnych edukacyjnych ożliwości/okazji, dostosowana do indywidualnego cyklu szkoleń dpowiedniego do rozpoznanych potrzeb kompetencyjnych oraz do potrzeb wzrostu w ramach lokalnego systemu rozwoju. Dydaktyk medialny Osoba odpowiedzialna za zawodowy profil powodujący, że zawartość kursu opartego na systemie Web osiągalna jest zarówno przez opracowanie środowisk i łączy z komputerem dla użytkownika oraz przez specyficzne konstruowanie lekcji, korzystając w zrównoważony sposób z tekstów i środków multimedialnych. Dydaktyka Część teorii oraz praktyki edukacyjno-szkoleniowej dotycząca metod nauczania. Dyskusja kierowana Metoda dydaktyczna dająca trenerowi możliwość, podążając za wyznaczonym tematem, porównać, pobudzać i zachęcaćuczestników szkolenia do wyrażania uwag, opinii, komentarzy i analiz w celu wychwycenia istotnych elementów danego tematu. 9

10 Działalność Etap w procesie aktywności polegający na przekształcaniu surowców w produkt wyjściowy w ramach firmy lub na jej styku z rynkiem. Działalność może mieć następujące cechy: - wymiana między klientem a dostawcą - całościowość - autonomia - wartość ekonomiczna. 10

11 E-book Oferty organizujące tekst i grafikę w lekcje on-line lub rozdziały wzorowane na tradycyjnie drukowanych książkach. Edukacja dorosłych Edukacja dorosłych to szereg formalnych (w ramach szkół i szkoleń zawodowych) oraz nieformalne możliwości edukacyjne (kulturalne, społeczne, z zakresu profilaktyki zdrowia lub związane z różnymi aspektami życia publicznego) dla ludzi dorosłych. Ich celem jest zapewnienie możliwości uczenia się przez całe życie a także ułatwienie korzystania z pełni swoich praw obywatelskich. Edukacja dorosłych, w ramach systemu edukacyjnego, podejmowana jest we Włoszech w Stałych ośrodkach terenowych (CTP) oraz w powiązanych sieciach instytucji szkolno-treningowych. Edukacja dorosłych, która daje certyfikaty i osiągalna jest we wszystkich okresach życia ma na celu: - ułatwienie powrotu osób dorosłych do systemu edukacyjnego i szkoleniowego - umożliwienie rozszerzenia i uporządkowania posiadanej wiedzy i umiejętności - promowanie pozyskiwania nowych umiejętności użytecznych w doskonaleniu działalności zawodowej lub sferze relacji społecznych i osobistych. Edukacja medialna Kontaminacja między alfabetem a nowymi technologiami dydaktycznymi. Innowacyjny model edukacji zawierający edukację posługiwania się mediami. Fuzja alfabetycznej, chirograficznej i typograficznej kultury telewizyjnej i komputerowej; wskazuje na proces łączenia i kontaminacji ludzkich języków - werbalnych i niewerbalnych, manualnych i technologicznych, analogowych i digitalnych. Efekty Przez efekty/wytwory rozumiane są produkty/usługi rozpoznane jako odpowiednie oraz posiadające wartość w odniesieniu do czynności wykonywanych przez daną osobę, w określonym kontekście. Efekt cechuje faktyczna kompletność i autonomia, która czyni efekt indywidualnie wymienialnym i daje możliwość określenia jego wartości ekonomicznej. 11

12 Efekty uczenia Składają się na nie wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte przez daną osobę jako rezultat przebytego procesu szkoleniowego realizowanego w formalnych i nieformalnych kontekstach edukacyjnych. Elastyczność Elastyczność oznacza zdolność, w trakcie procesu myślowego, zmiany strategii tj. przechodzenia od jednego ciągu skojarzeń do innego, od jednego planu czy schematu do innego, od jednej kategorii elementów do innej, czy też realizowania różnych funkcji, z których każda wymaga innej strategii działania. E-learning Obejmuje on zastosowanie technologii informatycznej posługującej się technologiami internetowymi (web, , FTP, IRC, streaming video, itp.) do dystrybucji multimedialnych treści dydaktycznych w trybie online. E- learning (uczenie się elektroniczne) wykorzystuje możliwości jakie daje Internet w sferze synchronicznego i asynchronicznego szkolenia użytkowników, którzy mogą zapoznać się z treścią szkolenia w każdym czasie i miejscu, w którym mają połączenie z Internetem. Elektroniczny system wspierający przetwarzanie (EPSS) Elementy kompetencji Europass Aplikacje przeznaczone do równoczesnego działania z innymi aplikacjami lub zintegrowane z innymi aplikacjami zapewniające wsparcie użytkownikowi w realizacji określonego zadania. EPSS może dostarczać potrzebnych informacji, dostarczać narzędzi do pracy oraz udostępniać doraźnie szkolenie według zapotrzebowania. Oparty na systemie Web system wspierający przetwarzanie (WBPSS) jest odmianą EPSS używającą technologię Web udzielającą wsparcia w otoczeniu firmy. Reprezentują one te elementy, czy raczej wiedzę, umiejętności i zachowania, które odpowiednio połączone zintegrowane i zmobilizowane pod kątem zakładanych rezultatów, konstytuują kompetencje. Jest to portfolio 5 dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy 12

13 poprzez wprowadzone w Unii Europejskiej jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. Porfolio to zawiera następujące dokumenty szczegółowo opisane w DECYZJI NR. 241/2004/CE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ORAZ RADY EUROPEJSKIEJ z 15 grudnia 2004 roku, odnośnie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. CV Europass: jest oparte na powszechnym europejskim modelu curriculum vitae (CV) zaproponowanym z rekomendacją 2002/236/CE. Prezentuje ono obywatelom Unii model prezentacji swoich kwalifikacji i kompetencji w systematyczny, chronologiczny i elastyczny sposób. Ponadto wprowadza specyficzne wskaźniki dla rozmaitych działów oraz szereg dyrektyw pomagających obywatelowi właściwie dokument ten wypełnić; Europass-Mobilność: rejestracja okresów nauki pobieranej przez uczestników w krajach różnych od ich kraju pochodzenia. Europass-Mobilność spełnia rolę rejestru, jako powszechny europejski model, ułatwia lepszą prezentację zainteresowanej stronie tego, co dana osoba zdołała sobie przyswoić z danego doświadczenia, przede wszystkim w aspekcie zdobytych kompetencji. Europass - Suplement do Dyplomu: dostarcza informacji na temat wyników nauki na poziomie wykształcenia wyższego. Suplement do Dyplomu (SD) jest dokumentem załączanym do dyplomu szkoły wyższej, aby umożliwić osobom trzecim szczególnie ludziom z innych krajów aby zrozumieć znaczenie dyplomu w odniesieniu do zdobytej wiedzy i kompetencji; Europass Paszport Językowy: daje obywatelowi Unii możliwość potwierdzenia swoich językowych kompetencji. Europass Paszport Językowy (PL), udoskonalony przez Radę Europejską, jest dokumentem, w którym student może odnotować swoją naukę języka obcego podobnie jak doświadczenia i kompetencje kulturowe; Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe: suplement ten opisuje kompetencje i kwalifikacje korespondujące ze zdobytymi certyfikatami szkoleń zawodowych. Suplement do certyfikatu Europass (SC) jest dokumentem załączanym do certyfikatu szkoleń zawodowych, aby umożliwić pełniejsze zrozumienie trzeciej stronie szczególnie ludziom z innych krajów - znaczenia certyfikatu w odniesieniu do zdobytych kompetencji. Ewaluacja Ewaluacja jest określeniem wartości danego zjawiska/procesu. Stanowi ona końcowy etap określonego, złożonego procesu 13

14 zaczynającego się od analizy, poprzez monitoring, po weryfikację i podejmowana jest na podstawie projektu identyfikacji struktury, poprzez zdefiniowanie kryteriów oraz stworzenie narzędzi, pozwalającej sprawdzić stopień osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Struktura czasowa ewaluacji charakteryzowana jest przez następujące trzy okresy ewaluacyjne: - Ex ante (przed) - Interim (w trakcie) - Ex post (po) Ex ante: jest to ewaluacja poprzedzające rozpoczęcie procesu, a umożliwiająca weryfikację ekonomicznej, technicznej i organizacyjnej wykonalności oraz spójności między zaplanowanymi celami oraz przeznaczonymi na ten cel i zaangażowanymi środkami. Co do procesu szkoleniowego w ścisłym znaczeniu tego słowa, ewaluacja ex ante zogniskowana jest na zagadnieniu zgodności hipotetycznych celów i cyklu szkoleniowego, który dana osoba pragnie zaprojektować, a względną stosownością metodologicznych wyborów przewidzianych jako osiągnięcie specyficznych celów szkoleniowych. Interim: ciągła ewaluacja przebiegu procesu w celu określenia stanu czynionych postępów, sprawdzania wszelkichniezgodności między wynikami spodziewanymi a uzyskiwanymi, aby szybko zastosować niezbędne modyfikacje w celu usunięcia pojawiających się krytycznych aspektów oraz możliwie najlepiej dostosować interwencję do zaistniałej sytuacji. Ex post: daje możliwość przeanalizowania rezultatów powstałych w efekcie przebiegu procesu oraz sprawdzić ich zgodność z wytyczonymi celami na podstawie kryteriów skuteczności i sprawności przyjętych w przygotowawczej fazie proponowanych projektów. W kontekście/procesie szkoleniowym ewaluacja ex post skupiona jest na trzech następujących aspektach: - końcowa weryfikacja efektów szkolenia dla uczestników, - identyfikacja zadowolenia studentów z udziału w szkoleniu, - weryfikacja spójności i ogólnej przydatności zaprezentowanego projektu szkoleniowego w aspekcie ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym. 14

15 Firma ucząca się (inteligentna organizacja zdolna do uczenia się) Jest to organizacja, która uczy się na podstawie własnej działalności. Aby podjąć uczenie się w organizacji należy rozwinąć zdolności i wiedzę, które należałoby upowszechnić. Faktycznie potrzebne będzie stworzenie warunków sprzyjających osiągnięciu usystematyzowanych i przemyślanych połączeń między indywidualnym uczeniem się a przekazem wyuczonych umiejętności grupie i organizacji. 15

16 Grupowanie według uzdolnień Gry biznesowe Porządek, zgodnie z którym studenci są przyporządkowani do grup Na podstawie wyników testów uzdolnień. Technika edukacyjna polegająca na symulacji zarządzania wirtualnym biznesem. Gry biznesowe wykorzystywane są głównie poza czasem lekcyjnym, a ich celem dydaktycznym jest pomoc w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji. 16

17 Hyperhistorie Hyperhistorie są nową formą beletrystyki opartej na powiązaniu prawdziwego labiryntu różnych narracyjnych sekwencji z różnorodnymi węzłami wybieranymi przez czytelnika/autora. Hypermedialność Słowo to odnosi się do charakterystyki hypertekstu tworzonego nie przy pomocy słów, lecz przy użyciu innych języków (obrazów, dźwięków). Hypermedia to połączenie multimediów i hypertekstu. Ich przekaz skonstruowany jest w sposób sieciowy z zastosowaniem linków, tak, iż użytkownik może przechodzić od tekstu do obrazu, od jednego obrazu do drugiego, od obrazu do materiału dźwiękowego, i tak dalej. Komputerowa złożoność wiadomości hypermedialnej powstaje w efekcie połączenia dwóch wyjściowych źródeł. Umożliwia to wzbogacanie i elastyczność komunikacji, lecz prowadzi też do problemów wyboru, rozsądnej selekcji. Poprawne jest nazywanie hypermediami wszystkich przekazów on-line i offline nawet gier. Hypertekst Hypertekst lub zestaw dokumentów zawierających linki pozwalające czytelnikowi przechodzić od jednego dokumentu do drugiego. Włączenie obrazów, dźwięków, nagrań video lub innych rodzajów dokumentów rozszerza i przekształca tę koncepcję w formę zwaną hypermedia. Hypertekst jest systemem źródeł informacji w nie diachronicznej strukturze, który ma budowę siatkową i utworzony jest z szeregu węzłów informacyjnych oraz zestawu linków, które umożliwiają przechodzenie od jednego bloku informacji do innych. Jeśli informacja przekazywana jest przez różne media (tekst, obraz, audio, video) hypertekst staje się multimedialny i nazywany jest HYPERMEDIA.Tym, co czyni elektroniczny hypertekst narzędziem komunikacyjnym o nadzwyczajnym potencjale wynika z interaktywności, dzięki której użytkownik nie jest już skazany na rolę bardziej lub mniej biernego odbiorcy, lecz daje mu możliwość kierowania procesem korzystania z informacji. 17

18 Instrukcyjny system projektowania Interakcja Interaktywność Metodologia projektowania szkolenia zarówno w systemie tradycyjnym oraz w samodzielnym projektowaniu w ramach e- learningu, oparta na podejściu zorientowanym na modułowy system dydaktyczny.proces projektowania szkolenia składa się z czterech kroków: - analiza potrzeb szkoleniowych - makro-projekt - mikro-projekt - implementacja kursu Efekt obustronnego wpływu między elementami i/lub grupami elementów, w którym zachowanie jednego elementu działa jako bodziec dla innego i odwrotnie. W oddziaływaniu dydaktycznym, interakcja między trenerem i uczestnikiem szkolenia jest elementem decydującym, dzięki któremu możliwe jest określenie posiadanej wiedzy i narzędzi poznawczych studenta, motywowania go, kierowania go ku procesowi szkolenia i pozyskiwania wiedzy, określenia za pomocą procedur ewaluacyjnych - trudności, przewidywanego wsparcia, a także przewodnictwa w posługiwaniu się wiedzą. Interakcja czytelnika z tekstem jest niezastąpiona w procesie pozyskiwania wiedzy i można stworzyć ją poprzez wskazanie pracy, która spowoduje, że tekst stanie się narzędziem dydaktycznym. W sytuacji dydaktycznej odwołującej się do użycia technologii informatycznych, interakcja tworzona jest przez różne typy dwustronnej komunikacji powstającej między użytkownikiem a komputerem. Jest to właściwość, dzięki której media umożliwiają dwustronną komunikację np. interwencję w komunikat przekazywany przez użytkownika.w przypadku mediów nie interaktywnych tego rodzaju interwencja powoduje zakłócenie komunikacji. Interaktywność jest cechą komunikacji komputerowej. Interaktywne ze swej natury są hypermedia, ponieważ skłaniają one użytkownika do wyboru kursów i tworzenia zróżnicowanych połączeń między nimi. Stają się jeszcze bardziej interaktywne w przypadku, gdy dają użytkownikowi możliwość dodawania pewnych elementów, sporządzania notatek w specjalnych miejscach, a nawet 18

19 wpływać na kształt poszczególnych części przekazu wywołujących zmiany w innych jego częściach. Interdyscyplinarność Z interdyscyplinarnością mamy do czynienia wtedy, gdy dana dyscyplina badań, studiów, rozwiązywania problemów, wymaga odwoływania się do innych dyscyplin. Pola owych dyscyplin mogą być wobec siebie nieproporcjonalne; przy czym, każdy przedmiot czy dyscyplina powinna zawsze być instrumentalnie czy komunikacyjnie logicznym procesem rozumowania i werbalnej informacji. Te ciągłe przejścia od jednej dyscypliny do drugiej stanowią owe operacje mentalne, które w psychopedagogice, nazywane są transferem i są to operacje, które wypełniają dużą część naszego codziennego życia: Prawdopodobnie gospodyni domowa nie wie nawet, że ustanawia ona ciągłe relacje między językiem polskim (czytając tekst na opakowaniu), sektorem (jakość produktu) oraz arytmetyką (waga i cena) w supermarkecie. Interdyscyplinarność Ma to miejsce wtedy, gdy studiując jakiś przedmiot (fakt, zjawisko, czy inny) lub próbujemy rozwiązać jakiś problem, podchodzimy do niego z różnych punktów widzenia i w ten sposób posługujemy się więcej niż jedną dyscypliną, stosownie do ich metod i procedur. Należy zawsze pamiętać, że rzeczywistość zbudowana jest z obiektów a dyscypliny naukowe są abstrakcjami, czego efektem są te wszystkie mentalne operacje, które człowiek stworzył w ciągu historii, aby panować nad światem i zapewnić sobie przetrwanie. Z interdyscyplinarnością mamy do czynienia wtedy, gdy eksperci z różnych dyscyplin współpracują, każdy na swój sposób, z zastosowaniem właściwych swojej dyscyplinie odniesień i metod, aby analizować i rozwiązać określony problem. W praktyce szkoleniowej mamy do czynienia z interdyscyplinarnością gdy ten sam temat rozpatrywany jest pod różnymi kątami (np. politycznym, ekonomicznym, prawnym, literackim, naukowym i technologicznym etc.), perspektywy te mogą rozrastać się lub maleć stosownie do ograniczeń i celów badawczych. 19

20 Jakość Szereg cech charakterystycznych determinujących zdolność danego ciała do zaspakajania wyrażonych i ukrytych potrzeb. Stosowność ciała szkoleniowego do totalnego zaspokojenia potrzeb związanych z pozyskiwaniem nowej lub szerszej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Te ostatnie, w świecie zawodowym, są coraz bardziej podporządkowane osiąganiu coraz lepszych wyników. Ciało szkoleniowe charakteryzowane jest poprzez komponenty takie jak produkt, proces czy system, a także przez wymiary organizacyjne, relacyjne, metodologiczne i profesjonalne. Jeśli nie zostaną wyszczególnione lub zawczasu wypisane w kontrakcie, potrzeby szkoleniowe są zawsze definiowane za pomocą stosownych procedur poczynając od analizy oczekiwanych wyników w kontekście fachowych informacji, aby wyjaśnić jakie są wymagania i inne charakterystyki. Generalnie potrzeby przekładane są na cechy jakościowe i ilościowe zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami. A zatem zawierają takie aspekty, jak: - Solidność efektów szkoleniowych, słuszność wyborów dotyczących rozwoju zawodowego podjętych w odniesieniu do charakteru potrzeb w stosownym kontekście organizacyjnym oraz do specyfiki ról zawodowych do odegrania; - Metodologiczna, techniczna i logiczna zgodność projektu i wyborów organizacyjnych urzeczywistnianych w relacji do celów działań szkoleniowych oraz specyficznych cech osób szkolonych; - Efektywność według współczynnika cel/rezultat; - Wydajność według wskaźnika nakłady/efekty; - Sposobność sprawdzenia szybkości podejmowania decyzji oraz ich skutków w odniesieniu do zaspakajania potrzeb; - Zgodność według wskaźnika warunki/skutki, etc. Ponieważ szkolenie powinno zaspakajać różnorodne potrzeby stosownie do klienta i mogące zmieniać się w czasie, należy je definiować za każdym razem a ponadto okresowo sprawdzać jakość warunków. Termin jakość osobno nie jest używany do wyrażenia poziomu wartości w sensie porównawczym, ani też do wyrażenia technicznej ewaluacji w sensie ilościowym. Aby wyrazić te znaczenia należy dodać inne terminy, takie jak te, które mogą być zastosowane w następujących zwrotach: a) jakość relatywna : gdy osoby poddawane szkoleniu b) klasyfikowane są zgodnie z rankingiem porównującym c) (czego nie należy mylić z klasą); 20

21 b) poziom jakości w sensie ilościowym oraz do mierzenia jakości: gdy mamy do czynienia z precyzyjną technicznie ewaluacją. Uzyskanie satysfakcjonującej jakości wymaga całkowitego zaangażowania wszystkich faz cyklu jakości. Wkład poszczególnych faz w tworzenie jakości może być rozważany osobno (np. jakość zdefiniowania potrzeb szkoleniowych, jakość zarysu produktu/usługi, jakość mikroprojektu rozwoju, jakość kompetencji pedagogicznych, jakość przekazywania kompetencji, etc.).w niektórych przypadkach jakość określana jest przez użyteczność lub satysfakcja klienta, a nawet jako przystosowanie do warunków. Lecz kreślenia te odnoszą się do niektórych tylko aspektów jakości zdefiniowanej jak wyżej. Jakość zachowania Zachowanie związane jest ze sposobem w jaki dana osoba działa począwszy od pracy i metody jej wykonywania (tworzenie, determinacja, autonomia) po relacje z zarządem i współpracownikami (otwartość, pozytywizm, solidność) oraz najbardziej subiektywny obszar rozwoju i osobistego wzrastania (elastyczność wobec zmian, równowaga i kreatywność). Zachowanie jest owocem odziedziczonych wartości etycznych, motywacji napędzającej daną osobę w jej osobistych i zawodowych dążeniach, które czynią ją zdolną (lub niezdolną) do tworzenia pozytywnych relacji w pracy oraz kontekstu społecznych odniesień. Jednostka dydaktyczna Plan szkolenia, efekt mikro-projektu, tworzony jako podstawa praktycznej pracy trenera z osobą szkoloną. Zawiera wszystkie elementy makro-projektu: analizę sytuacji początkowej oraz przyczyny przystąpienia do szkolenia, sformułowanie celów, ze szczególnym uwzględnieniem celów operacyjnych, wyróżnienie kolejnych etapów planu dydaktycznego, opis treści, środków, metod i narzędzi ewaluacji. Jednostka uczenia Jednostka uczenia obejmuje cele szkolenia, przewidywane działania szkoleniowe, przyjęte metody i rozwiązania organizacyjne, kryteria, metody i narzędzia do oceny osiągniętych przez uczestników kompetencji. Jednostki kompetencyjne Agregacja i integracja komponentów współtworzących swoistą całość w odniesieniu do specyficznych wymagań profesjonalnych i dzięki temu możliwy do zidentyfikowania poprzez system szkoleniowy oraz na rynku pracy jako rezultat 21

22 formalnych i nieformalnych procesów edukacyjnych lub swoistej kombinacji obu. Jednostki te mogą prowadzić do korzyści szkoleniowych. W kontekście wspólnoty jednostki kompetencyjne zostają wykreowane w wyniku nauki i zostają zgrupowane w zestawy informacji zawierające: - koherentną grupę kompetencji i związanej z nimi wiedzy oraz umiejętności; - grupę czynności lub obowiązków; - ewaluację metod; - zatwierdzenie metod. Jednostki, pojedynczo lub jako całość, mogą współtworzyć pewną część lub całość kwalifikacji i każda z nich powiązana jest ze specyficznym profilem zawodowym korespondującym z określonym poziomem w hierarchicznej strukturze kwalifikacji. 22

23 Klasyfikacja profesji Jest ona związana z kwestią przejrzystości i uznawania zawodowych kwalifikacji. W tej chwili, w związku z funkcjonowaniem różnych przepisów i różnych jednostek, istnieją różne systemy klasyfikacji specjalności zawodowych. Ze względu na ten decydujący aspekt konieczne jest wprowadzenie wspólnego systemu, który umożliwi eliminację modeli niezbyt funkcjonalnych i źle dopasowanych do rzeczywistości rynkowej. Kluczowe kompetencje Odnosi się to do istotnych kompetencji, czy raczej tych kluczowych kompetencji, które umożliwiają ludziom aktywne uczestniczenie w różnych obszarach życia społecznego, dzięki czemu mogą osiągnąć osobiste spełnienie. Kompetencje mogą być zaliczone do kategorii kluczowych jeśli stanowią warunek uczenia się przez całe życie, co umożliwia ludziom stałe aktualizowanie swojej wiedzy stosownie do postępującej ewolucji społecznej, ekonomicznej, organizacyjnej, produkcyjnej i technologicznej. Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI - Key Performance Indicators) Stanowią one zestaw wskaźników, czy raczej standardów wydajności zapewniających osiągnięcie strategicznych celów organizacji. Dlatego też są one ściśle związane z wykonywaniem oczekiwanych kompetencji. KPI mogą obejmować zarówno wskaźniki odnoszące się do procesów, jak i odnoszące się do produktów / usług oferowanych klientom. Kluczowy proces Reprezentuje on swoisty proces realizowany w ramach danego przedsiębiorstwa ze względu na jego branżową przynależność. Kluczowy proces ma strategiczne znaczenie jeśli chodzi o wypełnienie misji firmy oraz uzyskanie zasadniczych dla firmy kompetencji. 23

24 Kod jakości usług Jest to oficjalny i publicznie dostępny dokument, który ustanawia rodzaj paktu między dostarczycielem usług, odnośnie jakości. Stanowi on fundamentalne narzędzie, dzięki któremu osoba lub organizacja formalnie zobowiązana jest do utrzymania określonego poziomu jakości rozumianej w kategoriach trwałości, profesjonalizmu, szybkości, informacji, dyskrecji, etc. Kompetencje Zintegrowane zasoby wiedzy, umiejętności praktycznych oraz doświadczenie, właściwości osobiste lub czynnościowe umożliwiające danej osobie wytworzenie produktu/usługi wartościowego dla zewnętrznego lub wewnętrznego klienta organizacji/przedsiębiorstwa. Przez kompetencje techniczne rozumie się te, które związane są z repertuarem procedur operacyjnych; ich opanowanie wymaga ćwiczenia, zapamiętywania, refleksji nad współzależnymi sytuacjami, etc. Przez kompetencje poznawcze rozumie się te, które związane są z rozwiązywaniem praktycznych problemów. Należą do nich te umiejętności zawodowe, które dotyczą diagnozy, podejmowania decyzji, ewaluacji konsekwencji, etc. Przez kompetencje relacyjne rozumie się te, które związane są z komunikacją, współpracą i motywacją. Należą do nich te umiejętności zawodowe, które dotyczą interakcji z innymi ludźmi, pełniących określone funkcje. Komunikacja Pojęcie komunikacji posiada wiele znaczeń; można pomyśleć, że w procesie wypowiadania słów w jakimkolwiek języku możemy wyróżnić co najmniej dwa poziomy: pierwszy to poziom kontekstu w jakim interlokutorzy przekazują sobie treści, nowiny, informacje, dane; oraz drugi poziom relacyjny, na którym poszukujemy odpowiedzi na pytanie o dynamikę relacji międzyludzkiej. O ile skuteczna komunikacja polega na właściwej transmisji wiadomości, skutkiem nieskutecznej transmisji jest niezrozumienie i pozostawienie odbiorcy w stanie niepewności. Faktycznie, w konkretnych relacjach międzyludzkich oraz ludzkich więziach konieczna jest, bardziej niż w jakichkolwiek innych sferach, maksymalizacja zrozumienia i minimalizacja zamieszania. Konteksty nieformalne Należą do nich te codzienne (praca, rodzina, czas wolny), w których uczenie się bazuje na osobistych doświadczeniach. 24

25 Kotwiczenie Technika szkoleniowa przekształcająca wyuczoną reakcję jako bodziec do następnej pożądanej reakcji. Kreatywność Termin kreatywność sugeruje ideę swobodnej ekspresji, piękna, przekraczania sztywnych ram lub autorytatywnych sądów. Kredyt szkoleniowy Rozpoznanie i przypisanie wartości kompetencjom danej osoby, niezależnie od metody, jaką zostały zdobyte, a zatem zarówno w kontekście formalnym, jak i nieformalnym. Dzięki kredytowi szkoleniowemu, możliwe jest dodanie wartości do części kursu szkoleniowego, np. do pojedynczego modułu, jako uzupełnienie kompetencji posiadanych przez daną osobę, a będących rezultatem doświadczenia zdobytego w nieformalnym kontekście. Kredyt umożliwia danej osobie bycie rozpoznawalnym i dowartościowanym przez narodowy i regionalny system, uczenie się efektów i kompetencji zdobytych na polu kursów szkoleniowych oraz indywidualnych doświadczeń np. zdobytych w pracy czy w wolontariacie. Kryteria Można przywołać wiele możliwych znaczeń terminu kryteria, odnoszących się do pomiarów uzyskiwanych na podstawie testu, w celu ustalenia czy dany test mierzy faktycznie parametry, które miały zostać zmierzone i jeśli tak, to z jaką dokładnością. Zakres zmiennych używanych jakokryteria jest bardzo szeroki: istnieją kryteria bezpośrednie, dotyczące zazwyczaj celów działania grupy, w ramach której pracuje dana osoba, oraz kryteria finalne, zazwyczaj korespondujące z celami działalności całej organizacji, do której należy dana osoba. Kryteria weryfikacji Metody tworzenia kryteriów do oceny szkolenia, zawierające szczegółowe opisy działań, które mają być podjęte na bazie planowanych tematów szkolenia, a następnie w relacji do nawet jeśli nie bezpośrednio rezultatów przewidzianego logicznego rozbioru tematów, które są brane pod uwagę, a także ogólnych poznawczych i psychologicznych charakterystyk uczestników szkolenia. Mamy tu do czynienia z zagadnieniem opisu pojedynczej umiejętności - kryterium w kategoriach wykonania oraz specyficznych obowiązków, które, 25

26 w pozytywnym znaczeniu, stanowią know how, wyraźnie reprezentując faktyczne przekraczanie minimalnych, częściowych i pośrednich celów szkoleniowych, niezbędnych i/lub wstępnych, tak iż następne i coraz bardziej złożone cele mogą być osiągane przez studentów z relatywnie łatwymi lub istotnymi celami szkolenia, traktowanymi jako fundamentalne i znaczące nawet jeśli nie koniecznie wstępne wobec innych. Każdy opis staje się w ten sposób kryterium, do którego odnoszone są pojedyncze wyniki, celowo wymagane od uczestników w celu ustalenia ich zgodności lub niezgodności z owymi kryteriami. Ponadto kryteria nie stanowią zwyczajnych banalnych opisów treści danej dyscypliny lub problematyki do której się odnoszą, lecz zdolności poznawcze typu operacyjnego i jasno aktywowane za sprawą wybranych treści, które można nabyć nie tylko na różne sposoby (dydaktyczne plany działania), lecz także w oparciu o różne metodologie i podejścia pozostawiające trenerom szeroki margines dydaktycznej swobody. Krytyczny czynnik sukcesu Kurs szkoleniowy Istnieją dwa znaczenia: - czynnik krytyczny jako trudny do osiągnięcia i utrzymania w odniesieniu do poziomu wykonania kompetencji lub w odniesieniu do produktu/usługi; - czynnik krytyczny o tyle istotny, że ściśle związany z celami strategicznymi organizacji zorientowanej na utrzymanie wysokiego stopnia konkurencyjności. Koncepcja ta obrazuje przejście od klasycznego treningu, często epizodycznego, tradycjonalnego, np. kursu w klasie lekcyjnej, do treningu logicznego, który w swoim aktywnym podejściu łączy teorię z praktycznym doświadczeniem, klasowe zajęcia z testami oraz bardziej elastyczne i sprecyzowane metody rozwijania kompetencji. Kwalifikacja Jest to proces, w trakcie którego osoba wykazuje, że produkt/usługa szkoleniowa lub różne komponenty ją współtworzące, mają takie cechy, że podanie ich może spełnić nominalne warunki. Na polu szkoleniowym proces kwalifikacji może dotyczyć pojedynczego profilu zawodowego, procesu, szkoły, systemu szkoleniowego, etc. W sferze kwalifikacji działają różnorodne ciała. Proces ten może być podejmowany przez: a. dostawcę, na podstawie określonych punktów odniesienia; b. klienta; c. przez stronę trzecią, kiedy istnieją powszechnie akceptowane kryteria. 26

27 Learning Object Learning Objects (LO) są elementami nowego typu dydaktyki on-line opartymi na paradygmacie komputerowym zorientowanym na obiekty. Wspierają dostarczanie kursów online poprzez komponenty wielokrotnego użytku w różnych kontekstach. Łańcuch wartości szkolenia Łańcuch wartości szkolenia ustanawia proces pracy ułatwiający jednostce wyposażenie grupy lub pojedynczej osoby w szereg kompetencji na drodze ćwiczenia zawodowego i/lub zaspakajania potrzeby wzrostu kulturalnego; w tym sensie rezultat szkolenia stanowi wartość dla osoby i bardziej ogólnie dla społeczeństwa. 27

28 Mapa poznawcza Mapa poznawcza to mentalna mapa obszaru doświadczenia. Mapa ta zawiera: - Obiekty, a także wiedzę o ich zastosowaniu i funkcji; - Absolutne i wzajemne rozstrojenie i liczne inne obiektywne pojęcia, - Subiektywne rozumienie lub raczej elementy ewaluacji osobistych sądów na temat obiektywnych pojęć. A zatem mapa ta reprezentuje wiedzę, poznanie, uczenie się i metody uczenia. Proces tworzenia mapy poznawczej jest złożonym zadaniem przebiegającym w trzech etapach: a) uczenie się indywidualnych obiektów kulturowych danej dyscypliny. W tej fazie umysł poznaje i zapamiętuje obiekty oraz kojarzy je z czynnościami poznawczymi, które umożliwiły mu włączenie ich do mapy, lecz jeszcze nie organizuje ich odnosząc jedne do drugich. Mapa na tym etapie jest więc nie tyle zorganizowaną siecią, lecz bardziej lub mniej uporządkowanym magazynem, w którym składowane są narzędzia, których indywidualne funkcje są danej osobie znane, lecz nie wie jak ich używać w konkretnym przypadku. b) ustanowienie pierwszych relacji między homogenicznymi grupami obiektów. Mapa przypomina deseń na futrze lamparta: wewnętrzne dobrze zorganizowane cętki wiedzy są odizolowane, nie powiązane, nie zintegrowane w całościową bazę wiedzy jednostki. c) totalna integracja między elementami zdobywanej wiedzy: pustynia usiana oazami zostaje przekształcona w bujny wiejski krajobraz. Reaktywny czynnik jest modelem ekspertyzy dotyczącej wyboru rozwiązania jednego czy wielu problemów. Po przebyciu trzech opisanych wyżej etapów mapa jest kompletna oraz zawiera wszystkie właściwości i funkcje modelu mentalnego, czy raczej eksperckiego systemu pracy intelektualnej. Mentoring Mentoring to czynność towarzyszenia. Składa się z pojedynczego źródła lub zespołu pracowniczego, zaangażowanego w rozwój sprawności danej osoby w określonym kontekście organizacyjnym. Czynność towarzyszenia podejmowana jest przez osobę doświadczoną, która w miejscu pracy odgrywa strategiczną rolę jako edukacyjny facylitator. W ten sposób mentoring dopełnia 28

29 klasyczną ścieżkę szkoleniową zawierającą się w indywidualnych studiach, uczestnictwie w kursach, konferencjach i badaniach. Metoda Metoda podejścia kompetencyjnego Mierzenie Proces podążania ścieżką (metà = przez, odós = ścieżka): wykluczający empiryczną improwizację oraz uprzednio przyjęte założenia badawcze na temat optymalnych warunków nauczania, podejmowany na poziomie teoretycznym metodologii pedagogicznej oraz przekładany na praktyczny poziom metody. Pod nazwą metody podejścia kompetencyjnego kryje się taki rodzaj podejścia, które używane jest do identyfikacji posiadanych kompetencji oraz poziomu danego wykonania. Dwiema najpowszechniej stosowanymi metodami podejścia kompetencyjnego są: - Analiza lub wywiad z najlepszym wykonawcą; w tym przypadku wybieramy jako modelową taką osobę, która w danych warunkach wydaje się najlepiej wykonywać daną pracę; - Analiza optymalnego procesu pracy zapewniającego realizację standardu produktu/usługi, jakiego oczekuje klient; w tym przypadku zajmujemy się zestawem kompetencji możliwych do wytworzenia w efekcie precyzyjnie określonych standardów w zakresie jakości, ilości, kosztów i czasu pracy, niezależnie od osób które uczestniczą w tym procesie lub pracują nad danym produktem. Pierwsza metoda (szkolenie doskonalące) może być zastosowana tylko wtedy, gdy możliwe jest odniesienie do działań wzmacniających; druga (szkolenie zawodowe zarówno wstępne jak i doskonalące) może być zastosowana przy zastrzeżeniu, iż jednoznacznie jasny jest proces pracy oraz charakterystyka produktu/usługi. Istnieje problem pomieszania różnych czynników związanych z aktualną praktyką ewaluacyjną; jedni utrzymują że owo pomieszanie spowodowane jest brakiem klarowności w samej strukturze ewaluacji jako takiej lub nadmiernym upraszczaniu na etapie formułowania ocen. Faktycznie to, co zazwyczaj nazywamy ewaluacją jest efektem dwóch operacji, wśród których pierwszą jest wykonywanie pomiaru, drugą zaś ewaluacja w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mierzenie polega na gromadzeniu usystematyzowanych informacji dotyczących danego zjawiska; ewaluacja zaś ustala korespondencję między 29

30 dokonanymi pomiarami a hipotezami sformułowanymi jako podstawa czynności szkoleniowych. Jest jasne, że ewaluacja powinna być tym bardziej świadoma i racjonalna im liczniejsze i bardziej precyzyjne są informacje, na których się opiera. Właściwe jest rozróżnienie dwóch operacji: należy przewidzieć, planując czynności dydaktyczne, czas na zdobycie informacji, spośród których jedne mogą być bezpośrednimi obiektami ewaluacji, niektóre mogą być gromadzone w celu formułowania kolejnych i szerszych opinii. Problemy związane z ewaluacją w edukacji są liczne i nie łatwe do rozwiązania. Wynika to ze specyficznego charakteru zjawisk, które mają zostać zmierzone: pracuje się często w kontekście, w którym ciągłość między aspektami jakościowymi i ilościowymi czyni często bezowocnymi wysiłek rozdzielenia ich. Dlatego też potrzebne są techniczne i metodologiczne narzędzia pozwalające oddzielić pomiar od arbitralnych sądów, które go często cechują: intuicyjne zestawienie nie tylko może spowodować błędy w pomiarach, lecz może całkowicie uniemożliwić podjęcie ewaluacji określonych zjawisk jako podstawy do podjęcia procesów szkoleniowych. Modalność kompetencji Koncepcja ta odnosi się do segmentacji rezultatów czy raczej tych efektów, które są wymienialne i skorelowane z pojedynczymi czynnościami przewidzianymi do ich zastosowania. Modułowa koncepcja kompetencji stanowi fundamentalny czynnik przy planowaniu i modularyzacji ścieżek szkoleniowych oraz spodziewanych efektów szkolenia. Moduł dydaktyczny Logiczno-dydaktyczny element utworzony z szeregu jednorodnych treści tworzących minimum ścieżki szkoleniowej. Tak więc moduł, podobnie jak cały projekt szkoleniowy, obejmuje wszystkie elementy i informacje dotyczące określonej treści nauczania, przyjęte rozwiązania metodologiczne, przewidziany czas trwania oraz zasoby materiałowe, ludzkie, technologiczne i organizacyjne. Moduły szkoleniowe Reprezentują one standard kursów szkoleniowych, czy raczej oferowany trening umożliwiający studentom zdobywanie kompetencji zgromadzonych w jednostkach (U.C.) zgodnie z tym, co wskazują i przewidują parametry i wskaźniki ustanawiające minimalny próg wyćwiczenia zakładanych kompetencji. Definicja standardu szkolenia umożliwia ustanowienie i uwidocznienie poszczególnych elementów, z jakich składa się oferta szkoleniowa. Indywidualne jednostki szkoleniowe tworzą autonomiczne całości ukierunkowane na 30

31 kształtowanie specyficznych kompetencji i w ten sposób są zdolne do generowania możliwych do identyfikacji walorów. Umożliwia to zachowanie przejrzystości i uznania profesjonalnych kwalifikacji oraz świadectw kompetencji. Model prezentujący standardy szkoleniowe w użyciu, umożliwia w rzeczywistości jasne wskazanie i prezentację efektów szkolenia w zgodzie z unijnym systemem ECTS. Monitoring Możemy zdefiniować monitoring jako stałą czynność obserwacji i kontroli, na podstawie znaczących wskaźników danego zjawiska w trakcie jego ewolucji, w celu uzyskania danych i informacji potrzebnych do skorygowania (lub potwierdzenia) zachodzących procesów oraz poprawienia, jeśli to konieczne, wyników. Monitoring nie jest tożsamy z ewaluacją, pojmowaną w kategoriach możliwości poświadczenia i zsumowania, lecz może być związany z koncepcją ewaluacją szkolenia (zastosowaną do zjawisk instytucjonalnych), tj. jako kontrolowanie poprawy wyników. Ten rodzaj inspekcji (zarządzania kontrolą), nie ma charakteru ani prewencyjnego ani sukcesywnego. Nie polega on na wyszukiwaniu niewłaściwych działań lub nastawień, aby je wyeliminować czy ukarać, lecz zmierza do wyszukiwania pozytywnych postaw, aby je chwalić lub promować, tak aby wytyczone cele mogły być skutecznie osiągane. W tej jakościowej perspektywie, monitoring charakteryzowany jest przede wszystkim jako proces badania (przeglądu, diagnozy, sprawdzania) dokumentacji (a tym samym wspomnień, historycznego uporządkowania, rekonstrukcji), lecz także decyzji (tj. spostrzeżonych wyborów między opcjami, aby dokonać korekty w obszarach krytycznych ). W perspektywie naukowej pomocne jest zaznaczenie, iż monitoring oznacza pójście znacznie dalej w stosunku do prostego modelu ewaluacji, jak w przypadku polegania na obiektywnym mierzeniu osiągnięcia celów zakładanych w fazie projektowania interwencji. W ewaluacji dydaktycznej nacisk położony jest na wyniki, przy zastosowaniu tradycyjnych narzędzi analizy statystycznej, odniesienie do paradygmatu behawioralnego wskazuje na niewystarczalność tego modelu do wychwycenia jakościowych aspektów wzrostu i rozwoju. Szczególnie ryzykujemy wykrystalizowaniem się relacji przeciwstawienia tych, którzy realizują ewaluację, tym, którzy jej podlegają (podmiotu i przedmiotu ewaluacji) w nieproduktywnej scysji na temat procesu podlegającego obserwacji. A zatem, w sferze zjawisk organizacyjnych, nawet w przypadku prostego zaświadczenia ex-post (lub negatywnej sankcji) nie ma możliwości odnotowania jedynie pozytywnych zmian w organizacji. Konieczne jest zaangażowanie wszystkich członków organizacji w proces postrzegania postaw zawodowych i modeli mentalnych jako podlegających 31

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Malinowska Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Spis treści 1. Telepraca jako nowoczesny sposób zarządzania w organizacji... 2 1.1. Główne cechy zespołu wirtualnego... 3 1.2. Telepraca i klasyczne zarządzanie organizacją...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie KOMUNIKACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego Kraków 2011 Redakcja naukowa:

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo