GLOSARIUSZ SZKOLENIOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOSARIUSZ SZKOLENIOWY"

Transkrypt

1 GLOSARIUSZ SZKOLENIOWY

2 Adaptacyjne odgałęzienia (środki dostosowawcze) Zestaw technik używanych w planowaniu dostosowania Toku nauczania do różnic indywidualnych. Dzięki temu studenci mogą ominąć materiał, który już znają lub mogą otrzymać dodatkowe instrukcje stosownie do potrzeb. Agencje szkoleniowe Instytucje oferujące szkolenia lub innego rodzaju usługi, wspierające rozwój osobisty i profesjonalny jednostek przez cały okres trwania życia, przede wszystkim poprzez przekaz kompetencji niezbędnych do podejmowania specyficznych zawodowych ról i obowiązków. Mogą być to instytucje publiczne lub prywatne, które w realizacji swoich zadań mogą opierać się na środkach unijnych, regionalnych, narodowych I gminnych lub na środkach pozyskiwanych od klientów i osób prywatnych. W tym kontekście koncepcja agencji szkoleniowej odnosi się do elastycznej, dostosowującej się do indywidualnych potrzeb organizacji, szybko orientującej się w sytuacji rynkowej, zdolnej do projektowania urozmaiconych, indywidualnie wyprofilowanych usług dla różnych kategorii użytkowników, np. równie dobrze może być to trening, informacja i przewodnictwo, jak wsparcie we wchodzeniu na rynek pracy. Termin ten używany jest także jako odzwierciedlenie tendencji do przekraczania tradycyjnej formuły ośrodka doskonalenia zawodowego, który funkcjonuje głównie na stabilnym i chronionym rynku, wdrożonego co prawda do realizowania kursów typu treningowego, lecz mocno znormalizowanych i powtarzalnych, i nie zawsze dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Aktualizacja Rewizja i pomnażanie posiadanej wiedzy i/lub umiejętności zawodowych stosownie do nowych doświadczeń, odkryć, etc. Aktywne zabezpieczenie pracy Aktywne zabezpieczenie pracy oznacza szereg działań oraz środków, które mogą być uaktywniane i traktowane jak praca, inspiracji do stworzenia przedsiębiorstwa lub 2

3 samozatrudnienia, inicjatyw kreujących możliwości zatrudnienia dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jak również działań przeciwdziałających długotrwałemu bezrobociu. Analiza potrzeb zawodowych i szkoleniowych Jest to szereg czynności zmierzających do zidentyfikowania zarówno profesjonalnych, jak i szkoleniowych potrzeb w określonym kontekście terytorialnym/sektorowym i/lub firmowym. Analiza potrzeb zawodowych i szkoleniowych jest czynnikiem określającym charakter interwencji związanej z edukacją i szkoleniem w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy i stosownie do posiadanego zawodu. Analiza pracy Metodologia technicznej analizy pracy oparta na rekonstrukcji procesu produkcji w celu rozpoznania charakterystycznych cech wykonanej pracy i ról zawodowych z nią związanych. Andragogika Od greckich słów anere, co znaczy dorosły oraz agogus sztuka i nauka pomagania studentom w procesie uczenia się. Pojęcie powszechnie używane przez tych, którzy uczą dorosłych, na oznaczenie teorii uczenia dorosłych. Termin alternatywny w stosunku do pedagogiki. Model andragogiki zakłada, iż należy rozważyć i postawić pięć kwestii w ramach formalnego nauczania: - Dać uczącym się możliwość rozeznania dlaczego warto się czegoś dowiedzieć Potrzeba poznania. - Pokazać uczącym się jak mogą posługiwać się informacjami Potrzeba bycia samosterownym. - Odnosić przedmiot wykładu do doświadczenia życiowego słuchaczy Większa pojemność i jakość doświadczenia. - Ludzie powinni uczyć się kiedy są na to gotowi i zmotywowani Gotowość do uczenia się. - Potrzeba posiadania orientacji skierowanej na życie, zadanie lub problem Wymaga to często pomocy w przezwyciężeniu zahamowań, nawyków i przekonań dotyczących uczenia się. 3

4 Audyt biegłości ( bilan des competences ) Pod nazwą audyt biegłości rozumiemy działanie polegające na porównaniu i ewaluacji między: - kompetencjami oczekiwanymi oraz niezbędnymi do prawidłowego podejmowania czynności w procesie pracy oraz spełniania standardów przewidzianych dla produktów/usług - rzeczywistymi kompetencjami, wyrażonymi lub demonstrowanymi przez jednostkę lub grupę ludzi pracujących przy danym procesie. Różnice między nimi nazywane są lukami kompetencyjnymi. Luki te mogą odnosić się do jednej lub wielu kompetencji lub pewnych elementów kompetencji (wiedzy, umiejętności i wartości/zachowań). Rezultaty uzyskane z przeprowadzonego audytu biegłości stanowią punkt wyjścia do określenia następnego szkolenia. Autoanaliza Termin konwencjonalnie stosowany na określenie, w ramach procedury lub systemu wewnętrznej kontroli, ciągłego gromadzenia danych oraz monitorowania funkcjonalnego postępu. Auto-ewaluacja Termin konwencjonalnie stosowany na określenie, w ramach procedury lub systemu wewnętrznej kontroli, krytycznego przebadanie efektów podjętej samo-analizy. Ta procedura lub system kontroli polega na proszeniu osoby, aby określiła swoją własną ewaluację w zakresie poziomu realizowania swoich własnych kompetencji, poprzez zastosowanie narzędzi takich, jak wywiady, ankiety, słowniki kompetencji, standardy kompetencji, etc. 4

5 Biegłość Zdolność do wykonywania określonych działań (np. zadań, celów szkolenia) zgodnie z ustalonym standardem wykonania, aby możliwe było osiągnięcie mistrzostwa w wykonywaniu owych czynności. Broszura szkoleniowa Jest to dokument umożliwiający zgromadzenie kompetencji potrzebnych do dokonania osobistego postępu, w celu zapewnienia przejrzystość i dobre rozpoznanie zalet szkolenia. Jako taki stanowi istotny przyczynek oraz użyteczne narzędzie zwiększania szansy na zdobycie pracy. Obywatelska broszura szkoleniowa zapewnia większe możliwości wykorzystania kompetencji oraz ułatwia umieszczenie ludzi na ścieżkach szkoleniowych, które pozwalają im zintegrować cykl szkoleniowy, a jednocześnie dokumentuje kompetencje zdobyte przez nich w rezultacie podjętych ścieżek szkoleniowych. Narzędzie to może być stosowane na dwóch obszarach; - Pierwszy to obszar danych osobowych oraz doświadczeń zawodowych jak również posiadanych kwalifikacji i odbytych szkoleń; - Drugi opisuje osobę w terminologii używanej w podejściu szkoleniowym opartym na kompetencjach, a zatem odnosi się do wszystkich kompetencji zdobytych w procesie formalnego lub nieformalnego procesu szkolenia w jednolity sposób. Bypassing W planowym kształceniu jest to technika dająca studentowi możliwość omijania pewnych partii materiału, które są mu już znane. 5

6 Cele (ogólne założenia) W kontekście edukacyjnym chodzi o cele instytucjonalne, ogólne założenia procesu szkoleniowego: cel i założenia wywodzące się z systemu wiedzy i wartości podzielanych w danej sytuacji społeczno-kulturowej. Cele (zamierzenia wychowawcze) Zamierzeniami wychowawczymi są generalne postawy jakich oczekujemy od człowieka i obywatela. Aby uniknąć związanej z tak ogólnymi zamierzeniami mglistości, nieokreśloności i dowolności rozumienia, należy je przełożyć na cele, wśród których możemy wyróżnić finalne, tymczasowe, operacyjne i bezpośrednie zamierzenia. Celami finalnymi są te, które przyświecają procesowi szkoleniowemu; generalnie są to zamierzenia, które wymagają weryfikacji w świetle końcowych rezultatów, ale też w świetle procesu, poprzez który człowiek dąży do ich osiągnięcia. Stają się one widzialne i możliwe do weryfikacji, kiedy zostaną określone w kategoriach zachowania, tj. czyli celów tymczasowych, które składają się na cele finalne, dzięki zastosowaniu taksonomii, którą reprezentują, a dokładniej hierarchicznej organizacji owych celów: cel=działanie=zachowanie. Zachowaniem nazywamy szereg określonych, obserwowalnych działań, które mogą zostać opisane i zweryfikowane precyzyjnie ze względu na rezultaty (wykonanie). Cel, przełożony na działania, oznacza coś do zrobienia lub szereg rzeczy do zrobienia. Nie powinniśmy mylić zamierzeń z celami. Certyfikat Dokument zaświadczający, że jego posiadacz spełnia określone warunki. Wśród certyfikatów możemy wyróżnić trzy następujące makro-kategorie: - Certyfikat pierwszej strony: jego sygnatariusz jest dostarczycielem usług, a zatem ludzie reprezentujący dostawców określili mu wymagania i dokonali weryfikacji jego umiejętności; - Certyfikat drugiej strony: jego sygnatariusz jest klientem systemu, a zatem ludzie reprezentujący klientów określili mu wymagania i dokonali weryfikacji; 6

7 - Certyfikat trzeciej strony: jego sygnatariusz nie jest ani dostawcą ani odbiorcą, lecz reprezentuje stronę trzecią uznaną przez dwie wcześniejsze i potwierdzonej w certyfikacie przez czynniki wyższe. Certyfikat ISO Formalne zaświadczenie potwierdzające przestrzeganie parametrów i określonych standardów na poziomie międzynarodowym, gwarantujące jakość produktów / usług procesów pracy realizowanych przez dane przedsiębiorstwo. Certyfikat kompetencji Certyfikat wydawany przez jedną lub więcej uznanych instytucji stwierdzający, że jego posiadacz nabył jedną lub więcej umiejętności w efekcie uczestnictwa w szkoleniu, w formalnym lub nieformalnym kontekście edukacyjnym. Certyfikat gwarantujący rzetelność kursów szkoleniowych oraz certyfikat kompetencji świadczą o uzyskaniu pewnych kwalifikacji i stanowią punkt styczny między podażą a popytem na pracę. Metody wystawiania certyfikatów kompetencji oparte są na systemie podstawowych standardów kompetencji i odnoszą się do: - Profilu i odniesienia działalności; - Opisu kompetencji zawodowych oraz wskazanie kryteriów oceny owych kompetencji; - Definicja minimum niezbędnego do stwierdzenia posiadania danych kompetencji, które jest konieczną podstawą wystawienia certyfikatu. Przyjęcie systemu minimalnych standardów kompetencji jest podstawowym elementem wydawania certyfikatu kompetencji, który odnosi się do dwóch odrębnych, lecz współzależnych kroków operacyjnych, t. j. weryfikacji/ewaluacji kompetencji, a następnie wystosowania świadectwa kompetencji. Check-list Zestaw narzędzi ewaluacyjnych o prostej strukturze, dostarczających użytecznych punktów odniesienia dla interwencji pedagogicznej zapewniającej skuteczność przebiegu szkolenia. Narzędzia te mają postać list, deklaracji lub wskazówek dotyczących jednego lub wielu ściśle określonych obszarów. Ludzie posługujący się tym narzędziem powinni zakreślać, przekreślać lub podkreślać różne możliwości wyselekcjonowane na bardzo prostej zasadzie (np. istnieje-nie 7

8 istnieje, tak-nie, obecny-nieobecny, lub określające stopień występowania, realności lub pożądania, itd., na skali). C-learning Uczenie w klasie (classroom) lub uczenie konwencjonalne (conventional) jako przeciwieństwo uczenia elektronicznego (elearning). Coaching Metoda dydaktyczna wspierania rozwoju zawodowego pracowników w kontekście organizacyjnym, poprzez służenie zasobami eksperta, działającego jako trener, rozwojowi zasobów juniora. Coaching jest często stosowany przez firmy w celu optymalizacji zarządzania procesami organizacyjnych innowacji, oferując wsparcie w obliczu nieprzewidzianych wypadków i wszelkich krytycznych sytuacji związanych z zachodzącymi zmianami. Cykl projektowania Sześcioma etapami składającymi się na cykl projektowania są: 1. planowanie ideowe, 2. identyfikacja (możliwości wykonania), 3. sformułowanie (warunków wykonalności), 4. stworzenie podstaw, 5. aktywacja i monitoring, 6. ewaluacja (w trakcie, na zakończenie i ex-post). Czynniki opisu Pole oceny (lub ewaluacji) określone przez współdziałanie różnych ilościowo-jakościowych elementów nazywanych wskaźnikami; dotyczą one obserwowalnych, możliwych do opisania i mierzalnych aspektów zachowania. Obecność pozytywnych zmian w tym obszarze świadczy o tym, że proces szkoleniowy rzeczywiście przynosi efekty w sferze, której dotyczy. 8

9 Dokładność Stopień bezbłędności lub stopień zgodności ze standardem. Dominująca półkula mózgu Indywidualna preferencja do używania jednej z poznawczych zdolności. Istnieją dwa style myślenia prawej półkuli (intuicyjne, spontaniczne i jakościowe) oraz lewej półkuli (faktyczne, analityczne i ilościowe). Dostarczanie edukacji i szkoleń Systemowa integracja różnych edukacyjnych ożliwości/okazji, dostosowana do indywidualnego cyklu szkoleń dpowiedniego do rozpoznanych potrzeb kompetencyjnych oraz do potrzeb wzrostu w ramach lokalnego systemu rozwoju. Dydaktyk medialny Osoba odpowiedzialna za zawodowy profil powodujący, że zawartość kursu opartego na systemie Web osiągalna jest zarówno przez opracowanie środowisk i łączy z komputerem dla użytkownika oraz przez specyficzne konstruowanie lekcji, korzystając w zrównoważony sposób z tekstów i środków multimedialnych. Dydaktyka Część teorii oraz praktyki edukacyjno-szkoleniowej dotycząca metod nauczania. Dyskusja kierowana Metoda dydaktyczna dająca trenerowi możliwość, podążając za wyznaczonym tematem, porównać, pobudzać i zachęcaćuczestników szkolenia do wyrażania uwag, opinii, komentarzy i analiz w celu wychwycenia istotnych elementów danego tematu. 9

10 Działalność Etap w procesie aktywności polegający na przekształcaniu surowców w produkt wyjściowy w ramach firmy lub na jej styku z rynkiem. Działalność może mieć następujące cechy: - wymiana między klientem a dostawcą - całościowość - autonomia - wartość ekonomiczna. 10

11 E-book Oferty organizujące tekst i grafikę w lekcje on-line lub rozdziały wzorowane na tradycyjnie drukowanych książkach. Edukacja dorosłych Edukacja dorosłych to szereg formalnych (w ramach szkół i szkoleń zawodowych) oraz nieformalne możliwości edukacyjne (kulturalne, społeczne, z zakresu profilaktyki zdrowia lub związane z różnymi aspektami życia publicznego) dla ludzi dorosłych. Ich celem jest zapewnienie możliwości uczenia się przez całe życie a także ułatwienie korzystania z pełni swoich praw obywatelskich. Edukacja dorosłych, w ramach systemu edukacyjnego, podejmowana jest we Włoszech w Stałych ośrodkach terenowych (CTP) oraz w powiązanych sieciach instytucji szkolno-treningowych. Edukacja dorosłych, która daje certyfikaty i osiągalna jest we wszystkich okresach życia ma na celu: - ułatwienie powrotu osób dorosłych do systemu edukacyjnego i szkoleniowego - umożliwienie rozszerzenia i uporządkowania posiadanej wiedzy i umiejętności - promowanie pozyskiwania nowych umiejętności użytecznych w doskonaleniu działalności zawodowej lub sferze relacji społecznych i osobistych. Edukacja medialna Kontaminacja między alfabetem a nowymi technologiami dydaktycznymi. Innowacyjny model edukacji zawierający edukację posługiwania się mediami. Fuzja alfabetycznej, chirograficznej i typograficznej kultury telewizyjnej i komputerowej; wskazuje na proces łączenia i kontaminacji ludzkich języków - werbalnych i niewerbalnych, manualnych i technologicznych, analogowych i digitalnych. Efekty Przez efekty/wytwory rozumiane są produkty/usługi rozpoznane jako odpowiednie oraz posiadające wartość w odniesieniu do czynności wykonywanych przez daną osobę, w określonym kontekście. Efekt cechuje faktyczna kompletność i autonomia, która czyni efekt indywidualnie wymienialnym i daje możliwość określenia jego wartości ekonomicznej. 11

12 Efekty uczenia Składają się na nie wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte przez daną osobę jako rezultat przebytego procesu szkoleniowego realizowanego w formalnych i nieformalnych kontekstach edukacyjnych. Elastyczność Elastyczność oznacza zdolność, w trakcie procesu myślowego, zmiany strategii tj. przechodzenia od jednego ciągu skojarzeń do innego, od jednego planu czy schematu do innego, od jednej kategorii elementów do innej, czy też realizowania różnych funkcji, z których każda wymaga innej strategii działania. E-learning Obejmuje on zastosowanie technologii informatycznej posługującej się technologiami internetowymi (web, , FTP, IRC, streaming video, itp.) do dystrybucji multimedialnych treści dydaktycznych w trybie online. E- learning (uczenie się elektroniczne) wykorzystuje możliwości jakie daje Internet w sferze synchronicznego i asynchronicznego szkolenia użytkowników, którzy mogą zapoznać się z treścią szkolenia w każdym czasie i miejscu, w którym mają połączenie z Internetem. Elektroniczny system wspierający przetwarzanie (EPSS) Elementy kompetencji Europass Aplikacje przeznaczone do równoczesnego działania z innymi aplikacjami lub zintegrowane z innymi aplikacjami zapewniające wsparcie użytkownikowi w realizacji określonego zadania. EPSS może dostarczać potrzebnych informacji, dostarczać narzędzi do pracy oraz udostępniać doraźnie szkolenie według zapotrzebowania. Oparty na systemie Web system wspierający przetwarzanie (WBPSS) jest odmianą EPSS używającą technologię Web udzielającą wsparcia w otoczeniu firmy. Reprezentują one te elementy, czy raczej wiedzę, umiejętności i zachowania, które odpowiednio połączone zintegrowane i zmobilizowane pod kątem zakładanych rezultatów, konstytuują kompetencje. Jest to portfolio 5 dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy 12

13 poprzez wprowadzone w Unii Europejskiej jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. Porfolio to zawiera następujące dokumenty szczegółowo opisane w DECYZJI NR. 241/2004/CE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ORAZ RADY EUROPEJSKIEJ z 15 grudnia 2004 roku, odnośnie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. CV Europass: jest oparte na powszechnym europejskim modelu curriculum vitae (CV) zaproponowanym z rekomendacją 2002/236/CE. Prezentuje ono obywatelom Unii model prezentacji swoich kwalifikacji i kompetencji w systematyczny, chronologiczny i elastyczny sposób. Ponadto wprowadza specyficzne wskaźniki dla rozmaitych działów oraz szereg dyrektyw pomagających obywatelowi właściwie dokument ten wypełnić; Europass-Mobilność: rejestracja okresów nauki pobieranej przez uczestników w krajach różnych od ich kraju pochodzenia. Europass-Mobilność spełnia rolę rejestru, jako powszechny europejski model, ułatwia lepszą prezentację zainteresowanej stronie tego, co dana osoba zdołała sobie przyswoić z danego doświadczenia, przede wszystkim w aspekcie zdobytych kompetencji. Europass - Suplement do Dyplomu: dostarcza informacji na temat wyników nauki na poziomie wykształcenia wyższego. Suplement do Dyplomu (SD) jest dokumentem załączanym do dyplomu szkoły wyższej, aby umożliwić osobom trzecim szczególnie ludziom z innych krajów aby zrozumieć znaczenie dyplomu w odniesieniu do zdobytej wiedzy i kompetencji; Europass Paszport Językowy: daje obywatelowi Unii możliwość potwierdzenia swoich językowych kompetencji. Europass Paszport Językowy (PL), udoskonalony przez Radę Europejską, jest dokumentem, w którym student może odnotować swoją naukę języka obcego podobnie jak doświadczenia i kompetencje kulturowe; Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe: suplement ten opisuje kompetencje i kwalifikacje korespondujące ze zdobytymi certyfikatami szkoleń zawodowych. Suplement do certyfikatu Europass (SC) jest dokumentem załączanym do certyfikatu szkoleń zawodowych, aby umożliwić pełniejsze zrozumienie trzeciej stronie szczególnie ludziom z innych krajów - znaczenia certyfikatu w odniesieniu do zdobytych kompetencji. Ewaluacja Ewaluacja jest określeniem wartości danego zjawiska/procesu. Stanowi ona końcowy etap określonego, złożonego procesu 13

14 zaczynającego się od analizy, poprzez monitoring, po weryfikację i podejmowana jest na podstawie projektu identyfikacji struktury, poprzez zdefiniowanie kryteriów oraz stworzenie narzędzi, pozwalającej sprawdzić stopień osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Struktura czasowa ewaluacji charakteryzowana jest przez następujące trzy okresy ewaluacyjne: - Ex ante (przed) - Interim (w trakcie) - Ex post (po) Ex ante: jest to ewaluacja poprzedzające rozpoczęcie procesu, a umożliwiająca weryfikację ekonomicznej, technicznej i organizacyjnej wykonalności oraz spójności między zaplanowanymi celami oraz przeznaczonymi na ten cel i zaangażowanymi środkami. Co do procesu szkoleniowego w ścisłym znaczeniu tego słowa, ewaluacja ex ante zogniskowana jest na zagadnieniu zgodności hipotetycznych celów i cyklu szkoleniowego, który dana osoba pragnie zaprojektować, a względną stosownością metodologicznych wyborów przewidzianych jako osiągnięcie specyficznych celów szkoleniowych. Interim: ciągła ewaluacja przebiegu procesu w celu określenia stanu czynionych postępów, sprawdzania wszelkichniezgodności między wynikami spodziewanymi a uzyskiwanymi, aby szybko zastosować niezbędne modyfikacje w celu usunięcia pojawiających się krytycznych aspektów oraz możliwie najlepiej dostosować interwencję do zaistniałej sytuacji. Ex post: daje możliwość przeanalizowania rezultatów powstałych w efekcie przebiegu procesu oraz sprawdzić ich zgodność z wytyczonymi celami na podstawie kryteriów skuteczności i sprawności przyjętych w przygotowawczej fazie proponowanych projektów. W kontekście/procesie szkoleniowym ewaluacja ex post skupiona jest na trzech następujących aspektach: - końcowa weryfikacja efektów szkolenia dla uczestników, - identyfikacja zadowolenia studentów z udziału w szkoleniu, - weryfikacja spójności i ogólnej przydatności zaprezentowanego projektu szkoleniowego w aspekcie ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym. 14

15 Firma ucząca się (inteligentna organizacja zdolna do uczenia się) Jest to organizacja, która uczy się na podstawie własnej działalności. Aby podjąć uczenie się w organizacji należy rozwinąć zdolności i wiedzę, które należałoby upowszechnić. Faktycznie potrzebne będzie stworzenie warunków sprzyjających osiągnięciu usystematyzowanych i przemyślanych połączeń między indywidualnym uczeniem się a przekazem wyuczonych umiejętności grupie i organizacji. 15

16 Grupowanie według uzdolnień Gry biznesowe Porządek, zgodnie z którym studenci są przyporządkowani do grup Na podstawie wyników testów uzdolnień. Technika edukacyjna polegająca na symulacji zarządzania wirtualnym biznesem. Gry biznesowe wykorzystywane są głównie poza czasem lekcyjnym, a ich celem dydaktycznym jest pomoc w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji. 16

17 Hyperhistorie Hyperhistorie są nową formą beletrystyki opartej na powiązaniu prawdziwego labiryntu różnych narracyjnych sekwencji z różnorodnymi węzłami wybieranymi przez czytelnika/autora. Hypermedialność Słowo to odnosi się do charakterystyki hypertekstu tworzonego nie przy pomocy słów, lecz przy użyciu innych języków (obrazów, dźwięków). Hypermedia to połączenie multimediów i hypertekstu. Ich przekaz skonstruowany jest w sposób sieciowy z zastosowaniem linków, tak, iż użytkownik może przechodzić od tekstu do obrazu, od jednego obrazu do drugiego, od obrazu do materiału dźwiękowego, i tak dalej. Komputerowa złożoność wiadomości hypermedialnej powstaje w efekcie połączenia dwóch wyjściowych źródeł. Umożliwia to wzbogacanie i elastyczność komunikacji, lecz prowadzi też do problemów wyboru, rozsądnej selekcji. Poprawne jest nazywanie hypermediami wszystkich przekazów on-line i offline nawet gier. Hypertekst Hypertekst lub zestaw dokumentów zawierających linki pozwalające czytelnikowi przechodzić od jednego dokumentu do drugiego. Włączenie obrazów, dźwięków, nagrań video lub innych rodzajów dokumentów rozszerza i przekształca tę koncepcję w formę zwaną hypermedia. Hypertekst jest systemem źródeł informacji w nie diachronicznej strukturze, który ma budowę siatkową i utworzony jest z szeregu węzłów informacyjnych oraz zestawu linków, które umożliwiają przechodzenie od jednego bloku informacji do innych. Jeśli informacja przekazywana jest przez różne media (tekst, obraz, audio, video) hypertekst staje się multimedialny i nazywany jest HYPERMEDIA.Tym, co czyni elektroniczny hypertekst narzędziem komunikacyjnym o nadzwyczajnym potencjale wynika z interaktywności, dzięki której użytkownik nie jest już skazany na rolę bardziej lub mniej biernego odbiorcy, lecz daje mu możliwość kierowania procesem korzystania z informacji. 17

18 Instrukcyjny system projektowania Interakcja Interaktywność Metodologia projektowania szkolenia zarówno w systemie tradycyjnym oraz w samodzielnym projektowaniu w ramach e- learningu, oparta na podejściu zorientowanym na modułowy system dydaktyczny.proces projektowania szkolenia składa się z czterech kroków: - analiza potrzeb szkoleniowych - makro-projekt - mikro-projekt - implementacja kursu Efekt obustronnego wpływu między elementami i/lub grupami elementów, w którym zachowanie jednego elementu działa jako bodziec dla innego i odwrotnie. W oddziaływaniu dydaktycznym, interakcja między trenerem i uczestnikiem szkolenia jest elementem decydującym, dzięki któremu możliwe jest określenie posiadanej wiedzy i narzędzi poznawczych studenta, motywowania go, kierowania go ku procesowi szkolenia i pozyskiwania wiedzy, określenia za pomocą procedur ewaluacyjnych - trudności, przewidywanego wsparcia, a także przewodnictwa w posługiwaniu się wiedzą. Interakcja czytelnika z tekstem jest niezastąpiona w procesie pozyskiwania wiedzy i można stworzyć ją poprzez wskazanie pracy, która spowoduje, że tekst stanie się narzędziem dydaktycznym. W sytuacji dydaktycznej odwołującej się do użycia technologii informatycznych, interakcja tworzona jest przez różne typy dwustronnej komunikacji powstającej między użytkownikiem a komputerem. Jest to właściwość, dzięki której media umożliwiają dwustronną komunikację np. interwencję w komunikat przekazywany przez użytkownika.w przypadku mediów nie interaktywnych tego rodzaju interwencja powoduje zakłócenie komunikacji. Interaktywność jest cechą komunikacji komputerowej. Interaktywne ze swej natury są hypermedia, ponieważ skłaniają one użytkownika do wyboru kursów i tworzenia zróżnicowanych połączeń między nimi. Stają się jeszcze bardziej interaktywne w przypadku, gdy dają użytkownikowi możliwość dodawania pewnych elementów, sporządzania notatek w specjalnych miejscach, a nawet 18

19 wpływać na kształt poszczególnych części przekazu wywołujących zmiany w innych jego częściach. Interdyscyplinarność Z interdyscyplinarnością mamy do czynienia wtedy, gdy dana dyscyplina badań, studiów, rozwiązywania problemów, wymaga odwoływania się do innych dyscyplin. Pola owych dyscyplin mogą być wobec siebie nieproporcjonalne; przy czym, każdy przedmiot czy dyscyplina powinna zawsze być instrumentalnie czy komunikacyjnie logicznym procesem rozumowania i werbalnej informacji. Te ciągłe przejścia od jednej dyscypliny do drugiej stanowią owe operacje mentalne, które w psychopedagogice, nazywane są transferem i są to operacje, które wypełniają dużą część naszego codziennego życia: Prawdopodobnie gospodyni domowa nie wie nawet, że ustanawia ona ciągłe relacje między językiem polskim (czytając tekst na opakowaniu), sektorem (jakość produktu) oraz arytmetyką (waga i cena) w supermarkecie. Interdyscyplinarność Ma to miejsce wtedy, gdy studiując jakiś przedmiot (fakt, zjawisko, czy inny) lub próbujemy rozwiązać jakiś problem, podchodzimy do niego z różnych punktów widzenia i w ten sposób posługujemy się więcej niż jedną dyscypliną, stosownie do ich metod i procedur. Należy zawsze pamiętać, że rzeczywistość zbudowana jest z obiektów a dyscypliny naukowe są abstrakcjami, czego efektem są te wszystkie mentalne operacje, które człowiek stworzył w ciągu historii, aby panować nad światem i zapewnić sobie przetrwanie. Z interdyscyplinarnością mamy do czynienia wtedy, gdy eksperci z różnych dyscyplin współpracują, każdy na swój sposób, z zastosowaniem właściwych swojej dyscyplinie odniesień i metod, aby analizować i rozwiązać określony problem. W praktyce szkoleniowej mamy do czynienia z interdyscyplinarnością gdy ten sam temat rozpatrywany jest pod różnymi kątami (np. politycznym, ekonomicznym, prawnym, literackim, naukowym i technologicznym etc.), perspektywy te mogą rozrastać się lub maleć stosownie do ograniczeń i celów badawczych. 19

20 Jakość Szereg cech charakterystycznych determinujących zdolność danego ciała do zaspakajania wyrażonych i ukrytych potrzeb. Stosowność ciała szkoleniowego do totalnego zaspokojenia potrzeb związanych z pozyskiwaniem nowej lub szerszej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Te ostatnie, w świecie zawodowym, są coraz bardziej podporządkowane osiąganiu coraz lepszych wyników. Ciało szkoleniowe charakteryzowane jest poprzez komponenty takie jak produkt, proces czy system, a także przez wymiary organizacyjne, relacyjne, metodologiczne i profesjonalne. Jeśli nie zostaną wyszczególnione lub zawczasu wypisane w kontrakcie, potrzeby szkoleniowe są zawsze definiowane za pomocą stosownych procedur poczynając od analizy oczekiwanych wyników w kontekście fachowych informacji, aby wyjaśnić jakie są wymagania i inne charakterystyki. Generalnie potrzeby przekładane są na cechy jakościowe i ilościowe zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami. A zatem zawierają takie aspekty, jak: - Solidność efektów szkoleniowych, słuszność wyborów dotyczących rozwoju zawodowego podjętych w odniesieniu do charakteru potrzeb w stosownym kontekście organizacyjnym oraz do specyfiki ról zawodowych do odegrania; - Metodologiczna, techniczna i logiczna zgodność projektu i wyborów organizacyjnych urzeczywistnianych w relacji do celów działań szkoleniowych oraz specyficznych cech osób szkolonych; - Efektywność według współczynnika cel/rezultat; - Wydajność według wskaźnika nakłady/efekty; - Sposobność sprawdzenia szybkości podejmowania decyzji oraz ich skutków w odniesieniu do zaspakajania potrzeb; - Zgodność według wskaźnika warunki/skutki, etc. Ponieważ szkolenie powinno zaspakajać różnorodne potrzeby stosownie do klienta i mogące zmieniać się w czasie, należy je definiować za każdym razem a ponadto okresowo sprawdzać jakość warunków. Termin jakość osobno nie jest używany do wyrażenia poziomu wartości w sensie porównawczym, ani też do wyrażenia technicznej ewaluacji w sensie ilościowym. Aby wyrazić te znaczenia należy dodać inne terminy, takie jak te, które mogą być zastosowane w następujących zwrotach: a) jakość relatywna : gdy osoby poddawane szkoleniu b) klasyfikowane są zgodnie z rankingiem porównującym c) (czego nie należy mylić z klasą); 20

21 b) poziom jakości w sensie ilościowym oraz do mierzenia jakości: gdy mamy do czynienia z precyzyjną technicznie ewaluacją. Uzyskanie satysfakcjonującej jakości wymaga całkowitego zaangażowania wszystkich faz cyklu jakości. Wkład poszczególnych faz w tworzenie jakości może być rozważany osobno (np. jakość zdefiniowania potrzeb szkoleniowych, jakość zarysu produktu/usługi, jakość mikroprojektu rozwoju, jakość kompetencji pedagogicznych, jakość przekazywania kompetencji, etc.).w niektórych przypadkach jakość określana jest przez użyteczność lub satysfakcja klienta, a nawet jako przystosowanie do warunków. Lecz kreślenia te odnoszą się do niektórych tylko aspektów jakości zdefiniowanej jak wyżej. Jakość zachowania Zachowanie związane jest ze sposobem w jaki dana osoba działa począwszy od pracy i metody jej wykonywania (tworzenie, determinacja, autonomia) po relacje z zarządem i współpracownikami (otwartość, pozytywizm, solidność) oraz najbardziej subiektywny obszar rozwoju i osobistego wzrastania (elastyczność wobec zmian, równowaga i kreatywność). Zachowanie jest owocem odziedziczonych wartości etycznych, motywacji napędzającej daną osobę w jej osobistych i zawodowych dążeniach, które czynią ją zdolną (lub niezdolną) do tworzenia pozytywnych relacji w pracy oraz kontekstu społecznych odniesień. Jednostka dydaktyczna Plan szkolenia, efekt mikro-projektu, tworzony jako podstawa praktycznej pracy trenera z osobą szkoloną. Zawiera wszystkie elementy makro-projektu: analizę sytuacji początkowej oraz przyczyny przystąpienia do szkolenia, sformułowanie celów, ze szczególnym uwzględnieniem celów operacyjnych, wyróżnienie kolejnych etapów planu dydaktycznego, opis treści, środków, metod i narzędzi ewaluacji. Jednostka uczenia Jednostka uczenia obejmuje cele szkolenia, przewidywane działania szkoleniowe, przyjęte metody i rozwiązania organizacyjne, kryteria, metody i narzędzia do oceny osiągniętych przez uczestników kompetencji. Jednostki kompetencyjne Agregacja i integracja komponentów współtworzących swoistą całość w odniesieniu do specyficznych wymagań profesjonalnych i dzięki temu możliwy do zidentyfikowania poprzez system szkoleniowy oraz na rynku pracy jako rezultat 21

22 formalnych i nieformalnych procesów edukacyjnych lub swoistej kombinacji obu. Jednostki te mogą prowadzić do korzyści szkoleniowych. W kontekście wspólnoty jednostki kompetencyjne zostają wykreowane w wyniku nauki i zostają zgrupowane w zestawy informacji zawierające: - koherentną grupę kompetencji i związanej z nimi wiedzy oraz umiejętności; - grupę czynności lub obowiązków; - ewaluację metod; - zatwierdzenie metod. Jednostki, pojedynczo lub jako całość, mogą współtworzyć pewną część lub całość kwalifikacji i każda z nich powiązana jest ze specyficznym profilem zawodowym korespondującym z określonym poziomem w hierarchicznej strukturze kwalifikacji. 22

23 Klasyfikacja profesji Jest ona związana z kwestią przejrzystości i uznawania zawodowych kwalifikacji. W tej chwili, w związku z funkcjonowaniem różnych przepisów i różnych jednostek, istnieją różne systemy klasyfikacji specjalności zawodowych. Ze względu na ten decydujący aspekt konieczne jest wprowadzenie wspólnego systemu, który umożliwi eliminację modeli niezbyt funkcjonalnych i źle dopasowanych do rzeczywistości rynkowej. Kluczowe kompetencje Odnosi się to do istotnych kompetencji, czy raczej tych kluczowych kompetencji, które umożliwiają ludziom aktywne uczestniczenie w różnych obszarach życia społecznego, dzięki czemu mogą osiągnąć osobiste spełnienie. Kompetencje mogą być zaliczone do kategorii kluczowych jeśli stanowią warunek uczenia się przez całe życie, co umożliwia ludziom stałe aktualizowanie swojej wiedzy stosownie do postępującej ewolucji społecznej, ekonomicznej, organizacyjnej, produkcyjnej i technologicznej. Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI - Key Performance Indicators) Stanowią one zestaw wskaźników, czy raczej standardów wydajności zapewniających osiągnięcie strategicznych celów organizacji. Dlatego też są one ściśle związane z wykonywaniem oczekiwanych kompetencji. KPI mogą obejmować zarówno wskaźniki odnoszące się do procesów, jak i odnoszące się do produktów / usług oferowanych klientom. Kluczowy proces Reprezentuje on swoisty proces realizowany w ramach danego przedsiębiorstwa ze względu na jego branżową przynależność. Kluczowy proces ma strategiczne znaczenie jeśli chodzi o wypełnienie misji firmy oraz uzyskanie zasadniczych dla firmy kompetencji. 23

24 Kod jakości usług Jest to oficjalny i publicznie dostępny dokument, który ustanawia rodzaj paktu między dostarczycielem usług, odnośnie jakości. Stanowi on fundamentalne narzędzie, dzięki któremu osoba lub organizacja formalnie zobowiązana jest do utrzymania określonego poziomu jakości rozumianej w kategoriach trwałości, profesjonalizmu, szybkości, informacji, dyskrecji, etc. Kompetencje Zintegrowane zasoby wiedzy, umiejętności praktycznych oraz doświadczenie, właściwości osobiste lub czynnościowe umożliwiające danej osobie wytworzenie produktu/usługi wartościowego dla zewnętrznego lub wewnętrznego klienta organizacji/przedsiębiorstwa. Przez kompetencje techniczne rozumie się te, które związane są z repertuarem procedur operacyjnych; ich opanowanie wymaga ćwiczenia, zapamiętywania, refleksji nad współzależnymi sytuacjami, etc. Przez kompetencje poznawcze rozumie się te, które związane są z rozwiązywaniem praktycznych problemów. Należą do nich te umiejętności zawodowe, które dotyczą diagnozy, podejmowania decyzji, ewaluacji konsekwencji, etc. Przez kompetencje relacyjne rozumie się te, które związane są z komunikacją, współpracą i motywacją. Należą do nich te umiejętności zawodowe, które dotyczą interakcji z innymi ludźmi, pełniących określone funkcje. Komunikacja Pojęcie komunikacji posiada wiele znaczeń; można pomyśleć, że w procesie wypowiadania słów w jakimkolwiek języku możemy wyróżnić co najmniej dwa poziomy: pierwszy to poziom kontekstu w jakim interlokutorzy przekazują sobie treści, nowiny, informacje, dane; oraz drugi poziom relacyjny, na którym poszukujemy odpowiedzi na pytanie o dynamikę relacji międzyludzkiej. O ile skuteczna komunikacja polega na właściwej transmisji wiadomości, skutkiem nieskutecznej transmisji jest niezrozumienie i pozostawienie odbiorcy w stanie niepewności. Faktycznie, w konkretnych relacjach międzyludzkich oraz ludzkich więziach konieczna jest, bardziej niż w jakichkolwiek innych sferach, maksymalizacja zrozumienia i minimalizacja zamieszania. Konteksty nieformalne Należą do nich te codzienne (praca, rodzina, czas wolny), w których uczenie się bazuje na osobistych doświadczeniach. 24

25 Kotwiczenie Technika szkoleniowa przekształcająca wyuczoną reakcję jako bodziec do następnej pożądanej reakcji. Kreatywność Termin kreatywność sugeruje ideę swobodnej ekspresji, piękna, przekraczania sztywnych ram lub autorytatywnych sądów. Kredyt szkoleniowy Rozpoznanie i przypisanie wartości kompetencjom danej osoby, niezależnie od metody, jaką zostały zdobyte, a zatem zarówno w kontekście formalnym, jak i nieformalnym. Dzięki kredytowi szkoleniowemu, możliwe jest dodanie wartości do części kursu szkoleniowego, np. do pojedynczego modułu, jako uzupełnienie kompetencji posiadanych przez daną osobę, a będących rezultatem doświadczenia zdobytego w nieformalnym kontekście. Kredyt umożliwia danej osobie bycie rozpoznawalnym i dowartościowanym przez narodowy i regionalny system, uczenie się efektów i kompetencji zdobytych na polu kursów szkoleniowych oraz indywidualnych doświadczeń np. zdobytych w pracy czy w wolontariacie. Kryteria Można przywołać wiele możliwych znaczeń terminu kryteria, odnoszących się do pomiarów uzyskiwanych na podstawie testu, w celu ustalenia czy dany test mierzy faktycznie parametry, które miały zostać zmierzone i jeśli tak, to z jaką dokładnością. Zakres zmiennych używanych jakokryteria jest bardzo szeroki: istnieją kryteria bezpośrednie, dotyczące zazwyczaj celów działania grupy, w ramach której pracuje dana osoba, oraz kryteria finalne, zazwyczaj korespondujące z celami działalności całej organizacji, do której należy dana osoba. Kryteria weryfikacji Metody tworzenia kryteriów do oceny szkolenia, zawierające szczegółowe opisy działań, które mają być podjęte na bazie planowanych tematów szkolenia, a następnie w relacji do nawet jeśli nie bezpośrednio rezultatów przewidzianego logicznego rozbioru tematów, które są brane pod uwagę, a także ogólnych poznawczych i psychologicznych charakterystyk uczestników szkolenia. Mamy tu do czynienia z zagadnieniem opisu pojedynczej umiejętności - kryterium w kategoriach wykonania oraz specyficznych obowiązków, które, 25

26 w pozytywnym znaczeniu, stanowią know how, wyraźnie reprezentując faktyczne przekraczanie minimalnych, częściowych i pośrednich celów szkoleniowych, niezbędnych i/lub wstępnych, tak iż następne i coraz bardziej złożone cele mogą być osiągane przez studentów z relatywnie łatwymi lub istotnymi celami szkolenia, traktowanymi jako fundamentalne i znaczące nawet jeśli nie koniecznie wstępne wobec innych. Każdy opis staje się w ten sposób kryterium, do którego odnoszone są pojedyncze wyniki, celowo wymagane od uczestników w celu ustalenia ich zgodności lub niezgodności z owymi kryteriami. Ponadto kryteria nie stanowią zwyczajnych banalnych opisów treści danej dyscypliny lub problematyki do której się odnoszą, lecz zdolności poznawcze typu operacyjnego i jasno aktywowane za sprawą wybranych treści, które można nabyć nie tylko na różne sposoby (dydaktyczne plany działania), lecz także w oparciu o różne metodologie i podejścia pozostawiające trenerom szeroki margines dydaktycznej swobody. Krytyczny czynnik sukcesu Kurs szkoleniowy Istnieją dwa znaczenia: - czynnik krytyczny jako trudny do osiągnięcia i utrzymania w odniesieniu do poziomu wykonania kompetencji lub w odniesieniu do produktu/usługi; - czynnik krytyczny o tyle istotny, że ściśle związany z celami strategicznymi organizacji zorientowanej na utrzymanie wysokiego stopnia konkurencyjności. Koncepcja ta obrazuje przejście od klasycznego treningu, często epizodycznego, tradycjonalnego, np. kursu w klasie lekcyjnej, do treningu logicznego, który w swoim aktywnym podejściu łączy teorię z praktycznym doświadczeniem, klasowe zajęcia z testami oraz bardziej elastyczne i sprecyzowane metody rozwijania kompetencji. Kwalifikacja Jest to proces, w trakcie którego osoba wykazuje, że produkt/usługa szkoleniowa lub różne komponenty ją współtworzące, mają takie cechy, że podanie ich może spełnić nominalne warunki. Na polu szkoleniowym proces kwalifikacji może dotyczyć pojedynczego profilu zawodowego, procesu, szkoły, systemu szkoleniowego, etc. W sferze kwalifikacji działają różnorodne ciała. Proces ten może być podejmowany przez: a. dostawcę, na podstawie określonych punktów odniesienia; b. klienta; c. przez stronę trzecią, kiedy istnieją powszechnie akceptowane kryteria. 26

27 Learning Object Learning Objects (LO) są elementami nowego typu dydaktyki on-line opartymi na paradygmacie komputerowym zorientowanym na obiekty. Wspierają dostarczanie kursów online poprzez komponenty wielokrotnego użytku w różnych kontekstach. Łańcuch wartości szkolenia Łańcuch wartości szkolenia ustanawia proces pracy ułatwiający jednostce wyposażenie grupy lub pojedynczej osoby w szereg kompetencji na drodze ćwiczenia zawodowego i/lub zaspakajania potrzeby wzrostu kulturalnego; w tym sensie rezultat szkolenia stanowi wartość dla osoby i bardziej ogólnie dla społeczeństwa. 27

28 Mapa poznawcza Mapa poznawcza to mentalna mapa obszaru doświadczenia. Mapa ta zawiera: - Obiekty, a także wiedzę o ich zastosowaniu i funkcji; - Absolutne i wzajemne rozstrojenie i liczne inne obiektywne pojęcia, - Subiektywne rozumienie lub raczej elementy ewaluacji osobistych sądów na temat obiektywnych pojęć. A zatem mapa ta reprezentuje wiedzę, poznanie, uczenie się i metody uczenia. Proces tworzenia mapy poznawczej jest złożonym zadaniem przebiegającym w trzech etapach: a) uczenie się indywidualnych obiektów kulturowych danej dyscypliny. W tej fazie umysł poznaje i zapamiętuje obiekty oraz kojarzy je z czynnościami poznawczymi, które umożliwiły mu włączenie ich do mapy, lecz jeszcze nie organizuje ich odnosząc jedne do drugich. Mapa na tym etapie jest więc nie tyle zorganizowaną siecią, lecz bardziej lub mniej uporządkowanym magazynem, w którym składowane są narzędzia, których indywidualne funkcje są danej osobie znane, lecz nie wie jak ich używać w konkretnym przypadku. b) ustanowienie pierwszych relacji między homogenicznymi grupami obiektów. Mapa przypomina deseń na futrze lamparta: wewnętrzne dobrze zorganizowane cętki wiedzy są odizolowane, nie powiązane, nie zintegrowane w całościową bazę wiedzy jednostki. c) totalna integracja między elementami zdobywanej wiedzy: pustynia usiana oazami zostaje przekształcona w bujny wiejski krajobraz. Reaktywny czynnik jest modelem ekspertyzy dotyczącej wyboru rozwiązania jednego czy wielu problemów. Po przebyciu trzech opisanych wyżej etapów mapa jest kompletna oraz zawiera wszystkie właściwości i funkcje modelu mentalnego, czy raczej eksperckiego systemu pracy intelektualnej. Mentoring Mentoring to czynność towarzyszenia. Składa się z pojedynczego źródła lub zespołu pracowniczego, zaangażowanego w rozwój sprawności danej osoby w określonym kontekście organizacyjnym. Czynność towarzyszenia podejmowana jest przez osobę doświadczoną, która w miejscu pracy odgrywa strategiczną rolę jako edukacyjny facylitator. W ten sposób mentoring dopełnia 28

29 klasyczną ścieżkę szkoleniową zawierającą się w indywidualnych studiach, uczestnictwie w kursach, konferencjach i badaniach. Metoda Metoda podejścia kompetencyjnego Mierzenie Proces podążania ścieżką (metà = przez, odós = ścieżka): wykluczający empiryczną improwizację oraz uprzednio przyjęte założenia badawcze na temat optymalnych warunków nauczania, podejmowany na poziomie teoretycznym metodologii pedagogicznej oraz przekładany na praktyczny poziom metody. Pod nazwą metody podejścia kompetencyjnego kryje się taki rodzaj podejścia, które używane jest do identyfikacji posiadanych kompetencji oraz poziomu danego wykonania. Dwiema najpowszechniej stosowanymi metodami podejścia kompetencyjnego są: - Analiza lub wywiad z najlepszym wykonawcą; w tym przypadku wybieramy jako modelową taką osobę, która w danych warunkach wydaje się najlepiej wykonywać daną pracę; - Analiza optymalnego procesu pracy zapewniającego realizację standardu produktu/usługi, jakiego oczekuje klient; w tym przypadku zajmujemy się zestawem kompetencji możliwych do wytworzenia w efekcie precyzyjnie określonych standardów w zakresie jakości, ilości, kosztów i czasu pracy, niezależnie od osób które uczestniczą w tym procesie lub pracują nad danym produktem. Pierwsza metoda (szkolenie doskonalące) może być zastosowana tylko wtedy, gdy możliwe jest odniesienie do działań wzmacniających; druga (szkolenie zawodowe zarówno wstępne jak i doskonalące) może być zastosowana przy zastrzeżeniu, iż jednoznacznie jasny jest proces pracy oraz charakterystyka produktu/usługi. Istnieje problem pomieszania różnych czynników związanych z aktualną praktyką ewaluacyjną; jedni utrzymują że owo pomieszanie spowodowane jest brakiem klarowności w samej strukturze ewaluacji jako takiej lub nadmiernym upraszczaniu na etapie formułowania ocen. Faktycznie to, co zazwyczaj nazywamy ewaluacją jest efektem dwóch operacji, wśród których pierwszą jest wykonywanie pomiaru, drugą zaś ewaluacja w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mierzenie polega na gromadzeniu usystematyzowanych informacji dotyczących danego zjawiska; ewaluacja zaś ustala korespondencję między 29

30 dokonanymi pomiarami a hipotezami sformułowanymi jako podstawa czynności szkoleniowych. Jest jasne, że ewaluacja powinna być tym bardziej świadoma i racjonalna im liczniejsze i bardziej precyzyjne są informacje, na których się opiera. Właściwe jest rozróżnienie dwóch operacji: należy przewidzieć, planując czynności dydaktyczne, czas na zdobycie informacji, spośród których jedne mogą być bezpośrednimi obiektami ewaluacji, niektóre mogą być gromadzone w celu formułowania kolejnych i szerszych opinii. Problemy związane z ewaluacją w edukacji są liczne i nie łatwe do rozwiązania. Wynika to ze specyficznego charakteru zjawisk, które mają zostać zmierzone: pracuje się często w kontekście, w którym ciągłość między aspektami jakościowymi i ilościowymi czyni często bezowocnymi wysiłek rozdzielenia ich. Dlatego też potrzebne są techniczne i metodologiczne narzędzia pozwalające oddzielić pomiar od arbitralnych sądów, które go często cechują: intuicyjne zestawienie nie tylko może spowodować błędy w pomiarach, lecz może całkowicie uniemożliwić podjęcie ewaluacji określonych zjawisk jako podstawy do podjęcia procesów szkoleniowych. Modalność kompetencji Koncepcja ta odnosi się do segmentacji rezultatów czy raczej tych efektów, które są wymienialne i skorelowane z pojedynczymi czynnościami przewidzianymi do ich zastosowania. Modułowa koncepcja kompetencji stanowi fundamentalny czynnik przy planowaniu i modularyzacji ścieżek szkoleniowych oraz spodziewanych efektów szkolenia. Moduł dydaktyczny Logiczno-dydaktyczny element utworzony z szeregu jednorodnych treści tworzących minimum ścieżki szkoleniowej. Tak więc moduł, podobnie jak cały projekt szkoleniowy, obejmuje wszystkie elementy i informacje dotyczące określonej treści nauczania, przyjęte rozwiązania metodologiczne, przewidziany czas trwania oraz zasoby materiałowe, ludzkie, technologiczne i organizacyjne. Moduły szkoleniowe Reprezentują one standard kursów szkoleniowych, czy raczej oferowany trening umożliwiający studentom zdobywanie kompetencji zgromadzonych w jednostkach (U.C.) zgodnie z tym, co wskazują i przewidują parametry i wskaźniki ustanawiające minimalny próg wyćwiczenia zakładanych kompetencji. Definicja standardu szkolenia umożliwia ustanowienie i uwidocznienie poszczególnych elementów, z jakich składa się oferta szkoleniowa. Indywidualne jednostki szkoleniowe tworzą autonomiczne całości ukierunkowane na 30

31 kształtowanie specyficznych kompetencji i w ten sposób są zdolne do generowania możliwych do identyfikacji walorów. Umożliwia to zachowanie przejrzystości i uznania profesjonalnych kwalifikacji oraz świadectw kompetencji. Model prezentujący standardy szkoleniowe w użyciu, umożliwia w rzeczywistości jasne wskazanie i prezentację efektów szkolenia w zgodzie z unijnym systemem ECTS. Monitoring Możemy zdefiniować monitoring jako stałą czynność obserwacji i kontroli, na podstawie znaczących wskaźników danego zjawiska w trakcie jego ewolucji, w celu uzyskania danych i informacji potrzebnych do skorygowania (lub potwierdzenia) zachodzących procesów oraz poprawienia, jeśli to konieczne, wyników. Monitoring nie jest tożsamy z ewaluacją, pojmowaną w kategoriach możliwości poświadczenia i zsumowania, lecz może być związany z koncepcją ewaluacją szkolenia (zastosowaną do zjawisk instytucjonalnych), tj. jako kontrolowanie poprawy wyników. Ten rodzaj inspekcji (zarządzania kontrolą), nie ma charakteru ani prewencyjnego ani sukcesywnego. Nie polega on na wyszukiwaniu niewłaściwych działań lub nastawień, aby je wyeliminować czy ukarać, lecz zmierza do wyszukiwania pozytywnych postaw, aby je chwalić lub promować, tak aby wytyczone cele mogły być skutecznie osiągane. W tej jakościowej perspektywie, monitoring charakteryzowany jest przede wszystkim jako proces badania (przeglądu, diagnozy, sprawdzania) dokumentacji (a tym samym wspomnień, historycznego uporządkowania, rekonstrukcji), lecz także decyzji (tj. spostrzeżonych wyborów między opcjami, aby dokonać korekty w obszarach krytycznych ). W perspektywie naukowej pomocne jest zaznaczenie, iż monitoring oznacza pójście znacznie dalej w stosunku do prostego modelu ewaluacji, jak w przypadku polegania na obiektywnym mierzeniu osiągnięcia celów zakładanych w fazie projektowania interwencji. W ewaluacji dydaktycznej nacisk położony jest na wyniki, przy zastosowaniu tradycyjnych narzędzi analizy statystycznej, odniesienie do paradygmatu behawioralnego wskazuje na niewystarczalność tego modelu do wychwycenia jakościowych aspektów wzrostu i rozwoju. Szczególnie ryzykujemy wykrystalizowaniem się relacji przeciwstawienia tych, którzy realizują ewaluację, tym, którzy jej podlegają (podmiotu i przedmiotu ewaluacji) w nieproduktywnej scysji na temat procesu podlegającego obserwacji. A zatem, w sferze zjawisk organizacyjnych, nawet w przypadku prostego zaświadczenia ex-post (lub negatywnej sankcji) nie ma możliwości odnotowania jedynie pozytywnych zmian w organizacji. Konieczne jest zaangażowanie wszystkich członków organizacji w proces postrzegania postaw zawodowych i modeli mentalnych jako podlegających 31

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl e-mail: europass@frse.org.pl European Centre for

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR Maciej Głogowski Kompetencje, a kwalifikacje co tak naprawdę chcemy badać? Elementy składowe kompetencji: wiedza umiejętności postawy Celem badania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego. POZIOM ZAAWANSOWANY Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z dnia 03 czerwca 2013 roku PIWet. Wałcz 3217 wersja I Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia I stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której

1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia I stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której 1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia I stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia: dziedzina nauk

Bardziej szczegółowo

Krajowych Ram Kwalifikacji

Krajowych Ram Kwalifikacji Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie EKSPERCKI MODEL Krajowych Ram Kwalifikacji Stanisław Sławiński

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 2a do Uchwały Senatu nr 2/05/2017 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zakładanych na kierunkach studiów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu i programu nauczania) OPIS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum.

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. 1. Formułowanie wymagań i dobór kryteriów: - celem ewaluacji wiedzy z historii jest ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje i kompetencje istotne w zawodzie SPECJALISTA DS. DYSTRYBUCJI FILMOWEJ I SPRZEDAŻY FILMÓW

Kwalifikacje i kompetencje istotne w zawodzie SPECJALISTA DS. DYSTRYBUCJI FILMOWEJ I SPRZEDAŻY FILMÓW Kwalifikacje i kompetencje istotne w zawodzie SPECJALISTA DS. DYSTRYBUCJI FILMOWEJ I SPRZEDAŻY FILMÓW Zestaw kwalifikacji i kompetencji opracowano w ramach badania pn. Bilans kompetencji sektora filmowego

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Raport Uczestnika Mobilności - KA1 - Mobilność Edukacyjna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Raport Uczestnika Mobilności - KA1 - Mobilność Edukacyjna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Raport Uczestnika Mobilności - KA1 - Mobilność Edukacyjna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Fields marked with are mandatory. 1 Cel raportu uczestnika Niniejszy raport służy przekazaniu programowi Erasmus+

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Seminarium Bolońskie PWSZ w Lesznie 10.03.2011 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo