I. SPÓJNOŚĆ Diagnoza: ograniczona spójność systemu innowacji pomiędzy jak i w ramach poziomów co skutkuje chaosem i dużą dozą niepewności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. SPÓJNOŚĆ Diagnoza: ograniczona spójność systemu innowacji pomiędzy jak i w ramach poziomów co skutkuje chaosem i dużą dozą niepewności"

Transkrypt

1 I. SPÓJNOŚĆ Diagnoza: ograniczona spójność systemu innowacji pomiędzy jak i w ramach poziomów co skutkuje chaosem i dużą dozą niepewności Problem 1: brak całościowej koncepcji jak ma działać system na różnych poziomach efektem jest m.in. a) brak linii demarkacyjnej między poziomem krajowym, ponadregionalnym, regionalnym a także złożoność systemu: 3 poziomy, mnogość programów, wiele kryteriów 1. Dokument - opis systemu stworzenie dokumentu opisującego w prosty i treściwy sposób - jaka jest wizja systemu wsparcia innowacyjności w nowej perspektywie. Dokument powinien wyjaśniać relacje między poziomami oraz przedstawiać argumenty za konkretnym rozwiązaniem. Szczególnie istotne jest rozpisanie relacji między poziomem regionalnym a krajowym w kontekście inteligentnych specjalizacji. Dokument powinien również wyjaśniać praktyczną rolę kluczowych graczy, ich odpowiedzialność, wskazywać lidera, jego rolę i to w praktyce, co oznacza bycie liderem i jakie są w stosunku do lidera oczekiwania pozostałych interesariuszy. Dokument powinien tłumaczyć sens posiadania inteligentnych specjalizacji na poziomie kraju i regionu i jaki jest tego cel, powinien również opisywać efekt, do którego dążymy formułując system. Dokument/opis powinien również odnosić się do pytań sformułowanych na potrzeby warsztatu w ramach projektu 1-2 sierpnia 2013 r. w Kielcach ( unknown knowns ), wyjaśniać relacje między poziomami, definiować kluczowe aspekty (np. co oznacza inteligentna specjalizacja, co to znaczy koordynacja systemu, jak definiujemy lidera, itd.) oraz oczekiwania. Elementem działania byłoby również wyjaśnienie całościowej koncepcji systemu wsparcia innowacji w Polsce przez lidera procesu w trybie jak najszybszym lider procesu w Polsce powinien wypowiedzieć się wyjaśniając całościowa koncepcję systemu wsparcia innowacji w Polsce w tym relacje i racjonalność przyjmowanych rozwiązań. Postulat może być związany z realizacją działania. Sugeruje się, aby na bazie warsztatów powstała kilkuosobowa podgrupa robocza ds. przygotowania dokumentu pod przewodnictwem MRR, składająca się z przedstawicieli ministerstw oraz wybranych kilku regionów. Prace powinny rozpocząć się jak najszybciej i potrwać ok. 4 tygodni. Produktem prac powinien być ok. 10-stronicowy dokument, który w miarę potrzeb będzie uzupełniany i zmieniany. Do 20 sierpnia 2013 r. MG powinno sformułować wstępną wersję propozycji związanej z wyborem inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym, co w dużym stopniu powinno przynajmniej w teorii wypełniać lukę informacyjną w chwili obecnej i stwarzać punkt wyjścia do dyskusji nad relacjami między poziomami w kontekście specjalizacji i spójności. 2. Lista mailingowa - w ramach grupy obecnej na warsztatach w Kielcach w dn. 1-2 sierpnia stworzenie listy mailingowej, która służyłaby nieskrępowane i nieformalnej wymianie informacji wśród kluczowych osób operacyjnie zajmujących się specjalizacjami/ris3 w Polsce. W ramach listy można byłoby zadać pytanie, podzielić się refleksją, uzyskać poradę, itd. Sugeruje się, aby listę mailingową wraz z krótkim regulaminem/zasadami sformułować w ciągu 2 tygodni od zakończenia warsztatów w Kielcach. Instytucją zarządzającą listę byłoby MRR, jednym z aspektów zarządzania byłaby zgoda na dopraszanie ewentualnie kolejnych osób na listę. Prace nad listą powinny być zakończone do 15 sierpnia 2013 r. Produktem prac powinna być lista mailingowa zawierająca około 30 nazwisk osób z różnych instytucji żywotnie zainteresowanych sprawami inteligentnych specjalizacji. 3. Kolejne spotkania warsztatowe organizacja kolejnych roboczych/nieformalnych warsztatów/kontynuacja spotkania w Kielcach w dn. 1-2 sierpnia 2013 r. Sugeruje się, aby tematem tym razem 1-dnowego warsztatu były kwestie związane z inteligentnymi specjalizacjami a szczególnie w tym kontekście relacjami między poziomami (w tym linii demarkacyjnej) oraz jeśli wystarczy czasu kwestiami monitoringu/ewaluacji/kryteriów oceny projektów. Spotkania powinny mieć wymiar cykliczny a w pracach powinny uczestniczyć osoby decyzyjne i bezpośrednio zajmujące się kwestiami inteligentnych specjalizacji w regionach i w kraju. Sugeruje się, aby koordynacją spotkań zajęło się MRR. Następne spotkanie grupy mogłoby się odbyć między września (piątek) w Gdańsku. Bank Światowy mógłby zapewnić zagranicznego eksperta, który w przeszłości zajmował się m.in. oceną poprzedniej generacji strategii rozwoju innowacji, przekazałby informacje dotyczące inteligentnych specjalizacji i doświadczeń międzynarodowych oraz uczestnicząc w dyskusji. Kwestie szczegółowe musiałyby być omówione między MRR a Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. 4. Wprowadzenie postulatu ograniczania formalnej korespondencji między interesariuszami systemu wsparcia innowacji przejście na telefon, mail, spotkania. Jest to proces, który powinien być zainicjowany jak najszybciej a siłą sprawczą powinno być MRR. Pomocna w realizacji tego postulatu mogłaby być lista mailingowa, kolejne spotkania warsztatowe, itd. Można byłoby przyjąć zasadę, w której formalna korespondencja wysyłana jest jedynie w bardzo ważnych kwestiach a kierownana DW do maksymalnie dużej liczby zainteresowanych interesariuszy i/lub w przypadku kiedy korespondencja wzmacniałaby pozycję komórek urisowionych. 5. Wzmocnienie reprezentacji regionów w pracach nad nowym programem operacyjnym inteligentny rozwój (PO IR). W ramach warsztatów podniesiono postulat wzmocnienia roli regionów (a przez to również spójności między PO IR a regionalnymi programami operacyjnymi). 6. Uproszczenie systemu wsparcia innowacji poprzez eliminację poziomu ponadregionalnego. Zgodnie z opinią Banku Światowego wyrażoną w ocenie draftu Strategii Rozwoju Polski Wschodniej w maju 2013 r., sugerujemy, aby wyeliminować dodatkowy poziom wsparcia innowacyjności dla 5 województw Polski Wschodniej. Takie rozwiązanie spowoduje większą czytelność systemu oraz skupi budowanie relacji i znajdowanie synergii na 2 poziomach a nie jak planowano na 3 włączając w to poziom ponadregionalny. Zgodnie z zasadą subsydiarności czynności, które z powodzeniem mogą być wykonywane na poziomie regionalnym powinny tam pozostać. Wartość dodaną ewentualnego dodatkowego poziomu wsparcia na poziomie ponadregionalnym oceniamy jako niski. Decyzję co do uproszczenia systemu powinno podjąć MRR odpowiedzialne za Strategię Rozwoju Polski Wschodniej i program operacyjny konsultując pomysł z przedstawicielami 5 regionów Polski Wschodniej. 7. Elastyczna linia demarkacyjna linię demarkacyjną można byłoby ustalić na bazie elastycznych kryteriów, które częściowo mogłyby być ustalane przez same regiony, np. w kontekście inteligentnych specjalizacji, region decydowałby jakiego rodzaju projekty finansuje ze swoich źródeł, wszystko to co znalazłoby się poza linią (zakres, budżet, itd.) byłoby finansowane ze środków na poziomie krajowym. W taki sposób regiony mogłyby dopasowywać linię demarkacyjną do swoich potrzeb co w efekcie mogłoby się przekładać na zwiększenie efektywności wydatkowanych środków. Sugeruje się, aby opracować uszczegółowienie podejścia. Liderem działania byłby MRR wraz z wybranymi regionami. Problem 2: nie do końca wiemy i podobnie rozumiemy o co w tym wszystkim chodzi: po co nam RIS3, co to jest RIS3, co i po co nam specjalizacje, jaka rolę pełnią, itd. 1. Polska wersja praktycznego podręcznika (odpowiednik RIS3 Guide) dla zarządzających systemem innowacyjności wytłumaczenie prostym językiem kluczowe definicje, próba ich ujednolicenia, kompendium wiedzy o RIS3/inteligentnych specjalizacjach biorące pod uwagę polskie realia; podręcznik miałby otwarty charakter do ciągłego douzupełniania. Podręcznik konsumowałby również kwestie związane z wymianą dobrych praktyk zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak i międzynarodowym. Jedną z kwestii do dyskusji w podręczniku byłyby pomysły jak zachować horyzontalność innowacyjności. Pomysł jest w dużym stopniu tożsamy z I Dokument opis systemu. Szerszą wersją podręcznika mogłaby zawierać również istotne praktyczne kwestie dotyczące zarządzania strategicznego co odpowiadałoby na zapotrzebowanie komórek odpowiedzialnych nie tylko za innowacje ale również rozwój regionalny oraz program operacyjne. Podręcznik byłby również użyteczny dla gmin, powiatów, miast i byłby pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Elementem dodatkowym byłyby również praktyczne warsztaty dla zainteresowanych urzędników na różnych poziomach zarządzania publicznego. 2. Szybki i nieformalny kontakt z Komisją Europejską umożliwienie częstszych i nieformalnych spotkań zarówno przedstawicieli regionów jak i ministerstw z przedstawicielami DG Regio w celu wymiany informacji, zrozumienia oczekiwań i problemów. Elementem działania powinna być bardziej aktywna praca z regionami przypisanych im przedstawicieli DG Regio. Osoby te powinny znacznie częściej i głębiej wejść w relacje i kontakt z regionem być dla niego wsparciem i pierwszą linią kontaktu. Sugeruje się, aby instytucje odpowiedzialną za rozwijanie i koordynację tego typu kontaktów była Komisja Europejska (DG Regio). Prace powinny się rozpocząć jak najszybciej a pogłębiona formuła spotkań i kontaktów powinna być wprowadzona we wrześniu/październiku 2013 r. 3. Osobna strona www poświęcona kwestiom RIS3/inteligentnych specjalizacji byłoby to najprostsze i ogólnie dostępne medium wspierające proces formułowania i wdrażania strategii RIS3. Sugeruje się, aby koordynatorem tego pomysłu było MRR we współpracy z MG i MNiSW. Istotny wpływ na stronę merytoryczną powinny mieć regiony. Strona www czerpałaby z pomysłów: I.1.1., I.1.2., I.1.4., I.2.1., I.2.2. Prace nad koncepcją strony www powinny się rozpocząć jak najszybciej a jej wykonanie i uruchomienie powinno się dokonać w II połowie 2014 r. Głównym koordynatorem i zarządzającym byłoby MRR, regiony byłyby odpowiedzialne za dostarczanie treści, można byłoby również wprowadzić rotacyjność/kadencyjność w zarządzaniu stroną. 4. Akcja promocyjno-informacyjna prowadzona zarówno na poziomie kraju jak i regionów, angażująca kluczowych beneficjentów/interesariuszy systemu wsparcia innowacyjności. 5. Postulat poprawienia/usprawnienia przepływu informacji w cyklu ministerstwa-regiony-ministerstwa. Sugeruje się stworzenie otwartego katalogu często zadawanych pytań (FAQ) i wspólnego wraz z regionami opracowania odpowiedzi na pytania. Początkiem FAQ mogłyby być pytania zadane podczas warsztatów w Kielcach 1-2 sierpnia 2013 r. ( known unknowns ). Zbiór musiałby być otwarty i na bieżąco uzupełniany. Sugeruje się, aby instytucja odpowiedzialną za stworzenie FAQ było MRR w porozumieniu z wybranymi regionami (np. poprzez grupę roboczą). Istotne byłoby również wprowadzenie zasady, że odpowiedzi kierowane przez regiony do MRR, MG, MNiSW są najpierw wspólnie

2 konsultowane a odpowiedzi formułowane przez Trojkę (MRR,MG,MNiSW) i następnie przesyłane niezależnie do wszystkich regionów. Istotne również żeby w formułę wpisać KPI np. maksymalną liczbę dni na odpowiedź. Mechanizm musiałby działać w obie strony tzn. w przypadku konieczności zadania pytania ze strony ministerstw Problem 3: kto kieruje systemem lider, odpowiedzialność, podział kompetencji i zadań jest niejasny co skutkuje m.in. słabym przepływem informacji i nieskoordynowanymi działaniami oraz brakiem zaangażowania kluczowych osób z kierownictwa politycznego. 1. Wskazanie nie tylko formalnego ale również rzeczywistego lidera (centrum dowodzenia) w tym wyjaśnienie kompetencji Trojki (MRR, MNiSW, MG). W chwili obecnej mandat negocjacyjny należy do MRR, ministerstwo odpowiada również za wydawane środki UE będące głównym źródłem wsparcia działań innowacyjnych/konkurencyjnych. W ramach wskazania lidera powinien być wybrany pełnomocnik w kraju oraz regionach, który swoją wiedzą, wizją oraz posiadanym silnym mandatem wspierałby procesy innowacyjne oraz wzmacniał rangę RIS3. Z liderem związana byłaby koncepcja jednego numeru telefonu czyli pojedynczego miejsca, w którym zainteresowane osoby uzyskałyby rzetelną informację o wątpliwości/problemie (jeśli nie od razu, to w określonej perspektywie czasu). 2. Organizacja indywidualnych spotkań Marszałków/poszczególnych ministrów z DG Regio kwestie organizacji takich spotkań w najbliższych miesiącach spoczywałby na DG Regio. Spotkania odbywałyby się w Brukseli a ich głównym celem byłoby uzyskanie istotnych informacji o statusie, przekazanie oczekiwań KE oraz zadanie kilku fundamentalnych pytań związanych z przywództwem oraz transformacją gospodarczą regionu/kraju w kontekście wzmacniania inteligentnych specjalizacji. 3. Zaangażowanie kluczowych osób z kierownictwa w proces RIS3/inteligentnych specjalizacji kluczowe osoby: ministrowie, marszałkowie, pełnomocnicy zarządów powinni być znacznie bardziej aktywni i widoczni w procesie, angażując się nie tylko w momencie podejmowania, ale również formułowania decyzji. I.3.2., I.6.2., I.6.4., I.6.6., II.1.3., IV.1.1., IV.4.1. Problem 4: niejasne granice między innowacyjnością a konkurencyjnością (definicja) w tym słaba pozycja RIS3 w systemie (w tym niejasne relacje hierarchiczne między RIS3, RDS, ROP oraz SIEG/PRP a RIS3; oraz wewnętrzne tarcia między zespołami RDS, RIS, ROP oraz innymi komórkami). 1. Uproszczenie dokumentów RIS3 oraz poszerzenie ich zakresu w tym precyzyjne określenie relacji między RDS, RIS3, a ROP. RIS3 powinien być również rozpatrywany poprzez pryzmat strategii rozwoju gospodarczego i wzmacniania konkurencji (wykorzystującej innowacje i inteligentne specjalizacje jako narzędzie) w perspektywie dłuższej niż Postulat uelastycznienia RIS3 w kontekście formalizacji w chwili obecnej RIS3 przyjmowane są przez Zarządy i Sejmiki. Taki biurokratyczno-sformalizowany sposób na akceptację strategii, która z założenia powinna być dla ludzi i przez ludzi zdecydowanie utrudnia wprowadzenie jakichkolwiek nawet niewielkich zmian do dokumentu (za każdym razem konieczność przechodzenia długotrwałej i formalistycznej drogi) co przy dynamicznie zmieniającym się otoczeniu bywa przeszkodą w aktualizacji strategii, która tez powinna być żywym dokumentem a nie wzorcem z Sevres. Sugeruje się powołanie kilkuosobowego zespołu złożonego z przedstawicieli MRR i regionów w celu wypracowania konkretnych propozycji do wprowadzenia w 2014 r. Dla regionów, które wciąż sa w trakcie opracowywania RIS-ów sugeruje się, aby RIS3 był raczej operacyjnym programem niekoniecznie strategią co ułatwiałoby zarządzanie systemem w tym zestawem dokumentów. I.1.1., I.1.2., I.1.3., I.1.7, I.2.1, I.2.3., I.2.4., I.3.1., I.3.2., I.3.3. Problem 5: innowacyjność konkurencyjność nie jest traktowana horyzontalnie związek między innowacyjnością a pozostałymi obszarami w programach operacyjnych np. transportem, edukacją, ochroną środowiska itd 1. Organizacja szkoleń, które tłumaczyłyby pozostałym urzędnikom czym jest innowacyjność, czym jest RIS3, jakie są kluczowe warunki sukcesu i w jaki sposób ich praca i zadania mogłyby przyczynić się do realizacji strategii RIS3. Patrz również pokrewne I.6.2., II.1.4. oraz IV.3.1. (luka kompetencyjna) 2. Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych lub takie zmiany, które wzmacniałyby kryteria inne niż najniższa cena, w tym stworzenie katalogu możliwych kryteriów innych niż cena. Patrz pokrewne II Próba modyfikacji RPO/PO tak, aby uwzględniały postulaty horyzontalności polityk wspierających innowacyjność. Wymaga to przeprowadzenia konsultacji i rozmów z osobami odpowiedzialnymi za RPO. Działanie może być trudne do przeprowadzenia ze względu na ograniczony czas na stworzenie programów operacyjnych oraz często inne komórki organizacyjne zajmujące się tworzeniem programów operacyjnych. Sugeruje się, aby rozmowy rozpocząć już, tak aby możliwa była zmiana podejścia do RPO/OP w ramach procesu formułowania programów. 4. Stworzenie kultury innowacyjnej w urzędzie - Innowacja jest w nas wyszukiwanie w każdym działaniu urzędu innowacyjnych/nowych rozwiązań, pomysłów w tym m.in. w zamówieniach publicznych. Jest to proces i działanie długookresowe, ale wydaje się, że warto je zacząć już teraz przygotowując w ciągu najbliższych kilku miesięcy koncepcję zmian w kulturze korporacyjnej urzędów. Pierwszym krokiem mogłoby być umieszczenie w Podręczniku (I.2.1.) zbioru dobrych praktyk konkretnych nowatorskich pomysłów organizacyjno-zarządczych, które udało się w konkretnym miejscu wprowadzić w życie. (patrz również pokrewne II.1.3.) 5. Dopracowanie innowacyjnych projektów, które w fundamentalny sposób zmieniałyby administrację: a) stworzenie jednostki skunk works w ramach urzędu, mogącej łamać biurokratyczne zasady, nie podlegająca sztywnym regułom funkcjonowania, mająca możliwość eksperymentowania i popełniania błędów; b) projekt open data/open government - inicjatywa otwartych danych rządowych, udostępniając publicznie istotne dane w dostępny i przejrzysty sposób. Otwarte dane rządowe są także istotnym elementem szerszej koncepcji otwartego rządu, która skupia się na transformacji rządów poprzez wpływanie na uczestnictwo i zaangażowanie interesariuszy; c) projekt large scale innovation polegający na podjęciu współpracy z wiodącymi organizacjami, takimi jak Institute for Large Scale Innovation czy Institute for the Future, w celu zaprojektowania programu wspierania innowacji na poziomie krajowym/regionalnym z jasno określonymi działaniami, oszacowaniem kosztów i przybliżonymi harmonogramami. Według dokumentu The Future of Government (Przyszłość rządów) opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, rządy będą musiały stać się bardziej płaskie, zręczne, uproszczone i bardziej bazujące na technologii (z ang. FAST). Problem 6: system budowany jest bez znajomości popytu ze strony firm, nie do końca wiadomo dla kogo konkretnie jest budowany system (kto jest naszym klientem i czego od nas chce? Czy wiemy w czym i jak mu pomóc?) 1. Postulat, aby na fundamentalne pytania związane z kwestiami typu: dla kogo konkretnie jest budowany system, kto jest naszym klientem i czego od nas chce, czy wiemy w czym i jak mu pomóc, itd. odpowiadał opis systemu wsparcia innowacji w Polsce oraz Podręcznik (I.1.1., I.2.1.) 2. Szkolenia dla pracowników administracji w tym Zarządów z dziedziny zarządzania strategicznego, zarządczego ABC, motywacji, planowania pracy itd. mające na celu podniesienie podstawowych kompetencji w kierowaniu urzędem (patrz również pokrewne I.5.1., II.1.4.) 3. Szkolenia zarządcze dla szefów firm, podnoszące ich kompetencje biznesowe. 4. Organizacja cyklicznych spotkań Marszałka i Zarządu z firmami z danego regionu w tym powoływanie specjalnych biznesowych rad konsultacyjnych przy Marszałku, które w sposób nieformalny wspierałyby go w procesie transformacji gospodarczej regionu. Kwestia wiąże się również z koniecznością odblokowania możliwości bezpośrednich spotkań z firmami przedstawicieli urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za kwestie innowacji. 5. Stworzenie koncepcji badania popytu ze strony firm: badania odbywałyby się za pomocą ankiet, rozmów, grup focusowych (biznesmeni/właściciele firm/kompetentne osoby reprezentujące firmę vs konsultanci biznesowi reprezentujący stronę administracyjną). Byłby to proces niezbędny do efektywnego sformułowania realistycznej strategii RIS3 ale również system monitoringu i ewaluacji wdrożenia strategii, pozwalający na szybką ocenę zapotrzebowania firm z danej branży/specjalizacji i szybkie dopasowywanie oferty ze strony administracji dla firm/podmiotów beneficjentów systemu wsparcia innowacji. Zarówno system jak i badanie powinno być gotowe do połowy 2014 r. tak, aby wprowadzić ewentualne korekty do RIS3 i programów operacyjnych. Sugeruje się, aby koncepcja powstała na styku Lewiatan, MRR/MG, regiony. Prace powinny rozpocząć się jak najszybciej. Patrz również tożsame działanie III.4.1., III.5.1.

3 6. Budowanie zaufania między firmami a administracją: jest to proces długotrwały (np. w Południowych Morawach trwa od 8 lat), w ramach którego można korzystać z bogatych doświadczeń innych krajów i regionów, jednak konieczny jeśli mowa o trwałym i skutecznym budowaniu procesu wsparcia innowacji w Polsce. Sugeruje się, aby prace nad procesem rozpocząć jak najszybciej tak aby założenia gotowe były do końca 2013 r. Chodzi o otwartą, szczerą wymianę zdań, branie pod uwagę opinii firm, przyznawanie się do błędów, szukanie właściwych rozwiązań. Elementem systemu zaufania byłyby również działania I.6.4., I.6.5, III.4.1., III.5.1. II. JAKOŚĆ Diagnoza: niska jakość dokumentów RIS3 oraz niespełnienie warunkowości ex ante, co w efekcie sprawia wrażenie, że nie mamy do czynienia z fundamentalną zmianą podejścia raczej jest to business as usual. Problem 1: trudność w pokazaniu tego, że robimy coś inaczej niż do tej pory (nowa jakość) w tym m.in. brak odniesienia do osiągnięć i problemów, brak analizy narzędzi itd. 1. Uwzględnienie lessons learned w RIS3 - wskazanie w RIS3 krótkiej analizy, która odnosiłaby się do poprzednio zdefiniowanych celów oraz wizji i stanowiła podstawę do odpowiedzi na kilka pytań: co udało nam się osiągnąć, co nam się udało, co było porażką i dlaczego. Refleksja byłaby punktem odniesienia do budowania nowego systemu wsparcia innowacji i wspierałaby proces formułowania nowej jakości i wartości. Zmiany należałoby uwzględnić w chwili obecnej, przed przekazaniem pakietu dokumentów w ramach negocjacji nowej perspektywy z UE. Zmian należałoby dokonać indywidualnie zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. 2. Wprowadzenie konieczności formułowania i publikowania raportów rocznych (annual reports) które byłyby elementem otwartej komunikacji administracji z otoczeniem i podsumowanie działań, osiągnięć, sukcesów i porażek. Prace nad formatem raportów rocznych mogłyby być podjęte w ciągu najbliższych kilku miesięcy, pilot można byłoby przeprowadzić w 2014 r. tak, aby cały system był gotowy do startu i przygotowania krótkich, treściwych raportów od 2015 r. 3. Wprowadzenie kultury przyznawania się do błędów i skupiania się na poprawie a nie na szukaniu winnych. Najważniejsze byłoby poszukiwanie nowych rozwiązań, inspiracji, usprawnień nawet kosztem popełnienia błędów (większa elastyczność-więcej odpowiedzialności-powiązanie efektów z wynagrodzeniem). System wspierałby zachowania innowacyjne i nowatorskie. Częścią działania byłoby zastanowienie się nad konkretnymi zmianami dotyczącymi ewaluacji (które niestety zbyt często są laurkami, i nie wnoszą szczególnie wartości dodanej). System wspierałby otwartą komunikację z otoczeniem, interesariuszami, urzędami i w ramach urzędów itd., korzystanie z pilotaży. Sugeruje się, aby założenia i zakres zmian stworzony był do połowy 2014 r. przez zespół roboczy pod przewodnictwem MRR i złożony wspólnie z przedstawicieli regionów i administracji centralnej. Częścią działania byłoby również zastanowienie się nad zmianami w systemie kontroli tak, aby nie była zbyt represyjna i w większym stopniu wspierała zachowania innowacyjne również w samej administracji. Powyższe działanie można byłoby połączyć z I.1.3, I.1.4, I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.2.5, I.5.1., I.5.3., I.5.4, I.6.2, II Organizacja studiów public MBA które wzmacniałyby kompetencje kluczowych osób zarządzających systemem publicznym w Polsce dotyczyłoby to zarówno kierownictw urzędów centralnych zaangażowanych w innowacje jak i zarządów województw. Prace nad tematem pod kierunkiem MRR mogłyby się rozpocząć i zakończyć w 2014 r. tak, aby pierwsza edycja mogła ruszyć w 2015 r. (co istotnie zbiegłoby się z nowymi wyborami samorządowymi 2014 i parlamentarnymi w 2015 r.), patrz pokrewne I.6.2., II.1.3. Problem 2: niewielka wiedza dotycząca zarządzania strategicznego skutkująca niskiej jakości dokumentami i szerszy problem niskiej jakości zdolności analityczno-zarządczych. Problem 3: niespełnienie warunkowości ex ante Komisji Europejskie 1. Przyjęcie zasady polegającej na wykonywaniu bardziej kluczowych i strategicznych analiz własnymi siłami urzędu, zlecanie na zewnątrz jedynie punktowo, w wyjątkowych przypadkach (lepiej coś zrobić własnymi siłami nawet kosztem ograniczonej jakości niż outsourcować pozbawiając się wówczas elementu budowania kompetencji. Patrz pokrewne I.5.2. Patrz również działania: I.1.3., I.1.2., I.2.3., I.3.3., I.5.1., I.5.4., I.5.5., I.6.2., II.1.2., II.1.3., II Opracowanie planu działań i postępowania na wypadek niespełnienia warunków ex ante chodzi o proaktywne wczesne opracowanie planu ratunkowego (zakładając najbardziej niekorzystny scenariusz dla Polski, w którym któryś z RIS zostanie odrzucony) tak, aby każdy z uczestników systemu wiedział jak dalej postępować, do kogo udać się po wsparcie, jak ocenić nową wersje raportu, itd. pozwalające na szybsze działanie w przypadku odrzucenia/nieprzyjęcia elementów systemu wsparcia innowacji w Polsce. Sugeruje się, aby plan powstał do końca 2013 r. pod nadzorem MRR i obejmował zarówno poziom krajowy jak i regionalny. 2. Wypełnienie rekomendacji Banku Światowego które zawiera powyższy raport, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych rekomendacji dla każdego z regionów oraz systemu jako całości. Patrz również pokrewne działanie I Skorzystanie z oceny stanu przygotowań do nowej perspektywy i oceny RIS3 wykonywanej przez ekspertów Komisji Europejskiej. Problem 4: budowany w chwili obecnej system wsparcia innowacji (na bazie RIS3, inteligentnych specjalizacji, itd.) nie doprowadzi do fundamentalnej zmiany, kluczowym aspektem jest wciąż absorpcja środków. 1. Wypełnienie rekomendacji Banku Światowego - które zawiera powyższy raport, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych rekomendacji dla każdego z regionów oraz systemu jako całości. 2. Dobre praktyki uczenie się od bardziej rozwiniętych regionów, intensyfikacja kontaktów zagranicznych, korzystanie ze wsparcia S3 Platform, itd. patrz również pokrewne działania: I.1.2., I.1.3., I.2.1., I.2.3., I.5.1., I.6.2., II Jak żyć po funduszach zaadresowanie problemu, który pojawi się po 2022 r., kiedy zakończy się w praktyce następna perspektywa finansowa W chwili obecnej przewidujemy, że w perspektywie nastąpi zdecydowane obniżenie wielkości środków strukturalnych przekazywanych Polsce. Spowoduje to duże problemy z utrzymaniem się na rynku instytucji otoczenia biznesu, które zasilane są ze środków unijnych oraz pracownicy urzędów marszałkowskich opłacani z części środków przeznaczanych na pomoc techniczną (w wielu przypadkach jest to nawet 1/3 i więcej stanu osobowego urzędów. Sugeruje się, aby już w chwili obecnej zastanawiać się nad konsekwencjami dla systemu wsparcia innowacji. W system wsparcia powinny zostać wpisane mechanizmy obronne przed niekorzystnymi zmianami po roku 2022 r. Prace mogłyby się zacząć w 2014 r. i trwać przez cały 2015 r. I.6.5., I.6.6. oraz działania przypisane do Problemu nr 5 Problem 5: pomiar efektu w tej chwili nie istnieje, M&E nie spełnia podstawowych wymagań sprawnego narzędzia wsparcia zarządzania systemem. 1. Postulat usunięcia z głównej strony MRR wskaźnika wydatkowania środków unijnych, jako jedynego wskaźnika osiągniętego sukcesu. 2. Określenie nowych zasad tworzenia kryteriów wyboru projektów należałoby kryteria wyboru powiązać z oczekiwanym efektem do osiągnięcia przez poszczególne projekty, a proces przeprowadzić we współudziale z beneficjentami zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. 3. Włączenie pracowników GUS do prac nad owym systemem wsparcia innowacji zarówno w kontekście w definiowania kryteriów (II.5.2.), nowego systemu monitoringu i ewaluacji (II.5.5.) oraz nowego sposobu określania i pomiaru efektu (II.5.8.). Włączenia pracowników GUS musiałby dokonać MRR w pilnym trybie. 4. Odejście od zasady nagród dla regionów wydających więcej środków w szybszy sposób powinien liczyć się uzyskiwany efekt, a nie absorpcyjna miara szybkości i wielkości wydawanych środków, działanie wymagałoby dodatkowej analizy odpowiedniego rozporządzenia UE w tej kwestii. Nowa koncepcja powinna być gotowa w 2015 r. w momencie rozpoczęcia wydatkowania środków z nowej perspektywy finansowej. Wykonawcą działania powinien być MRR, który opracowałby nową koncepcję w porozumieniu z regionami. Sposobem na zaprezentowanie wyboru mógłby być telewizyjny program, w którym regiony dyskutowałyby na bazie argumentów, który z nich osiągnął lepszy efekt. Decyzję o przyznaniu nagrody decydowałby niezależny panel ekspertów.

4 5. Nowy system monitoringu i ewaluacji który byłby znacznie prostszym, praktyczniejszym narzędziem wspierania zarzadzania systemem innowacji. Sugeruje się, aby system monitoringu budowany był na bazie realizacji zakładanych działań (kalendarz, zaawansowanie prac, budżet) a systemu ewaluacji na bazie wypełnienia zakładanych celów i osiąganych założonych efektów. 6. Krytyczna analiza systemu wsparcia procesu innowacji (deregulacja, audyt prawny) z pkt. widzenia uproszczenia procedur, wymogów, ograniczenia czasu i kosztów dla beneficjentów systemu. Sugeruje się, aby niezbędne analizy w tym wypracowanie konkretnych rozwiązań sformułować w 2014 r. Liderem działania powinno być MRR we współpracy z wybranymi regionami tak, aby można było dokonać niezbędnych korekt na obu poziomach wsparcia krajowym i regionalnym. Niezbędne wydaje się włączenie do prac samych beneficjentów firmy. 7. Objęcie szkoleniami pracowników instytucji kontrolujących system innowacji. Patrz również pokrewne: I.2.1., I.5.1., I.6.2., II Wypracowanie sposobu określania i pomiaru efektu w tym kwestie związane z porównywaniem grupy kontrolnej do tej, która wsparcie otrzymała porównując impact interwencji publicznej. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do połowy 2014 r. tak, aby system i narzędzie pomiaru było gotowe do końca 2014 r. Liderem działania powinien być MRR a realizacja następować ze wsparciem regionów. 9. Nowe narzędzia i sposoby wyboru projektów sugeruje się, aby stosować max. 60 dniowy okres przekazania informacji o wyniku konkursów; wprowadzenie metody preselekcji, panelu ekspertów itd. Opracowanie szczegółowych wytycznych i sposobów realizacji odbyłoby się pod przewodnictwem MRR do końca 2013 r. I..2.1., I.2.3., I.5.4., I.6.2., II.1.2., II.1.3., II.1.4. Problem 6: administracja w Polsce odznacza się niskim poziomem innowacyjności, jest biurokratyczna i nastawiona na procedury i ich wypełnianie a nie na rozwiązywanie rzeczywistych problemów I.1.3., I.2.1., I.2.3., I.2.5., I.5.1., I.5.4. I.5.5., I.6.2., I.6.6., II.1.3., II.1.4. Problem 7: wydaje się, że negocjacje z KE nie będą jedynie formalnością, należy się spodziewać trudnej i ciężkiej przeprawy 1. S3 platform peer review - postulat wzmocnienia analitycznego feedbacku ekspertów w czasie warsztatów oraz zachęcenie do zapisywania się polskich regionów do platformy w Sewilli. Postulat dotyczący wzmocnienia feedbacku kierowany jest do przedstawicieli COM. 2. Opisanie procesu negocjacji ze strony Komisji Europejskiej chodzi o bardziej szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia procesu konsultacji/negocjacji z Polską szczególnie w kontekście thematic objective no 1, w jaki sposób KE dojdzie do wyniku oceny zgodności bądź nie z warunkami ex ante dla TO1, co, dlaczego i jak będzie oceniane, co się wydarzy, jeśli COM podejmie decyzje o niespełnieniu warunków ex ante. Postulat kierowany jest do przedstawicieli COM z prośba o jak najszybsze przekazanie informacji w tej sprawie. 3. Przygotowanie zestawu FAQ przez COM zbioru często zadawanych pytań z różnych regionów w Polsce i zagranicą, który pomagałby w lepszym zrozumieniu oczekiwań COM w stosunku do krajów i regionów. Sugestia, aby taki zestaw FAQ wraz z odpowiedziami ze strony COM (uzgodniony pomiędzy różnymi DG s zaangażowanymi w proces innowacji/r&d )przygotować w najbliższym możliwym terminie. 4. Ocena systemu RIS3 przez COM - Przekazanie stronie polskiej (kraj, regiony) wyników analiz przeprowadzonych przez ekspertów COM oceniających system RIS3 i spełnienie warunkowości ex ante ze względu na intensyfikację prac nad RIS3 w Polsce oraz zlecenie przeprowadzenia kolejnych badań w regionach pomocne byłoby uzyskanie wyników dotychczasowych prac ekspertów COM: co i jak zostało ocenione (m.in. wielkopolskie, śląskie). 5. Konieczne ekspertyzy/ewaluacje przekazanie w trybie pilnym przez regiony zapotrzebowania na konkretne ewaluacje/ekspertyzy z poziomu krajowego, które mogłyby wesprzeć proces formułowania RIS3. 6. Samosprawdzenie stanu spełnienia warunków COM stworzenie narzędzia/check listy/opisu, który pozwalałby krok po kroku na auto-analizę stanu przygotowań i spełnienia warunków Komisji przez kraj oraz region. Sugeruje się, aby inicjatywa była zrealizowana jak najszybciej, tak aby mogła być wykorzystana w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy przed przekazaniem całości dokumentacji RIS3 do Komisji Europejskiej. W proces samosprawdzenia powinien być wpisany mechanizm wsparcia, jakie może udzielić poziom krajowy w lepszym wypełnieniu warunków ex ante. Koordynatorem działania powinno być MRR ze wsparciem regionów. 7. Agenda projektów/analiz przekazanie przez stronę krajową regionom bieżącej informacji nt. wszelkich realizowanych i/lub planowanych do końca roku inicjatyw/projektów/analiz/ewaluacji dotyczących RIS3/inteligentnych specjalizacji w tym wyjaśnienie celu ich realizacji (jaką mamy planowaną wartość dodaną z przeprowadzenia sugerowanego projektu/badania). Sugeruje się, aby po stronie krajowej działanie koordynowało MRR we współpracy z MG i MNiSW. Chodziłoby, aby w miarę możliwości przekazać informację regionom do końca miesiąca sierpnia 2013 r. I.1.1., I.1.3., I.2.1., I.2.2., I.3.1., I.3.2., I.3.3., I.6.4., I.6.6., II.1.3., II.3.1., II.3.2., II.3.3.

5 III. INTELIGENTNE SPECALIZACJE Diagnoza: wybór specjalizacji nie jest traktowany jako kluczowe narzędzie w transformacji regionu (kraju?) Problem 1: niejasny koncept inteligentnych specjalizacji co to jest, po co i jak w praktyce je określić? Problem 2: Szeroka definicja specjalizacji zderza się z warunkiem koncentracji środków, wybór wzbudza emocje i jest poddany silnej presji lobbystycznej. I.1.1., I.1.3., I.1.7., I.2.1., I.2.2., I.2.3. Niektóre z postulatów (wyrażonych na warsztatach) dotyczących relacji inteligentnych specjalizacji na różnych poziomach: stworzenie deklaracji finansowych, definicja inteligentnych specjalizacji co się kryje za hasłem, spotkania tematyczne z regionami po wyborze IS na poziomie krajowym i wyjaśnienie relacji, krajowy IS nie powinien być kompilacją smartów regionalnych, najlepiej żeby IS krajowe skupiały się na skali/zakresie/wielkości finansowania projektów i skupiała się na budowie konkurencyjności globalnej a nie krajowej, kryterium wyboru smartów na poziomie krajowym związane z dziedzinami, za które odpowiada kraj typu obronność, energetyka itd., wyjaśnić jak będzie działać zasada subsydiarności i komplementarności w relacjach smart krajowy smart regionalny, ustalenie linii demarkacyjnej (postulat elastycznej linii demarkacyjnej). Problem 3: wciąż niewyjaśniona kwestia relacji między specjalizacjami na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i krajowym. Problem 4: specjalizacje nie są często integralną częścią strategii (np. SIEG, niektóre regionalne), wybrane nie wspierają wizji, celów. 1. Zmiana podejścia do RIS3 nie traktowanie RIS3 jako kolejnej ogólnej strategii, z której tak naprawdę niewiele wynika, ale potraktowanie RIS3 jako narzędzia mającego charakter biznes planu, który wspiera osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego rezultatu/efektu (szczegóły podejścia patrz raport). Pomysł ściśle wiąże się z badaniem popytu ze strony firm (patrz działanie I.6.5., III.5.1.) I.1.1., I.1.3., I.2.3., I.3.3., I.4.2., I.6.4., I.6.5., I.6.6., II.3.1., II.3.2. Problem 5: niejasne są relacje między specjalizacją a badaniami i rozwojem. 1. Włączenie do RIS3 wizji współpracy biznesu z nauką postulujemy, aby kwestie związane z relacjami biznes-nauka-administracja były mocną i integralną częścią RIS3, wyjaśnienie pomysłu na to jak nauka powinna wspierać biznes a tym samym rozwój innowacji. Działanie ściśle wiąże się z działaniem I.6.5., I.6.6. oraz III.4.1.

6 IV. WDROZENIE System implementacji strategii (plan, finanse, zasoby, działania, relacje itd.) jest słabym elementem RIS3 co obniża ocenę realności zapisów oraz obniża efektywność i skuteczność osiąganych rezultatów Problem 1: innowacyjność/konkurencyjność jest wyłączną domeną komórki odpowiedzialnej za RIS3, w tym brakuje na orbicie nieoczywistych partnerów np. miast, gmin, urzędów skarbowych, sądów, itd.) Problem 2: bardzo ogólne programy działań/implementacji, brak planu finansowego, niska jakość systemu monitoringu i ewaluacji. 1. Rozpoczęcie dialogu z innymi publicznymi interesariuszami w regionie jest to proces, który potrwa, jednak wg nas powinien być rozpoczęty i kontynuowany nawet jeśli na początku nie będzie przynosił spodziewanych efektów. Przy ograniczonej liczbie skutecznych narzędzi do wdrażania strategii, wciągnięcie innych w orbitę jej oddziaływania w kontekście zaangażowania, synergii (np. strategia miasta i jego działania wpisują się w RIS3), budżetu, zasobów ludzkich itd. staje się jednym z kluczowych warunków sukcesu. Rozumiemy brak władztwa między Urzędem Marszałkowskim a np. sądami gospodarczymi lub urzędami skarbowymi, to nie usprawiedliwia jednak braku dialogu, wyjaśniania sensu RIS3, wciągania innych do prac nad strategią i jej wdrażaniem, tłumaczenia związków i zależności, brania odpowiedzialności różnych nieoczywistych interesariuszy za region, szczególnie tych którzy mają istotny bezpośredni i/lub pośredni wpływ na rozwój konkurencyjności, innowacyjności. Sugeruje się, aby Urzędy Marszałkowskie prowadziły proaktywny dialog z następującymi nieoczywistymi instytucjami: sądy gospodarcze, urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe, policja, urzędy statystyczne, miasta, gminy, powiaty. Brak bezpośredniego władztwa między instytucjami w regionie powinien również wymuszać prowadzenie dialogu na poziomie krajowym administracja centralna vs. urzędy skarbowe, sądy, itd. Sugeruje się aby proces został rozpoczęty na różnych poziomach jak najszybciej i trwał przez cały okres programowania. 2. Uzależnienie otrzymania wsparcia od wpisania się w RIS3 sugeruje się, aby zgłaszane projekty do sfinansowania z regionalnych programów operacyjnych musiały spełniać odpowiednie kryteria, wpisujące się w filozofie i plan działań wdrażających RIS3. Postulat dotyczyłby również projektów zgłaszanych przez nieoczywistych interesariuszy systemu wparcia innowacyjności. 3. Porównanie i ocena dostępnych narzędzi w ramach prac nad nową perspektywą regiony oraz poziom krajowy powinny dokonać krytycznej analizy dostępnych narzędzi wdrażających do tej pory RIS i dokonać niezbędnych korekt w systemie wsparcia innowacyjności. Może się bowiem okazać, że niektóre z narzędzi stosowanych do tej pory nie spełniają oczekiwań, są nieefektywne i nie przynoszą spodziewanych efektów. Działania te powinny być przeprowadzone indywidualnie przez poszczególne regiony i poziom krajowy. Przykłady narzędzi objętych oceną: IOB-y, granty, pożyczki, fundusze venture capital, klastry, gwarancje, itd. MRR powinien być odpowiedzialny za przygotowanie i przekazanie wspólnych wytycznych jak taka ocena mogłaby wyglądać i jak ją przeprowadzić. Wnioski z analizy powinny się znaleźć w RIS3 i służyć opracowaniu lepszego systemu wdrożenia RIS3. Prace nad oceną narzędzi powinny się zakończyć w 2013 r. Patrz również pokrewne IV Przeprowadzenie cyklu debat/warsztatów w ramach urzędów marszałkowskich wyjaśniających kadrze innych komórek znaczenie RIS3, nową jakość, zmianę podejścia, spodziewane efekty oraz konieczność uzależnienia efektywnego wdrożenia RIS3 od działań całego urzędu a nie poszczególnych komórek bezpośrednio odpowiedzialnych za temat. Debaty/warsztaty powinny być przeprowadzone indywidualnie przez poszczególne urzędy do końca 2013 r. Dialog i komunikacja z pozostałymi komórkami (np. w postaci cotygodniowych/comiesięcznych spotkań (staff meetings) poświęconych kwestiom RIS3, powinna być kontynuowana przez cały proces programowania. Patrz również pokrewne działania: I.5.1., I Zmiana systemu zarządzania strategią change in governance paradigm wzmocnienie roli regionalnych i centralnych komitetów monitorujących i przekształcenie ich na podobieństwo rad nadzorczych w spółkach komercyjnych. W chwili obecnej komitety pozbawione są rzeczywistych narzędzi oddziaływania na zmiany w systemie innowacji, brak jest również odpowiednich kompetencji również zarządczych, narzędzi do sprawdzenia efektu działań oraz mandatu do wymuszania działań w systemie. Byłby to komitet od zadawania trudnych i wymagających pytań. Jego członkowie mogliby być rekrutowani m.in. spośród ekspertów zagranicznych i osób spoza danego regionu. Sugeruje się, aby zmiany w systemie zarządczym strategii innowacji uszczegółowić w ciągu najbliższych 3 miesięcy, wprowadzić jako piloty w 2014 r., tak aby nowy system zaczął w pełni funkcjonować w 2015 r. To byłby również potrzebny czas, aby znaleźć odpowiednie osoby, które mogłyby zasiadać w komitecie i zamknąć lukę kompetencyjną. 6. Powiązanie indywidulanych planów działań poszczególnych komórek organizacyjnych urzędów i instytucji podległych z działaniami wdrażającymi RIS3 postuluje się wprowadzenie zasady wszyscy wiosłują w wyznaczonym kierunku co oznacza ścisłe formalne również powiązanie działań instytucjonalnych na poziomie różnych komórek organizacyjnych i ich pracowników z działaniami wynikającymi z implementacji RIS3. Działania związane z RIS3 powinny mieć bezwzględny priorytet. Powinny również dotyczyć planów pracy zarządów i kierownictw. Każde podjęte działanie i decyzja powinna wpisywać się w realizację strategii i być zgodna ze sformułowaną wizją i celami, które powinny być papierkiem lakmusowym właściwych działań. 7. Wprowadzenie do formuły działania IOB-ów kluczowych wskaźników efektywności (key performance indicators KPI s) w chwili obecnej IOBy nawet te, które są formalne zależne od Urzędów Marszałkowskich nie posiadają planów działań wpisanych w RIS3, nie odpowiadają również za osiągane efekty. Postuluje się zmianę i wprowadzenie dla IOB-ów obowiązku: 1) indywidualnych planów działań wpisujących się w realizację RIS3; 2) wprowadzenia KPI s określających minimalny poziom, jakość i spodziewany efekt świadczonych usług uzgadniany między Marszałkiem a IOB-em a warunkujący otrzymanie ewentualnego wsparcia finansowego ze strony urzędu; 3) powiązanie premii i zarobków z osiągnięciem odpowiedniego poziomu KPI s; 4) publikowania rocznych raportów z działalności IOB-ów, pokazujących postęp, wyniki i plany. Sugeruje się również, aby stworzyć wspólny zestaw KPI s w całej Polsce, tak aby można było porównywać dane ze sobą oraz budować rankingi najbardziej efektywnych IOB-ów w Polsce. Zmiany powinny iść również w kierunku większego urynkowienia działań IOB-ów, tak, aby przygotować je do sytuacji, w której po roku 2022 wsparcie ze strony funduszy strukturalnych będzie w zdecydowanym stopniu ograniczone. Liderem działania powinno być MRR a prace nad systemem powinny się rozpocząć do końca 2013 r. i potrwać do końca 2014r., tak aby system był w pełni gotowy do wprowadzenia w 2015 r. Patrz pokrewne IV Łączenie tematów konkurencyjności, innowacyjności i rozwoju gospodarczego postuluje się przeprowadzenie odpowiednich zmian procesowo-strukturalnych w urzędach marszałkowskich, aby łączyć w jednej komórce organizacyjnej kwestie związane z konkurencyjnością, innowacyjnością i rozwojem gospodarczym ze względu na ścisłe pokrewieństwo i tożsamość tematów. Oddzielenie od siebie powyższych dziedzin (poprzez ich podział na różne komórki) skutkuje brakiem synergii i niepotrzebnymi napięciami (które potęgowane są często dodatkowo poprzez podział kompetencji w ramach zarządów). Działanie powinno być podjęte indywidualnie przez poszczególne regiony. I.2.4., I.3.3., I.3.3., I.5.3., I.5.4., I.5.5., I.6.4., I.6.5., I.6.6, II.1.2., II.4.3., II.5.3., II.5.5. Problem 2 jest adresowany szczególnie przez działania: III.4.1. RIS3 jako biznes plan, I.6.5. badanie popytu ze strony firm, II.5.5. nowy system M&E; patrz również Problem 5 (jakość) Problem 3: niska zdolność analityczna w urzędach. 1. Oszacowanie luki kompetencyjnej czyli dystansu pomiędzy obecnym stanem wiedzy, kompetencji, umiejętności osób odpowiedzialnych za RIS3 w tym Zarządów a stanem, który w efektywny sposób zapewniałby wdrożenia strategii. Na bazie luki kompetencyjnej powinny być budowane indywidualne plany szkoleń. Postulat ten powinien być indywidualnie adresowany przez poszczególne urzędy. Sugeruje się, aby ogólne wytyczne zostały opracowane przez MRR w ciągu najbliższych 3 miesięcy. I.1.3., I.2.1., I.2.3., I.3.1., I.3.3., I.5.1., I.5.4., I.5.5., I.6.2., II.1.4., ze szczególnym uwzględnieniem II.2.1. opracowywanie analiz własnymi siłami urzędu

7 Problem 4: niska ranga innowacji/gospodarki w kierownictwie w tym ograniczone przywództwo i poczucie własności (leadership and ownership). Problem 5: internalizacja (przeniesienie zapisów RIS3 na konkretne i rzeczywiste działania komórek i kierownictwa) i internacjonalizacja (umiędzynarodowienie, wyjście na zewnątrz kraju/regionu). 1. Przygotowanie listu (lub innej formuły) do Marszałków na bazie powyższych rekomendacji chodzi w tym przypadku o formalizację i nadanie odpowiedniej rangi działaniom naprawczym, list (lub inna forma) powinien mieć wysoką rangę (podpisany przez Min. Bieńkowską i Wicepremiera Piechocińskiego bezpośrednio do poszczególnych Marszałków). Wzmacniałby również rolę komórek odpowiedzialnych za RIS3. List powinien informować o rekomendacjach, wskazywać na te, które z punktu widzenia MRR powinny być przede wszystkim zaadresowane przez Urzędy Marszałkowskie, prosić o wskazanie Pełnomocnika ds. RIS3 przy czym nie chodzi o tworzenie osobnego urzędu a wskazanie osoby, która miałaby odpowiednio silny mandat i bezpośredni kontakt z Marszałkiem. List (lub inne pokrewne działania) powinien być wspólną inicjatywą MRR i MG i zostać przekazany do regionów w I połowie września 2013 r. (przed terminem kolejnego warsztatu sugerowanego na dzień września). Alternatywą dla listu mogłyby być działania na poziomie politycznym Ministrowie Marszałkowie (np. wystąpienie Min. Bieńkowskiej na Konwencie Marszałków). 2. Benchmarking znalezienie i wykorzystanie doświadczeń z regionów, które mają/miały podobny profil społeczno-ekonomiczny i analiza ich ścieżki rozwoju. Wnioski z analizy powinny służyć do budowania RIS3 i podejmowania lepszych decyzji rozwojowych dla naszych regionów. Inne działania, które adresują również wskazane problemy: I.3.1., I.3.2., I.3.3., I.6.2., I.6.4., I.6.6., II.1.3., IV.1.1. ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach Problemu 3 (spójność) brak lidera oraz IV.1.6. W kontekście Problemu 5: III.4.1. RIS3 jako biznes plan, I.6.5. badanie popytu ze strony firm, II.5.5. nowy system M&E; patrz również Problem 5 (jakość) Problem 6: w RIS3 w tym w programach implementacji brakuje odniesienia do konkretnych dostępnych narzędzi (co osłabia realność i racjonalność strategii). IV.1.3.,IV.1.6., IV.1.7. Problem 7: niski poziom ryzyka, które może zaakceptować administracja w Polsce. I.3.1., I.3.3., I.5.1., I.5.4., I.5.5., I.6.2., I.6.6., II.1.3., II.1.4., IV.1.1., IV.1.5.

8 Matryca problemy-rozwiązania SPÓJNOŚĆ JAKOŚĆ SMARTY WDROŻENIE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quick wins/systemowe SUMA I.1.1. X X X X X X X X X X Szybkie zwycięstwo 10 I.1.2. X X X X Szybkie zwycięstwo 4 I.1.3. X X X X X X X X X X X X Szybkie zwycięstwo 12 I.1.4. X X Szybkie zwycięstwo 2 I.1.5. X Szybkie zwycięstwo 1 I.1.6. X Systemowe 1 I.1.7. X X X X X Systemowe 5 I.2.1. X X X X X X X X X X X X X X X X Szybkie zwycięstwo 16 I.2.2. X X X X X X Szybkie zwycięstwo 6 I.2.3. X X X X X X X X X X X X X X Szybkie zwycięstwo 14 I.2.4. X X X X X Systemowe 5 I.2.5. X X X Systemowe 3 I.3.1. X X X X X X X Szybkie zwycięstwo 7 I.3.2. X X X X X Szybkie zwycięstwo 5 I.3.3. X x X X X X X X X X X Systemowe 11 I.4.1. X Szybkie zwycięstwo 1 I.4.2. X X Szybkie zwycięstwo 2 I.5.1. X X X X X X X X X X X X Szybkie zwycięstwo 12 I.5.2. X Systemowe 1 I.5.3. X X X X Systemowe 4 I.5.4. X X X X X X X X X X Systemowe 10 I.5.5. X X X X X X X Systemowe 7 I.6.1. X Szybkie zwycięstwo 1 I.6.2. X X X X X X X X X X X X X Szybkie zwycięstwo 13 I.6.3. X Szybkie zwycięstwo 1 I.6.4. X X X X X X X Szybkie zwycięstwo 7 I.6.5. X X X X X X X Systemowe 7 I.6.6. X X X X X X X X X X X Systemowe 11 II.1.1. X Szybkie zwycięstwo 1 II.1.2. X X X X X X Szybkie zwycięstwo 6 II.1.3. X X X X X X X X X X X Systemowe 11 II.1.4. X X X X X X X X X X X X Systemowe 12 II.2.1. X X Systemowe 2 II.3.1. X X X Szybkie zwycięstwo 3 II.3.2. X X X Szybkie zwycięstwo 3 II.3.3. X X Szybkie zwycięstwo 2 II.4.1. X X Szybkie zwycięstwo 2 II.4.2. X Szybkie zwycięstwo 1 II.4.3. X X X Systemowe 3 II.5.1. X X X X X Szybkie zwycięstwo 5 II.5.2. X X X X X Szybkie zwycięstwo 5 II.5.3. X X X X X Szybkie zwycięstwo 5 II.5.4. X X X X X Systemowe 5 II.5.5. X X X X X Systemowe 5 II.5.6. X X X X X Systemowe 5 II.5.7. X X X X X Systemowe 5 II.5.8. X X X X X Systemowe 5 II.5.9. X X X X X Systemowe 5 II.7.1. X Szybkie zwycięstwo 1 II.7.2. X Szybkie zwycięstwo 1 II.7.3. X Szybkie zwycięstwo 1 II.7.4. X Szybkie zwycięstwo 1 II.7.5. X Szybkie zwycięstwo 1 II.7.6. X Szybkie zwycięstwo 1 II.7.7. X Szybkie zwycięstwo 1 III.4.1. X X X Systemowe 3 III.5.1. X X Szybkie zwycięstwo 2 IV.1.1. X X X X X Szybkie zwycięstwo 5 IV.1.2. X X Szybkie zwycięstwo 3 IV.1.3. X X X Szybkie zwycięstwo 3 IV.1.4. X X Szybkie zwycięstwo 2 IV.1.5. X X X Systemowe 3 IV.1.6. X X X Systemowe 3 IV.1.7. X X X Systemowe 3 IV.1.8. X X Systemowe 2 IV.3.1. X X Systemowe 1 IV.4.1. X X Szybkie zwycięstwo 2 IV.4.2. X X Szybkie zwycięstwo 2

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac

Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac Katarzyna Kaczkowska Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Sandomierz, 28-29 maja 2014 r. Cel warsztatów Cały cykl naszych spotkań ma na celu przede

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwent Marszałków Województw RP Inicjatywa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwent Marszałków Województw RP Inicjatywa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwent Marszałków Województw RP Inicjatywa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń 3-4 grudnia 2013r. Idea Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Specjalizacje Smart Specialisation. Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Inteligentne Specjalizacje Smart Specialisation. Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Inteligentne Specjalizacje Smart Specialisation Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 01 Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnych specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności: Toruń, 16 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

Reforma polityki spójności po 2013 r.

Reforma polityki spójności po 2013 r. Reforma polityki spójności po 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień 2009 r. 1 wprowadzenie 2 Debata wspólnotowa Kontekst debaty 4 raport kohezyjny przegląd budżetu UE i polityk wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja

Inteligentna specjalizacja Inteligentna specjalizacja - spełnienie warunku ex-ante przez Polskę grudzień 2012 Katarzyna Kaczkowska Naczelnik Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja

Inteligentna specjalizacja - spełnienie warunku ex-ante przez Polskę grudzień 2012 Katarzyna Kaczkowska Naczelnik Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 10

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY?

JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY? JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY? Najnowszy raport OECD z przeglądu polskiej współpracy rozwojowej (2017), s. 19: Wielkość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej [Polski] jako odsetek dochodu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości 2010 Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości STRESZCZENIE Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem.

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Mimo że instytucje pośredniczące ogłosiły już sporo konkursów na projekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Spotkanie edukacyjne KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, 15 września 2016 r. Andrzej Brzozowy //

Bardziej szczegółowo

Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS. Założenia konkursu

Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS. Założenia konkursu Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS Założenia konkursu Przesłanki wyboru obszaru konkursu Pojęcie płatności za rezultaty pojawiło

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wspólne Przedsięwzięcia NCBR z regionami

Wspólne Przedsięwzięcia NCBR z regionami Wspólne Przedsięwzięcia NCBR z regionami Jakub Murawski Wspólne przedsięwzięcie (WP) jest mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR wspólnie z Partnerem wspiera realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o.

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o. ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA AMT Partner Sp. z o.o. POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: 1. ok. 76,9 mld euro w programach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE

WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE Mieczysław Borówka Miejsce i rola Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w systemie planowania regionalnego w Wielkopolsce ROLA MONITOROWANIA

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Inteligentna specjalizacja w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Inteligentna specjalizacja w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 MNiSW \ Departament Strategii \ ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY NOWE NARZĘDZIE PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Rozwoju Regionalnego

KONTRAKT TERYTORIALNY NOWE NARZĘDZIE PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Rozwoju Regionalnego KONTRAKT TERYTORIALNY NOWE NARZĘDZIE PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Wydział Rozwoju Regionalnego Kontrakt Terytorialny Definicja wg. KSRR Kontrakt terytorialny stanowi instrument uzgadniania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

XII. Monitoring i ewaluacja

XII. Monitoring i ewaluacja XII. Monitoring i ewaluacja Schemat prowadzenia ewaluacji oraz monitoringu został wypracowany w ramach konsultacji społecznych. Efektem zebranych danych w społeczności lokalnej jest wysokie zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Program Europa Środkowa

Program Europa Środkowa Regionalne spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania o środki w programach BSR i CE, Gdańsk, 20 października 2014 r. Program Europa Środkowa 2014-2020 Agnieszka Burda, Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011 1 Plan Komunikacji projektu samooceny CAF Gminy Zapolice Zapolice, lipiec 2011 1 2 SPIS TREŚCI: str. Wprowadzenie... 3 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie... 3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Wieloletni program współpracy rozwojowej 2016-2020 kryteria wyboru priorytetów geograficznych materiały robocze Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo