No, but they plan. Yes Yes Yes. No No No Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No No. No Yes No No No Yes Yes No No Yes No No Yes No

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "No, but they plan. Yes Yes Yes. No No No Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No No. No Yes No No No Yes Yes No No Yes No No Yes No"

Transkrypt

1 wg CEPT ECC PT TRIS Polska zieloną wyspą? Austria Croatia Denmark Finland Germany Latvia Lithuania Montenegro Norway Poland Portugal Romania Spain Sweden Supervision of QoS for electronic communications services Yes, US Yes, Voice Yes Yes, Voice, Internet, US Yes, US Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes, US Yes Yes QoS requirements (parameters, Key Performance Indicators (KPI)) for Residential Internet Access No, but they plan No, but they plan No Yes No, but they plan Yes Yes Yes No, as guideline Yes No, but they plan Yes Yes No Deal with end users complaints Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes Minimum service quality requirements for Internet Access which to be included in end users contracts Providing the measurements/evaluation of QoS parameters of Residential Internet Access in the context of dealing with end users complaints No No No Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No No No Yes No No No Yes Yes No No Yes No No Yes No Evaluated QoS parameters: Data speed N/A Yes N/A N/A N/A Yes Yes N/A Yes Yes Yes Yes Yes N/A Other parameters (e.g. latency, packet loss) N/A No N/A N/A N/A Yes Yes N/A Yes Yes Yes Yes Yes N/A Is own Internet Access QoS parameters measurement system N/A in plan N/A N/A N/A Yes Yes N/A Yes Yes No No No N/A wg Raportu Nr 195 CEPT ECC PT TRIS z lutego 2013

2 Jakość usług telekomunikacyjnych - Otwarty Internet? Tak, ale.. M. Jolanta Podolska Adam Siewicz Departament Kontroli i Egzekucji KSTiT 13 Gdańsk 2

3 Agenda 1. Zasady Otwartości Internetu i Neutralności Sieci 2. Memorandum o jakości - Inicjatywa Prezesa UKE 3. Akceptowalne praktyki naruszenia OI i NN 4. Złe praktyki naruszenia OI i NN 5. Przykłady przejrzystości w zakresie QoS w umowach i regulaminach dla Klientów usług telekomunikacyjnych 6. Pytania do dyskusji 3

4 Otwarty Internet co to znaczy? Każda osoba na świecie podłączona do Internetu powinna mieć swobodny dostęp w granicach prawa - do wybranych przez nią treści oraz do ich rozpowszechniania lub korzystania z dowolnych aplikacji, usług, przyłączanych urządzeń oraz trybów komunikacji bez żadnych ograniczeń ze strony rządu czy dostawcy usługi (ISP). 4

5 Otwartość Internetu i Neutralność Sieci Użytkownicy końcowi 1. Mają pełną swobodę łączenia się z publicznymi zasobami Internetu 2. Swobodnie docierają do każdej legalnej treści i rozpowszechniają każdą legalną informację i treść 3. Korzystają z dowolnej aplikacji i wybranej usługi 4. Stosują dowolne platformy i tryby komunikacji 5. Przyłączają każde urządzenie 6. Mają prawo do przejrzystych informacji w ofertach, umowach oraz o jakości faktycznie świadczonych usług Dostawcy usług i treści 1. Docierają do każdego użytkownika w sieci 2. Oferują każdą legalną treść 3. Oferują każdą usługę i aplikację 4. Traktują wszystkie treści tak samo 5. Nie stosują praktyk dyskryminacyjnych poprzez ograniczanie i blokowanie strumieni danych 6. Stosują priorytetyzację ruchu 7. Powinni zapewniać przejrzyste informacje w ofertach i umowach, w tym informować klientów o wszelkich wprowadzanych procedurach w celu pomiaru i organizacji ruchu oraz jak one mogą wpłynąć na jakość usług5

6 Przejrzystość w dokumentach UE i w Polsce Grupa Robocza ERG BEREC BEREC Guidlines for Quality of Service in the scope of Net Neutrality ECC Report 195 Monitoring of Quality of Residental Internet Access Service Pre-selected minimal set of technical parameters and measurement methods. Best practises Strategia Regulacyjna do roku 2015 Prezesa UKE CEL 3: Wzmocnienie pozycji konsumenta i zapewnienie wymaganego poziomu jakości usług M. Jolanta Podolska

7 Dyrektywa 2002/22/WE Art. 20 Umowy Ust. 1 ppkt. b) powinny m.in. zawierać informacje dotyczące wszelkich procedur wprowadzonych przez przedsiębiorstwo w celu pomiaru i organizacji ruchu,.., oraz informacje o tym, jak procedury te mogą wpłynąć na jakość usług Art. 21 Przejrzystość i publikowanie informacji Obowiązek publikowania przejrzystych, porównywalnych, odpowiednich i aktualnych informacji.na temat warunków dostępu do usług dostarczanych użytkownikom końcowym i konsumentom Art. 22 Jakość usług Ust. 1 Regulator, może wymagać od przedsiębiorstw świadczących publicznie dostępne sieci lub usługi łączności elektronicznej publikowania porównywalnych, odpowiednich i aktualnych informacji dla użytkowników końcowych na temat jakości swoich usług Art. 22 Jakość usług Ust. 3 Aby zapobiec pogorszeniu się jakości usług oraz utrudnień lub spowolnień ruchu w sieciach, państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły nałożyć na przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności minimalne wymogi w zakresie jakości usług

8 Dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych Dyrektywa 2005/29/WE PE i Rady z 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych przez Przedsiębiorców wobec konsumentów na rynku wewnętrznych m.in. takich jak: - zaniechania udzielania pełnych informacji o istotnych cechach produktu - wprowadzanie uciążliwych barier pozaumownych nakładanych przez przedsiębiorcę w przypadku, gdy konsument chce korzystać z praw wynikających z umowy, w tym prawa do wypowiedzenia umowy lub do rezygnacji z tego, czy też zamiennego/innego produktu danego przedsiębiorcy których przeciętny konsument potrzebuje w celu podjęcia świadomej decyzji co do transakcji). Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich np. w sektorze telekomunikacyjnym jest powszechnie praktykowane tworzenie ogólnych warunków umów w związku z tym tworzona jest znaczącą nierównowaga praw stron ze szkodą dla konsumenta. Określa również wymogi dotyczące prezentacji warunków umowy, w prostym i zrozumiałym języku, i stwierdza, że w przypadku wątpliwości dotyczących treści postanowienia, interpretacja powinna być na korzyść konsumenta. 8

9 Uczciwe praktyki przykład ARCEP Ustawa CPCE art. II L.32-1 (umowy) - Dostawcy usług powinny określić w swoich ofertach przejrzyste, dostępne, dokładne, zrozumiałe i kompletne informacje co do taryfy lub wymagań technicznych, w celu ich prezentacji klientowi. Zalecenie ARCEP W ofercie handlowej oraz w umowie na usługi ł.e. oraz w zmianach w trakcie trwania umowy ISP powinien dostarczyć użytkownikowi końcowemu jasne, dokładne i właściwe informacje co do: usług i dostępnych aplikacji, QoS i ewentualnych ograniczeń w usługach, stosowanych praktyk zarządzania ruchem i ich wpływie na jakość. Zalecenie ARCEP ISP ma zapewnić konsumentom łatwe w użyciu narzędzia pomiarowe do badania parametrów technicznych usługi dostępu do Internetu: przed podpisaniem umowy, ma być oszacowany ruch i według tego ruchu oferowany poziom QoS dla różnych rodzajów usług oferowanych przez ISP (określenie ceny abonamentu klienta), po zakupie usługi ma być zapewniona prędkość na jego łączu (wg oferowanego poziomu QoS). 9

10 Wskazania KE Końcowy dokument grupy roboczej KE (Brussels, SWD(2013), 271 ) co do funkcjonowania rynku dostępu do Internetu i usług prezentowanego z perspektywy konsumenta UE podkreśla m.in. prawa i korzyści dla konsumentów. 1. Większy wybór dla konsumentów poprzez zwiększenie konkurencji na rynku dostawców usług szerokopasmowych 2. Nowe prawa konsumentów do zmiany dostawcy w ciągu 1 dnia oraz w zakresie przejrzystej i porównywalnej informacji o ofertach i cenie 3. Lepsza informacja dla konsumentów w umowach, a w szczególności na temat minimalnych poziomów jakości usług, odszkodowaniach i refundacjach za niespełnienie tych poziomów 4. Wzmocnienie niezależności i uprawnień Krajowych Organów Regulacyjnych poprzez np. tam gdzie jest konieczne nałożenie na dostawcę usług minimalnych wymogów jakości 10

11 Uczciwe praktyki w przykłady UE Instytucje i kraje UE wprowadzają zasady przejrzystości informacji i wymagań o świadczonych usługach co do: informowania na temat jakości świadczonych usług przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji umowy (w tym opcja on trial ) oraz przy jakichkolwiek zmianach narzędzi (sprzętowych i programowych dla użytkownika) informujących na bieżąco o poziomie jakości danej usługi aktualizowanych informacji dla konsumenta na temat funkcji i warunków oferty oraz abonamentu określenia istotnych wskaźników dostarczania usługi według różnych profili - wskaźniki profili mają być ujednolicone dla wszystkich dostawców naruszenia praw użytkownika/klienta polegające na wymuszaniu łączenia usługi, okresu umowy i urządzenia końcowego (bundled services) poprzez tzw. wiązanie umową klienta (w okresie początkowym i nie tylko) ofertą tzw. pakietu 11

12 Akceptowalne praktyki naruszania NN Zarządzanie ruchem Priorytetyzacja ruchu Blokowanie ruchu szkodliwego zgodnie z przepisami prawa Eliminowanie treści nielegalnych Przeciwdziałanie atakom na sieć i jej zasoby Gdy nie wprowadzają uciążliwości dla klientów Gdy nie wprowadzają ograniczenia konkurencji Gdy istnieją dopuszczalne prawem przesłanki 12

13 Zarządzanie ruchem internetowym Powszechna praktyka stosowana przez przedsiębiorców dla bezpiecznego i efektywnego zarządzania siecią Techniki zarządzania ruchem muszą być przejrzyste, by nie dochodziło do dyskryminacji klientów, dostawców usług i treści oraz innych użytkowników sieci Przedsiębiorcy stosują procedury służące pomiarowi i organizacji ruchu na połączeniu z siecią, aby zapobiec osiągnięciu pojemności łącza lub jej przekroczeniu, a tym samym zapewnić odpowiednią jakość wszystkim swoim Klientom Ale Zgodnie z Art. 20 Umowy Ust. 1 ppkt. b) klienci powinni być informowani o stosowaniu tych procedur oraz wyjaśnieniu jak one mogą wpłynąć na jakość świadczonych dla nich usług. 13

14 Złe praktyki naruszające zasady OI i NN Praktyki oligopolistyczne Blokowanie lub ograniczanie legalnego ruchu np. dostępu do usług (VoIP), stron www Ograniczanie szybkości wymiany plików P2P, strumieniowych transmisji video Nierówne traktowanie danych przez konkurujące Podmioty Faworyzowanie podmiotów, które są w stanie zapłacić za priorytetowe traktowanie Blokowanie przekazu TV przez Internet Brak informacji na temat wskaźników jakości świadczonych przez dostawców usług 14

15 Projekt Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie NN m.in. w zakresie informacji dla użytkowników w tym: na temat stosowanych praktyk zarządzania ruchem i ich wpływie na dostępność usług internetowych Dostępnych, wiarygodnych narzędzi teleinformatycznych tzw.speed testów dostępnych narzędzi porównawczych fora dyskusyjne

16 Badania konsumenckie w UE luty-sierpień 2014 r. Zdaniem KE przejrzystość odgrywa kluczową rolę w promowaniu Otwartego Internetu i Neutralności Sieci dlatego w badaniach konsumenckich zostaną zbadane m.in. następujące jej cechy: Dostępność (można łatwo znaleźć i zidentyfikować) Zrozumiałość (czytelne, niezbyt techniczne) Sensowność (istotność dla konsumentów) Porównywalność (podobna prezentacja ) Dokładność (rzetelne i dokładne)

17 Memorandum o jakości podpisane przez Prezesa UKE z Sygnatariuszami w Warszawie 26 października 2012 r. Celem nadrzędnym Memorandum jest stworzenie platformy współpracy dla realizacji następujących celów: wzmocnienie pozycji konsumenta poprzez: - dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji o jakości faktycznie świadczonych usług, a nie tylko deklarowanych w regulaminach i umowach - zapewnienie wymaganego poziomu jakości usług tworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego promującego możliwość samoregulacji dla Przedsiębiorców poprzez konkurencyjność pomoc przedsiębiorcom w skutecznym wypełnianiu obowiązku wynikającego z art Pt 17

18 Przedmiotem Memorandum o jakości jest wspólne ustalenie 1. Wykazu wskaźników jakości usług i ich definicji, które będą publikowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 2. Metodologii dokonywania obiektywnego pomiaru wskaźników jakości 3. Trybu oraz formy informowania o wskaźnikach jakości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych m.in. w ofertach, umowach, czy w inny dostępny powszechnie sposób 18

19 Grupa Robocza ds. Wskaźników Administracyjnych (GRA) rekomenduje wskaźniki: wskaźnik reklamacji poprawności faktur średni czas oczekiwania na połączenie z personelem Grupa Robocza ds. Wskaźników Technicznych (GRT) pracuje nad następującymi wskaźnikami: Zasięg (R, predykcja) dla usługi głosowej: Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych (S, rr i R, rt) Wskaźnik jakości mowy (R, rt) Wskaźnik połączeń przerwanych (R, rt) dla usługi dostępu do Internetu Prędkość transmisji danych (up/down) (S, rt i R, rt) Opóźnienie (S, rt i,r, rt) dla usługi SMS Procent wiadomości dostarczanych w ciągu 10 s z populacji wszystkich wysłanych wiadomości (R, rt) 19

20 Dostawca A Przykład regulaminu Dane o jakości usług telekomunikacyjnych Operator świadczy usługi..w zakresie istniejących możliwości technicznych: Operator świadczy usługi zgodnie ze standardami poszczególnych technologii. Operator świadczy usługi..w zasięgu Sieci oraz z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych innych operatorów... Min. oferowany poziom jakości usługi połączeń głosowych w telefonii mobilnej MOS wynosi 3.0 dla 95% próbek zgodnych ze wzorcem. Min. oferowany poziom jakości usługi transmisji danych w usłudze mobilnego Internetu wynosi 8 kbps (down) oraz 8 kbps (up)a (oba parametry przez minimum 95% czasu trwania transmisji danych). Czas wstępnego przyłączenia wynosi (licząc od zawarcia Umowy): 10 dni dla usług mobilnych, 10 dni dla usług konwergentnych, 3 miesiące dla usług stacjonarnych świadczonych na łączach innego operatora. Aktualne informacje o jakości.publikowane są na stronie internetowej Operator stosuje procedury służące pomiarom i organizacji ruchu w sieci, których celem jest zapobieganie osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza. Stosowanie tych procedur optymalizuje jakość usług. 20

21 Dostawca B Przykład regulaminu Zakres i jakość usług Operator B świadczy usługi o jakości zgodnej z europejskimi standardami ETSI, ITU., W uzasadnionych przypadkach Operator może ograniczyć dostępność niektórych kierunków połączeń międzynarodowych... Podczas uzyskiwania przez Abonenta połączeń w sieciach telekom. innych operatorów jakość świadczonych usług może być inna niż w sieci Operatora B. Operator świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych. Operator zapewnia zasięg usług głosowych dla co najmniej 98% powierzchni Polski jako wynik symulacji sygnału o poziomie -99dBm na zewnątrz budynków z ufnością 75%. Operator zapewnia zasięg usług transmisji danych dla co najmniej 98% powierzchni Polski jako wynik symulacji sygnału o poziomie -97dBm na zewnątrz budynków z ufnością 75%. Operator uruchamia procedury organizacji ruchu w swojej sieci, mające na celu zapobieżenie osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza. Stosowane procedury pozostają bez negatywnego wpływu na jakość usług świadczonych w sieci Operatora 21

22 Dostawca C Przykład regulaminu Operator świadczy Usługi w ramach istniejących możliwości technicznych, o jakości zgodnej z normami ETSI Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z usług lub aplikacji znajdują się w regulaminach Ofert Promocyjnych lub poszczególnych regulaminach korzystania z tych usług bądź aplikacji, jeżeli Operator wprowadził takie ograniczenia. Minimalna oferowana jakość usługi transmisji danych odpowiada przepływności danych w kierunku do i od Użytkownika na poziomie 8 kbps przez 95% czasu trwania transmisji danych. Operator C nie gwarantuje przepustowości transmisji danych oraz ich bezpieczeństwa w przypadku, gdy dane te opuszczają infrastrukturę Sieci Telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej Operatora Operator stosuje procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej Sieci.. Szczegółowe informacje w zakresie nie stanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczące wpływu tych procedur na jakość świadczonych usług są na stronie www Operatora 22

23 Dostawca D Przykład regulaminu Operator świadczy usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości technicznych. Orientacyjna mapa zasięgu poszczególnych technologii jest dostępna na stronie Operatora D. Zasięg ma charakter informacyjny i nie może być podstawą do zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Operator D nie gwarantuje minimalnej szybkości transmisji danych do zasobów dostępnych w sieci Internet. 23

24 Dostawca E Przykład regulaminu Dostawca Usług wprowadził procedury mające na celu pomiar i organizację ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza polegające na współpracy z podmiotami dostarczającymi infrastrukturę w przypadku Usług świadczonych przy wykorzystaniu sieci innego operatora oraz procedury wewnętrzne polegające w szczególności na zarządzaniu transmisją danych oraz zarządzaniu infrastrukturą i urządzeniami służącymi do świadczenia Usług, w tym usługi dostępu do Internetu. W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia pojemności łącza w zakresie świadczonej Usługi może wystąpić czasowe lub trwałe obniżenie jakości świadczonej Usługi oraz może wystąpić Awaria łącza. Dostawca Usług nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji w ramach świadczonych Usług, z zastrzeżeniem działań, jakie Dostawca Usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i Usług oraz przypadków określonych w. Regulaminu. Dostawca może zawierać z Abonentami specjalne umowy z gwarantowanym poziomem usług i w takim przypadku postanowienia umowy dotyczące usuwania awarii lub usterek oraz przyznania bonifikat są nadrzędne względem postanowień Regulaminu. 24

25 Dostawca F - umowa 25

26 Dostawca G - umowa 26

27 Czy obecne są narzędzia regulacyjne w odniesieniu do przejrzystości ofert, umów i aktualnych informacji o jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych są wystarczające? Pytania do dyskusji Na ile precyzyjnie dostawcy usług telekomunikacyjnych powinni informować klientów o konkretnym wpływie stosowanych procedur zarządzania ruchem i pomiarach na jakość świadczonych usług? Kto powinien dostarczać Klientom narzędzia oceny jakości usługi dostępu do Internetu? Czy umowy i regulaminy dla klientów indywidualnych są przejrzyste i zrozumiałe? Czy jest praktykowane zawieranie umów indywidualnych ( szytych na miarę, a nie na warunkach ramowych? Czy dostawcy powinni w ofertach narzucać jednostronnie urządzenia i aplikacje? Gdzie kończy się sieć dostępowa? 27

28 Zapraszam do dyskusji

Urząd Komunikacji Elektronicznej. O JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Przewodnik dla Klienta Część 1

Urząd Komunikacji Elektronicznej. O JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Przewodnik dla Klienta Część 1 Urząd Komunikacji Elektronicznej O JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Przewodnik dla Klienta Część 1 Warszawa Maj 2014 1. WPROWADZENIE Zapewne wielu z nas użytkowników usług telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym

Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym Urząd Komunikacji Elektronicznej Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym wersja robocza 1.02, z dnia 2013.12.16

Bardziej szczegółowo

KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH

KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH Europejska agenda cyfrowa NOTA PRAWNA Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile PRzePis wstępny, definicje 1 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Czas na monitorowanie jakości usług

Czas na monitorowanie jakości usług Czas na monitorowanie jakości usług 1. Stan wdrożenia Memorandum o jakości UKE (J.Knaup) 2. Monitorowanie usług w sieciach mobilnych NOTEL 3. Wyniki pomiarów sieci mobilnych w Poznaniu Systemics PAB 4.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

22 lipca 2009 r. UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

22 lipca 2009 r. UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 22 lipca 2009 r. UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Czteroletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw marzec 2008 r. Czteroletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrument zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych

Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrument zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych 8(2) 2013 Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrument zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych Podstawy przetwarzania danych w celach marketingowych w świetle przepisów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI J. Wilczewski [red.] OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. M. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę Postanowienia ogólne Definicje 1 1. Niniejszy regulamin określa standardowe, ogólne warunki świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne telefonii internetowej

Regulacje prawne telefonii internetowej Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Wojciech Rosiak Nr albumu: 223827 Regulacje prawne telefonii internetowej Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem dr Marcina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja Polska S.A. Karta Równoważności

Telekomunikacja Polska S.A. Karta Równoważności Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, marzec 2009 WERSJA FINALNA TP S.A. II TP S.A. SPIS TREŚCI: 1 Słownik skrótów i definicje pojęć... V 2 Streszczenie menedżerskie... 7 3 Wprowadzenie Karty Równoważności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych zwany dalej Regulaminem, określa warunki I zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A.

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Urząd Komunikacji Elektronicznej Lipiec 2009 Strona 1 z 204 1. Przyczyny rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego Poznań, dnia 22 października 2014 roku wspólnicy: Kosma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy i internet

Handel międzynarodowy i internet C 67 E/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Handel międzynarodowy i internet P6_TA(2009)0049 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie handlu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-12-19 Zmiany aktu: 2009-12-19 Dz.Urz.UE.L Nr 337 poz. 11 2006-05-03 Dz.Urz.UE.L Nr 105 poz. 54 Art.

brzmienie od 2009-12-19 Zmiany aktu: 2009-12-19 Dz.Urz.UE.L Nr 337 poz. 11 2006-05-03 Dz.Urz.UE.L Nr 105 poz. 54 Art. brzmienie od 2009-12-19 Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

DLA ABONENTÓW [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

DLA ABONENTÓW [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo