Wyser Poland. Standardy Operacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyser Poland. Standardy Operacyjne"

Transkrypt

1 Wyser Poland Standardy Operacyjne

2 Wyser Sp. z o.o. jest częścią grupy Gi Group, największej we Włoszech grupy, świadczącej usługi rekrutacyjne oraz wiodącej międzynarodowej firmy zajmującej się również innymi usługami HR (outplacement, AC, etc.). Wyser to międzynarodowa firma, która zajmuje się wyszukiwaniem i selekcją Kandydatów na stanowiska specjalistyczne oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Wyser posiada ponad 15 biur m.in. w Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Czech Republic, India, Italy, Latvia, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Spain, Turkey. Polski oddział firmy istnieje od 2012r. Cechą, która wyróżnia WYSER spośród innych firm doradczych i rekrutacyjnych, jest system rekrutacji w oparciu o podział na wyspecjalizowane dywizje oraz bardzo wysoki poziom obsługi klientów i kandydatów. Dywizje/specjalizacje w Wyser: Finance & Banking Legal & Accountancy Construction & Property IT & Telecom Engineering & Logistics Wkrótce planowane jest otwarcie kolejnych dywizji, w tym m.in.: Sales & Marketing Pharma Standardy operacyjne służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być udostępniane nikomu poza pracownikami firmy. W przypadku naruszenia standardów operacyjnych lub ich udostępnienia osobom spoza struktury Wyser, przełożony może zastosować działania dyscyplinujące zgodnie z polskim prawem, np. upomnienie ustne, upomnienie pisemne, a w przypadku powtarzających się naruszeń, zwolnienie z pracy. Strona 2 z 15

3 1. ORGANIZACJA I PODZIAŁ TERENOWY PRACY w Wyser Sp. z o.o. Konsultanci wykonują telefony sprzedażowe (market call) do firm znajdujących się w regionie biura, w którym pracują: Biuro w Warszawie: cała Polska. (W momencie otwarcia nowych biur ustalenia ulegną zmianie). (Klienci pozyskani sprzed dnia wejścia w życie niniejszych standarów są przypisani właściwie do biura\dywizji\konsultanta, który je pozyskał). 2. SPLITS a) Konsultanci wykonują telefony sprzedażowe (market call) do menedżerów liniowych lub działów HR firm, przypisanych do ich dywizji (z regionu i określonego sektora rynku) lub menedżerów liniowych firm spoza sektora. W przypadku projektu zakończonego sukcesem (placement), konsultanci otrzymują prowizję. b) W przypadku, gdy status klienta jest oznaczony w systemie GiRM, jako Active (podpisana umowa z klientem), konsultant, który chce wykonać telefon do działu HR/Managera działu firmy klienta musi skontaktować się z opiekunem klienta (osoba, która wynegocjowała i doprowadziła do podpisania umowy lub jest w ciągłej relacji z klientem) w celu uzyskania zgody. Konsultant, który chce wykonać telefon sprzedażowy do klienta, z którym w przeciągu ostatnich trzech miesięcy (licząc od ostatniego dokonanego wpisu w GiRM) inny konsultant był w kontakcie, musi również zwrócić się o zgodę na wykonanie takiego telefonu do tego konsultanta. c) Opiekun klienta (zarówno konsultant, jak i team leader), który nie wyraził zgody na wykonanie telefonu (market/bd call) przez innego konsultanta ma trzy dni (pracujące) na skontaktowanie się z klientem i odznaczenie market/bd call w GiRM. W przypadku braku odznaczenia w systemie jakiejkolwiek aktywności w tym czasie, konsultant ma prawo wykonywać telefony do klienta bez konieczności uzyskania zgody. W przypadku projektu zakończonego sukcesem (placement) otrzyma 100% prowizji. d) W przypadku negocjowania warunków umowy z klientem przypisanym do innej dywizji, gdy warunki te wykraczają poza standardową umowę, konsultant ma obowiązek włączyć do negocjacji team lidera lub konsultanta odpowiedniej dywizji. e) W przypadku, gdy Manager/Team Leader lub konsultant pozyskuje projekt spoza obszaru własnej dywizji, przekazuje projekt do realizacji odpowiedniej dywizji. Konsultant realizujący projekt otrzymuje 80% prowizji, zaś 20% prowizji trafia do konsultanta przekazującego projekt. Warunkiem splitu jest przedstawienie konsultantowi realizującemu projekt podpisanej umowy z klientem i zamówienia. f) W przypadku, gdy Manager/Team Leader lub konsultant otrzymuje projekt spoza obszaru własnej dywizji, zleca projekt do realizacji odpowiedniej dywizji i zostaje osobą zarządzającą danym klientem oraz procesem rekrutacyjnym (tzw. Account Manager) otrzymuje 30% prowizji, zaś 70% prowizji trafia do konsultanta prowadzącego projekt. Warunkiem splitu jest przedstawienie konsultantowi realizującemu projekt podpisanej umowy z klientem i zamówienia. g) W przypadku, gdy Manager/Team Leader lub konsultant otrzymuje projekt do realizacji na skutek przekazania go wewnątrz własnej dywizji i zostaje osobą zarządzającą danym klientem oraz procesem rekrutacyjnym (tzw. Account Manager) otrzymuje 30% prowizji, zaś 70% prowizji trafia do konsultanta prowadzącego projekt. h) Account Manager ma obowiązek załączać na wysyłanych do klienta mailach, każdego Managera/Team Leadera lub/i konsultanta, którego kandydatów rekomenduje. Strona 3 z 15

4 i) W przypadku, gdy Manager/Team Leader lub konsultant nawiąże kontakt z klientem spoza własnej dywizji i doprowadzi do podpisania umowy (ramowej lub projektowej dla innej dywizjij) otrzyma 20% prowizji z pierwszego zrealizowanego projektu. j) Wszystkie działania muszą być odznaczone w GiRM, co obejmuje każdy telefon do klienta (wraz z danymi kontaktowymi: numer tel, ), ze szczegółową informacją, z kim odbyła się rozmowa, czego konsultant się dowiedział, kiedy może ponowić telefon, etc. k) Wyspecjalizowany konsultant, który zarejestrował firmę w GiRM jako Active (podpisana umowa) ma prawo do otrzymywania bieżących informacji odnośnie projektów prowadzonych dla klienta przez innego konsultanta. Opiekun klienta przekazuje projekty rekrutacyjne zlecone przez klienta do innych dywizji zgodnie ze specjalizacją. Status opiekuna klienta staje się nieważny, jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie zostaną odznaczone w GiRM żadne aktywności w odniesieniu do konkretnego klienta. l) Zarejestrowany w Ginius kandydat, po spotkaniu z konsultantem, który załączył raport ze spotkania, staje się kandydatem przypisanym do danego konsultanta (konsultant jest właścicielem kandydata). W przypadku, gdy inny konsultant zaangażuje tego kandydata do swojego projektu w ciągu trzech miesięcy od daty interview (okres ten jest liczony od daty interview do daty sent CV ), co w rezultacie zakończy się placementem, jest on zobowiązany do przekazania 50% całkowitej wartości projektu właścicielowi kandydata. Zwrot kosztów w ramach gwarancji za kandydata dotyczy w równej mierze obu konsultantów. m) W przypadku projektów retained również 50% wartości projektu. 100% trzeciej raty, jeżeli jest to kwota mniejsza niż 50% całkowitej wartości projektu. Zwrot kosztów w ramach gwarancji za kandydata dotyczy w równej mierze obu konsultantów. Warunkiem otrzymania przez konsultanta 50% prowizji za kandydata jest załączenie raportu ze spotkania z kandydatem, w standardowym layoucie WYSER, do karty kandydata w Ginius. Raport powinien zawierać informacje o silnych stronach kandydata, motywacji, oczekiwaniach finansowych, okresie wypowiedzenia i planach rozwoju zawodowego. Ponadto, w rekordzie kandydata powinny znaleźć się informacje na temat preferowanych pracodawców, lokalizacji pracy oraz firm, do których nie należy zgłaszać kandydatury danej osoby. Warunki splitów z biurami Wyser i Gi Group na świecie (poza Polską): Wszystkie splity międzynarodowe to zawsze 30% dla osoby/biura zlecającego projekt i 70% dla konsultanta/biura realizującego projekt. Wszystkie decyzje związane z przydziałem realizacji projektu danemu konsultantowi powinny uwzględniać schemat postępowania: Region Dywizja Stanowisko. 2. DOKUMENTY WYSYŁANE DO KLIENTÓW PRZEZ Wyser Sp. z o. o. Wszystkie standardowe wzory dokumentów są dostępne na dysku W:/!Search&Selection/ WYSER: Standardowa umowa success fee i ratalna (retainer) - wersja w języku polskim i angielskim Zlecenie projektu rekrutacyjnego (job order) Standardowe materiały marketingowe WYSER (prezentacje, papier firmowy, formy graficzne) Oraz wiele innych użytecznych plików i dokumentów Strona 4 z 15

5 3. WARUNKI FINANSOWE W UMOWACH HANDLOWYCH Z KLIENTAMI Wyser Standardowa kwota w umowie success fee wynosi 20% rocznego wynagrodzenia kandydata na określonym stanowisku, a jej płatność następuje w momencie rozpoczęcia pracy przez kandydata. Standardowa kwota w umowie retained wynosi 25% rocznego wynagrodzenia kandydata, a jej płatność następuje w trzech ratach: 1/3 w momencie podpisania umowy i przesłania zlecenia przez klienta 2/3 w momencie zatrudnienia wybranego kandydata przez klienta (w dzień rozpoczęcia pracy) Konsultanci Wyser wszystkich dywizji sprzedają usługę success fee oraz retainer. W przypadku zgłoszenia przez klienta zapotrzebowania na usługę retained zlecenie zostaje skonsultowane z BM, TL lub konsultantem odpowiedniej dywizji. Konsultant może obniżyć standardową kwotę/fee w umowie do poziomu 16,6%. Warunki umowy odbiegającej od tej zasady muszą być każdorazowo uzgodnione Business Managerem lub Country Managerem i wymagają ich zgody pisemnej (via ). Standardowy okres płatności wynosi 14 dni. W przypadku wydłużenia okresu płatności do 30 dni należy uzyskać zgodę Business Manager Wyser, a w przypadku wydłużenia okresu płatności ponad 30 dni zgodę Finance Director Doroty Roter. Nowa umowa z klientem (lub przyjęcie nowego zlecenia) nie może zostać zawarta w sytuacji, gdy klient zalega z płatnościami na kwotę przewyższającą PLN lub nie zrealizował płatności w przypadku dwóch kolejnych projektów. Faktury za usługi WYSER są wystawiane przez Konsultantów poprzez system GiRM a następnie weryfikowane i wysyłane przez dział księgowości. Wystawiona faktura jest wysyłana pocztą, a także, na prośbę klienta, jej skan może być wysłany wcześniej mailem do klienta celem akceptacji i wykluczenia błędów, z cc do konsultanta, który zrealizował projekt. Faktury wystawiane są na podstawie wystawienia faktury w systemie GiRM w dniu rozpoczęcia pracy przez kandydata lecz nie później niż w ciągu dwóch dni od tego dnia. 4. ŚCIEŻKI KARIERY W Wyser. Po każdym przepracowanym okresie 12 miesięcy następuje indywidualna rozmowa konsultanta z bezpośrednim przełożonym (career review), która ma na celu podsumowanie pracy konsultanta i przedyskutowanie poszczególnych aspektów życia zawodowego. Podstawą rozmowy są osiągnięcia sprzedażowe konsultanta, mocne i słabe strony, kluczowe kompetencje, aktywność w postaci KPI, oceny klientów i kandydatów oraz indywidualny wynik sprzedaży. Założeniem career review jest określenie planu rozwoju i sformułowanie celów do osiągnięcia w kolejnym okresie. STANOWISKA W Wyser i ścieżka kariery stanowią załącznik do niniejszych Standarów. SCHEMAT PROWIZJI Strona 5 z 15

6 PROWIZJA ZA MIESIĘCZNY WYNIK INDYWIDUALNY: Sprzedaż netto na poziomie nie mniejszym od lower treshold konsultanta uprawnia do uzyskania prowizji. Konsultant otrzymuje prowizję z przedziału między lower a higher treshold oraz od kwoty ponad higher treshold. Aby obliczyć lower treshold: wynagrodzenie konsultanta x 1,2 x 2,5 Aby obliczyć higher treshold: wynagrodzenie konsultanta x 1,2 x 3,5 Pracownik Wyser jest uprawniony do otrzymania prowizji w wysokości 10% kwoty brutto ze sprzedaży ogłoszenia prasowego w imieniu klienta w formacie graficznym Wyser. 5. Standardy Wyser obsługa kandydata i klienta (aftercare) a) Automatyczne elektroniczne potwierdzenie otrzymania CV dział IT b) Telefony z podziękowaniami do wszystkich kandydatów, którzy wzięli udział w spotkaniu z konsultantem c) Telefon do klienta i kandydata na tydzień przed rozpoczęciem pracy przez kandydata d) Telefon do klienta i kandydata tydzień po rozpoczęciu pracy przez kandydata e) Telefon do klienta i kandydata miesiąc po rozpoczęciu pracy przez kandydata f) Telefon z informacją zwrotną do wszystkich kandydatów odrzuconych przez klienta w procesie rekrutacji (w każdym przypadku). 6. Standardy dotyczące komunikacji wewnętrznej a) Wszyscy Konsultanci uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach zespołowych organizowanych przez Team Manager lub Business Manager. b) Spotkania podsumowujące miesiąc są organizowane przez Business Managera. 7. Standardy dotyczące prezentacji i promocji firmy a) Każdy pracownik jest odpowiedzialny za tworzenie profesjonalnego wizerunku WYSER. b) Wszystkie materiały prezentacyjne i promocyjne muszą odzwierciedlać firmowe zasady i kolorystykę. c) Wszystkie materiały prezentacyjne i promocyjne oraz planowe działania muszą zostać zaakceptowane przez Business Manager. d) Działania na większą skalę oraz działania, które ponoszą za sobą koszty muszą zostać zaakceptowane przez przełożonego. 8. Standardy dotyczące aktywnosci pracownika (minimalne miesięczne wskaźniki KPI) Konsultant realizuje target sprzedażowy i osiąga minimalne tygodniowe/miesięczne wskaźniki pracy. Key Performance Indicator (KPI) minimalne wartości dla wszystkich Konsultantów: Internal Interview Calls/ Aftercare Sendouts Per Week Business call 1st & 2nd Client I/V Offers to Placements candidates 1 (per month) 0 New jobs on Client visits Business calls 5 (per month) 2 15 Telefon do klienta odznaczamy, jako business call jeżeli w jego rezultacie: Identyfikujemy osobę odpowiedzialną za rekrutację po stronie klienta (osoba decyzyjna z działu HR, menedżer liniowy). Uzyskujemy informacje o aktualnych potrzebach rekrutacyjnych klienta (lub zapotrzebowaniu na inne usługi, które WYSER może zaoferować: ogłoszenie w prasie, Internecie. Strona 6 z 15

7 Prezentujemy szczegóły dotyczące aktualnych warunków współpracy, umowy Przyjmujemy zlecenie od obecnego lub nowego klienta. Prezentujemy, sprzedajemy kandydata, także w przypadku klientów, z którymi jest podpisana umowa ramowa. Nie odznaczamy telefonu jako Business call, gdy dotyczy on wyłącznie regularnej pracy związanej z administracją projektu rekrutacyjnego (np. umawianie spotkań, etc.). 9. Dress code - wytyczne dotyczące ubioru: W całościowym toku pracy pracownik powinien zachowywać odpowiedni wygląd odzwierciedlający profesjonalny wizerunek. Obowiązuje strój w konwencji biznesowej, odpowiednio wyważony w odniesieniu do materiału, koloru, w przypadku kobiet długości spódnicy. Fryzura, biżuteria, makijaż powinny również zachowywać standardy formalnego wizerunku biznesowego. Nieprzestrzeganie zasad może pociągać za sobą działania dyscyplinarne. Pracownicy powinni mieć wzgląd na środowisko biznesowe, w którym pracują i dobierać strój, który odzwierciedla profesjonalny wizerunek firmy. Wytyczne: Mężczyźni - garnitur lub formalne spodnie i koszula z krawatem Kobiety - formalna sukienka/spódnica/spodnie i koszula/elegancka bluzka Niewłaściwy ubiór zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn: Dżinsy, szorty, topy, odzież plażowa i sportowa włącznie z obuwiem sportowym i klapkami. Podkoszulki z dużym logo, widocznymi napisami są również nie akceptowalne. Lista ta nie jest zamknięta; w doborze stroju należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Odzież powinna być schludna i czysta, a standardy higieny osobistej zachowane na najwyższym poziomie. Tatuaże i kolczyki w ciele (poza kolczykami w uszach) nie mogą być widoczne. Powyższe wymagania mają na celu zapobieganie sytuacjom, w których współpracownicy, kandydaci lub klienci mogą czuć się urażeni lub zakłopotani. Wyjątki W okazjonalne dni, takie jak casual Friday (piątki), w których nie obowiązują stroje formalne, wymagania odnośnie stroju są złagodzone, ale nie zniesione. Pracownicy powinni zachować szacunek wobec swoich kolegów wybierając strój smart casual, ale dostosowany do biurowego środowiska pracy oraz roli, którą pełnią zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku. W sytuacji spotkań z klientami i/lub kandydatami w piątki, obowiązuje strój formalny. 10. Zasady dotyczące korzystania z poczty , Internetu i telefonu: Każde zalogowanie do systemu (Laptop, GiRM oraz Ginius) oznacza akceptację zasad regulujących korzystanie z firmowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, poczty elektronicznej, intranetu i Internetu. Pracownik powinien zapoznać się z tymi zasadami, rozumieć je i stosować się do nich w codziennej pracy. Zasady dotyczą wszystkich pracowników WYSER (etatowych, tymczasowych). Punktem wyjścia przestrzegania zasad jest założenie, iż żaden z pracowników nie powinien pozyskiwać, zamieszczać, publikować, wysyłać, gromadzić w firmowym systemie, zasobach lub za ich pośrednictwem materiałów, których treści: Strona 7 z 15

8 są niezgodne z prawem, są demoralizujące, nieprzyzwoite, obsceniczne, zagrażają lub w inny sposób mogą niekorzystnie wpływać na jednostkę, grupę, organizację, naruszają prawa innych osób, włącznie z prawami autorskimi, tajemnicą handlową, patentem lub inną formą własności intelektualnej. Dotyczy to również instalowania lub dystrybuowania oprogramowania, które nie posiada odpowiedniej licencji uprawniającej pracowników do korzystania z niego. Kompletny regulamin można przeczytać, a jego kopię otrzymać zgłaszając się do działu IT, przełożonego, działu HR. W przypadku niezrozumienia poszczególnych punktów, wątpliwości należy zgłosić do wyjaśnienia. Prywatność poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu jest kluczowa dla biznesu. WYSER uznaje okazjonalne, przychodzące lub wychodzące połączenia prywatne lub prywatne maile za konieczne. Niemniej jednak nie mogą one nigdy być nadrzędne w stosunku do aktywności związanej z wykonywaniem obowiązków. Prywatne rozmowy w trakcie pracy powinny mieć ograniczoną częstotliwość występowania i czas trwania. (3-5 minut) oraz mogą to być wyłącznie połączenia lokalne/krajowe. Pracownik powinien ograniczyć prywatne telefony do tych, które są niezbędne, jak nagłe sprawy rodzinne. Pozostałe prywatne rozmowy powinny się odbywać podczas przerwy, poza biurem. Połączenia z numerami 0700 oraz połączenia na komórkę w sprawach prywatnych, jak również połączenia zagraniczne są zabronione. Należy mieć wzgląd na to, iż żaden nie jest prywatny i może być monitorowany w dowolnym czasie przez dział IT. Pracodawca może również poprosić o biling rozmów z telefonu służbowego i przejrzeć skrzynkę adresów . W przypadku wystąpienia niewłaściwych połączeń lub połączeń w nadmiernej ilości, pracodawca może zastosować działania dyscyplinarne. Wewnętrzne połączenia przychodzące i wychodzące są niekiedy monitorowane w celu kontroli ich jakości lub w celach szkoleniowych. Z tego powodu połączenia wewnętrzne nie powinny służyć rozmowom prywatnym pomiędzy pracownikami. Przeglądanie stron internetowych jest monitorowane. Historia wyszukiwanych i odwiedzonych stron internetowych może być skontrolowana przez przełożonych w dowolnym momencie, w celu zweryfikowania przestrzegania zasad przez pracownika. Absolutnie zakazane i niezgodne z prawem jest kopiowanie jakichkolwiek plików i dokumentów z firmowych komputerów Wyser na prywatne dyski przenośnie USB lub inne podobne narzędzia. Zakazane jest również przesyłanie ww. plików i dokumentów na prywatne adresy . Wykrycie takich praktyk spowoduje natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem i skutkować będzie zgłoszeniem sprawy na drogę sądową. 11. Zagadnienia finansowe Faktury Wszystkie faktury są wysyłane do klientów przez dział księgowości. Konsultanci są odpowiedzialni za poprawne uzupełnienie rekordu w GiRM oraz Ginius (nazwisko kandydata, data rozpoczęcia pracy, kwota fee) Faktury są wysyłane do klientów w przeciągu dwóch dni od zgłoszenia konsultanta, jeżeli wszystkie informacje podane przez konsultanta są odpowiednie i nie budzą żadnych wątpliwości. Strona 8 z 15

9 Wydatki służbowe Wyser Sp. z o.o. zwraca jedynie koszty służbowe. Koszty, które podlegają zwrotowi powinny być: a) formularze delegacji dostępne są na dysku Wymiana oraz w Intranecie Gi Group i Wyser b) muszą być zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego c) załączone faktury powinny być wystawione na firmę Wyser Sp. z o.o., Katowice, ul. Sobieskiego 11, NIP Wypełnione formularze należy dostarczyć do Office Managera w ciągu pięciu dni roboczych od daty poniesienia wydatków. Wydatki są zwracane przelewem na konto. 12. STANDARDY PRACY RECEPCJI: Standardy dotyczą recepcji we wszystkich lokalizacjach WYSER w Polsce. (obsługa gości kandydatów i klientów). a) Odpowiedni strój (zakryte ramiona itp. etc). b) Miłe i uprzejme podejście (uśmiech, przyjazny głos). c) Procedura dotycząca rozmów telefonicznych: Odebranie połączenia Wyser, (Imię i nazwisko), W czym mogę pomóc? (nazwa firmy, nazwisko, w czym mogę pomóc?) Zawsze pytamy o nazwisko osoby telefonującej oraz w jakiej sprawie dzwoni Łączenie proszę chwilę zaczekać Jeżeli osoba, z którą chcemy połączyć rozmówcę jest poza biurem pytamy, czy zechce zostawić wiadomość. Jeżeli przedmiotem telefonu jest możliwość ewentualnej współpracy pytamy o nazwę firmy i kontaktujemy się z odpowiednim konsultantem. d) Osoba obsługująca recepcję nie jest uprawniona do udzielania jakichkolwiek informacji na temat toczących się projektów rekrutacyjnych, z wyjątkiem informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za realizację projektu (Przykro mi, ale nie mogę udzielić szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z Panem/Panią). e) Wszystkie informacje uzyskane w czasie nieobecności konsultanta przez osobę obsługującą recepcję muszą być przekazane konsultantowi (ewentualnie jego bezpośredniemu przełożonemu) drogą mailową. Standardy obsługi gości: KANDYDACI miłe powitanie, zaproszenie kandydata do odpowiedniej sali, zaproponowanie czegoś do picia, poczytania (w przypadku spóźnienia konsultanta krótkie przeprosiny i prośba o odrobinę cierpliwości, służenie pomocą w innych sprawach). KLIENCI miłe powitanie, zaproszenie klienta do sali konferencyjnej, zaproponowanie czegoś do picia (opcjonalnie dostarczenie przekąsek), służenie pomocą w innych sprawach. Zarząd firmy ma prawo modyfikować Standardy Operacyjne i podejmować decyzję o ich zmianie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących standardów operacyjnych skontaktuj się ze swoim przełożonym. Strona 9 z 15

10 Załącznik 1 Opis dotyczący Warsaw office (w innych biurach regionalnych może on ulęgać modyfikacjom): DYWIZJA: Construction&Property TEAM Construction OPIS SEKTORA: Firmy wykonawcze Firmy architektoniczne Firmy projektowe Firmy nadzorujące / Inwestor zastępczy (Consulting Engineering) Energetyka: spółki dystrybucyjne, spółki obrotu energią, firmy wytwarzające energię (w tym energia odnawialna), Petrochemia: spółki dystrybucyjne oraz wytwarzające produkty petrochemiczne, gazownictwo, refinerie, platformy wiertnicze, firmy badawcze i poszukiwawcze, kontrola jakościowa, rzeczoznawstwo i badania jakościowe. STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: Dyrektor kontraktu, Kierownik budowy, Kierownik robót drogowych, mostowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, Planner, Kosztorysant, Dyrektor działu technicznego / przygotowania produkcji / marketingu / rozwoju, inżynier rozliczeniowy, administrator kontraktu, ekonomista budowy, inżynier budowy,specjalista ds. ofertowania i wycen i in. Architekt, asystent architekta i in. Projektant i asystent: konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, dróg, mostów, kolei, trakcji, instalacji rurociągowych, projektant inżynier procesu, PDS/PDMS administrator, koordynator projektu, technolog, kreślarz Team Leader, Inżynier Rezydent, Inspektor Nadzoru: elektrycznego, sanitarnego, budowlanego, materiałowego Cost Manager, QS, konsultanci/doradcy techniczni od różnych sektorów, Project Manager, Business Development Manager i in. Specjalista ds. energetyki w budownictwie, Specjalista ds. bioenergii, Specjalista ds. Energetyki wiatrowej (lub innej), Ponadto stanowiska związane z przygotowywaniem i prowadzeniem inwestycji w innych sektorach: Project Manager, Project Coordinator, Specjalista/Kierownik Działu przygotowania inwestycji, Koordynator ds. współpracy z projektantami, Kierownik ds. inwestycji, Koordynator pracy najemców, Koordynator prac wykończeniowych, Inspektor nadzoru itd. Wszystkie stanowiska administracyjne, handlowe, biznesowe oraz menedżerskie w branży budowlanej, które nie są objęte wiodącą specjalizacją innej dywizji IT & UŻYTECZNE LINKI: Logowanie do systemów GiRM i Ginius odbywa się wyłącznie poprzez międzynarodowy Intranet. Helpdesk Polska (problemy techniczne z komputerami, telefonami, programami, etc.) IT manager tel: , IT Specialist - Helpdesk oraz szkolenia z GiRM oraz Ginius (problemy techniczne z ww. systemami) - oraz zawsze na cc umieszczamy również Intranet międzynarodowy: Intranet Polski: Strona 10 z 15

11 TEAM Property OPIS SEKTORA: Firmy prowadzące główne działania w obszarze nieruchomości (inwestycyjne, zarządzające, sprzedające, wynajmujące): Deweloperzy komercyjni; Deweloperzy mieszkaniowi; Fundusze inwestujące w nieruchomości; Agencje nieruchomości; Firmy zarządzające nieruchomościami: mieszkaniowymi, biurowymi i handlowymi (dotyczy to również oddzielnych spółek, które zostały powołane przy sieciach handlowych, np.: Immochan, Metro Asset Management STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: Stanowiska po stronie klientów, posiadających pion lub dział nieruchomości: Land Acquisition Manager; Expansion Manager; Development Manager; Site Finder; Investment Manager/ Specialist/ Analyst; Stanowiska w działach obsługi klienta i komercjalizacji nieruchomości; Asset Manager; Negotiators sprzedaż, wynajem (office, retail, industrial, residential); Manager/specjalista ds. najmu; Valuation Specialist; Analitycy rynku; Property Manager; Facility Manager; Administration Manager; Mall Manager. Strona 11 z 15

12 Dywizja IT&Telecom OPIS SEKTORA: Firmy z branży IT zajmujące się wytwarzaniem orogramowania (softwarehouse), Consulting IT, Firmy zajmujące się produkcją jak i dystrybucją sprzętu komputerowego (hardware), Firmy z sektora telekomunikacyjnego jak i sieci mobilne, Firmy posiadające rozbudowane działy IT jak: fmcg, finanse, ubezpieczenia. STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: IT Manager Information Systems Manager Infrastructure Manager Project Manager Sales Manager (IT) Programita Analityk Systemowy/Analityk biznesowy Specjalista ds. Systemów IT Specjalist Administrator WebDeveloper Strona 12 z 15

13 Dywizja Finance & Baking OPIS SEKTORA: International Banks International Insurance Companies International Financial Institutions International Audit & Consulting Companies International Accounting Companies International Private Equity Firms International Investment Funds STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: Finance Director CFO Finance Manager Financial Controller Business Controller Chief Accountant Independent Accountant Financial Analyst Business Analyst Junior Controller Accountant Payroll Specialist Internal Auditor SOX Specialist Strona 13 z 15

14 Dywizja Sales & Marketing OPIS SEKTORA: FMCG, Firmy produkcyjne Firmy handlowe Firmy dystrybucyjne Firmy automotive Firmy logistyczne Firmy outsourcingowe Doradztwo podatkowe STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: Dyrektor Działu Wdrażania Nowych Produktów, Manager Działu Zarządzania Produktem, Manager ds. Rozwoju Ceny, Area Export Manager, Product Manager. Dyrektor Sprzedaży, Senior Sales Manager, Junior Sales Manager, Key Account Manager, Inżynier Sprzedaży. Brand Manager, PR Manager. Logistics Coordinator, Quality & Engineering Manager. Production Manager, Specjalista ds. BHP, Kierownik zmiany. HR Manager, Dyrektor Personalny, Specjalista ds. Rekrutacji. Dyrektor finansowy, Głowna Księgowa, Junior Accountant, Konsultant VAT, Doradca Podatkowy. Asystentki działów. Manager Kopierni, Manager Postprodukcji. Service Delivery Manager (Call Center), Technical Support Specialist. OPISY INNYCH DYWIZJI ZOSTANĄ DODANE WKRÓTCE. Strona 14 z 15

15 Warszawa, dnia.-.-..r. Potwierdzenie zapoznania się z dokumentem Standardów Operacyjnych Wyser Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/am się z ww. dokumentem, rozumiem jego treść i zobowiązuję się stosować do zawartych w nim zasad.. Podpis pracownika (czytelny) Strona 15 z 15

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu

Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie V. Fundusze Grantowe Wytyczne obowiązują od dnia 11.05.2012

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE. dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE. dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji Zawodowej NOWE ZAWODY. Tekst jest dziełem Gazety Wyborczej (w imieniu wielu szukających pracy dziękujemy!)

Centrum Promocji Zawodowej NOWE ZAWODY. Tekst jest dziełem Gazety Wyborczej (w imieniu wielu szukających pracy dziękujemy!) NOWE ZAWODY Tekst jest dziełem Gazety Wyborczej (w imieniu wielu szukających pracy dziękujemy!) E-book udostępniony nieodpłatnie, można przekazywać dalej. Zawiera: spis 52 nowomodnie brzmiących zawodów

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. I. Umowa o dofinansowanie projektu

Wstęp. I. Umowa o dofinansowanie projektu 1 Wstęp Podręcznik jest skierowany do Realizatorów projektów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie, prowadzonego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CONSULTINGOWYCH I INTERIM MANAGEMENT. wzór umowy ramowej. str. 1

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CONSULTINGOWYCH I INTERIM MANAGEMENT. wzór umowy ramowej. str. 1 UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CONSULTINGOWYCH I INTERIM MANAGEMENT str. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Strony umowy 1.1. Umowa zawarta w [Miejsce] w dniu [Data] roku pomiędzy: [Klient] z siedzibą w [Miejsce]

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13

Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13 Warszawa, 17/01/2014 rok Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W celu potwierdzenia spełniania wymagań prosimy o wyjaśnienie wymagania dotyczącego referencji:

W celu potwierdzenia spełniania wymagań prosimy o wyjaśnienie wymagania dotyczącego referencji: L.p Pytanie. 1 Proszę o przedstawienie listy przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej. Po uwagach naszego działu prawnego proszę także o rozpatrzenie możliwości: Usunięcie z punktu 8. DCT

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Rzeszów, 04.03.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów Tel. (17) 857 71 00 Faks: (17) 857

Bardziej szczegółowo

31. Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji. Anna Bugalska 31. RENOWATOR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2006

31. Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji. Anna Bugalska 31. RENOWATOR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2006 31. Indywidualne przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji Anna Bugalska 31. Ośrodek RENOWATOR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2006 Opracowanie graficzne: Krzysztof Kosz Copyright

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. R E G U L A M I N określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo