Przewodzenie szkole w rozwoju. Jak przejść z kategorii "satysfakcjonująco" do kategorii " dobrze", myśląc o kategorii "doskonale"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodzenie szkole w rozwoju. Jak przejść z kategorii "satysfakcjonująco" do kategorii " dobrze", myśląc o kategorii "doskonale""

Transkrypt

1 Gary Nichol Przewodzenie szkole w rozwoju. Jak przejść z kategorii "satysfakcjonująco" do kategorii " dobrze", myśląc o kategorii "doskonale" Od B do A - Podstawowe narzędzia Wiedza o kształtowaniu przyszłości Moim zadaniem jest przede wszystkim stworzenie takiego środowiska, w którym dzieci stają się niezależnymi uczniami, biorąc odpowiedzialność za kolejne etapy w ich kształceniu oraz zapewniając, iż staną się osobami kształcącymi się przez całe życie. Celem, który sobie postawiłem jest pomoc w rozwijaniu się dzieci i podtrzymywanie ich pasji do uczenia się, nie tylko na arenie życia szkolnego, ale także zaspokajanie wyzwań przyszłości. Odkąd zostałem mianowany dyrektorem szkoły dążyłem w swoich działaniach do stworzenia strategicznej i spójnej wizji szkoły opartej na koncepcji skoncentrowanej na dzieciach, której centralną kwestią są wysokie oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron oraz dążenie do doskonałości a także podejmowanie świadomych decyzji. Moje etyczne działania, dążenia oraz umiejętności formowania wartości szkoły stały się podstawą do wprowadzania tej wizji w życie. Kierowanie oparte o studium przypadków jest siłą napędową w dążeniu do poprawy jakości z poziomu B do A. Opracowując obecny strategiczny plan rozwoju doprowadziłem do zapewnienia, iż wszystkie zainteresowane strony są zmotywowane, uprawnione i odpowiedzialne za kształtowanie jednostek wewnętrznie zmotywowanych; ludzi, którzy dzielą się pasją, dążą wytrwale i z determinacją do osiągnięcia tego co dla nich i dla społeczności najlepsze. Nauczyciele znajdują się w centrum tego procesu, budując skłonność w swoich uczniach do uczenia się oraz stawiając wysokie wymagania każdemu z nich. Autonomia w podejmowaniu działań oraz mistrzowskie opanowanie zawodu daje jednostkom, uczniom jak i nauczycielom narzędzie do osiągania przez nich wyższych poziomów nauczania i rozwoju oraz do koncentrowania się na rozwiązaniach.

2 Wypracowaliśmy skuteczną praktykę opartą na sieci współpracy i kooperacji osób uczących się, w której każdy w szkole, bez względu na pochodzenie, czy historię, ma ustalone ambitne, aspiracyjne i wymagające cele i zadania. Konieczność rozwoju szkoły wywołana była potrzebą przeobrażenia instytucji, która nie spełniała standardów oraz zbudowania takiego środowiska w którym nie będą już przyjmowane usprawiedliwienia co do niespełnionych, postawionych oczekiwań. Wspólne zrozumienie postawionych wysokich oczekiwań doprowadziło do powstania kolegialnego środowiska, w którym komunikacja jest na porządku dziennym i prowadzona jest w sposób jasny i spójny. Wszystkie osoby w szkole świadome są punktów wyjścia, od których zaczynają swój rozwój oraz pracują wspólnie w dążeniu do osiągnięcia kolejnego poziomu. W szkole wyraża się to poprzez formowanie jasnych oczekiwań ze strony rodziców, Rady Szkoły, personelu oraz dzieci. Rodzice cenią sobie możliwość zaangażowania się w rozwój szkoły poprzez instytucję Komitetu Rodzicielskiego oraz udział w blogach klasowych na stronach internetowych. Rozwój kadry rozpoczyna się od wykorzystania modelu mentoringu, opartego na partnerstwie, zachęcającego wszystkich pracowników do aktywności w wyrażaniu swoich opinii. Rada Szkoły pełni także kluczową rolę krytycznego partnera, zapewniającego wsparcie i stawiającego wyzwania liderom szkoły. To co zostało osiągnięte dzięki tym działaniom, to sformułowanie wspólnej wizji szkoły. Takiego modelu szkoły, która jest świadoma istoty pozycji jaką pełni w społeczności. Liderzy w szkole zdają sobie doskonale sprawę z tego jakie są problemy obszaru ich funkcjonowania i skupiają się na tendencjach jakie panują w innych szkołach, działając wspólnie z innymi liderami szkół lokalnych oraz analizując kontekstowe badania przeprowadzone przez władze lokalne. Koncentracja ta ma charakter porównawczy oraz daje także większą świadomość i pogląd szkole, co do obrazu całego kraju w tej kwestii, uzyskanemu dzięki badaniu problemów krajowych oraz informowaniu na poziomie kraju. Wpływ międzynarodowych badań dotyczących edukacji, a w szczególności badań w zakresie rozwoju neurologicznego oraz różnorodnych typów inteligencji, umożliwiły wszystkim zainteresowanym stronom w szkole stać się bardziej świadomymi tego, jakie są warunki optymalne dla dzieci, aby osiągały najlepsze postępy w nauce. Spotkania dotyczące Rozwoju

3 Kadr w coraz to większym zakresie skupiają się na najnowszych badaniach edukacyjnych, tak aby zaktualizować o bieżące informacje programy kreatywnego nauczania dzieci. Kierowanie, Nauczanie i Uczenie się Wierzę, że nauczanie jest pasją i największym powołaniem; kierowanie w szkole opiera się na osobistej filozofii, koncentrującej się na dziecku podczas podejmowania każdej decyzji oraz stawiającej wysokie wymagania wszystkim zaangażowanym w środowisku szkoły. Ten czynnik wewnętrznej motywacji zapewnia siłę napędową i oddanie się wysoko wydajnemu nauczaniu i uczeniu się. Moje podejście pedagogiczne wpłynęło na sposób dążenia przez mnie do stworzenia konsekwentnego podejścia do osiągania poziomów wydajności zarówno nauczycieli jak i samych uczniów. Monitorowanie standardów uczenia w szkole opiera się o zdolność przywódczą do kierowania cyklem ewaluacji i monitorowanie postępów wszystkich nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi. Umiejętność analizowania i interpretowania przez wszystkich pracowników informacji dowodzi o decydującym znaczeniu ustalenia celów oraz pozwala na rozliczanie osób z ponoszonej odpowiedzialności. W dużej mierze wymierne efekty daje stosowanie kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) podczas monitorowania poziomu wyników osiąganych przez nauczycieli. Wskaźniki KPI koncentrują się na pięciu, nie podlegających negocjacji, oczekiwaniach co do osiąganych wyników przez nauczycieli oraz przywództwie, rozliczanym co tydzień, na każdym poziomie instytucji, zarówno kadry średniego jak i najwyższego szczebla, dostarczając analizy tych czynników. Z uwagi na powyższe przeprowadza się cotygodniowe spotkania, co z kolei prowadzi do rozpoznania dobrych praktyk oraz wyłonienia wybitnych osiągnięć w nauczaniu, a także tworzy się forum wspierające współpracowników i jednocześnie podejmuje się działania dotyczące niwelowania słabych wyników osiąganych przez szkołę. Zwyczajowo tworzy się środowisko, w którym nowatorscy nauczyciele i nowatorskie metody nauczania wykorzystywane są jako wzorzec działania, umożliwiający wszystkim dzieciom dostęp do wybitnych osiągnięć kształcenia. Nauczyciele są niezależnymi praktykami danej dziedziny, odpowiedzialni są za rozwój swoich podopiecznych. Ponadto oczekuje się od nich jasnego określenia punktów wyjścia i postawienia sobie i swoim podopiecznym ambitnych

4 a jednocześnie realistycznych celów. Ponadto my - nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni zbiorowo. Droga ku zdobyciu wyróżnienia przez szkołę gwarantuje, iż każda osoba jest pociągana do odpowiedzialności za działania, które podejmuje, a standardy jakości są stale podnoszone i dążące do doskonałości. Wpływ ten jest widoczny, jeśli analizuje są tendencje rozwoju w szkole. Wyraźnie obrazuje to trend wzrostowy poziomu jakości standardów w ostatnich klasach, realizujących programy nauczania przedszkolnego do lat 5 (Early Years Foundation Stage, EYFS), programy nauczania wczesnoszkolnego do lat 7 (Key Stage One) oraz programy nauczania w szkole podstawowej do lat 11 (Key Stage Two); widoczne jest także przyśpieszenie rozwoju w całym obszarze. Zostało to osiągnięte w środowisku, w którym cykl ewaluacji umożliwia rozwój spersonalizowanych celów nauczania zarówno nauczycielom jak i dzieciom. Utworzenie zespołu o większej liczbie przywódców, tzw. Extended Leadership Team (ELT) było kluczowym działaniem w tworzeniu wspólnego zrozumienia znaczenia jakie odgrywa podział uprawnień w podejmowaniu decyzji przy podnoszeniu standardów jakości. Zespół taki składa się z około 10 członków, których zadaniem jest zapewnianie postępów uczniów oraz systemów, podtrzymujących podejmowane działania, które są monitorowane, a także wspieranie i nakreślanie wymagań względem ekspertów ze szkoły. Wprowadzenie programu opieki mentorskiej tzw. Peer Mentoring wywarło zasadniczy wpływ na rozwój całej szkoły. Wszyscy pracownicy, dzięki autorefleksji i analizie swoich kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz monitorowaniu działań innych, pracują ku podniesieniu poziomów swoich osiągnięć. Wprowadzenie programu Peer Mentoring polegało na stworzeniu kultury kształcenia wykorzystującej przykłady dzielenia się dobrymi praktykami wśród współpracowników w środowisku, które inspiruje do działania, a nie osądza innych. Program opieki mentorskiej stał się kluczową strategią kształcenia skutecznych nauczycieli, którzy są w stanie stać się mentorami dla innych współpracowników w szkole. Taki podział obowiązków i oczekiwań wytworzył poboczny proces, który wyłania członka kadry wspierającej jako kandydata na mentora niedawno mianowanego nauczyciela. Taki podział przywództwa zaobserwowało także dwóch współpracowników biorących udział w programie wczesno-przedszkolnym, dzięki któremu mieli kontakt z najlepszymi liderami szkół z całej

5 okolicy. Liderzy szkół średnich, którzy pracowali w szkołach, realizujących program Współpracy także zwiększyli swoje możliwości dzięki pracy z innymi przywódcami. Wprowadzenie w życie projektu pt. Future Thinking, mającego na celu powołanie Zespołu ds. przyszłości szkoły, przyczyniło się do wypracowania systemów i procesów zarządzania jakością w naszej szkole. Zespół ds. Projektu Z Myślą o Przyszłości składa się z pięciu członków, którzy nie wchodzą w skład Zespołu ds. przywództwa, są oni po to by myśleć spoza tego systemu. Ich misją jest skoncentrowanie się na rozwoju uczniów oraz przekonanie uczniów do uczenia się przez całe życie. Zespół ten ustanowił nową strukturę raportu, zgodnie z którą rodzice i opiekunowie naszych uczniów otrzymują rocznie trzy raporty, w których doradzamy jakie kroki mogą obecnie podjąć dla rozwoju swoich dzieci. Tworzenie takiej kultury, która posiada aspiracje i jest autonomiczna stwarza wysokie oczekiwania względem wszystkich zainteresowanych stron w szkole. Przychylając się do wzorców religijnych i dobrego zachowania w szkole, wprowadza się obecnie modele dobrego zachowania, jako stały element kształcenia i rozwijania osobowego dzieci. Wprowadzenie Hierarchii Sankcji spowodowało, iż uczniowie są świadomi swoich praw i obowiązków, a to przyczyniło się do znacznego obniżenia wskaźnika zawieszania w prawach ucznia. Wpłynęło to także pozytywnie na stworzenie środowiska w pełni integracyjnego, gdzie różnorodność kulturowa jest kultywowana, a tolerancja wobec innych stała się głęboko zakorzenionym aspektem szkoły. Kultura, którą ustanowiłem w szkole jest kulturą kreatywności i innowacyjności. Z wrześniem 2011r. w szkole wprowadzono interdyscyplinarne podejście do kształcenia dzieci. Programy nauczania oparto na tematach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które oddają optimum możliwości uczenia się uczniów. Zostało to wzmocnione dzięki wykorzystaniu badań, dotyczących kreatywności w edukacji, w szczególności tych skupiających się na neuroedukacji i podejściu estetycznym do uczenia się dzieci, podążając za takimi prekursorami jak Ken Robinson, Sugata Mitra czy akademia kształcenia - Khan Academy, wykorzystujące kształcenie oparte na zasobach Internetowych. Zapewnia to podejście skoncentrowane na dziecku w rozwoju uczniów i uczeniu się dzieci. Rozwój własnego Ja a praca w grupie

6 Pełniąc funkcję dyrektora stworzyłem zasady etyki w grupie, popierające wspólne zrozumienie wspólnych celów doskonałego nauczania i uczenia się. Zostały sformułowane zrozumiałe i przejrzyste procedury popierające środowisko oparte na równości, ukształtowane o zrozumienie kultury otwartości i uczciwości. W okresie zarządzania przeze mnie szkołą zapoczątkowany został proces podejścia kulturowego, w którym autonomia i dążenie do doskonałości są podstawowymi czynnikami motywującymi całą społeczność szkolną. Wprowadziłem Informator dla Pracowników, w którym opisane zostało podejście systematycznego wdrażania praktyk w pracy opartych na wysokich oczekiwaniach oraz ustalonych zasadach pracy, polegającej na uświadamianiu każdego, zarówno indywidualnie jak i grupowo, że ponosi on/ona odpowiedzialność za swoje działania. Te sposoby postępowania i oczekiwane rezultaty umożliwiają liderom na wszystkich poziomach, zarządzanie konfliktem i dostarczanie rozwiązania w przypadku, gdy coś idzie źle. Odkąd zostałem mianowany dyrektorem wspieram przejrzystość zasad i to jest podstawowym elementem rozwoju niezależnych oczekiwań pracowników co do rezultatów. Umiejętność pracowników do wspierania i okazywania własnej wiedzy jest coraz większa, co jest bezpośrednim skutkiem podejmowanych działań. W ramach tej swobody, jednostki mają narzędzie do podejmowania wyboru co do rozwoju własnych umiejętności praktycznych, które rozwijane są równolegle z umiejętnościami ich uczniów. Trwające dyskusje oraz Spotkania Pracowników ds. Rozwoju w szkole wpływają bezpośrednio na motywowanie innych pracowników i stanowią dla nich wyzwania do ustanawiania wyższych standardów pracy w środowisku nauczania i uczenia się. Dobre praktyki są udostępniane i stanowią wsparcie, które jest poszukiwane zarówno przez osoby ze szkoły jak i przez podmioty z zewnątrz, takie jak szkoły współpracujące czy władze lokalne. Takie relacje efektywnej pracy rozwijają pracowników i przygotowują ich do pełnienia funkcji przywódczych. Taka koncentracja potencjału stwarza możliwość rozwoju dla czynnych specjalistów oraz wyłonienia się przyszłych liderów. Zapewnia to stały rozwój zawodowy wszystkich pracowników oraz ostatecznie potwierdza, że osiągnięcia dzieci są wizytówką rozwoju. Rozwój zawodowy tego typu został wzmocniony poprzez reorganizację Spotkań Pracowników ds. Rozwoju w szkole. Począwszy od września 2011r. typowy model spotkań

7 pracowników, gdzie cały personel brał udział w jednym spotkaniu został zastąpiony modelem bardziej dopasowanym do potrzeb. Obecnie przeprowadza się trzy osobne Spotkania Zespołów w każdym tygodniu o tej samej porze, umożliwiając pracownikom koncentrację na postępach uczniów w mniejszych zespołach, budując powiązania pomiędzy nauczycielami przedmiotów a nauczycielami stażystami, pracującymi z grupami w tych samych przedziałach wiekowych. Przykładem takich spotkań jest rozwój nauczania fonetyki dla nauczycieli klas wczesnoszkolnych. Spotkania takie są wspierane przez liderów /kadrę zarządzającą/ zarówno średniego, jak i wyższego szczebla, oraz w większym stopniu popierają wspólny sposób wykonywania pracy. Spotkania te odbywają się co dwa tygodnie zamiennie ze spotkaniami typu dobrowolnych zapisów, na których różni przedstawiciele kadry umożliwiają innym współpracownikom uzyskanie wskazówek i wsparcia w różnych dziedzinach i dyscyplinach. Jako przykład tego, zazwyczaj podaje się wykorzystanie postępu w ocenianiu uczniów dzięki wdrożeniu nowych blogów klasowych oraz planowania interdyscyplinarnego. Takie inicjatywy tworzą klimat innowacyjności, w którym osoby rozwijają się w oparciu o własne relacje interpersonalne i działają jak dorośli uczący się. Stwarza to atmosferę stałego rozwoju zawodowego, gdzie zachęca się i zwraca się uwagę na postępowanie według zasad etyki nie tylko grupy, ale także niezależne osoby. Zarządzając organizacją Pełniąc obecną funkcję mam możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia w kierowaniu i zarządzaniu kompleksem i różnorodnością szkoły, co daje mi niezwykłą sposobność samodoskonalenia się, która jest jednocześnie wyzwaniem. Stała potrzeba zarządzania w skali mikro, zarówno personelem jaki i zasobami, dała mi możliwość osiągnięcia efektywności w działaniach operacyjnych bez pogarszania skuteczności w budowaniu środowiska uczenia się. Systemy, które wprowadziłem w szkole, obejmujące cotygodniowe oraz codzienne spotkania odprawy w formie ustnych dyskusji, dają pewność, że pojedyncze osoby i grupy są zorganizowane w sposób skuteczny oraz że cele są zarówno zgodne jak i przejrzyste. Wdrożenie systemu do podejmowania decyzji, który jest jasny i dobrze zorganizowany gwarantuje, że wszyscy pracownicy w pełni rozumieją przesłanki zatrudniania kadry na

8 odpowiednich stanowiskach oraz towarzyszące temu oczekiwania wraz z uznaniem faktu, iż wiąże się to z potrzebami wszystkich osób uczących się. Zdolność oferowania elastycznych i kreatywnych rozwiązań, gdy pojawiają się nieprzewidziane zdarzenia oraz umiejętność omawiania tych zmian stanowi postawę dla zapewnienia skutecznego zarządzania w skali mikro. Moim zadaniem jest zapewnianie, że odbywa się to w sposób przejrzysty, gdzie podejmuje się opinie z zaleceniami dla wszystkich decyzji w sposób jasny w formie ustnej lub pisemnej na spotkaniach odprawach w pokoju nauczycielskim, dążąc do stworzenia atmosfery otwartości i profesjonalizmu. Od czasu, gdy w szkole opracowałem i wdrożyłem system komunikacji, szkoła wykorzystuje teraz wielostronne podejście do wymiany informacji; planowanie perspektywiczne jest kluczem tego procesu. Coroczne streszczenia pracy szkoły, które zostały przeze mnie zaimplementowane, przekazywane są wszystkim pracownikom dostarczając im najważniejszych danych odnoszących się do cyklu ewaluacji. Następnie przekazywane są one pracownikom w sześciu (co pół-semestru) planach, które dostarczają bardziej szczegółowych informacji oraz pełnią funkcję przypomnień o najważniejszych wydarzeniach. Kolejno jest to przetwarzane na tygodniowy kalendarz, służący jako bardziej merytoryczne przypomnienie kluczowych terminów i dający możliwość nanoszenia zmian czasowych. Ostatecznie, codzienne odprawy sporządzane przeze mnie dostarczają pracownikom aktualnych scenariuszy na każdy dzień. Kultura, którą buduję w szkole zapewnia podejście systemowe do metod pracy wypracowanych w oparciu o wysokie oczekiwania pracowników i osób uczących się. Wykorzystując podejście do przywództwa, polegające na jego dystrybucji i zwiększaniu udziału kadry szczebla średniego w podejmowaniu decyzji, a przez to tworzenie odpowiedzialności, jak również utworzenie zespołu ds. przyszłego wizerunku szkoły w celu wyzwolenia nieszablonowego myślenia zapewnia równomierne rozdysponowanie władzy do podejmowania decyzji, co jest niezbędne dla utworzenia środowiska przejrzystości i otwartości. Zwiększyłem oczekiwania w stosunku do autonomii pracowników zapewniając, iż wszyscy pracownicy postrzegani są jako wiodący specjaliści. Swoboda planowania interdyscyplinarnego, odpowiedzialność za analizowanie i ocenianie danych dotyczących swojego przedmiotu, mentoring partnerski i rówieśniczy oraz Spotkania Pracowników ds.

9 Rozwoju, wszystko to przyczyniło się do rozwoju kultury dyscypliny, w której odpowiedzialność jest ściśle przestrzegana. Prowadzi to do wzrostu potencjału, a co ważniejsze do zwiększenia potencjału pracowników. Tutaj praktyka wpływa na kształtowanie polityki działania i poddawana jest stałej weryfikacji jako wynik kultury doskonalenia. Inwestycje rozwojowe, które wprowadziłem zostały zdominowane dążeniem przez szkołę do poprawy jej jakości pracy, w której idee odnoszące się do ambicji i aspiracji zostały wyrażone w modelach rozwoju organizacji. Wdrożenie zmiany ma swoje podłoże w wymogach co do szczegółowości i drobiazgowości skupienia uwagi na szczegółach. W celu zapewnienia odpowiedzialności wprowadzono planowanie strategiczne, prowadzące do świadomego podejmowania decyzji oraz uświadomienia sobie konieczności ciągłego analizowania systemów i oczekiwań. Najbardziej widoczne jest to w kwestiach budżetowania i odpowiedzialności finansowej. Efektywne wykorzystanie zasobów stało się kluczem przy poprawie sytuacji szkoły. Planowanie finansowe w okresach średnio- i długoterminowych oraz rozliczanie jednostki za dany rok finansowy zapewniło ścisłą kontrolę budżetu. Dane te przekształcane są na miesięczne sprawozdania finansowe w celu zapewnienia, iż szkoła osiąga najbardziej optymalne wyniki gospodarki pieniężnej w stosunku do dokonywanych transakcji. Podjęcie przeze mnie ścisłej współpracy z głównym księgowym oraz skoncentrowanie się na budżecie zapewniło efektywne wykorzystanie zasobów oraz przejrzystość rozliczeń. Staranna kontrola i planowanie budżetu szkoły przyczyniło się w znacznej mierze do poprawy zasobów finansowych szkoły. Skoncentrowanie się na kluczowych obszarach efektywności, a także jednoczesna poprawa jakości standardów nauczania i uczenia się stały się najistotniejsze. Zaplanowanie budżetu na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli pełniących zastępstwa przyniosło ogromne oszczędności finansowe oraz wprowadziło rzeczywistą ciągłość kształcenia dzieci, dzięki wykorzystaniu kadry wewnętrznej, która jest szanowana i dobrze znana naszym uczniom. Zapewnienie odpowiedzialności W sierpniu 2008r. szkoła ta była trudnym miejscem zarówno do pracy jak i do nauki. Wyjątkowo niski poziom nauczania w połączeniu z niskim poziomem oczekiwań co do

10 uczenia się i rozwoju dzieci, a także zdemoralizowana i nisko wykwalifikowana kadra sprawiały, iż szkoła odnosiła coraz gorsze wyniki. W ciągu ostatnich trzech lat podstawowym punktem koncentrującym działania był proces surowej autoewaluacji, skupiający się początkowo na ustanowieniu wysokich oczekiwań co do całej społeczności szkoły, a także ustanowieniu systemów na rzecz znacznego przyspieszenia w osiągnięciu postępów uczniów. Historyczne dane zewnętrzne z nadzoru pedagogicznego dostarczyły wzorca potrzeb jakie muszą być spełnione w celu podniesienia jakości standardów w najkrótszym czasie. Konsekwencją tego, było wdrożenie jesienią 2008r. kompletnego planu rozwoju szkoły, który wcześniej nie istniał. Współpracując z władzami lokalnymi, w szczególności z Partnerem ds. Rozwoju Szkoły oraz wykorzystanie sprawozdania władz lokalnych w październiku 2008r., jako wyznacznika dalszych działań, dało to możliwość utworzenia całkowicie nowych systemów w szkole, koncentrujących się na potrzebach dzieci. Pracownicy, rodzice i instytucja zarządzająca zostali zaproszeni do otwartej oceny skutków pogarszania się jakości pracy struktury szkoły. Opinie te zostały poparte kategorią zawiadomienia o konieczności poprawy jakości szkoły, wystawionego z kontroli dokonanej przez instytucję Ofsted w semestrze letnim 2009r. OFTSED wzmocniło naszą determinację i potwierdziło nasze przekonanie co do konieczności skoncentrowania się na poprawie jakości pracy szkoły. Podstawą działania stała się nagląca potrzeba przyśpieszenia postępów w osiągnięciach uczniów na wszystkich poziomach nauczania oraz podniesienie poziomu oczekiwań stawianych pracownikom a także dzieciom. Całościowa kontrola jakości standardów nauczania i uczenia się stała się głównym punktem naszych działań oraz przedmiotem Planu Poprawy Jakości Szkoły. Doprowadziło to do wzrostu jakości standardów w klasach oraz zapewniło szybkie przyśpieszenie w zwiększaniu poziomu osiąganych wyników. Jesienią 2010r. Ofsted przyznało szkole ocenę B. Zasady surowej autoewaluacji nadal prowadzone są w działaniach, podejmowanych przez szkołę. Wychowanie dziecka w każdym aspekcie, zapewnienie, że dzieci staną się indywidualnie zmotywowanymi uczniami potwierdziło, iż wysokie oczekiwania z podejściem skoncentrowanym na dziecku dają trwałe rezultaty. Łączy się to z określeniem na nowo punktu koncentracji na rozwój duchowy, moralny, społeczny, emocjonalny i kulturowy wszystkich uczniów szkoły. Zaangażowanie zainteresowanych stron oraz rodziców stanowi

11 istotny element nauczania dzieci oraz przyczynia się do odniesienia sukcesu przez społeczność szkoły. Nowa struktura raportu, przedstawiająca sprawozdanie trzy razy w ciągu roku, skupia się na holistycznym podejściu do dziecka i obejmuje szereg mocnych stron, tj. Odporność czy Umiejętności Społeczne, jak również osiągnięcia w nauce. Gwarantuje to, że efekty uczenia się uczniów są wyraźnie oznaczone, a kolejne kroki podejmowane przez nich są jasne i przejrzyste. Wzmacniając społeczność Społeczność szkolna jest wyjątkowa; jest ona niezwykle zróżnicowana kulturowo, stanowi to raczej o sile łączącej, niż barierze w uczeniu się. Bodziec do tworzenia i rozwijania pozytywnych relacji z rodzicami i opiekunami został ustanowiony na założeniu, że są oni doskonałym źródłem potencjału, co do tych czynników, które wpływają w zasadniczym stopniu na sposób w jaki dzieci uczą się w szkole. Relacje zostały zbudowane w oparciu o otwarte, uczciwe i przejrzyste drogi komunikacji. Dialog ten stworzył taką formę partnerstwa, która wcześniej nie istniała i doprowadził do osiągnięcia rzeczywistych i wymiernych korzyści, tj. ustanowienie Komitetu Rodziców jesienią 2010r. oraz Komitetu Rodziców z Somalii powołanego jesienią 2011r. U podstaw takich relacji leży jasne rozpoznanie korzyści płynących zarówno z pracy w domu, jak i ze wspólnej pracy w szkole, zapewniających wysoki poziom kształcenia wszystkim uczniom w szkole. Poparcie przez środowisko podobnych wartości i przekonań wraz z współodpowiedzialnością przyniosło bezpośrednie korzyści w odczuciu współdziałania w domu i w szkole. Poprzez stały rozwój interdyscyplinarny społeczność szkolna rozwija się jako źródło kształcenia dzieci. Zaangażowanie rodziców rozwijane jest poprzez podejmowanie inicjatyw Ośrodków dla Dzieci, mających na celu poprawę jakości kształcenia w rodzinie. Postawę zaangażowania rodziców stanowi pielęgnowanie efektywnej pracy zespołowej pomiędzy rodzicami, szkołą i partnerami z zewnątrz. Ośrodki dla dzieci działają jako centra informacji o dostępnych usługach świadczonych na rzecz rodziców przez szkoły.

12 Często dotarcie do rodzin jest utrudnione, natomiast takie podejście polegające na współpracy w celu wsparcia działań rodziców wpływa na poprawę wyników rodzin ze szkoły, a więc wpływa na społeczność szkolną. Szkolne Ośrodki dla Dzieci są kluczowym czynnikiem, dającym możliwość dotarcia do rodziców lub opiekunów, którzy nie są zaangażowani w edukację oraz w społeczność szkolną. Prowadzone przez Ośrodki kluby oraz działania zachęcają do udziału w zajęciach, tych polegających na zabawie jak i tych bardziej specjalistycznych ukierunkowanych na grupie docelowej lub temacie, oferując sposób zaangażowania rodziców i społeczności lokalnej w wizję i misję szkoły podstawowej. Rozwój pozytywnych więzi pomiędzy społecznością lokalną a instytucjami działającymi lokalnie wzmacnia model partnerstwa pomiędzy domem, szkołą a społecznością. W centrum tego znajduje się Ośrodek dla Dzieci. Takie wspólne podejście rozwija powiązania pomiędzy grupami pochodzącymi z różnych szkół w danej miejscowości oraz powiązania w ramach współpracy, świadczeniu usług przez pracowników ośrodków socjalnych, ośrodków zdrowia, specjalistów z CAMHS, Miejskiego Ośrodka Kształcenia oraz Szkolnych Koordynatorów ds. Sportu. W niedalekiej przyszłości kluczowe znaczenie odgrywać będzie utrzymanie działań, podejmowanych przez Ośrodki dla Dzieci świadczonych na rzecz społeczności lokalnej. Jakiekolwiek sprawdzenie funkcjonowania Ośrodków dla Dzieci oznaczać będzie konieczność stworzenia planu strategicznego jako podstawy do zapewnienia funkcjonowania ośrodka w społeczności. Podejmowanie prób dotarcia do trudnodostępnych rodzin w społeczności stanowi przesłankę funkcjonowania ośrodka w danym obszarze, a planowanie dla tych rodzin jest podstawowym narzędziem zapewniającym, że dany ośrodek nadal spełnia potrzeby danej społeczności. Podejmowanie działań na zasadzie partnerstwa opiera się na bogatych i różnorodnych zasobach w ramach lokalnej społeczności oraz koncentruje energię i zasoby na wspólnych elementach wysokich oczekiwań, koncentracji na dziecku oraz jasnej świadomości komunikacji i wymiany informacji. Nacisk kładziony jest na docieranie do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia oraz na budowaniu strategii, które zachęcają rodziców i opiekunów do wspierania ich dzieci w rozwoju. Praca ku poprawie osiąganych wyników na rzecz rodzin poprzez bliższą współpracę i odpowiedzialność jest kluczowym wskaźnikiem wpływu w ramach lokalnej społeczności.

13 Ochrona Ochrona młodych ludzi oraz ich interesów jest podstawowym wymogiem liderów szkół oraz całej szkolnej społeczności. Przesłanką tego jest promowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron w organizacji poprzez ustanowienie jasnych procedur proponowania, wsparcia i doradztwa. W mojej szkole spójność jest podstawą, przy czym każdy robi to samo. Ewaluacja systemów i procedur była przeprowadzana podczas wprowadzania zarządzania miękkiego i jest okresowo sprawdzana. Świadomość obowiązujących przepisów w zakresie wymogów prawnych jest podstawą efektywnej ochrony. Ochrona wszystkich członków danej społeczności jest sprawą najwyższej wagi. Pracownicy z jasno wytyczonymi zadaniami i obowiązkami, które przekazywane są im na bieżąco, zapewnia, iż rozumieją oni swoje role w zabezpieczaniu procesu. W tym celu niezbędnym jest nakreślenie wyraźnych granic, aby pozostawić pracowników świadomych iż te systemy są na swoim miejscu. Wnioski Obecnie moja szkoła podstawowa jest na drodze przemiany jakości pracy od B do A. W wielu kwestiach poprawa oceny jakości szkoły z oceny C do oceny B jest stosunkowo łatwym odcinkiem drogi do doskonałości. Polegało to na ustanowieniu systemów, zapewniających szybką poprawę postępów uczniów. Wymagało to wprowadzenia tradycyjnego modelu zarządzania organizacją w układzie pionowym, w celu wzmacniania wysokich wymagań i zapewniania, iż wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za podejmowane przez siebie działania. Kolejny krok opiera się na sukcesach odniesionych w poprzednich trzech latach, ale co ważniejsze dotyczy popierania kultury i atmosfery, w której jednostki zarówno pracownicy, jak i dzieci stają się wewnętrznie zmotywowanymi uczniami. Wymaga się redystrybucji przywództwa, gdzie wszyscy pracownicy przyjmują role przywódców w swoich środowiskach, tworzy się autonomię przy wykonywaniu zadań, dąży się do doskonalenia umiejętności. Ten wspólny i powszechny cel stworzenia podatnego gruntu do uczenia się dla naszych dzieci będzie zwieńczeniem tych wysiłków.

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły. Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach Wrzesień 2014

Koncepcja pracy szkoły. Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach Wrzesień 2014 Koncepcja pracy szkoły /wersja robocza/ Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach Wrzesień 2014 Spis treści I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły. 1. Sposób utworzenia koncepcji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 października 2013 r.

Warszawa, 18 października 2013 r. Warszawa, 18 października 2013 r. SZKOŁA PARTNERSKA RAZEM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ SZKOLNĄ Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Prezeska Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE. KSZTAŁCENIE, DOSKONALENIE, WSPARCIE DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK. Dr Roman Dorczak Uniwersytet Jagielloński

PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE. KSZTAŁCENIE, DOSKONALENIE, WSPARCIE DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK. Dr Roman Dorczak Uniwersytet Jagielloński PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE. KSZTAŁCENIE, DOSKONALENIE, WSPARCIE DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK Dr Roman Dorczak Uniwersytet Jagielloński Stan kształcenia dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych w Polsce Pomysł

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata Załącznik do uchwały Senatu nr IV/23/16/17 Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020 Gliwice, grudzień 2016 r. 5 1. WIZJA I MISJA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Misja Politechniki Śląskiej: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni Misja szkoły Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im podejmować naukę i pracę w kraju i za granicą. Cechuje ich wrażliwość i otwartość

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA 2016-2021 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Misja... 3 Wizja... 4 Diagnoza... 4 Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016 Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE Kraków, 14 grudnia 2016 Współczesny rynek pracy Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły

Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły ZAŁĄCZNIK A Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły Warto, aby pracownicy szkoły używali tej listy kontrolnej na początku i w trakcie drogi do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły w

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie standardów w ramach publicznego systemu kontroli w Walii. Simon Brown

Podnoszenie standardów w ramach publicznego systemu kontroli w Walii. Simon Brown Podnoszenie standardów w ramach publicznego systemu kontroli w Walii Simon Brown Estyn Inspektorat Jej Królewskiej Mości ds. Edukacji i Szkoleń w Walii /Her Majesty s Inspectorate for Education and Training

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu Misja szkoły Dobrze uczyć każdego ucznia, dążyć do jego harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Wizja Szkoła

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KAMIENIU Realizujemy się najlepiej, jeśli potrafimy żyć dla innych ks. Jan Twardowski MISJA SZKOŁY Istniejemy po to, aby zaspakajać

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Norwegian Folk High School - Wolność nauczania bez ustalonych programów i formalnej ewaluacji. Elin Evenrud

Norwegian Folk High School - Wolność nauczania bez ustalonych programów i formalnej ewaluacji. Elin Evenrud Norwegian Folk High School - Wolność nauczania bez ustalonych programów i formalnej ewaluacji Elin Evenrud Norwegian Folk High School(FHS) Szczególny rodzaj szkoły Naukę można rozpocząć w wieku 16 lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie MISJA Dobre wychowanie, rzetelna wiedza. Jesteśmy po to by dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA 2 0 12 2 0 1 5 1. Model wychowanka szkoły. 2. Misja szkoły. 3. Koncepcja rozwoju szkoły. MODEL

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych organizowane od 2000 roku w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oceniania włączającego

Wytyczne dotyczące oceniania włączającego Wytyczne dotyczące oceniania włączającego Preambuła Ocenianie włączające to taki sposób oceniania w ogólnodostępnych placówkach oświatowych, który opiera się na polityce i praktyce ukierunkowanej na możliwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji Mając na uwadze że: a. W ramach 33 Konferencji przyjęto nowy regulamin; 1 b. W regulaminie przewidziano, że w ramach sesji zamkniętej określony zostanie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO.

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Kultura

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej na lata 2014-2019 Strona2 Spis treści Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły... 3 Analiza obecnej sytuacji szkoły... 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie Punktem wyjścia dla utworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest nie tylko

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRĄCZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRĄCZNIE Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 I. CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY? Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA,

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Strona 1 z 5 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, PEDAGOGA Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie

Misja Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie Misja Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie Szkoła nasza stanowiąca społeczność uczniów, nauczycieli i rodziców jest szkołą: nowoczesną, dającą solidne podstawy dalszego kształcenia dzięki

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo