3) Czy UE powinna dążyć do zapewnienia wyraźnego rozdziału funkcji i obowiązków przewodniczącego rady dyrektorów i dyrektora generalnego?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3) Czy UE powinna dążyć do zapewnienia wyraźnego rozdziału funkcji i obowiązków przewodniczącego rady dyrektorów i dyrektora generalnego?"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 5 września 2011 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW ODPOWIEDZI NA PYTANIA POSTAWIONE W DOKUMENCIE KONSULTACYJNYM ZIELONA KSIĘGA: UNIJNE RAMY ŁADU KORPORACYJNEGO COM (2011) 164 1) Czy unijne środki w zakresie ładu korporacyjnego powinny uwzględniać wielkość spółek giełdowych? W jaki sposób? Czy należy ustanowić zróżnicowane, proporcjonalne zasady w odniesieniu do małych i średnich spółek giełdowych? Jeżeli tak, czy istnieją odpowiednie definicje lub progi? Jeżeli tak, odpowiadając na poniższe pytania, proszę zaproponować, w jaki sposób można dostosować te definicje i progi (w odpowiednich przypadkach) na potrzeby MŚP. Rząd RP stoi na stanowisku, że zróżnicowanie unijnych środków w zakresie ładu korporacyjnego powinno być powiązane z rodzajem rynku. Spółki z rynku giełdowego (rynku oficjalnych notowań giełdowych) powinny podlegać jednolitym zasadom. Ewentualne ułatwienia powinny dotyczyć spółek notowanych na rynku zorganizowanym nieregulowanym w tzw. alternatywnym systemie obrotu. Rynek ten z natury jest przeznaczony dla spółek MŚP. Określenie precyzyjnych i relewantnych progów definicji MŚP powinno pozostać w gestii państw członkowskich. KE mogłaby proponować rozwiązania w formie wytycznych, które zawierałyby alternatywne rozwiązania. Trudno znaleźć kryterium zróżnicowania w ramach spółek giełdowych. Nie wydaje się także, aby takim kryterium mogła być liczba akcjonariuszy z końca ostatniego roku obrotowego. Jest to kryterium bardzo zmienne, nie określające w istocie wielkości spółki. Wyższe wymogi wobec spółek z rynku giełdowego pozwalają też zapobiec wchodzeniu na ten rynek spółek niedostosowanych do tego rynku. 2) Czy na poziomie UE należy podjąć środki w zakresie ładu korporacyjnego w odniesieniu do spółek nienotowanych na rynku regulowanym? Czy UE powinna skupić się na wspieraniu rozwoju i stosowania dobrowolnych kodeksów dla spółek nienotowanych na rynku regulowanym? W opinii Rządu RP, Unia Europejska nie powinna ingerować w kształtowanie standardów rynkowych w odniesieniu do spółek z rynku nieregulowanego. W tym zakresie należy pozostawić inicjatywę państwom członkowskim. Rynek ten z założenia jest bowiem rynkiem bardziej ryzykownym, ale jednocześnie dzięki mniejszym wymaganiom może stanowić przedsionek dla rynku giełdowego. Zagadnienia corporate governance spółek innych niż spółki giełdowe powinny pozostać w gestii organizacji zawodowych, stowarzyszeń i innych podmiotów spoza struktur rządowych (instytuty dyrektorów, izby handlowe, itp.). 3) Czy UE powinna dążyć do zapewnienia wyraźnego rozdziału funkcji i obowiązków przewodniczącego rady dyrektorów i dyrektora generalnego? W opinii Rządu RP, należy dążyć do zapewnienia wyraźnego rozdziału funkcji i obowiązków przewodniczącego rady dyrektorów i dyrektora generalnego. Problem ten występuje w systemie monistycznym. Obecnie jednak widać wyraźne zbliżanie się w praktyce oczekiwań wobec Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Polish Presidency of the Council of the European Union 2011 Présidence polonaise du Conseil de l Union européenne 2011 ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

2 modelu funkcjonowania dyrektorów niewykonawczych w ramach rady dyrektorów i członków rad nadzorczych w ramach rad nadzorczych. Wyraża się to w odejściu od funkcjonowania rad jako ciał kolegialnych na rzecz tworzenia w ramach rad wyspecjalizowanych komitetów (audyt, ds. nominacji, wynagrodzeń, a nierzadko ds. strategii). Koncepcja komitetów w ramach rad nadzorczych w systemie dualistycznym została przejęta z nowej koncepcji funkcjonowania rad dyrektorów w systemie monistycznym, w którym tworzenie komitetów ma być jednym z istotnych środków zaradczych zmniejszających ryzyko prowadzenia spraw spółki. Zarazem komitety zbliżają funkcję dyrektorów niewykonawczych w systemie monistycznym do funkcji rady nadzorczej w systemie dualistycznym. Z kolei koncepcja komitetów w systemie dualistycznym wymusza aktywizację i profesjonalizację rady nadzorczej, integrując jej działania z zarządem. Wyodrębnianie funkcji kontrolnych w ramach komitetów w systemie monistycznym i akcentowanie niezależności tych komitetów uzasadnia rozdział funkcji przewodniczącego rady dyrektorów i dyrektora generalnego. 4) Czy polityka zatrudnienia powinna bardziej szczegółowo określać profil dyrektorów, w tym przewodniczącego, aby zapewnić posiadanie odpowiednich umiejętności przez dyrektorów oraz odpowiednio różnorodny skład rady? Jeżeli tak, w jaki sposób można najlepiej osiągnąć ten cel i na jakim poziomie zarządzania, tzn. krajowym, unijnym czy międzynarodowym? Polityka zatrudnienia powinna bardziej szczegółowo określać profil dyrektorów, w tym przewodniczącego. Analiza doświadczeń USA dowodzi, że regulacje prawne nie stanowią rozwiązania problemu. Chodzi bowiem o stworzenie nowej kultury corporate governance, która spowoduje, że tradycyjne ujęcie w systemie monistycznym, iż dyrektorzy niewykonawczy oraz w systemie dualistycznym - członkowie rady nadzorczej - traktują sprawowanie swoich funkcji jako zajęcie uboczne, zostanie zredefiniowane w kierunku uznania, że jest to jedno z podstawowych ich zajęć. Kluczowym jest, by były to osoby, które dysponują wiedzą ekspercką w zakresie kluczowych dla danej spółki obszarów jej aktywności biznesowej oraz mają odpowiednio dużo czasu, aby sprawowany nadzór nie był nadzorem ad hoc, incydentalnym, ale był oparty na ciągłej komunikacji ze spółką. Wydaje się, że cel ten można osiągnąć w drodze stworzenia europejskiego kodeksu ładu korporacyjnego, w oparciu o który spółki giełdowe notowane na rynkach Unii Europejskiej miałyby obowiązek składać oświadczenia co do jego przestrzegania w myśl zasady comply or explain. Wydaje się bowiem, że problemem nie jest obecnie kwestia twardych regulacji prawnych, ale praktyka traktowania funkcji dyrektora niewykonawczego i członka rady nadzorczej jako zajęcia ubocznego. Wiąże się z tym ograniczenie liczby członków rad (rady nadmiernie liczebnie są dysfunkcjonalne z powodu rozmycia odpowiedzialności) oraz odpowiednie ukształtowanie wynagrodzeń członków rad zajmujących się nadzorem tak, aby mogli oni traktować swoje zajęcie jako jedno z istotnych źródeł dochodów (np. emerytowani menedżerowie). 5) Czy spółki giełdowe powinny mieć obowiązek informowania o posiadaniu polityki zapewniającej różnorodność składu rady, a jeżeli tak, czy powinny opisywać cele tej polityki, jej główne założenia oraz regularnie składać sprawozdania z jej realizacji? Spółki giełdowe powinny mieć obowiązek informowania o posiadaniu polityki zapewniającej różnorodność składu rady z opisem celu tej polityki i jej głównych założeń. Wynika to z faktu, że jednym z istotnych elementów oceny ryzyk inwestycyjnych jest ocena profesjonalizmu organów zarządzających i nadzorczych. Informacja publiczna o posiadaniu polityki wymusza poszukiwanie kandydatów, którzy przynajmniej formalnie odpowiadają opisanym założeniom, 2

3 przyczyniając się w ten sposób do kształtowania praktyk związanych z profesjonalizowaniem rad. W takim ujęciu elementem ryzyka inwestycyjnego staje się ukształtowanie składu rady w sposób niezgodny z profilem ryzyka spółki. Sprawozdania w tym zakresie powinny być składane regularnie na corocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki. Elementem takiej polityki powinno być wskazanie, czy kryterium doboru kandydatów na członków rad odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru jest ograniczenie liczby rad, w których dana osoba sprawuje funkcje, oraz czy funkcja sprawowana w radzie ma mieć charakter jednego z podstawowych zajęć członka rady, czy uboczny. Przy takim ujęciu istotne staje się także odpowiednia polityka wynagrodzeń. 6) Czy spółki giełdowe powinny mieć obowiązek zapewniania większej równowagi płci w składzie rad? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Na wstępie, odnosząc się do koncepcji zapewnienia różnorodności w składach rad nadzorczych, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pragnie podkreślić, że niezmiennie stoi na stanowisku, iż podstawowym kryterium wyboru członków rad powinny być kompetencje merytoryczne i etyczne, zaś na dalszych miejscach znajdować się winny kwestie związane np. z płcią. Co do zasady Rząd Rzeczypospolitej dostrzega problem braku równowagi płci w składzie rad nadzorczych spółek giełdowych. Praktyka niskiej reprezentacji kobiet w składzie rad kontrastuje z potwierdzonym naukowo faktem, że wyksztłacenie biznesowe kobiet oraz ich umiejętności są co najmniej porównywalne do wykształcenia i umiejętności mężczyzn. Badania naukowe dowodzą także, że kobiety wnoszą istotne dla zarządzania i nadzoru nad spółką pozytywne cechy rozpoznawane jako kapitał ludzki i relacyjny. Stosowanie środków mających na celu zapewnienie większej równowagi płci w składzie rad nadzorczych spółek giełdowych nie może jednak skutkować ryzykiem dyskryminacji osób o wyższych kwalifikacjach z uwagi na płeć. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że istnieją również poważne argumenty przemawiające przeciwko wprowadzaniu środków służących zapewnieniu równowagi płci w składzie rad nadzorczych spółek giełdowych, w szczególności ustanawianiu sztywnych parytetów w omawianym zakresie. W tym kontekście podnoszone są następujące kwestie: a) decyzja o składzie osobowym rad powinna być decyzją biznesową podejmowaną przez właściwy organ na mocy decyzji akcjonariuszy jako ponoszących ryzyko ekonomiczne za działania spółki. Państwo, nie ponosząc ryzyka ekonomicznego konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, nie powinno narzucać sposobu doboru środków zarządzania i kontroli; b) narzucanie kształtowania składu osobowego organu zarządzajacego i nadzorczego w prywatnej spółce giełdowej może stanowić ingerencję w zasadę autonomii woli akcjonariuszy stanowiącej fundament prawa prywatnego, a w konsekwencji w zasadę wolności gospodarczej oraz zasadę ochrony własności i innych praw majątkowych; c) istnieją uzasadnione wątpliwości, czy narzucenie na poziomie UE parytetu płci w organach statutowych spółek giełdowych nie naruszałoby zasady proporcjonalności oraz swobody zakładania przedsiębiorstw; d) wybór członków organów spółki w oparciu o zasadę parytetu płci może nasuwać wątpliwości z punktu widzenia jej oderwania od sektora, w jakim działa przedsiębiorstwo, struktury jego akcjonariatu i wielkości przedsiębiorstwa, zapewnienia uzyskania efektu optymalnego zarządzania i kontroli nad spółką giełdową; e) parytet nie jest odpowiedzią na problemy związane z trudnościami w znalezieniu osoby kompetentnej oraz odwoływania osoby niekompetentnej, jeżeli kryterium koniecznym staje się płeć, a nie kompetencje członka organu statutowego; 3

4 f) założenie, że parytet zmniejszy ryzyko nieodpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem nie zostało jak dotąd udowodnione; Podniesione powyżej argumenty mogą skłaniać do poglądu, że działania zmierzające do zapewnienia równowagi płci w organach spółek giełdowych powinny opierać się przede wszystkim na miękkich sposobach promowania udziału kobiet w zarządzaniu (wykłady, seminaria, konferencje, publikacje, pozbawione kryteriów ilościowych rekomendacje w kodeksach dobrych praktyk). Ewentualne twarde środki (przede wszystkim z zakresu prawa pracy warunki pracy i płacy) powinny być ukierunkowane nie na narzucanie równowagi płciowej w organach statutowych (parytetów), ale na ułatwienia w zdobywaniu kompetencji i doświadczenia profesjonalnego. 7) Czy jest Pan/Pani zdania, że na szczeblu UE powinien istnieć środek ograniczający liczbę stanowisk dyrektora niewykonawczego, które może jednocześnie zajmować ta sama osoba? Jeśli tak, w jaki sposób należy sformułować takie ograniczenie? Zdaniem Rządu RP ograniczenie liczby stanowisk dyrektora niewykonawczego jest ściśle związane ze zredefiniowaniem jego zajęcia w radzie nie jako zajęcia ubocznego, ale jako jednego z podstawowych (por. odpowiedź na pytanie 4). Nadto wydaje się, że liczba rad nadzorczych, w których zasiadać mogłaby ta sama osoba powinna być przedmiotem dalszych analiz. Ewentualne ograniczenie liczbowe rad, w których może zasiadać ta sama osoba, powinno być elementem europejskiego kodeksu corporate governance oraz opublikowanej polityki zatrudnienia spółki. Jako rozwiązanie pośrednie należałoby rozważyć formułę polegającą na wprowadzeniu do przepisów europejskich zasady, zgodnie z którą każda spółka powinna sama określić akceptowalny dla siebie próg zaangażowania członków rady nadzorczej w rady innych spółek oraz inne stałe zajęcia. Limit taki, jak i zaangażowanie poszczególnych członków rad nadzorczych, podlegałby obowiązkowemu ujawnieniu raz do roku. 8) Czy spółki giełdowe należy zachęcać do przeprowadzania zewnętrznej oceny w regularnych odstępach czasu (np. co trzy lata)? Jeśli tak, to w jaki sposób można to robić? Propozycje Komisji Europejskiej budzą w opinii Rządu RP poważne wątpliwości. Jeśli przyjmiemy założenie, że rynek doskonale dyskontuje przyszłość i odzwierciedla ją w cenie akcji, to zewnętrzna ocena działalności spółki jest przeprowadzana w czasie rzeczywistym podczas sesji giełdowej. Ponadto spółki giełdowe są zobowiązane do publikowania sprawozdań finansowych, które są weryfikowane przez biegłego rewidenta. Co więcej zewnętrzna ocena działalności spółki giełdowej odbywa się również podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, gdy właściciele wysłuchują sprawozdania zarządu oraz rady nadzorczej. Na tej podstawie rada oraz zarząd mogą uzyskać mandat do dalszego sprawowania swoich funkcji. W przypadku wątpliwości, akcjonariusze mogą zlecić niezależnemu podmiotowi sporządzenie oceny działalności zarządu i rady. Komisja sugeruje, że zewnętrzna ocena powinna być sporządzana przynajmniej raz na trzy lata. Jednocześnie nie wskazuje jakie byłyby skutki wystawienia oceny negatywnej oraz jaki byłby sposób finansowania przeprowadzanej oceny. W pierwszym przypadku zachodzi obawa naruszenia praw akcjonariuszy oraz ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Natomiast finansowanie bezpośrednio przez spółkę własnej oceny byłoby powtórzeniem rozwiązań stosowanych w przypadku wystawiania ocen przez agencje ratingowe. 4

5 W ocenie Rządu RP, na zarząd spółki giełdowej powinien zostać nałożony obowiązek zapewnienia prawidłowego realizowania polityki wynagrodzeń, zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą. Natomiast na Radę Nadzorczą, ewentualnie na odrębną i niezależną jednostkę w ramach spółki (Komitet ds. Wynagrodzeń), powinien zostać nałożony obowiązek cyklicznego przeprowadzania oceny w odniesieniu do polityki wynagrodzeń kadry kierowniczej. Spółki giełdowe należy również zachęcać, na zasadzie dobrowolności, do przeprowadzenia zewnętrznej oceny w szczególności w odniesieniu do polityki wynagrodzeń dyrektorów. Ocena polityki wynagrodzeń powinna zmierzać okresowo do weryfikacji adekwatności przyjętej polityki i struktury wynagrodzeń, w tym w odniesieniu do warunków rynkowych oraz tzw. KPI (Key Performance Indicators), mających znaczenie dla obliczania i funkcji motywacyjnej wynagrodzenia zmiennego krótkoterminowego i długoterminowego. Ocena taka powinna koncentrować się z jednej strony na pełnieniu przez system wynagrodzeń funkcji motywacyjnej w odniesieniu do konkretnej spółki, a także funkcji łączenia interesów zarządzających z interesem akcjonariuszy w kontekście ukierunkowania na długoterminowe budowanie wartości spółki, przy zachowaniu motywacji także krótkoterminowej (naturalne oczekiwanie menedżerów czerpania korzyści z budowania długoterminowej wartości spółki w proporcjonalnej części w okresie każdego roku obrotowego pełnienia funkcji). Taka ocena pozwalałaby walnemu zgromadzeniu okresowo weryfikować, czy system wynagrodzeń nie zawiera elementów sprzyjających zjawisku agency (przedkładanie przez zarządzających własnych interesów nad interesy akcjonariuszy) i hazardowi moralnemu (podejmowanie nadmiernie ryzykownych działań ze szkodą dla akcjonariuszy i innych interesariuszy spółki). Oczywiście ocena taka nie powinna powodować automatycznie skutków prawnych w zakresie umów wiążących spółkę z dyrektorami, ale mogłaby być impulsem do dokonywania zmiany tych umów w trybie negocjacji. Właściwym środkiem byłaby odpowiednia norma prawna w prawie spółek określająca np., że nie rzadziej niż co trzy lata ocena sporządzona przez właściwy organ spółki powinna znajdować się w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia i poddana pod głosowanie tego zgromadzenia. Należy również wskazać, że analogiczne przepisy zostały już wprowadzone w odniesieniu do instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń. Wydaje się, iż doświadczenia płynące ze stosowania przepisów wydanych na podstawie tej dyrektywy powinny być wykorzystywane przy tworzeniu nowych regulacji dotyczących m.in. transparentności polityki wynagrodzeń w pozostałych spółkach. 9) Czy należy wprowadzić obowiązek ujawniania polityki wynagrodzeń, rocznego sprawozdania w sprawie wynagrodzeń (informującego o sposobie realizacji polityki wynagrodzeń w poprzednim roku) oraz indywidualnych wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych? Zdaniem Rządu RP należy wprowadzić obowiązek ujawniania polityki wynagrodzeń, rocznego sprawozdania w sprawie wynagrodzeń (informującego o sposobie realizacji polityki wynagrodzeń w poprzednim roku) oraz indywidualnych wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych. Kwestia ta stanowi jeden z najważniejszych elementów oceny, czy systemy wynagrodzeń nie sprzyjają zjawisku agency i hazardowi moralnemu. Obowiązek ujawniania ww. informacji wywierałby pozytywny wpływ na kształtowanie 5

6 standardów rynkowych. Jest to ściśle związane z odpowiedzią na pytanie o zasadność okresowej oceny polityki wynagrodzeń. Należy wskazać, że analogiczne przepisy zostały wprowadzone do prawa unijnego (vide: pkt 8 in fine). Warto wspomnieć, że przepisy zobowiązujące spółki giełdowe do ujawniania w raportach rocznych wartości wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej, z podaniem imion i nazwisk tych osób, zostały wprowadzone do polskiego systemu prawa w 2005 r. Jest to przepis o randze ustawowej i formuła comply or explain nie znajduje w tym przypadku zastosowania. 10) Czy powinien istnieć obowiązek poddawania pod głosowanie akcjonariuszy polityki wynagrodzeń i sprawozdania w sprawie wynagrodzeń? W ocenie Rządu RP, w dużych spółkach poddawanie pod głosowanie akcjonariuszy powyższych kwestii mogłoby być utrudnione. Stąd też, jak zostało wskazane w pkt 8, przynajmniej w dużych spółkach powinien istnieć obowiązek zatwierdzania polityki wynagrodzeń przez radę nadzorczą, ewentualnie komitet ds. wynagrodzeń. Organy te powinny również zatwierdzać sprawozdania Zarządu dotyczace tej kwestii. Głosowanie takie należy jednak rozumieć nie jako przejęcie przez radę nadzorczą czy komitet ds. wynagrodzeń kompetencji w zakresie ustalania warunków płacowych te ustalałby Zarząd, na którym spoczywałaby również odpowiedzialność za stworzenie i realizację polityki wynagrodzeń, ale jako sposób wyrażenia opinii na temat polityki wynagrodzeń kadry kierowniczej. 11) Czy zgadzają się Państwo, że rada powinna zatwierdzać profil ryzyka spółki, brać za niego odpowiedzialność i komunikować go wyraźnie akcjonariuszom? Czy powyższe ustalenia dotyczące ujawniania powinny także obejmować najważniejsze powiązane ryzyka społeczne? Zdaniem Rządu RP rada powinna zatwierdzać profil ryzyka spółki, brać za niego odpowiedzialność i komunikować go wyraźnie akcjonariuszom. Profil ryzyk powinien być konstruowany zgodnie z czynnikami ryzyka ujawnianymi w prospekcie emisyjnym. Takie działanie należy traktować jako swoistą aktualizację ryzyk określonych w prospekcie emisyjnym jako dokumencie stanowiącym podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestorów. Jest to przy tym istotny instrument, który, obok funkcji informacyjnej dla akjconariuszy i inwestorów, ma szansę wymusić swoistą samoprofesjonalizację członków rad i ich aktywizację związaną ze świadomym uczestniczeniem w nadzorowaniu spółki. Wydaje się, że jedną z główych przyczyn słabości nadzoru jest przekonanie o braku odpowiedzialności niewykonawczego członka rady. Potwierdzają to doświadczenia amerykańskie, w tym przykład niezależnych dyrektorów jednej z dużych firm, którzy mimo, iż stanowili 80% członków rady, zostali uwolnieni przez sąd od odpowiedzialności ze względu na ich status nieaktywnych w sensie koncepcji prawnej - członków rady 1. 12) Czy zgadzają się Państwo, że rada powinna zapewnić skuteczność obowiązujących w spółce zasad dotyczących zarządzania ryzykiem oraz ich zgodność z profilem ryzyka spółki? Rząd RP stoi na stanowisku, że rada powinna zapewnić taką skuteczność i zgodność. Jest to konsekwencja odpowiedzi na pytanie poprzednie. 1 Zob. R. C. Pozen, The Case for Proffesional Boards, Harvard Business Review, December 2010, s

7 Sprawowanie nadzoru w istocie zmierza do identyfikacji ryzyka i kreowania instrumentów zarządzania tym ryzykiem. Jest to kwestia kluczowa z punktu widzenia zadań rad. Temu służą rozwiązania szczegółowe w postaci tworzenia komitetu audytu, komitetu nominacji i wynagrodzenia, a także strategii. Rada musi zatem identyfikować potencjalne ryzyka, aby wymagać od zarządu prowadzenia spraw spółki w sposób uwzględniający ryzyka. Identyfikacja ryzyka ma także kluczowe znaczenie dla inwestorów przy podejmowaniu przez nich decyzji inwestycyjnych. Nie chodzi tylko o eliminację ryzyk (niektórych nie da się wyeliminować), ale o identyfikację (świadomość istnienia ryzyka) oraz zarządzanie ryzykiem. W każdej spółce giełdowej powinien zatem istnieć system zarządzania ryzykiem rozumiany jako zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych zachodzących w spółce oraz do oceny prowadzonej działalności przez spółkę. Zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania systemu zarządzania ryzykiem powinno być kompetencją zarządu (dyrektorów wykonawczych), ale dokonywane pod nadzorem rady nadzorczej czy dyrektorów niewykonawczych. Ów nadzór powinien wyrażać się w konieczności uzyskania zatwierdzenia rady nadzorczej (rady dyrektorów) zaprojektowanego przez organ zarządzający systemu zarządzania ryzykiem oraz terminu jego wdrożenia. Zarząd powinien składać radzie sprawozdania z systemu zarządzania ryzykiem. Wydaje się także, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem powinny raportować nie tylko do zarządu, ale także bezpośrednio do przewodniczącego rady i komitetu audytu. Rada, na podstawie rekomendacji komitetu audytu, powinna mieć kompetencje w zakresie wpływu na zatrudnianie i rozwiązywanie umów z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem i ich wynagrodzenie. Rada powinna co najmniej raz do roku przedstawiać ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem. 13) Proszę wskazać obowiązujące przepisy prawa UE, które Państwa zdaniem mogą przyczyniać się do upowszechnienia szkodliwej krótkoterminowej perspektywy inwestycyjnej, i zaproponować, w jaki sposób można zmienić te przepisy, aby zapobiegać temu zjawisku. W ocenie Komisji Europejskiej szkodliwość krótkoterminowego horyzontu inwestycji na rynku może polegać na nieprawidłowej wycenie, tzw. zachowaniach stadnych, większej zmienności oraz braku nadzoru właścicielskiego w spółkach notowanych na giełdzie. Zaawansowana technika wspierająca i przyspieszająca zawieranie transakcji sprzyja skróceniu średniego okresu posiadania akcji. Jest to niejako naturalny efekt innowacyjności. Taki sam efekt może być spowodowany określonym kształtem regulacji prawnej. Zdaniem Rządu RP należy zgodzić się z opinią, że z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego długoterminowa perspektywa inwestycyjna jest dla spółek notowanych na giełdzie korzystniejsza. Jednakże wybór krótkoterminowego horyzontu inwestycyjnego jest decyzją inwestora, ewentualnie podmiotu zarządzającego jego aktywami na podstawie zawartej umowy. Trudno wskazać przepisy, których zmiana mogłaby wpłynąć na modyfikację zachowań inwestorów, bowiem podmioty te w naturalny sposób dążą do maksymalizacji zysku w krótkim okresie. Od wskazywania konkretnych przepisów prawa UE, mogących skłaniać do przyjmowania krótkiego horyzontu inwestycyjnego, bardziej pożądane jest skupienie uwagi na celach przyświecających regulatorom i na zgodności tych celów z oczekiwaniami rynku. Jako przykład regulacji mogącej mieć wpływ na przyjmowanie szkodliwej perspektywy inwestycyjnej, można wskazać wymagania odnośnie aktywów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestycje w akcje oceniane są jako bardziej ryzykowne, a tym samym bardziej kosztowne. Długoterminowi inwestorzy, jak np. fundusze emerytalne, mają 7

8 narzucone restrykcyjne wymagania odnośnie aktywów, które mogą alokować w akcje. Regulacje UE zakładają natomiast, że dług rządowy jest nieobarczony ryzykiem, co w świetle obecnego kryzysu związanego z nadmiernym zadłużeniem rządów nie może być brane za pewnik. Pewne negatywne skutki dla polityki inwestycyjnej może mieć również sam harmonogram legislacyjny inwestorzy bywają zmuszani do wychodzenia z inwestycji przez wejście w życie nowych regulacji w złym momencie cyklu inwestycyjnego. Odnosząc się do miernika zmienności na giełdach, na który wskazano w Zielonej Księdze, należy mieć na uwadze, że dane te mogą być zaburzone przez tzw. high frequency trading i bardziej przydatne wydawałoby się rozbicie na poszczególne typy inwestorów (różne typy funduszy, private wealth, inwestorzy indywidualni, etc.) Warto również zwrócic uwagę na potrzebę większej przejrzystości pożyczek papierów wartościowych, gdzie dany papier na krótko zmienia swojego właściciela. Ponadto, coroczne reelekcje osób zarządzających mogą powodować skupianie się przez nie na krótkiej perspektywie. Podsumowując, należy stwierdzić, że obecna agenda regulacyjna jest bardzo rozbudowana i nie jest jasne jaki będzie skumulowany, długoterminowy efekt wszystkich zmian. Regulatorzy powinni przeprowadzić analizy wpływu nowych regulacji na dostęp przedsiębiorstw do kapitału i unikać ryzyka przeregulowania. 14) Czy należy podjąć środki dotyczące systemów motywacyjnych dla zarządzających aktywami, którzy zajmują się portfelami długoterminowych inwestorów instytucjonalnych, oraz oceny wyników pracy tych zarządzających, a jeżeli tak, to jakie środki? W ocenie Rządu RP jako możliwe rozwiązanie można wskazać wprowadzenie obowiązku raportowania o stosowaniu kodeksów dobrych praktyk przez zarządzających, analogicznie do wymogu względem spółek giełdowych (takie rozwiązanie funkcjonuje już np. w Wielkiej Brytanii - Financial Reporting Council Stewardship Code). Należy zwrócić uwagę, że rozpowszechnienie krótkoterminowej perspektywy inwestycyjnej może stanowić źródło pewnych negatywnych tendencji na rynku i może przyczyniać się do zwiększenia bierności akcjonariuszy. Jednakże to nie ustawodawca europejski, a inwestorzy powinni w pierwszej kolejności ustalać strategie realizowane przez instytucje zarządzające aktywami. Nawet w przypadku największych inwestorów instytucjonalnych, jak fundusze emerytalne, w aktach prawnych wskazuje się interes ich uczestników jako podstawowy cel działania. Interes ten jest definiowany jako maksymalizacja zysku. Z punktu widzenia reguł rządzących gospodarką wolnorynkową dopuszczalne jest wprowadzenie obowiązku publicznego przedstawiania założeń realizowanych strategii inwestycyjnych oraz ich wyników. 15) Czy prawo UE powinno wspierać skuteczniejsze monitorowanie zarządzających aktywami przez inwestorów instytucjonalnych w zakresie strategii, kosztów, zawieranych transakcji i stopnia zaangażowania zarządzających aktywami w spółki, w które dokonano inwestycji? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Zdaniem Rządu RP zarządzający aktywami powinni mieć odpowiedni zakres swobody w odniesieniu do strategii, kosztów, zawieranych transakcji i stopnia zaangażowania w spółki, w które dokonano inwestycji. Skuteczne monitorowanie zarządzających przez inwestorów instytucjonalnych, z racji ich silnej pozycji rynkowej, nie wymaga jednak, jak się wydaje, dodatkowego wsparcia w postaci unijnych regulacji. Jednocześnie należy podkreślić, że 8

9 rozsądną propozycją jest zagwarantowanie możliwości uzyskiwania przez inwestorów informacji na temat parametrów dokonanych inwestycji. Jednym z możliwych rozwiązań wartych rozważenia jest wprowadzenie obowiązku przedstawiania okresowego sprawozdania przez zarządzających aktywami Niewątpliwie poszczególne kraje powinny dążyć do zapewnienia jak największej przejrzystości zarządzania aktywami. Z uwagi na globalny zakres działania firm inwestycyjnych i inwestorów instytucjonalnych, wprowadzenie kanonu podstawowych, obowiązkowych ujawnień na poziomie europejskim co do zasady byłoby uzasadnione. Jednak w praktyce różnice legislacyjne, operacyjne, proceduralne mogą uniemożliwić skuteczne wdrożenie takich paneuropejskich środków. Z tego względu szczegóły powinny zostać doprecyzowane przez poszczególne kraje, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki. 16) Czy przepisy UE powinny wymagać zachowania pewnego stopnia niezależności (np. wobec spółki dominującej) przez organ zarządzający podmiotu zarządzającego aktywami czy też potrzebne są inne środki (ustawodawcze) aby poprawić sytuację w zakresie ujawnień informacji i zarządzania konfliktami interesów? Rząd RP podziela uwagi zgłoszone w Zielonej Księdze dotyczące konfliktu interesów doradców inwestorów, zwłaszcza w sektorze finansowym. Wydaje się, że jedynym skutecznym remedium, oprócz obowiązków ujawniania konfliktów, mogłoby być zwiększenie konkurencji na tym rynku, np. przy pomocy instrumentów prawa antytrustowego. Przepisy UE i państw członkowskich powinny gwarantować zachowanie pewnego stopnia niezależności przez organ zarządzający aktywami spółki. Wydaje się jednak, że obecne przepisy są wystarczające. 17) W jaki sposób można najlepiej ułatwić współpracę pomiędzy akcjonariuszami? W ocenie Rządu RP, możliwym rozwiązaniem jest doprecyzowanie przepisów o działaniu w porozumieniu w taki sposób, aby obowiązki informacyjne lub związane z obowiązkiem ogłoszenia wezwania dotyczyły wyłącznie porozumień, których celem nie jest porozumienie ad hoc przed walnym zgromadzeniem w sprawie incydentalnej, ale które prowadzą do uzyskania gwarancji jednolitego głosowania na wszystkich WZA pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Chodziłoby zatem o taką relację, która tworzy gwarantowany normami prawa cywilnego stan możności wykonywania prawa głosu z liczby akcji większej niż posiada samodzielnie akcjonariusz - strona porozumienia bez względu na konkretne walne zgromadzenie i przedmiot jego spraw. Należałoby także rozważyć złagodzenie części przepisów dotyczących zmowy akcjonariuszy w razie uzgodnienia sposobu głosowania w konkretnych sprawach pod warunkiem, że współdziałający akcjonariusze ujawnią porozumienie i że zmowa dotyczyć będzie takich spraw, które uzasadniają współdziałanie akcjonariuszy (np. głosowań oceniających przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w spółce lub udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej). Ponadto warto także wziąć pod uwagę wszelkie formy komunikowania się akcjonariuszy, jak choćby poprzez tworzenie platform komunikacyjnych, kluby inwestorów, edukację w zakresie narzędzi umożliwiających kontakt i aktywizację akcjonariuszy oraz stowarzyszenia. 9

10 18) Czy prawo unijne powinno zobowiązywać doradców inwestorów w sprawie głosowania do większej przejrzystości np. jeżeli chodzi o stosowane przez nich metody analityczne, konflikty interesów albo politykę zarządzania konfliktami interesów oraz czy powinni oni stosować kodeks postępowania? Jeżeli tak, w jaki sposób można najlepiej osiągnąć ten cel? Rząd RP dostrzega możliwość zaistnienia konfliktu interesu opisanego w Zielonej Księdze w sytuacji, gdy te same podmioty świadczą swoje usługi zarówno na rzecz spółek, jak i inwestorów (akcjonariuszy w tych spółkach), np. w związku z wykonywaniem praw korporacyjnych na walnych zgromadzeniach czy głosowania przez pełnomocnika. W razie zaistnienia takiego konfliktu inwestor z całą pewnością może oczekiwać, że zostanie on ujawniony. Minimalizowanie zjawiska występowania tego rodzaju konfliktu leży również w interesie firm doradczych dbających w ten sposób o swój wizerunek wśród inwestorów. Wydaje się, że cel ten należy realizować przede wszystkim w drodze właściwego ukształtowania kodeksów dobrych praktyk. Problem dotyczy bowiem wewnętrznej relacji między doradcą a inwestorem i obowiązku lojalności, a u źródeł tego leży stosunek cywilnoprawny. Regulacje europejskie z zakresu ładu korporacyjnego powinny dążyć do jak największej przejrzystości takich stosunków pomiędzy doradcami a inwestorami, włącznie z obowiązkiem ujawniania stosowanych metod analitycznych, konfliktów interesów i sposobów zarządzania tymi konfliktami. 19) Czy są Państwo zdania, że konieczne są inne środki (ustawodawcze), np. ograniczenie możliwości jednoczesnego świadczenia przez doradców usług na rzecz inwestora w związku z głosowaniem i usług konsultingowych na rzecz spółek, w które dokonano inwestycji? Zdaniem Rządu RP należy przeprowadzić dalsze analizy czy pełne ujawnianie konfliktu interesów jest wystarczające w celu zapewnienia właściwych zasad postępowania firm doradczych. Niewątpliwie świadczenie pewnych usług przez doradców może podważać ich neutralność. Warto rozważyć wprowadzenie stosownych zakazów jednoczesnego świadczenia usług na rzecz inwestora oraz usług konsultingowych na rzecz spółek, w które dokonano inwestycji na podstawie zaleceń tego samego doradcy. Możliwym rozwiązaniem jest np. wprowadzenie do porządku prawnego pojęcia niedozwolonych usług pomocniczych (impermissible ancillary services), których nie mogliby wykonywać doradcy inwestora w związku z głosowaniem ( proxy advisors ). Doradcy ci powinni zostać zobowiązani do periodycznego ujawniania informacji na temat usług pomocniczych świadczonych na rzecz spółek, w stosunku do których wykonują usługi doradcze na rzecz inwestora albo na rzecz innych podmiotów powiązanych. Ponadto, można wziąć pod uwagę możliwość wprowadzenia odpowiednich klauzul dotyczących polityki zarządzania konfliktami interesów przez doradców inwestora w związku z głosowaniem, które zapewniłyby, iż wykonywanie usług dodatkowych nie pozostaje w konflikcie interesów z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z faktu bycia doradcą w związku z głosowaniem. 10

11 20) Czy widzą Państwo potrzebę wprowadzenia technicznego i/lub prawnego mechanizmu europejskiego, który umożliwiałby emitentom identyfikację ich akcjonariuszy, aby ułatwić dialog w sprawie kwestii ładu korporacyjnego? Jeżeli tak, czy są Państwo zdania, że taki mechanizm sprzyjałby także współpracy pomiędzy inwestorami? Prosimy o podanie szczegółowych informacji (np. zakładanych celów, preferowanego instrumentu, częstotliwości udostępniania informacji, poziomu szczegółowości i alokacji kosztów). Rząd RP zwraca uwagę, że omawiane zagadnienie jest dość kontrowersyjne. Z jednej strony istnieją argumenty przemawiające przeciwko wprowadzaniu nowych instrumentów mających służyć zwiększeniu możliwości identyfikacji akcjonariuszy przez emitentów. Dla uzasadnienia takiego stanowiska podaje się np. potencjalną możliwość negatywnego wpływu takich regulacji na rozwój obrotu akcjami oraz ich płynność. Wskazuje się także, że dialog emitentów i akcjonariuszy w sprawie ładu korporacyjnego jest procesem dobrowolnym i nie powinien być narzucany przez spółkę. Zwraca się też uwagę, że w świetle dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, przetwarzanie danych akcjonariuszy w celu nawiązania z nimi kontaktu we wskazanym celu wymagałoby uprzedniej zgody tych akcjonariuszy. Z drugiej jednak strony, można wskazać także poważne argumenty za zapewnieniem emitentom możliwości dostępu do pełniejszych informacji na temat ich faktycznych akcjonariuszy. Pełna identyfikacja mogłaby np. służyć takim celom, jak egzekwowanie postanowień statutu o ograniczeniach prawa głosu przez posiadaczy większych pakietów akcji (głosów) vide art. 411 polskiego kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) czy ujawnianie tych powiązań między akcjonariuszami, których ujawnienia wymagają ustawy - vide: art ksh - a które są często ukrywane przed władzami spółki i innymi akcjonariuszami. Za takim rozwiązaniem przemawia także postulat przejrzystości stosunków w spółce i ograniczenie zjawiska empty voting. Gdyby więc w uwzględnieniu tych racji miał być wprowadzony jakiś mechanizm umożliwiający emitentom identyfikację ich akcjonariuszy, to wystarczające byłoby, gdyby umożliwiał on ujawnienie wszystkich akcjonariuszy w rozsądnym terminie przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem, na którym podejmowane są najważniejsze uchwały dotyczące spółki (np. podział zysku, przyjęcie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium). Mechanizm taki nie powinien przy tym obejmować MŚP, gdzie nie występuje z reguły zjawisko braku przejrzystości składu akcjonariatu. Poruszona kwestia wymaga dalszych pogłębionych analiz. 21) Czy są Państwo zdania, że akcjonariusze mniejszościowi potrzebują dodatkowych praw, aby móc skutecznie reprezentować swoje interesy w spółkach, w których istnieje akcjonariusz posiadający pakiet kontrolny czy też akcjonariusz główny? W opini Rządu RP, takie wzmocnienie praw akcjonariuszy mniejszościowych wydaje się potrzebne. Transakcje między spółką a akcjonariuszem dominującym powinny być nie tylko ujawniane, lecz także opiniowane przez niezależnego eksperta i radę nadzorczą. Transakcje o znacznej wartości, mierzone w stosunku do kapitału zakładowego, lub o wartości przyjmowanej na potrzeby ujawnień w prospekcie emisyjnym lub w inny sposób, powinny wymagać zatwierdzenia przez walne zgromadzenie. Nie można pozbawiać akcjonariusza większościowego prawa głosu w takich sprawach. Wystarczy, że akcjonariusze mniejszościowi uzyskają prawo zaskarżenia uchwały. Akcjonariusze mniejszościowi reprezentujący określony procent głosów w spółce powinni mieć możliwość powoływania członków rady nadzorczej 11

12 w drodze kumulatywnego głosowania. Rozwiązanie takie obowiązuje w spółkach akcyjnych w świetle prawa polskiego, jak i włoskiego. 22) Czy są Państwo zdania, że akcjonariusze mniejszościowi potrzebują większej ochrony przed transakcjami z jednostkami powiązanymi? Jeśli tak, to jakie można by podjąć środki? Rząd RP stoi na stanowisku, że zasadne jest udzielenie akcjonariuszom mniejszościowym większej ochrony przed transakcjami z jednostkami powiązanymi. Stosowne środki powinny opierać się na rozwiązanich przytoczonych w odpowiedzi na pytanie ) Czy należy podjąć środki, aby wspierać na poziomie UE akcjonariat pracowniczy, a jeżeli tak, to jakie środki? Rząd RP zwraca uwagę, że doświadczenia polskie wskazują, że pracownicy będący akcjonariuszami, którzy uzyskali bezpłatne akcje, niemal natychmiast pozbywają się tych praw udziałowych. Poza nielicznymi państwami, gdzie akcjonariat pracowniczy ma utrwaloną pozycję, sami pracownicy nie są zainteresowani długotrwałym posiadaniem praw udziałowych. Z tego względu nie powinno się popierać propozycji zaangażowania UE w tej dziedzinie i pozostawić tę kwestię prawu krajowemu państw członkowskich. 24) Czy zgadzają się Państwo, że spółki odstępujące od zaleceń kodeksów ładu korporacyjnego powinny mieć obowiązek przedstawienia szczegółowych wyjaśnień dotyczących takich odstępstw oraz opisania przyjętych przez nie alternatywnych rozwiązań? Zdaniem Rządu RP zasada przestrzegaj i wyjaśnij jako konstrukcja nośna kodeksów ładu koroporacyjnego sprawdziła się w znacznym stopniu. Należy zgodzić się z propozycją wprowadzenia wymogu udzielenia szczegółowych wyjaśnień, dlaczego spółka nie zastosowała się do konkretnych postanowień kodeksu. Rozważenia wymaga przy tym poprawa monitorowania przestrzegania kodeksów i nadanie oświadczeniu spółki o stosowaniu ładu koroporacyjnego statusu informacji regulowanej w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. k) dyrektwy nr 2004/109/WE. 25) Czy zgadzają się Państwo, że organy monitorujące powinny być uprawnione do sprawdzania wartości informacyjnej wyjaśnień zawartych w oświadczeniach o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i do żądania od spółek, w razie takiej potrzeby, uzupełnienia przedstawionych wyjaśnień? Jeżeli tak, jaka dokładnie powinna być rola organów monitorujących? W ocenie Rządu RP organy monitorujące powinny zostać wyposażone w uprawnienie do dokonywania oceny wartości informacyjnej wyjaśnień zawartych w oświadczeniach o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku istnienia wyraźnych braków organy te mogłyby zwracać się z prośbą o ich uzupełnienie w stosownym terminie. Taka praktyka mogłaby wpłynąć pozytywnie na kształt zasad ładu korporacyjnego. Należy mieć na uwadze, że ewentualne zaliczenie oświadczeń spółki o stosowaniu ładu koroporacyjnego do informacji regulowanych oznaczałoby przyznanie właściwemu organowi krajowemu, który nadzoruje rynek, uprawnień przewidzianych w art. 24 ust. 4 dyrektwy nr 2004/109/WE. 12

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 obowiązki informacyjne

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 obowiązki informacyjne Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 obowiązki informacyjne Agnieszka Gontarek Dział Emitentów GPW Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 kilka faktów porządkujących Dobrym Praktykom podlegają

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania

Bardziej szczegółowo

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW malgorzata.sokolowska@comp.com.pl malgorzata.sokolowska@comp.com. (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

regulowany Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

regulowany Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Bieżący Spółka: Lubawa Spółka Akcyjna Numer: EBI 1/2017 Data: 2017-02-15 14:19:24 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr./2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia. 2015 r. Informacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY NIESTOSOWANIA ZASAD PRZEZ MAGNA POLONIA S.A. ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

RAPORT DOTYCZĄCY NIESTOSOWANIA ZASAD PRZEZ MAGNA POLONIA S.A. ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 RAPORT DOTYCZĄCY NIESTOSOWANIA ZASAD PRZEZ MAGNA POLONIA S.A. ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku znowelizowanych

Bardziej szczegółowo

IMS Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

IMS Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 5 Serwisy Zamknięte GPW anna.cynkier@ims.fm anna.cynkier@ims.fm (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania Dobrych

Bardziej szczegółowo

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 4/2008 z 2008-04-01. temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Bieżący Spółka: Energoinstal Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016-04-26 14:40:49 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu

Bardziej szczegółowo

OCTAVA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

OCTAVA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 8 Raport Bieżący Spółka: OCTAVA Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 15:39:21 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany OCTAVA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A. Raport bieżący EBI nr 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-22 Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ]

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Raport bieżący nr 3/2016 Data sporządzenia: 09.02.2016 r. Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.)

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.) Ocena Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie: 1. stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport bieżący EBI nr 1/2016 Data sporządzenia: 04.01.2016 Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/05/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/05/2017 z dnia 23 maja 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Raport bieżący nr 1/2016 EBI Data sporządzenia: 2016-01-07 Nazwa Emitenta: Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Podstawa prawna: 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia r. a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. uprawniony

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 2/2016 Data sporządzenia: 2016-10-19 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na podstawie par. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Szczytnie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW.

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych ZMIANA NR 1 ZASADA NR 5 dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-04 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Helio Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na

Bardziej szczegółowo

Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Podstawa prawna: Inne uregulowania Raport Bieżący nr 1/2014/DPSP Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Podstawa prawna: Inne uregulowania Działając na podstawie 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ KORPORACYJNYCH Z AKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM INWESTYCJI AEGON OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ KORPORACYJNYCH Z AKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM INWESTYCJI AEGON OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ KORPORACYJNYCH Z AKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM INWESTYCJI AEGON OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO 1. CEL 1. Procedura ma na celu skuteczną ochronę interesu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/ PZ Cormay S.A Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 10/ PZ Cormay S.A Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport bieżący nr 10/2016 20.04.2016 PZ Cormay S.A Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółka: Qumak Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016 01 04 15:11:01 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE)

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE) 12.4.2014 L 109/43 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście przestrzegaj lub wyjaśnij ) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu

Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu Warszawa, 10 stycznia 2013 roku Hilde Blomme Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport Nr 1/2017. Data publikacji: :16:52

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport Nr 1/2017. Data publikacji: :16:52 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Nr 1/2017 Data publikacji: 2017-10-20 14:16:52 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. uprawniony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych Agnieszka Gontarek Dział Emitentów GPW Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 ( Dobre praktyki 2016 ) obowiązują

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016 Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Raport bieżący nr 1/2016 Giełda Papierów Wartościowych System EBI Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/32/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach z dnia 23.04.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 8/5/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Zasada I.Z.1.8. i zasada I.Z.1.9.

Zasada I.Z.1.8. i zasada I.Z.1.9. Archicom S.A z siedzibą we Wrocławiu zamierza stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjęte na podstawie Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(Emitenci) Kopex Spółka Akcyjna CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

(Emitenci) Kopex Spółka Akcyjna CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany 1 z 7 2016-04-14 11:06 michal.pleszak@kopex.com.pl michal.pleszak@kopex.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania Dobrych Praktyk dotyczący

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 145/2015 Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Strona 1 z 9 Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

reguły stosowania reguły raportowania

reguły stosowania reguły raportowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW reguły stosowania reguły raportowania Agnieszka Gontarek Konferencja Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Sala Notowań GPW,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

Kielce, 31 marca 2010 r.

Kielce, 31 marca 2010 r. Kielce, 31 marca 2010 r. 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport dotyczący stosowania rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Oświadczenie i raport dotyczący stosowania rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Oświadczenie i raport dotyczący stosowania rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. W roku 2016 YOLO S.A. (Spółka) podlegało zasadom ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał NWZ Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią.. na Przewodniczącego... Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez spółkę Korporacja KGL S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stosowania przez spółkę Korporacja KGL S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Informacja na temat stosowania przez spółkę Korporacja KGL S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Stosownie do treści Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Page 1 of 5 CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Grupa Kapitałowa PZ Cormay oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

CD Projekt Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

CD Projekt Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Potwierdzenie nadania raportu Dobrych Praktyk Spółka: CD Projekt Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 17:18:02 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany CD Projekt Spółka Akcyjna Raport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Jedwabnem poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS SA (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS SA (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS SA (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Procedura uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r. RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r. Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 1/1110/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez spółkę Korporacja KGL S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stosowania przez spółkę Korporacja KGL S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Informacja na temat stosowania przez spółkę Korporacja KGL S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Stosownie do treści Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:

Oświadczenie. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety: Oświadczenie Pan/Pani dnia, xx.xx 2017 r. Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM, Spółka).

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Warszawa, 9 sierpnia 2017 roku Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza 1 LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2015 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2015 roku Spółka przestrzegała zasad

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo