Lipodystrofia: nowe spojrzenie na star¹ chorobê

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lipodystrofia: nowe spojrzenie na star¹ chorobê"

Transkrypt

1 PRACE POGL DOWE Robert KRYSIAK 1 Henryk RUDZKI 2 Bogus³aw OKOPIEÑ 1 Lipodystrofia: nowe spojrzenie na star¹ chorobê Lipodystrophy: a new insight into an old disease 1 Klinika Chorób Wewnêtrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: Prof. zw. dr hab. n. med. Bogus³aw Okopieñ 2 II Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii, NZOZ Szpital Miejski w Rudzie Œl¹skiej Kierownik: Dr n. med. Henryk Rudzki Dodatkowe s³owa kluczowe: tkanka t³uszczowa lipodystrofia podzia³ zespó³ Berardinelli-Seipa rodzinna lipodystrofia czêœciowa zespó³ Lawrence-Seipa zespó³ Barraquer-Simonsa objawy kliniczne diagnostyka leczenie Additional key words: adipose tissue lipodystrophy classification Berardinelli-Seip syndrome familial partial lipodystrophy Lawrence-Seip syndrome Barraquer-Simons syndrome clinical presentation diagnosis treatment Tkanka t³uszczowa jest uznawana obecnie za wysoce aktywny metabolicznie i endokrynnie narz¹d, wytwarzaj¹cy i wydzielaj¹cy wiele aktywnych biologicznie peptydów, dzia³aj¹cych zarówno miejscowo jak i ogólnie, znanych jako adipokiny. Niektóre z tych czynników s¹ zwi¹zkami specyficznymi dla tkanki t³uszczowej, odgrywaj¹cymi rolê w regulacji homeostazy energetycznej oraz metabolizmie lipidów i wêglowodanów. Nieprawid³owa funkcja tkanki t³uszczowej mo e mieæ potencjalne znaczenie w patogenezie oty- ³oœci, insulinoopornoœci i dyslipidemii. Lipodystrofie s¹ schorzeniami tkanki t³uszczowej, charakteryzuj¹cymi siê selektywn¹ utrat¹ lipidów, której nasilenie zale y od typu lipodystrofii. Mog¹ byæ albo wrodzone albo nabyte, uogólnione lub te ograniczone jedynie do niektórych czêœci cia³a. Wystêpuj¹ czêœciej u kobiet ni mê czyzn. W przypadku znacznej utraty lipidów, dochodzi do rozwoju insulinoopornoœci i jej powik³añ, cukrzycy, dyslipidemii aterogennej, st³uszczenia w¹troby i wyk³adników hiperandrogenizmu. Celem naszej pracy by³o przedstawienie etiologii, symptomatologii klinicznej, diagnostyki i leczenia ró nych postaci lipodystrofii ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyniki badañ ostatnich lat. Adipose tissue is now recognized as a highly active metabolic and endocrine organ secreting a range of bioactive peptides with both local and distant action, known as adipokines. Some of these factors are specific fatrelated hormones that are involved in regulating energy homeostasis, carbohydrate and lipid metabolism. Adipose tissue disorders may have potential repercussions in the pathophysiology of obesity, insulin resistance, and dyslipidemia. Lipodystrophies are characterized by a selective loss of body fat although the extent of fat loss is different. They may be either inherited or acquired, as well as either generalized or limited to some parts of the body. Females are affected more often than men. If the fat loss is marked, patients develop insulin resistance and its complications, such as diabetes, atherogenic dyslipidemia, hepatic steatosis, and indices of hyperandrogenism. The aim of this article is to discuss the aetiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment of different lipodystrophy syndromes with a special emphasis on the most recent literature. Adres do korespondencji: Dr hab. med. Robert Krysiak Klinika Chorób Wewnêtrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18, Katowice tel./fax Wstêp Wyniki badañ ostatnich lat przemawiaj¹ za tym, e tkanka t³uszczowa, której przez lata przypisywano rolê wy³¹cznie w termoregulacji i magazynowaniu nadmiaru energii, jest wysoce aktywnym metabolicznie i hormonalnie narz¹dem wydzielania wewnêtrznego, wytwarzaj¹cym i wydzielaj¹cym szereg biologicznie aktywnych peptydów, dzia³aj¹cych zarówno miejscowo jak i ogólnie, powszechnie okreœlanych nazwami adipokiny lub hormony tkanki t³uszczowej [5, 38]. Do zwi¹zków tych, z których czêœæ jest wytwarzana wy³¹cznie lub g³ównie przez tkankê t³uszczow¹, nale ¹ m. in.: leptyna, adiponektyna, rezystyna, bia³ko ASP (acylation-stimulating protein), czynnik FIAF (fasting-induced adipose factor), wisfatyna, waspina, apelina, inhibitor aktywatora plazminogenu-1, czynnik martwicy nowotworów a, interleukina 6 oraz angiotensynogen [5, 21]. Niektóre z tych czynników odgrywaj¹ rolê w regulacji homeostazy energetycznej, metabolizmu lipidów i wêglowodanów oraz regulacji odpowiedzi immunologicznej i dlatego zmieniona ich sekrecja mo e odgrywaæ rolê w rozwoju oty³oœci, insulinoopornoœci, cukrzycy oraz dyslipidemii [18, 21]. Podobnie jak w przypadku innych gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego równie tkanka t³uszczowa podlega procesom chorobowym, których obecnoœæ powodowaæ mo e zarówno skutki miejscowe jak i ogólnoustrojowe [38]. Do najwa niejszych schorzeñ tkanki t³uszczowej nale ¹ lipodystrofie, w których dochodzi do uogólnionego lub czêœciowego zaniku tkanki t³uszczowej. Konsekwencj¹ tego zaniku s¹ mniej lub bardziej wyra one zaburzenia metabolizmu wêglowodanów i lipidów. Pomimo e z punktu widzenia klinicznego lipodystrofie stanowi¹ przeciwieñstwo oty³oœci, oba te schorzenia charakteryzuje obecnoœæ znacznych podobieñstw w zakresie powik³añ metabolicznych [1]. W ich powstawaniu wa n¹ rolê odgrywa zjawisko glukolipotoksycznoœci, Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 4 149

2 wiod¹cej do akumulacji kropli lipidowych w komórkach wielu narz¹dów: w¹troby, miêœni, a tak e komórek b trzustki. W wyniku przeci¹ enia mitochondriów substratami, generacji wolnych rodników tlenowych i stresu siateczki endoplazmatycznej dochodzi do destrukcji komórek [12,32]. Choæ postêp w zakresie biologii molekularnej spowodowa³ lepsze poznanie patogenezy niektórych typów lipodystrofii, s¹ one jak dot¹d klasyfikowane w oparciu o stopieñ zaniku tkanki t³uszczowej (uogólniony, czêœciowy, miejscowy) oraz jego charakter (wrodzony lub nabyty). Tak¹ te klasyfikacjê stosujemy w niniejszej pracy, zwracaj¹c jednak uwagê na jej ograniczenia. Nale y podkreœliæ, e niektórzy autorzy terminem lipodystrofia okreœlaj¹ nie tylko zanik tkanki t³uszczowej (lipoatrofia) ale i jej przerost (lipohipertrofia), co dodatkowo utrudnia podzia³ lipodystrofii [41]. Orientacyjn¹ ocenê gruboœci tkanki podskórnej dostarcza badanie fizykalne, natomiast celem dok³adniejszej oceny stopnia zaniku (lub przerostu) tkanki t³uszczowej zastosowanie znajduje tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Przy ocenie zasobów tkanki podskórnej i trzewnej w jamie brzusznej pomiarów dokonuje siê na poziomie krêgu L4 [12]. LIPODYSTROFIE UWARUNKOWANE GENETYCZNIE LIPODYSTROFIE UOGÓLNIOWE Zespó³ Berardinelli-Seipa Wrodzona lipodystrofia uogólniona (congenital generalized lipodystrophy), okreœlana mianem zespo³u Berardinelliego- Seipa jest rzadkim schorzeniem uwarunkowanym autosomalnie recesywnie, w którym dochodzi do uogólnionej utraty tkanki t³uszczowej [41]. Jego czêstoœæ jest oceniana na 1 przypadek na 10 milionów osób i zosta³ on jak dot¹d opisany u oko³o 300 osób, najczêœciej w Brazylii i Libanie [1]. Schorzenie ujawnia siê w chwili urodzenia lub w pierwszych miesi¹cach ycia [53]. Najbardziej zaawansowane zmiany dotycz¹ koñczyn, tu³owia, twarzy i szyi [35]. Niewielkie depozyty lipidów spotkaæ mo na jedynie w oczodole, okolicach policzków, na d³oniach i stopach oraz w okolicach opony twardej [27]. Piersi s¹ s³abo wykszta³cone, jednak sama tkanka gruczo³owa jest niewiele zmieniona [27]. Z wiekiem mo e nieznacznie wzrastaæ zawartoœæ lipidów na d³oniach i stopach [27]. W dzieciñstwie wiek kostny jest przyspieszony i towarzyszy mu przyspieszenie wzrostu liniowego [53]. Wzrost koñcowy jest jednak prawid³owy lub nieco zwiêkszony [22]. Z uwagi na niewielk¹ zawartoœæ tkanki t³uszczowej, zwraca uwagê wyraÿny zarys miêœni, gruczo³u tarczowego oraz y³ obwodowych [41]. Do rzadszych objawów nale ¹: przerost narz¹dów wewnêtrznych (organomegalia) oraz obecne w wieku doros³ym cechy akromegalii, zw³aszcza niewielkie powiêkszenie uchwy d³oni i stóp [35]. Okreœlane s¹ one nazw¹ pseudoakromegalii. Zwraca uwagê, obserwowane zw³aszcza w dzieciñstwie, pobudzenie ³aknienia [25]. Hiperfagia stanowi konsekwencjê hipoleptynemii, wynikaj¹cej z niskiej masy t³uszczowej i koreluj¹cej z zachowan¹ mas¹ tkanki t³uszczowej [41]. Ciê ka insulinoopornoœæ jest stwierdzana u wiêkszoœci chorych i wykazuje nierozerwalny zwi¹zek z odruchowym wzrostem wydzielania insuliny [53]. W konsekwencji dochodzi do rozwoju klinicznie jawnej cukrzycy [24]. Choæ rzadko kiedy wystêpuje ona przed pokwitaniem, u niektórych noworodków stwierdza siê hiperglikemiê wymagaj¹c¹ podawania insuliny [1]. Podobnie jak w innych typach insulinoopornoœci w zespole Berardinelliego-Seipa dochodzi do pojawienie siê rogowacenia ciemnego, stwierdzanego najczêœciej w obrêbie szyi, pach, pêpka, pachwin, brodawek sutkowych oraz rzadziej d³oni i stóp [35]. Wiek, w którym siê ono rozwija jest ró ny, jednak najczêœciej rogowacenie ciemne pojawia siê poni ej 8 roku ycia [25]. Inn¹ charakterystyczn¹ cech¹ lipodystrofii jest hiperandrogenizm, który ujawnia siê zwykle wkrótce po pokwitaniu. Do najbardziej typowych jego objawów nale ¹: rzadkie miesi¹czkowanie lub jego brak, tr¹dzik, hirsutyzm oraz obraz policystycznych jajników w badaniu USG i rzadko klitoromegalia [27]. W przeciwieñstwie do mê czyzn, u których potencja³ reprodukcyjny nie ulega zmianie, u kobiet z zespo³em Berardinelliego-Seipa ci¹ e s¹ rzadkie [22]. Po pokwitaniu dochodziæ mo e równie do rozwoju zmian litycznych koœci w obrêbie koñczyn [13]. Spoœród wszystkich postaci lipodystrofii, w zespole Berardinelliego-Seipa zmiany w koœciach wystêpuj¹ najczêœciej [13]. Zmiany te wydaj¹ siê byæ wtórne do braku w tym zespole mo liwoœci zast¹pienia szpiku czerwonego bogatym w lipidy szpikiem ó³tym [1]. Do innych sta³ych objawów wrodzonej lipodystrofii uogólnionej nale ¹: ciê ka dyslipidemia, hepatomegalia oraz niealkoholowe st³uszczenie w¹troby [3]. Hepatomegalia ujawnia siê zwykle we wczesnych etapach ycia i w miarê progresji choroby dochodziæ mo e do rozwoju marskoœci w¹troby [24]. Równie hipertriglicerydemia i cukrzyca ujawniaj¹ siê we wczesnym etapie ycia i niekiedy s¹ trudne do leczenia [23]. W póÿniejszym okresie do rozwoju cukrzycy przyczynia siê amyloidoza wysp trustkowych [22]. Czêsta jest splenomegalia, która jest czêœciowo wynikiem odk³adania siê w niej lipidów czêœciowo zaœ cech¹ nadciœnienia wtórnego [27]. U niektórych chorych stwierdza siê cechy upoœledzenia umys³owego, najczêœciej niewielkiego stopnia [23]. Zwraca uwagê limfadenopatia, nefropatia i przepuklina pêpkowa [22]. W przeciwieñstwie do wiêkszoœci przypadków insulinoopornoœci, zwi¹zek z nadciœnieniem têtniczym jest s³abiej wyra ony i rozwija siê ono najczêœciej u chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ [23]. U niektórych chorych z zespo³em Berardinelli-Seipa dochodzi do rozwoju kardiomiopatii przerostowej i dysfunkcji rozkurczowej serca [57]. Objawy te maj¹ najprawdopodobniej charakter wtórny do hiperinsulinemii [53]. W tych przypadkach, w których jest ona wysoka, mo e dochodziæ do ujawnienia siê objawów klinicznych wynikaj¹cych z pobudzenia przez insulinê receptorów dla insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-I: insulin growth factor I) [57]. To nieswoiste pobudzenie receptorów dla IGF-I w ró nych tkankach mo e równie t³umaczyæ rozwój innych powik³añ narz¹dowych tego schorzenia, np. nefropatii [57]. Typowym wyk³adnikiem zespo³u Berardinelliego-Seipa jest dyslipidemia aterogenna, charakteryzuj¹ca siê hipertriglicerydemi¹ wspó³istniej¹c¹ z niskim stê eniem cholesterolu HDL, poprzedzaj¹ca zwykle wyst¹pienie cukrzycy [22]. Stê enie cholesterolu LDL jest prawid³owo lub nieco obni one [1]. Konsekwencj¹ ciê kiej hipertriglicerydemii s¹ kêpki wysiewne i zapalenie trzustki [35]. Natomiast pomimo czêstego wystêpowania cukrzycy, rzadko dochodzi do rozwoju ketozy i hiperketonurii [53]. Jeœli jednak do nich dochodzi, to rozwijaj¹ siê one dopiero po zakoñczeniu wzrastania [27]. Stê enie insuliny, zarówno na czczo jak i po posi³ku, jest znacznie zwiêkszone [1] Poza niskim stê eniem leptyny, zwraca uwagê niskie stê enie w osoczu adiponektyny, globuliny wi¹ ¹cej hormony p³ciowe (sex hormone binding globulin - SHBG) i IGFBP1 (bia³ko wi¹ ¹ce IGF-I) [35]. Badania te maj¹ znaczenie w ró nicowaniu lipodystrofii ze schorzeniami receptora dla insuliny, które mog¹ równie przebiegaæ ze s³abym wykszta³ceniem tkanki t³uszczowej [35]. Zdaniem Garga i wsp. [25,26] grupa chorych z wrodzon¹ lipodystrofi¹ uogólniona jest niehomogenna i wyró niamy, co najmniej dwa jej typy. Osoby z typem 1 charakteryzuj¹ siê czêstszym wystêpowaniem zmian w koœciach i wykazuj¹ obecnoœæ niewielkich depozytów tkanki t³uszczowej w obrêbie d³oni, stóp, pod czaszk¹, w oczodole i w okolicach stawów [25]. Natomiast w typie 2, w którym najczêœciej nie stwierdza siê miejsc z zachowan¹ tkank¹ t³uszczow¹, czêœciej ni w typie 1 obserwuje siê kardiomiopatiê i zaburzenia rozwoju umys³owego [13]. W typie 1 defekt dotyczy genu AGPAT2, zlokalizowanego w obrêbie chromosomu 9 (locus q34), reguluj¹cego syntezê triglicerydów i glicerolofosfolipidów na etapie acylotransferazy warunkuj¹cej konwersjê 1-acyloglicerolo-3-fosforanu do 1,2- diacyloglicerolu-3-fosforanu [20]. W warunkach mutacji hamuj¹cej aktywnoœæ tej acylotransferazy dochodzi do zmniejszonej syntezy triglicerydów i glicerolofosfolipidów [27]. Natomiast w typie 2 mutacja dotyczy genu BSCL2, zlokalizowanego w locus q13 chromosomu 11 i warunkuj¹cego syntezê seipiny, bia³ka, którego rola - pomimo obecnoœci w du ych iloœciach w tkance t³uszczowej i innych tkankach bogatych w lipidy (mózg, j¹dra) - nie jest znana [25]. Mutacje w obrêbie genów AGPAT2 i BSCL2 s¹ stwierdzane u ponad 95% osób z uogólnion¹ lipodystrofi¹ [35]. W ostatnich latach zwrócono uwagê na mo liwoœæ roli w powstawaniu wrodzonej lipodystrofii uogólnionej mutacji w obrêbie dwóch innych genów, koduj¹cych aktywnoœæ kaweoliny-1 (CAV1) oraz kawiny (PTRF) (typ 3 i 4) (tabela I) [22]. Pierwsze z nich odgrywa rolê w przezb³onowym transporcie lipidów i kwasów t³uszczowych, natomiast drugie w regulacji ekspresji kaweoliny 1 i 3 oraz dojrzewania kaweoli [22]. W wyniku mutacji genu CAV-1 oraz PTRF dochodzi wiêc do zaburzeñ ró nicowania adipocytów i - w konsekwencji - niedorozwoju tkanki t³uszczowej [56]. U chorych z typem 3 zespo³u Berardinelliego-Seipa stwierdza siê niski 150 Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 4 R. Krysiak i wsp.

3 wzrost, pierwotny brak miesi¹czki, niskie stê enie wapnia i magnezu, które przypisuje siê opornoœci na witaminê D [53]. Natomiast charakterystycznymi wyk³adnikami typu 4 s¹ miopatia i zwê enie odÿwiernika [22]. Zespó³ Brunzella Zespó³ Brunzella, opisany dotychczas u pojedynczych chorych, charakteryzuje siê wspó³istnieniem uogólnionej lipodystrofii z torbielowat¹ naczyniakowatoœci¹ koœci d³ugich, predysponuj¹c¹ do ich z³amañ [10]. Zdaniem niektórych autorów mo e ona stanowiæ odmianê wrodzonej lipodystrofii uogólnionej, za czym przemawia stwierdzana w zespole Brunzella mutacja genu AG- PAT2 [10, 20]. Leprechaunizm Leprechaunizm (zespó³ Donohue) jest bardzo rzadkim schorzeniem wrodzonym, wynikaj¹cym z mutacji receptora dla insuliny, charakteryzuj¹cymi siê typowymi cechami fenotypowymi, na które sk³adaj¹ siê: ma³a twarz, wystaj¹ce i nisko osadzone uszy, zniekszta³cone nozdrza oraz pogrubia³e wargi. Zwracaj¹ ponadto uwagê relatywnie du e d³onie i stopy, przerost genitaliów oraz powiêkszenie sutków, nadmierne ow³osienie oraz rogowacenie ciemne [36]. Wystêpuj¹ca w tym zespole lipodystrofia ma charakter uogólniony. W diagnostyce tego zespo³u pomocny jest fakt, e hiperinsulinemii towarzyszy nieobserwowana w innych typach lipodystrofii tendencja do hipoglikemii [36]. Lipodystrofia uogólniona o póÿnym pocz¹tku Lipodystrofia uogólniona o póÿnym pocz¹tku, okreœlana w jêzyku angielskim nazw¹ pubertal-onset generalized lipodystrophy, zosta³a opisana jak dot¹d u dwóch niespokrewnionych osób z Europy i wspó³istnia³a z mutacj¹ zmiany sensu w obrêbie genu LMNA [1]. Uogólniona lipodystrofia, cukrzyca i hipertriglicerydemia pojawiaj¹ siê dopiero po pokwitaniu i towarzysz¹ im cechy progerii: przedwczesne siwienie, œcieñczenie brwi, haczykowaty nos oraz atrofia skóry d³oni i stóp [1]. LIPODYSTROFIE CZÊŒCIOWE Rodzinna lipodystrofia czêœciowa Rodzinna lipodystrofia czêœciowa (familial partial lipodystrophy) jest schorzeniem o pod³o u genetycznym, dziedzicz¹cym siê autosomalnie dominuj¹co [60]. Liczba opisanych przypadków wynosi oko³o 300 i dotyczy g³ównie osób z Europy [1]. Dzieci rodz¹ siê z prawid³ow¹ mas¹ cia³a i prawid³owym rozk³adem tkanki t³uszczowej [61]. We wczesnym okresie ycia ich wygl¹d nie ró ni siê od stwierdzanego u dzieci zdrowych [32]. Jednak po pokwitaniu dochodzi do zaniku tkanki t³uszczowej w obrêbie koñczyn, któremu towarzyszy pojawienie siê insulinoopornoœci, a czêsto i cukrzycy [60]. Poza koñczynami defekt dotyczy czêsto okolicy poœladków [35]. Zanikowi tkanki t³uszczowej w tych miejscach towarzyszy zachowana tkanka t³uszczowa lub nawet pewien wzrost zawartoœci lipidów w obrêbie twarzy, szyi, karku, pach, w do³ach nadobojczykowych, w obrêbie jamy brzusznej i klatki piersiowej, a u kobiet w obrêbie warg wiêkszych [30]. W przypadku kumulacji wiêkszej iloœci lipidów mo e dochodziæ do wykszta³cenia siê pewnych cech charakterystycznych dla zespo³u Cushinga, zw³aszcza bawolego karku i zaokr¹glonej twarzy [2]. Równie w szpiku kostnym stwierdza siê obecnoœæ lipidów [30]. Zanik tkanki t³uszczowej jest stopniowy, ma jednak charakter postêpuj¹cy [32]. Poza w¹trob¹ obserwuje siê odk³adanie lipidów w obrêbie miêœni [32]. Z uwagi na wiêksz¹ iloœæ lipidów w okolicy udowo-poœladkowej objawy kliniczne rodzinnej lipodystrofii czêœciowej (zg³asza cukrzyca, dyslipidemia u mia d yca) s¹ silniej wyra one (wystêpuj¹ czêœciej i maj¹ wiêksze nasilenia) u kobiet [35]. Zagro enie cukrzyc¹ jest dwukrotnie, a mia d yc¹ ponad trzykrotnie wiêksze u kobiet [1]. Lipodystrofia czêœciowa jest szczególnie ciê ka do rozpoznania u osób szczup³ych [35]. Ryzyko cukrzycy jest szczególnie du e u kobiet po wielu porodach [32]. Zwi¹zek z rodzeniem t³umaczy siê najczêœciej przez fakt, e w czasie ci¹ y lipidy, które z racji lipodystrofii nie mog¹ gromadziæ siê w tkance podskórnej, ulegaj¹ kumulacji w tkance trzewnej, maj¹cej znacznie wiêksz¹ aktywnoœæ hormonaln¹ i metaboliczn¹ [1]. O ile dyslipidemia i nadciœnienie têtnicze wystêpuj¹ u wiêkszoœci osób, rogowacenie ciemne, hirsutyzm i zmiany policystyczne w jajnikach spotyka siê rzadziej [30]. Ich czêstoœæ szacuje siê na 20-33% [1]. Dyslipidemii towarzyszy zwiêkszone stê enie wolnych kwasów t³uszczowych i bia³ka C-reaktywnego [29]. Rodzinna lipodystrofia czêœciowa jest dzielona przez niektórych autorów na trzy typy, z których typ 1 jest czêsto okreœlany nazw¹ zespo³u Kobberlinga, a typ 2 jest nazywany zespo³em Dunnigana [32]. Nale- y jednak podkreœliæ, e niektórzy autorzy nazw¹ zespo³u Dunnigana okreœlaj¹ wszystkie postacie rodzinnej lipodystrofii czêœciowej [41]. W zespole Kobberlinga utrata podskórnej tkanki t³uszczowej dotyczy wy³¹cznie koñczyn, z zaoszczêdzeniem twarzy i nadmiern¹ kumulacj¹ lipidów w jamie brzusznej, zaœ w typie Dunnigana zanik tkanki t³uszczowej dotyczy równie torsu [29]. Natomiast w typie 3 zanik tkanki t³uszczowej jest s³abiej wyra ony, pojawia siê póÿniej i dotyczy zwykle dystalnych czêœci koñczyn: przedramion i ³ydek [1]. Czêœciej jednak stwierdza siê obecnoœæ rogowacenia ciemnego, st³uszczenia w¹troby, policystycznych jajników i hirsutyzmu, dochodzi do wczeœniejszego ujawnienia siê cukrzycy, wiêkszego ryzyka wyst¹pienia nadciœnienia têtniczego, wiêkszego upoœledzenia syntezy adipokin i bardziej zmiennej reakcji na podanie glitazonów [32]. Pomimo tego jednak ryzyko wczesnej mia d ycy i chorób serca u kobiet jest wiêksze w typie 2 [30]. Ponadto rodzinna lipodystrofia czêœciowa mo e w rzadkich przypadkach wchodziæ w sk³ad zespo³ów nak³adania siê, wspó³istniej¹c z ciê k¹ kardiomiopati¹, wymagaj¹c¹ niekiedy wszczepienia rozrusznika i przeszczepienia serca przed 30 rokiem ycia [2]. U pod³o a klasycznej postaci zespo³u Dunnigana (typ 2) le y mutacja genu LMNA, zlokalizowanego w locus q21-22 chromosomu 1 i warunkuj¹cego powstawanie laminy A i C (mechanizm molekularny odpowiedzialny za typ 1 pozostaje nieznany) [60]. Obie te laminy nale ¹ do grupy bia³ek filamentowych koperty j¹drowej, spe³niaj¹cych w j¹drze rolê podporow¹ oraz - wskutek interakcji z chromatyn¹ i cytoszkieletem - odgrywaj¹cych rolê w regulacji wielu procesów komórkowych [60]. Stanowi¹c produkt tego samego genu powstaj¹ one w wyniku alternatywnego sk³adania LMNA pre-mrna w praktycznie wszystkich zró nicowanych tkankach somatycznych [61]. Przyjmuje siê, e mutacje genu LMNA stanowi¹ najczêstszy typ mutacji we wszystkich postaciach lipodystrofii [35]. Choæ w wiêkszoœci przypadków rodzinnej lipodystrofii czêœciowej w wyniku mutacji dochodzi do zmniejszonego powstawania zarówno laminy A jak i laminy C, w nielicznych przypadkach (których przebieg jest atypowy) stwierdzano mutacjê w obrêbie eksonu 11, powoduj¹c¹ zaburzenie wytwarzania jedynie laminy A [61]. Znane s¹ równie kazuistyczne przypadki pacjentów z mutacjami genu LMNA, w których cechom atypowej lipodystrofii towarzysz¹ anomalie miêœniowe [60]. Typ 2 rodzinnej lipodystrofii czêœciowej nale y wiêc do laminopatii, bêd¹cej grup¹ schorzeñ ró nych uk³adów, z których najbardziej znanym jest dystrofia miêœniowa typu Emery-Dreifussa [60]. Mutacje w typie 2 rodzinnej lipodystrofii czêœciowej maj¹ najczêœciej charakter mutacji zmiany sensu, przy czym obraz kliniczny w niewielkim stopniu zale y od ich miejsca i rodzaju [32]. Natomiast typ 3 rodzinnej lipodystrofii czêœciowej wydaje siê wynikaæ z mutacji innego genu - genu PPARG, koduj¹cego prawid³ow¹ aktywnoœæ receptora PPARg [29,30]. Dysplazja uchwy i dystalnych czêœci koñczyn W dysplazji obejmuj¹cej uchwê i dystalne czêœci koñczyn (mandibuloacral dysplasia - MAD), uwarunkowanej autosomalnie recesywnie, lipodystrofii towarzyszy hipoplazja uchwy i obojczyków oraz akroosteoliza (resorpcja obojczyków i paliczków dystalnych) [6]. Zosta³a ona opisana u oko³o 40 chorych, g³ównie we W³oszech [4]. Paliczki dystalne s¹ skrócone i czêsto przyjmuj¹ kszta³t maczugowaty [25]. Zwraca uwagê obserwowana u czêœci chorych twarz ptasia oraz upoœledzone zarastanie szwów czaszkowych [17]. U wiêkszoœci chorych dochodziæ mo e do zahamowania wzrostu i uzyskania niskiego wzrostu ostatecznego [56]. Mo e równie wyst¹piæ zanik skóry na d³oniach i stopach, ³ysienie i dysplazja paznokci [1,17]. W oparciu o miejsce mutacji i obraz kliniczny wyró niamy dwa typy zespo- ³u MAD. Typ A, obserwowany w wiêkszoœci przypadków, jest konsekwencj¹ mutacji genu LMNA [25]. Natomiast opisany dotychczas zaledwie u 6 chorych typ B stanowi konsekwencjê mutacji genu metaloproteinazy cynkowej (ZMPSTE24) [17]. Enzym ten odgrywa rolê w postranslacyjnej proteolizie prelaminy A do laminy A [3]. Gen, bêd¹cy miejscem mutacji w istotny sposób warunkuje pocz¹tek i zasiêg zmian. Dysplazja rozwija siê wczeœniej w przypadku mutacji genu ZMPSTE24 ni LMNA [6]. W przypadku typu A objawy takie jak œcieñczenie skóry i nie- Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 4 151

4 dorozwój szczêki rozwijaæ siê mog¹ w po³owie pierwszego roku ycia, mog¹ byæ poprzedzone przedwczesnym porodem i czêœciej wspó³istniej¹ z glomerulopati¹, wykazuj¹c¹ cechy progresji, oraz wapniej¹cymi guzkami okolicy paliczków [6, 25]. Wczeœniej te stwierdza siê zmiany w szkielecie (w tym akroosteolizê) oraz znacznie bardziej wyra one s¹ cechy przedwczesnego starzenia [2]. Z kolei zmiany dotycz¹ce tkanki t³uszczowej i zaburzenia metaboliczne s¹ znacznie bardziej nasilone w typie B [56]. W typie A obserwuje siê bowiem jedynie czêœciow¹ utratê lipidów w koñczynach i ich prawid³ow¹ lub nadmiern¹ akumulacjê w obrêbie szyi i twarzy [55]. Natomiast w typie B zanik tkanki t³uszczowej podskórnej ma charakter uogólniony [17]. Dyslipidemia, cukrzyca i stany przedcukrzycowe oraz rogowacenie ciemne ujawniaj¹ siê czêœciej i osi¹gaj¹ wiêksze nasilenie w typie B [56]. Zespo³y progerii W bardzo rzadkich przypadkach lipodystrofia mo e stanowiæ sk³adow¹ zespo³ów progerii. Kojarzy siê wówczas z przedwczesnym starzeniem, opóÿnieniem wzrostu, niskoros³oœci¹, nisk¹ mas¹ cia³a, makrocefali¹, niedorozwojem uchwy, skróceniem obojczyków, uogólnionym ³ysieniem, obecnoœci¹ wy³upiastych oczów, wadami rozwojowymi klatki piersiowej, chodem na szerokiej podstawie, zmianami dystroficznymi skóry i paznokci oraz niedojrza³oœci¹ p³ciow¹. Osi¹ga ona najwiêksze nasilenie w zespole progerii noworodkowej (zespó³ Wiedemann-Rautenstraucha), w którym ma ona najczêœciej charakter uogólniony [60]. Rzadziej stwierdza siê obecnoœæ depozytów tkanki t³uszczowej w okolicy krzy owej i na poœladkach [1]. Zmiany te stwierdzane s¹ ju w momencie urodzenia i dlatego zespó³ zespó³ Wiedemann-Rautenstraucha wymaga ró nicowania z wrodzon¹ lipodystrofi¹ uogólnion¹ [7]. Co ciekawe, lipoatrofii w tym zespole stosunkowo rzadko towarzyszy insulinoopornoœæ [11]. W zespole Hutchinsona-Gilforda lipodystrofia obejmuje twarz, koñczyny i tu³ów, z pozostawieniem trzewnej tkanki t³uszczowej [40]. Z kolei w najpóÿniej pojawiaj¹cym siê z tych zespo³ów (zwykle w okresie oko³opubertalnym), zespole Wernera, lipodystrofia dotyczy g³ównie tu³owia i twarzy i towarzyszy jej insulinoopornoœæ i cukrzyca, a z innych zaburzeñ endokrynologicznych osteoporoza i hipogonadyzm [40]. U osób z progeri¹ nie stwierdza siê dyslipidemii [61]. Osoby z progeri¹, niezale nie od typu, umieraj¹ w dzieciñstwie (zespó³ Wiedemann-Rautenstraucha, zespó³ Hutchinsona-Gilforda) lub przed 40 rokiem ycia (zespó³ Wernera) z powodu przyspieszonej mia d ycy lub, choæ rzadziej, chorób nowotworowych [7,40]. Pod³o e genetyczne zosta³o poznane w przypadku dwóch z tych zaburzeñ: w zespole Hutchinsona-Gilforda mutacja dotyczy geny LMNA zaœ w zespole Wernera genu RECQL2 [26]. Zespó³ SHORT Zespó³ SHORT jest bardzo rzadko opisywanym schorzeniem (liczba dotychczas opisanych pacjentów nie przekracza 25), stwierdzanym u obu p³ci [51]. Nazwa choroby pochodzi od pierwszych liter angielskiej nazwy najwa niejszych objawów tego schorzenia: S - niski wzrost (short stature), H - nadmierna ruchomoœæ w stawach (hyperextensibility of joints) i przepuklina pachwinowa (hernia), O - zapadniêcie oczu (ocular depression), R - niedorozwój rogówki i têczówki oraz ich synechia, tzw. anomalia Riegera (Rieger anomaly), T - upoœledzenie z¹bkowania (teething delay) [42]. Do innych cech zespo³u SHORT nale ¹: trójk¹tna twarz, hipoplastyczna uchwa obecnoœæ zrotowanych do przodu ma³ owin usznych oraz predyspozycja do hiperkalcemii i kamicy nerkowej [42]. Lipodystrofia ma charakter uogólniony choæ u niektórych pacjentów stosunkowo niewielkie zmiany dotycz¹ koñczyn dolnych [32]. Z uwagi na brak lipidów w obrêbie twarzy osoby z tym zespo- ³em wymagaj¹ ró nicowania z progeri¹ [51]. Patomechanizm i leczenie zespo³u SHORT nie s¹ znane. W ostatnich kilku miesi¹cach zespó³ ten próbuje siê wi¹zaæ z mutacj¹ utraty funkcji genu BMP-4 lub mutacj¹ genu PITX2 [51]. Lipodystrofia na tle mutacji gen AKT2 Opisano pojedyncze przypadki lipodystrofii, dotycz¹cej koñczyn dolnych, wspó³istniej¹ce z insulinoopornoœci¹, cukrzyc¹, i nadciœnieniem têtniczym, w których przyczyn¹ choroby by³a mutacja genu AKT2 [2]. Niedorozwój tkanki t³uszczowej w tym zespole mo e byæ wtórny do zaburzeñ adipogenezy i dzia³ania receptorowego insuliny [3]. Niektórzy autorzy kwalifikuj¹ j¹ jako typ 4 rodzinnej lipodystrofii czêœciowej [22]. Lipodystrofia na tle mutacji genu PLIN1 W ostatnich latach w trzech rodzinach pochodzenia francuskiego stwierdzono obecnoœæ lipodystrofii, któr¹ charakteryzowa³a obecnoœæ ma³ych adipocytów, obecnoœæ du ej liczby makrofagów i nasilone w³óknienie [25]. Zdaniem Garga kwalifikowana jako typ 5 rodzinnej lipodystrofii czêœciowej, ró ni siê jednak od innych jej typów bardziej uogólnionym zanikiem tkanki t³uszczowej (najbardziej wyra onym w obrêbie koñczyn dolnych) [5,22]. U pod³o a tego zespo³u le y mutacja utraty funkcji genu PLIN1, którego produkt - perilipina-1 jest wystêpuj¹cym w najwiêkszej iloœci bia³kiem b³ony otaczaj¹cej krople lipidowe, warunkuj¹cym gromadzenie triglicerydów oraz uwalnianie wolnych kwasów t³uszczowych, istotnym w procesie tworzenia i dojrzewania kropli lipidowych w adipocytach [5]. Lipodystrofia na tle niedoboru lipazy Jak dotychczas opisano jeden przypadek lipodystrofii u kobiety z niedoborem lipazy lipoproteinowej oraz lipazy w¹trobowej, wskutek zaburzeñ ich powstawania z cz¹steczek prekursorowych [49]. W opisywanym przypadku zwraca³a uwagê du a hipertriglicerydemia oraz zanik tkanki t³uszczowej koñczyn dolnych (twarz i brzuch by³y wolne), siêgaj¹cy okresu pokwitania [49]. LIPODYSTROFIE NABYTE Nabyta lipodystrofia uogólniona Nabyta lipodystrofia uogólniona (acquired generalized lipodystrophy) jest rzadkim schorzeniem, opisanym jak dot¹d u oko³o 80 osób, trzykrotnie czêœciej u kobiet ni mê czyzn [13]. Jest ona niekiedy okreœlana nazw¹ zespo³u Lawrence lub zespo³u Lawrence-Seipa [53]. Ujawnia siê zwykle w wieku dzieciêcym lub w drugiej dekadzie ycia [32]. Jak dot¹d nie uda³o siê wykazaæ adnego pod³o a genetycznego tej postaci lipodystrofii [32]. W ostatnich latach wzros³o jednak zainteresowanie rol¹, jako potencjalnego czynnika przyczynowego, aktywacji receptora CD95, w wyniku której nasileniu ulega apoptozy adipocytów [12]. Niekiedy czynnikiem wyzwalaj¹cym jest przebyta choroba infekcyjna (ospa wietrzna, odra, krztusiec, b³onica, zapalenie p³uc, zapalenie szpiku kostnego, mononukleoza zakaÿna i zapalenie w¹troby) [37, 53]. Pocz¹tek choroby jest czêsto niezauwa- alny i niekiedy potrzeba kilku miesiêcy a nawet lat na ich ujawnienie siê [37]. Schorzenie charakteryzuje siê postêpuj¹c¹ utrat¹ tkanki t³uszczowej, obejmuj¹c¹ twarz i koñczyny, z ró nego stopnia zmianami w tkance t³uszczowej œródbrzusza, d³oni i stóp [32]. Zawartoœæ lipidów w oczodole i szpiku kostnym nie ulega zmianie [19]. Pomimo zaniku tkanki t³uszczowej od dzieciñstwa apetyt jest silnie zwiêkszony [11]. Po kilku latach dochodzi do st³uszczenia w¹troby, rogowacenia ciemnego, pogorszenia gospodarki wêglowodanowej oraz wyst¹pienia dyslipidemii aterogennej [30]. U co 5 osoby rozwija siê marskoœæ w¹troby, stanowi¹ca zejœcie st³uszczenia w¹troby lub jej autoimmunologicznego zapalenia [13]. Wyró niamy trzy podstawowe typy nabytej lipodystrofia uogólnionej. W typie 1 zwraca uwagê przebyte zapalenie tkanki t³uszczowej [47]. W fazie aktywnej u pacjentów stwierdza siê obecnoœæ zmian plamistobrodawkowatych. Ich zejœciem s¹ zag³êbienia wype³nione zw³óknia³¹ tkank¹ t³uszczow¹, podczas gdy skóra w tych obszarach pozostaje niezmieniona [12]. Czêsto dochodzi do pojawienia siê nowych zmian zapalnych i ich progresji do lipodystrofii [37].W typie 2 u pacjenta stwierdza siê wspó³istniej¹c¹ lub przebyt¹ chorobê autoimmunologiczn¹ [47]. Natomiast typ 3, który jest najczêstsz¹ postaci¹ nabytej lipodystrofii uogólnionej, jest postaci¹ idiopatyczn¹, niewspó- ³istniej¹c¹ z innymi jednostkami klinicznymi, w której nie istnieje aden znany czynnik patogenetyczny [13]. Ryzyko wyst¹pienia i nasilenie cukrzycy i hipertriglicerydemii s¹ wiêksze w postaci skojarzonej z chorobami autoimmunologicznymi i postaci idiopatycznej w stosunku do postaci z zapaleniem tkanki t³uszczowej [47]. Wiêksze jest równie - zw³aszcza u kobiet - ryzyko choroby niedokrwiennej serca [24]. W ka dym z typów tego schorzenia stopieñ insulinoopornoœci, dyslipidemii i st³uszczenia w¹troby koreluje z nasileniem zaniku tkanki t³uszczowej [37]. U osób z nabyt¹ lipodystrofi¹ uogólnion¹ dochodziæ mo e do rozwoju bielactwa nabytego, reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia skórno-miêœniowego, zespo³u Sjögrena, zapalenia tarczycy, niedokrwistoœci hemolitycznej lub zapalenia w¹troby [47]. W przeciwieñstwie do postaci wrodzonej zmiany torbielowate w koœciach stanowi¹ prawdziw¹ kazuistykê [53]. Podob- 152 Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 4 R. Krysiak i wsp.

5 Tabela I Pod³o e genetyczne lipodystrofii. Genetic basis of lipodystrophies. G en Bia³ko (produkt genu) AGPAT2 BSCL2 acylotransferaza glicerolofosforanowa-2 seipina Lipodystrofia u osób zaka onych wirusem HIV Czêstoœæ lipoatrofii w grupie chorych zaka onych wirusem HIV otrzymuj¹cych terapiê przeciwwirusow¹ siêga 13-34% [9]. Do grupy zwiêkszonego ryzyka nale ¹: kobiety, pacjenci w starszym wieku, osoby z ma³¹ liczb¹ limfocytów CD4 oraz chorzy z nisk¹ wartoœci¹ indeksu masy cia³a [46]. Wartoœæ ta mo e jednak nie odzwierciedlaæ rzeczywistej czêstoœci wystêpowania zaniku tkanki t³uszczowej, gdy dopiero utrata ponad 30% lipidów jest wymagana, by zanik tkanki t³uszczowej mo na by³o zauwa yæ na koñczynach [9, 48]. Nale y podkreœliæ, e poza lipoatrofi¹, u osób zaka o- CAV-1 kaweolina-1 P TRF kawina (Cav-p60) LMNA PPARG ZMPSTE24 AKT2 lamina A; lamina C PPARg metaloproteinaza cynkowa nale ¹ca do rodziny peptydaz M48A kinaza bia³kowa B LMF1 lipaza lipoproteinowa; lipaza w¹trobowa LMNB2 lamina B2 RECQL2 BMP-4 helikaza DNA RecQ bia³ko morfogenne koœci-4 bia³ko b³ony otaczaj¹cej krople lipidowe w adipocytach, niezbêdne do ich tworzenia i dojrzewania PITX2 bia³ko PITX-2 Fizjologiczna rola bia³ka przekszta³cenie 1-acyloglicerolo-3-fosforanu do 1,2-diacyloglicerolu-3-fosforanu w trakcie syntezy triglicerydów i glicerolofosfolipidów potencjalna rola we wczesnym ró nicowaniu adipocytów oraz w procesie tworzenia siê, powiêkszania oraz kondensacji kropli lipidowych przezb³onowy transport lipidów i kwasów t³uszczowych w adipocytach bia³ko p³aszcza, stwierdzane w kaweolach adipocytów, reguluj¹ce dojrzewanie kaweoli oraz ekspresjê kaweoliny 1 i 3 g³ówne bia³ka macierzy j¹drowej, zlokalizowane w blaszce j¹drowej, warunkuj¹ce zachowanie kszta³tu j¹der komórkowych, m.in. w adipocytach i zapobiegaj¹ce przedwczesnej œmierci komórek receptor j¹drowy dzia³aj¹cy jako czynnik transkrypcyjny, m.in. adipogenezy, pobudzany przez kwasy t³uszczowe i ich pochodne oraz tiazolidinediony przekszta³cenie prelaminy A do laminy kinaza serynowo-treoninowa, odgrywaj¹ca wa n¹ role w regulacji sygnalizacji insulinowej oraz proliferacji, ró nicowania i apoptozy ró nych komórek, w tym adipocytów odmienne od PLIN1 perilipina-1 hydroliza triglicerydów laminy A i laminy C bia³ka filamentowe (m.in. adipocytów) podlegaj¹ce szybkiej fosforylacji zdolnoœæ rozwijania helisy DNA wczesne ró nicowanie siê zarodka, indukowanie kostnienia endochondrialnego czynnik transkrypcyjny i regulator ekspresji 5-dioksygenazy prokolageno-lizynowej A Typ lipodystrofii powsta³y genu w wyniku mutacji typ 1zespo³u Berardinelli-Seipa; zespó³ Brunzella typ 2 zespo³u Berardinelli-Seipa typ 3 zespo³u Berardinelli-Seipa typ 4 zespo³u Berardinelli-Seipa lipodystrofia uogólniona o póÿnym pocz¹tku; typ 2 rodzinnej lipodystrofii czêœciowej; typ A dysplazji uchwy i dystalnych czêœci koñczyn; zespó³ Hutchinsona-Gilforda typ 3 rodzinnej lipodystrofii czêœciowej typ B dysplazji uchwy i dystalnych czêœci koñczyn lipodystrofia koñczyn dolnych genu AKT2 na tle mutacji lipodystrofia na tle mutacji genu PLIN1 lipodystrofia na tle niedoboru lipazy zespó³ Barraquer-Simonsa (niektórzy zespó³ Wernera zespó³ SHORT? zespó³ SHORT? chorzy) nie jak w postaci wrodzonej, stê enie leptyny i adiponektyny jest niskie [13]. Niskie jest równie stê enie sk³adowej C4 dope³niacza, którego aktywacja - w przeciwieñstwie do lipodystrofii czêœciowej - odbywa siê drog¹ klasyczn¹ [37]. W leczeniu obserwuje siê korzyœci ze stosowania leptyny i glitazonów [29]. Zespó³ Barraquer-Simonsa Zespó³ Barraquer-Simonsa jest rzadk¹ postaci¹ nabytej lipodystrofii czêœciowej. Jak dotychczas opisano ponad 250 przypadków tego zespo³u, który wystêpuje czterokrotnie czêœciej u kobiet ni mê czyzn [24]. U wiêkszoœci osób wywiad rodzinny w kierunku lipodystrofii jest ujemny. Wœród czynników odgrywaj¹cych rolê w patogenezie zespo³u Barraquer-Simonsa istotne znacznie przypisuje siê chorobom uk³adowym tkanki ³¹cznej, takim jak: toczeñ uk³adowy, zapalenie skórno-miêœniowe, reumatoidalne zapalenie stawów, leukoklastyczne zapalenie naczyñ czy autoimmunologiczne zapalenie tarczycy [3,23]. Czêsto równie stwierdza siê obecnoœæ przeciwcia³ przeciwj¹drowych [2]. U czêœci chorych z typ zespo³em stwierdza siê mutacjê genu LMNB2 [11, 31]. Pocz¹tek zespo³u Barraquer-Simonsa przypada zwykle na wiek dzieciêcy. Zwraca uwagê zmniejszona zawartoœæ lipidów w górnej czêœci cia³a, kontrastuj¹ca z brakiem analogicznych zmian w dolnej czêœci cia³a. Utrata tkanki t³uszczowej zaczyna siê zwykle w obrêbie twarzy, a nastêpnie postêpuje obejmuj¹c szyjê, ramiona, klatkê piersiow¹ oraz górn¹ czêœæ brzucha. Lokalizacja lipoatrofii w tym zespole stanowi lustrzane odbicie utraty lipidów w czêœciowej lipoatrofii rodzinnej [29]. Zwraca uwagê zapadniêta twarz oraz cechy przedwczesnego starzenia. Iloœæ tkanki t³uszczowej w okolicy poœladkowej i koñczynach dolnych (w tym podeszwy) jest niezmieniona lub - zw³aszcza u kobiet - zwiêkszona [30]. Nie dochodzi do zaniku tkanki t³uszczowej w dole oczodo³owym i w szpiku [32]. Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ zespo³u Barraquer-Simonsa jest du a czêstoœæ zajêcia nerek [31]. Zmiany w tym narz¹dzie przyjmuj¹ najczêœciej charakter mezangialno-kapilarnego zapalenia nerek typu II [14]. Zapalenie to rozwija siê u co trzeciej osoby z zespo³em Barraquer-Simonsa i w ponad 90% przypadków towarzyszy mu zwiêkszone stê enie czynnika C3NeF w klasie IgG i zmniejszone stê enie C3 sk³adowej dope³niacza [1]. U chorych z obecnoœci¹ zmian w nerkach zespó³ Barraquer-Simonsa ujawnia siê we wczeœniejszym wieku [32]. Jego przebieg u ró nych chorych jest odmienny [56]. U niektórych choroba pozostaje stabilna przez d³u szy okres czasu, podczas gdy u innych dochodzi do szybkiego pogorszenia funkcji nerek i rozwoju mocznicy w ci¹gu 5-10 lat [14]. Du y bia³komocz, hematuria makroskopowa i du a liczba elementów morfotycznych krwi w badaniu osadu moczu stanowi¹ niekorzystny czynnik rokowniczy [14]. U wszystkich chorych z zespo³em Barraquer-Simmonsa wymagana jest przez ca³e ycie regularna ocena funkcji nerek [14]. U wiêkszoœci osób, u których z racji schy³kowej niewydolnoœci nerek dokonano przeszczepu, po kilku latach dochodzi³o do ponownego pojawienia siê zmian w k³êbuszkach [14]. Natomiast rzadziej, gdy œrednio co 10 osoby (czêœciej u kobiet) rozwija siê cukrzyca [14]. Do bardzo rzadkich powik³añ zespo³u Barraquer-Simonsa nale ¹: g³uchota o charakterze odbiorczym, padaczka, zaburzenia intelektu i miopatia [22].Choæ w przypadku indywidualnego pacjenta rokowanie pozostaje nieznane, w du ym stopniu zale y od szybkoœci progresji nefropatii [25]. Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 4 153

6 nych wirusem HIV spotkaæ mo na nadmiern¹ kumulacjê tkanki t³uszczowej (lipohipertrofiê) [48, 58]. Podobnie jak w innych postaciach lipodystrofii, zaburzeniom tym czêsto towarzyszy insulinoopornoœæ oraz dyslipidemia aterogenna, co jest okreœlane nazw¹ zespo³u lipodystrofii lub zespo³u redystrybucji lipidów [9]. Nale y wyraÿnie odró niæ lipoatrofiê uwarunkowan¹ zaka eniem wirusem HIV od wystêpuj¹cego w przebiegu AIDS wyniszczenia, skojarzonego ze zmniejszeniem masy miêœniowej [58]. Lipoatrofia dotyczy zwykle twarzy oraz koñczyn. Na twarzy zaczyna siê ona zwykle w okolicy policzkowej, powoduj¹c w miarê jej trwania zatarcie fa³dów nosowo-wargowych oraz uwidocznienie zarysów koœci [9]. Natomiast odk³adanie siê lipidów jest najsilniej wyra one w obrêbie brzucha, grzbietowej czêœci karku oraz sutków [43]. Charakterystyczne dla lipodystrofii efekty metaboliczne mog¹ byæ zwi¹zane ze zwiêkszonym ryzykiem sercowo-naczyniowym [43]. W ostatnich latach coraz czêœciej dominuje pogl¹d, e lipoatrofia tkanki podskórnej i lipohypertrofia stanowi¹ niezale ne procesy i dlatego okreœlenie zespó³ lipodystrofii lub zespó³ redystrybucji lipidów jest z patofizjologicznego punktu widzenia najprawdopodobniej nieuzasadnione [9]. W patogenezie lipodystrofii u chorych z zaka eniem wirusem HIV szczególn¹ rolê przypisuje siê inhibitorom odwrotnej transkryptazy, nale ¹cym do grupy analogów nukleotydowych, takim jak didanozyna, stawudyna i zidowudyna, które hamuj¹c mitochondrialn¹ polimerazê DNA g zaburzaj¹ funkcjê mitochondriów, w tym procesy utleniania komórkowego [52]. Zahamowanie b- oksydacji kwasów t³uszczowych sprzyja kumulacji lipidów w tkance t³uszczowej [52]. Natomiast inhibitory proteazy bia³ek wi¹ ¹cych elementy odpowiedzi sterolowej (SREBP - sterol response element binding proteins), wp³ywaj¹ na wewn¹trzkomórkowy metabolizm kwasów t³uszczowych i glukozy oraz na ró nicowanie adipocytów [58]. Ten ró ny mechanizm dzia³ania obu tych grup leków przek³ada siê na indukowanie przez nie odmiennych powik³añ w tkance t³uszczowej. Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, zw³aszcza analogi tymidyny (zidowudyna i stawudyna) stanowi¹ czynniki indukuj¹ce utratê lipidów na koñczynach, podczas gdy terapia inhibitorami proteazy jest zwi¹zana z zaburzeniami metabolizmu glukozy i lipidów, jak równie z miejscowym odk³adaniem siê tkanki t³uszczowej [43]. Ponadto terapia nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, zw³aszcza stawudyn¹, mo e byæ równie zwi¹zana z rozwojem dyslipidemii [43, 58]. Nie ma jednak w¹tpliwoœci, i patogeneza lipodystrofii u osób zaka onych wirusem HIV jest z³o ona i poza lekami obejmuje udzia³ zaka enia samym wirusem HIV a tak e udzia³ uwarunkowañ genetycznych [9]. U pod³o a lipodystrofii le eæ mog¹ toksycznoœæ mitochondrialna, insulinoopornoœæ, nieprawid³owa ekspresja genów tkanki t³uszczowej, polimorfizmy genetyczne i dysfunkcja komórkowa [43]. Ponadto pewne elementy bia³ka vpr (obecnego w wirusie) hamuj¹ aktywnoœæ PPARg, sprzyjaj¹c st³uszczeniu w¹troby i wzrostowi triglicerydemii [52]. M³odzieñcza postaæ zapalenia skórno-miêœniowego M³odzieñcza postaæ zapalenia skórnomiêœniowego jest miopati¹ zapaln¹, której zaczyna siê poni ej 18 roku ycia i jest najprawdopodobniej spowodowana przez proces autoimmunologiczny [41]. Zwraca uwagê miopatia miêœni proksymalnych i patognomiczna wysypka skórna. Czêœciej ni w postaci spotykanej u osób doros³ych obserwuje siê cechy waskulopatii, proliferacji b³ony wewnêtrznej drobnych naczyñ oraz powik³añ zakrzepowo-zatorowych, natomiast rzadziej stwierdza siê obecnoœæ przeciwcia³ [41]. U czêœci osób z tym zespo³em obserwowano powstawanie bolesnych podskórnych guzków, najczêœciej w okolicy ramion, poœladków, ud i brzucha z nastêpczym rozwojem w tych miejscach ognisk lipodystrofii [12]. LIPODYSTROFIE MIEJSCOWE Do miejscowego zaniku podskórnej tkanki t³uszczowej dochodziæ mo e u chorych z zapaleniem podskórnej tkanki t³uszczowej, w wyniku podawania leków (zw³aszcza insuliny i glukokortykoidów), w przypadku wspó³istniej¹cej infekcji (zw³aszcza borelioza), schorzenia autoimmunologicznego (toczeñ rumieniowaty, twardzina uk³adowa, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy) lub neurologicznego (zw³aszcza choroby uk³adu wspó³czulnego) [22]. U niektórych chorych z lipoatrofi¹ podkowiast¹, lipodystrofi¹ centryfugaln¹, pierœcieniowat¹ lipoatrofi¹ kostek i zespo³em Ferreira-Marquesa nie udaje siê ustaliæ pod³o a zaniku tkanki t³uszczowej i przypadki takie okreœlane s¹ nazw¹ lipodystrofii idiopatycznych. Lipodystrofie idiopatyczne wymagaj¹ odró nienia od miejscowej panartrofii, w której zanikowi tkanki podskórnej towarzyszy zanik skóry [54]. W badaniu histopatologicznym zmian lipodystroficznych stwierdza siê obecnoœæ jednego z dwóch obrazów morfologicznych. U czêœci osób struktura tkanki t³uszczowej jest uboga w dojrza³e adipocyty, przypominaj¹c budow¹ tkankê t³uszczow¹ p³odow¹ [19]. Natomiast w drugiej stwierdza siê obecnoœæ mieszanego nacieku zapalnego w tkance podskórnej [62]. Lipodystrofie idiopatyczne nie wykazuj¹ tendencji do samoistnego ustêpowania. W przypadku du ego defektu kosmetycznego stosuje siê autologiczny przeszczep t³uszczu lub sztuczne wype³niacze. Z uwagi na ograniczony zasiêg najczêœciej nie powoduj¹ adnych nieprawid³owoœci metabolicznych [54]. Lipoatrofia podkowiasta Lipoatrofia podkowiasta (semicircular atrophy) charakteryzuje siê miejscowym zanikiem tkanki t³uszczowej w formie pó³kola (st¹d nazwa) o œrednicy 1-4 cm, w wiêkszoœci wypadków zlokalizowanym na przednio-bocznej powierzchni ud [33]. Nie towarzysz¹ jej zmiany w zakresie skóry i miêœni [34]. Schorzenie wystêpuje u pracowników biurowych, czêœciej u kobiet [33]. Choæ patomechanizm lipoatrofii podkowiastej pozostaje nieznany, przypuszcza siê, e zanik tkanki t³uszczowej stanowi konsekwencjê ucisku ud przez sprzêt biurowy lub wp³ywu pola elektromagnetycznego [34]. Lipodystrofia centryfugalna Lipodystrofia centryfugalna (centrifugal lipodystrophy) jest schorzeniem charakteryzuj¹cym siê zanikiem tkanki t³uszczowej, zlokalizowanym zwykle na brzuchu, zw³aszcza w jego bocznych czêœciach (choæ opisywano przypadki rozwoju na ow³osionej skórze g³owy i szyi) i wykazuj¹cym tendencjê powolnego postêpu [22]. U po³owy osób powiêkszone s¹ miejscowe wêz³y ch³onne [22]. Rozwija siê zwykle w wieku dzieciêcym [62]. Granice zmian skórnych s¹ otoczone r¹bkiem zapalnym, który zanika w miarê postêpu choroby i towarzyszy mu naciek z komórek zapalnych w tkance t³uszczowej podskórnej. St¹d przypuszczenie, e w jej powstawaniu rolê ogrywaæ mog¹ czynniki zapalne i autoimmunologiczne [62]. Pierœcieniowata lipoatrofia kostek Pierœcieniowata lipoatrofia kostek (annular lipoatrophy of the ankles) jest bardzo rzadkim schorzeniem charakteryzuj¹cym siê miejscowym zanikiem tkanki t³uszczowej w okolicy kostek [16]. Schorzenie to, jak dot¹d opisane jedynie w 6 przypadkach, wydaje siê byæ zejœciem idiopatycznego zrazikowego zapalenia tkanki podskórnej, wystêpuj¹cego u dzieci i obejmuj¹cego dolne czêœci koñczyn dolnych. Poprzedzona jest obecnoœci¹ tkliwych guzków i p³ytek z cechami rumienia pokrywaj¹cej je skóry [16]. Lipoatrofia pierœcieniowata Lipoatrofia pierœcieniowata (zespó³ Ferreira-Marquesa) charakteryzuje siê wystêpowaniem pierœcieniowatych ognisk zaniku tkanki t³uszczowej w obrêbie koñczyn górnych i - choæ rzadziej - w obrêbie ud [19]. Mo e stanowiæ odpowiednik pierœcieniowatej lipoatrofii kostek o odmiennej lokalizacji [19]. Jak dot¹d nie wykazano zwi¹zku tej choroby z innymi jednostkami klinicznymi. INNE POSTACIE LIPODYSTROFII Lipodystrofie jatrogenne Najlepiej znanymi postaciami lipodystrofii jatrogennej s¹ omówione powy ej lipodystrofia na tle leczenia zaka enia wirusem HIV, lipodystrofia poinsulinowa, rozwijaj¹ca siê jako efekt miejscowego podawania preparatów insuliny oraz lipodystrofia na tle stosowania glukokortykoidów. Ci¹g³e podawanie insuliny w to samo miejsce, zw³aszcza u mê czyzn nieprzestrzegaj¹cych zalecenia zmiany miejsca podania insuliny, mo e powodowaæ przerost tkanki t³uszczowej (hipertrofia), stanowi¹cy konsekwencjê pobudzaj¹cego wp³ywu insuliny na syntezê lipidów [44]. Natomiast u kobiet i dzieci czêœciej dochodzi, zw³aszcza w pierwszych miesi¹cach stosowania insuliny, do miejscowego zaniku podskórnej tkanki t³uszczowej (atrofia) z wytwarzaniem charakterystycznych do³ów [50]. Lipoatrofia stanowi najprawdopodobniej konsekwencjê immunologicznych w³aœciwoœci insuliny i dlatego ryzyko jej wyst¹pienia jest wiêksze w przypadku stosowania preparatów insuliny zwierzêcej (zw³aszcza wo³owej), preparatów o niskim 154 Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 4 R. Krysiak i wsp.

7 stopniu oczyszczenia, mieszanek insulinowych, analogów wykazuj¹cych znaczn¹ ró - nicê w budowie wzglêdem natywnej insuliny oraz w przypadku zastosowania ci¹g³ej podskórnej infuzji insuliny [50]. Pewne znaczenie przypisuje siê równie miejscowej aktywacji lipazy, procesom autoimmunologicznym i powtarzanym urazom [22]. W przypadku do³ów insulinowych dobre efekty przynosi miejscowe podawanie wysokooczyszczonych preparatów insuliny [44]. Natomiast lipodystrofia obserwowana u osób stosuj¹cych glukokortykoidy wydaje siê mieæ zwi¹zek z metabolicznymi efektami tych hormonów, w tym zwiêkszaniem przez hormony kory nadnerczy aktywnoœci lipazy triacyloglicerolowej oraz zmianami produkcji adipokin [39]. agodna lipomatoza symetryczna W ³agodnej lipomatozie symetrycznej, okreœlanej nazw¹ choroby Madelunga lub choroby Launois-Bensaude'a dochodzi do rozwoju niebolesnych, symetrycznych z³ogów tkanki t³uszczowej w okolicy szyi, barku górnej czêœci tu³owia, ud i koñczyn [45]. Rzadziej zmiany lokalizuj¹ siê w okolicy pod³opatkowej i nadobojczykowej. Typow¹ lokalizacj¹ dla kobiet jest okolica ramion. Schorzenie to, wystêpuj¹ce z czêstoœci¹ 1 przypadek na osób, dotyka 30-krotnie czêœciej mê czyzn ni kobiet [28]. Wiêkszoœæ spoœród dotychczas opisanych 200 przypadków dotyczy osób zamieszkuj¹cych basen Morza Œródziemnego [28]. Chorobê Madelunga mo na podzieliæ na dwie postacie [15]. W typie 1 depozytom lipidów towarzyszy wspó³istniej¹c¹ jego utrata w okolicy ud i poœladków, co powoduje, e schorzenie to jest zaliczane do lipodystrofii [45]. Natomiast w typie 2, objawy choroby nak³adaj¹ siê na obraz oty³oœci. Zmiany t³uszczakowe mog¹ powodowaæ ucisk na tchawicê i prze³yk, a nawet doprowadzaæ do rozwoju zespo³u y³y g³ównej górnej [15]. W przeciwieñstwie do omówionych powy ej jednostek, w chorobie Medelunga nie stwierdza siê zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej [45]. Co wiêcej podwy szonemu stê eniu triglicerydów (prawdopodobnie konsekwencja nadu ywania alkoholu) towarzyszy obni one stê enie cholesterolu HDL. Natomiast u czêœci osób obserwowano nieprawid³owo wysokie stê enie kwasu moczowego [45]. Pomimo braku czynnika przyczynowego zwraca siê uwagê na zwi¹zek omawianej choroby ze stosowaniem du ych iloœci alkoholu. W pojedynczych przypadkach kojarzy³a siê ona z bardzo rzadk¹ chorob¹ mitochondrialn¹ - zespo³em MERRF, niedokrwistoœci¹ makrocytarn¹ oraz neuropati¹ obwodow¹, która jednak wydaje siê stanowiæ sk³adow¹ tego zespo³u [28]. LECZENIE LIPODYSTROFII Obecnie nie jest znane adne swoiste leczenie lipodystrofii. Dotyczy to zarówno lipodystrofii wrodzonych, jak i nabytych. W przypadku obecnoœci insulinoopornoœci, cukrzycy i dyslipidemii stosuje siê typowe dla nich leczenie [24]. Z uwagi na hiperglikemiê i insulinoopornoœæ nale y unikaæ kwasu nikotynowego [22]. Brakuje danych na temat efektywnoœci w lipodystrofii metforminy, statyn, fibratów i omega-3 kwasów t³uszczowych. Podobnie jak w innych typach insulinoopornoœci zapotrzebowanie na insulinê jest du e i mo e nawet dochodziæ do 2000 IU dziennie [22]. Postêpowanie niefarmakologiczne (dieta hipokaloryczna, wysi³ek fizyczny) s¹ wskazane niezale nie od typu lipodystrofii [2]. Dieta z ograniczeniem poda y lipidów jest szczególnie wa na w u chorych z wrodzon¹ lipodystrofi¹ uogólnion¹ typu 1 [3]. W przypadku wspó³istniej¹cego nadciœnienia têtniczego stosuje siê terapiê hipotensyjn¹ [22]. Najbardziej zaawansowane badania dotycz¹ glitazonów, bêd¹cych aktywatorami receptora PPARg oraz leptyn¹, badanych jak dot¹d g³ównie u osób z rodzinn¹ lipodystrofi¹ czêœciow¹ i u osób z zaka eniem HIV. Glitazony poza obni eniem stê enia triglicerydów i wolnych kwasów t³uszczowych oraz popraw¹ tolerancji glukozy (spadek glikemii i hemoglobiny glikowanej) powoduj¹ niewielki przyrost podskórnej (lecz nie trzewnej) tkanki t³uszczowej, przypisywany ich pobudzaj¹cemu wp³ywowi na ró - nicowanie siê preadipocytów do adipocytów [29]. Jednak - co ciekawe - choæ zwiêkszaj¹ adiponektynemiê, powoduj¹ dalszy spadek stê enia leptyny [3]. Natomiast rekombinowana leptyna redukuje ³aknienie, zmniejsza glikemiê, poprawia profil lipidowy i zmniejsza kumulacjê lipidów w w¹trobie i miêœniach, efekt wynikaj¹cy najpewniej z uczulaj¹cego wp³ywu na dzia³anie insuliny [29]. Pewne nadzieje budzi przeszczep tkanki t³uszczowej, który w modelu zwierzêcym - poza efektem kosmetycznym - odwraca³ zmiany metaboliczne [2]. Jednak u ludzi jest on do rozwa enia jedynie w przypadku ciê kiej lipodystrofii u osoby, u której istnieje koniecznoœæ wykonania transplantacji narz¹dowej [3]. Potencjaln¹ opcj¹ terapii w przysz³oœci jest rekombinowana adiponektyna (korzystnie dzia³aj¹ca w modelu zwierzêcym), glitazary, aktywatory kinazy AMPK, inhibitory kinazy PERK oraz inhibitory dehydrogenazy 11-b-hydroksysteroidowej typu 1 [2]. W przypadku obecnoœci zmian w jajnikach nale y unikaæ doustnych leków antykoncepcyjnych (stosowanych czêsto w terapii zespo³u policystycznych jajników), poniewa zawarte w nich estrogeny mog¹ nasilaæ hipertriglicerydemiê i indukowaæ ostre zapalenie trzustki [23]. W przypadku lipodystrofii miejscowej dobre efekty przynosi miejscowe wstrzykiwanie insuliny lub glukokortykoidów oraz przeszczepienie autologicznej tkanki t³uszczowej [12, 22]. W przypadku miejscowych ognisk atrofii stosuje siê ponadto implanty silikonowe, miejscowe podawanie kolagenu lub ele poliakrylamidowe [12, 22]. Natomiast w leczeniu depozytów tkanki t³uszczowej stosuje siê lipektomiê lub liposukcjê [22]. W chorobie Madelunga - poza leczeniem chirurgicznym - istniej¹ dane o korzyœciach wynikaj¹cych z wstrzykniêæ fosfatydylocholiny [28]. Najwiêcej danych na temat efektywnoœci leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego dotyczy chorych z lipodystrofi¹ na tle infekcji wirusem HIV. W tej grupie chorych nie wykazano korzyœci z postêpowania dietetycznego za wyj¹tkiem chorych z zaburzeniem od ywienia [48]. Chocia wysi³ek fizyczny zmniejsza³ tworzenie siê depozytów tkanki t³uszczowej, ale odbywa- ³o siê to kosztem zwiêkszonej utraty obwodowej tkanki t³uszczowej [46]. Próby leczenia lipodystrofii w przebiegu zaka enia wirusem HIV metformin¹, glitazonami i fibratami dostarczy³y rozczarowuj¹cych wyników [46]. Zastosowanie ludzkiego rekombinowanego GH lub tesamoreliny (somatoliberyna) powodowaæ mo e zanik tkanki t³uszczowej, szczególnie w przypadku jej odk³adania siê w trzewiach i na karku [46]. Jest jednak przeciwwskazane w przypadku lipoatrofii [48]. Skutecznoœæ stosowanego w leczeniu lipohypertrofii na tle zaka enie wirusem HIV odsysania t³uszczu oraz maj¹cych wykorzystanie w leczeniu ognisk lipoatrofii implantów lub iniekcji autologicznej tkanki t³uszczowej s¹ oceniane ró nie [46]. PODSUMOWANIE Pomimo rzadkiego wystêpowania lipodystrofie stanowi¹ powa ny problem kliniczny. Ich obecnoœæ powoduje bowiem istotne zmiany metaboliczne, objawiaj¹ce siê zaburzeniami gospodarki wêglowodanowej i lipidowej oraz odk³adaniem siê lipidów w w¹trobie. O mo liwoœci wystêpowania lipodystrofii nale y ka dorazowo myœleæ, w przypadku wspó³istnienia insulinoopornoœci, dyslipidemii aterogennej, st³uszczenia w¹troby, zw³aszcza jeœli kojarz¹ siê one z cukrzyc¹ i nie mo na ich t³umaczyæ oty³oœci¹. Nale y pamiêtaæ, i u osób z lipodystrofi¹ czêœciow¹ mo e nie dochodziæ do manifestacji wszystkich powy szych objawów klinicznych, natomiast w lipodystrofii miejscowej mog¹ w ogóle nie wystêpowaæ. Wynika to z faktu, i ciê koœæ zaburzeñ metabolicznych koreluje ze stopniem zaniku tkanki t³uszczowej i dlatego zaburzenia te s¹ znacznie silniej wyra one u osób z lipodystrofi¹ uogólnion¹. Rozpoznanie lipodystrofii jest ponadto znacznie trudniejsze u mê czyzn ni u kobiet, z uwagi na mniejsz¹ u nich zawartoœæ tkanki t³uszczowej oraz brak u mê czyzn ³atwych do zaobserwowania klinicznych wyk³adników stanu hiperandrogenizmu. Spo³eczny charakter cukrzycy i dyslipidemii, niska wykrywalnoœæ lipodystrofii oraz niezadowalaj¹ce wyniki jej leczenia stanowi¹ przes³ankê do dalszych badañ, których celem jest dok³adne poznanie mechanizmów, które do niej doprowadzaj¹, oraz poszukiwanie nowych, efektywnych i bezpiecznych zwi¹zków w jej leczeniu. Pewne nadzieje budzi coraz lepsze zrozumienie roli tkanki t³uszczowej w regulacji syntezy, wydzielania i dzia³ania receptorowego hormonów oraz postêp w zakresie biologii molekularnej, które pozwalaj¹ przypuszczaæ, e ju w nieodleg³ej przysz³oœci lipodystrofie bêd¹ czêœciej rozpoznawane i efektywniej leczone. Piœmiennictwo 1. Agarwal A.K., Garg A.: Genetic disorders of adipose tissue development, differentiation, and death. Annu Rev Genomics Hum. Genet. 2006, 7, Agarwal A.K., Garg A.: Genetic basis of lipodystrophies and management of metabolic complications. Annu. Rev. Med. 2006, 57, Agarwal A.K., Barnes R.I., Garg A.: Genetic basis of congenital generalized lipodystrophy. Int. J. Obes. Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 4 155

8 Relat. Metab. Disord. 2004, 28, Agarwal A.K., Kazachkova I., Ten S., Garg A.: Severe mandibuloacral dysplasia-associated lipodystrophy and progeria in a young girl with a novel homozygous Arg527Cys LMNA mutation. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008, 93, Ahima R.S., Osei S.Y.: Adipokines in obesity. Front. Horm. Res. 2008, 36, Ahmad Z., Zackai E., Medne L., Garg A.: Early onset mandibuloacral dysplasia due to compound heterozygous mutations in ZMPSTE24. Am. J. Med. Genet. A 2010, 152A, Arboleda G., Ramírez N., Arboleda H.: The neonatal progeroid syndrome (Wiedemann-Rautenstrauch): a model for the study of human aging? Exp. Gerontol. 2007, 42, Brãniºteanu D.D., Zbranca E.: Barraquer-Simons syndrome. Report of a case and review of the literature. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi. 2000, 104, Brown T.T.: Approach to the human immunodeficiency virus-infected patient with lipodystrophy. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008, 93, Brunzell J.D., Shankle S.W., Bethune J.E.: Congenital generalized lipodystrophy accompanied by cystic angiomatosis. Ann. Intern. Med. 1968, 69, Capeau J., Magré J., Lascols O. et al.: Diseases of adipose tissue: genetic and acquired lipodystrophies. Biochem. Soc. Trans. 2005, 33 (Pt 5), Capeau J., Magré J., Caron-Debarle M. et al.: Human lipodystrophies: genetic and acquired diseases of adipose tissue. Endocr. Dev. 2010, 19, Chen D., Garg A.: Monogenic disorders of obesity and body fat distribution. J. Lipid Res. 1999, 40, Chopra S., Isaacs R., Mammen K., Pawar B.: Renal transplantation in a patient with Barraquer-Simons disease and mesangiocapillary glomerulonephritis type II. Nephrol. Dial. Transplant. 2000, 15, Chuang C.C., Cheng Y.F., Chang H.P., Lin C.Z.: Madelung's disease. J. Chin. Med. Assoc. 2004, 67, Corredera C., Iglesias M., Hernández-Martín A. et al.: Annular lipoatrophic panniculitis of the ankles. Pediatr. Dermatol. 2011, 28, Cunningham V.J., D'Apice M.R., Licata N. et al.: Skeletal phenotype of mandibuloacral dysplasia associated with mutations in ZMPSTE24. Bone 2010, 47, Deng Y., Scherer P.E.: Adipokines as novel biomarkers and regulators of the metabolic syndrome. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2010, 1212, E Ferreira-Marques J.: Lipoatrophia annularis. Arch. Dermatol. Syphilis 1953, 195, Fu M., Kazlauskaite R., Baracho F. et al.: Mutations in Gng3lg and AGPAT2 in Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy and Brunzell syndrome: phenotype variability suggests important modifier effects. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004, 89, Galic S., Oakhill J.S., Steinberg G.R.: Adipose tissue as an endocrine organ. Mol. Cell. Endocrinol. 2010, 316, Garg A.: Lipodystrophies: genetic and acquired body fat disorders. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011, 96, Garg A.: Adipose tissue dysfunction in obesity and lipodystrophy. Clin. Cornerstone 2006, 8 (Suppl 4), S Garg A., Misra A.: Lipodystrophies: rare disorders causing metabolic syndrome. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 2004, 33, Garg A., Agarwal A.K.: Lipodystrophies: disorders of adipose tissue biology. Biochim. Biophys. Acta 2009, 1791, Garg A., Subramanyam L., Agarwal A.K. et al.: Atypical progeroid syndrome due to heterozygous missense LMNA mutations. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2009, 94, Gomes K.B., Pardini V.C., Fernandes A.P.: Clinical and molecular aspects of Berardinelli-Seip Congenital Lipodystrophy (BSCL). Clin. Chim. Acta 2009, Gu W., Dou J., Yang G. et al.: The endocrine and metabolic evaluation of benign symmetrical lipomatosis: a case report and literature review. Neuro. Endocrinol. Lett. 2010, 31, Hegele R.A.: Monogenic forms of insulin resistance: apertures that expose the common metabolic syndrome. Trends Endocrinol. Metab. 2003, 14, Hegele R.A.: Phenomics, lipodystrophy, and the metabolic syndrome. Trends Cardiovasc. Med. 2004, 14, Hegele R.A., Cao H., Liu D.M. et al.: Sequencing of the reannotated LMNB2 gene reveals novel mutations in patients with acquired partial lipodystrophy. Am. J. Hum. Genet. 2006, 79, Hegele R.A., Joy T.R., Al-Attar S.A., Rutt B.K.: Adipocyte Biology. Lipodystrophies: windows on adipose biology and metabolism. J. Lipid Res. 2007, 48, Herane M.I., Urbina F., Sudy E.: Lipoatrophia semicircularis: a compressive lipoatrophy consecutive to persistent mechanical pressure. J. Dermatol. 2007, 34, Hermans V., Hautekiet M., Haex B. et al.: Lipoatrophia semicircularis and the relation with office work. Appl. Ergon. 1999, 30, Huang-Doran I., Sleigh A., Rochford J.J. et al.: Lipodystrophy: metabolic insights from a rare disorder. J. Endocrinol. 2010, 207, Ioan D., Dumitriu L., Belengeanu V. et al.: Leprechaunism: report of two cases and review. Endocrinologie 1988, 26, Janaki V.R., Premalatha S., Rao N.R. et al.: Lawrence-Seip syndrome. Br. J. Dermatol. 1980, 103, Krysiak R., Okopieñ B., Herman Z.S.: Tkanka t³uszczowa - nowy narz¹d wydzielania wewnêtrznego. Przegl. Lek. 2005, 62, Krysiak R.: Choroby endokrynologiczne powoduj¹ce przyrost masy cia³a. W: Oty³oœæ: spojrzenie kardiodiabetologiczne. DANBERT, Kraków 2008, Kudlow B.A., Kennedy B.K., Monnat R.J. Jr: Werner and Hutchinson-Gilford progeria syndromes: mechanistic basis of human progeroid diseases. Nat. Rev. Moll. Cell Biol. 2007, 8, Lawson M.A.: Lipoatrophic diabetes: a case report with a brief review of the literature. J. Adolesc. Health 2009, 44, Lipson A.H., Cowell C., Gorlin R.J.: The SHORT syndrome: further delineation and natural history. J. Med. Genet. 1989, 26, Mallewa J.E., Wilkins E., Vilar J. et al.: HIV-associated lipodystrophy: a review of underlying mechanisms and therapeutic options. J. Antimicrob. Chemother. 2008, 62, McNally P.G., Jowett N.I., Kurinczuk J.J. et al.: Lipohypertrophy and lipoatrophy complicating treatment with highly purified bovine and porcine insulins. Postgrad. Med. J. 1988, 64, Meningaud J.P., Pitak-Arnnop P., Bertrand J.C.: Multiple symmetric lipomatosis: case report and review of the literature. J. Oral. Maxillofac. Surg. 2007, 65, Milinkovic A., Martinez E.: Current perspectives on HIV-associated lipodystrophy syndrome. J. Antimicrob. Chemother. 2005, 56, Misra A., Garg A.: Clinical features and metabolic derangements in acquired generalized lipodystrophy: case reports and review of the literature. Medicine (Baltimore) 2003, 82, Moyle G., Moutschen M., Martínez E. et al.: Epidemiology, assessment, and management of excess abdominal fat in persons with HIV infection. AIDS Rev. 2010, 12, Péterfy M., Ben-Zeev O., Mao H.Z. et al.: Mutations in LMF1 cause combined lipase deficiency and severe hypertriglyceridemia. Nat. Genet. 2007, 39, Radermecker R.P., Piérard G.E., Scheen A.J.: Lipodystrophy reactions to insulin: effects of continuous insulin infusion and new insulin analogs. Am. J. Clin. Dermatol. 2007, 8, Reis L.M., Tyler R.C., Schilter K.F. et al.: BMP4 loss-of-function mutations in developmental eye disorders including SHORT syndrome. Hum. Genet Feb Sattler F.R.: Pathogenesis and treatment of lipodystrophy: what clinicians need to know. Top HIV Med. 2008, 16, Seip M., Trygstad O.: Generalized lipodystrophy, congenital and acquired (lipoatrophy). Acta Paediatr. Suppl. 1996, 413, Serrao V.V., Feio A.B.: Localized abdominal idiopathic lipodystrophy. Dermatol. Online J. 2008, 14, Simha V., Garg A.: Body fat distribution and metabolic derangements in patients with familial partial lipodystrophy associated with mandibuloacral dysplasia. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002, 87, Simha V., Garg A.: Inherited lipodystrophies and hypertriglyceridemia. Curr. Opin. Lipidol. 2009, 20, Viégas R.F., Diniz R.V., Viégas T.M. et al.: Cardiac involvement in total generalized lipodystrophy (Berardinelli- Seip syndrome). Arq. Bras. Cardiol. 2000, 75, Villarroya F., Domingo P., Giralt M.: Drug-induced lipotoxicity: lipodystrophy associated with HIV-1 infection and antiretroviral treatment. Biochim. Biophys. Acta 2010, 1801, Wacharasindhu S., Veerakul K., Likitmaskul S. et al.: Congenital generalized lipodystrophy, a case report. Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health 1995, 26 (Suppl 1), Worman H.J., Fong L.G., Muchir A., Young S.G.: Laminopathies and the long strange trip from basic cell biology to therapy. J. Clin. Invest. 2009, 119, Worman H.J., Ostlund C., Wang Y.: Diseases of the nuclear envelope. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2010, 2, a Zachary C.B., Wells R.S.: Centrifugal lipodystrophy. Br. J. Dermatol. 1984, 110, Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 4 R. Krysiak i wsp.

PRACE POGL DOWE. Hiperkalciuria. Hypercalciuria

PRACE POGL DOWE. Hiperkalciuria. Hypercalciuria PRACE POGL DOWE Tomasz WRÓBLEWSKI 1 Antoni WYSTRYCHOWSKI 2 Hiperkalciuria Hypercalciuria 1 Oddzia³ Nefrologiczny i Chorób Wewnêtrznych, Szpital Powiatowy w Chrzanowie Ordynator: Dr n. med. Maciej Kiersztejn

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci PRACE POGL DOWE Jerzy STARZYK Ma³gorzata WÓJCIK Joanna NAZIM Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci i m³odzie y Does the metabolic syndrome in children and youth exist? Klinika Endokrynologii Dzieci

Bardziej szczegółowo

Koncepcje nutrigenomiki

Koncepcje nutrigenomiki PRACE PRZEGL DOWE Koncepcje nutrigenomiki Maria Kozio³kiewicz Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika ódzka, ódÿ Nutrigenomics concepts Summary The term nutrigenomics refers to the effect of diet

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 7, numer 2(20) grudzieñ 2009 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Awers Sztandaru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Czas Bo ego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

The National Academy of Clinical Biochemistry

The National Academy of Clinical Biochemistry wontroba.qxd 01-12-28 12:50 Page 1 The National Academy of Clinical Biochemistry Presents LABORATORY MEDICINE PRACTICE GUIDELINES WYTYCZNE LABORATORYJNE DOTYCZ CE BADAÑ PRZESIEWOWYCH, ROZPOZNAWANIA I MONITOROWANIA

Bardziej szczegółowo

Chirurgia wad lewego ujœcia têtniczego

Chirurgia wad lewego ujœcia têtniczego 113 ROZDZIA 9 Chirurgia wad lewego ujœcia têtniczego Roman Przybylski, Jan Borzymowski, Janusz H. Skalski 9.1. Embriologia Od 4 tygodnia ycia p³odowego rozpoczyna siê podzia³ pierwotnego wspólnego pnia

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 353 362 Praca pogl¹dowa Review Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Clinical characteristics of various forms of tremor AGNIESZKA MACHOWSKA-MAJCHRZAK,

Bardziej szczegółowo

siê za ga³k¹ oczn¹, powoduj¹c niesymetryczny

siê za ga³k¹ oczn¹, powoduj¹c niesymetryczny Zgodnie z zapowiedzi¹ rozpoczynamy publikacjê cyklu, w którym lekarze z Kliniki Onkologii i Hematologii Dzieciêcej we Wroc³awiu mówiæ bêd¹ o ró nych rodzajach chorób nowotworowych u dzieci. Uwaga rak O

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kilka faktów o Orphée Notowania 4 5 CORMAY CORMAY & Orphée Orphée DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy

Bardziej szczegółowo

Œpiewak SZKOLENIE R. Alergia PODYPLOMOWE kontaktowa diagnostyka i postêpowanie 109 Alergia kontaktowa diagnostyka i postêpowanie Contact allergy diagnosing and treatment RADOS AW ŒPIEWAK Instytut Dermatologii

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty apoptozy i proliferacji komórkowej raka krtani

Wybrane aspekty apoptozy i proliferacji komórkowej raka krtani Gryczyñski M., Wioletta Pietruszewska W.: Wybrane aspekty apoptozy i proliferacji komórkowej raka krtani Otorynolaryngologia, 2002, 1(1), 1-11 151 CHOROBY Y JAMY USTNEJ, GARD A A I KRTANI ANI Otorynolaryngologia,

Bardziej szczegółowo

184 Alergia Astma IMMUNOLOGIA Immunologia 2007, 12(4): KLINICZNA 184-190 Zatorowoœæ p³ucna w wieku rozwojowym Pulmonary embolism in childhood ELIZA WASILEWSKA 1/, ALICJA BA ANDA 2/, BARBARA KACZOROWSKA-HAÆ

Bardziej szczegółowo

Immunoterapia swoista miêdzy

Immunoterapia swoista miêdzy Pó³rocznik dla lekarzy alergologów ISSN 1507 6898 Katowice, maj 2009 r. nr 1 (23) PROBLEMY ALERGOLOGII STOSOWANEJ Immunoterapia swoista miêdzy teori¹ a praktyk¹ fragmenty dyskusji z konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej , 97-104 97 Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej II Ogólnopolska Konferencja, Poznañ 13-14 IX 1996 W dniach 13-14 wrzeœnia 1996 roku odby³a siê w Poznaniu, w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Alina Grzeszczuk, Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka.

Bardziej szczegółowo

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA PRACE PRZEGL DOWE Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA Luiza Handschuh 1,2, Krzysztof Lewandowski 1, Maciej KaŸmierczak 1, Mieczys³aw Komarnicki 1, Marek Figlerowicz

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

Beata Lubieniecka-Mazur, Ma³gorzata Czarny-Dzia³ak, Anna Majcherska-Kwietniak, Stanis³aw G³uszek

Beata Lubieniecka-Mazur, Ma³gorzata Czarny-Dzia³ak, Anna Majcherska-Kwietniak, Stanis³aw G³uszek Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 4 Kielce 2006 Beata Lubieniecka-Mazur, Ma³gorzata Czarny-Dzia³ak, Anna Majcherska-Kwietniak, Stanis³aw G³uszek Zak³ad Chirurgii i Pielêgniarstwa Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Immunoterapia alergenowa 28.02.08-01.03.08. VII Ogólnopolskie Sympozjum. str. 23. Pó³rocznik dla lekarzy alergologów

Immunoterapia alergenowa 28.02.08-01.03.08. VII Ogólnopolskie Sympozjum. str. 23. Pó³rocznik dla lekarzy alergologów Pó³rocznik dla lekarzy alergologów Katowice, kwiecieñ 2008 r. PROBLEMY ALERGOLOGII STOSOWANEJ ISSN 1507 6898 nr 1 (21) Hipoteza higieniczna chorób alergicznych Genetyczne aspekty atopowego zapalenia skóry

Bardziej szczegółowo

Rak Piersi. Informacje i wskazówki dla chorych

Rak Piersi. Informacje i wskazówki dla chorych Rak Piersi Informacje i wskazówki dla chorych Wersja IV / wrzesieñ 2002 Rak Piersi Informacje i wskazówki dla chorych Wersja IV / wrzesieñ 2002 Wspólnym celem porozumienia National Comprehensive Cancer

Bardziej szczegółowo

Rola amyliny w utrzymaniu homeostazy glukozy i perspektywy jej zastosowania w terapii cukrzycy

Rola amyliny w utrzymaniu homeostazy glukozy i perspektywy jej zastosowania w terapii cukrzycy PRACE POGL DOWE Ewa OTTO-BUCZKOWSKA Urszula MAZUR-DWORZECKA Tomasz DWORZECKI Rola amyliny w utrzymaniu homeostazy glukozy i perspektywy jej zastosowania w terapii cukrzycy Role of amylin in glucose homeostasis

Bardziej szczegółowo

IMMUNOTOKSYNY CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

IMMUNOTOKSYNY CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 4, 239 254 http://www.pm.microbiology.pl IMMUNOTOKSYNY CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE Micha³ Kamiñski 1, Rados³aw Stachowiak 1 *, Jacek Bielecki 1 1 Zak³ad Mikrobiologii Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 2 (17) sierpieñ 2008 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Str.2 Pó³metek wakacji Zadania i cele diagnostyki mikrobiologicznej M i n ¹ ³

Bardziej szczegółowo

Inhibitory PARP i ich rola w terapii potrójnie negatywnego przerzutowego raka piersi

Inhibitory PARP i ich rola w terapii potrójnie negatywnego przerzutowego raka piersi PRACE POGL DOWE Magdalena KOZIO Miros³awa PÜSKÜLLÜOGLU Aneta ZYGULSKA Inhibitory PARP i ich rola w terapii potrójnie negatywnego przerzutowego raka piersi PARP inhibitors and their role in the therapy

Bardziej szczegółowo

Molekularne pod³o e zaburzeñ pigmentacji w chorobach skóry

Molekularne pod³o e zaburzeñ pigmentacji w chorobach skóry PRACE POGL DOWE Justyna DRUKA A 1 Sylwia BOBIS 1 Ewa ABIÑSKA-P AZAK 2 Anna WOJAS-PELC 2 Molekularne pod³o e zaburzeñ pigmentacji w chorobach skóry Molecular basis of pigmentation disorders in skin diseases

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape W NUMERZE AKTUALNOŚCI Linia Parasep najbardziej korzystne i efektywne rozwiązanie dedykowane laboratoriom parazytologicznym 4 URI TEX system skrojony na potrzeby Twojego laboratorium Borelioza nie ma szans!

Bardziej szczegółowo

RAPORT rekomendacje 2013 2014 Diagnostyka i terapia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C (wirusem HCV) w Polsce Projekt i opracowanie graficzne: Zbigniew Cieœliñski Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo