1CENA. pał4111ternłka. lódz, hola, I roku m (1%141) llok XLn Jfr lndekau llodzx:i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1CENA. pał4111ternłka. lódz, hola, I 19118 roku m (1%141) llok XLn Jfr lndekau 36004. llodzx:i."

Transkrypt

1 p4ternk Bogut o!rt lódz, hol, 98 roku m (%4) llok XLn Jfr lndeku PL N orgnc 7 bm piersą oficj lną \yt duspsterskjl do Kdy u d s ę pryms Polki k r dy TóPf Glemp Podcs 0dn oego pobytu ;rrms odiedi prfie oolsk!ej soo licące j lecności ktolickiej Kdie blisko 300 tys iern v h pn sie prc spólnoty l<toticldej, tkże orgn ;di i instytucji polon ijnych N lot nisku O!tęc ie pr yms że!<:p srl: optu pretlst icle!e li ObE>c ny by kie roni k Uręd :i ds Adm L optk yń min rp \Pl YrARCZYŁO \tu 0 DNJ Zledie l dni potrebo komputero 6letni miośnik Christopher Crohurst UA, uceń jfdnej e skój miejscooś!i Plymouth, by roiit ć problem, d którym go ili się uceni pne J5 lt Problem doyey progrmu komputeroego, który podocu preidy tie bdń poodone l tki serc n dciśni t>niem Rec jedk tym, że skutek będu propre i;rmie komputeroym, idy ni:i te byy mo iuy!lodue Ch Croburst nie tylko le skroią problem, rj,>nie:il n inne specyficne cechy tego progrmu, do ogóle nie brne tychcs prle ucionycb pod ugę Z se osiągnięcie rmllny stoltek otrym od spitl Joh Ropkins Bltimore 00> dolró epoce motorycji, sr, ouoiąujc dt,e tm gde puhvlllulllluy, pn!<\dlą luch cy,uochody gddnie U\\ iją G shej slystą "" uciic: ll4 to smochod, " h} l ię tu ut<ykiem rnhyok lub oticini:o ln, pre;, prodącegu Problem tpctq" Lię grup uko\\>có\ meryknskicli ieloletnie hdni yku y, że kżdy coiek lepie ; ys) pr""e ucho, uiż le\\ e Otieruie ok pre kierocó jedv nie pogrs syjest ią tucję, któr sym orgnimem Konfer encj prso oli cnego ministr J, Urb c corjs konferenc j pr so recnik rądu, min Jerego Urb d ie nn ikrmi,grnicn ym i Polsce roi><>kedt on y mi cę s ę od p ytń Jko piersy gos otr ym k or espond ent K llsn Uu t iset" : Cy tymcso rd,olidrnu3ci" ost v istocie utoro, jeśli tk to kiedy i k!m \ jej pry ód cy? P n yrż n,e pom ylil sle Zn jduje odp r rtecn ik r ądu si ę się pn sli, której odby kon!erencj recnik rądu nie gromdenie nieleglne A oto djse pytll!ni co r,j sej konferencji Minister Kisck soim niednym ystąpieniu mói, że brdiej prychylnej dy opoycji m być dne pole do di Określi to nieprecytyinie, ni, cy moe pn tę sprę ierej yjśnić? (Arbeitedbldet) Znim odpoiem :o pytnie prytocę ynikj bdń Centrum Bdni Opinii poecnej temt p ost politycnych leżnoki od pryjeżności do d nych iąkó odoych Z biv d ń tych ynik, że 2,8 p roc dnych conkó,,olidrurnośc i " dek l ruj e post ię opoycyjną o ec ost:tlnim d niu se iyty dy T ką smą postę dek lp nie u J s ię Ly onu do Nnruje 2,3 proc ccmik:ó innych dne cy gónego m ist budii nych odoych?:iąkó T u d bneg ni mie jscoego jeior odpr i =ę d l bl isko 00 (Dlsy c i ąg st r 3) tys iernych Ze ględ u n iebepieceń sto terr orystyc;nego mch u, de frncuskie ru o ff soy dycjne środki ostrożnośd Teren którym od by vrc, si ę bożeń to by nieu ne dorony pne% odd ly p olicji i i:nd rnrnri li Zespou DydktycmoP o"t\r óc;y do Lyonu J n P Nukoego A F pry ul Rude spotk si ę protesoi:ml stu de mi m ie jscoego unlers:v kie j ebrli si corj such te u k tit"d:ie)(o j n e } r :ijb ce, i roku st udió stdie j nych tego typ u u ce lni cjornych i ocnych, by ucestnicyć µrocystej iuguc ho<lni ei Europie osttnim clniu sej iyty e rcji roku kdemickiego 986Frn cji pp ież od\>iiedi rónież 987 gdie o<><:hony kplicę Prdo, urocystości, którą pry jest Antoine Chevrier którego betyfikcji d oko on pi ersym byli m in sekretr KŁ PZPR Tdeus Jnus i icepreydniu sej oodróży N lotnisku tols żeglll p dent Łodi Jn Nosko uceicepreodnitkże pież premier Frncji, Jcques stnicyli Zbignie Chirc tonysti e conk cący GKKFiT r<l u jko\ sk sekretr K ZL f,gud mus Prevdent tnó Ziednoconvch l>nt pre ydent Reg n yg o li premóienie Biym Domu do prosonych p!"ledstici eli k ó fil!lsoych i pn:emy soych t Z jednoconych Cle premóienie poś i ęcpne byo sn<> i sk u obec sprytkni p r y ódc ą rdieck im Reyk jviku Preyd ent stęp i e, i ż cel em oś i dcy jego oolityki grnicnej jest n:e tylko chonie pokoju, le tk ie r o"sen en ;e sfery ol n ości ś ie cie i pom0c tym silom kóre l ci f niebędniejse rtykuy spoży ce Ce scęście moi poże l\lhomet broiedieć ni schbosckó Opr (M C) Porocie do t:denu" brdo lt popre,,textilimpex" byds yletkę bi goski,romet" sprje do Au lediby firmy strlii roery 60piętroego Hrper lvin ing" Tyddeń temu róci e sluibobudynku ccntri;n ydney recy istości są fo po miesceni ej podróży do Austrlii mgr B pod 20!ell>ich ustrli j:;kich Kmiński sef reiji gospopredsi<;biors t Pic;o ór firmy drctei ódk i ego lextilimpexu" tefni i H r per loklio ny jest Od tiiego śnie doiedieliśmy niedleko Jest nm jedn o "t; n j się, że okoo 60 km od ydney fpap) Aust rlii (jeśli nie jduje się syn cej Au ięks )<ch p n:e dsiębiorst o hn strlii hodol frm krokodyli, j ięks e} dl u i pośre dnict nier t chomoś ci gdie m n kręcone byy kre m i L J Hooker Lt d hlls sceny filmu Porót do Edenu" kim sąsiedtie obydu gmchó N djęc iu udostęp ni o n, m m jduj" się siedib polskiej spókl Tcxtilimpex Austrli Ltd", p r e p B Kmińskiego idimy kt6r jm u je piąte piętro hudyn yn ny b udynek imperium Hrpeku nieiele mnlfj! ngo od gm ró Krystof Cjkoski, p rore ktor chu H rperó (Z Ch) Pilic, tefn hb doc \ F diekni i prodiekni \\vdilu Trudno oo i ed ieć cv loklic cj, Ttilimpexu" pv \Ty ch <ni Fi vc Pgo nej AF, ucyciele yk posób cl:\ly ob roty s pó ki docy r od i Obecni bvli tk której jedy n ym udi oc"m jest Textilimpcx" centr l że pr edsticiele ódkich u ódk celni, spópr c uj ą cych ó d lec fktem jest że k upy u strspor to lijsk ie j e ny st no i ą pod 50 klubó ką filią A F p r oc c e go importu tego suroych, kd ó opiek uńcych i c, be któr ego trudno sobie ykiemnicto ó d kiego sp ort u obrić pr"e premysu lekkiego, Hen rykiem tym i ódkich predsiebiorst dyr KFiT Grendą ók iennkvc h Austrlijski Tex 28 dniu roku sońce e Prodiekn doc Kjetn Hą tilimpex" k upuje enę gónie jdie ś so o god 548, delek pre ds t i rys d i l o 658 ukcjch Z jego usug korystją ności Zespou DydktycnoNukoego, potocnie ynego rónież ók i ennice koncerny sego chodniej Europy Z kolei popre już pre mieskń có mist ódką A F tym ro spókę lokujemy n ysp irskim Brygid, Pelgi, DemetrlZ, ku studioć będie 200 suc h kontynencie polskie yroby lnu, ojs cy studió stc jorn ych i 00 dyny inne tekstyli Od dóch die ydreniem dl środkó m0ego pn:ek:l!il:u, nie będ ie tkie ur0oeystością podjpisni jkichkoliek dokumentó, lec robocą sesją i;>0predjącą spotkne jyżsym sceblu; będ i e sesją strijc mo2ili<>ć J>reprodeni niebędllych prc pr <yj!otocych do iyty Michi GorbcO svnton i c cik pr pryg ot oce nie dd nie prop gndoego rogosu podcs po tkmi, prgnilll!lv omóić ; " ZK dąc g odn;ć serolką problen t yk ę p"ź scytu i romó st i erdi prey dent niejsego dyny (NFORMACJA LANA) Jeśli postną kolejne odcinki Porotu do Edenu", to być może luksusoe nętr, których rogry s i ę kcj tego populrnego seril u ok żą się jesce brdiej trkcyjne Poodem mogą się stć dy n y, ykdiny i chodniki ó d k i ej F bryki Dynó Dyiln corf odiedili fbrykę goś cie Austrl!i, który móili produktó prtię pilo t oą j uż Dyiln u" Zrnóie!l ie dotycy trech sortymentó, m in dynó e lo:lproccntoej eny typu, ilton, dynó eluroych i chodnik N pocątek ustrl ij scy hndlo<y móili po ki lkset metró poscególnych rodjó syc h yrobó\v pod jmy, że kupcy 7 dlekiego kr ju ybrli dy ny żk rdoe, ielokolor oe cyli t kie, które cie s ą s ię śieci e j ięks mcnini ycb poycji seniednych tkó l s rii dek bomboych :rginęo 7 l>nie ry frncuskich, 43 osto rn popul rnośc i ą nych CAF AP M oglą d liśry cęst o ego ieżoc F J s (Dlsy do Au trlll Libn tcjonujące pd Libnie frncuskir oddiy,i pokojoycb ONZ prystąpiy do u 7 bm B iuro Polttycnc ic PZPR oc e n i o r oój spó pr cy gospodrcej ukoe j i te, clrn icne j orl kulturl ne i p o;s ki i Z ią ku Rdieck ieg :i Zlecono k onselnvent rel icję lfl 82 r dot y cąc ej uch y umcn in or y j :Gni pols!<ordiec kiej i bogcen ie jej o d ni y nikjce X ZjZjdu du PZPR i XXV KPZR Zpono si ę m ie renimi klubu poselsk feg o PZPR u ch : X Zjyp e n i n ; u du Z prb o no yn lk of i c l ny ch 2y t pr y j źni o iciec::jl :vlo ng>l sk e j Jruelsk iego K) re ń Repu blice Lu d oej sk icj R eo u b!ice LudoNo Demokr tynej or l:ivtv ro ón c ; Ch:n5ikiej Repu b l!ce ru oe j ci ą g Tr iyt ===== str 3\ poljkini Reykjviku nie bę Łódki pust ięksości y ise ueclnie też n ą populrnymi u s trem Potierd to pnykd podny pre? p r sę kirską Znteresov0 się, cym jmuje się ydi rolnict uniesytetu, gdy pdu pytnie jk iąć koniec koilcem nie ikldująo stoóki nif" se sobnych gotókę such cy et uniersytetu tej iy tucji podją dniem,gólu sus:iną studentó jedynie Uniersytet dokupi decyję :runt dl ydiu rotuict który od pr v sego roku m stoókę j optryć viko i Z ZYCl\ YŻZYCll UCZELNl iecie dlą się sttli imperium Hrp X Zminy pr yborcego prysości Plur Hm iąkoy niepotrebny Nie będie ckoi tego mrożeni pensji or yminy pieniędy Jn Pel poróci do Rymu J:i P e l końc y e torek s cterod nio iytę e odltu c godic h Frncji, ieco rnych lotnisk tols kolo Lyonu do Rymu By t o jego t rec: ju ż podróż do F r n cj i; ooo e dnio od ied te n krj 980 i 98: rorn 8 ZŁ DZERRC sąside llodzx: spoecnych Pod 80 propoycji bogceni tyci r,poecnego gl05ili predsticiele brgniucji i sto,ryseń bioroo ucestnicących PRON ebrni l i 7 bm seminuium rs&ie Orgm!ecje te resją kilu m ijlonó c<mkó o interesonich, różnorodnych spomigjc ich &pircje d0 ży ci roumniejsego i ktynie jsego vśród nich orgnicje spomodieżcyc, ecne lkoe kobiece, storyseni regiolne, iąki tórce, org;nlcje yśrodoisk mniejsooci nioe, rodoych, nicią preodnią nioskó Urlych dyskusji byo dążen i e do spódini tym, co cy or y:korystni tego, eo różni dl rosereni pscy ny poroum ieni rodoego T CENA = delegcji ejmu Finlundii tor ek dr ugi dień iyty de leg cji ejmu PRL mrskiem Romnem Mlinoskim Finlnd ii, st pod kiem żnvch rom& politycnych których spólnym minonikiem byy dżeni do cieśni en i spópr cy dustronnej i umocn ieni pokoju Eur op ie R Mlinosk > ostl pry jęty pre preydent Mnno Koivisto Odby on tkże romoę rt ii fińskiej preodnicącym centrum, Pvo Veyrynenem Podto odbyy się polskofińskie rorocntc cr,l moy prlmentrne piers Minę Delegcj glcnego tręsieni iemi Me:<lco Niektóre nucone budynki ied i Helsinki i spotk się City predst iciel mi d m iejdo d! cekj!\ robiórkę CAF Reuter sk ich Piersy śm iertelny dniu disiejsym preiduje dl Lodi stępującą pogodę: chmurenie dute i okresmi opdy descu Temp mks dień 4 st itr umirkony okresmi doś6 silny klerun kó chodnich Ciśnienie o god 9 ynosio 997,0 hp (747,8 mm), tempertur,3 st C l 967 Zginą jeden s jięksych reolucjonistó poernehtdnioomerykńsklch, s!o,che" Guevr 954 Nrodooyoleńc :rmi ietmsk krocy do Uooi 943 U ybreży rlndii toną polki niscyciel Orkn" Presąd podpier trony, r ncj otre gno prypdek Polsce AD NADAL ATAKUJE Polsce odnotono p ersy O!iPolk lt UA, który pod konie c sierpni ost preieiony st n ie kń coego yczerpini do Polsk i Pocątkoo stierd?ono yn iscenie nootoroe, le pry brd iej dok dn ym bdn iu lek,re ropol i AD Tk i ęc m imo że s su żb droi n ie ost o tym poinformo d i gnoę post iono J>r idoo :Póź niej oko si ę że chory ten preby du żs y cs m ery:k ńsk i m pitlu Ne Jersey Do chili obecnej nie uykno jesce informcji tego ośro<ik śmierteny prypdclt AD rą tej cho"oby jest 54letni miesky od k ijkustu,byty etk ięc AD b rku odporności dl krą spó ży po ś ie i bier ś miertene ofiry, Obseruje się rstnie lic;by ichoroń Do pźdierni k br ito OrgMllcj Zdropeid 325 t ys i noto prypdikó chóroń cego pod 28 tys obu Ameryk ch i pod 3 t ys Eluropie Epide micnie jbrdie j gr ożone s tny Zil!donocon Europie krje?chodnie Njięks licbę chory ch not u je si ę e Frncji le jyżsy skź nik choro ń m obecn ie jcri :Polsce problem AD triktony jest jyżsą ugą PAP pe> iedi dienniikiro i p rof Jery Bońclk, góny inspektot" s nitil"ny kr Ju brdo (Dlsy c iąg str 3) Po iedi blde rrfii! i do że jbk koloroej są foto

2 predtoty e torek mnjejuo!cly rąd Dnll podcs ugurcyjnej, je&lennej sesji prlmentu duń sklego Kopenhde, DllO lfaodo,, Jm Niemieck llepul>uk Demokrt:v torek 3 ro cum obchodu e okji enlc poitni Z tej urocyst del Berlinie Odby Armil ld oddió Nrodoej Ludoej or ojk ochroey pornlc li KRLD 2:2 (:0) POLKA Pierse koty (Od POLPBACA ZĄZKOCO POLK AUTR Anton Beny, preodnlcc:r Aus rlcklej Federcji Ziąkó o e doych (OEGB), oatdcyl, O OCllBOND PRACY b,zkocó Autrll pólprc lodoka NATURALN!00 poniynlo Polski rotj się CZŁOEltA będie kontynuo A Beny poiedi to po ro rn\ bm kollcżylo kiero moch Alfredem Miodoicem Potknie te!dnioe conkmi delecjl OPZZ nikó ydiu ochrony Prcy cen nnymi prosenie prebyktór jego slązkoych europejskich trl od 5 bm Austrii Kukrjó ocjlistyc"enych or by i Mongolii rdie ucestnidana TAKŻE ZAOTRZA rcy d predsticiel FZZ PRZEPY DLA TARAJĄCYCH sllftle potknie oc, polę O AZYL pod<>bnle skie sląkl odoe, pr:t krótce systkie O<>by, prejlk to byo,pred 980 r, uj leble funkcj koordyto gnące uyskć yl politycny Dgr r pocya Ekresle popry nii, będą musiy okć runkó prcy ochrony środo nicy duńskiej żny psport iisk turlnego krjch spól j&doą tego krju Odpo!e dni projekt usty tej sprie noty JOejltycnej sego specjlnego poty vtysnnik) trnh 4ruTnr Polki Pne4 plerntm fl0jrln7m ystęjmtm ojoieoh Łroll br derorny Nie m ię cemu ctió, t doblu nllolenlo funkoh trener pierssej repreontrojl ft& prrdin jeclnouenlo pnymirrk do ollmloyjnq mu mltnott Europr Greoj Zyoyem mu pned me OHm, by rtl 6tkę" totolotk tn poko pneoinlió pońb rrtn pnrnrjmnlej różnioll neśolu brmek!rener imiffh i4 peiecbll CholbTm! T ll będle l Tel i llm>żno4, poloy potbfud clruli lcb!ll f nlt<p<>rdność nl poliku sodllikó, :ruc: PU7 stoperó: A!Bcorki P lk, któ_ry ucholi i4 jk d:rleel pry utrcie plerneio gol Fkm ject, :: prcinicy brdo dobrn yhkoh ten l tym ty fr&mt r, momnei poinni rcej lić precinik odin!bcó rueh &jduj7ch ię polu krnym, ultell lot piki Tk o tym mótktyki p!ikrskiej l knony rlm pr:rypdku spóino utrt 0 jt rónież je ponież brmkrs Kimirskl, llt on momencie oddni tru odku brmlki Móg tylko obgeroć, jk pik pd do Być moie licy rónież: sitki :odnikó stojących muru Juoli et uchylili ię pry trle, to i tk jest to me upriedliienie prdin repreentnc}i Polki ypd ięc nibyt okle Gd 9dk eźmie ię pod uię bkt, te dóch pooch gry upeni nn drutrny, tie jest m upriedl!i ten ynik ypd jedestk, któlepiej r ropocę grę Z ielki\ u!\ ślediem bol$ku pocyni ódkich o<lnikb Bolest nie popeni żdnego blędu, le :: tego iględu, że dużo lepiej grpr stope tej cęści gry ró Prybyś Król Zupenie nieźle rdi sobie po priej stronie boisk iątek Nie tylko potrfi neutrlioć grjącego po tej stronie pstnk gości, le p lerc:ej potrfi umiejętnie rónoceśnie t\ącć się do kcji o!ensynych 3<l minucie spotkni u!ul J)Olu krnym pillkru ipodyktony rut de ost kuny który penie yegeko Trsieic N gorąco mogę stierdić że ygr on rylicję prej obronie ystę pującym po prerie Kubickim rsskiej Legii Zodnik stoecnej drużyny nie gr tk oddnit i decydonie rgp pmiętmy brdo dobrego ystępu preciko ustrickiej drużynie LAK Lin, kiedy to leż do jlepsych ktoró lego pilkrskiego spektklu KRÓl)J E A Lendl jko,piersy te do klifiko się nisistó" Turnieju Mste;rs (392 NoLendl klsy!ikcji y Jork) punktoej Grnd Prix gromdi 4489 pkt i ypred B Becker 2360 pkt, J Nystroem 2097 pkt Edberg 984 pikt A Polsk repreentcj hokeju trie drugim mecu mistrost śit Londynie, remiso Kdą 0:0 Udny strt ódkich gimstykó Z Brsov Rumnii porócil gimstylkó ekip!ód:vkich róno skd ekipy chodili gimstycy, jk i gimnutyoki iltystycne Pod0<piecne mgr iktorii U!llignitko yciężyy dtużynę Brsov 225:22,35, A jlepie<j preento:v się med,jistlki tegobel Llrocnych X M ohsk i Monik Rożnitr mecu gimstykó triumfo ldemr Kols ychonek mi:r Rysrd Krucyńskiego uvsk ieloboju 55,45 pkt j,nformujemy, że Z stysfkcją ychonkoie mgr Edrdą Junki Piotr Mtchlk i Arkdius ochcki, poon! ostli do rejunioró Polki preentcji mec NRD który odbędie się Kolej sobotę N Tie, impre l(imstyc Łodi bę drużynoe mistrostr Polik: (lll kobiet klsie i H ŁK ZAGŁęBE Zdunek poo i 9J)Oil:ol y lj pomocy, by ktyn i br<uq pożytecn d Potrf!l r6niet umiedrużyny jętnie i,yć kcjo ofey ne P;rykldem teio niech hędie 36 min p<>tkni, kiedy to dokole ugr tempo do Leśni k, ten jedk, będc hm sm brmkirem drużyny gości, nie otrti umieścić celnie piki itco Brn kolei by ktyny, :uk dl siebie dogodnej poycji tr4lecklj, lec: potreb chyb troch4 csu, by gr się tępo doby Kolejn;vm precinik iem hokeistó LK lce o mistroskie punkty ekstrklsie byo sosnoieckie Zgębie l\lec roerrny ódkim lodoisku końcy się pregrlll\ gospodry 4:5 (0:0, :3, 3:Z) i; Lnikiem ięc oceny mog oódcy odnicy, le s drugiej strony treb pryć, druży polsk s pirsej poo y spotkni mog się brdiej podobć od tego skdu, który ystąpi drugich 45 minutch gry jkś myśl Byo gre idć preodni!\ być może dltego, że Poytyne trymć u ielu formcjch irll odnicy s tych myeh klubó ojciech Lrek m dość oberoy mteri pocldo i ydje mi ię, że >re tkifillu reulttoi, jki pd tdionie Bydespó, iocy, mot toryć który poinien ygrć mec elimicyjny i; Grecji\ N trybuch syso ię rosy o pooniu klubch odnikó grjących grnicnych ydje się, że selekcjoner repreentcji skoryst usug Okońskiego (nie tylko dltego, że mec jest Poniu) Od disij kdr i ójcickiego, N poropo<!y gruponie cątek jęci teoretycne, pómiej d treningi i soboti: prri,n goy mec dl\ ieci tedy dopiero ojciech Lrek ustli 6 odnikó mec :: Grecją Ośmiu będie musio pojechć do domu Miejmy dieję, że jmniej hędi tej grupie odnikó ŁK l ide OJCECH AZAREK Nie moim espole odnik yrómlć którego mógbym ni Nikt mnie nie uiód, to, co pokli boisku Bydtoscy, jest ypdko tego co poku mnch ligoją co dień ych Pytli\ mnie pnoie o to, cy poom pred mecem i Grecją odnikó grjących Jesce klubch grnicnych 7 r chcę podkreślić, że <>pierć bę polskiej dę kdrę pikrch ligi Jeżeli po<lporądkują się temu, cego ymgm, nie idę preskó<l, że by skorystć ich usug Mus jedk być gruponiu trenoć rem kolegmi ANDRZEJ ZYMAJęKJ byo Łodi sędiuje Noreg Komisj ędiok UEFA ytypo rhitr6, który poprodą mece rundy uropj pm<rsk!ch oru skich puchró tegorocnych eumicji mltnost Europy Pie[s potknle GK Kto ice FC ion ęd:i<>ć Grecy Vsursem Jko ó nym, re<nż Portuglcycy Correro cele Mec lcl:le Byer UerdlnJen poproclsl Łodi NoreJ Hlle, Uerclln gen Portulf&lcyk D Y ędi Lnteipiersego mecu Legi Medioln będ%de Hlnpn Mlcuol AJCllk renżoeco Pere, Courtney potk!llnie elim!ic)i mllrtn<llt Grecj PoEuropy Po)sk niu poprodi H!spn orino Aldren, mec lfolndl Polsk sędioć będie FrJncu Qulnlon Polski rbiter K C%emrmuoic będie sędi Jbnym ll micyjnego mecu ME Luk«n Belgi (luo), tomtut l>url( A uchn!!k poprodi pc7tlcvles nie PZP itos Mostr RODA, PROGRAM 00 Koncert T Komunikty 59!lygl csu, 205 Mgyn 245 ln!ormcyjny 230 :Muyk Rolnicy kdr 300 Komunikty 30 Rdio kierocó 330 Muyk ojsko H00 id minut o ksiżce" l0600 M:i605 gyn muycny 8 OO id Muyk ktulności 7 30 Piosenid 800 Krecmr ki Adm 900 krju 820 Koncert dni 925 Chil muyki e śit Tjemnicy 930 Rdio dieciom Konogród" 2000 Diennik 20 5 cert życeń 2040 idlku tktch kilku sloch 2045 Ch He!n Obcy pryjciel" r 20,55 KomuKomu200 nlkty Totlitor nlkty 205 Kronik sporto 25 Encyklopedi ielkich g!osó 2?00!d 22>5 Religie l iereni 225 Chil muyki 2220 Piosenk nie jest ml obc 2300 ld 2325 Grnie jk nut PKOGlAM U ięksość kcji końcy& i4 nie celnymi strmi :OOple<ro dru giej tercji pdy ft>l, koń cóce górą byli noicnie ŁK pregry Już 2:5 popis się komitym flnill:em Nieiele brkoo, by 0ttnich corjsego potkni minutch Brmki dobyli dl LK: Lud doso do remisu Tym rem hoig, iódemski, Pisecki Mso keistom ódkim btko nieco ski Dl Zgębi: Frącek, Choi scęści Pooste yniki: Poloni Bd!f, Cieślik i Moriecki N liście strelcó goli l się ró Poloni B 2:5, Crcovi NGK GK Tychy pród 3:2, nież dobre ny kibicom hoke Tym Ktoice 4:2, Podhle tocnioj Łodi Piotr Zdunek rem jedk jego celny str iec :0 tbeli prodi Pol<>ni Bysosnopisny ost n_ konto mjąc ieckiej drużyny tym bo iem tom be strty punktu, espole gr od tego seonu l ig,o or egę 5 pkt d Zgębiem or po li pkt d Podhlem i ei:o ychonek ŁK Pre die tercje hokeiki TK Rnroclem LK dl 7 JJO() prodili rónor7r;clną Ale ycji (24) 235 nr f,odzk DZENNK 230 nstrumentlne Zespoy 300 Kstnoy Rdio Mosk 400 konik" 325 Dieje Opfry 700 id Popoludnle Mlodych tycie 705 P Domingo moje scenie 755 idnokrąg 825 Chil mm:ykl 830 Jęyk hispński 845 Chil muyki 80 A okól s technik" 930 td 935 mlodych lt listy sp:nn nlent 945 nerpretcje chop! 2035,tdn Jrc" nosi<\ ud 255!d TELEZJA PROGRAM l 000 DT idomości 00 Film dl 2 miny Potrsk" 055 Pryjemne pożytecnym 25 O grecności po polsku 35 Apteck domo lj45 Ulik i Mlik" () film nim prod CR postje" 250 Muyk kompoytor 450 Potórk pred mtur hi>tori, kl lic Zmo 0 G Zse po jodeej 200 Chótop Muycny non Ju 225 tudenckle ry 3o ltynoskich motych idomości 305 eri infoncyj30 iy miry" ny (L) ud J ikory (L) ml>nej!lkrynl 330 Album operoy H00 Ngrni noe 5,00 Pml:tniki spomnlenl Chrlie Chplin Moj utobiógrfi Folklor resień muycny mpie glt Zkoone J<lro Dlel, tyle, f!pokl le5o tr 700 ld os ciemności" 7,0 Roll\Znle g mu (L) Aktulnocl dni (L) njo,,tereo8 30 (L) mu rei" progrm Klub tereo 930 iecór fllhnrl monll 2040 lenlekl mny nieny 2:!G id 2!25 leeorne refekaff! 30 lecór l!terc komuycny PROGKAM Dl Od dlxiondu do!nitu M 40 Ocekini briery 50 dhnir Gid tygodni uoo ltók" Orlo,Demon eris Trójki 205 tocll Trójki 30C Bob h,, ton ",,_ ych dni",30 Potórk& rooo Mistroie krteu ryld 500 eerl Trójki 5 05 Gitr potkni plosenk piórem 540 Uceń mistr 800 Zprsmy do Trójki 900,Premlnęto 9:!G Trochi: sln{l> itrem" 2000,Demon ltóką" 950 Klub Tr6kl tudio grń Try kdrnse ju {ub Trójki g0d7iny 0 mmut 225 kręgu blldy 225 ięt Kslg Korn" 200 Oper Turndot" G Puccitygodni C:r relku!3 niego Mlejk Multk" odc 5 30 obojętnych idomości modych 620 DT 625 Dl Krąg" id&: mgyn hrce ry 650 Dl dill<i: TikTk" 75 Teleexpress 730 ok6 s prc>gr publ 800 tudio sport mec is Dymo MosKrkó k 845 Losonie Expren Lotk i uper Lotk Zcrony 900 Dobrnoc oóek" 90 tudium ito strtegi" 930 Diennik 2000 Publicystyk polski 2020,Potrsk teleiyjny 205 DT komentre 2:M Orgnicje spoe<:m po X mm ŁÓKENNCZEGO" >fi G<>d, 825 Ul Tuim 9 cl K lt 65 sed jednię stojącego itobusu pdl pod ogólnych Piesy do żuk" potuceń LiśZgiersk God D5 cist Drius kierując rineprjdloskutek p" tern 25 doprodi! ypredni ego do dereni się pil!lciu smochodó trty ynlosly >fi God 250 Ul Roj $5 Ml rol kierując ciągnikiem urjechni drrigl sus" skutek Ry roerem potr,cil jdącego Roer%t do55 lt srd B, uru miednicy J/f God 355 Zbret prcel gm Glono N skutek rci się lnstlcjl elektrycnej spli smoclód Żuk" leżący d<> Piotr G trty yniosy ff God 445 Ul schodni 0 Zblgnle K kierując tksók os>bo, jech stop ychodą cego smochodu psżer Alek sndr s lt 42 >fi God 705 chodni Oll:Mmotoroeryil Nieny do pcxc skręcni pro potrą jednię pre c!! prechodącą Brbr T pry ielonym tletle OGOZENlś sęboklm Dni pdslerntk lh r " mutku OJnt, cguu, ZlllCA, llotrll POZOTALĄ o 297 E dom lub cć do yposukuj l!: do yjęci Regto i: Mercedes od korboy M, kupię ieco2200" 8654 E rem CUDZOZEMEC posukuje mieukni (telefon) JO : spredm J ANKl 8564 E m &2 ZATRUDNĘ scjcę li bold tl t4ml h 8 E Tef mieskni POZUKUJĘ grecn (820) 8556 E POLONEZA" 5X 0983) spree 8567 " dm ROER kolrski, itkę brmę 8568! spredm " ZATRUDNĘ polernlk, glnier, elektryk Listy 8569 Biuro Ogoseń ienkieic 3/8!: PERCONEK s brylntem 88 krt 9}lZedm 86425, po 8"lgE pr<ę lvłody lluun podejmie prytnie, niekoniecnie odie (720) 8!57T!: llęklej chorobie odes pred dr KRYTYNA TRZECAKJABt0f4KA diunkt nstytutu llsykl Uniersytetu Łódkleio dboklm Ulem :l:ermy oddnero nsytutot prconik ukoego, eenlonero ucyciel kdenicklego se u cyn li ną Koletnkę PofrHb odbdi 4 rodę, pźdiernik br & cmentru komulnym reie pdslernllr BUGAJ NA 4 dlll pddlernlk br (rod) o god: UJo cmentnu nymkt Do J, Jlll polltdml JOOZKA PAŁO9lA Pogneb odbdsto dni ptdslernlk br o 04 t cmtntr:ru Mlnl Pogrl\tenl smutkn YN, llynoa, NUK i PO ZOllTA!A RODZNA tlem nldml te dnl pddlenlk r smr po cletklej cho rnble, pretyny lt Tl Dni pdlernjk 9H rok J&rl, ieku H lt LAURENCJA CHOMCZ Z my, fęboldm tph ZOFA ZDANOCZ Pogreb odbędlp się dni ptdlernlkll hr (rod) o god Z kplicy cmentr rymkt pry, ul scectskiej MĄ:t Promy lncjl, Pogreb odb,dle 4 dni& 9 ptdlernlk br (crtek) o godr l cmentru komlnyn Zre, o eym uidmi pogrąfon:t smutlni llodzna RODZNĄ o nlekldnle konflo Redktor depl!hoj PrMmy lene,il pldsterlk U r dl f H!NRVC oclbclld lr ZENONA,, EKARK Poell dll 98 r rt Hit " nlekldnle kondo HA RFK CT!!ZE!!KJ k d!e , po 8 0 rod 30 DTKZ&CA PRACONCY NllTYTUTU nyju y, drutch ŁćdżGór, ZATRUDNĘ ijy lotert eje :uu ren llf ren eru olen llmo i portoyel potluceń Adv : idkoie potrl\cenl m T, lt 8, pre Polone" dniu 6 br o god 8 n:t ut rc pry ul terling& r<hienl 9\ o :lospnle!ę do RD U 60, Lodi, ul dy BytomsldeJ M C tel LOKAL \Cenle spor6d Por t Mbdle dl pberllll br (rtek) o sod lio mtnv rymkt Zr PnlJ Locloej, Posoot ol!ólnch TUZYN jęci diś M_ btemej Bryd ltrselcó Krpckich uctnlk lk o Tobruk Monte CHlno e&onok ZBoiD, odooy dukrotnie Knyem lee:nyeh, hrytyjklml odcenimi bojoyml, med lm! ojk polskich ors oduenlml Polski Ludoej Kry om Klorktm Oficerskim Orderll Odrod:enl Polski Pi robiące trudnię y t JOZEF tuzkecz potu ogólnych Pies dol c eń * God 60 Ul Kllińskleg<> 39 Nletrehvv Andrej lt 37 ocy t się i pd pod odjeżdżją cy 7 prystnku trmj l!nll 4/4 plcó Piesy do mputcji stopy TuY,t God 80 GgrlnA klerujc F syńsk Gr:!:y N l tern" potrącll pr4ciu piesvch Aurelię M lt 88 s do :Umnl podudi :q God 850 Al lólmlry D!"ZY ul Dugos Nletrety Klmlers M lt 40 prebiegjąc pre jednl4 pod żuk" Pie5ZY do pd O!!ólnvch obrżeń ci J/f God 905 Ul Jrc 95 Jo!nt ;K prebiegjąc r 8letnl córk Eą pre jednię pry pod pd ceronym śietle dętklch Pies dols Nysę diecko tomist ci, obrżeń PANE Vvcioąj goseni Zjeżdie 24ll Z cblr: pni ndy" progrm roryko PRZE GL DU ZYTA CAPAJtA ElNBEllGBRA ChRL Z csterodnlo lyt DA stprozenle ministr obrony ChRL, Zhn( Alplng, pn:ybyl 7 bm do Chin miukooteehnics :ll Miesięcnik nister obrony UA, Cpr einber ger Podcs pobytu Pekinie pr>e,,pregląd l6cienn!cy" obcho<ul cu soje 40lec!e Z tej okji ce>prodi on serię romó loymt prt:fdstlclelml chlilsklch rj Domu Technik, odbyo lę sil brojnych or ooblstoclml y urocyste posiedenie rdy progrcl politycmego moej csopism \Vię\i nim T udi: sekretr KŁ PZPR ROK:OANA GENEJlli Ge rmch prod::onyrh deus Jnus, iceminister prenele rdieckomerykńskirh ro mysu chemicnego i lekkiego mó tem&t brojeń fdro:vch Eugenius prees ZG Zrycki, kosmicnych e torek odbyo sio: posiedenie &TUPY d brojeil kos ZP, preodnlczl\cy RG NOT predt&lo!ele osl&nd, Jnus intcnych pryjźnionych redkcji NRD llankcjb OBEC RPA, Bugrii torek REl\d Austrll podjl\ e potknie sto lę okj do uprodzfnl decyję sprie dodtkovcb snkcji gospodrr7vch honoroni yrónietil uu obfc RPA Autrill rnlo:dv lnnv żonych prc()ll\kó KO\lersklm Orderu Kryżem mt strym clkolcle mport stpre Odrodeni ll! otych monet or udekc>rono Polski tanle dokonyni noyr ine Mrię ikorską, ieloleniego RPA, ycj kretr redkcji GDAJllZCZAA Pryne> tkże Horono, Od MTRZYNĄ ATA kę Mist Łodi (otrym j E FRYZJERTE PJ3tck, m in redkcj Preglądu ó ies Gdńscnk:t tryjersklei:o kiennicego"), Honoroe OdceldclctPlk kdu doby :roly osiedlu Żbink ni toryseni lóklennik6 med&! róno=cm;:v mistrm Polskich, dyplomy uni or tem lt fry,j ersklm kon grody u jlepne rtykuy kursie festiloym jki odbyl lę miescone csopiśmie 98! r niedno Cnnes (je) Opr M C Pisec ckę DT tdomokl LEKARKA pouukuje pomocy do 2255 Jęyk rosyjski 2letnlej dlecynki, tel g E PROGRAM U nie umblone yjmę 730 Pó rodiny dl rodiny" (Rdogosc), idomość Rc>goiń Konsylium kliniki drorsskiego m 5 ego coiek g E Ursynó 800 idomości (L) _ spredom m, 800 ZKLARNE 830 ABC" teleturniej jęy g E dm Tel 826 koy POMPY tryskoe systkich ty900 Preboje D6jki" loch _ prim pó 930 Diennik E Dooko it" PRZEDAM środkoej Anglii" silniki Golf" diesel 2045 ielki mee: Krpo i Peugeot 504" diesel Cęści Kspro do silnikó diesel systkich PllOORAM T _ 25 Auto Moto! typó mochód,fit 3" rok 977 po kpitlnym remoncie Klub" ltt licle ld (N Dom imcę Mtr" (976) do remon!45 tudio HlP 295 Y:rl sp6cesnogct tu Toki, pneki do Golf" 2230 Osądźmy mi no form kmiinll prt\olld230 iecorne idoel luo PZPR CZ<>Ybotc diesel i,mercedes" diesel oryli!l\lne Rorusnik i pompy try29787 E skoe 88e973 odklep,00 dr<:>bigó" Z lbolrn b6le9 uidmim} le dni pcblernlb UU r g E t,pię pnetyny lt T, Dr po kr6tktch lec clęlldeb cierpienich; si jukochdny Mąt, OJctee, Brt LCZUR ocekuje ściciel E Boń9k T 4:5 brmke, le PAŻDZERNltA 40 LAT JADGA KOTRZEA s domu UŁ Z gębokim tle:m uidmimy, te dniu 6 ptdlernlk 985 r, Po dugich cit;żklch cler plenloch, ieku lt 80 oded od nu :tse, s kochny fąt, OJC!ec l DldluA BAŁAll, tycie sumiennie vpnljp,c lt\e obolą:rkl uc) elelk jleps Mtk GNACV FLPAK UreesyJto4 pornbo ropoo od uo r cnie ttk, hm kplicy cment rimkt Dolch o cym dm l Pogreb odbędie się dniu (C7rlekl br pźdiernik 0 god lz30 cmentru kljtnu ee pnet MABL:%A JOntNA J>nl tdslnnlk 9 roku po c!ętklej dugiej chorobie, ieku lt l i mr, Pogreb odbędie się dni g (c:rrtk) ptdternlk br, god 4 cmentru rymkt pry ul cecińkej, o evm pogrążeni żo ŻONA YNEM YNOĄ RE>dktor technicny Pogrążeni 7 ŻONĄ PAEŁEK NU Z gębokim tlem idmi my, te dniu 6 pźlh:iernlk 9 6 r mr s ukochn Mąt OJCJeC Didek P BOLEŁA UCll\Kl bie: Zre ŻONA,!!YN CZEK ANTON poidmiją (,f;m YPYCH Pogreli odbdie się dni 9 (crlek) o pf,dlernk hr god cmennu prv ul :: c;:ecrnskej, o cym po";ld RODZNA

3 ", <:;;, t "\ < t tl * > J P?(lll &Dkietonych byych eonntó,,bolktemośoi" be>kirytyemie popier poili tyikę d Łśni t!ldej reilmej ytucji ymrki scy Le! Kil!llZ/ ck K<lllliie, że syscy lu die reilnie oceni;ijący ytucję P olsce nie:jeżnie od kirytycn0 stosunku do mej politylki in ni uyskć serse pole do dillli o gen Jruelskiego: Nieune kto skąd prychodi, le &me j k ą diś preentuje postę polit y c ną, s nd iltitutlme Cy mógby pn podć komu u proponono udi Rdie Konsultcyjnej kto pryją propoyc,ię? (Reuter) Jesce!ie, ktllltłt;o;,_ n! tej rdv tl" spomni pn 0tllio, e preiduje się minę lr yborciego (korespondent flilskl) Jesit to pytlllie pre<licesne Zsyglioliśmy politycnl\ olę reformy pir }"bo<rcego k iprunku ięlksej jego demdkirt>cji, l e koillkretne prce jesce n ie osty p<>djte Cy yobrt l&n tobie, te Llch ęs ny Zbignie Bujk m<>gliby ąl)y6 się do diń tkich cich jk np Rd ltonultcyj? (Associted Press) Nie,!e yolbtm sobie yid,je ml si, te ról!lież prs chodni tego obie nie ydbrd: f ny<!h ikoopliricyjmym mie&zlkn!<u 7lbl!iillle<ll Btujlk& mitmeb 2mlee!ono tem m!n d:r*i ko<njputeroe,leruce isrone n:folllllcje Po l"oozytroiniu ok;zo :się, że il to ddkumenty, lro_respndemcij! ro"zlk:i:eni d<>kurrneint ch tych i listch stierd!zi J Ur bin 0ie m m0y o spr ch k,riju, nie m roo:żń p olityeziilych i ideoych Ukują one, że konj}i r>cj jmo się gólie s oimi enętirnymi niesskmi ipersolny mi Csy rąd rcnptruje mo4ll {N! :;f:rooo:lą::e:: l)o!ld 7 mqonó cron!kó i rej)reentuiją spos(jb nleleżny Od l d pństyich illjteresy klsy robotinicej Nie idć poodu, by istni y drogie korukuremcyj,ne iąki, Jki Jest stoslldl&k d polskich do miny posty Kongresu Polonii Ameryk!lskiej obec Polskl? (Kurier Polski) ielomiiono resu Ameirykró polskiego J>OChOden:i cor peniej uśidm i ll<oll>ie, że rpr6by osjbiemi Pblkl godz flllteresy poycję Polnit lllle<rykńsk iej UA licti: się t mniejs:i<iś<;i etnicmie, ldóryeh krl pochocllenl rtl mocną p<yzycję śiee i e ZĄZKOCY Z LEKKEGO PRZED YM li ZJAZDEM Kondycdi :irtkó Uodycb jogóniej _móic _poślą cne b y0 je c>onjc:0 p;rti i dlegjtó Krojoy Zjid Federcji NieJemyoo morądiny<?h ZiB,Zkó ZiodoYCh Premytu Leltkico Zebtr_ li si ę oni CZ<J<L"j siedibie lód!zk iej i,n!itlljilcji pl!tyjnej, gdie sptkl i s:ę m in sekretrem KL PZPR J Nieidomskim or preydentem m Łodi Pietrykiem POZ& tycrn Amte!"yknie olbklego poohodeni miją Pol$ce rockiny, lkitbre uciepiy poodu r ltryiroji ik0n PolOlllii m rylkeisk!ed, nle może to by OlbGjęitme Zllnilll& ipoisitry K<>ngl!esu Polonii Ameryikńskiej, któyy,p ier P0Pieri MtltYPoskle restrykcje, beonie żąd ich =i sieni or podjęci pre n:ąd UA ro mó : Poską celu n<>t mlicji st0ujkó, ynilk cisku polecności,polonijnej cor2 leipiej uśidmi,jącej sob ie interesy sne i y>eh polskich r<>din ipn okuljl n nądu pod góy dldtycąic!leio kretr U PZBR J Ndel domkl Poiedi m i, że pry,le:bność do i7jk6 Oldoycll C7Jllonkoie tii ipo\mni uitć u kt poliy c!"lllej delk8r_ e}! J Nieid0ms<:i :iyc=y suytklm delegt om ożyii onyeh l Oocnych oibrd A O f f G udem us (Dokońceniie :me tr l) studich ocnych, tym 75 roku śród 60 ucycieli kdemi<;kich ódkiej A F prcuje m in 4 profesoró, g docentó, 5 diunktó, tym ielu todi prysym roku kdemickim mury ód7lkiej ucelni opucą piersi bsolenci Podniosym momentem rocytości by immkykuicj, której doko diekn doc dr hb Lech Jcynoskl imieniu studentó suchck roku Agt Zim!cód podięko trud dydktycnoychocy or pomoc d Łodi utoreniu tej tk potrebnej dl ódkiego sportu, ucelni Odnotujmy, :i:e gronie such cy ódkiej A F są ni sportocy sego mist N d>rugim roku studiują: kosykrki ŁK i pbinickiego óknir m in K Mdej, D E ymck, E Kscyk, pikr ŁK encleski, y:tir figuroy poem G Filpoki, śród noo ptyjfltych studentó idnieją k pikry R Robkieic i P Myrcy AD NADAL ATAKUJE Oy Polne btlś!i? tę moment yminy pieniędy Qtl pjlik gencj EFE) Chcę s cl moq te poigroski, ymimy pienitd:y nie będie Cy r:bl\d :rod ekoitego MDTGeni pensjl? (Reuter) Nlt! tlk prycj nie jest imż Byoby to s;prec2ne ide refornny goopodroej i Zisd y:żsej pjcy ięksą produlkcję (NTERPRE) lloman MAZUR o d kie Af Mrsek, A i B noego roku k demickiego końcy ykd doc dr hb Rysrd Preędy pt ychonie fiycne ży cpiek" (rób) Porót ch lldl sych miejscch sku4nlui llonybj ee se ególnyoh pr:syllejó Oiuje ch 4sleń 5dnloy tydldd proy ObJi li\ opieki\ lekrską, :eególnjll ulęiµtleniem nrdne6 rehbui Tgodinny Zknieni tcli Opró0 nolllllnege nlopu JHJuguJ preenlkom lnv:lidom dodtkoe 4le turnuy dloone lęknou spódslelni dysponuje un7ml środkmi rehbluteyjnerpoo:i:ynkoyml ekomlosnej prog rmu pot i ero i be?jpośredni o po emisj i oot,tm!ego oddlllok POllOltu do Ede<nu" im!0rmcii4l te dilsy c!g tego eiriqu nie ijtlllieje tiródlem!nfomcj j9t dee ny do TVP teleks od firmy <lrid Vi i on, dy"l!pol!lu!jącęj,pr;ni do roposeclhnlru Porotu do EdeJil u" Firm t mier dolkiri oo prid, di& ikolejne odcinki ser ilu, lec oko s ię to niemool iie ug! tludn ości e sk0mpleltoiem ekijy kto rskiej od Viloe oll! iri e t dolkonle byc om!elmu vmi u końcoych jego odcik ch, l Telleolj POllk pt" tego nie "o::i:yst śpiącki Pre li lt lkrn nie melt bnej ltertyy, mogli Jedynie utnymy6 pliricyoh J>lY źyeiu, cekjąc to, t sml umriri lub tei pnm budą się iridono te, e d kty interenej tn Pil\ckl nie je posytynteh ynikó Ndl t lekrn, który odnosą si reer!\, et nleehęeit, d bodieoej techniki budhnl, trktujl\e ją brdiej Jk prktyk crnokslęskiri niż rcjolne choliby tylko prybliżeniu ukoo usdnione potęponle nni,,,,nymj,odnd Me eeństu,oledde6, h oj pr4 llds spejl\ irpoe ydtki, jkie pństo ponosi rec popry!eh stnu droi ten posól:i strj\ 4 oni udoodnl6, ie nikt nikomu nie Jet nie inien Ludllom upośledonym pnm lo, których iyoe tk nieolne jest ed mrtleil, kopotó upookoreń, dje te idomoś6, h nie siri eni dl 5poecellt e!ęrem Nie ny to, te 6hleleo ldu Jeet ol e problemó, f:e Jej 4llno6 us ost róbmi st lę o tą bleblną JNJJOdrkl, któr tylko tuce" plenl(\de Prosty prykd rtdenle eljące ypcnie ek"llentu pienlęneito odsle roboof\ poodoo, ie iele kdó proy tej odieży po prestu nie mi A to str" iele kopotó Jej producentom gónie FPÓddel nlom lidkim Potnym mrtieniem ąódleleoilel llhbklej ąr y, które nękj\ cll siri gor}jodrkę M o kopoty optreniem mtero, oho prerbi tylko,5 roe _ krjod pul mterlf uroeó, e scnle post ym mjr,tklem proclukbyjnym Z ugi fkt, te tylko jed ąódlf!lnl produkuje ekport e brni m rem n trudnoel u dobyolem minimlnej eho6b7 floilel deb Te ruclnolel t tyle bolmlle, te ;,_dl mme t,mcblelcoici llidsklej trudnlonyoh jest 5 t "6b ielu ludl clotknlętych klectem oek mle,lsoe prey n leorejd{ Jrffnt sm ml psyoh!osnyml, intelektulnymi lub emocjolnymi, które uniemożliiją im normlne, nie leżne funkcjononie Do nied medycy nie dyspono te unlernlnym posobem okreilni poiomó plirickl, preelei, jk tierdi dr Nthn Cope, ordytor oddiu rehbilitcyjnego Unlve_rlty Medlcl 8chool tnford,pnytomnoi6 nie jut troo, tke nie porc tdsle pnetcsnlk, który mo po pr0tu ąuy6 luli ytcy6" esm te, że nie mob by6 ehrkteryo pumetrml kokoyml, tylko funkej ell\cl\ Dopiero 97 roku torsono ts Gląo Com llele ykonystujl\e nokoe, erblne motoryesne rek cje, rejestrone pojentó proriyeh b nich flyesnyllh, sespó lekr:ry okrelll rrnleę Poiót letrgu kt6rą et podejmuj 7lltJ petiytdjoll ynikch ej techniki, e rftej ednoj\ lę niej iroeptyenie Do eu rnpoeęcil ukoyeh bd6 Freem l Pleree nie pneprodono dnych tudió, które moryly ukoo yjśnl6 jk to jest mó:tlhve, e soenl ykyeh bodźcó tk pożnym nle, Jkim Jest ipll\ ok, dje csml poytyne resultty lęeej et ogóle nie lclom nym dokdnie Jest stn śpiiricki, eym te poleg trudno6 dokdnego Jej bdni Ottnle spostreżeni ugerują jedynie, :l:e el, któny popdli tn śpll\ okl okres du:hy niż 2 gcid:llny, etordietu prypdklch to umierj!\ nleele t ŁY:odnle Cl :d który pótnlej dojit się jedk prebudl6, ml iykle porseją d tyci _ u penosprnych COMA ni pltl Jfrtl lh Je9h potn77 nl pry życiu 0()ekiniu to, ie pnebu dz\ się smi Po dóch ltch ukocy poróją ynik bdń obu rrup, ncególnośol oeylśoie interesoli ich będiri pnypdkl yjści e u,telimeny ydje 4 te ducbl toletni modjilenlee jest Jęboklm, menym inie, le lekrte doskole iedą, że nie jest to yky sen, że pcjent bli:i;l;y jest śmierci niżeli życiu Od diesięciu tygodni coiek ten leży śpiąc ce l nikt tkże jego rodice, nie m już diei, by móg się ocknl\ć, yjść letrgicnego stnu Poniei nic już nie moż uoblll po rutyno\ opieką medycni\ rodi decyduje się stosonie niecodiennej, kontroersyjnej metod:f nej bodźcoi\ techniki\ budeni Oto o robi\: kloą dreninymi klockmi pohu usu śpiącego, śieo mu oey, trymją pojemnik oetem tut pry jego nosie, kdą mu cukier jęyk, tkże srpi!\ i drpią je0 skórę systko po to, by jkoś pobudić mm:g niescęś nik Kidy tych bodźcó stosony jet mnie! ięcej pne godinę i potrny nier iele ry diennie Po serii tkich biegó" i stopnioym prodnlu cor brdiej ymyślnych sposobó buch:eni brmi to nieprdopodobnie pogrtżony śpifle:i:ee budi się, eho6 stosone ceśniej systkie dostępne spócesnej medycynie metody nie pryniosy idnyeh reulttó Oeyiśoie jest motlle, ie Holek en pnebudiby się tk ey cej be stosoni tyeh ymyślnych sposobó Po to Jedk, by sprę dokdnie bdć, dj lekrll chlrurc Ted Freemn i epidemiolog John Pieroe ucestnlct cy T rodin!\ pcjent yżej opisnej prktyce budeni pocątkoli, pierse lecle, ukoe bdni tęj niecodiennej techniki B«:dą oni dokdnie kontrolo6 i bdć die rrupy pcjentó, pryjętyejt do dóch renomonych ZPitli ydney Będą to osoby mię dy piątym seśćdiesiątym rokilm życi, które poostjl\ stnie śpiącki oo jmniej o dries!ęciu dni Pcjenci spitl estmed hędl\ poddni rutynoj opiece medyc:r,nej, tke bodico"ej teehnlee budeni, tomist podopie0j prcy Zolnione prsyk po4tku "obnoe, oehooege l od yrro4e6 Nie os O Jedk, te robki proonkó upolebonyoh le de J y:nych THeb te pml4t6, h oe ulct podtkoe nie lljiri klejenl proonikó, lem \ ptosene t FR esyli Fundn RehbllltoJl lidó Z tyeh pieniędy fln:uje ę orodkl ypocynkoe l pnychodnle, stll:d cerpie się środki dostosonie lnolsk proy co potreb ludi nie Podplret pogrążony lpóbielne lihlle kenyj te o,kńcony prekllll, Po t 4 pódsleld! pre7 tlió ZJmuJ\ l yióreooou brny kosmetyonej ( lt"), mlcsnej, ollunlnej, riyltujó :opodrt clomo"y:ego ( opno" pru nieldomyoh), odieży ochronnej, glnterii dórnej ( N"omH), ouklernleej ( lter"), tory utucmych, cumoej ( turn"), meblrskiej itd eroko roinę:& slę sieć hndlo spódielcości ilidkiej Tneci sfer chilności in,lldó, tkże trudnionych niepenym ymir2e emerytó rencistó, to usugi, gónie doór mlenn ięksość prkingó smochodoych, iele stni resturcjch, tetroh i nstytucjeh prodo jest nle pre ludi niepenmiprnych tury do Edenu" Redikc j!hlmo Teleiji Polkiej rob J E Żeleńskiej ugurcję i 25 milirdó otyeh yilio!i ubiegym Toku rtoś6 produkcji l usu iid<onyoh preii ludi, który dobr!\ sprę mogliby nie :preoli A Jedk ehe!\ tej pncy, biegjl\ nil\ t trudem jiri dobyjl\ oo mou& uó prdoks, skor Polsce l 0lemd;iesiątych ;illdy proy bgj: preonkó, eby echeiell się strudnló Ae ym ypdku ohoclsi i lidó sroumie k, litk,ąrek ŁK ciu Konferencj prso recnik rądu (Doikońoeme :: _,, r; "j\ \ \ ;: " roll«klljllel\ fmę bvn6 4Hl plorrj"eh tdl6 nieprytomnoel Trudno te określl6 Jkle lll kutkl t ilpleskl tym ględle jut jięcej nlejnoel i yjiritkó, które tnymj\ lekry nlepenośel, redlqy pejent6 pjiri trogi\ Ptnys pcjent mó! dr Hord Eisenburr, neurochirurg Uniersytetu Tekssie ldih, te nie lę : nim nie dieje, nie spostrecn nleito jmniejsego ruchu A jedk, msmi et po mlelif\eoh tkiego letrglcneg trnl dr się, ie pcjent gle budi się To jest ni yke" To, e móg :mote lę jedk prsebudd6, P" ill niektórym letu m u6 og6lny pogl4, mólr,ey unnoaot oddlyil bodźcoych n JACEK 8DZm8K lnte ilpttte*l Dr Jft Olipe ujmuje to st4pują4y sposób,net lllmj :upenle sdroero osolek tnle tnv deprr cijf uoryesnej yll kompletnej putee bo cioej, brdo nybko ulegnie potnemu sbul nlu Nn móg, by mód funkojimot\ normlnie, potnebuje tego i elśle okrelone opqu bodoó Nieyklucone, te prd t m podob ne :osenle prypdku sburse6 prodm do tnu pliriciskl" Jedk nflet solennkly lller porlc "" mlejiri, :e by yjdnl6 tę srdkę, lety pnepro4l6 netolne bdni ukoe Freem l Pieree, pe d6ol lteh obseroji l bd6 mjll dieję odpoledld liesne pytni llijn nocil dotyolll\m tnu pil\hkl Mjl\ smlr rebi6 lęeej Jesee Ponief; eonkole rocln pejentó posostyoh Plt0ee t eęso brho moono prsekonl o kutc!%noio bodboej teol rtlkl liudsenl i brdo lę jej sutocnle nll, bdni bejmą tet eonkó redlin eeólne el ukoe, postrj!\ się odpoledsle6 pyt nie, Jki py jkm6 iyel nonkó rohln m fkt poostni bliskiej dl nlc!h by letrru or ucestnleto nlerudko dugo trej uoll\illej technice bodźcoee budeni stnieje boiem usdnione podejrenie, te Juble stotnie mienili\ się po eymj tkim, scnt6noścl Jld uleg minie ch stosuek do blllkiej osoby, poostjącej stnie śplj\okl, se jut po prebudeniu rodi się no jko6 tych stosunkó, polegj(\e specyficnym uldnlenlu ohorego od rodiny Tk ey icej, bdce ohcr, gónie odpoledle6 pyb,nle, jk jest efekt y noś6 bodźcoej techniki budeni Pene bdni jut ter ugerujl\, e spośr6d tych, który poost tnh nl,cki 0 jmniej pre d tyl!odnie rżehu bll! lę relcefl bodźce, leln rtkoo d7hje ekllity potót do droi PRZEMYŁA BERG DZENNK ŁODZK nr 235 (!4)

4 go * s5;;ym dl pn:unr,o"llllltltltltl"lq"llllllltflltd"llllf llf""i PRZERA ZATRUDNENU J,: Miem rtl\ umoę cs okreilony, N rok jedestym miesij\cu prcy choroem i pre 4 mieslj\ce dostem olnieni siek choroboy Obecnie ubiegm się o grodę jubileusoi\ Cy do stżu, od którego leży jej prynie, poinien ml byó licony okres pobierni siku ypcnego już po ustniu stosunku pr&y RED: Do okresu prcy upr&nijącego do i;ig,: ody _ Jibileusoej lic się niektóre prery,trudm:niu M m: prery ynike niedolności do i>rcy, csie której prysugiy siki ube,pieni spoecnego ypdek choroby mderyńst lub yigrodenie lbo rent chorobo M&i o tym pll 4 uchy RM 22 reśni 978 r opubulmej MP nr 35/78 (h\ NADMAR BUROKRACn rupyie kdem umoę 2tyi;od0 dni ośidcy sllmu T O: Prconik nioy okres i: obny Po : s ; Cli ; bepośredniemu preożonemu, że mier odejść po upy ie okresu, który umo ost rt, Kdry ąd,y tedy ożeni pisemnego ośidceni cegoś rodju ypoiedeni Prconik odmói RED: susnie, bo myśl rt 30 pir 2 kip umo o prcę okres pr&bny lik umo o prcę okri;s stępny roiąują się upyem tych es& pred ich uplyem mogą by6 roią:me yipoedemem (h) Z ODPOEDNM YPRZEDZENEM T o Mm dośó cny sti prcy, le dleko ml Jesce do ieku emerytlnego Ale od 4 iesięcy ch<!ruję i prvdopodobnle po ycerpniu okresu sikoego rue będę je ce dol do porotu se stnoisko iiąku tym kdie obliguj!\ mnie do ebrni śidect prcy, cetu ożeni niosku o rentę ilidki\ Cuję się tym urżo RED : upenie niesusnie, dy pr upyem okrt sikoego sytucj chorującego prcoruk pin b) < yjśnio Tj poinien on stąć Pr2ed kom_ją lkrsk ą ZU, ltt&r może mu pry śdceme rehbhtcyjne bo rentę ilidką ysokośc renty,le:y ś m lll od żu prcy, ni05cęk poinien pynąć do ZU odpoednim y>predeniem {h), J pooie ub roku olnim się kdu: kr ótce bo 23 lipc podjęm noe trudnienie, _Po mcsiącch otymm olnienie mocy poroume_ sron KoleJną prcę podjęlm s reśni br Jk pr4dst! su; sr ti:gorocnego urlopu? noym kdie tierdą, e trclm do niego uprnieni DYCYPLNARKA" CZAE CHOROBY 8 u K _ tiem sill rno do prcy po poprich eselnych i probier tr"źości, yk, że jestem Nd y= lkoholu Do prcy nie ostem dopulconyl k 3i: r Po cborohim i otrymem 9 dni olnieni e rs iego li kilku dnich kd doręcy mi _poetl\ olm4me d?sy:r: rne Precież podcs choroby e olno roąyc conikiem umoy o prcę RED: _ Pn się pomyli To okresie cho:oby prcon ik: ie moż ypoiedieć umoy o prcę k_utecie52jt no tomi" roinie umoy o pr:ę ybie r fmó pr y róceoniu d<j prcy decyduje yącnie sąd pcy, d dreg» może pn odoć się od dy_ji kdu Ni\rYą : k t ochrony sądoej c prconicy, o :ją oyc pcy stnie skującym spożycie ilk) holu : J s 22 t _ Mm sobl\ 28 lt prcy, obecny skd:&le końcym 58 lt Ngle eno mnie do kdr ojmiono te jui stycniu 987 roku musę ó eme ryturę, iej kd mnie olni i ostnę be rcy i b:: renty trsnie się denerom Prd, e kiedyi p c 4 lt bym rencie, bo chorom puc e o e nie prcy się yiąuję k d RED: Chyb pni tle roumi tę omof rch Może pytno kiedy mier, pni pre3ść emerytur, żeby ceśniej prygotoć pni niosek do Z? N ri jesce nie speni pni rllllk6 do otrymni emerytuy kobiet musi mieć ukońcone 60 lt "tyci i 25 lt prcy o piero, gdy pni ten iek osiągnie lęc s 2 lt kld będie móg rolą6 pni µmoę o prcą Obecnie jduje sill pni pod ochroni\ Zpeni jl rt 9 kp l?rconikol któremu brkuje nle ięcej nli 2 lt do =gć nięci ieku emerytlneo ukd ni moi ypoi ie umoy o prcę () TYLKO DN Mąt porucll prę po Z ltch prcy jecny kdie Chcibym iedieć, jki ymir urlopu będie mu prysugi po roku prcy? RED : Po preprconiu roku, pnl mężoi będiej>rysugi urlon ymire bepośrednim!żs ni m prysugi pred poruceniem prcy Zmist ięc 26 dm "bl"h "" Pd,,n "ku tyll<o 20 dnl () B N: ;P::r::u::::: ::;::::::ę decyję otrym 0 l, i: s : _ grupy Zkd te llldk tk A Jedk me ponformo mnie 0 tym, te prysugi ml odprój renod Doiediem się o tym prypdkoo, gdy m l\i _ otrym 20 t) t: Kiedy róciem się do llkdu _otrym em tylko i tys to jesce specjlne polecenie dyrek ton, gdy minęy jut 3 lt od mego prejści rentę Cuję się pokrydony kldoą, s RED: ylelu kdch odpry emerytle osty prodone od nied ch yskość jest _rónie r_ónych kdch ypc, oprciu o brnoe prep5y Jeżeli ięc p kdie odpr ynosi 0 tys, to dyrektor nie móg polecić, teby ypco?u> 3 innej y " rt 42 pr kp ócs f grodenie teigo tytuu nie jest oblicne tk, jk urlop ypocynkoy Pry ocenie ś, cy poierenie innej prcy nie poo duje 9bniżeni ygrodeni prconik, nie mogą być brne pod ugę tkie skdniki fktycnych robkó, jk ygrodenie prcę godich dlicboych, dodtki pi:cll ykonyną Cy by peno ch prco pore nocnej or runkch dc ściie odcyt prepis? niebepiecnych lub skodliych Cy nie poinny cs oddele dl droi goni oddiy spitlne, o(g) trymyć ygrodeni obliconego tk, jk urlop ypoe}ill koy?!ili mmmmm "r si Nsu się pytnie, co to Rejon Ośietlni Ulic? Jk ykle pisuje goseni i nformuje, że nieprędko ktoś,it ulicę Kcą bo misto m tylko 2 podlilośni:\ci, ulic nie ośietlonyeh, i to ięksych nirż Kc, sporo Ztem żróki i podnośnik treb pocek6 e 3 mi esiące (h) 0, kt6ny cytujl rubryk konsumen!jkl iedą, :te llz=5to miescm niej rtykuy prosto życi Diś historyjk telefonicnej ącki Po ri kolejny okuje się boiem, ii życie ymyśl tkie sceriuse jkle nie prysyby do goy jlepsemu, odoemu sceryście Otóż mmy Łodi oole k, który jmuje się profesjo lnie komputeroym kojreniem ofert mtrymonilnych Do nied sój nteres prodi mieskniu ojc, pry l Kościuski Niestety, st się posidcem snego mieskni pry ul Prybosi A cemu niestety? Bo, ocyiście, miesknie jest be telefonu, pry tkiej profesji to rec niebęd Ponież jedk telefomi jest tk, jk jest żdne prośby ni podni nie pomogy Petent uysk, mlst prydiu telefonu, do brl\ rdę jeśll pński ojciec godi lę oddć sój telefon tedy mo:lm go prenieś6 do pńskiego noego mieskni lk to ych by nie usdnienie igromdonym mt!rli doodoym or treści oboiąujących orepisó Art 52 pr kp stnoi, ie kd może roiąć umoę o prcę be ypoiedeni iny prconik m in rie stieni się do prcy stnie nietreźości Preprodone bdni pry użyciu probier, jk eni śidkó potierdiy, że prconik rusy stn treźości, gdyż sti się do prcy mirem jej śidceni Zdryo się mu już kilk ry pryjść do prcy tkim śnie stnie Kieronicto ieryo jego tumceni Pryrek, te to peno osttni r, potrfi dostosoć się do ymgń st inych systkich prconikom, oboią nym prystępoć do prc7 stnie umożli ijącym jej leżyte ykonie Ponie:: :l:d stosonych kr porądkoych ni też romoy ychoce nie odniosy skutku, prcodc decydo się olnić kierocę dyscyplirnie ąd nie l poodó, by tę decyję kestionoć (g) F Telefonic opoistk gstronomii eselej? N ulicy Kcej jdującej if pobliżu lsu gienic kiego jest rptem 6 ulicnych lt,rin_ Gdy plą się pófulym iecorem rźniej rcć do domu Ale lmpy Kcej cęy gsnąć Diś pnuje tu komplet ciemność, bo ostitni Żl!Ók s!mńcy sój żyot 3 tygodinie temu tyn Zlkdy Remont>oe nie mói Gdy prejmoy ten niescęs ny domek, jego stn technicny ymg już sybkiego remoilliu Opnony by pre gnyb Ponoc rest y destcji dokoy mlesk,,jące nim rodillly idocnie gospodry dielnicy już tedy ten J>Ofibrykndki domek nie obchodi, jeśli tk destcję nie regoli Dl LZRM remont by kos:to,ny, ięc pkoy tm stre rupiecię postci nisconych opon i sprę tu prei;conego do kscji T k i pod r ęczlly mgynśmietnik Ze ględu bepieceństo komisj ppoż k go likidoć irescie ikdy doceky lię gody buckiego Urędu Dielnicoego robióllkę domu Zmir ten popr rd prconic tkże iąelk odoy,rd prjconicych ogródkó dikoych pry kdch, dek:liro robiórkę budynkiu \V cynie spoecnym min mteriy budoę śietlicy mym dilikocom żj byo domku cle nie chcieli go ro bierć Uż,Ji, że poinien on ostć yremontolily Prec i eż o iele gorse domy stoją pry ódkich uliceh nikt nie śoi e sy się ich robiórką Dyrekcj ŁZRM dooleniem podikreśl, że jed!k mlllteri robiór:ki nie ost niscony Prekno go prconikom l>udującym sne domki tk oto, po seśćdi;iesięciu ki[ku edie tteh istnieni, uby Buotch kolej>ny budynek mies:iklny Nie możemy stu procenltch tierdić że yącnie s iny Łódkieh Zlkd6 RemontooMonitti:oych, e te2 plcem bucie nie illęy 0e, teby ten budynek uritoć G BARGELOA osttni ltrni Zgs Deprtment Pc fery Niemterilnej po skonsultoniu się Deprtmentem Pr Prcy, prek stępujące yjśnienie Pielęgnirkom poożnym trudnionym po jednostkmi stcjornej opieki drootnej, oddelegonym do prcy spitlch trybie pr 8 roporądeni RM Po rodinnej urocystości, suto krpine j grudni 974 r sprie niektó lkoholem i trjącej do późnej nocy, kierorych oboiąkó uprnień pr eonikó trudnionych k c stil się rno do prcy Pobr dokumenty dch sużby droi (D U nr 5 i kluce od smochodu Po cym poprosi dyspo 320) nie prysugują dodt poytor& o krtę drogoą Ten bcnie pryjki prcę godich dlic r się kierocy i tierdi, że jest pijny boych, prcę niedielę i Zstoso obec niego probier treźości, śit, prcę pore nocnej który podejrenie to potierdi Kieroc nie or dodti prysugujące tytu ost już do prcy dopuscony Dopiero tedy u trudmem pomocy do;ź róci się do kieronik, żeby d mu olny nej, o le!jllejscu prcy śid dień urlopu Dyrekcj kdu u jedk conej iąku oddelego tę jego niedyspoycyjność po:ine preifdtr:niją runkó do nienie i roią nim umoę o prcę be choni okresu ypoiedeni Ministersto nie jduje podb, by pielęgnirkom csoo Kieroc pocu si pokrydony cą oddelegonym, oblicć cs dochodić soich rcji pred sądem prcy Njich preniesieni d prcy spi pier pred piersą, potem, pred drugą tlu, ygrodenie tk, jk i8 instncją, :Łądjąc dokdnego roptreni sourlop ypocynkoy Poouje s ę jej spry i pryróceni do prcy sytucję, gdy np poier się d prconikoi nn niż umóioną Zdniem sądu ojeódkiego, rejonoy ą prci:, jeśli to stępuje trybie prcy yd trfne rostrygnięcie mjc!ujące DZENNK todzk nr 235 (24) prcę sokości Nsym dniem dyrektor po ludku podsed do p pr y Nie bcąc, że termin rosceni jui mą, yri godę yptę odpry uciążl ią Pielęgn irki trudnione systemie 2godinnych dyżuró o jeódkiej tcji Pogotoi Rtun koego ŁodL prosiy s o rostryljllięcie tkie] oto spry Otóż kżd, nich prcując t mkniętej sużbie droi", j est oboią preprcoć co jmniej miesiąc oddile spi!%m Njcęściej są to 23 mie llltllllllttlltlt lvli być TO JAKE NEPOROZUMENm!ill RemontooMontżoym PO 2 MEĄCACH PRACY Juź po 8 pźdtiemlkl!, br tj Po prepro""ni u penych 2 miesięcy by pni uprniem do bieącego urlopu Podst pr: rt l pr kp do okesu prcy od którego leży uysk:e pr do urlopu, v:c7 się predni e trudnienie, chyb że prer trudnenu tr dlużei niż try miesiące lub stpsu,nek prcy ost_ roil\z&ny pre prconik ypoledi;nem pni prypdku ot"er prcy ynosil 2,5 miesiąc,?5titd;e ol ienie stąpio poroultllieniem stron peni ięc pni mnk t d o otrymmi jesce tyjn roku uirlopu y,po(g) cyokoego l poniesionych pre RemontooMemtżoe" Tk końcy się list cytelnikó okolicnych mieskńcó który oskirżyli kd o niscenie nieielkiego budynku miesklnego leżącego pred ojną do ściciel!bryki, będącego dś ykońclnią Dre6 so" Po oinie miesky nim try ielodietne rodiny 973 r budynek prekno Zkldoi Łódi;kie Zkdy yremontony i precny p predskole bądź prychoonię jedk pre lt st pusty! Gdy okolicni chulig,ni 3u,ż N doscętnie poybijli ni:m co się do ogr odu ycięto dre ś posesję ogrodono Niedi no domek i>ry ul ie:rkoskiego Zsdy ypt odpr emerytlnych ustlją brnżoe 2 roebrno prepisy pcoe tąd też róż jest ysokość odpr i Łódk\e Zkdy RemontooMontżoe Premysu Lek:kiego niejednolite runki, od których leży pro do tego bsolutnie nie poc2lu,ją się do śidceni illy Dyrelkcj jest prekom że ucylli iele by nie posąz reguy jedk prepisy pcoe uleżniją ysoko;ć dono jej o niscenie budynku odpry od stżu prcy dnym kdie, lub k m iesk:ilnego dch tej smej brnży Cęsto też ymgny jest co jm 974 r decyj Urędu m Łoniej 0letni okres trudnieni kdie, ypcjącym di (J>rotokóem dcoodbior cym) Miejski Zrd Budynkó to śidcenie Miesklnych prek kdocm nieruchomość o ooierchni 580 Odpr może być pry prconikoi tylko jeden m kdr>toych, której jr Z chilą prejści emeryturę, bądź stlą rentę indol się ó budynek ŁZRM u lidką Dltego też prconik, który otrym ją, sil,nie biegy o tę posesję Zostępnie podją trudnienie, choćby kontynuo je pre st ócs tido lok sereg lt, po r tóry śidceni tego otrymć nie molicj, oprt n! plnie budoy Obejm() o m in tereny k jmone pre ZPD,Dresso" =m:mme:3c:=:::=is::::==,;;:::=====::;;u::>u ;:iq pry ul ierkoskiego 2l_ or posesje 2 i 9 Budynlki obecnej fbrylki stl!loiit pod gędem konsbrukcyjnym l technicnym jedną cość prylegjącymi d nich pomiescenimi produkcyjnymi ŁZRM tąd uslline ibiegl prejęci rólież budynkó DreiO" Z jkim utkiem? O RED: _!il : i;ekencjch " 982 roku presedem ceśniejsą emeryturę A że śnie tym roku sym kdie sty prodone dpry emerytlne dniu odejści kdu ręcono mi 20 tysięcy otych Potem, jk ielu innych, iesiem emeryturę i podjąem pononie prcę penym ymire godin Cy po końceniu jej mogę licyć potórną odprę" Ządmy od redkcji, by poin tormo op inię publkną o kon Npiscie od cego lelly ysokość odpry emerytl nej edug mego roeni ypcją Ją ter systkie kdy Ale nieml kżdy ny mi emeryt otrym ją innej ysokości Niedno ypcono Ją żonie ysokości 300 procent jniżsego ygrodeni A j 2 lt temu dostem o lele ięcej kąd się biere t różnorod ność? Precież kżdy emeryt m sobą dugoletni stż prcy" t różnorodność? Dodtki tylko kąd QA ąos6b o4m6t6, clotolej ltorośli trssy pn prepis lęo telefon yno, T kolei, jko clclelk uprgnionego numeru, pis podnie do Urędu Telekomunl kcyjnego :MiPónoc prośbl\ o yącedle telefonu mlenknlu prsy l Kościuski, dy tylko sbręcy on pry ul Prsybos PryJ\ p6 sto, te pln ten mi ręce nogi, eo ięcej postlplono edug rlly otrymnej od f choc ers będie Jclekne Telefon pny l Kociuski kró tce y,cono Ponlet nie robiono nic pry ul Pr:vho sl, stl\pi lnterenoj po niej yjnlenle Otó prośby o preniesienie numern nie probono! Co lęcej nie d się tkie l\cyć porót telefonu pn:r t Koieluskl, bo precid jego clclelk jest osobl mleską pod upe nie nnym dresem! Ojceo olennik korystni do brych r4 mote, osem, st r6 prycll telefonu, le k Jkby nlg4jr eo nie posid No, dyby np go do st, treb będie spclć instlcję róno 38 ty Moru hlsoryjkl nie będie m o jest t, k poucj,e, te, moim dniem, nlcegc» tu jo doclć nie treb To 4 dje do sfilmoni pod y tuem "Vbnk Dr Prse4 prom ygocnlml pl slem tej rubryce o smutku ódkiej gsronomll Nie rekem brk homró kreetek cy te niedosttek pieceni dik Poodem smutku byy o diure O brusy, ciep Pepsi", kelnery s ppierosem ębch tp drobne" niedosttki Kleronlc:to spoemoskiej gstronomii pryso do re4kejl list, którym pisno mln, ie kieronikmi systkich plc6ek gstronomlcmych preprodo ost r4, której sposób lnstruktoy omóiono porusone rtykule temty" Domyllm irf e nefote gstronomll ą tego sdni eo J, choć to yrinle tekstu nie ynik Ale precież nie ebrliby sytklch kieronikó po to tylko, by krytykoć jeden r tyku? lnteresujc nformcj Jest sko6menlu pism Otói ynik niej, tr pregll\d kdry kieronicej k cich kegor, i gdy on ię ko6cy tpetę" pójdl\ sefoie plcóek ktegorii nlisyeh Mote coś się mieni lepse, bo niedosttki, o których pisem, nie ynikli\ ni brku dei ey teź ko potó polskiej gospodirkl, rcej tego, te petym ludiom Jest systko JcdM Miny Łodi sporo usńb, które ukońcyy odpoiednie kursy i miyby ochotę iąe jencję kirnię cy rturcję Dltego te ygll\d to, i el, który tej chili kierują loklmi, nie mją trntonych posd do lmr ryur:r KRZYZTOF KRUBKJ

5 "ą//////ll///////l/////////l/////u///////h//h//////////h/ npaldzernkazakłady 988 R s= :: JEENNE PECJALNE )OTLZA! sporfoy s NAJYŻZE, NEOGRANCZONE r YG RANE PENlcżNE Njięcej dodtkoych gr6d systkie kupony biorą udi losoniu: s 2 smochodó osoboych FO 500 tn drd, 5 ciągnik6 Ursus C330, 6 smochodó osoboych 26p 650 E tndrd lodi e systkich kdch ypcne sq jyżse ygrne kroju TĄP DO NAZEJ KOLEKTURY PO MLON 220k //U//////////l////////////////////////l/h?7H,,r;,,,r/////h/ tr tlrl ft,,,,, llill li DZAŁKĘ (330 tną Tel 3297 m) l>predm ; E Zgoseni pryjmuje dlo sużby prconicej, ul Nru TÓŁ kriecki, pompfl odną Apollo" silnikiem spredm Gerso 7 m 56, po g FUTRO krkuoe spredm tl KOŻUCH predm e, PRZEDAM: tunel folioy, pustk!, br g PRZEDAM ugospodroną dllkę ronoogrodnicu\ 000 m, djącą sit: remioso prem budomę y Antonie cegrż skdny ciilsk Rąbieńsk Listv Biuro OListy Biuro Ogoseń, Piotrkosk i::t0seń, Piotrk<isk PRZEDAM mnynę dieirską mki PRZEDAM tnto: 7fki kuchenne teleior lodókę, stolik i" die pufy, koiuch diecęcy, tel g TELEZOR chodnl (26 cli) P AL/FCAM p!nie <predm " FUTRO oceloty, sl norki spriedm Tel TELEZOR ctnob!y gpre<lm Tel PRZEDAM 2,5 t<iny kitu minioego Klono 4 m VDEOFLMY predm PRZEDAM du mrż,rke, ptelni!! elektrycną, trytonl cę go!ronlce Tel BUCH" or overlock premysoy centrlnym steroniem Tel g KONTRUKCJĘ tu PORZECZKĘ grest 6x30 kupię 8)3693 Y<JkopiennT snre37759 ge dm KUPĘ bony FKO Tel g po 8 ko27767 g PRZEDAM tnio :!;ucb dmskl, scub()ny PKO kupią, tel py, msynę steb PENTACON lx Klje nókę OlsityńskR g 88 T"rL spredm N o g KALORYFER olejoy omlejsk 0 m 4 dmski <pred m Tel KOŻUCH g pri:edm Tel 5675 OCZARKA colle g 2775 g predm !5 Rejon Dróg Publicnych Rie Moieckiej ZATRUDN BUDONlCTA NŻYNERA LĄDOEGO or 2 TECHNKÓ DROGOYCH _ r,,,,_,ctroen" kbriolet do remontu tnio spredm Rgosk 234 Z9540 g YRENĘ" (980) spredm iecorem 2785 g ZATA Ę 750" spredm Konstntynó, Lut<imiersk PRZYCZEPĘ cmpingoą do mej gstronomii spredm, LNK "diesel" sprn dm Tel po PODNONK umochodoy, elektrycny kupię Listy Biuro Ogoseń, Piotrkosk 96 PRZEDAM sjuyn dunkoą (lterm!cną) do,,tuk" Luciejó Bucek ŁODZKJE ZAKŁADY CHEMCZNE ORGANKA" ŁODZ, pry ul CANEJ 2 OGŁAZAJĄ PRZETARG NEOGRANCZONY sukcesyne dosty, 987 roku 200 tys st butelek polletylenoych o pojemności 0,5 litr r krętkmi Prystępujący do pretrgu ożą dile optreni oerty mmltych kopertch terminie 2 tygodni od dty ukni się ogos&ni Ofert poin ierć: cenę, ielkość miesięcnych dost, ory butelek r krętkmi Komisyjne otrcie ofert stąp! 23 pźdiernik br 6ietlicy predsięhiorst o god 0 ccści jnej pretrgu mogą ucestnicyć oferenci Dodtkoe informcje sprch pretrgu moi uysk dile optreni tel i7873 lub e 302 Ogsj;:icemu nret<ir!! pryuguje pro sobodnel;(t: yboru oferty, jk te umnie że pretrg nie d reulttu be podni prycyny 283k DZEKE ZAKŁADY MAZYN ŁOKENNfCZYCH FAMA" ŁODZ ul ARM CZERONEJ 89 OG,AZAJĄ PRZETARG NEOGRANCZONY ykonie robót murrskich obiektch *4!nl kombitu Termin rrlicji 3 grudni 986 r 2 nstld odkn obiekcie tcj OT Termin relicji l rrudni 986 r Ofertv prosimy skdć pod dresem Kombitu Msyn 6klnn\cych Polmtexifm" Łódź ul Armii Ceronej 89, terminie 4 dni od dty ogoseni pretrgu Roptrenie ofert stąpi 4 dniu od chili ogoseni pretrg o g ;; dinie 0 siedibie Oddiu ykost nestycji (O) fm ul Armii Ceronei 89 pretrgu mogą brć udi predsiębiorst pństoe, spódielce, pr:vtne or spćki polonijne Dyrekcj streg sobie pro yboru oferent or une±nlenl pretrgu he nod;ini<j nr:vcyn c7egóovch informcji temt kres robót udiel Oddi,_,,_ koht nestycji,,ifm", tel ""jk : E REFERENTA Totlitor portoego AMODZELNEGO do pr Zoptreni Tec:hnicnego ZATRUDNA ZARAZ Zkdy Chemice Urnium" lodi MP E No, kolej sns :,!!Hmmmmnuusim!!, toic 26 : E :: ;; = Zkd nie pr;rjmuje osób po porn:: eenlu prcy :: 57 iiummum s YTLUMANE dri odobne, skutecne bepiecn ie : scyk 28ll52 YCZANE, bepiecnie dri, nmki preróbk ok rodkoe,g<i, 33327, Arbjter 784 MYCE okien, pnątnle, rchunki 5493 Kuchrski 2t5M F AKTOR" pośredni cy: kup, spredi yrobó gotoych; optrenie surocoe, mi;yny; pryjinonie le<:eń usu g! Tuim 67 (pry Trmjoej) AUTONAPRAY ipon, tel po AUTONAPRAY, pr:tói pojdó, 7746 Mochlkl 86 TELENAPRAA Ro lk 4328o TELENAPRAA Kużyński TELEPOGOTOE 78MH, Kcmru NOY motoroy ó MĘŻCZYZNA dugoletni :rek "DUO" (ilidtż hndlu ugrki) rrpr:edm Listy nicmym, jęyk!, J>r27836 Biuro Oelooń o jdy podejmie Piotrkosk 96 prcę _ firm polopozukuję grtu nij, inne propoyokolicy osiedl!elcje Listy Biuro kooolsk Turososk Ogoseń, Piotrkosk 22 m g PRZYJMĘ prcę chup nką kriecto Tel 74ó687 po 6, _ g 6903 _ DE rol!d<ne podejmą RUBN Elektron prcę chrupn!cą Lipr GoMAŁŻENTO posuty Biuro Ogo tulski kuje M2 M3 Buty seń, Piotrkosk & Tel TUDENTKA posukuje TELENAPRAA,Ru27928 g prcy soboty i niebln", Ele<ktrrui" AMOTNA posukuje diele Listv 2797 Biu749342, t(>lter smodielnego pokoju ro Ogosei Piotrko2878!5 Tel s!c H6 TELENAPRAY Bie g PRZYJMĘ chupnicto lvy , POZUKUJĘ oddielnelisty Biuiro Oglo27858 go mieskni lub poseii Piotrkosk 96 A VVDEO opertor tilkoju Tel ELEKTRYK prkty mo y rejestruje Tel (5307) ką (upr nieni be god ogrnicml pięci), ląk POZUKUJĘ miesrkpro Jdy ABCE pon! du lulb jednodejmie prcę Listy VDEO Arl kmer pokojoego kuchnią Biuro Ogoseń, VH rejestruje otel (63020) Piotrkosk 96 doy opertor g ZATRUDNĘ tokr i 86028, gor Krpi POZUKUJĘ smodielu<:ni Pbinick nego miesknl Tl g NTALACJE elek ZATRUDNĘ ucki i trycne , i27944 g krojcynie Zgier Li ik 273 M2 posuk,ują Tel sty BLuro Ogo OKAPY dkucbenne 5577,02 (820) seń, Pfotrkosk 96 yciągiem g YKALFKOANENiepytlskl M2 or; M4 (bloki) GO msynistę offseto6008 mienię d poego trudnię JOZ Rubin koje, kuchnię, bloki tychmist M polipr Musyń okoo 50 m Listy grfi, Kreci 4/6 4ski Biuro Ogoseń, g CZYZCZENE dynó, Piótrkosk 96 POMOC kuchenną tpicerki Mycie okien M2 i M3 mienię trudnimy 69390, nstytucje r ;urll<k iękse Tel (28) Możliość tel e g mieskni MYCE okien podóg, M2 i M3 mienię prnie, trepnie dy87 M4 lub M , ZATRUDNĘ krojcego, nó instytucjom po g posidjąci;go prktyrchunki Pietkieic POKÓJ, kuchnię, 37 m, kę kresie kriec prter, cęścioe yt l(>kikiego Listy OZDOBNE ycisnie, gody mlenii: 2750 Biuro Ogos eń, bepiecnie dri (bliękse i: ygodml Piotrkosk 96 ch, blokdy, ::ttu Korystne runki POTRZEBNA kobiet pecjlne, testone) Listy Biuro Orobiąc n& drutch Himn Uf0539 goseń, Piotrkosk y me miesknie obcokrjocoi (śród PRANE dyn6, ym2 dupokojoe, p6 mie*cie, telefon) T(>l kdin rchunki dielce mienię (79) Dro:Uli iękse Tel tl g MATEMATYKA 5740 CYKLNO ANE bepymgr Pluskosk! oe, lkieronie g,,,,_, _ Jnicek 36lZ44,,_,,"_ c _, _ TĘPMY gryonie, robcmatematyka , _, to Gr nej RBiko g chunki KoNEMEJCK korepelik UKŁADANE Ykdin tycje, Tel %8784 podogoych, prkiemgr lck po 8 tó, cyklinonie, l27943,,, _ PRZEDZKOLE prytkieroruie, streli, _ nie kolk6, monti ne Pl6kr l krni&y i pochodne 2632 g POZUKUJĘ pncy ńtytucjom rchunki odbi«c6 Nktore prytnym R{iikosk, tel POZUKUJĘ trkcyjnych yrobó (eentulnie PTOte 2382 bluki, sukienki uyeie) Listy AUTOALARMY Zleś mterió grtn\: Biuro Ogoseń Piotrny, Kinl;lflc:, ltl, nych Dybk, Pbinic kosk 96 te Luko 9 (Od ulicy Krniseiek!ej 88) rt OBRONY PRAC DOKTORKCH D,lekn Rd ydiu llololcue0 Un!er,, tetu Ł6dkle0 idmiją, te dni lt pddlernlk 986 r sli posiedeń Rdy ydiu () prsy l Kośclu:i;kl 85, odbędą ię publicne dykuje d nutąpującymt prcmi doktorskimi: o god 0 mgr Hnny Proik pt: Koncepcj" jęyk ujęciu lellmlr Chlebniko" Promotor: prof dr hb Zbignie Brnkl s Unerytetu rocskiego Recenenci: prof dr Jn Treydlolkl Unlerrytetu rocskiego; doc dr hb Rolletrl Puohln 2 O lod 0 mir Rbib} M All liml pt Rol scenogrfii tetru teletsyjnym prz) lddle tdok polskich rckich" Promotor: doc dr Pol ert ltecenenci: prof dr hb t&nlll Knyńlkl; prot dr Jóef Blelkl Uniersytetu rnniklego; pro! dr hb CechotGrlk Prce doktorkle yotone do lądu Bibliotece Uniersytetu Łódkiego prtj vl Me<lejkl 34/3, cytelni gó 28k Dslelu Rd }dlu 0!0 Nuk e Ziemi Vnlenytetu Ł6d:iklego podj do ldomo4cl, h dniu ptd!ernik 986 r o od 2 nstytucie Geogrfll Fiycnej K:r:ttonl rodolk Uniersytetu Łódkiego (tódt, ul M kodoklejcurle ) odbędie się publ!c obron prcy doktorsltlej mgr omir Kobojk temt: Elementy perycjlne budole geologlcnitj reźbie pónocnej cęści ytyny Cęstochoskiej" Promotor: pro! dr An Dyllko Un!erYttu t,ódklego Prc doktorsk :mjduje lią do clądu J3iblloteee Unierytetu Łódkiego, Łódi, ul Mtejkl H tęp ropr olny 02k Dlek Rd ydsllu Lekukle&o ojskoej Akdemii Medycnej podj do idomości, te obotą, dni 8 pddlernlk 988 r sli odpr Vojskoego pitl Klinicnego e rociu, ul Cersk 4, odbędie lę publics obro prc doktorskich: god, 9 lek med Jolntt Petruk pt: Zce!e prepreykoej stymulcji serc ropo niu pdoych cąstoskurcó dkomoroych" Promotor: doc dr hb n med Ces Teltcho kl god 030 lek med Mri Ostpiuk pt: py Aminofiliny ukd bodźcopr:r:eodący erc u chorych espoem olff Prkinso h!te", Promotor: doc dr hb n med Ces Telichoski roprmi doktorskimi opinimi recenentó moż poć sią Bibliotece Lekrskiej oj kogo pitl Kllnlcnrgo e roc i u, ul Cer< 4 onn Gl6n" Bibliotece olk olekr kie:j Lodd, ul żellgosltiego 7 /9 sto:p ropry olny 05k UNE AżNA ple KRADZONO pro j;dy, eolenie ykonynie remios omir ost, l Konicu 5 m 60, tel ściuski C 73224" 620" g TADEUZO Grbr RYZARD Jguś, użbo 5 :gubi trm Tusyn, Nieds 28 skrjoe pro jdy di0ono pro jdy g OJCECH Zboroski UNE AżNA hl cu gubi leg studencką blonll p\ectkę: pe M5929 PŁ g RYZARD Tomcyk dytor d,oc:r: nr ienkieic 0 gubi 462 PTH Lodi" pro jdy i: 278 /07H/////H///HH//H///U/H/H Predsiębiorsto Udiem Zgrnicnym BAU POL p oo Zkd ilnikó Elktrycnych KtoicePneniki, ut Kosyko, tel OFERUJE ZEPOŁY NAPĘDOE DO PRZEMYŁOYCH MAZYN ZYJĄCYCH typu MPkc yposdone Unik Jednotso:r 220 V o mocy 0,25 lub 0,37 k lub ll\ik tr(jfoy 380 V o 00,37 lub 0,55 k o obrotch 2809/mtn or pręgo mechnicne Zespoy precone są do npt:du różnorodnych msyn slnicych rsttch remieślnicych, spóldlel cości i premyśle : Zmóieni rok 987 prosimy kleroć pod dresem Zkdu ilnikó, jk yżej stnieje możliość dosty pojedyncych egemplry jesce : roku bieżącym Zkd udiel 2mle : lęcnej grncj, prodi serll or ykonuje pry pogrncyj : trybie pnysplesonym : ysyko predt cęści smlen nych 207k : U//HU/&Ub"U/UDYHH///07/UHH/M ĄD KAZAŁ lląd Rejonoy Lodi promocnym yrokiem dni 6 mrc 986 r sprie VK U9/85 Y dnym trybie pryspleson m, sk Zofię Poryck ur 23 pid:tlernk 924 r córkę Jóef, m tódt, ul Abrmoskiego )3, krę roku 3 miesięcy pobieni olności i gryny, pod niem yroku do publicnej idomości konfisktę mieni cęści, prestępsto rt 22 pr kk polegjące byciu sklepch hndlu detl!cne((o celch dlsj odspredty yskiem eo njmnie 05 butelek 6dkl lcnej rto!\ct co j mnlj 6ooo, którą stępnie odspred \<lem po 200 n jedną butelkę y 289k OBRONA PRACY DOKTORKlEJ nlekn Rd }dllu FllooficnoHlstor:resnego Uniersytetu Łódkiego podją do domoc, te dni 7 pźdiernik 9R6 r o god 2 gmchu Unienvtetu t,ódklego, ul Nrutoic 65, sli posiedeń etu UŁ m Tdeus Kotrh (s ;ego, odbędie się obro prcy doktorskiej mgr Anny PskoskiejRogc nt py środoisk rodiln nego prystosonie spoecne dieci defektmi roku" Promotor: doc dr hb Leon Niebrydoski trnlersytetu Łódkiego :Rcenencl: doc dr hb An yuyńsk Unl ersytetu Jglellońsklego; doc dr hb Romn Ossoski yżse koy Pedgogicnej Bydgoscy; prof dr hb Tdeus:i Gkoski Uniersytetu rsklego Prc yożo jest do glądu!t>liotece 3!6 npj Unlenytetu Łódkiego, ul Mtejki 34 (38 stp roprę olny 6204k Nsem sp6prconlko OBYATELO HENRYKO JURKECZO yruy mletc ncut&o p6!cucl poodu t:ont DTBEKCJA, POP PRACONCZA, PZPll, LADA ZARZĄD ZA ZĄZKU ZAODO KŁADOY EGO, ZK ZMP or KOLEŻAN JU KOLEDZY ZAKŁADO PRODUKCJ KiOZDER FAKOPA" N A ĄŻ "ll"p6liprcę i prodl,l(:entmi trk cyjnej lnterii obnej 0036M RENOMOANE bl>uro E", Gdńlll: 8, krytk 237, tel 4r724l ysy motn;rm ofr ty MO k AMOTNl frty mtrymonlln,,tlt&" Piotrkosk 33 P nlom polecmy oferty urnle:r:ne się cątkę Fijkosk Grży lekr dentyst, Łódź, ul ukien yry ncere0 spócuci Rodinie po odu mlercl byego dyrektor dr ZYGFRYDA KORCZAKA Jdd&J PRACONJCT ZPTALA m DB Z, BA DLijęKJEGO JlolellH UNEAZNA tle pi ctką: ped)tor does nr 4748 PTH lo<ul" JAN Porcyk, teliigoskiego 33 m 8 gllbll pro j:tdy c ZGUBONO Po j:dy, dokumenty Jn róbel Pri:yce pt Leśmier 278T8 EUGENUZ Ay, Pie<: 9 scubll t>ro jy 2798( PA E? Mlinoski, prędlni 3 ubl pno jdy, mu ZAGUBONO uśidcenie nr M o pri ykonynl odu le<kr lltomtolo Ey pko$kiej, ydne pre Urąd ojeódki ierdu 279 MARZENA K:oreniek gubi leg studenck: 3698/L AM ANDRZEJ Bicsk! gubi leg studenck nr 3572/L AM TANlAOM,, HldCM m\uet lazło lp6evet ""4 t: OK T kldj JtOLEZANlU KOLEDZT s ODDZALO EJ KOMJ PAALNCZEJ P?ll" ZD ŁODZ Koldnce dr ElE HALCKEJ yrsy mler«nrdeesne&o p6cucls po"llod! O J CA kldj KOLEZANEJ KOLEDZY s MD2Yltll ORTOEGO NTYTUTU TECHNK RADACYJNEJ P plern bolesn meso rocnlą inercl Męt P dr TADEUZA ANKOKEGO dni ptdlernik br (crtek) o gods li odbędie się ms śięt kościele prfilnym Podytseni ś Kryb, ul ienki lc 3 życliych Jego pmięci ldmh, 2:0NA DZmNNK ŁODZK nr 235 (%4) 5

6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AJ\VYżsy ŁODZ Zielone 250metro\ry komin ostnie ybudony ECV śidecto urodeni" Obchody Mueum Historii Mist Lo(ul Ogrodo 5) li i l2 się uro odbędą pźdiernik br!oleci jubileusoe cystości ŁódźPolesie im Oddiu PTTK J Dylik, który jest jedynym dielnicoym oddiem Polskiego TurystycnoKrjoToryst cego sym mieście obotę odbędie się urocyste ple num poleskiego oddiu PTTK, ś o god 5 ropocnie się regiol sesj krjoc Otrt ostnie tkże yst pt,ódż dnej fotogrfii" cs!e sesji yśietlone będą jedynego Polsce preźroc fotoplstykonu, jdującego się Mueum Histodi Mist lodl Odbędą się niedielę 2 bm yciecki pod hsem ecesj ód k" or Architektur Lodi pre \ todz BRAKUJE OK 8 TY POJEMNKÓ NA ŚMEC Jk się doidujemy PO, r s:ęborstem Produkcji yposże to jyżsy komin f,odi Jego ysokość %5 me chili obecnej Łodi bku ni Zkdó Usugoych Go energetyolll bloku noego potreb dl ybudony tró Zostnie je ok 8 tys 00litroych pojem nie, skąd MPO spodieo się nego ECV Do tej pory elektrocieponich budono ko nlkó do gromdeni śmieci tym roku otrymć okoo 3 tys miny licące 200 metró Rocne pojemnikó 00litroych Tymposcególnych posesjch potreby ynikjące robudohy csem jk s poinformo\v Jk i;ię doidujemy, brygdy gónego ykoivcy robudoy sego mist or iernych dyrektor MPO Łodi otryecv, Eneri:obloku" Konin, ropocęy już prce pry betono nó yó śmieci tkże mno 20 pojemnikó (!) j yminy uskodonych pojem lepsym rie do końc tego ronu poężnep;o fundmentu pod komin, który użyje się tys, litro ku Go dejdie do Łodi ynosą _nikó metró neściennych betonu Roboty te potrją stosunkoo krót ych 2 tysiące 0lltroych ok 50 dlsych móionych poko lrdie tydień Ntomist komin będie budony pry Niestety, prydiy ich nie są jęmnikó śmieci Tk ięc, sytucj jest ręc ystrcjące dl sych potreb nym roku, jego ukońcenie preiduje się 988 r (J, kr) i dodtku nie są relione ktstrofl ą już posesje, gdie pojemnikó jest Dość poiedieć, że tym roku mii;t trech nie m ich clbo jeden, tylko 600 Łodi dl ynosi prydi :!50metro fundmentu betononiu pry prce N/: pierse pojemnik6, le otrymliśmy ich le go komi ECV do tej pory 600 Foto: A ACH Podjęto ięc spóprcę PredN domir ego jkom pojemnikó jest niedoljąc MPO lecio fchoej plcóce OBROM" ROZPOCZĄŁ il preprodenie bdń li jkości pojemnikó, których yniki producentom presne ostną Plcók t m tke ykoć uprosconego podokumentcję jemnik o mocnionych gbrytch, do produkcji którego będie Ledo roipocąi się &eon O; rimi Dąbroie, Zreiu i ciężkich robót ykopch moż ykorystć mniejse grecv H już dją o sobie ć Chojch Zton:u ktdej chili predsiębiorsto to et odpdoe rkuse blchy preciek " rurociągó cieponi Niestety, dl 26 punktch mogoby pryjąć ok 00 prco(j kr) ych Jk s corj pointor mist mmy preciekjące ruro nikó (j kr) mo tstep<" dyrekton Zkdu cięgf Clepon!ce, które ki _,,Hec! Cieplnei Łodi mgr inż dej chili grożą yąceniem! o chili o greni okolicnych budynkó Tery Piechot becnej jooźniejs?e rie są Trją ię( intensyne prce Pr?:Y gdie nie Jest ogre tet it diuryrh rur Doch \nych!fi li!okó orr prty ul ZC rek brk prco0 ojeierski<>l die mrr miesi nikó róno fchoc6, jk Łódki Dom Pryj:l:ni pry ul prs systkich śpiejących do robotni Nrutoic 48 (tel ) sprdeni soich możliości i n if!yk Hfikonycb!tńcv 2 hudvnkó Ntrimist i do prs noym roku kulturl ięci udiu XXV Ogólnorno się j ż i podobnymi kó gd,,i nie m chętnych $onerstorium jęyk polskim l{onkursie Piosenki Rnym rosyjskiego dl osób prgnących dieckiej po doinu toroo JLsię doskolić jego jomości Osoby o nieco innych interetientus" Tymcsm p6nocnoorgnione są tkże kursy ję sonich mogą popróboć sych chodnl c:ęfć spomninego yk niemieckiego dl pocątkują sil Tetryku Poej! pieskryżoni" yglqd doprmoej cych nsonych dy żośnie ogromny t(j kr) Ponldto gbinet muycny Będie ódkim!,*; urere/mjiej liim4*ttl smym środku mist Punkt poinien być repre entc;nnu bo >0oion iest )Oiegu utónej ulicv Łod2i biegnc;cą u rll Jfickieic vis vis Centr! u", kilkset rnettó od inneuchlią di Byskic rekcj krytykę prsoą EZON OGRZEcy trsą, nik J)Obiony ;est lcii try ci to rojeźdżon bocony i Jmiecony Prkują ptechod?ą smochody nim ludie skrcjący sobie drogę utobusonp, do prystnku ego, systko to pod bokiem nspekc,ii Miejskiej której się kilkset siedib mieści metró dlej Gdie jk gdie, l tti poco inno byr dnie Może 3ed" d sif robić? Domu Pryjźni lvo i B Nstępnie ebrni ożyli ieńce i iąnki kitó pod monupmięci pośięconym mentem, MO i B or funkcjoriusy conkó ORMO, polegych lce obronie dy ludoej Miym kcentem urocystości byi o spotknie bie Trdycji Pmięci U, podcs którego grujóef Nieidomski ręcy legitymcje pie funkcjoriu7y kndydckie conkoskie PZPR, mtki, których doje lbo ię cej dieci prcuje resorcie spr udekorone oenętrnych sty otą odką Z sugi ochronie porądku publicnego" Grupie funkcjoriusy ręcono odceni pństoe resortoe (b) enętrnych pr Lodi odby się eorj urocystość ią 42 rocnicą pooni Milicji Obytelskiej i użby Bepieceńst ięli niej udi predsticiele kieronict ódkich d politycnych i dministrcyjnych sekretrem KŁ PZPR Jóe fem Nieidomskim i preydentem pźdiernik dieci e tkoyl jbliżsą sobotę Lodi Jrosem Pietrykiem Postoej r 2 pry ul Jurcynskego /3 i predskol Obecny by sef U gen me;scącego ę ptly tej sej ulicy pod numerem l4 sbryg Bronis Mockoski dc będą serki, ierby śl,y odobne Cteryst drepo ożeniu 0 meldunku preek 7 penością odobi teren delncy ideschód glądie pododd ió, modi fon dieci będą mieć stysfkcję i sporo uciechy Prodo pre7 są redkcję kcj,zielone śidec kcjoriuse ożyli ślubonie Do ropocyjących sużbę milicjnto urodeni" ysk ciągu kilkustu lt ielu :osef premi stępc tó lennlkó _ symptykó Od kilku lt ptronuje jej PtrioU pk tnis Pietrus:tycny Ruch Odrodeni Nrodoego k Drek są już \V drode śidect i cki prygoto""ne poostje tylko cekć dną p9godę potkmy się Jbhsą sobotę o god 0, pred blokiem nr 227 pry ul Jurcyńskiego M T,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LEDO śięt Urędlie ojeódkim Pi&llśmy osttmo o niecynnym okienku nformcji o lekch ptece pry l Mickieic, obok,,juventusu" Ntychmist po ukniu się sej krytycnej nottki prsoej telefono do redkcji kieronik tej pteki, który u sym porednlctem serdecn:e preprs klientó chiloo niecynne okienko Choro prconic, któr je obobecnie okienko jest sugi cynne udiel się nim sy stkich nformcji iąnych kupem lekó nie tylko tej pte<:e jeśli ich nie m le i innych tego rodju plcókch, do których kurt doieio no tor (j, kr ) mysoej" (j kr) kąd gle serek Żychliński" jeśli pytją cytelnicy DL", kilk tygodni temu ln:formollś cie gecie, że będie on ustąpiony ideskim"? Otóż pojienie się ódkich sklepch serk żychlińskiego" spoodone osto miną dotcy Ponież lini do produkcji tych rtykuó mlecrni pry ul Om()toej ost tydień unieruchomio, treb byo :!)mie tym nić źródo optreni csie se misto optry ospódielni Pbinic, któr próc ideskiego" Poleskiego", produkuje też żychliński" Od piątku systko rc o popnedniego stnu informuje prees Łódkiej pódiel:ni Mlecrskiej, K esooski koń cymy boiem deynfekcję urą deń Zniknie nó żychliński", pojią się d ideski" Poleski" rodem Lodi Te d osttnie serki pryjęy dobre sym rynku Kż dego dni odinie jdją ich po też pó tony Prebojem st się serek o smku cekoldoym, który śnie nik_ną póek Nie m serk bo skońcy m stie d e smutsię cekold kiem prees esooski Jk tylko dostniemy kolejną prtię, cekoldoy prysmk nó vlróci stoy jego oennik6 Podobno m to być jut krótce slę K K (4b) kroniki MO MERTELNE POBCE DJ t6dżbluty idomiony ost o &ym gonie 52letniego mężcy:my Jednym :r; mie<ikń pry ul Ryd_qej Lekr stierdi, że prycyną gonu byo pobicie Podejrny o jeio do konie ost osdony rescie mterió śledt ynik, że o!ir pstnik pili teco dni rem lkohol penym momencie doso do kótni, której fi ok się trgicny!edto tr ŁUYACZ PADŁ Z PĘTRA Ok god 930 fuokcjorle kom!ritu MO n& PolfflU iidomenl ostli o próbie mni do jedneo s miekń 0 p ętrie blotrn pry ul Norid myc ijo d<>5tć się do mieskn i po snure spusconym ok prljli p!tttre nur nie ytrym i mężcy run dó Zmr pitlu im Kopernik, gdie ost preieiony po ypdku Cnkjący dole kompn myc uelek l!:lotocyklem, ostl jedk trymny l osdony rescie AMANE DO mnnr poniediek rno do DU Łódi&6dmieiicle,pq\ meldunek o mniu do mgynó "Unitry" pry ul 8enklelc 58 Dokono go prdopodobnie podcu eekendu lprc7 ukr kódki ukrdli 8 teleb:oró koloroych mm "Videoton" Cllu 20 rdioodbiornikó trnytooyeh "enej utold lhlttejllcej milion 250 tys Prconicy ydiu krymilneco DU tr:rml tni o Rom P 34letnlego Euienius C, u których :Qlelone> skrdione teleiory Podejrnych osdono rene!e (lt) DZENNK: ODZK" dlellk llobotnlc&e p6del ni ydr icej "PrsKsląkRncb ydc: Lódkle ydnicto Prsoe, Łódź ul Piotrkosk 96 Druk: Telefony: <en poctoy: DŁ" Łódź, kr poct 89 Prsoe Zkdy Grflcne todl RedcuJe kolegiom Redkcj: kod dź, ul Piotrkosk 96 Adres trt; (ąco 7tldml dimi) Redktor celny: Henryk lend ; stępcy redktor relnego: i ; sekretr odpoied7ilny n sekretr: 3ZllT5 8pn7 mist: 349, ; polecnoekonomlcme: , 33038: fotoreporter: ; kultur i ośit: ; sport 32 08!5; Redki j ooco: d cnoel esytelnikml, tnterede Telefon Uslu goy: 33030; prj terenoe: (rękoplsó\v nie móionych redkcj ole rc) Biuro Rek lm Ogoseń 6d, l Piotrkosk M, tel l ienkieic 3/5, tel 3259 treść ogose6 ret Ogoseni nelrrolorl lrcj nie ędpold> runki prenumerty podj od dlly PUPiK R PrsKtlt\kRcb" or odpoed ole uręd poctoe i

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEIOLOGICZNA W GDYNI LABORATORIU BADAŃ FIZYKO-CHEICZNYCH WODY Słomir Piliszek Rport n temt stężeni fluorkó odzie przeznczonej do spożyci przez ludzi będącej pod ndzorem PPIS

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Pdsty Knstrukcji Msyn Wykłd 9 Prekłdnie ębte cęść Krekcje Dr inŝ. Jcek Crnigski Obróbk kół ębtych Metd biedni Pdcięcie ębó Pdcięcie stpy ęb Wstępuje gdy jest duŝ kąt dległść ębó, cyli pry ncinniu młej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Piotr Ku igowski U m. A m M P p. l.1990@ m l. m P l P m M m R l j ZSRR m, j m m l h P Z m. W j m m j, 6 7.11.1917. j j l ó. C j, l - p j

Bardziej szczegółowo

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm):

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm): - mteri y omocnice - TI - /3 0. 06 Z WORD I. Uruchom edytor tekstu MS Word, utór lik Formt.doc ustl ror ieru, mrginesy i rod sy tekst u yj c tbulcji: ) tbultor do leej n oycji 5 cm Polsk St Zjednocone

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo