Spis treści. Wstęp Wojciech Bystry... 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp Wojciech Bystry... 3"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp Wojciech Bystry... 3 Część I - Badawcza... 5 Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych ciągłość czy zmiana? Metodologiczne problemy badania bezdomności w województwie pomorskim w latach , Maciej Dębski... 7 Życie na peweksie bezdomni, bezrobotni, pracyjący..., Justyna Kaźmierczak Raport z drugiego etapu ewalaucji Wolskiego Programu Reintegracji Druga Szansa, Julia Wygnańska Religijność osób bezdomnych w województwie pomorskim, Maciej Dębski Standardy etyczne w pracy z osobami bezdomnymi, Piotr Olech Część II Różnorodne kwestie problematyki bezdomności Modele pomocy społecznej osobom bezdomnym, Bogdan Palmowski Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki, Marcin Kowalewski Pomagać czy nie?, Monika Kukiełka Superopiekun pomaga ludziom, którzy mieszkają w jego pracy, Justyna Ludwikowska Sielska Opiekun nie jest cieciem, Dominik Michniewicz Tańcowały dwa pedały czyli jak rzuciliśmy kaszuby do naszych kół, Rafał Stenka II Mistrzostwa Europy w Halowej Piłce Nożnej Osób Bezdomnych o puchar PZPN, Paweł Jaskulski Nowy zawód -nowe życie. kursy zawodowe dla osób bezdomnych streszczenie projektu, Robert Gajewski Centrum Wolontariatu, Ewelina Zbieg-Lenarczyk Adam the streetworker, Przemysław Rydzewski Niestereotypowo o stereotypach, czyli projekt edukacyjny Nieobojętni, Joanna Woźniczka Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej, Piotr Czapnik O biblotece Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Beata Prusak POMOST O bezdomności bez lęku PISMO WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH ŚRODKÓW POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ORAZ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Wyrażone na łamach publikacji poglądy i opinie są poglądami autorów zamieszczonych artykułów, nie zawsze odzwierciedlają one stanowisko wypracowane w ramach Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Wykorzystywanie w części lub w całości materiałów zawartych w tym opracowaniu możliwe jest jedynie pod warunkiem podania źródła tzn. tytułu naszego pisma, numeru oraz autora. ISSN GRUDZIEŃ 2006r. POMOST Pismo Samopomocy Gdańsk Wydaje: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 5, tel , Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie Gdańsk Przegalina, ul. Przegalińska 135, tel , , , Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk, ul. Ks.J.Zator-Przytockiego 4, tel/fax , Zespół redakcyjny: Piotr Olech, Monika Plona, Projekt okładki: T-RÓJ MIASTA Katarzyna Hołdys, tel Skład i druk: Drukarnia Misiuro, Gdańsk Brzeźno, ul. Gdańska 29, tel./fax: 0(prefix) ;

3 Drodzy czytelnicy Święta i Nowy Rok to okres radości i dawania sobie prezentów. Składamy zatem na wasze dłonie prezent od wszystkich osób, próbujących aktywnie przeciwdziałać problemowi bezdomności najnowszy numer Pomostu O bezdomności bez lęku. Publikacja ta składa się z dwóch części. Pierwsza badawcza zawiera m.in.: raport z badania socjodemograficznego wykonany w roku 2006 w ramach projektu Agenda Bezdomności, raport o osobach bezdomnych utrzymujących się ze śmietnika, raport z badania religijność osób bezdomnych, a także raport z ewaluacji programu reintegracji społecznej Druga Szansa. Druga publicystyczna zawiera m.in.: artykuły o wyjątkowych inicjatywach prowadzonych w naszym regionie, kraju, międzynarodowych zawodach piłkarskich dla osób bezdomnych, rajdzie rowerowym, zajęciach szkolnych o przełamywaniu negatywnych stereotypów społecznych, bibliotece poświęconej wykluczeniu społecznemu, Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej, a także o osobach, które poświęciły się bezpośredniej pracy z najuboższymi, czyli opiekunach i streetworkerach. Niech lektura Pomostu sprawi abyśmy w zimowo świątecznym zgiełku nie zapomnieli o tych wszystkich ludziach, którzy tego wyjątkowego czasu nie będą mogli spędzić równie miło jak większość z nas. Niniejszy Pomost oraz jego wcześniejsze wydania są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Zapraszam zatem do lektury i życzę Państwu, aby nadchodzący rok przyniósł nam wszystkim jeszcze więcej radości i szczęścia, a także skuteczności i satysfakcji z naszej ciężkiej pracy. Z wyrazami szacunku Wojciech Bystry Przewodniczący Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności PISMO SAMOPOMOCY

4

5 CZEŚĆ I BADAWCZA PISMO SAMOPOMOCY

6

7 Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych ciągłość czy zmiana? Metodologiczne problemy badania bezdomności w województwie pomorskim w latach Maciej Dębski Potrzeba opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego wynika z konieczności sformułowania założeń kierunkowych, wskazujących koncepcję rozwoju społecznego. Koncepcja ta winna być oparta na rzetelnej analizie sytuacji, a także przyjęta i zaakceptowana przez wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji działań na rzecz spójnego rozwoju gospodarczo społecznego regionu Przygotowując materiał do niniejszego opracowania mam pełną świadomość, że po pierwsze nie jestem autorem pomysłu badawczego, jakim jest określenie socjodemograficznego portretu zbiorowości ludzi bezdomnych w województwie pomorskim, więcej, przed rokiem 2003 nie słyszałem ani o Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ani o badaniach, które ono realizuje. Po drugie moje uczestnictwo w grupie osób zaangażowanych w projekt z założenia miało mieć charakter eksperta ds. realizacji badań socjologicznych czyli osoby wspomagającej ułożenie kwestionariusza wywiadu, osoby, która dba o metodologicznie poprawny układ zadawanych pytań, reguł przejścia, itp. Zatem z początku nowe zadanie traktowałem jako nieciągłe, jednorazowe. Po trzecie w końcu muszę przyznać, ze wciąż nie czuję się specjalistą w zakresie problematyki wykluczenia społecznego, w szczególności problematyki bezdomności. Trudno bowiem na przestrzeni trzech lat dokonać przeformułowania swoich zainteresowań socjologicznych i przeniesienia ich punktu ciężkości z socjologii religii w stronę socjologii traktującej o zjawiskach z zakresu problematyki wykluczenia społecznego. Różnica pomiędzy tym, co dotychczas było i jest przedmiotem mojego zainteresowania naukowego (socjologia religii) a problematyką bezdomności, która wchodzi w zakres szeroko rozumianej polityki społecznej ma jednak kilka punktów wspólnych. Pierwszym z nich, i chyba najważniejszym jest fakt, że w obu przypadkach wykorzystuję raczej ilościowe, niż jakościowe metody pomiaru zjawisk społecznych. Owszem, ma to swoje plusy i minusy, ale o nich tutaj nie będę trakto- 1 Strategia Pomocy Społecznej Województwa Pomorskiego na lata , s.1. PISMO SAMOPOMOCY wać. Drugim punktem wspólnym pomiędzy socjologią religii a socjologią bezdomności jest fakt, iż w obu przypadkach staram się uchwycić zmianę rzeczywistości społecznej, odnosząc wyniki do wcześniej realizowanych badań, szukając tendencji w zachowaniach interesujących mnie grup społecznych. Po trzecie wreszcie zarówno do zagadnień z zakresu religii i moralności, jak i bezdomności podchodzę w sposób otwarty, to znaczy taki, który umożliwia ciągły rozwój w obu obranych kierunkach. Niniejsze opracowanie zasadniczo składać się będzie z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich to część teoretyczna zawierająca przede wszystkim rozważania metodologiczne nad realizowanym w poszczególnych latach badaniem wśród populacji osób bezdomnych. Uwagę swoją pragnę skupić na rzeczach związanych z organizacją badań terenowych, motywach, które przyświecały organizowaniu badań socjologicznych oraz na głównych problemach metodologicznych. W skład tych ostatnich wchodzić będą takie problemy jak: zmiana problemów w budowie narzędzia badawczego w poszczególnych latach, struktura poszczególnych raportów, możliwości porównywania zebranych wyników oraz kwestie związane z czasem realizacji badania. Druga, zasadnicza część raportu traktować będzie o wynikach z badań prowadzonych w roku 2001, 2003 i Główną ideą tej części pracy jest zaobserwowanie zmian, bądź ich braku, w badanych zjawiskach. Tam, gdzie będzie to możliwe (najczęściej w latach 2003 i 2005) dokonana zostanie szczegółowa analiza porównawcza przy jednoczesnym zastosowaniu testów statystycznych. W przypadku, kiedy danych nie będzie można wprost porównywać zarysowana zostanie ogólna tendencja opisująca badany problem na przestrzeni kolejnych lat. Trzecia część to wyciągnięcie zasadniczych wniosków z realizowanych badań oraz odniesienie się do postawionych hipotez badawczych. Zakończenie niniejszego opracowania to również próba postawienia zasadniczych postulatów w zakresie realizacji oraz organizacji kolejnych badań terenowych w następnych latach, zmiany narzędzia badawczego oraz w zakresie raportowania uzyskanych wyników.

8 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE ROZWAŻANIA METODOLOGICZNE Jak wskazuje Strategia Pomocy społecznej Województwa Pomorskiego na lata problem bezdomności jest jednym z głównych, obok bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnienia i ubóstwa, problemów z jakimi boryka się ludność województwa pomorskiego 2, jak wskazują autorzy opracowania. Organizacja badań terenowych profesjonalizacja Badanie Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Pomorskiego realizowane jest od roku Choć w każdym roku uzyskiwano bardziej lub mniej zróżnicowane wyniki w poszczególnych aspektach, zawsze badanie to było ewenementem na skalę nie tylko wojewódzką, ale również ogólnopolską. Ścisłą współpracę wielu instytucji lokalnych, rządowych oraz pozarządowych podkreślali poszczególni autorzy raportów w roku 2001, 2003 oraz 2005 bądź osoby, które owe raporty współtworzyły 3. Prześledźmy słowa Sekretarza Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku w roku 2001, pisał: Dzień 12 grudnia 2001 r., godz wyznaczono jako termin rozpoczęcia zbierania materiału badawczego w miejscach niemieszkalnych, natomiast w przypadku placówek weryfikowano ankiety wypełniane w ciągu całego tego dnia. Do koordynacji działań połączonych sił Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, Policji, Straży Miejskiej oraz SOK w 19 powiatach województwa pomorskiego wyznaczono członków Pomorskiego Forum. Wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie województwa (ponad 120), ze względu na najlepszą znajomość lokalnych problemów związanych z bezdomnością, poproszono o przeprowadzenie badania w miejscach niemieszkalnych. Z zadania tego Ośrodki wywiązały się znakomicie. Godnym odnotowania jest fakt pozyskania funduszy na realizację inicjatywy ze środków Wojewody Pomorskiego, co w istotny sposób ułatwiło przeprowadzenie badania. Od początkowego procesu tworzenia ogólnej wizji, poprzez uszczegółowianie i konkretyzowanie po rozdzielanie ról i zbieranie materiałów badawczych, kooperacja ponad 20 organizacji i instytucji należących do Forum oraz dziesiątków innych podmiotów, przekonywała nas o możliwościach oraz wartości takiej właśnie formy działania. Chodzi tu o niezwykle wartościowe i pobudzające intelektualnie przekazywanie bieżących uwag i wątpliwości oraz żywą dyskusję pomiędzy profesjonalistami w zakresie bezdomności. Rzecz oczywista, 2 Strategia Pomocy społecznej Województwa Pomorskiego na lata , s.25 i następne. 3 Duracz-Walczak A., Przasnyska J., Raport z badania Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego. Pomost, Gdańsk 2002; Olech P., Badanie socjodemograficzne 2003, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2003; Dębski M., Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w Województwie Pomorskim. Raport z badań, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2003, s ; Dębski M. Olech P., Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005, s że w trakcie realizacji przedsięwzięcia pojawiały się także pewne trudności, ale miały one charakter chwilowy. W roku 2003 w Pomoście o procesie przygotowania badań terenowych autor pisze w sposób następujący: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ( ) będąc głównym koordynatorem, sondaż zrealizowało we współpracy z ponad 100 podmiotami. W realizację badania zaangażowanych było blisko 40 placówek dla osób bezdomnych, około 100 Ośrodków Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, Służba Więzienna, Służba Zdrowia, Straż Ochrony Kolei oraz grono wolontariuszy ( ). Powołany został dziesięcioosobowy zespół badawczy złożony z członków Forum, większość z nich została później koordynatorami powiatowymi badania. Skład zespołu został uzupełniony o socjologa, pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego 4. W roku 2005 przygotowaniu badań terenowych poświęcone zostaje o wiele więcej tekstu niż w roku 2001 i Oto jego część: Istotnym i wydaje się kluczowym elementem metodologii realizacji takiego badania jest zawiązanie współpracy z wieloma podmiotami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio ludźmi bezdomnymi. Jeśli myślimy o rzetelnym przygotowaniu badania w miejscach niemieszkalnych należy przedsięwziąć szeroko zakrojoną współpracę ze wszystkimi instytucjami, które mają dostęp do tej problematyki, począwszy od służb mundurowych (np. porządkowych) na grupach lokalnych społeczności skończywszy ( ).Pomorskie Forum wprawdzie jest głównym realizatorem projektu badawczego, ale de facto to właśnie partnerzy tego przedsięwzięcia w głównej mierze odpowiedzialni są za sprawne przygotowanie i zrealizowanie badania. Konieczne jest odpowiednio wcześniej zawiązanie możliwe najpełniejszych koalicji na rzecz badania. Każdego roku realizatorzy badania zapraszają do współpracy wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej lub Ośrodki Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, placówki świadczące różnorodną pomoc ludziom bezdomnym, Policję, Straż Miejską, Straż Ochrony Kolei, Służbę Więzienną, Straż Graniczną oraz Służbę Zdrowia. Do realizacji przedsięwzięcia zachęcamy wszystkich prezydentów, burmistrzów i wójtów województwa pomorskiego, ponadto nawiązujemy współpracę z wolontariuszami poprzez uczelnie wyższe gdzie wykładane są nauki społeczne. Ważnym elementem realizacji tak dużego przedsięwzięcia jest nawiązanie współpracy z masmediami. Zawiązanie i skoordynowanie tak szerokiej współpracy wymaga prawie półrocznego wysiłku organizacyjnego ( ). Służby mundurowe takie jak Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei czy Straż Graniczna wspomagają ankieterów w realizacji badania w miejscach niemieszkalnych oraz na terenach ogródków działkowych. Rolą tych służb jest przede wszystkim dyskretne zabezpieczanie bezpieczeństwa ankieterów realizujących badanie. Funkcjonariusze ci nie wchodzą w rolę ankieterów i nie ingerują w realizację wywiadu, ponieważ mogłoby to zaburzyć proces badawczy i wpływać na wyniki badania. Nieocenioną rolą tych służb jest także pomoc w tworzeniu map miejsc pozainstytucjonalnych, w których przebywają osoby bezdomne oraz udostępnianie na potrzeby badania środków transportu. W przypadku realizacji badania 4 Olech P., Badanie socjodemograficzne 2003, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2003, s. 6 i 7.

9 PISMO SAMOPOMOCY poza funkcjonującymi instytucjami ważne jest, aby utworzone patrole z pracowników socjalnych, wolontariuszy i służb mundurowych mogły swobodne i bez przeszkód się przemieszczać, docierając tym sposobem do możliwie największej liczby osób w określonym czasie. Służby mundurowe zabezpieczają także pomoc w sytuacjach kryzysowych na przykład, gdy istnieje wyraźne zagrożenie zdrowia lub życia osób bezdomnych przebywających w publicznych bądź prywatnych miejscach nieprzeznaczonych do zamieszkiwania. Łączność, którą dysponują te służby niejednokrotnie umożliwia szybszą i bardziej skuteczną interwencję. Zaangażowanie służb mundurowych w realizację badania może także nieść ze sobą negatywne konsekwencje w postaci np. unikania lub wręcz uciekania przed ankieterami części osób bezdomnych, sytuacjom takim staramy się zapobiegać poprzez nadanie konkretnej i zrozumiałej roli tym służbom. Ponadto możliwe negatywne konsekwencje są niewspółmiernie małe w porównaniu do korzyści płynących z zaangażowania służb mundurowych w akcję. Na potrzeby realizacji badania w miejscach pozainstytucjonalnych angażujemy także pracowników organizacji pozarządowych działających na terenie województwa w obrębie problematyki bezdomności (np. streetworkerów, pracowników socjalnych, opiekunów w placówkach, psychologów itp.) oraz studentów zazwyczaj czwartego lub piątego roku kierunków nauk społecznych. W związku z tym, że są to osoby znające problematykę bezdomności lub mają przygotowane do realizacji wywiadów realizują one wespół z pracownikami socjalnymi rolę ankieterów badania. Znajdują się tym samym niejako na głównym froncie badania i realizują kluczowe dla sondażu role. Na potrzeby przeprowadzenia badania w miejscach nieprzeznaczonych do zamieszkiwania, w których przebywają jednak osoby bezdomne, tworzone są kilkuosobowe patrole (najwięcej pięć osób). Patrole te powstają z osób rekrutujących się z wyżej wymienionych instytucji i organizacji. W skład patrolu wchodzi zazwyczaj dwóch lub trzech ankieterów oraz funkcjonariusze służb znający dokładnie teren, na którym realizowane jest badanie. Patrole te wyposażone są w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia wywiadów w trudnych warunkach (np. latarki). W realizację badania w miejscach instytucjonalnych, w których przebywają osoby bezdomne, angażujemy przedewszystkim osoby pracujące w tych podmiotach. Zazwyczaj są to osoby wyspecjalizowane w pracy z ludźmi znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych, są to też ludzie znający osoby bezdomne osobiście i na co dzień z nimi pracujące. Sondaż w placówkach dla bezdomnych realizowany jest głównie przez pracowników socjalnych, opiekunów, psychologów lub pedagogów zatrudnianych przez organizacje prowadzące te placówki. Gwarantuje to rzetelne wykonanie badania. Badanie w placówkach penitencjarnych, czyli w zakładach karnych i aresztach śledczych realizowane jest przez funkcjonariuszy służby więziennej. Podobnie jest w szpitalach, które mają bardziej zamkniętą formę funkcjonowania, tam badanie realizowane jest przez pracowników służby zdrowotnej. Sytuacja ma się zgoła inaczej w przypadku służb zdrowotnych pracujących w szpitalach bardziej otwartych lub izbach wytrzeźwień, tam w zależności od ustaleń badanie realizują pracownicy tych instytucji lub ankieterzy przez nas skierowani. Wypełnione kwestionariusze wywiadu zazwyczaj wysyłane są bezpośrednio do centrum koordynacyjnego badania, a nie do koordynatorów powiatowych badania w przypadku realizacji sondażu poza instytucjami. Za przygotowanie badania w sferze bezdomności instytucjonalnej odpowiedzialne jest Wojewódzkie Centrum Koordynacyjne. 5 Wszystkie te przywołane cytaty wskazują jednoznacznie, że z roku na rok, z badania na badanie, następuje widoczna profesjonalizacja organizacji badań terenowych. Nie jest to bez znaczenia tym bardziej, że organizator badań dociera do coraz większej liczby osób bezdomnych na terenie województwa pomorskiego. Dlatego w dalszych latach, przewidując wysoki poziom zaangażowania osób biorących udział w przegotowaniu i realizacji badania terenowego, należy spodziewać się większej ilości osób bezdomnych, do których dotrą ankieterzy. Dodatkowymi wartościami realizacji badań terenowych, które należy rozpatrywać jako wielki sukces, jest ścisła współpraca różnego rodzaju instytucji w jednym przedsięwzięciu o charakterze badawczo-naukowym. Ścisłe skoordynowanie wielu podmiotów przynosi konkretne i wymierne korzyści chociażby w postaci lepszego poznania zespołu osób, które są zaangażowane w pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim. Kolejnym plusem takiego stanu rzeczy jest integracja organizacji rządowych i pozarządowych we wspólnym przedsięwzięciu oraz zwrócenie uwagi na problem bezdomności w województwie pomorskim przy wykorzystaniu środków masowego przekazu. Nie da się ukryć, ze realizowane badania przyczyniły się również do zwrócenia większej uwagi osób ze świata polityki na problem ludzi bezdomnych w województwie pomorskim. Szczególnie widoczne jest to w nowo przyjętej strategii województwa pomorskiego, w której socjodemograficzne badania prowadzone przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności stanowią istotny wkład metodologiczny. Bezpośrednim skutkiem narastającej z roku na rok profesjonalizacji w zakresie przygotowania badania terenowego jest zaobserwowanie nowych miejsc, w których dochodzi do gromadzenia się osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych. Na tej podstawie istnieje możliwość stworzenia dokładnych map przebywania osób bezdomnych poza placówkami. Z racji tego, że badanie rokrocznie przeprowadzane było w okresie zimowym istniała możliwość interwencji terenowej, która w istocie polegała na sprowadzeniu osób przebywających w miejscach niemieszkalnych do różnego rodzaju placówek dla osób bezdomnych. Nie ulega również żadnej wątpliwości, że poprzez ścisłą współpracę międzysektorową Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności umocniło się na pozycji ogólnopolskiego lidera wśród organizacji pozarządowych monitorujących problematykę bezdomności. Dotychczas realizowane badania socjologiczne przeprowadzane w województwie pomorskim są podstawą artykułów naukowych nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Profesjonalizację badań terenowych widać również w przypadku jakości realizowanych danych. W roku 2001 odrzucono aż 135 ankiet z powodu złego wypełnienia ich przez ankieterów, w roku 2003 i 2005 takie sytuacje należały do rzad- 5 Dębski M., Olech P., Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005, s

10 kości. Nie oznacza to jednak, że ankieterzy nie popełniali błędów. Albowiem często w roku 2005 zdarzały się takie sytuacje, w których w kwestionariuszu wywiadu podczas wpisywania danych do komputera zauważano liczne braki danych (pytania pozostające bez odpowiedzi). 10 Motywy realizacji badania Dlaczego w województwie pomorskim organizowane jest tego typu badanie? Przyglądając się motywom badawczym należy powiedzieć, że z założenia Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Pomorskiego zawsze miał na celu określenie cech społeczno-demograficznych konkretnej zbiorowości, zamieszkującej konkretne terytorium. Zastanawiając się nad pytaniem, dlaczego badaniem objęto osoby bezdomne odpowiedź nie jest, jakby się wydawało, prosta. Niemniej jednak nasuwają się cztery zasadnicze motywy, które skłoniły badaczy do empirycznej próby zgłębienia interesującego tematu. Po pierwsze niewątpliwym powodem, dla którego realizowane były badania wśród osób bezdomnych jest fakt głębokiego deficytu badań naukowych w obszarze problematyki bezdomności 6. I choć można ze spokojem wskazać na kilka zasadniczych badań prowadzonych w ostatnich latach w Polsce 7, w porównaniu na przykład do problematyki bezrobocia czy ubóstwa o bezdomności pisze się rzadko. Deficytowy stan badań empirycznych podkreśla autor definicji pojęcia bezdomność w głównej polskiej encyklopedii socjologicznej 8. Drugim powodem realizacji badania była ciekawość badacza, który będąc pionierem takich badań w województwie pomorskim nosi w głowie wiele hipotez badawczych, które pragnie zweryfikować. Ogólnie rzecz biorąc badanie miało prowadzić do odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań: ile osób bezdomnych zamieszkuje teren województwa pomorskiego? Jakie są podstawowe cechy społeczno-demograficzne osób bezdomnych (płeć, wiek, wykształcenie, miejscowość zamieszkania, ilość lat bycia osobą bezdomną)? Jak często i z jakich form pomocy korzystają osoby bezdomne? Jakie są przyczyny bycia osobą bezdomną? (strukturalne i jednostkowe)? Gdzie, w jakich miejscach, w ciągu ostatniego roku najczęściej przebywały osoby bezdomne? Jaki jest aktualny stan zdrowia osób bezdomnych? (posiadanie grupy inwalidzkiej, subiektywne poczucie zdrowia)? Jaka jest aktualna sytuacja mieszkaniowa osób bezdomnych? Jaka jest aktualna sytuacja zawodowa osób bezdomnych? (podejmowanie pracy, charakter pracy, źródła dochodu) 6 Na ten problem wskazuje Piotr Olech w Olech P., Badanie socjodemograficzne 2003, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2003, s Golinowska S., Tarkowska E., Kopińska I., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, M. Porowski (1995) Bezdomność obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych, B. Bartosz, E. Błażej (1995) Doświadczenie bezdomności, Warszawa, Biblioteka Pracownika Socjalnego, M. Pisarska (1993) Bezdomni w Łodzi analiza socjologiczna, Polityka Społeczna nr 11-12; A. Duracz-Walczak (red.) W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa, Gdańsk 2001/2002; M.Oliwa-Ciesielska (2005) Zasadność definicji bezdomności, Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, Warszawa; Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002; Sidorowicz S., Zaburzenia psychiczne u osób bezdomnych, Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej, Wrocław Porowski M., Bezdomność, w: Encyklopedia Socjologii, t.1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s.60 i następne. Po trzecie, badania socjodemograficzne wpisują się w linię programową organizatora badań, którym jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Ten powód bezpośrednio odpowiada również na pytanie dlaczego badania realizowane były jedynie w obszarze województwa pomorskiego (Forum zrzesza instytucje działające na terenie województwa pomorskiego). Nie ulega wątpliwości, że rzeczywistość społeczna dzieje się w jakimś określonym czasie. Kategoria czasu jest niezmiennie ważna w opisie zmian zachodzących w społeczeństwie, w grupach społecznych, w samym człowieku, Można zatem powiedzieć, że w badaniach nad zmianą społeczną czas jest podstawowym, konstytutywnym czynnikiem 9. Dlatego kolejnym motywem podjęcia badań w roku 2001, 2003 i 2005 była chęć zaobserwowania dynamicznych zmian w środowisku osób bezdomnych. Dzięki badaniom realizowanym w odstępie dwóch lat z perspektywy kilku zrealizowanych badań będzie można zaobserwować ewentualną zmianę stanu zjawiska, jakim jest bezdomność 10. Do kategorii czasu wrócę jeszcze w dalszej części artykułu. Zmiany w narzędziu badawczym Jak już wyżej wspomniano projekt badawczy zatytułowany Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego realizowany jest w odstępie dwóch lat, począwszy od roku Do dzisiaj zrealizowano trzy badania, jednakże za każdym razem narzędzie badawcze ulegało małym modyfikacjom Zastosowane na przestrzeni lat zmiany w narzędziu badawczym nie mogły mieć charakteru rewolucyjnego, ponieważ uniemożliwiałoby całkowite porównywanie wyników uzyskanych w poprzednich badaniach. Wprowadzone modyfikacje w metodologii mają przede wszystkim charakter uzupełniający lub porządkujący. W roku 2003, w porównaniu do narzędzia badawczego z roku 2001, zmiany przede wszystkim dotyczyły poziomów pomiaru pytań 12. Ogólnie rzecz biorąc starano się, aby pytania metryczkowe mierzone były na jak najwyższym poziomie pomiaru (poziom ilościowy). Dotyczyło to takich kwestii jak wiek oraz ilość lat pozostawania w bezdomności. Zmieniło się również całkowicie pytanie o miejsce przebywania osób bezdomnych w ciągu ostatniego roku. Pytania związane ze zdrowiem i sytuacją zawodową zasadniczo nie zmieniły się. W roku 2003, w porównaniu do roku 2001 nie pojawiło się kilka pytań 9 Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005, s Dlaczego badanie realizowane jest w odstępie dwuletnim traktuję w sposób szerszy razem z Piotrem Olechem w ostatnim raporcie badawczym Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005, s Szerzej tę kwestię wyjaśniamy w raporcie z roku 2005 Dębski M., Olech P., Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005, s W naukach społecznych wyróżniamy cztery główne poziomy pomiaru: nominalny, porządkowy, przedziałowy oraz ilorazowy. Pierwsze dwa poziomy to poziomy jakościowe które jedynie opisują po kątem jakościowym dany obiekt. Poziom przedziałowy oraz ilorazowy to poziomy pomiaru ilościowego, na podstawie którego można nie tylko opisywać dane zjawisko ale również wnioskować na jego podstawie o większej całości. Zmiany w narzędziu badawczym w poszczególnych latach spowodowane były chęcią uzyskania danych, które mogą stanowić podstawę głębszego wnioskowania statystycznego.

11 związanych z opieką lekarską czy gotowością wzięcia udziału w szkoleniach przygotowujących do pracy. Największe jednak różnice w narzędziu badawczym nastąpiły przed badaniem realizowanym w roku Pierwszą zmianą w sposobie realizacji przedsięwzięcia było określenie grup docelowych badania poprzez typologię ETHOS 13. Definicja operacyjna wyznaczająca poszczególne kategorie osób bezdomnych pomogła w uporządkowaniu grup beneficjentów uczestniczących w wywiadach. Dotychczasowe wyodrębnione kategorie uczestników badania pozostały te same, jednakże dokonano innego ich grupowania (według kategorii bez dachu nad głową i bez domu ). Kolejną dokonaną zmianą było wykluczenie z procesu badawczego jednej grupy docelowej osób bezdomnych, a mianowicie osób bezdomnych przebywających kątem u znajomych lub rodziny. W ich przypadku możemy bardziej mówić o problemie zagrożenia bezdomnością. Z tego względu, jak zauważam razem z Piotrem Olechem w cytowanym już raporcie, należy przypuszczać, że rezygnacja z tej grupy osób w badaniu obniżyła ogólną liczebność osób bezdomnych 14. Oprócz nowej kategoryzacji respondentów w roku 2005, w porównaniu do poprzednich badań postanowiono bliżej przyjrzeć się problemowi faz bezdomności. Do tego celu zastosowano podział zaproponowany przez Marka Jaździkowskiego w Pomoście z roku Zmiany w narzędziu badawczym, jakiekolwiek by one nie były zawsze powodują, że badacz zaczyna borykać się z prob- 13 Por. Wygnańska J., Europejska typologia bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego Ethos, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005, s.7 i następne. 14 Dębski M., Olech P., Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005, s Jaździkowski M., Syndrom bezdomności, Pismo Pomost, Gdańsk 2000, 9 i następne. Autor artykułu, analizując czas pozostawania w bezdomności, dzieli go na pięć faz. Faza pierwsza to faza wstępna (0-2 lata) polegająca na rozwoju syndromu bezdomności. Cechą charakterystyczną tej fazy jest fakt, iż same osoby nie postrzegają się jako osoby bezdomne w dużej mierze, dlatego, że w dowodzie osobistym wciąż widnieje zameldowanie. Nie przyznanie się do faktu bycia osobą bezdomną to również doskonały mechanizm obronny, dzięki któremu nie mamy do czynienia z całkowitym załamaniem się własnej wartości i godności. Faza wstępna trwa dwa lata, w ciągu których to kontakt z rodziną ulega powolnemu słabnięcia. Kolejną fazą wyodrębnioną przez autora jest faza ostrzegawcza trwająca od 2 do 4 lat. Sytuacja braku domu nadal traktowana jest przez osobę bezdomną jako tymczasowa pomimo tego, iż więzi rodzinne w ciągu roku praktycznie nie istnieją. Druga faza to okres, w którym w wielu przypadkach zaczynają rosnąć zobowiązania finansowe (kary za przejazd bez biletu, mandaty, niezapłacone alimenty). Trzeci okres to faza adaptacyjna trwająca od 4 do 6 lat. Przez ostatnie sześć lat osoba zdążyła bardzo mocno osadzić się w strukturze środowiska osób bezdomnych, codziennie uczestnicząc ich w życiu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tej fazie zmniejsza się ilość prób wychodzenia z bezdomności a poczucie winy wobec rodziny zostaje zamienione na poczucie krzywdy. Faza chroniczna to okres trwający od 6 do 10 lat. W tej fazie mamy do czynienia z całkowitym przystosowaniem się do warunków bezdomności. Brak kontaktów z rodziną, wygodne urządzenie się w schronisku albo w innym miejscu niemieszkalnym pomaga im się przystosować do warunków ciągłego życia poza własnym domem. Ostatnia faza opisywana przez autora to faza bezdomności trwałej trwającej więcej niż 10 lat. Bezdomny traci wszelką motywację do podejmowania prób wyjścia z bezdomności, nie potrafi samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Bardzo często uzależniony jest od otrzymywanej przez ostatnie dziesięć lat pomocy. W ostatnich dwóch kategoriach pojawia się problem racjonalizacji bezdomności poprzez przekonanie jej pozornego wyboru. PISMO SAMOPOMOCY lemem rzetelnego porównywania wyników. Podobnie rzecz ma się z badaniami wśród populacji osób bezdomnych w województwie pomorskim. Dlatego w niniejszym opracowaniu porównano ze sobą jedynie odpowiedzi na te pytania, których forma zdania zasadniczo w poszczególnych badaniach się nie różniła. Oczywiście pytań, które z jakichkolwiek względów nie powtórzyły się w kolejnych badaniach nie tylko nie porównywano, ale również o nich nie wspominano. Poczyniono założenie bowiem, że o wszystkich nich pisano w poszczególnych Pomostach. Ważną kwestią którą należy tutaj nieco rozwinąć są specjalistyczne bazy danych, które powstały podczas opracowywania wyników statystycznych. Po zakończonych badaniach terenowych w roku 2003 i 2005 zebrane dane wpisano do statystycznego programu SPSS (Statistical Packiet for Social Scence). Niestety organizator badania nie jest w posiadaniu bazy danych z roku 2001, co uniemożliwia porównanie faz bezdomności na przestrzeni trzech okresów badawczych. Dlatego w części empirycznej badania najczęściej poszczególnych tabelach zestawiono ze sobą wyniki poszczególnych roku 2003 i 2005 zaś wyniki z roku 2001 tam gdzie jest to możliwe i metodologicznie poprawne, stanowią uzupełnienie analizy porównawczej. Z racji nieposiadania źródłowej bazy danych z pierwszych badań nie istnieje możliwość porównywania wyników w oparciu o zastosowanie testów statystycznych. Jest to niewątpliwy minus niniejszego opracowania. Struktura poszczególnych raportów z realizowanych badań Z racji tego, że za każdym razem narzędzia badawcze różniły się od siebie również i raporty badawcze mają odmienną strukturę. Zawsze jednak struktura raportu wynikała ze struktury prowadzonej analizy statystycznej. Raporty z badań realizowanych w roku 2001 oraz 2003 dzieliły badaną zbiorowość na kilka typów ze względu na miejsce zamieszkania: 1. Bezdomni przebywający w trójmiejskich schroniskach 2. Bezdomni przebywający w pozatrójmiejskich schroniskach 3. Bezdomni przebywający w Trójmieście poza schroniskami 4. Bezdomni przebywający poza Trójmiastem poza schroniskami 5. Dzieci przebywające w schroniskach w Trójmieście i pozostałych powiatach W roku 2005 zrezygnowano z takiego podziału zbiorowości i dokonano analizy statystycznej dla wszystkich osób dorosłych oraz dla wszystkich dzieci. Zmienną mówiącą o zamieszkaniu w lub poza placówką dla osób bezdomnych potraktowano jako dodatkową zmienną niezależną. Spowodowało to uproszczenie struktury raportu (przez co stał się bardziej czytelny) jak również rzetelne porównanie bezdomności instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, trójmiejskiej i pozatrójmiejskiej. Czas realizacji badania Tak jak już wyżej pokrótce wspomniano zmiany rzeczywistości społecznej dokonują się w czasie. Czas realizacji badania zawsze był taki sam: okres zimowy, grudzień. Jak łatwo się domyśleć wybór daty badania nie jest przypadkowy. Zgodnie z zamysłem realizatorów przedsięwzięcia jest to bowiem najlepszy, pod względem technicznym, okres do realizacji badania w tzw. miejscach niemieszkalnych, ponieważ istnieje większa szansa dotarcia do dużej ilości osób bezdomnych. Chodzi nie tylko o fakt, że w okresie zimowym osoby bezdomne w miej- 11

12 scach niemieszkalnych łączą się w większe skupiska osób, ale również o dynamikę samego zjawiska bezdomności, które na okres zimowy wytraca swoją siłę w postaci spadku osób przemieszczających się z miejsca na miejsce. Ponadto badania realizowane porą zimową mają również charakter prewencyjny i interwencyjny. ( ) Otóż okres zimowy dla wielu osób bezdomnych przebywających na dworcach, w kanałach, węzłach ciepłowniczych i na działkach jest czasem znacznie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia, a nawet śmierci. Współpraca wielu służb podczas realizacji badania służy z jednej strony lepszemu dotarciu do miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, z drugiej strony idzie także o bardziej zintegrowaną pomoc tym właśnie osobom 16. Słuszny zarzut wysuwają ci, którzy wskazują na to, iż tego typu badania powinno realizować się również w okresie letnim. Przede wszystkim chodzi o dokonanie rzetelnej analizy rozkładu procentowego zmiennej, jaką jest tzw. bezdomność instytucjonalna i pozainstytucjonalna. W badaniach w latach 2003 i 2005 wykazano, iż osób bezdomnych przebywających w trakcie badania w instytucjach jest 60%, zaś poza instytucjami 40%. Tymczasem, jeśli traktujemy rodzaj bezdomności (instytucjonalna i pozainstytucjonalna) jako ważną zmienną niezależną musimy być pewni, że nie związana jest ona na przykład z sezonowością. Dlatego jednym z postulatów po przeprowadzonym w roku 2005 badaniu był ten, który mówił o konieczność realizacji badania w okresie letnim. Tymczasem pozostaje nam uznać, że rodzaj bezdomności jest bardzo ważną zmienną niezależną nie wnikając w sezonowy rozkład procentowy tej zmiennej. 12 Metoda badawcza Przechodząc do krótkiego omówienia metody badawczej to możemy powiedzieć, iż wszystkie badania były przeprowadzane metodą wywiadu zestandaryzowanego w oparciu o wcześniej przygotowany kwestionariusz pytań i odpowiedzi. Jako badacza zajmującego się metodologią badawczą interesuje mnie jednakże inna kwestia a mianowicie, jaki charakter miały prowadzone badania to znaczy czy można je nazwać badaniami panelowymi oraz czy badania socjodemograficzne są reprezentatywne. Przechodząc do specyfiki metodologii badań zastanówmy się czy realizowane przez Forum badania mają charakter panelowy 17? Badania panelowe to metoda badań socjologicznych polegająca na tym, że wcześniej badane osoby lub populacje zostają poddane kolejnym badaniom, pomiarom (obserwacji, badaniom ankietowym) po pewnym odstępie czasu na tej samej próbie, tym samym narzędziem. Celem takich badań jest uchwycenie dynamiki zmian interesującego nas zjawiska. Przyrównując teorię do praktyki należy powiedzieć, że w przypadku badań nad bezdomnością realizowanych przez Forum narzędzie badawcze ulegało zmianom, zaś populacja osób bezdomnych z roku na rok zwiększała się, czyli nie była taka sama. Z dwóch powyższych punktów widać, że realizowane przez Forum przedsięwzięcie naukowe nie ma charakteru pa- 16 Dębski M., Olech P., Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005, s Więcej o badaniach panelowych pisze Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 123 i 124. nelowego. I choć można traktować, iż realizacja badania odbywała się w tej samej zbiorowości, to nie ulega wątpliwości, że zestandaryzowany kwestionariusz wywiadu uległ zasadniczym zmianom. Kończąc rozważania na temat problemów związanych z zastosowaną metodą badawczą odpowiedzmy sobie jeszcze na jedno pytanie: czy można na podstawie przebadanych osób wnioskować o całej populacji osób bezdomnych w województwie pomorskim? Kiedy przyjmiemy hipotezę, że przebadano zdecydowaną większość osób bezdomnych możemy na zadane pytanie odpowiedzieć w sposób twierdzący (albowiem badana była populacja, a nie próba losowana z tejże populacji). Jednakże nie możemy tych badań w żaden sposób uznać za reprezentatywne. Pojęcie reprezentatywności zakłada bowiem, że próba musi mieć charakter losowy (prawdopodobieństwo wzięcia udziału w badaniu jest takie samo dla wszystkich osób badanych) oraz kiedy dobrana próba odzwierciedla te same zagregowane cechy, co populacja. O populacji osób bezdomnych w województwie pomorskim (również i w Polsce), z racji braku badań tym zakresie, nie do końca jesteśmy w stanie się wypowiedzieć. Ponadto metoda head counting, zastosowana w naszych badaniach wyklucza dobór losowy. CZĘŚĆ II WYNIKI BADAŃ UJĘCIE PORÓWNAWCZE Porównując wyniki z trzech badań realizowanych odpowiednio w latach 2001, 2003 oraz 2005 należy na samym początku stwierdzić, że poniższa porównawcza analiza podzielona zostanie na dwie części: analizę dotyczącą dorosłych osób bezdomnych oraz dotyczących bezdomnych dzieci. Takie rozwiązanie podyktowane jest różnorodnością narzędzi badawczych, które tworzone były osobno dla dzieci oraz dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Opracowanie dotyczące dorosłych respondentów składać się będzie z kilku zasadniczych części, które wyznaczone zostaną bezpośrednio poprzez układ kwestionariusza. Po pierwsze na wstępie zestawimy ze sobą zmienne społeczno demograficzne typu płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania. Kolejne części analizy porównawczej dotyczyć będą problematyki zdrowia, aktywności zawodowej, sytuacji mieszkaniowej, korzystania z opieki oraz sytuacji bezdomności (jej przyczyn, skutków, rodzaju oraz długości trwania). W przypadku analizy danych bezdomnych dzieci oprócz zmiennych metryczkowych (społeczno-demograficznych) uwagę swoją skupimy przede wszystkim na sytuacji bezdomności. Pozostałe aspekty (zdrowie, szkoła, rodzina) poruszone zostaną w sposób ogólny. W przypadku analizy danych dotyczących dorosłych oraz dzieci postanowiono na etapie przygotowywania danych do opracowania połączyć zbiory ze źródłowymi danymi z lat 2003 i 2005 wprowadzając dodatkowo zmienną rok badania. Dodatkowo połączenie danych źródłowych wymagało ujednolicenia zmiennych znajdujących się w nowopowstałej bazie. Zanim przedstawione zostaną zestawienia tabelaryczne uzyskanych wyników postawmy kilka zasadniczy hipotez, które będziemy starali się zweryfikować w trakcie porównywa-

13 nia wyników. Hipoteza ogólna postawiona w sposób roboczy brzmi: H 1 : Badana populacja osób bezdomnych jest populacją homogeniczną (jednorodną) w zakresie płci, wieku oraz wykształcenia. Oprócz dość ogólnej hipotezy badawczej postanowiono sformułować kilka hipotez szczegółowych, które mają za zadanie po pierwsze bardziej określić hipotezę ogólną, po drugie zaś w sposób szczegółowy wskazać na zaobserwowane w poszczególnych badaniach różnice wśród populacji osób bezdomnych. H 2 : Liczba osób bezdomnych w województwie pomorskim jest stała. H 3 : Ilość lat spędzonych w sytuacji bezdomności zwiększa się. H 4 : Główną przyczyną bezdomności pozostaje wciąż wymeldowanie jako formalna decyzja usunięcie osoby z dotychczasowego miejsca zamieszkania H 5 : Kondycja zdrowotna osób bezdomnych z roku na rok ulega pogorszeniu H 6 : W przypadku sytuacji zawodowej osób bezdomnych możemy mówić bardziej o jej bierności niż aktywności BEZDOMNE OSOBY DOROSŁE Liczba osób bezdomnych w województwie pomorskim Z prowadzonych badań jednoznacznie wynika, że w każdym kolejnym badaniu bierze udział coraz więcej osób. Czy w prostej linii oznacza to, że wraz z upływem czasu przybywa w województwie osób bezdomnych? Zdecydowanie nie. Z założenia nie da się bowiem dotrzeć do wszystkich osób bezdomnych zamieszkujących dany teren. Przyczyn takiego stanu rzecz może być co najmniej trzy. Po pierwsze o byciu osobą bezdomną nie stanowi li tylko definicja, taka czy inna, przyjęta na potrzeby badania, lecz również własne poczucie bycia osobą bezdomną. Po drugie przeprowadzenie takiego rodzaju badania to niezmierny wysiłek organizacyjny, nad którym należy sprawować należytą kontrolę. Po trzecie w końcu, zakładając, że bezdomność dalece wykracza poza ramy instytucji, we wszystkich badaniach realizowanych przez Forum głównym problemem było zliczenie osób zaliczanych do tzw. bezdomności pozainstytucjonalnej. Stosując podział zbiorowości na tę, która obecnie zamieszkuje teren Trójmiasta oraz tę, która zamieszkuje poza Trójmiastem widać, że różnica w roku 2003 i 2005 wynosi jedynie 0, 2%. W roku 2001 zbadano dokładnie tyle samo osób w Trójmieście i poza nim. Największym ich skupiskiem był Gdańsk, wielkie miasta przyciągają bowiem ludzi z bliska i z daleka w poszukiwaniu pracy, ale też w każdym mieście pozostaje znaczny odsetek ludzi, którzy z różnych przyczyn stracili tam miejsce stałego zamieszkania. W dniu przeprowadzania badania proporcje między liczbami odnotowanych osób bezdomnych kształtowały się następująco: w Gdańsku 703 osób (70, 1%), w Gdyni 279 osób (27, 8%), w Sopocie 21 osób (2, 1%). Możemy zatem powiedzieć, że z roku na rok miejsce pobytu osoby bezdomnej zasadniczo się nie zmienia: prawie połowa (ok. 45%) osób bezdomnych mieszka w Trójmieście, pozostałe osoby (ok. 55%) poza nim. Jeśli zatem prawie połowa populacji organizuje się w trzech miastach to możemy powiedzieć, że problem bezdomności to przede wszystkim problem dużych aglomeracji miejskich. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że w miastach znajduje się większość placówek oferujących pomoc osobom bezdomnym. Po drugie w miastach łatwiej się utrzymać oraz łatwiej znaleźć ewentualną pracę. Być może na taki rozkład procentowy widoczny w poniższej tabeli ma wpływ sezonowość prowadzonych badań (w zimie większość osób bezdomnych zamieszkuje trójmiejskie placówki. Skąd zatem wzrost przebadanych osób dorosłych z 1871 osób 18 w roku 2001, 2169 w roku 2003 oraz 2470 w roku 2005? Aby odpowiedzieć na te pytanie należy sięgnąć do kwestii samego przygotowania badania terenowego. Jak miałem okazję zaobserwować z roku na rok etap przygotowawczy badań jest coraz rzetelniej realizowany. Chodzi tutaj przed wszystkim o skoordynowanie ze sobą organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zajmujących się problematyką bezdomności, 18 W roku 2001 z badania wyłączono 135 osób dorosłych, w odniesieniu do których ankiet nie wypełniono lub wypełniono je w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie Miejsce pobytu respondenta PISMO SAMOPOMOCY 13

14 z służbami policji, straży miejskiej czy służby granicznej. Również szeroko rozumianą informację związaną z badaniami należy uznać za wysoce profesjonalną. Rok badania Ogółem Braki danych N %, 0% 1, 1%, 6% Gdańsk N % 29, 0% 28, 9% 28, 9% Gdynia N % 15, 5% 15, 4% 15, 5% powiat bytowski N % 2, 4% 2, 2% 2, 3% powiat chojnicki N % 1, 0%, 7%, 8% powiat człuchowski N % 2, 5% 2, 5% 2, 5% powiat gdański N %, 4%, 9%, 7% powiat kartuski N % 3, 2% 4, 9% 4, 1% powiat kościerski N % 1, 3% 2, 1% 1, 7% powiat kwidzyński N % 6, 6% 5, 2% 5, 8% powiaty powiat lęborski N % 4, 0% 3, 0% 3, 5% powiat malborski N % 6, 7% 8, 1% 7, 4% powiat nowodworski N % 1, 6%, 9% 1, 3% powiat pucki N % 1, 7% 1, 7% 1, 7% powiat słupski N % 2, 5%, 6% 1, 5% powiat starogardzki N % 3, 1% 3, 9% 3, 5% powiat sztumski N %, 7%, 7%, 7% powiat tczewski N % 3, 0% 3, 0% 3, 0% powiat wejherowski N % 2, 0% 1, 6% 1, 8% Słupsk N % 11, 4% 11, 7% 11, 6% Sopot N % 1, 2%, 8% 1, 0% Ogółem N % 100, 0% 100, 0% 100, 0% Wzrost & Spadek

15 Analizując zmiany w poszczególnych powiatach możemy powiedzieć, że w roku 2005, w porównaniu do badań prowadzonych w roku 2003 największy przyrost liczebny osób bezdomnych zaobserwowano w takich miastach jak Gdańsk oraz Słupsk. W powiatach kartuskim i malborskim również widoczny jest liczebny wzrost osób bezdomnych ale wynika to raczej z faktu, iż na terenie tych powiatów powstały nowe placówki realizujące pomoc dla osób bezdomnych. W Sopocie oraz w powiecie kwidzyńskim, chojnickim, lęborskim, nowodworskim oraz wejherowskim zaobserwowano nieznaczny spadek liczby osób bezdomnych. Ze względu na ostatnie zameldowanie badanych osób również możemy mówić o stałej homogeniczności. Zarówno w roku 2003 jak i w 2005 dorosłe osoby bezdomne, które wzięły udział w badaniu niemal jednogłośnie deklarowały, iż ostatnie zameldowanie na stałe dotyczyło województwa pomorskiego (ok. 90, 0%). Oznacza to, że badana populacja osób bezdomnych po pierwsze rekrutuje się prawie w całości z terenów województwa pomorskiego, a po drugie jest stała pod względem przemieszczania się z oraz do innych województw. Przemieszczanie się z miejsca na miejsce badanych osób dotyczy jedynie co dziesiątą dorosłą osobę. Ostatnie zameldowanie na stałe Reasumując rozważania na temat liczebności osób bezdomnych w województwie pomorskim możemy pokusić się o postawienie dwóch zasadniczych pytań. Po pierwsze ile jest tak naprawdę osób bezdomnych w województwie pomorskim oraz czy podczas kolejnych badań prowadzonych w roku 2007 przekroczona zostanie liczba 3000 osób bezdomnych w województwie pomorskim. Odpowiadając na pytanie pierwsze muszę przyznać, że nie znam na nie jednoznacznej odpowiedzi. Przyjęta bowiem metodologia ma charakter wyczerpujący jedynie na poziomie bezdomności instytucjonalnej, zaś na poziomie bezdomności pozainstytucjonalnej trudno określić ostateczną liczbę osób bezdomnych, przebywających na terenie województwa pomorskiego. Jak piszę z Olechem w ostatnim raporcie mnogość miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne, jednodniowy charakter sondażu, ograniczone zasoby ludzkie i organizacyjne, możliwe ukrywanie się przed ankieterami w obawie przed rzekomym drugim dnem spisu i inne czynniki ludzkie mogą wpływać na fakt niedocierania do wszystkich potencjalnych odbiorców badania. Wymienione braki uniemożliwiają dokładne ustalenie potrzebnych danych liczbowych. Uznaje się je jednak, podobnie jak przy spisach powszechnych, za wystarczające do określenia struktury oraz wybranych elementów warunków życia danej zbiorowości. Możemy także powiedzieć, że wyniki naszych badań według tej metodologii są zdecydowanie dokładniejsze niż wyniki spisu powszechnego, jeśli chodzi oczywiście o określanie skali zjawiska bezdomności 19. Udzielając odpowiedzi na drugie pytanie wskazać należy, że już w roku 2005 można było zliczyć więcej niż 3000 osób bezdomnych, jednakże z analizy wyłączono osoby przebywające kątem u znajomych czy na melinie. W moim przekonaniu w roku 2007 liczba zliczonych osób bezdomnych zasadniczo zbliży się do liczby 3000, być może ją przekraczając, pod jednym warunkiem: jeśli badanie będzie realizowane w okresie zimowym. W okresie letnim bowiem część osób opuści swoje placówki i przeniesie się w inne miejsca niemieszkalne, część osób wyjedzie w poszukiwaniu sezonowej pracy, część osób będzie trudniej osiągalna z powodu sezonowego zatrudnienia. Cechy społeczno-demograficzne osób bezdomnych w województwie pomorskim Ze względu na wszystkie zmienne społeczno-demograficzne, jakimi są płeć oraz wykształcenie respondenta nie obserwuje się żadnych statystycznie istotnych różnic w latach 2003 i Dlatego ze względu na cechy jakościowe badanych osób możemy mówić o względnej homogeniczności populacji osób bezdomnych. W przypadku zmiennej niezależnej, jaką jest płeć jednoznacznie widzimy, że w roku 2003 i 2005 przebadano praktycznie taki sam odsetek kobiet, jak i mężczyzn. Również w roku 2001 zdecydowanie widać, że osobą bezdomną był o wiele częściej mężczyzna niż kobieta. 19 Dębski M., Olech P., Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost. Pismo Samopomocy, Gdańsk 2005, s.42. PISMO SAMOPOMOCY 15

Przykład Badania Socjodemograficznego realizowanego od 2001 roku przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Przykład Badania Socjodemograficznego realizowanego od 2001 roku przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ANEKS: Przykład Badania Socjodemograficznego realizowanego od 2001 roku przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Projekt badania socjodemograficznego 2009, jest powtórzeniem z jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Quot homines, tot sententiae

Quot homines, tot sententiae Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy i ruinami, w nawiedzanych

Bardziej szczegółowo

PROBLEM BEZDOMNOŚCI W POLSCE WYBRANE ASPEKTY STRESZCZENIE RAPORTU Z FAZY DIAGNOZY

PROBLEM BEZDOMNOŚCI W POLSCE WYBRANE ASPEKTY STRESZCZENIE RAPORTU Z FAZY DIAGNOZY PROBLEM BEZDOMNOŚCI W POLSCE WYBRANE ASPEKTY STRESZCZENIE RAPORTU Z FAZY DIAGNOZY DIAGNOZA ZESPOŁU BADAWCZEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU STANDARDY W POMOCY PROBLEM BEZDOMNOŚCI W POLSCE WYBRANE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy

Bardziej szczegółowo

Socjodemograficzny portret

Socjodemograficzny portret Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Socjodemograficzny portret zbiorowosci ludzi bezdomnych województwa podlaskiego Białystok 2012 Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Biuro Forum - ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk tel/fax +4858 341-17-20; tel. kom. +48 504-796-727 e-mail: biuro@pfwb.org.pl; www.pfwb.org.

Biuro Forum - ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk tel/fax +4858 341-17-20; tel. kom. +48 504-796-727 e-mail: biuro@pfwb.org.pl; www.pfwb.org. Sprawozdanie z działalności POMORSKIEGO FORUM na rzecz WYCHODZENIA z BEZDOMNOŚCI w roku 2005 Biuro Forum - ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk tel/fax +4858 341-17-20; tel. kom. +48 504-796-727 e-mail: biuro@pfwb.org.pl;

Bardziej szczegółowo

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Warszawa 2006 a Spis treści Bezdomność w ujęciach definicyjnych 4 Skala i charakter bezdomności 7 Problem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

2011(2) FORUM O BEZDOMNOŚCI BEZ LĘKU

2011(2) FORUM O BEZDOMNOŚCI BEZ LĘKU 2011(2) FORUM O BEZDOMNOŚCI BEZ LĘKU 302 FORUM O bezdomności bez lęku Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na

Bardziej szczegółowo

PROBLEM BEZDOMNOŚCI W POLSCE. WYBRANE ASPEKTY DIAGOZA ZESPOŁU BADAWCZEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

PROBLEM BEZDOMNOŚCI W POLSCE. WYBRANE ASPEKTY DIAGOZA ZESPOŁU BADAWCZEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI PROBLEM BEZDOMNOŚCI W POLSCE. WYBRANE ASPEKTY DIAGOZA ZESPOŁU BADAWCZEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Redakcja Maciej Dębski Gdańsk, czerwiec 2010 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej WYKONAWCA: Ośrodek Analiz Społecznych i Edukacji Kulturowej

Bardziej szczegółowo

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych M A C I E J D Ę B S K I Krzywdzenie dziecka w rodzinie Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych Krzywdzenie dziecka w rodzinie Społeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O BEZDOMNOŒCI BEZ LÊKU 2010 FORUM O bezdomności bez lęku Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach

Bardziej szczegółowo

podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności

podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Mazowieccy Interesariusze Bezdomności. Redakcja Julia Wygnańska

Mazowieccy Interesariusze Bezdomności. Redakcja Julia Wygnańska Mazowieccy Interesariusze Bezdomności Redakcja Julia Wygnańska Warszawa, grudzień 2012 2 Publikacja powstała w ramach projektu Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej pt. Wzmacnianie systemu przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska Białystok 2014 Redakcja: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Halicka Korekta: Krzysztof Rutkowski Projekt graficzny i skład: Konrad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

Badania w pomocy społecznej

Badania w pomocy społecznej Badania w pomocy społecznej Zastosowanie, metody i narzędzia Agnieszka Skowrońska Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania w pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy PRO-NGO Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Standard prowadzenia placówki edukacyjnej. Standard rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo