stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Sprawa nr NCK-ZP/.../12 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) Warszawa, dnia r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp. 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na daną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 3.1. każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt. 2.1 oraz 2.2 niniejszej SIWZ; natomiast pozostałe dokumenty w imieniu wszystkich winien złożyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, od których niniejsza specyfikacja lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku, 3.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 10. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 11. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 13. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za

3 zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo. 14. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. 15. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 16. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: Oferta na stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury. Nie otwierać przed godziną dnia r. 17. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 18. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 7, 10, 11, 14, 15 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 19. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Kompletna oferta powinna zawierać: prawidłowo wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanie, co najmniej 1 usługi polegającej na stworzeniu aplikacji mobilnej lub geolokalizacyjnej wykorzystującej mechanizm API GoogleMaps o wartości co najmniej ,00 zł netto (czterdzieści tysięcy zł netto), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanie, co najmniej 3 usług z zakresu realizacji projektu informatycznego z kategorii aplikacja mobilna o wartości co najmniej ,00 zł netto każda (dwadzieścia tysięcy zł netto), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowania minimum 5 osobowym zespołem, w skład którego wchodzą osoby spełniające poniższe warunki: osoby posiadające minimum 2 letnie doświadczenie w projektowaniu i pracy przy aplikacjach mobilnych pracujących pod kontrolą jednego z systemów operacyjnych: ios, Android, w tym: umiejętność programowania obiektowego, Java, ale też inne języki najlepiej zbliżone do warstwy sprzętowej (C/C++) a także Objective-C osoba posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie w pracy jako analityk systemowy, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz elementy wymagane dla oceny ofert w ramach stosowanych kryteriów: 2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ), 2.2. aktualny wypis/odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ) 2.3. zaparafowany projekt umowy jako jej akceptacja (załącznik nr 4 do SIWZ), 2.4. wykaz zrealizowanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanej, co najmniej 1 usługi polegającej na stworzeniu aplikacji mobilnej lub geolokalizacyjnej wykorzystującej mechanizm API GoogleMaps o wartości co najmniej ,00 zł netto (czterdzieści tysięcy zł netto), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie (załącznik nr 5),

5 2.5. wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, co najmniej 3 usług z zakresu realizacji projektu informatycznego z kategorii aplikacja mobilna o wartości co najmniej ,00 zł netto każda (dwadzieścia tysięcy zł netto) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie (załącznik nr 6) 2.6. wykaz osób, które Wykonawca wyznaczy do realizacji Przedmiotu zamówienia wraz z opisem ich kwalifikacji (załącznik nr 7), 2.7. harmonogram realizacji kolejnych etapów przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do załącznika nr 9 do SIWZ (załącznik nr 11) 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia nie spełnia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia A. Charakter zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa na stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury w zakresie tworzenia aplikacji mobilnej serwisu Mapa Kultury pn. Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych, płatna na podstawie ilości faktycznie przepracowanych przez specjalistów godzin. Zamawiający orientacyjnie przyjmuje, iż realizacja Przedmiotu zamówienia sprowadzać się będzie do realizacji 2 projektów informatycznych, o wielkości między 400 a 1000 roboczogodzin łącznie. W przypadku projektu, który, ze względu na jego charakter będzie realizowany w roku kalendarzowym 2012 czyli do dnia r. (stanowiący załącznik nr 8) Zamawiający orientacyjnie przyjmuje min. 400 godzin roboczych, przy kontynuacji projektu w roku kalendarzowym 2013 czyli do dnia r. (stanowiący załącznik nr 10) przyjmuje min. 150 godzin. B. Przedmiot zamówienia 1. zgodnie z opisem funkcjonalnym aplikacji stanowiącymi załącznik nr 8 i załącznik nr Wytyczne o charakterze technicznym 3. Aplikacja mobilna musi działać na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemów operacyjnych z rodzin: Android oraz ios. 4. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą opierać się na jednej wykonanej już bazie danych MySQL serwisu, jednak z wykorzystaniem warstwy pośredniej tak, aby aplikacja nie miała bezpośredniego dostępu do bazy danych wykonanie warstwy pośredniej nie wchodzi w zakres zamówienia Serwis wykonany jest z użyciem następujących technologii: 4.1. język programowania: obiektowy PHP w wersji 5 i wyższych, 4.2. silnik baz danych: MySQL 5, 4.3. serwer WWW: Apache,

6 4.4. serwer działający w środowisku UNIX, 4.5. dodatkowe technologie: CSS3, Javascript (biblioteka jquery), HTML5. 5. Zamawiający dostarczy dokumentację techniczną oraz kody źródłowe niezbędne do wykonania Zamówienia w dniu podpisaniu umowy. 6. Zamawiający dostarczy architekturę informacji wireframes oraz grafikę niezbędne do wykonania Zamówienia w dniu podpisaniu umowy. C. Standardowy cykl życia projektu 1. Faza przygotowawcza projektu Przedstawiciel Zamawiającego uzgodni z przedstawicielem Wykonawcy zakres prac przy projekcie posiłkując się specyfikacją funkcjonalną strony internetowej i wymaganą specyfikacja aplikacji mobilnej przygotowaną przez Zamawiającego. Po rozpoznaniu potrzeb i charakteru projektu, Wykonawca i Zamawiający uzgodnią harmonogram realizacji projektów, zawierający w szczególności ilość roboczogodzin wymaganej pracy realizowanej w 2012 i 2013 roku, z podziałem na poszczególnych członków zespołu realizatorów. Uzgodniony zostanie również termin realizacji zlecenia, jednakże nie może on przekroczyć terminu określonego w 4 ust. 1. Następnie w terminie do 1 dnia kalendarzowego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia fazy realizacji projektu. Przedstawiciel Zamawiającego udostępni Wykonawcy grafikę oraz wireframes (architekturę informacji) aplikacji. W przypadku nie wykorzystania wszystkich przewidzianych do realizacji I etapu godzin możliwa jest realizacja założeń II etapu w terminie określonym jako zakończenie etapu I. 2. Faza realizacji projektu Członkowie zespołu realizatorów wykonują niezbędne, określone wcześniej w fazie przygotowawczej, prace, przy czym: 2.1. Ilość przepracowanych przez danego specjalistę godzin nie może być większa niż uzgodniona z Zamawiającym Zwieńczeniem realizacji II etapu projektu jest gotowa do instalacji na urządzeniach przygotowanych przez Zamawiającego aplikacja, które Zamawiający udostępni Wykonawcy w momencie rozpoczęcia fazy realizacji projektu Zwieńczeniem realizacji II etapu projektu jest wdrożenie aplikacji mobilnej do sklepów internetowych dedykowanych systemom ios oraz Android. 3. Testowanie i przyjęcie dzieła Przedstawiciel zamawiającego, sam, lub z pomocą wyznaczonego do tego zadania zespołu dokonuje testów aplikacji mobilnej w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia dzieła projektu do akceptacji. W celu ułatwienia pracy obu stronom, poprawki i błędy są zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego, poprzez udostępnioną przez Wykonawcę aplikację do śledzenia błędów. D. Obliczanie wynagrodzenia Wykonawcy oraz tryb płatności W ramach każdego projektu Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości zależnej od uzgodnionej, faktycznie wykonanej pracy. II. Przewidywane możliwości dokonania zmiany postanowień umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1. zaistnienia istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku: 1.1. istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem,

7 1.2. wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia; 2. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Za istotne Zamawiający uznaje okoliczności, które nie były znane Zamawiającemu lub Wykonawcy w dniu otwarcia ofert i które mogą wpłynąć na sposób realizacji zamówienia, w szczególności na termin realizacji. 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy 1. I etap realizacji projektu do dnia 24 grudnia 2012 r. 2. II etap realizacji projektu od dnia 3 stycznia do dnia 10 lutego 2013 r. 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium Znaczenie Stawka godzinowa brutto za specjalistę: Programista ios, Android 80% Stawka godzinowa brutto za specjalistę: Analityk IT 20% Razem 100 % 1. Wykonawca oblicza cenę każdego z kryteriów biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę brutto. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Podczas oceny ofert w/w kryteriów oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: 2.1. kryterium Stawka godzinowa brutto za specjalistę: Programista ios, Android : oferta z najniższą ceną ofertową w/w kryterium uzyska maksymalną ilość punktów C min = 80 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (C min : C b ) x 80 pkt, gdzie: C min - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej, 2.2. kryterium Stawka godzinowa brutto za specjalistę: Analityk IT : oferta z najniższą ceną ofertową w/w kryterium uzyska maksymalną ilość punktów C min = 20 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (C min : C b ) x 20 pkt, gdzie: C min - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej 3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji, do godziny w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie.

8 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie w dniu r. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz (3) wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny (4) informacje o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 11. Komisja Przetargowa Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów. 10. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Panią Taidę Szopę, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel , faks: , godz. 9:00 15:00, w sprawach formalnych: Panią Dorotę Wysocką, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel ; faks: , godz. 9:00 15: Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w pkt 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ

10 8. W sytuacji opisanej w pkt 6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. 10. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Kazimierza Monkiewicza - Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 12. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie wadium. 13. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 12. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

11 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.. 13 Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ dla Wykonawców. 14 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Kazimierz Monkiewicz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury

12 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON:... FAKS:... ADRES . NUMER NIP:.. NUMER REGON:. O F E R TA Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujących cenach: Wartość Podatek Stawka godzinowa brutto za specjalistę netto VAT (%) Programista ios, Android Analityk IT Kwota VAT Cena brutto Część zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom: 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Ofertę niniejszą składamy na... 1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy/Wykonawców) Załącznikami do niniejszej oferty są: 2 1 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ 2 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty

13 Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 24 oraz 22 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 upzp. Wszystkie mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia informacje i oświadczenia złożone przez Wykonawcę/Wykonawców w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

14 Załącznik nr 3 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E D L A O S Ó B F I Z YC Z N YC H w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej upzp. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 upzp na stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury oświadczam: 1. że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp,. 2. a w tym samym nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

15 U M O WA N R _ / Załącznik nr 4 do SIWZ zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu roku, pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numer RIK 71/2006, posiadającym numer NIP: ; o numerze REGON: , reprezentowanym przez: Kazimierza Monkiewicza Zastępcę Dyrektora, Bernardę Ambrożkiewicz Główną Księgową, zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w, wpisanym/ą do prowadzonego przez pod nr, nr NIP:, PESEL/REGON: zwaną/ym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną upzp, zawarta została umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie, w myśl art. 2 ust. 10 upzp, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stworzenie oprogramowania aplikacji mobilnej Narodowego Centrum Kultury zgodnie z opisem i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy. Strona 15 z 35

16 2 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: 1.1. posiada kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne oraz doświadczenie i personel niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w 1 powyżej, 1.2. zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ ) dotyczącymi zakresu prac objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oraz Ofercie złożonej przez Wykonawcę przy czym SIWZ oraz Oferta stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, 1.3. postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową. 2. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia I etapu w terminie do dnia 24 grudnia 2012 r. oraz II etapu w terminie od dnia 3 stycznia 2013 r. do dnia 10 lutego 2013 r Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o dobre praktyki programistyczne właściwe dla programowania obiektowego. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszystkich danych otrzymywanych od Zamawiającego na potrzeby realizacji umowy, w szczególności: 1. Danych dostępowych do serwerów, usług, oraz systemów baz danych Zamawiającego, 2. Danych i wiedzy związanej z procesami organizacyjnymi Zamawiającego, 3. Danych zawartych w bazach danych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. 3. W sytuacji stwierdzenia niedochowania poufności danych wymienionych w ust. 4 powyżej przez Wykonawcę, lub podmiotów pracujących na jego rzecz, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde stwierdzone niedochowanie poufności. 4. W sytuacji nienależytego wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. Strona 16 z 35

17 5. W przypadku stwierdzenie usterki przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia jej przez Zamawiającego. 6. Jeśli okres usuwania usterek wydłuży o więcej niż termin wspomniany w pkt. 5 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dodatkowy dzień zwłoki, aż do momentu usunięcia usterki. 7. W sytuacji odstąpienia od umowy lub jej niewykonania przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości ,00 zł. 8. Strony ustalają, iż w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub niewykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i powstania z tego tytułu szkody po stronie Zamawiającego wyższej niż zastrzeżona kara umowna, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w 1 powyżej Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie wg. następujących stawek: 1.1. stawka godzinowa za specjalistę Android/iOS: zł netto + % podatku VAT, tj. zł brutto, 1.2. stawka godzinowa za specjalistę analityka IT: zł netto + % podatku VAT, tj. zł brutto, 2. całkowite wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn godzinowej stawki brutto za pracę danego specjalisty oraz liczby przepracowanych godzin, 3. kwota wynagrodzenia za pierwszy etap projektu realizowanego w roku kalendarzowym nie może przekroczyć zł netto (słownie: zł netto) 4. kwota wynagrodzenia za drugi etap projektu realizowanego w roku kalendarzowym 2013 nie może przekroczyć kwoty netto ( zł netto), 5. strony zgodnie ustalają, że w odniesieniu do każdego z projektów wynagrodzenie płatne będzie po ukończeniu fazy testowania i przyjęciu dzieła na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 6. O ile z uwagi na swoją wielkość lub złożoność projekt wymaga podzielenia go na etapy, dla każdego z tych etapów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 i 4. Strona 17 z 35

18 7. Wynagrodzenie za poszczególne etapy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę dokumentu księgowego (faktury VAT/rachunku) w terminie do 7 dni od dnia jego doręczenia do siedziby Zamawiającego Zważywszy, że w ramach czynności zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca tworzy dzieła podlegające Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przez co rozumie się: 1.1. aplikację której stworzenie jest przedmiotem umowy w formie wykonywalnego kodu, 1.2. kod źródłowy ww. aplikacji, 1.3. dokumentację ww. aplikacji, 2. Z datą podpisania protokołu zamknięcia ostatniego etapu Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, określonych i znanych w dniu zawarcia umowy w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 90, 631 ze zm.) oraz prawa do kodu źródłowego, gwarantując tym samym Zamawiającemu możliwość wykorzystania utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia tak w całości jaki w części, w dowolnej liczbie projektów stron wykonywanych przez Zamawiającego samodzielnie, lub we współpracy z podmiotami trzecimi. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego następuje bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, dotyczy wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, jako całości oraz do poszczególnych ich elementów (w tym kodu poszczególnych funkcjonalności oraz kodu panelu administracyjnego), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U Nr 90 poz. 631) i obejmuje następujące pola eksploatacji: 3.1. digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, 3.2. utrwalenie i zwielokrotnianie utworu wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Strona 18 z 35

19 utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3.3. wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym, 3.4. wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity, 3.5. sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy utworu, a także składanie oferty w tym zakresie, 3.6. odnośnie utworów stanowiących programy komputerowe dodatkowo: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzenie innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, w szczególności techniką wydruku komputerowego, zapisu na dysku magnetycznym oraz dysku cyfrowym. Wykonawca udziela jednocześnie wyłącznej zgody na rzecz Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych w stosunku do utworów powstałych w związku z realizację przedmiotu zamówienia. W razie ustalenia, nieznanych w trakcie zawarcia umowy, pól eksploatacji, Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie uprawniające Zamawiającego do wykorzystywania utworów także na tych polach eksploatacji. 4. Wykonawca oświadcza, że powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia utwory nie będą obciążone wadami prawnymi. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich, jeśli prawa do utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia lub ich części należą do osób trzecich albo są obciążone prawami osób trzecich (wady prawne). 6. W razie ujawnienia jakiejkolwiek wady prawnej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia Zamawiającemu otrzymanego wynagrodzenia powiększonego o kwotę ,00 zł tytułem kary umownej. 7. Zamawiającemu przysługuje z tego tytułu prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wspomnianej kary umownej. Strona 19 z 35

20 8. W przypadku ujawnienia wady prawnej Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z powództwem wniesionym przez osoby trzecie, w związku z naruszeniem ich praw, w tym w szczególności koszty procesowe, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzone przez Sąd płatności lub odszkodowania. 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów przekazanych mu przez Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 9. O ile w ramach wykonywania przedmiotu umowy powstaje kod źródłowy, lub dokumentacja aplikacji, których wykonanie jest przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w terminie określonym 2 ust 2. niniejszej umowy, ten kod źródłowy i tą dokumentację w formie elektronicznej albo innej formie uzgodnionej ze Zamawiającemu, o ile nie były one stworzone w formie elektronicznej. 10. W przypadku nie przyjęcia przez Zamawiającego projektu stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ realizacja przedmiotu zamówienia obejmować będzie tylko etap (lub etapy) do realizacji w tym roku kalendarzowym Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie postanowień niniejszej umowy są: ze strony Zamawiającego Pani Taida Szopa, tel , lub Pani Joanna Krupa Tel , 2. ze strony Wykonawcy Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie określonym w SIWZ. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibą Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. 4. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy. Strona 20 z 35

21 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: Załącznik nr 1: SIWZ Załącznik nr 2: oferta Wykonawcy Strona 21 z 35

22 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz zrealizowanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanej, co najmniej 1 usługi polegającej na stworzeniu aplikacji mobilnej lub geolokalizacyjnej wykorzystującej mechanizm API GoogleMaps o wartości co najmniej ,00 zł netto (czterdzieści tysięcy zł netto), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie Nr Nazwa usługi Wartość brutto Termin realizacji Zleceniodawca (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy/Wykonawców) Strona 22 z 35

23 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, co najmniej 3 usług z zakresu realizacji projektu informatycznego z kategorii aplikacja mobilna o wartości co najmniej ,00 zł netto każda (dwadzieścia tysięcy zł netto) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie Nr Nazwa usługi Wartość brutto Termin realizacji Zleceniodawca (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy/Wykonawców) Strona 23 z 35

24 Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób które Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z opisami kwalifikacji tych osób, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mówi 2. ust.1.3. SIWZ. Lp. Imię i Nazwisko Rodzaj specjalisty Doświadczenie w latach Opis kwalifikacji (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy/Wykonawców) Strona 24 z 35

25 Opis I etapu tworzenia aplikacji mobilnej Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonanie aplikacji mobilnej Kalendarza Wydarzeń Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury dla serwisu W celu wykonania przedmiotu zamówienia (aplikacji mobilnej) konieczne jest spełnienie szeregu kryteriów technicznych, mających zapewnić prawidłowe działanie, udostępnienie określonych funkcjonalności oraz spójność z aktualnym stanem serwisu. Przy realizacji zamówienia należy wziąć pod uwagę założenia długofalowe, według których serwis wraz z dodatkowymi modułami, takimi jak właśnie aplikacja mobilna będąca przedmiotem zamówienia, ma stać się centralnym systemem informacji o wydarzeniach i instytucjach kulturalnych działających pod auspicjami Ministra Kultury. System ma standaryzować sposób komunikacji i wymiany informacji skierowanych zarówno do odbiorców, jak i animatorów. Wymagania techniczne 1. Aplikacja mobilna będąca przedmiotem zamówienia musi działać na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system Android (od wersji 2.0 Eclair ) oraz Apple ios (wszystkie wersje tego systemu). 2. Aplikacja musi wykorzystywać dostępne w urządzeniach moduły GPS do określania aktualnej lokalizacji użytkownika i proponowania obiektów znajdujących się w jego pobliżu. 3. Aplikacja mobilna powinna pobierać dane z serwera i przechowywać je przez okres miesiąca do przodu, miesiąca do tyłu zapewniając użytkownikowi szybki do nich dostęp przy powtórnym dostępie, również w trybie offline. Przy czym dzień pobrania danych jest punktem odniesienia do liczenia czasu dostępności danych. 4. Dane, którymi zasilana będzie aplikacja pochodzić będą z bazy serwisu Struktura istniejącej bazy danych musi być zachowana. 5. Projekt funkcjonalny aplikacji - architektura informacji zawierająca opis przypadków użycia, a także szablony poszczególnych ekranów aplikacji zostanie dostarczona wraz z grafiką po podpisaniu umowy. 6. Aplikacja musi działać wydajnie w środowisku produkcyjnym, co musi zostać potwierdzone testami przygotowanymi przez Wykonawcę, oraz niezależnymi testami przez Zamawiającego. Wymagania funkcjonalne 1. Nawigacja i struktura: a. nawigacja po aplikacji powinna odbywać się w sposób łatwy i intuicyjny, użytkownik nie powinien mieć problemów z dotarciem do wszystkich sekcji i funkcji aplikacji, b. struktura prezentowanych informacji powinna być spójna i zrozumiała dla użytkownika, c. hierarchia informacji nie powinna być zbyt głęboka, aby nie utrudniać użytkowikowi docierania do wszystkich sekcji, Strona 25 z 35

26 d. elementy ekranu powinny sprzyjać i zachęcać do nawigacji, e. Wireframes zostaną dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy 2. Treść: a. nazewnictwo powinno być spójne i zrozumiałe, b. etykiety przycisków powinny być informatywne (dostarczać pełnej informacji). 3. Komunikaty, informacja zwrotna oraz pomoc: a. komunikaty powinny być zrozumiałem dla zwykłego użytkownika i dostarczać pełnej informacji o statusie wykonywanych operacji, b. komunikaty o błędach powinny sugerować rozwiązanie problemu, c. powinny być dostępne instrukcje oraz podpowiedzi w miejscach, w których użytkownik może mieć jakiekolwiek wątpliwości co do przeznaczenia elementów aplikacji lub jeśli operacja może być dla użytkownika skomplikowana, d. aplikacja powinna udostępniać mechanizm pomocy, która będzie zrozumiała i udostępni użytkownikowi wskazówki, jak wykonać poszczególne operacje. 4. Grafika: a. layout (układ graficzny) zostanie dostarczony Wykonawcy po podpisaniu umowy. 5. Wprowadzanie danych: a. formularze powinny być dopasowane do kontekstu mobilnego, b. dane powinno się wprowadzać intuicyjnie, tam gdzie można pola formularzy powinny być domyślnie wypełnione, c. klawiatury: numeryczna oraz alfabetyczna powinny się automatycznie aktywować w zależności od rodzaju danych do wprowadzenia. Aplikacja mobilna nie może być kopią serwisu internetowego, powinna być zbudowana od podstaw. Należy uwzględnić specyficzny kontekst jej wykorzystania, charakterystykę użytkowników i umożliwić w łatwy sposób wykonywanie typowych zadań. Podczas projektowania interfejsu należy mieć na uwadze następujące kwestie: dostosowanie aplikacji do platformy przestrzeganie konwencji dla poszczególnych systemów operacyjnych (ios, Android), wyeliminowanie zbędnych informacji, które mogłyby odwrócić uwagę użytkownika od wykonywanych zadań, język dostosowany do charakterystyki urządzeń, zwięzłe i zrozumiałe komunikaty, etykiety na przyciskach, dobry kontrast między tłem a tekstem, który ułatwi użytkownikowi czytanie informacji. Opis funkcjonalny Terminologia Serwis Serwis internetowy MapaKultury.pl System Strona 26 z 35

27 Całość elementów związanych z serwisem, czyli serwis panel administracyjny, baza danych oraz aplikacja mobilna będąca przedmiotem zamówienia. Aplikacja Aplikacja mobilna, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Warstwa pośrednia Funkcjonalność (mechanizm, aplikacja) pośrednicząca w wymianie wszystkich danych między bazą danych systemu, a aplikacją mobilną. Aplikacja nie może mieć bezpośredniego dostępu do bazy danych ze względów bezpieczeństwa, jednak wszystkie dane wysyłane i odbierane przez aplikację pochodzą z lub trafiają do bazy danych właśnie przez warstwę pośrednią. CRUD Wykorzystywany w niniejszym dokumencie skrót pochodzący od kolejno: create, read, update, delete; oznacza uprawnienia do odpowiednio: dodawania, wyświetlania, aktualizacji i usuwania; stosowane są również podzbiory, np. RU lub CRD Definicja obiektów Użytkownik Konto stworzone przez osobę korzystającą z serwisu oraz aplikacji. Szlak Dodawany przez użytkownika uszeregowany zbiór artykułów, sam będący artykułem, prezentowany jak np. tu: Wycieczka Dodawany przez użytkownika uszeregowany zbiór punktów na mapie, z nazwą, opisem i zdjęciami Ranga Poziom określający jakość/wiarygodność użytkownika. Poziom określa się za pomocą punktów zdobywanych poprzez przydzielanie ocen przez innych użytkowników. Ocenie podlegają artykuły, wycieczki i komentarze użytkownika Artykuł Podstawowy element systemu - posiadający tytuł, autora, treść, powiązane galerie, tagi, Galeria Zbiór zdjęć powiązany z artykułami. Galeria może zawierać wiele zdjęć, jeden artykuł może mieć wiele galerii, ta sama galeria może być wykorzystana w wielu artykułach. Komentarz Połączony z wątkiem tekstowy komentarz do szlaku, artykułu, wydarzenia, wycieczki, zdjęcia. Posiada treść, datę dodania oraz autora. Wątek Strona 27 z 35

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Rejestracja video trzech

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna

produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług edukacyjnych w ramach cyklu szkoleń dla animatorów kultury programu Kadra Kultury realizowanych w 2015 r.

świadczenie usług edukacyjnych w ramach cyklu szkoleń dla animatorów kultury programu Kadra Kultury realizowanych w 2015 r. Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kampanię społeczną promującą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

produkcję materiałów promocyjnych NCK

produkcję materiałów promocyjnych NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie,

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA 09.08.2013 R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo