Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: I. Zakres zamówienia Realizacja projektu szkoleniowego dla 12 pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, z wybranych zakresów tematycznych. Projekt dofinansowany jest min. w 70 % przez Europejski Fundusz Społeczny (Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, numer konkursu 1/POKL ) i przeznaczony jest na podniesienie umiejętność kadry. Główne zagadnienia tematyczne: Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android (4 dni) Wprowadzenie do modułowości w języku Java (2 dni) Efektywne stosowanie przypadków uŝycia w analizie i projektowaniu systemów informatycznych (3 dni) Wykorzystanie Google Web Toolkit w praktyce (4 dni) Tworzenie komponentów EJB (4 dni) Praktyczne wykorzystanie Spring Framework w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych (2 dni) Łączny czas trwania zajęć: 19 dni szkoleniowe. KaŜdy dzień szkoleniowy powinien trwać 7 godzin szkoleniowych (w których są uwzględnione ewentualne przerwy na kawę oraz przerwa obiadowa), przy czym godzina szkolenia trwa 60 minut. Miejsce szkolenia: Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Zorganizowanie lunchu kaŝdego dnia szkolenia w cenie szkolenia, kawa, herbata ciastka/kanapki w przerwach zajęć. II. Moduły tematyczne wraz z szczegółowym programem zajęć Moduł 1 - Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android 1. Platforma obliczeniowa Androida historia Androida porównanie z Java ME środowisko programistyczne i jego konfiguracja (JDK, Eclipse, Android SDK, ADT) pierwsza aplikacja 2. Podstawowe pojęcia zasoby dostawcy zawartości intencje aktywności 3. Budowanie interfejsu uŝytkownika wybrane kontrolki Androida zarządzanie rozkładem wykorzystanie adapterów Hierarchy Viewer 4. Menu i okna dialogowe typy menu i ich wykorzystanie ładowanie menu za pomocą plików XML projektowanie okien dialogowych zarządzane i niezarządzane okna dialogowe 5. Animacje 2D animacje po klatkowe animacje układu graficznego animacje widoku 6. Usługi zabezpieczeń oparte na połoŝeniu geograficznym model bezpieczeństwa w Androidzie testy zabezpieczeń środowiska wykonawczego usługi oparte na połoŝeniu geograficznym 7. Tworzenie i wykorzystanie usług usługi HTTP (GET, POST, obsługa wyjątków, wielowątkowość)

2 komunikacja międzyprocesowa. 8. UŜycie interfejsów API multimediów i telefonii interfejsy API multimediów interfejsy API telefonii 9. Grafika 3D z wykorzystaniem biblioteki OpenGL podstawy biblioteki OpenGL interfejs pomiędzy OpenGL ES a Androidem wykorzystanie kształtów i tekstur 10. Zarządzanie i organizacja preferencji 11. Aktywne foldery 12. Widgety ekranu początkowego 13. Wyszukiwanie interakcja aktywności z klawiszem wyszukiwania implementacja dostawcy propozycji zastosowanie klawiszy działania 14. Interfejs przetwarzania tekstu na mowę 15. Ekran dotykowy 16. Android Market Moduł 2 - Wprowadzenie do modułowości w języku Java 1. Wstęp modułowość w Javie, potrzeby i moŝliwe korzyści 2. Warstwy w środowisku OSGi 3. Warstwa modułów 4. Warstwa cyklu Ŝycia 5. Warstwa usług 6. Bezpieczeństwo OSGi 7. OSGi w praktyce Moduł 3 - Efektywne stosowanie przypadków uŝycia w analizie i projektowaniu systemów informatycznych 1. Wprowadzenie do przypadków uŝycia 2. Identyfikacja granic systemu 3. Wyznaczanie poziomu szczegółowości 4. Dokumentowanie przypadków uŝycia 5. Zasady pisania scenariuszy 6. Identyfikacja i dokumentowanie scenariuszy alternatywnych 7. Szczegółowy model przypadków uŝycia, uszczegóławianie opisu 8. Zaawansowane relacje na diagramie przypadków uŝycia 9. Model przypadków uŝycia, śledzenie zmian i utrzymanie spójności 10. Przeglądy przypadków uŝycia 11. Rola przypadków uŝycia w procesie wytwórczym oprogramowania Moduł 4 - Wykorzystanie Google Web Toolkit w praktyce 1. Wprowadzenie do RIA współczesne technologie RIA podstawy technologiczne aplikacji RIA w tym AJAX GWT na tle innych technologii RIA w szczególności JSF/Richfaces podstawy tworzenia aplikacji w GWT - Serwlety GenericServlet, ServletRequest, ServletResponse HttpServletRequest, HttpServletResponse, HttpServlet formularze HTML model Ŝądanie-odpowiedź nagłówki, metody GET i POST cykl Ŝycia serwletu: init(), service(), destroy() przetwarzanie parametrów

3 RequestDispatcher ServletContext i atrybuty obsługa błędów 2. Tworzenie aplikacji w GWT - Serwlety podstawowe klasy i interfejsy do obsługi serwletów formularze w HTML model Ŝądanie-odpowiedź nagłówki i metody GET i POST cykl Ŝycia klasy serwletu: inicjacja, obsługa Ŝądań, zakończenie przetwarzanie parametrów RequestDispatcher ServletContext i atrybuty obsługa błędów 3. GWT i sesje pola ukryte w formularzach HTTP ciasteczka zarządzanie sesją dostęp do obiektu HttpSession 4. Bezpieczeństwo aplikacji uwierzytelnianie uŝytkownika kontrola dostępu do zasobów obsługa sesji zapobieganie atakom typu XSS 5. Testowanie i optymalizacja działania aplikacji testowanie warstwy klienckiej aplikacji dzielenie aplikacji na fragmenty pobierane asynchronicznie optymalizacja wielkości aplikacji oraz czasu kompilacji optymalizacja wywołań RPC wykrywanie wąskich gardeł aplikacji w warstwie klienckiej (analiza kodu JavaScript) testowanie warstwy serwerowej aplikacji 6. Google Web Toolkit a narzędzia budowania aplikacji Ant Maven 7. Przegląd moŝliwych integracji GWT z innymi technologiami Servlet + EJB Spring Seam 8. Przegląd bibliotek dodatkowych: przekazywanie obiektów klas encyjnych za pomocą Gilead zapewnienie komunikacji typu ajax-push za pomoca biblioteki gwt-comet. 9. Wady i zalety GWT Moduł 5 - Tworzenie komponentów EJB 1. Podstawy architektury 2. Utrwalanie i usługa EntityManager 3. Odwzorowania obiektowo-relacyjne 4. ZaleŜności zachodzące między encjami 5. Język EJB QL 6. Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące 7. Komponenty sesyjne 8. Komponenty sterowane komunikatami 9. Usługa Timer Service 10. Obsługa transakcji 11. Bezpieczeństwo aplikacji

4 Moduł 6 - Praktyczne wykorzystanie Spring Framework w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych 1. Budowa aplikacji internetowej z uŝyciem Frameworka Spring 3.0 Dodatkowo kaŝdy uczestnik szkolenia otrzyma - w cenie zamówienia - moŝliwość przystąpienia do certyfikowanego egzaminu z Podstaw Zarządzania Wymaganiami certyfikat REQB Foundation Level REQB. III. Wartości dodane dla uczestników projektu 1. Dla wszystkich uczestników ww. projektu zostaną przygotowane specjalne testy tematyczne, które pozwolą na zbadanie wiedzy uczestników szkolenia - przed i po zajęciach z danego modułu (tzw. pre i post testy), a takŝe poprzez porównanie uzyskanych wyników, uczestnicy otrzymają zwrotną wiadomość dotyczącą ewaluacji zdobytej wiedzy. 2. Na prośbę uczestników, programy zajęć mogą zostać dopasowane (w zakresie obowiązującego czasu przeznaczonego na poszczególne ścieŝki szkoleniowe) do aktualnych zainteresowań kursantów. 3. Wybrane ćwiczenia z przedstawionych modułów będą charakteryzować się jednolitymi przykładami, pozwalającymi lepiej zrozumieć materiał, dzięki odwołaniu się do wcześniej zdobytej wiedzy. 4. Po realizacji kaŝdego modułu uczestnicy zajęć będą mogli przez 7 dni kalendarzowych konsultować się drogą elektroniczną z trenerem prowadzącym dane szkolenie, który odpowie na wszystkie dodatkowe pytania, pojawiające się po szkoleniu. 5. Prowadzący zajęcia podczas wyboru materiału do ćwiczeń, będą się kierować jego aktualnością oraz zastosowaniem w codziennej praktyce biznesowej. 6. Uczestnicy poszczególnych modułów, otrzymają po kaŝdych zajęciach Zadania do wykonania w domu, które będą miały na celu utrwalenie zdobytych wiadomości oraz jednocześnie będą wprowadzeniem do kolejnego modułu szkoleniowego. IV. Tryb i terminy realizacji Miejsce przeprowadzenia zajęć KATEDRA MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH ul. Wólczańska 221/223 budynek B18. Terminy realizacji szkoleń: Poz. Nazwa szkolenia Termin realizacji 1 Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android Wprowadzenie do modułowości w języku Java Efektywne stosowanie przypadków uŝycia w analizie i projektowaniu systemów informatycznych 4 Wykorzystanie Google Web Toolkit w praktyce Tworzenie komponentów EJB Praktyczne wykorzystanie Spring Framework w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych Szkolenia odbędą się w powyŝszych terminach. Zmiana terminów moŝe nastąpić na wniosek kaŝdej ze stron, jednakŝe niepóźnej niŝ na 14 dni przed datą szkolenia, którego zmiana dotyczy. Dokładne miejsce realizacji zajęć zostanie ustalone z zamawiającym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. V. Zasady organizacji szkoleń

5 1. Wykonawca zapewnia niezbędny zestaw szkoleniowy: sprzęt komputerowy i oprogramowanie, do przeprowadzenia szkoleń. Na jednego uczestnika szkolenia powinien przypadać jeden kompletny zestaw szkoleniowy (uczestnicy pracują na samodzielnych zestawach - stanowiskach). 2. Wykonawca zapewnia profesjonalną kadrę szkoleniową specjalistów w danej dziedzinie. 3. Szkolenie zostanie przeprowadzone u Zamawiającego, który zobowiązuje się udostępnić salę szkoleniową przystosowaną do prowadzenia szkoleń. Sala zostanie wyposaŝona w projektor multimedialny i ekran do wyświetlania prezentacji. Sala będzie przystosowana do utworzenia 12 stanowisk szkoleniowych oddzielne dla kaŝdego uczestnika szkolenia. 4. KaŜdy Uczestnik otrzyma od Wykonawcy odpowiednie materiały szkoleniowe (forma przygotowania materiałów zaleŝna ma być od rodzaju zajęć), 5. Na zakończenie zajęć słuchacze otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, 6. W przerwie obiadowej (jedna w ciągu dnia) ciepły posiłek, a w czasie krótkich przerw (dwie-trzy dziennie) kawa, herbata. 7. Na zakończenie zajęć Uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne (do wglądu Zleceniodawcy).

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Android 2. Tworzenie aplikacji

Android 2. Tworzenie aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Zwiększamy efektywnośd zespołów projektowych

Zwiększamy efektywnośd zespołów projektowych Zwiększamy efektywnośd zespołów projektowych Katalog szkoleo Ścieżki rozwoju programisty Niezbędnik programisty Technologie G R U P Y S Z K O L E O Najlepsze strategie skutecznych programistów Perspektywa

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Satya Komatineni, Dave MacLean, and Sayed Y. Hashimi All rights reserved

Original edition copyright 2011 by Satya Komatineni, Dave MacLean, and Sayed Y. Hashimi All rights reserved Tytuł oryginału: Pro Android 3 Tłumaczenie: Krzysztof Sawka ISBN: 978-83-246-3586-3 Polish edition copyright Helion 2012 All rights reserved Original edition copyright 2011 by Satya Komatineni, Dave MacLean,

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 04 listopada 2010 roku. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 04 listopada 2010 r.

Łódź, dnia 04 listopada 2010 roku. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 04 listopada 2010 r. Łódź, dnia 04 listopada 2010 roku Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź tel. (42) 663-33-90

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań) Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługa wdroŝenia e-usług samorządowych w ramach projektu pn. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji (wykaz minimalnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Programista Android (całościowy) (kod: AL-ANDROID- COMPLETE) ORAZ MS Excel (przekrojowy) ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

mkioski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

mkioski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ mkioski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 1 z 65 Spis treści 1. Opis ogólny projektu... 4 1.1. Podstawowe funkcjonalności... 6 1.2. Akty prawne... 6 1.3. Inne dokumenty...

Bardziej szczegółowo

OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium OPIS KURSU Nazwa kursu: Języki programowania stron internetowych Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 20 Spis treści Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Cel zamówienia... 5

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/677/12 Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie... 31

Część I Wprowadzenie... 31 Spis treści 5 Przedmowa... 13 O autorze... 17 Podziękowania... 19 Wstęp... 23 Część I Wprowadzenie... 31 Rozdział 1. Wstęp... 33 Co jest omawiane w tym rozdziale?... 34 Technologie użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące aplikacji tworzonej w ramach laboratorium przedmiotu Sieciowe Systemy Baz Danych 2014

Wymagania dotyczące aplikacji tworzonej w ramach laboratorium przedmiotu Sieciowe Systemy Baz Danych 2014 1 z 38 2014-05-17 01:44 Wymagania dotyczące aplikacji tworzonej w ramach laboratorium przedmiotu Sieciowe Systemy Baz Danych 2014 Serwis: FTIMS Kurs: Sieciowe Systemy Baz Danych 2014 Książka: Wymagania

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi:

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Założenia do projektu: Zapewnienie infrastruktury informatyczno telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2015 LEVELUP.PL BIURO LEVELUP TEL. BIURO +48 570-820 030 FACEBOOK: LEVELUPSZKOLENIA

OFERTA 2015 LEVELUP.PL BIURO LEVELUP TEL. BIURO +48 570-820 030 FACEBOOK: LEVELUPSZKOLENIA OFERTA 2015 WWW LEVELUP.PL EMAIL: BIURO@LEVELUP.PL TEL. BIURO +48 570-820 030 SKYPE: BIURO LEVELUP FACEBOOK: LEVELUPSZKOLENIA UL. OLIMPIJSKA 2 GDYNIA 81-538 BIURO p. 216 9:00 15:00 NIP 5862090162 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Siwz. Umowa (Projekt)

Załącznik nr 6 do Siwz. Umowa (Projekt) Umowa (Projekt) Załącznik nr 6 do Siwz nr zawarta w dniu 20 roku pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach : Henryk Jaroszek - Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo