Ocena stanu sanitarnego województwa mazowieckiego w 2008r. SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu sanitarnego województwa mazowieckiego w 2008r. SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA NA TERENIE WOJ. MAZOWIECKIEGO W 2008 R. 7 Zatrucia i zakaŝenia pokarmowe 7 Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową 7 Czynniki chorobotwórcze wyizolowane w ogniskach zakaŝeń przenoszonych drogą pokarmową w 2008 r. 8 Czynniki chorobotwórcze wyizolowane w ogniskach zatruć pokarmowych w 2007 r. 8 Salmonellozy ( jelitowe i pozajelitowe) 9 Dur brzuszny 10 Czerwonka 10 Tasiemczyce 10 Włośnica 10 Wirusowe zapalenia wątroby 10 Wirusowe zapalenie wątroby typu A 10 Wirusowe zapalenie wątroby typu B 11 Wirusowe zapalenie wątroby typu C 11 Odra 12 Świnka, róŝyczka, krztusiec 12 Program eradykacji polio 14 Zachorowania na grypę 14 Legioneloza 14 Borelioza z Lyme 14 Wścieklizna 15 TęŜec 15 Botulizm 16 Posocznice 16 Malaria 16 ZakaŜenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS 16 Nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych 16 OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2008 ROKU. 19 Stan techniczny i funkcjonalność obiektów. 20 Utrzymanie czystości bieŝącej i porządku. 21 Dezynfekcja 23 Sterylizacja 23 Dezynsekcja i deratyzacja 25 2

2 Postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania 25 Współpraca z Zespołami Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych 25 STAN SANITARNO-HIGIENICZNY ZAKŁADÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU Wnioski: 30 Jakość wody przeznaczonej do spoŝycia 31 Wprowadzenie 31 Jakość wody 31 Studnie publiczne 32 Ujęcia wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spoŝycia przez ludzi. 32 Ocena jakości wody w kąpieliskach opartych na wodach powierzchniowych 32 Monitoring zanieczyszczeń powietrza 32 Pył zawieszony PM10 32 Metale cięŝkie w pyle PM10 33 Benzo(a)piren w pyle PM10 33 Pył PM2,5 i benzo(a)piren w pyle PM2,5 33 Dwutlenek siarki 33 Dwutlenek azotu 33 Formaldehyd 33 Fenol 33 Benzen, toluen, ksylen 33 Uzdrowisko w Konstancinie Jeziornie 34 Podsumowanie 34 Stan sanitarny obiektów uŝyteczności publicznej 34 Hotele 34 Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuaŝu i odnowy biologicznej 34 Ustępy publiczne i toalety ogólnodostępne 35 Zakłady i domy pogrzebowe, środki do transportu zwłok 35 Domy pomocy społecznej oraz inne placówki zapewniające całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi 35 Środki transportu 35 Dworce 36 Pomiary poziomu dźwięku hałasu wewnątrz pomieszczeń 36 STAN HIGIENICZNO SANITARNY ZAKŁADÓW PRACY 37 STAN HIGIENY RADIACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2008 R. 38 SPRAWOZDANIE OPISOWE W ZAKRESIE HIGIENY śywności śywienia I PRZEDMIOTÓW UśYTKU. 42 3

3 Obszar i liczba ludności województwa 42 Ocena sytuacji kadrowej 42 Charakterystyka stanu sanitarnego obiektów Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŝytku 45 Opis stanu sanitarnego poszczególnych grup obiektów 48 Obiekty produkcji Ŝywności 48 Wytwórnie lodów 48 Automaty do lodów 52 Wytwórnie tłuszczów roślinnych i mieszanin tłuszczów zwierzęcych z roślinnymi 54 Piekarnie 55 Ciastkarnie 59 Przetwórnie owocowo warzywne i grzybowe 64 Browary i słodownie 66 Wytwórnie napojów bezalkoholowych i rozlewnie piwa 67 Wytwórnie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i stołowych 69 Zakłady garmaŝeryjne 70 Zakłady przemysłu zboŝowo młynarskiego 73 Wytwórnie makaronów 75 Wytwórnie wyrobów cukierniczych 77 Wytwórnie kocentratów spoŝywczych 80 Wytwórnie octu, majonezu i musztardy 81 Wytwórnie chrupek, chipsów i praŝynek 82 Wytwórnie suplementów diety 83 Wytwórnie środków spoŝywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego 84 Wytwórnie substancji dodatkowych 85 Cukrownie 86 Inne wytwórnie Ŝywności 86 Obiekty obrotu Ŝywnością 89 Informacje ogólne opis stanu sanitarnego poszczególnych rodzajów obiektów Ŝywności i Ŝywienia 89 Sklepy spoŝywcze 90 Identyfikowalność ( krok w przód, krok w tył ) 91 Supermarkety i Hipermarkety 94 Identyfikowalność ( krok w przód, krok w tył ) 96 Kioski 99 Magazyny hurtowe 101 Obiekty ruchome i tymczasowe 104 Identyfikowalność 105 Środki transportu 106 4

4 Inne obiekty obrotu Ŝywnością 106 Zakłady Ŝywienia zbiorowego zamknięte 107 Stołówki pracownicze 108 Bufety przy zakładach pracy 110 Identyfikalność dostawców 111 Stołówki w domach wczasowych 112 Identyfikalność dostawców: 112 Informacje uzupełniające 113 Bloki Ŝywienia w szpitalach 113 Identyfikalność dostawców: 113 Kuchnie niemowlęce 115 Bloki Ŝywienia w sanatoriach i prewentoriach 115 Bloki Ŝywienia w domach opieki społecznej 115 Identyfikalność dostawców: 115 Stołówki w Ŝłobkach i domach małego dziecka 117 Identyfikowalność dostawców: 117 Stołówki szkolne 118 Identyfikowalność dostawców: 118 Stołówki w bursach i internatach 120 Identyfikowalność dostawców: 120 Stołówki na koloniach/półkoloniach obozach/zimowiskach 120 Stołówki w przedszkolach 120 Identyfikowalność dostawców: 121 Stołówki w domach dziecka i młodzieŝy 122 Identyfikowalność dostawców: 123 Stołówki studenckie 123 Identyfikowalność dostawców: 123 Stołówki w zakładach specjalnych i wychowawczych 123 Identyfikowalność dostawców: 124 Zakłady usług cateringowych 124 Identyfikowalność dostawców: 124 Inne zakłady Ŝywienia 125 Zakłady Ŝywienia zbiorowego otwarte 126 Identyfikalność dostawców: 127 Wagony gastronomiczne (restauracyjne i barowe) 129 Zakłady małej gastronomii 129 Wytwórnie i miejsca obrotu materiałami i wyrobami rzeznaczonymi do kontaktu z Ŝywnością 130 5

5 Obiekty produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami 131 Graniczna kontrola sanitarna 133 Działania w ramach systemu RASFF 134 Zatrucia pokarmowe 135 Współpraca z inspekcją weterynaryjną 136 Współpraca z mediami 138 Działalność w zakresie higieny Ŝywienia 139 Bloki Ŝywienia w szpitalach 139 Bloki Ŝywienia w domach opieki społecznej 140 Stołówki w Ŝłobkach 140 Stołówki szkolne 141 Stołówki w bursach i internatach 141 Stołówki na koloniach półkoloniach i obozach 141 Stołówki w przedszkolach 141 Stołówki w domach dziecka i młodzieŝy 142 Stołówki w zakładach specjalnych i wychowawczych 142 Wnioski 142 Działalność laboratoryjna w zakresie higieny Ŝywności i przedmiotów uŝytku 142 Jakość zdrowotna krajowych środków spoŝywczych 146 Omówienie wybranych grup kwestionowanych środków spoŝywczych produkcji krajowej, z unii europejskiej i importu 148 Ocena jakości zdrowotnej mleka i jego przetworów 152 Jakość zdrowotna importowanych środków spoŝywczych 154 Ocena jakości środków spoŝywczych w zakresie azotanów 156 Analiza pozostałości pestycydów 156 Działalność laboratoryjna w zakresie przedmiotów uŝytku 156 Wnioski 158 Nadzór nad suplementami diety 158 Podsumowanie i wnioski 159 STAN SANITARNY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2008 ROKU ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 161 OCENA STANU SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2008 ROKU 165 6

6 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2008 R. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie Chorób zakaźnych w województwie mazowieckim. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. mazowieckim w zakresie Zwalczania Chorób Zakaźnych monitorują i analizują sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych na obszarze województwa. W ramach bieŝącego monitoringu zachorowań na grypę prowadzony jest program Sentinel z cotygodniowym raportowaniem do PZH Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy (w okresie od do i od do 31.12), o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę. Ponadto prowadzony jest nadzór całoroczny nad grypą w postaci dwutygodniowych (w okresie od 1.05 do 30.04), tygodniowych (w okresie od 1.01 do i od 1.10 do 31.12) i dziennych meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę. Przygotowywane są równieŝ i przesyłane do Państwowego Zakładu Higieny dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne meldunki i sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakaŝeniach i zatruciach. Pracownicy PSSE opracowują wywiady epidemiologiczne, które po weryfikacji, przeanalizowaniu i uzupełnieniu w WSSE są przesyłane do PZH. Pracownicy Nadzoru Chorób Zakaźnych WSSE i wszystkich PSSE, prowadzą czynne poradnictwo (osobiście i telefonicznie) w zakresie wszystkich jednostek chorobowych raportowanych przez lekarzy do Inspekcji Sanitarnej oraz informują osoby wyjeŝdŝające poza granice Polski o rodzajach zagroŝeń zdrowotnych jakie mogą napotkać podróŝujący do krajów tropikalnych. Wśród informacji przekazywana jest takŝe wiedza dotycząca profilaktyki zakaŝeń oraz ogólnych zasad higienicznosanitarnych. Zatrucia i zakaŝenia pokarmowe Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową W 2008 roku na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano 49 ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową, zachorowało 929 osób, więcej o 27 osób w porównaniu z rokiem 2007, w którym zatruciu/zakaŝeniu pokarmowemu uległy 902 osoby w 62 ogniskach. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zachorowań, były wirusy rota, noro i adeno, które stwierdzono w 42,85 % ognisk. W 1 ognisku (2 % wszystkich ognisk) stwierdzono zakaŝenie wywołane wirusem zapalenia wątroby typu A. Znacznie rzadziej w porównaniu z rokiem 2007 przyczyną zachorowań było zakaŝenie pałeczką Salmonella enteritidis, która w roku 2008 spowodowała zakaŝenia pokarmowe tylko w 16,32 % ognisk. W laboratorium oddziału epidemiologii WSSE w Warszawie badania serologiczne, bakteriologiczne i od 2007 r. wirusologiczne kału (metodą lateksową) osób chorych, wykonywane są w ramach nadzoru w ogniskach zakaŝeń przenoszonych drogą pokarmową, co z pewnością poprawia wykrywalność czynników etiologicznych. 7

7 Czynniki chorobotwórcze wyizolowane w ogniskach zakaŝeń przenoszonych drogą pokarmową w 2008 r. Liczba ognisk 49 Rotawirusy 8 Norowirusy 8 Ogółem zachorowało 929 osób Rotawirusy + adenowirusy - 1 Rotawirusy + norowirusy - 3 Norowirusy + rotawirusy + adenowirusy - 1 WZW A - 1 E. coli O 44-1 Salmonella enteritidis - 12 Clostridium difficile 1 Grzyby (krowiak podwinięty) - 1 Czynnik nieustalony 12 Czynniki chorobotwórcze izolowane w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową w woj. mazowieckim w 2008 r. S. enteritidis E. coli Clostridium difficile Rota+adeno+noro WZW A Grzyby Czynnik nieustalony Czynniki chorobotwórcze wyizolowane w ogniskach zatruć pokarmowych w 2007 r. 8 Liczba ognisk 62 S. enteritidis - 17 Ogółem zachorowały 902 osoby S. typhimurium - 2 S. anatum - 1 Clostridium difficile - 4 Campylobacter jejuni - 1 Rotawirusy / adenowirusy - 2 Rotawirusy - 2

8 Norowirusy - 14 Grzyby ( zarodniki gołąbka) - 1 Włośnie - 1 E.coli - 1 Czynnik nieustalony - 16 Czynniki chorobotwórcze wyizolowane w ogniskach przenoszonych drogą pokarmową w woj. mazowieckim w 2007 r. S. enteritidis S. typhimurium S. anatum Clostridium difficile Campylobacter jejuni Rota+adeno+noro E.coli Włośnie Grzyby Czynnik nieustalony Analizując czynniki chorobotwórcze będące przyczyną zakaŝeń przenoszonych drogą pokarmową w ogniskach w roku 2008 moŝna zauwaŝyć dalszy wzrost liczby ognisk z ustalonym i potwierdzonym czynnikiem etiologicznym. W 75,51 % ognisk (o 1, 32 % więcej niŝ w roku 2007 ) udało się wyizolować określony czynnik chorobotwórczy. Salmonellozy ( jelitowe i pozajelitowe) w latach: zachorowań (1373 hospitalizacje) zachorowań (1427 hospitalizacje) zachorowań (1072 hospitalizacje) zachorowań (1052 hospitalizacje) zachorowania (899 hospitalizacji) W 2008 roku w województwie mazowieckim odnotowano 1562 zachorowania spowodowane zakaŝeniem pałeczkami Salmonella, wśród tej grupy było hospitalizowanych 899 osób. Liczba zachorowań stopniowo zmniejsza się jak widać w zestawieniu. W porównaniu z rokiem 2007 ogólna liczba zachorowań zmniejszyła się o 127, liczba hospitalizacji o 153. Zapadalność w 2008 roku zmniejszyła się o 4,66/ w stosunku do roku 2007 i wynosi 30,06/

9 Dur brzuszny W 2008 roku na terenie województwa mazowieckiego nie zarejestrowano Ŝadnego zachorowania na dur brzuszny. Czerwonka W 2008 roku zarejestrowano 4 zachorowania na czerwonkę (zapadalność 0,07/ ), o 2 mniej niŝ w roku W 2 przypadkach stwierdzono zakaŝenie Shigella sonnei, w 1 przypadku Shigella flexneri i w 1 Shigella boydii. ZakaŜenie serotypem sonnei stwierdzono u dwojga młodych ludzi (17 letniego męŝczyzny i 29 letniej kobiety), którzy zachorowali po pobycie za granicą (w Portugalii i w Indiach). ZakaŜenie typem boydii wystąpiło u 31 letniej kobiety, która powróciła z Indii i Nepalu. Na czerwonkę wywołaną Shigella flexneri zachorowała i była hospitalizowana, 9 letnia dziewczynka, obywatelka Czeczeni, przebywająca w Polsce w ośrodku dla uchodźców. W tym samym roku w Polsce odnotowano 32 zachorowania, zapadalność 0,61/ Tasiemczyce W 2008 roku w województwie mazowieckim zarejestrowano 13 zachorowań na tasiemczyce, w 9 przypadkach stwierdzono inwazje Taenia species, w 1 przypadku zakaŝenie T. solium u 33 letniego męŝczyzny oraz w 1 przypadku zakaŝenie bruzdogłowcem szerokim, które u 71 letniej pacjentki przebiegało bezobjawowo. Większość zachorowań miała związek ze spoŝywaniem surowego mięsa. Zarejestrowano równieŝ 2 zachorowania na bąblowicę - kobieta lat 28, po spoŝyciu jagód zbieranych w lesie oraz 11 letni chłopiec, u którego nie ustalono sposobu zakaŝenia. Włośnica W roku 2008 w województwie mazowieckim nie zarejestrowano zachorowań na włośnicę. Wirusowe zapalenia wątroby WaŜnym problemem epidemiologicznym w województwie mazowieckim, podobnie jak w całej Polsce są nadal zakaŝenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C. Stale pojawiające się nowe zakaŝenia tymi wirusami są wskaźnikiem skuteczności (bądź braku skuteczności ) działań zapobiegających zakaŝeniom przenoszonym drogą naruszenia ciągłości tkanek. Większość zakaŝeń spowodowana jest wykonywaniem inwazyjnych zabiegów medycznych, ale do zakaŝenia moŝe dochodzić równieŝ w gabinetach kosmetycznych (tatuaŝe, zakładanie kolczyków), gabinetach akupunktury, jeśli zabiegi wykonywane są sprzętem niesterylnym oraz drogą kontaktów seksualnych i przy doŝylnym stosowaniu narkotyków. Nowym problemem staje się zwiększona liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, co być moŝe jest zwiastunem rozpoczynającej się epidemii wyrównawczej. Wirusowe zapalenie wątroby typu A W roku 2008 na terenie województwa zaobserwowano znaczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu A zarejestrowano 57 przypadków (zapadalność 1,09/ ). Dla porównania w roku ubiegłym było 10 przypadków (zapadalność 0,19/ ), w roku (zapadalność 0,36/ ), przypadków (zapadalność 0,11/ ). Podobna tendencja jest obserwowana równieŝ na terenie całego kraju. W 2008 roku zarejestrowano w Polsce 209 przypadków zachorowań na WZW A (zapadalność 0,54/ ) w roku ubiegłym 10

10 42 przypadki (zapadalność 0,11/ ), w roku (zapadalność 0,28/ ), w (zapadalność 0,14/ ). Spośród wszystkich 57 przypadków zarejestrowanych w województwie mazowieckim, zachorowania u 13 osób wystąpiły w dniach r. po pobycie w Egipcie w tym samym terminie (w dniach r. wyjazd zorganizowany przez jedno biuro podróŝy). 6 osób zachorowało w róŝnych terminach po powrocie z wakacji spędzanych poza granicami Polski (Egipt, Chile, Rumunia, Rosja, Ukraina). Ponad 33% zachorowań nastąpiło po wyjazdach poza granice Polski. Na przełomie sierpnia i września 2008 r. zarejestrowano ognisko WZW A, które wystąpiło wśród 7 uczestników wesela. Mimo usilnych starań pracowników inspekcji sanitarnej we współpracy z NIZP - PZH nie udało się ustalić źródła ani nośnika zakaŝenia w tym ognisku. Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A na Mazowszu stanowi 27,27 % liczby zachorowań na tę chorobę w Polsce. Wirusowe zapalenie wątroby typu B W województwie mazowieckim obserwuje się powolny spadek zachorowań na ostre wirusowe zapalenia wątroby typu B. W 2008 roku zarejestrowano 48 przypadków ostrego WZW typu B, czyli o 17 przypadków mniej niŝ w roku ubiegłym. Nadal natomiast utrzymuje się wysoka liczba wykrywanych przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B. W roku 2008 wykryto 131 zachorowań, o 25 więcej niŝ w roku W województwie mazowieckim zapadalność w roku 2007 wynosiła 3,30/ i była niŝsza od zapadalności w Polsce (3,83/ ). Podobna tendencja utrzymuje się w roku ,44/ w województwie mazowieckim i 3,5/ w Polsce. Wirusowe zapalenie wątroby typu C Eksperci szacują, Ŝe ok. 1,4 % populacji w Polsce moŝe być zakaŝone wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). W województwie mazowieckim nieco zmniejszyła się liczba zarejestrowanych przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C. W roku 2008 w województwie mazowieckim zarejestrowano 427 zachorowań, zapadalność 8,21/ (w Polsce 2355 zachorowań, zapadalność 6,17/ ) W województwie mazowieckim u 878 osób wykryto przeciwciała anty/hcv, zapadalność 16,9/ i jest nieco wyŝsza niŝ w Polsce (13,69/ ). W roku 2007 zarejestrowano 503 zachorowania, zapadalność wynosiła 9,71/ (w Polsce 7,21/ ). Zapadalność na WZW A, B, C w województwie mazowieckim w latach Zapadalność na WZW A WZW B WZW C 11

11 Zapadalność na WZW A, B, C w Polsce w latach Zapadalność na WZW A WZW B WZW C Odra W 2008 r. w województwie mazowieckim zarejestrowano 2 zachorowania na odrę (1 potwierdzone badaniem serologicznym u 7 miesięcznego dziecka narodowości romskiej i 1 prawdopodobne, na podstawie obrazu klinicznego u osoby dorosłej). Zapadalność 0,03/ jest ponad 8 krotnie niŝsza niŝ w Polsce. W tym samym czasie w Polsce zarejestrowano 97 zachorowań, zapadalność 0,25/ W 2007 roku w województwie mazowieckim zarejestrowano 22 zachorowania na odrę, w 2006 r. 52 zachorowania, w 2005 r. 1 zachorowanie, w 2004 r. 4 zachorowania. Zapadalność na odrę w latach w woj. mazowieckim i w Polsce Zapadalność na ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 woj..mazowieckie Polska Świnka, róŝyczka, krztusiec W przypadku chorób wieku dziecięcego: róŝyczki, krztuśca, nagminnego zapalenia przyusznic (świnki), obserwuje się cykliczną występującą co kilka lat zmienność ilości zachorowań. 12

12 Zapadalność na świnkę, róŝyczkę,krztusiec w woj. mazowieckim Zapadalność na świnka róŝyczka krztusiec Zapadalność na świnkę,róŝyczkę,krztusiec w Polsce Zapadalność na świnka róŝyczka krztusiec W roku 2008 w województwie mazowieckim zarejestrowano zachorowań na róŝyczkę, zapadalność obniŝyła się o 5,39/ w stosunku do poprzedniego roku i wynosiła 24,79/ W tym samym roku w Polsce zarejestrowano zachorowania na tę chorobę, a zapadalność w Polsce wynosiła 34,48/ W 2008 roku liczba zachorowań na świnkę w województwie mazowieckim utrzymywała się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim i wynosiła 412 przypadków, zapadalność wynosiła 7,93/ i była podobna do zapadalności w Polsce (8,58/ ). W roku 2008 w województwie mazowieckim zarejestrowano zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego liczbę zachorowań na krztusiec było to 411 przypadków, w tym 324 potwierdzonych, 24 prawdopodobnych, 63 moŝliwych. Zapadalność w roku 2008 wynosiła 7,91/ , natomiast w roku ,52/ Na terenie Polski w roku 2008 zapadalność na krztusiec była nieznacznie niŝsza i wynosiła 5,68/

13 Program eradykacji polio W województwie mazowieckim prowadzone są stałe działania mające na celu zwiększenie zgłaszalności i wirusologicznej weryfikacji ostrych poraŝeń wiotkich, w związku z moŝliwością przywlekania wirusa polio z regionu Afryki i Azji. W roku 2008 zarejestrowano 1 przypadek ostrego poraŝenia wiotkiego u 12 letniego chłopca. Na podstawie wykonanych badań wykluczono poliomyelitis. Rozpoznano wiotki niedowład czterokończynowy w przebiegu zespołu Guillain - Barre. W 2007 roku zarejestrowano 2 zachorowania przebiegające z objawami ostrych poraŝeń wiotkich u dzieci do 15 r.ŝ. Wykonane badania diagnostyczne pozwoliły wykluczyć zakaŝenie wirusem polio. Zachorowania na grypę W województwie mazowieckim na bieŝąco monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna i wirusologiczna zachorowań na grypę/grypopodobne. Na całkowitą liczbę zachorowań na grypę/grypopodobne w 2008 roku składają się zachorowania w okresie zimowo-wiosennym oraz jesienno-zimowym, naleŝące do sezonu epidemicznego 2007/2008 i sezonu 2008/2009. W tym samym okresie czasu w Polsce zarejestrowano zachorowania na grypę lub zakaŝenia grypopodobne. W województwie mazowieckim szczyt zapadalności wystąpił w lutym i marcu. W 2008 roku w ramach nadzoru nad grypą w systemie SENTINEL brało udział 33 lekarzy obejmujących opieką osób. Pobrano 7 wymazów z gardła od chorych z podejrzeniem grypy, wirusów nie wyizolowano. Legioneloza Legioneloza jest chorobą bakteryjną wywołaną bakteriami z rodzaju Legionella, moŝe przebiegać pod postacią cięŝkiego zapalenia płuc lub łagodnie z objawami grypopodobnymi. ZakaŜenie następuje drogą oddechową poprzez inhalację aerozolu wodno-powietrznego zawierającego pałeczki Legionella. W województwie mazowieckim od roku 2003 gdy rozpoznano tylko 1 przypadek, rejestruje się wzrost zachorowań na legionelozę. Ma to związek z większymi moŝliwościami diagnozowania chorych w kierunku zakaŝenia pałeczkami Legionella oraz większą świadomością choroby wśród lekarzy i pacjentów. W roku 2008 w województwie mazowieckim zarejestrowano 11 (o 9 mniej niŝ w roku 2007), a w Polsce 20 (równieŝ o 9 mniej niŝ w roku poprzednim) zachorowań na legionelozę. Zapadalność w województwie mazowieckim wynosi obecnie 0,21/ i jest 4 krotnie wyŝsza niŝ w Polsce (0,05/ ). Borelioza z Lyme W województwie mazowieckim w 2008 roku zarejestrowano 723 zgłoszone przypadki zachorowań i jest to o 80 przypadków mniej niŝ w roku Zapadalność na boreliozę w województwie mazowieckim obniŝyła się z 15,5/ w roku 2007 do 13,91/ w roku bieŝącym. Najwięcej zachorowań rejestruje się w powiatach północno-wschodnich województwa mazowieckiego siedleckim, łosickim i sokołowskim. Tendencja taka utrzymuje się od kilku lat. W Polsce zarejestrowano ogółem 8248 zachorowań na boreliozę, co stanowi zapadalność 21,63/

14 Zapadalność na Zapadalność na boreliozę w powiatach woj. mazowieckiego w 2007 r. Ostrołęka Płock Radom Siedlce Białobrzegi Ciechanów Garwolin Gostynin Grodzisk Grójec Kozienice Legionowo Lipsko Łosice Maków Mińsk Mława Nowy Dwór Ostrów Otwock Piaseczno Płońsk Pruszków Przasnysz Przysucha Pułtusk Sierpc Sochaczew Sokołów Szydłowiec Stołeczne OŜarów Wołomin Wyszków Węgrów Zwoleń śuromin śyrardów borelioza Zapadalność na Zapadalność na boreliozę w powiatach woj. mazowieckiego w 2008 r. Ostrołęka Płock Radom Siedlce Białobrzegi Ciechanów Garwolin Gostynin Grodzisk Grójec Kozienice Legionowo Lipsko Łosice Maków Mińsk Mława Nowy Dwór Ostrów Otwock Piaseczno Płońsk Pruszków Przasnysz Przysucha Pułtusk Sierpc Sochaczew Sokołów Szydłowiec Stołeczne OŜarów Wołomin Wyszków Węgrów Zwoleń śuromin śyrardów Borelioza Wścieklizna W Polsce zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę oparte jest na uodpornieniu biernym (surowica przeciw wściekliźnie) i czynnym (szczepienie osób, które zostały pokąsane przez zwierzę podejrzane o wściekliznę lub gdy śluzówki i/lub zraniona skóra miały kontakt ze śliną zwierzęcia podejrzanego o zachorowanie). Taka profilaktyka przynosi bardzo dobre efekty. W roku 2008, tak jak w 2007 nie było zachorowań na wściekliznę. W 2008 roku na terenie województwa mazowieckiego zaszczepiono przeciw wściekliźnie 761 osób. Na terenie Polski takich szczepień wykonano TęŜec Dzięki obowiązkowym masowym szczepieniom prowadzonym w Polsce od 1960 roku sytuacja epidemiologiczna tęŝca jest bardzo korzystna zarówno w województwie mazowieckim jak i w całym kraju. W roku 2008 w województwie mazowieckim nie zarejestrowano zachorowań na tęŝec. W Polsce było ich 14, o 5 mniej niŝ w roku poprzednim. 15

15 Botulizm W 2008 roku zarejestrowano 3 przypadki zatrucia toksyną botulinową typu B (badanie potwierdzające w surowicy krwi chorych wykonano w PZH). Produkty podejrzane o spowodowanie zatrucia to: mięso pasteryzowane w słoiku własnej produkcji, szynka konserwowa w słoiku kupiona w sklepie oraz konserwa rybna kupiona i spoŝyta poza granicami, ale zachorowanie nastąpiło na terenie Polski. Nie udało się zbadać próbek Ŝywności podejrzanej o spowodowanie zatrucia. Wszystkie osoby zatrute jadem kiełbasianym wyzdrowiały. Posocznice W województwie mazowieckim wzrasta liczba zgłaszanych przypadków posocznic. W 2008 roku zarejestrowano 103 przypadki posocznicy gronkowcowej (o 9 więcej niŝ w roku 2007), 61 przypadków posocznicy bakteryjnej noworodków (o 13 więcej niŝ w roku poprzednim) oraz 48 przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej (o 14 więcej niŝ w roku poprzednim). W Polsce obserwuje się wzrost zachorowań o cięŝkim przebiegu, występowały zachorowania wywołane meningokokami grupy B, C i W135/Y. W województwie mazowieckim w roku 2008 zarejestrowano 41 przypadków (o 7 więcej niŝ w roku 2007) posocznicy meningokokowej (zapadalność 0,78/ ), 26 przypadków (o 7 więcej niŝ w roku poprzednim) meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (zapadalność 0,5/ ) oraz 3 przypadki (o 1 mniej niŝ w roku poprzednim) meningokokowego zapalenia mózgu (zapadalność 0,05/ ) Dla porównania zapadalność w Polsce na posocznicę meningokokową wynosiła 0,63/100000, na meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 0,56/ natomiast na meningokokowe zapalenie mózgu 0,02/ Malaria W województwie mazowieckim zarejestrowano 2 przypadki zachorowania na malarię. Do o zakaŝenia doszło na kontynencie afrykańskim w Nigerii. Obydwa przypadki choroby były spowodowane zakaŝeniem pierwotniakiem Plasmodium falciparum. Zachorowała kobieta lat 41 na stałe mieszkająca w Nigerii w ciągu 2 dni po przyjeździe do Polski oraz męŝczyzna lat 51, obywatel Nigerii, na stałe mieszkający w Polsce, po powrocie z 3 tygodniowego pobytu w Afryce w czasie którego nie stosował chemioprofilaktyki malarii. ZakaŜenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS W 2008 roku w województwie mazowieckim zarejestrowano 113 osób, u których wykryto zakaŝenie wirusem HIV. Liczba osób, u których wykryto HIV wzrosła o 39 w stosunku do 2007 roku. W 2008 roku zanotowano 3 zgony, których przyczyną była zachorowanie na AIDS. W roku 2007 spośród osób zakaŝonych wirusem HIV zachorowanie na AIDS stwierdzono u 8 osób i jest to o 1 osobę mniej niŝ w roku Nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych Na podstawie analizy sprawozdania rocznego ze szczepień ochronnych MZ-54, w 2008 roku szczepieniami wg Programu Szczepień Ochronnych objęto dzieci i młodzieŝy do lat 19. Liczba ta uległa zwiększeniu o w porównaniu do roku 2007, co świadczy o dobrej współpracy 16

16 inspekcji sanitarnej z placówkami realizującymi szczepienia ochronne i skuteczności działań w ramach nadzoru nad realizacją szczepień i przekazywaniem kart uodpornienia. W ramach nadzoru nad realizacją szczepień w 2008 roku działalnością kontrolną objęto 1023 zakłady opieki zdrowotnej, wykonujące szczepienia ochronne w 1485 punktach szczepień (z uwzględnieniem oddziałów noworodkowych). Przeprowadzono w nich 1560 kontroli wg jednolitych procedur zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Skontrolowane punkty szczepień spełniają wymagania jakim powinny odpowiadać gabinety o charakterze zabiegowym. W niektórych punktach szczepień stwierdzono uchybienia, na które wydano stosowne zalecenia pokontrolne. Wykonanie zaleceń weryfikowane było podczas kontroli sprawdzających. Stwierdzone uchybienia: w 92 punktach szczepień braki i opóźnienia w terminach realizacji szczepień; w 108 punktach szczepień nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej szczepień, w tym: niezgodność liczby kart uodpornienia z liczbą osób zapisanych do danego świadczeniodawcy (58), niedokładne prowadzenie dokumentacji dotyczącej szczepień (24), niepełna dokumentacja dotycząca przekazywania kart uodpornienia między świadczeniodawcami (10), niepełna dokumentacja dotycząca niepoŝądanych odczynów poszczepiennych (1), braki w dokumentacji dotyczącej gospodarki preparatami szczepionkowymi (4), brak rejestru kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym (1), braki (niesystematyczne wpisy) w rejestrze kontroli temperatury w urządzeniach chłodniczych (5), nieprawidłowości w zakresie sprawozdań (5); w 48 punktach szczepień brak lub niekompletne procedury: postępowania poekspozycyjnego, higienicznego mycia rąk, sprzątania i dezynfekcji powierzchni, postępowania z odpadami medycznymi, postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych. Sprawozdanie roczne ze szczepień ochronnych (MZ-54) za rok 2008 wykazało wysoki stopień uodpornienia w poszczególnych rocznikach dzieci i młodzieŝy objętych sprawozdaniami: p/gruźlicy 99,8%, p/wzw B dzieci w 2 roku Ŝycia 99,4 %, p/hib dzieci w 2 roku Ŝycia 96,9% (szczepienie wprowadzone dla wszystkich dzieci w 1 i 2 roku Ŝycia w PSO 2007), p/błonicy, tęŝcowi, krztuścowi i polio dzieci 2-letnie 99,4%, p/odrze, śwince i róŝyczce dzieci 2 letnie 97,1%, p/odrze, śwince i róŝyczce dzieci 10-letnie 91,2% (niŝszy stopień uodpornienia w tej grupie wiekowej moŝe wynikać z opóźnień w zakupie szczepionki w I półroczu 2008 r. i związaną z tym koniecznością dystrybuowania jej przede wszystkim dla dzieci w 2 roku Ŝycia, z opóźnieniem realizacji szczepień w 10 roku Ŝycia; nie bez znaczenia na realizację tego szczepienia jest teŝ wpływ ruchów antyszczepionkowych upatrujących związku autyzmu ze szczepieniem p/mmr), p/wzw B młodzieŝ 14-letnia 98,9%, p/błonicy i tęŝcowi młodzieŝ 14-letnia 99,9%. Według rejestru niepoŝądanych odczynów poszczepiennych w 2008 roku na terenie województwa mazowieckiego odnotowano łącznie 105 przypadków niepoŝądanych odczynów poszczepiennych, z czego: 23 wystąpiło po szczepieniu p/gruźlicy, 17 po szczepieniu p/ błonicy, tęŝcowi i krztuścowi, szczepionką z komponentem komórkowym (w 5 przypadkach po samym DTP, w 12 pozostałych przy równoczesnym szczepieniu p/polio, p/wzwb i p/hib), 17

17 43 po szczepieniach p/błonicy, tęŝcowi i krztuścowi z komponentem acelularnym (w 19 po samym DTaP, w 24 pozostałych w skojarzeniu lub równoczesnym szczepieniu z innymi szczepionkami np. p/hib, p/polio, p/wzw B, p/rotawirusom), 8 po szczepieniu p/odrze, śwince i róŝyczce, w pozostałych 14 przypadkach: 4 po szczepionce p/zakaŝeniom pneumokokowym, 2 po szczepionce p/tęŝcowi i błonicy, 2 po szczepionce p/grypie, 6 pojedynczych odczynów po szczepionkach: p/błonicy i tęŝcowi oraz równocześnie p/wzw B, p/wzw B i równocześnie p/hib, p/polio, p/kzm, p/rotawirusom. PowyŜsze liczby odzwierciedlają częstość występowania, rozpoznawania i zgłaszania niepoŝądanych odczynów poszczepiennych, nie są natomiast bezpośrednim wskaźnikiem odczynowości poszczególnych szczepionek, do czego niezbędne są analizy porównawcze. 18

18 OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2008 ROKU. Kontrole przeprowadzane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w zakresie epidemiologii w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych obejmują zagadnienia dotyczące: stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, funkcjonalności obiektów i stanu ich dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006r. (Dz.U. nr 213 poz. 1568), sprzątania i czystości bieŝącej pomieszczeń, dezynfekcji, sterylizacji i kontroli skuteczności procesów sterylizacji, walki ze szkodnikami, postępowania z bielizną w oddziałach szpitalnych, postępowania z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania, działalności Komitetów i Zespołów Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych oraz ich współpracy z PIS. W województwie mazowieckim w 2008 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmowała nadzorem: 330 zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego w tym: 118 szpitali (94 publiczne i 24 niepubliczne - z uwzględnieniem placówek chirurgii jednego dnia); 212 zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych udzielających całodobowych świadczeń, oraz 3620 zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego. W ww. placówkach wykonano łącznie 3304 kontroli, w tym 715 kontroli w placówkach lecznictwa zamkniętego, a 2589 kontroli w zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego. Ponadto kontrolowano gabinety indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej. W tych placówkach przeprowadzono 2386 kontroli. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 70 decyzji administracyjnych, z tego 20 przedłuŝających terminy wykonania decyzji wydanych w latach wcześniejszych i 7 decyzji uchylających. Pozostałe decyzje dotyczyły: 32 - złego stanu sanitarno- technicznego obiektów; 10 niewłaściwych procedur sanitarno-higienicznych w zakresie utrzymania czystości bieŝącej, dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania; 1 nielegalnej działalności placówki (natychmiastowe zamknięcie). Wydano takŝe 27 decyzji płatniczych. 14 osób ukaranych zostało mandatami, za uchybienia higieniczno-sanitarne. Wystosowano 139 wystąpień pokontrolnych do dyrektorów lub kierowników kontrolowanych placówek, w tym 42 dotyczyło szpitali. Pracownicy pionu epidemiologii wydają opinie sanitarne w formie postanowień dla celów rejestracji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych. W 2008 roku dla celów rejestracji nowych 19

19 placówek, a takŝe dla rozszerzenia zakresu świadczonych usług lub zmiany lokalizacji istniejących placówek, ogółem zostały wydane 1004 postanowienia. W związku z przedłuŝeniem terminu składania programów dostosowawczych do roku, organy inspekcji sanitarnej w dalszym ciągu opiniują programy dostosowawcze zakładów opieki zdrowotnej. W związku z tym placówki nie spełniające wymagań fachowych i sanitarnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006r. (Dz.U. nr 213 poz z późn. zm.), składały programy dostosowawcze do zaopiniowania, wiele zakładów korygowało lub uzupełniało swoje wcześniej zaopiniowane programy i przedkładało organom inspekcji sanitarnej do ponownego zaopiniowania. W 2008 roku wydano 5 pozytywnych opinii o programach dostosowawczych szpitali oraz 163 opinie o programach dostosowawczych placówek lecznictwa otwartego. W województwie mazowieckim w 2008 roku pozytywnie zaopiniowane programy posiadało 1329 placówek lecznictwa otwartego, natomiast 1025 spełniało obowiązujące wymagania. Spośród 118 szpitali pozytywnie zaopiniowane programy dostosowania posiadało 107, a 8 oceniono jako spełniające wymagania. W programach dostosowawczych szpitali najczęściej ujmowane były następujące niezgodności: niedostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych; brak sanitariatów dla odwiedzających w oddziałach; brak śluz umywalkowo-fartuchowych w izolatkach lub brak pokoi do izolacji z węzłem sanitarnym; brak myjni-dezynfektorów w brudownikach; niewystarczająca liczba pomieszczeń magazynowych i gospodarczych; brak pomieszczeń dla rodziców w oddziałach dziecięcych; brak funkcjonalności sterylizatorni; niewystarczająca liczba pomieszczeń socjalnych dla personelu. Podczas bieŝących kontroli sanitarnych stwierdzano, Ŝe wiele placówek zrealizowało programy dostosowawcze zwłaszcza w zakresie niezgodności istotnych ze względów epidemiologicznych (instalacja baterii bezkontaktowych, wyposaŝenie w dozowniki na mydło i preparat dezynfekcyjny, zaopatrzenie w szczelne pojemniki do transportowe). Stan techniczny i funkcjonalność obiektów. W 2008 r w województwie mazowieckim: uległy likwidacji 2 szpitale publiczne: Szpital im. M. Okońskiego przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie i Oddział Szpitalny SZPZOZ dla Szkół WyŜszych ul. Mochnackiego 10 w Warszawie, 2 szpitale niepubliczne zmieniły zakres świadczeń na lecznictwo ambulatoryjne; powstało 6 nowych szpitali niepublicznych. W wielu szpitalach publicznych na terenie województwa mazowieckiego prowadzone są obecnie remonty mające na celu ich modernizację, poprawę funkcjonalności oraz stopniowe dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. Stwierdzono, Ŝe przede wszystkim remontowane były oddziały o strategicznym znaczeniu dla działalności szpitala. W roku sprawozdawczym przeprowadzono remonty generalne: części Bloku Operacyjnego w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie; Bloku Operacyjnego i części Oddziałów w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie; 20

20 Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i czterech innych Oddziałów w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Bloku Operacyjnego i Kliniki Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus CLO ul Lindleya w Warszawie; Bloku Operacyjnego ZOZ Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie; Oddziału Ginekologicznego Szpitala PołoŜniczo-Ginekologicznego przy ul. Madalińskiego w Warszawie; Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kardiologicznego oraz Zakładu Bakteriologii w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie; SOR i Laboratorium Analityczne w Szpitalu SPZOZ w Garwolinie; Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Lipsku; Pracowni Endoskopii w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Maz.; Bloku Operacyjnego w Szpitalu SP ZOZ w Wyszkowie; Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie; Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, Neonatologicznego i PołoŜniczo Ginekologicznego w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Maz.; Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym ( PSSE Warszawa Zach.); Oddziału Rehabilitacji i Neurologii w SPZZOZ w Gostyninie; Oddziału Neonatologicznego i PołoŜniczego w Szpitalu Powiatowym w Pułtusku; Oddziału Chirurgicznego i Pracowni Endoskopowej w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu; Oddziału Neonatologicznego w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim; Pracowni Bronchoskopowej w Szpitalu w Rudce ( PSSE Mińsk Maz.) Kontynuowano rozbudowę Szpitala Praskiego w Warszawie oraz budowę Szpitala SPZOZ w Ostrołęce. Oddano do uŝytku nową trójstrefową Centralną Sterylizatornię w SPZOZ w Garwolinie i SPZOZ - Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, a takŝe gruntownie odremontowano Centralne Sterylizatornie w: SP-CSK przy ul. Banacha w Warszawie, w Szpitalu im. A. Grucy w Otwocku, w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie Jeziornej (PSSE Piaseczno) oraz Lokalną Sterylizatornię w Szpitalu Powiatowym w śyrardowie. W województwie mazowieckim znajduje się 25 szpitali niepublicznych. Stan techniczny większości z nich nie budzi istotnych zastrzeŝeń. Placówki lecznictwa otwartego podlegające SPZOZ są sukcesywnie remontowane zgodnie z programami dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 213 poz z późn. zm.). Natomiast placówki niepubliczne to w większości nowe bądź wyremontowane obiekty w dobrym stanie technicznym. Utrzymanie czystości bieŝącej i porządku. Zapewnienie bieŝącej czystości i higieny w placówkach opieki zdrowotnej uwzględniające specyfikę oddziałów, rozkład pomieszczeń, rodzaj i czas wykonywanych zabiegów organizowane jest w oparciu o: 21

21 firmy zewnętrzne (outsourcing), pracowników szpitala, firmy zewnętrzne i pracowników szpitala (tzw. system mieszany). Placówki opieki zdrowotnej mają opracowane procedury i plany higieny. Sprzątanie w większości szpitali odbywa się nowoczesną metodą z wykorzystaniem specjalistycznych wózków serwisowych z podziałem sprzętu dla poszczególnych stref czystości. Niektóre szpitale powołały specjalne Działy Higieny, których kierownicy ściśle współpracują z Zespołami Kontroli ZakaŜeń Zakładowych. Biorą oni udział w przygotowywaniu i uaktualnianiu procedur i planów higieny oraz pełnią bezpośredni nadzór nad pracownikami sprzątającymi. W niektórych placówkach posiadających umowy z firmami sprzątającymi, do firm tych naleŝy sprzątanie wszystkich pomieszczeń włącznie z salami operacyjnymi i oddziałami. W większości szpitali jednak stosuje się następujący podział zadań: pomieszczenia wymagające podwyŝszonej aseptyki sprzątają salowe, a firmie pozostawia się np. działy administracyjne i ciągi komunikacyjne. Ekipy sprzątające mogą zajmować się równieŝ transportem bielizny, odpadów medycznych, sprzętu i narzędzi do sterylizacji oraz niekiedy rozwoŝeniem juŝ wysterylizowanych pakietów na oddziały. W nadzorowanych placówkach lecznictwa zamkniętego stosowane są róŝnej klasy specjalistyczne wózki serwisowe do sprzątania wyposaŝone w sprzęt przeznaczony do poszczególnych stref czystości. Okresowo w niektórych szpitalach stosowany jest sprzęt do sprzątania gruntownego i konserwacji (maszyny myjąco-czyszczące). Sprzęt porządkowy jest po uŝyciu myty, dezynfekowany, przechowywany na sucho w odpowiednich pomieszczeniach a mopy transportowane są w workach do pralni. Zaopatrzenie w środki do utrzymania czystości było z reguły wystarczające. Sprzątanie w placówkach lecznictwa otwartego odbywało się metodą tradycyjną, choć większe przychodnie korzystały takŝe z usług firm zewnętrznych. W 2008r., w czasie kontroli placówek słuŝby zdrowia, pracownicy Inspekcji Sanitarnej odnotowywali uchybienia w zakresie utrzymania bieŝącej czystości i porządku, które dotyczyły przede wszystkim: niewystarczającej liczby sprzętu do sprzątania (zwłaszcza właściwej jakości nakładek mopów, ściereczek) i niewłaściwego postępowania ze sprzętem po sprzątaniu; braku pomieszczeń porządkowych lub ich niewystarczającego wyposaŝenia; niewystarczającego stosowania ochron osobistych (rękawic gospodarczych, masek podczas przygotowywania preparatów); w pojedyńczych przypadkach braki ilościowe środków czystościowych lub przechowywanie przeterminowanych preparatów dezynfekcyjnych; niewłaściwe przechowywanie preparatów - w nieoryginalnych opakowaniach, bez zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. W ww. przypadkach wydawano zalecenia lub wszczynano postępowanie administracyjne w celu usunięcia ww. uchybień. Postępowanie z bielizną szpitalną w oddziałach jest z reguły prawidłowe. Bielizna brudna zbierana jest bezpośrednio do worków, do czasu przewozu do pralni przechowywana w brudownikach, a następnie przewoŝona do pralni w specjalnych wózkach transportowych. Odbiór brudnej bielizny szpitalnej z oddziałów odbywa się najczęściej dwa razy w ciągu doby. W czasie kontroli sanitarnych dokonywano oceny i przeglądu opracowanych procedur sprzątania (programy utrzymania czystości) stwierdzając, Ŝe nieprawidłowości nie występują w placówkach, w których prawidłowo działa kontrola wewnętrzna. 22

22 Dezynfekcja W czasie przeprowadzania kontroli placówek opieki zdrowotnej pracownicy Inspekcji Sanitarnej zwracali uwagę na: właściwy dobór preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych, znajomość procedur dotyczących przygotowania roztworów roboczych, sposób przeprowadzania dezynfekcji sprzętu, narzędzi i powierzchni oraz rąk i skóry, sposób przechowywania preparatów, czas ich stosowania oraz terminy przydatności preparatów, uŝywanie odpowiedniej odzieŝy ochronnej przez pracowników sporządzających roztwory oznakowanie i rodzaj pojemników. Do dezynfekcji stosowane są preparaty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów, Medycznych i Produktów Biobójczych. Preparaty uŝywane są zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producentów. Kontrole sanitarne wykazały, Ŝe w większości placówek stosuje się właściwie dobrane i przygotowane środki dezynfekcyjne, zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producentów. Zaopatrzenie w preparaty do dezynfekcji w kontrolowanych placówkach było z reguły wystarczające. Nieprawidłowości stwierdzane sporadycznie w placówkach opieki zdrowotnej dotyczyły: braku aktualnych procedur dezynfekcyjnych, braku dozowników ściennych na preparaty do dezynfekcji rąk (realizowane sukcesywnie zgodnie z terminami zawartymi w programach dostosowawczych) oraz, w pojedynczych przypadkach, braku kart charakterystyki. Na w/w uchybienia wydawano zalecenia, które były niezwłocznie realizowane. W 2008r. na terenie województwa mazowieckiego znajdowało się 21 czynnych komór dezynfekcyjnych. 5 komór starszego typu zostało wyłączonych z uŝytku. Szpitale posiadające komory dezynfekcyjne kontrolowały je przy uŝyciu sporali S we własnym zakresie wykonano 112 kontroli wewnętrznych, które wykazały brak skutecznej dezynfekcji w 3 przypadkach (2,7%). Natomiast pracownicy inspekcji sanitarnej przeprowadzili kontrolę zewnętrzną prawidłowości działania komory w 76 procesach, z czego jeden proces był nieskuteczny, co stanowi 1,3%. W 2008 roku na terenie woj. mazowieckiego znajdowało się 9 stacji łóŝek. (3 na terenie PSSE m.st. Warszawy oraz PSSE Płock, Sochaczew, Radom, Lipsko, Siedlce i Grodzisk Maz.). W pozostałych szpitalach dezynfekcja łóŝek odbywa się na oddziałach lub w wydzielonych pomieszczeniach. Dezynfekcja i mycie ręczne narzędzi i sprzętu jest sukcesywnie zastępowanie procesami automatycznymi w myjniach dezynfektorach, co dotyczy zwłaszcza szpitali oraz pracowni endoskopowych, w których to placówkach wymiana lub wyposaŝenie w nowe urządzenia stają się waŝnym elementem realizacji programów dostosowawczych. Szpitale zakupują teŝ i montują w brudownikach myjnie-dezynfektory do dezynfekcji basenów, kaczek, misek. Sterylizacja Podczas kontroli pracownicy Inspekcji Sanitarnej zwracają uwagę na: procedury związane z przygotowaniem narzędzi i materiałów do sterylizacji, kontrolują procesy sterylizacji, postępowanie z materiałami i narzędziami po sterylizacji, procedury związane z transportem i przechowywaniem artykułów sterylnych, dokumentację sterylizacji. Prowadzona jest w PIS ewidencja aparatów sterylizacyjnych działających na terenie województwa mazowieckiego, zarówno w lecznictwie zamkniętym jak i otwartym. 23

23 W 2008 roku w szpitalach na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowały następujące aparaty do sterylizacji: 367 autoklawów, 40 sterylizatorów na ciepło suche (w laboratoriach diagnostycznych, aptekach szpitalnych lub kuchniach mlecznych), 78 sterylizatorów niskotemperaturowych (50 aparatów na tlenek etylenu, 15 formaldehydowych i 13 plazmowych). Na terenie placówek lecznictwa otwartego i gabinetów indywidualnej praktyki lekarskiej jest zainstalowanych 2676 autoklawów oraz 127 sterylizatorów na ciepło suche. Sterylizatory na ciepło suche nie są wykorzystywane do sterylizacji narzędzi naruszających ciągłość tkanek. Część placówek lecznictwa otwartego, zwłaszcza będących w strukturach szpitali publicznych, ma zawarte umowy na sterylizację narzędzi ze szpitalnymi sterylizatorniami. We wszystkich placówkach słuŝby zdrowia aparaty sterylizacyjne podlegają kontroli wewnętrznej. Stosowana jest : kontrola fizyczna coraz częściej spotykane są sterylizatory z moŝliwością zapisu parametrów fizycznych kaŝdego procesu wraz z funkcją ich wydruku; kontrola chemiczna polegająca na uŝyciu sprawdzianów sterylizacji oraz wskaźników wieloparametrowych lub zintegrowanych (klasy 4, 5 i 6 zgodnie z Normą PN-EN-ISO 11140), testów Bowie-Dicka. Coraz częściej w szpitalach stosowane są przyrządy testowe PCD typu Helix. Z reguły kontrole chemiczne wykonywane były prawidłowo. Sporadycznie stwierdzane nieprawidłowości to: dzielenie wskaźników, mylne umieszczanie sprawdzianów wewnątrz pakietów, przetrzymywanie pakietów przeterminowanych; kontrola biologiczna z zastosowaniem odpowiednich do rodzaju sterylizacji wskaźników. W szpitalach na terenie województwa mazowieckiego kontrola biologiczna wewnętrzna procesów sterylizacji jest wykonywana minimum raz w miesiącu, natomiast w części szpitali raz w tygodniu lub nawet codziennie. Sterylizatory niskotemperaturowe, szczególnie plazmowe, są z reguły kontrolowane biologicznie przy kaŝdym procesie. W placówkach lecznictwa otwartego i gabinetach praktyk lekarskich aparaty sterylizacyjne są na ogół kontrolowane przez właścicieli raz w miesiącu. W sytuacjach rzadszej kontroli wewnętrznej wydawano stosowne zalecenia. Większość placówek prowadzi prawidłową dokumentację procesów sterylizacji. Prowadzone są rejestry pracy aparatów sterylizacyjnych z uwzględnieniem kolejnych procesów, wykonanych kontroli wewnętrznych, liczby i rodzaju sterylizowanych pakietów oraz z podpisami osób odpowiedzialnych. W lecznictwie zamkniętym wynik kontroli sterylizacji uŝytego sprzętu jest często odnotowywany w karcie zabiegu a dokumentacja umoŝliwia powiązanie pakietu (procesu) z pacjentem. Pakiety są znakowane datą sterylizacji lub datą sterylizacji i datą przydatności do uŝycia, w zaleŝności od obowiązujących procedur. Coraz więcej placówek (zwłaszcza szpitali) wprowadza automatyczne znakowanie pakietów przy uŝyciu metkownic. Nie stwierdzano istotnych nieprawidłowości w zakresie przechowywania pakietów i prowadzenia dokumentacji. W sporadycznych sytuacjach uchybienia korygowane były w trybie natychmiastowym. W 2008 roku pracownicy Inspekcji Sanitarnej w czasie kontroli w placówkach opieki zdrowotnej sprawdzali skuteczność procesów sterylizacji w ramach tzw. kontroli zewnętrznej. Skontrolowano ogółem 1626 procesów sterylizacyjnych, z czego 5 (0,3%) procesów okazało się nieskuteczne. Na terenie województwa mazowieckiego w szpitalach znajduje się 28 Centralnych Sterylizatorni posiadających 3 strefy. 45 szpitali posiada dwustrefowe podręczne sterylizatornie ze strefą czystą 24

24 i sterylną, sterylizujące narzędzia po myciu i dezynfekcji w oddziałach szpitalnych. Pozostałe szpitale korzystają z punktów sterylizacyjnych zlokalizowanych przy blokach operacyjnych i w oddziałach zabiegowych. Nieliczne szpitale nie sterylizują materiałów i narzędzi we własnym zakresie, lecz mają zawarte umowy na sterylizację z innymi placówkami albo uŝywają wyłącznie sprzętu jednorazowego uŝytku. Dezynsekcja i deratyzacja W części placówek słuŝby zdrowia znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, nadal wykonuje się "profilaktyczne" akcje dezynsekcyjne i deratyzacyjne polegające na wykonywaniu tych usług w regularnych odstępach czasu, bez względu na rzeczywistą obecność szkodników. W związku z tą sytuacją pracownicy epidemiologii w trakcie kontroli kompleksowych przekazują personelowi szpitali wiedzę na temat zintegrowanych metod walki ze szkodnikami. Dzięki temu zwiększa się liczba placówek, które wprowadziły zintegrowaną metodę zwalczania gryzoni i owadów, polegającą na stałym monitoringu i wprowadzaniu wszelkich działań ograniczających liczebność i migrację szkodników. W woj. mazowieckim 22 szpitale wprowadziły zintegrowane metody zwalczania szkodników. Postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania W 2008r. w placówkach opieki zdrowotnej postępowanie z odpadami w miejscu ich wytwarzania było prawidłowe. Do zbierania odpadów placówki stosują, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z dn. 23 sierpnia 2007r. (Dz.U ), plastikowe worki na stelaŝach, zróŝnicowane kolorystycznie odpowiednio do rodzaju odpadów oraz pojemniki twardościenne na odpady ostre. Czas przechowywania odpadów na oddziałach szpitalnych nie budził zastrzeŝeń. W pojedynczych przypadkach w placówkach lecznictwa otwartego stwierdzano uchybienia dotyczące sposobu lub czasu przechowywania odpadów przed odebraniem przez uprawnioną firmę. Współpraca z Zespołami Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych We wszystkich szpitalach na terenie województwa mazowieckiego istnieją powołane formalnie Komitety i Zespoły Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych. Nie wszystkie z nich mają skład w pełni zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2004r. (Dz.U. 285 poz. 2869). Współpraca między pracownikami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych a członkami ZKZS układa się dobrze. Wszystkie szpitale opracowywały półroczne i roczne raporty o zakaŝeniach zakładowych. Zespoły aktywnie monitorują i rejestrują zakaŝenia szpitalne, przygotowują raporty o patogenach alarmowych, raporty z działań podjętych w ogniskach zakaŝeń szpitalnych, prowadzą dochodzenia epidemiologiczne w ogniskach zakaŝeń i opracowują szpitalną politykę antybiotykową. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej współpracują z członkami Zespołów w aktualizacji i udoskonalaniu procedur kontroli zakaŝeń i słuŝą pomocą merytoryczną w opracowaniu i wygaszaniu ognisk. W 2008r. do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie mazowieckim zgłoszono 38 ognisk zakaŝeń zakładowych (w 2007r. 37 ognisk, w 2006r. 19, a w 2005r. - 12), z tego 20 wystąpiło na terenie powiatu warszawskiego, gdzie znajduje się niemal połowa mazowieckich szpitali. Pozostałe wystąpiły na terenie powiatów: wyszkowskiego (5), płockiego (4) oraz po jednym ognisku w powiatach: ciechanowskim, gostynińskim, grójeckim, lipskim, makowskim, ostrołęckim, radomskim, siedleckim i wołomińskim. We wszystkich przypadkach podjęto działania w celu wygaszenia ognisk, a ZKZS przygotowały raporty wstępne i końcowe. Najwięcej było ognisk ostrego nieŝytu Ŝołądkowo-jelitowego, 25

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu wielickiego za rok 2007r.

Ocena stanu sanitarnego powiatu wielickiego za rok 2007r. Ocena stanu sanitarnego powiatu wielickiego za rok 2007r. 1 SPIS TREŚCI strona 1. Informacje ogólne. 3 2. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych 4 3. Ocena stanu sanitarno

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej yczka

Epidemiologia  Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej  yczka Wstęp Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Otwocku obejmuje zapobiegawczym i bieŝącym nadzorem sanitarnym gminy: Otwock, Karczew, Józefów, Wiązowna, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Celestynów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK NYSA 2012 rok 1 SPIS TREŚCI I. Sytuacja epidemiologiczna... 4 II. Stan

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE w 2010r

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok ZAWIERCIE, LUTY 2011 r. 2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU Szczecin, marzec 2011 r. Zastępca Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych INFORMACJA O STANIE SANITARNYM I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu skierniewickiego za rok 2012.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu skierniewickiego za rok 2012. Skierniewice, marzec 2013r. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu skierniewickiego za rok 2012. Działalność Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Skierniewicach w 2012r. obejmowała pełny

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego

Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego za 2012 rok SPIS TREŚCI SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH... 3 REALIZACJA SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH..9 STAN SANITARNY OBIEKTÓW PROWADZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2012

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2012 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2012 LUBLIN 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2012 SPIS TREŚCI: I. Wstęp... 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r.

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI strona Sytuacja Epidemiologiczna 2-8 Higiena Żywienia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK 1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK Promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. 1 Sytuacja prawna Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 2010 rok

STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 2010 rok STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 21 rok I. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU RAWSKIEGO ZA 21r. Odnosząc się do sytuacji epidemiologicznej powiatu rawskiego w 21 roku, w porównaniu z 29r., stwierdzić

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU WIELICKIEGO ZA ROK 2010 WIELICZKA 22 LUTY 2011 1 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne 3 2. Sytuacja Epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 3. Realizacja Programów WHO

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Tychy 2006 Spis treści: 1. WSTĘP..2 2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA W KOMÓRKACH

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk

Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011

Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011 Warszawa Maj 2012 1 Spis treści I. Wstęp...4 II. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych...8 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 1

Spis treści. Wstęp... 1 Spis treści Wstęp... 1 I. Charakterystyka potencjalnych zagroŝeń dla Ŝycia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi...

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo