DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 2635 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 października 2010 r. Nr 314 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY: 2635 nr XXXII/152/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy ʼnytno w sprawie przyjĉcia sprawozdania z wykonania budŋetu Gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy SPRAWOZDANIA: 2636 nr 1 z dnia 18 marca 2010 r. Burmistrza Kroņniewic z wykonania budŋetu Gminy Kroņniewice za 2009 rok z dnia 14 kwietnia 2010 r. Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wykonania budŋetu miasta Rawa Mazowiecka Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budŋetu miasta Zduńska Wola za 2009 rok oraz sprawozdanie z udzielonych przez miasto i podległe jednostki zamówień publicznych UCHWAŁA NR XXXII/152/10 RADY GMINY ŻYTNO z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjĉcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504), w związku z art. 121 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawĉ o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy ʼnytno z wykonania budŋetu Gminy za 2009 rok, opinii o wykonaniu budŋetu i wniosku Komisji Rewizyjnej zaopiniowanych przez Regionalna Izbĉ Obrachunkową w Łodzi w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy ʼnytno, Rada Gminy ʼnytno uchwala, co nastĉpuje: 1. Przyjmuje siĉ sprawozdanie z wykonania budŋetu Gminy za 2009 rok w brzmieniu załącznika do uchwały i udziela siĉ Wójtowi Gminy ʼnytno absolutorium z tego tytułu. 2. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy ʼnytno: Waldemar Łuniewski

2 Województwa Łódzkiego Nr Poz Załącznik do uchwały nr XXXII/152/10 Rady Gminy ʼnytno z dnia 29 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE W SPRAWIE WYKONANIA BUDʼnETU GMINY ʼnYTNO ZA 2009 R. Plan dochodów budŋetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi ,69 zł, wykonanie ,66 zł, tj. 98,45% wykonania planu ogółem. Struktura uzyskanych dochodów jn. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % struktury wykonania Dochody własne , ,76 93,34 19,99 Dotacje celowe , ,90 99,28 20,04 Subwencja ogólna , ,00 100,00 59,97 Dochody ogółem , ,66 98,45 100,00 Wpływ na uzyskane dochody budŋetowe w 2009 r. miała subwencja ogólna. Stopień realizacji dochodów własnych % % struktury Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania wykonania Udziały gmin w podatkach stanowiących 5.000, ,61 77,41 0,14 dochód budŋetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,00 90,90 28,23 dochód budŋetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek rolny , ,40 96,06 21,24 Podatek od nieruchomoņci , ,13 97,02 19,27 Podatek leņny , ,10 102,27 6,33 Podatek od ņrodków transportowych , ,00 94,25 0,93 Podatek od spadków i darow , ,00 124,60 0,79 Wpływy z opłaty skarbowej , ,24 96,85 0,69 Wpływy z opłaty targowej 9.000, ,00 109,24 0,35 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób 2.000,00 967,40 48,37 0,03 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych , ,00 131,18 2,35 Dochody z majątku gminy , ,00 59,70 3,22 Pozostałe dochody , ,94 94,06 15,68 Ņrodki na dofinansowanie własnych , ,94 64,13 0,75 zadań bieŋących gmin pozyskane z innych ňródeł Ogółem , ,76 93,34 100,00 Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są: Udziały w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi 28,23%, podatek rolny - 21,24%, od nieruchomoņci 19,27% dochodów własnych ogółem.

3 Województwa Łódzkiego Nr Poz Stopień realizacji dotacji celowych Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % struktury wykonania Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa , ,12 99,40 76,49 na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa , ,70 99,28 15,31 na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , ,00 100,00 1,33 bieŋące realizowane na podstawie po- rozumień miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na , ,08 92,08 1,83 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa , ,00 100,00 5,04 na zadania bieŋące realizowane przez gminĉ na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ogółem , ,90 99,28 100,00 Dotacje na zadania bieŋące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 76,49% i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem. Stopień realizacji subwencji ogólnej Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % struktury wykonania Czĉņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 43,17 gmin Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 54,56 jednostek samorządu terytorialnego Czĉņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 2,27 gmin Ogółem , ,00 100,00 100,00 Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest czĉņć oņwiatowa, która stanowi 54,56% wykonania planu subwencji. Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radĉ Gminy obniŋenia górnych stawek w podatku od nieruchomoņci oraz dodatkowe zwolnienia jak równieŋ udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłoŋenie na raty płatnoņć. Skutki tych operacji stanowią 14,45% dochodów własnych gminy, natomiast 2,89% dochodów ogółem gminy. Wyszczególnienie Łączne skutki w 2009 r. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległoņci podatkowych Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty Podatek od nieruchomoņci , , , ,00 - Podatek rolny 1.048, ,50 - Podatek od ņrodków , , ,00 446,00 - transportowych Podatek leņny 431, ,00 - Ogółem , , , ,50 -

4 Województwa Łódzkiego Nr Poz Nastĉpnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłuŋenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi ,83 zł, co stanowi 10,75% dochodów własnych gminy, natomiast 2,15% dochodów ogółem gminy. Wyszczególnienie Kwota zadłużenia Czynsze dzierŋawne z tytułu uŋytkowania ,34 Podatek od nieruchomoņci j.g.u ,67 Podatek od nieruchomoņci od osób fizycznych ,88 Podatek rolny od osób fizycznych ,46 Podatek leņny od osób fizycznych ,86 Podatek od ņrodków transportowych od osób fizycznych ,30 Podatek od spadków i darowizn 113,00 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.496,00 Wpływy z usług 2.365,67 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniĉŋnej 8.350,00 Odsetki od nieterminowych wpłat ,65 Ogółem ,83 W 2009 r. wystawiono 299 tytułów wykonawczych na kwotĉ ,00 zł. Zrealizowano 114 tytuły na kwotĉ ,92 zł. Wycofano 22 tytuły na kwotĉ 8.029,00 zł, z tytułu umorzeń z urzĉdu, zapłaty. Dochody wg klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji planu % struktury wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,51 91,62 2, TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ , ,00 100,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,45 69,62 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,79 90,70 1, URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOʼnAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 100,00 0,07 700,00 700,00 100, , ,62 95,97 16, RÓʼnNE ROZLICZENIA , ,00 100,00 59, OŅWIATA I WYCHOWANIE , ,39 93,24 0, OCHRONA ZDROWIA , ,82 101,20 0, POMOC SPOŁECZNA , ,85 99,02 16, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,96 99,81 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,27 105,39 0,58 ŅRODOWISKA RAZEM , ,66 98,45 100,00 Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budŋetowej. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: - otrzymane darowizny w postaci pieniĉŋnej (wpłaty na kanalizacjĉ, wodociągi) ,00 zł, - za dzierŋawĉ z obwodów łowieckich ,82 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĉdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) ,69 zł. Dz. 600 Transport i łącznoņć:

5 Województwa Łódzkiego Nr Poz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe) na zimowe i letnie utrzymanie dróg ,00 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa: - za wieczyste uŋytkowanie gruntów ,76 zł, - za sprzedaŋ działki nr.1122/48 o pow. 0,0882 ha w m. ʼnytno, III rata za działki 331/2, 331/3 w m. ʼnytno, działka nr 843 o pow. 0,29 ha w m. Mała Wieņ, działka nr 202/2 o pow. 0,15 ha, działka nr 283/2 o pow. 0,14 ha w m. Maluszyn, działka nr 1249 o pow. 1,76 ha w m. Borzykowa, działka nr 601/2 o pow. 0,6986 ha w m. Grodzisko ,00 zł, - odsetki od nieterminowo umieszczonej opłaty wieczystego uŋytkowania - 415,76 zł, - dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych (czynsze GZK) ,93 zł. Dz. 750 Administracja publiczna: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (U.W) ,00 zł, - 5% z opłat za wydane nowe dowody osobiste - 349,50 zł, - wpływy z róŋnych opłat (ksero, specyfikacje, itp ,30 zł, - dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych (czynsz dzierŋawny PFZ) ,40 zł, - za wynajem autobusów szkolnych ,59 zł, - współudział zorganizowania imprezy Powiatowe Ņwiĉto Ludowe oraz Dni Gminy ʼnytno ,00 zł. Dz. 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) - 958,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wybory do Parlamentu Europejskiego) ,00 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (obrona cywilna) - 700,00 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej: - podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 967,40 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z opłaty kart podatkowej - 32,00 zł, - podatek od nieruchomoņci j.g.u ,20 zł, - podatek rolny j.g.u ,00 zł, - podatek leņny j.g.u ,00 zł, - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych j.g.u. 24,00 zł, - koszty egzekucyjne j.g.u. - 26,40 zł, - odsetki od nieterminowych opłat j.g.u. - 24,00 zł, - podatek od nieruchomoņci od osób fizycznych ,93 zł, - podatek rolny od osób fizycznych ,40 zł, - podatek leņny od osób fizycznych ,10 zł, - podatek od ņrodków transportowych od osób fizycznych ,00 zł, - podatek od spadków i darowizn ,00 zł, - wpływy z opłaty targowej ,00 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 zł, - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,00 zł, - wpływy z róŋnych opłat (koszty egzekucyjne) ,18 zł, - odsetki od nieterminowych opłat ,26 zł, - wpływy z opłaty skarbowej ,24 zł, - opłata za zajĉcie pasa drogowego ,90 zł, - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych ,61 zł. Dz. 758 Różne rozliczenia: - czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, - czĉņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł, - czĉņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł. Dz. 801 Oņwiata i wychowanie: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin w zakresie sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu

6 Województwa Łódzkiego Nr Poz wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła ,00 zł, - ņrodki na dofinansowanie zadania Program edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Malczewskiej w ʼnytnie z WFO i GW w Łodzi ,09 zł, - odpłatnoņć za wyŋywienie w przedszkolu ,30 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoņci oņwiaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŋszy stopień awansu zawodowego - 264,00 zł, w ramach wdraŋania reformy oņwiaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajĉć) czĉņci ustnej egzaminu maturalnego - 692,00 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia: - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaŋ napoi alkoholowych ,82 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminĉ decyzji w sprawach ņwiadczeniobiorców innych niŋ ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe - 400,00 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) ,55 zł, - dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego ,99 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne) ,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) oraz za osoby objĉte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w związku z wejņciem w Ŋycie z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej ,36 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zasiłki stałe) ,88 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin wypłata zasiłków okresowych ,78 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,54 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin (utrzymanie GOPS) ,00 zł, - odpłatnoņć za usługi opiekuńcze ,76 zł, - dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (POKAL) ,08 zł, - dotacja celowa na sfinansowanie planu działania przy realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ze ņrodków finansowych pozyskanych przez RP na podstawie Umowy Kredytowej ,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin (doŋywianie dzieci w szkołach) ,06 zł, - ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieŋących gmin pozyskane z innych ňródeł (realizacja programu uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie PFRON) ,85 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin (dofinansowanie ņwiadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) ,96 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska: - czynsze dzierŋawne ,12 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat - 160,15 zł. W 2009 r. spłacono łącznie kredytów i poŋyczek ,92 zł, z czego:

7 Województwa Łódzkiego Nr Poz WFOŅ i GW w Łodzi poŋyczki ,20 zł, B. S. ʼnytno kredyt ,00 zł, BISE Warszawa kredyt ,80 zł, B.S. Radomsko kredyt ,00 zł, DnBNORD O/Kozienice ,92 zł. Łączne zadłuŋenie gminy na dzień r. wynosi ,36 zł wobec nastĉpujących Banków: - WFOŅ i GW Łódň ,00 zł, - BISE Warszawa ,60 zł, - B.S. Radomsko ,00 zł, - DnBNORD O/Kozienice ,92 zł, - ING Bank Ņląski S.A z/s Katowice ,00 zł, - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (GZK) ,84 zł. Łączne naleŋnoņci gminy na dzień r. wynoszą ,08 zł, z tego: gotówka i depozyty ,49 zł, naleŋnoņci wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ,27 zł, naleŋnoņci wymagalne pozostałe ,99 zł, pozostałe naleŋnoņci ,33 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług ,33 zł. WYDATKI Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi ,49 zł, wykonanie ,48 zł, co stanowi 88,05% wykonania planu ogółem. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu % struktury wykonania Wydatki majątkowe , ,68 48,29 11,24 w tym: , ,68 48,29 11,24 - inwestycyjne Wydatki bieŋące, w tym: , ,80 98,30 88,76 - wynagrodzenia , ,28 99,18 38,81 - pochodne od wynagrodzeń , ,57 99,00 7,12 - dotacje , ,94 99,25 1,71 - pozostałe wydatki , ,01 97,33 41,12 RAZEM , ,48 88,05 100,00 WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDʼnETOWEJ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizcja planu % struktury wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,27 22,17 3, TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ , ,51 99,40 9, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,28 99,42 0, DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA , ,54 99,91 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,40 99,60 10, URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOʼnROWA 756 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄ- CYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 100,00 0, , ,38 99,36 1, , ,88 99,81 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,87 100,00 0, OŅWIATA I WYCHOWANIE , ,13 98,47 46, OCHRONA ZDROWIA , ,64 52,51 0, POMOC SPOŁECZNA , ,55 98,30 18, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW- CZA , ,96 99,81 0,91

8 Województwa Łódzkiego Nr Poz GOSPODARKA KOMUNALNA I , ,67 83,60 6,09 OCHRONA ŅRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,00 98,88 1,12 NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,40 99,91 0,18 RAZEM , ,48 88,05 100,0 Realizacja wydatków budŋetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budŋetowej. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: - wydatki inwestycyjne ,44 zł, - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej ʼnytno-Pławidła, Pągów-Kĉpa ,44 zł, - za kosztorys inwestorski wraz z przedmiotem robót na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ʼnytnie Etap II ,00 zł, - zobowiązania z 2008 r ,00 zł, - za wykonanie ujĉcia wody w m. Rĉdziny ,00 zł, - za dokumentacjĉ hydrogeologiczną ujĉcia wód podziemnych w m. Rĉdziny ,00 zł. - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,63 zł, - 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĉdowego ,88 zł, - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĉdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,81 zł (wypłacono dla 425 producentów rolnych z powierzchni uŋytków rolnych wykazanych we wnioskach 5197,93 ha i iloņci oleju ,1330 l), - za prenumeratĉ wydawnictwa Rada - 300,00 zł, - za kolczykownice szt ,32 zł, - za dzierŋawĉ gruntów leņnych ,19 zł. Dz. 600 Transport i łącznoņć: - odņnieŋanie i usuwanie ņliskoņci, koszenie poboczy na drogach powiatowych ,78 zł, - pomoc finansowa Powiatowi Radomsko budowa drogi powiatowej Kletnia - ʼnytno ,00 zł, - za kruszywo na drogi gminne ,55 zł, - za masĉ asfaltową na zimno ,00 zł, - za znaki drogowe ,33 zł, - za sól ,00 zł, - za bale sosnowe ,00 zł, - za krĉgi ,88 zł, - za transport kruszywa ,78 zł, - za prace koparką ,64 zł, - za transport przepustów - 501,42 zł, - za wykonanie nasypu i zjazdu mostu /dowóz i rozplantowanie ziemi w iloņci 450m3/ w m. Pierzaki ,00 zł, - za remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (Cmentarna) ,00 zł, - za odņnieŋanie i posypywanie dróg gminnych (zimowe utrzymanie) ,78 zł, - za montaŋ znaków drogowych - 392,84 zł, - za wynajem równiarki - 780,80 zł, - za transport piachu i mieszanki na posypywanie dróg ,58 zł, - wydatki inwestycyjne ,13 zł, - zobowiązania z 2008 r ,50 zł, - wykonanie projektu technicznego przebudowy dróg gminnych w m. Pągów, Mosty, Rĉdziny, Silnica, Kĉpa, Grodzisko, Kozie Pole ,00 zł, - nadzór inwestorski za przebudowĉ dróg ,00 zł, - za wykonane roboty drogowe ,63 zł, z tego: - przebudowa drogi Silniczka-Budzów ,54 zł, - remont drogi w m. Rĉdziny ,82 zł, - remont drogi Silnica Kĉpa ,70 zł, - remont drogi w Kozim Polu ,46 zł, - remont drogi w Grodzisku ,18 zł, - remont drogi w Mostach ,67 zł, - remont drogi Pągów-Pągów Dwór ,26 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami: - za aparaty szacunkowe, wyceny działek, wyrysy, wypisy, itp ,28 zł. Dz. 710 Działalnoņć usługowa. Prace geodezyjne i kartograficzne: - za opracowania warunków zabudowy ,85 zł. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: - mapa do celów projektowych - droga CiĉŊkowicki ,00 zł, - mapa do celów projektowych droga Łazów-Ferdynandów ,00 zł, - projekt budowlany na przebudowĉ drogi Maksymów-Silniczka ,35 zł, - dokumentacja projektowa przebudowy drogi Maksymów - Silniczka na odc. Łazów ,40 zł, - dokumentacja techniczna przebudowy drogi - Kruszyna-Maluszyn ,79 zł, - dokumentacja techniczna przebudowy drogi Kruszyna-Maluszyn na odcinku CiĉŊkowiczki ,15 zł. 750 Administracja publiczna. Urząd Wojewódzki:

9 Województwa Łódzkiego Nr Poz Plan ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% wyk. Planu: - wynagrodzenia osobowe ,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,00 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko) ,00 zł, - zakup latarki ładowalnej 3810H-LD12-150,00 zł. Rada Gminy. Plan ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 99,09% wyk. planu: - diety przewodniczącego Rady Gminy ,00 zł, - diety radnych ,00 zł, - diety sołtysów ,00 zł, - artykuły spoŋywcze (kawa, herbata, napoje) - 268,31 zł, - za stół, kwietniki ,00 zł, - za krzesła ,20 zł, - za filiŋanki - 127,51 zł, - za podpis elektroniczny, poņwiadczenie - 288,53 zł, - prenumerata wydawnictwa Rada - 250,00 zł, - za edytor aktów prawnych XML - 610,00 zł, - róŋne (talerzyki itp.) - 241,27 zł. Urząd Gminy. Plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł, tj. 99,56% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,51 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,87 zł, nagroda jubileuszowa ,60 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,85 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,60 zł, - wpłaty na PFRON ,00 zł, - za prenumeratĉ czasopism ,04 zł, - druki ,48 zł, - za pieczĉci - 124,44 zł, - za artykuły biurowe ,94 zł, - ņrodki czystoņci - 987,94 zł, - za miał, wĉgiel ,25 zł, - za poradniki fachowe ,49 zł, - za materiały do modernizacji sieci komputerowej - 682,47 zł, - róŋne (art. spoŋywcze zarząd, czeki itp.) ,41 zł, - za toner ,26 zł, - za szafĉ na mapy - 670,00 zł, - za drzwi aluminiowe (kasa) ,00 zł, - za komputer ,00 zł, - za czĉņci wymienne do kserokopiarki ,19 zł, - za odkurzacz - 935,00 zł, - za aparaty telefoniczne - 329,02 zł, - za radio - 349,00 zł, - za okna ,00 zł, - za apteczkĉ pierwszej pomocy - 452,00 zł, - prenumerata Dz.U., M.P ,00 zł, - za bĉben do kserokopiarki ,00 zł, - za energiĉ, dostawĉ wody (oņwietlenie pomieszczeń biurowych) ,90 zł, - za badania okresowe pracowników - 490,00 zł, - za usługi serwisowe ,11 zł, - przesyłki pocztowe ,20 zł, - refundacja wydatków (obsługa zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, GOPS, stały rejestr wyborców, zwrot akcyzy) ,13 zł, - obsługa bankowa ,00 zł, - opłata abonamentowa roczna utrzymanie strony www urzĉdu - 610,00 zł, - za wymianĉ kart kryptograficznych odnowienie certyfikatu kwalifikowanego ,42 zł, - opłata za radioodbiorniki - 444,11 zł, - za usługi kominiarskie - 500,00 zł, - modernizacja rozdzielni głównej ,50 zł, - za przegląd i konserwacjĉ centrali telefonicznej - 400,00 zł, - opłata za utrzymanie serwisu BIP ,00 zł, - róŋne (drobne naprawy, opłaty itp.) ,62 zł, - opłaty z tytułu usług internetowych ,00 zł, - opłaty telefoniczne sieci komórkowej ,35 zł, - opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej ,28 zł, - podróŋe słuŋbowe ,28 zł, - ryczałty ,68 zł, - ubezpieczenia budynku oraz sprzĉtu komputerowego itp ,00 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - za szkolenia pracowników ,00 zł, - zakup programów i licencji ,09 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - umowa-zlecenia (autorskie wystąpienie muzyczne, 10 fotografii obiektów walory naturalne, turystyczne i inwestycyjne) ,00 zł, - za plakaty - 183,00 zł, - za fotografie lotnicze ,00 zł, - za wkładki bezpiecznikowe - 75,03 zł, - za art. spoŋywcze, wody, statuetki itp ,78 zł, - za koncert zespołu Fanatic ,00 zł, - obsługa techniczna imprezy br ,00 zł, - za programy artystyczne ,00 zł,

10 Województwa Łódzkiego Nr Poz ochrona fizyczna imprezy ,30 zł, - produkcja i emisja w NTL imprez ,00 zł, - prezentacja Gminy ,00 zł, - za wynajem kabin sanitarnych - 935,20 zł, - za organizacjĉ i pokaz sztucznych ogni ,00 zł, - za wynajem agregatu prądotwórczego ,20 zł, - usługa gastronomiczna ,00 zł, - podróŋe słuŋbowe - 90,27 zł, - ubezpieczenie imprezy - 560,00 zł. Pozostała działalnoņć. Plan ,00 zł, wykonanie ,24 zł, tj. 99,75% wyk. planu: - składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego ,00 zł, - składka członkowska na rzecz ZG Rzeczypospolitej Polskiej z/s w Poznaniu ,72 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników (interwencja) ,70 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,06 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,38 zł, - zakup nagród za udział w konkursach - 369,28 zł, - róŋne (wiązanka itp.) - 305,70 zł, - badania wstĉpne pracowników interwencyjnych i skazanych ,00 zł, - za ogłoszenia - 329,40 zł, - za ubezpieczenie skazanych do pracy ,00 zł. Dz. 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan 958,00 zł, wykonanie 958,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan 9.067,00 zł, wykonanie 9.067,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - diety członków obwodowych komisji wyborczych ,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,42 zł, - umowy - zlecenia /obsługa informatyczna, sporządzanie list wyborców/ ,60 zł, - za flagi, toner, długopisy itp ,00 zł, - róŋne opłaty związane z obsługą wyborów - 736,98 zł, - podróŋe słuŋbowe - 800,00 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze straże pożarne. Plan ,00 zł, wykonanie ,58 zł, tj. 99,52% wyk. planu: - nagrody w zawodach przeciwpoŋarowych - 600,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 199,38 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,94 zł, - wynagrodzenia umowy - zlecenia kierowców ,89 zł, - za paliwo, oleje, smary ,01 zł, - za czĉņci zamienne ,52 zł, - za hełmy straŋackie, pasy, mundury ,81 zł, - za wĉŋe ,07 zł, - kamizelki ostrzegawcze - 201,30 zł, - kosa spalinowa ,00 zł, - za materiały budowlane (remonty straŋnic) ,60 zł, - za energiĉ elektryczną ,54 zł, - za naprawĉ motopomp ,00 zł, - za roboty blacharsko-dekarskie straŋnicy Sekursko ,00 zł, - za system selektywnego powiadamiania i alarmowania OSP Silnica ,90 zł, - za badania okresowe kierowców - 340,00 zł, - za udział w akcjach gaszenia poŋarów i poszukiwań zaginionych ,00 zł, - za okresowe badania techniczne ,00 zł, - naprawa systemu selektywnego wywoływania OSP ʼnytno ,90 zł, - za wykonanie sufitu, malowanie pomieszczeń ,52 zł, - róŋne (napisy, drobne naprawy itp.) - 824,20 zł, - ubezpieczenia pojazdów i sekcji straŋackich ,00 zł. Obrona cywilna. Plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - za noktowizor YUKON. Zarządzanie kryzysowe. Plan ,00 zł, wykonanie 9.691,80 zł, tj. 96,92% wyk. planu: - pomoc finansowa Powiatowi Radomszczańskiemu na dofinansowanie utworzenia i wyposaŋenia miĉdzygminnego- powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego ,00 zł, - za kurtki ALASKA 2 szt ,80 zł, - za generator prądotwórczy - 899,00 zł, Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoņci budżetowych. Plan ,00 zł, wykonanie ,88 zł, tj. 99,81% wyk. planu: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso łącznego zobowiązania) ,08 zł, - za nakazy płatnicze, tytuły wykonawcze -

11 Województwa Łódzkiego Nr Poz ,80 zł. Dz. 757 Obsługa długu publicznego. Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. - odsetki od zaciągniĉtych kredytów i poŋyczek ,87 zł. Dz. 801 Oņwiata i wychowanie. Szkoły podstawowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,53 zł, tj. 97,84% wyk. planu: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ņwiadczenia rzeczowe pracowników ,09 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe ,35 zł, odprawy z tytułu wypowiedzenia ,56 zł, wynagrodzenie urlopowe ,11 zł, nagroda jubileuszowa ,79 zł, odprawa emerytalna ,00 zł, 3% fundusz nagród ,46 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,94 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,12 zł, - umowa zlecenia (informatyk) ,00 zł, - nagrody motywacyjne ,45 zł, - zakup materiałów i wyposaŋenia ,35 zł, w tym: zakup opału ,59 zł, art. biurowe ,15 zł, ņrodki czystoņci ,85 zł, za paliwo do kosiarki - 178,00 zł, za prenumeratĉ ,98 zł, za materiały do remontu pomieszczeń ,32 zł, zakup tonera ,14 zł, zakup mebli ,10 zł, za czĉņci do kserokopiarki, komputerów - 520,02 zł, za wykładzinĉ podłogową ,44 zł, za zestawy komputerowe ,00 zł, za druki szkolne ,94 zł, za odkurzacz - 242,00 zł, za ogrzewacz przepływowy - 708,00 zł, za dozownik do mydła - 184,00 zł, za kserokopiarkĉ ,00 zł, za radiomagnetofon - 508,00 zł, za okna PCV 6 szt ,00 zł, materiały hydrauliczne ,85 zł, drukarka - 220,00 zł, tablice korkowe - 569,97 zł, tablice pierwszej pomocy i BHP - 819,00 zł, poradniki ,37 zł, elektryczny podgrzewacz wody - 245,80 zł, ciņnieniomierz do gabinetu higienistki - 248,00 zł, gaņnice proszkowe - 818,03 zł, krzesła i stoliki ,41 zł, taņma antypoņlizgowa ,00 zł, telewizor, odtwarzacz ,11 zł, róŋne (czeki, ņwiadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp.) ,28 zł, - zakup pomocy dydaktycznych ,64 zł, - za energiĉ elektryczną, wodĉ ,10 zł, - wymiana okien PCV ,00 zł, - usuniĉcie awarii hydraulicznej ,00 zł, - za badania okresowe pracowników ,00 zł, - zakup usług pozostałych ,72 zł, w tym: wywóz nieczystoņci ,48 zł, nadzór PIS - 87,19 zł, naprawa sprzĉtu komputerowego - 255,00 zł, oprawa arkuszy ocen - 158,60 zł, opłaty RTV - 197,21 zł, ułoŋenie wykładziny ,00 zł, przegląd kominów, gaņnic - 596,00 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki - 222,04 zł, usługi hydrauliczne ,40 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 292,80 zł, przesyłki pocztowe - 251,00 zł, montaŋ dzwonka elektrycznego - 366,00 zł, - usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,68 zł, - usługi w zakresie wykonania analiz, opinii (roczna kontrola stanu technicznego budynków, hydrantów, kominów) ,00 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe ,79 zł, w tym: ryczałt ,29 zł, - za ubezpieczenie budynku i sprzĉtu komputerowego ,00 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - udział w szkoleniach pracowników ,94 zł, - zakup art. papierniczych do urządzeń kserujących ,55 zł, - zakup programów, licencji ,89 zł, - kotły C.O. S.P. Borzykowa ,00 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 99,67% wyk. planu: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,64 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,20 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,13 zł, - nagrody motywacyjne - 219,40 zł, - za materiały hydrauliczne - 313,80 zł, - telewizor SENCOR21-500,00 zł, - DVD MAGNOVOX - 200,00 zł, - za wykładzinĉ dywanową, zasłonki, firanki - 586,76 zł, - zakup pomocy naukowych - 845,70 zł, - podróŋe słuŋbowe pracowników - 141,30 zł, - odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych ,00 zł.

12 Województwa Łódzkiego Nr Poz Przedszkola. Plan ,00 zł, wykonanie ,81 zł, tj. 99,99% wyk. planu: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ņwiadczenia rzeczowe pracowników wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy ,32 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,26 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ,84 zł, nagroda jubileuszowa ,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,39 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,16 zł, - za gaz propan butan ,00 zł, - za ņrodki czystoņci ,64 zł, - za art. biurowe - 331,49 zł, - za doposaŋenie kuchni ,15 zł, - za kuchenkĉ mikrofalową - 455,10 zł, - za kuchniĉ elektryczną ,00 zł, - za brodzik - 601,70 zł, - podstawa pod zmywarkĉ - 620,98 zł, - zmiĉkczacz do zmywarki - 535,58 zł, - komputer ,00 zł, - róŋne (worki, ņcierki, stół, itp.) ,60 zł, - zakup pomocy naukowych ,28 zł, - usługi hydrauliczne, przegląd gaņnic - 475,00 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe - 121,90 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - za szkolenie pracowników - 200,00 zł, - zmywarka ,00 zł. Przedszkola specjalne Plan 3.973,00 zł, wykonanie 3.973,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - odpłatnoņć za wyŋywienie. Gimnazja. Plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ņwiadczenia pracowników ,33 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe ,84 zł, doraňne zastĉpstwa ,73 zł, nagroda jubileuszowa ,55 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,06 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,55 zł, - umowa zlecenia (informatyk) ,00 zł, - nagrody motywacyjne ,40 zł, - zakup materiałów i wyposaŋenia ,68 zł, w tym: za materiały remontowe ,29 zł, ņrodki czystoņci ,62 zł, za opał ,00 zł, za art. biurowe ,55 zł, za poradniki fachowe ,64 zł, za toner ,31 zł, za stojak na mapy - 366,00 zł, za spawarkĉ - 450,00 zł, za bindownicĉ - 475,80 zł, za barierki ochronne - 219,20 zł, za radiomagnetofony - 500,00 zł, za drewniane obudowy na grzejniki - 326,00 zł, róŋne (pieczątki, czeki itp.) ,27 zł, - zakup pomocy dydaktycznych (ksiąŋki) ,00 zł, - za energiĉ i dostawĉ wody ,01 zł, - zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł, - zakup usług pozostałych ,81 zł, w tym: za naukĉ jĉzyka angielskiego ,00 zł, za wywóz nieczystoņci - 976,19 zł, róŋne (konserwacja kserokopiarki, itp.) - 336,62 zł, - usługi internetowe - 561,96 zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej ,86 zł, - przegląd gaņnic, przewodów kominowych - 404,00 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe ,59 zł, w tym: ryczałt ,64 zł, - ubezpieczenie pracowni komputerowej - 452,00 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - za szkolenia - 530,00 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu drukarskiego - 872,09 zł, - zakup akcesoriów komputerowych /program antywirusowy, Licencja VULCAN, pamiĉć ,01 zł. Dowóz uczniów do szkół. Plan ,00 zł, wykonanie ,98 zł, tj. 99,87% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 416,76 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,53 zł, za godziny nadliczbowe 50% - 524,53 godz.,100% - 715,53 godz ,68 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,71 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,60 zł, - opieka nad dowozem ,99 zł, - oleje napĉdowe ,51 zł, - czĉņci zamienne ,10 zł, - ņrodki czystoņci ,02 zł, - za opony ,00 zł, - róŋne (naklejki, radia, itp.) ,06 zł, - naprawy autobusów ,75 zł, - remont kapitalny ERA K651 (robocizna) ,00 zł,

13 Województwa Łódzkiego Nr Poz badania techniczne pojazdów ,00 zł, - za naprawy bieŋące ,07 zł, - za legalizacjĉ tachografu - 345,02 zł, - za dowóz uczniów do szkół ,88 zł, - za czyszczenia wnĉtrza samochodu - 488,00 zł, - za wymianĉ oleju, regulacje, itp ,20 zł, - ubezpieczenia autobusów OC, NW ,50 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł. Licea ogólnokształcące. Plan ,65 zł, wykonanie ,69 zł, tj. 98,10% wyk. planu: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,50 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,78 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,58 zł, - odpisy na ZFŅS ,65 zł. Szkoły zawodowe. Plan ,35 zł, wykonanie ,71 zł, tj. 98,14% wyk. planu: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ņwiadczenia pracowników ,79 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 zł, z tego: godziny ponadwymiarowe ,93 zł, nagrody jubileuszowe ,27 zł, odprawa emerytalna ,62 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,92 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,19 zł, - obsługa informatyczna ,00 zł, - nagrody motywacyjne ,11 zł, - zakup materiałów i wyposaŋenia ,76 zł, w tym: art. biurowe ,49 zł, art. chemiczne, ņrodki czystoņci ,89 zł, tonery ,84 zł, prenumerata, aktualizacje ,60 zł, materiały do remontu pomieszczeń ,80 zł, czĉņci do ksera - 903,88 zł, za firanki - 931,89 zł, za mikrofon bezprzewodowy ,00 zł, za regały do biblioteki, stojak na mapy ,74 zł, za projektor multimedialny ,00 zł, za stroje na lekcje W-F ,90 zł, za drukarkĉ, skaner ,90 zł, za przewodniki po Gminie ʼnytno ,40 zł, za znaki p.poŋarowe - 831,17 zł, za niszczarkĉ - 465,00 zł, za serwis internetowy - 378,20 zł, róŋne (gaz, szafki na klucze, itp.) ,06 zł, - pomoce naukowe (lupy mikroskopy, itp.) ,19 zł, - badania okresowe pracowników - 350,00 zł, - zakup usług pozostałych ,51 zł, w tym: za naukĉ jĉzyka angielskiego ,20 zł, za naukĉ jazdy ,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe - 341,22 zł, ogłoszenie - 439,20 zł, usługa informatyczna - 963,80 zł, wymiana drzwi - 800,32 zł, koszty przesyłek, transportu - 558,34 zł, przeglądy (drukarki, ksero, itp.) - 372,43 zł, - za usługi internetowe ,44 zł, - opłaty telefonów stacjonarnych ,17 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe ,76 zł, - ubezpieczenie sprzĉtu komputerowego - 198,40 zł, - odpisy na ZFŅS ,61 zł, - za udział w szkoleniu - 330,00 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu komputerowego ,64 zł, - zakup licencji VULKAN, programu antywirusowego ,35 zł, - zakup kserokopiarki ,00 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan ,00 zł, wykonanie ,08 zł, tj. 84,42% wyk. planu: - szkolenie kadry pedagogicznej. Stołówki szkolne. Plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 89,30 % wyk. planu: - ņrodki Ŋywnoņci. Pozostała działalnoņć. Plan 3.402,00 zł, wykonanie 3.402,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów ,00 zł, - wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie czĉņci ustnej egzaminu maturalnego - 532,77 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 94,13 zł, - umowy-zlecenia (komisje egzaminacyjne) - 745,10 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia. Szpitale ogólne: - pomoc dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup sprzĉtu medycznego w postaci gastrofiberoskopu ,00 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan ,00 zł, wykonanie ,64 zł, tj. 35,94% wyk. planu: - wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA, instruktora sportu, dyŋury terapeuty ,13 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,96 zł, - zakup gier edukacyjnych - 382,75 zł, - zakup nagród (organizowanie konkursów, zawodów, itp.) ,44 zł,

14 Województwa Łódzkiego Nr Poz za bilety (wstĉp do muzeum, kina) - 838,00 zł, - za udział w programach profilaktycznych ,00 zł, - za przejazdy uczniów na wycieczki zgodnie z programem ,36 zł, - róŋne (opłaty przewodnika, itp.) - 980,00 zł, - ubezpieczenie zajĉć sportowych organizowanych przez GKRPA ,00 zł. Pozostała działalnoņć. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - koszty wydawania decyzji w sprawach ņwiadczeniobiorców innych niŋ ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe - 480,00 zł, - zakup ultrasonografa firmy Siemens ,00 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna. Domy pomocy społecznej. Plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł, tj. 97,81% wyk. planu: - odpłatnoņć za pobyt w domach pomocy społecznej. Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan ,00 zł, wykonanie ,11 zł, tj. 99,03% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 480,00 zł, - wypłata ņwiadczeń ,88 zł, (wypłacono ņwiadczeń rodzinnych dla 1083 osób, opłacono 52 składki ZUS dla 5 osób, wypłacono 516 ņwiadczeń funduszu alimentacyjnego dla 48 osób), - wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 zł, w tym: 3% fundusz nagród - 398,16 zł, - zakładowy fundusz nagród ,53 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,52 zł, - materiały biurowe, pieczątki, itp ,48 zł, - badanie okresowe pracowników - 40,00 zł, - za przesyłki listowe, opłaty, itp ,49 zł, - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych ,00 zł, - podróŋe słuŋbowe - 433,04 zł, - odpisy na ZFŅŅ ,00 zł, - za udział w szkoleniu - 980,00 zł, - za tonery - 149,60 zł, - za programy i licencje ,10 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne. Plan 8.869,00 zł, wykonanie 8.815,16 zł, tj. 99,39% wyk. planu: - ubezpieczenia zdrowotne (opłacono 157 składek dla 25 osób). Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 92,22% wyk. planu: - wypłata zasiłków celowych (zadania własne) ,14 zł (202 zasiłki dla 393 osób), - wypłata zasiłków stałych ,76 zł /278 zasiłków dla 30 osób/, - wypłata zasiłków okresowych ,97 zł (293 zasiłki dla 70 osób), - wypłata zasiłków okresowych w ramach projektu POKL ,87 zł (27 zasiłków dla 6 osób). Dodatki mieszkaniowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,02 zł, tj. 99,63% wyk. planu: - wypłata dodatków mieszkaniowych. Oņrodki pomocy społecznej. Plan ,00 zł, wykonanie ,32 zł, tj. 99,39% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 294,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,20 zł, odprawa emerytalna ,00 zł, ekwiwalent za urlop ,72 zł, nagroda jubileuszowa ,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,40 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,36 zł, - art. biurowe ,08 zł, - zakup drukarki - 455,00 zł, - za toner ,58 zł, - róŋne/czeki itp ,19 zł, - opłaty porto - 229,68 zł, - odnowienie certyfikatu - 158,60 zł, - regeneracja tonerów - 200,00 zł, - opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 785,63 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe ,60 zł, w tym: ryczałt ,46 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - udział w szkoleniach - 970,00 zł, - zakup akcesoriów komputerowych (UPS, pamiĉć, zasilacze) - 490,01 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan ,00 zł, wykonanie ,63 zł, tj. 99,34% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 816,17 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,51 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,63 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,04 zł,

15 Województwa Łódzkiego Nr Poz umowy zlecenia (wolne dni) ,08 zł, - za rĉkawice - 89,99 zł, - badania okresowe pracowników - 120,00 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł. Pozostała działalnoņć. Plan ,61 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 97,52% wyk. planu: - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokoņci w 2008 r ,00 zł, - doŋywianie dzieci w szkołach ,66 zł (wydano posiłków dla 262 osób i uczniów, wypłacono 133 zasiłki dla 50 rodzin, ņwiadczenia rzeczowe dla 42 osób), - wypłacono ņwiadczenia pieniĉŋne PFRON dla 12 uczniów ,85 zł, - wynagrodzenia pracowników za kontrakty socjalne, koordynacjĉ projektu POKL zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,01 zł, - składki zdrowotne uczestników projektu - 359,64 zł, - umowa zlecenia (obsługa programu POKL) ,00 zł, - doposaŋenie stołówek szkolnych (szafka kuchenna, pralka, stoły) ,40 zł, - aparat telefoniczny Sony Ericsson T280, kart doład. (POKL) - 579,00 zł, - zakup tonera (POKL) - 899,99 zł, - za bindownicĉ (POKL) - 300,00 zł, - za czeki (POKL) - 2,00 zł, - art. biurowe (POKL) - 218,58 zł, - za plakaty (POKL) ,37 zł, - za pieczątki (POKL) - 133,59 zł, - za aparat fotograficzny (POKL) - 639,00 zł, - transport artykułów spoŋywczych z Banku ʼnywnoņci ,40 zł, - realizacja zadania Noc Kupały w ramach programu PWOW ,00 zł, - realizacja zadania Utworzenie MłodzieŊowej DruŊyny PoŊarniczej w ramach programu PPWOW ,00 zł, - realizacja zadania usług medycznych w ramach programu PWOW ,00 zł, - realizacja zadania Piknik rodzinny w ramach programu PWOW ,00 zł, - realizacja zadania ņwietlic ņrodowiskowych w ramach programu PWOW ,00 zł, - usługi szkoleniowe kurs nowoczesny sprzedawca (POKL) ,00 zł, - usługi szkoleniowe kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (POKL) ,00 zł, - usługi szkoleniowe w ramach realizacji aktywnej integracji (POKL) ,00 zł, - konserwacja kserokopiarki (POKL)- 250,00 zł, - podróŋe słuŋbowe (POKL) - 300,89 zł, - odsetki od nadmiernie pobranej dotacji - 21,61 zł, - zakup projektora LG, kserokopiarki (POKL) ,01 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Pomoc materialna dla uczniów. Plan ,00 zł, wykonanie ,96 zł, tj. 99,81% wyk. planu: - wypłata stypendium dla uczniów gotówkowa w formie rzeczowej (wypłacono 712 stypendia dla 344 osób, 2 zasiłki dla 2 osób) ,26 zł, - dofinansowanie do podrĉczników szkolnych dla 82 uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz dla 28 uczniów kl. I szkoły gimnazjalnej ,70 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska. Gospodarka odpadami. Plan 279,00 zł, wykonanie 278,20 zł, tj. 99,71% wyk. planu: - za zagospodarowanie odpadów. Oczyszczanie miast i wsi. Plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - wywóz nieczystoņci. Oņwietlenie ulic, placów i dróg. Plan ,00 zł, wykonanie ,42 zł, tj. 99,98% wyk. planu: - za rury osłonowe do wykonania oņwietlenia w parku ,12 zł, - za lampy oņwietleniowe - 300,73 zł, - za energiĉ elektryczną (oņwietlenie dróg, ulic) ,49 zł, - za naprawy oņwietlenia ulicznego (reklamacje) ,73 zł, - czĉņciowa zapłata za remont i modernizacjĉ oņwietlenia ulicznego ,35 zł. Zakłady gospodarki komunalnej. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - dotacja przedmiotowa z budŋetu. Pozostała działalnoņć. Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 72,53% wyk. planu: - za materiały budowlane (naprawy budynków czynszowych) ,58 zł, - za wĉgiel ,00 zł, - wyposaŋenie gabinetu ratownictwa medycznego ,16 zł, - znaki, tablice informacyjne - 610,00 zł, - za wiertarkĉ - 119,00 zł, - za krawĉŋniki drogowe ,10 zł, - róŋne (worki, oleje, itp.) ,62 zł, - za energiĉ elektryczną ,95 zł, - za transport ŊuŊla (utwardzenie parkingu na ul. Cmentarnej) ,00 zł, - za przyjĉcie psów do schroniska ,00 zł, - za prace porządkowe (niwelacja terenu, rowy) ,72 zł, - róŋne (naprawy, oceny, dozory, itp.) -

16 Województwa Łódzkiego Nr Poz ,06 zł, - transport kostki brukowej ,00 zł, - przetarcie drzewa topolowego ,75 zł, - za dozór techniczny zbiorników paliw - 376,00 zł, - opłaty roczne za uŋytkowanie i inne ,91 zł, - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnowypoczynkowej (park, boisko) ,75 zł, - zakup Mercedesa Vito112 CDI ,00 zł. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Domy i oņrodki kultury, ņwietlice, kluby. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - dotacja podmiotowa z budŋetu dla instytucji kultury (GOK). Biblioteki. Plan ,39 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 97,98% wyk. planu: - dotacja podmiotowa z budŋetu dla instytucji kultury (Biblioteka). Dz. 926 Kultura fizyczna i sport. Pozostała działalnoņć. Plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, tj. 99,90% wyk. planu: - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Klub Victoria) ,00 zł, Klub Sportowy 10-tka - 976,94 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy ʼnytno ,00 zł, - zakup nagród (puchary) - 192,46 zł, - za udział w spartakiadzie samorządowej - 150,00 zł, - za wpisowe na turniej samorządowy - 800,00 zł. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji budŋetu Gminy ʼnytno za 2009 r. Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi ,00 zł, wykonanie ,85 zł, tj. 102,14% wyk. planu, w tym: - za zuŋytą wodĉ ,42 zł, - za odprowadzenie ņcieków ,89 zł, - za wywóz ņcieków ,58 zł, - za prace sprzĉtem ,32 zł, - opłaty za centralne ogrzewanie ,13 zł, - usługi pogrzebowe ,51 zł, - dotacja przedmiotowa z budŋetu ,00 zł. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi ,00 zł, wykonanie ,77 zł, tj. 99,47% wyk. planu, w tym: - wypłaty rzeczowe dla pracowników - 954,98 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,01 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,18 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,67 zł, - zakup materiałów i wyposaŋenia ,63 zł, w tym: gaz do samochodu asenizacyjnego ,54 zł, opał do centralnego ogrzewania ,10 zł, czĉņci zamienne do ciągników, samochodów ,71 zł, za materiały do remontu i konserwacji wodociągów, hydroforni, oczyszczalni ,68 zł, zakup trumien, materiałów pogrzebowych ,60 zł, artykuły biurowe, ņrodki czystoņci, komputer itp ,91 zł, materiały do remontów i konserwacji oczyszczalni ņcieków, przepompowni, remontu budynku ,03 zł, za oleje napĉdowe, benzynĉ ,06 zł, - za energiĉ elektryczną ,73 zł, w tym: hydrofornia Sekursko ,83 zł, hydrofornia Silnica ,06 zł, przepompownie ,74 zł, oczyszczalnia (Sekursko) ,91 zł, oczyszczalnia (ʼnytno) ,70 zł, baza Zakładu ,49 zł, - zakup usług remontowych ,00 zł, w tym: remont na oczyszczalni ,00 zł, przecisk pod jezdnią (wodociąg) ,00 zł, toczenie tulei i sworznia (Pelikan) - 488,00 zł, - pozostałe usługi ,78 zł, w tym: odprowadzenie ņcieków ,69 zł, wywóz odpadów komunalnych ,11 zł, prace serwisowe na ujĉciach wody ,48 zł, badanie wody ,63 zł, za dozór techniczny - 449,55 zł, inwentaryzacja powykonawcza - 183,00 zł,

17 Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr Poz. 2635,2636 usługi pocztowe i kurierskie - 303,59 zł, pozostałe (dezynfekcje, prowizje bankowe, itp.) ,73 zł, - opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej ,93 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe ,12 zł, w tym: ryczałt ,03 zł, - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ,00 zł, - odpisy na ZFŅS ,07 zł, - za korzystanie ze ņrodowiska (pobór wody i odprowadzenie ņcieków) ,40 zł, - podatek VAT ,02 zł, - odsetki - 29,80 zł, - podatek od osób prawnych ,00 zł. Załącznik nr 2 do Sprawozdania z realizacji budŋetu Gminy ʼnytno za 2009 r. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŅRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Plan przychodów ogółem na dzień 31 grudnia 2009 r ,00 zł. Stan ņrodków na dzień r ,14 zł. Wykonanie ,31 zł. Stan ņrodków na dzień r ,45 zł. Plan wydatków ogółem na dzień r ,00 zł. Wykonanie - 351,00 zł, - za czek - 1,00 zł, - za zmiany w projekcie rewaloryzacji skweru - parku ʼnytnie - 350,00 zł SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA KROŅNIEWIC z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Kroņniewice za 2009 rok REALIZACJA BUDʼnETU Na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonanie budŋetu gminy Kroņniewice wynosiło: - po stronie dochodów - plan ,75 zł, realizacja wyniosła ,09 zł, co stanowi 98,22%, - po stronie wydatków - plan ,26 zł, realizacja wyniosła ,61 zł, co stanowi 92,49%, - przychody zostały zrealizowane w wysokoņci ,51 zł, z czego: a) kredyty i poŋyczki - 0,00 zł, b) wolne ņrodki ,51 zł, - rozchody z tytułu spłat kredytów i poŋyczek oraz obligacji wyniosły zł, - koszty obsługi kredytów i poŋyczek wyniosły ,53 zł, - koszty obsługi papierów wartoņciowych wyniosły ,10 zł, - rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0 zł. Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych ňródeł ich pochodzenia oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniŋsze zestawienie: Wyszczególnienie Plan po zmianach wg stanu na dzień rok Wykonanie % I. DOCHODY OGÓŁEM , ,09 98,22 Z tego przypada na: -dochody własne -dotacje celowe -dotacje rozwojowe -subwencja oņwiatowa -subwencja wyrównawcza -subwencja równowaŋąca , , , , , , , , ,950, , ,497, ,00 104,95 97,39 87,74 100,00 100,00 100,00

18 Województwa Łódzkiego Nr Poz II. WYDATKI OGÓŁEM , ,61 92,49 Z tego przypada na: -wydatki bieŋące -wydatki majątkowe , , , , ,40 I. Realizacja dochodów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił ,75 zł, a wykonanie wynosiło ,09 zł, co stanowi 98,22%. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia siĉ nastĉpująco: Dz Rolnictwo i łowiectwo: - plan roczny ,90 zł, - wykonanie ,79 zł tj. 99,88%. Jest to wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierŋawienia terenów łowieckich w kwocie 1.071,90 zł oraz dotacja na wypłatĉ zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĉdowego dla rolników w kwocie ,89 zł. Dz Transport i łącznoņć: - plan roczny ,05 zł, - wykonanie ,97 zł, tj. 46,54%. W ramach tego działu otrzymano dotacjĉ rozwojową z Urzĉdu Marszałkowskiego na przebudowĉ drogi Nowe Pawlikowice ,97 zł. Pozostała kwota w wysokoņci ,00 zł pochodzi z niewykorzystanych ņrodków zabezpieczonych na wydatki niewygasające. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,72 zł, tj. 110,01%. Są to wpływy z nastĉpujących tytułów: - wpłata nadwyŋki ņrodków obrotowych z zakładu budŋetowego kwota ,03 zł, - wieczyste uŋytkowanie nieruchomoņci plan ,00 zł, wykonanie wyniosło ,14 zł, tj. 89,78%. Zaległoņci z tego tytułu wynoszą 1.046,58 zł, - wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych - plan ,00 zł został zrealizowany w kwocie ,76 zł, tj. 195,95%, - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 88,18%, - czynsze plan zł, wykonanie wyniosło ,63 zł, co stanowi 107,38%. Zaległoņci z tego tytułu wynoszą ,91 zł. W celu ņciągniĉcia ich zostały podjĉte działania zmierzające do wyegzekwowania zaległoņci: - przekształcenie wieczystego uŋytkowania w prawo własnoņci plan zł, wykonanie wyniosło 400,00 zł, co stanowi 20,00%, - pozostałe odsetki plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.751,16 zł, co stanowi 95,85%, - odszkodowanie za przejĉcie przez Skarb Państwa gruntów pod budowĉ drogi krajowej plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 101,36%. Dz. 750 Administracja publiczna: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,79 zł, tj. 114,58%. Otrzymano dotacjĉ z Urzĉdu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokoņci ,00 zł na utrzymanie 3-ch etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcjĉ kurierską. Otrzymano równieŋ dotacjĉ na zakup sprzĉtu komputerowego z oprogramowaniem,, Ewidencja ludnoņci w wysokoņci 5460,00 zł. Pozostała kwota w wysokoņci ,79 zł stanowi: - wpływy z tytułu ņwiadczonych usług przez Urząd Miejski kwota 9.061,49 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za wydawanie dowodów osobistych udział 5%) kwota 789,35 zł, - wpłata z tytułu koncesji kwota 219,00 zł, - odsetki ,80 zł, - pozostałe dochody ,15 zł. Dz. 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,43 zł tj. 99,74%. Kwota ta stanowi dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach: - na aktualizacjĉ spisów wyborców 1.408,59 zł, - na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego ,84 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 100%. Jest to dotacja otrzymana z Urzĉdu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzĉtu stanowiącego wyposaŋenie magazynu Obro-ny cywilnej. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,44 zł, tj. 105,26%. Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia siĉ nastĉpująco: a) udział w podatku forma karta podatkowa: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,26 zł, tj. 101,90%. Podatek ten jest realizowany przez US w Kutnie. Opłacany jest przez podatników prowadzących działalnoņć gospodarczą i rozliczają

19 Województwa Łódzkiego Nr Poz cych siĉ w formie karty podatkowej. Podatnicy zalegają z terminowym płaceniem tego podatku na kwotĉ ,50 zł, - odsetki wykonanie 96,00 zł, b) podatek od nieruchomoņci od osób prawnych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,20 zł, tj. 106,89%. W podatku tym wysokoņć zaległoņci wynosi ,46 zł. Są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze. Wobec podatników, u których wystĉpuje zwrot tytułów wykonawczych z powodu nieņciągalnoņci zostają dokonywane zajĉcia hipoteczne. Kwota naleŋnego podatku do budŋetu gminy z tytułu podatku od nieruchomoņci od osób prawnych wynosi ,46 zł. Skutki obni- Ŋenia przez Radĉ Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą ,45 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ,77 zł, c) podatek rolny od osób prawnych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 101,47%. Nie ma zaległoņci w regulowaniu tego podatku. Skutki obniŋenia górnych stawek podatku przez Radĉ Miejską wynoszą w okresie sprawozdawczym kwotĉ ,00 zł. Umorzenie zaległoņci podatkowych 162,00 zł, d) podatek leņny od osób prawnych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 109,90%, e) podatek od ņrodków transportowych od osób prawnych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł tj. 92,89%. Nie wystĉpują zaległoņci we wpłatach tego podatku. Skutki obniŋenia górnych stawek podatkowych w tym przypadku wynoszą ,09 zł natomiast skutki zwolnień 8.350,00 zł, umorzenia zaległoņci 4.650,00 zł, f) podatek od czynnoņci cywilnoprawnych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 147,65%, g) wpływy z róŋnych opłat: - wykonanie 8,80 zł, h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie - 376,00 zł, tj. 18,80%, i) podatek od nieruchomoņci od osób fizycznych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,36 zł, tj. 103,33%. W okresie sprawozdawczym zaległoņci w tym podatku wyniosły ,76 zł. NaleŊnoņć z tytułu podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych wynosi ,65 zł. Skutki obniŋenia przez Radĉ Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły ,72 zł, zastosowanych umorzeń 4.413,30 zł. Natomiast skutki odroczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotĉ 42,00 zł, j) podatek rolny od osób fizycznych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,95 zł, tj. 111,97%, Na koniec okresu sprawozdawczego zaległoņci wynoszą ,04 zł. Wobec dłuŋników wszczĉto postĉpowanie egzekucyjne. Skutki obniŋenia przez Radĉ Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły ,00 zł, odroczeń terminu płatnoņci wynoszą 1.107,00 zł natomiast skutki umorzeń to kwota 8.052,00 zł, k) podatek leņny od osób fizycznych: - plan roczny - 600,00 zł, - wykonanie - 615,00 zł, tj. 102,50%, l) podatek od ņrodków transportowych od osób fizycznych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,50 zł, tj. 106,82%. NaleŊnoņci w tym podatku wynoszą ,02 zł. Zaległoņci na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,52 zł. Skutki obniŋenia górnych stawek w tym podatku wynoszą za okres sprawozdawczy kwotĉ ,32 zł, natomiast umorzenia 2.688,00 zł, ł) podatek od spadków i darowizn: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 106,76%. Podatek ten jest realizowany przez urzĉdy skarbowe, naleŋnoņci pozostałe do zapłaty w tym podatku wynoszą ,00 zł, m) wpływy z opłaty targowej: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,58 zł, tj. 98,21%, n) podatek od czynnoņci cywilnoprawnych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,76 zł, tj. 116,84%. Podatek ten jest realizowany przez Urzĉdy Skarbowe. Zaległoņci w tym podatku wynoszą 112,70 zł, natomiast nadpłaty ,10 zł, o) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,76 zł, tj. 111,86%, p) wpływy z róŋnych opłat: - plan 5.000,00 zł, - wykonanie 6.109,30 zł, tj. 122,19%, r) wpływy z opłaty skarbowej: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 65,22%. Opłata ta jest realizowana bezpoņrednio przez Urząd oraz przez Urzĉdy Skarbowe i inne instytucje, w których ponoszone są opłaty skarbowe, s) wpływy za zajĉcie pasa drogowego: - plan 3.000,00 zł, - wykonanie 2.557,26 zł, tj. 85,24%.

20 Województwa Łódzkiego Nr Poz Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa są równieŋ dochodami gminy. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym przedstawiają siĉ nastĉpująco: a) podatek dochodowy od osób fizycznych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 103,01%, b) podatek dochodowy od osób prawnych: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,71 zł, tj. 109,57%. Gmina nie ma wpływu na wysokoņć realizacji tych podatków. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przez Urzĉdy Skarbowe. Dz. 758 Różne rozliczenia: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 100%. Na wykonanie dochodów w tym dziale składają siĉ przekazane gminie subwencje, które w rozbiciu na ich rodzaje wynoszą: a) subwencja oņwiatowa: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 100%, b) subwencja wyrównawcza: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 100%, c) subwencja równowaŋąca: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 100%. Dz. 801 Oņwiata i wychowanie: - plan roczny ,51 zł, - wykonanie ,06 zł, tj. 100,14%, Są to wpływy z nastĉpujących tytułów: - wpływy z tytułu ņwiadczonych usług w szkołach podstawowych kwota ,70 zł, tj. 100,88% planu, - dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole kwota ,00 zł, tj. 100,00% planu, - czynsze wykonanie ,57 zł, - wpływy z tytułu czesnego od przedszkolaków ,17 zł, tj. 101,55% planu, - wpływy za doŋywianie dzieci w przedszkolu ,28 zł, tj. 106,86% planu, - wpływy z usług ņwiadczonych w gimnazjum 120,00 zł, tj. 33,33% planu, - za wynajem autobusów - 379,24 zł, tj. 37,92% planu, - wpływy z róŋnych opłat 36,00 zł, - wpływy z usług (stołówki szkolne) ,37 zł, tj. 85,55% planu, - czynsze z tytułu wynajmu lokali ,57 zł, tj. 132,47% planu, - dotacja na sprawdzenie prac maturalnych kwota 890,46 zł, - dotacja na wynagrodzenie komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli kwota 660,00 zł, - dotacja rozwojowa na budowĉ gimnazjum ,27 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,62 zł, tj. 101,33%. Dochody te uzyskano z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaŋ napojów alkoholowych. Dz. 852 Pomoc społeczna: - plan roczny ,65 zł, - wykonanie ,94 zł, tj. 98,81%. Na działalnoņć pomocy społecznej otrzymano ņrodki w formie dotacji z Urzĉdu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokoņci ,78 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia siĉ to nastĉpująco: - ņwiadczenia rodzinne ,31 zł, - ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze ,47 zł, - na utrzymanie oņrodka pomocy społecznej ,00 zł, - na doŋywianie dzieci w szkołach ,00 zł. Wpłynĉły takŋe dochody z tytułu ņwiadczonych usług opiekuńczych w wysokoņci ,77 zł, tj. 98,39%, z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego kwota ,37 zł, wpływy z róŋnych opłat 11,30 zł oraz pozostałych odsetek kwota 28,45 zł wpływy z róŋnych dochodów 5.089,56 zł. - dotacja z WUP w Łodzi na realizacjĉ Programu aktywizacji zawodowo społecznej na terenie gminy Kroņniewice - kwota ,34 zł. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 100%. Są to ņrodki otrzymane z PFRON-u na realizacjĉ programu Uczeń na wsi. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - plan roczny ,00 zł, - wykonanie ,70 zł, tj. 77,22%. Ņrodki w tym dziale stanowią otrzymaną dotacjĉ na wypłatĉ stypendiów socjalnych dla uczniów kwota ,04 zł, na dofinansowanie zakupu podrĉczników kwota ,66 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska: - plan roczny ,64 zł, - wykonanie ,63 zł, tj. 100,75%. Są to wpływy z nastĉpujących tytułów: - wpływy z usług 3821,50 zł, - dywidenda od spółki komunalnej ,00 zł, - dotacja rozwojowa ,13 zł, - ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 zł.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENI A 1670 Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 16/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r D O C H O D Y p.w.2013r plan na 2014r 35.250.000 31.486.469 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.556.777 1.908.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.500 5.000

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 WÓJTA GMINY MOCHOWO. z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 WÓJTA GMINY MOCHOWO. z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo