DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 2635 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 października 2010 r. Nr 314 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY: 2635 nr XXXII/152/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy ʼnytno w sprawie przyjĉcia sprawozdania z wykonania budŋetu Gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy SPRAWOZDANIA: 2636 nr 1 z dnia 18 marca 2010 r. Burmistrza Kroņniewic z wykonania budŋetu Gminy Kroņniewice za 2009 rok z dnia 14 kwietnia 2010 r. Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wykonania budŋetu miasta Rawa Mazowiecka Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budŋetu miasta Zduńska Wola za 2009 rok oraz sprawozdanie z udzielonych przez miasto i podległe jednostki zamówień publicznych UCHWAŁA NR XXXII/152/10 RADY GMINY ŻYTNO z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjĉcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504), w związku z art. 121 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawĉ o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy ʼnytno z wykonania budŋetu Gminy za 2009 rok, opinii o wykonaniu budŋetu i wniosku Komisji Rewizyjnej zaopiniowanych przez Regionalna Izbĉ Obrachunkową w Łodzi w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy ʼnytno, Rada Gminy ʼnytno uchwala, co nastĉpuje: 1. Przyjmuje siĉ sprawozdanie z wykonania budŋetu Gminy za 2009 rok w brzmieniu załącznika do uchwały i udziela siĉ Wójtowi Gminy ʼnytno absolutorium z tego tytułu. 2. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy ʼnytno: Waldemar Łuniewski

2 Województwa Łódzkiego Nr Poz Załącznik do uchwały nr XXXII/152/10 Rady Gminy ʼnytno z dnia 29 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE W SPRAWIE WYKONANIA BUDʼnETU GMINY ʼnYTNO ZA 2009 R. Plan dochodów budŋetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi ,69 zł, wykonanie ,66 zł, tj. 98,45% wykonania planu ogółem. Struktura uzyskanych dochodów jn. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % struktury wykonania Dochody własne , ,76 93,34 19,99 Dotacje celowe , ,90 99,28 20,04 Subwencja ogólna , ,00 100,00 59,97 Dochody ogółem , ,66 98,45 100,00 Wpływ na uzyskane dochody budŋetowe w 2009 r. miała subwencja ogólna. Stopień realizacji dochodów własnych % % struktury Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania wykonania Udziały gmin w podatkach stanowiących 5.000, ,61 77,41 0,14 dochód budŋetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,00 90,90 28,23 dochód budŋetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek rolny , ,40 96,06 21,24 Podatek od nieruchomoņci , ,13 97,02 19,27 Podatek leņny , ,10 102,27 6,33 Podatek od ņrodków transportowych , ,00 94,25 0,93 Podatek od spadków i darow , ,00 124,60 0,79 Wpływy z opłaty skarbowej , ,24 96,85 0,69 Wpływy z opłaty targowej 9.000, ,00 109,24 0,35 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób 2.000,00 967,40 48,37 0,03 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych , ,00 131,18 2,35 Dochody z majątku gminy , ,00 59,70 3,22 Pozostałe dochody , ,94 94,06 15,68 Ņrodki na dofinansowanie własnych , ,94 64,13 0,75 zadań bieŋących gmin pozyskane z innych ňródeł Ogółem , ,76 93,34 100,00 Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są: Udziały w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowi 28,23%, podatek rolny - 21,24%, od nieruchomoņci 19,27% dochodów własnych ogółem.

3 Województwa Łódzkiego Nr Poz Stopień realizacji dotacji celowych Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % struktury wykonania Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa , ,12 99,40 76,49 na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa , ,70 99,28 15,31 na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , ,00 100,00 1,33 bieŋące realizowane na podstawie po- rozumień miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na , ,08 92,08 1,83 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa , ,00 100,00 5,04 na zadania bieŋące realizowane przez gminĉ na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ogółem , ,90 99,28 100,00 Dotacje na zadania bieŋące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 76,49% i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem. Stopień realizacji subwencji ogólnej Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % struktury wykonania Czĉņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 43,17 gmin Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 54,56 jednostek samorządu terytorialnego Czĉņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 2,27 gmin Ogółem , ,00 100,00 100,00 Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest czĉņć oņwiatowa, która stanowi 54,56% wykonania planu subwencji. Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radĉ Gminy obniŋenia górnych stawek w podatku od nieruchomoņci oraz dodatkowe zwolnienia jak równieŋ udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłoŋenie na raty płatnoņć. Skutki tych operacji stanowią 14,45% dochodów własnych gminy, natomiast 2,89% dochodów ogółem gminy. Wyszczególnienie Łączne skutki w 2009 r. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległoņci podatkowych Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty Podatek od nieruchomoņci , , , ,00 - Podatek rolny 1.048, ,50 - Podatek od ņrodków , , ,00 446,00 - transportowych Podatek leņny 431, ,00 - Ogółem , , , ,50 -

4 Województwa Łódzkiego Nr Poz Nastĉpnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłuŋenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi ,83 zł, co stanowi 10,75% dochodów własnych gminy, natomiast 2,15% dochodów ogółem gminy. Wyszczególnienie Kwota zadłużenia Czynsze dzierŋawne z tytułu uŋytkowania ,34 Podatek od nieruchomoņci j.g.u ,67 Podatek od nieruchomoņci od osób fizycznych ,88 Podatek rolny od osób fizycznych ,46 Podatek leņny od osób fizycznych ,86 Podatek od ņrodków transportowych od osób fizycznych ,30 Podatek od spadków i darowizn 113,00 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.496,00 Wpływy z usług 2.365,67 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniĉŋnej 8.350,00 Odsetki od nieterminowych wpłat ,65 Ogółem ,83 W 2009 r. wystawiono 299 tytułów wykonawczych na kwotĉ ,00 zł. Zrealizowano 114 tytuły na kwotĉ ,92 zł. Wycofano 22 tytuły na kwotĉ 8.029,00 zł, z tytułu umorzeń z urzĉdu, zapłaty. Dochody wg klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji planu % struktury wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,51 91,62 2, TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ , ,00 100,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,45 69,62 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,79 90,70 1, URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOʼnAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 100,00 0,07 700,00 700,00 100, , ,62 95,97 16, RÓʼnNE ROZLICZENIA , ,00 100,00 59, OŅWIATA I WYCHOWANIE , ,39 93,24 0, OCHRONA ZDROWIA , ,82 101,20 0, POMOC SPOŁECZNA , ,85 99,02 16, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,96 99,81 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,27 105,39 0,58 ŅRODOWISKA RAZEM , ,66 98,45 100,00 Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budŋetowej. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: - otrzymane darowizny w postaci pieniĉŋnej (wpłaty na kanalizacjĉ, wodociągi) ,00 zł, - za dzierŋawĉ z obwodów łowieckich ,82 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĉdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) ,69 zł. Dz. 600 Transport i łącznoņć:

5 Województwa Łódzkiego Nr Poz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe) na zimowe i letnie utrzymanie dróg ,00 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa: - za wieczyste uŋytkowanie gruntów ,76 zł, - za sprzedaŋ działki nr.1122/48 o pow. 0,0882 ha w m. ʼnytno, III rata za działki 331/2, 331/3 w m. ʼnytno, działka nr 843 o pow. 0,29 ha w m. Mała Wieņ, działka nr 202/2 o pow. 0,15 ha, działka nr 283/2 o pow. 0,14 ha w m. Maluszyn, działka nr 1249 o pow. 1,76 ha w m. Borzykowa, działka nr 601/2 o pow. 0,6986 ha w m. Grodzisko ,00 zł, - odsetki od nieterminowo umieszczonej opłaty wieczystego uŋytkowania - 415,76 zł, - dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych (czynsze GZK) ,93 zł. Dz. 750 Administracja publiczna: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (U.W) ,00 zł, - 5% z opłat za wydane nowe dowody osobiste - 349,50 zł, - wpływy z róŋnych opłat (ksero, specyfikacje, itp ,30 zł, - dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych (czynsz dzierŋawny PFZ) ,40 zł, - za wynajem autobusów szkolnych ,59 zł, - współudział zorganizowania imprezy Powiatowe Ņwiĉto Ludowe oraz Dni Gminy ʼnytno ,00 zł. Dz. 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) - 958,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wybory do Parlamentu Europejskiego) ,00 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (obrona cywilna) - 700,00 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej: - podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 967,40 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z opłaty kart podatkowej - 32,00 zł, - podatek od nieruchomoņci j.g.u ,20 zł, - podatek rolny j.g.u ,00 zł, - podatek leņny j.g.u ,00 zł, - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych j.g.u. 24,00 zł, - koszty egzekucyjne j.g.u. - 26,40 zł, - odsetki od nieterminowych opłat j.g.u. - 24,00 zł, - podatek od nieruchomoņci od osób fizycznych ,93 zł, - podatek rolny od osób fizycznych ,40 zł, - podatek leņny od osób fizycznych ,10 zł, - podatek od ņrodków transportowych od osób fizycznych ,00 zł, - podatek od spadków i darowizn ,00 zł, - wpływy z opłaty targowej ,00 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 zł, - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,00 zł, - wpływy z róŋnych opłat (koszty egzekucyjne) ,18 zł, - odsetki od nieterminowych opłat ,26 zł, - wpływy z opłaty skarbowej ,24 zł, - opłata za zajĉcie pasa drogowego ,90 zł, - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych ,61 zł. Dz. 758 Różne rozliczenia: - czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, - czĉņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł, - czĉņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł. Dz. 801 Oņwiata i wychowanie: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin w zakresie sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu

6 Województwa Łódzkiego Nr Poz wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła ,00 zł, - ņrodki na dofinansowanie zadania Program edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Malczewskiej w ʼnytnie z WFO i GW w Łodzi ,09 zł, - odpłatnoņć za wyŋywienie w przedszkolu ,30 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoņci oņwiaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŋszy stopień awansu zawodowego - 264,00 zł, w ramach wdraŋania reformy oņwiaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajĉć) czĉņci ustnej egzaminu maturalnego - 692,00 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia: - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaŋ napoi alkoholowych ,82 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminĉ decyzji w sprawach ņwiadczeniobiorców innych niŋ ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe - 400,00 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna: - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) ,55 zł, - dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego ,99 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne) ,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) oraz za osoby objĉte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w związku z wejņciem w Ŋycie z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej ,36 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zasiłki stałe) ,88 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin wypłata zasiłków okresowych ,78 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,54 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin (utrzymanie GOPS) ,00 zł, - odpłatnoņć za usługi opiekuńcze ,76 zł, - dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (POKAL) ,08 zł, - dotacja celowa na sfinansowanie planu działania przy realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ze ņrodków finansowych pozyskanych przez RP na podstawie Umowy Kredytowej ,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin (doŋywianie dzieci w szkołach) ,06 zł, - ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieŋących gmin pozyskane z innych ňródeł (realizacja programu uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie PFRON) ,85 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - celowa otrzymana z budŋetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŋących gmin (dofinansowanie ņwiadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) ,96 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska: - czynsze dzierŋawne ,12 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat - 160,15 zł. W 2009 r. spłacono łącznie kredytów i poŋyczek ,92 zł, z czego:

7 Województwa Łódzkiego Nr Poz WFOŅ i GW w Łodzi poŋyczki ,20 zł, B. S. ʼnytno kredyt ,00 zł, BISE Warszawa kredyt ,80 zł, B.S. Radomsko kredyt ,00 zł, DnBNORD O/Kozienice ,92 zł. Łączne zadłuŋenie gminy na dzień r. wynosi ,36 zł wobec nastĉpujących Banków: - WFOŅ i GW Łódň ,00 zł, - BISE Warszawa ,60 zł, - B.S. Radomsko ,00 zł, - DnBNORD O/Kozienice ,92 zł, - ING Bank Ņląski S.A z/s Katowice ,00 zł, - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (GZK) ,84 zł. Łączne naleŋnoņci gminy na dzień r. wynoszą ,08 zł, z tego: gotówka i depozyty ,49 zł, naleŋnoņci wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ,27 zł, naleŋnoņci wymagalne pozostałe ,99 zł, pozostałe naleŋnoņci ,33 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług ,33 zł. WYDATKI Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi ,49 zł, wykonanie ,48 zł, co stanowi 88,05% wykonania planu ogółem. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu % struktury wykonania Wydatki majątkowe , ,68 48,29 11,24 w tym: , ,68 48,29 11,24 - inwestycyjne Wydatki bieŋące, w tym: , ,80 98,30 88,76 - wynagrodzenia , ,28 99,18 38,81 - pochodne od wynagrodzeń , ,57 99,00 7,12 - dotacje , ,94 99,25 1,71 - pozostałe wydatki , ,01 97,33 41,12 RAZEM , ,48 88,05 100,00 WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDʼnETOWEJ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizcja planu % struktury wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,27 22,17 3, TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ , ,51 99,40 9, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,28 99,42 0, DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA , ,54 99,91 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,40 99,60 10, URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOʼnROWA 756 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄ- CYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 100,00 0, , ,38 99,36 1, , ,88 99,81 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,87 100,00 0, OŅWIATA I WYCHOWANIE , ,13 98,47 46, OCHRONA ZDROWIA , ,64 52,51 0, POMOC SPOŁECZNA , ,55 98,30 18, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW- CZA , ,96 99,81 0,91

8 Województwa Łódzkiego Nr Poz GOSPODARKA KOMUNALNA I , ,67 83,60 6,09 OCHRONA ŅRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,00 98,88 1,12 NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,40 99,91 0,18 RAZEM , ,48 88,05 100,0 Realizacja wydatków budŋetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budŋetowej. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: - wydatki inwestycyjne ,44 zł, - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej ʼnytno-Pławidła, Pągów-Kĉpa ,44 zł, - za kosztorys inwestorski wraz z przedmiotem robót na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ʼnytnie Etap II ,00 zł, - zobowiązania z 2008 r ,00 zł, - za wykonanie ujĉcia wody w m. Rĉdziny ,00 zł, - za dokumentacjĉ hydrogeologiczną ujĉcia wód podziemnych w m. Rĉdziny ,00 zł. - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,63 zł, - 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĉdowego ,88 zł, - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĉdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,81 zł (wypłacono dla 425 producentów rolnych z powierzchni uŋytków rolnych wykazanych we wnioskach 5197,93 ha i iloņci oleju ,1330 l), - za prenumeratĉ wydawnictwa Rada - 300,00 zł, - za kolczykownice szt ,32 zł, - za dzierŋawĉ gruntów leņnych ,19 zł. Dz. 600 Transport i łącznoņć: - odņnieŋanie i usuwanie ņliskoņci, koszenie poboczy na drogach powiatowych ,78 zł, - pomoc finansowa Powiatowi Radomsko budowa drogi powiatowej Kletnia - ʼnytno ,00 zł, - za kruszywo na drogi gminne ,55 zł, - za masĉ asfaltową na zimno ,00 zł, - za znaki drogowe ,33 zł, - za sól ,00 zł, - za bale sosnowe ,00 zł, - za krĉgi ,88 zł, - za transport kruszywa ,78 zł, - za prace koparką ,64 zł, - za transport przepustów - 501,42 zł, - za wykonanie nasypu i zjazdu mostu /dowóz i rozplantowanie ziemi w iloņci 450m3/ w m. Pierzaki ,00 zł, - za remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (Cmentarna) ,00 zł, - za odņnieŋanie i posypywanie dróg gminnych (zimowe utrzymanie) ,78 zł, - za montaŋ znaków drogowych - 392,84 zł, - za wynajem równiarki - 780,80 zł, - za transport piachu i mieszanki na posypywanie dróg ,58 zł, - wydatki inwestycyjne ,13 zł, - zobowiązania z 2008 r ,50 zł, - wykonanie projektu technicznego przebudowy dróg gminnych w m. Pągów, Mosty, Rĉdziny, Silnica, Kĉpa, Grodzisko, Kozie Pole ,00 zł, - nadzór inwestorski za przebudowĉ dróg ,00 zł, - za wykonane roboty drogowe ,63 zł, z tego: - przebudowa drogi Silniczka-Budzów ,54 zł, - remont drogi w m. Rĉdziny ,82 zł, - remont drogi Silnica Kĉpa ,70 zł, - remont drogi w Kozim Polu ,46 zł, - remont drogi w Grodzisku ,18 zł, - remont drogi w Mostach ,67 zł, - remont drogi Pągów-Pągów Dwór ,26 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami: - za aparaty szacunkowe, wyceny działek, wyrysy, wypisy, itp ,28 zł. Dz. 710 Działalnoņć usługowa. Prace geodezyjne i kartograficzne: - za opracowania warunków zabudowy ,85 zł. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: - mapa do celów projektowych - droga CiĉŊkowicki ,00 zł, - mapa do celów projektowych droga Łazów-Ferdynandów ,00 zł, - projekt budowlany na przebudowĉ drogi Maksymów-Silniczka ,35 zł, - dokumentacja projektowa przebudowy drogi Maksymów - Silniczka na odc. Łazów ,40 zł, - dokumentacja techniczna przebudowy drogi - Kruszyna-Maluszyn ,79 zł, - dokumentacja techniczna przebudowy drogi Kruszyna-Maluszyn na odcinku CiĉŊkowiczki ,15 zł. 750 Administracja publiczna. Urząd Wojewódzki:

9 Województwa Łódzkiego Nr Poz Plan ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% wyk. Planu: - wynagrodzenia osobowe ,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,00 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko) ,00 zł, - zakup latarki ładowalnej 3810H-LD12-150,00 zł. Rada Gminy. Plan ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 99,09% wyk. planu: - diety przewodniczącego Rady Gminy ,00 zł, - diety radnych ,00 zł, - diety sołtysów ,00 zł, - artykuły spoŋywcze (kawa, herbata, napoje) - 268,31 zł, - za stół, kwietniki ,00 zł, - za krzesła ,20 zł, - za filiŋanki - 127,51 zł, - za podpis elektroniczny, poņwiadczenie - 288,53 zł, - prenumerata wydawnictwa Rada - 250,00 zł, - za edytor aktów prawnych XML - 610,00 zł, - róŋne (talerzyki itp.) - 241,27 zł. Urząd Gminy. Plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł, tj. 99,56% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,51 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,87 zł, nagroda jubileuszowa ,60 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,85 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,60 zł, - wpłaty na PFRON ,00 zł, - za prenumeratĉ czasopism ,04 zł, - druki ,48 zł, - za pieczĉci - 124,44 zł, - za artykuły biurowe ,94 zł, - ņrodki czystoņci - 987,94 zł, - za miał, wĉgiel ,25 zł, - za poradniki fachowe ,49 zł, - za materiały do modernizacji sieci komputerowej - 682,47 zł, - róŋne (art. spoŋywcze zarząd, czeki itp.) ,41 zł, - za toner ,26 zł, - za szafĉ na mapy - 670,00 zł, - za drzwi aluminiowe (kasa) ,00 zł, - za komputer ,00 zł, - za czĉņci wymienne do kserokopiarki ,19 zł, - za odkurzacz - 935,00 zł, - za aparaty telefoniczne - 329,02 zł, - za radio - 349,00 zł, - za okna ,00 zł, - za apteczkĉ pierwszej pomocy - 452,00 zł, - prenumerata Dz.U., M.P ,00 zł, - za bĉben do kserokopiarki ,00 zł, - za energiĉ, dostawĉ wody (oņwietlenie pomieszczeń biurowych) ,90 zł, - za badania okresowe pracowników - 490,00 zł, - za usługi serwisowe ,11 zł, - przesyłki pocztowe ,20 zł, - refundacja wydatków (obsługa zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, GOPS, stały rejestr wyborców, zwrot akcyzy) ,13 zł, - obsługa bankowa ,00 zł, - opłata abonamentowa roczna utrzymanie strony www urzĉdu - 610,00 zł, - za wymianĉ kart kryptograficznych odnowienie certyfikatu kwalifikowanego ,42 zł, - opłata za radioodbiorniki - 444,11 zł, - za usługi kominiarskie - 500,00 zł, - modernizacja rozdzielni głównej ,50 zł, - za przegląd i konserwacjĉ centrali telefonicznej - 400,00 zł, - opłata za utrzymanie serwisu BIP ,00 zł, - róŋne (drobne naprawy, opłaty itp.) ,62 zł, - opłaty z tytułu usług internetowych ,00 zł, - opłaty telefoniczne sieci komórkowej ,35 zł, - opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej ,28 zł, - podróŋe słuŋbowe ,28 zł, - ryczałty ,68 zł, - ubezpieczenia budynku oraz sprzĉtu komputerowego itp ,00 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - za szkolenia pracowników ,00 zł, - zakup programów i licencji ,09 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - umowa-zlecenia (autorskie wystąpienie muzyczne, 10 fotografii obiektów walory naturalne, turystyczne i inwestycyjne) ,00 zł, - za plakaty - 183,00 zł, - za fotografie lotnicze ,00 zł, - za wkładki bezpiecznikowe - 75,03 zł, - za art. spoŋywcze, wody, statuetki itp ,78 zł, - za koncert zespołu Fanatic ,00 zł, - obsługa techniczna imprezy br ,00 zł, - za programy artystyczne ,00 zł,

10 Województwa Łódzkiego Nr Poz ochrona fizyczna imprezy ,30 zł, - produkcja i emisja w NTL imprez ,00 zł, - prezentacja Gminy ,00 zł, - za wynajem kabin sanitarnych - 935,20 zł, - za organizacjĉ i pokaz sztucznych ogni ,00 zł, - za wynajem agregatu prądotwórczego ,20 zł, - usługa gastronomiczna ,00 zł, - podróŋe słuŋbowe - 90,27 zł, - ubezpieczenie imprezy - 560,00 zł. Pozostała działalnoņć. Plan ,00 zł, wykonanie ,24 zł, tj. 99,75% wyk. planu: - składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego ,00 zł, - składka członkowska na rzecz ZG Rzeczypospolitej Polskiej z/s w Poznaniu ,72 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników (interwencja) ,70 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,06 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,38 zł, - zakup nagród za udział w konkursach - 369,28 zł, - róŋne (wiązanka itp.) - 305,70 zł, - badania wstĉpne pracowników interwencyjnych i skazanych ,00 zł, - za ogłoszenia - 329,40 zł, - za ubezpieczenie skazanych do pracy ,00 zł. Dz. 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan 958,00 zł, wykonanie 958,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan 9.067,00 zł, wykonanie 9.067,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - diety członków obwodowych komisji wyborczych ,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,42 zł, - umowy - zlecenia /obsługa informatyczna, sporządzanie list wyborców/ ,60 zł, - za flagi, toner, długopisy itp ,00 zł, - róŋne opłaty związane z obsługą wyborów - 736,98 zł, - podróŋe słuŋbowe - 800,00 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze straże pożarne. Plan ,00 zł, wykonanie ,58 zł, tj. 99,52% wyk. planu: - nagrody w zawodach przeciwpoŋarowych - 600,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 199,38 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,94 zł, - wynagrodzenia umowy - zlecenia kierowców ,89 zł, - za paliwo, oleje, smary ,01 zł, - za czĉņci zamienne ,52 zł, - za hełmy straŋackie, pasy, mundury ,81 zł, - za wĉŋe ,07 zł, - kamizelki ostrzegawcze - 201,30 zł, - kosa spalinowa ,00 zł, - za materiały budowlane (remonty straŋnic) ,60 zł, - za energiĉ elektryczną ,54 zł, - za naprawĉ motopomp ,00 zł, - za roboty blacharsko-dekarskie straŋnicy Sekursko ,00 zł, - za system selektywnego powiadamiania i alarmowania OSP Silnica ,90 zł, - za badania okresowe kierowców - 340,00 zł, - za udział w akcjach gaszenia poŋarów i poszukiwań zaginionych ,00 zł, - za okresowe badania techniczne ,00 zł, - naprawa systemu selektywnego wywoływania OSP ʼnytno ,90 zł, - za wykonanie sufitu, malowanie pomieszczeń ,52 zł, - róŋne (napisy, drobne naprawy itp.) - 824,20 zł, - ubezpieczenia pojazdów i sekcji straŋackich ,00 zł. Obrona cywilna. Plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - za noktowizor YUKON. Zarządzanie kryzysowe. Plan ,00 zł, wykonanie 9.691,80 zł, tj. 96,92% wyk. planu: - pomoc finansowa Powiatowi Radomszczańskiemu na dofinansowanie utworzenia i wyposaŋenia miĉdzygminnego- powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego ,00 zł, - za kurtki ALASKA 2 szt ,80 zł, - za generator prądotwórczy - 899,00 zł, Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoņci budżetowych. Plan ,00 zł, wykonanie ,88 zł, tj. 99,81% wyk. planu: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso łącznego zobowiązania) ,08 zł, - za nakazy płatnicze, tytuły wykonawcze -

11 Województwa Łódzkiego Nr Poz ,80 zł. Dz. 757 Obsługa długu publicznego. Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. - odsetki od zaciągniĉtych kredytów i poŋyczek ,87 zł. Dz. 801 Oņwiata i wychowanie. Szkoły podstawowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,53 zł, tj. 97,84% wyk. planu: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ņwiadczenia rzeczowe pracowników ,09 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe ,35 zł, odprawy z tytułu wypowiedzenia ,56 zł, wynagrodzenie urlopowe ,11 zł, nagroda jubileuszowa ,79 zł, odprawa emerytalna ,00 zł, 3% fundusz nagród ,46 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,94 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,12 zł, - umowa zlecenia (informatyk) ,00 zł, - nagrody motywacyjne ,45 zł, - zakup materiałów i wyposaŋenia ,35 zł, w tym: zakup opału ,59 zł, art. biurowe ,15 zł, ņrodki czystoņci ,85 zł, za paliwo do kosiarki - 178,00 zł, za prenumeratĉ ,98 zł, za materiały do remontu pomieszczeń ,32 zł, zakup tonera ,14 zł, zakup mebli ,10 zł, za czĉņci do kserokopiarki, komputerów - 520,02 zł, za wykładzinĉ podłogową ,44 zł, za zestawy komputerowe ,00 zł, za druki szkolne ,94 zł, za odkurzacz - 242,00 zł, za ogrzewacz przepływowy - 708,00 zł, za dozownik do mydła - 184,00 zł, za kserokopiarkĉ ,00 zł, za radiomagnetofon - 508,00 zł, za okna PCV 6 szt ,00 zł, materiały hydrauliczne ,85 zł, drukarka - 220,00 zł, tablice korkowe - 569,97 zł, tablice pierwszej pomocy i BHP - 819,00 zł, poradniki ,37 zł, elektryczny podgrzewacz wody - 245,80 zł, ciņnieniomierz do gabinetu higienistki - 248,00 zł, gaņnice proszkowe - 818,03 zł, krzesła i stoliki ,41 zł, taņma antypoņlizgowa ,00 zł, telewizor, odtwarzacz ,11 zł, róŋne (czeki, ņwiadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp.) ,28 zł, - zakup pomocy dydaktycznych ,64 zł, - za energiĉ elektryczną, wodĉ ,10 zł, - wymiana okien PCV ,00 zł, - usuniĉcie awarii hydraulicznej ,00 zł, - za badania okresowe pracowników ,00 zł, - zakup usług pozostałych ,72 zł, w tym: wywóz nieczystoņci ,48 zł, nadzór PIS - 87,19 zł, naprawa sprzĉtu komputerowego - 255,00 zł, oprawa arkuszy ocen - 158,60 zł, opłaty RTV - 197,21 zł, ułoŋenie wykładziny ,00 zł, przegląd kominów, gaņnic - 596,00 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki - 222,04 zł, usługi hydrauliczne ,40 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 292,80 zł, przesyłki pocztowe - 251,00 zł, montaŋ dzwonka elektrycznego - 366,00 zł, - usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,68 zł, - usługi w zakresie wykonania analiz, opinii (roczna kontrola stanu technicznego budynków, hydrantów, kominów) ,00 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe ,79 zł, w tym: ryczałt ,29 zł, - za ubezpieczenie budynku i sprzĉtu komputerowego ,00 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - udział w szkoleniach pracowników ,94 zł, - zakup art. papierniczych do urządzeń kserujących ,55 zł, - zakup programów, licencji ,89 zł, - kotły C.O. S.P. Borzykowa ,00 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 99,67% wyk. planu: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,64 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,20 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,13 zł, - nagrody motywacyjne - 219,40 zł, - za materiały hydrauliczne - 313,80 zł, - telewizor SENCOR21-500,00 zł, - DVD MAGNOVOX - 200,00 zł, - za wykładzinĉ dywanową, zasłonki, firanki - 586,76 zł, - zakup pomocy naukowych - 845,70 zł, - podróŋe słuŋbowe pracowników - 141,30 zł, - odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych ,00 zł.

12 Województwa Łódzkiego Nr Poz Przedszkola. Plan ,00 zł, wykonanie ,81 zł, tj. 99,99% wyk. planu: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ņwiadczenia rzeczowe pracowników wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy ,32 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,26 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ,84 zł, nagroda jubileuszowa ,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,39 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,16 zł, - za gaz propan butan ,00 zł, - za ņrodki czystoņci ,64 zł, - za art. biurowe - 331,49 zł, - za doposaŋenie kuchni ,15 zł, - za kuchenkĉ mikrofalową - 455,10 zł, - za kuchniĉ elektryczną ,00 zł, - za brodzik - 601,70 zł, - podstawa pod zmywarkĉ - 620,98 zł, - zmiĉkczacz do zmywarki - 535,58 zł, - komputer ,00 zł, - róŋne (worki, ņcierki, stół, itp.) ,60 zł, - zakup pomocy naukowych ,28 zł, - usługi hydrauliczne, przegląd gaņnic - 475,00 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe - 121,90 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - za szkolenie pracowników - 200,00 zł, - zmywarka ,00 zł. Przedszkola specjalne Plan 3.973,00 zł, wykonanie 3.973,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - odpłatnoņć za wyŋywienie. Gimnazja. Plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ņwiadczenia pracowników ,33 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe ,84 zł, doraňne zastĉpstwa ,73 zł, nagroda jubileuszowa ,55 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,06 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,55 zł, - umowa zlecenia (informatyk) ,00 zł, - nagrody motywacyjne ,40 zł, - zakup materiałów i wyposaŋenia ,68 zł, w tym: za materiały remontowe ,29 zł, ņrodki czystoņci ,62 zł, za opał ,00 zł, za art. biurowe ,55 zł, za poradniki fachowe ,64 zł, za toner ,31 zł, za stojak na mapy - 366,00 zł, za spawarkĉ - 450,00 zł, za bindownicĉ - 475,80 zł, za barierki ochronne - 219,20 zł, za radiomagnetofony - 500,00 zł, za drewniane obudowy na grzejniki - 326,00 zł, róŋne (pieczątki, czeki itp.) ,27 zł, - zakup pomocy dydaktycznych (ksiąŋki) ,00 zł, - za energiĉ i dostawĉ wody ,01 zł, - zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł, - zakup usług pozostałych ,81 zł, w tym: za naukĉ jĉzyka angielskiego ,00 zł, za wywóz nieczystoņci - 976,19 zł, róŋne (konserwacja kserokopiarki, itp.) - 336,62 zł, - usługi internetowe - 561,96 zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej ,86 zł, - przegląd gaņnic, przewodów kominowych - 404,00 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe ,59 zł, w tym: ryczałt ,64 zł, - ubezpieczenie pracowni komputerowej - 452,00 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - za szkolenia - 530,00 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu drukarskiego - 872,09 zł, - zakup akcesoriów komputerowych /program antywirusowy, Licencja VULCAN, pamiĉć ,01 zł. Dowóz uczniów do szkół. Plan ,00 zł, wykonanie ,98 zł, tj. 99,87% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 416,76 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,53 zł, za godziny nadliczbowe 50% - 524,53 godz.,100% - 715,53 godz ,68 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,71 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,60 zł, - opieka nad dowozem ,99 zł, - oleje napĉdowe ,51 zł, - czĉņci zamienne ,10 zł, - ņrodki czystoņci ,02 zł, - za opony ,00 zł, - róŋne (naklejki, radia, itp.) ,06 zł, - naprawy autobusów ,75 zł, - remont kapitalny ERA K651 (robocizna) ,00 zł,

13 Województwa Łódzkiego Nr Poz badania techniczne pojazdów ,00 zł, - za naprawy bieŋące ,07 zł, - za legalizacjĉ tachografu - 345,02 zł, - za dowóz uczniów do szkół ,88 zł, - za czyszczenia wnĉtrza samochodu - 488,00 zł, - za wymianĉ oleju, regulacje, itp ,20 zł, - ubezpieczenia autobusów OC, NW ,50 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł. Licea ogólnokształcące. Plan ,65 zł, wykonanie ,69 zł, tj. 98,10% wyk. planu: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,50 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,78 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,58 zł, - odpisy na ZFŅS ,65 zł. Szkoły zawodowe. Plan ,35 zł, wykonanie ,71 zł, tj. 98,14% wyk. planu: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ņwiadczenia pracowników ,79 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 zł, z tego: godziny ponadwymiarowe ,93 zł, nagrody jubileuszowe ,27 zł, odprawa emerytalna ,62 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,92 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,19 zł, - obsługa informatyczna ,00 zł, - nagrody motywacyjne ,11 zł, - zakup materiałów i wyposaŋenia ,76 zł, w tym: art. biurowe ,49 zł, art. chemiczne, ņrodki czystoņci ,89 zł, tonery ,84 zł, prenumerata, aktualizacje ,60 zł, materiały do remontu pomieszczeń ,80 zł, czĉņci do ksera - 903,88 zł, za firanki - 931,89 zł, za mikrofon bezprzewodowy ,00 zł, za regały do biblioteki, stojak na mapy ,74 zł, za projektor multimedialny ,00 zł, za stroje na lekcje W-F ,90 zł, za drukarkĉ, skaner ,90 zł, za przewodniki po Gminie ʼnytno ,40 zł, za znaki p.poŋarowe - 831,17 zł, za niszczarkĉ - 465,00 zł, za serwis internetowy - 378,20 zł, róŋne (gaz, szafki na klucze, itp.) ,06 zł, - pomoce naukowe (lupy mikroskopy, itp.) ,19 zł, - badania okresowe pracowników - 350,00 zł, - zakup usług pozostałych ,51 zł, w tym: za naukĉ jĉzyka angielskiego ,20 zł, za naukĉ jazdy ,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe - 341,22 zł, ogłoszenie - 439,20 zł, usługa informatyczna - 963,80 zł, wymiana drzwi - 800,32 zł, koszty przesyłek, transportu - 558,34 zł, przeglądy (drukarki, ksero, itp.) - 372,43 zł, - za usługi internetowe ,44 zł, - opłaty telefonów stacjonarnych ,17 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe ,76 zł, - ubezpieczenie sprzĉtu komputerowego - 198,40 zł, - odpisy na ZFŅS ,61 zł, - za udział w szkoleniu - 330,00 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu komputerowego ,64 zł, - zakup licencji VULKAN, programu antywirusowego ,35 zł, - zakup kserokopiarki ,00 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan ,00 zł, wykonanie ,08 zł, tj. 84,42% wyk. planu: - szkolenie kadry pedagogicznej. Stołówki szkolne. Plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 89,30 % wyk. planu: - ņrodki Ŋywnoņci. Pozostała działalnoņć. Plan 3.402,00 zł, wykonanie 3.402,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów ,00 zł, - wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie czĉņci ustnej egzaminu maturalnego - 532,77 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 94,13 zł, - umowy-zlecenia (komisje egzaminacyjne) - 745,10 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia. Szpitale ogólne: - pomoc dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup sprzĉtu medycznego w postaci gastrofiberoskopu ,00 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan ,00 zł, wykonanie ,64 zł, tj. 35,94% wyk. planu: - wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA, instruktora sportu, dyŋury terapeuty ,13 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,96 zł, - zakup gier edukacyjnych - 382,75 zł, - zakup nagród (organizowanie konkursów, zawodów, itp.) ,44 zł,

14 Województwa Łódzkiego Nr Poz za bilety (wstĉp do muzeum, kina) - 838,00 zł, - za udział w programach profilaktycznych ,00 zł, - za przejazdy uczniów na wycieczki zgodnie z programem ,36 zł, - róŋne (opłaty przewodnika, itp.) - 980,00 zł, - ubezpieczenie zajĉć sportowych organizowanych przez GKRPA ,00 zł. Pozostała działalnoņć. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - koszty wydawania decyzji w sprawach ņwiadczeniobiorców innych niŋ ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe - 480,00 zł, - zakup ultrasonografa firmy Siemens ,00 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna. Domy pomocy społecznej. Plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł, tj. 97,81% wyk. planu: - odpłatnoņć za pobyt w domach pomocy społecznej. Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan ,00 zł, wykonanie ,11 zł, tj. 99,03% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 480,00 zł, - wypłata ņwiadczeń ,88 zł, (wypłacono ņwiadczeń rodzinnych dla 1083 osób, opłacono 52 składki ZUS dla 5 osób, wypłacono 516 ņwiadczeń funduszu alimentacyjnego dla 48 osób), - wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 zł, w tym: 3% fundusz nagród - 398,16 zł, - zakładowy fundusz nagród ,53 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P ,52 zł, - materiały biurowe, pieczątki, itp ,48 zł, - badanie okresowe pracowników - 40,00 zł, - za przesyłki listowe, opłaty, itp ,49 zł, - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych ,00 zł, - podróŋe słuŋbowe - 433,04 zł, - odpisy na ZFŅŅ ,00 zł, - za udział w szkoleniu - 980,00 zł, - za tonery - 149,60 zł, - za programy i licencje ,10 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne. Plan 8.869,00 zł, wykonanie 8.815,16 zł, tj. 99,39% wyk. planu: - ubezpieczenia zdrowotne (opłacono 157 składek dla 25 osób). Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 92,22% wyk. planu: - wypłata zasiłków celowych (zadania własne) ,14 zł (202 zasiłki dla 393 osób), - wypłata zasiłków stałych ,76 zł /278 zasiłków dla 30 osób/, - wypłata zasiłków okresowych ,97 zł (293 zasiłki dla 70 osób), - wypłata zasiłków okresowych w ramach projektu POKL ,87 zł (27 zasiłków dla 6 osób). Dodatki mieszkaniowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,02 zł, tj. 99,63% wyk. planu: - wypłata dodatków mieszkaniowych. Oņrodki pomocy społecznej. Plan ,00 zł, wykonanie ,32 zł, tj. 99,39% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 294,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,20 zł, odprawa emerytalna ,00 zł, ekwiwalent za urlop ,72 zł, nagroda jubileuszowa ,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,40 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,36 zł, - art. biurowe ,08 zł, - zakup drukarki - 455,00 zł, - za toner ,58 zł, - róŋne/czeki itp ,19 zł, - opłaty porto - 229,68 zł, - odnowienie certyfikatu - 158,60 zł, - regeneracja tonerów - 200,00 zł, - opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 785,63 zł, - podróŋe słuŋbowe krajowe ,60 zł, w tym: ryczałt ,46 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł, - udział w szkoleniach - 970,00 zł, - zakup akcesoriów komputerowych (UPS, pamiĉć, zasilacze) - 490,01 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan ,00 zł, wykonanie ,63 zł, tj. 99,34% wyk. planu: - ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 816,17 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 zł, w tym: 3% fundusz nagród ,51 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,63 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P ,04 zł,

15 Województwa Łódzkiego Nr Poz umowy zlecenia (wolne dni) ,08 zł, - za rĉkawice - 89,99 zł, - badania okresowe pracowników - 120,00 zł, - odpisy na ZFŅS ,00 zł. Pozostała działalnoņć. Plan ,61 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 97,52% wyk. planu: - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokoņci w 2008 r ,00 zł, - doŋywianie dzieci w szkołach ,66 zł (wydano posiłków dla 262 osób i uczniów, wypłacono 133 zasiłki dla 50 rodzin, ņwiadczenia rzeczowe dla 42 osób), - wypłacono ņwiadczenia pieniĉŋne PFRON dla 12 uczniów ,85 zł, - wynagrodzenia pracowników za kontrakty socjalne, koordynacjĉ projektu POKL zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,01 zł, - składki zdrowotne uczestników projektu - 359,64 zł, - umowa zlecenia (obsługa programu POKL) ,00 zł, - doposaŋenie stołówek szkolnych (szafka kuchenna, pralka, stoły) ,40 zł, - aparat telefoniczny Sony Ericsson T280, kart doład. (POKL) - 579,00 zł, - zakup tonera (POKL) - 899,99 zł, - za bindownicĉ (POKL) - 300,00 zł, - za czeki (POKL) - 2,00 zł, - art. biurowe (POKL) - 218,58 zł, - za plakaty (POKL) ,37 zł, - za pieczątki (POKL) - 133,59 zł, - za aparat fotograficzny (POKL) - 639,00 zł, - transport artykułów spoŋywczych z Banku ʼnywnoņci ,40 zł, - realizacja zadania Noc Kupały w ramach programu PWOW ,00 zł, - realizacja zadania Utworzenie MłodzieŊowej DruŊyny PoŊarniczej w ramach programu PPWOW ,00 zł, - realizacja zadania usług medycznych w ramach programu PWOW ,00 zł, - realizacja zadania Piknik rodzinny w ramach programu PWOW ,00 zł, - realizacja zadania ņwietlic ņrodowiskowych w ramach programu PWOW ,00 zł, - usługi szkoleniowe kurs nowoczesny sprzedawca (POKL) ,00 zł, - usługi szkoleniowe kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (POKL) ,00 zł, - usługi szkoleniowe w ramach realizacji aktywnej integracji (POKL) ,00 zł, - konserwacja kserokopiarki (POKL)- 250,00 zł, - podróŋe słuŋbowe (POKL) - 300,89 zł, - odsetki od nadmiernie pobranej dotacji - 21,61 zł, - zakup projektora LG, kserokopiarki (POKL) ,01 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Pomoc materialna dla uczniów. Plan ,00 zł, wykonanie ,96 zł, tj. 99,81% wyk. planu: - wypłata stypendium dla uczniów gotówkowa w formie rzeczowej (wypłacono 712 stypendia dla 344 osób, 2 zasiłki dla 2 osób) ,26 zł, - dofinansowanie do podrĉczników szkolnych dla 82 uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz dla 28 uczniów kl. I szkoły gimnazjalnej ,70 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska. Gospodarka odpadami. Plan 279,00 zł, wykonanie 278,20 zł, tj. 99,71% wyk. planu: - za zagospodarowanie odpadów. Oczyszczanie miast i wsi. Plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - wywóz nieczystoņci. Oņwietlenie ulic, placów i dróg. Plan ,00 zł, wykonanie ,42 zł, tj. 99,98% wyk. planu: - za rury osłonowe do wykonania oņwietlenia w parku ,12 zł, - za lampy oņwietleniowe - 300,73 zł, - za energiĉ elektryczną (oņwietlenie dróg, ulic) ,49 zł, - za naprawy oņwietlenia ulicznego (reklamacje) ,73 zł, - czĉņciowa zapłata za remont i modernizacjĉ oņwietlenia ulicznego ,35 zł. Zakłady gospodarki komunalnej. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% wyk. planu: - dotacja przedmiotowa z budŋetu. Pozostała działalnoņć. Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 72,53% wyk. planu: - za materiały budowlane (naprawy budynków czynszowych) ,58 zł, - za wĉgiel ,00 zł, - wyposaŋenie gabinetu ratownictwa medycznego ,16 zł, - znaki, tablice informacyjne - 610,00 zł, - za wiertarkĉ - 119,00 zł, - za krawĉŋniki drogowe ,10 zł, - róŋne (worki, oleje, itp.) ,62 zł, - za energiĉ elektryczną ,95 zł, - za transport ŊuŊla (utwardzenie parkingu na ul. Cmentarnej) ,00 zł, - za przyjĉcie psów do schroniska ,00 zł, - za prace porządkowe (niwelacja terenu, rowy) ,72 zł, - róŋne (naprawy, oceny, dozory, itp.) -

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: 1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2009. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120 Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 1 2 3 4 5 6 5. 710 Działalność usługowa 111.866 79.479 71,1 6. 750 Administracja publiczna 1.274.070 1.112.288 87,3 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Bardziej szczegółowo