SKŁAD OSOBOWY. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKŁAD OSOBOWY. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"

Transkrypt

1 SKŁAD OSOBOWY Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa 2013

2 Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013 Materiały opracowane przez jednostki Uczelni przygotował do druku zespół pracowników Wydawnictwa SGGW we współpracy z Biurem Organizacyjnym i Biurem Spraw Osobowych ISBN Wydawnictwo SGGW, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa tel (-22; -25 sprzedaż), Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk,

3 Szanowni Państwo! W kolejnym wydaniu Składu osobowego SGGW w Warszawie uwzględniono zmiany, jakie nastąpiły w naszej Uczelni w okresie od maja 2009 roku do końca marca 2013 roku. Wiosną ubiegłego roku społeczność akademicka wybrała nowe władze SGGW i jej wydziałów, a na początku bieżącego roku powołano nowych kierowników katedr i zakładów. Częściowej zmianie uległa struktura organizacyjna Szkoły, nastąpiły naturalne zmiany kadrowe, niektóre jednostki otrzymały nowe numery telefonów, a inne je zmieniły. Wszystkie zmiany uwzględniono w tej publikacji, opierając się na informacjach przesłanych przez jednostki organizacyjne SGGW do Wydawnictwa. W Składzie osobowym są tylko e jednostek, nie podano natomiast kont indywidualnych, gdyż dla wszystkich użytkowników komputerów są one utworzone według tego samego schematu: a w wypadku nazwisk dwuczłonowych W Skorowidzu nazwisk zamieszczonym na końcu książki jasną czcionką złożono numery telefonów, a wytłuszczoną numery stron, na których można znaleźć bliższe informacje o osobie (miejsce pracy, stanowisko, pełnione w Uczelni funkcje, stopnie i tytuły naukowe). Po każdym nazwisku zostawiono wystarczająco dużo miejsca, aby korzystający ze Składu osobowego mogli dopisywać odręcznie numery telefonów komórkowych osób, z którymi często się kontaktują. Po Skorowidzu nazwisk jest kilka dodatkowych stron, na których można dopisać telefony i adresy współpracowników spoza SGGW.

4 centrala telefoniczna Ważne telefony reklamacje numerów wewnętrznych i miejskich oraz informacje o numerach wewnętrznych 9 rejestracja przychodni lekarskiej wjazd główny (stary Ursynów) wjazd główny (nowa część kampusu) zgłaszanie awarii i usterek w budynkach Wykaz ważniejszych skrótów adm. administracyjny arch. architekt arch. kraj. architekt krajobrazu bl. blok bud. budynek DA dom asystenta DS dom studenta dypl. dyplomowany ekonom. ekonomiczny gł. główny hab. habilitowany insp. inspektor i-t inżynieryjno-techniczny lab. laboratorium lek. med. lekarz medycyny lek. stom. lekarz stomatolog lek. wet. lekarz weterynarii lic. licencjat mł. młodszy n-t naukowo-techniczny os. osiedle p., pok. pokój p.o. pełniący obowiązki prof. nadzw. profesor nadzwyczajny prof. zw. profesor zwyczajny RZD Rolniczy Zakład Doświadczalny sam. samodzielny spec. specjalista st. starszy techn. techniczny wew. wewnętrzny z-ca zastępca

5 Spis treści Władze Uczelni Biuro Rektora Senat Akademicki Pełnomocnicy Rektora Komisje Komisje Senackie. 22 Komisja ds. Statutu i Struktury Komisja ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy Komisja ds. Współpracy z Zagranicą Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania Komisja ds. Finansowych Komisja ds. Historii i Odznaczeń Komisje Uczelniane Komisja Wyborcza Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Koleżeński Sąd Honorowy Komisja ds. Oceny Pracowników Komisja Oceny Pracowników Jednostek Międzywydziałowych Rada Biblioteczna Rada Programowa Wydawnictwa SGGW Komisje Rektorskie Komisja ds. Gospodarczych i Inwestycji Komisja ds. Dochodów Pozabudżetowych Komisja ds. Przetargów Komisja ds. Socjalnych Komisja Mieszkaniowa Komisja ds. Rozwoju Uczelni Komisja ds. Jakości Kształcenia Komisja Inwentaryzacyjna Komisja do Wyceny Sprzętu Spis treści 5

6 Wydział Rolnictwa i Biologii Katedra Agronomii Katedra Biochemii 35 Katedra Botaniki Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Katedra Fizjologii Roślin Katedra Nauk o Środowisku Glebowym Zakład Gleboznawstwa Zakład Chemii Rolniczej Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów Wydziałowa Stacja Doświadczalna Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Rolnictwa i Biologii w Widzewie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zakład Chirurgii Zakład Chorób Wewnętrznych Zakład Chorób Zakaźnych Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Zakład Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt Zakład Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt Zakład Chorób Zakaźnych Małych Zwierząt Pracownia Rozrodu Małych Zwierząt Pracownia Diagnostyki Obrazowej Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Ośrodek Historii Weterynarii i Deontologii Katedra Nauk Fizjologicznych Zakład Biochemii Zakład Dietetyki Zakład Fizjologii Katedra Nauk Morfologicznych Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej Zakład Histologii i Embriologii Katedra Nauk Przedklinicznych Zakład Mikrobiologii Zakład Farmakologii i Toksykologii Zakład Immunologii Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Spis treści

7 Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Zakład Patofizjologii Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Zakład Chorób Ptaków Zakład Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Zakład Patomorfologii Zwierząt Zakład Patologii Zwierząt Egzotycznych, Laboratoryjnych, Nieudomowionych i Ryb Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydział Leśny Katedra Hodowli Lasu Katedra Ochrony Lasu i Ekologii Zakład Entomologii Leśnej, Ekologii i Ekoturystyki Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Zakład Urządzania Lasu Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej Zakład Ekonomiki Leśnictwa Katedra Użytkowania Lasu Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Katedra Architektury Krajobrazu Katedra Entomologii Stosowanej Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Pole Doświadczalne WOLICA Katedra Ochrony Środowiska Katedra Roślin Ozdobnych Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych Katedra Sadownictwa Pole Doświadczalne Borówek Uprawnych Pole Doświadczalne Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Wilanowie Katedra Sztuki Krajobrazu Samodzielny Zakład Fitopatologii Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa Spis treści 7

8 Wydział Budownictwa i Inżynierii i Środowiska Katedra Geoinżynierii Zakład Geotechniki Zakład Hydrogeologii Zakład Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych Katedra Inżynierii Budowlanej Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego Zakład Konstrukcji Budowlanych Zakład Mechaniki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Naukowo-Badawcza Stacja Wodociągowa Laboratorium Budowlane Laboratorium Chemii i Technologii Wody i Ścieków Katedra Inżynierii Wodnej Zakład Hydrauliki Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych Zakład Inżynierii Rzecznej Zakład Meteorologii i Klimatologii Katedra Kształtowania Środowiska Zakład Inżynierii Ekologicznej i Rekultywacji Środowiska Zakład Inżynierii Melioracyjnej Zakład Przyrodniczych Podstaw Inżynierii Środowiska Laboratorium Centrum Wodne Wydział Technologii Drewna Katedra Fizyki Zakład Biofizyki Zakład Ekonofizyki i Zastosowań Fizyki Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna Zakład Mechanizacji i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym Zakład Obrabiarek i Obróbki Drewna Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Zakład Nauki o Drewnie Zakład Ochrony Drewna Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym Zakład Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna Zakład Organizacji, Ekonomiki i Projektowania Zakładów Przemysłu Drzewnego Zakład Tworzyw Drzewnych Wydział Nauk o Zwierzętach Katedra Biologii Środowiska Zwierząt Zakład Higieny i Dobrostanu Zwierząt Zakład Zoologii Spis treści

9 Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Zakład Hodowli Bydła Zakład Hodowli Drobiu Zakład Hodowli Owiec i Kóz Zakład Hodowli Trzody Chlewnej Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza Pracownia Hodowli Koni Pracownia Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Zakład Żywienia Zwierząt Zakład Nanobiotechnologii Pracownia Pszczelnictwa Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Zakład Ekonomii Zakład Polityki Gospodarczej Zakład Rynków Finansowych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług Zakład Organizacji i Zarządzania Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki Zakład Bankowości Pracownia Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Zakład Ekonomiki Rolnictwa Zakład Metod Ilościowych Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich Zakład Prawa i Finansów Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych Zakład Gospodarki Nieruchomościami Zakład Polityki Agrarnej i Prawa Rolnego Spis treści 9

10 Wydział Nauk o Żywności Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Zakład Biotechnologii Mleka Zakład Oceny Jakości Żywności Katedra Chemii 120 Zakład Chemii Żywności Zakład Chemii Organicznej Zakład Chemii Ogólnej Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Katedra Technologii Żywności Zakład Technologii Mięsa Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych Zakład Technologii Owoców i Warzyw Zakład Technologii Zbóż Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Dietetyki 128 Zakład Dietetyki Zakład Fizjologii Żywienia Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Zakład Badań Konsumpcji Zakład Wyżywienia Ludności Zakład Zarządzania w Gastronomii i Hotelarstwie Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności Zakład Technologii Gastronomicznej Zakład Analiz Instrumentalnych Katedra Żywienia Człowieka Zakład Oceny Żywienia Zakład Podstaw Żywienia Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa Zakład Żywności Ekologicznej Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu Wydział Inżynierii Produkcji Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Zakład Maszyn Rolniczych Zakład Mechanizacji Leśnictwa Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Zakład Infrastruktury Technicznej Spis treści

11 Zakład Inżynierii Produkcji Zakład Organizacji i Zarządzania Produkcją Katedra Podstaw Inżynierii Zakład Gospodarki Energetycznej Zakład Podstaw Nauk Technicznych Wydział Nauk Społecznych Katedra Edukacji i Kultury Zakład Pedagogiki Zakład Terapii Pedagogicznej Zakład Psychologii Zakład Filozofii Zakład Edukacji Międzykulturowej Katedra Socjologii Zakład Socjologii Ogólnej Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych Zakład Komunikacji Społecznej Zakład Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki Zakład Biometrii Zakład Ekonometrii Zakład Inżynierii Finansowej Zakład Statystyki Katedra Informatyki Zakład Podstaw Informatyki Zakład Fizyki Technicznej Zakład Systemów Informacyjnych i Analizy Danych Zakład Informatyki Gospodarczej Katedra Zastosowań Informatyki Zakład Modelowania i Analizy Systemów Zakład Systemów Inteligentnych Zakład Systemów Rozproszonych Katedra Zastosowań Matematyki Zakład Ekonomii Matematycznej Zakład Matematyki Laboratorium Komputerowe Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego Oddział Wydawnictw Zwartych i Zbiorów Specjalnych Oddział Wydawnictw Ciągłych Oddział Udostępniania Zbiorów i Magazynów Studencka Wypożyczalnia Podręczników Oddział Informacji Naukowej Spis treści 11

12 Sekcja Druków Dalszej Gospodarki Biblioteka Beletrystyczna Sekcja Obsługi Informatycznej Oddział Zasobów Cyfrowych Muzeum SGGW Portiernia Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Biblioteka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Biblioteka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Jednostki ogólnouczelniane Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Zespół lektorów języka angielskiego Zespół lektorów języka francuskiego Zespół lektorów języka niemieckiego Zespół lektorów języka rosyjskiego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Centrum Analityczne Rolnicze Zakłady Doświadczalne i Leśny Zakład Doświadczalny Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory Gospodarstwo Obory Doświadczalne Centrum Hodowlane Obory-Goździe Gospodarstwo Kociszew Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Arboretum Gospodarstwo Rolnicze Puczniew Nadleśnictwo Doświadczalne Rogów Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej Rolniczy Zakład Doświadczalny w Chylicach (w dzierżawie) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Brwinowie Ogólnouczelniane jednostki usługowe Wydawnictwo SGGW Redakcja merytoryczna Redakcja techniczna Sprzedaż książek Centrum Innowacji i Transferu Technologii Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW Centrum Informatyczne Dział Projektowania i Programowania Dział Zarządzania i Administrowania Ogólnouczelnianą Siecią Komputerową SGGW Spis treści

13 Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Marymont Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW Administracja Uczelni Kanclerz Biuro Organizacyjne Kancelaria Główna Biuro Spraw Osobowych Sekcja Socjalna Biuro Spraw Studenckich Biuro Nauki Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych Biuro Prasowe Biuro Promocji Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów Zespół Radców Prawnych Archiwum Centralne Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej Zespół Audytu Wewnętrznego Zespół Kontroli Wewnętrznej Zespół Spraw Obronnych (Kancelaria Tajna) Dyrektor Ekonomiczny Zastępca Kanclerza Sekcja Planowania i Analiz Sekcja Zamówień Publicznych Sekcja Gospodarki Nieruchomościami Administracja Obiektów Sportowych Administracja Domów i Stołówek Studenckich Zespół Domów Studenckich nr Dom Studencki Oaza Dom Studencki Oaza część C Zespół Domów Studenckich nr Dom Studencki Feniks Dom Studencki Eden Zespół Domów Studenckich nr Dom Studencki Adara Dom Studencki Bazyliszek Zespół Domów Studenckich nr Dom Studencki Dendryt Dom Studencki Cezar Zespół Domów Studenckich nr Dom Studencki Grand Spis treści 13

14 Dom Studencki Hilton Zespół Domów Studenckich nr Dom Studencki Jodełka Dom Profesorski Belwederek, Dom pod Bukiem Zespół Domów Studenckich nr Dom Studencki Limba Dom Studencki Krokus Dom Studencki Ikar Administracka Obiektów SGGW przy ul. Rakowieckiej Pokoje Gościnne Ikar Dom Asystencki Ikar Kwestor Zastępca Kanclerza Dział Finansowy Dział Ewidencji Majątku Dział Kosztów i Analiz Dział Księgowości Dział Płac i Stypendiów Dyrektor Techniczny Zastępca Kanclerza Sekcja Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi i Użytkowymi Zespół Obsługi Audiowizualnej Dział Gospodarczy nr Dział Gospodarczy nr Dział Gospodarczy nr Inspektorat Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia Dział Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia Sekcja Konserwacji Zieleni Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego Dział Remontów i Konserwacji Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej Sekcja Obsługi Teletechnicznej Związki zawodowe i inne organizacje Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność SGGW Związek Nauczycielstwa Polskiego Organizacja Zakładowa nr 46 SOLIDARNOŚĆ Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników SGGW Firma Konsultingowa KURS-AR Sp. z o.o Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło nr 16 przy SGGW i SGH Ursynowski Uniwersytet III wieku im. Juliana Ursyn Niemcewicza Spis treści

15 Organizacje studenckie, kluby, koła naukowe Ludowy Zespół Artystyczny Promni im. Zofii Solarzowej Chór Akademicki SGGW Orkiestra Reprezentacyjna SGGW Rada Uczelniana Samorządu Studentów SGGW Rada Doktorantów Koło Uczelniane AZS SGGW Studenckie organizacje międzynarodowe: IAAS, IVSA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGGW Erasmus Student Network SGGW Studenckie organizacje chrześcijańskie: Soli Deo, Ruch Akademicki Pod Prąd Akademicki Klub Turystyczny PTTK nr Studencki Klub Podróżniczy Czwórka PTTK nr Studencki Klub Wspinaczkowy Klub Miłośników Dawnej Motoryzacji Kardan Rewia Tańca SGGW Klub Żeglarski SGGW Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon KOŁA NAUKOWE opiekunowie Koło Naukowe Rolników AgroSquad Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych Koło Naukowe Leśników Koło Naukowe Ogrodników Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego im. Prof. K. Dębskiego Koło Naukowe Technologów Drewna Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach Koło Naukowe Ekonomistów Koło Naukowe Technologów Żywności Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji Koło Naukowe Architektów Krajobrazu Koło Naukowe Socjologii im. W. Grabskiego Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii Koło Naukowe Fotografii Przyrodniczej i Dokumentacyjnej Kapibara Koło Naukowe Biotechnologów KNBiotech Koło Naukowe Ochrony Środowiska Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów Koło Naukowe Informatyków i Ekonometryków StuKNIE Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki Koło Naukowe Finansistów i Bankowców Międzywydziałowe Koło Naukowe Inwestycji Blue Chip Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych Argonauci Spis treści 15

16 Koło Naukowe Młodych Dyplomatów Koło Naukowe Logistyki Międzywydziałowe Koło Naukowe Menedżer Koło Naukowe Antropologów Koło Naukowe Pedagogów Międzywydziałowe Koło Naukowe Filmowców Koło Naukowe GISowcy Koło Naukowe Informatyków StuKoli Koło Naukowe Geoinżynierii Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego Międzywydziałowe Koło Naukowe Odpowiedzialnego Biznesu SIFE Koło Naukowe Chemiczne Technologów Drewna Koło Naukowe Marketerów Insight Koło Naukowe Żywności i Żywienia Koło Naukowe Fotografików Technologii Drewna Koło Naukowe Obrabiarek CNC Koło Naukowe Zarządzania Jakością Koło Naukowe Przedsiębiorczy Technolog Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich Koło Naukowe Zielona Chemia Koło Naukowe Biologii Molekularnej Koło Naukowe Mikrobiologów EZA Koło Naukowe Public Relations Stołówki, kawiarnie, bufety Stołówka Studencka przy DS Dendryt Stołówka Studencka przy DS Limba Klub Profesorski Pałacyk Bufet Duet Aula Kryształowa Dedal przy hotelu Ikar Na Przyzbie DS Feniks Bufet budynek nr Bufet budynek nr Bufet budynek nr Bufet budynek nr Bufet budynek nr Bufet budynek nr Bufet budynek nr Bufet budynek nr Bufet budynek nr Skorowidz nazwisk Spis treści

17 Władze Uczelni REKTOR prof. dr hab. ALOJZY SZYMAŃSKI , fax Prorektor ds. Rozwoju I Zastępca Rektora prof. dr hab. WIESŁAW BIELAWSKI , fax Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. JAN NIEMIEC , fax Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. BOGDAN KLEPACKI , fax Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. MAREK S. SZYNDEL , fax Kanclerz dr inż. WŁADYSŁAW W. SKARŻYŃSKI , fax Władze Uczelni 17

18 Biuro Rektora Sekretarz Rektora Kierownik Biura Rektora: mgr Anna Żuchowska fax Zastępca Kierownika: inż. Hanna Gajda (12, 13)... fax Sekretariat Rektora mgr Joanna Chreścionko-Rajkowska specjalista fax Sekretariat Prorektorów mgr inż. Monika Sobczyńska specjalista (12, 13)... fax Stanowisko ds. Współpracy Międzynarodowej mgr inż. Katarzyna Kowalska sam. referent fax Stanowisko ds. Wizerunku i Promocji mgr inż. Małgorzata Trzak specjalista fax Stanowisko ds. Legislacji mgr Eliza Dąbrowska sam. referent fax Kancelaria inż. Agnieszka Podlaska specjalista fax Stanowisko ds. Wdrożeń mgr inż. Adam Mroczkowski gł. specjalista Biuro Rektora

19 Senat Akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Kadencja 2012/ /2016 JM Rektor... Prorektorzy: ds. Rozwoju... ds. Nauki... ds. Dydaktyki... ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Alojzy Szymański prof. dr hab. Wiesław Bielawski prof. dr hab. Jan Niemiec prof. dr hab. Bogdan Klepacki prof. dr hab. Marek S. Szyndel Dziekani wydziałów: Rolnictwa i Biologii... dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw. SGGW Medycyny Weterynaryjnej... prof. dr hab. Marian Binek Leśnego... prof. dr hab. Henryk Żybura Ogrodnictwa, Biotechnologii prof. dr hab. Katarzyna Niemirowiczi Architektury Krajobrazu... -Szczytt Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. Jerzy Jeznach Technologii Drewna... prof. dr hab. Krzysztof J. Krajewski Nauk o Zwierzętach... dr hab. Wanda Olech-Piasecka, prof. nadzw. SGGW Nauk Ekonomicznych... dr hab. Jarosław Gołębiewski Nauk o Żywności... prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji... prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Inżynierii Produkcji... dr hab. Tomasz Nurek, prof. nadzw. SGGW Nauk Społecznych... dr hab. Franciszek Kampka, prof. nadzw. SGGW Zastosowań Informatyki i Matematyki dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. nadzw. SGGW Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych wydziałów: Rolnictwa i Biologii... prof. dr hab. Jan Rozbicki Senat Akademicki 19

20 Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Tomasz Motyl Leśnego... dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu... prof. dr hab. Kazimierz Tomala Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. Kazimierz Banasik Technologii Drewna... prof. dr hab. Jarosław Górski Nauk o Zwierzętach... prof. dr hab. Teresa Ostaszewska Nauk Ekonomicznych... prof. dr hab. Henryk Runowski Nauk o Żywności... prof. dr hab. Andrzej Lenart Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW... Inżynierii Produkcji... dr hab. Jędrzej Trajer, prof. nadzw. SGGW Nauk Społecznych... dr hab. Wiesław Walkiewicz, prof. nadzw. SGGW Zastosowań Informatyki i Matematyki dr hab. Leszek Chmielewski, prof. nadzw. SGGW Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: dr inż. Dariusz Korpetta, dr inż. Sławomir Orzechowski, dr inż. Andrzej Radomski, dr inż. Wojciech Sas, dr Joanna Wyleżałek, dr Aldona Zawojska Przedstawiciele pracowników naukowo-technicznych: Ewa Kazubek, mgr inż. Ewa Krajewska Przedstawiciele pracowników administracji: inż. Marek Grządkowski, inż. Antoni Krzyżanowski Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Iwona Florczak Przedstawiciele studentów: Michał Dąbrowski, Alicja Dymerska, Karolina Dziamska, Tomasz Gołaszewski, Łukasz Jabłonowski, Joanna Malinger, Radosław Prokopiuk, Grzegorz Rutko, Marcin Stańczyk, Wojciech Ulinowski 20 Senat Akademicki

21 Pełnomocnicy Rektora Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Lenart Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych prof. dr hab. Kazimierz Banasik , fax Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Byczkowski Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi dr Witold Bekas Pełnomocnik Rektora ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów dr Witold Bekas Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych dr Beata Just-Brochocka Pełnomocnik Rektora ds. Funkcjonowania Systemu Antyplagiatowego mgr Robert Budzyński Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr inż. Arkadiusz Gruchała Pełnomocnik Rektora ds. Kultury Regionów Wiejskich dr hab. Teresa Zaniewska, prof. nadzw Pełnomocnicy Rektora 21

22 Komisje Komisje Senackie Komisja ds. Statutu i Struktury Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Binek Sekretarz: mgr Eliza Dąbrowska Członkowie: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prof. dr hab. Jan Rozbicki, prof. dr hab. Marek Niemiałtowski, dr inż. Dariusz Korpetta, prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prof. dr hab. Jerzy Jeznach, dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. dr hab. Henryk Grodzki, prof. dr hab. Henryk Runowski, prof. dr hab. Andrzej Lenart, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. dr hab. Bolesław Borkowski, dr inż. Władysław W. Skarżyński, mgr inż. Katarzyna Dziendzikowska, Grzegorz Rutko, dr Maria Wesołowska, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski Komisja ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt Sekretarz: dr inż. Rafał Korbal Członkowie: prof. dr hab. Jan Niemiec, dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. dr hab. Tomasz Motyl, dr hab. Michał Zasada, prof. dr hab. Marek Gajewski, dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. dr hab. Piotr Beer, dr inż. Andrzej Radomski, dr hab. 22 Komisje

23 Iwona Kosieradzka, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz, dr hab. inż. Jędrzej Trajer, dr hab. Stanisław Stępka, dr hab. Ryszard Kozera, mgr Edyta Gajos, Agnieszka Byrska, dr Jacek Bujko, prof. dr hab. Aleksander Lisowski Komisja ds. Współpracy z Zagranicą Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz Banasik Sekretarz: dr inż. Mieczysław Rygalski Członkowie: prof. dr hab. Marek S. Szyndel, prof. dr hab. Józef Chojnicki, prof. dr hab. Romuald Zabielski, prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, dr hab. Wojciech Pląder, prof. dr hab. Stefan Ignar, prof. dr hab. Piotr Beer, dr hab. Elżbieta Martyniuk, dr Nina Drejerska, dr hab. Maria Parlińska, dr hab. Piotr Koczoń, prof. dr hab. Maria Rembiałkowska, dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, dr hab. Leszek Chmielewski, mgr inż. Izabela Burawska, Michał Tkaczuk, dr hab. Wojciech Borucki, dr Mieczysława Flachowa Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych Przewodniczący: dr hab. Franciszek Kampka Sekretarz: mgr Małgorzata Miedzierska Członkowie: prof. dr hab. Jan Niemiec, prof. dr hab. Sławomir Podlaski, prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, dr inż. Arkadiusz Gruchała, dr hab. Barbara Szulczewska, dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. dr hab. Jarosław Górski, prof. dr hab. Teresa Ostaszewska, dr hab. Jakub Kraciuk, dr hab. Alicja Ceglińska, prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz, dr hab. inż. Jędrzej Trajer, dr hab. Hanna Dudek, mgr Paulina Andryka, Michał Dąbrowski, dr Joanna Wyleżałek, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski Komisje 23

24 Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania Przewodniczący: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska Sekretarz: mgr inż. Zbigniew Wagner Członkowie: prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prof. dr hab. Barbara Zagdańska, prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, dr hab. Marcin Bańbura, dr hab. Bolesław Porter, dr hab. Wojciech Wakuliński, dr hab. Piotr Latocha, dr inż. Zdzisław Skutnik, dr inż. Piotr Borysiuk, dr hab. Justyna Więcek, dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. dr hab. Mirosław Słowiński, dr hab. Irena Ozimek, dr inż. Bogdan Dróżdż, dr Katarzyna Stobińska, dr Paweł Jankowski, mgr Ewa Sikorska, dr inż. Witold Bekas, Michał Tkaczuk, Agnieszka Maszewska, Daniel Knysak, Amadeusz Deczewski, dr Włodzimierz Wałęza, dr Mieczysława Flachowa Komisja ds. Finansowych Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Żybura Sekretarz: mgr inż. Anna Kapińska Członkowie: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. dr hab. Marian Binek, prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, prof. dr hab. Jerzy Jeznach, prof. dr hab. Krzysztof J. Krajewski, dr hab. Wanda Olech-Piasecka, dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dr hab. Tomasz Nurek, dr hab. Franciszek Kampka, dr hab. Arkadiusz Orłowski, dr inż. Władysław W. Skarżyński, mgr Grażyna Majewska, mgr Jolanta Dołomisiewicz, mgr inż. Iwona Florczak, Karolina Dziamska, dr inż. Tomasz Kondraszuk, dr Mieczysława Flachowa, Waldemar Młotek Komisja ds. Historii i Odznaczeń Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Runowski 24 Komisje

25 Sekretarz: mgr Irena Mioduszewska Członkowie: prof. dr hab. Piotr Stypiński, dr hab. Marek Szumański, dr inż. Wojciech Sas, prof. dr hab. Danuta Nicewicz, prof. dr hab. Tadeusz Kośla, dr hab. Zbigniew Pałacha, prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska, prof. dr hab. Stanisław Gach, dr hab. Aleksander Strasburger, inż. Grażyna Skalmierska, Alicja Dymerska, mgr Krystyna Małachowska, inż. Anna Chmielewska Komisja Wyborcza Przewodniczący: prof. dr hab. Edward Pierzgalski Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Lenart Sekretarz: mgr Irena Mioduszewska Komisje Uczelniane Członkowie: prof. dr hab. Jan Łabętowicz, dr Jacek Krzemiński, dr inż. Dariusz Korpetta, mgr inż. Bożena Ratter, mgr inż. Jakub Gawron, Patrycja Florczuk Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Rozbicki Sekretarz: mgr Małgorzata Miedzierska Członkowie: prof. dr hab. Barbara Zagdańska, prof. dr hab. Tomasz Motyl, prof. dr hab. Hanna Leontowicz, prof. dr hab. Stanisław Miścicki, dr hab. Michał Wasilewski, prof. dr Komisje 25

26 hab. Piotr Hewelke, prof. dr hab. Marian Brzozowski, prof. dr hab. Henryk Runowski, dr hab. Marta Mitek, dr hab. Jadwiga Hamułka, dr Katarzyna Stobińska, dr hab. Adam Ciarkowski, Przemysław Wawrzyńczak, Cezary Kobosko Rzecznik Dyscyplinarny: prof. dr hab. Kazimierz Tomala Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Kubrak Sekretarz: dr inż. Rafał Korbal Członkowie: prof. dr hab. Wiesław Mądry, prof. dr hab. Ewa Osińska, dr hab. Tomasz Falkowski, prof. dr hab. Jarosław Górski, dr hab. Joanna Kisielińska, mgr Paulina Andryka, mgr inż. Łukasz Kwaśny, mgr inż. Ewa Sapieja, mgr Małgorzata Rzepkowska, mgr Edyta Gajos Rzecznik Dyscyplinarny: prof. dr hab. Piotr Stypiński Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska Sekretarz: dr inż. Rafał Korbal Członkowie: dr inż. Sławomir Orzechowski, dr hab. Kazimierz Garbulewski, dr hab. Elżbieta Szymańska, mgr inż. Radosław Auriga, mgr inż. Ewa Górnicka, mgr inż. Iwona Florczak Rzecznik Dyscyplinarny: prof. dr hab. Teresa Ostaszewska 26 Komisje

27 Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Hewelke Sekretarz: mgr Bartosz Jasiński Członkowie: prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, dr hab. Marcin Bańbura, prof. dr hab. Jacek Szczawiński, dr hab. Tomasz Mokrzycki, dr hab. Wojciech Wakuliński, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. dr hab. Marian Brzozowski, dr inż. Witold Bekas, Marta Borowa, Cezary Kobosko, Agnieszka Byrska, Grzegorz Rutko, Magdalena Dąbrowska, Łukasz Jabłonowski, Jakub Zawadzki, Amadeusz Deczewski Rzecznik Dyscyplinarny: dr hab. Maria Parlińska Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksander Lisowski Sekretarz: mgr Bartosz Jasiński Członkowie: dr hab. Marta Kupczyńska, dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab. Wojciech Pizło, dr inż. Agata Marzec, dr Lucyna Kazieko, Karolina Dziamska, Bartosz Falaciński, Grzegorz Rutko, Daniel Knysak, Amadeusz Deczewski Rzecznik Dyscyplinarny: prof. dr hab. Bolesław Borkowski Koleżeński Sąd Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Binek Członkowie: prof. dr hab. Zbigniew M. Lechowicz, prof. dr hab. Marian Brzozowski, prof. dr hab. Krzysztof Krygier, prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska Komisje 27

28 Komisja ds. Oceny Pracowników Przewodnicząca: dr hab. Grażyna Garbaczewska Sekretarz: mgr Małgorzata Miedzierska Członkowie: prof. dr hab. Tomasz Motyl, dr hab. Emilia Janeczko, prof. dr hab. Marek Gajewski, prof. dr hab. Piotr Beer, dr hab. Jakub Kraciuk, dr hab. Marta Mitek, prof. dr hab. Anna Brzozowska, dr hab. Piotr Jurka, dr Mieczysława Flachowa Komisja Oceny Pracowników Jednostek Międzywydziałowych Przewodniczący: prof. dr hab. Romuald Zabielski Sekretarz: mgr Małgorzata Miedzierska Członkowie: dr inż. Sławomir Orzechowski, dr hab. Tadeusz Moskalik, dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. dr hab. Anna Rekiel, dr hab. Wiesław Szczesny, mgr Ewa Sikorska, dr hab. Piotr Jurka Rada Biblioteczna Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Niemiec Członkowie: dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska, dr Ada Schollenberger, dr hab. Mieczysław Połoński, prof. dr hab. Krzysztof J. Krajewski, dr hab. Alicja Ceglińska, dr hab. Irena Ozimek, dr Jan Sandecki, mgr Katarzyna Wierzchowska, mgr Marek Drewnowski, mgr inż. Ewa Błaszczyk, mgr inż. Ewa Krajewska, dr inż. Magdalena Seta 28 Komisje

29 Rada Programowa Wydawnictwa SGGW prof. dr hab. Jan Niemiec, prof. dr hab. Marek S. Szyndel, dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab. inż. Józef Mosiej, prof. dr hab. Ewa Dobrowolska, dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. dr hab. Henryk Manteuffel, prof. dr hab. Andrzej Lenart, dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz, dr hab. Stanisław Stępka, dr hab. Arkadiusz Orłowski Komisje Rektorskie Komisja ds. Gospodarczych i Inwestycji Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Bielawski Sekretarz: inż. Teresa Paprocka Członkowie: prof. dr hab. Józef Chojnicki, prof. dr hab. Marian Binek, dr hab. Krzysztof Będkowski, dr hab. Jeremi Królikowski, dr inż. Janusz Urbański, prof. dr hab. Krzysztof J. Krajewski, dr hab. Wanda Olech-Piasecka, dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz, dr Joanna Landmesser, dr inż. Władysław W. Skarżyński, mgr Grażyna Majewska, Maciej Jaksa, dr inż. Tomasz Kondraszuk, dr inż. Piotr Boruszewski Komisja ds. Dochodów Pozabudżetowych Przewodniczący: prof. dr hab. Alojzy Szymański Członkowie: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, dr inż. Władysław W. Skarżyński, mgr Grażyna Majewska Komisje 29

30 Komisja ds. Przetargów Przewodniczący: prof. dr hab. Alojzy Szymański Członkowie: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prof. dr hab. Jan Rozbicki, prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, dr inż. Roman Wójcik, prof. dr hab. Kazimierz Tomala, dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, dr inż. Władysław W. Skarżyński, mgr Grażyna Majewska Komisja ds. Socjalnych Przewodnicząca: dr hab. Alina Daniłowska Sekretarz: mgr Mariola Matysiak-Pituch Członkowie: dr hab. Wojciech Borucki, inż. Michalina Morawiec, dr inż. Leszek Bolibok, dr Włodzimierz Wałęza, lic. Anna Wiącek, Anna Abramczyk, prof. dr hab. Maria Dymnicka, dr Aldona Zawojska, dr inż. Dorota Nowak, dr Robert Zaremba, dr inż. Krzysztof Korpysz, mgr inż. Anna Dyniec, inż. Marek Grządkowski, mgr Maria Masłocha, mgr Jolanta Dołomisiewicz, mgr inż. Maria Kupczyk, dr Mieczysława Flachowa, Kazimierz Kozłowski Komisja Mieszkaniowa Przewodniczący: dr inż. Wojciech Sas Sekretarz: inż. Barbara Kłosiewicz Członkowie: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prof. dr hab. Bogdan Klepacki, mgr inż. Andrzej Mazurek, dr Joanna Gruszczyńska, dr inż. Anna Grontkowska, dr inż. Arkadiusz Gendek, dr Grzegorz Koszela, dr inż. Władysław W. Skarżyński, mgr Jolanta Dołomisiewicz, mgr inż. Jakub Gawron, Ewa Kazubek, mgr inż. Anna Dyniec 30 Komisje

31 Komisja ds. Rozwoju Uczelni Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Bielawski Wiceprzewodniczący: dr hab. Michał Pietrzak Sekretarz: mgr Irena Mioduszewska Członkowie: prof. dr hab. Jan Niemiec, prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prof. dr hab. Marek S. Szyndel, prof. dr hab. Kazimierz Banasik, prof. dr hab. Andrzej Lenart, prof. dr hab. Marian Binek, prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, dr hab. Franciszek Kampka, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, prof. dr hab. Henryk Żybura, dr inż. Władysław W. Skarżyński, dr inż. Rafał Korbal, mgr inż. Zbigniew Wagner, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, dr Jacek Bujko Komisja ds. Jakości Kształcenia Przewodniczący: dr inż. Arkadiusz Gruchała Członkowie: dr inż. Piotr Borysiuk, dr inż. Mariusz Maciejczak, dr hab. Irena Ozimek, dr inż. Bogdan Dróżdż, mgr inż. Paulina Zdanowska, Agnieszka Maszewska Komisja Inwentaryzacyjna Przewodniczący: dr hab. Bolesław Porter Wiceprzewodniczący: dr inż. Paweł Orłowski Członkowie: mgr Anna Kamińska, dr Jacek Bujko, inż. Antoni Krzyżanowski, mgr inż. Adam Płodzik, inż. Barbara Kłosiewicz Komisje 31

32 Komisja do Wyceny Sprzętu Przewodniczący: mgr inż. Jarosław Dadacz Członkowie: mgr Anna Kamińska, mgr inż. Adam Płodzik, mgr Włodzimierz Laskus, Andrzej Krawczyk, inż. Antoni Krzyżanowski 32 Komisje

33 Wydział Rolnictwa i Biologii Dziekan: dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 tel , fax Prodziekani: ds. nauki prof. dr hab. Józef Chojnicki ds. dydaktyki (kierunek biologia) prof. dr hab. Barbara Zagdańska ds. dydaktyki (kierunek rolnictwo) prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński (08) Pełnomocnik dziekana ds. praktyk dr inż. Sławomir Janakowski Dziekanat Wanda Jedynak Pracownicy: mgr inż. Anna Zawadzka Wydział Rolnictwa i Biologii 33

34 mgr inż. Emilia Wrońska mgr Bogumiła Szymańska (01) mgr inż. Marta Sarzyńska dr Monika Tworko Katedra Agronomii Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 tel , , fax prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński prof. nadzw prof. dr hab. Piotr Stypiński prof. zw prof. dr hab. Jan Rozbicki prof. nadzw dr hab. Wojciech Dmuchowski prof. nadzw dr hab. Stanisław Lenart prof. nadzw dr hab. Maria Janicka adiunkt dr hab. Irena Suwara adiunkt dr Arkadiusz Artyszak adiunkt dr Barbara Borawska-Jarmułowicz st. wykładowca dr Agnieszka Ciesielska adiunkt dr Katarzyna Kucińska adiunkt dr Grażyna Mastalerczuk adiunkt dr Beata Michalska-Klimczak adiunkt dr Hanna Niemczyk st. wykładowca dr Bożena Piskorz st. wykładowca dr Stanisław Samborski adiunkt dr Dorota Sienkiewicz-Paderewska adiunkt dr Anna Wysmułek adiunkt Pracownicy naukowo-techniczni i inni: mgr Anna Chodkiewicz st. technik Wydział Rolnictwa i Biologii

35 mgr inż. Kazimierz Gaładyk st. specjalista Ewa Łukasiak st. technik Jolanta Mroczek st. technik mgr inż. Elżbieta Owczarek st. specjalista Janina Pindor st. technik Małgorzata Wasiak sam. referent Katedra Biochemii Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 tel , fax dr inż. Sławomir Orzechowski adiunkt prof. dr hab. Wiesław Bielawski prof. zw prof. dr hab. Barbara Zagdańska prof. nadzw dr hab. Jolanta Dzik adiunkt dr Adam Drzymała adiunkt dr inż. Agnieszka Grabowska adiunkt dr inż. Małgorzata Grudkowska adiunkt dr inż. Urszula Jankiewicz adiunkt dr Joanna Kwinta adiunkt dr Anna Miazek asystent dr inż. Beata Prabucka adiunkt mgr Dorota Sitnicka asystent dr Joanna Szewińska asystent dr Michał Szkop asystent dr Edyta Zdunek-Zastocka adiunkt Pracownicy naukowo-techniczni i inni: mgr inż. Agnieszka Koch specjalista adm mgr Agnieszka Gałązka st. technik (67) Wydział Rolnictwa i Biologii 35

36 mgr inż. Dorota Marecka st. technik (67) mgr inż. Beata Michniewska st. technik (67) Grażyna Nowak st. technik (67) mgr Mateusz Labudda st. technik (67) Katedra Botaniki Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 tel./fax dr inż. Mirosław Sobczak adiunkt dr hab. Grażyna Garbaczewska prof. nadzw dr hab. Wojciech Borucki adiunkt dr hab. Marcin Kozak adiunkt dr hab. Barbara Łotocka adiunkt dr Łukasz Chachulski adiunkt dr inż. Mirosława Górecka asystent dr Grażyna Grymaszewska st. wykładowca dr inż. Sławomir Janakowski adiunkt dr Joanna Kopcińska st. wykładowca dr inż. Wojciech Kurek st. wykładowca dr inż. Katarzyna Otulak adiunkt dr inż. Marzena Sujkowska- asystent Rybkowska Pracownicy naukowo-techniczni i inni: mgr inż. Anna Krawczyk specjalista n-t dr Elżbieta Różańska sam. biolog inż. Ewa Znojek specjalista n-t Wydział Rolnictwa i Biologii

37 Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 tel , fax prof. dr hab. Wiesław Mądry prof. zw dr hab. Krzysztof Pawłowski prof. nadzw dr Małgorzata Dudkiewicz adiunkt dr inż. Dariusz Gozdowski adiunkt dr inż. Marzena Iwańska adiunkt dr Joanna Miklewska adiunkt dr Marcin Ollik adiunkt dr Jakub Paderewski adiunkt dr Anna Rajfura adiunkt dr inż. Leszek Sieczko adiunkt dr inż. Marcin Studnicki adiunkt dr Elżbieta Wójcik-Gront adiunkt mgr Adriana Derejko asystent Pracownicy naukowo-techniczni i inni: mgr Dorota Wojciechowska specjalista n-t mgr inż. Dariusz Ścięgosz specjalista n-t Katedra Fizjologii Roślin Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 tel./fax , prof. dr hab. Sławomir Podlaski prof. zw prof. dr hab. Renata Bogatek- -Leszczyńska prof. nadzw Wydział Rolnictwa i Biologii 37

38 dr hab. Stefan Pietkiewicz prof. nadzw dr hab. Agnieszka Gniazdowska- -Piekarska adiunkt dr Bożenna Bielak st. wykładowca dr Danuta Chołuj st. wykładowca dr Anna Dzierżyńska st. wykładowca dr Mohamed Hazem Kalaji adiunkt dr Urszula Krasuska adiunkt dr Aleksandra Orzeszko-Rywka asystent dr Małgorzata Rochalska st. wykładowca dr Anita Wiśniewska adiunkt Pracownicy naukowo-techniczni i inni: dr Krystyna Oracz technik inż. Danuta Chaber st. specjalista n-t... (46) Małgorzata Dzięcioł st. technik Helena Kalinowska technik dr Grzegorz Marszałkowski specjalista n-t mgr inż. Hanna Wzorek specjalista n-t mgr inż. Grzegorz Wiśniewski st. specjalista n-t , Katedra Nauk o Środowisku Glebowym Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 tel , tel./fax prof. dr hab. Józef Chojnicki prof. nadzw Zakład Gleboznawstwa dr Wojciech Kwasowski adiunkt Wydział Rolnictwa i Biologii

39 dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska prof. nadzw prof. dr hab. Barbara Gworek prof. nadzw dr hab. Teresa Kozanecka prof. nadzw , (lab.) dr hab. Alina Kusińska prof. nadzw dr hab. Zbigniew Zagórski prof. nadzw , (lab.) dr Sylwia Brzychcy asystent dr Danuta Kaczorek adiunkt dr Marek Kondras adiunkt dr Lidia Oktaba adiunkt dr Małgorzata Okołowicz st. wykładowca (lab.) dr Łukasz Uzarowicz adiunkt Pracownicy naukowo-techniczni i inni: Anna Bielawska specjalista n-t Alicja Dzięgielewska-Sitko st. technik Lidia Michalska st. technik Małgorzata Przybysz sam. referent , fax Zakład Chemii Rolniczej dr hab. Wojciech Stępień adiunkt (46) prof. dr hab. Jan Łabętowicz prof. zw dr hab. Beata Rutkowska prof. nadzw dr hab. Wiesław Szulc prof. nadzw dr inż. Tomasz Sosulski adiunkt dr inż. Ewa Szara adiunkt dr inż. Magdalena Szymańska adiunkt Wydział Rolnictwa i Biologii 39

40 Pracownicy naukowo-techniczni i inni: mgr inż. Marian Korc specjalista rolnik mgr inż. Teresa Łyś sam. rolnik... (46) inż. Hanna Majcher specjalista n-t , fax Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów Kierownik (p.o.): dr hab. Barbara Łotocka Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 tel fax adiunkt prof. dr hab. Stefan Russel prof. zw dr hab. Mieczysław Błaszczyk prof. nadzw dr hab. Małgorzata Łobocka prof. nadzw dr hab. Ewa Górska adiunkt dr Hanna Rekosz-Burlaga adiunkt dr inż. Paweł Kowalczyk adiunkt mgr Urszula Gągała asystent mgr Agata Goryluk-Salmonowicz asystent Pracownicy naukowo-techniczni i inni: mgr inż. Beata Dudkiewicz specjalista adm mgr inż. Izabela Oktaba st. technik mgr Monika Sitarek st. technik , (lab.) Wydziałowa Stacja Doświadczalna im. prof. Mariana Górskiego Skierniewice, ul. Sobieskiego 10 tel./fax (46) mgr inż. Jakub Szczygielski sam. rolnik... (46) Wydział Rolnictwa i Biologii

41 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Rolnictwa i Biologii w Widzewie Ksawerów, ul. Szkolna 12 tel./fax (42) dr hab. Zbigniew Zagórski prof. nadzw.... (42) Pracownicy naukowo-techniczni i inni: mgr inż. Ewa Klajn specjalista adm.... (42) Elżbieta Wróblewska st. technik... (42) Wydział Rolnictwa i Biologii 41

42 ... Wydział Medycyny Weterynaryjnej Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 tel./fax , tel Dziekan: prof. dr hab. Marian Binek Prodziekani: ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Tomasz Motyl (10) ds. dydaktyki dr hab. Marcin Bańbura, prof. nadzw (04, 03) ds. studiów obcojęzycznych prof. dr hab. Romuald Zabielski , (08) Dziekanat mgr inż. Teresa Sałaga Pracownicy: dr Jacek Krzemiński st. specjalista mgr Małgorzata Malinowska sam. referent Mariola Binecka specjalista adm Elżbieta Piotrowska specjalista adm Romana Wierzbicka specjalista adm Studia obcojęzyczne: mgr Ludmiła Kot st. specjalista adm mgr inż. Anna Klatka specjalista adm Wydział Medycyny Weterynaryjnej 43

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 sprawozdanie rektora za 2013.indb 1 2014-08-01 16:41:04 sprawozdanie rektora za 2013.indb 2 2014-08-01 16:41:04

Bardziej szczegółowo

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4.

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4. I. 1. Władze uczelni 2. Podstawowe jednostki organizacyjne 3. Skład senatu w kadencji 2012-2016 4. Skład konwentu 5. Stałe komisje senackie 6. Komisje powołane przez senat 7. Komisje powołane zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU

AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2005 WROCŁAW 2006 1 Przygotowanie materiałów do druku:

Bardziej szczegółowo

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 Akademicka uroczystość KRONIKA WYDARZEŃ W dniu 25 lutego br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin 2010 1

SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin 2010 1 SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin 2010 1 SPIS TREŚCI Redakcja Artur Szwedo Rysunki Piotr Depta Skład ess studio graficzne Spis treści WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO........................................

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE DZIEKANA

WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE DZIEKANA prof. dr. hab. inż. Bernarda Kontnego Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU W ROKU 2013 Redakcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wierzę, że polska uczona i polski uczony jeszcze nie raz zadziwi świat

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wierzę, że polska uczona i polski uczony jeszcze nie raz zadziwi świat Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Wierzę, że polska uczona i polski uczony jeszcze nie raz zadziwi świat wywiad z Ewą Kopacz Marszałek Sejmu RP s. 55 6.2013 nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane:

W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane: W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane: mgr Elżbieta Olszewska za całokształt pracy, zaangażowanie, sumienność i wzorową realizację zadań, a także profesjonalną współpracę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 POLITECHNIKA RADOMSKA im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 RADOM, wrzesień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2009 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 CZERWCA 2010 ROKU KRAKÓW 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI 2. PRACOWNICY UCZELNI 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 5. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Moment promocji doktorów habilitowanych przez Rektora Uniwersytetu i Dziekana Wydziału Moment promocji doktorskiej przez Prodziekana i Promotora

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Finansów Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2012

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2012 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2012 Gdańsk 2014 OPRACOWANIE DZIAŁ SPRAW NAUKOWYCH Wydano za zgodą Rektora Politechniki Gdańskiej Raport dostępny jest pod adresem http://pbc.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA 2008 ROK GDAŃSK 2009 Spis treści Spis treści Senat 1 Uchwały Senatu.. 1 Komisje. 7 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 7

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.)

Wnioski roczne Zamówienia do 30 000 Euro (art. 4. pkt 8. ustawy Pzp.) Umowy roczne z Wykonawcą wybranym w drodze procedury zamówień publicznych 1) Naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjnego tj. łaźnie, wytrząsarki, suszarki, cieplarki, mieszadła, destylarki, młynki itp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIA ALNOŒCI POLITECHNIKI ŒL SKIEJ W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIA ALNOŒCI POLITECHNIKI ŒL SKIEJ W ROKU 2008 POLITECHNI K A S L A A S K SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIA ALNOŒCI POLITECHNIKI ŒL SKIEJ W ROKU 2008 1 SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ... 3 II. WYDZIAŁY POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POZNAŃ, MAJ 2013 Przygotowanie i opracowanie danych DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI SAMODZIELNA SEKCJA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo