»Mieszkańcy« Aneks. Ekspertyza dla Pola A do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 do 2015 (2020)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "»Mieszkańcy« Aneks. Ekspertyza dla Pola A do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 do 2015 (2020)"

Transkrypt

1 »Mieszkańcy«Ekspertyza dla Pola A do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 do 2015 (2020) Aneks na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego maj 2005

2 Spis treści 1. Komponent cywilizacyjny Integracja Podsumowanie Komponent funkcjonalny Administracja potrzebna obywatelowi Przyjazna administracja Podsumowanie Komponent gospodarczy Praca Problem wykluczenia z powodu bierności zawodowej Rynek pracy Warunki sprzyjające działalności okołorolniczej Stymulatory rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Popyt na pracę według branż Bezrobocie ukryte w rolnictwie Migracja zarobkowa Wiedza i potrzeby nt. instytucji publicznych i niepublicznych i usług poradnictwa i informacji zawodowej Zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje pracowników Podsumowanie Komponent kulturowy Tożsamość regionalna i lokalna Podsumowanie Komponent obywatelski Społeczeństwo obywatelskie Stymulatory rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Małopolsce Bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Małopolsce Aktywność lokalna Podsumowanie Komponent społeczny Bezpieczeństwo Poziom przestępczości Stan bezpieczeństwa, rozwój i oczekiwania mieszkańców na poziomie powiatów Patologia jako zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa Wizja współdziałania struktur związanych z bezpieczeństwem Podsumowanie Czas wolny Preferencje mieszkańców w spędzaniu czasu wolnego Stopień dostępności i wykorzystania bazy sportowej Infrastruktura sportowa Aktywność sportowa mieszkańców Podsumowanie Edukacja Aspiracje edukacyjne Społeczne nierówności edukacyjne Szkoła jako lokalne centrum kulturowe Kształcenie ustawiczne Zadowolenie z usług edukacyjnych Kultura Potrzeby kulturowe mieszkańców Istniejąca infrastruktura kulturalna Aktywność kulturalna mieszkańców Podsumowanie Zdrowie Stan zdrowotności i potrzeby zdrowotne Stan zdrowotności w ujęciu obiektywnym Regionalny system ochrony zdrowia Zasady koordynacji działania podmiotów publicznych i niepublicznych Ocena świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Podsumowanie Grupy szczególnego zainteresowania Potrzeby i oczekiwania osób starszych Pozycja społeczna i zawodowa kobiet Potrzeby i oczekiwania niepełnosprawnych Podsumowanie Polityka socjalna Pomoc społeczna-ocena systemu pomocy i wsparcia Ocena zjawiska wykluczenia społecznego Podsumowanie Rodzina Kondycja rodziny Podsumowanie Spis wykresów Spis tabel Spis map...233

3 1. Komponent cywilizacyjny 1.1. Integracja Miejsce zamieszkania jest istotnym czynnikiem warunkującym jakość życia mieszkańców zarówno w wymiarze subiektywnym, jak i obiektywnym. Oczywistym jest fakt, że cywilizacyjny poziom rozwoju regionu stanowi w dużej części o poczuciu dobrostanu mieszkańców. Obiektywne warunki ekonomiczne i społeczne mogą wpływać pozytywnie bądź negatywnie na odczuwaną jakość życia, ale równie istotne są pragnienia i opinie mieszkańców. Subiektywne poczucie zadowolenia i sensu życia, jest oczywiście powiązane z czynnikami dobrobytu. Stanowią one bowiem zasoby umożliwiające realizację jednostkowych celów egzystencjalnych i życiowych zmierzeń mieszkańców dając poczucie satysfakcji. W celi określenia stopnia, w jakim Małopolska jest miejscem umożliwiającym mieszkańcom realizację ambicji i celów życiowych skonstruowano wskaźnik subiektywnych deklaracji i ocen mieszkańców uwzględniający następujące zmienne: stopień zadowolenia z poziomu dostępnych dóbr i usług, stopień zadowolenia z perspektyw na przyszłość, stopień, w jakim materialny poziom życia mieszkańców odpowiada ich aspiracjom, temu, co chcieli, pragnęli, stopień ogólnego zadowolenia ze swego życia, stopień zadowolenia ze swoich osiągnięć życiowych. Respondenci oceniali stopień zadowolenia z poszczególnych aspektów swojego życia na skali 1 do 7 oraz skali 1 do 6 (w przypadku pytania o poziom dóbr i usług oraz pytania o perspektywy na przyszłość). Im niższa ocena, tym wyższy stopień zadowolenia i odwrotnie. W wyniku przeprowadzonej analizy czynnikowej z powyższego wykazu zostały wyodrębnione trzy zmienne, które w najwyższym stopniu są związane z indywidualną jakością życia w wymiarze cywilizacyjnym (cechują się najwyższymi ładunkami czynnikowymi względem 3 wyselekcjonowanych czynników) stopień zadowolenia z dostępnych dóbr i usług, stopień zadowolenia z perspektyw na przyszłość oraz stopień, w jakim materialny poziom życia odpowiada aspiracjom mieszkańców. Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiarów w latach 2000 oraz 2003 dla poszczególnych województw. Tabela 1-1. Ocena subiektywnej jakości życia w wymiarze cywilizacyjnym w Małopolsce na tle pozostałych regionów W jakim stopniu materialny poziom obecnego życia odpowiada Pana aspiracjom, temu, co by Pan chciał, pragnął? Zadowolenie z poziomu dostępnych dóbr i usług Zadowolenie z perspektyw na przyszłość DOLNOŚLĄSKIE 5,27 5,22 3,20 3,06 4,11 4,07 KUJAWSKO-POMORSKIE 4,99 5,10 3,25 3,13 4,01 4,22 LUBELSKIE 5,12 5,04 3,35 3,28 4,36 4,28 LUBUSKIE 5,15 5,19 3,36 3,17 4,13 4,29 ŁÓDZKIE 5,15 5,09 3,34 3,01 4,13 4,16 MAŁOPOLSKIE 5,11 5,06 3,12 2,93 4,32 4,26 MAZOWIECKIE 5,09 5,02 3,42 3,09 4,06 4,07 OPOLSKIE 5,09 4,98 3,12 3,07 4,03 4,11 PODKARPACKIE 5,14 5,13 3,22 3,09 4,29 4,16 PODLASKIE 5,14 5,07 3,40 3,13 4,25 4,28 POMORSKIE 4,83 4,80 2,95 2,82 3,88 3,98 ŚLĄSKIE 4,96 4,86 3,19 2,94 4,03 4,20 ŚWIĘTOKRZYSKIE 5,08 5,05 3,51 3,07 4,22 4,17 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 5,04 5,03 3,44 3,28 4,08 4,35 WIELKOPOLSKIE 4,94 4,97 3,07 2,97 3,84 4,03 ZACHODNIOPOMORSKIE 5,12 5,19 3,47 3,04 4,02 4,32 Ogółem: 5,07 5,03 3,26 3,04 4,10 4,16 Źródło: opracowanie własne na podstawie komputerowego zbioru danych Diagnoza Społeczna 2000 i 2003

4 Średnia ocena materialnego poziomu życia w odniesieniu do aspiracji i pragnień dla województwa małopolskiego jest wyższa od średniej krajowej, co oznacza, są Małopolanie są mniej zadowoleni z tego aspektu swojego życia niż przeciętny Polak, który i tak zresztą twierdzi, ze materialny poziom jego życia odpowiada mu tylko w niewielkim stopniu. Warto w tym miejscu także odnotować, że poziom zadowolenia zarówno w regionie, jak i całym kraju nieco wzrósł na przestrzeni ostatnich lat. Jeśli zaś chodzi o zadowolenie z dostępnych dóbr i usług w roku 2003, województwo małopolskie zajmuje jedną z czołowych pozycji, zaraz po województwie pomorskim, a przed śląskim i wielkopolskim. Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż mieszkańcy Małopolski są raczej zadowoleni z tego obszaru ich życia. Dane liczbowe wskazują, ze są oni na pewno bardziej zadowoleni z poziomu dostępnych dóbr i usług niż przeciętny Polak. W odniesieniu do omawianego wskaźnika możemy mówić o pozytywnej zmianie na przestrzeni ostatnich kilku lat, czyli stopniowym wzroście zadowolenia. Jest to niewątpliwie związane ze stale postępującym rozwojem społecznogospodarczym regionu i kraju ogółem. Mniej pozytywnie mieszkańcy oceniają swoje perspektywy na przyszłość. Małopolska wraz warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim, lubelskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, śląskim i świętokrzyskim znalazła się w grupie województw, których mieszkańców cechuje niższy poziom zadowolenia z perspektyw na przyszłość niż średnia dla całego kraju. Generalnie, należy jednak podkreślić, iż w porównaniu z pomiarem z roku 2000, w regionie nastąpiła w tym zakresie niewielka poprawa nastrojów społecznych, pomimo tego, że w tym samym czasie w całym kraju nastąpiło ich pogorszenie. Po skonstruowaniu jednego syntetycznego wskaźnika (poprzez uśrednienie wyników trzech pytań kwestionariuszowych) pozwalającego określić stopień, w jakim Małopolska jest miejscem umożliwiającym mieszkańcom realizację ambicji i celów życiowych. Mapa 1-1. Stopień, w jakim województwo małopolskie jest miejscem umożliwiającym realizację ambicji i celów życiowych na tle pozostałych województw (średnia dla kraju 4,09). POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3,88 4,22 ZACHODNIOPOMORSKIE 4,18 KUJAWSKO-POMORSKIE 4,16 PODLASKIE 4,16 LUBUSKIE 4,22 WIELKOPOLSKIE 4 MAZOWIECKIE 4,07 DOLNOŚLĄSKIE 4,12 OPOLSKIE 4,08 ŁÓDZKIE 4,09 ŚWIĘTOKRZYSKIE 4,09 LUBELSKIE 4,21 ŚLĄSKIE 4 MAŁOPOLSKIE 4,09 PODKARPACKIE 4,13 Źródło: opracowanie własne w oparciu o komputerowy zbiór danych - Diagnoza Społeczna 2003 (Rada Monitoringu Społecznego) Jak widać, wartość syntetycznego wskaźnika dla województwa małopolskiego nie odbiega od średniej krajowej, która dla roku 2003 wyniosła 4,09. Porównując wartość tego wskaźnika z wynikami poprzedniego pomiaru przeprowadzonego w roku 2000, uległa ona zmniejszeniu z 4,18 do 4,09, co oznacza, że województwo jako miejsce zapewniające swoim mieszkańcom poczucie subiektywnego dobrostanu jest oceniane coraz lepiej. Zjawisko to również zostało zaobserwowane również w skali całego kraju, gdzie średnia spadła z 4,15 do 4,09. Warto jednak odnotować iż 5 województw: pomorskie, wielkopolskie, śląskie, mazowieckie i opolskie otrzymało lepsze noty. 4

5 Istotnym aspektem skorelowanym z poczuciem zadowolenia z życia, który warunkuje zaspokojenie wyższych potrzeb mieszkańców są warunki materialne życia ludności, w tym sytuacja mieszkaniowa. Są one jednym z istotnych zasobów umożliwiających realizację indywidualnych celów życiowych mieszkańców Małopolski. O wielkości/jakości zasobów mieszkaniowych świadczą przed wszystkim: - zagęszczenie osób w mieszkaniach, czyli przeciętna ilość osób przypadająca na 1 mieszkanie 1, - przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę (w m2). Mapa 1-2. Przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie w województwie małopolski na tle pozostałych województw w roku 2003 (w Polsce 3,03). 3,1 3,17 3 3,12 3,06 3,07 3,28 2,8 2,76 3,16 2,9 3,18 3,14 2,84 3,25 3,52 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) Jak wynika z przeprowadzonych analiz, Małopolska pod względem zasobów mieszkaniowych, znajduje się w grupie województw o największym zagęszczeniu osób w mieszkaniach po województwach podkarpackim (3,52) i wielkopolskim (3,28). Najmniejsza liczba osób na 1 mieszkanie przypada w województwach łódzkim (2,76), mazowieckim (2,8), śląskim (2,84) oraz dolnośląskim (2,9). W obszarze Małopolski, podregion m. Kraków wyróżnia się najmniejszym zagęszczeniem osób w mieszkaniach (2,66), podregion nowosądecki najwyższym (3,69). W podregionie krakowskotarnowskim zaś na 1 mieszkanie przypada 3,33 osoby. Powiatami cechującymi się najgorszymi warunkami mieszkaniowymi są powiaty nowosądecki, w którym przeciętnie na 1 mieszkanie przypada 4,17 osoby, limanowski (4,04) tarnowski (3,99) oraz dąbrowski (3,86). Najlepsze warunki mieszkaniowe mają zaś mieszkańcy m. Krakowa (2,66) i m. Tarnowa (2,97) oraz powiatu miechowskiego (2,99), chrzanowskiego (3,02) i olkuskiego (3,10). 1 uwzględniano ludność faktycznie zamieszkałą, czyli liczbę mieszkańców stałych oraz przebywających czasowo powyżej 2 miesięcy (stan na 31 XII każdego roku) 5

6 Mapa 1-3. Zagęszczenie osób w mieszkaniach w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego (stan na XII 2003) przeciętna ilość osób na 1 mieszkanie 3,86 do 4,18 (4) 3,58 do 3,86 (3) 3,46 do 3,58 (4) 3,11 do 3,46 (6) 2,65 do 3,11 (5) miechowski olkuski dąbrowski krakowski proszowicki chrzanowski Kraków Tarnów oświęcimski wielicki bocheński brzeski tarnowski wadowicki myślenicki suski limanowski Nowy Sącz gorlicki nowosądecki nowotarski tatrzański Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) Jak wynika z zaprezentowanych map, regionami o największym zagęszczeniu osób mieszkaniach jest południowy i wschodni obszar województwa. Różnica między gminą o przeciętnie największej ilości osób zamieszkujących 1 mieszkanie (4,91) a gminą, w której na 1 mieszkanie przypada przeciętnie najmniej osób (2,6), jest niemal dwukrotna i wynosi 2,31. Analizując wskaźnik zagęszczenia osób w mieszkaniach nie można pomiąć różnic w zakresie zasobów mieszkaniowych pomiędzy miastem a wsią. Na obszarach wiejskich średnie zagęszczenie osób w mieszkaniach wynosi w Małopolsce 3,78, w miastach zaś 2,84, co oznacza, że miasta dysponują większymi zasobami mieszkaniowymi niż wieś. Wyniki te jednak nie odbiegają w sposób znaczący od średniej krajowej, która dla miast wynosi -2,78, dla wsi 3,54. 6

7 Mapa 1-4. Zagęszczenie osób w mieszkaniach w poszczególnych gminach województwa małopolskiego (stan na XII 2003) Przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie 4,44 do 4,91 (10) 3,98 do 4,44 (41) 3,52 do 3,98 (54) 3,06 do 3,52 (60) 2,6 do 3,06 (15) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) Wykres 1-1. Zmiana stopnia zagęszczenia osób w mieszkaniach w okresie w Małopolsce na tle pozostałych województw (przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie). 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 MAZOWIECKIE PODLASKIE LUBELSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE LUBUSKIE OPOLSKIE POMORSKIE WIELKOPOLSKIE PODKARPACKIE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) 7

8 Małopolskie jest województwem charakteryzującym największą po zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim skalą zmian w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych (w sensie zagęszczenia osób w mieszkaniach) w przeciągu ostatnich 5 lat. Inną istotną informacja na temat zasobów mieszkaniowych ludności małopolski jest średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę. Poniższa mapa prezentuje pozycję Małopolski pod tym względem wśród innym regionów kraju. Mapa 1-5. Przeciętna ilość m2 powierzchni użytkowej mieszkań przypadającej na 1 mieszkańca województwa Małopolskiego na tle pozostałych województw w roku 2003 (średnia dla kraju-22,68). 21,72 20,33 21,77 20,89 23,57 23,75 22,16 23,12 23,39 23,11 22,66 24,04 23,11 22,34 22,56 21,71 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 Małopolanina jest nieco niższa od średniej krajowej i wynosi 22, 56 m2. Jak widać na poniższych mapach, obszarem o najniższej przeciętnie powierzchni mieszkaniowej na 1 osobę, są regiony południowo-wschodnie województwa, w tym powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski oraz miasto Tarnów i Kraków. Gminą o najmniejszej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na 1 mieszkańca jest gmina Słopnice (16,5 m2), Nawojowa (17,2 m2), Korzenna (18,1 m2) i Łabowa (18,2 m2). Największe zasoby mieszkaniowe pod względem powierzchni użytkowej mieszkań mają gminy: Zielonki (34,7m2), Michałowice (30,0 m2) oraz Książ Wielki (29,6 m2) i Czernichów (29,3m2). Dystans dzielący gminy o skrajnych zasobach mieszkaniowych jest ponad dwukrotny i wynosi 18,2 m2. Różnica średnich pomiędzy miastem a wsią, jeśli chodzi o powierzchnię użytkowa mieszkań przypadającą na przeciętnego mieszkańca, nie jest znacząca i wynosi 1,87 m2. Jest ona niższa o 0,05 od dystansu dzielącego wieś i miasto w skali kraju. 8

9 25,9 23,2 22,2 25,8 26,1 23,5 22, ,2 24,9 23,8 20, ,3 22,8 23,3 20,5 21,5 20,7 23,1 19,8 27,1 Mapa 1-6. Przeciętna ilość m2 powierzchni użytkowej mieszkań przypadającej na 1 mieszkańca w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w roku 2003 (średnia dla Małopolski -22,56). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) Mapa 1-7. Przeciętna ilość m2 powierzchni użytkowej mieszkań przypadającej na 1 mieszkańca w poszczególnych gminach województwa małopolskiego w roku 2003 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę (w m2) 30,9 do 34,7 (1) 27,3 do 30,9 (19) 23,7 do 27,3 (68) 20,1 do 23,7 (72) 16,5 do 20,1 (20) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) 9

10 Wykres 1-2. Zmiana powierzchni użytkowej mieszkań przypadającej na 1 osobę w okresie w Małopolsce na tle pozostałych województw KUJAWSKO-POMORSKIE PODKARPACKIE POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE LUBUSKIE LUBELSKIE WIELKOPOLSKIE PODLASKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) Należy zauważyć, że podobnie jak w przypadku poprzedniej analizowanej zmiennej, dynamika zmian w latach , była w województwie małopolskim bardzo duża. W okresie tym nastąpił wzrost powierzchni użytkowej mieszkania przypadający na przeciętnego Małopolanina o 4,64 m2. Nieco większym wzrostem charakteryzują się tylko dwa województwa: mazowieckie (o 4,98 m2) i świętokrzyskie (o 4,65 m2). Najmniejsze zmiany odnotowano zaś w województwach: opolskim (o 2,94 m2), kujawsko-pomorskim (o 3,18 m2) i śląskim (o 3,36 m2). Instalacje techniczno-sanitarne decydują o warunkach bytowych i standardzie zamieszkiwanych przez gospodarstwa domowe i rodziny mieszkań. Małopolskie jest województwem, obok podkarpackiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego w którym mieszkania w miastach należą do najlepiej wyposażonych w Polsce w instalacje, takie jak wodociąg, ustęp, łazienka, centralne ogrzewanie i gaz. Zdecydowana większość mieszkań (ponad 3/4) w miastach Małopolski wyposażona jest w pełen komplet ww. instalacji. Stopień wyposażenia mieszkań zamieszkanych w instalacje na wsiach jest znacznie niższy niż w miastach. Jednak, małopolskie pod względem wyposażenia mieszkań wiejskich w komplet 5 instalacji technicznosanitarnych zajmuje również jedną czołowych pozycji w kraju (po podkarpackim i przed śląskim). Jeśli chodzi o 3 podstawowe instalacje, wodociąg, ustęp i łazienkę, to jest w nie wyposażonych, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, 95,5% miejskich gospodarstw domowych w Małopolsce oraz 80,8% gospodarstw domowych zamieszkujących na wsi. Odsetki te przewyższają przeciętny wynik dla kraju, który wyniósł dla mieszkań w miastach 92,1%, dla mieszkań na wsiach 74,2%. W miastach, w mieszkaniach w których nie ma wodociągu mieszkało 1,1% gospodarstw domowych, a na wsi 7,5%. Na stopień rozwoju cywilizacyjnego wskazuje także zakres korzystania przez gospodarstwa domowe i rodziny z technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz istniejąca w tym zakresie infrastruktura. 10

11 Mapa 1-8. Ilość łączy telefonicznych na 100 mieszkańców w poszczególnych województwach w roku 2003 (Polska 32,1) 34, ,4 30,3 31,3 33,3 31,2 37,2 33,2 27,8 36,7 27,8 31,6 24,6 32,7 24,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) Małopolska pod względem ilości łączy telefonicznych wszystkich operatorów stacjonarnych przypadających na 100 mieszkańców zajmuje 7 lokatę w kraju po województwach mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim i łódzkim. Przeciętnie na 3 mieszkańców Małopolski przypada 1 łącze telefoniczne. Jest to wynik niewiele wyższy od przeciętnego wyniku dla Polski ogółem. Należy jednak podkreślić, iż istnieją istotne różnice pomiędzy wsią a miastem pod względem dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w Małopolsce. Dla miast współczynniki ilości łączy telefonicznych na 100 mieszkańców jest ponad dwukrotnie wyższy niż dla wsi i wynosi 44,8. Na wsiach zaś na 1 łącze przypada około 5 mieszkańców (współczynnik=20,3). W skali kraju różnica ta jest nieco mniejsza i wynosi 20,1 (w miastach-39,9 łączy na 100 mieszkańców, na wsiach 19,8 łączy). Wykres 1-3. Dynamika przyrostu liczby łączy telefonicznych przypadających na 100 mieszkańców w Małopolsce na tle średniej krajowej ,1 32,1 32, , ,3 29, , ,1 27, Małopolska Polska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) Należy zwrócić uwagę na dużą dynamikę wzrostu ilości łączy telefonicznych przypadających na 100 mieszkańców w latach , szczególnie w ostatnim okresie, w którym wskaźnik przekroczył średnią krajową. Dostęp do usług telekomunikacyjnych wzrósł w okresie 5 lat objętych pomiarem o 8,7, podczas gdy w skali kraju wzrost wyniósł 5,8 dodatkowych łączy na 100 mieszkańców. 11

12 Charakteryzując poziom rozwoju cywilizacyjnego Małopolski należy także uwzględnić szczególnie współcześnie istotny, rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wykres Odsetek gospodarstw domowych województwa małopolskiego wyposażonych w wybrane technologie informacyjno-komunikacyjne na tle kraju Małopolska komputer osobisty Polska podłączenie do internetu Źródło: badanie budżetów gospodarstw domowych GUS 2003 Z wyników badania warunków życia ludności GUS z roku 2003 wynika, że Małopolska przewyższa pod tym względem średnią krajową. Blisko 1/3 (29,4 %) gospodarstw domowych w Małopolsce jest wyposażonych w komputer osobisty, w skali kraju odsetek ten wynosi 25,1. Natomiast podłączenie do Internetu posiada blisko połowa małopolskich gospodarstw domowych posiadających komputer - 13,3%, o 0,9 % więcej niż przeciętnie w Polsce. W okresie pomiędzy 2002 i 2003 rokiem odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer wzrósł w Małopolsce o 4,2 punkty procentowe. Jednym z istotniejszych dla spełnienia celów życiowych mieszkańców zasobów jest praca. Rynek pracy jest postrzegany przez mieszkańców przede wszystkim w perspektywie podażowej. Gdy w regionie nie ma zapotrzebowania na pracę, czyli jest za mało miejsc pracy w stosunku do zasobów siły roboczej mieszkańców dotyka problem bezrobocia. Małopolska jest województwem charakteryzującym się jedną z najniższych, obok mazowieckiego, stóp bezrobocia w kraju. Istnieją jednak duże zróżnicowania wewnątrzwojewódzkie: stopa bezrobocia rejestrowanego dla miasta Kraków wynosi 7,5%, dla powiatu nowosądeckiego zaś 29,1%. Dystans dzielący te powiaty jest blisko czterokrotny. Wysoka stopa bezrobocia notowana jest również w innych powiatach podregionu nowosądeckiego: limanowskim (24,1%) oraz gorlickim (23,9%). Niska stopa bezrobocia zaś oprócz miasta Krakowa, występuje w powiatach: proszowickim (11,9%) oraz krakowskim (13,5%) należących do podregionu krakowsko-tarnowskiego. 12

13 Mapa 1-9. Stopa bezrobocia w województwie małopolskim na tle pozostałych województw w XII 2004 (w Polsce 19,1) 21,3 29,2 27,4 15,9 23, ,8 16,2 19,6 17,8 22,3 19,9 16,8 21, ,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Mapa Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w XII 2004 (w województwie 15,0) 13, ,9 13,5 21,2 7, ,2 18,5 14, ,5 15, ,5 24,1 16,9 23,9 29, ,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 13

14 Wykres 1-5. Stopa bezrobocia w województwie małopolskim w latach , ,8 13,9 13, ,5 12, , , , Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pomimo tego, że ciągu ostatnich 6 lat, w latach , stopa bezrobocia w województwie małopolskim wzrosła o blisko 5 punktów procentowych, trzeba podkreślić, że region w całym analizowanym okresie wyróżniał się pozytywnie na tle kraju ze względu na niską stopę bezrobocia Podsumowanie Region pod względem rozwoju cywilizacyjnego w wymiarze subiektywnym, jak i obiektywnym w największym stopniu wyróżnia się pozytywnie w zakresie istniejącej infrastruktury handlowousługowej. Przejawia się to w wysokim stopniu zadowolenia mieszkańców z dostępnych dóbr i usług. Ponadto, w porównaniu z pozostałymi województwami charakteryzuje się on jedną z niższych stóp bezrobocia w kraju. Dystans negatywny uwidacznia się w niższym stopniu zadowolenia Małopolan z materialnego poziomu życia. Mieszkaniec Małopolski częściej niż przeciętny Polak uważa, że materialny poziom życia nie odpowiada jego aspiracjom. Rysuje się jednak pewna pozytywna tendencja związana z poprawą nastrojów społecznych Małopolan wskazująca na konieczność kontynuacji prowadzonych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Otóż, można dostrzec, że wzrasta poczucie subiektywnego dobrostanu w wymiarze cywilizacyjnym i region jest przez mieszkańców coraz lepiej oceniany jako miejsce umożliwiające realizację ambicji i planów życiowych. W okresie pomiędzy dwoma pomiarami nastąpiła pozytywna zmiana wskaźników zadowolenia z wszystkich opisywanych aspektów: materialnego poziomu życia, perspektyw na przyszłość i dostępnych dóbr i usług. Fakt ten można zinterpretować w kategoriach pewnej szansy rozwojowej. Podobnie ponadprzeciętny zasięg korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pewnym zagrożeniem z punktu widzenia władz regionalnych może być brak optymizmu Małopolan w patrzeniu w przyszłość oraz stosunkowo małe zasoby mieszkaniowe województwa przejawiające się w ponadprzeciętnym zagęszczeniu osób w mieszkaniach. Przeszkodą w zrównoważony rozwoju regionu mogą także być uwidaczniające się zróżnicowanie wewnątrzwojewódzkie pomiędzy podregionem krakowsko-tarnowskim a nowosądeckim pod względem obiektywnych warunków życia mieszkańców takich jak zasoby mieszkaniowe czy zasoby pracy oraz zróżnicowanie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi w zakresie wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne i dostępie do sieci telekomunikacyjnych. 14

15 2. Komponent funkcjonalny Opinia publiczna pracę władz samorządowych ocenia przede wszystkim przez pryzmat dwóch aspektów funkcjonowania administracji publicznej: po pierwsze jakie są skutki działalności samorządów lokalnych i regionalnych w poszczególnych obszarach życia społecznego tj. czy nastąpiła pozytywna zmiana w różnych dziedzinach, jak na przykład edukacja, ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo, i po drugie - jak przebiega proces załatwiania spraw urzędowych i jaka jest jakość obsługi petentów Administracja potrzebna obywatelowi Mapa 2-1. Odsetek mieszkańców poszczególnych województw, którzy twierdzą, że władza współpracuje z mieszkańcami przy rozwiązywaniu problemów lokalnych (średnia dla kraju-19,9) 18,4 16,9 13,9 13,6 18,5 19,7 19,2 23, ,5 16,8 22,8 21,9 25,7 25,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie komputerowego zbioru danych Diagnoza Społeczna 2000 (Rada Monitoringu Społecznego) Powyższa mapa prezentuje częstość występowania opinii, że władze samorządowe współpracują z mieszkańcami przy rozwiązywaniu problemów lokalnych (np. konsultują ważne decyzje z mieszkańcami lub ich przedstawicielami radami osiedli, radami sołeckimi, organizacjami społecznymi) w rozkładzie regionalnym. Jak widać, Małopolska jest województwem charakteryzującym się najwyższym w Polsce odsetkiem pozytywnych wskazań 2. Co czwarty mieszkaniec regionu uważa, że taka współpraca ma miejsce, jest to wynik zdecydowanie wyższy od przeciętnego wyniku dla Polski, który wynosi 19,9. Mniej też osób niż ogółem w kraju twierdzi, że władze nie współpracują z mieszkańcami. Odsetki te wynoszą dla małopolskiego i Polski odpowiednio- 28,4 i 30,3. Nie jest to co prawda wynik najniższy (województwa wielkopolskie (23,1), mazowieckie (25,9), lubelskie (27,7) i kujawsko-pomorskie (27,9) oraz podkarpackie (28,3) uzyskały mniej negatywnych opinii), ale znajduje się w tej grupie województw, które cechują się niższym odsetkiem opinii negatywnych (mediana). Ponadto nieco mniej osób (45,9%) niż ogółem w kraju (49,85) jest niezdecydowanych w tej kwestii. 2 pomiar w roku

16 Ogólna ocena wystawiona przez mieszkańców władzom swojej gminy uśredniona do poziomu województwa plasuje Małopolskę na szóstej pozycji po województwach: wielkopolskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim i śląskim i jest ona równa średniej krajowej, która wynosi 2,06 w skali 1 do 4, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską a 4- bardzo wysoką. Tylko 1% mieszkańców województwa oceniło prace władz gminy bardzo wysoko. blisko co ósma osoba oceniła ją wysoko (12,6%), aż 27,4% obywateli przyznało niską ocenę, bardzo nisko zaś oceniło pracę władz gminy 11,5% mieszkańców województwa. Abstrahując od tego, że blisko połowa mieszkańców nie ma zdania na ten temat (47, 5%), można powiedzieć, że ogólna nota dla Małopolski jest raczej niska 3. Mapa 2-2. Ogólna ocena pracy władz gminy w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego olkuski miechowski krakowski proszowicki oświęcimski chrzanowski Kraków wielicki bocheński brzeski Tarnów tarnowski wadowicki myślenicki suski limanowski Nowy Sącz gorlicki Ocena pracy władz gminy bardzo niska (7) niska (12) wysoka (2) nowotarski tatrzański nowosądecki Źródło: opracowanie własne na podstawie komputerowego zbioru danych Diagnoza Społeczna 2000 (Rada Monitoringu Społecznego) Powyższa mapa prezentuje ocenę pracy władz gminy wystawioną przez mieszkańców w podziale na poszczególne powiaty województwa małopolskiego. Jedynie dwa powiaty: brzeski i tatrzański uzyskały wysoką ocenę. Bardzo niską zaś ocenę pracy władz gminy uzyskały w opinii mieszkańców powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki, limanowski, proszowicki i nowosądecki. Jeśli zaś chodzi o opinie na temat działalności władz samorządowych w szczegółowych obszarach, wyniki przedstawiają się następująco: tylko 27,3% jest zdania, ze samorząd dba w wystarczającym stopniu o rozwój gminy, czyli walczy z bezrobociem czy ściąga kapitał, jest to wynik niższy od wyniku dla Polski o 1,1%. 32,8% mieszkańców Małopolski wyraża przekonanie, że samorząd wystarczająco dba o najuboższych, jest to wynik wyższy od odsetka dla kraju o 3 punkty procentowe, 37, 4% przyznaje, że samorząd dba o drogi (w Polsce ogółem 34,3%), 42,3% (o 1,6% więcej niż ogółem w Polsce) uważa, że samorząd dba o bezpieczeństwo (ochrona przed złodziejami, światła dla pieszych itp.) w wystarczającym stopniu, 3 pomiar w 2000 roku 16

17 ponad połowa respondentów (52,0%) zgadza się z opinią, że władze samorządowe na terenie ich miejsca zamieszkania dbają o opiekę zdrowotną (odsetek ten jest zbliżony do wyniku dla Polski, który wynosi 52,6%), blisko 60% badanych Małopolan uznaje, że władze dbają dostatecznie o czystość (porządek na ulicach, składowanie i utylizację odpadów)- o 1,5 punktu procentowego więcej niż ogółem w kraju, 60, 4% mieszkańców twierdzi, że władze samorządowe dbają o szkolnictwo (o 2,6% mniej niż w skali całego kraju), 64,5% obywateli jest zdania, ze dostatecznie samorząd dba o jakość wody w sensie wodociągów, ujęć wody, oczyszczalni (o ponad 4 punkty procentowe mniej niż wynik dla kraju). Podsumowując, najlepiej jest oceniana działalność władz samorządowych w dziedzinach związanych z jakością wody, szkolnictwem i utrzymywaniem czystości. Najgorzej zaś w obszarach związanych z rozwojem gminy, ubóstwem i utrzymaniem/rozwojem sieci dróg. Po przeprowadzeniu analizy syntetyzującej można powiedzieć, że w ocenie mieszkańców Małopolska pod względem efektów działalności władz samorządowych znajduje się w tej połowie województw, które osiągnęły lepsze oceny, ale też nie przewyższa w stopniu znaczącym średniej krajowej Przyjazna administracja Tabela 2-1. Jakość obsługi petentów w urzędach publicznych województwa małopolskiego na tle kraju CZĘSTO ZDARZYŁO SIĘ NIGDY Małopol ska Polska ogółem Małopol ska Polska ogółem Małopol ska Polska ogółem w procentach obywatel nie mógł sprawnie (szybko i bez trudności) załatwić sprawy 26,1 18,0 19,5 16,1 54,0 60,3 61,7 60,6 19,9 21,7 18,8 23,3 urzędowej obywatel musiał szukać znajomości (innych sposobów), by załatwić sprawę urzędową 10,7 7,8 11,8 7,5 42,1 45,8 50,1 47,3 47,1 46,4 38,1 45,2 obywatel czuł się całkowicie bezsilny (i upokorzony) przy załatwianiu 8,1 9,2 10,1 8,3 43,1 47,5 48,3 44,2 48,8 43,3 41,6 47,6 sprawy urzędowej Źródło: opracowanie własne na podstawie komputerowego zbioru danych Diagnoza Społeczna 2000 i 2003 (Rada Monitoringu Społecznego) Mieszkaniec Małopolski częściej niż przeciętny Polak ma problemy ze sprawnym załatwieniem sprawy urzędowej, pomimo tego, że na przestrzeni 3 lat, nastąpiła w tym względzie pewna poprawa (zmniejszenie częstości odpowiedzi Często o ponad 8 punktów procentowych i równoczesny wzrost częstości odpowiedzi Nigdy o blisko 2 punkty), nadal odsetek osób, które przyznają, że często nie mogą sprawnie załatwić sprawy urzędowej, jest wyższy od średniej krajowej, która dla pomiaru w 2003 wynosi 16,1%. Co dziesiąty mieszkaniec Małopolski w 2000 roku na podstawie własnych doświadczeń wyrażał przekonanie, że bez wykorzystania znajomości często nie są w stanie załatwić w urzędzie żadnej sprawy 4. Odsetek ten po trzech latach spadł o 3 punkty procentowe, ale w mniejszym stopniu niż średnia krajowa. Ponad 40% obywateli przyznaje, bywają niekiedy zmuszeni do wykorzystywania koneksji w celu zwiększenia prawdopodobieństwa załatwienia sprawy urzędowej. Odsetek ten wzrósł na przestrzeni ostatnich kilku lat, w przeciwieństwie do średniej krajowej, pozostał jednak na poziomie 4 Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy w roku poprzedzającym pomiar występowali w roli petenta (załatwiali jakąś sprawę w urzędzie) 17

18 niższym niż średnia dla Polski. Pozytywnym aspektem jest stosunkowo wysoki, w porównaniu do wyniku ogólnokrajowego, odsetek mieszkańców Małopolski, którzy nigdy nie byli zmuszeni do poszukiwania znajomości, by przeprowadzić swoją sprawę w urzędzie. Uogólniając, na podstawie analizy średnich rang, można stwierdzić, iż mieszkaniec regionu pragnący załatwić jakąś sprawę urzędową w roku 2003 i poprzedzającym najczęściej nie mógł jej załatwić szybko, sprawnie i bez problemów, w drugiej kolejności czuł się bezsilny i upokorzony podczas załatwiania sprawy i w ostateczności najrzadziej spośród trzech wymienionych stanów - sięgał po pomoc w postaci znajomości czy koneksji. W oparciu o zmienne przedstawione w powyższej tabeli skonstruowano jeden syntetyczny wskaźnik odzwierciedlający ocenę urzędów ze względu na przyjazny obywatelowi sposób załatwiania spraw pozwalający na dokonanie porównań międzywojewódzkich. Ich wyniki prezentuje poniższa mapa. Mapa 2-3. Funkcjonowanie administracji publicznej w zakresie obsługi petentów w Małopolsce na tle pozostałych województw (wskaźnik syntetyczny 2003) (średnia dla kraju -0,949) POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE PODLASKIE KUJAWSKO-POMORSKIE MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Wartość wskaźnika OPOLSKIE 0,9827 do 1 (1) 0,9652 do 0,9827 (1) 0,9477 do 0,9652 (6) 0,9302 do 0,9477 (4) 0,9127 do 0,9302 (4) ŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Źródło: opracowanie własne w oparciu o komputerowy zbiór danych Diagnoza Społeczna 2000 i 2003 (Rada Monitoringu Społecznego) Jak widać na powyższej mapie, Małopolska biorąc pod uwagę ocenę wystawioną przez obywateli administracji publicznej ze względu na sposób załatwiania spraw znalazła się w tej połowie województw, które uzyskały niższa notę. We wszystkich województwach kraju w okresie pomiędzy pomiarami w 2000 i 2003 roku nastąpiła poprawa jakości obsługi obywateli w urzędach administracji publicznej. Największy wzrost wartości wskaźnika 5 odnotowano w województwach śląskim, opolskim i mazowieckim. W Małopolsce, a także w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i lubuskim miała miejsce w najmniejsza zmiana in plus w zakresie funkcjonowania urzędów i poziomu obsługi obywateli. Jedynym pozytywnym aspektem jest ponadprzeciętny poziom poinformowania obywateli o możliwości załatwienia sprawy urzędowej przejawiającej się w fakcie, iż zdecydowana większość mieszkańców regionu (80,05) wie, w jakim urzędzie może załatwić swoje sprawy. Pośrednim wskaźnikiem jakości obsługi petentów przez małopolskie urzędy, jest także stopień zainteresowania urzędów miast i urzędów gmin oraz urzędów powiatowych konkursem Wzorcowy urząd ogłoszonym przez wspólnie przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Demokracji. Otóż, zgodnie z informacjami udzielonymi przez sekretariat konkursu, swój udział zgłosiło tylko 12 podmiotów (w kategorii Lider Społeczeństwa Informacyjnego- 5 różnica między wartością wskaźnika dla pomiaru w 2003 roku a wartością wskaźnika dla pomiaru w 2000 roku. 18

19 5 zgłoszeń, w kategorii Nowoczesny urząd 9 zgłoszeń), w zdecydowanej większości urzędy gmin: Wierzchosławice, Bobowa, Raciechowice, Dąbrowa Tarnowska, Kalwaria Zebrzydowska oraz starostwo powiatowe w Limanowej, Oświęcimiu, Krakowie, Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Urząd Miasta w Bochni, Chrzanowie. Niewielka ilość zgłoszeń może świadczyć o braku chęci doskonalenia instytucji administracji publicznej w zakresie procesów wewnątrzorganizacyjnych bądź o niskim, niepełniającym kryteriów kwalifikacyjnych poziomie jakości obsługi zewnętrznych klientów, lub o jednym i drugim zarazem, ale wobec faktu, iż miała miejsce dopiero pierwsza edycja konkursu należy stawiać ostrożnie tego typu wnioski, gdyż mała ilość zgłoszeń może być również wynikiem braku pełnej informacji i promocji konkursu. Innym przedsięwzięciem obrazującym stopień zainteresowania jednostek administracji publicznej doskonaleniem swojej pracy jest akcja o nazwie Przejrzysta Polska prowadzona przez Gazetę Wyborczą. Samorządu biorące udział w rocznej akcji otrzymają certyfikat na podstawie wykonania sześciu zadań obowiązkowych z zakresu związanego z: - zasadą przejrzystości, - zasadą przeciwdziałania korupcji, - zasadą partycypacji społecznej, - zasadą przewidywalności, - zasadą fachowości, - zasadą rozliczalności, przyjętymi w modelu Przejrzystej Gminy opracowanym i pilotowanym przez Fundację Batorego, oraz zadań dodatkowych. Do wzięcia udziału zostały zaproszone wszystkie gminy i powiaty w Polsce. Ostatecznie zgłosiło się 771 jednostek, z czego z Małopolski 56. Poniższa mapa przedstawia rozkład terytorialny jednostek biorących udział w akcji. Mapa 2-4. Jednostki samorządowe biorące udział w akcji Przejrzysta Polska Źródło: akcja Gazety Wyborczej Przejrzysta Polska Z województwa małopolskiego swój udział zgłosiły Urzędy Gminy: Alwernia, Babice, Bochnia, Bolesław, Brzesko, Brzeszcze, Bukowno, Chełmek, Czernichów, Dąbrowa Tarnowska, Dobczyce, Gnojnik, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Jordanów, Klucze, Krynica-Zdrój, Krzeszowice, Lanckorona, Libiąż, Limanowa, Limanowa, Miechów, Moszczenica, Myślenice, Niepołomice, Nowy Targ, Nowy Wiśnicz, Olkusz, Oświęcim, Pcim, Raciechowice, Szczawnica, Szczucin, Tarnów, Trzebinia, Tuchów, Wadowice, Wielka Wieś, Wierzchosławice, Zabierzów, Zakliczyn, Zakopane, Zator, Zielonki, Żegocina oraz starostwa powiatowe: powiat dąbrowski, wielicki, oraz miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Olkusz, Tarnów. 19

20 Mapa 2-5. Jednostki administracji publicznej w województwie małopolskim uczestniczące w akcji Przejrzysta Polska Źródło: akcja Gazety Wyborczej Przejrzysta Polska Małopolska pod względem, wskaźnika zainteresowania akcją, skonstruowanego jako odsetek jednostek biorących udział w akcji spośród wszystkich uprawnionych podmiotów, czyli zgodnie z regulaminem akcji: gmin, powiatów i urzędów miast w danym województwie, znalazła się na 5 pozycji rankingowej po województwach: pomorskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim i przewyższa pod tym względem przeciętny wynik dla całego kraju o nieco ponad 1 punkt procentowy. Tabela 2-2. Zgłoszenia udziału w akcji Przejrzysta Polska jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim na tle pozostałych województw w województwie ilość ilość zgłoszeń województwo uczestników razem jednostek na możliwą akcji powiatów gmin miast uprawnionych maks. ilość do udziału zgłoszeń (w %) PODLASKIE ,45 LUBELSKIE ,39 ŚWIĘTOKRZYSKIE ,48 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,67 ŁÓDZKIE ,77 PODKARPACKIE ,34 KUJAWSKO-POMORSKIE ,63 WIELKOPOLSKIE ,81 ZACHODNIOPOMORSKIE ,92 LUBUSKIE ,01 MAZOWIECKIE ,51 MAŁOPOLSKIE ,62 ŚLĄSKIE ,09 OPOLSKIE ,64 DOLNOŚLĄSKIE ,95 POMORSKIE ,73 razem ,58 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o uczestnikach akcji GW Przejrzysta Polska oraz podziale administracyjnym kraju. 20

21 2.3. Podsumowanie Warto zauważyć, że w wymiarze funkcjonalnym mieszkańcy oceniają administrację publiczną raczej pozytywnie. Najwyższy odsetek mieszkańców w kraju (25,7%) postrzega władzę jako współpracującą z mieszkańcami. Zagrożeniem jest fakt, iż praca władz gminy nie jest najlepiej oceniana, opinie nt. działalności władz samorządowych nie odbiegają bowiem od średniej krajowej. Natomiast słabą stroną jest jakość obsługi petentów - urzędy bowiem w opinii mieszkańców nie są przyjazne obywatelowi. Wskaźnik określający stopień problematyczności w trakcie załatwiania sprawy urzędowej jest niższy lub zbliżony do wyniku w skali kraju i na przestrzeni ostatnich lat nie odnotowano w tym względzie w zasadzie żadnej poprawy. Pewną szansą na przełamanie istniejącej bariery jest relatywnie wysoki stopień poinformowania mieszkańców o sposobie i miejscu załatwiania spraw urzędowych oraz uczestnictwo jednostek administracji terytorialnej w konkursach i programach mających na celu doskonalenie administracji publicznej oraz wdrażanie systemów zarządzania jakością. 21

22 3. Komponent gospodarczy 3.1. Praca Problem wykluczenia z powodu bierności zawodowej Bierność zawodowa jest silnie związana z warunkami i szansami znalezienia pracy jakie stwarza lokalny rynek pracy. Dlatego próbując zidentyfikować ewentualny problem zawodowego wykluczenia nie sposób pominąć kwestii oceny własnej sytuacji na rynku pracy pod kątem zagrożenia utratą pracy i szans znalezienia pracy o podobnym charakterze. W przypadku pierwszej zmiennej (zagrożenie utratą pracy) w woj. małopolskim 41,7% badanych zadeklarowało, iż w odniesieniu do nich utrata pracy jest bardzo lub raczej prawdopodobna 6. Z takim odsetkiem, wyższym od średniej krajowej wynoszącej 38,1%, województwo małopolskie plasuje się na piątym miejscu w kraju. Zidentyfikowane tu obawy można więc uznać za relatywnie duże. Jeśli chodzi o ich dynamikę to wprawdzie w porównaniu z rokiem 1999, w roku 2002 minimalnie wzrosła liczba osób uznających za prawdopodobną sytuację utraty pracy, to jednak wyraźnie zmalał odsetek tych, którzy uznają taką sytuację za bardzo prawdopodobną (z 17,5% do 11,9%). Sam fakt utraty pracy nie oznacza, iż osoba bezrobotna powinna być od razu traktowana jako wykluczona z rynku pracy. Kwestią rozstrzygającą jest tu szansa na znalezienie kolejnego miejsca pracy o zbliżonym do poprzedniego profilu (a więc niewymagającego długiego okresu przekwalifikowania lub nie stanowiącego formy degradacji zawodowej). Tabela 3-1. Stopień łatwości w znalezieniu zatrudnienia zbliżonego do aktualnego w podziale na województwa Jak łatwo mógł(a)by Pan(i) znaleźć inną pracę, zapewniającą takie same dochody i świadczenia, jakie ma Pan(i) z obecnej pracy? zagregowane Województwo odpowiedzi bardzo łatwo i raczej łatwo Rok Dolnośląskie 26,9% 20,9% Kujawsko-pomorskie 14,5% 8,0% Lubelskie 21,2% 13,5% Lubuskie 14,7% 24,4% Łódzkie 13,9% 5,8% Małopolskie 19,2% 17,0% Mazowieckie 28,4% 16,3% Opolskie 13,3% 10,3% Podkarpackie 17,3% 16,2% Podlaskie 29,7% 8,8% Pomorskie 23,4% 22,4% Śląskie 20,7% 13,5% Świętokrzyskie 14,3% 9,6% Warmińsko-mazurskie 26,2% 17,0% Wielkopolskie 24,2% 10,8% Zachodniopomorskie 35,7% 19,6% Polska 22,2% 14,6% Źródło: Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych Jak widać, w analizowanym okresie czasu w zdecydowanej większości województw spadła liczba osób, które deklarują, iż bardzo łatwo lub raczej łatwo byłyby w stanie znaleźć pracę podobną do 6 Cichomski B. (kierownik programu), T. Jerzyński, M. Zieliński, Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych , Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

23 aktualnej (jedynie w woj. lubuskim odnotować można wzrost). W woj. małopolskim spadek ten należał do względnie małych, można więc powiedzieć, iż w subiektywnym odczuciu badanych sytuacja w ich regionie nie pogorszyła się znacząco jeśli chodzi o możliwość zatrudnienia. W konsekwencji dostrzeżonych zmian, można stwierdzić, że woj. małopolskie z miejsca dziesiątego awansowało na miejsce piąte (jeśli chodzi o subiektywne poczucie łatwości w znalezieniu zbliżonego zatrudnienia). W roku % Małopolan stwierdziło, że (w mniejszym lub większym stopniu) łatwo byłoby im było znaleźć podobną pracę. Jest to wynik lepszy od średniej krajowej wynoszącej 14,6%, gorszy natomiast w porównaniu z sytuacją w województwach: dolnośląskim, lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim (w woj. warmińsko-mazurskim odsetek ten jest taki sam jak w Małopolsce, ale w porównaniu z rokiem 1999 zanotowano tam znacznie większy spadek). Poza powyższymi danymi przywołać należy również wyniki badań ilustrujących sytuację w roku ubiegłym a dotyczących generalnej oceny rynku pracy (nie chodzi tu więc wyłącznie o sytuację samych badanych). Tabela 3-2. Ocena lokalnego rynku pracy w podziale na województwa Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub w okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie: Województwo Bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę Można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią Trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę Nie można znaleźć żadnej pracy w % Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: Komunikat CBOS Polacy wobec bezrobocia w swoim miejscu zamieszkania (zróżnicowania terytorialne); BS/20/2005 Analizując powyższe wyniki, można polskie województwa podzielić na cztery grupy pod względem stopnia krytycyzmu wobec lokalnego rynku pracy. Woj. małopolskie wprawdzie nie lokuje się w grupie województw o najmniejszym stopniu krytycyzmu (woj. opolskie, śląskie, wielkopolskie, mazowieckie, pomorskie), ale w ocenie lokalnego rynku pracy Małopolska nie odbiega bardzo wyraźnie od wymienionej czołówki. Gdyby uzyskane odsetki odpowiedzi na poszczególne pytania zestawić ze sobą okaże się, że ocena małopolskiego rynku pracy jest wyraźnie lepsza od średniej oceny lokalnych rynków pracy w Polsce Rynek pracy Poniżej przedstawiona zostanie wielowymiarowa analiza specyfiki rynku pracy w województwie małopolskim. 23

24 Warunki sprzyjające działalności okołorolniczej Przezwyciężenie trudności rynku pracy związanego ściśle z rolnictwem możliwe jest jedynie przez aktywizowanie ludności wiejskiej w obszarach działalności gospodarczej o charakterze okołorolniczym lub pozarolniczym. Wyniki z ostatniego Narodowego Spisu Rolnego (2002) pozwalają na uchwycenie tych gospodarstw, które prowadzą wyłącznie działalność pozarolniczą. Takich gospodarstw indywidualnych było w woj. małopolskim 48,6 tys., przy czym prowadzenie działalności wyłącznie pozarolniczej deklarowało gospodarstw. Warto w tym miejscu zwrócić, że w liczbach bezwzględnych to właśnie woj. małopolskie charakteryzuje największa liczba gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą, jednocześnie jednak jeśli chodzi o udział gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą w ogóle gospodarstw prowadzących działalność gospodarczą woj. małopolskie, z wynikiem 5,86%, plasuje się dopiero na miejscu szóstym (największy odsetek gospodarstw pozarolniczych występuje w woj. śląskim). Jeśli chodzi o zróżnicowanie terytorialne aktywności gospodarstw indywidualnych na polu działalności pozarolniczej, to w podregionie m. Kraków 16,6% deklarowało prowadzenie działalności pozarolniczej, w podregionie nowosądeckim było takich gospodarstw 14,3%, a w krakowskotarnowskim 11,5%. Działalność pozarolnicza jest więc domeną przede wszystkim gospodarstw okołometropolitarnych, różnice nie są tu jednak bardzo duże. Struktura branżowa gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą przedstawia się następująco: Wykres 3-1. Rodzaj prowadzonej działalności pozarolniczej Rodzaj prowadzonej działalności pozarolniczej 39,2 21,7 1,3 1,8 2,4 5,8 8,2 działalność produkcyjna budownictwo agroturystyka i wynajem pokoi leśnictwo 19,6 Źródło: Działalność pozarolnicza - Powszechny Spis Rolny 2002 (GUS) handel transport rybactwo i rybołówstwo inne rodzaje działalności Spośród wyróżnionych form działalności dominuje działalność produkcyjna (w tym: przetwórstwo rolne, przetwórstwo drewna, rękodzieło), niewiele mniej gospodarstw zajmuje się handlem (19,6%), znacznie mniej: budownictwo, transport i agroturystyka i wynajem pokoi. Wydaje się, że w szczególności udział ostatniego rodzaju działalności pozarolniczej wydaje się zbyt mały, tym bardziej, że działalność agroturystyczna jako raczej około- niż pozarolnicza mogłaby stanowić dobrą formę przechodzenia od działalności rolniczej do innych form działalności gospodarczej. Tworzenie zachęt instytucjonalnych dla rozwijania przez mieszkańców obszarów wiejskich działalności agroturystycznej jest tym bardziej uzasadnione, iż możemy mówić o szczególnej predyspozycji woj. małopolskiego do skupienia się właśnie na agroturystyce. Po pierwsze, woj. małopolskie jest jednym z najważniejszych punktów docelowych turystyki w kraju w roku 2003 poziom recepcji turystów (osób, które spędziły tam co najmniej jedną noc) był wyższy jedynie w woj. mazowieckim, jednocześnie woj. małopolskie znajduje się w grupie czterech województw o najwyższym poziomie recepcji turystów w czasie podróży długookresowych 7. W woj. małopolskim odnotowano też jednoczesny spadek liczby podróży krótkookresowych i wzrost podróży długookresowych, co z punktu widzenia rozwoju turystyki uznać należy za korzystne. 7 Instytut Turystyki, 2004, Krajowy Rynek atrakcji turystycznych, Warszawa 24

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 - wybrane wnioski Kraków, lipiec 2017 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP.9..3-IP.1-1-73/17 Lp. Powiat Gmina Typ gminy Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ Fundusze europejskie w Małopolsce 1.(13.) raport roczny Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej 1 PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych 1 Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Zespół w składzie: Marcin Marosz Małgorzata Piwowarczyk Marek Skuciński pod redakcją Krzysztofa Jakóbika Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - marzec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny uczniów

Profil psychologiczny uczniów Profil psychologiczny uczniów W trakcie badania poproszono uczniów o ocenę stwierdzeń dotyczących życia zawodowego, cech swojego charakteru, postrzegania przyszłości oraz stosunku do innych ludzi. Mieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Aktualna sytuacja na małopolskim rynku pracy Rynek pracy w 2016 r. odzwierciedlał

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

»Mieszkańcy« Ekspertyza dla Pola A. do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 do 2015 (2020)

»Mieszkańcy« Ekspertyza dla Pola A. do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 do 2015 (2020) »Mieszkańcy«Ekspertyza dla Pola A do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 do 2015 (2020) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego maj 2005 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Lista gmin Województwa Małopolskiego, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego określone w Ustawie z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Małopolanie w Diagnozie Społecznej 2015

Małopolanie w Diagnozie Społecznej 2015 Małopolanie w Diagnozie Społecznej 2015 O wynikach tegorocznej Diagnozy Od 2000 roku prof. Janusz Czapiński z zespołem bada warunki i jakość życia Polaków. Badanie "Diagnoza Społeczna" jest realizowane

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 PRACA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Częstość występowania niepełnosprawności w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Rynek pracy (BAEL)

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem NR 49/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem NR 49/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 49/2016 ISSN 2353-5822 Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. I kwartał 2013

Biuletyn WUP. I kwartał 2013 Biuletyn WUP 2013 1 I kwartał 2013 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2013 roku Statystyka rynku pracy Na koniec marca 2013 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy wzrosła do

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA w 2010 roku. Część raportu: Województwo Małopolskie 2011

POMOC SPOŁECZNA w 2010 roku. Część raportu: Województwo Małopolskie 2011 POMOC SPOŁECZNA w 21 roku Część raportu: Województwo Małopolskie 211 Kraków 211 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI: PODSUMOWANIE... 3

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wita na konsultacjach dotyczących realizacji osi IV Leader w Małopolsce Niepołomice, dnia 20 stycznia 2010 roku Konsultacje dotyczące realizacji

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2005

Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2005 Województwo Małopolskie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/584/06 z dnia 1.06.2006 r. Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Małopolska dla rodziny Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym 1 Sytuacja gmin w województwie małopolskim opieka nad dziećmi do lat 3 Sytuacja gmin

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2011 - analiza porównawcza na tle innych województw Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/43/2013 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Warszawa, kwiecień 2013 BS/43/2013 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Warszawa, kwiecień 2013 BS/43/2013 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo