Protokół Nr XIX/04 Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 26 luty 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XIX/04 Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 26 luty 2004 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XIX/04 Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 26 luty 2004 r. Obrady XIX Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej otworzył Pan Józef Kardy - Przewodniczcy Rady Powiatu, przywitał goci, radnych obecnych na Sesji oraz Zarzd Powiatu. Na podstawie listy obecnoci Przewodniczcy Rady stwierdził prawomocno obrad (listy obecnoci stanowi załcznik do protokołu). Przewodniczcy Rady Czy kto ma jakie uwagi do porzdku obrad? Starosta Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, w imieniu Zarzdu wnosz o usuniecie z porzdku obrad pkt 9 tj. uchwały w sprawie ustalenia opłaty zajcia pasa drogowego na cele nie zwizane z przebudow, remontem i utrzymaniem stanu dróg. W zwizku z ostatnim posiedzeniem Podkarpackiego Konwentu Zarzdu Dróg, maj by dla całego województwa ustalone stawki, zatem proponuje by poczeka na uregulowanie tej kwestii i podejmowa uchwał w tej sprawie na nastpnej Sesji Rady Powiatu. Proponuj równie wprowadzi w porzdek Sesji pkt 12 dotyczcy podjcia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego, na wniosek Pani Skarbnik. Natomiast w pkt 13 proponuj rozstrzygn spraw powołania Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego. W imieniu Zarzdu składam te trzy propozycje. Przewodniczcy Rady Powiatu Pani Skarbnik Małgorzata Letniowska złoyła rezygnacj z zatrudnienia w Starostwie Powiatu Kolbuszowskiego na stanowisku Skarbnika Powiatu, poniewa została powołana na stanowisko Skarbnika w Gminie Majdan Królewski. Zatem musimy odwoła Pani Skarbnik Letniowsk z zajmowanego stanowiska i powoła nowego. Czy kto z Radnych zgłasza jeszcze inne wnioski? Wicej uwag nie było. Rada jednogłonie (17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujcych si), zdjła pkt 9 porzdku obrad. Nastpnie Przewodniczcy zarzdził głosowanie co do wprowadzenia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego Wynik głosowania: za 17, przeciw 0, wstrzymujcych si 0. Przewodniczcy Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porzdku obrad uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego. Wynik głosowania: za 15, przeciw 0, wstrzymujcych si 2. Rada przyjła nowy porzdek obrad. Przystpiono do punktu 1 porzdku obrad: Przyjcie protokołu z poprzedniej Sesji Przewodniczcy Rady Czy kto ma uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji? 1

2 Uwag nie zgłoszono. W głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymujcych si 0. Rada protokół przyjła. Przystpiono do punktu 2 porzdku obrad: Informacja o pracy Zarzdu od poprzedniej Sesji Przewodniczcy Rady udzielił głosu Panu Starocie. Pan Starosta przedstawił informacj o pracy Zarzdu od poprzedniej Sesji (załcznik do protokołu). Pytania: Radny Władysław Mytych Panie Przewodniczcy ja mam kilka pyta do Pana Starosty. Pytanie pierwsze dotyczy sprawy Orodka Zdrowia w Niwiskach. Z Urzdu Wojewódzkiego dostalimy pienidze. Ile ta kwota wynosi konkretnie, gdyby Pan Starosta mógł poda? Jeeli chodzi o zobowizania w stosunku do firmy RESBUD Rzeszów, to jak zostały one uregulowane? Kolejne moje pytanie brzmi czy od ostatniej Sesji zmieniło si co w zakresie pozyskania pienidzy dla Starostwa Powiatowego, bo Starosta informował, e takie działania s podejmowane, by uzyska dodatkowe rodki i czy s jaka realna szansa na ich realizacj? Starosta Jeli chodzi o pierwsze pytanie to ta kwota wynosi zł i tyle Powiat wniósł na orodek. Jeeli chodzi o kolejne pytanie, to te nalenoci dotyczyły przeniesienia płatnoci z tamtego roku i one obecnie zostały wszystkie uregulowane. Jeeli chodzi o starania Zarzdu Powiatu o pozyskanie rodków, gdy w ramach obnienia kontraktu dla Województwa Podkarpackiego zabrano wówczas Powiatowi Kolbuszowskiemu zł, to odpowiem, e podejmujemy działania majce na celu ich zwikszenia, ale na dzie dzisiejszy nie mog jeszcze zagwarantowa ich otrzymania. Ta sprawa jest w toku i dopiero kolejne miesice poka wynik podejmowanych stara. Nie zgłoszono wicej pyta. Sprawozdanie z pracy Zarzdu od poprzedniej Sesji zostało przyjte. Przystpiono do punktu 3 porzdku obrad: Sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej za 2003 rok. Przewodniczcy udzielił głosu Panu Dyrektorowi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej - Panu Andrzejowi Jagodziskiemu. Dyrektor przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2003 rok (sprawozdanie w załczeniu do protokołu Sesji Rady Powiatu). 2

3 Dyr. Jagodziski - Spraw funkcjonowania bibliotek naley rozpatrywa na tle sytuacji w kraju i na tle przebudowy struktury społeczestwa. Obecnie mamy do czynienia ze społeczestwem wiedzy, informacji, ze społeczestwem postindustrialnym. Nie oznacza to jednak zaniku bibliotekarstwa publicznego, poniewa w procesie uwiadamiania społeczestwa biblioteki publiczne odgrywaj bardzo wan rol. Jeeli chodzi o sie bibliotek publicznych na terenie powiatu to w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła si o jedn fili w Woli Rusinowskiej w gminie Majdan Królewski, ksigozbiór przekazano szkole w tej miejscowoci. Jeli chodzi o komputeryzacj bibliotek to mamy na wyposaeniu 63 komputery rónej klasy, które zdecydowanie ułatwiaj prac pracownikom. W ostatnim roku nasza biblioteka wystpiła w konkursie o granty na utworzenie tzw. gminnego centrum informacji w Kolbuszowej i dziki temu pozyskalimy ok zł na komputeryzacj, a z tego zł pochodziło z grantu, zł dołoyła Gmina Kolbuszowa. Dziki temu mamy serwer, mamy nowoczesn czytelni internetow. To centrum pomaga take bezrobotnym, poniewa szkoli jak pisa podania o prac, listy motywacyjne, yciorys, gdzie szuka pracy. Prowadzimy take kursy komputerowe, a zgłaszajcy si bezrobotni uczestnicz w nich bezpłatnie. Biblioteki w powiecie czynnie uczestniczyły w prowadzeniu akcji poprzez promowanie rónych imprez kulturalnych, a było ich ok Spadła liczba czytelników i jest to zwizane z dwoma sprawami. Po pierwsze z likwidacj filii w Woli Rusinowskiej, a po drugie w filii biblioteki w Cmolesie prowadzono prace remontowe i instytucja była nieczynna dla mieszkaców. Komputeryzacja biblioteki wymusiła potrzeb przeszkolenia bibliotekarzy w obsłudze komputerów i w tym celu odbyło si kilka spotka szkoleniowych. W ubiegłym roku mielimy prowizorium budetowe w wysokoci zł, póniej Zarzd wystpił o obnienie o zł, po pracy komisji obniono o 3000 zł i w rezultacie ze strony powiatu wpłynło zł. tak, e zamknło si wszystko ostatecznie w kwocie zł. Nakłady na działalno biblioteki ze strony Gminy Kolbuszowa systematycznie rosn, natomiast ze strony powiatu nakłady utrzymywały si na tym samym poziomie, a obecnie na zadania biblioteki powiatowej otrzymujemy ponad 50 % mniej, czyli ok zł, w stosunku do ubiegłego roku, obcito ok zł. Mimo to biblioteka wywizywała si z zada nalecych do biblioteki publicznej. Jako jedyna biblioteka w województwie podkarpackim wydalimy bibliografi w formie ksikowej i bazy danych. Jeszcze jedna wana kwestia, to członkostwo w Unii Europejskiej. I w zwizku z tym powinnimy my wszyscy zadba o dobra narodowe jakim jest m.in. literatura narodowa. Przewodniczcy Józef Kardy Czy s pytania do Pana Dyrektora Jagodziskiego w zwizku z przedstawionym przez niego sprawozdaniem? 3

4 Radny Władysław Mytych Czy Pan Dyrektor wie, w jakim zakresie z biblioteki korzystaj studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego z Werynii? Czy w zwizku z tym biblioteka prowadzi wewntrzn informacj? Chc zauway równie, e w najwikszym stopniu ze zbiorów bibliotecznych korzysta młodzie. Zatem gdy zostan obcite rodki finansowe to ucierpi na tym przede wszystkim młodzi ludzie, nie tylko sama instytucja. Jaki Pan Dyrektor ma plan, by mimo ograniczenia rodków nie pogorszy obecnego stanu rzeczy, a przynajmniej utrzyma go na dotychczasowym poziomie i ile wg Pana Dyrektora naleałoby przeznaczy rodków, by ten stan poprawi? Dyrektor Andrzej Jagodziski Nie prowadzimy statystyki ile studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z Werynii korzysta z zasobów naszej biblioteki. Co wicej, literatura naukowa i popularnonaukowa w naszym ksigozbiorze w 70 % jest przestarzała. W zwizku z tym, e w Werynii s specyficzne kierunki studiów, dlatego bylibymy zainteresowani wypoyczaniem literatury zakupionej przez uniwersytet. Prowadzimy jedynie statystyk dla GUS, która uwzgldnia wyłcznie studentów studiów dziennych. Ja jednak w tym roku wydałem polecenie, by prowadzi równie statystyk studentów studiów zaocznych, poniewa ta młodzie równie chtnie korzysta z zasobów bibliotecznych. Chc poruszy równie inn spraw. Z ksigozbiorów naszej instytucji w bardzo małym stopniu korzystaj rolnicy. Przeprowadzilimy w tej sprawie ankiet, z której wynika, e rolnicy, którzy maj gospodarstwo rolne rejestruj si w bibliotece jako osoby niezatrudnione, ale i tak liczba czytajcych rolników jest bardzo mała. Wszystkie gminy w powiecie dokładały wygospodarowane rodki na zakup nowych ksiek. Dziwny jest dla mnie fakt, e władze samorzdowe w tak małym zakresie wykorzystuj sie bibliotek publicznych. Z korzystaniem z takiej sieci bardzo dobrze radzi sobie poczta, która planuje na bazie filii otworzy swoje punkty i tworzy tzw. centra komunikacji społecznej. W powiecie kolbuszowskim jest 25 bibliotek, które mog sta si form kontaktu władzy samorzdowej ze społeczestwem. Radny Zbigniew Lenart Panie Dyrektorze, czy miał Pan sugesti od przedstawicieli powiatu, aby wypowiedzie porozumienie? Dyrektor Andrzej Jagodziski ze strony powiatu nie było takiej sugestii. Wiem, e Starosta i Zarzd Powiatu proponowali współprac z Marszałkiem Województwa odnonie biblioteki pedagogicznej i były plany przekształcenia jej w bibliotek publiczn, ale ustawowo nie moe tego zrobi. Dla tej biblioteki nie jest to korzystne, bo podlegaj one Marszałkowi Województwa. W powiecie nie jest ich duo ok. 21. Urzd Marszałkowski od ok. 2 lat prowadzi intensywn komputeryzacj tych bibliotek. Radny Adam Chlebowski Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Ja mam pytanie do Pana Dyrektora odnonie planowanych ci w dotacji dla biblioteki ze strony powiatu. W jaki sposób obnienie rodków wpłynie na działalno 4

5 jednostki? Druga kwestia zwizana jest z komputeryzacj biblioteki. Ja chciałbym zwróci uwag na to, e komputery przekazane dla poszczególnych gminnych bibliotek nie działaj poprawnie. Prosiłbym, by informatyk sprawdził ich działanie np. w mojej gminie Niwiska. Radna Władysława Rutczyska Pan Dyrektor przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2003 rok. Nie był to projekt planu pracy biblioteki na 2004 rok. Debata zatem jest tu bezowocna. W poprzednich latach Pan Dyrektor szczegółowo przedstawiał działanie biblioteki publicznej za miniony rok. Dlaczego teraz tak nie jest? Radny Władysław Mytych Jeeli podejmujemy temat, to podejmujemy go w kontekcie czasowym i rozpatrujemy go z wizj. Jeeli Radni maj pytania to uwaam, e powinno to by wyjanione. Tematu działania instytucji podległej powiatowi nie mona ograniczy jedynie do przedstawienia i wysłuchania sprawozdania z funkcjonowania, poniewa Radni maj prawo powikszy swoj wiedz w sprawach, które ich interesuj. Przewodniczcy Józef Kardy Z całym szacunkiem Panie Radny, ale procedura w takich sprawach jest inna. To nie jest debata i to jest podkrelone w planie porzdku obrad Rady Powiatu. Jeeli kto yczy sobie debaty na ten temat to prosz sign po ustaw o samorzdzie powiatowym i tam jest okrelona procedura działania. Zatem prosz si zastosowa do przepisów tam obowizujcych. Dyrektor Andrzej Jagodziski Odnonie pytania Pani Radnej nie omówiłem sprawozdania szczegółowo za 2003 rok, poniewa przedstawiłem go pisemnie. Ja Wysokiej Radzie wolałem nakreli pewne tendencje wystpujce obecnie, bo jest to potrzebne. Jeeli chodzi o dyscyplin pracy to ja podlegam Panu Burmistrzowi, bd natomiast wykonywał zarzdzenia Zarzdu Powiatu i zawarte porozumienia. Natomiast odnonie komputerów. Jeden komputer, który biblioteka powiatowa przekazała ze rodków powiatu urzd gminy otrzymał. Otrzymałem informacje z urzdu, e jest sprawny i wykorzystywany jest do celów bibliotecznych, ma dostp do internetu i pracownik wprowadza katalogi. Natomiast dwa komputery gmina otrzymała z przeznaczeniem do biblioteki za porednictwem towarzystwa, które zawarło porozumienie z TP S.A. i uzyskało na Podkarpacie 100 komputerów wycofanych z banku. Nie miał takich informacji biblioteka wojewódzka oraz biblioteka powiatowa. Komputery otrzymały bezporednio samorzdy i ja wiem, e s one niesprawne. My postaramy si je uruchomi. Natomiast jeeli chodzi o sposób przyznania, dystrybucj, warto tych komputerów to ja nie jestem kompetentny by udziela informacji na ten temat. Ja od siebie mog tylko powiedzie, e jest to stary i zły sprzt, nie przystosowany do naszej pracy. Radny Krzysztof Wrona Istotne zmiany dokonały si w systemie owiaty. Chciałbym wiedzie, czy biblioteka wychodzi naprzeciw nowym programom nauczania, chociaby w kwestiach lektur szkolnych i czy szkoły współpracuj z bibliotek? 5

6 Dyrektor Andrzej Jagodziski Współpraca z Dyrektorami układa si w bardzo róny sposób, choby z tego wzgldu, e kady nauczyciel układa sobie własny program lektur szkolnych. Jeli otrzymam informacj, e jest potrzebna konkretna ksika, to wówczas w miar posiadanym rodków dokonujemy zakupu. Moim zdaniem zasób lektur szkolnych powinien by w dyspozycji biblioteki szkolnej. Druga sprawa, na któr chc zwróci uwag to problemy młodziey dotyczce korzystania z baz danych, internetu i odnosi si to zarówno do młodziey szkolnej jak i do studentów studiów zaocznych. Czsto rozmawiałem o tym problemie z nauczycielami, by zadawali tematy do opracowania uczniom, po upewnieniu si, e istnieje literatura na dany temat lub w odpowiedniej iloci. Starosta Bogdan Romaniuk Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, Szanowni Pastwo, Panie Dyrektorze, w imieniu Zarzdu Powiatu chciałbym podzikowa Panu Dyrektorowi za dobr współprac miedzy bibliotek publiczn a samorzdem powiatowym. Te podzikowania składam równie na rce Pana Przewodniczcego Rady Miejskiej Miasta i Gminy Kolbuszowej. Chciałbym umotywowa decyzje Zarzdu. Ustawa o samorzdzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998 roku w rozdziale 2 mówi tak: powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgmninnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki pro rodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji kartografii i katastru, gospodarki nieruchomociami, administracji archtektoniczno budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony rodowiska i przyrody, rolnictwa, lenictwa i rybactwa ródldowego, porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, ochrony przeciwpoarowej a w tym wyposaenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpoarowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagroeniom ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska; przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacj lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urzdze uytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronnoci, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarzdowymi. Do zada publicznych powiatu naley równie zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zada i kompetencji kierowników powiatowych słub, inspekcji, stray. Szanowni Pastwo, 17 mln budet Powiatu Kolbuszowskiego ma zapewni realizacj wszystkich tych zada. Niedoszacowanie na słubie zdrowia, niedoszacowanie w owiacie, niedoszacowanie na drogach i w innych równie dziedzinach powoduje, e decyzja Zarzdu Powiatu jest taka a nie inna. Dzikuj za uwag. Dyrektor Andrzej Jagodziski Pan Starosta ma racj, tylko to właciwie jest zmartwienie powiatu a nie moje. Ja mówi o tym za co ja odpowiadam. Natomiast panie Starosto prawda jest taka, e w ustawach kompetencyjnych 6

7 prowadzenie biblioteki jest zadaniem własnym, obowizkowym kadego szczebla samorzdu. To jest jedyna instytucja kultury wymieniona ustawowo, któr gmina, powiat, województwo musi prowadzi. Jeli chodzi o powiat, to dano jedn moliwo, e powiat moe zleci innym samorzdom prowadzenie tego zadania. Przewodniczcy Józef Kardy Panie Dyrektorze, ja ze swej strony mog powiedzie, e biblioteka funkcjonuje bardzo dobrze, ale budet jest zbyt mały by wygospodarowa w nim wystarczajce rodki na realizacj tak wielu zada. Dlatego moemy je przyzna tylko w ograniczonej sumie. Udzielam głosu Panu Przewodniczcemu Rady Miejskiej Kolbuszowa - Janowi Wickowi. Przewodniczcy Rady Miejskiej Kolbuszowa Jan Wicek Panie Przewodniczcy, Panie Starosto, Szanowni Pastwo Radni. Ja myl, e nie do koca jest rozumiana potrzeba istnienia tej biblioteki przez Pastwa. Pastwo oceniacie krytycznie lub pozytywnie, ale rodków na popraw jej funkcjonowania nie przewidujecie przeznaczy ze wzgldu na nadwerony budet powiatu. Nie mona obowizku utrzymania tej instytucji w całoci przerzuci na gmin Kolbuszowa, cho włanie gmina rozumie potrzeb inwestowania w t dziedzin. To prawda, e s ograniczone rodki i gmina zamyka szkoły, ale nie wynika to tylko z braków budetowych. Podłoe w tym ma równie ni demograficzny, który teraz mona zauway i w szkołach jest coraz mniej dzieci. Powszechnie wiadomo, e ksiki s drogie i nie kadego sta na ich kupno, a działalno biblioteki jednak umoliwia ich czytanie. Nie potrzeba tutaj debaty, ja myl, e sprawozdanie jest w pełni wystarczajce. Podpisujc porozumienie z powiatem wyrazilimy wol pomocy powiatowi, poniewa wiemy, e powiat ma ograniczony budet, a gmin sta na wicej, ale w ramach dodatkowych rodków mona je przekaza na konkretny cel. Uwaam, e ludzie zarzdzajcy i chwalcy t bibliotek powinni dba o jak najlepszy rozwój tej instytucji, s to przecie ludzie zwizani z owiat, z kultur. Natomiast odnosz wraenie, e jest wprost przeciwnie. Jeli chodzi o budet to na zebraniach wiejskich uczestniczył Pan Starosta, który zapewniał, e powiat dofinansuje ten cel w takiej samej wysokoci jak gmina. Gmina oczywicie wywizała si z obietnicy, co bdzie ujte w budecie. Umow mona wypowiedzie pisemnie, ustnie, nie mona jej wypowiedzie nie dajc pienidzy. Dzikuj za uwag. Przewodniczcy Józef Kardy Dzikuj Panu Przewodniczcemu. Powiat ma ograniczony budet i musi sprawiedliwie rozdzieli rodki. W miar moliwoci staramy si wywiza z zawartych porozumie i prosz nam nie zarzuca brak obowizkowoci. Zamykam dyskusj i zarzdzam głosowanie w sprawie przyjcia sprawozdania z działalnoci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2003 rok. 7

8 Rada Powiatu głosami: 16 za, 2 wstrzymujce si, 0 przeciw, przyjła sprawozdanie. Przystpiono do punktu 4 porzdku obrad: Zadania i załoenia działa Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w celu poprawy bezpieczestwa publicznego. Przewodniczcy udzielił głosu Panu Franciszkowi Rybczyskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Zostałem zobowizany do przedstawienia zada i załoe działa Komendy Powiatowej Policji w celu poprawy bezpieczestwa publicznego. Dokumentem, który reguluje to zagadnienie jest to tzw. strategia Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej na 2004 r. zgodnie z odgórnymi wytycznymi jest to dokument zwizły, zawierajcy najwaniejsze zagadnienia, które planujemy zrealizowa: 1. Ograniczenie iloci przestpstw poprawa wskanika wykrywalnoci w kategorii przestpstw przeciwko mieniu. Polega to na mobilizacji dyrektorów, kierowników placówek do kontroli zabezpiecze, w tym instalacji alarmowych owietlenia oraz biece informowanie włacicieli obiektów o stwierdzonych nieprawidłowociach. W miejsca najbardziej zagroone włamaniami bd patrolowane i systematycznie sprawdzane. Dokonywanie analizy posiadanych przez nas materiałów operacyjnych i procesowych dotyczcych zaistniałych zdarze przestpczych na terenie powiatu pod katem podejmowania dalszych działa wykrywczych. Aktywizowanie grup ssiedzkich w ramach działa ssiedzka czujno w celu pełnienia nadzoru nad miejscami zagroonymi. Współdziałanie z lokalnymi mediami w celu popularyzacji skutecznych metod zabezpieczenia mienia oraz pitnowania zjawisk patologicznych, a take niefrasobliwych zachowa pokrzywdzonych stwarzajcych okazj do popełnienia na ich szkod przestpstw. Zgodnie z tym programem partnerami, z którymi zamierzamy współpracowa w tym zakresie s zarzdy osiedli, rady sołeckie, stra miejska, przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, pracownicy agencji ochrony mienia, dozorcy, zespoły redakcyjne lokalnej prasy. 2. Ograniczenie iloci przestpstw w kategorii przeciwko yciu i zdrowiu, szczególnie rozbojów, wymusze i kradziey. Przeciwdziałanie w tej materii bdzie polega głównie na informowaniu organizatorów imprez jak skutecznie zapobiega incydentom stanowicym zakłócenie porzadku publicznego, zobowizanie do zapewnienia profesjonalnej ochrony słub porzdkowych, kontrola wewntrz lokali organizujcych 8

9 imprezy, przeciwdziałanie i wykrywanie prowadzcych pojazdy w stanie nietrzewym. 3. Ograniczenie przestpczoci w rodzinie, ochrony mienia, ochrony rodziny przed działaniami przestpczymi typu alkoholizm, narkomania, demoralizacja i przemoc. Przeciwdziałanie polega bdzie na zwikszeniu kontroli nad rodzinami, u których wystpuj przejawy patologii społecznej, realizacja działa w stosunku do rodzin z tzw. niebiesk kart. Jest to dokument wypełniany przez policjanta po kadej interwencji w domach. Inspirowanie instytucji społecznych zajmujcych si udzielaniem pomocy rodzinom w celu podjcia działa zmierzajcych do zmieszenia zjawisk patologicznych w rodzinie typu bezrobocie, ubóstwo, przemoc. 4. Ograniczenie przestpstw w ruchu drogowym, wypadków i kolizji. Przeciwdziałanie tym zjawiskom bdzie polega przede wszystkim na rozwijaniu kampanii informacyjnych zwizanych ze skutkami łamania przepisów prawa o ruchu drogowym. Przewodniczcy Józef Kardy Prosz o pytania. Radny Władysław Mytych Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Jak Pan Komendant ocenia zagroenia z tytułu narkomanii? Komendant Franciszek Rybczyski Zjawisko narkomani wystpuje na terenie powiatu. Trudno mi to tej chwili jednoznacznie oceni, poniewa powszechne jest te zjawisko tzw. ciemnej liczby przestpstw. W zeszłym roku było kilka prowadzonych postpowa karnych, których przedmiotem były narkotyki, tzn. uprawa, posiadanie. Otrzymalimy pismo od Zastpcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, w którym obliguje nasz jednostk do wikszego rozpoznania, poniewa Kolbuszowa jako powiat w miesicu styczniu nie prowadzilła adnego postpowania w sprawie, której przedmiotem były narkotyki. Radny Adam Chlebowski - Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Jak wyglda wyposaenie w sprzt strategiczny posterunków na terenie naszego powiatu w biecym roku? Komendant Franciszek Rybczyski Jak wczeniej wspomniałem moemy dosta dwa radiowozy i chciałbym jeden przeznaczy do jednostki ruchu drogowego, a drugi do posterunku policji, poniewa z analizy wynika, e na 18 radiowozów jest 9 polonezów, z których kady jest ju dobrze wysłuony. Te ju najbardziej zuyte chcemy zastawi tymi nowymi. Otrzymałem równie dwie nowe radiostacje do wyposaenia radiowozów, jedn przydzieliłem jednostce w Majdanie Królewskim, druga w Dzikowcu. Radny Adam Chlebowski Ja chciałam przypomnie Panu Komendantowi o gminie Niwiska, poniewa tam równie jest bardzo wysłuony sprzt, który pochodzi jeszcze z darów sprzed 10 lat. 9

10 Komendant Franciszek Rybczyski Tak wiem o tym. Kierownik jednostki informował mnie, e potrzebny jest równie komputer. Bd to miał na uwadze. Przewodniczcy Józef Kardy czy s jeszcze pytania? Prosz Pan Radny Andrzej Wojnas. Radny Andrzej Wojnas Wspomniał Pan Komendant o dodatkowych zagroeniach i dodatkowych działaniach w zwizku z organizowanymi dyskotekami. Czy obserwuje si wiksz ilo zgłosze podejrzanych zachowa w zwizku z nowa dyskotek w Majdanie Królewskim? Komendant Franciszek Rybczyski Tak, s tam nasze interwencje. Ostatnia była nawet nagłoniona w mediach. W tej sprawie prowadzone jest postpowanie. Podjlimy take działania majce na celu sprawdzenie legalno działania tej dyskoteki. Podejmujemy równie działania majce na celu zapewnienie bezpieczestwa zabawy młodych ludzi. W realizacji tych działa swoj pomoc słuy nam Wójt Majdanu Królewskiego. Głona była równie sprawa posiadania na wyposaeniu dyskoteki nielegalnych płyt kompaktowych. W tej sprawie take prowadzimy postpowanie. Radny Andrzej Wojnas Jeszcze jedno pytanie odnonie iloci dyskotek. Czy Komenda bdzie podejmowa jakie działania w celu sprawdzenia na ile s to imprezy masowe? Komendant Franciszek Rybczyski Impreza masowa w lokalach zamknitych odbywa si przy obecnoci co najmniej 300 osób, natomisat na wolnym powietrzu 1000 osób. Radny Andrzej Wojnas Czy oni nie s zobligowani do biletowania wstpów? Komendant Franciszek Rybczyski z tego co wiem, to nie s do tego zobowizani, poniewa płac podatek od iloci sprzedanych biletów. Szczegółów w tej sprawie bliej nie znam. Tam jest stosowana inna metoda, tzn. piecztki na rkach. Chce jednak podkreli, e zanim podejmiemy oficjalne działania zawsze wczeniej prowadzimy rozpoznanie. Radny Dariusz Bdzikot Jako Dyrektor Szkoły pragn podzikowa Panu Komendantowi i Paskim pracownikom równie za podejmowane działania prewencyjne, głównie za przeprowadzone akcje w zwizku z bezpieczestwem na drodze i powrotem do domu. Przewodniczcy Józef Kardy Dzikuje Panu Komendantowi za przedstawienie programu działa Policji w naszym powiecie. Komendant Józef Halat Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, zaproszeni gocie, Szanowni Pastwo. Pragn przedstawi zadania i załoenia działa Pastwowej stray Poarnej na terenie powiatu kolbuszowskiego w celu poprawy bezpieczestwa publicznego na 2004 rok i lata dalsze. 1. Doskonalenie organizacji krajowego systemu ratowniczo ganiczego na terenie powiatu. System ten zgodnie z ustaw o ochronie przeciwpoarowej jest to integralna cz bezpieczestwa wewntrznego pastwa obejmujc w celu ratowanie ycia, zdrowia, mienia i rodowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie poarów, klsk ywiołowych i innych zagroe. 10

11 System ten skupia jednostki ochrony przeciwpoarowej, inne słuby i inspekcje stray, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze obrony cywilno prawnej zgodziły si współdziała w akcjach ratowniczych. W skład doskonalenia tej organizacji wchodz m.in. przeprowadzenie weryfikacji funkcjonujcych na terenie powiatu jednostek ochrony przeciwpoarowej, organizacji, instytucji pozarzdowych prowadzcych działalno ratownicz, prowadzenie działa w zakresie rozszerzania potencjału ratowniczo ganiczego o dalsze jednostki ochrony przeciwpoarowej, podnoszenie umiejtnoci i sprawnoci członków OSP poprzez intensyfikacj szkole. 2. Doskonalenie systemu wykrywania i wczesnego ostrzegania ludnoci o zagroeniach. Tutaj wspólnie z Centrum Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci bdziemy współdziała w celu rozszerzenia moliwoci systemu. 3. Doskonalenie rozpoznawania zagroe i kontroli nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoarowych. Polega bdzie na wyodrbnieniu katalogu zagroe podmiotów uytkujcych materiały niebezpieczne w ilociach kwalifikujcych te podmioty do wymogów objtych wymaganiami dyrektyw. 4. Koordynowanie funkcjonowania dla zapewnienia współdziałania wszystkich jednostek organizacji administracji rzdowej, samorzdowej działajcych na terenie powiatu w zakresie zapobiegania zagroe dla ycia, zdrowia lub mienia oraz zagroenia rodowiska, a take zapobieganie klskom ywiołowym i innym nadzwyczajnym zagroeniom oraz usuwania tych skutków. 5. Stałe dysponowanie i kierowanie krajowym systemem ratowniczo ganiczym. Na 2004 rok otrzymamy z budetu Wojewody rodki na modernizacje naszego obiektu jednostki ratowniczo ganiczej oraz pomieszczenia na centrum powiadamiania ratunkowego. Prosz pastwa to s główne załoenia, plan pracy. Ten program moe by rozszerzony o wytyczne Komendanta Wojewódzkiego. Dzikuj Pastwu za współprac za zeszły rok, za przekazane rodki finansowe na działanie naszej jednostki PSP. Indywidualne podzikowania składam Pani Skarbnik, która odchodzi ze Starostwa do gminy Majdan Królewski, za pomoc w realizacji budetu. Dzikuj za uwag. Przewodniczcy Józef Kardy dzikuj i prosz radnych o zadawanie pyta. Pytania : Radny Adam Chlebowski Analizujc dokładnie zestawienie przedstawione przez Pana Komendanta nasuwa mi si pytanie odnonie urlopów dla pracowników. Poniewa wiek straaków jest optymalny do wykonywanych zada, natomiast straacy w wikszym stopniu korzystali z urlopów chorobowych ni wypoczynkowych. Jak Pan Komendant rozdzieli 1264 dni urlopu w 2004 roku? 11

12 Komendant Józef Halat Ju tłumaczyłem to na posiedzeniu Komisji, ale powiem jeszcze raz. Z ustawy o pastwowej stray poarnej jest przewidziany tzw. okres długochorobowego i dotyczy to pracowników, którzy odchodz w stan spoczynku. Takim osobom przysługuje roczny urlop chorobowy. W zeszłym roku milimy przypadek, gdzie młody straak musiał odej ze słuby, poniewa wszczepiono mu sztuczn zastawk serca i Komisja stwierdziła, e nie moe wykonywa dotychczasowej pracy. Przewodniczcy Józef Kardy Nie ma wicej pyta, zatem zamykam dyskusj i dzikuj Panu Komendantowi. Zarzdzam głosowanie w sprawie przyjcia analizy stanu bezpieczestwa i porzdku publicznego powiatu za 2003 rok przedstawione przez Powiatow Komend Policji i Powiatow Pastwow Stra Poarn w Kolbuszowej. Rada Powiatu w głosowaniu jednogłonym (18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujcych si) przyjła sprawozdania. Przystpiono do punktu 5 porzdku obrad: Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ w Kolbuszowej za 2003 r. Przewodniczcy Józef Kardy o przedstawienie informacji o funkcjonowaniu SP ZOZ w Kolbuszowej za 2003 rok prosz Dyrektora SP ZOZ Zbigniewa Strzelczyka. Dyrektor Zbigniew Strzelczyk Panie Przewodniczcy, szanowni Radni. Chciałbym przedstawi sytuacj jaka była w naszym zakładzie w ubiegłym, roku. Wszystkie problemy zwizane z funkcjonowaniem z jakimi borykaj si zakłady zdrowotne w całej Polsce dotykaj i nas. Problemy w funkcjonowaniu zakładu wynikaj głównie z tego, e kolejne ustawy regulujce działanie upadały, kolejne jednostki finansujce słub zdrowia okazuj si by niezgodne z prawem i ostatecznie panuje ogólny chaos na tej płaszczynie. My Dyrektorzy zakładów nie moemy zmieni tego stanu rzeczy, musimy raczej dostosowa si do warunków. W zasadzie 2004 rok bdzie finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na innych zupełnie zasadach, to bdzie bardzo trudny rok NFZ zapewnia, e pienidzy jest wicej, ale my jako Dyrektorzy szpitali widzimy, e tych rodków jest zdecydowanie mniej. W przypadku naszego ZOZ na sam szpital w ubr. musielimy zakontraktowa kwot o blisko 3 mln zł nisz ni wymagały tego koszty funkcjonowania. Dlatego niezbdne były cicia kosztów w naszej jednostce, co przełoyło si na zwolnienia pracowników. O tyle dobrze si składa, e zwolnienia dotycz osób, którym skoczyła si umowa o prac z dniem roku oraz pracowników przechodzcych na tzw. pomostówki. Natomiast umow o prac wypowiedziałem tylko kilku osobom, co było niestety konieczne. Mam nadziej, e na tym działaniu si skoczy. Jeli chodzi o ten rok to przymierzamy si do tzw. dwunastek, czyli 1/12 kontraktu rocznego dotyczcego kosztów. Pewne powinnoci finansowe przesunlimy z 12

13 lutego na stycze, brakuj 9000 zł na miesic. I te brakujce rodki bezwzgldnie bdziemy musieli znale. Zapewne wiecie Pastwo, e ustawa 203, któr wprowadzono w 2001 roku jest ustaw bez pokrycia, poniewa nie wskazano rodków na jej sfinansowanie. Te przepisy s dotkliwe dla wszystkich jednostek zdrowia, a szczególnie te, które musz w zasadzie walczy o pacjenta. Jednostki słuby zdrowia dziel si na m.in. jednostki specjalistyczne, gdzie oczekiwanie na przyjcie wynosi nawet kilka miesicy i takie jednostki jak nasz szpital powiatowy, który w zasadzie musi sam zabiega o pacjentów. Jeli chodzi o rozliczenie ze rodków z NFZ, które składaj si na budet szpitala, musimy tak je rozdysponowa by wystarczyło na kady miesic. To rozliczenie polega na tym, e po pierwsze musimy tego pacjenta zdoby, nastpnie go wyleczy, a potem przedstawi rachunek NFZ. Zdarza si jednak, e fundusz odrzuci pacjenta i go przekwalifikuje do innej placówki słuby zdrowia. Takie przekwalifikowanie powoduje utrat zakontraktowanego pacjenta. Szpitale wojewódzkie i specjalistyczne maj ju przypisanego pacjenta i on ju nigdzie nie zostanie przeniesiony. Jeli chodzi o dostp do specjalistów to u nas nie jest jeszcze tak le. Czas oczekiwania na wizyt u specjalisty jest zdecydowanie krótszy ni w innych rejonach województwa, a nawet kraju. W 2004 roku bdzie bardzo trudno pozyska pacjenta, poniewa pacjentów podzielono na specjalistycznych, wysokospecjlistycznych, zabiegowych i recepturowych. S to kategorie rónie punktowane, za 1 pkt dostajemy rednio 6,30 do 6,50 zł. Rzecz jasna, e nie wyrówna to konsultacji publicznego lekarza, a na pewno nie pensji lekarz, który takiej wizyty dokona. Zdarza si tez czsto, e ilo pkt w systemie punktowym nie wystarcza na zrobienie bada, które s potrzebne dla okrelenia stanu zdrowia pacjenta, ich warto jest wiksza ni kwota przypisana do iloci pkt. W 2003 roku bilans, który biegły ksigowy opracował i stwierdza, e zysk ze sprzeday za 2003 rok wyniósł na minusie, czyli właciwie jest to strata. W t strat wchodzi kwota zł z amortyzacji, czyli sprzt i materiały. Najwiksze zadłuenie wynika z wypłaty nalenoci pracownikom zgodnie z ustaw 203, która z cał odpowiedzialnoci im si naley. Jest to sejmowa decyzja, ale bez wskazania ródła finansowania. Ustawa mówi te, e w kadym nastpnym roku naley ja waloryzowa. Ta waloryzacja w 2002 roku wynosiła ju 110 zł, czyli sumujc 203 plus 110 zł, ale przychody z kasy malały, a nie rosły. I problem tkwi w tych 110 zł, skd je wzi. Szpitale, które wniosły spraw do sdu o wypłat tych rodków wygrały, natomiast rzd nie bardzo wie co z tym zrobi. Gdyby takie sprawy wniosły wszystkie szpitale to budet naszego kraju miałby powany problem. W naszym przypadku do windykacji jest zł. Tyle te wypłacilimy w cigu tych lat na realizacje ustawy 203. W stosunku do pracowników zalegamy z kwot zł, czyli ok zł za rok ubiegły i zł za 2001 rok. Jest to nie wypłacenie poszerzenia ustawy o to 110 zł. zatem podkrelam, e nalenoci z tytułu ustawy 203 były wypłacane. Pomimo, e nasze koszty w stosunku do ubiegłego roku s teraz mniejsze i jest to zwizane z obnieniem kosztów finansowania, to nie 13

14 moglimy podj z kasy blisko 1 mln zł. i na to składaj si problemy typu lokalizacja, sprzt oraz to, e jestemy tylko szpitalem powiatowym i dlatego pewnych rzeczy robi nie moemy. Musimy spojrze na to ze strony, co w Kolbuszowej jest potrzebne, co jest opłacalne, co moemy kontynuowa a co likwidowa. Likwidowanie pewnych zada, które stawiamy przed sob jest absolutnie uzasadnione ekonomicznie. Z jednej strony społeczestwo nas obserwuje i chce, by działo si jak najlepiej, z drugiej strony wiemy, ile moemy za dan procedur uzyska od NFZ i musimy si z tym liczy. I teraz niejednokrotnie to powoduje wyrzeczenia po stronie pracowników nad czym najbardziej ubolewam, bo koszt tej reformy tak naprawd ponosimy my pracownicy ZOZ. Pacjent musi by wyleczony a my musimy znale rodki i dokłada obowizków pracownikom, pozostałym redukowa stanowiska. Lekarze widz, e biurokracja w słubie zdrowia jest coraz wiksza i zbiera mnóstwo czasu. I zamiast skupi si na leczeniu musimy wypełnia sterty papierów, która stanowi dokumentacj. Tylko cz jest przegldana celem weryfikacji wykazanych rachunków. Wszyscy, nie tylko społeczestwo, ale take kierownicy jednostek oczekujemy na radykalne zmiany w kraju. Naley sta sobie spraw z tego, e na obecny moment nie sta nas na europejski poziom leczenia. Wprowadzenie niektórych elementów w słubie zdrowia, które maj swoje odbicie na zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie nieadekwatne do sytuacji jak mamy w kraju. Nasze 300 $ przypadajce na pacjenta jest sum mieszn w porównaniu z $ w U.S.A. Natomiast poziom leczenia ma by ten sam. Oczywicie jest to nierealne, ponad polskie moliwoci i nie tylko finansowe. Wynik za 2001 rok pozwala nam zgodnie z opini biegłego rewidenta funkcjonowa nadal, ale od razu nasuwa si pytanie co dalej. Widzimy teraz wyranie, e nie wszystko da si zrealizowa. Naszym załoeniem jest przede wszystkim uwiadomienie pracownikom, e ich miejsca pracy s bezpieczne. Natomiast oni sami wiedz, e zadania jakie przed nimi stoj s coraz wysze, a pienidze, które im proponujemy za prac s niekoniecznie nawet te same. Ubolewam nad zwolnieniami, e pracownicy maj bardzo duo pracy i oddziały s przecione, niektóre nie maj pacjentów w dostatecznej iloci, ale niestety wymogi jakie stawia przed nami fundusz, spełnienia procedur na poszczególnych oddziałach s takie, e niestety płaci si równie za gotowo, czyli za czuwanie nie zalenie od tego czy ten pacjent jest czy tez nie. Jak kady Dyrektor te chciałbym aby nasz szpital wiecił przykładem dla całego Podkarpacia, ale zadania jakie stawia si przed nami s zbyt wygórowane w stosunku do przekazywanych na ten cel rodków. Obnianie kosztów, które musi teraz nastpi, jest konieczne dla samych rodków wynikajcych z kontraktu na 2004 r. jestemy niestety ofiarami tego systemu i miejmy nadziej, e system przewidziany na 2005 rok bdzie bardziej realny. Polska słuba zdrowia potrzebuje wsparcia samorzdów, organu załoycielskiego, a moe nawet Unii Europejskiej. Dzikuj i prosz o pytania. 14

15 Pytania: Radny Adam Chlebowski słuchajc wystpienia Pana Dyrektora stwierdzam, e jest to wystpienie naukowe, bo zasłanianie si sprawami unijnymi, dolarem nie jest na miejscu, bo kady z nas wie jakie jest nasze miejsce w szeregu. Mnie interesuj najbardziej sprawy wyłcznie kolbuszowskiej placówki zdrowia. W minionym roku otrzymalimy plan naprawczy restrukturyzacji ZOZ. Co Panu Dyrektorowi udało si dotd zrealizowa z tego planu? Po drugie czy Pan podejmujc działania współpracuje chocia z ordynatorami? Chciałbym zna równie opini zwizków zawodowych na temat osoby i działa Pana Dyrektora? Samorzd powiatowy pomaga ZOZ w Kolbuszowej jak tylko moe. Jak bdzie rozdzielona dotacja udzielona jednostce? Mnie nie interesuj sprawy wiatowe tylko naszego ZOZ. Dyrektor Zbigniew Strzelczyk Prosz Pana, do mnie interesuj, a to, e Pana nie interesuj, to jest Pana problem. Odnonie współpracy z ordynatorami czy te zwizkami zawodowymi to powiem Panu, e spotykam si z ordynatorami jak równie z kierownikami poszczególnych placówek. Odnonie współpracy ze zwizkami zawodowymi, to mamy bardzo ciki czas, a zwizki wykazuj duo zrozumienia. Jeeli kto myli, e ta współpraca le si układa to jest w błdzie. Wydaje mi si, e zwizki zawodowe w naszym zakładzie s w sposób perfekcyjny informowane o sytuacji w zakładzie. Przedstawiciele zwizków zawodowych, izb lekarskich, pielgniarskich brały udział w niemal comiesicznych posiedzeniach Rady Społecznej ZOZ. Na tych posiedzeniach poruszane s wszelkie problemy zwizane z naszym funkcjonowaniem. S równie zapraszani przedstawiciele poszczególnych gmin. Spotykam si te z pracownikami, na co powicam kilka godzin dziennie. W 2003 roku opracowałem plan naprawczy, który zakłada nie tylko obnienie kosztów funkcjonowania, ale równie zwikszenie przychodu zakładu. Jestemy przedsibiorstwem, które zarabia na wiadczeniu usług medycznych lub te nie zarabia. adne przedsibiorstwo nie moe si rozwija jeli nie ma wystarczajcych na to rodków, a tak postpuje NFZ. On obnia nam rodki zamiast dodawa, dlatego nie moemy zrealizowa drugiej czci planu. Udało nam si zwikszy liczb łóek w ZOL z 15 do 30, bo przenielimy go w miejsce chirurgii, urologii, która została połczona z oddziałem zabiegowym i oddziałem chirurgicznym. Ju teraz widzimy, e zespół chirurgiczno urologiczny, który na koniec lutego bdzie bardzo podobny do zespołu samego oddziału chirurgicznego promuje te same procedury z pozytywnym skutkiem, dlatego mona było wprowadzi do oddziału urologicznego duy ZOL, 30 łókowy z moliwoci dalszego rozwoju. Jeeli NFZ obnia w budecie zapłat za jednego pacjenta z 62 do 57 zł za dob, to praktycznie 30 łóek razy 3 zł to jest 90 zł dziennie. Bdziemy si uwanie przygldali temu oddziałowi, bo zapotrzebowanie na tego typu zakład opiekuczo - leczniczy jest coraz wiksze. W planie dostosowawczym była równie redukcja i atestacja stanowisk pracy. To dokonywało si na pocztku tamtego roku i trwa nadal. Wynikiem tego jest 15

16 spadek zatrudnienia pracowników, ale logiczny spadek i mona dokona to tam gdzie si to opłaca. Restrukturyzacja, która powinna odbywa si w kadym szpitalu dotyczy kosztów funkcjonowania tego szpitala. W tym wzgldzie bardzo duo zaley od ordynatorów i współpracujcego personelu i nie tylko lekarzy. Pielgniarka jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania całego zespołu. To ordynator powinien wiedzie o tym, e to od niego zaley czy pielgniarka bdzie miała prac. Bez niej prawidłowe działanie oddziału jest niemoliwe. Zmniejszamy liczb zatrudnionych w poszczególnych działach pomocniczych. Obecnie trudno stwierdzi czy si to opłaca. Remontujemy szpital, oddział po oddziale, przecie ma on ju 30 lat. Udało nam si zorganizowa inny system pracy w pogotowiu ratunkowym, zdecydowanie lepszy i niekoniecznie przynoszcy straty, jak to było w ubiegłym roku. POZ, które stanowi kontrol z opieki całodobowej po godzinie 18:00 dalej nie maj odbicia w kontrakcie w NFZ. To te musimy zakontraktowa. NFZ przewiduje całodobow opiek medyczn, wyjazdow w karetkach łcznie z ambulatorium po godzinie 18:00 do 8:00 rano. Transport pacjenta 8 zł na rok. Nasz szpital moe funkcjonowa, nawet po wejciu do Unii Europejskiej. Kwalifikacje personelu s zdecydowanie wysokie, pozwalajce na przyjmowanie pacjentów nie tylko z pierwszym stopniem referencyjnoci, ale take ze stopniem wyszym. Czy NFZ bdzie chciał płaci za wyszy stopie referencyjnoci to tego nie wiemy. Naley zda sobie spraw równie z tego, e ginekologia i połonictwo w całym kraju przynosi straty, dlatego, e coraz mniej dzieci si rodzi, a po drugie tych oddziałów utworzono kiedy bardzo duo, a na obecne warunki za duo. Po kontroli NIK okazało, e niektóre z nich s obłoone tylko w 20 %. W naszym szpitalu ten oddział nie przynosi zysków, ale zastpowanie go dzisiaj innym oddziałem jest jeszcze za wczenie. Na tym oddziale połczylimy pewne grupy do wspólnej pracy by zmniejszy koszty jego funkcjonowania i przy niewielkiej liczbie pacjentów pozwoli to nie przynosi zbyt wielkich strat. Musimy liczy si z tym, e nasz szpital bdzie potrzebował innych oddziałów i tego oczekuje od nas społeczestwo. Dalsza likwidacja jest najlepszym rozwizaniem. Moim zamierzeniem na ten rok było zakontraktowanie nowego oddziału, który nazywałby si oddziałem rehabilitacji. Wszystko jednak kosztuje. Dzisiaj realizujemy oddział, który właciwie bdzie oddziałem ratownictwa medycznego. Planujemy równie w przyszłoci stworzy OIOM, który jest teraz kontraktowany w wikszych szpitalach w Polsce. Ja pozwoliłem sobie zorientowa si co do tworzenia i funkcjonowania OIOM-u, i jak pastwo ju wiecie nie jest kontraktowany w szpitalach powiatowych, a na pewno nie w takich jak nasz. My ponosimy te koszty nadal i musimy nimi obcia oddziały, które skierowały pacjenta na OIOM. Jeli chodzi o OIOM to jest okrelana w skali, wg której 28 pkt to sygnał, by pacjent znalazł si w szpitalu wojewódzkim. Te 28 pkt to s potne koszty. W tej chwili mamy pacjentów na OIOM-ie, któremu wg tej skali mona przydzieli pkt. Dlatego, e szpitale wojewódzkie i kontrakty s na tyle 16

17 niewielkie, e nie s w stanie przej naszych pacjentów. Za jednego pacjenta, którego wysłałem 3 stycznia do Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie na OIOM dostalimy rachunek w wysokoci zł. To mieszne by szpital szpitalowi przysyłał rachunek za leczenie pacjenta, którego właciwie on powinien leczy. W tej sytuacji w obawie przed kosztami, sami staramy si leczy tego pacjenta ponoszc wysokie koszty, na które nie moemy liczy, e zostan nam zwrócone. Radny Zbigniew Lenart Dlaczego Pan program dostosowawczy zakłada tylko likwidacj, a nie uzdrawianie? Dyrektor Zbigniew Strzelczyk Odnonie wypowiedzi Pana Lenarta, e tylko wszystko si likwiduje. Niczego takiego si nie likwiduje, co najwyej przenosi lub restrukturyzuje. Natomiast likwidacja w dosłownym tego słowa znaczeniu nie nastpuje. Rozwój polega na tym m.in., e z 15 łóek na oddziale ZOL zrobiło si 30 i tyle zakontraktowano. Natomiast przeniesienie oddziału urologicznego nie jest jego likwidacja, jest racjonalizacja działa zabiegowych w oddziale zabiegowym przy obsłudze jednego bloku operacyjnego. Natomiast co do poradni, która to została przeniesiona do Przychodni Nr 2, nastpiło przeniesienie, a nie likwidacja. Radny Adam Chlebowski nie jestem zadowolony z odpowiedzi udzielonej przez Pana Dyrektora. Mam jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób Pan zabezpieczy rodki na proces, skd Pan wemie pienidze? Dyrektor Zbigniew Strzelczyk uwaam, e jest to pytanie, które nie jest powane w tej chwili, dlatego, e najpierw trzeba przegra proces, a ja jeszcze nie przegrałem. Radny Władysław Mytych Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Zapoznałem si z informacj, która została przedłoona. Interesuje mnie jeszcze wiele spraw. Prosz o jej wyjanienie i uzupełnienie. Otrzymał Pan Dyrektor w roku ubiegłym zł z NFZ i domylam si, e s one na usługi, które Pan zamówił. Na ile te rodki i wiadczone za to usługi zapewniły zapotrzebowanie szpitala jeli chodzi o poszczególne oddziały, a nie ma tego w przedłoonej informacji? Druga sprawa to ile mamy specjalistów na poszczególnych oddziałach z jedn, dwoma i wyszymi specjalizacjami? Jak wyglda przygotowanie zespołu, personelu pomocniczego z tego wzgldu, e były zwolnienia? Brakuje mi informacji wykorzystania łóek na poszczególnych oddziałach. Chciałbym wiedzie jak to wyglda, jaki ma wpływ na koszty, na wyniki szpitala, które oddziały maj najlepsze wyniki w 2003 roku? Sprawa wykorzystania łóek i ambulatorium jest bardzo istotna. Chc wiedzie jak wyglda faktyczna sytuacja finansowa SP ZOZ? Interesuje mnie równie wyposaenie specjalistyczne szpitala, na jaki rodzaj bada mog liczy mieszkacy powiatu, aby nie trzeba było odsyła ich do Rzeszowa? Teraz czsto si to zdarza, a my jako powiat na tym tracimy. Pan Dyrektor mówi, e rzd nie daje na słub zdrowia, a jak to wyglda wszyscy wiemy z mediów. Tak my moemy pomóc jako powiat Dyrektorowi i na co mog liczy nasi mieszkacy, 17

18 to byłoby to istotne w perspektywie biecego roku, ale dobrze porówna to z rokiem ubiegłym. Co naleałoby poprawi zarówno w funkcjonowaniu szpitala od strony organizacji technicznej, medycznej tak by wszyscy byli zadowoleni z dobrego funkcjonowania szpitala? Prosz o szczegółowe przedstawienie rodków finansowych. Dyrektor Zbigniew Strzelczyk Wszyscy lekarze, którzy u nas pracuj s dobrzy i mieszkacy mog liczy na nich jak równie na lekarzy, którzy do nas przyjedaj i to było tzw. pozyskanie fachowców. Sprzt medyczny, który mam obecnie na pewno podstawow opiek na poziomie szpitala pierwszej referencyjnoci gwarantuje. Na pewno przydałby si, jak w kadym szpitalu sprzt droszy bardziej specjalistyczny, który pozwoliłby wykonywa drosze zabiegi medyczne. Naley wzmocni to co ju mamy, jak równie, zdoby nowe. Ale z czego mamy to robi? Czy z biecych usług ze zmniejszonego kontraktu czy pozyskiwa rodki z innych ródeł? Ale musimy to robi. Do kadego kontraktu z NFZ musimy przedstawi sprzt, a ten z kolei musi mie atesty, bo w przeciwnym razie fundusz nie uzna nas za partnera usług medycznych. Pacjenci, którzy od nas odchodz zawsze bd. Jedni odchodz, inni przychodz, ale naleałoby zrobi wszystko by pacjent pozostał w Kolbuszowej, chocia niekoniecznie dostaniemy za niego pienidze. Sprzt, który pozyskalimy w zeszłym roku bdzie słuył przyszłoci do wzmocnienia oddziału ratownictwa medycznego. Sprzt ten podniósł amortyzacj o zł. nie wiem do koca czy jest sens zakupu nowego sprztu, bo wzrosn koszty amortyzacji. Mimo, e pomaga pacjentom ostatecznie nie przynosi dochodu. Radny Władysław Mytych ja pytałem o wykorzystanie łóek na poszczególnych oddziałach, oczekuj równie szczegółowych odpowiedzi na moje konkretne pytania. Dyrektor Zbigniew Strzelczyk chirurgia-49 łóek, wykorzystanie bardzo dobre, ale za mało operatywny, a płaci si za operatywno. To jest oddział zabiegowy, a pacjent nie operacyjny jest bardzo nisko opłacalny. Oddział ginekologiczno-połoniczy i noworodkowy jest niewielki wskanik wykorzystania łóek i jest dochód. Ruch pacjentów zdecydowanie lepszy. Pediatria tu mona powiedzie, e si poprawiło, jest dobrze obłoony. W ZOL mamy tam zakontraktowane 30 łóek i mamy 30 pacjentów i cigle przynosi zyski. Istnieje tez potrzeba rozbudowy interny. Specjalistka w tej chwili albo jest rozliczana etatowo albo kontraktowo. Radny Adam Chlebowski Pan na pocztku witał przedstawicieli rónych instytucji, m.in. przedstawicieli zwizków zawodowych ZOZ. Jeli s, to chciałbym zna ich zdanie na poruszane tu tematy. Przewodniczcy Józef Kardy w statucie jest jasno okrelone, e najpierw wypowiadaj si osoby z Rady, a dopiero potem inni. Pierwsi s Radni. Jeli nie ma pyta, to prosimy o głos naszego gocia Pana Jerzego Biesiadeckiego. Pan Jerzy Biesiadecki Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Chciałbym przede wszystkim podzikowa za zaproszenie na dzisiejsz Sesj. Ja chc si 18

19 odnie do działa Pan Strzelczyka w 2003 roku w ZOZ. W ubiegłym roku w czerwcu na posiedzeniu Rady Powiatowej SLD przyjlimy stanowisko, e si co złego dzieje w tej placówce. Takie sygnały dostawalimy od mieszkaców powiatu i od samych pracowników. Opracowane stanowisko w tej sprawie wysłalimy do Starosty, który nie zareagował. W czerwcu chciałem te skontaktowa si z Dyrektorem Strzelczykiem na temat sytuacji w ZOZ. Pan Strzelczyk wyraził ch spotkania, a potem odmówił. Po ukazaniu si listu otwartego na temat ZOZ równie wysłalimy swoje stanowisko do Starosty i Przewodniczcego Rady Powiatu. Przewodniczcy odpisał, e jest troska starostwa, Rady o szpital kolbuszowski, e bdzie program naprawczy, e działa Społeczna Rada SP ZOZ. Prosz pastwa nie oszukujmy si. Do dzi nie ma konkretnego programu naprawczego, z dnia na dzie jest coraz gorzej w tej jednostce, a ta Społeczna Rada to jest fikcja, bo nic nie moe zrobi. Nasuwa si pytanie czy Starostwo chce broni szpitala czy nieudolnego Dyrektora tej placówki? Ja wiem dlaczego broni si Dyrektora. Tam zwalniano ludzi z pracy, specjalistów, sanitariuszy. W tym czasie przyjto osob, która nie posiada adnego wykształcenia, a co wicej naduywa alkoholu, ale był to szwagier Pana Starosty, nastpnie załatwienie mieszkania. Dzi Pan Strzelczyk wzmocnił swoja pozycj, natomiast bardzo stracił Pan Starosta w obliczach mieszkaców powiatu i pracowników jednostki. Szpital budowało całe społeczestwo Kolbuszowej. Dzi pan dyrektor chce zmienia Konstytucj. Był Pan słabym pracownikiem IGLOOPOL-u, słabym pracownikiem GS-u, a jakim jest Pan pracownikiem ZOZ? Nic Pan konkretnego nie powiedział, a oburza si Pan na tych, którzy zadaj Panu pytania. Jest ciko, ale wiele placówek dobrze funkcjonuje w zaistniałych okolicznociach. Pod Pana kierownictwem ten szpital; nigdy nie wyjdzie z zapaci jaka jest. Tam panuj terror, na dzie dzisiejszy pracownicy si nie odzywaj, nie chc, bo si boj. Mówi Pan co likwidowa, a co kontynuowa, a przecie wszystko Pan likwiduje. Tam s potrzebne radykalne ciecia, a Pan powinien mie troch ambicji i sam zrezygnowa z tego stanowiska. Przewodniczcy Józef Kardy Panie Przewodniczcy szkoda, e nie był Pan obecny na Sesjach poprzedniej kadencji Rady Powiatu, wówczas to dopiero gloryfikowano Pana Dyrektora Strzelczyka. Zastalimy sytuacj jak mamy i staramy si jak moemy. Uwaam, e pewne Pana argumenty s przesadne. Zarzd Powiatu przekazał due kwoty pienidzy na ratowanie szpitala. Starosta Bogdan Romaniuk Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, z trudem wywalczona demokracja pozwala by takie głosy na dzisiejszej Sesji padły. Jeeli chodzi o szpital to rzeczywicie takie pisma ze strony SLD w Kolbuszowej były przysłane. Przyznaj, e nie odpowiedziałem na nie, ale sugestia tam zawarta posłuyła Zarzdowi i mnie jako Starocie do podjcia zdecydowanych kroków, by wyprowadzi szpital na prost drog. I stwierdzam z pełna odpowiedzialnoci, ze takie sygnały ju do nas docierały. Informowalimy o tym na posiedzeniu Społecznej rady ZOZ, na Komisji 19

20 Finansowej. Staramy si skorzysta z termomodernizacji i dociepli szpital. Dyrektor współpracuje z Zarzdem Powiatu, co miesic s składane dokładne analizy sytuacji finansowej szpitala i tak jak Pan Przewodniczcy wspomniał równie i Radzie Powiatu zaley istnieniu i dobrym funkcjonowaniu szpitala. Nie mona powiedzie, e wszystko jest w porzdku, ale nie jest tragicznie. Potrzebna jest restrukturyzacja i ciecia. Sprawa ZOZ to priorytet w działaniach Starostwa. Jeli chodzi o zatrudnienie wymienionej osoby, to ja ju wypowiadałem si na ten temat na łamach prasy. Chc tylko doda, e w cigu roku Zarzdowi i mnie jako Starocie udało si zatrudni ok. 100 osób, a rodzina Starosty to tez obywatele tego powiatu. Jeeli ta rodzina ma 5 dzieci, to jest rzecz normalna, e im te naley pomóc. Pomagałem wszystkim ludziom, którzy s w cikiej sytuacji. Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej Józef Fryc Panie Przewodniczcy, wysoka Rado. Wystpujc jako członek Społecznej Rady ZOZ chc powiedzie, e nie jestem tylko pracownikiem ochrony. Jestem równie Wiceprzewodniczcym Rady Miejskiej, jestem omioletnim członkiem tej Rady, dlatego myl, e przez tak długi czas nabrałem dowiadczenia. Myl, e najwaniejsze dla powiatu i dla miasta, poniewa w Radzie Społecznej SP ZOZ jestem jego przedstawicielem, jest ratowanie tej placówki i osób tam zatrudnionych. Szpital Kolbuszowski jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej jeli chodzi o długi, ale to s równie długi pastwa. Nie ma jednak nic waniejszego dla Rady Społecznej ZOZ jak utrzymanie szpitala. Mieszkacy miasta i gminy Kolbuszowa mog czu si bezpiecznie pod Dyrekcj Pana Strzelczyka. Przewodniczcy Józef Kardy dzisiejsza debata i wpisanie do planu obrad Rady Powiatu, do prac komisji co kwartał informacji o funkcjonowaniu szpitala jest powinnoci Rady. Udzielam głosu Radnemu Panu Mieczysławowi Maziarzowi. Radny Mieczysław Maziarz szpital istnieje ju trzeci rok. gdyby nie kotłownia, która jest wybudowana i zanieczyszczenia ekologiczne, które powodowała poprzednia, to szpital na pewno zostałby zamknity. Nie spełnialimy adnych wymogów, a kary za zanieczyszczanie s tak due, e nie byłoby nas finansowo sta utrzyma szpital. Uwaam, e Dyrektor Strzelczyk sprawuje swoj funkcje bardzo dobrze. Ja na skutek Pastwa działa straciłem duo pacjentów co wie si równoczenie ze strat rodków finansowych. jak przyjmowałem ok pacjentów tak teraz ta liczba została mi ograniczona do pok osób. Jeli chodzi o oddział dializoterapii to stracilimy ok. 8 mln zł, poniewa liczba wykonywanych zabiegów tego typu obniyła si o ok. 2000, a kady po 400 zł. uwaam, e tutaj działa opozycyjna siła, która niszczy nasz słub zdrowia. Przewodniczcy Józef Kardy udzielam głosu Radnemu Panu Władysławowi Mytychowi. 20

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Mobilno Naukowców w Polsce

Mobilno Naukowców w Polsce MNiSW Projekt Mobilno Naukowców w Polsce Raport opracowany przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw mobilnoci i karier naukowych Warszawa, listopad 2007 r. Spis treci Wprowadzenie 1. Formy mobilnoci naukowców

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Instytut Organizacji i Zarzdzania. Zakład Ergonomii i Socjologii. Tadeusz Stalewski. Jak broni si przed mobbingiem?

Politechnika Wrocławska. Instytut Organizacji i Zarzdzania. Zakład Ergonomii i Socjologii. Tadeusz Stalewski. Jak broni si przed mobbingiem? Politechnika Wrocławska Instytut Organizacji i Zarzdzania Zakład Ergonomii i Socjologii Tadeusz Stalewski Jak broni si przed mobbingiem? Listy i porady Wrocław 2004 Spis treci Wstp 3 1. Porada prawna dla

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 wrzenia 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 wrzenia 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 wrzenia 2004 r. Otwarcia obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego (WR- BRD) dokonał jej wiceprzewodniczcy Pan

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo