Protokół Nr XIX/04 Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 26 luty 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XIX/04 Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 26 luty 2004 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XIX/04 Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 26 luty 2004 r. Obrady XIX Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej otworzył Pan Józef Kardy - Przewodniczcy Rady Powiatu, przywitał goci, radnych obecnych na Sesji oraz Zarzd Powiatu. Na podstawie listy obecnoci Przewodniczcy Rady stwierdził prawomocno obrad (listy obecnoci stanowi załcznik do protokołu). Przewodniczcy Rady Czy kto ma jakie uwagi do porzdku obrad? Starosta Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, w imieniu Zarzdu wnosz o usuniecie z porzdku obrad pkt 9 tj. uchwały w sprawie ustalenia opłaty zajcia pasa drogowego na cele nie zwizane z przebudow, remontem i utrzymaniem stanu dróg. W zwizku z ostatnim posiedzeniem Podkarpackiego Konwentu Zarzdu Dróg, maj by dla całego województwa ustalone stawki, zatem proponuje by poczeka na uregulowanie tej kwestii i podejmowa uchwał w tej sprawie na nastpnej Sesji Rady Powiatu. Proponuj równie wprowadzi w porzdek Sesji pkt 12 dotyczcy podjcia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego, na wniosek Pani Skarbnik. Natomiast w pkt 13 proponuj rozstrzygn spraw powołania Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego. W imieniu Zarzdu składam te trzy propozycje. Przewodniczcy Rady Powiatu Pani Skarbnik Małgorzata Letniowska złoyła rezygnacj z zatrudnienia w Starostwie Powiatu Kolbuszowskiego na stanowisku Skarbnika Powiatu, poniewa została powołana na stanowisko Skarbnika w Gminie Majdan Królewski. Zatem musimy odwoła Pani Skarbnik Letniowsk z zajmowanego stanowiska i powoła nowego. Czy kto z Radnych zgłasza jeszcze inne wnioski? Wicej uwag nie było. Rada jednogłonie (17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujcych si), zdjła pkt 9 porzdku obrad. Nastpnie Przewodniczcy zarzdził głosowanie co do wprowadzenia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego Wynik głosowania: za 17, przeciw 0, wstrzymujcych si 0. Przewodniczcy Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porzdku obrad uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego. Wynik głosowania: za 15, przeciw 0, wstrzymujcych si 2. Rada przyjła nowy porzdek obrad. Przystpiono do punktu 1 porzdku obrad: Przyjcie protokołu z poprzedniej Sesji Przewodniczcy Rady Czy kto ma uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji? 1

2 Uwag nie zgłoszono. W głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymujcych si 0. Rada protokół przyjła. Przystpiono do punktu 2 porzdku obrad: Informacja o pracy Zarzdu od poprzedniej Sesji Przewodniczcy Rady udzielił głosu Panu Starocie. Pan Starosta przedstawił informacj o pracy Zarzdu od poprzedniej Sesji (załcznik do protokołu). Pytania: Radny Władysław Mytych Panie Przewodniczcy ja mam kilka pyta do Pana Starosty. Pytanie pierwsze dotyczy sprawy Orodka Zdrowia w Niwiskach. Z Urzdu Wojewódzkiego dostalimy pienidze. Ile ta kwota wynosi konkretnie, gdyby Pan Starosta mógł poda? Jeeli chodzi o zobowizania w stosunku do firmy RESBUD Rzeszów, to jak zostały one uregulowane? Kolejne moje pytanie brzmi czy od ostatniej Sesji zmieniło si co w zakresie pozyskania pienidzy dla Starostwa Powiatowego, bo Starosta informował, e takie działania s podejmowane, by uzyska dodatkowe rodki i czy s jaka realna szansa na ich realizacj? Starosta Jeli chodzi o pierwsze pytanie to ta kwota wynosi zł i tyle Powiat wniósł na orodek. Jeeli chodzi o kolejne pytanie, to te nalenoci dotyczyły przeniesienia płatnoci z tamtego roku i one obecnie zostały wszystkie uregulowane. Jeeli chodzi o starania Zarzdu Powiatu o pozyskanie rodków, gdy w ramach obnienia kontraktu dla Województwa Podkarpackiego zabrano wówczas Powiatowi Kolbuszowskiemu zł, to odpowiem, e podejmujemy działania majce na celu ich zwikszenia, ale na dzie dzisiejszy nie mog jeszcze zagwarantowa ich otrzymania. Ta sprawa jest w toku i dopiero kolejne miesice poka wynik podejmowanych stara. Nie zgłoszono wicej pyta. Sprawozdanie z pracy Zarzdu od poprzedniej Sesji zostało przyjte. Przystpiono do punktu 3 porzdku obrad: Sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej za 2003 rok. Przewodniczcy udzielił głosu Panu Dyrektorowi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej - Panu Andrzejowi Jagodziskiemu. Dyrektor przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2003 rok (sprawozdanie w załczeniu do protokołu Sesji Rady Powiatu). 2

3 Dyr. Jagodziski - Spraw funkcjonowania bibliotek naley rozpatrywa na tle sytuacji w kraju i na tle przebudowy struktury społeczestwa. Obecnie mamy do czynienia ze społeczestwem wiedzy, informacji, ze społeczestwem postindustrialnym. Nie oznacza to jednak zaniku bibliotekarstwa publicznego, poniewa w procesie uwiadamiania społeczestwa biblioteki publiczne odgrywaj bardzo wan rol. Jeeli chodzi o sie bibliotek publicznych na terenie powiatu to w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła si o jedn fili w Woli Rusinowskiej w gminie Majdan Królewski, ksigozbiór przekazano szkole w tej miejscowoci. Jeli chodzi o komputeryzacj bibliotek to mamy na wyposaeniu 63 komputery rónej klasy, które zdecydowanie ułatwiaj prac pracownikom. W ostatnim roku nasza biblioteka wystpiła w konkursie o granty na utworzenie tzw. gminnego centrum informacji w Kolbuszowej i dziki temu pozyskalimy ok zł na komputeryzacj, a z tego zł pochodziło z grantu, zł dołoyła Gmina Kolbuszowa. Dziki temu mamy serwer, mamy nowoczesn czytelni internetow. To centrum pomaga take bezrobotnym, poniewa szkoli jak pisa podania o prac, listy motywacyjne, yciorys, gdzie szuka pracy. Prowadzimy take kursy komputerowe, a zgłaszajcy si bezrobotni uczestnicz w nich bezpłatnie. Biblioteki w powiecie czynnie uczestniczyły w prowadzeniu akcji poprzez promowanie rónych imprez kulturalnych, a było ich ok Spadła liczba czytelników i jest to zwizane z dwoma sprawami. Po pierwsze z likwidacj filii w Woli Rusinowskiej, a po drugie w filii biblioteki w Cmolesie prowadzono prace remontowe i instytucja była nieczynna dla mieszkaców. Komputeryzacja biblioteki wymusiła potrzeb przeszkolenia bibliotekarzy w obsłudze komputerów i w tym celu odbyło si kilka spotka szkoleniowych. W ubiegłym roku mielimy prowizorium budetowe w wysokoci zł, póniej Zarzd wystpił o obnienie o zł, po pracy komisji obniono o 3000 zł i w rezultacie ze strony powiatu wpłynło zł. tak, e zamknło si wszystko ostatecznie w kwocie zł. Nakłady na działalno biblioteki ze strony Gminy Kolbuszowa systematycznie rosn, natomiast ze strony powiatu nakłady utrzymywały si na tym samym poziomie, a obecnie na zadania biblioteki powiatowej otrzymujemy ponad 50 % mniej, czyli ok zł, w stosunku do ubiegłego roku, obcito ok zł. Mimo to biblioteka wywizywała si z zada nalecych do biblioteki publicznej. Jako jedyna biblioteka w województwie podkarpackim wydalimy bibliografi w formie ksikowej i bazy danych. Jeszcze jedna wana kwestia, to członkostwo w Unii Europejskiej. I w zwizku z tym powinnimy my wszyscy zadba o dobra narodowe jakim jest m.in. literatura narodowa. Przewodniczcy Józef Kardy Czy s pytania do Pana Dyrektora Jagodziskiego w zwizku z przedstawionym przez niego sprawozdaniem? 3

4 Radny Władysław Mytych Czy Pan Dyrektor wie, w jakim zakresie z biblioteki korzystaj studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego z Werynii? Czy w zwizku z tym biblioteka prowadzi wewntrzn informacj? Chc zauway równie, e w najwikszym stopniu ze zbiorów bibliotecznych korzysta młodzie. Zatem gdy zostan obcite rodki finansowe to ucierpi na tym przede wszystkim młodzi ludzie, nie tylko sama instytucja. Jaki Pan Dyrektor ma plan, by mimo ograniczenia rodków nie pogorszy obecnego stanu rzeczy, a przynajmniej utrzyma go na dotychczasowym poziomie i ile wg Pana Dyrektora naleałoby przeznaczy rodków, by ten stan poprawi? Dyrektor Andrzej Jagodziski Nie prowadzimy statystyki ile studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z Werynii korzysta z zasobów naszej biblioteki. Co wicej, literatura naukowa i popularnonaukowa w naszym ksigozbiorze w 70 % jest przestarzała. W zwizku z tym, e w Werynii s specyficzne kierunki studiów, dlatego bylibymy zainteresowani wypoyczaniem literatury zakupionej przez uniwersytet. Prowadzimy jedynie statystyk dla GUS, która uwzgldnia wyłcznie studentów studiów dziennych. Ja jednak w tym roku wydałem polecenie, by prowadzi równie statystyk studentów studiów zaocznych, poniewa ta młodzie równie chtnie korzysta z zasobów bibliotecznych. Chc poruszy równie inn spraw. Z ksigozbiorów naszej instytucji w bardzo małym stopniu korzystaj rolnicy. Przeprowadzilimy w tej sprawie ankiet, z której wynika, e rolnicy, którzy maj gospodarstwo rolne rejestruj si w bibliotece jako osoby niezatrudnione, ale i tak liczba czytajcych rolników jest bardzo mała. Wszystkie gminy w powiecie dokładały wygospodarowane rodki na zakup nowych ksiek. Dziwny jest dla mnie fakt, e władze samorzdowe w tak małym zakresie wykorzystuj sie bibliotek publicznych. Z korzystaniem z takiej sieci bardzo dobrze radzi sobie poczta, która planuje na bazie filii otworzy swoje punkty i tworzy tzw. centra komunikacji społecznej. W powiecie kolbuszowskim jest 25 bibliotek, które mog sta si form kontaktu władzy samorzdowej ze społeczestwem. Radny Zbigniew Lenart Panie Dyrektorze, czy miał Pan sugesti od przedstawicieli powiatu, aby wypowiedzie porozumienie? Dyrektor Andrzej Jagodziski ze strony powiatu nie było takiej sugestii. Wiem, e Starosta i Zarzd Powiatu proponowali współprac z Marszałkiem Województwa odnonie biblioteki pedagogicznej i były plany przekształcenia jej w bibliotek publiczn, ale ustawowo nie moe tego zrobi. Dla tej biblioteki nie jest to korzystne, bo podlegaj one Marszałkowi Województwa. W powiecie nie jest ich duo ok. 21. Urzd Marszałkowski od ok. 2 lat prowadzi intensywn komputeryzacj tych bibliotek. Radny Adam Chlebowski Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Ja mam pytanie do Pana Dyrektora odnonie planowanych ci w dotacji dla biblioteki ze strony powiatu. W jaki sposób obnienie rodków wpłynie na działalno 4

5 jednostki? Druga kwestia zwizana jest z komputeryzacj biblioteki. Ja chciałbym zwróci uwag na to, e komputery przekazane dla poszczególnych gminnych bibliotek nie działaj poprawnie. Prosiłbym, by informatyk sprawdził ich działanie np. w mojej gminie Niwiska. Radna Władysława Rutczyska Pan Dyrektor przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2003 rok. Nie był to projekt planu pracy biblioteki na 2004 rok. Debata zatem jest tu bezowocna. W poprzednich latach Pan Dyrektor szczegółowo przedstawiał działanie biblioteki publicznej za miniony rok. Dlaczego teraz tak nie jest? Radny Władysław Mytych Jeeli podejmujemy temat, to podejmujemy go w kontekcie czasowym i rozpatrujemy go z wizj. Jeeli Radni maj pytania to uwaam, e powinno to by wyjanione. Tematu działania instytucji podległej powiatowi nie mona ograniczy jedynie do przedstawienia i wysłuchania sprawozdania z funkcjonowania, poniewa Radni maj prawo powikszy swoj wiedz w sprawach, które ich interesuj. Przewodniczcy Józef Kardy Z całym szacunkiem Panie Radny, ale procedura w takich sprawach jest inna. To nie jest debata i to jest podkrelone w planie porzdku obrad Rady Powiatu. Jeeli kto yczy sobie debaty na ten temat to prosz sign po ustaw o samorzdzie powiatowym i tam jest okrelona procedura działania. Zatem prosz si zastosowa do przepisów tam obowizujcych. Dyrektor Andrzej Jagodziski Odnonie pytania Pani Radnej nie omówiłem sprawozdania szczegółowo za 2003 rok, poniewa przedstawiłem go pisemnie. Ja Wysokiej Radzie wolałem nakreli pewne tendencje wystpujce obecnie, bo jest to potrzebne. Jeeli chodzi o dyscyplin pracy to ja podlegam Panu Burmistrzowi, bd natomiast wykonywał zarzdzenia Zarzdu Powiatu i zawarte porozumienia. Natomiast odnonie komputerów. Jeden komputer, który biblioteka powiatowa przekazała ze rodków powiatu urzd gminy otrzymał. Otrzymałem informacje z urzdu, e jest sprawny i wykorzystywany jest do celów bibliotecznych, ma dostp do internetu i pracownik wprowadza katalogi. Natomiast dwa komputery gmina otrzymała z przeznaczeniem do biblioteki za porednictwem towarzystwa, które zawarło porozumienie z TP S.A. i uzyskało na Podkarpacie 100 komputerów wycofanych z banku. Nie miał takich informacji biblioteka wojewódzka oraz biblioteka powiatowa. Komputery otrzymały bezporednio samorzdy i ja wiem, e s one niesprawne. My postaramy si je uruchomi. Natomiast jeeli chodzi o sposób przyznania, dystrybucj, warto tych komputerów to ja nie jestem kompetentny by udziela informacji na ten temat. Ja od siebie mog tylko powiedzie, e jest to stary i zły sprzt, nie przystosowany do naszej pracy. Radny Krzysztof Wrona Istotne zmiany dokonały si w systemie owiaty. Chciałbym wiedzie, czy biblioteka wychodzi naprzeciw nowym programom nauczania, chociaby w kwestiach lektur szkolnych i czy szkoły współpracuj z bibliotek? 5

6 Dyrektor Andrzej Jagodziski Współpraca z Dyrektorami układa si w bardzo róny sposób, choby z tego wzgldu, e kady nauczyciel układa sobie własny program lektur szkolnych. Jeli otrzymam informacj, e jest potrzebna konkretna ksika, to wówczas w miar posiadanym rodków dokonujemy zakupu. Moim zdaniem zasób lektur szkolnych powinien by w dyspozycji biblioteki szkolnej. Druga sprawa, na któr chc zwróci uwag to problemy młodziey dotyczce korzystania z baz danych, internetu i odnosi si to zarówno do młodziey szkolnej jak i do studentów studiów zaocznych. Czsto rozmawiałem o tym problemie z nauczycielami, by zadawali tematy do opracowania uczniom, po upewnieniu si, e istnieje literatura na dany temat lub w odpowiedniej iloci. Starosta Bogdan Romaniuk Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, Szanowni Pastwo, Panie Dyrektorze, w imieniu Zarzdu Powiatu chciałbym podzikowa Panu Dyrektorowi za dobr współprac miedzy bibliotek publiczn a samorzdem powiatowym. Te podzikowania składam równie na rce Pana Przewodniczcego Rady Miejskiej Miasta i Gminy Kolbuszowej. Chciałbym umotywowa decyzje Zarzdu. Ustawa o samorzdzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998 roku w rozdziale 2 mówi tak: powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgmninnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki pro rodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji kartografii i katastru, gospodarki nieruchomociami, administracji archtektoniczno budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony rodowiska i przyrody, rolnictwa, lenictwa i rybactwa ródldowego, porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, ochrony przeciwpoarowej a w tym wyposaenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpoarowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagroeniom ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska; przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacj lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urzdze uytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronnoci, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarzdowymi. Do zada publicznych powiatu naley równie zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zada i kompetencji kierowników powiatowych słub, inspekcji, stray. Szanowni Pastwo, 17 mln budet Powiatu Kolbuszowskiego ma zapewni realizacj wszystkich tych zada. Niedoszacowanie na słubie zdrowia, niedoszacowanie w owiacie, niedoszacowanie na drogach i w innych równie dziedzinach powoduje, e decyzja Zarzdu Powiatu jest taka a nie inna. Dzikuj za uwag. Dyrektor Andrzej Jagodziski Pan Starosta ma racj, tylko to właciwie jest zmartwienie powiatu a nie moje. Ja mówi o tym za co ja odpowiadam. Natomiast panie Starosto prawda jest taka, e w ustawach kompetencyjnych 6

7 prowadzenie biblioteki jest zadaniem własnym, obowizkowym kadego szczebla samorzdu. To jest jedyna instytucja kultury wymieniona ustawowo, któr gmina, powiat, województwo musi prowadzi. Jeli chodzi o powiat, to dano jedn moliwo, e powiat moe zleci innym samorzdom prowadzenie tego zadania. Przewodniczcy Józef Kardy Panie Dyrektorze, ja ze swej strony mog powiedzie, e biblioteka funkcjonuje bardzo dobrze, ale budet jest zbyt mały by wygospodarowa w nim wystarczajce rodki na realizacj tak wielu zada. Dlatego moemy je przyzna tylko w ograniczonej sumie. Udzielam głosu Panu Przewodniczcemu Rady Miejskiej Kolbuszowa - Janowi Wickowi. Przewodniczcy Rady Miejskiej Kolbuszowa Jan Wicek Panie Przewodniczcy, Panie Starosto, Szanowni Pastwo Radni. Ja myl, e nie do koca jest rozumiana potrzeba istnienia tej biblioteki przez Pastwa. Pastwo oceniacie krytycznie lub pozytywnie, ale rodków na popraw jej funkcjonowania nie przewidujecie przeznaczy ze wzgldu na nadwerony budet powiatu. Nie mona obowizku utrzymania tej instytucji w całoci przerzuci na gmin Kolbuszowa, cho włanie gmina rozumie potrzeb inwestowania w t dziedzin. To prawda, e s ograniczone rodki i gmina zamyka szkoły, ale nie wynika to tylko z braków budetowych. Podłoe w tym ma równie ni demograficzny, który teraz mona zauway i w szkołach jest coraz mniej dzieci. Powszechnie wiadomo, e ksiki s drogie i nie kadego sta na ich kupno, a działalno biblioteki jednak umoliwia ich czytanie. Nie potrzeba tutaj debaty, ja myl, e sprawozdanie jest w pełni wystarczajce. Podpisujc porozumienie z powiatem wyrazilimy wol pomocy powiatowi, poniewa wiemy, e powiat ma ograniczony budet, a gmin sta na wicej, ale w ramach dodatkowych rodków mona je przekaza na konkretny cel. Uwaam, e ludzie zarzdzajcy i chwalcy t bibliotek powinni dba o jak najlepszy rozwój tej instytucji, s to przecie ludzie zwizani z owiat, z kultur. Natomiast odnosz wraenie, e jest wprost przeciwnie. Jeli chodzi o budet to na zebraniach wiejskich uczestniczył Pan Starosta, który zapewniał, e powiat dofinansuje ten cel w takiej samej wysokoci jak gmina. Gmina oczywicie wywizała si z obietnicy, co bdzie ujte w budecie. Umow mona wypowiedzie pisemnie, ustnie, nie mona jej wypowiedzie nie dajc pienidzy. Dzikuj za uwag. Przewodniczcy Józef Kardy Dzikuj Panu Przewodniczcemu. Powiat ma ograniczony budet i musi sprawiedliwie rozdzieli rodki. W miar moliwoci staramy si wywiza z zawartych porozumie i prosz nam nie zarzuca brak obowizkowoci. Zamykam dyskusj i zarzdzam głosowanie w sprawie przyjcia sprawozdania z działalnoci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2003 rok. 7

8 Rada Powiatu głosami: 16 za, 2 wstrzymujce si, 0 przeciw, przyjła sprawozdanie. Przystpiono do punktu 4 porzdku obrad: Zadania i załoenia działa Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w celu poprawy bezpieczestwa publicznego. Przewodniczcy udzielił głosu Panu Franciszkowi Rybczyskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Zostałem zobowizany do przedstawienia zada i załoe działa Komendy Powiatowej Policji w celu poprawy bezpieczestwa publicznego. Dokumentem, który reguluje to zagadnienie jest to tzw. strategia Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej na 2004 r. zgodnie z odgórnymi wytycznymi jest to dokument zwizły, zawierajcy najwaniejsze zagadnienia, które planujemy zrealizowa: 1. Ograniczenie iloci przestpstw poprawa wskanika wykrywalnoci w kategorii przestpstw przeciwko mieniu. Polega to na mobilizacji dyrektorów, kierowników placówek do kontroli zabezpiecze, w tym instalacji alarmowych owietlenia oraz biece informowanie włacicieli obiektów o stwierdzonych nieprawidłowociach. W miejsca najbardziej zagroone włamaniami bd patrolowane i systematycznie sprawdzane. Dokonywanie analizy posiadanych przez nas materiałów operacyjnych i procesowych dotyczcych zaistniałych zdarze przestpczych na terenie powiatu pod katem podejmowania dalszych działa wykrywczych. Aktywizowanie grup ssiedzkich w ramach działa ssiedzka czujno w celu pełnienia nadzoru nad miejscami zagroonymi. Współdziałanie z lokalnymi mediami w celu popularyzacji skutecznych metod zabezpieczenia mienia oraz pitnowania zjawisk patologicznych, a take niefrasobliwych zachowa pokrzywdzonych stwarzajcych okazj do popełnienia na ich szkod przestpstw. Zgodnie z tym programem partnerami, z którymi zamierzamy współpracowa w tym zakresie s zarzdy osiedli, rady sołeckie, stra miejska, przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, pracownicy agencji ochrony mienia, dozorcy, zespoły redakcyjne lokalnej prasy. 2. Ograniczenie iloci przestpstw w kategorii przeciwko yciu i zdrowiu, szczególnie rozbojów, wymusze i kradziey. Przeciwdziałanie w tej materii bdzie polega głównie na informowaniu organizatorów imprez jak skutecznie zapobiega incydentom stanowicym zakłócenie porzadku publicznego, zobowizanie do zapewnienia profesjonalnej ochrony słub porzdkowych, kontrola wewntrz lokali organizujcych 8

9 imprezy, przeciwdziałanie i wykrywanie prowadzcych pojazdy w stanie nietrzewym. 3. Ograniczenie przestpczoci w rodzinie, ochrony mienia, ochrony rodziny przed działaniami przestpczymi typu alkoholizm, narkomania, demoralizacja i przemoc. Przeciwdziałanie polega bdzie na zwikszeniu kontroli nad rodzinami, u których wystpuj przejawy patologii społecznej, realizacja działa w stosunku do rodzin z tzw. niebiesk kart. Jest to dokument wypełniany przez policjanta po kadej interwencji w domach. Inspirowanie instytucji społecznych zajmujcych si udzielaniem pomocy rodzinom w celu podjcia działa zmierzajcych do zmieszenia zjawisk patologicznych w rodzinie typu bezrobocie, ubóstwo, przemoc. 4. Ograniczenie przestpstw w ruchu drogowym, wypadków i kolizji. Przeciwdziałanie tym zjawiskom bdzie polega przede wszystkim na rozwijaniu kampanii informacyjnych zwizanych ze skutkami łamania przepisów prawa o ruchu drogowym. Przewodniczcy Józef Kardy Prosz o pytania. Radny Władysław Mytych Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Jak Pan Komendant ocenia zagroenia z tytułu narkomanii? Komendant Franciszek Rybczyski Zjawisko narkomani wystpuje na terenie powiatu. Trudno mi to tej chwili jednoznacznie oceni, poniewa powszechne jest te zjawisko tzw. ciemnej liczby przestpstw. W zeszłym roku było kilka prowadzonych postpowa karnych, których przedmiotem były narkotyki, tzn. uprawa, posiadanie. Otrzymalimy pismo od Zastpcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, w którym obliguje nasz jednostk do wikszego rozpoznania, poniewa Kolbuszowa jako powiat w miesicu styczniu nie prowadzilła adnego postpowania w sprawie, której przedmiotem były narkotyki. Radny Adam Chlebowski - Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Jak wyglda wyposaenie w sprzt strategiczny posterunków na terenie naszego powiatu w biecym roku? Komendant Franciszek Rybczyski Jak wczeniej wspomniałem moemy dosta dwa radiowozy i chciałbym jeden przeznaczy do jednostki ruchu drogowego, a drugi do posterunku policji, poniewa z analizy wynika, e na 18 radiowozów jest 9 polonezów, z których kady jest ju dobrze wysłuony. Te ju najbardziej zuyte chcemy zastawi tymi nowymi. Otrzymałem równie dwie nowe radiostacje do wyposaenia radiowozów, jedn przydzieliłem jednostce w Majdanie Królewskim, druga w Dzikowcu. Radny Adam Chlebowski Ja chciałam przypomnie Panu Komendantowi o gminie Niwiska, poniewa tam równie jest bardzo wysłuony sprzt, który pochodzi jeszcze z darów sprzed 10 lat. 9

10 Komendant Franciszek Rybczyski Tak wiem o tym. Kierownik jednostki informował mnie, e potrzebny jest równie komputer. Bd to miał na uwadze. Przewodniczcy Józef Kardy czy s jeszcze pytania? Prosz Pan Radny Andrzej Wojnas. Radny Andrzej Wojnas Wspomniał Pan Komendant o dodatkowych zagroeniach i dodatkowych działaniach w zwizku z organizowanymi dyskotekami. Czy obserwuje si wiksz ilo zgłosze podejrzanych zachowa w zwizku z nowa dyskotek w Majdanie Królewskim? Komendant Franciszek Rybczyski Tak, s tam nasze interwencje. Ostatnia była nawet nagłoniona w mediach. W tej sprawie prowadzone jest postpowanie. Podjlimy take działania majce na celu sprawdzenie legalno działania tej dyskoteki. Podejmujemy równie działania majce na celu zapewnienie bezpieczestwa zabawy młodych ludzi. W realizacji tych działa swoj pomoc słuy nam Wójt Majdanu Królewskiego. Głona była równie sprawa posiadania na wyposaeniu dyskoteki nielegalnych płyt kompaktowych. W tej sprawie take prowadzimy postpowanie. Radny Andrzej Wojnas Jeszcze jedno pytanie odnonie iloci dyskotek. Czy Komenda bdzie podejmowa jakie działania w celu sprawdzenia na ile s to imprezy masowe? Komendant Franciszek Rybczyski Impreza masowa w lokalach zamknitych odbywa si przy obecnoci co najmniej 300 osób, natomisat na wolnym powietrzu 1000 osób. Radny Andrzej Wojnas Czy oni nie s zobligowani do biletowania wstpów? Komendant Franciszek Rybczyski z tego co wiem, to nie s do tego zobowizani, poniewa płac podatek od iloci sprzedanych biletów. Szczegółów w tej sprawie bliej nie znam. Tam jest stosowana inna metoda, tzn. piecztki na rkach. Chce jednak podkreli, e zanim podejmiemy oficjalne działania zawsze wczeniej prowadzimy rozpoznanie. Radny Dariusz Bdzikot Jako Dyrektor Szkoły pragn podzikowa Panu Komendantowi i Paskim pracownikom równie za podejmowane działania prewencyjne, głównie za przeprowadzone akcje w zwizku z bezpieczestwem na drodze i powrotem do domu. Przewodniczcy Józef Kardy Dzikuje Panu Komendantowi za przedstawienie programu działa Policji w naszym powiecie. Komendant Józef Halat Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, zaproszeni gocie, Szanowni Pastwo. Pragn przedstawi zadania i załoenia działa Pastwowej stray Poarnej na terenie powiatu kolbuszowskiego w celu poprawy bezpieczestwa publicznego na 2004 rok i lata dalsze. 1. Doskonalenie organizacji krajowego systemu ratowniczo ganiczego na terenie powiatu. System ten zgodnie z ustaw o ochronie przeciwpoarowej jest to integralna cz bezpieczestwa wewntrznego pastwa obejmujc w celu ratowanie ycia, zdrowia, mienia i rodowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie poarów, klsk ywiołowych i innych zagroe. 10

11 System ten skupia jednostki ochrony przeciwpoarowej, inne słuby i inspekcje stray, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze obrony cywilno prawnej zgodziły si współdziała w akcjach ratowniczych. W skład doskonalenia tej organizacji wchodz m.in. przeprowadzenie weryfikacji funkcjonujcych na terenie powiatu jednostek ochrony przeciwpoarowej, organizacji, instytucji pozarzdowych prowadzcych działalno ratownicz, prowadzenie działa w zakresie rozszerzania potencjału ratowniczo ganiczego o dalsze jednostki ochrony przeciwpoarowej, podnoszenie umiejtnoci i sprawnoci członków OSP poprzez intensyfikacj szkole. 2. Doskonalenie systemu wykrywania i wczesnego ostrzegania ludnoci o zagroeniach. Tutaj wspólnie z Centrum Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci bdziemy współdziała w celu rozszerzenia moliwoci systemu. 3. Doskonalenie rozpoznawania zagroe i kontroli nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoarowych. Polega bdzie na wyodrbnieniu katalogu zagroe podmiotów uytkujcych materiały niebezpieczne w ilociach kwalifikujcych te podmioty do wymogów objtych wymaganiami dyrektyw. 4. Koordynowanie funkcjonowania dla zapewnienia współdziałania wszystkich jednostek organizacji administracji rzdowej, samorzdowej działajcych na terenie powiatu w zakresie zapobiegania zagroe dla ycia, zdrowia lub mienia oraz zagroenia rodowiska, a take zapobieganie klskom ywiołowym i innym nadzwyczajnym zagroeniom oraz usuwania tych skutków. 5. Stałe dysponowanie i kierowanie krajowym systemem ratowniczo ganiczym. Na 2004 rok otrzymamy z budetu Wojewody rodki na modernizacje naszego obiektu jednostki ratowniczo ganiczej oraz pomieszczenia na centrum powiadamiania ratunkowego. Prosz pastwa to s główne załoenia, plan pracy. Ten program moe by rozszerzony o wytyczne Komendanta Wojewódzkiego. Dzikuj Pastwu za współprac za zeszły rok, za przekazane rodki finansowe na działanie naszej jednostki PSP. Indywidualne podzikowania składam Pani Skarbnik, która odchodzi ze Starostwa do gminy Majdan Królewski, za pomoc w realizacji budetu. Dzikuj za uwag. Przewodniczcy Józef Kardy dzikuj i prosz radnych o zadawanie pyta. Pytania : Radny Adam Chlebowski Analizujc dokładnie zestawienie przedstawione przez Pana Komendanta nasuwa mi si pytanie odnonie urlopów dla pracowników. Poniewa wiek straaków jest optymalny do wykonywanych zada, natomiast straacy w wikszym stopniu korzystali z urlopów chorobowych ni wypoczynkowych. Jak Pan Komendant rozdzieli 1264 dni urlopu w 2004 roku? 11

12 Komendant Józef Halat Ju tłumaczyłem to na posiedzeniu Komisji, ale powiem jeszcze raz. Z ustawy o pastwowej stray poarnej jest przewidziany tzw. okres długochorobowego i dotyczy to pracowników, którzy odchodz w stan spoczynku. Takim osobom przysługuje roczny urlop chorobowy. W zeszłym roku milimy przypadek, gdzie młody straak musiał odej ze słuby, poniewa wszczepiono mu sztuczn zastawk serca i Komisja stwierdziła, e nie moe wykonywa dotychczasowej pracy. Przewodniczcy Józef Kardy Nie ma wicej pyta, zatem zamykam dyskusj i dzikuj Panu Komendantowi. Zarzdzam głosowanie w sprawie przyjcia analizy stanu bezpieczestwa i porzdku publicznego powiatu za 2003 rok przedstawione przez Powiatow Komend Policji i Powiatow Pastwow Stra Poarn w Kolbuszowej. Rada Powiatu w głosowaniu jednogłonym (18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujcych si) przyjła sprawozdania. Przystpiono do punktu 5 porzdku obrad: Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ w Kolbuszowej za 2003 r. Przewodniczcy Józef Kardy o przedstawienie informacji o funkcjonowaniu SP ZOZ w Kolbuszowej za 2003 rok prosz Dyrektora SP ZOZ Zbigniewa Strzelczyka. Dyrektor Zbigniew Strzelczyk Panie Przewodniczcy, szanowni Radni. Chciałbym przedstawi sytuacj jaka była w naszym zakładzie w ubiegłym, roku. Wszystkie problemy zwizane z funkcjonowaniem z jakimi borykaj si zakłady zdrowotne w całej Polsce dotykaj i nas. Problemy w funkcjonowaniu zakładu wynikaj głównie z tego, e kolejne ustawy regulujce działanie upadały, kolejne jednostki finansujce słub zdrowia okazuj si by niezgodne z prawem i ostatecznie panuje ogólny chaos na tej płaszczynie. My Dyrektorzy zakładów nie moemy zmieni tego stanu rzeczy, musimy raczej dostosowa si do warunków. W zasadzie 2004 rok bdzie finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na innych zupełnie zasadach, to bdzie bardzo trudny rok NFZ zapewnia, e pienidzy jest wicej, ale my jako Dyrektorzy szpitali widzimy, e tych rodków jest zdecydowanie mniej. W przypadku naszego ZOZ na sam szpital w ubr. musielimy zakontraktowa kwot o blisko 3 mln zł nisz ni wymagały tego koszty funkcjonowania. Dlatego niezbdne były cicia kosztów w naszej jednostce, co przełoyło si na zwolnienia pracowników. O tyle dobrze si składa, e zwolnienia dotycz osób, którym skoczyła si umowa o prac z dniem roku oraz pracowników przechodzcych na tzw. pomostówki. Natomiast umow o prac wypowiedziałem tylko kilku osobom, co było niestety konieczne. Mam nadziej, e na tym działaniu si skoczy. Jeli chodzi o ten rok to przymierzamy si do tzw. dwunastek, czyli 1/12 kontraktu rocznego dotyczcego kosztów. Pewne powinnoci finansowe przesunlimy z 12

13 lutego na stycze, brakuj 9000 zł na miesic. I te brakujce rodki bezwzgldnie bdziemy musieli znale. Zapewne wiecie Pastwo, e ustawa 203, któr wprowadzono w 2001 roku jest ustaw bez pokrycia, poniewa nie wskazano rodków na jej sfinansowanie. Te przepisy s dotkliwe dla wszystkich jednostek zdrowia, a szczególnie te, które musz w zasadzie walczy o pacjenta. Jednostki słuby zdrowia dziel si na m.in. jednostki specjalistyczne, gdzie oczekiwanie na przyjcie wynosi nawet kilka miesicy i takie jednostki jak nasz szpital powiatowy, który w zasadzie musi sam zabiega o pacjentów. Jeli chodzi o rozliczenie ze rodków z NFZ, które składaj si na budet szpitala, musimy tak je rozdysponowa by wystarczyło na kady miesic. To rozliczenie polega na tym, e po pierwsze musimy tego pacjenta zdoby, nastpnie go wyleczy, a potem przedstawi rachunek NFZ. Zdarza si jednak, e fundusz odrzuci pacjenta i go przekwalifikuje do innej placówki słuby zdrowia. Takie przekwalifikowanie powoduje utrat zakontraktowanego pacjenta. Szpitale wojewódzkie i specjalistyczne maj ju przypisanego pacjenta i on ju nigdzie nie zostanie przeniesiony. Jeli chodzi o dostp do specjalistów to u nas nie jest jeszcze tak le. Czas oczekiwania na wizyt u specjalisty jest zdecydowanie krótszy ni w innych rejonach województwa, a nawet kraju. W 2004 roku bdzie bardzo trudno pozyska pacjenta, poniewa pacjentów podzielono na specjalistycznych, wysokospecjlistycznych, zabiegowych i recepturowych. S to kategorie rónie punktowane, za 1 pkt dostajemy rednio 6,30 do 6,50 zł. Rzecz jasna, e nie wyrówna to konsultacji publicznego lekarza, a na pewno nie pensji lekarz, który takiej wizyty dokona. Zdarza si tez czsto, e ilo pkt w systemie punktowym nie wystarcza na zrobienie bada, które s potrzebne dla okrelenia stanu zdrowia pacjenta, ich warto jest wiksza ni kwota przypisana do iloci pkt. W 2003 roku bilans, który biegły ksigowy opracował i stwierdza, e zysk ze sprzeday za 2003 rok wyniósł na minusie, czyli właciwie jest to strata. W t strat wchodzi kwota zł z amortyzacji, czyli sprzt i materiały. Najwiksze zadłuenie wynika z wypłaty nalenoci pracownikom zgodnie z ustaw 203, która z cał odpowiedzialnoci im si naley. Jest to sejmowa decyzja, ale bez wskazania ródła finansowania. Ustawa mówi te, e w kadym nastpnym roku naley ja waloryzowa. Ta waloryzacja w 2002 roku wynosiła ju 110 zł, czyli sumujc 203 plus 110 zł, ale przychody z kasy malały, a nie rosły. I problem tkwi w tych 110 zł, skd je wzi. Szpitale, które wniosły spraw do sdu o wypłat tych rodków wygrały, natomiast rzd nie bardzo wie co z tym zrobi. Gdyby takie sprawy wniosły wszystkie szpitale to budet naszego kraju miałby powany problem. W naszym przypadku do windykacji jest zł. Tyle te wypłacilimy w cigu tych lat na realizacje ustawy 203. W stosunku do pracowników zalegamy z kwot zł, czyli ok zł za rok ubiegły i zł za 2001 rok. Jest to nie wypłacenie poszerzenia ustawy o to 110 zł. zatem podkrelam, e nalenoci z tytułu ustawy 203 były wypłacane. Pomimo, e nasze koszty w stosunku do ubiegłego roku s teraz mniejsze i jest to zwizane z obnieniem kosztów finansowania, to nie 13

14 moglimy podj z kasy blisko 1 mln zł. i na to składaj si problemy typu lokalizacja, sprzt oraz to, e jestemy tylko szpitalem powiatowym i dlatego pewnych rzeczy robi nie moemy. Musimy spojrze na to ze strony, co w Kolbuszowej jest potrzebne, co jest opłacalne, co moemy kontynuowa a co likwidowa. Likwidowanie pewnych zada, które stawiamy przed sob jest absolutnie uzasadnione ekonomicznie. Z jednej strony społeczestwo nas obserwuje i chce, by działo si jak najlepiej, z drugiej strony wiemy, ile moemy za dan procedur uzyska od NFZ i musimy si z tym liczy. I teraz niejednokrotnie to powoduje wyrzeczenia po stronie pracowników nad czym najbardziej ubolewam, bo koszt tej reformy tak naprawd ponosimy my pracownicy ZOZ. Pacjent musi by wyleczony a my musimy znale rodki i dokłada obowizków pracownikom, pozostałym redukowa stanowiska. Lekarze widz, e biurokracja w słubie zdrowia jest coraz wiksza i zbiera mnóstwo czasu. I zamiast skupi si na leczeniu musimy wypełnia sterty papierów, która stanowi dokumentacj. Tylko cz jest przegldana celem weryfikacji wykazanych rachunków. Wszyscy, nie tylko społeczestwo, ale take kierownicy jednostek oczekujemy na radykalne zmiany w kraju. Naley sta sobie spraw z tego, e na obecny moment nie sta nas na europejski poziom leczenia. Wprowadzenie niektórych elementów w słubie zdrowia, które maj swoje odbicie na zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie nieadekwatne do sytuacji jak mamy w kraju. Nasze 300 $ przypadajce na pacjenta jest sum mieszn w porównaniu z $ w U.S.A. Natomiast poziom leczenia ma by ten sam. Oczywicie jest to nierealne, ponad polskie moliwoci i nie tylko finansowe. Wynik za 2001 rok pozwala nam zgodnie z opini biegłego rewidenta funkcjonowa nadal, ale od razu nasuwa si pytanie co dalej. Widzimy teraz wyranie, e nie wszystko da si zrealizowa. Naszym załoeniem jest przede wszystkim uwiadomienie pracownikom, e ich miejsca pracy s bezpieczne. Natomiast oni sami wiedz, e zadania jakie przed nimi stoj s coraz wysze, a pienidze, które im proponujemy za prac s niekoniecznie nawet te same. Ubolewam nad zwolnieniami, e pracownicy maj bardzo duo pracy i oddziały s przecione, niektóre nie maj pacjentów w dostatecznej iloci, ale niestety wymogi jakie stawia przed nami fundusz, spełnienia procedur na poszczególnych oddziałach s takie, e niestety płaci si równie za gotowo, czyli za czuwanie nie zalenie od tego czy ten pacjent jest czy tez nie. Jak kady Dyrektor te chciałbym aby nasz szpital wiecił przykładem dla całego Podkarpacia, ale zadania jakie stawia si przed nami s zbyt wygórowane w stosunku do przekazywanych na ten cel rodków. Obnianie kosztów, które musi teraz nastpi, jest konieczne dla samych rodków wynikajcych z kontraktu na 2004 r. jestemy niestety ofiarami tego systemu i miejmy nadziej, e system przewidziany na 2005 rok bdzie bardziej realny. Polska słuba zdrowia potrzebuje wsparcia samorzdów, organu załoycielskiego, a moe nawet Unii Europejskiej. Dzikuj i prosz o pytania. 14

15 Pytania: Radny Adam Chlebowski słuchajc wystpienia Pana Dyrektora stwierdzam, e jest to wystpienie naukowe, bo zasłanianie si sprawami unijnymi, dolarem nie jest na miejscu, bo kady z nas wie jakie jest nasze miejsce w szeregu. Mnie interesuj najbardziej sprawy wyłcznie kolbuszowskiej placówki zdrowia. W minionym roku otrzymalimy plan naprawczy restrukturyzacji ZOZ. Co Panu Dyrektorowi udało si dotd zrealizowa z tego planu? Po drugie czy Pan podejmujc działania współpracuje chocia z ordynatorami? Chciałbym zna równie opini zwizków zawodowych na temat osoby i działa Pana Dyrektora? Samorzd powiatowy pomaga ZOZ w Kolbuszowej jak tylko moe. Jak bdzie rozdzielona dotacja udzielona jednostce? Mnie nie interesuj sprawy wiatowe tylko naszego ZOZ. Dyrektor Zbigniew Strzelczyk Prosz Pana, do mnie interesuj, a to, e Pana nie interesuj, to jest Pana problem. Odnonie współpracy z ordynatorami czy te zwizkami zawodowymi to powiem Panu, e spotykam si z ordynatorami jak równie z kierownikami poszczególnych placówek. Odnonie współpracy ze zwizkami zawodowymi, to mamy bardzo ciki czas, a zwizki wykazuj duo zrozumienia. Jeeli kto myli, e ta współpraca le si układa to jest w błdzie. Wydaje mi si, e zwizki zawodowe w naszym zakładzie s w sposób perfekcyjny informowane o sytuacji w zakładzie. Przedstawiciele zwizków zawodowych, izb lekarskich, pielgniarskich brały udział w niemal comiesicznych posiedzeniach Rady Społecznej ZOZ. Na tych posiedzeniach poruszane s wszelkie problemy zwizane z naszym funkcjonowaniem. S równie zapraszani przedstawiciele poszczególnych gmin. Spotykam si te z pracownikami, na co powicam kilka godzin dziennie. W 2003 roku opracowałem plan naprawczy, który zakłada nie tylko obnienie kosztów funkcjonowania, ale równie zwikszenie przychodu zakładu. Jestemy przedsibiorstwem, które zarabia na wiadczeniu usług medycznych lub te nie zarabia. adne przedsibiorstwo nie moe si rozwija jeli nie ma wystarczajcych na to rodków, a tak postpuje NFZ. On obnia nam rodki zamiast dodawa, dlatego nie moemy zrealizowa drugiej czci planu. Udało nam si zwikszy liczb łóek w ZOL z 15 do 30, bo przenielimy go w miejsce chirurgii, urologii, która została połczona z oddziałem zabiegowym i oddziałem chirurgicznym. Ju teraz widzimy, e zespół chirurgiczno urologiczny, który na koniec lutego bdzie bardzo podobny do zespołu samego oddziału chirurgicznego promuje te same procedury z pozytywnym skutkiem, dlatego mona było wprowadzi do oddziału urologicznego duy ZOL, 30 łókowy z moliwoci dalszego rozwoju. Jeeli NFZ obnia w budecie zapłat za jednego pacjenta z 62 do 57 zł za dob, to praktycznie 30 łóek razy 3 zł to jest 90 zł dziennie. Bdziemy si uwanie przygldali temu oddziałowi, bo zapotrzebowanie na tego typu zakład opiekuczo - leczniczy jest coraz wiksze. W planie dostosowawczym była równie redukcja i atestacja stanowisk pracy. To dokonywało si na pocztku tamtego roku i trwa nadal. Wynikiem tego jest 15

16 spadek zatrudnienia pracowników, ale logiczny spadek i mona dokona to tam gdzie si to opłaca. Restrukturyzacja, która powinna odbywa si w kadym szpitalu dotyczy kosztów funkcjonowania tego szpitala. W tym wzgldzie bardzo duo zaley od ordynatorów i współpracujcego personelu i nie tylko lekarzy. Pielgniarka jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania całego zespołu. To ordynator powinien wiedzie o tym, e to od niego zaley czy pielgniarka bdzie miała prac. Bez niej prawidłowe działanie oddziału jest niemoliwe. Zmniejszamy liczb zatrudnionych w poszczególnych działach pomocniczych. Obecnie trudno stwierdzi czy si to opłaca. Remontujemy szpital, oddział po oddziale, przecie ma on ju 30 lat. Udało nam si zorganizowa inny system pracy w pogotowiu ratunkowym, zdecydowanie lepszy i niekoniecznie przynoszcy straty, jak to było w ubiegłym roku. POZ, które stanowi kontrol z opieki całodobowej po godzinie 18:00 dalej nie maj odbicia w kontrakcie w NFZ. To te musimy zakontraktowa. NFZ przewiduje całodobow opiek medyczn, wyjazdow w karetkach łcznie z ambulatorium po godzinie 18:00 do 8:00 rano. Transport pacjenta 8 zł na rok. Nasz szpital moe funkcjonowa, nawet po wejciu do Unii Europejskiej. Kwalifikacje personelu s zdecydowanie wysokie, pozwalajce na przyjmowanie pacjentów nie tylko z pierwszym stopniem referencyjnoci, ale take ze stopniem wyszym. Czy NFZ bdzie chciał płaci za wyszy stopie referencyjnoci to tego nie wiemy. Naley zda sobie spraw równie z tego, e ginekologia i połonictwo w całym kraju przynosi straty, dlatego, e coraz mniej dzieci si rodzi, a po drugie tych oddziałów utworzono kiedy bardzo duo, a na obecne warunki za duo. Po kontroli NIK okazało, e niektóre z nich s obłoone tylko w 20 %. W naszym szpitalu ten oddział nie przynosi zysków, ale zastpowanie go dzisiaj innym oddziałem jest jeszcze za wczenie. Na tym oddziale połczylimy pewne grupy do wspólnej pracy by zmniejszy koszty jego funkcjonowania i przy niewielkiej liczbie pacjentów pozwoli to nie przynosi zbyt wielkich strat. Musimy liczy si z tym, e nasz szpital bdzie potrzebował innych oddziałów i tego oczekuje od nas społeczestwo. Dalsza likwidacja jest najlepszym rozwizaniem. Moim zamierzeniem na ten rok było zakontraktowanie nowego oddziału, który nazywałby si oddziałem rehabilitacji. Wszystko jednak kosztuje. Dzisiaj realizujemy oddział, który właciwie bdzie oddziałem ratownictwa medycznego. Planujemy równie w przyszłoci stworzy OIOM, który jest teraz kontraktowany w wikszych szpitalach w Polsce. Ja pozwoliłem sobie zorientowa si co do tworzenia i funkcjonowania OIOM-u, i jak pastwo ju wiecie nie jest kontraktowany w szpitalach powiatowych, a na pewno nie w takich jak nasz. My ponosimy te koszty nadal i musimy nimi obcia oddziały, które skierowały pacjenta na OIOM. Jeli chodzi o OIOM to jest okrelana w skali, wg której 28 pkt to sygnał, by pacjent znalazł si w szpitalu wojewódzkim. Te 28 pkt to s potne koszty. W tej chwili mamy pacjentów na OIOM-ie, któremu wg tej skali mona przydzieli pkt. Dlatego, e szpitale wojewódzkie i kontrakty s na tyle 16

17 niewielkie, e nie s w stanie przej naszych pacjentów. Za jednego pacjenta, którego wysłałem 3 stycznia do Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie na OIOM dostalimy rachunek w wysokoci zł. To mieszne by szpital szpitalowi przysyłał rachunek za leczenie pacjenta, którego właciwie on powinien leczy. W tej sytuacji w obawie przed kosztami, sami staramy si leczy tego pacjenta ponoszc wysokie koszty, na które nie moemy liczy, e zostan nam zwrócone. Radny Zbigniew Lenart Dlaczego Pan program dostosowawczy zakłada tylko likwidacj, a nie uzdrawianie? Dyrektor Zbigniew Strzelczyk Odnonie wypowiedzi Pana Lenarta, e tylko wszystko si likwiduje. Niczego takiego si nie likwiduje, co najwyej przenosi lub restrukturyzuje. Natomiast likwidacja w dosłownym tego słowa znaczeniu nie nastpuje. Rozwój polega na tym m.in., e z 15 łóek na oddziale ZOL zrobiło si 30 i tyle zakontraktowano. Natomiast przeniesienie oddziału urologicznego nie jest jego likwidacja, jest racjonalizacja działa zabiegowych w oddziale zabiegowym przy obsłudze jednego bloku operacyjnego. Natomiast co do poradni, która to została przeniesiona do Przychodni Nr 2, nastpiło przeniesienie, a nie likwidacja. Radny Adam Chlebowski nie jestem zadowolony z odpowiedzi udzielonej przez Pana Dyrektora. Mam jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób Pan zabezpieczy rodki na proces, skd Pan wemie pienidze? Dyrektor Zbigniew Strzelczyk uwaam, e jest to pytanie, które nie jest powane w tej chwili, dlatego, e najpierw trzeba przegra proces, a ja jeszcze nie przegrałem. Radny Władysław Mytych Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Zapoznałem si z informacj, która została przedłoona. Interesuje mnie jeszcze wiele spraw. Prosz o jej wyjanienie i uzupełnienie. Otrzymał Pan Dyrektor w roku ubiegłym zł z NFZ i domylam si, e s one na usługi, które Pan zamówił. Na ile te rodki i wiadczone za to usługi zapewniły zapotrzebowanie szpitala jeli chodzi o poszczególne oddziały, a nie ma tego w przedłoonej informacji? Druga sprawa to ile mamy specjalistów na poszczególnych oddziałach z jedn, dwoma i wyszymi specjalizacjami? Jak wyglda przygotowanie zespołu, personelu pomocniczego z tego wzgldu, e były zwolnienia? Brakuje mi informacji wykorzystania łóek na poszczególnych oddziałach. Chciałbym wiedzie jak to wyglda, jaki ma wpływ na koszty, na wyniki szpitala, które oddziały maj najlepsze wyniki w 2003 roku? Sprawa wykorzystania łóek i ambulatorium jest bardzo istotna. Chc wiedzie jak wyglda faktyczna sytuacja finansowa SP ZOZ? Interesuje mnie równie wyposaenie specjalistyczne szpitala, na jaki rodzaj bada mog liczy mieszkacy powiatu, aby nie trzeba było odsyła ich do Rzeszowa? Teraz czsto si to zdarza, a my jako powiat na tym tracimy. Pan Dyrektor mówi, e rzd nie daje na słub zdrowia, a jak to wyglda wszyscy wiemy z mediów. Tak my moemy pomóc jako powiat Dyrektorowi i na co mog liczy nasi mieszkacy, 17

18 to byłoby to istotne w perspektywie biecego roku, ale dobrze porówna to z rokiem ubiegłym. Co naleałoby poprawi zarówno w funkcjonowaniu szpitala od strony organizacji technicznej, medycznej tak by wszyscy byli zadowoleni z dobrego funkcjonowania szpitala? Prosz o szczegółowe przedstawienie rodków finansowych. Dyrektor Zbigniew Strzelczyk Wszyscy lekarze, którzy u nas pracuj s dobrzy i mieszkacy mog liczy na nich jak równie na lekarzy, którzy do nas przyjedaj i to było tzw. pozyskanie fachowców. Sprzt medyczny, który mam obecnie na pewno podstawow opiek na poziomie szpitala pierwszej referencyjnoci gwarantuje. Na pewno przydałby si, jak w kadym szpitalu sprzt droszy bardziej specjalistyczny, który pozwoliłby wykonywa drosze zabiegi medyczne. Naley wzmocni to co ju mamy, jak równie, zdoby nowe. Ale z czego mamy to robi? Czy z biecych usług ze zmniejszonego kontraktu czy pozyskiwa rodki z innych ródeł? Ale musimy to robi. Do kadego kontraktu z NFZ musimy przedstawi sprzt, a ten z kolei musi mie atesty, bo w przeciwnym razie fundusz nie uzna nas za partnera usług medycznych. Pacjenci, którzy od nas odchodz zawsze bd. Jedni odchodz, inni przychodz, ale naleałoby zrobi wszystko by pacjent pozostał w Kolbuszowej, chocia niekoniecznie dostaniemy za niego pienidze. Sprzt, który pozyskalimy w zeszłym roku bdzie słuył przyszłoci do wzmocnienia oddziału ratownictwa medycznego. Sprzt ten podniósł amortyzacj o zł. nie wiem do koca czy jest sens zakupu nowego sprztu, bo wzrosn koszty amortyzacji. Mimo, e pomaga pacjentom ostatecznie nie przynosi dochodu. Radny Władysław Mytych ja pytałem o wykorzystanie łóek na poszczególnych oddziałach, oczekuj równie szczegółowych odpowiedzi na moje konkretne pytania. Dyrektor Zbigniew Strzelczyk chirurgia-49 łóek, wykorzystanie bardzo dobre, ale za mało operatywny, a płaci si za operatywno. To jest oddział zabiegowy, a pacjent nie operacyjny jest bardzo nisko opłacalny. Oddział ginekologiczno-połoniczy i noworodkowy jest niewielki wskanik wykorzystania łóek i jest dochód. Ruch pacjentów zdecydowanie lepszy. Pediatria tu mona powiedzie, e si poprawiło, jest dobrze obłoony. W ZOL mamy tam zakontraktowane 30 łóek i mamy 30 pacjentów i cigle przynosi zyski. Istnieje tez potrzeba rozbudowy interny. Specjalistka w tej chwili albo jest rozliczana etatowo albo kontraktowo. Radny Adam Chlebowski Pan na pocztku witał przedstawicieli rónych instytucji, m.in. przedstawicieli zwizków zawodowych ZOZ. Jeli s, to chciałbym zna ich zdanie na poruszane tu tematy. Przewodniczcy Józef Kardy w statucie jest jasno okrelone, e najpierw wypowiadaj si osoby z Rady, a dopiero potem inni. Pierwsi s Radni. Jeli nie ma pyta, to prosimy o głos naszego gocia Pana Jerzego Biesiadeckiego. Pan Jerzy Biesiadecki Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado. Chciałbym przede wszystkim podzikowa za zaproszenie na dzisiejsz Sesj. Ja chc si 18

19 odnie do działa Pan Strzelczyka w 2003 roku w ZOZ. W ubiegłym roku w czerwcu na posiedzeniu Rady Powiatowej SLD przyjlimy stanowisko, e si co złego dzieje w tej placówce. Takie sygnały dostawalimy od mieszkaców powiatu i od samych pracowników. Opracowane stanowisko w tej sprawie wysłalimy do Starosty, który nie zareagował. W czerwcu chciałem te skontaktowa si z Dyrektorem Strzelczykiem na temat sytuacji w ZOZ. Pan Strzelczyk wyraził ch spotkania, a potem odmówił. Po ukazaniu si listu otwartego na temat ZOZ równie wysłalimy swoje stanowisko do Starosty i Przewodniczcego Rady Powiatu. Przewodniczcy odpisał, e jest troska starostwa, Rady o szpital kolbuszowski, e bdzie program naprawczy, e działa Społeczna Rada SP ZOZ. Prosz pastwa nie oszukujmy si. Do dzi nie ma konkretnego programu naprawczego, z dnia na dzie jest coraz gorzej w tej jednostce, a ta Społeczna Rada to jest fikcja, bo nic nie moe zrobi. Nasuwa si pytanie czy Starostwo chce broni szpitala czy nieudolnego Dyrektora tej placówki? Ja wiem dlaczego broni si Dyrektora. Tam zwalniano ludzi z pracy, specjalistów, sanitariuszy. W tym czasie przyjto osob, która nie posiada adnego wykształcenia, a co wicej naduywa alkoholu, ale był to szwagier Pana Starosty, nastpnie załatwienie mieszkania. Dzi Pan Strzelczyk wzmocnił swoja pozycj, natomiast bardzo stracił Pan Starosta w obliczach mieszkaców powiatu i pracowników jednostki. Szpital budowało całe społeczestwo Kolbuszowej. Dzi pan dyrektor chce zmienia Konstytucj. Był Pan słabym pracownikiem IGLOOPOL-u, słabym pracownikiem GS-u, a jakim jest Pan pracownikiem ZOZ? Nic Pan konkretnego nie powiedział, a oburza si Pan na tych, którzy zadaj Panu pytania. Jest ciko, ale wiele placówek dobrze funkcjonuje w zaistniałych okolicznociach. Pod Pana kierownictwem ten szpital; nigdy nie wyjdzie z zapaci jaka jest. Tam panuj terror, na dzie dzisiejszy pracownicy si nie odzywaj, nie chc, bo si boj. Mówi Pan co likwidowa, a co kontynuowa, a przecie wszystko Pan likwiduje. Tam s potrzebne radykalne ciecia, a Pan powinien mie troch ambicji i sam zrezygnowa z tego stanowiska. Przewodniczcy Józef Kardy Panie Przewodniczcy szkoda, e nie był Pan obecny na Sesjach poprzedniej kadencji Rady Powiatu, wówczas to dopiero gloryfikowano Pana Dyrektora Strzelczyka. Zastalimy sytuacj jak mamy i staramy si jak moemy. Uwaam, e pewne Pana argumenty s przesadne. Zarzd Powiatu przekazał due kwoty pienidzy na ratowanie szpitala. Starosta Bogdan Romaniuk Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, z trudem wywalczona demokracja pozwala by takie głosy na dzisiejszej Sesji padły. Jeeli chodzi o szpital to rzeczywicie takie pisma ze strony SLD w Kolbuszowej były przysłane. Przyznaj, e nie odpowiedziałem na nie, ale sugestia tam zawarta posłuyła Zarzdowi i mnie jako Starocie do podjcia zdecydowanych kroków, by wyprowadzi szpital na prost drog. I stwierdzam z pełna odpowiedzialnoci, ze takie sygnały ju do nas docierały. Informowalimy o tym na posiedzeniu Społecznej rady ZOZ, na Komisji 19

20 Finansowej. Staramy si skorzysta z termomodernizacji i dociepli szpital. Dyrektor współpracuje z Zarzdem Powiatu, co miesic s składane dokładne analizy sytuacji finansowej szpitala i tak jak Pan Przewodniczcy wspomniał równie i Radzie Powiatu zaley istnieniu i dobrym funkcjonowaniu szpitala. Nie mona powiedzie, e wszystko jest w porzdku, ale nie jest tragicznie. Potrzebna jest restrukturyzacja i ciecia. Sprawa ZOZ to priorytet w działaniach Starostwa. Jeli chodzi o zatrudnienie wymienionej osoby, to ja ju wypowiadałem si na ten temat na łamach prasy. Chc tylko doda, e w cigu roku Zarzdowi i mnie jako Starocie udało si zatrudni ok. 100 osób, a rodzina Starosty to tez obywatele tego powiatu. Jeeli ta rodzina ma 5 dzieci, to jest rzecz normalna, e im te naley pomóc. Pomagałem wszystkim ludziom, którzy s w cikiej sytuacji. Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej Józef Fryc Panie Przewodniczcy, wysoka Rado. Wystpujc jako członek Społecznej Rady ZOZ chc powiedzie, e nie jestem tylko pracownikiem ochrony. Jestem równie Wiceprzewodniczcym Rady Miejskiej, jestem omioletnim członkiem tej Rady, dlatego myl, e przez tak długi czas nabrałem dowiadczenia. Myl, e najwaniejsze dla powiatu i dla miasta, poniewa w Radzie Społecznej SP ZOZ jestem jego przedstawicielem, jest ratowanie tej placówki i osób tam zatrudnionych. Szpital Kolbuszowski jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej jeli chodzi o długi, ale to s równie długi pastwa. Nie ma jednak nic waniejszego dla Rady Społecznej ZOZ jak utrzymanie szpitala. Mieszkacy miasta i gminy Kolbuszowa mog czu si bezpiecznie pod Dyrekcj Pana Strzelczyka. Przewodniczcy Józef Kardy dzisiejsza debata i wpisanie do planu obrad Rady Powiatu, do prac komisji co kwartał informacji o funkcjonowaniu szpitala jest powinnoci Rady. Udzielam głosu Radnemu Panu Mieczysławowi Maziarzowi. Radny Mieczysław Maziarz szpital istnieje ju trzeci rok. gdyby nie kotłownia, która jest wybudowana i zanieczyszczenia ekologiczne, które powodowała poprzednia, to szpital na pewno zostałby zamknity. Nie spełnialimy adnych wymogów, a kary za zanieczyszczanie s tak due, e nie byłoby nas finansowo sta utrzyma szpital. Uwaam, e Dyrektor Strzelczyk sprawuje swoj funkcje bardzo dobrze. Ja na skutek Pastwa działa straciłem duo pacjentów co wie si równoczenie ze strat rodków finansowych. jak przyjmowałem ok pacjentów tak teraz ta liczba została mi ograniczona do pok osób. Jeli chodzi o oddział dializoterapii to stracilimy ok. 8 mln zł, poniewa liczba wykonywanych zabiegów tego typu obniyła si o ok. 2000, a kady po 400 zł. uwaam, e tutaj działa opozycyjna siła, która niszczy nasz słub zdrowia. Przewodniczcy Józef Kardy udzielam głosu Radnemu Panu Władysławowi Mytychowi. 20

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r.

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. I. Ustawowe zadania Powiatu Kieleckiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w okresie stycze- grudzie 2005 r. były realizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2004 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Leszno 02.12.2004 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I RO ZWIZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r.

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Projekt Cz 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO Załcznik do Zarzdzenia nr RAG. 0050.23.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 18 marca 2013 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO Załcznik do uchwały Nr...Rady Miejskiej Leszna z dnia... 2004 roku KOMISJA BEZPIECZESTWA I PORZDKU WSPÓLNA DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA. Załcznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XLII/454/06 z dnia 3 marca 2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty)

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Mgr in. Marian Maka MINISTERSTWO TRANSPORTU Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Arystoteles stwierdził pastwo jest wspólnot równych, majc

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17/2010 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 17/2010 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2010 r. Protokół Nr 17/2010 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzili: Wacław Krawczyk Andrzej Radwaski Roman Konieczny Krystyna Chrzszcz Marian Kunc Stanisław

Bardziej szczegółowo

Kryteria i procedura oceny wniosków. o przyznanie uywanego samochodu ratownczo-ganiczego

Kryteria i procedura oceny wniosków. o przyznanie uywanego samochodu ratownczo-ganiczego Załcznik do uchwały Nr 132/05 Zarzdu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2005 roku Zarzd Województwa Małopolskiego Kryteria i procedura oceny wniosków o przyznanie uywanego samochodu ratownczo-ganiczego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH 2005 roku CELE MIEJSKIEGO PROGRAMU: I. Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzalenionych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Nr AW.0941-1/2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 Informacje istotne dla

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo