DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 197 (15500) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) powitania brytyjskiej monarchini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 197 (15500) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) powitania brytyjskiej monarchini"

Transkrypt

1 WTOREK 17 PAèDZIERNIKA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 197 (15500) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Królowa Wielkiej Brytanii na Litwie Historyczna wizyta W NUMERZE Dzieƒ papieski W ogromny dzwon 4 Habemus Papam! radoênie brzmia o z okien Watykanu 16 paêdziernika 1978 roku. Pierwszy raz w historii KoÊcio a na Tronie Apostolskim zasiad Polak Karol Józef Wojty a. PraworzàdnoÊç SzybkoÊç i alkohol 5 Wizyta królowej El biety II jest pierwszà w historii paƒstwowà wizytà brytyjskiego monarchy do regionu ba tyckiego DziÊ oficjalnà wizyt paƒstwowà na Litwie rozpoczyna królowa Wielkiej Brytanii El bieta II. Historyczna dla Litwy i Wilna wizyta zawiera niezwykle intensywny program: oficjalne powitanie w Pa acu Prezydenckim, spotkanie z Valdasem Adamkusem, z o enie kwiatów na Cmentarzu Antokolskim, wizyta i przemówienie w Sejmie, uroczysty obiad w Ratuszu Wileƒskim oraz wizyta na Uniwersytecie Wileƒskim. Program jednodniowej oficjalnej Dominik z Wincukiem w widowisku jubileuszowym JeÊli Wileƒszczyzna to tylko z Tobà Jubilat Dominik Kuziniewicz najpierw wyszed na scen w roli Zag oby. I by to niegdyê poczàtek ycia scenicznego Fot. Marian Paluszkiewicz (Reporta z widowiska jubileuszowego czytajcie na str. 6) wizyty brytyjskiej monarchini na Litwie zakoƒczy uroczysta kolacja w Pa acu Prezydenckim, która zostanie wydana przez Valdasa Adamkusa i Alm Adamkienò na czeêç królowej. Królowa El bieta II przyby a na Fot. archiwum i Marian Paluszkiewicz Litw wczoraj wieczorem, w towarzystwie m a ksi cia Edynburgskiego Filipa Mauntbatena. Ceremonia oficjalnego powitania brytyjskiej monarchini odb dzie si dziê rano na placu przed Pa acem Prezydenckim. (Dokoƒczenie na str. 2) Znane sà straty w wyniku po aru w rafinerii 130 mln litów posz o z dymem Straty spowodowane po- arem w rafinerii MaÏeiki nafta mogà wynosiç od 62 do 131 mln litów. SpecjaliÊci podliczyli, e ogieƒ strawi te 105 mln litów prognozowanych zysków. Chocia produkcja paliwa w rafinerii spad a prawie o po ow w porównaniu z sytuacjà sprzed po aru, zdaniem powo anej komisji rzàdowej ds. nadzwyczajnych, sytuacja nie kwalifikuje si do ekstremalnej. Likwidacja skutków potrwa DziÊ zak ady przetwarzajà dziennie do 15 ton surowca. Przed po arem w ubieg y piàtek dzienna norma wynosi a prawie 27,5 ton. Likwidacja skutków po aru potrwa miesiàce. Swoje moce produkcyjne po po arze fabryka odzyska dopiero po up ywie 6-9 miesi cy. Wprawdzie sama fabryka niewiele straci, bo jak podaje jej kierownictwo, ca y majàtek, jak te straty finansowe w wyniku wstrzymania produkcji by y ubezpieczone. Wi c straty spowodowane po arem i te majàtkowe, i te finansowe pokryjà zak ady ubezpieczeniowe. Po ar techniczny czy dywersja? Tu po zapaleniu si jednego z urzàdzeƒ w MaÏeiki nafta zarówno kierownictwo zak adu, jak te przedstawiciele rzàdu mówili jednog oênie o technicznych przyczynach po aru. DziÊ pojawi a si, przewa nie wêród polityków, wersja dywersyjnego charakteru ognia w rafinerii. Wczoraj Andrius Kubilius, pose na Sejm nazwa co najmniej dziwnym zbiegiem okolicznoêci wybuch po aru w rafinerii i otwarte zapewnienia przedstawicieli rosyjskiej Dumy, e litewskie zak ady b dà mia y powa ne k opoty z funkcjonowaniem, poniewa, jak mówià Rosjanie, Litwa pope ni a strategiczny b àd sprzedajàc rafineri polskiemu PKN Orlen, a nie któremuê z rosyjskich gigantów naftowych. (Dokoƒczenie na str. 2) W tym roku w rejonie solecznickim dosz o do 9 wypadków, w których zgin li ludzie. Policjanci z drogówki nie pami tajà jednak, eby w ciàgu dwóch dni zgin o a 6 osób, a 6 zosta o rannych. Spo eczeƒstwo Sport Sentencja 7 Kasztany i kasztaniàtka Nadesz a jesieƒ: pi kna, z ota, s oneczna i ciep a. Opadajà z drzew dorodne kasztany i ma e kasztaniàtka. W tej to w aênie z ocistej atmosferze w minionà niedziel zjecha o si wiele osób, zaproszonych goêci do Pren w rejonie Êwi ciaƒskim na doroczne do ynki. 9 Amerykanie za s abi Litewscy mocarze odnieêli bardziej ni przekonujàce zwyci stwo w pojedynku z si aczami z USA, których w koƒcu tygodnia w sto ecznej arenie Siemens pokonali z wynikiem 24,5:3,5. Wol b dy entuzjasty od oboj tnoêci m drca. Anatole France

2 2 KRAJ Kalejdoskop aktualnoêci Dzia alnoêç komisji wzbudza nieufnoêç prezydenta Prezydent Valdas Adamkus prosi Sàd Konstytucyjny o objaênienie uchwa y tego sàdu, dotyczàcej powo ywanych tymczasowych sejmowych komisji Êledczych oraz ich dzia alnoêci. Zdaniem Adamkusa, sejmowa kontrola i nadzór instytucji w adzy wykonawczej sà g ównà cechà demokratycznego paƒstwa. Prezydent ma jednak wàtpliwoêci co do tego, czy dosyç efektywnie i celowo Sejm korzysta z nadanych mu przez Konstytucj i prawo pe nomocnictw kontroli parlamentarnej w badaniu spraw wyjàtkowej wagi. Nadzieje dyplomaty USA Wysokiej rangi dyplomata amerykaƒski spodziewa si, e nastanie dzieƒ, gdy obywatele Litwy b dà mogli udawaç si do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Zast pca sekretarza stanu USA na Europ i kraje Eurazji Daniel Fryd w Waszyngtonie powiedzia dziennikarzom, e niektóre paƒstwa, w których sporo obywateli w swoim czasie nie otrzymywa o wiz USA, obecnie dopi o tego, aby ta liczba nie przekracza a 3 proc. Nie wàtpi, e Litwa, Polska oraz inne paƒstwa osiàgnà to samo w odpowiedzi na pytanie BNS powiedzia ambasador USA w Warszawie Fryd. Dyplomata doda, e t spraw traktuje z osobistà sympatià, poniewa pochodzàcy z Polski i przyby y do USA jego dziadek nigdy nie otrzyma by amerykaƒskiej wizy. We frakcji Partii Pracy przewidywane sà zmiany W znacznie okrojonej sejmowej frakcji Partii Pracy przewidywane sà zmiany. Zaledwie przez kilka miesi cy pe niàcego obowiàzki starosty frakcji Jonasa Pinskusa wkrótce mo e zastàpiç nowy lider partii K stutis Dauk ys. Jak si twierdzi, wybory nowego kierownictwa frakcji majà si odbyç w ciàgu najbli szych 2-3 tygodni. Wed ug nieoficjalnych danych, we frakcji Partii Pracy roênie niezadowolenie z tego powodu, e Pinskus nie potrafi utrzymaç pos ów, którzy w ciàgu ostatnich kilku miesi cy przeszli do innych frakcji. Au treviãius rzuca r kawic Zuokasowi Przewodniczàcy Zwiàzku Libera ów pose Petras Au treviãius zamierza rzuciç wyzwanie obecnemu merowi stolicy, liderowi liberalnych centrystów Artapplerasowi Zuokasowi, ubiegajàc si o stanowisko mera. Na sobotnim posiedzeniu Rady Zwiàzku Libera ów zostali wytypowani liderzy kandydatów w wyborach do samorzàdów w najwi kszych miastach kraju. Au treviãius b dzie figurowa jako pierwszy na liêcie kandydatów libera ów w Wilnie, europarlamentarzysta Eugenijus Gentvilas w K ajpedzie. Azyl dla Babenki przyznany zgodnie z prawem Rosyjski bankowiec Jurij Babenko otrzyma azyl polityczny na Litwie wczoraj G ówny Sàd Administracyjny Litwy zadecydowa, e temu obywatelowi Rosji azyl udzielony zosta s usznie. Decyzja tego sàdu jest ostateczna i nie podlega zaskar eniu. Adwokat Babenki Vitoldas Petraviãius powiedzia, e po tym orzeczeniu sàdowym Sàd Apelacyjny Litwy powróci do sprawy ekstradycji Babenki. Na razie by y bankowiec przebywa w areszcie Êledczym na ukiszkach. Oskar ony o roztrwonienie i przyswojenie 333 mln rubli (oko o 33 mln Lt) by y szef banku twierdzi, e w Rosji by by przeêladowany z powodów politycznych. Hojniejsi mieszkaƒcy Mieszkaƒcy Litwy w 2006 r. na pomoc i dzia alnoêç dobroczynnà przeznaczyli przesz o 40 mln Lt o 11 proc. wi cej ni w roku Cz Êç ubieg orocznego podatku dochodowego na cele dobroczynne w tym roku przeznaczy o oko o 400 tys. mieszkaƒców kraju o 8,1 proc. wi cej ni rok temu, informuje Paƒstwowa Inspekcja Podatkowa. Liczba osób korzystajàcych z pomocy w ciàgu roku wzros a o 1 tys. do 10 tys. Ustawa o podatku dochodowym zak ada, e mieszkaƒcy Litwy na pomoc i cele dobroczynne mogà przeznaczyç do 2 proc. rocznej sumy podatku dochodowego. BNS Adres redakcji Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax Redaktor naczelny Robert Mickiewicz (tel , Dziennikarze: Krystyna Adamowicz Aleksander Borowik zast. red. nacz. (tel ), Anna Cebula Helena G adkowska, Sabina Juchniewicz, Witalis Masenas Stanis aw Tarasiewicz Marian Paluszkiewicz fotoreporter Wspó pracownicy: Danuta Kamilewicz, Jadwiga Podmostko, Jan Sienkiewicz, Alina Sobolewska, Julitta Tryk Sekretariat: Wanda Zajàczkowska tel ), Zygmunt danowicz tel ) sekretarze odpowiedzialni, Daniel Mackiewicz zast. sekr., Alina Baniukiewicz, Edgar Jarmo owski amanie komputerowe, Lucja Stankevičiūtė projektant graficzny, Walentyna Ma ul, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umacz, Bronis awa Michaj owska, Iwona Aleksandrowicz styl-korekta Zbigniew Markowicz promocja (tel ), Dariusz Guszcza, Weronika Wojsznis reklama (tel , Jolanta Osoba kier. dzia u projektów, Andrzej Podworski kolporta -prenumerata (tel , Nak ad egz. Materia ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Za treêç og oszeƒ redakcja nie odpowiada. Opinie Czytelników zawarte w ich listach nie zawsze sà zbie ne z opinià redakcji. Sekretarz odpowiedzialny wydania Zygmunt danowicz Wydawca Vš Į Kurier Wilenski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie ISSN Akademia i wystawa w ho dzie Janowi Paw owi II Rocznica naszego patrona Królowa Wielkiej Brytanii na Litwie Historyczna wizyta (Dokoƒczenie ze str. 1) W Pa acu Prezydenckim odb dzie si dwustronne spotkanie prezydenta i królowej El biety II, po czym w towarzystwie Valdasa Adamkusa oraz Almy Adamkienò para królewska uda si na Cmentarz Antokolski, gdzie z o y wieniec na grobach poleg ych przy odzyskaniu niepodleg oêci Litwy. Królowa spotka si równie z rodzinami poleg ych, z o nierzami armii litewskiej, uczestnikami misji mi dzynarodowych, w jakich uczestniczy Litwa. Podczas przywidzianej na dziê wizyty w Sejmie litewskim królowa zwiedzi wystaw fotograficznà, poêwi conà 15 rocznicy odzyskania przez Litw niepodleg oêci, a tak e wystawy poêwi conej 15-leciu wznowienia stosunków dyplomatycznych pomi dzy Litwà a Wielkà Brytanià. W Sejmie litewskim królowa Wielkiej Brytanii El bieta II wyg osi jedno z najwa niejszych przemówieƒ, przewidzianych na wizyt w trzech krajach ba tyckich. Zgodnie z skrupulatnie ustalonym programem wizyty, po wyg oszeniu przemówienia w Sejmie El bieta II uda si na Plac Ratuszowy w Wilnie, gdzie spotka si z mieszkaƒcami miasta. Po obiedzie w Ratuszu królowa zwiedzi Uniwersytet Wileƒski, gdzie zapozna si z osiàgni ciami nauki litewskiej i otworzy Forum Studentów i M odych Naukowców Kawiarnia Nauki. Jutro o godzinie 11 para królewska odleci do Rygi. El bieta II Windsor Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. Wizyta królowej El biety II na Litw, otw i Estoni jest pierwszà w historii paƒstwowà wizytà brytyjskiego monarchy do regionu ba tyckiego. W.M. Urodzona 21 kwietnia 1926 roku w Londynie, królowa Wielkiej Brytanii z dynastii Windsor, koronowana 2 czerwca Córka króla Jerzego VI i jego ony El biety Bowes-Lyon zwanej Królowà- Matkà. Oprócz bycia królowà Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej, El bieta II jest równie g owà 15 innych paƒstw: Antigui i Barbudy, Australii, Bahamów, Barbadosu, Belize, Grenady, Kanady, Jamajki, Nowej Zelandii, Papui-Nowej Gwinei, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadynów, Tuvalu i Wysp Salomona. Sprawuje funkcje reprezentacyjne, jest nominalnà g owà KoÊcio a anglikaƒskiego. Litewska krew? Jak pinformowa a prasa litewska, w wenach królowej El biety II p ynie tak e litewska krew, za co Litwini powinni byç wdzi czni Zofii córce króla Polski i Wielkiego Ksi cia Litewskiego Kazimierza ( ). Zofia wysz a za mà za przedstawiciela dynastii Hohencolernów i wyjecha a do Brandenburgu. Kobieca linia tej dynastii prowadzi do bezpoêrednich przodków królowej dynastii Stiuartów-Hanoverów. Dynastia Stiuart-Hanover dziê jest wskazywana we wszystkich tablicach drzewa geneologicznego El biety II. Autorem pomys u poszukiwania litewskich korzeni królowej poprzez niemieckà dynasti ksià cà Hohencolernów, która od 1415 roku rzàdzi a Berandenburgiem, jest angielski historyk Stiewen Rovel. Wed ug litewskiego historyka Alfredasa Bumblauskasa, królowa brytyjska ma przynajmniej 1 procent litewskiej krwi. Znane sà straty w wyniku po aru w rafinerii 130 mln litów posz o z dymem (Dokoƒczenie ze str. 1) W to, e nie by to samozap on, nie chce te wierzyç kierownictwo polskiego nabywcy rafinerii. O tym, bez wskazania êróde, donios a agencja BNS. Na razie na pogorzelisku pracuje komisja rzàdowa, która ma ustaliç przyczyn po aru. Swoje wnioski przedstawi do 15 listopada. Inna specjalnie powo ana komisja Uczennicom Szko y im. Jana Paw a II towarzyszy a M odzie owa Orkiestra D ta z Wilkowic GoÊcinnym wyst pem M odzie owej Orkiestry D tej z Wilkowic uczczono wczoraj w Szkole Jana Paw a II w Wilnie 28. rok pontyfikatu papie a Polaka. W aênie ten dzieƒ, 16 paêdziernika, jeden z najwa niejszych w yciu Karola Wojty y, jest czczony w szkole jako dzieƒ patrona. 30-osoba orkiestra skupiajàca m odzie ze szkó podstawowych, gimnazjów i liceów, a tak e studentów przyjecha a do Wilna w ubieg y piàtek i ju tego dnia wystàpi a w koêciele b. Jerzego Matulewicza. Spotkanie wileƒskiej i wilkowickiej m odzie y by o wspólnà wymianà anegdot, historyjek i faktów z ycia Jana Paw a II. Uczniowie wileƒskiej szko y zaêpiewali m. in. ulubionà pieêƒ Ojca Âwi tego Góralu, czy ci nie al.... By o te przypomnienie yciorysu wielkiego Polaka. W czasie jednej z w drówek po górach kardyna Karol Wojty a spotka górala, który widzàc w drowca, zapyta go, kim jest? Kardyna em! odpowiedzia zziajany Karol. Jak wyêcie som kardyna em, to jo jestem ojcem Êwi tem! t anegdot o Janie Pawle II przypomnia a solistka orkiestry Izabela Âleziona, bo w aênie dzi ki takim ciep ym opowieêciom najbardziej pami tamy, e przede wszystkim by to cz owiek z krwi i koêci. Z kolei Janina Wysocka dyrektorka szko y przypomnia a w czasie uroczystej akademii, e nauka Jana Paw a II powinna byç testamentem do wype nienia. Na ten szczególny dzieƒ uczniowie przygotowali tak e gazetki okolicznoêciowe, nauczyciele prowadzili lekcje, w czasie których mówiono o Janie Pawle II, a w trójkàcie, czyli szkolnej galerii, wspólnym wysi kiem rzàdowa ma z kolei przedstawiç wnioski o stratach, jakie spowoduje ograniczenie pracy rafinerii. Analitycy rynku paliwowego zapewniajà, e paliwa z powodu po aru w Mo ejkach nie zabraknie. Nie dajà jednak sobie g owy uciàç, e paliwo nie zdro eje. Nie wiadomo jednak, czy dro sze paliwo zrekompensuje straty bud etu z tytu u podatku z MaÏeiki nafta. Zak ady te bowiem od lat najwi cej nauczycielek Juliji Vinciunienò i Ireny Wi ckiewicz oraz uczniów powsta a wystawa ró aƒców. Udzia M odzie owej Orkiestry D tej (dzia ajàcej przy Ochotniczej Stra y Po arnej) w tej uroczystoêci to wynik kilkuletniej wspó pracy mi dzy wileƒskà Szko à Jana Paw a II a Bielsko-Bia à, w pobli u której znajdujà si Wilkowice. Dwa lata wczeêniej delegacja szko y goêci a w mieêcie nad Bia kà z okazji przypadajàcego Êwi ta Niepodleg oêci Polski. Anna Cebula Fot. autorka odprowadzajà do kiesy paƒstwowej z tytu u podatku. Nie ustajà te pog oski o tym, e Orlen b dzie chcia wycofaç si z umowy kupna przypalonej rafinerii. Kierownictwo koncernu oficjalnie zapewnia, e si nie wycofa i sfinalizuje umow przej ciem MaÏeiki nafta najpóêniej w pierwszym kwartale 2007 roku. S. T.

3 Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. KRAJ 3 Polskie przedszkole zostanie zdyskwalifikowane do grupy litewskiej Zreorganizujà tak, e a zlikwidujà! Polskie przedszkole na Rossie b dzie zamkni te, a dzieciaki pójdà do litewskiego, bo ich budynek chce zajàç prywatna szko a francuska. Decyzja wprawdzie jeszcze nie zapad a, lecz te obawy sp dzajà rodzicom sen z powiek ju od ponad roku. Majà zresztà powa ne podstawy do obaw. Kierownictwo francuskiej szko y mówi otwarcie, e za kilka miesi cy w przedszkolu zostanie tylko ich szko a. Samorzàd ma projekt reorganizacji Kierownictwo wydzia u oêwiaty sugeruje, e nie mo na mówiç o zamkni ciu przedszkola. Mówi, e b dzie to reorganizacja. Na razie jest to projekt reorganizacji przedszkola poprzez do àczenie jego do innego przedszkola powiedzia Kurierowi Julijus Skestenis, kierownik wydzia u oêwiaty sto ecznego samorzàdu. Projekt jest w stadium poczàtkowym, wi c zanim dojdzie do konkretnych decyzji, minie sporo czasu. Ostatecznà decyzj podejmie Rada. A reorganizacja, jeêli nastàpi, to najpr dzej od wrzeênia przysz ego roku wyjaêni. Zlituanizujà si sami lub na gwa t Co mniej odporni rodzice ju dziê zabierajà dzieci z polskiego przedszkola i starajà si o miejsca w pobliskich placówkach litewskich. T umaczà, e gdy zamknà, b dzie trudno o miejsce w pobli u. Inni postanowili walczyç o swoje dzieci. Planujà powo aç nawet komitet rodzicielski. Na razie skupiajà si na pisaniu podaƒ do ró nych instytucji i urz dników samorzàdu, polityków, radnych. Czas nagli. Trzeba wi c Êpieszyç. Francuzi, bo tak nazywajà aktyw rodzicielski i Nowy koêció Podbrodziu Poczàtek budowy W niedziel w Podbrodziu wyêwi cono kamieƒ w gielny pod budow nowego koêcio a. Uroczystà Msz polowà, wraz z kilkoma ksi mi celebrowa Jego Eminencja kardyna Audrys Juozas Baãkis. Podbrodzianie wiele lat na to czekali, poniewa ich ma y koêció ek ju dawno nie mieêci wszystkich wiernych. Poza tym, dla wielu doêç daleko do tego koêcio a. Szczególnie cierpià na tym osoby starsze i matki z ma ymi dzieçmi. Ten koêció to dla nas wielka aska Bo a, bo bardzo nam jest potrzebny jeszcze jeden Dom Bo y powiedzia a pani Irena Bejnar. Kardyna tego dnia w aênie wyêwi ci kamieƒ w gielny pod nowy koêció, a za patronk koêcio a obrano Maryj Królow Rodzin. Planuje si, e koêció ma stanàç ju we wrzeêniu przysz ego roku. J. T. kierownictwo szko y francuskiej, nie kryjà przed nimi, e sprawa jest ju przesàdzona i polskie przedszkole przetrwa na Rossie najwy ej do czerwca 2007 roku. Potem dzieci przeniosà do litewskiego przedszkola Markuãiai w przemys owej dzielnicy. Kto si nie zgodzi, b dzie musia poszukaç innej polskiej placówki lub z braku w nich miejsc b dzie skazany na babci, dziadka, sàsiadk, samych siebie wreszcie. Pó wieku historii Przedstawiciele szko y francuskiej ju dziê nie ukrywajà, e niebawem zostanà gospodarzami budynku polskiego przedszkola Do dzia ajàcego od 1944 roku w Wilnie a od 1956 r. w pa acyku w zaciszu Rossy przedszkola dziê chodzi oko o 30 dzieciaków. Dwie grupy mieszczà si na parterze wybudowanego u schy ku XIX w. pa acyku grafa Miko aja Galicyƒkiego. Przed II wojnà Êwiatowà pa acyk kupi Feliks Borysowicz dla swoich synów Edwarda, ksi dza parafii w Giedrojciach, oraz Jerzego, który planowa w pa acyku otworzyç klinik. Wojna przeszkodzi a. Po wojnie w 1956 roku do pa acyku wprowadzi o si wileƒskie przedszkole nr 4, dziê polskoj zyczna placówka ypsena (UÊmiech). Nieoficjalnie mówi si, e w 1929 roku na parterze pa acyku równie by o przedszkole. Jak dosz o do tego, e jedno z najstarszych przedszkoli wileƒskich b dzie wyrugowane na przedmieêcia fabryczne? Coraz mniej dzieci Jeszcze kilka lat temu przedszkole by o wype nione po brzegi. Oprócz przedszkolaków mieêci a si tu te poczàtkowa szko a. Póêniej dzieciaki z niej kontynuowa y nauk w szkole im. Adama Mickiewicza. Po tym, gdy mickiewiczówka zosta a gimnazjum, klasy poczàtkowe w przedszkolu umar y Êmiercià naturalnà. Na korytarzach na pi trze ucich dzieci cy Êmiech. Urzàdzono tu sal sportowà oraz aul dla przedszkolaków nadal zajmujàcych parterowe pomieszczenia. Kierownictwo wydzia u oêwiaty sto ecznego samorzàdu by o jednak niezadowolone, e przedszkole zajmuje za du o pomieszczeƒ. Zastanawiano si, co z tym zrobiç. Wtedy to rodzice po raz pierwszy us yszeli pog oski o przypuszczalnym zamkni ciu placówki. Francuska alternatywa Alternatywà by o wpuszczenie do pa acyku wspó lokatora. Cz Êç pomieszczeƒ postanowiono wynajàç. Ch tni znaleêli si dosyç szybko. By a to Wileƒska Podstawowa Szko a Francuska, która mieêci a si w wynajmowanych pomieszczeniach w kilku przedszkolach wileƒskich. Zgodnie z decyzjà rady samorzàdu Nr z dnia 20 lipca 2005 roku pi tro pa acyku zosta o wynaj te na 5 lat szkole francuskiej. Wydawa o si, e Wed ug planów urz dników dzieciaki z polskiego przedszkola na Rossie b dà musia y kontynuowaç nauk i zabawy w grupie przedszkola litewskiego Fot. Stanis aw Tarasiewicz rodzice oraz pracownicy przedszkola polskiego mogà spokojnie, przynajmniej na najbli sze pi ç lat, zapomnieç o przenosinach do innego pomieszczenia. Przez rok od wynajmu panowa wzgl dny spokój. Szko a francuska nie Êpieszy a z przeprowadzkà do wynaj tych pomieszczeƒ. Powoli robiono remont, przedszkolaki nadal korzysta y z sali i auli. Manewry wydzia u oêwiaty Znowu zawrza o dopiero we wrzeêniu, gdy, jak podejrzewajà rodzice, kierownictwo wydzia u oêwiaty podst pnie próbowa o uzyskaç ich zgod na zamkni cie przedszkola i przeniesienie dzieci do litewskiego przedszkola. Poproszono ich o wyra enie pisemnej zgody na przeprowadzenie dzieciaków do litewskiego przedszkola. Rodzice podejrzewajà jednak, e ta proêba ma podtekst, który faktycznie usprawiedliwia by samorzàd wobec ewentualnej likwidacji przedszkola. Rodzice podejrzewajà, e decyzja taka mo e zapaêç ju w najbli szym czasie podczas jednego z ostatnich lub ostatniego posiedzenia Rady Burzliwe omawianie planu ogólnego w samorzàdzie rejonu szyrwinckiego Spinaczem w g ow dziennikarki Radny samorzàdu rejonu szyrwinckiego Henrikasa alkauskas pobi dziennikark miejscowej gazety irvinta Jurg Ramo kienò. Do bójki dosz o podczas omawiania d ugo oczekiwanego w tym rejonie planu ogólnego terytorium samorzàdu. Urz dnicy rejonu szyrwinckiego, radni samorzàdu i mieszkaƒcy rejonu mieli mo liwoêç zapoznaç si z tokiem prac nad przygotowaniem niezwykle wa nego dla przysz oêci ca ego rejonu planu ogólnego terytorium samorzàdu. Autorzy planu UAB Statybos strategija dokonali analizy i oceny spo ecznych, kulturowych i ekonomicznych mo liwoêci rejonu. G oêno i bez ogródek w oparciu o obiektywne dane powiedziano o tym, o czym samorzàdowi biurokraci raczà przemilczeç: liczba mieszkaƒców katastrofalnie maleje, inwestycji brak, nowych miejsc Awanturnik i zabijaka, cz onek partii ch opskiej Henrikas alkauskas Fot. autor pracy tak e. S owem, sytuacja w rejonie jest nie do pozazdroszczenia. Wszystko si odbywa o w sali posiedzeƒ samorzàdu, miejscu, w którym w adze si chwalà, e dobrze pracujà dla dobra ludu. Okaza o si, e ludowcy (a to oni stanowià w samorzàdzie wi kszoêç), którzy prawie dwa dziesi ciolecia przed wyborami samorzàdowymi. Szko a jest pewna swego Jakby upewniajàc rodziców w ich obawach, w Centrum Kultury Francuskiej w Wilnie ju dzisiaj mo na otrzymaç ulotk szko y ze zdj ciem budynku polskiego przedszkola i podpisem pod nim, e niebawem w nim b dzie mieêci a si szko a francuska. Co wi cej, w odró nieniu od prawdziwych czy udawanych powàtpiewaƒ wydzia u oêwiaty samorzàdu sto ecznego, administracja szko y francuskiej nie ma cienia wàtpliwoêci i zapewnia rodziców chcàcych oddaç swoje dziecko do szko y, e od przysz ego roku ca y budynek przedszkola b dzie oddany na potrzeby francuskoj zycznej placówki. Od przysz ego roku ca a szko a przeniesie si do budynku przy ul. Vi inskio 23. Na razie wynajmujemy tam tylko jedno pi tro, ale jest prawie pewne, e b dziemy mieli ca y budynek zapewnia a sekretarka szko y jednego z rodziców interesujàcego si perspektywà szko y. Stanis aw Tarasiewicz Demokracja po szyrwincku Zachowanie radnego poruszy o ca e Szyrwinty. W bia y dzieƒ, w sali obrad rejonu szyrwinckiego, w obecnoêci dziesiàtków Êwiadków polityk bije dziennikarza, który wykonuje swój zawód! M czyzna uderza m odà, 25-letnià kobiet, matk! W krajach demokratycznych taki polityk zosta by nie tylko pozbawiony wszelkich praw publicznych, szansy na karier, ale spotka by si z autentycznym pot pieniem publicznym. Dziennikarz jest osobà publicznà i nietykalnà. Ale to tam. A w rejonie szyrwinckim dzia ajà, niestety, inne zasady. Urz dnicy czujà si do tego stopnia bezkarni, e pozwalajà sobie na bicie dziennikarzy. K. P. panujà w rejonie szyrwinckim, nic po ytecznego dla rejonu nie zdzia ali. Obecni na spotkaniu mieszkaƒcy nale ycie ocenili wnioski UAB Statybos strategija, nagradzajàc je oklaskami, a do radnych skierowali okrzyki: Haƒba! i Precz!. Nie na arty rozjuszy o to cz onka Rady ludowca Henrikasa alkauskasa. Wyzwa on zebranych od sprzedawczyków, idiotów i klakierów. Jednak tego mu by o za ma o. Po zakoƒczeniu posiedzenia ten sam radny wychodzàc z sali trzasnà po g owie spinaczem dziennikark tygodnika irvinta Jurg Ramo kienò. Ot tak, ku przestrodze, aby si nie wa y a coê niedobrego napisaç. Kamil Piotrowski

4 4 DZIE PAPIESKI Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. PoÊród niesnasek Pan Bóg uderza W ogromny dzwon Dla s owiaƒskiego oto Papie a Otwarty tron. Ten przed mieczami tak nie uciecze Jako ten W och, On Êmia o, jak Bóg, pójdzie na miecze, Âwiat mu to proch! Twarz jego s oƒcem rozpromieniona, Lampà dla s ug, Za nim rosnàce pójdà plemiona W Êwiat o gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozkazanie Nie tylko lud JeÊli rozka e, to s oƒce stanie, Bo moc to cud! Juliusz S owacki Habemus Papam! radoênie brzmia o z okien Watykanu 16 paêdziernika 1978 roku. Pierwszy raz w historii KoÊcio a na Tronie Apostolskim zasiad Polak Karol Józef Wojty a. Zmieni w Êwiecie wiele, niema o równie pouk ada w myêleniu ludzi. Mieli racj wielcy prorocy z epoki romantyzmu, Adam Mickiewicz i Juliusz S owacki, piszàc o s owiaƒskim Papie u, i On Êmia o, jak Bóg, pójdzie na miecze, Âwiat mu to proch!. Szczególny Êlad pozostawi Jan Pawe II w sercach m odzie y ca ego Êwiata. M odzie wileƒska z pokolenia Jana Paw a II pami ta o Wielkim Papie u Polaku oraz o VI Dniu Papieskim, wyznaczonym przez OpatrznoÊç Bo à na 16 paêdziernika. Aby uczciç pami ç Rodaka, m odzie Wileƒskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej z awaryszek, Nowej Wilejki, Kowalczuk, Wo czun, Czarnego Boru, Zujun, Rudomina, Skojdziszek, Wilna w sk adzie 40 osób 15 paêdziernika br. wyruszy a rowerami na jesienny rajd ku czci Jana Paw a II. Pomys odawcà i g ównym organizatorem imprezy by ks. Kapelan Dariusz Staƒczyk. W ciàgu zaledwie tygodnia uda o si zorganizowaç i naprawiç rowery, zebraç grup, u o yç plan trasy, za atwiç samochody i kierowców i ju 15., w niedziel, staliêmy przed klasztorem Êw. Siostry Faustyny Romantyczne i uspokajajàce otoczenie zach ca o do refleksji nad w asnym yciem, post powaniem na Antokolu gotowi rozpoczàç rajd mszà Êwi tà. Szczególnie g boko do serca trafi y s owa ks. Dariusza, z jakimi zwróci si do m odzie y podczas kazania, e my, pokolenie Jana Paw a II, szczególnie kochamy Papie a Polaka, gdy ch tnie bierzemy udzia w konkursach i wszelkich innych imprezach Jemu poêwi conych, korzystamy z Jego myêli yciowych równie na co dzieƒ, interpretujemy wiersze i dziê, mimo ch odnej i wietrznej pogody, jesteêmy gotowi podjàç si kolejnego wyzwania. Oko o po udnia 38 rowerów wyjecha o spod domku Êw. s. Faustyny w kierunku Nowej Wilejki. Uczestnicy jechali wed ug swoich si ktoê we dwójk gaw dzàc, inni pojedyƒczo pokonywali podjazdy cichutko szepczàc modlitwy i dzi kczynienia. Na kilka chwil zatrzymaliêmy si przy koêciele Matki Bo ej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce. Poniewa trwa a tam msza Êwi ta, modliliêmy si przed koêcio em. Kilka zdj ç pamiàtkowych... i w dalszà drog. Dalsza trasa bieg a przez Mickuny, gdzie zatrzymaliêmy si na krótki posi ek, do awaryszek. Po drodze nie spotykaliêmy wielu samochodów, co sprzyja o obserwowaniu ozdobionych z otem drzew, mo na by o równie us yszeç Êpiew ptaków, szmer liêci, zobaczyç nad g owami t cz. Wprost romantyczne i uspokajajàce otoczenie zach ca o do refleksji nad w asnym yciem, post powaniem, by y to chwile dzi kczynienia Bogu za pi kny Êwiat i za aski, które zsy a na nas co dzieƒ. Drobne bóle w mi Êniach, w o ony wysi ek sta y si dla wielu próbà charakteru, bo cz sto pada o pytanie: Czy wytrwam do koƒca, czy dojad, czy starczy mi si?. Trzeba by o stoczyç podpisów katolików ju w Watykanie Wileƒski testament Jana Paw a II Wielkiego S ug Mi osierdzia Jana Paw a II rozmodlony lud Bo y Wilna i Ojczyzny Litwy ma okazj w ramach obchodów VI Dnia Papieskiego pytaç: Gdzie pierwszy obraz Êwi tego oblicza Jezusa Mi osiernego powinno si publicznie czciç wed ug woli Bo ej? Jak wyjaêniç i zrozumieç wszystkie wydarzenia zwiàzane z w drówkà pierwszego cudownego obrazu, od 1934 roku po dzieƒ dzisiejszy, tak e w Êwietle wizji Êw. Faustyny: Ujrza am, jak ten obraz szed ponad miastem? (Dz. 416). Dzieƒ 16 paêdziernika pozostanie na wieki w narodzie polskim. Widzimy, e w przeddzieƒ 28. rocznicy wyboru Karola Kardyna a Wojty y na stolic Piotrowà budzà si serca milionów katolików, Polaków i ró nych narodowoêci, by jeszcze raz ogarnàç aktem rozumu i g bià duszy wszystko, co Papie S owianin uczyni z ka dym z nas i z ca ym Êwiatem. Ile mi oêci i nadziei pozostawi w nas, jako drog ycia w Bogu. Oddali straszne ateistyczne zniewolenia i pokaza nam, jak yç wiarà i wolnoêcià, walczyç o sprawiedliwoêç i tworzyç solidarnà cywilizacj mi oêci. A na koniec swego ywota otworzy ludzkoêci okna Nieba na Bo e Mi osierdzie: Jezu, ufamy Tobie! Janie Pawle II powiedz nam, dokàd idzie cudowny obraz Jezusa Mi osiernego? Kl cza eê w bia ej sutannie przed tym wizerunkiem w koêciele Ducha Âwi tego, a póêniej z bólem serca rozwa a eê zamys y przeniesienia obrazu do dziesi ciokrotnie mniejszej Êwiàtyni Trójcy Âwi tej. By eê mi osierny i czeka eê, jak Ojciec na powrót Syna, by znów miastu przywróciç si mi oêci i jednoêci. Teraz czas, aby Testament Twojej duszy zapisany w sercach kardyna ów, pilnie strze ony przez Ducha Âwi tego, zosta zrealizowany. Pozwól nam o to si modliç! Budowaç Sanktuarium Mi osierdzia Bo ego Uczestnicy rajdu rowerowego swój ostatni przystanek mieli przy Ostrej Bramie. Podzi kowali Matce Boskiej za opiek w czasie podró y walk z samym sobà i proszàc wstawiennictwa s ugi Bo ego Jana Paw a II jechaç do przodu. Nie ma nic lepszego, jak kubek goràcej herbaty podczas jazdy rowerem w ch odny dzieƒ, a jeêli jeszcze ciasto do herbaty, to w ogóle niebo w g bie. Tak nas przywita a pani dyrektor szko y Êredniej w awaryszkach wraz z rodzinà Antoniego i Haliny Kisielowych. M odzie nabra a nowych si do dalszych zmagaƒ z przelotnymi deszczami oraz ch odnym wiatrem i... ruszy a dalej w drog. Do celu zostawa o tylko 13 kilometrów. Oko o godziny 16-ej wjechaliêmy do Kowalczuk prosto przed kaplic ró aƒcowà. Spotkali nas tam harcerze i harcerki z SzDH Burza im. Ks. Bp. W. Bandurskiego. Na kilka chwil zatrzymaliêmy si w harcówce, by pogrzaç si i przeczekaç deszcz, po czym pojechaliêmy do koêcio a, gdzie czasowo znajduje si figura Jana Paw a II. DotarliÊmy i zaêpiewaliêmy Pismo Kongregacji do Spraw Kultu i Dyscypliny Sakramentów z kwietnia br. informuje wiele osobistoêci o podj tych ju intencjach przez KoÊció wileƒski budowy wi kszego Sanktuarium Bo ego Mi osierdzia, lokalizujàc go w miejscu historycznego ycia Êwi tej Faustyny w Wilnie. Wszystko to sta oby si wype nieniem woli i pragnieƒ s ugi Bo ego Jana Paw a II. Wielokrotnie wskazywa na takà potrzeb budowania sanktuarium ku czci Bo ego Mi osierdzia, gdy nie mo na byç oboj tnym wobec historycznego miejsca objawieƒ samego Jezusa Mi osiernego, podyktowania Koronki do Bo ego Mi osierdzia, ycia Êw. Faustyny w latach 1929, , powstania Dzienniczka, gdzie Zbawiciel domaga si namalowania pierwszego swego wizerunku z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Warto zaznaczyç, e intencje budowy Sanktuarium Bo ego Mi osierdzia na Antokolu w Wilnie nap ywa y do Watykanu na wiele lat przed powstaniem konfliktu o pierwszy obraz z koêcio a Ducha Âwi tego. Liczne dyskusje by y prowadzone szczególnie w 2001 roku, kiedy Êwi temu miejscu objawieƒ na Antokolu grozi a ca kowita likwidacja. Wilnianie wówczas w obronie klasztoru Êw. Faustyny i posesji Sióstr Zgromadzenia Matki Bo ej Mi osierdzia zebrali podpisów. Sam premier Rolandas Paksas pod wp ywem narastajàcego mi dzynarodowego konfliktu osobiêcie przyjecha pod klasztor. Zabranie, czy przeniesienie, czy kradzie 28 wrzeênia 2005 roku obrazu to raczej terminy ludzkie nie pasujàce do Bo ej wizji Êw. Faustyny, która widzi, e obraz szed ponad miastem, a miasto to by o za o one siatkà i sieciami. Kiedy Jezus przeszed, przecià wszystkie sieci, a w koƒcu nakreêli du y znak krzy a Êwi tego i znik (Dz. 416). Podpisy ludu g osem Boga Czy b dzie budowa i kiedy? Nale y nam modliç si i dynamizm wiary w czyny zamieniaç, pielgrzymowaç do Êwi tego miejsca objawieƒ. Stàd w piêmie czcicieli Bo ego Mi osierdzia do Watykanu (z dn. 02. X. 2006), czytamy: Lud Bo y ziemi wileƒskiej, nieugi ty pod jarzmem przeêladowaƒ carskich i ateizmu komunistycznego, dajàcy nieustannie Êwiadectwo swojej wiernoêci Bogu i KoÊcio owi Bark, ulubionà piosenk Jana Paw a II jako znak, e jesteêmy, pami tamy i kochamy. Jedyne miejsce, gdzie mo emy spotkaç si z Papie em Polakiem na Litwie, to sà Kowalczuki, gdzie ju wkrótce stanie jedyny i pierwszy na Litwie pomnik ku Jego pami ci. Pogodna twarz Papie a wyrzeêbiona z bràzu napaja a spokojem i nadziejà. Modlitwa, chwila skupienia oto co doda o si i ch ci do jazdy powrotnej. Przy Ostrej Bramie czekali na nas rodzice i Matka Bo a Ostrobramska. Tak wiele ka dy chcia Jej powiedzieç odmawiajàc dzi kczynnie: Pod Twojà obron uciekamy si... za bezpiecznà, bo bez wypadków podró, za prób siebie, bo pokonana zosta a ca a trasa o d ugoêci 72 kilometrów, za dobrà pogod, za Êwietnà grup i za Jana Paw a II. Dorota Siwiƒska phm. na pr. hufcowa WHM Fot. archiwum Êwi temu, przekazuje z g bokà wiarà dla Stolicy Apostolskiej podpisów katolików ró nych narodowoêci Wilna i regionu, wyra ajàc z wielkà determinacjà pragnienie budowy Sanktuarium Bo ego Mi osierdzia w historycznym miejscu ycia Êw. Faustyny w Wilnie. Wilnianie zamierzajà spraw tak e przekazaç na r ce Prezydentów RL i RP, gdy Oba Narody sà odpowiedzialne przed Êwiatem za ten skarb Bo y w Wilnie. Âwiat ju wie, e kult Bo ego Mi osierdzia rozwija si od lat w miejscu objawieƒ i historycznego ycia Êw. Faustyny. Nikt nie by i nie jest w stanie powstrzymaç rzeszy pielgrzymów z ca ego Êwiata przybywajàcych do tego miejsca, o czym tak e Êwiadczy w swoich pismach metropolita wileƒski Kardyna A. J. Baãkis. Dziesiàtki tysi cy pielgrzymów, kap anów i sióstr zakonnych oraz wielu przybywajàcych biskupów ze Êwiata Êwiadczy i potwierdza, e jest szybka potrzeba budowania sanktuarium w tym miejscu, jak w Lourdes czy w Fatimie, po objawieniach Matki Bo ej. Ks. Dariusz Staƒczyk

5 Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. Tragiczne wypadki drogowe w rejonie solecznickim SzybkoÊç i alkohol W tym roku w rejonie solecznickim dosz o do 9 wypadków, w których zgin li ludzie. Policjanci z drogówki nie pami tajà jednak, eby w ciàgu dwóch dni zgin o a 6 osób, a 6 zosta o rannych. W niedziel, ok. godz. 17 na drodze Wilno-Soleczniki dosz o do tragicznego wypadku. Zgin y cztery osoby, jedna znajduje si w szpitalu w stanie ci kim. Czterech mieszkaƒców Jaszun w wieku lat samochodem Peugeot 605 wraca o z Solecznik. Do domu zostawa o im zaledwie kilka kilometrów. Wyjechali na przeciwleg y pas Na 35 kilometrze drogi Wilno-Soleczniki, z przyczyn na razie nieustalonych, wyjechali na przeciwleg y pas jezdni i zderzyli si z Mazdà 626. Zderzenie by o niemal czo owe. Peugeot staranowa Mazd prawà stronà nadwozia, po czym wypad na pobocze kilka razy kozio kujàc. Na miejscu zgin li S. P. (1981 r. ur.), A. V. (1982 r. ur.) i R. V. (1975 r. ur.). S. â. na skutek odniesionych ran zmar w szpitalu. 55-letni kierowca Mazdy 626 w stanie ci kim ma z amane r k i nog, dozna obra eƒ wewn trznych zosta przewieziony do szpitala. W aêciciel Peugeota by ju karany Wed ug niepotwierdzonej na razie informacji, przyczynà wypadku by a nadmierna szybkoêç i alkohol. Jak Kurierowi powiedzia Albertas Gornostajus, kierownik s u by nadzoru ruchu drogowego solecznickiego komisariatu policji, wszcz to spraw karnà. Peugeot 605 nale a do mieszkaƒca Jaszun, 26-letniego S. Cz. We wrzeêniu bie àcego roku by on zatrzymany za prowadzenie auta w stanie nietrzeêwym. Nie mia te prawa jazdy. Zosta ukarany mandatem w wysokoêci 3 tysi cy litów powiedzia Albertas Gornostajus. Policja prosi o pomoc Na razie nie zosta o ustalone, czy to S. Cz. prowadzi samochód. Wszyscy wypadli z auta, kiedy ono si kilkakrotnie przewróci o po uderzeniu. Policja ma nadziej, e Êledztwu pomogà Êwiadkowie. Osoby, które widzia y, który z czwórki siada za kierownic, proszone sà o zg oszenie informacji pod nr. tel. (380) Pogranicznicy pomogli odnaleêç zab àkanà Polk Grzyby bez granic Litewscy funkcjonariusze stra y granicznej znaleêli w lesie 77-letnià kobiet, która w Polsce wyruszy a na grzyby i zb àdzi a W czwartek, w pobli u linii granicznej funkcjonariusze S u by Ochrony Granicy Paƒstwowej (SOGP) znaleêli kobiet, poszukiwanà przez stra granicznà obu krajów. W Êrod wieczorem, polska stra graniczna zwróci a si do kolegów ze Stra nicy Kalwaryjskiej jednostki SOGP w oêdziejach z proêbà o pomoc w poszukiwaniu zaginionej staruszki. Bliscy nie doczekali si kobiety, która rano wyruszy a na grzyby i nie wróci a. Polscy funkcjonariusze stra y granicznej prowadzili intensywne poszukiwania tej kobiety. Po wymianie informacji, e zaginiona zbiera a grzyby w strefie granicznej, funkcjonariusze Stra nicy Kalwaryjskiej równie rozpocz li jej poszukiwania w miejscowoêci leênej Stron na podstawie BNS przygotowa Aleksander Borowik PRAWORZÑDNOÂå Peugeot staranowa Mazd prawà stronà nadwozia, po czym wypad na pobocze kilka razy kozio kujàc Fot. Komisariat Policji Rejonu Solecznickiego rejonu wy kowyskiego. Poszukiwania zarówno po stronie polskiej, jak i litewskiej trwa y przez ca à noc, ale nie zosta y uwieƒczone sukcesem. Dopiero w czwartek rano poszukujàcemu kobiety patrolowi jednostki SOGP w oêdziejach uda o si jà odnaleêç w pobli u wsi GrauÏiniai w rejonie wy kowyskim. Zaginionà kobiet bez adnych dokumentów stra nicy znaleêli po stronie litewskiej w pobli u linii granicznej. Mia a przy sobie kilka koszyków grzybów, czu a si dobrze, aczkolwiek ch odnà noc jesiennà sp dzi a w lesie. Pomocy lekarskiej nie potrzebowa a. Stra graniczna Litwy i Polski na spotkaniu w Stra nicy Kalwaryjskiej skonstatowa a naruszenie granicy paƒstwowej z powodu nieostro noêci. Litewscy stra nicy tego samego dnia przekazali kobiet funkcjonariuszom polskim. BNS Kierowca-pijak zabi swoich bliskich W piàtek, 13 paêdziernika, mieszkaniec Ejszyszek sta si zabójcà swojej konkubiny i jej syna. 31-letni Stasys Milius ok. godz. 16 w pobli u wsi Montwiliszki nie zapanowa nad kierownicà swego Forda Mondeo. Samochód wyjecha na przeciwleg y pas ruchu i zderzy si z VW Golfem. Na miejscu zgin a 34-letnia Ludmi a Z. i jej 14 letni syn Pawe. 12-letnia Kasia dozna a licznych urazów g owy i jest leczona w wileƒskim szpitalu dzieci cym w Santoryszkach. Kierowca Forda Mondeo dozna nieznacznych obra eƒ. Zranionego kierowc Golfa i cia o pasa erki Forda z pogi tych aut zdo ano wydostaç dopiero z pomocà specjalistycznego sprz tu stra aków. Czterej pasa erowie Golfa zostali przewiezieni do szpitala. Niektórzy z nich nadal sà w stanie ci kim. We krwi Stasysa Miliusa, kierowcy Forda Mondeo, wykryto 2,45 prom. alkoholu. Kierowcy-pijakowi grozi od 3 do 10 lat wi zienia. Wczoraj jeszcze nie by y wiadome wyniki badaƒ krwi uczestników wypadku pod Jaszunami. Aleksander Borowik Kierowcy polskiego tira przemyca alkohol i papierosy apówka nie pomog a Obywatela Polski, który przewozi nieco wi kszà, w porównaniu z dopuszczalnà, iloêç papierosów i alkoholu, zatrzymanego przez stra granicznà, czekajà przykroêci. Gdy znaleziono u niego przemycane towary, Polak próbowa przekupiç funkcjonariuszy specjalnego oddzia u Jednostki Oraƒskiej S u by Ochrony Granicy Paƒstwowej (SOGP). W niedziel póênym wieczorem lotny oddzia celników w odleg oêci oko o kilometra od przejêcia granicznego w Raigardzie, na odcinku drogi mi dzy granicà a Druskiennikami do powtórnej kontroli zatrzyma a ci arówk MAN, prowadzonà przez obywatela Polski, który dopiero przekroczy bia oruskà granic. Polak okaza paszport i dokumenty na towar, s ownie zadeklarowa i pokaza, e przewozi litrowà butelk z napisem Danzka Vodka oraz 9 paczek papierosów LM. Rekordowe niwo W dniach paêdziernika na drogach kraju dosz o do 63 wypadków. Zgin o 16 osób, 86 zosta o rannych. Jest to rekordowa liczba. Po dok adniejszym sprawdzeniu samochodu pod przednim zderzakiem funkcjonariusze znaleêli jeszcze dwie pó litrowe butelki wódki Stolypin bez banderoli oraz 20 paczek papierosów LM. Legalnie na Litw z Bia orusi mo na wwieêç litr napoju alkoholowego i 10 paczek papierosów. Kierowca ci arówki, chcàc uniknàç odpowiedzialnoêci administracyjnej, chcia wr czyç pogranicznikom 20 USD. Funkcjonariusze specjalnego oddzia u zatrzymali Polaka, a jego samochód odstawili do stra nicy w Druskiennikach. Po przes uchaniu obywatel RP na 2 doby trafi do aresztu. W zwiàzku z próbà przekupienia w jednostce oraƒskiej SOGP wszcz to post powanie dowodowe. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy przybywajàcy na Litw przez przejêcie graniczne w Raigardzie obywatele polscy usi ujà przekupiç funkcjonariuszy SOGP. 5 Kronika kryminalna Do aresztu trafi 37-letni m czyzna, podejrzany o to, e w rejonie radziwiliskim poturbowa emerytk, zmusi jà do stosunku p ciowego i skrad z jej kieszeni 3 lity. 69-letnia poszkodowana zosta a zgwa cona 11 paêdziernika oko o godz. 19. Z powodu ogólnych obra eƒ cia a i z amania eber kobieta potrzebowa a pomocy lekarskiej. Podejrzany o pobicie i gwa t G. M. zosta zatrzymany i zamkni ty w areszcie. Wszcz to post powanie dowodowe. Przest pcy grozi areszt bàdê pozbawienie wolnoêci do lat 6. W piàtek wieczorem we wsi Tulnikiai w rejonie mo ejskim 30-letni Valerijus N. straci panowanie nad samochodem Volkswagen Golf na drugim kilometrze drogi Reivyãiai-Leckava. Samochód wjecha na przeciwleg y pas ruchu, nast pnie zjecha z drogi i przewróci si. Kierowca na skutek doznanych obra eƒ zginà na miejscu. Jego pasa er nie ucierpia. Wed ug wst pnych danych kierowca straci panowanie nad samochodem z powodu przekroczenia bezpiecznej pr dkoêci. Jak twierdzà funkcjonariusze, Valerijus N. prowadzi auto bez prawa jazdy, którego pozbawiony zosta 19 wrzeênia br. na okres dwóch lat. W sobot o godz dosz o do tragicznego wypadku na 126 kilometrze drogi Mo ejki- P u any-taurogi 26-letnia Audronò K., prowadzàca auto Opel Astra straci a panowanie nad samochodem, który zjecha z drogi i przewróci si. Wezwani na miejsce wypadku lekarze ju nie potrafili jej uratowaç. Pasa erka, 17-letnia Margarita K. z K ajpedy, odwieziona zosta a do szpitala w Taurogach. Stwierdzono u niej uraz mózgu, pobicie g owy oraz ran uda. Funkcjonariusze Zak adu Poprawczego nr 3 w Prawieniszkach wyprzedzili wi êniów i zabrali 5 telefonów komórkowych, przerzuconych przez ogrodzenie. W tym tygodniu by to ju trzeci podobny wypadek. W r ce funkcjonariuszy trafi o 16 komórek, a na goràcym uczynku zatrzymany zosta mieszkaniec Kowna, który nie zdà y zrealizowaç swego zamiaru. W niedziel w Kownie okradzione zosta y trzy mieszkania. We wszystkich wypadkach z odzieje do mieszkaƒ na parterze dostali si przez balkon. Z mieszkania przy alei Sukilòli, po wywa eniu plastikowych drzwi balkonowych, wyniesiono sprz t domowy i bi uteri. Z innego mieszkania przy tej e alei Sukilòli z odzieje przez balkon wynieêli bi uteri i komputer. Z mieszkania przy alei iauròs skradziono sprz t domowy. Ogó em z odzieje gospodarzom mieszkaƒ wyrzàdzili straty szacowane na przesz o 8 tys. Lt. W okradzionych mieszkaniach sygnalizacja nie by a w àczona.

6 6 KULTURA Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. Dominik z Wincukiem w widowisku jubileuszowym JeÊli Wileƒszczyzna to tylko z Tobà Przypomnijmy sobie: czy na jubileusze naszych rodzimych artystów albo zas u onych zespo ów przyje d a y gwiazdy estrady polskiej? Takie jak Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Ich Troje i Bratanki, Beata Kozidrak czy nawet (!) Anna Jantar. No nie, nie przypominamy sobie, eby a taki zaszczyt spotka jakiegokolwiek jubilata. A Dominika Kuziniewicza spotka. Na jego pi çdziesi ciolecie wszystkie te gwiazdy go pozdrawia y, wykonujàc najs ynniejsze swoje przeboje. ArtyÊci zespo u Zgoda wiernie odtwarzali pieêni w taƒcu, który dla nich jest chlebem powszednim. Bez ezki, ale ze wzruszeniem Z takiego rodzaju pozdrowienia, gratulacji by wielce zadowolony sam jubilat Dominik i Wincuk w jednej osobie, uêmiecha si podkr cajàc wàsa. Do wi kszych wzruszeƒ nie dopuszcza a go jego wierna sceniczna towarzyszka Ciotka Franukowa, z którà to nie jeden koncert w Polsce i na Wileƒszczyênie zaliczyli. Anna Adamowicz w ka dej sytuacji znajduje takie s owa, e na ezk nawet najbardziej sentymentalnemu cz owiekowi nie pozwoli. Bo po co, przecie trzeba si bawiç! Rozpocz liêmy relacj o koncercie ze sceny fina owej. Poczàtek by nie mniej imponujàcy. Sam jubilat przypomnia swoje pierwsze kroki sceniczne z Teatrem Polskim. Pierwsze kroki na scenie Domu Kultury Polskiej w niedzielnym maratonie koncertowym zrobi te z tym teatrem w charakterze Zag oby, roli, która mu najbardziej przypad a do serca i o której widz wileƒski nie mo e zapomnieç. Szczery w s owach i uczuciach Klimat niemal rodzinny panowa tu przez nast pne ponad trzy godziny. To Dominik poprzez swojà szczeroêç w s owach i uczuciach to stwarza. Tak, na scenie teatru polskiego by poczàtek poczàtku mojego yciorysu artystycznego oznajmi widowni i doda : Mam szcz Êcie do dobrych ludzi i mam szcz Êcie do m odych ludzi. M odoêç w dedykacjach pi çdziesi ciolatkowi rzeczywiêcie dominowa a. A to przede wszystkim zespó m odzie owy Zgoda pod kierownictwem Henryka Kasperowicza. Tancerze przeistaczali si z górali spiskich na owickà roztaƒczonà i rozêpiewanà weso à m odzie, z u anów, co to taƒczà mazura, poloneza i kujawiaka, na m odych, którym wspó czesne rytmy te nie sà obce. Ze Zgodà gaw dziarz Wincuk z Pustaszyszek wiele objeêdzi krajów, w tym równie zaoceanicznych. W Basia Kuziniewicz zaprosi a do Walca Wileƒskiego konsula generalnego Stanis awa Cygnarowskiego. A taki taniec porywa zarówno studentów jak i dyplomatów Dominik nie chcia ustàpiç w werwie m odej tancerce ze Zgody zespole tym gra w kapeli i Êpiewa w oktecie jego najwi ksze bogactwo, jak sam podkreêla, córka Basia. Kuferek pe en pamiàtek Co do bogactwa. Ca e bogactwo by o zademonstrowane ze sceny. Kuferek, jakich po wsiach niegdyê by o w ka dej cha upie, skrz tnie te bogactwa strze e. A to mocno sfatygowana tràbka, z którà rozpoczyna karier, a to kapota, w której wyst powa w pierwszych latach wincukowych, a to skosyneczka od Anciutów jako pamiàtka od zespo u starszych paƒ, który niegdyê istnia. Puchaty bia y misiaczek przyw drowa ze Stanów zosta kupiony za skromne dolary dla kochanej Basi. Tak wi c ryli si z Ciotkà Franukowà po kuferku, wynajdujàc wcià jakàê pamiàtk, nazwanà bogactwem rodzinnym. Lecà z drzew tak jak niegdyê kasztany To nie czcze s owa, gdy Dominik powiada, e rodzina dla niego jest sprawà najwa niejszà. Ci, którzy wzi li udzia w jubileuszowym koncercie, wiedzà o tym doskonale. Niejedna pieêƒ i niejeden wiersz w ten wieczór by y zadedykowane onie jubilata. Pani Marysia, z powodu stanu zdrowia, niecz sto bywa na koncertach m a, tym razem jednak przyby a. I to w aênie tu us ysza a od swego m a sakramentalne: Kochana Marysiu, dzi kuje Ci za 26 lat naszego wspólnego ycia. Kasztany w wykonaniu Luby Nazarenko sprowokowa y do takiej wylewnoêci uczuç. Zmieniajà si jak w kalejdoskopie artyêci, poeci, liderzy polskich organizacji. Wilniuki z Grzegorzem Jurgielewiczem przygotowali niespodziank w postaci premiery pieêni poêwi conej jubilatowi, Rodzina Saszenków trzy urocze siostry z Rudziszek równie majà swoje wspomnienia ze wspólnych wyst pów z Dominikiem, poeta Aleksander Ânie ko zadedykowa wiersz Wincukowi, natomiast kwiaty wr czy Dominikowi. Przyjechali goêcie z Lidzbarku Warmiƒskiego, gdzie ju ponad 20 lat Wincuk jest podejmowany, a tamtejszy dyrektor Domu Kultury W adys aw Strutyƒski ze sceny og osi dla pani Marysi, e to w aênie w Lidzbarku jej mà sp dzi ponad 2 miesiàce. Przy okazji dowiadujemy si, e czterokrotnie zmieniany strój i nowe kamasze Dominik zawdzi cza ZPLowi, e w grudniu b dzie wydana ksià ka gaw d wincukowych, e to Dominik prowadzi dwa pierwsze festyny Kwiatów Polskich, które zapoczàtkowa a Leokadia Drozd i dziesi ç lat prowadzi festiwal Pieʃ znad Wilii prowadzony przez Apoloni Skakowskà. Bez widza i mnie by nie by o Imponujàcymi bukietami kwiatów i czymê w równie imponujàcym opakowaniu, co zostaje s odkà tajemnicà, zosta obdarzony jubilat przez Konsula Generalnego RP w CiekawskoÊç kobieca wzi a gór. Bogactwo ca ego ycia swego scenicznego partnera z kuferka wybiera a Ciotka Franukowa Wilnie Stanis awa Cygnarowskiego, prezesa ZPL Micha a Mackiewicza, dyrektor Centrum Kultury Polskiej Apolonii Skakowskiej. Przyjecha a z Kowna kierowniczka zespo u Kotwica Alina Pacowska, gratulacje sk adali rektor Polskiego Uniwersytetu III Wieku Ryszard Kuêmo, kierownik polskiego zespo u Wilia Renata Brasel, kierownictwo Domu Polskiego, dziennikarze Radia Litewskiego... Pada y s owa, e Wileƒszczyzna bez Wincuka to nie Wileƒszczyzna, e Wincuk to ca a instytucja kulturalna, e jest dla wielu eliksirem m odoêci. By y te dwie zaprzyjaênione z Dominikiem kapele podwórkowe Barty z Bartoszyc oraz Kapela Wileƒska. Posypa y si pieêni o Wilnie i naszym wileƒskim ywocie, Êmiesznym i mniej Êmiesznym, ale bardzo rodzimym. PieÊni i artów Kapeli Wileƒskiej nie da si d ugo zapomnieç. Krystyna Adamowicz Fot. Marian Paluszkiewicz Kapela Wileƒska zdoby a Dominika jako kolejnego Êpiewaka. W tym debiucie jubilat spisa si dobrze Kapela z Bartoszyc zmusi a Wincuka i Ciotk Franukowà do taƒczenia polki trepietuchy

7 Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. SPO ECZE STWO 7 Do ynki w Prenach 2006 Kasztany i kasztaniàtka Nadesz a jesieƒ: pi kna, z ota, s oneczna i ciep a. Opadajà z drzew dorodne kasztany i ma e kasztaniàtka. W tej to w aênie z ocistej atmosferze w minionà niedziel zjecha o si wiele osób, zaproszonych goêci do Pren w rejonie Êwi ciaƒskim na doroczne do ynki. Plon ytni wprawdzie ju dawno w stodo ach z o ony, ziemniaki wykopane i buraki wybrane, jeszcze tylko gdzieniegdzie czerwone jab uszka wiszà w sadach. A skoro plon zebrany, to i poêwi towaç nale y si. Na Êwi to plonu zebrali si mieszkaƒcy Pren, Magun, Podbrodzia i nawet Szyrwint. Przyjecha y w adze rejonu, przedstawiciele ZPL, a ca à imprez prowadzi sam Wincuk z Pustoszyszek. Miasteczko rzeczywiêcie by o adnie uporzàdkowane, przy domach kwitnie jeszcze sporo kwiatów, jarzà si czerwienià jarz biny, na drzewach czerwone jab uszka. Kukuryku, wstawaç Po li yto, po li k osy, Teraz zaêpiewajmy a pod niebiosy. Takimi s owy rozpocz a uroczystoêç gospodyni, prezes Êwi ciaƒskiego ko a ZPL Irena Bejnar, która serdecznie powita a mieszkaƒców Pren oraz przyby ych goêci. Nast pnie witali wszystkich najm odsi, ma e kasztaniàtka czyli przedszkolaki. Najmniejszy Marius Dziekonskis zaczà od porannego kukuryku, co to maluchów budzi do przedszkola. Dzieciaki pi knie deklamowa y wiersze, Êpiewa y piosenki o kaczuszkach z krzywymi nó kami i kotku co to na p ocie pyszczek myje. adnie wystàpi y dzieci z Maguƒskiej Szko y, a do ka dego z jakàê weso à i ci tà gadkà Wincuk swoje pi ç groszy dok ada. G adzi po g ówkach dzieci, panienkom komplementów nie a owa. Jadziunie i Tereski Przez d u szy czas pi knie zabawia zebranych ró nymi piosenkami i przyêpiewkami zespó Su anianka. A to o rudym dziadku i rudej babce Êpiewali, a to wszystkie Jadwigi i Teresy, które to tego dnia mia y imieniny, pieênià pozdrawiali. Prawdziwà furor zrobi o humorystyczne trio z Glinciszek Joszkin dom. Te m ode dziewczyny potrafi y wspaniale si wcieliç w staruszki-gaw dziarki i otrzyma y chyba najwi cej oklasków. wawym i dziarskim taƒcem wielokrotnie popisa si zespó taneczny Olsza z Podbrodzia, jak te zespó estradowy Wiza równie z Podbrodzia. Wszystkich Z pieênià, chlebem i k osami zbo a rozpocz to do ynki serdecznie witano oklaskami, niektórzy nie mogli ju usiedzieç i razem ruszyli w tan. Jako pierwsza posz a taƒczyç 79 letnia Regina Klimaszewska, która wychowa a 8 dzieci, doczeka a 18 wnuków i a 8 prawnuków. Taniec, to moje ycie, zawsze lubi am si bawiç, sàsiadom wesela urzàdza am i sama si na nich bawi am mówi pani Regina. Kobieta reagowa a niemal na ka dy taniec, a pod koniec Wincukowi bukiet kwiatów wr czy a i wyca owa a go z lewa i z prawa. Na koƒcu artystów i honorowych goêci zaprosi na tradycyjnà lampk i wyêmienicie przygotowane sa atki oraz eleganckie kanapki i kaw. Chocia ju niektórzy zacz li si rozchodziç, zespó Wiza d ugo jeszcze przygrywa do taƒca, bo ch tnych by o du o. Bawi o si ca e miasteczko, a w tan posz y nawet bardzo s dziwe pary. Gmina maguƒska Do gminy nale y 35 wsi i ponad tysiàc mieszkaƒców. Najwi ksze wsie to Maguny i Preny. Od czasu kiedy zbudowano most w Balingródku, sytuacja w gminie uleg a znacznej poprawie g ównie dzi ki temu, e zmala o bezrobocie. Sà dwa polskie przedszkola, zespó ludowy Magunianka. Atrakcje mia y tak e dzieci, bo pan Józef Fiodorowicz zafundowa maluchom ogromny balon kolorowy, na którym dzieciaki sobie w ciàgu kilku godzin baraszkowa y. Gdy wszystko ju si zbli a o ku koƒcowi, gospodyni do ynek pani Irena raz jeszcze podzi kowa a rolnikom za prac i trud, sponsorom (oddzia owi Wspólnota Polska w Warszawie, ZPL-lowi na Litwie, Antoniemu Jundzie, Józefowi Fiodorowiczowi i in.) za wsparcie finansowe i za wspó prac. S owem, jak si okaza o, tu, na Ziemi Âwi ciaƒskiej umiejà ludzie pracowaç, majà wspania e poczucie humoru, umiejà si te adnie bawiç i weseliç. Dzi ki im za to. Julitta Tryk Fot. Zbigniew Markowicz Bez Kuriera ani rusz Rolników obdarzono dyplomami i premià pieni nà Za prac i wsparcie pieni ne wieƒcem d bowym udekorowano pana Antoniego Jund Bawili si ludzie, weso o i ciep o na sercu by o równie nam dziennikarzom, bo spotkaliêmy tam wielu naszych czytelników i przyjació. To tu to tam ludzie si k aniali, podchodzili, pytali co s ychaç w redakcji. A niektórzy na pytanie, czy jeszcze czytajà naszà gazet to pan Piotr Pietkiewicz tak oto odpowiedzia : A jak mo na bez gazety. Bez tej gazety, co to jeszcze Czerwony Sztandar si nazywa a i siedzib na ulicy Mostowej mia a i tyle pi knych dziewczyn tam pracowa o. Nie wyobra am sobie ycia w ogóle bez polskiego s owa drukowanego, a ju szczególnie bez Kuriera gazety mojej m odoêci, a w aêciwie mojego ycia. Preƒski bigos i nie tylko Wiadomo, e o g odnym o àdku, to adne Êwi to, ale tu o tym te pomyêlano. Kawiarnia z Podbrodzia Secylia wszystkich zebranych gratisowo nakarmi a smacznym goràcym bigosem. Mo na te by o wypiç kufel piwa i jakieê chrupki zgryêç. Biznesmen z Podbrodzia pan Antoni Jundo dzi kujàc rolnikom za ich trud wiele ciep ych s ów powiedzia o ludziach tego rejonu. Kilkakrotnie podkreêli, e choç lato wiele wysuszy o, potem deszcz wiele wymoczy, to rolnika nic nie zmog o i on w czas dok adnie zebra plon. Najlepszym rolnikom wr czy dyplomy-podzi kowania, kwiaty oraz premie pieni ne. Babki Joszkin Dom zrobi y w Prenach furor Ma y Marius porannym kukuryku nawo uje do pobudki

8 Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. SPORT Litewscy mocarze zdruzgotali si aczy z USA Amerykanie za s abi Najwi cej punktów dla naszej kadry mocarzy wywalczy Vidas Blekaitis z Birsztan Litewscy mocarze odnieêli bardziej ni przekonujàce zwyci stwo w pojedynku z si aczami z USA, których w koƒcu tygodnia w sto ecznej arenie Siemens pokonali z wynikiem 24,5:3,5. Jak ju informowa Kurier, zawodnicy obu dru yn rywalizowali w siedmiu dyscyplinach podejmowaniu kloca drewna o wadze 140 kg, przewracaniu wa àcej 350 kg opony, w przenoszeniu walizek o wadze 140 kg, podnoszeniu kamieni ( ,5 kg), podnoszeniu ci aru o wadze 330 kg, dêwiganiu ci arów na schodki oraz niesieniu ci aru o wadze 380 kg. Zawodnicy w ka dej konkurencji rywalizowali parami, a barw naszego kraju bronili Îydrapplenas Savickas, Vidas Blekaitis, Saulius Brusokas i Vilius Petrauskas. Nasi si acze, którzy noszà tytu y dru ynowych wicemistrzów Êwiata, potwierdzili swà klas. W ich Dwóch bramkarzy Chelsea w szpitalu Horror na boisku Dwóch bramkarzy Chelsea Londyn Czech Petr Cech i W och Carlo Cudicini trafi o do szpitala w wyniku urazów, jakich nabawili si podczas spotkania pi karskiej ekstraklasy Anglii z Reading (1:0). Cech kontuzji dozna ju w 20. sekundzie gry. Zosta uderzony w g ow przez Stephen Hunta i zniesiony z boiska. Jeszcze przed koƒcem pierwszej po owy gry trafi do szpitala, gdzie póêniej zosta poddany operacji czaszki. Petra Cecha przewieziono do specjalistycznego szpitala w Oxford, gdzie przeszed operacj czaszki. Zabieg powiód si, ale nie sposób na chwil obecnà precyzyjnie oceniç stanu jego zdrowia g osi oêwiadczenie klubu. Cz sto widzimy jak zawodnik przeskakuje bramkarza by go nie trafiç czy te atakuje pi k. JeÊli jednak uderza kolanem w twarz to nie mo e byç przypadkowe zagranie. Po tym zdarzeniu rywal odwróci si do nas i Êmia si powiedzia mened er mistrzów Anglii Jose Mourinho. Zdaniem portugalskiego szkoleniowca zdarzenie mog o zakoƒczyç si nawet Êmiercià bramkarza. W obronie Hunta stanà trener Reading Steve Coppell. Upiera si, e zagranie podopiecznego by o przypadkowe. Jego zdaniem w ten sam sposób widzia wypowiedziach, e sà w dobrej formie i postarajà si pokonaç Amerykanów nie by o ani krzty przesady, a raczej szacunek do rywali i zbyt skromna ocena w asnych mo liwoêci. Tymczasem gospodarze byli lepsi od goêci zza oceanu o ca à g ow, a przecie goêcie to aktualni bràzowi medaliêci mistrzostw Êwiata w rywalizacji dru ynowej. W Wilnie zbyt wiele do powiedzenia nie mieli. We wszystkich dyscyplinach triumfowali Litwini, czasami nawet na sucho, jak to by o w przypadku w przewracaniu opony, przenoszeniu walizek i dêwiganiu ci arów na schodki, gdy to nasi si acze wygrali te konkurencje 4:0. O przewadze naszych mocarzy wymownie Êwiadczy fakt, e goêcie nie wygrali ani jednej konkurencji, w adnej te nie by o remisu. Zresztà wynik tego fascynujàcego pojedynku 24,5:3,5 mówi sam za siebie. Amerykanie okazali si za s abi, aby stawiç czo a to s dzia g ówny, który nie ukara Hunta nawet ó tà kartkà. W podobnych okolicznoêciach jak Cech urazu dozna zast pujàcy Cecha Carlo Cudicini, który tu przed koƒcem meczu zderzy si z Ibrahimà Sonko. W och mia problemy z oddychaniem i lekarze na o yli mu mask tlenowà. Opatrywanie Cudiciniego, który z podejrzeniem urazu szyi opuêci boisko, trwa o dziesi ç minut i o tyle s dzia przed u y mecz. W ostatnich sekundach gry w bramce Chelsea stanà kapitan zespo u John Terry. Cudicini po meczu zosta przewieziony do szpitala, ale jeszcze tego samego dnia zwolniono go. S dzia przed u y spotkanie o dziesi ç minut, ale goêciom uda o si utrzymaç jednobramkowe prowadzenie. Jedyny gol pad w 45. minucie, po samobójczym strzale Ivara Ingimarssona. Obie dru yny koƒczy y mecz w os abieniu, gdy czerwonymi kartkami zostali ukarani Nigeryjczyk John Obi Mikel (Chelsea) i Andre Bikey (Reading). By to pierwszy ligowy mecz tych zespo ów od 1930 roku. Chelsea po zwyci stwie nad Reading zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli. Gorszà ró nicà bramek ust puje Manchesterowi United, który na wyjeêdzie pokona Wigan Athletic 3:1. Walizki niesie najsilniejszy cz owiek Êwiata wilnianin Îydrunas Savickas naszym si aczom, którzy odnotowali wielki sukces i odnieêli wspania à si po 10 latach przerwy, wynosi a nagród tych zawodów, które odby y wiktori. Najwi cej punktów dla 10 tysi cy USD. Wszyscy reprezentanci naszego kraju, którzy wystàpili gospodarzy zdoby Vidas Blekaitis, który uzbiera ich a siedem. 6,5 pkt. w Siemens arenie, wezmà udzia w wywalczy Brusokas, a lider ekipy gospodarzy Îydrapplenas Savickas zdoby odb dà si w dniach listopada mistrzostwach Êwiata mocarzy, które ich 6. Pi ç punktów do skarbonki w stolicy Islandii Reykjaviku. dru yny dorzuci Petrauskas. Pula Z.. Bramkarza pi karskiej reprezentacji Czech i Chelsea Londyn Petra Cecha po urazie czaszki, jakiego nabawi si w sobotnim meczu ligowym z Reading, czeka co najmniej pó roczna przerwa w grze. Zdaniem opiekujàcych si nim lekarzy, wczeêniejszy powrót na boisko by by bardzo ryzykowny Fot. archiwum Sprintem 9 Wojciech CieÊlar wywalczy w niedziel w Zakopanem tytu mistrza Polski w kombinacji norweskiej na igelicie. Adam Ma ysz wywalczy w niedziel na Âredniej Krokwi tytu mistrza Polski w skokach na igelicie. W sobot triumfowa tak e na Wielkiej Krokwi. Tytu mistrza Austrii w skokach na igelicie wywalczy w niedziel na skoczni w Bischoshofen 16-letni mistrz Êwiata juniorów Gregor Schlierenzauer. Dzieƒ wczeêniej triumfowa w konkursie w Ramsau. Napastnik ukasz Sosin strzeli gola w meczu pi karskiej ligi Cypru. Jego Apollon Limassol wygra u siebie z Ethnikosem Achnas FC 3:1. Adriana Toruƒ pokona a Intar Lazur Ostrów Wielkopolski 58:32 w drugim meczu bara owym, zapewniajàc sobie pozostanie w u lowej ekstralidze. W pierwszym mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzyƒ pi karki r czne SPR Safo ICom Lublin wygra y z Buducnost Monet Podgorica (Czarnogóra) 24:21 (10:10). Krakowski mityng w chodzie Na Rynek marsz zosta zaliczony do cyklu Grand Prix IAAF. To pierwsza impreza w historii lekkiej atletyki w Polsce, która znalaz a si w tego typu rywalizacji. Dziesiàta edycja odb dzie si 23 czerwca. Fin Marcus Groenholm (Ford Focus WRC) wygra w niedziel samochodowy Rajd Turcji, 13. eliminacj mistrzostw Êwiata i utrzyma si w walce o tytu. Otylia J drzejczak i Pawe Korzeniowski zwyci yli w klasyfikacji punktowej p ywackich zawodów Grand Prix Polski, które w weekend odby y si w Krakowie. James Blake po raz drugi z rz du wygra halowy turniej tenisistów w Sztokholmie (z pulà nagród 635 tys. euro). Amerykanin rozstawiony z dwójkà pokona w niedzielnym finale 6:4, 6:2 Fina Jarkko Nieminena (nr 5.). Pomocnik pi karskiej reprezentacji Bu garii, zawodnik Atletico Madryt Martin Petrow dozna w sobot w meczu ligowym z Recreativo Huelva powa nej kontuzji wi zade lewego stawu kolanowego i b dzie wy àczony z gry przez szeêç miesi cy. Broniàcy tytu u mistrza Êwiata W och Valentino Rossi (Yamacha) objà prowadzenie w klasyfikacji MÂ, po tym jak w niedziel zajà drugie miejsce w Grand Prix Portugalii. Zwyci y Hiszpan Toni Elias (Honda), zaê Amerykanin Nicky Hayden nie ukoƒczy zawodów. Trzy medale (srebrny i dwa bràzowe) mistrzostw Êwiata w sumo zdobyli w Osace reprezentanci Polski. Wicemistrzynià zosta a Ewelina Pruszko- asecka (Gwardia Warszawa). Stron na podstawie inf. w., BNS i PAP przygotowa Zygmunt danowicz

9 10 ROZRYWKA TV WTOREK 17. X 6.00 Dzieƒ dobry 9.00 S. Doktor Quinn (69) Wizyta królowej El biety II w Wilnie Blisko daleko S. Wolf (124) Kto jest g owà rodziny Misja czystoêci Pytanko Film anim Tele bim-bam S. Czarownica Sabrina (140) WiadomoÊci (ros.) S. Komisarz Rex (12) WiadomoÊci S. Doktor Quinn (70) Dochodzenie dziennikarza 20.25, Perlas Panorama S. Walker, stra nik Teksasu (106) S. Zaginieni (2/7), N WiadomoÊci wieczorne S. Operacyjna grupa Êledcza (61) S. Czarownica Sabrina Film anim Encyklopedia Gustawa Okres twórczy Kuluary Dzieƒ powszedni Dramat W którym s u ymy, W. Brytania Z Kowna WiadomoÊci Echa tygodnia Dokumentalistyka Êwiatowa Panorama Film LTV Walentyna, W cieniu wieków 6.15 Rowerowy show 6.35 Filmy anim S. Rodzinka Addamsów (26) 8.00 Okna III 9.00 Droga do gwiazd 9.35 S. JesteÊ moim yciem (31) S. yj dla ciebie (38) Historie Miss Êwiata Filmy anim S. JesteÊ moim yciem (32) S. Machos (138) Okna III WiadomoÊci Pomoc. SOS Od... do Droga do gwiazd Rowerowy show WiadomoÊci Droga do gwiazd Inny. Reality show 0.10 S. Sopranowie. Kronika mafii VI (71), N Telewitryna 6.40 Buduj dom 7.05, 13.00, S. Historia Kopciuszka S. Naucz ci mi oêci (75) 8.45 Humor 9.10 S. Gliny Komedia Umowne wartoêci, W. Brytania 2000, N Filmy anim S. Szczury wodne Chwile sukcesu Filmy anim S. Blef: Cechy narodowego biznesu (12) WiadomoÊci Humor Film akcji Walka Megida, USA WiadomoÊci S. Rodzinka Jagody. WiadomoÊci. Pogoda, N Raj bikini Show dla doros ych (S) 6.35 Telesklep 6.50 Filmy anim S. Burza (68) 9.00 S. W wirze mi oêci (31) TOP 10. Magazyn stylu ycia Komedia W aêciwoêci narodowego polowania, Rosja Film anim S. Nowe przygody Lassie (20) Filmy anim S. Nami tna ziemia (17) S. Burza (69) Nomeda WiadomoÊci Wed ug mamy. Reality show Pomoc TV Detektywi TV WiadomoÊci S. Wi zienni zbiegowie (7), N S. CSI: kryminolodzy (5/19), N S. onaty i dzieciaty (5/10) 0.30 S. Azjatyckie anio ki Charliego (22) 8.15 Telesklep 8.30 WiadomoÊci 9.00 Kana muz NTV dziê 12.30, S. Ostro nie, Nagijew Autofani S. Piaskowa p tla (4) Dobre samopoczucie Podwójna prawda Film fab. Siostra Betty, USA NTV dziê WiadomoÊci Film anim Film fab. Goràcy punkt, Rosja WiadomoÊci Najlepsze TOPy Dla rybaków Program sportowy 7.30 Zwyci ski g os wiary 8.00, 9.00, 13.30, Przewodnik wolnego czasu 8.20, 13.00, Telewitryna 8.55, 13.50, NieruchomoÊci: kupno, sprzeda, zamiana, dzier awa 9.10 Film fab. Bez hamulców, Australia Program muz Z Sejmu Z Sejmu Film fab. Królowa Afryki, USA Film fab. Tajemnica jeziora duchów, Korea Film fab. Rzadkie ptaki, Kanada Telesklep S. Degrassi: nowe pokolenie (5/3) S. Policja z Miami (5/3), N S. Przygody Sinbada (18) S. Koledzy (12) Dom 2. Reality show S. Degrassi: nowe pokolenie (5/4) Program muz S. Noc ratowników (10) S. Policja z Miami (5/4), N S. W wirze mi oêci (31) S. Zmotoryzowany patrol (2) Dom 2. Reality show Hokej na lodzie Mecz ligi mistrzów UEFA Ekstremalny sport S. CSI: kryminolodzy (20), N Telejazz 7.00 Kawa czy herbata? 7.00 WiadomoÊci 9.10 Pogoda 9.15 Kwadrans po ósmej program publ WiadomoÊci skrót 9.33 Pogoda 9.35 Kawa czy herbata 9.55 By taki dzieƒ felieton Dobranocka Zelowskie dzwonki reporta Ziemia przemieniona w melodi film dok Jan A. P. Kaczmarek koncert muzyki filmowej T tno pierwotnej puszczy film przyrod Ziemia przemieniona w melodi film dok WiadomoÊci Klan (1129) telenowela S. Plebania (538) Zosta z nami relacja Pi kny by pogrzeb, ludzie p akali film obycz Benefis Jana Machulskiego Powstanie zamojskie (2/6) film dok Dobranocka S. dok. Filmowa encyklopedia odzi i okolic Teleexpress Ojczyzna-polszczyzna program edukacyjny Zelowskie dzwonki reporta Telewizyjne WiadomoÊci Literackie Ziemia przemieniona w melodi film dok WieÊci polonijne Dobranocka WiadomoÊci Sport Pogoda Klan (1129) telenowela S. Plebania (538) Zbli enia Dziewcz ta z oêrodka (9/9) telenowela dok A dobro Polski? dyskusja Glob W drówki po Polsce (4/15) cykl reporta y 0.10 Animowany Êwiat wyobraêni 0.30 Panorama 0.50 Biznes 0.53 Sport-telegram 0.55 Pogoda Krzy ówka na wtorek Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 utworzà rozwiàzanie dokoƒczenie powiedzonka U o y Kazimierz Wo odko Rozwiàzanie krzy ówki z 13 paêdziernika Poziomo: cera, fujara, Nike, perz, sto, bana, opoka, znak, Omer, uczony, otr, etan, agrafa. Pionowo: ekipa, niob, ar, Kenia, afera, kura, z o, Maja, pozer, sromota, pirat, kenaf, okaryna. Has o: Ziemacki F O T O D O W C I P Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. UAB VITJUMA oferuje: wat kamiennà, szklanà, p yt steropianowà, b on budowlanà, klej, szalówk PVC, gipsokarton, tynk, szpachlówk ( KNAUF). Wszystkie materia y fasadowe. Przywozimy. Vilnius, Linkmen 13, tel./faks (Zam. 096) Program na tematy zdrowia Zdrowy cz owiek zdrowe miasto. Zapraszamy do s uchania audycji o zdrowym od ywianiu si w czwartki i ostatni wtorek miesiàca o godz na pierwszym kanale radia stacjonarnego z Wileƒskiego Studia Radiowego. Program finansuje Samorzàd m. Wilna. Sponsorzy: Dziennik Kurier Wileƒski V Ø Teleradio kompanija Hansa V Ø Tatulos programa OCIEPLANIE ÂCIAN duƒskà termopianà w przestrzeƒ powietrznà. NIEODP ATNA EKSPERTYZA JAKOÂCI. DoÊwiadczenie od 1994 roku. Gwarancja 35 lat. Tel. (8 686) (Zam. 333)

10 Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. KUPNO Kupi dzia ki ziemi w rejonie wileƒskim w nieograniczonych iloêciach. Rozlicz si natychmiast. Proponowaç ró ne warianty (nie tylko o przeznaczeniu rolniczym). Tel US UGI BP Juwetura zaprasza 21 paêdziernika na Pielgrzymk do Imbradas-Ag ona ( otwa). Cena 70 Lt + 1 at. Vilnius, Bazilijon 93, tel (od godz ), PRACA Serwis obs ugi i remontu samochodów zatrudni Êlusarzy i mechaników lub ich uczniów do pracy w Nowej Wilejce. Tel , , faks IV Ogólnopolski festiwal Stró ów Poranka po raz pierwszy w Wilnie!!! Wspania y koncert muzyki dobrej, zawodowi wykonawcy, moc pozytywnych wra eƒ w sobot, 21 paêdziernika, w Domu Kultury Polskiej. Godz otwarcie wystawy Âlàskie spotkania ; godz koncert zespo ów Tràbki Jerycha, Chili My, New Day, 40/30/70. Wst p wolny OG OSZENIA Autoserwis w sàsiedztwie dzielnicy Pilaitò poszukuje specjalistów naprawy nadwozi oraz lakierników samochodów. Tel SPRZEDA Sprzedam kraw niki drogowe. Vilnius, tel (wieczorem) Tanio sprzedajemy drobne ziemianki. Tel Sprzedam niedrogo rocznego êrebaka. Tel (od godz ), Sprzedam Audi 100 (silnik 2.2, 1990 rok). Tel (od godz ), Sprzedam owce. Rej. wileƒski, tel Sprzedam samochód Doihetsu. Tel DO WYNAJ CIA M oda rodzina wynajmie jednopokojowe mieszkanie. VIlnius, tel Polka wynajmie wygodny pokój, najlepiej w okolicach dzielnicy Liepkalnio. Vilnius, tel (pytaç Ann ) Modl si o to, a eby z tej Êmierci wyros o dobro, tak jak z Krzy a Zmartwychwstanie. (...) niech b dzie ta Êmierç êród em nowego ycia. (Jan Pawe II o. ks. J. Popie uszce) S uga bo y ks. Jerzy Popie uszko, To tytu wystawy, której otwarcie b dzie mia o miejsce 18 paêdziernika (w Êrod ) o godz w Domu Kultury Polskiej, przy ul. Naugarduko 76. Wystawa zosta a przygotowana przez Instytut Pami ci Narodowej, oddzia w Bia ymstoku. Poprzedzi jà wystàpienie prof. dr hab. Cezarego Kuklo, dyrektora IPN w Bia ymstoku. W trakcie otwarcia odb dzie si prelekcja na temat bohatera wystawy, b dàca próbà nowego spojrzenia na osob ksi dza Jerzego. Bardzo serdecznie zapraszamy Sprzedajemy sprz t techniczny: Dwuskibowà kopaczk cebuli i ziemniaków AMAC 2D 10000,00 Lt Czteroskibowà sadzark ziemniaków GRUSE 3000,00 Lt Przyczepiany kultywator KPS ,00 Lt Przyczepiany kultywator KPS-4 z bronà 1500,00 Lt Przyczepiany kultywator KPS-3 z bronà 2000,00 Lt Przyczep 2PTS4 2000,00 Lt Siewnik zbo a SZT 3,6 2000,00 Lt Kopaczk ziemniaków KTN-2B 3500,00 Lt Ch odni kontener o pojemnoêci 10 t 10000,00 Lt Sprz t do opryskiwania truskawek (1000 l/ha) 2000,00 Lt Kosiark trawników 15,5 HKAUT 1000,00 Lt Wyorywacz marchwi SNU ,00 Lt adowark samochodowà DV ,6 t 6000,00 Lt Kaloryfer elektryczny SFOA-40 (4 szt.) 500,00 Lt Wàskie opony traktorowe (2 szt.) 250,00 Lt Tel.: , (Zam. 1083) Polski Zespó Artystyczny PieÊni i Taƒca Wilia zaprasza nowych cz onków zespo u: Do chóru podstawowego (od 15 do 30 lat) Êrody i piàtki o godz w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), pokój nr 304. Informacja: , (Renata Brasel) Do m odzie owej grupy tanecznej (od 15 lat) Êrody i piàtki o godz w auli sportowej szko y im. J. Lelewela (ul. Antakalnio 33). Informacja: (Jolanta Nowicka) Do dzieci cej grupy tanecznej (od 10 do 14 lat) poniedzia ki o godz w auli DKP. Informacja: (Marzena Suchocka) Uwaga!!! Zespó zak ada chór dzieci cy (od 10 do 15 lat). Zapis w piàtki o godz w DKP, pokój nr 304. Informacja: , (Renata Brasel) Kierownictwo zespo u

11 12 A PROPOS Konkurs fotograficzny,,kuriera Wileƒskiego",,Mój pupil Czes aw i S awek Czetyrkowscy (wieê Ber yszki, rej. wileƒski). Nasze ó ko na czterech Pó wieku s ynnej Wo gi Rosyjski symbol luksusu W czasach ZSRR symbol luksusu, reprezentacyjny samochód dla urz dników Êredniego szczebla i pierwsze radzieckie auto dorównujàce standardem zachodnim maszynom Wo ga GAZ-21 w niedziel skoƒczy a 50 lat. O pó wieczu s ynnego samochodu pisze w niedziel rosyjski portal internetowy RIA-Novosti. W 1956 roku z taêmy zak adów samochodowych GAZ w Ni nym Nowogrodzie wówczas noszàcym nazw Gorki zjecha a pierwsza maszyna GAZ-21, która da a poczàtek wielu dalszym wersjom Wo gi. Dostosowana do trudnych radzieckich warunków klimatycznych i drogowych, linià przypomina a ówczesne auta amerykaƒskie i zawiera a luksusowe elementy wyposa enia. Mark upodobali sobie urz dnicy partyjni, taksówkarze i s u by. Specjalna wersja z pot nym silnikiem V8 przeznaczona by a dla KGB. T pozornie nie ró niàcà si od zwyk ego auta wersj GAZ-23 okreêlano wilkiem w owczej skórze. W Belgii nazwana czo giem na ko ach, w Norwegii czo giem we fraku, Wo ga GAZ-21 produkowana by a do 1970 roku. àcznie powsta y jej 53 modyfikacje, w tym wersje dopasowane do warunków tropikalnych. Swojà ulubionà Wo g GAZ-21 posiada prezydent Rosji W adimir Putin. W 2005 roku podczas jednego ze spotkaƒ zaprezentowa jà George owi W. Bushowi. Obaj prezydenci, z Bushem za kierownicà, odbyli krótkà przeja d k po posiad oêci Putina. Dzisiaj urodzi si 300-milionowy obywatel USA Najwi kszy przyrost populacji JeÊli wszystko pójdzie zgodnie z planem statystyków, dzisiaj o 9.01 przyjdzie na Êwiat 300 milionowy Obywatel USA podaje The Guardian. Predykcje przewidujà, i przyjdzie on na Êwiat w Los Angeles w ubogiej rodzinie pochodzenia meksykaƒskiego. OczywiÊcie nikt nie ma ca kowitej pewnoêci co do prawdziwoêci tych prognoz, jednak e w 1967 uda o si zidentyfikowaç 200 milionowego obywatela USA urodzonego w Atlancie, pochodzàcego z amerykaƒsko-chiƒskiej rodziny Roberta Kena Woo. Amerykaƒskie statystyki obliczajà, i nowy obywatel przychodzi na Êwiat co 7 sekund, a umiera co 13. Natomiast ka dy nowy imigrant przybywa co ka de 31 sekund. W sumie daje to przyrost populacji co 11 sekund. Przez ostatnie 100 lat USA prze ywa najwi kszy przyrost ludnoêci w swojej, co prawda krótkiej, historii ma si on utrzymaç do 2070 r. Statystycy przewidujà tak e, i kolejny, 400 milionowy cenzus zostanie przekroczony za 37 lat. Opr. E. J. UÊmiechnij si Przychodzi alkoholik do sklepu: Czy jest denaturat? Nie ma. To prosz jakieê inne wino. *** A dokàd to obywatelu? Pyta policjant pijanego. Id wys uchaç kazania! A kto wyg asza kazania o trzeciej w nocy?! Moja ona. *** Po roku studiów przyje d a do domu studentka i od progu wo a: Mamo, mam ch opaka! Âwietnie córeczko, a gdzie studiuje? Ale mamo, on ma dopiero dwa miesiàce! Komentarze z Nadciàga goràca zima Nadchodzà ch ody. W przysz ym tygodniu mo e si rozpoczàç sezon grzewczy w nowych cenowo szatach. W przysz ym roku zdro eje rosyjski gaz, ale miejscowi poêrednicy ciep a ju windujà ceny. B dzie goràco, kiedy przyjdà pierwsze rachunki z nowymi cenami. Wojtek: :32 pm Bardzo jestem zdziwiony, e wszyscy si powo ujà na ceny Êwiatowe niech podniosà zarobki do Êwiatowych, to nie b dzie problemu. Trzeba by o wi cej wojowaç z Rosjà. Chcia o si s uchaç Zachodu, to teraz b dziemy p acili ceny zachodnie za ogrzewanie. I b dziemy ogrzewaç ulice, bo ca y system grzewczy jak i nasze mieszkania sà dziurawe, wi c ogrzewamy ulice. p v: :53 pm Szanowny Pan Gigier i inni cudzoziemcy nie rozumiejà g bi wiedzy psychologicznej wszystkich naszych w adz: jak jest w paêdzierniku zimno, to ludzie tylko szemrzà, ale jak w listopadzie zacznà grzaç, to ludziska b dà g oêno dzi kowaç w adzy. No i czy to zimno, czy to drogo zawsze okazja Moskali winiç. zibi: :57 pm Panowie, podejrzewam, e zostaliêcie ju wpisani przez pewnych bywalców tego forum na list tajnych wspó pracowników KGB i GRU. Hej, mo e ktoê podpowie, gdzie mo na tanio kupiç bur ujk? p v: :56 am To Zibi Prawdziwi wychowankowie KGB i GRU siedzà sobie nie w forum, tylko po sejmach, rzàdach, bankach i kuriach. *** Promile w coraz m odszej krwi Litwa jest w czo ówce wed ug spo ycia alkoholu na jednà osob statystycznà. Niebawem b dziemy pierwszym krajem, w którym osoba statystyczna stanie si realnà, bo piç zaczynajà nawet dzieci. Naràbany dziesi ciolatek na oddziale szpitala dzieci cego ju przestaje kogokolwiek dziwiç. Producenci i handlowcy zacierajà r ce. Politycy je rozk adajà. Jednych cieszà rosnàce zyski. Drugich smucà straty. Przede wszystkim w ludziach. Przyznajà jednak, e sà bezsilni cokolwiek zmieniç. os: :45 pm to zibi Ale eê czepi tych Polaków spod Wilna, jakby po Litwie nie jeêdzi... musz zauwa yç, e niezale nie, czy to Wileƒszczyzna, czy mudê, czy Auksztota wsz dzie chlejà tak samo i mordy wsz dzie sà fioletowe niezale nie od narodowoêci... Zresztà i prasa lokalna wsz dzie jest jedynie s uszna to jest w aênie Litwa prowincjonalna, a nie polska czy litewska. Zresztà twoje myêlenie te raczej tego gatunku, Panie Zibi. Czas ju z tego wyrosnàç... zibi: :57 am To w aênie od Pana, Panie os, niesie prowincjà. Nie umie Pan nawet poprawnie sformu owaç swych myêli na papierze (komputerze). Nie obchodzà mnie Litwini na mudzi czy gdzie indziej, na forum polskiej gazety omawia si problemy Polaków litewskich. Os: :43 pm to zibi To ju g upota, bo na forum polskiej gazety omawia si problem alkoholizmu na Litwie, a nie Polaków litewskich. To za przeproszeniem Pan omawia wy àcznie ten temat i chce go narzuciç innym... i to w aênie kojarzy si z tym, jak i o czym piszà MW i TW jedynie s uszne myêlenie, poprawnoêç, w aêciwy temat... paranoja... lecz si Pan. zibi: :13 pm to Os Nie interesuje mnie globalny problem alkoholizmu na Litwie czy gdzie indziej. Ciekawi mnie problem alkoholizmu litewskich Polaków i jak temu zaradziç. Q Q: :09 am A moim zdaniem nale y zakazaç sprzeda y piwa w plastikowych dwulitrowych butelkach jest tanie, wi c wszyscy kupujà i pijà bez umiaru, bo szkoda zostawiç niedopità butelk. I jeszcze scenka, której by em Êwiadkiem w sklepie w Skojdziszkach. Kobiecina pyta ekspedientk : Ile kosztuje ten makaron?. Ekspedientka, e coê oko o dwóch litów. Kobiecina: O, to drogo, niech jedzà ziemniaki. Poprosz piwo Euro mocne. Konkurs,,Dziewczyna,,Kuriera Miss Polka Litwy 2007 Prosimy do wype nienia kuponu i do àczenia do zdj cia Imi... Nazwisko... Data urodzenia... Adres, telefon... O sobie Wtorek, 17 paêdziernika 2006 r. P o d - czas wizyty k r ó l o w e j b r y t y j s k iej El biety II w Wilnie b dzie pogodnie. Antycyklon w ciàgu najbli szych dwóch dni na wi kszej cz Êci terytorium kraju zapewni pogod bez deszczu. Temperatura 9-14 stopni. W Êrod bez wi kszych opadów. W nocy 2-7, na wybrze u oko o 9 stopni ciep a, miejscami przymrozki do -3, w dzieƒ 9-14 stopni. Kalendarium * Wtorek (17.10) jest 290 dniem 2006 roku. Do koƒca roku pozosta o 75 dni. * Znak Zodiaku Waga. * Imieniny: Ma gorzaty, Ignacego, Wiktora. * Wschód S oƒca 7.51 zachód D ugoêç dnia 10 godz. 25 min. * Ksi yc. Ostatnia kwadra od 14 paêdziernika. Mi dzynarodowy Walki z Ubóstwem Dzieƒ 1849 zmar Fryderyk Chopin (ur. 1810) zmar Micha Ba ucki (ur. 1837), komediopisarz i prozaik po wielu latach zakazu zainaugurowano dzia alnoêç Polskiego Teatru w Wilnie. Kurs walut Bank Litewski Oficjalny kurs na 17 października 2006 r. Relacja lita do walut obcych Nazwa waluty Lt/za jedn. walut. Euro 3,4528 Dolar amerykaƒski 2,7585 Dolar australijski 2, rubli bia oruskich 1,2878 Dolar kanadyjski 2,4216 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duƒskich 4, koron estoƒskich 2,2067 Funt szterling 5, forintów Pogoda w gierskich 1, islandzkich koron 4, japoƒskich jenów 2, juani chiƒskich 3,4865 at otewski 4, mo dawskich lei 2, koron norweskich 4, z otych polskich 8, rubli rosyjskich 10, koron szwedzkich 3,7297 Lira turecka 1, griwn ukraiƒskich 5, koron s owackich 9,3911

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/100,xx-lecie-sekcji-polskiej-miedzynarodowego-stowar ZYSZENIA-POLICJI-05102012.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 1 1 1. Rodzice( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE FILIALNEJ W PIECZONOGACH

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Susan Elliot-Wright Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną Przetrwać i wyzdrowieć Tytuł oryginału: Overcoming emotional abuse Survive and heal First published in Great Britain in 2007 by Sheldon Press

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie.

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo