W NUMERZE. SPO ECZE STWO dla WSZYSTKICH nr 4 (14) grudzieƒ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE. SPO ECZE STWO dla WSZYSTKICH nr 4 (14) grudzieƒ 2003 1"

Transkrypt

1 DRODZY CZYTELNICY, Koƒczy si rok 2003 og oszony Europejskim Rokiem Osób Niepe nosprawnych, a dla naszego Stowarzyszenia tak e Rok Jubileuszowy. Jubileusze sà obchodzone najwy ej raz na pi ç lat, ale poprzez podsumowania, spotkania i bezpoêrednià wymian informacji, pomagajà uêwiadomiç na jakim etapie rozwoju jesteêmy i czym jesteêmy jako wspólnota ludzi, którym zale y na godnym yciu osób z niepe nosprawnoêcià intelektualnà. Natomiast Europejski Rok Osób Niepe nosprawnych pozwoli na przybli enie tematyki szerokiemu spo eczeƒstwu - choç o osobach niepe nosprawnych intelektualnie w ogólnopolskich Êrodkach masowego przekazu mówi o si chyba najmniej. Na szcz Êcie sà miejsca, gdzie lokalne spo ecznoêci i w adze samorzàdowe majà rzetelne êród o informacji w ko ach PSOUU (patrz: artyku Nasza droga ku ludziom ). Du à cz Êç tego numeru pisma zdominowa y artyku y historyczne i jubileuszowe. Polecamy - do przemyêleƒ. Rodzicom i nauczycielom przedstawiamy tak e pozycje dotyczàce metod edukacji dzieci z g bszà niepe nosprawnoêcià intelektualnà. A dla osób doros ych - zamieszczony jak zwykle w Êrodku numeru - tekst atwy do czytania, tym razem o zatrudnieniu. Z okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz Nowego 2004 Roku yczymy wszystkim naszym Czytelnikom sukcesów w pracy, szcz Êcia w yciu osobistym i satysfakcji z dzia alnoêci na rzecz osób niepe nosprawnych. Kartka Êwiàteczna wykonana przez Paw a Lewandowskiego z WTZ nr 1 PSOUU w Koszalinie. Joanna Garlicka i Krystyna Mrugalska podczas obchodów Jubileuszu 40-lecia PSOUU. W NUMERZE Redakcja Wydawca: Zarzàd G ówny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym Adres: Warszawa, ul. G ogowa 2B Tel.: (22) , , Fax: (22) Konto: Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Oddzia w Warszawie Redaguje: Zespó. Sekretarz Redakcji: Barbara Ewa Abramowska Zdj cia: Krystyna i Zdzis aw Mrugalscy; Archiwa Kó i ZG PSOUU Og oszenia: W sprawie umieszczenia og oszeƒ prosimy o kontakt z Redakcjà. Materia ów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. W przypadku wykorzystania artyku ów lub ich fragmentów prosimy o zamieszczenie informacji: êród o: SPO ECZE STWO dla WSZYSTKICH, Grudzieƒ 2003, kwartalnik ZG PSOUU. Sk ad i druk: DG-GRAF Warszawa, tel./fax: (22) ; Niniejszy numer czasopisma SPO ECZE STWO DLA WSZYSTKICH jest dofinansowany przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych w ramach programu PAPIRUS Krystyna Mrugalska Si a i s aboêç - cz Êç III Barbara Ewa Abramowska Jubileusz Barbara Ewa Abramowska WÊród dobrych ludzi Jaros aw Kamiƒski Co to jest PFON? Dorota Wójcik Ka dy cz owiek ma prawo do pracy Anna Rozborska Europejski Parlament Osób Niepe nosprawnych Lidia Czarkowska Praca chroniona, zatrudnienie dostosowane Lidia Klaro-Celej Metody, techniki, formy pracy Beata Banasiak Moje r ce rozmawiajà Stanis awa Raczkiewicz Nasza droga ku ludziom 1

2 NASZE STOWARZYSZENIE Si a i s aboêç czterdzieêci lat ruchu rodziców cz Êç III - zakoƒczenie Czy mo na na kilku kartkach opisaç czterdzieêci lat - historii idei i wizji, prze- yç, zdarzeƒ, doêwiadczeƒ? Ludzi, których si spotka o, materialnych i niematerialnych dzie, które powsta y, szans i szcz Êcia dla tysi cy ludzi pozbawionych dotàd pomocy i radoêci? Ka dy, kto choç troch przyczyni si do tej historii móg by z pewnoêcià napisaç w asnà ksià k. Jest bowiem zdumiewajàce, w jak wielkim stopniu indywidualna wola i wysi ek konkretnych osób trudzàcych si wokó sprawy w swoich spo ecznoêciach mia o udzia w budowie tego stowarzyszeniowego imperium, jak je niektórzy nazywajà. Imperium rozumianego jako pewna ca oêç, na którà sk adajà si : wartoêci, zwarty, kompleksowy program, zespó ludzi, wewn trzny porzàdek, metody dzia ania i ró nego rodzaju us ugi, w tym placówki, inicjatywy zmieniajàce ÊwiadomoÊç takie jak konferencje, publikacje, wystawy, imprezy, Dni GodnoÊci itp. A tak e zabiegi o przyj cie podstaw prawnych przyjaznych osobom niepe nosprawnych, ich rodzinom i rozwojowi stowarzyszenia jako pozarzàdowej struktury spo- eczeƒstwa obywatelskiego. Pe na historia organizacji rodziców wcià czeka na opatrznoêciowego entuzjast i wnikliwego badacza. Ale, dopóki on si nie pojawi, warto tworzyç choçby przyczynki - aby nie znik o w otch ani niepami ci coê, co stworzyli ludzie z w asnej woli dla swoich dzieci, co jak okazuje si teraz, jest wa nym spo- ecznym dorobkiem, wspólnym dobrem. W dwóch poprzednich numerach Spo eczeƒstwa dla Wszystkich opisa am wspólnà drog rodziców od roku 1963 do koƒca lat 80-tych. W roku 1990 Komitet Pomocy Osobom z UpoÊledzeniem Umys owym przy Zarzàdzie G ównym Towarzystwa Przyjació Dzieci rozpoczà prace nad statutem w asnej organizacji i przygotowania do oddzielenia si od TPD. Najpierw Zgromadzenie Elektorów Kó podj - o uchwa o tworzeniu w asnej organizacji. Po 27. latach doêwiadczeƒ Êwietnie wiedzieliêmy jakiej organizacji chcemy. Jakie majà byç cele, zadania, struktura, wewn trzny porzàdek. W sk ad grupy statutowej wchodzili: Andrzej Sekuradzki, Marian Jagie ka, Teresa D uska i ja. Nast pnie Statut zosta przyj ty przez Zgromadzenie Elektorów i oddany do sàdu do rejestracji. Rozpocz liêmy negocjacje z w adzami TPD co do warunków rozdzielenia, m.in. w sprawach majàtkowych. JednoczeÊnie przygotowywaliêmy Ko a, bowiem ka de musia o podjàç suwerennà decyzj czy oddziela si od TPD czy w nim pozostaje. Proces ten trwa jeszcze oko o pó tora roku po zarejestrowaniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym w maju 1991 roku. W sk ad pierwszego prezydium ZG weszli m.in. Krystyna Mrugalska - prezes, Teresa D uska (Warszawa), Andrzej Sekuradzki (Zakopane) i Marian Jagie ka (Ko- obrzeg) jako wiceprezesi. W wyborach na II kadencj (roku 1995) wybrano te same osoby oraz jako sekretarza - Andrzeja Janoch (Krosno). Sk ad ten utrzyma si w wyborach na III kadencj Zarzàdu (rok 2000), skarbnikiem wybrana zosta a Wanda Warzybok (Gorzów Wielkopolski), która poprzednio by a cz onkiem ZG. Decyzja o rejestracji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym by a podj ta w niezwykle 2

3 NASZE STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA RODZICÓW Osoba to jednoêç - postrzegana holistycznie. ycie jako ciàg oêç od urodzenia do Êmierci, od dzieciƒstwa do staroêci. Osoba niepe nosprawna jako cz owiek zmieniajàcy si wraz z wiekiem. Osoba niepe nosprawna jako akceptowany cz onek grupy. Osoba niepe nosprawna jako wartoêç sama w sobie oraz êród o nadziei - kocham go takim jakim jest, widz jego mocne strony, on si jednak rozwija, on potrafi, w niektórych dziedzinach on jest lepszy ni inni. Rodzina jako wewn trzny uk ad wsparcia, ale równie jako ca oêç podlegajàca zagro eniom. Rodzina w sytuacji kryzysowej potrzebuje wsparcia psychicznego, porady i pomocy. Perspektywa rodziców obala stereotyp - zawiera: - uznanie dla ró nic indywidualnych, czyli niepowtarzalnoêci osoby niepe nosprawnej, podczas gdy stereotyp jest ujednoliconà matrycà, - ywoêç i ciep o emocji, podczas gdy stereotyp jest tworem bezosobowym, - dynamik, ywoêç osoby, podczas gdy stereotyp jest martwy. ycie to otwarte Êrodowisko i normalnoêç, tzn. ró norodnoêç, aktywnoêç, swoboda, obowiàzki, indywidualnoêç, prywatnoêç, w odró nieniu od ycia w instytucji opiekuƒczej poddanej regulaminowi. Rozwój jest priorytetem - wszystkie wysi ki dla rozwoju. NormalnoÊç jest priorytetem - wszystkie wysi ki przeciw stereotypowi. Szcz Êcie jest priorytetem - wszystkie wysi ki dla szcz Êcia. Osoba niepe nosprawna podmiotem praw. Brak zgody na nierówne traktowanie, na odmawianie szans. Szczególnie silne poczucie sprawiedliwoêci spo ecznej oraz dyskryminacji, czyli niesprawiedliwoêci (krzywdy). korzystnym momencie. Uzyskanie w asnej osobowoêci prawnej zbieg o si bowiem z uwalnianiem obiektów po likwidowanych obkach i przedszkolach oraz z powstaniem Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, który w owym czasie mia du o pieni dzy. Ludzie z Kó byli znani w swoich Êrodowiskach jako ci, którzy majà program i poszukujà lokali. W krótkim czasie staliêmy si w aêcicielami lub wieloletnimi u ytkownikami budynków, które natychmiast remontowano i wyposa ano ze Êrodków PFRON. JednoczeÊnie Zarzàd G ówny PSOUU zabiega o Êrodki na okreêlone rodzaje dzia alnoêci: na wczesnà interwencj i rehabilitacj - z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo ecznej, na dzia ania edukacyjno-wychowawcze - z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na rehabilitacj, remonty i wyposa enie - z PFRON, a nast pnie na warsztaty terapii zaj ciowej. Nasza wizja wywodzi a si z rodzicielskiej perspektywy - mia a charakter z jednej strony ukierunkowany na indywidualnego cz owieka: jego mocne strony i potrzeby, na jego prawa, w tym prawo do ycia w otwartym Êrodowisku, równe z innymi obywatelami, z drugiej zaê - na systemowe rozwiàzania w zakresie Êwiadczeƒ i rozwiàzaƒ us ug wspierajàcych. OdrzucaliÊmy dominacj instytucji i metody nad osobà oraz przypadkowoêç i jednostkowoêç w tworzeniu forma pomocy. Wreszcie dà yliêmy do wspierania rodziny, aby mog a jak najd u ej i jak najlepiej spe niaç swojà rol wobec dziecka niepe nosprawnego, aby jej potencja opiekuƒczy nie za ama si a perspektywa domu pomocy spo ecznej nie sta a si jedynà alternatywà. Tak rozwija si nowy kszta t wizji systemu wyrównywania szans osób niepe nosprawnych i wspierania rodziny. 12 lat rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym, je eli weêmie si pod uwag burzliwoêç i konsekwencje przemian ustrojowych i spo eczno-gospodarczych w tym czasie, okres niosàcy przecie niespotykane dotàd zarówno zagro enia jak i szanse, uda o si prze yç i wykorzystaç pomyêlnie. A przecie trzeba sobie uêwiadomiç, e g ównymi kreatorami osiàgni ç, tymi mrówkami od wszystkiego byli przecie rodzice, w wi kszoêci matki, rzadko z wy szym wykszta ceniem i doêwiadczeniem w kontaktach z administracjà czy w sprawach budowlanych. Dzi ki niezwyk ej motywacji i uporowi, ale tak e dzi ki wspó pracy wewn trznej ca ej organizacji, w tym pomocy udzielanej przez central uda o si Stowarzyszeniu wypracowaç w asny styl i metody dzia ania, które si sprawdzi y. Na ten temat mo na napisaç epopej. Na przyk ad Zarzàd G ówny PSOUU przeprowadzi szereg dzia aƒ szkoleniowych przygotowujàcych Ko a do przemian ustrojowych i decentralizacji paƒstwa w tym finansów publicznych. Materia y informacyjne dostosowane do potrzeb, narady krajowe, opracowanie zasad i sposobów dzia ania. A nast pnie indywidualne wysi ki Kó i interwencje ze szczebla Zarzàdu G ównego, setki rozmów telefonicznych i pism do samorzàdów. Szczególnie trudne by y kontakty z ludêmi, którzy nie rozumieli, e organizacja pozarzàdowa jest autonomicznym podmiotem spo eczno-prawnym majàcym uprawnienia do decydowania w zakresie okreêlonym Prawem o stowarzyszeniach i statutem, oraz e publiczne zadania, które organizacja ta bierze na siebie, nie zwalniajà samorzàdu z odpowiedzialnoêci za nie. MyÊl, e Paƒstwo Polskie ma wiele do zawdzi czenia tym skromnym a upartym grupkom ludzi, którzy dawali w praktyce Êwiadectwo spo eczeƒstwu obywatelskiemu. Drugim przyk adem zbiorowego wysi ku by o przygotowanie si do wystàpieƒ o kontrakty z nowoutworzonymi kasami chorych. Trzecim istotnym doêwiadczeniem by a walka w MEN i w samorzàdach o realizacj zapisów w ustawie o systemie oêwiaty (2001 rok) okreêlajàcych sposób i wysokoêç finansowania realizacji obowiàzku szkolnego przez dzieci z g bokim upoêledzeniem umys owym i sprz onymi zaburzeniami w niepublicznych, czyli m.in. w naszych oêrodkach. DoÊwiadczenia podnoszà kompetencje zespo ów ludzkich, prowadzà do lepszego porozumienia z samorzàdowymi w adzami, ale te nie sà w stanie ca kowicie zapobiegaç trudnoêciom. Kolejne wybory do samorzàdów i do zarzàdów kó wprowadzajà nowych ludzi i cz sto trudnoêci pojawiajà si ponownie. Na tym równie polega praca organizacji pozarzàdowej - na potrzebie nieustannego samodoskonalenia si zespo ów oraz ludzi. Trudno jest chronologicznie na papierze ujàç histori - wiele rzeczy dzieje si przecie równolegle, a zapisane muszà pojawiç si w jakiejê kolejnoêci. Zatem teraz kilka s ów o najwa niejszych w ciàgu 12 lat staraniach legislacyjnych. Przede wszystkim, po kilkunastu latach wspó pracy w specjalnej komisji dzia ajàcej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii pod przewodnictwem prof. Stanis awa Dàbrowskiego, 19 sierpnia 1994 roku Parlament przyjà ustaw o ochronie zdrowia psychicznego. 8 3

4 NASZE STOWARZYSZENIE Art. 7 tej ustawy by naszym zapisem. 8 W ca oêci poêwi cony zosta prawu dzieci i m odzie y z upoêledzeniem umys owym do nauki i zaj ç rewalidacyjno-wychowawczych, bez wzgl du na stopieƒ upo- Êledzenia. W ten sposób dzieci z g bokim stopniem niepe nosprawnoêci intelektualnej nie mog y byç ju d u ej zwalniane z obowiàzku szkolnego. Po dwóch latach stoczyliêmy jeszcze w tej sprawie drugà batali, tym razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej i z Sejmem o zapis zezwalajàcy na zwalnianie tej kategorii dzieci z obowiàzku szkolnego na wniosek rodziców. Po raz pierwszy wtedy tak jednoznacznie w spraw zaanga owa y si media. Senat przyjà poprawk przy jednym g osie wstrzymujàcym 1 ; minister edukacji przesta obstawaç przy rzàdowym przed o- eniu i pos owie zag osowali za poprawkà. W sierpniu 1997 roku Parlament przyjà nowelizacj ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych, a w niej wniesiony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym art. 29 o zak adach aktywnoêci zawodowej. Zarzàd G ówny PSOUU uczestniczy te w pisaniu rozporzàdzeƒ wykonawczych w obu sprawach. Ma o kto wie, jak wyglàda udzia przedstawiciela organizacji w pracach nad ustawà. Najpierw trzeba zdobyç ustaw i uzyskaç zaproszenie. Procedury na ka dym etapie pracy sejmowej, przy ka dej ustawie wymagajà trwajàcych niekiedy wiele miesi cy, przez wiele godzin uczestniczenia w posiedzeniach, wielokrotnego wyjaêniania i bronienia zapisów oraz zdobywania dla sprawy pos ów - zwolenników. Z walk ostatnich warto przytoczyç, zakoƒczony pomyêlnie, udzia w obronie zasi ku piel gnacyjnego przed uzale nieniem go od progu dochodowego, liczonego na cz onka rodziny, w nowej ustawie o Êwiadczeniach rodzinnych (2003 rok). Po raz pierwszy w Polsce osoby z upoêledzeniem umys owym wypowiada y si we w asnym imieniu (Konferencja, 1995). ObecnoÊç i aktywnoêç prezesa Zarzàdu G ównego PSOUU w wielu powo ywanych przez urz dy centralne cia ach eksperckich i doradczych powodowa a, e problemy osób z upoêledzeniem umys owym oraz stowarzyszenia by y widoczne. Znakiem czasu, bioràc pod uwag standardy Unii Europejskiej, okaza o si zapoczàtkowanie przez Stowarzyszenie u ywania w Polsce instrumentu praw cz owieka do oceny sytuacji osób z niepe nosprawnoêcià intelektualnà. Chcia abym opowiedzieç pewnà histori, w której skutkiem jednej ma ej z oêci - powsta o coê dobrego. W roku 1994 by yêmy z Annà Firkowskà- Mankiewicz na konferencji Mi dzynarodowej Ligi Stowarzyszeƒ na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym w Turynie. Cz Êç obrad wype ni o seminarium Mi dzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) na temat zatrudniania wspieranego, drugà cz Êç - m.in. raporty z krajów, które dopiero co, Mi dzynarodowa Konferencja odbywa a si w Sali Kolumnowej Sejmu RP. choç jeszcze nie wszystkie, odzyska y wolnoêç. Z Sankt-Petersburga mówi Borys Kriwoszej - rodzic, którego sama kilka lat wczeêniej znalaz am w tym mieêcie przy okazji pracy dla organizacji francuskiej Médecins du Monde. Borys dramatycznie mówi o losie m odych ludzi zamkni tych w internatach - zak adach nibyopieki, którzy z powodu diagnozy oligofrenia sà skazani prawie jak wi êniowie; o matkach, które przymusza si, eby oddawa y do tych internatów swoje dzieci. Wtedy prowadzàcy obrady powiedzia, e nie ma ju czasu na dalszà wypowiedê. By am oburzona. Uwa a am, e przynajmniej cz onkowie Ligi powinni mieç okazj dowiedzieç si jaka naprawd jest sytuacja osób niepe nosprawnych intelektualnie w Rosji, w naszej cz Êci Europy. Po krótkiej naradzie z Annà zg osi yêmy prezydentowi Ligi, a by nim wówczas Austriak Walter Eigner, inicjatyw zorganizowania w Warszawie mi dzynarodowej konferencji pt. Prawa cz owieka a osoby z upoêledzeniem umys owym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Chodzi o to - powiedzia am, aby wreszcie zosta o zbadane i wypowiedziane to, co jest losem osób upoêledzonych umys owo i ich rodzin w tych krajach. Wszystkie nasze propozycje zosta y przyj te: i to, e zrobimy badania w krajach postkomunistycznych i przygotujemy raport, e postaramy si ulokowaç obrady w Parlamencie RP, e zachodni uczestnicy b dà raczej obserwatorami, mówcami zaê b dà przedstawiciele organizacji rodziców z krajów postkomunistycznych. Zg osi- yêmy te propozycj przyj cia przez uczestników konferencji dokumentu, który b dzie nosi nazw Deklaracja Warszawska. Wreszcie, e jedna z sesji b dzie poêwi cona panelowi i dyskusji samych osób niepe nosprawnych, co jeszcze na Êwiecie nie by o tak rozpowszechnione. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym by o organizatorem bezpoêrednim, Holenderska Federacja Rodziców w du ej cz Êci sfinansowa a przedsi wzi cie a ca oêç odby a si pod auspicjami Mi dzynarodowej Ligi Stowarzyszeƒ na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym. Konferencja odby a si w 1995 roku, wszystkie zamierzenia zosta y zrealizowane. GoÊciem specjalnym by Bengt Linquist - specjalny sprawozdawca ds. Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepe nosprawnych ONZ. Uczestniczyli te m.in.: wspó twórca Ligi, s dziwy Amerykanin, wielki przyjaciel Polski - Gunnar Dybwad, by y prezydent Ligi - Szwed Victor Wahlstrom i aktualny wówczas prezydent - Walter Eigner. àcznie w konferencji wzi o udzia 150 przedstawicieli z 39. krajów. 4

5 NASZE STOWARZYSZENIE Dzi ki konferencji te, w toku jej przygotowywania, zosta y przez nas sprowadzone do Polski Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepe nosprawnych przyj te przez ONZ w 1993 roku i - dzi ki naszym staraniom - przet umaczone na j zyk polski przez Biuro Pe nomocnika Rzàdu ds. Osób Niepe nosprawnych. Dla wszystkich przedstawicieli krajów postkomunistycznych by to pierwszy ich kontakt z tym dokumentem o epokowym przecie znaczeniu. Dzi ki przesy ce z ONZ rosyjskoj zyczni uczestnicy otrzymali Standardowe Zasady w tym j zyku. Konferencja by a wielkim sukcesem Polski, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym i mojà osobistà satysfakcjà. MieliÊmy ÊwiadomoÊç, e zmiany w ÊwiadomoÊci spo ecznej post pujà powoli, za wolno jak na nasze plany wprowadzania dzieci i doros ych z niepe nosprawnoêcià intelektualnà w normalne ycie. Bioràc pomys z Francji proklamowaliêmy w roku 1999 dzieƒ 5 maja Dniem GodnoÊci Osoby z Niepe nosprawnoêcià Intelektualnà. Dzieƒ przyjà si nadspodziewanie. Jego cechà charakterystycznà sta y si pochody z kolorowymi balonami i orkiestrà, z transparentami, z udzia em przedstawicieli w adz. W wielu miastach odbywajà si specjalne problemowe sesje radnych samorzàdów oraz imprezy. Koniec lat 90-tych i poczàtek XXI wieku up ynà w Stowarzyszeniu na tworzeniu nowych placówek i rozwijaniu dzia aƒ promujàcych nowà ÊwiadomoÊç. Po d ugim oczekiwaniu powsta pierwszy Zak ad AktywnoÊci Zawodowej Centralna Kuchnia, utworzony przez Ko o w Stargardzie Szczeciƒskim. Mamy zatem wreszcie dla osób doros ych to, co ka demu pe noletniemu cz owiekowi jest potrzebne - prac i mieszkania chronione. OczywiÊcie - wszystko to kropla w morzu potrzeb. A nowe podejêcie? To promowanie praw cz owieka, mo liwoêci i potrzeb osób niepe nosprawnych intelektualnie uwa anych u innych ludzi za normalne. To pokazywanie ich mocnych stron, ich aspiracji i talentów. Wystawy, koncerty, spektakle, imprezy integracyjne, czasopismo Spo eczeƒstwo dla Wszystkich i ró ne publikacje, warsztaty dla pracowników mediów, dla selfadwokatów - wszystko po to, aby os abiç stereotyp i budowaç nowy wizerunek osoby niepe nosprawnej intelektualnie. W tym dziele biorà te udzia same osoby niepe nosprawne, coraz cz Êciej - osobiêcie i bezpoêrednio, poprzez rzecznictwo swoich interesów. W roku 1999 PSOUU proklamowa o dzieƒ 5 maja Dniem GodnoÊci Osoby z Niepe nosprawnoêcià Intelektualnà. Przemawia Marek Dzi gielewski. WYKAZ PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOÂLEDZENIEM UMYS OWYM 2003 OÊrodki (Punkty) Wczesnej Interwencji 26 OÊrodki Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawcze 54 Dzienne Centra AktywnoÊci 18 Warsztaty Terapii Zaj ciowej 72 Ârodowiskowe Domy Samopomocy 23 Grupowe Mieszkania Chronione 11 Mieszkania treningowe 2 Zak ady AktywnoÊci Zawodowej 3 Zespo y Rehabilitacyjno -Terapeutyczne i inne placówki rehabilitacyjne 13 Inne formy dzia alnoêci 14 W grudniu 2003 roku odby o si doroczne, ju XXIX Sympozjum Polskiego Zespo u do Badaƒ Naukowych nad Niepe nosprawnoêcià Intelektualnà oraz spotkanie z okazji jubileuszu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym. Po àczy je wspólny tytu : Od niebytu do w àczania. 40 lat ruchu rodziców osób niepe nosprawnych intelektualnie. Historia w trzech odcinkach, którà dzisiaj koƒcz pokaza a drog, którà przeszliêmy. Na poczàtku by niebyt, czyli nieistnienie problemu w ÊwiadomoÊci spo ecznej, nieuczestniczenie osób niepe nosprawnych intelektualnie w yciu spo ecznym, brak s u b je wspierajàcych oraz totalnie niekorzystne postawy spo- eczne, które spycha y zarówno te osoby jak i ich rodziny na g boki margines ycia spo ecznoêci lokalnych. Poprzez stopniowe rozpoznawanie i sta e rewidowanie poglàdów na potrzeby osób niepe nosprawnych oraz ich mo liwoêci, a tak e tworzenie nowych form pomocy i wsparcia, uj tych w system wyrównywania szans, zw aszcza w zakresie niezale nego ycia, doszliêmy do sytuacji tu i teraz. Coraz wi cej dzieci i doros ych niepe nosprawnych intelektualnie uczy si i yje w integracji z rówieênikami w otwartym Êrodowisku. Sà ju tacy, którzy prowadzà normalne, niezale ne ycie ze wsparciem. Mamy motywacj, misj i wizj, wytyczone kierunki, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Naszà s aboêcià jest zbyt ma a liczba aktywnych i kompetentnych, potrafiàcych wspó pracowaç rodziców w Stowarzyszeniu. Naszà si à sà ci, którzy dzia ajà. Krystyna Mrugalska 1 Jak anegdota brzmi informacja, e jedynym wstrzymujàcym si senatorem by lekarz psychiatra. 5

6 JUBILEUSZ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym jest spadkobiercà i kontynuatorem dzia alnoêci Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, powo anego w 1963 roku przy Zarzàdzie G ównym Towarzystwa Przyjació Dzieci. O tym w jakich warunkach formalizowa si ruch rodziców dzieci niepe nosprawnych intelektualnie, o inicjatywach, dzia aniach i dokonaniach minionych czterdziestu lat piszemy na amach Spo eczeƒstwa dla Wszystkich we wszystkich tegorocznych numerach. JUBILEUSZ CzterdzieÊci lat to nied ugo, a zarazem jest tak wiele rzeczy, za które naprawd szczególnie trzeba podzi kowaç Bogu. Wydaje mi si, e to nasze spotkanie powinno mieç nawet wi cej wymiaru dzi kczynienia ni proêby o dary bo e na przysz- oêç. Bo je eli umiemy dzi kowaç, je eli umiemy widzieç jak bardzo zostaliêmy obdarzeni, to wtedy te cz owiek jest bardziej otwarty na przyjmowanie darów bo ych w przysz oêci. - tak rozpoczà kazanie Ojciec profesor Jacek Salij, wyg oszone podczas uroczystej Mszy Âwi tej 29 listopada 2003 roku, rozpoczynajàcej obchody Jubileuszu. Nabo eƒstwo koncelebrowali goêcie - ojciec Jacek Salij i ks. Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego oraz ks. dr Grzegorz Bachanek, wikariusz koêcio a pw. Âw. Franciszka w Warszawie, w którym odbywa a si msza. Wzi li w niej udzia cz onkowie Stowarzyszenia - rodzice, osoby niepe nosprawne, pracownicy i goêcie. By a wêród nich córka za o ycieli Komitetu PDST Ewy i Romana Garlickich - Joanna. Pierwsze czytanie biblijne przedstawi Krzysztof WiÊniewski, uczestnik WTZ w Tomaszowie Lubelskim. Trójka uczestników Warsztatów przy Zarzàdzie G ównym PSOUU z o y a liturgiczne dary. Ojciec Salij przypomnia w kazaniu inicjatorów ruchu rodziców i zas ugi Stowarzyszenia, a tak e podkreêli rol osób z niepe nosprawnoêcià intelektualnà w yciu nie tylko ich rodzin, ale ca ego spo eczeƒstwa. Komu jak komu, ale wam tu obecnym nie trzeba wyjaêniaç jak ogromnà funkcj spo ecznà, jak wielkim darem dla spo eczeƒstwa sà dzieci i ludzie z upoêledzeniem umys owym. Oni sà takim przypomnieniem, e wartoêç cz owieka nie polega na jego zdolnoêciach. WartoÊç cz owieka, ta bezcenna wartoêç polega na tym, e cz owiek jest cz owiekiem. A je eli cz owiekiem - to znaczy zas ugujàcym na to, eby go kochaç. Co wi cej, zdolnym do tego, eby obdarzyç mi oêcià. GdzieÊ tam, mo e w audycjach propagandowych, trzeba ludzi przekonywaç, jak bardzo dzieci czy ju doroêli z upoêledzeniem umys owym Ks. Adam Boniecki pokazuje Annie Firkowskiej-Mankiewicz i Krystynie Mrugalskiej swój artyku o stowarzyszeniu zamieszczony w Tygodniku Powszechnym w 1978 roku. potrafià kochaç. Ale was tu obecnych przekonywaç nie musz jak prawdziwie potrafià kochaç, jak czasem o wiele g biej, o wiele autentyczniej ni tak zwani normalni. Intencje, w których modlili si zgromadzeni, przygotowa Andrzej Sekuradzki, wiceprzewodniczàcy Zarzàdu G ównego PSOUU: Panie spraw, aby osoby z niepe nosprawnoêcià intelektualnà spotyka y na W oczekiwaniu na koncert. Od prawej: Zofia Paku a, Gra yna Michalska, Joanna Garlicka, Andrzej Sekuradzki. swej drodze tylko ludzi màdrych i dobrych, którzy b dà ich wspierali mi oêcià. Panie, daj cz onkom naszego Stowarzyszenia: osobom z niepe nosprawnoêcià intelektualnà, ich rodzicom i przyjacio om, ask jednoêci, màdroêci, wzajemnego wsparcia i wytrwa oêci w realizacji rozpocz tej czterdzieêci lat temu misji. Panie, b ogos aw pracownikom placówek Stowarzyszenia, aby ich trud i zaanga owanie pomna a y dobro, umacnia y mi oêç, dajàc satysfakcj z pracy oraz osobiste szcz Êcie. Panie, zeêlij Êwiat o Ducha Âwi tego na sprawujàcych w adz, aby ustanawiane prawa i podejmowane dzia ania zapewnia y osobom niepe nosprawnym warunki do godnego, aktywnego i szcz Êliwego ycia. Po mszy uczestnicy przenieêli si do sali konferencyjnej hotelu Gromada na dalszy ciàg obchodów Jubileuszu. Przed wejêciem na sal goêci wita y pracownice Zarzàdu G ównego i selfadwokaci, uczestnicy Warsztatów Terapii Zaj ciowej przy ZG PSOUU. Dekoracj holu stanowi y prace artystyczne uczestników Êlàskich placówek Stowarzyszenia, a w sali prezentowana by a wystawa obrazów Roberta Bindasa. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele Kó terenowych z ca ej Polski - d ugo trwa y powitania wszystkich ze wszystkimi. Zebranych przywita a tak e Krystyna Mrugalska, Prezes Zarzàdu G ównego, a zaraz potem - orkiestra ceramiczna Rytmy Ziemi. G ównym punktem programu Jubileuszu 40-lecia by o udekorowanie 40. zas u onych dla Stowarzyszenia osób medalem Fideliter et Constanter. Elementy oficjalne przeplatane by y prezentacjami twórczymi, w wykonaniu uczestników placówek PSOUU. Swoje wiersze przedstawili warsztatowicze z Kó w Wa brzychu i Âwidnicy; aktorzy z Ko a w Haczowie rozbawili i zachwycili zgromadzonych interpretacjà piosenek ze spektaklu Do grajàcej szafy grosik wrzuç ; publicznoêç us ysza a tak e niezwykle dojrza- e wiersze Bartosza Mazura z Cz stochowy, a ca oêç podsumowa koncert Orkiestry Vita Activa z Gdaƒska. Nad sprawnym 6

7 JUBILEUSZ przebiegiem uroczystoêci czuwa Ryszard Popowski, choç nie uda o si uniknàç opóênienia w programie - g ównie ze wzgl du na liczb wzruszajàcych podzi kowaƒ kierowanych do Pani Prezes (która zapewne ostatnia usiad a do uroczystej kolacji). Bogdan Michalski i Krzysztof Bàk - dwaj bohaterowie poêcigu za z oczyƒcà. Jubileusz zaszczyci o swojà obecnoêcià wielu goêci: by y osoby zwiàzane z ruchem rodziców w poczàtkach jego dzia alnoêci, a tak e ci, którzy do àczyli póêniej, wiernie i wytrwale go wspierajàc. UroczystoÊç mia a te jednego, szczególnego goêcia, z zaledwie trzytygodniowym sta em przyjaêni ze Stowarzyszeniem. Pan Krzysztof Bàk jest cz owiekiem, który nie odmówi pomocy i aktywnie w àczy si w dzia ania, które zapobieg y z u. Dzi ki niemu uda o si uratowaç samochód Zarzàdu G ównego. Swoim samochodem, razem z panem Bogdanem Michalskim, ruszy w poêcig i dogoni z odzieja, zmuszajàc do porzucenia skradzionego busa. Pan Krzysztof Bàk zrobi to ryzykujàc - bo przecie nie by o wiadomo, jak potoczà si zdarzenia. Da Êwiadectwo dwóm odwagom, tej, która mo e rodziç si w obliczu niebezpieczeƒstwa, i tej cywilnej. Obie sà na wag z ota. Wszyscy sà zaszczyceni, e Stowarzyszenie zyska o takiego przyjaciela. Drugi dzieƒ obchodów Jubileuszu po- àczony by z corocznym sympozjum, zorganizowanym ju po raz XXIX przez PSOUU oraz Polski Zespó do Badaƒ Naukowych nad Niepe nosprawnoêcià Intelektualnà. W tym roku Mi dzynarodowe Sympozjum Naukowe nosi o tytu Od niebytu do w àczania. 40 lat ruchu rodziców osób z niepe nosprawnoêcià intelektualnà. Sympozjum otworzy a Przewodniczàca Zespo u prof. dr hab. Anna Firkowska - Mankiewicz, która póêniej przedstawi a referat na temat zmiany postaw spo ecznych wobec osób niepe nosprawnych intelektualnie. Odby a si równie rozmowa na ten temat z selfadwokatami. O problemach z pe nà realizacjà praw obywatelskich wobec osób niepe nosprawnych, a szczególnie o nagminnoêci stosowania w Polsce ubezw asnowolnienia, mówi Stanis aw Trociuk, zast pca Rzecznika Praw Obywatelskich. Mi dzynarodowy ruch prezentowali na sympozjum Thérèse Kempeneers - Foulon, sekretarz generalny Belgijskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe nosprawnym Intelektualnie, by a Prezydent Inclusion Europe oraz Christy Lynch z Irlandii, cz onek Zarzàdu Mi dzynarodowego Stowarzyszenia ds. Wspieranego Zatrudnienia, który przedstawi (w sposób brawurowy) najwa niejsze problemy zwiàzane z zatrudnianiem osób niepe nosprawnych i mo liwoêci, jakie stwarza w tym zakresie wejêcie do Unii Europejskiej. Sympozjum zakoƒczy referat Krystyny Mrugalskiej na tytu owy, jubileuszowy temat. Przed po udniem na sympozjum wystàpi a ponownie Orkiestra Vita Activa, która ma w swoim repertuarze ju tyle utworów, e mog a zaprezentowaç zupe nie inny (choç równie zachwycajàcy) koncert ni poprzedniego dnia. Zakoƒczy y si obchody Jubileuszu - czas podsumowaƒ, ale tak e czas planowania dzia aƒ na nast pny rok i kolejne lata. Ojciec Salij powiedzia : Dzisiaj, z perspektywy zaledwie czterdziestu lat postulaty, które wtedy by y formu owane, wydajà si takie oczywiste, takie banalne, ale to w aênie dlatego, e Stowarzyszenie ma ju czterdzieêci lat. MyÊl, e w obecnych czasach b yskawicznej wr cz wymiany informacji, to wszystko, co teraz jest formu owane przez cz onków Stowarzyszenia, co planujà na nast pne lata - dzi ki ich determinacji, ich zaanga owaniu oraz dzi ki wspólnemu dzia aniu - ma szanse na pewno wczeêniej ni za czterdzieêci lat staç si takie oczywiste. Sympozjum Naukowe. Selfadwokaci: Adam Komierzyƒski i Stanis aw Bia o w rozmowie z Krystynà Mrugalskà. Barbara Ewa Abramowska Odznaczeni medalem Fideliter et Constanter W adys aw Antos Jerzy Bia oƒ Helena Brodzka Izabela Darecka Ryszard Dembowski Ryszard Dru ba Danuta Formella Urszula Gie don Bo ena Gwizdek Ewa Kamiƒska Monika Kastory-Bronowska Lidia Klaro-Celej Jowita Klusik Ma gorzata Kowarska Janina Krysta Albert Krystyniak Poli Kurcewicz-Krystyniak Anna Kuczma Gra yna Kukulska Maria Kurek Ewa Lichtaƒska Teresa Ma ek-konieczna Krzysztof Marciniak Lech Marschall Jadwiga Marzjan Gra yna Michalska Barbara Mazurek Henryk Molenda Jan Motyka Magdalena Nowicka Miros aw Paw owski Beata Pepliƒska - Strehlau Mieczys aw Piotrowicz Marita Przedpe ska -Winiarczyk Alicja Romaniuk Teresa Serafin Stefan Staniec Joanna Szadkowska Maria Turlej Czes awa Wójcik Janina Zachwieja Helena Zieliƒska Danuta mijowska 7

8 TWÓRCZOÂå WÂRÓD DOBRYCH LUDZI Wiersz Nieporozumienie Bartosza Mazura ukaza si dwa lata temu w jego debiutanckim tomiku pt. Âwiat o i cieƒ, wydanym przez Wydawnictwo Dom Ksià ki w Cz stochowie. Poeta mia wtedy tylko 20 lat i dopiero co skoƒczy szko. Zdoby te pierwszà nagrod w Turnieju Jednego Wiersza, organizowanym przez cz stochowski OÊrodek Promocji Kultury Gaude Mater. Po dwóch latach powtórzy ten sukces, zdobywajàc pierwsze miejsce za wiersz Do Julii, a jego dorobek wzbogaci o wydanie drugiego tomiku poezji pt. Do ludzkich serc. Jak napisa promotor jego twórczoêci Tadeusz Gierymski: Tomik jest lepszy, dojrzalszy od pierwszej ksià ki Bartka Mazura. Wiersze g bsze, pi kniejsze. Znów zachwyci mnie swà ch opi cà wra liwoêcià na otaczajàcy go Êwiat.... A Bartosz Mazur nie tylko mo e zachwycaç swà wra liwoêcià, ale tak e konsekwencjà w poêwi ceniu si poezji, pogodà ducha, akceptacjà otoczenia i siebie. Mama Bartosza wspomina jego wczesne dzieciƒstwo: Bardzo lubi bajki. Ja mu te bajki czyta am i komentowa am. Szybko umia swoje problemy wypowiedzieç. Jest bardzo spokojnym, zdyscyplinowanym m odym cz owiekiem. Pomaga w za atwianiu codziennych spraw - chodzi na zakupy, robi op aty, zamawia domowe reperacje. Wszystko to potrafi zrobiç, choç wymaga od rodziców cierpliwoêci. Nauczy ich tego, e do niego dociera wolniej. Wyt umaczy nam, e on nie jest automatem - my przyciskamy guzik i on ju pracuje. Mówi, e ma takà poprzeczk, która nie pozwala mu si zerwaç i od razu coê zrobiç, e do niego musi dotrzeç i on to zrobi. PRAGNIENIE Chcia bym dzieƒ ka dy chwaliç Nie potrafi W snach Szukam sensu ycia Co rano trafiam w ten sam mur Na palcach odliczam stracony czas Pod kopu à czaszki MyÊli toczà kolejny spór Znów powstaj Przyjmuj krzy Zaciskam z by By nie czuç Ostro zakoƒczonych gwoêdzi. Edukacja Bartosza Mazura jest przyk adem niedoskona oêci systemu nauczania osób niepe nosprawnych. Pomimo jego prawdziwie g bokiego zainteresowania poezjà - od wczesnoszkolnych lat, pomimo braku umiej tnoêci manualnych, pomimo ewidentnych zdolnoêci w przedmiotach i dzia aniach pami ciowych - zdoby zawód tapicera, którego nigdy czynnie nie uprawia i zapewne nigdy nie b dzie wykonywa w przysz oêci. KtoÊ zadecydowa za niego, ale tak e wbrew niemu. Mo e nale a oby spojrzeç na to tak e w kategoriach marnotrawstwa Êrodków? Przecie przez kilka lat op acano nauczycieli zawodu i np. materia y do pracy. Po co? W szkole, oprócz j zyka polskiego, lubi uczyç si geografii, historii i biologii, ale tak e towaroznawstwa i wiedzy o spo eczeƒstwie. Mama wspomina jego korespondencj z polonistkà, która kiedyê nie oceni a jego wypracowania, opatrujàc komentarzem nie na temat. Bartosz odpisa, e poniewa w o y w to swojà prac, to nale y si ocena; mo e byç najwy ej obni ona z tego powodu, e nie na temat. PRZYSTA Przycumuj do d bowej kapliczki W letni czas Z ó r ce w leênym konfesjonale W mi kkich liêciach i szorstkiej korze drzew Odszukaj Boga Spytaj do czego Ci powo a I czy spe niasz jego nadziej? NIEPOROZUMIENIE yj wêród dziwnych ludzi Co S oƒca zapachu szukajà Drzewo o nazw pytajà A drogà do celu idà A przecie nie o to chodzi Czy ró a b kitna czy bia a Czy S oƒce ma barw czy zapach Czy rzeka do morza si wla a Wa niejsze e kwiaty pi kne e S oƒce nas ciep em obleka A rzeka p ynàc w nieznane z nadziejà na kres swój czeka Bartosz Mazur jest poetà. Nie wiadomo jak b dzie wyglàda a jego przysz oêç (ma problemy ze wzrokiem), ale to, co ju stworzy Êwiadczy o jego prawdziwym zaanga- owaniu i poêwi ceniu si poezji. Poezja sta a si jego sposobem na ycie, yciem w aênie. Dobrze si sta o, e znalaz w swojej rodzinie prawdziwe oparcie, a w swoim mieêcie ludzi, którzy go docenili i pomogli zaistnieç publicznie. Taka akceptacja daje poczucie celowoêci tego, co si robi. Jak rzadko który poeta w wieku 22 lat Bartosz Mazur ma na swoim koncie dwa wydane tomiki. Odniós sukces. ycz mu wielu jeszcze sukcesów. Barbara Ewa Abramowska WAKACJE Na mistycznych strunach paj czyny Leniwie wiatr wygrywa W misterny ywop ot r kami zakochanych Wplecione g owy kwiatów Kot o zielonych oczach mi kko s ania si na nogach Szcz Êcie z nim w druje S oneczny zegar wybija spokojnà godzin. 8

9 TWÓRCZOÂå WYWIAD Z POETÑ Panie Bartoszu, czy ma Pan kolegów? Kilku mam. W aêciwie z ca ej Polski: jeden mieszka w Secyminie, drugi w Herbach Starych, trzeci w Radomsku. Skàd si znacie? Ze szko y. Jaka to by a szko a? To by Zespó Szkó Zawodowych, uczy- em si tam tapicerstwa. Ale poniewa mi to tapicerstwo nie sz o, to lubi em uczyç si teorii a nie praktyki. Czy w szkole nauczy si Pan czytaç i pisaç? W domu. Troch w domu i troch jeszcze w przedszkolu. Co Pan teraz robi, jak wyglàda Pana ycie? Oddaj si w aêciwie tylko poezji i komputerowi. Czy codziennie Pan siedzi przy komputerze? Ró nie, czasem co drugi dzieƒ, czasem raz na tydzieƒ. Narobi em sobie ró nych plików, podplików. Co Pan robi na komputerze oprócz pisania wierszy? Gry mi poch aniajà du o czasu, teraz skoki narciarskie. W ogóle interesuje mnie sport. Uprawia Pan jakàê dyscyplin? Amatorsko gram troch w pi k no nà, siatkówk, badmintona, tenisa sto owego. Je d na rowerze, p ywam. Jeszcze w szkole podstawowej bra em udzia w np. biegach. Z kim pan gra w siatkówk czy w tenisa? Spotykam si z kolegami w takim podmiejskim klubie, w Prad ach. WczeÊniej, jeszcze w zespole szkó gra em w klubie na Pó nocy (dzielnica Cz stochowy). Porozmawiajmy o wierszach. O czym pan pisze? Erotyki, wiersze o przyrodzie te, a najwi cej o relacjach cz owieka z Bogiem. Czy w erotykach to sà Pana wyobra enia o mi oêci? Tak. Czy by Pan kiedyê zakochany? Raz. To by a kole anka ze szko y. Jak si skoƒczy a ta mi oêç? Troch tak wulgarnie. (Êmieje si ) Uderzy a mnie i zerwa em z nià. A ta druga wielka dziedzina - relacje z Bogiem? Czy w wierszach jest poszukiwanie Boga, czy Pan si ju z Nim zaprzyjaêni? Mo e inaczej - w wierszach jest poszukiwanie prawdy o relacjach mi dzy Êwiatem metafizycznym, nadprzyrodzonym a naszym Êwiatopoglàdem, w wyobra eniu ludzkim. Ma Pan bardzo bogate s ownictwo, czy Pan du o czyta? Teraz to raczej internet,... rozmowy. Chodz do kin, do teatrów, do filharmonii. Z kim Pan zazwyczaj chodzi na koncerty? Z rodzinà: mamà, siostrà, nieraz z bratem, bratowà. Kiedy powsta Pana pierwszy wiersz? Ju w szkole interesowa y mnie wiersze. Czyta em te wiersze i myêla em, e ja je dokoƒcz i pisa em je dalej. W aêciwie taki pierwszy wiersz napisa em do nauczycielki, eby nauczyç jà, eby nie krzycza a na uczniów. Czy Pan si czuje inny? Nie. Czy chcia by Pan pracowaç zawodowo? Sytuacja na rynku pracy jest ci ka, jak ktoê ma grup inwalidzkà, to nie przyjmujà do pracy. Ale nawet nie wiem czy znalaz- aby si praca dla mnie. Jakà prac chcia by Pan wykonywaç? CoÊ w informatyce. O studiach myêla- em, najpierw o maturze. Uda oby si Panu zdaç matur z matematyki? Mog yby byç problemy, ale z geografii czy biologii... Jak si do Pana odnoszà koledzy poeci z Cz stochowy? To jest taki klub emerytów i rencistów, (Êmieje si ) a ja tam jestem jedynym rencistà. Spotykamy si, czytamy swoje wiersze i rozmawiamy na ich temat. Czy koledzy wypowiadajà si krytycznie o pana wierszach? Tej krytyki jest tak ma o, jakby jej nie by o. Czy pod wp ywem opinii zmienia Pan coê w wierszach? W aêciwie nie zmieniam, bardzo ma o. Jak to jest - siada Pan do komputera i samo si pisze? Samo. Dlaczego raz Pan pisze o motylach a raz o mi oêci? Czy ma na to wp yw pogoda za oknem, pora roku? Nie, pogoda wp ywu nie ma, to zale y od czegoê zupe nie innego. Raz pisz o przyrodzie, o lecie, drugi raz z kolei o przemijaniu. Staram si subiektywnie powi kszaç dorobek wierszy. Raczej to zale y od natchnienia a nie od pogody. Czy pisze Pan rano, czy wieczorami? To jest ten sam problem - natchnienie. Kiedy przyjdzie, to siadam i pisz. Bardzo ró nie - czasem w nocy, o pó nocy. Czy by Pan dumny jak zobaczy nowowydany tomik? Tak. Bardzo. Czy lubi Pan wyst powaç, mówiç swoje wiersze? Z jednej strony lubi, ale z drugiej mam zastrze enia. Jeszcze w szkole na akademiach mia em trem. Dopóki tej tremy nie zgubi em, to trudno by o wyst p uznaç za przyjemnoêç. Jak Pan si tej tremy pozby? JakoÊ uda o mi si jej pozbyç. Trzeba mieç do tego odpowiednie podejêcie. To podejêcie ma kszta t dosyç skomplikowany. Braç pastylki, eby to znikn o - to nie jest dobre, to os abia. Przygotowuj si tak: po pierwsze nagrywam si na kasety, robi poprawki, a w koƒcu jest dobry efekt. Zawsze chc to mieç ju za sobà i to mnie tak trzyma, eby tremy nie by o. eby jak najlepiej wypaêç i mieç to ju za sobà. T metod wypróbowa em równie w yciu. Le a em w szpitalu, mia em mieç robionà gastroskopi - bardzo nieprzyjemne badanie. PomyÊla em sobie raz kozie Êmierç i poszed em na to badanie. Przesz o, min o. Trzeba to mieç za sobà. Czy nie uwa a Pan, e dobrze by oby pochodziç do logopedy? Chodzi em w szkole podstawowej. Ja mam trudny zgryz, ale lekarz odmówi mi zrobienia aparatu na z by, a to jest chyba wa ne. Jakie Pan ma plany na przysz oêç? Chcia bym wydaç trzeci tomik. Czy ju si nazbiera o tyle wierszy? No ju troch jest, oko o dwudziestu paru. Czy te wiersze sà dobre? JakoÊciowo coraz lepsze. Moim najwi kszym marzeniem jest, oprócz wydania tomiku, nagranie wierszy na p yty kompaktowe. eby mo na by o dotrzeç do jak najwi kszej liczby odbiorców, na przyk ad niewidomych. Do Julii Rozmawia a: BEA Odnaleêç zapach W twoich w osach Julio ksi niczko fiordów W oczach niebo odkryç Na ó ku pod baldachimem Falowaç okr tem uczuç Nami tnych Spojrzeç we wn trze I bez najmniejszego drgni cia Na skrzyd ach mi oêci Odlecieç w nieznane Dotknàç piersi by poczuç Pulsujàce serce W koƒcu usnàç W goràcu cia 9

10 NIEPE NOSPRAWNI W POLSCE CO TO JEST PFON? W dniu 16 lipca 2003 roku podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej pod has em Kto reprezentuje osoby niepe nosprawne - utworzenie Polskiego Forum Osób Niepe nosprawnych Polska us ysza a o powstaniu nowej, ogólnopolskiej organizacji. Polskie Forum Osób Niepe nosprawnych zosta o za o one przez cztery najwi ksze organizacje osób niepe nosprawnych, które reprezentujà g ówne rodzaje niepe nosprawnoêci. Cz onkami - za o ycielami sà: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys owym, Polski Zwiàzek Niewidomych, Polski Zwiàzek G uchych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo. Jest to zgodne z zasadà reprezentatywnoêci przyj tà przez European Disability Forum (Europejskie Forum Osób Niepe nosprawnych), wed ug której co najmniej jedna organizacja reprezentujàca osoby niepe nosprawne z tytu u: dysfunkcji narzàdu s uchu, dysfunkcji narzàdu ruchu, upoêledzenia umys owego lub dysfunkcji narzàdu wzroku, musi byç cz onkiem Forum przez ca y czas jego trwania. W aênie realizujàc powy szà zasad, w celu stworzenia wspólnej, jednolitej reprezentacji ruchu niepe nosprawnych w Polsce, cz onkowie - za o yciele postanowili powo aç do ycia PFON, jak równie zaprosiç wszystkie organizacje zainteresowane cz onkostwem w nim do zg aszania swego akcesu. PFON jest zwiàzkiem apolitycznym i nie prowadzi dzia alnoêci o charakterze zarobkowym. Cz onkowie Forum zachowujà pe nà niezale noêç. PFON tworzà, na zasadzie dobrowolnej przynale noêci, stowarzyszenia i zwiàzki stowarzyszeƒ osób niepe nosprawnych. PFON wyst puje w sprawach wspólnych ca emu Êrodowisku niepe nosprawnych i nie roêci sobie adnych praw do przejmowania kompetencji cz onków ani innych organizacji pozarzàdowych. Misjà Forum jest jednoczenie si spo ecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans osób niepe nosprawnych, ich równego uczestnictwa w yciu spo ecznym oraz walki ze wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepe nosprawnych, aby mogli oni yç godnie i w pe ni korzystaç z przys ugujàcych wszystkim praw cz owieka. PFON postawi o przed sobà cele, których realizacja wymaga g bokiego zaanga owania oraz wspó pracy wszystkich cz onków. Sà to: n tworzenie p aszczyzny wspó pracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeƒ osób niepe nosprawnych oraz rodzin osób niepe nosprawnych, gdy rodzaj niepe nosprawnoêci uniemo liwia samoreprezentacj ; n wp ywanie na polityk spo ecznà paƒstwa oraz na rozwiàzania prawne decydujàce o jakoêci ycia osób niepe nosprawnych w wymiarze osobowym, spo ecznym i ekonomicznym oraz ich równym traktowaniu, a tak e o wspieraniu ich rodzin; n zmienianie postaw spo ecznych wobec ludzi z niepe nosprawnoêciami - z opiekuƒczych, o nastawieniu wy àcznie charytatywnym, na uznajàce godnoêç i wartoêç osoby niepe nosprawnej, jej pozytywny potencja oraz prawa równe dla wszystkich; n umacnianie organizacji pozarzàdowych osób niepe nosprawnych i ich rodzin oraz partnerska wspó praca tych organizacji i ich zwiàzków z w adzà ustawodawczà i wykonawczà szczebla rzàdowego i samorzàdowego; n wspó praca z organizacjami pozarzàdowymi zagranicznymi i mi dzynarodowymi. PFON dà y do uzyskania statusu cz onka - obserwatora w Europejskim Forum Osób Niepe nosprawnych, a nast pnie - pe noprawnego cz onka tej organizacji. W adze PFON tworzà trzy kluczowe organy: Kongres, Zarzàd oraz Komisja Rewizyjna. Najwy szà w adzà organizacji jest Kongres, który sk ada si z delegatów -przedstawicieli stowarzyszeƒ i zwiàzków stowarzyszeƒ b dàcych cz onkami Forum. W zwiàzku z tym, e Kongres zbiera si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz w roku, w czasie kiedy nie obraduje, najwy szà w adzà Forum pozostaje Zarzàd Polskiego Forum Osób Niepe nosprawnych. Funkcj tymczasowej przewodniczàcej Zarzàdu, do czasu wyborów przez Kongres, pe ni Krystyna Mrugalska. Do kompetencji Zarzàdu nale y przede wszystkim reprezentowanie Forum wobec w adz rzàdowych i samorzàdowych, organizacji pozarzàdowych oraz w adz i organizacji mi dzynarodowych, kierowanie dzia alnoêcià organizacji. Natomiast organem kontrolnym pozostaje Komisja Rewizyjna, która przede wszystkim kontroluje dzia alnoêç statutowà i finansowà Forum, opiniuje roczne sprawozdania finansowe, itp. Cz onkiem Polskiego Forum Osób Niepe nosprawnych mo e zostaç ka de stowarzyszenie lub zwiàzek stowarzyszeƒ, który spe nia àcznie nast pujàce warunki: 1. jest stowarzyszeniem lub zwiàzkiem stowarzyszeƒ o ogólnopolskim zasi gu dzia ania, 2. jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sàdowym, 3. posiada jednostki organizacyjne wi cej ni w po owie liczby województw, przy czym w przypadku zwiàzków stowarzyszeƒ jako jednostki organizacyjne rozumie si tak e zrzeszone organizacje i ich oddzia y terenowe, 4. osoby niepe nosprawne legitymujàce si odpowiednim orzeczeniem o niepe nosprawnoêci stanowià przynajmniej 50% zwyczajnych cz onków stowarzyszenia lub stowarzyszeƒ wchodzàcych w sk ad zwiàzku stowarzyszeƒ. W przypadku stowarzyszeƒ, w których z powodu niepe noletnoêci lub rodzaju niepe nosprawnoêci samoreprezentacja osób niepe nosprawnych nie jest mo liwa - do wymaganych 50% zwyczajnych cz onków zaliczani sà rodzice i opiekunowie prawni, 5. w sk ad w adz statutowych wchodzi przynajmniej po owa osób niepe nosprawnych zgodnie z zasadami przewidzianymi powy ej, 6. statutowe w adze stowarzyszenia lub zwiàzku stowarzyszeƒ wyra à wol przynale noêci do Forum, 7. op aca w Forum sk adki cz onkowskie ustalone przez Zarzàd Forum. Wprowadzenie takiego zapisu do treêci statutu Polskiego Forum Osób Niepe nosprawnych jest spowodowane potrzebà utworzenia jednej ogólnokrajowej organizacji parasolowej, której zadaniem jest zrzeszanie przedstawicieli wszystkich najwa niejszych organizacji reprezentujàcych g ówne rodzaje niepe nosprawnoêci. Nale y w tym miejscu podkreêliç, e Polskie Forum Osób Niepe nosprawnych nie jest organizacjà, której podstawowym zadaniem jest reprezentowanie stowarzyszeƒ czy zwiàzków osób niepe nosprawnych zarówno na forum europejskim, jak i krajowym, ale reprezentowanie interesów osób niepe nosprawnych bezpoêrednio, lub przez rodziców osób niepe nosprawnych, które nie sà w stanie reprezentowaç si samodzielnie. Jaros aw Kamiƒski 10

11 TEKST ATWY DO CZYTANIA Ka dy cz owiek ma prawo do pracy Kiedy jesteêmy ju doroêli mo emy iêç do pracy. Co to jest praca? To wykonywanie ró nych rzeczy, na przyk ad pomaganie w sklepie, za co mo emy dostawaç pieniàdze, czyli zarabiaç. W wielu krajach pracodawcy wiedzà, e zatrudnianie osób o ró norodnych umiej tnoêciach jest korzystne dla przedsi biorstwa. Pracodawca do g ówny szef. Cz sto rozmawiamy o pracy. Trzeba du o umieç, aby pracowaç. Osoby, które chodzà do warsztatu terapii zaj ciowej mogà si tego nauczyç. To pozwoli im pójêç do pracy w prawdziwym zak adzie pracy. Pracownicy mówià o swoim zak adzie: moja firma, bo tam pracujà. 8

12 TEKST ATWY DO CZYTANIA Gdzie mo na znaleêç prac? Pomogà ci w szukaniu pracy urz dnicy Powiatowego Urz du Pracy w twojej miejscowoêci. PowinieneÊ pójêç do Urz du Pracy i wziàç ze sobà: dowód osobisty odcinek renty z ostatniego miesiàca orzeczenie o niepe nosprawnoêci Urz dnik zarejestruje ci w tym urz dzie. Staniesz si wtedy osobà, która poszukuje pracy. Mo esz korzystaç z pomocy w znalezieniu pracy. W twoim warsztacie terapii zaj ciowej jest osoba, która mo e ci pomóc w szukaniu pracy. Pomo e ci zrozumieç trudne terminy urz dowe, mo e pomóc ci opowiedzieç, co potrafisz robiç. Czasami pracodawcy szukajà osoby o takich umiej tnoêciach jak twoje i wtedy urz dniczka zawiadomi ci o tym. W Urz dzie Pracy pracujà te doradcy zawodowi. Sà to osoby, które pomogà ci opowiedzieç, co potrafisz robiç i wybraç rodzaj pracy. Je eli pracodawca szuka osoby, która potrafi robiç to, co umiesz robiç ty - umówi ci na rozmow.

13 TEKST ATWY DO CZYTANIA Rozmowa o pracy jest bardzo wa na. Czasem rozmow o pracy nazywamy rozmowà kwalifikacyjnà. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej dowiadujesz si : jakie b dziesz mia obowiàzki, ile pieni dzy dostaniesz za swojà prac, ile godzin b dziesz pracowa, gdzie b dziesz pracowa. Mo esz zadawaç pytania na temat tej pracy i zobaczyç czy warunki sà dla ciebie dobre. Je eli wiesz, e êle czujesz si sam w nowym miejscu mo esz poprosiç, by w czasie rozmowy towarzyszy a ci osoba wspierajàca. Ona ci pomo e. B dziesz si czu bezpiecznie. 8

14 TEKST ATWY DO CZYTANIA Je eli wszystko pójdzie dobrze b dziesz móg zaczàç prac, ale najpierw trzeba podpisaç umow o prac Co to jest umowa o prac? To napisane porozumienie mi dzy tobà a osobà, u której b dziesz pracowa - twoim pracodawcà. Umowa informuje o: o twoich obowiàzkach w pracy o czasie twojej pracy o miejscu, w którym b dziesz pracowaç o pieniàdzach, które b dziesz zarabia. A czy ty zastawia eê si jakà prac chcia byê wykonywaç? Czy dowiadywa eê si o takà prac? Napisz do nas o tym. Czekamy na Twój list. Skrzynka korespondencyjna redakcji: Spo eczeƒstwo dla Wszystkich ul. G ogowa 2b Warszawa opracowa a: Dorota Wójcik PSOUU wyda o t umaczenie trzech poradników opracowanych przez MENCAP - angielskà organizacj dzia ajàcà na rzecz osób z niepe nosprawnoêcià intelektualnà, pt.: Praca dla osób niepe nosprawnych. Poradnik dla rodziców i opiekunów, Praca dla osób niepe nosprawnych. Poradnik dla pracodawców i Praca dla osób niepe nosprawnych. Poradnik dla osób z niepe nosprawnoêcià intelektualnà. Poradniki mo na zamówiç w Zarzàdzie G ównym PSOUU.

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa WSPÓLNOTA W MISJI biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa Po zimie zosta y tylko wspomnienia W NUMERZE: Z calego serca, ze wszystkich si Refleksja Krystyny

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 1 o zgromadzeniu Prezesów Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 2-3 o rankingach i konkursach

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja

Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja nr 12 (21), grudzieƒ 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl ISSN 1734-1167 INDEKS 321109 POLICJA 997 grudzieƒ 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Drodzy Absolwenci! Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH. Jestem od lat zwiàzany z Uczelnià. Nr 1. MARZEC 2008 r. Redaktor prosi o g os

Drodzy Absolwenci! Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH. Jestem od lat zwiàzany z Uczelnià. Nr 1. MARZEC 2008 r. Redaktor prosi o g os Mam przyjemnoêç powitaç Paƒstwa w imieniu w adz rektorskich na amach dodatku absolwenckiego do Gazety SGH. Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Drodzy Absolwenci! Nr 1 MARZEC 2008 r. O losach swoich

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo