WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2007 r. Nr 33 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 286 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 1062 i 1079/2 obręb Osiedle położonej w rejonie ul. Zaułek Wiśniowy w Bielawie Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/03 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuwczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Bielawa, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów, ze zmianą Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 406 obręb Nowa Bielawa położonej przy ul. Warywskiego w Bielawie Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2007 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Gdawskiej w Głuszycy Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy epołecznej w Złotym etoku Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały nr XXVII/175/05 Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złoty etok Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 2007 roku Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale nr V/24/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadaw zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Treść: UCHWAŁY RAD GMIN: 297 Rady Gminy Rudna z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/284/06 Rady Gminy Rudna z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania etatutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy epołecznej w Gaworzycach Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudna dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczew wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzew za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązującego w 2007 roku Rady Gminy Ruja z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkawcami gminy Ruja Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków część A w gminie Długołęka Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany uchwały nr XIX/138/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Przeworno na wniosek najemcy lub dzierżawcy oraz zasad najmu i dzierżawy lokali i budynków użytkowych Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych INNE AKTY PRAWNE: POROZUMIENIE: 305 zawarte w dniu 20 grudnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnica w sprawie powierzenia Legnickiej Bibliotece Publicznej zadaw powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu legnickiego

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodeznjnnmi 62 i jny2 o1r61 Osiedle poboęonej w rejonie ul. Zaubek Wiśniown w Bielawie Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 Zlikwidować drogę gminną w Bielawie oznaczoną na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 1062 i 1079/2 obręb Osiedle położoną w rejonie ul. Zaułek Wiśniowy w Bielawie. 2 Projekt graficzny drogi określa załącznik do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej LESZEK STRÓŻYK

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 286 Zabącznik do uchwabn Radn Miejskiej Bielawn z dnia 28 grudnia 2 6 r. (poz. 286)

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz j UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiann uchwabn nr XIyj y 3 Radn Miejskiej Bielawn z dnia 25 czerwca 2 3 r. w sprawie zasad udzielania znięek w tngodniownm o1owiązkownm wnmiarze godzin zaj6ć dndaktncznnch, wnchowawcznch i opiekuńcznch nauczncielom, którnm powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkobach podstawownch i gimnazjach prowadzonnch przez Gmin6 Bielawa, zasad zwalniania od o1owiązku realizacji tnch zaj6ć oraz w sprawie określenia tngodniowego o1owiązkowego wnmiaru godzin nauczncieli przedmiotów w róęnnm wnmiarze godzin, pedagogów, psnchologów i logopedów, ze zmianą Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr XI/71/03 1ady piejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Bielawa, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów, ze zmianą, 1 otrzymuje brzmienie: Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Bielawa, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), w zależności od wielkości i typu szkoły lub przedszkola oraz warunków pracy i ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w tabeli: Lp. stanowisko kierownicze tygodniowy wymiar godzin zajęć 1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego: 3 oddziały 4 i więcej oddziałów 2. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, liczącego: do 4 oddziałów 5 6 oddziałów 7 8 oddziałów 9 16 oddziałów 17 i więcej oddziałów 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi piasta. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej LESZEK STRÓŻYK

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodeznjnnm 4 6 o1r61 Nowa Bielawa poboęonej przn ul. L. Warnńskiego w Bielawie Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 Zlikwidować drogę gminną w Bielawie oznaczoną na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 406 obręb Nowa Bielawa położoną przy ul. L. Waryńskiego w Bielawie. 2 Projekt graficzny drogi określa załącznik do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej LESZEK STRÓŻYK Zabącznik do uchwabn Radn Miejskiej Bielawn z dnia 28 grudnia 2 6 r. (poz. 288)

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz n UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wnnagradzania dla nauczncieli poszczególnnch stopni awansu zawodowego na 2 j rok w cz6ści naleęącej do kompetencji Gminn Miejskiej Dzieręoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkobn podstawowe i gimnazja Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Ustala się regulamin wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina piejska Dzierżoniów, zwany dalej regulaminem. 1 o z d z i a ł 1 Postanowienia ogólne 2 1egulamin określa: 1) wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz za wysługę lat, 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 4) stawki wynagrodzenia zasadniczego. 3 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) nauczycielu bez bliższego określenia rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę piejską Dzierżoniów, 2) dyrektorze rozumie się przez to dyrektora przedszkola, szkoły, 3) szkole bez bliższego określenia rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum prowadzone przez Gminę piejską Dzierżoniów, 4) burmistrzu rozumie się przez to burmistrza Dzierżoniowa, 5) Aarcie Nauczyciela rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 6) rozporządzeniu pinistra Edukacji Narodowej rozumie się przez to rozporządzenie pinistra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). 1 o z d z i a ł 2 Dodatek motnwacnjnn 4 1. Środki na dodatki motywacyjne tworzy się: 1) dla nauczycieli w wysokości stanowiącej 5d planowanych środków finansowych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, 2) dla dyrektorów w wysokości stanowiącej do 50d planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów. 2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą, uznaniową częścią wynagrodzenia i przyznawany jest w ramach przydzielonych szkole środków finansowych. 3. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 25d jego wynagrodzenia zasadniczego. 4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, postępów lub dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 289 d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 3) ocena pracy, 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Aarty Nauczyciela, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nierealizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub wychowawczym. 7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub wychowawczym. 8. Nauczycielowi uzupełniającemu obowiązujący wymiar zajęć w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązujący wymiar zajęć. 9. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Aarty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 10. Dyrektorowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 50d jego wynagrodzenia zasadniczego. 11. Dodatek motywacyjny przyznawany jest dyrektorowi każdorazowo z dniem 1 września na okres jednego roku szkolnego. 12. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje burmistrz. 13. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi, dyrektorowi w formie pisemnej, a kopię włącza do akt osobowych. 14. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznawany jest według następujących kryteriów: 1) Dyrektor jako organ nadzoru pedagogicznego: a) tworzenie warunków (planowanie, organizowanie i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji) dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły, b) właściwe motywowanie oraz monitorowanie pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, c) inspirowanie, projektowanie i organizowanie systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na podstawie przeprowadzonych diagnoz oraz zaplanowanych zadań, d) stosowanie i doskonalenie aktywizujących metod pracy, prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych podnoszących efektywność i atrakcyjność szkoły, e) aktualizowanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach kształcenia i doskonalenia oraz ich wykorzystanie w pracy na rzecz rozwoju szkoły, f) organizowanie i kierowanie pracami komisji powołanej przez Okręgową Aomisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 18 pkt (za każdy podpunkt w skali od 0 do 3 punktów). 2) Dyrektor jako zarządzający placówką: a) racjonalna gospodarka środkami finansowymi (wykorzystanie środków budżetowych, pozyskiwanie środków pozabudżetowych lub podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego) oraz racjonalizacja kosztów działalności szkoły, b) terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący, c) szkoła w środowisku lokalnym (formy współpracy, inicjatywy na rzecz środowiska, pomoc dzieciom biednym i z rodzin zagrożonych patologią społeczną), d) bezpieczeństwo w szkole, m.in. problem przemocy, alkoholizmu, narkomanii, palenia tytoniu, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 12 pkt (za każdy podpunkt w skali od 0 do 3 punktów). 3) Dyrektor jako kierownik zakładu pracy: a) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (polityka kadrowa), b) umiejętności w zakresie stosunków interpersonalnych i kreowania twórczej atmosfery pracy, c) dbałość o powierzony majątek, czystość i estetykę szkoły oraz jej otoczenia, remonty bieżące, d) samodzielność w rozwiązywaniu problemów, e) sposób prowadzenia dokumentacji szkoły oraz znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie jego zasad. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 20 pkt (za każdy podpunkt w skali od 0 do 4 punktów).

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Przyjmuje się, że 1 punkt jest odpowiednikiem 1d stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektora placówki. 16. Burmistrz ustalając stawkę dodatku motywacyjnego dla dyrektora może uwzględnić także inne kryteria niż wymienione 4 ust. 16 pkt 1 3, a w szczególności uwzględniające: 1) opinie dotyczące pracy dyrektora, zgłoszone przez organ nadzoru pedagogicznego, 2) sposób realizacji zarządzeń lub decyzji organu prowadzącego, 3) uzasadniony wniosek pracowników szkoły lub rodziców, 4) stwierdzenie, po kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący, uchybień w pracy dyrektora lub szkoły, 5) nieprzestrzeganie przez dyrektora lub podległych mu pracowników dyscypliny pracy. 1 o z d z i a ł 3 Dodatek funkcnjnn 5 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli: Lp. etanowisko Kwota dodatku w zł 1. Przedszkola dyrektor przedszkola ezkoły Podstawowe i Gimnazja a) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów b) dyrektor szkoły liczącej od 13 do 20 oddziałów c) dyrektor szkoły liczącej 21 oddziałów i więcej d) wicedyrektor Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala burmistrz w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając: 1) warunki organizacyjne, m.in.:, a) liczbę oddziałów, b) liczbę zastępców, c) zmianowość, d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła, 2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.: a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły, d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły, 3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.: a) wyniki klasyfikacji rocznej, b) wyniki egzaminów, c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach itp. 3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów oraz osób wymienionych w ust. 4, pkt 1 i 2 przyznaje dyrektor szkoły z tym, że łączna wysokość tych dodatków nie może przekroczyć 70d dodatku przyznanego dyrektorowi. 4. Nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań przysługuje dodatek funkcyjny: 1) opiekuna stażu w wysokości 45,- zł miesięcznie za: a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozwoju zawodowego nauczyciela, b) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż, 2) wychowawstwa oddziału w wysokości: a) od 40,00 zł do 50,00 zł miesięcznie w przedszkolach, niezależnie od liczby grup, w których prowadzi się zajęcia, b) od 40,00 zł do 50,00 zł miesięcznie w szkołach podstawowych, c) od 80,00 zł do 100,00 zł miesięcznie w gimnazjach za: planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego integrujących uczniów, planową i systematyczną realizację programu wychowawczego szkoły, współpracę z rodzicami, wspieranie ich w wychowywaniu dzieci, włączanie w życie oddziału i szkoły, opiekę nad wychowankami wymagającymi pomocy. 5. Nauczycielowi przedszkola, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 6. W przypadku gdy nauczyciel pełnieni funkcję opiekuna stażu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłacany jest w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki dodatku opiekuna stażu przez liczbę dni sprawowania tej funkcji. 7. Jeżeli nauczyciel odbywający staż przebywa na zwolnieniu lekarskim ust. 5 stosuje się odpowiednio. 8. Dyrektorowi przysługuje tylko jeden dodatek, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy. 9. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi szkoły w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły po trzech miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora. 10. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora przysługuje również innej osobie wskazanej do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności dłuższej niż 35 dni, w szkołach, w których nie przewidziano stanowiska wicedyrektora. 11. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 12. Dodatek funkcyjny może być cofnięty lub zmieniona jego wysokość w przypadku zmiany warunków uzasadniających jego przyznanie, bez potrzeby wypowiadania warunków płacy.

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz o z d z i a ł 4 Dodatek za trudne i uciąęliwe warunki pracn 6 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w przypadku, gdy: 1) prowadzi zajęcia dydaktyczne w oddziałach przysposabiających do pracy zawodowej w wysokości 5d wynagrodzenia zasadniczego, 2) prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach specjalnych) lub prowadzi indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10d wynagrodzenia zasadniczego, 3) prowadzi w przedszkolach zajęcia rewalidacyjno- -wychowawcze z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim w wysokości 10d wynagrodzenia zasadniczego, według zasad ustalonych w 7 ust Nauczycielowi przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy w przypadku, gdy prowadzi zajęcia wymienione w 6 ust. 1: 1) z dziećmi i młodzieżą, których stan chorobowy uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy i został określony w 2 rozporządzenia pinistra Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), 2) z młodzieżą powyżej 16 roku życia, u której wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w 32 ust. 1 rozporządzenia pinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), w wysokości 10d wynagrodzenia zasadniczego, według zasad ustalonych w 7 ust Nauczycielowi przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy w przypadku, gdy prowadzi zajęcia wymienione w 6 ust. 1 z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w 2 ust. 1 rozporządzenia pinistra Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w 32 ust. 1 rozporządzenia pinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w wysokości 15d wynagrodzenia zasadniczego, według zasad ustalonych w 7 ust Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach pracy przysługuje za godziny faktycznie przepracowane w tych warunkach i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin. 2. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 3. Prawo do dodatków, o których mowa w 6 niniejszego regulaminu, powstaje z dniem podjęcia pracy w takich warunkach. 1 o z d z i a ł 5 Dodatek za wnsbug6 lat 8 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Aarty Nauczyciela oraz 7 rozporządzenia pinistra Edukacji Narodowej. 2. Do okresu uprawniającego nauczyciela do otrzymania dodatku wlicza się czas nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 1 o z d z i a ł 6 Szczegóbowe warunki o1liczania i wnpbacania wnnagrodzenia za godzinn ponadwnmiarowe i godzinn doraźnnch zast6pstw 9 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 2. piesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa doraźnego, przydzielonego nauczycielowi zgodnie z jego kwalifikacjami do nauczania przedmiotu, ustala się tak jak za jedną godzinę ponadwymiarową. 1 o z d z i a ł 7 Wnnagrodzenie zasadnicze Jako stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określone w rozporządzeniu pinistra Edukacji Narodowej. 2. W 2007 roku nie przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 289 i Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2007, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 4. Liczba nauczycieli przyjęta do obliczeń jest sumą liczby nauczycieli zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych, wynikających z zatrudnienia nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć. 1 o z d z i a ł 8 Nagrodn Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych nauczycieli planuje w rocznym planie finansowym szkoły dyrektor szkoły. 2. Nagrody jubileuszowe przyznaje, zgodnie z art. 47 Aarty Nauczyciela, dla nauczycieli dyrektor szkoły, dla dyrektora burmistrz. 3. Środki finansowe na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1d planowanych środków na wynagrodzenia osobowe planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym. 4. Podział środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz zasady, kryteria i tryb ich przyznawania określone są w odrębnej uchwale, zgodnie z art. 49 Aarty Nauczyciela. 1 o z d z i a ł 9 Postanowienia końcowe 12 Traci moc uchwała nr LI/351/05 1ady piejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 r. w części należącej do kompetencji Gminy piejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 14 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej HENRYK SMOLNY 2n UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o1szaru za1udown mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo- -usbugowej poboęonego przn ulicn Gdańskiej w Gbuszncn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 20, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLII/219/2006 1ady piejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Gdańskiej w Głuszycy. 2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 1ysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 3. 1ozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. 1ozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia: Ustala się przeznaczenia i zagospodarowania poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) MN Teren niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i zasada podziału terenu na działki budowlane. 2) 2 MNyU Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością realizacji zabudowy uzupełniającej mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, a także rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 3) 3 MN Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i zasada podziału terenu na działki budowlane. 2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się realizację budynków mieszkalnych lub rekreacyjno-mieszkalnych, z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń, 2) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej, 3) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu siding, blachy falistej i trapezowej, 4) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń, 2) uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej, 4) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 5) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe, właściwego burmistrza (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem, 2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolno stojących niezwiązanych z prowadzoną działalnością, zarówno na terenie działek, jak i w przyległym pasie drogowym. 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem pn i pn/u obowiązują następujące ustalenia: a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu, b) powierzchnia ogólna zabudowy nie może przekraczać 20d powierzchni całkowitej działki budowlanej, c) wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem mieszkalnym, d) możliwe jest podpiwniczenie budynków mieszkalnych pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu, e) obowiązują dachy o stromych połaciach, nachylenie połaci od 40 do 45 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz od 35 do 40 dla zabudowy mieszkaniowousługowej; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, f) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszkaniową minimum 50d ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze). 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie w obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 8. Rzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem dla terenu projektowanej zabudowy plan ustala zasadę podziału

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 290 terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę z zachowaniem następujących kryteriów: zapewniony będzie bezpośredni dojazd do drogi wewnętrznej (ADW), minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1500 m 2, szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 26,0 m, możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek. 9. Rzczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na jednej działce budowlanej, możliwe jest usytuowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego; obowiązuje zakaz realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu, 2) w obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami: gminną oraz wewnętrzną (ADW), 2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne, c) odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych, d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub istniejących cieków na warunkach określonych przez ich zarządcę. 3 Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu. 4 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0d. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi piasta Głuszyca. 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej JAN CHMURA

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 290 Zabącznik nr do uchwabn Radn Miejskiej w Gbuszncn z dnia 2n grudnia 2 6 r. (poz. 2n )

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 290 i 291 Zabącznik nr 2 do uchwabn Radn Miejskiej w Gbuszncn z dnia 2n grudnia 2 6 r. (poz. 2n ) zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.. Rozstrzngni6cie o sposo1ie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o1szaru za1udown mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usbugowej poboęonego przn ul. Gdańskiej w Gbuszncn. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej. 2. Rozstrzngni6cie o sposo1ie realizacji zapisannch w planie inwestncji z zakresu infrastrukturn technicznej naleęącnch do zadań wbasnnch gminn oraz zasad ich finansowania. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ul. Gdańskiej w Głuszycy. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu. 2n UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiann statutu Ośrodka Pomocn Spobecznej w Zbotnm Stoku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) 1ada piejska w Złotym Rtoku uchwala: STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTYM STOKU 1 o z d z i a ł I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku, zwany dalej OPR, jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Złoty Rtok utworzoną dla realizacji zadań pomocy społecznej. 2. Riedziba OPR mieści się w Złotym Rtoku przy pl. pickiewicza OPR działa na terenie miasta i gminy Złoty Rtok 2 Bezpośredni nadzór nad działalnością OPR sprawuje: 1. w sprawach zadań własnych Gminy, Burmistrz, 2. w sprawach zadań zleconych, Wojewoda. 3 Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 291 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami), niniejszego statutu. 1 o z d z i a ł II Cele i zadania 4 1. OPR odpowiada za realizacje zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się trwale lub przejściowo w trudnej sytuacji życiowej: 2. OPR na podstawie ustawy o pomocy społecznej wykonuje poniżej wymienione zadania własne: 1) w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym: a) opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, b) sporządza bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, c) udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym, d) przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe i celowe, e) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, f) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym mniemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, g) opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matka, ojcem lub rodzeństwem, h) prowadzi prace socjalna, i) prowadzi dożywianie dzieci, j) sprawia pogrzeby, w tym osobom bezdomnym, k) kieruje do domu pomocy społecznej, l) prowadzi sprawozdawczość oraz przekazuje ja właściwemu wojewodzie; 2) w zakresie zadań własnych o charakterze fakultatywnym: a) przyznaje i wypłaca zasiłki specjalne celowe, b) prowadzi i zapewnia miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki, c) podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzy i realizuje programy osłonowe OPR wykonuje ponadto poniżej wymienione zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej: a) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, b) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, c) przyznaje i wypłaca zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, d) organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, e) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, f) realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. 2. Środki na realizacje i obsługę zadań zleconych, o których mowa w 5, zapewnia budżet państwa. 6 W wykonaniu zadań OPR współpracuje z: Wojewódzkim Zespołem Pomocy Rpołecznej, placówkami służby zdrowia i oświatowymi, organizacjami społecznymi, Aościołem Aatolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, domami pomocy społecznej i ośrodkami opiekuńczymi, radami sołeckimi i sołtysami. 1 o z d z i a ł III Organizacja i zarządzanie 7 1. Praca OPR kieruje Aierownik OPR powoływany przez Burmistrza. 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Aierownika OPR dokonuje Burmistrz. 3. OPR w Złotym Rtoku jest pracodawca dla zatrudnionych w nim pracowników. 4. Pracowników OPR zatrudnia i zwalnia Aierownik OPR. 5. Pracownicy zatrudnieni w OPR są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy z dn. 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy, a w kwestiach nieunormowanych ww. przepisami, przepisy Aodeksu Pracy wraz z aktami wykonawczymi.

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Aierownik reprezentuje OPR na zewnątrz, a ponadto: a) załatwia indywidualne sprawy w zakresie pomocy społecznej oraz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie pisemnego upoważnienia przekazanego przez Burmistrza Złotego Rtoku, b) organizuje prace OPR i sprawuje nadzór nad realizacja zadań przez poszczególnych pracowników OPR, c) odpowiada materialnie za powierzone mu mienie, d) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu przychodów i rozchodów oraz realizację tego planu, e) wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy, f) ustala 1egulamin pracy w OPR. 2. Aierownik OPR może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne. 3. Aierownik OPR składa 1adzie piejskiej w Złotym Rtoku coroczne sprawozdanie z działalności OPR oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 9 W razie nieobecności kierownika OPR w jego imieniu kieruje i reprezentuje OPR zastępca kierownika. 10 Pracownikami OPR są: 1) Z-ca Aierownika OPR, 2) Zespół pracowników socjalnych, 3) Główny księgowy, 4) Główny administrator do spraw świadczeń rodzinnych, 5) Opiekunka domowa. 11 Rzczegółowe zakresy zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności dla stanowisk pracowniczych wymienionych w 10 określa kierownik OPR. 12 OPR finansuje oraz sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka Opiekuńczego, który mieści się przy ul. 3 paja 29 w Złotym Rtoku. 1 o z d z i a ł IV Gospodarka finansowa OPR jest jednostka budżetowa posiadająca własne konto bankowe. 2. pienie OPR stanowią środki trwałe i pozostałe mienie trwałe w użytkowaniu, których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdanie bilansowe. 3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 4. OPR prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). 5. Finansowanie zadań OPR następuje: a) ze środków własnych gminy, b) z dotacji celowych z budżetu Państwa. 14 Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków jednostki ustalony przez kierownika w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodny z kwotami wynikającymi z uchwały budżetowej uchwalonej na dany rok budżetowy przez 1ade piejska. 1 o z d z i a ł V Postanowienia końcowe 15 Rtatut OPR oraz jego zmiany uchwala 1ada piejska w Złotym Rtoku. 16 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Rtoku. 17 Tracą moc uchwały: Nr 46/90 1ady piejskiej w Złotym Rtoku z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku, Nr 122/92 1ady piejskiej w Złotym Rtoku z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku w celu utworzenia sekcji usług opiekuńczych, Nr 38/95/I 1ady piejskiej w Złotym Rtoku z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku w związku z utworzeniem Ośrodka Opiekuńczego i przekazaniem zadań wynikających z ustawy o najmie lokali. 18 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY JERZY TICHANOWICZ

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz n2 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwabn nr XXXIIy j5y 5 Radn Miejskiej w Zbotnm Stoku z dnia 3 marca 2 5 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocn materialnej o charakterze socjalnnm dla uczniów zamieszkabnch na terenie gminn Zbotn Stok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) 1ada piejska w Złotym Rtoku uchwala się, co następuje: 1 W uchwale nr XXVII/175/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złoty Rtok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 91, poz. 1985) wprowadza się następujące zmiany: 1) 4 otrzymuje brzmienie: 4 1. piesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 2. piesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 3. paksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.). 4. Rtypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80d kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.). 5. Burmistrz ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 3 i 4 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2, innymi okolicznościami, o których mowa w 5, wykorzystując opinię dyrektora szkoły. 6. Burmistrz określa szczegółowe zasady ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w 5"; 2) w 6 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 6) refundacji poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę bądź ucznia ; 3) w 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłek składa się w sekretariacie Urzędu piejskiego w Złotym Rtoku w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów nauczycielskich do dnia 15 października danego roku szkolnego. Uczniowie uczęszczający do Ramorządowego Zespołu Rzkół w Złotym Rtoku składają wnioski w sekretariacie Zespołu Rzkół ; 4) Załącznik nr 1, o którym mowa w 7 ust. 1, otrzymuje brzmienie jak w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Rtoku. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1EWODNICZĄCY 1ADY JERZY TICHANOWICZ

19 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 292 Zabącznik nr do uchwabn Radn Miejskiej w Zbotnm Stoku z dnia 2n grudnia 2 6 r. (poz. 2n2)

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 292

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 35 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr IV / 35 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku Uchwała Nr IV / 35 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 870 UCHWAŁA NR XXXIV/176/2014 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 12 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 870 UCHWAŁA NR XXXIV/176/2014 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 12 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 870 UCHWAŁA NR XXXIV/176/2014 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR XXXII/267/13 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI / 81 / 2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 maja 2011 roku

UCHWAŁA Nr VI / 81 / 2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 maja 2011 roku UCHWAŁA Nr VI / 81 / 2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia a także wysokość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Biłgoraj z dniu 29 lutego 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Biłgoraj z dniu 29 lutego 2008 r. Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Biłgoraj z dniu 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 19 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 19 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2010 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia.. 2010 roku. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

UCHWAŁA NR /./2010 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia.. 2010 roku. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. UCHWAŁA NR /./2010 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia.. 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r.

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r. UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

z dnia 23 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXVIII / 220 / 2009 Rady Gminy Bestwina z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVII/1297/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 października 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVII/1297/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 października 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVII/1297/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 października 2013 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 18 OBWIESZCZENIE NR... RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 23 września 2015 r.

Gdańsk, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 18 OBWIESZCZENIE NR... RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 23 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 18 OBWIESZCZENIE NR... RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 12 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE U C H W A Ł A N R 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 6/2011/2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASANI z dnia 19 grudnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE nr 6/2011/2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASANI z dnia 19 grudnia 2011 roku ZARZĄDZENIE nr 6/2011/2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASANI z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom tutejszej placówki. Na podstawie: 1. Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryficki

REGULAMIN dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryficki REGULAMIN dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryficki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/ 205 /09 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 31 marca 2009 roku

UCHWAŁA NR XXX/ 205 /09 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 31 marca 2009 roku UCHWAŁA NR XXX/ 205 /09 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 641 UCHWAŁA NR XXII/172/12 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie

Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Na podstawie art. 30, ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/169/08 RADY GMINY SANTOK z dnia 29.12.2008r.

UCHWAŁA Nr XXXI/169/08 RADY GMINY SANTOK z dnia 29.12.2008r. UCHWAŁA Nr XXXI/169/08 RADY GMINY SANTOK z dnia 29.12.2008r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W ZEPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W ZEPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W ZEPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE Regulamin działa na podstawie : 1. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.tekst jednolity (Dz. U. z 2003 Nr 118 poz. 1112)

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1582 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KATOWICE z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 października 2015 r. Poz. 3616 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY GMINY RYCHLIKI. z dnia 25 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 15 października 2015 r. Poz. 3616 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY GMINY RYCHLIKI. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 października 2015 r. Poz. 3616 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY GMINY RYCHLIKI z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie; uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/236/09 Rady Gminy Dywity z dnia 28 kwietnia 2009 roku. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAJKOWEJ NA PODSTAWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAJKOWEJ NA PODSTAWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAJKOWEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XII/79/2011 RADY GMINY TUSZÓW NARODOWY w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Katowice z dnia... Rada Miasta Katowice uchwala:

Uchwała Nr... Rady Miasta Katowice z dnia... Rada Miasta Katowice uchwala: Uchwała Nr... Rady Miasta Katowice z dnia... w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/21/164/09 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO. z dnia 30 marca 2009 r.

UCHWAŁA Nr III/21/164/09 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO. z dnia 30 marca 2009 r. UCHWAŁA Nr III/21/164/09 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/338/12 RADY MIASTA KNURÓW. z dnia 19 września 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/338/12 RADY MIASTA KNURÓW. z dnia 19 września 2012 r. Śląsk.2012.4174 UCHWAŁA Nr XXIII/338/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określający wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/ 36 /2007 Rady Gminy Świlcza. z dnia 20 marca 2007 r.

UCHWAŁA Nr VI/ 36 /2007 Rady Gminy Świlcza. z dnia 20 marca 2007 r. UCHWAŁA Nr VI/ 36 /2007 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2014-07-17 12:34

1 z 5 2014-07-17 12:34 1 z 5 2014-07-17 12:34 Wydruk z 2014.07.17 Warmi.2011.67.1113 - Nadanie Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej. Wersja 2011.06.16 do... Warmi.2011.67.1113 UCHWAŁA Nr IX/96/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXIII/388/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXIII/388/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXIII/388/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/240/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 stycznia 2009r.

UCHWAŁA NR XXX/240/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 stycznia 2009r. UCHWAŁA NR XXX/240/09 w sprawie regulaminów: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 kwietnia 2013 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR XXVII/181/13 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

Lublin, dnia 18 kwietnia 2013 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR XXVII/181/13 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 26 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 kwietnia 2013 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR XXVII/181/13 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA NR XXXV/356/09

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA NR XXXV/356/09 UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA NR XXXV/356/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 270 / 2009 Rady Gminy Pawłowice. z dnia 27 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXII / 270 / 2009 Rady Gminy Pawłowice. z dnia 27 marca 2009 r. Uchwała Nr XXII / 270 / 2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR XXX/308/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 28 listopada 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR XXX/308/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 28 listopada 2013 r. OBWIESZCZENIE NR XXX/308/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Data ogłoszenia:2009-08-31 Data wejścia w życie:2009-08-31 Data obowiązywania: 2009-04-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Piaski Nr Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/174/2008 Rady Gminy Popielów. z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXV/174/2008 Rady Gminy Popielów. z dnia 30 grudnia 2008 r. Uchwała Nr XXV/174/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO REDA. ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO REDA. ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28.11.2012 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO REDA ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/223/2008 Rady Miejskiej w Głogówku. z dnia 8 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXVII/223/2008 Rady Miejskiej w Głogówku. z dnia 8 grudnia 2008 r. Uchwała Nr XXVII/223/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/ 18 /2006 Rady Gminy Świlcza. z dnia 29 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr IV/ 18 /2006 Rady Gminy Świlcza. z dnia 29 grudnia 2006 r. UCHWAŁA Nr IV/ 18 /2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/185/09 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 19 maja 2009 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

UCHWAŁA Nr XXIII/185/09 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 19 maja 2009 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA Nr XXIII/185/09 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 91d

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 3674 OBWIESZCZENIE NR 5/XXXII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 6 listopada 2014 r.

Olsztyn, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 3674 OBWIESZCZENIE NR 5/XXXII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 3674 OBWIESZCZENIE NR 5/XXXII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dodatek motywacyjny

Regulamin. Dodatek motywacyjny Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr IV/28/2007 z dnia 19 lutego 2007 Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/263/08 z dnia 22 grudnia 2008r. sprawie ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków

Uchwała Nr XL/263/08 z dnia 22 grudnia 2008r. sprawie ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków Uchwała Nr XL/263/08 z dnia 22 grudnia 2008r. sprawie ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 15 poz. 461 Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX(261)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2009 roku

Uchwała Nr XXXIX(261)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2009 roku Uchwała Nr XXXIX(261)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie: regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/289/2009 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/289/2009 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/289/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr IV/ 40 /2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09.02.2007r. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2658 UCHWAŁA NR 986/LVI/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE Podstawa prawna 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, zwany dalej Ośrodkiem został powołany na mocy Uchwały Nr XIII/56/90 Rady Narodowej Gminy w Dziwnowie

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Dział I. Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony na mocy Uchwały Nr X/56/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 UCHWAŁA Nr 445/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/74/08 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 marca 2008 r.

UCHWAŁA NR XV/74/08 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 marca 2008 r. UCHWAŁA NR XV/74/08 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 83 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 września 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 83 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 83 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 622 UCHWAŁA NR XIV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 622 UCHWAŁA NR XIV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 216 r. Poz. 622 UCHWAŁA NR XIV.13.216 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 21 marca 216 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo