WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2007 r. Nr 33 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 286 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 1062 i 1079/2 obręb Osiedle położonej w rejonie ul. Zaułek Wiśniowy w Bielawie Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/03 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuwczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Bielawa, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów, ze zmianą Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 406 obręb Nowa Bielawa położonej przy ul. Warywskiego w Bielawie Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2007 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Gdawskiej w Głuszycy Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy epołecznej w Złotym etoku Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały nr XXVII/175/05 Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złoty etok Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 2007 roku Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale nr V/24/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadaw zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Treść: UCHWAŁY RAD GMIN: 297 Rady Gminy Rudna z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/284/06 Rady Gminy Rudna z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania etatutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy epołecznej w Gaworzycach Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudna dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczew wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzew za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązującego w 2007 roku Rady Gminy Ruja z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkawcami gminy Ruja Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków część A w gminie Długołęka Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany uchwały nr XIX/138/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Przeworno na wniosek najemcy lub dzierżawcy oraz zasad najmu i dzierżawy lokali i budynków użytkowych Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych INNE AKTY PRAWNE: POROZUMIENIE: 305 zawarte w dniu 20 grudnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnica w sprawie powierzenia Legnickiej Bibliotece Publicznej zadaw powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu legnickiego

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodeznjnnmi 62 i jny2 o1r61 Osiedle poboęonej w rejonie ul. Zaubek Wiśniown w Bielawie Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 Zlikwidować drogę gminną w Bielawie oznaczoną na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 1062 i 1079/2 obręb Osiedle położoną w rejonie ul. Zaułek Wiśniowy w Bielawie. 2 Projekt graficzny drogi określa załącznik do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej LESZEK STRÓŻYK

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 286 Zabącznik do uchwabn Radn Miejskiej Bielawn z dnia 28 grudnia 2 6 r. (poz. 286)

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz j UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiann uchwabn nr XIyj y 3 Radn Miejskiej Bielawn z dnia 25 czerwca 2 3 r. w sprawie zasad udzielania znięek w tngodniownm o1owiązkownm wnmiarze godzin zaj6ć dndaktncznnch, wnchowawcznch i opiekuńcznch nauczncielom, którnm powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkobach podstawownch i gimnazjach prowadzonnch przez Gmin6 Bielawa, zasad zwalniania od o1owiązku realizacji tnch zaj6ć oraz w sprawie określenia tngodniowego o1owiązkowego wnmiaru godzin nauczncieli przedmiotów w róęnnm wnmiarze godzin, pedagogów, psnchologów i logopedów, ze zmianą Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr XI/71/03 1ady piejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Bielawa, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów, ze zmianą, 1 otrzymuje brzmienie: Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Bielawa, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), w zależności od wielkości i typu szkoły lub przedszkola oraz warunków pracy i ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w tabeli: Lp. stanowisko kierownicze tygodniowy wymiar godzin zajęć 1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego: 3 oddziały 4 i więcej oddziałów 2. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, liczącego: do 4 oddziałów 5 6 oddziałów 7 8 oddziałów 9 16 oddziałów 17 i więcej oddziałów 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi piasta. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej LESZEK STRÓŻYK

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodeznjnnm 4 6 o1r61 Nowa Bielawa poboęonej przn ul. L. Warnńskiego w Bielawie Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 Zlikwidować drogę gminną w Bielawie oznaczoną na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 406 obręb Nowa Bielawa położoną przy ul. L. Waryńskiego w Bielawie. 2 Projekt graficzny drogi określa załącznik do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej LESZEK STRÓŻYK Zabącznik do uchwabn Radn Miejskiej Bielawn z dnia 28 grudnia 2 6 r. (poz. 288)

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz n UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wnnagradzania dla nauczncieli poszczególnnch stopni awansu zawodowego na 2 j rok w cz6ści naleęącej do kompetencji Gminn Miejskiej Dzieręoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkobn podstawowe i gimnazja Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Ustala się regulamin wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina piejska Dzierżoniów, zwany dalej regulaminem. 1 o z d z i a ł 1 Postanowienia ogólne 2 1egulamin określa: 1) wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz za wysługę lat, 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 4) stawki wynagrodzenia zasadniczego. 3 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) nauczycielu bez bliższego określenia rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę piejską Dzierżoniów, 2) dyrektorze rozumie się przez to dyrektora przedszkola, szkoły, 3) szkole bez bliższego określenia rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum prowadzone przez Gminę piejską Dzierżoniów, 4) burmistrzu rozumie się przez to burmistrza Dzierżoniowa, 5) Aarcie Nauczyciela rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 6) rozporządzeniu pinistra Edukacji Narodowej rozumie się przez to rozporządzenie pinistra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). 1 o z d z i a ł 2 Dodatek motnwacnjnn 4 1. Środki na dodatki motywacyjne tworzy się: 1) dla nauczycieli w wysokości stanowiącej 5d planowanych środków finansowych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, 2) dla dyrektorów w wysokości stanowiącej do 50d planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów. 2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą, uznaniową częścią wynagrodzenia i przyznawany jest w ramach przydzielonych szkole środków finansowych. 3. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 25d jego wynagrodzenia zasadniczego. 4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, postępów lub dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 289 d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 3) ocena pracy, 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Aarty Nauczyciela, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nierealizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub wychowawczym. 7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub wychowawczym. 8. Nauczycielowi uzupełniającemu obowiązujący wymiar zajęć w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązujący wymiar zajęć. 9. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Aarty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 10. Dyrektorowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 50d jego wynagrodzenia zasadniczego. 11. Dodatek motywacyjny przyznawany jest dyrektorowi każdorazowo z dniem 1 września na okres jednego roku szkolnego. 12. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje burmistrz. 13. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi, dyrektorowi w formie pisemnej, a kopię włącza do akt osobowych. 14. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznawany jest według następujących kryteriów: 1) Dyrektor jako organ nadzoru pedagogicznego: a) tworzenie warunków (planowanie, organizowanie i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji) dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły, b) właściwe motywowanie oraz monitorowanie pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, c) inspirowanie, projektowanie i organizowanie systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na podstawie przeprowadzonych diagnoz oraz zaplanowanych zadań, d) stosowanie i doskonalenie aktywizujących metod pracy, prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych podnoszących efektywność i atrakcyjność szkoły, e) aktualizowanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach kształcenia i doskonalenia oraz ich wykorzystanie w pracy na rzecz rozwoju szkoły, f) organizowanie i kierowanie pracami komisji powołanej przez Okręgową Aomisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 18 pkt (za każdy podpunkt w skali od 0 do 3 punktów). 2) Dyrektor jako zarządzający placówką: a) racjonalna gospodarka środkami finansowymi (wykorzystanie środków budżetowych, pozyskiwanie środków pozabudżetowych lub podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego) oraz racjonalizacja kosztów działalności szkoły, b) terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący, c) szkoła w środowisku lokalnym (formy współpracy, inicjatywy na rzecz środowiska, pomoc dzieciom biednym i z rodzin zagrożonych patologią społeczną), d) bezpieczeństwo w szkole, m.in. problem przemocy, alkoholizmu, narkomanii, palenia tytoniu, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 12 pkt (za każdy podpunkt w skali od 0 do 3 punktów). 3) Dyrektor jako kierownik zakładu pracy: a) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (polityka kadrowa), b) umiejętności w zakresie stosunków interpersonalnych i kreowania twórczej atmosfery pracy, c) dbałość o powierzony majątek, czystość i estetykę szkoły oraz jej otoczenia, remonty bieżące, d) samodzielność w rozwiązywaniu problemów, e) sposób prowadzenia dokumentacji szkoły oraz znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie jego zasad. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 20 pkt (za każdy podpunkt w skali od 0 do 4 punktów).

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Przyjmuje się, że 1 punkt jest odpowiednikiem 1d stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektora placówki. 16. Burmistrz ustalając stawkę dodatku motywacyjnego dla dyrektora może uwzględnić także inne kryteria niż wymienione 4 ust. 16 pkt 1 3, a w szczególności uwzględniające: 1) opinie dotyczące pracy dyrektora, zgłoszone przez organ nadzoru pedagogicznego, 2) sposób realizacji zarządzeń lub decyzji organu prowadzącego, 3) uzasadniony wniosek pracowników szkoły lub rodziców, 4) stwierdzenie, po kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący, uchybień w pracy dyrektora lub szkoły, 5) nieprzestrzeganie przez dyrektora lub podległych mu pracowników dyscypliny pracy. 1 o z d z i a ł 3 Dodatek funkcnjnn 5 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli: Lp. etanowisko Kwota dodatku w zł 1. Przedszkola dyrektor przedszkola ezkoły Podstawowe i Gimnazja a) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów b) dyrektor szkoły liczącej od 13 do 20 oddziałów c) dyrektor szkoły liczącej 21 oddziałów i więcej d) wicedyrektor Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala burmistrz w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając: 1) warunki organizacyjne, m.in.:, a) liczbę oddziałów, b) liczbę zastępców, c) zmianowość, d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła, 2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.: a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły, d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły, 3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.: a) wyniki klasyfikacji rocznej, b) wyniki egzaminów, c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach itp. 3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów oraz osób wymienionych w ust. 4, pkt 1 i 2 przyznaje dyrektor szkoły z tym, że łączna wysokość tych dodatków nie może przekroczyć 70d dodatku przyznanego dyrektorowi. 4. Nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań przysługuje dodatek funkcyjny: 1) opiekuna stażu w wysokości 45,- zł miesięcznie za: a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozwoju zawodowego nauczyciela, b) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż, 2) wychowawstwa oddziału w wysokości: a) od 40,00 zł do 50,00 zł miesięcznie w przedszkolach, niezależnie od liczby grup, w których prowadzi się zajęcia, b) od 40,00 zł do 50,00 zł miesięcznie w szkołach podstawowych, c) od 80,00 zł do 100,00 zł miesięcznie w gimnazjach za: planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego integrujących uczniów, planową i systematyczną realizację programu wychowawczego szkoły, współpracę z rodzicami, wspieranie ich w wychowywaniu dzieci, włączanie w życie oddziału i szkoły, opiekę nad wychowankami wymagającymi pomocy. 5. Nauczycielowi przedszkola, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 6. W przypadku gdy nauczyciel pełnieni funkcję opiekuna stażu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłacany jest w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki dodatku opiekuna stażu przez liczbę dni sprawowania tej funkcji. 7. Jeżeli nauczyciel odbywający staż przebywa na zwolnieniu lekarskim ust. 5 stosuje się odpowiednio. 8. Dyrektorowi przysługuje tylko jeden dodatek, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy. 9. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi szkoły w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły po trzech miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora. 10. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora przysługuje również innej osobie wskazanej do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności dłuższej niż 35 dni, w szkołach, w których nie przewidziano stanowiska wicedyrektora. 11. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 12. Dodatek funkcyjny może być cofnięty lub zmieniona jego wysokość w przypadku zmiany warunków uzasadniających jego przyznanie, bez potrzeby wypowiadania warunków płacy.

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz o z d z i a ł 4 Dodatek za trudne i uciąęliwe warunki pracn 6 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w przypadku, gdy: 1) prowadzi zajęcia dydaktyczne w oddziałach przysposabiających do pracy zawodowej w wysokości 5d wynagrodzenia zasadniczego, 2) prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach specjalnych) lub prowadzi indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10d wynagrodzenia zasadniczego, 3) prowadzi w przedszkolach zajęcia rewalidacyjno- -wychowawcze z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim w wysokości 10d wynagrodzenia zasadniczego, według zasad ustalonych w 7 ust Nauczycielowi przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy w przypadku, gdy prowadzi zajęcia wymienione w 6 ust. 1: 1) z dziećmi i młodzieżą, których stan chorobowy uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy i został określony w 2 rozporządzenia pinistra Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), 2) z młodzieżą powyżej 16 roku życia, u której wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w 32 ust. 1 rozporządzenia pinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), w wysokości 10d wynagrodzenia zasadniczego, według zasad ustalonych w 7 ust Nauczycielowi przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy w przypadku, gdy prowadzi zajęcia wymienione w 6 ust. 1 z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w 2 ust. 1 rozporządzenia pinistra Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w 32 ust. 1 rozporządzenia pinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w wysokości 15d wynagrodzenia zasadniczego, według zasad ustalonych w 7 ust Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach pracy przysługuje za godziny faktycznie przepracowane w tych warunkach i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin. 2. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 3. Prawo do dodatków, o których mowa w 6 niniejszego regulaminu, powstaje z dniem podjęcia pracy w takich warunkach. 1 o z d z i a ł 5 Dodatek za wnsbug6 lat 8 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Aarty Nauczyciela oraz 7 rozporządzenia pinistra Edukacji Narodowej. 2. Do okresu uprawniającego nauczyciela do otrzymania dodatku wlicza się czas nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 1 o z d z i a ł 6 Szczegóbowe warunki o1liczania i wnpbacania wnnagrodzenia za godzinn ponadwnmiarowe i godzinn doraźnnch zast6pstw 9 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 2. piesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa doraźnego, przydzielonego nauczycielowi zgodnie z jego kwalifikacjami do nauczania przedmiotu, ustala się tak jak za jedną godzinę ponadwymiarową. 1 o z d z i a ł 7 Wnnagrodzenie zasadnicze Jako stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określone w rozporządzeniu pinistra Edukacji Narodowej. 2. W 2007 roku nie przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 289 i Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2007, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 4. Liczba nauczycieli przyjęta do obliczeń jest sumą liczby nauczycieli zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych, wynikających z zatrudnienia nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć. 1 o z d z i a ł 8 Nagrodn Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych nauczycieli planuje w rocznym planie finansowym szkoły dyrektor szkoły. 2. Nagrody jubileuszowe przyznaje, zgodnie z art. 47 Aarty Nauczyciela, dla nauczycieli dyrektor szkoły, dla dyrektora burmistrz. 3. Środki finansowe na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1d planowanych środków na wynagrodzenia osobowe planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym. 4. Podział środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz zasady, kryteria i tryb ich przyznawania określone są w odrębnej uchwale, zgodnie z art. 49 Aarty Nauczyciela. 1 o z d z i a ł 9 Postanowienia końcowe 12 Traci moc uchwała nr LI/351/05 1ady piejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 r. w części należącej do kompetencji Gminy piejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 14 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej HENRYK SMOLNY 2n UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o1szaru za1udown mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo- -usbugowej poboęonego przn ulicn Gdańskiej w Gbuszncn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 20, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLII/219/2006 1ady piejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Gdańskiej w Głuszycy. 2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 1ysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 3. 1ozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. 1ozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia: Ustala się przeznaczenia i zagospodarowania poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) MN Teren niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i zasada podziału terenu na działki budowlane. 2) 2 MNyU Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością realizacji zabudowy uzupełniającej mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, a także rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 3) 3 MN Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i zasada podziału terenu na działki budowlane. 2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się realizację budynków mieszkalnych lub rekreacyjno-mieszkalnych, z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń, 2) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej, 3) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu siding, blachy falistej i trapezowej, 4) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń, 2) uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej, 4) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 5) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe, właściwego burmistrza (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem, 2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolno stojących niezwiązanych z prowadzoną działalnością, zarówno na terenie działek, jak i w przyległym pasie drogowym. 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem pn i pn/u obowiązują następujące ustalenia: a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu, b) powierzchnia ogólna zabudowy nie może przekraczać 20d powierzchni całkowitej działki budowlanej, c) wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem mieszkalnym, d) możliwe jest podpiwniczenie budynków mieszkalnych pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu, e) obowiązują dachy o stromych połaciach, nachylenie połaci od 40 do 45 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz od 35 do 40 dla zabudowy mieszkaniowousługowej; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, f) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszkaniową minimum 50d ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze). 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie w obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 8. Rzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem dla terenu projektowanej zabudowy plan ustala zasadę podziału

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 290 terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę z zachowaniem następujących kryteriów: zapewniony będzie bezpośredni dojazd do drogi wewnętrznej (ADW), minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1500 m 2, szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 26,0 m, możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek. 9. Rzczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na jednej działce budowlanej, możliwe jest usytuowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego; obowiązuje zakaz realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu, 2) w obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami: gminną oraz wewnętrzną (ADW), 2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne, c) odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych, d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub istniejących cieków na warunkach określonych przez ich zarządcę. 3 Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu. 4 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0d. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi piasta Głuszyca. 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej JAN CHMURA

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 290 Zabącznik nr do uchwabn Radn Miejskiej w Gbuszncn z dnia 2n grudnia 2 6 r. (poz. 2n )

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 290 i 291 Zabącznik nr 2 do uchwabn Radn Miejskiej w Gbuszncn z dnia 2n grudnia 2 6 r. (poz. 2n ) zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.. Rozstrzngni6cie o sposo1ie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o1szaru za1udown mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usbugowej poboęonego przn ul. Gdańskiej w Gbuszncn. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej. 2. Rozstrzngni6cie o sposo1ie realizacji zapisannch w planie inwestncji z zakresu infrastrukturn technicznej naleęącnch do zadań wbasnnch gminn oraz zasad ich finansowania. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ul. Gdańskiej w Głuszycy. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu. 2n UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiann statutu Ośrodka Pomocn Spobecznej w Zbotnm Stoku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) 1ada piejska w Złotym Rtoku uchwala: STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTYM STOKU 1 o z d z i a ł I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku, zwany dalej OPR, jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Złoty Rtok utworzoną dla realizacji zadań pomocy społecznej. 2. Riedziba OPR mieści się w Złotym Rtoku przy pl. pickiewicza OPR działa na terenie miasta i gminy Złoty Rtok 2 Bezpośredni nadzór nad działalnością OPR sprawuje: 1. w sprawach zadań własnych Gminy, Burmistrz, 2. w sprawach zadań zleconych, Wojewoda. 3 Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 291 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami), niniejszego statutu. 1 o z d z i a ł II Cele i zadania 4 1. OPR odpowiada za realizacje zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się trwale lub przejściowo w trudnej sytuacji życiowej: 2. OPR na podstawie ustawy o pomocy społecznej wykonuje poniżej wymienione zadania własne: 1) w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym: a) opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, b) sporządza bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, c) udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym, d) przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe i celowe, e) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, f) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym mniemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, g) opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matka, ojcem lub rodzeństwem, h) prowadzi prace socjalna, i) prowadzi dożywianie dzieci, j) sprawia pogrzeby, w tym osobom bezdomnym, k) kieruje do domu pomocy społecznej, l) prowadzi sprawozdawczość oraz przekazuje ja właściwemu wojewodzie; 2) w zakresie zadań własnych o charakterze fakultatywnym: a) przyznaje i wypłaca zasiłki specjalne celowe, b) prowadzi i zapewnia miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki, c) podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzy i realizuje programy osłonowe OPR wykonuje ponadto poniżej wymienione zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej: a) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, b) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, c) przyznaje i wypłaca zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, d) organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, e) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, f) realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. 2. Środki na realizacje i obsługę zadań zleconych, o których mowa w 5, zapewnia budżet państwa. 6 W wykonaniu zadań OPR współpracuje z: Wojewódzkim Zespołem Pomocy Rpołecznej, placówkami służby zdrowia i oświatowymi, organizacjami społecznymi, Aościołem Aatolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, domami pomocy społecznej i ośrodkami opiekuńczymi, radami sołeckimi i sołtysami. 1 o z d z i a ł III Organizacja i zarządzanie 7 1. Praca OPR kieruje Aierownik OPR powoływany przez Burmistrza. 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Aierownika OPR dokonuje Burmistrz. 3. OPR w Złotym Rtoku jest pracodawca dla zatrudnionych w nim pracowników. 4. Pracowników OPR zatrudnia i zwalnia Aierownik OPR. 5. Pracownicy zatrudnieni w OPR są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy z dn. 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy, a w kwestiach nieunormowanych ww. przepisami, przepisy Aodeksu Pracy wraz z aktami wykonawczymi.

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Aierownik reprezentuje OPR na zewnątrz, a ponadto: a) załatwia indywidualne sprawy w zakresie pomocy społecznej oraz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie pisemnego upoważnienia przekazanego przez Burmistrza Złotego Rtoku, b) organizuje prace OPR i sprawuje nadzór nad realizacja zadań przez poszczególnych pracowników OPR, c) odpowiada materialnie za powierzone mu mienie, d) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu przychodów i rozchodów oraz realizację tego planu, e) wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy, f) ustala 1egulamin pracy w OPR. 2. Aierownik OPR może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne. 3. Aierownik OPR składa 1adzie piejskiej w Złotym Rtoku coroczne sprawozdanie z działalności OPR oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 9 W razie nieobecności kierownika OPR w jego imieniu kieruje i reprezentuje OPR zastępca kierownika. 10 Pracownikami OPR są: 1) Z-ca Aierownika OPR, 2) Zespół pracowników socjalnych, 3) Główny księgowy, 4) Główny administrator do spraw świadczeń rodzinnych, 5) Opiekunka domowa. 11 Rzczegółowe zakresy zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności dla stanowisk pracowniczych wymienionych w 10 określa kierownik OPR. 12 OPR finansuje oraz sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka Opiekuńczego, który mieści się przy ul. 3 paja 29 w Złotym Rtoku. 1 o z d z i a ł IV Gospodarka finansowa OPR jest jednostka budżetowa posiadająca własne konto bankowe. 2. pienie OPR stanowią środki trwałe i pozostałe mienie trwałe w użytkowaniu, których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdanie bilansowe. 3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 4. OPR prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). 5. Finansowanie zadań OPR następuje: a) ze środków własnych gminy, b) z dotacji celowych z budżetu Państwa. 14 Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków jednostki ustalony przez kierownika w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodny z kwotami wynikającymi z uchwały budżetowej uchwalonej na dany rok budżetowy przez 1ade piejska. 1 o z d z i a ł V Postanowienia końcowe 15 Rtatut OPR oraz jego zmiany uchwala 1ada piejska w Złotym Rtoku. 16 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Rtoku. 17 Tracą moc uchwały: Nr 46/90 1ady piejskiej w Złotym Rtoku z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku, Nr 122/92 1ady piejskiej w Złotym Rtoku z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku w celu utworzenia sekcji usług opiekuńczych, Nr 38/95/I 1ady piejskiej w Złotym Rtoku z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku w związku z utworzeniem Ośrodka Opiekuńczego i przekazaniem zadań wynikających z ustawy o najmie lokali. 18 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY JERZY TICHANOWICZ

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz n2 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwabn nr XXXIIy j5y 5 Radn Miejskiej w Zbotnm Stoku z dnia 3 marca 2 5 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocn materialnej o charakterze socjalnnm dla uczniów zamieszkabnch na terenie gminn Zbotn Stok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) 1ada piejska w Złotym Rtoku uchwala się, co następuje: 1 W uchwale nr XXVII/175/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złoty Rtok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 91, poz. 1985) wprowadza się następujące zmiany: 1) 4 otrzymuje brzmienie: 4 1. piesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 2. piesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 3. paksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.). 4. Rtypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80d kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.). 5. Burmistrz ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 3 i 4 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2, innymi okolicznościami, o których mowa w 5, wykorzystując opinię dyrektora szkoły. 6. Burmistrz określa szczegółowe zasady ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w 5"; 2) w 6 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 6) refundacji poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę bądź ucznia ; 3) w 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłek składa się w sekretariacie Urzędu piejskiego w Złotym Rtoku w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów nauczycielskich do dnia 15 października danego roku szkolnego. Uczniowie uczęszczający do Ramorządowego Zespołu Rzkół w Złotym Rtoku składają wnioski w sekretariacie Zespołu Rzkół ; 4) Załącznik nr 1, o którym mowa w 7 ust. 1, otrzymuje brzmienie jak w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Rtoku. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1EWODNICZĄCY 1ADY JERZY TICHANOWICZ

19 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 292 Zabącznik nr do uchwabn Radn Miejskiej w Zbotnm Stoku z dnia 2n grudnia 2 6 r. (poz. 2n2)

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 292

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY NR XXXIX/273/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY NR XXXIX/273/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY NR XXXIX/273/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/224/17 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/224/17 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3226 UCHWAŁA NR XXXIII/224/17 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/8/10 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 18 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/8/10 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 18 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/8/10 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 26 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 26 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz. 2073 UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Regulamin wynagradzania nauczycieli Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 roku Regulamin wynagradzania nauczycieli I. Postanowienia ogólne. l. Ilekroć w Regulaminie wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 8 lipca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 8 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY LUBISZYN z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/151/14 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 4 marca 2014 r.

Białystok, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/151/14 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 4 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XXIV/151/14 RADY GMINY KLUKOWO z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/182/2009 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 marca 2009 roku

Uchwała Nr XXX/182/2009 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 marca 2009 roku Uchwała Nr XXX/182/2009 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 5285 UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały XXVI/126/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Załącznik do Uchwały XXVI/126/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Załącznik do Uchwały XXVI/126/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. R E G U L A M I N Określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 278/XL/2010 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 9 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 278/XL/2010 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 9 marca 2010 r. UCHWAŁA NR 278/XL/2010 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 87.XIII.2016 RADY GMINY STARCZA. z dnia 22 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 87.XIII.2016 RADY GMINY STARCZA. z dnia 22 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 87.XIII.2016 RADY GMINY STARCZA z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Dodatek za wysługę lat

Postanowienia ogólne. Dodatek za wysługę lat Załącznik do Uchwały Nr LI/445/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 20 października 2006 r. REGULAMIN określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto

a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/57/07 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr XIII/57/07 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 listopada 2007 r. UCHWAŁA Nr XIII/57/07 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/159/17 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/159/17 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 3 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz. 6596 UCHWAŁA NR XXVIII/159/17 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr XXVI/190/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NR XXXIX/356/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NR XXXIX/356/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NR XXXIX/356/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 4012 UCHWAŁA NR LIX/315/2014 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4215 UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 roku UCHWAŁA Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 661 UCHWAŁA NR XLVII/461/14 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 661 UCHWAŁA NR XLVII/461/14 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 661 UCHWAŁA NR XLVII/461/14 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 144/XXIV/2017 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 144/XXIV/2017 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2017 r. Poz. 1483 UCHWAŁA NR 144/XXIV/2017 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/218/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 lipca 2014 r.

Uchwała Nr LIV/218/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 lipca 2014 r. Uchwała Nr LIV/218/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Golina Na podstawie art. 30 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 895 UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 895 UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 895 UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Janusz Sadowski. Id: 1ADDD9C6-1AB9-4B DE6EE617B733. Podpisany

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Janusz Sadowski. Id: 1ADDD9C6-1AB9-4B DE6EE617B733. Podpisany Uchwała Nr XXXIV/248/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/127/2016 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/127/2016 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 6938 UCHWAŁA NR XV/127/2016 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 marca 2009 r. Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 140/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wrocław, dnia 11 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 140/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 30 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 września 2017 r. Poz. 3753 UCHWAŁA NR 140/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r. 10 UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dodatek motywacyjny

Regulamin. Dodatek motywacyjny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/112/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 lutego 2009r. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2661 UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 123/XIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 123/XIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 4527 UCHWAŁA NR 123/XIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/27/2007

Uchwała Nr V/27/2007 Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XLIV/375/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2006 r.

U C H W A Ł A NR XLIV/375/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2006 r. U C H W A Ł A NR XLIV/375/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28.02.2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI Regulamin wynagradzania nauczycieli określa: 1. wysokość stawek dodatku motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH NR XXI/173/09

UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH NR XXI/173/09 UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH NR XXI/173/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach

Bardziej szczegółowo

R EG U L A M I N P Ł A C O W Y z dnia 29 marca 2007 roku. Rozdział I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

R EG U L A M I N P Ł A C O W Y z dnia 29 marca 2007 roku. Rozdział I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E Załącznik do uchwały nr VIII/54/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 29 marca 2007 w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli R EG U L A M I N P Ł A C O W Y z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/180/09 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 12 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/180/09 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 12 lutego 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXIII/180/09 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 35 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr IV / 35 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku Uchwała Nr IV / 35 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVI/154/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW: ZA WYSŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY LUBISZYN

UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY LUBISZYN UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY LUBISZYN z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dodatek motywacyjny

Regulamin. Dodatek motywacyjny Załącznik do uchwały Nr / /07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia r. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 1240 UCHWAŁA NR IX.52.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3190 UCHWAŁA NR X/84/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZENIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁOWO. DZIAŁ I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZENIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁOWO. DZIAŁ I Przepisy wstępne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/249/09 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 marca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZENIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁOWO 1. Regulamin określa:

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Nr XXVIII/364/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne 1

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do uchwały Nr LVI/334/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 1 grudnia 2009 r. R E G U L A M I N określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/199/16 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI. z dnia 31 maja 2016 r.

Poznań, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/199/16 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 3827 UCHWAŁA NR XXIV/199/16 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII / 95 / 08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XVIII / 95 / 08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XVIII / 95 / 08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/45/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/45/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/45/2015 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 54 UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 54 UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 54 UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI /102/ 15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2015r

Uchwała Nr XI /102/ 15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2015r Uchwała Nr XI /102/ 15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2015r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 listopada 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XIII/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR XXXII/267/13 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica,

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Dodatek za wysługę lat

I. Przepisy ogólne. II. Dodatek za wysługę lat Załącznik do Uchwały Nr III/28/2006 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 6 grudnia 2006 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, ZESPOŁU GIMNAZJALNO-LICEALNEGO ORAZ LICEUM

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXVI/288/2012 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 28 listopada 2012 r.

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXVI/288/2012 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXVI/288/2012 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Gminy Leszno z dnia

UCHWAŁA NR Rady Gminy Leszno z dnia projekt UCHWAŁA NR...2009 Rady Gminy Leszno z dnia...2009 w sprawie określenia wysokości stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH NR XXVIII/199/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MIERZĘCICE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MIERZĘCICE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 235 / 2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 2 grudnia 2005r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MIERZĘCICE Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH NR XXII/228/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH NR XXII/228/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH NR XXII/228/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/89/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/89/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/89/15 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/110/2017 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH. z dnia 29 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/110/2017 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH. z dnia 29 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 11126 UCHWAŁA NR XXVII/110/2017 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/269/17 RADY GMINY SANTOK. z dnia 11 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/269/17 RADY GMINY SANTOK. z dnia 11 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/269/17 RADY GMINY SANTOK z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/23/07 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 lutego 2007 r.

Uchwała nr IV/23/07 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 lutego 2007 r. Uchwała nr IV/23/07 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego: wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 1. Dodatek motywacyjny

R E G U L A M I N. 1. Dodatek motywacyjny Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Błoniu z dnia... R E G U L A M I N określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/51/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007 r.

UCHWAŁA Nr X/51/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007 r. UCHWAŁA Nr X/51/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki

Bardziej szczegółowo

UCHAŁA Nr IV/21/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 28 grudnia 2006r.

UCHAŁA Nr IV/21/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 28 grudnia 2006r. UCHAŁA Nr IV/21/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy. Na

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 30.09.2008 r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. Projekt w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2017 r. Poz. 4587 UCHWAŁA NR 211/XXXIII/17 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE Załącznik do Uchwały Nr XXVII/237/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem powołany na podstawie Uchwały Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo