WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2007 r. Nr 33 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 286 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 1062 i 1079/2 obręb Osiedle położonej w rejonie ul. Zaułek Wiśniowy w Bielawie Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/03 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuwczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Bielawa, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów, ze zmianą Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 406 obręb Nowa Bielawa położonej przy ul. Warywskiego w Bielawie Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2007 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Gdawskiej w Głuszycy Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy epołecznej w Złotym etoku Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały nr XXVII/175/05 Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złoty etok Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Rady Miejskiej w Złotym etoku z dnia 29 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 2007 roku Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale nr V/24/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadaw zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Treść: UCHWAŁY RAD GMIN: 297 Rady Gminy Rudna z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/284/06 Rady Gminy Rudna z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania etatutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy epołecznej w Gaworzycach Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudna dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczew wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzew za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązującego w 2007 roku Rady Gminy Ruja z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkawcami gminy Ruja Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków część A w gminie Długołęka Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany uchwały nr XIX/138/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Przeworno na wniosek najemcy lub dzierżawcy oraz zasad najmu i dzierżawy lokali i budynków użytkowych Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych INNE AKTY PRAWNE: POROZUMIENIE: 305 zawarte w dniu 20 grudnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnica w sprawie powierzenia Legnickiej Bibliotece Publicznej zadaw powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu legnickiego

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodeznjnnmi 62 i jny2 o1r61 Osiedle poboęonej w rejonie ul. Zaubek Wiśniown w Bielawie Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 Zlikwidować drogę gminną w Bielawie oznaczoną na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 1062 i 1079/2 obręb Osiedle położoną w rejonie ul. Zaułek Wiśniowy w Bielawie. 2 Projekt graficzny drogi określa załącznik do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej LESZEK STRÓŻYK

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 286 Zabącznik do uchwabn Radn Miejskiej Bielawn z dnia 28 grudnia 2 6 r. (poz. 286)

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz j UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiann uchwabn nr XIyj y 3 Radn Miejskiej Bielawn z dnia 25 czerwca 2 3 r. w sprawie zasad udzielania znięek w tngodniownm o1owiązkownm wnmiarze godzin zaj6ć dndaktncznnch, wnchowawcznch i opiekuńcznch nauczncielom, którnm powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkobach podstawownch i gimnazjach prowadzonnch przez Gmin6 Bielawa, zasad zwalniania od o1owiązku realizacji tnch zaj6ć oraz w sprawie określenia tngodniowego o1owiązkowego wnmiaru godzin nauczncieli przedmiotów w róęnnm wnmiarze godzin, pedagogów, psnchologów i logopedów, ze zmianą Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr XI/71/03 1ady piejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Bielawa, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów, ze zmianą, 1 otrzymuje brzmienie: Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Bielawa, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), w zależności od wielkości i typu szkoły lub przedszkola oraz warunków pracy i ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w tabeli: Lp. stanowisko kierownicze tygodniowy wymiar godzin zajęć 1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego: 3 oddziały 4 i więcej oddziałów 2. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, liczącego: do 4 oddziałów 5 6 oddziałów 7 8 oddziałów 9 16 oddziałów 17 i więcej oddziałów 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi piasta. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej LESZEK STRÓŻYK

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodeznjnnm 4 6 o1r61 Nowa Bielawa poboęonej przn ul. L. Warnńskiego w Bielawie Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 Zlikwidować drogę gminną w Bielawie oznaczoną na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 406 obręb Nowa Bielawa położoną przy ul. L. Waryńskiego w Bielawie. 2 Projekt graficzny drogi określa załącznik do uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej LESZEK STRÓŻYK Zabącznik do uchwabn Radn Miejskiej Bielawn z dnia 28 grudnia 2 6 r. (poz. 288)

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz n UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wnnagradzania dla nauczncieli poszczególnnch stopni awansu zawodowego na 2 j rok w cz6ści naleęącej do kompetencji Gminn Miejskiej Dzieręoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkobn podstawowe i gimnazja Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Ustala się regulamin wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina piejska Dzierżoniów, zwany dalej regulaminem. 1 o z d z i a ł 1 Postanowienia ogólne 2 1egulamin określa: 1) wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz za wysługę lat, 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 4) stawki wynagrodzenia zasadniczego. 3 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) nauczycielu bez bliższego określenia rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę piejską Dzierżoniów, 2) dyrektorze rozumie się przez to dyrektora przedszkola, szkoły, 3) szkole bez bliższego określenia rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum prowadzone przez Gminę piejską Dzierżoniów, 4) burmistrzu rozumie się przez to burmistrza Dzierżoniowa, 5) Aarcie Nauczyciela rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Aarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 6) rozporządzeniu pinistra Edukacji Narodowej rozumie się przez to rozporządzenie pinistra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). 1 o z d z i a ł 2 Dodatek motnwacnjnn 4 1. Środki na dodatki motywacyjne tworzy się: 1) dla nauczycieli w wysokości stanowiącej 5d planowanych środków finansowych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, 2) dla dyrektorów w wysokości stanowiącej do 50d planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów. 2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą, uznaniową częścią wynagrodzenia i przyznawany jest w ramach przydzielonych szkole środków finansowych. 3. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 25d jego wynagrodzenia zasadniczego. 4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, postępów lub dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 289 d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 3) ocena pracy, 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Aarty Nauczyciela, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nierealizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub wychowawczym. 7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub wychowawczym. 8. Nauczycielowi uzupełniającemu obowiązujący wymiar zajęć w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązujący wymiar zajęć. 9. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Aarty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 10. Dyrektorowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 50d jego wynagrodzenia zasadniczego. 11. Dodatek motywacyjny przyznawany jest dyrektorowi każdorazowo z dniem 1 września na okres jednego roku szkolnego. 12. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje burmistrz. 13. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi, dyrektorowi w formie pisemnej, a kopię włącza do akt osobowych. 14. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznawany jest według następujących kryteriów: 1) Dyrektor jako organ nadzoru pedagogicznego: a) tworzenie warunków (planowanie, organizowanie i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji) dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły, b) właściwe motywowanie oraz monitorowanie pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, c) inspirowanie, projektowanie i organizowanie systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na podstawie przeprowadzonych diagnoz oraz zaplanowanych zadań, d) stosowanie i doskonalenie aktywizujących metod pracy, prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych podnoszących efektywność i atrakcyjność szkoły, e) aktualizowanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach kształcenia i doskonalenia oraz ich wykorzystanie w pracy na rzecz rozwoju szkoły, f) organizowanie i kierowanie pracami komisji powołanej przez Okręgową Aomisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 18 pkt (za każdy podpunkt w skali od 0 do 3 punktów). 2) Dyrektor jako zarządzający placówką: a) racjonalna gospodarka środkami finansowymi (wykorzystanie środków budżetowych, pozyskiwanie środków pozabudżetowych lub podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego) oraz racjonalizacja kosztów działalności szkoły, b) terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący, c) szkoła w środowisku lokalnym (formy współpracy, inicjatywy na rzecz środowiska, pomoc dzieciom biednym i z rodzin zagrożonych patologią społeczną), d) bezpieczeństwo w szkole, m.in. problem przemocy, alkoholizmu, narkomanii, palenia tytoniu, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 12 pkt (za każdy podpunkt w skali od 0 do 3 punktów). 3) Dyrektor jako kierownik zakładu pracy: a) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (polityka kadrowa), b) umiejętności w zakresie stosunków interpersonalnych i kreowania twórczej atmosfery pracy, c) dbałość o powierzony majątek, czystość i estetykę szkoły oraz jej otoczenia, remonty bieżące, d) samodzielność w rozwiązywaniu problemów, e) sposób prowadzenia dokumentacji szkoły oraz znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie jego zasad. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 20 pkt (za każdy podpunkt w skali od 0 do 4 punktów).

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Przyjmuje się, że 1 punkt jest odpowiednikiem 1d stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektora placówki. 16. Burmistrz ustalając stawkę dodatku motywacyjnego dla dyrektora może uwzględnić także inne kryteria niż wymienione 4 ust. 16 pkt 1 3, a w szczególności uwzględniające: 1) opinie dotyczące pracy dyrektora, zgłoszone przez organ nadzoru pedagogicznego, 2) sposób realizacji zarządzeń lub decyzji organu prowadzącego, 3) uzasadniony wniosek pracowników szkoły lub rodziców, 4) stwierdzenie, po kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący, uchybień w pracy dyrektora lub szkoły, 5) nieprzestrzeganie przez dyrektora lub podległych mu pracowników dyscypliny pracy. 1 o z d z i a ł 3 Dodatek funkcnjnn 5 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli: Lp. etanowisko Kwota dodatku w zł 1. Przedszkola dyrektor przedszkola ezkoły Podstawowe i Gimnazja a) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów b) dyrektor szkoły liczącej od 13 do 20 oddziałów c) dyrektor szkoły liczącej 21 oddziałów i więcej d) wicedyrektor Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala burmistrz w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając: 1) warunki organizacyjne, m.in.:, a) liczbę oddziałów, b) liczbę zastępców, c) zmianowość, d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła, 2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.: a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły, d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły, 3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.: a) wyniki klasyfikacji rocznej, b) wyniki egzaminów, c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach itp. 3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów oraz osób wymienionych w ust. 4, pkt 1 i 2 przyznaje dyrektor szkoły z tym, że łączna wysokość tych dodatków nie może przekroczyć 70d dodatku przyznanego dyrektorowi. 4. Nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań przysługuje dodatek funkcyjny: 1) opiekuna stażu w wysokości 45,- zł miesięcznie za: a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozwoju zawodowego nauczyciela, b) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż, 2) wychowawstwa oddziału w wysokości: a) od 40,00 zł do 50,00 zł miesięcznie w przedszkolach, niezależnie od liczby grup, w których prowadzi się zajęcia, b) od 40,00 zł do 50,00 zł miesięcznie w szkołach podstawowych, c) od 80,00 zł do 100,00 zł miesięcznie w gimnazjach za: planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego integrujących uczniów, planową i systematyczną realizację programu wychowawczego szkoły, współpracę z rodzicami, wspieranie ich w wychowywaniu dzieci, włączanie w życie oddziału i szkoły, opiekę nad wychowankami wymagającymi pomocy. 5. Nauczycielowi przedszkola, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 6. W przypadku gdy nauczyciel pełnieni funkcję opiekuna stażu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłacany jest w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki dodatku opiekuna stażu przez liczbę dni sprawowania tej funkcji. 7. Jeżeli nauczyciel odbywający staż przebywa na zwolnieniu lekarskim ust. 5 stosuje się odpowiednio. 8. Dyrektorowi przysługuje tylko jeden dodatek, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy. 9. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi szkoły w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły po trzech miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora. 10. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora przysługuje również innej osobie wskazanej do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności dłuższej niż 35 dni, w szkołach, w których nie przewidziano stanowiska wicedyrektora. 11. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 12. Dodatek funkcyjny może być cofnięty lub zmieniona jego wysokość w przypadku zmiany warunków uzasadniających jego przyznanie, bez potrzeby wypowiadania warunków płacy.

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz o z d z i a ł 4 Dodatek za trudne i uciąęliwe warunki pracn 6 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w przypadku, gdy: 1) prowadzi zajęcia dydaktyczne w oddziałach przysposabiających do pracy zawodowej w wysokości 5d wynagrodzenia zasadniczego, 2) prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach specjalnych) lub prowadzi indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10d wynagrodzenia zasadniczego, 3) prowadzi w przedszkolach zajęcia rewalidacyjno- -wychowawcze z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim w wysokości 10d wynagrodzenia zasadniczego, według zasad ustalonych w 7 ust Nauczycielowi przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy w przypadku, gdy prowadzi zajęcia wymienione w 6 ust. 1: 1) z dziećmi i młodzieżą, których stan chorobowy uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy i został określony w 2 rozporządzenia pinistra Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), 2) z młodzieżą powyżej 16 roku życia, u której wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w 32 ust. 1 rozporządzenia pinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), w wysokości 10d wynagrodzenia zasadniczego, według zasad ustalonych w 7 ust Nauczycielowi przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy w przypadku, gdy prowadzi zajęcia wymienione w 6 ust. 1 z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w 2 ust. 1 rozporządzenia pinistra Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w 32 ust. 1 rozporządzenia pinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Rpołecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w wysokości 15d wynagrodzenia zasadniczego, według zasad ustalonych w 7 ust Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach pracy przysługuje za godziny faktycznie przepracowane w tych warunkach i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin. 2. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 3. Prawo do dodatków, o których mowa w 6 niniejszego regulaminu, powstaje z dniem podjęcia pracy w takich warunkach. 1 o z d z i a ł 5 Dodatek za wnsbug6 lat 8 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Aarty Nauczyciela oraz 7 rozporządzenia pinistra Edukacji Narodowej. 2. Do okresu uprawniającego nauczyciela do otrzymania dodatku wlicza się czas nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 1 o z d z i a ł 6 Szczegóbowe warunki o1liczania i wnpbacania wnnagrodzenia za godzinn ponadwnmiarowe i godzinn doraźnnch zast6pstw 9 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 2. piesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa doraźnego, przydzielonego nauczycielowi zgodnie z jego kwalifikacjami do nauczania przedmiotu, ustala się tak jak za jedną godzinę ponadwymiarową. 1 o z d z i a ł 7 Wnnagrodzenie zasadnicze Jako stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określone w rozporządzeniu pinistra Edukacji Narodowej. 2. W 2007 roku nie przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 289 i Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2007, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 4. Liczba nauczycieli przyjęta do obliczeń jest sumą liczby nauczycieli zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych, wynikających z zatrudnienia nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć. 1 o z d z i a ł 8 Nagrodn Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych nauczycieli planuje w rocznym planie finansowym szkoły dyrektor szkoły. 2. Nagrody jubileuszowe przyznaje, zgodnie z art. 47 Aarty Nauczyciela, dla nauczycieli dyrektor szkoły, dla dyrektora burmistrz. 3. Środki finansowe na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1d planowanych środków na wynagrodzenia osobowe planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym. 4. Podział środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz zasady, kryteria i tryb ich przyznawania określone są w odrębnej uchwale, zgodnie z art. 49 Aarty Nauczyciela. 1 o z d z i a ł 9 Postanowienia końcowe 12 Traci moc uchwała nr LI/351/05 1ady piejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 r. w części należącej do kompetencji Gminy piejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 14 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej HENRYK SMOLNY 2n UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o1szaru za1udown mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo- -usbugowej poboęonego przn ulicn Gdańskiej w Gbuszncn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 20, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLII/219/2006 1ady piejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 1ada piejska uchwala, co następuje: 1 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Gdańskiej w Głuszycy. 2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 1ysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 3. 1ozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. 1ozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia: Ustala się przeznaczenia i zagospodarowania poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) MN Teren niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i zasada podziału terenu na działki budowlane. 2) 2 MNyU Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwością realizacji zabudowy uzupełniającej mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, a także rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 3) 3 MN Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i zasada podziału terenu na działki budowlane. 2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się realizację budynków mieszkalnych lub rekreacyjno-mieszkalnych, z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń, 2) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej, 3) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu siding, blachy falistej i trapezowej, 4) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń, 2) uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej, 4) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 5) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe, właściwego burmistrza (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem, 2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolno stojących niezwiązanych z prowadzoną działalnością, zarówno na terenie działek, jak i w przyległym pasie drogowym. 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem pn i pn/u obowiązują następujące ustalenia: a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu, b) powierzchnia ogólna zabudowy nie może przekraczać 20d powierzchni całkowitej działki budowlanej, c) wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem mieszkalnym, d) możliwe jest podpiwniczenie budynków mieszkalnych pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu, e) obowiązują dachy o stromych połaciach, nachylenie połaci od 40 do 45 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz od 35 do 40 dla zabudowy mieszkaniowousługowej; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, f) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszkaniową minimum 50d ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze). 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie w obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 8. Rzczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem dla terenu projektowanej zabudowy plan ustala zasadę podziału

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 290 terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę z zachowaniem następujących kryteriów: zapewniony będzie bezpośredni dojazd do drogi wewnętrznej (ADW), minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1500 m 2, szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 26,0 m, możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek. 9. Rzczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na jednej działce budowlanej, możliwe jest usytuowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego; obowiązuje zakaz realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu, 2) w obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami: gminną oraz wewnętrzną (ADW), 2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne, c) odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych, d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub istniejących cieków na warunkach określonych przez ich zarządcę. 3 Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu. 4 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0d. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi piasta Głuszyca. 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY piejraiej JAN CHMURA

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 290 Zabącznik nr do uchwabn Radn Miejskiej w Gbuszncn z dnia 2n grudnia 2 6 r. (poz. 2n )

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 290 i 291 Zabącznik nr 2 do uchwabn Radn Miejskiej w Gbuszncn z dnia 2n grudnia 2 6 r. (poz. 2n ) zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.. Rozstrzngni6cie o sposo1ie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o1szaru za1udown mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usbugowej poboęonego przn ul. Gdańskiej w Gbuszncn. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej. 2. Rozstrzngni6cie o sposo1ie realizacji zapisannch w planie inwestncji z zakresu infrastrukturn technicznej naleęącnch do zadań wbasnnch gminn oraz zasad ich finansowania. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej położonego przy ul. Gdańskiej w Głuszycy. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu. 2n UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiann statutu Ośrodka Pomocn Spobecznej w Zbotnm Stoku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) 1ada piejska w Złotym Rtoku uchwala: STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTYM STOKU 1 o z d z i a ł I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku, zwany dalej OPR, jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Złoty Rtok utworzoną dla realizacji zadań pomocy społecznej. 2. Riedziba OPR mieści się w Złotym Rtoku przy pl. pickiewicza OPR działa na terenie miasta i gminy Złoty Rtok 2 Bezpośredni nadzór nad działalnością OPR sprawuje: 1. w sprawach zadań własnych Gminy, Burmistrz, 2. w sprawach zadań zleconych, Wojewoda. 3 Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 291 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami), niniejszego statutu. 1 o z d z i a ł II Cele i zadania 4 1. OPR odpowiada za realizacje zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się trwale lub przejściowo w trudnej sytuacji życiowej: 2. OPR na podstawie ustawy o pomocy społecznej wykonuje poniżej wymienione zadania własne: 1) w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym: a) opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, b) sporządza bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, c) udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym, d) przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe i celowe, e) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, f) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym mniemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, g) opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matka, ojcem lub rodzeństwem, h) prowadzi prace socjalna, i) prowadzi dożywianie dzieci, j) sprawia pogrzeby, w tym osobom bezdomnym, k) kieruje do domu pomocy społecznej, l) prowadzi sprawozdawczość oraz przekazuje ja właściwemu wojewodzie; 2) w zakresie zadań własnych o charakterze fakultatywnym: a) przyznaje i wypłaca zasiłki specjalne celowe, b) prowadzi i zapewnia miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki, c) podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzy i realizuje programy osłonowe OPR wykonuje ponadto poniżej wymienione zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej: a) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, b) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, c) przyznaje i wypłaca zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, d) organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, e) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, f) realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. 2. Środki na realizacje i obsługę zadań zleconych, o których mowa w 5, zapewnia budżet państwa. 6 W wykonaniu zadań OPR współpracuje z: Wojewódzkim Zespołem Pomocy Rpołecznej, placówkami służby zdrowia i oświatowymi, organizacjami społecznymi, Aościołem Aatolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, domami pomocy społecznej i ośrodkami opiekuńczymi, radami sołeckimi i sołtysami. 1 o z d z i a ł III Organizacja i zarządzanie 7 1. Praca OPR kieruje Aierownik OPR powoływany przez Burmistrza. 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Aierownika OPR dokonuje Burmistrz. 3. OPR w Złotym Rtoku jest pracodawca dla zatrudnionych w nim pracowników. 4. Pracowników OPR zatrudnia i zwalnia Aierownik OPR. 5. Pracownicy zatrudnieni w OPR są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy z dn. 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy, a w kwestiach nieunormowanych ww. przepisami, przepisy Aodeksu Pracy wraz z aktami wykonawczymi.

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Aierownik reprezentuje OPR na zewnątrz, a ponadto: a) załatwia indywidualne sprawy w zakresie pomocy społecznej oraz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie pisemnego upoważnienia przekazanego przez Burmistrza Złotego Rtoku, b) organizuje prace OPR i sprawuje nadzór nad realizacja zadań przez poszczególnych pracowników OPR, c) odpowiada materialnie za powierzone mu mienie, d) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu przychodów i rozchodów oraz realizację tego planu, e) wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy, f) ustala 1egulamin pracy w OPR. 2. Aierownik OPR może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne. 3. Aierownik OPR składa 1adzie piejskiej w Złotym Rtoku coroczne sprawozdanie z działalności OPR oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 9 W razie nieobecności kierownika OPR w jego imieniu kieruje i reprezentuje OPR zastępca kierownika. 10 Pracownikami OPR są: 1) Z-ca Aierownika OPR, 2) Zespół pracowników socjalnych, 3) Główny księgowy, 4) Główny administrator do spraw świadczeń rodzinnych, 5) Opiekunka domowa. 11 Rzczegółowe zakresy zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności dla stanowisk pracowniczych wymienionych w 10 określa kierownik OPR. 12 OPR finansuje oraz sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka Opiekuńczego, który mieści się przy ul. 3 paja 29 w Złotym Rtoku. 1 o z d z i a ł IV Gospodarka finansowa OPR jest jednostka budżetowa posiadająca własne konto bankowe. 2. pienie OPR stanowią środki trwałe i pozostałe mienie trwałe w użytkowaniu, których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdanie bilansowe. 3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 4. OPR prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). 5. Finansowanie zadań OPR następuje: a) ze środków własnych gminy, b) z dotacji celowych z budżetu Państwa. 14 Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków jednostki ustalony przez kierownika w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodny z kwotami wynikającymi z uchwały budżetowej uchwalonej na dany rok budżetowy przez 1ade piejska. 1 o z d z i a ł V Postanowienia końcowe 15 Rtatut OPR oraz jego zmiany uchwala 1ada piejska w Złotym Rtoku. 16 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Rtoku. 17 Tracą moc uchwały: Nr 46/90 1ady piejskiej w Złotym Rtoku z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku, Nr 122/92 1ady piejskiej w Złotym Rtoku z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku w celu utworzenia sekcji usług opiekuńczych, Nr 38/95/I 1ady piejskiej w Złotym Rtoku z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Rpołecznej w Złotym Rtoku w związku z utworzeniem Ośrodka Opiekuńczego i przekazaniem zadań wynikających z ustawy o najmie lokali. 18 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. P1ZEWODNICZĄCY 1ADY JERZY TICHANOWICZ

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD POWIATÓW 263 Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/77/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2008 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 2068 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XIX/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

planu sieci publicznych szkół podstawowych w Lubinie... 2179

planu sieci publicznych szkół podstawowych w Lubinie... 2179 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 lutego 2005 r. Nr 28 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 648 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 grudnia 2008 r. Nr 323 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 4233 Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXIV/182/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 287 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 3362 Nr 24/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 714 w Cieszanowie Nr 26/VII/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2010 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 279 Rady Powiatu Głogowskiego nr XXXVII/ 330 /2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.04.64.593 2004.05.01 zm. Dz.U.04.99.1001 art. 138 2004.06.01 zm. Dz.U.04.99.1001 art. 138 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 67 2005.05.01 zm. Dz.U.05.179.1487 art. 1 2005.07.21 zm. Dz.U.05.64.565

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. wersje oczekujące: 2010-05-01 Dz.U. 2009, Nr 65, poz. 554 (wyrok TK) brzmienie od 2009-06-13 do 2010-04-30 Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/104 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 2 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 2 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 października 2004 r. Nr 197 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 3100 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/86 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/87 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 stycznia 2006 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁA RADY POWIATU: 1 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo