7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku SPR. NR 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku SPR. NR 9"

Transkrypt

1 Protokół Nr VII/2011 sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej która odbyła się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Pana Jarosława Klimaszewskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 w dniu 17 maja 2011 roku Obecni na VII sesji Rady Miejskiej Radni Rady Miejskiej według listy obecności załączonej do protokołu (Załącznik Nr 1). Przyjęty porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej: 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej 4. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 6. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2011 r. SPR. NR 8 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku SPR. NR 9 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok II WERSJA DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok II WERSJA DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata II WERSJA DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2010 roku DRUK NR 125 Strona 1 z 1

2 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Grunwaldzkiego w Bielsku-Białej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011 DRUK NR 132 Punkt 17 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt Podjęcie uchwały w sprawie Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011 oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Bielsko-Biała umowy wykonawczej z Zakładem Gospodarki Odpadami Spółką Akcyjną dotyczącej realizacji usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 60/7 położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11-go Listopada DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie zamiany lokalu nr _ w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 23 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała na lokal nr w budynku przy ul. Rychlińskiego 26 stanowiący własność Pani A B DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału 899/1000 części w nieruchomości oznaczonej jako działka numer 314 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 22 Obręb Bielsko Miasto z jednoczesną sprzedażą udziału 899/1000 części w budynku, w drodze przetargu DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej DRUK NR 130 Strona 2 z 2

3 23a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako 51/12 obręb Aleksandrowice zabudowanej kompleksem 4 budynków produkcyjno magazynowo biurowych położonej przy ul. Cieszyńskiej 365. Nieruchomość objęta jest Kw BB1B/ /3 DRUK NR 150 Punkt 23a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwałach Rady Miejskiej w Bielsku-Białej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku - na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami gen. Władysława Andersa i Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka DRUK Nr Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. Nowo-Piekarskiej (nazwa robocza), przyjętego uchwałą Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie, w rejonie ulic Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła Międzyrzecka" DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LXVII/1065/2002 z dnia 8 października 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy w rejonie ulic Gościnnej, Karpackiej, Owsianej i potoku bez nazwy - zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej DRUK NR Sprawy różne 34. Zakończenie obrad Strona 3 z 3

4 Ad. 1 Otwarcie sesji Rady Miejskiej Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2011 roku uczestniczyło 22 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radna Katarzyna Balicka, Radna Renata Gruszka, Radny Antoni Kruczek). Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (na podstawie listy obecności), Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki otworzył VII sesję Rady Miejskiej VI kadencji (godz ). przywitał zebranych na sesji Rady Miejskiej: Prezydenta Miasta wraz z zespołem współpracowników, Radnych Rady Miejskiej, Dyrektorów miejskich jednostek, Parlamentarzystów Panią Poseł Bożenę Kotkowską. Szanowni Państwo. Zanim przystąpimy do procedowania chciałem Państwa poinformować, że do miasta dotarła ( ) smuta wiadomość o śmierci Zasłużonych Obywateli Miasta Bielska-Białej, mianowicie Pana Pierra Mathiot zamieszkałego w Lotaryngii w mieście Metz, który uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielska-Białej w 1991 roku oraz wpisanego do Księgi Zasłużonego dla Miasta Bielska-Białej Pana dr. n. med. Olgierda Kossowskiego. Szanowni Państwo króciutko wspomnę te osoby, gdyż należy im się określona ( ) cześć ze strony miasta, reprezentującego mieszkańców tego miasta. Pan Pierre Mathiot większość swego życia spędził w Merle koło Metz we Francji. W latach osiemdziesiątych założył organizację Moselle Amitié Pologne, która podjęła nadzwyczajną akcję pomocy medycznej krajom bloku wschodniego, kierując tą akcję również na pomoc dla Bielska i okolic naszego miasta, przywożąc tutaj 132 tony różnorakich leków i sprzętu głównie sprzętu medycznego. W trudnym okresie przemian polityczno-społecznych oraz kryzysu gospodarczego w latach Pan Pierre Mathiot był organizatorem pomocy charytatywnej dla mieszkańców Bielska-Białej, stąd Rada Miejska w 1991 roku ( ) nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielska-Białej i w uroczystości pogrzebowej przedstawiciele naszego miasta będą brali udział. Jeżeli chodzi o Kolegę dr. n. med. Olgierda Kossowskiego. Był Przewodniczącym Beskidzkiego ( ) Polskiego Towarzystwa Lekarskiego praktycznie od początku swojej kariery zawodowej. Wpisany został do Księgi Zasłużonych. Senior bielskich lekarzy. Specjalista neurolog, psychiatra. Wieloletni ordynator oddziału neurologii w latach Pracował w bielskich szpitalach nieprzerwanie od 1952 roku, aż do końca praktycznie 2010 roku. Od 62 roku Przewodniczący, początkowo, Bielskiego Koła, Polskiego Koła Lekarskiego, następnie Przewodniczący Beskidzkiego Oddziału PTL. W latach Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W pierwszej kadencji izb lekarskich Wiceprzewodniczący Beskidzkiej Izby Lekarskiej. W ciągu wieloletniej pracy wyspecjalizował około 50 lekarzy dla tego regionu, neurologów - w tym 20 zostało specjalistami II stopnia w tej dziedzinie. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Doktor Kossowski był człowiekiem o wielu zainteresowaniach, znany m.in. ze zdolności rysunkowych. Był znanym karykaturzystą. W ( ) 95 roku został wydany jego album 100 karykatur lekarzy Podbeskidzia z udziałem również miasta ( ) Bielsko-Biała, a następnie drugi album Lekarze polscy w karykaturze Olgierda Kossowskiego. Szanowni Państwo proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć obu Honorowych Obywateli Miasta Bielska-Białej. Bardzo dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc. Chciałem serdecznie powitać Pana Posła Stanisława Piętę, który dotarł na nasze obrady. Witam Pana Posła. Kserokopia listu kondolencyjnego Załącznik Nr 4 do protokołu. Strona 4 z 4

5 Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad Poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako 51/12 obręb Aleksandrowice zabudowanej kompleksem 4 budynków produkcyjno magazynowo biurowych położonej przy ul. Cieszyńskiej 365. Nieruchomość objęta jest Kw BB1B/ /3 (DRUK NR 150). Wniosek Prezydenta Miasta Załącznik Nr 5 do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 21 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania w p r o w a d z i ł a do porządku obrad punkt 23a: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako 51/12 obręb Aleksandrowice zabudowanej kompleksem 4 budynków produkcyjno magazynowo biurowych położonej przy ul. Cieszyńskiej 365. Nieruchomość objęta jest Kw BB1B/ /3 (DRUK NR 150). Poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 17 (Druk Nr 132): Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku Wniosek Prezydenta Miasta Załącznik Nr 6 do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 22 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania z d j ę ł a z porządku obrad punkt 17: Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska- Białej z budynków mieszkalnych w roku Poinformował o II wersjach projektów uchwał: w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok (DRUK NR 144), w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok (DRUK NR 145) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata (DRUK NR 146). Strona 5 z 5

6 Poddał pod głosowanie wniosek Pana T S i T G o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 25, w imieniu mieszkańców ulicy Kupieckiej, Grawerskiej, Zapłocie Małe, Zapłocie Duże, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon Stare Bielsko. Wniosek o zabranie głosu Załącznik Nr 7 do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 20 przeciw: 1 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania u d z i e l i ł a g ł o s u Panu T S i Panu T G w punkcie 25. Poddał pod głosowanie wniosek R C o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie Sprawy różne. Temat wystąpienia: Ocena pracy Radnych za I półrocze po nowych wyborach. Wniosek o zabranie głosu Załącznik Nr 8 do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 2 przeciw: 18 wstrzymujących: 2 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania n i e u d z i e l i ł a g ł o s u Panu R C. Pan R C (mieszkaniec) Powiedział m.in., cyt. (wypowiedź poza mikrofonem): Zajmie się tym Komisja Rewizyjna. Dziękuję. Przyjęty porządek VII sesji Rady Miejskiej str.: 1-3. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2011 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. Protokół zostały przyjęty jednogłośnie. Strona 6 z 6

7 Ad. 4 Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta Przedstawił tematy interpelacji i wniosków zgłoszonych przez Radnych: Antoniego Kruczka (nieobecnego na sesji RM), Leszka Wieczorka, Andrzeja Gacka, Doroty Piegzik-Izydorczyk, Józefa Łopatki, Grażyny Staniszewskiej oraz wspólnej interpelacji Radnych Andrzeja Gacka i Grażyny Staniszewskiej. Udzielił głosu Radnemu Leszkowi Wieczorkowi. Interpelacja Radnego Antoniego Kruczka w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 23 w Bielsku-Białej - Załącznik Nr 9 do protokołu. Radny Leszek Wieczorek Przedstawił interpelację w sprawie ulic Braterskiej, Siostrzanej, Bocznej. Interpelacja Radnego - Załącznik Nr 10 do protokołu. Udzielił głosu Radnemu Andrzejowi Gackowi. Radny Andrzej Gacek Przedstawił interpelację w sprawie prośby Rady Osiedla Grunwaldzkiego o zmianę siedziby zgłoszoną wspólnie z Radną Grażyną Staniszewską. Interpelacja Radnych - Załącznik Nr 11 do protokołu. Przedstawił interpelację w sprawie przejęcia Beskidzkiego Centrum Onkologii. Interpelacja Radnego - Załącznik Nr 12 do protokołu. Przedstawił interpelację w sprawie funkcjonowania przedszkoli. Interpelacja Radnego - Załącznik Nr 13 do protokołu. Przywitał, przybyłą na sesję Rady Miejskiej, Panią Poseł Mirosławę Nykiel. Udzielił głosu Radnej Dorocie Piegzik-Izydorczyk. Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk Przedstawiła wniosek w sprawie wprowadzenia ograniczenia ruchu samochodów szkół nauki jazdy w dzielnicy Mikuszowice Śląskie Cygański Las. Wniosek Radnej - Załącznik Nr 14 do protokołu. Udzielił głosu Radnemu Józefowi Łopatce. Strona 7 z 7

8 Radny Józef Łopatka Przedstawił interpelację w nw. sprawach: zwiększenia ilości kursów linii MZK Nr 16, remontu ulicy Skarpowej, świadczenia usług przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. Interpelacja Radnego - Załącznik Nr 15 do protokołu. Udzielił głosu Radnej Grażynie Staniszewskiej. Radna Grażyna Staniszewska Przedstawiła interpelację w sprawie przebiegu remontowanej ulicy Sobieskiego na odcinku pomiędzy ulicami Regera i Międzyrzecką. Interpelacja Radnej - Załącznik Nr 16 do protokołu. Udzielił głosu Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult Udzielił odpowiedzi na interpelacje Radnych: Grażyny Staniszewskiej i Radnego Andrzeja Gacka w sprawie siedziby dla Rady Osiedlowej (sprawa zostanie rozważona, choć nie znajduje uzasadnienia), Andrzeja Gacka w sprawie Centrum Onkologii (trwają dyskusje na temat przejęcia przez miasto Centrum Onkologii), Andrzeja Gacka w sprawie funkcjonowania przedszkoli (odpowiedź zostanie udzielona na piśmie; stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach od wielu lat nie uległ zmianie - dot. osób zatrudnionych w obsłudze administracyjnej), Doroty Piegzik-Izydroczyk w sprawie samochodów nauki jazdy (podejmowane działania to tylko półśrodki, na chwilę obecną nie ma realnej możliwości zmiany problemu), Józefa Łopatki w sprawie MOPS-u (jednorazowy przypadek nie może stanowić podstawy do uogólniania tematu), Józefa Łopatki w sprawie ulicy Skarpowej (nie przewiduje się kapitalnego remontu ul. Skarpowej), Józefa Łopatki w sprawie kursów MZK linii Nr 16 (sprawa zwiększenia ilości kursów, szczególnie w sezonie, zostanie rozważona). O udzielenie odpowiedzi na pozostałe interpelacje Prezydent Miasta poprosił Dyrektora MZD Pana Wojciecha Walusia oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Lubomira Zawieruchę. Udzielił głosu Zastępcy Prezydenta Miasta. Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha Udzielił odpowiedzi na interpelację Radnego Leszka Wieczorka (zadanie inwestycyjne pt.: Budowa ulicy zbiorczej KTZ1 łącząca drogę ekspresową S1, węzeł Rosta z ulicą Hałcnowską w Bielsku-Białej wpisane zostało przez Prezydenta Miasta do WPF w maju br). Udzielił głosu Dyrektorowi MZD Panu Wojciechowi Walusiowi. Strona 8 z 8

9 Dyrektor MZD Pan Wojciech Waluś Udzielił odpowiedzi na interpelację Radnej Grażyny Staniszewskiej (drzewa nie są objęte ochroną konserwatorską; postępowanie w wymienionej sprawie prowadziło Starostwo w Żywcu; zatrzymanie inwestycji nie jest możliwe). Udzielił głosu Radnej Grażynie Staniszewskiej. Radna Grażyna Staniszewska Odniosła się do odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora MZD Pana Wojciecha Walusia (podniosła m.in. kwestię dotyczącą powiadamiania mieszkańców o planowanych inwestycjach drogowych). Udzielił głosu Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta Jacek Krywult Odniósł się do sprawy przedstawionej przez Radną Grażynę Staniszewską (zapowiedział indywidualne przeanalizowanie sprawy; stwierdził, że nie jest możliwe wstrzymanie inwestycji). Udzielił głosu Radnemu Andrzejowi Gackowi. Radny Andrzej Gacek Odniósł się do odpowiedzi Prezydenta Miasta udzielonej w sprawie: zmiany siedziby Rady Osiedla Grunwaldzkiego, przedszkoli oraz Centrum Onkologii. Punkt 4 porządku obrad uznał za wyczerpany. Szczegółowy przebieg dyskusji w tym punkcie zawiera Załącznik Nr 19 do protokołu. Ad. 5 Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości Udzielił głosu Panu Posłowi na Sejm RP Stanisławowi Pięcie. Strona 9 z 9

10 Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta Elementy wystąpienia: Interpelacja Radnej Grażyny Staniszewskiej w sprawie przebiegu remontowanej ulicy Sobieskiego. Ośrodki szkolenia kierowców (utrudnienia komunikacyjne). Udzielił głosu Pani Poseł na Sejm RP Bożenie Kotkowskiej. Poseł na Sejm RP Pani Bożena Kotkowska Elementy wystąpienia: Sprawozdanie z działalności poselskiej. Informacja na temat zwrotu kosztów opłat za przedszkola miejskie. Przyjęcia dzieci do przedszkoli miejskich. Udzielił głosu Pani Poseł na Sejm RP Mirosławie Nykiel. Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel Elementy wystąpienia: Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Informacja na temat Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD). Informacje na temat Stadionu Miejskiego BKS. II Kongres Kobiet zaproszenie. Udzielił głosu Radnemu Józefowi Łopatce. Radny Józef Łopatka Odniósł się do wystąpienia Pani Poseł Bożeny Kotkowskiej. Udzielił głosu Pani Poseł na Sejm RP Bożenie Kotkowskiej. Poseł na Sejm RP Pani Bożena Kotkowska Odniosła się do wypowiedzi Radnego Józefa Łopatki. Udzielił głosu Radnemu Krzysztofowi Michalskiemu. Radny Krzysztof Michalski Wypowiedział się na temat zwrotu opłat za przedszkola. Strona 10 z 10

11 Udzielił głosu Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult Odniósł się do wypowiedzi Parlamentarzystów m.in. w sprawie WORD-ów, inwestycji ul. Sobieskiego, tzw. ustawy śmieciowej, sprawozdawczości przedstawionej przez Poseł Bożenę Kotkowską. Udzielił głosu Pani Poseł na Sejm RP Bożenie Kotkowskiej. Poseł na Sejm RP Bożena Kotkowska (ad vocem) Odniosła się do wystąpienia Radnego Krzysztofa Michalskiego w sprawie przedszkoli. Udzielił głosu Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult Odniósł się do wypowiedzi Pani Poseł w sprawie zwrotu opłat za przedszkola. Punkt nr 5 porządku obrad uznał za wyczerpany. Szczegółowy przebieg dyskusji w tym punkcie zawiera Załącznik Nr 20 do protokołu. Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2011 r. Przedstawił krótkie wyjaśnienie na temat sprawozdania (94 decyzje Prezydenta Miasta). Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do Sprawozdania z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska- Białej Nr XXI/572/2008 z dnia r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2011 r. Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje: Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Sprawozdanie znajduje się w zbiorze sprawozdań VI kadencji: RM.0008 (SPR. NR 8). Strona 11 z 11

12 Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 8. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 18 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2011 r. Ad. 7 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku. Ww. Sprawozdanie uzyskał pozytywną opinię: Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Sprawozdanie znajduje się w zbiorze sprawozdań VI kadencji: RM.0008 (SPR. NR 9). Udzielił głosu Radnej Grażynie Staniszewskiej. Radna Grażyna Staniszewska Powiedziała m.in., cyt.: No ja bym jednak prosiła żeby krótko powiedzieć. Tak jak mówię za każdym razem: ta sesja jest nie tylko dla nas, ale jest dla publiczności zgromadzonej na piętrze, dla słuchających nas za pośrednictwem internetu, radia i telewizji mieszkańców. Więc prosiłabym krótko przedstawić tą zmianę budżetową. Proszę bardzo Panie Prezydencie o przedstawienie skrótowe procentowego wykonania budżetu. Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński Pani Skarbnik. Strona 12 z 12

13 Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska Powiedziała m.in., cyt.: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Ta informacja dotyczy wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku. I jeśli chodzi o dochody zostały one zrealizowane w wysokości 26,9%, czyli można powiedzieć, zgodne z upływem czasu. To zawyżenie tego wykonania procentu ( ) dotyczy subwencji, która wpływa w I kwartale w wysokości większej 4/13 niż w pozostałych miesiącach. Pozostałe dochody w zasadzie w tej chwili nie wskazują na jakieś zagrożenia, jeśli chodzi o wykonanie. Tak samo wydatki. W sumie wydatki ogółem zostały wykonane 19,2%, w tym bieżące 24,6. Oczywiście wydatki majątkowe są w niskim procencie z uwagi na okres zimowy. Została tu również wyliczona nadwyżka, tzw. operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która wynosi 40,9 miliona złotych. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że odpowiedź jest satysfakcjonująca. Przystępujemy do głosowania ( ). Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 9. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 17 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska- Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku. Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok II WERSJA Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska- Białej na 2011 rok. Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja), Komisji Edukacji i Kultury (I wersja), Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja), Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja), Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności (II wersja). Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Strona 13 z 13

14 Poprosił o skrótowe przedstawienie zmian ( ) budżetu. Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska Powiedziała m.in., cyt.: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o uchwałę zwiększającą, proponuje się tu zwiększenia budżetu w Dziale: Transport i łączność - to są drobne kwoty związane z wypłatą odszkodowania. W Dziale: ( ) Oświata i wychowanie są tu różne darowizny i odszkodowania. I jak również w: Pomocy społecznej również darowizny i umowa o dofinansowanie unijne. I zwiększenie dotyczy również Kultury, gdzie są środki przeznaczone dla Książnicy Beskidzkiej i dla Miejskiego Domu Kultury. Z kolei zmniejszenie również jest związane ze środkami unijnymi i ze zmianą sposobu finansowania zadania dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Sterniczej. Te zmiany zawierają również załącznik dotyczący środków tzw. unijnych bezzwrotnych. I są tu wprowadzone zmiany, które już mówiłam, związane z wprowadzeniem środków unijnych, jak również dotyczące drogi - ulicy Bestwińskiej. W związku z niższymi kosztami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargowego, wprowadzone są odpowiednie zmiany. Dziękuję. Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w Druku Nr 144. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 20 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska p o d j ę ł a uchwałę Nr VII/119/2011 w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok II WERSJA Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok. Strona 14 z 14

15 Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja), Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności (II wersja), Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja), Komisji Edukacji i Kultury (I wersja), Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja). Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Poprosił o przedstawienie projektu uchwały. Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska Powiedziała m.in., cyt.: Uchwała dotycząca przeniesień dotyczy dochodów. Chodzi tu o zmianę klasyfikacji, więc nie ma jakichś zmian ( ) z innego powodu. Jeśli chodzi o wydatki, proponuje się przenieść środki z innych zadań, m.in. z pasa startowego, z budownictwa komunalnego, czy też z termomodernizacji budynku na ( ) rozbudowę i termomodernizację budynku żłobka. Przeniesienie kolejne dotyczy zadania Rewitalizacja Starówki, gdzie zaoszczędzone środki proponuje się przeznaczyć na rewitalizację Parku Słowackiego. Kolejne przeniesienie dotyczy Rad Osiedla zgodnie z wnioskami Rad Osiedla do tych Działów, które Rady Osiedla zawnioskowały. I przeniesienie związane z budową sieci szerokopasmowej - również ma to związek z jakby niższymi kosztami tego zadania - na inny cel. Dziękuję. Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w Druku Nr 145. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 22 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska p o d j ę ł a uchwałę Nr VII/120/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Strona 15 z 15

16 Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata II WERSJA Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja), Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności (II wersja), Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja), Komisji Edukacji i Kultury (I wersja), Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja). Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Poprosił o przedstawienie projektu uchwały. Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska Powiedziała m.in., cyt.: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej ona w zasadzie w większości przypadku zawiera te zmiany, które już omawiałam w uchwałach zwiększających budżet w zakresie zadań wieloletnich, a mianowicie: miejski system informacji, budowa sieci szerokopasmowej, jak również m.in. ( ) termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sterniczej, jak również budowę żłobka. Są tutaj również dodane zadania, które zostały z zaoszczędzonych środków, jeśli chodzi o sieć szerokopasmową m.in. miejska sieć teleinformatyczna i odtwarzanie zasobu sprzętu komputerowego. Dziękuję. Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w Druku Nr 146. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 18 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Strona 16 z 16

17 Rada Miejska p o d j ę ł a uchwałę Nr VII/121/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Odniósł się do głosowania Radnej Grażyny Staniszewskiej. Rozumiem, że Pani Radna była za, tylko niestety nie zadziałało. Tak? Dziękuję uprzejmie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2010 roku Przechodzimy do punktu 11, Druk Nr 125: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej za 2010 rok. ( ) Załącznik do projektu uchwały obszerny - został Radnym dostarczony na płycie CD, a Pani Radna 1 otrzymała również wersję papierową zgodnie z życzeniem. Powyższą uchwałą w szerokim aspekcie zajmowała się Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, zaopiniowała ją pozytywnie. Czy są głosy w sprawie? Proszę bardzo Pani Radna Grażyna Staniszewska. Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Radna Grażyna Staniszewska Powiedziała m.in., cyt.: Nie wiem, co zrobić żeby sprawozdania w naszym mieście po pierwsze były krótsze i nie mówiły o tym, co trzeba zrobić w danej dziedzinie, tylko o tym co faktycznie się zrobiło w danym roku. Ja przepraszam no, nie chcę mnożyć zarzutów, ale sprawozdania takie, które mówią o tym, co się powinno zrobić, tłumaczą, na czym polegają poszczególne czynności, zajmują dużo papieru właśnie, trzeba wtedy dawać płyty CD, których nie ma jak odtworzyć na posiedzeniu Komisji. I to nie jest wołanie o laptopy dla Radnych, tylko wołanie o to żeby była możliwość otwarcia tekstu w czasie prac Komisji. A takiej możliwości nie ma, bo płyta sobie leży na biurku, a nie ma narzędzia do otwarcia tego. Wracając do sprawozdania, tak jak mówię ja ( ) prosiłabym na przyszłość żeby spróbować jakby przeanalizować stan wyjściowy, czyli jakby: co było na zakończenie 2008 roku czy 2009 roku, a co zdarzyło się w ciągu nowego, w ciągu tego roku, jakie pojawiły się problemy na przykład - bo nie wierzę, że to jest jedno pasmo sukcesów, a ze sprawozdania wynika, że to jest właściwie jedno wielkie pasmo sukcesów. Ja rozumiem 1 Radna Grażyna Staniszewska Strona 17 z 17

18 rolę Radnego tak: że radzi prawda, coś spróbuje ze swoich doświadczeń wcześniejszych czy też z kontaktu z wyborcami, wnieść do rozwiązania problemów w mieście. Przy sprawozdaniu, które jest sformułowane tak żeby zarzucić kogoś informacjami, papierami, tym tłumaczeniem na czym polegają poszczególne czynności, no nie bardzo da się zrobić, zresztą po godzinie takiej prezentacji Radni no już są gotowi do wyjścia i dyskusja jest prawie, że niemożliwa. Wracając do tego, co udało mi się tu doczytać. Wydaje mi się, że bardzo pozytywnymi działaniami są szczególnie te programy takie, programy specjalne MOPS-u, a szczególnie program prac społecznie użytecznych. I to mam już relację z zewnątrz, że - zarówno od osób, które uczestniczą w tym jak i osób, które społecznie próbują się nimi opiekować, pomagać im - że te prace dają naprawdę szansę na chociaż okresowy zarobek dla ludzi, którzy często nie potrafią sobie w ogóle znaleźć pracy. Tak, że jest to świetny program, dobrze byłoby żeby był realizowany i kontynuowany jakby zawsze. Tak samo program Rodzina +, zainicjowany zresztą w tej Radzie, świetny program, który pomaga rzeczywiście rodzinom wielodzietnym czy rodzinom zastępczym - tym, które potrafią docenić walory płynące i możliwości płynące z tego programu. Wydaje się też znakomitym pomysłem - jest programem Starszy Brat - Starsza Siostra, ale nie wiem czy udało się go zrealizować, czyli jakby pomoc nie ( ) na zasadzie no tak jakby koleżeńskiej, czy udało się to zrealizować. I świetnymi programami są też te programy aktywności lokalnej, pod warunkiem, że nie idzie się tutaj na łatwiznę i że nie robi się samych imprez integrujących na przykład społeczności, gdzie tego dopingu integracyjnego nie potrzeba. Ja tu mówię o Wapienicy, która jest bardzo aktywną dzielnicą, gdzie ludzi nie trzeba dopingować do wewnętrznej integracji, natomiast trzeba rzeczywiście integracji osiedla socjalnego z całą bardzo aktywną, i odstającą od osiedla socjalnego na plus, resztą. I tu mam wrażenie, że ten program jakby poszedł na łatwiejsze tory, żeby robić imprezy dla wszystkich mieszkańców, natomiast ( ) integracją osiedla socjalnego, jak słyszę, ostatnio zajmuje się Pan Radny Piotr Kochowski - już bez wsparcia miasta i bez wsparcia środków unijnych, tylko z własnej inicjatywy ( ) planując organizację rozgrywek sportowych, bo rzeczywiście do tego ( ) trudnego środowiska najłatwiej dotrzeć poprzez właśnie tego rodzaju działania. Tego w Wapienicy brakuje, brakuje tak zwanych trenerów ulicznych, którzy by chodzili po tym osiedlu przeciwdziałając przy okazji - ale w sposób nie musztrujący, tylko łagodny - patologii, a wciągając trudną młodzież, a czasami i dorosłych do jakiś konstruktywnych działań. Tego po prostu tutaj brakuje. No i jeszcze jedna rzecz związana właśnie z tym programami aktywności lokalnej i z pozostałymi - są to świetne programy, które są dofinansowywane przez Unię Europejską. Ale mam pytanie: Co będzie jak się skończy finansowanie Unii Europejskiej? Czy te programy też się skończą? Bo tak naprawdę to jest zobowiązanie miasta do tego, że jak się już to rozpoczęło, to się to będzie kontynuowało. Pieniądze się skończą i wtedy trzeba będzie wydać własne pieniądze, bo przecież nie będzie można powiedzieć społeczeństwu: no koniec, nie ma pieniędzy to kończymy programy. Nie ma problemu z inwestycjami ze środków europejskich, bo to się raz zrobiło no i potem się po prostu z tego tylko korzysta. Natomiast z programami społecznymi jest ten problem, że jest to zobowiązanie później do kontynuacji. I mam pytanie: Jak to z tym będzie? Natomiast, co budzi mój niepokój? Niepokój budzi to, że przy wzroście świadczeń społecznych zmalała praca socjalna na rzecz trudnego środowiska i to zmalała, aż o połowę. Jeżeli w 2009 objętych nią było rodzin, to w 2010 zaledwie 912. To jest spadek o połowę. A praca socjalna w tym trudnym środowisku jest jednym z najważniejszych narzędzi. Jest to bieżąca, nieefektowna, ale bieżąca opieka, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów dla ludzi, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić - no tak są skonstruowani, takie odziedziczyli, nie wiem, tradycje po rodzinie, że po prostu sobie nie potrafią z tym poradzić - a to spadło o połowę. Jest to bardzo niepokojące. I druga rzecz, która mnie nie pokoi, to stałe przebywanie małych dzieci do szóstego roku w Domu Małego Dziecka, zamiast w rodzinach zastępczych. Wszystkie dzieci do szóstego roku życia wtedy, kiedy decyduje się o szansach na przyszłość, decyduje się tak naprawdę o tym, czy ten człowiek będzie problemem cały czas dla gminy wymagającym - aż do wieku, nie wiem, aż do kresu swoich dni - pomocy, czy też stanie na nogi i spróbuje sobie sam radzić. Już wiele gmin sąsiednich, na przykład w Cieszynie jest taka sytuacja, że nie ma od 10 lat ani jednego małego dziecka do szóstego roku życia, który trafiałby do zorganizowanej opieki tu, gdzie niestety ( ) następuje degradacja tego człowieka. Tak jak mówią przepisy prawne, młody człowiek od 0 do 6 bez ( ) uregulowanej sytuacji prawnej powinien być w rodzinach zastępczych, a z uregulowaną sytuacją prawną powinien trafiać do adopcji. Tymczasem my, z t[ą] nieuregulowaną sytuacją prawną, maleńkie dzieci mamy cały czas w drogich placówkach - dużo droższych niż opieka zastępcza - a nasze bielskie rodziny zastępcze przyjmują dzieci z zewnątrz. Jest taka sytuacja, mogę - tylko mam nadzieję, że nie będzie konsekwencji dla tych rodzin i represji - że mogę dostarczyć nazwiska licząc po prostu ( ) na to, że chcemy rozwiązać problem, a nie znaleźć winnego no dzisiejszego mojego wystąpienia. Proszę Państwa to ( ) kilka spraw, które ( ) tutaj dojrzałam i które znam też z wizyt, rozmów wielu, czy z wieloletniej działalności na terenie naszego miasta i tak jak mówię Panie Przewodniczący, kończę takim apelem żebyśmy sprawozdania jakby ograniczyli objętościowo, a skupili się jakby na tym, co w sprawozdawczym okresie się zdarzyło, co przybyło, co ubyło, jaki problem rozwiązaliśmy, a z jakim mamy trudności. Bo to jest oczywiste, Strona 18 z 18

19 że nie wszystko da się rozwiązać i że z jakimś problemem będą trudności. I od tego jest nasza tutaj zbiorowa mądrość i zbiorowa Rada żeby wspólnie spróbować poszukać rozwiązań. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za wypowiedź. Proszę uprzejmie - myślę, że to nie chodzi o formalny wniosek, tylko o głos w dyskusji - ad vocem. Proszę bardzo. Radny Piotr Kochowski Ja chciałem tylko jedną sprawę wyjaśnić, że wszystkie działania na terenie Wapienicy są ( ) uzgadniane z MOPS-em, z Radą Osiedla. I wszystkie te inicjatywy, które są czy na osiedlu socjalnym, czy festyny, są uzgadniane wspólnie. Co miesiąc odbywają się spotkania koalicjantów - czyli na tych spotkaniach są obecni dyrektorzy szkół, przedszkoli, Rady Osiedla, klubów - i tam są podejmowane inicjatywy: co jest dobre i co należy zrobić dla osiedla. Dlatego takie działania, które są podjęte, to jest wszystko uzgodnione właśnie z MOPS-em i z Radą Osiedla. To chciałem powiedzieć, że nawet na socjalnym osiedlu to, co tam jest robione, jest to uzgodnione i opracowane z MOPS-em i z Radą Osiedla. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Natomiast chciałem jednak, jako Przewodniczący, zwrócić uwagę, że w publicznym wystąpieniu powiedzenie, że Radni po godzinie myślą tylko o pójściu do domu, jest nieprawdziwe. Jestem członkiem Komisji, która poświęciła no bardzo dużo czasu, znacznie więcej niż wymieniony odcinek czasu, bo ponad 3 godziny na spotkanie dotyczące sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niektórzy Koledzy, członkowie tej Komisji, mający obszar również sportu, tego dnia spędzili również na Zaporze ponad godzinę. Dlatego publicznie sprostowuję tą informację. Zaangażowanie Radnych Komisji Zdrowia i Sportu jest zaangażowaniem bardzo dużym, czasowym i absorbującym - dlatego postanowiłem to powiedzieć. Proszę bardzo - przypominam, że jesteśmy w dyskusji nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nie należy tej dyskusji rozszerzać. Ale proszę bardzo - Pani Dorota Piegzik- Izydorczyk. Proszę bardzo. Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk Powiedziała m.in., cyt.: Ja chciałam tylko w odpowiedzi ( ) do Pani Radnej Grażyny Staniszewskiej powiedzieć dwa słowa. Jestem uczestnikiem tej Komisji. Na ostatniej Komisji spędziłam 5 godzin, nawet więcej. Wszystkie sprawy, o których Pani tu mówiła, były bardzo szeroko omówione. I to nie jest tak, że tylko Pani pracuje, a reszta członków Komisji to się obija. Dlatego bym prosiła, że jeżeli już dyskutowaliśmy na temat małych dzieci, które przebywają w domach dziecka i było wyraźnie powiedziane, że jest więcej oczekujących do adopcji - znaczy rodzin, które chcą adoptować - niż dzieci, ponieważ nie mają sytuacji prawnej jednoznacznej. I to wyraźnie było Pani powiedziane. Natomiast przeciąganie tej dyskusji i jakieś takie uskutecznianie nie wiem, czego - powiem w cudzysłowie - parcia na szkło no to jest po prostu chyba nie za ciekawe. Poza tym no nie jest tak - jeszcze raz to podkreślam i chcę to powiedzieć wszystkim Państwu - że tylko jedna Radna na dwudziestu pięciu pracuje. Dziękuję. Rozumiem, że moje sprostowanie wywołało dalszą dyskusję. Proszę bardzo Pani Radna Grażyna Staniszewska. Strona 19 z 19

20 Radna Grażyna Staniszewska (ad vocem) Powiedziała m.in., cyt.: Ja nikomu nie zarzuciłam, że ( ) tylko ja pracuję. Szanowna Pani Radna, sesja jest od tego żebyśmy wobec mieszkańców - takiej szansy nie ma na Komisji - żebyśmy wobec mieszkańców poruszali istotne dla nich problemy. Reguła od ubiegłej kadencji, gdzie na punkt porządku obrad było od 50 sekund do 1,5 minuty tylko po to żeby podnieść rękę i ją opuścić, jest w moim przekonaniu, w demokratycznym państwie nie do przyjęcia i nie ma nic wspólnego z ustawą o samorządzie terytorialnym, która mówi o publicznym przedstawianiu i publicznej dyskusji nad rozwiązywaniem problemów mieszkańców. Jednym z takich jest sprawa małych dzieci w Domu Małego Dziecka, które nie powinny tam przebywać. Po pierwsze z powodów finansowych, bo nasze miasto to zbyt drogo kosztuje, po drugie z powodów społecznych i psychologicznych. To jest strata tych dzieci. One wtedy powinny właśnie trafiać do rodzin zastępczych, a nie trafiają do rodzin zastępczych. Pan Dyrektor powie, że nie ma chętnych. Nie wiem czy wszystko zrobiono żeby tych chętnych pozyskać, a tak jak mówię: przekażę Panu listę dzieci spoza naszego miasta, które trafiły do bielskich rodzin zastępczych, a nasze trafiły do Domu Małego Dziecka. I myślę, że postawienie sobie jako punkt honoru tego, co zrobił na przykład Cieszyn: żeby żadne małe dziecko do szóstego roku życia nie trafiało do Domu Małego Dziecka, jest w naszych możliwościach. Dziękuję. Panie Prezydencie - tak myślałem właśnie - proszę o zabranie głosu. Prezydent Miasta Jacek Krywult Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. Pani Dyrektor Ciaciura zaraz odpowie na pewne szczegóły tutaj, które są, które były poruszone przez Panią Radną. Natomiast dwie uwagi. Pierwsza: że jest za obszerne sprawozdanie. Jak damy znowu są za małe - to jest dyskusyjna sprawa - to będzie ( ) zarzut, że ( ): dajemy bardzo skrótowo i tak lekceważymy znowu, skrótowo chcemy. Więc trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Jak się za dużo da źle, za mało - już były zarzuty tutaj, że za mało. Natomiast odnośnie samych już konkretów. Ja myślę, że nie ( ) roztrząsajmy tutaj, bo Pani wyciąga pewne, pojedyncze sprawy, a ja powiem tak: że dzieci z innych miast są u nas w rodzinach zastępczych. A ja Panią ( ) informuję że ośmioro dzieci z Bielska-Białej - jedna rodzina, rodzeństwo - jest w rodzinie zastępczej w Cieszynie. Dokładnie odwrotnie jest. U nas takie rodziny zastępczej nie ma ( ) zawodowej, która by przyjęła ośmioro dzieci. I my płacimy, jako miasto, i wspólnie z Cieszynem i w Cieszynie jest taka rodzina zastępcza, która ośmioro rodzeństwa bierze i wychowuje. Tak, że u nas są też, w Cieszynie są także ( ). Nie można pojedynczych wypadków wyciągać, bo to o niczym po prostu nie świadczy. I myślę, że naprawdę robi się bardzo wiele, a te dzieci, które są w domu dziecka, oczywiście trzeba się z tym zgodzić, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale ( ) są powody. Większość to, co powiedziała już Pani Radna Piegzik - że po prostu nie ma uregulowane[go] statusu prawnego ( ), też nie zawsze są rodziny zastępcze. My mamy w Bielsku-Białej, mamy się czym pochwalić, bo mamy ponad 200 rodzin zastępczych ( ) i koło 200 dzieci. Zresztą, co roku robimy dla nich spotkanie. W zeszłą niedzielę właśnie takie spotkanie było kolejne - rodzin zastępczych - już trzecie, bardzo atrakcyjne, gdzie zaskoczono nas nawet ponad 400 ludzi przyszło, rekord żeśmy pobili, czyli widać, że dobrze pracujemy z tymi rodzinami. I dlatego myślę, że nie ma tu na sesji co roztrząsać ( ) pojedynczych spraw, bo one są w jedną i w drugą stronę. Daję przykład Cieszyna, na pewno u nas też są rodziny zastępcze, które dzieci z innych miast na pewno wychowują. Natomiast kolejny raz no nie zgadam się z tym żeby Pani była, jako jedynym interpretatorem ustawy o samorządzie terytorialnym i odnośnie podsumowania poprzedniej kadencji. No nie ma Pani do tego uprawnień, po prostu. I mówienie, że coś jest demokratyczne czy niedemokratyczne, no to nie jest chyba Pani zadaniem ani Pani rolą, ani prawem, chyba. Proszę nikomu nie zarzucać, że coś jest niedemokratyczne, bo nikt nie ma monopolu na to żeby mówić, że on ( ) ma jedną, jedyną, prawdziwą wykładnię, co jest demokracją. Demokracja to jest większość przede wszystkim, a Pani jako mniejszość chce ciągle narzucić swój pogląd widzenia, większości. To nie jest demokracja. To nie jest demokracja, to się nazywa inaczej - jak, to mam nadzieję, że Pani wie. Dziękuję. Strona 20 z 20

21 Dziękuję Panie Prezydencie. Proszę bardzo Pani Dyrektor MOPS-u, w tej kwestii jeszcze kilka zdań. Proszę bardzo. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Ciaciura Powiedziała m.in., cyt.: Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo. Ustosunkowując się do spraw, które poruszyła Pani Radna, to już na Komisji Polityki Społecznej w MOPS-ie zakwestionowała Pani czy zaniepokoiła się Pani spadkiem pracy socjalnej. Od razu to sprawdziłam - bo trudno też wszystkie szczegóły znać - proszę się nie obawiać, ten spadek wynika z innej metodologii wprowadzania danych do systemu POMOST, który generuje te dane. I praca socjalna właśnie w ubiegłym roku została tylko ta wprowadzona, która została zrealizowana w oparciu o wywiad środowiskowy. Natomiast wszelkie inne działania pracowników socjalnych - i w środowisku i w siedzibie Ośrodka - no nie wszystkie są realizowane w oparciu o wywiad środowiskowy, a wszystkie te działania to są działania realizowane w oparciu o pracę socjalną. Również przecież realizujemy metodę pracy środowiskowej, o czym Pani też wspomniała - są to programy aktywności lokalnej. Więc zapewniam, że nie jest to spadek pracy socjalnej. Tak, że proszę się tutaj nie martwić tymi ( ) danymi. A korzystając z doświadczeń, to w przyszłym roku no troszeczkę inaczej sprecyzujemy to sprawozdanie i będą tam zamieszczone wszystkie działania pracowników socjalnych żeby już było wiadomo, że praca socjalna jest realizowana. Tak, że tyle w tej kwestii. Jeżeli chodzi o programy aktywności lokalnej, o kontynuacje tych programów po zakończeniu już okresu finansowania ze środków unijnych, to myślę, że te programy - no te, które jeszcze rozpoczniemy do końca okresu programowania realizować - no na pewno będą kontynuowane, ponieważ programy aktywności lokalnej to ( ) nic innego jak metoda pracy środowiskowej. Więc na pewno będą siłą rozpędu realizowane, może trochę przy mniejszych środkach, przy wsparciu sponsorów, instytucji, organizacji działających właśnie w tych środowiskach lokalnych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W tym sprawozdaniu, którego byliśmy świadkiem, Pani ( ) Dyrektor nie powiedziała również, że rozwiązania organizacyjne miasta nakładają na MOPS obowiązek znacznie szerszy niż tylko nakłada ( ) na niego ustawa. I MOPS się z tego wywiązuje. Proszę bardzo Pan ( ) Przewodniczący Roman Matyja. Radny Roman Matyja Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo. Ja w sprawie sposobu działania naszej Rady. Uważam, że ustawodawca tak stworzył prawo samorządowe żeby podzielić pracę merytoryczną tą podstawową na działanie w Komisjach i wtedy w szczegółach omawiać wszystkie sprawy. Natomiast sesja powinna zajmować się podsumowaniem tych spraw, a nie roztrząsaniem ich w takich szczegółach. Radny ma działać skutecznie i sprawnie według pewnych zasad. I myślę, że do tej pory wszyscy Radni i w poprzedniej kadencji i jeszcze w przedniej sprawdzili się w tych swoich działaniach, czego przykładem jest pięknie rozwijające się nasze miasto. Dlatego Pani Radna, no bardzo bym prosił Panią żeby troszeczkę też być samokrytycznym - nie tylko oceniać innych. Należałoby również spojrzeć krytycznie na siebie i wtedy będzie taka zachowana równowaga. Wydaje się, że procedura do tej pory stosowana, a więc pracy merytorycznej, szczegółowej w Komisjach, a potem finalizowanie tej pracy na sesji, jest zasadne i właściwe i powoduje, że jesteśmy skuteczni. Dziękuję. Strona 21 z 21

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok. DRUK NR 927 + KOREKTA

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok. DRUK NR 927 + KOREKTA Rada Miejska w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 RM.0002.37.2013 Protokół Nr XXXVII/2013 która odbyła się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r.

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 17 10. Na ogólną liczbę 15 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Dz-07.0021.7.2015 Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 23/2008 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 10 stycznia 2008 r.

Protokół Nr 23/2008 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 10 stycznia 2008 r. Protokół Nr 23/2008 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 10 stycznia 2008 r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 17.00 a zakończyło się o godz. 23.00 Posiedzeniu Komisji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła VII sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Akcja Pytanie do Radnych. W tabelce znajdują się odpowiedzi radnych miasta Bielska-Białej na zadane przez Fundację Pozytywnych Zmian pytania:

Akcja Pytanie do Radnych. W tabelce znajdują się odpowiedzi radnych miasta Bielska-Białej na zadane przez Fundację Pozytywnych Zmian pytania: Akcja Pytanie do Radnych W tabelce znajdują się odpowiedzi radnych miasta Bielska-Białej na zadane przez Fundację Pozytywnych Zmian pytania: 1. Czy znany jest Państwu temat Strategii Rozwoju Subregionu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. Ad. 1. 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 sierpnia 2011r.

Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 sierpnia 2011r. Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 sierpnia 2011r. Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali następujący porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXX sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 09.03.2004 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 09.03.2004 r. PROTOKÓŁ NR 3/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 09.03.2004 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie / za 19 głosów/.

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie / za 19 głosów/. Protokół Nr XXXVI/09 z sesji Rady Powiatu Ełckiego III kadencji odbytej w dniu 24 września 2009 r. Obrady rozpoczęto o godz.13 00, zakończono o godz.14 45 Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Marek Sobczak

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo