7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku SPR. NR 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku SPR. NR 9"

Transkrypt

1 Protokół Nr VII/2011 sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej która odbyła się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Pana Jarosława Klimaszewskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1 w dniu 17 maja 2011 roku Obecni na VII sesji Rady Miejskiej Radni Rady Miejskiej według listy obecności załączonej do protokołu (Załącznik Nr 1). Przyjęty porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej: 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej 4. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta 5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości 6. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2011 r. SPR. NR 8 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku SPR. NR 9 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok II WERSJA DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok II WERSJA DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata II WERSJA DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2010 roku DRUK NR 125 Strona 1 z 1

2 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Grunwaldzkiego w Bielsku-Białej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011 DRUK NR 132 Punkt 17 zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt Podjęcie uchwały w sprawie Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011 oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Bielsko-Biała umowy wykonawczej z Zakładem Gospodarki Odpadami Spółką Akcyjną dotyczącej realizacji usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 60/7 położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11-go Listopada DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie zamiany lokalu nr _ w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 23 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała na lokal nr w budynku przy ul. Rychlińskiego 26 stanowiący własność Pani A B DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału 899/1000 części w nieruchomości oznaczonej jako działka numer 314 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 22 Obręb Bielsko Miasto z jednoczesną sprzedażą udziału 899/1000 części w budynku, w drodze przetargu DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej DRUK NR 130 Strona 2 z 2

3 23a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako 51/12 obręb Aleksandrowice zabudowanej kompleksem 4 budynków produkcyjno magazynowo biurowych położonej przy ul. Cieszyńskiej 365. Nieruchomość objęta jest Kw BB1B/ /3 DRUK NR 150 Punkt 23a wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwałach Rady Miejskiej w Bielsku-Białej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku - na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami gen. Władysława Andersa i Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka DRUK Nr Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. Nowo-Piekarskiej (nazwa robocza), przyjętego uchwałą Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie, w rejonie ulic Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła Międzyrzecka" DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec DRUK NR Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LXVII/1065/2002 z dnia 8 października 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy w rejonie ulic Gościnnej, Karpackiej, Owsianej i potoku bez nazwy - zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej DRUK NR Sprawy różne 34. Zakończenie obrad Strona 3 z 3

4 Ad. 1 Otwarcie sesji Rady Miejskiej Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2011 roku uczestniczyło 22 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radna Katarzyna Balicka, Radna Renata Gruszka, Radny Antoni Kruczek). Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (na podstawie listy obecności), Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki otworzył VII sesję Rady Miejskiej VI kadencji (godz ). przywitał zebranych na sesji Rady Miejskiej: Prezydenta Miasta wraz z zespołem współpracowników, Radnych Rady Miejskiej, Dyrektorów miejskich jednostek, Parlamentarzystów Panią Poseł Bożenę Kotkowską. Szanowni Państwo. Zanim przystąpimy do procedowania chciałem Państwa poinformować, że do miasta dotarła ( ) smuta wiadomość o śmierci Zasłużonych Obywateli Miasta Bielska-Białej, mianowicie Pana Pierra Mathiot zamieszkałego w Lotaryngii w mieście Metz, który uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielska-Białej w 1991 roku oraz wpisanego do Księgi Zasłużonego dla Miasta Bielska-Białej Pana dr. n. med. Olgierda Kossowskiego. Szanowni Państwo króciutko wspomnę te osoby, gdyż należy im się określona ( ) cześć ze strony miasta, reprezentującego mieszkańców tego miasta. Pan Pierre Mathiot większość swego życia spędził w Merle koło Metz we Francji. W latach osiemdziesiątych założył organizację Moselle Amitié Pologne, która podjęła nadzwyczajną akcję pomocy medycznej krajom bloku wschodniego, kierując tą akcję również na pomoc dla Bielska i okolic naszego miasta, przywożąc tutaj 132 tony różnorakich leków i sprzętu głównie sprzętu medycznego. W trudnym okresie przemian polityczno-społecznych oraz kryzysu gospodarczego w latach Pan Pierre Mathiot był organizatorem pomocy charytatywnej dla mieszkańców Bielska-Białej, stąd Rada Miejska w 1991 roku ( ) nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielska-Białej i w uroczystości pogrzebowej przedstawiciele naszego miasta będą brali udział. Jeżeli chodzi o Kolegę dr. n. med. Olgierda Kossowskiego. Był Przewodniczącym Beskidzkiego ( ) Polskiego Towarzystwa Lekarskiego praktycznie od początku swojej kariery zawodowej. Wpisany został do Księgi Zasłużonych. Senior bielskich lekarzy. Specjalista neurolog, psychiatra. Wieloletni ordynator oddziału neurologii w latach Pracował w bielskich szpitalach nieprzerwanie od 1952 roku, aż do końca praktycznie 2010 roku. Od 62 roku Przewodniczący, początkowo, Bielskiego Koła, Polskiego Koła Lekarskiego, następnie Przewodniczący Beskidzkiego Oddziału PTL. W latach Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W pierwszej kadencji izb lekarskich Wiceprzewodniczący Beskidzkiej Izby Lekarskiej. W ciągu wieloletniej pracy wyspecjalizował około 50 lekarzy dla tego regionu, neurologów - w tym 20 zostało specjalistami II stopnia w tej dziedzinie. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Doktor Kossowski był człowiekiem o wielu zainteresowaniach, znany m.in. ze zdolności rysunkowych. Był znanym karykaturzystą. W ( ) 95 roku został wydany jego album 100 karykatur lekarzy Podbeskidzia z udziałem również miasta ( ) Bielsko-Biała, a następnie drugi album Lekarze polscy w karykaturze Olgierda Kossowskiego. Szanowni Państwo proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć obu Honorowych Obywateli Miasta Bielska-Białej. Bardzo dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc. Chciałem serdecznie powitać Pana Posła Stanisława Piętę, który dotarł na nasze obrady. Witam Pana Posła. Kserokopia listu kondolencyjnego Załącznik Nr 4 do protokołu. Strona 4 z 4

5 Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad Poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako 51/12 obręb Aleksandrowice zabudowanej kompleksem 4 budynków produkcyjno magazynowo biurowych położonej przy ul. Cieszyńskiej 365. Nieruchomość objęta jest Kw BB1B/ /3 (DRUK NR 150). Wniosek Prezydenta Miasta Załącznik Nr 5 do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 21 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania w p r o w a d z i ł a do porządku obrad punkt 23a: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako 51/12 obręb Aleksandrowice zabudowanej kompleksem 4 budynków produkcyjno magazynowo biurowych położonej przy ul. Cieszyńskiej 365. Nieruchomość objęta jest Kw BB1B/ /3 (DRUK NR 150). Poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 17 (Druk Nr 132): Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku Wniosek Prezydenta Miasta Załącznik Nr 6 do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 22 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania z d j ę ł a z porządku obrad punkt 17: Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska- Białej z budynków mieszkalnych w roku Poinformował o II wersjach projektów uchwał: w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok (DRUK NR 144), w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok (DRUK NR 145) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata (DRUK NR 146). Strona 5 z 5

6 Poddał pod głosowanie wniosek Pana T S i T G o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie 25, w imieniu mieszkańców ulicy Kupieckiej, Grawerskiej, Zapłocie Małe, Zapłocie Duże, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon Stare Bielsko. Wniosek o zabranie głosu Załącznik Nr 7 do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 20 przeciw: 1 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania u d z i e l i ł a g ł o s u Panu T S i Panu T G w punkcie 25. Poddał pod głosowanie wniosek R C o udzielenie głosu na sesji Rady Miejskiej w punkcie Sprawy różne. Temat wystąpienia: Ocena pracy Radnych za I półrocze po nowych wyborach. Wniosek o zabranie głosu Załącznik Nr 8 do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 2 przeciw: 18 wstrzymujących: 2 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania n i e u d z i e l i ł a g ł o s u Panu R C. Pan R C (mieszkaniec) Powiedział m.in., cyt. (wypowiedź poza mikrofonem): Zajmie się tym Komisja Rewizyjna. Dziękuję. Przyjęty porządek VII sesji Rady Miejskiej str.: 1-3. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2011 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. Protokół zostały przyjęty jednogłośnie. Strona 6 z 6

7 Ad. 4 Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta Przedstawił tematy interpelacji i wniosków zgłoszonych przez Radnych: Antoniego Kruczka (nieobecnego na sesji RM), Leszka Wieczorka, Andrzeja Gacka, Doroty Piegzik-Izydorczyk, Józefa Łopatki, Grażyny Staniszewskiej oraz wspólnej interpelacji Radnych Andrzeja Gacka i Grażyny Staniszewskiej. Udzielił głosu Radnemu Leszkowi Wieczorkowi. Interpelacja Radnego Antoniego Kruczka w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 23 w Bielsku-Białej - Załącznik Nr 9 do protokołu. Radny Leszek Wieczorek Przedstawił interpelację w sprawie ulic Braterskiej, Siostrzanej, Bocznej. Interpelacja Radnego - Załącznik Nr 10 do protokołu. Udzielił głosu Radnemu Andrzejowi Gackowi. Radny Andrzej Gacek Przedstawił interpelację w sprawie prośby Rady Osiedla Grunwaldzkiego o zmianę siedziby zgłoszoną wspólnie z Radną Grażyną Staniszewską. Interpelacja Radnych - Załącznik Nr 11 do protokołu. Przedstawił interpelację w sprawie przejęcia Beskidzkiego Centrum Onkologii. Interpelacja Radnego - Załącznik Nr 12 do protokołu. Przedstawił interpelację w sprawie funkcjonowania przedszkoli. Interpelacja Radnego - Załącznik Nr 13 do protokołu. Przywitał, przybyłą na sesję Rady Miejskiej, Panią Poseł Mirosławę Nykiel. Udzielił głosu Radnej Dorocie Piegzik-Izydorczyk. Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk Przedstawiła wniosek w sprawie wprowadzenia ograniczenia ruchu samochodów szkół nauki jazdy w dzielnicy Mikuszowice Śląskie Cygański Las. Wniosek Radnej - Załącznik Nr 14 do protokołu. Udzielił głosu Radnemu Józefowi Łopatce. Strona 7 z 7

8 Radny Józef Łopatka Przedstawił interpelację w nw. sprawach: zwiększenia ilości kursów linii MZK Nr 16, remontu ulicy Skarpowej, świadczenia usług przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. Interpelacja Radnego - Załącznik Nr 15 do protokołu. Udzielił głosu Radnej Grażynie Staniszewskiej. Radna Grażyna Staniszewska Przedstawiła interpelację w sprawie przebiegu remontowanej ulicy Sobieskiego na odcinku pomiędzy ulicami Regera i Międzyrzecką. Interpelacja Radnej - Załącznik Nr 16 do protokołu. Udzielił głosu Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult Udzielił odpowiedzi na interpelacje Radnych: Grażyny Staniszewskiej i Radnego Andrzeja Gacka w sprawie siedziby dla Rady Osiedlowej (sprawa zostanie rozważona, choć nie znajduje uzasadnienia), Andrzeja Gacka w sprawie Centrum Onkologii (trwają dyskusje na temat przejęcia przez miasto Centrum Onkologii), Andrzeja Gacka w sprawie funkcjonowania przedszkoli (odpowiedź zostanie udzielona na piśmie; stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach od wielu lat nie uległ zmianie - dot. osób zatrudnionych w obsłudze administracyjnej), Doroty Piegzik-Izydroczyk w sprawie samochodów nauki jazdy (podejmowane działania to tylko półśrodki, na chwilę obecną nie ma realnej możliwości zmiany problemu), Józefa Łopatki w sprawie MOPS-u (jednorazowy przypadek nie może stanowić podstawy do uogólniania tematu), Józefa Łopatki w sprawie ulicy Skarpowej (nie przewiduje się kapitalnego remontu ul. Skarpowej), Józefa Łopatki w sprawie kursów MZK linii Nr 16 (sprawa zwiększenia ilości kursów, szczególnie w sezonie, zostanie rozważona). O udzielenie odpowiedzi na pozostałe interpelacje Prezydent Miasta poprosił Dyrektora MZD Pana Wojciecha Walusia oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Lubomira Zawieruchę. Udzielił głosu Zastępcy Prezydenta Miasta. Zastępca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha Udzielił odpowiedzi na interpelację Radnego Leszka Wieczorka (zadanie inwestycyjne pt.: Budowa ulicy zbiorczej KTZ1 łącząca drogę ekspresową S1, węzeł Rosta z ulicą Hałcnowską w Bielsku-Białej wpisane zostało przez Prezydenta Miasta do WPF w maju br). Udzielił głosu Dyrektorowi MZD Panu Wojciechowi Walusiowi. Strona 8 z 8

9 Dyrektor MZD Pan Wojciech Waluś Udzielił odpowiedzi na interpelację Radnej Grażyny Staniszewskiej (drzewa nie są objęte ochroną konserwatorską; postępowanie w wymienionej sprawie prowadziło Starostwo w Żywcu; zatrzymanie inwestycji nie jest możliwe). Udzielił głosu Radnej Grażynie Staniszewskiej. Radna Grażyna Staniszewska Odniosła się do odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora MZD Pana Wojciecha Walusia (podniosła m.in. kwestię dotyczącą powiadamiania mieszkańców o planowanych inwestycjach drogowych). Udzielił głosu Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta Jacek Krywult Odniósł się do sprawy przedstawionej przez Radną Grażynę Staniszewską (zapowiedział indywidualne przeanalizowanie sprawy; stwierdził, że nie jest możliwe wstrzymanie inwestycji). Udzielił głosu Radnemu Andrzejowi Gackowi. Radny Andrzej Gacek Odniósł się do odpowiedzi Prezydenta Miasta udzielonej w sprawie: zmiany siedziby Rady Osiedla Grunwaldzkiego, przedszkoli oraz Centrum Onkologii. Punkt 4 porządku obrad uznał za wyczerpany. Szczegółowy przebieg dyskusji w tym punkcie zawiera Załącznik Nr 19 do protokołu. Ad. 5 Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości Udzielił głosu Panu Posłowi na Sejm RP Stanisławowi Pięcie. Strona 9 z 9

10 Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Pięta Elementy wystąpienia: Interpelacja Radnej Grażyny Staniszewskiej w sprawie przebiegu remontowanej ulicy Sobieskiego. Ośrodki szkolenia kierowców (utrudnienia komunikacyjne). Udzielił głosu Pani Poseł na Sejm RP Bożenie Kotkowskiej. Poseł na Sejm RP Pani Bożena Kotkowska Elementy wystąpienia: Sprawozdanie z działalności poselskiej. Informacja na temat zwrotu kosztów opłat za przedszkola miejskie. Przyjęcia dzieci do przedszkoli miejskich. Udzielił głosu Pani Poseł na Sejm RP Mirosławie Nykiel. Poseł na Sejm RP Pani Mirosława Nykiel Elementy wystąpienia: Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Informacja na temat Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD). Informacje na temat Stadionu Miejskiego BKS. II Kongres Kobiet zaproszenie. Udzielił głosu Radnemu Józefowi Łopatce. Radny Józef Łopatka Odniósł się do wystąpienia Pani Poseł Bożeny Kotkowskiej. Udzielił głosu Pani Poseł na Sejm RP Bożenie Kotkowskiej. Poseł na Sejm RP Pani Bożena Kotkowska Odniosła się do wypowiedzi Radnego Józefa Łopatki. Udzielił głosu Radnemu Krzysztofowi Michalskiemu. Radny Krzysztof Michalski Wypowiedział się na temat zwrotu opłat za przedszkola. Strona 10 z 10

11 Udzielił głosu Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult Odniósł się do wypowiedzi Parlamentarzystów m.in. w sprawie WORD-ów, inwestycji ul. Sobieskiego, tzw. ustawy śmieciowej, sprawozdawczości przedstawionej przez Poseł Bożenę Kotkowską. Udzielił głosu Pani Poseł na Sejm RP Bożenie Kotkowskiej. Poseł na Sejm RP Bożena Kotkowska (ad vocem) Odniosła się do wystąpienia Radnego Krzysztofa Michalskiego w sprawie przedszkoli. Udzielił głosu Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult Odniósł się do wypowiedzi Pani Poseł w sprawie zwrotu opłat za przedszkola. Punkt nr 5 porządku obrad uznał za wyczerpany. Szczegółowy przebieg dyskusji w tym punkcie zawiera Załącznik Nr 20 do protokołu. Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2011 r. Przedstawił krótkie wyjaśnienie na temat sprawozdania (94 decyzje Prezydenta Miasta). Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do Sprawozdania z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska- Białej Nr XXI/572/2008 z dnia r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2011 r. Ww. sprawozdanie przyjęły do wiadomości następujące Komisje: Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Sprawozdanie znajduje się w zbiorze sprawozdań VI kadencji: RM.0008 (SPR. NR 8). Strona 11 z 11

12 Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 8. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 18 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w I kwartale 2011 r. Ad. 7 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku. Ww. Sprawozdanie uzyskał pozytywną opinię: Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Sprawozdanie znajduje się w zbiorze sprawozdań VI kadencji: RM.0008 (SPR. NR 9). Udzielił głosu Radnej Grażynie Staniszewskiej. Radna Grażyna Staniszewska Powiedziała m.in., cyt.: No ja bym jednak prosiła żeby krótko powiedzieć. Tak jak mówię za każdym razem: ta sesja jest nie tylko dla nas, ale jest dla publiczności zgromadzonej na piętrze, dla słuchających nas za pośrednictwem internetu, radia i telewizji mieszkańców. Więc prosiłabym krótko przedstawić tą zmianę budżetową. Proszę bardzo Panie Prezydencie o przedstawienie skrótowe procentowego wykonania budżetu. Zastępca Prezydenta Miasta Pan Waldemar Jędrusiński Pani Skarbnik. Strona 12 z 12

13 Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska Powiedziała m.in., cyt.: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Ta informacja dotyczy wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku. I jeśli chodzi o dochody zostały one zrealizowane w wysokości 26,9%, czyli można powiedzieć, zgodne z upływem czasu. To zawyżenie tego wykonania procentu ( ) dotyczy subwencji, która wpływa w I kwartale w wysokości większej 4/13 niż w pozostałych miesiącach. Pozostałe dochody w zasadzie w tej chwili nie wskazują na jakieś zagrożenia, jeśli chodzi o wykonanie. Tak samo wydatki. W sumie wydatki ogółem zostały wykonane 19,2%, w tym bieżące 24,6. Oczywiście wydatki majątkowe są w niskim procencie z uwagi na okres zimowy. Została tu również wyliczona nadwyżka, tzw. operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która wynosi 40,9 miliona złotych. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że odpowiedź jest satysfakcjonująca. Przystępujemy do głosowania ( ). Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie sprawozdanie zawarte w SPR. Nr 9. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 17 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska w drodze głosowania p r z y j ę ł a Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska- Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku. Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok II WERSJA Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska- Białej na 2011 rok. Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja), Komisji Edukacji i Kultury (I wersja), Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja), Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja), Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności (II wersja). Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Strona 13 z 13

14 Poprosił o skrótowe przedstawienie zmian ( ) budżetu. Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska Powiedziała m.in., cyt.: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o uchwałę zwiększającą, proponuje się tu zwiększenia budżetu w Dziale: Transport i łączność - to są drobne kwoty związane z wypłatą odszkodowania. W Dziale: ( ) Oświata i wychowanie są tu różne darowizny i odszkodowania. I jak również w: Pomocy społecznej również darowizny i umowa o dofinansowanie unijne. I zwiększenie dotyczy również Kultury, gdzie są środki przeznaczone dla Książnicy Beskidzkiej i dla Miejskiego Domu Kultury. Z kolei zmniejszenie również jest związane ze środkami unijnymi i ze zmianą sposobu finansowania zadania dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Sterniczej. Te zmiany zawierają również załącznik dotyczący środków tzw. unijnych bezzwrotnych. I są tu wprowadzone zmiany, które już mówiłam, związane z wprowadzeniem środków unijnych, jak również dotyczące drogi - ulicy Bestwińskiej. W związku z niższymi kosztami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargowego, wprowadzone są odpowiednie zmiany. Dziękuję. Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w Druku Nr 144. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 20 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska p o d j ę ł a uchwałę Nr VII/119/2011 w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok II WERSJA Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok. Strona 14 z 14

15 Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja), Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności (II wersja), Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja), Komisji Edukacji i Kultury (I wersja), Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja). Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Poprosił o przedstawienie projektu uchwały. Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska Powiedziała m.in., cyt.: Uchwała dotycząca przeniesień dotyczy dochodów. Chodzi tu o zmianę klasyfikacji, więc nie ma jakichś zmian ( ) z innego powodu. Jeśli chodzi o wydatki, proponuje się przenieść środki z innych zadań, m.in. z pasa startowego, z budownictwa komunalnego, czy też z termomodernizacji budynku na ( ) rozbudowę i termomodernizację budynku żłobka. Przeniesienie kolejne dotyczy zadania Rewitalizacja Starówki, gdzie zaoszczędzone środki proponuje się przeznaczyć na rewitalizację Parku Słowackiego. Kolejne przeniesienie dotyczy Rad Osiedla zgodnie z wnioskami Rad Osiedla do tych Działów, które Rady Osiedla zawnioskowały. I przeniesienie związane z budową sieci szerokopasmowej - również ma to związek z jakby niższymi kosztami tego zadania - na inny cel. Dziękuję. Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w Druku Nr 145. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 22 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Rada Miejska p o d j ę ł a uchwałę Nr VII/120/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2011 rok Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Strona 15 z 15

16 Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata II WERSJA Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. Przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata Ww. projekt uzyskał pozytywną opinię: Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (II wersja), Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności (II wersja), Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (I wersja), Komisji Edukacji i Kultury (I wersja), Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (I wersja). Opinie Komisji stanowią Załącznik Nr 31 do protokołu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Poprosił o przedstawienie projektu uchwały. Skarbnik Miasta Pani Anna Łakomska Powiedziała m.in., cyt.: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej ona w zasadzie w większości przypadku zawiera te zmiany, które już omawiałam w uchwałach zwiększających budżet w zakresie zadań wieloletnich, a mianowicie: miejski system informacji, budowa sieci szerokopasmowej, jak również m.in. ( ) termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sterniczej, jak również budowę żłobka. Są tutaj również dodane zadania, które zostały z zaoszczędzonych środków, jeśli chodzi o sieć szerokopasmową m.in. miejska sieć teleinformatyczna i odtwarzanie zasobu sprzętu komputerowego. Dziękuję. Wobec braku zgłoszeń, poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w Druku Nr 146. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Oddano następującą ilość głosów: za: 18 przeciw: 0 wstrzymujących: 0 Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. Strona 16 z 16

17 Rada Miejska p o d j ę ł a uchwałę Nr VII/121/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Odniósł się do głosowania Radnej Grażyny Staniszewskiej. Rozumiem, że Pani Radna była za, tylko niestety nie zadziałało. Tak? Dziękuję uprzejmie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2010 roku Przechodzimy do punktu 11, Druk Nr 125: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej za 2010 rok. ( ) Załącznik do projektu uchwały obszerny - został Radnym dostarczony na płycie CD, a Pani Radna 1 otrzymała również wersję papierową zgodnie z życzeniem. Powyższą uchwałą w szerokim aspekcie zajmowała się Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, zaopiniowała ją pozytywnie. Czy są głosy w sprawie? Proszę bardzo Pani Radna Grażyna Staniszewska. Opinia Komisji stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Miejskiej VI kadencji: RM Radna Grażyna Staniszewska Powiedziała m.in., cyt.: Nie wiem, co zrobić żeby sprawozdania w naszym mieście po pierwsze były krótsze i nie mówiły o tym, co trzeba zrobić w danej dziedzinie, tylko o tym co faktycznie się zrobiło w danym roku. Ja przepraszam no, nie chcę mnożyć zarzutów, ale sprawozdania takie, które mówią o tym, co się powinno zrobić, tłumaczą, na czym polegają poszczególne czynności, zajmują dużo papieru właśnie, trzeba wtedy dawać płyty CD, których nie ma jak odtworzyć na posiedzeniu Komisji. I to nie jest wołanie o laptopy dla Radnych, tylko wołanie o to żeby była możliwość otwarcia tekstu w czasie prac Komisji. A takiej możliwości nie ma, bo płyta sobie leży na biurku, a nie ma narzędzia do otwarcia tego. Wracając do sprawozdania, tak jak mówię ja ( ) prosiłabym na przyszłość żeby spróbować jakby przeanalizować stan wyjściowy, czyli jakby: co było na zakończenie 2008 roku czy 2009 roku, a co zdarzyło się w ciągu nowego, w ciągu tego roku, jakie pojawiły się problemy na przykład - bo nie wierzę, że to jest jedno pasmo sukcesów, a ze sprawozdania wynika, że to jest właściwie jedno wielkie pasmo sukcesów. Ja rozumiem 1 Radna Grażyna Staniszewska Strona 17 z 17

18 rolę Radnego tak: że radzi prawda, coś spróbuje ze swoich doświadczeń wcześniejszych czy też z kontaktu z wyborcami, wnieść do rozwiązania problemów w mieście. Przy sprawozdaniu, które jest sformułowane tak żeby zarzucić kogoś informacjami, papierami, tym tłumaczeniem na czym polegają poszczególne czynności, no nie bardzo da się zrobić, zresztą po godzinie takiej prezentacji Radni no już są gotowi do wyjścia i dyskusja jest prawie, że niemożliwa. Wracając do tego, co udało mi się tu doczytać. Wydaje mi się, że bardzo pozytywnymi działaniami są szczególnie te programy takie, programy specjalne MOPS-u, a szczególnie program prac społecznie użytecznych. I to mam już relację z zewnątrz, że - zarówno od osób, które uczestniczą w tym jak i osób, które społecznie próbują się nimi opiekować, pomagać im - że te prace dają naprawdę szansę na chociaż okresowy zarobek dla ludzi, którzy często nie potrafią sobie w ogóle znaleźć pracy. Tak, że jest to świetny program, dobrze byłoby żeby był realizowany i kontynuowany jakby zawsze. Tak samo program Rodzina +, zainicjowany zresztą w tej Radzie, świetny program, który pomaga rzeczywiście rodzinom wielodzietnym czy rodzinom zastępczym - tym, które potrafią docenić walory płynące i możliwości płynące z tego programu. Wydaje się też znakomitym pomysłem - jest programem Starszy Brat - Starsza Siostra, ale nie wiem czy udało się go zrealizować, czyli jakby pomoc nie ( ) na zasadzie no tak jakby koleżeńskiej, czy udało się to zrealizować. I świetnymi programami są też te programy aktywności lokalnej, pod warunkiem, że nie idzie się tutaj na łatwiznę i że nie robi się samych imprez integrujących na przykład społeczności, gdzie tego dopingu integracyjnego nie potrzeba. Ja tu mówię o Wapienicy, która jest bardzo aktywną dzielnicą, gdzie ludzi nie trzeba dopingować do wewnętrznej integracji, natomiast trzeba rzeczywiście integracji osiedla socjalnego z całą bardzo aktywną, i odstającą od osiedla socjalnego na plus, resztą. I tu mam wrażenie, że ten program jakby poszedł na łatwiejsze tory, żeby robić imprezy dla wszystkich mieszkańców, natomiast ( ) integracją osiedla socjalnego, jak słyszę, ostatnio zajmuje się Pan Radny Piotr Kochowski - już bez wsparcia miasta i bez wsparcia środków unijnych, tylko z własnej inicjatywy ( ) planując organizację rozgrywek sportowych, bo rzeczywiście do tego ( ) trudnego środowiska najłatwiej dotrzeć poprzez właśnie tego rodzaju działania. Tego w Wapienicy brakuje, brakuje tak zwanych trenerów ulicznych, którzy by chodzili po tym osiedlu przeciwdziałając przy okazji - ale w sposób nie musztrujący, tylko łagodny - patologii, a wciągając trudną młodzież, a czasami i dorosłych do jakiś konstruktywnych działań. Tego po prostu tutaj brakuje. No i jeszcze jedna rzecz związana właśnie z tym programami aktywności lokalnej i z pozostałymi - są to świetne programy, które są dofinansowywane przez Unię Europejską. Ale mam pytanie: Co będzie jak się skończy finansowanie Unii Europejskiej? Czy te programy też się skończą? Bo tak naprawdę to jest zobowiązanie miasta do tego, że jak się już to rozpoczęło, to się to będzie kontynuowało. Pieniądze się skończą i wtedy trzeba będzie wydać własne pieniądze, bo przecież nie będzie można powiedzieć społeczeństwu: no koniec, nie ma pieniędzy to kończymy programy. Nie ma problemu z inwestycjami ze środków europejskich, bo to się raz zrobiło no i potem się po prostu z tego tylko korzysta. Natomiast z programami społecznymi jest ten problem, że jest to zobowiązanie później do kontynuacji. I mam pytanie: Jak to z tym będzie? Natomiast, co budzi mój niepokój? Niepokój budzi to, że przy wzroście świadczeń społecznych zmalała praca socjalna na rzecz trudnego środowiska i to zmalała, aż o połowę. Jeżeli w 2009 objętych nią było rodzin, to w 2010 zaledwie 912. To jest spadek o połowę. A praca socjalna w tym trudnym środowisku jest jednym z najważniejszych narzędzi. Jest to bieżąca, nieefektowna, ale bieżąca opieka, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów dla ludzi, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić - no tak są skonstruowani, takie odziedziczyli, nie wiem, tradycje po rodzinie, że po prostu sobie nie potrafią z tym poradzić - a to spadło o połowę. Jest to bardzo niepokojące. I druga rzecz, która mnie nie pokoi, to stałe przebywanie małych dzieci do szóstego roku w Domu Małego Dziecka, zamiast w rodzinach zastępczych. Wszystkie dzieci do szóstego roku życia wtedy, kiedy decyduje się o szansach na przyszłość, decyduje się tak naprawdę o tym, czy ten człowiek będzie problemem cały czas dla gminy wymagającym - aż do wieku, nie wiem, aż do kresu swoich dni - pomocy, czy też stanie na nogi i spróbuje sobie sam radzić. Już wiele gmin sąsiednich, na przykład w Cieszynie jest taka sytuacja, że nie ma od 10 lat ani jednego małego dziecka do szóstego roku życia, który trafiałby do zorganizowanej opieki tu, gdzie niestety ( ) następuje degradacja tego człowieka. Tak jak mówią przepisy prawne, młody człowiek od 0 do 6 bez ( ) uregulowanej sytuacji prawnej powinien być w rodzinach zastępczych, a z uregulowaną sytuacją prawną powinien trafiać do adopcji. Tymczasem my, z t[ą] nieuregulowaną sytuacją prawną, maleńkie dzieci mamy cały czas w drogich placówkach - dużo droższych niż opieka zastępcza - a nasze bielskie rodziny zastępcze przyjmują dzieci z zewnątrz. Jest taka sytuacja, mogę - tylko mam nadzieję, że nie będzie konsekwencji dla tych rodzin i represji - że mogę dostarczyć nazwiska licząc po prostu ( ) na to, że chcemy rozwiązać problem, a nie znaleźć winnego no dzisiejszego mojego wystąpienia. Proszę Państwa to ( ) kilka spraw, które ( ) tutaj dojrzałam i które znam też z wizyt, rozmów wielu, czy z wieloletniej działalności na terenie naszego miasta i tak jak mówię Panie Przewodniczący, kończę takim apelem żebyśmy sprawozdania jakby ograniczyli objętościowo, a skupili się jakby na tym, co w sprawozdawczym okresie się zdarzyło, co przybyło, co ubyło, jaki problem rozwiązaliśmy, a z jakim mamy trudności. Bo to jest oczywiste, Strona 18 z 18

19 że nie wszystko da się rozwiązać i że z jakimś problemem będą trudności. I od tego jest nasza tutaj zbiorowa mądrość i zbiorowa Rada żeby wspólnie spróbować poszukać rozwiązań. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za wypowiedź. Proszę uprzejmie - myślę, że to nie chodzi o formalny wniosek, tylko o głos w dyskusji - ad vocem. Proszę bardzo. Radny Piotr Kochowski Ja chciałem tylko jedną sprawę wyjaśnić, że wszystkie działania na terenie Wapienicy są ( ) uzgadniane z MOPS-em, z Radą Osiedla. I wszystkie te inicjatywy, które są czy na osiedlu socjalnym, czy festyny, są uzgadniane wspólnie. Co miesiąc odbywają się spotkania koalicjantów - czyli na tych spotkaniach są obecni dyrektorzy szkół, przedszkoli, Rady Osiedla, klubów - i tam są podejmowane inicjatywy: co jest dobre i co należy zrobić dla osiedla. Dlatego takie działania, które są podjęte, to jest wszystko uzgodnione właśnie z MOPS-em i z Radą Osiedla. To chciałem powiedzieć, że nawet na socjalnym osiedlu to, co tam jest robione, jest to uzgodnione i opracowane z MOPS-em i z Radą Osiedla. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Natomiast chciałem jednak, jako Przewodniczący, zwrócić uwagę, że w publicznym wystąpieniu powiedzenie, że Radni po godzinie myślą tylko o pójściu do domu, jest nieprawdziwe. Jestem członkiem Komisji, która poświęciła no bardzo dużo czasu, znacznie więcej niż wymieniony odcinek czasu, bo ponad 3 godziny na spotkanie dotyczące sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niektórzy Koledzy, członkowie tej Komisji, mający obszar również sportu, tego dnia spędzili również na Zaporze ponad godzinę. Dlatego publicznie sprostowuję tą informację. Zaangażowanie Radnych Komisji Zdrowia i Sportu jest zaangażowaniem bardzo dużym, czasowym i absorbującym - dlatego postanowiłem to powiedzieć. Proszę bardzo - przypominam, że jesteśmy w dyskusji nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nie należy tej dyskusji rozszerzać. Ale proszę bardzo - Pani Dorota Piegzik- Izydorczyk. Proszę bardzo. Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk Powiedziała m.in., cyt.: Ja chciałam tylko w odpowiedzi ( ) do Pani Radnej Grażyny Staniszewskiej powiedzieć dwa słowa. Jestem uczestnikiem tej Komisji. Na ostatniej Komisji spędziłam 5 godzin, nawet więcej. Wszystkie sprawy, o których Pani tu mówiła, były bardzo szeroko omówione. I to nie jest tak, że tylko Pani pracuje, a reszta członków Komisji to się obija. Dlatego bym prosiła, że jeżeli już dyskutowaliśmy na temat małych dzieci, które przebywają w domach dziecka i było wyraźnie powiedziane, że jest więcej oczekujących do adopcji - znaczy rodzin, które chcą adoptować - niż dzieci, ponieważ nie mają sytuacji prawnej jednoznacznej. I to wyraźnie było Pani powiedziane. Natomiast przeciąganie tej dyskusji i jakieś takie uskutecznianie nie wiem, czego - powiem w cudzysłowie - parcia na szkło no to jest po prostu chyba nie za ciekawe. Poza tym no nie jest tak - jeszcze raz to podkreślam i chcę to powiedzieć wszystkim Państwu - że tylko jedna Radna na dwudziestu pięciu pracuje. Dziękuję. Rozumiem, że moje sprostowanie wywołało dalszą dyskusję. Proszę bardzo Pani Radna Grażyna Staniszewska. Strona 19 z 19

20 Radna Grażyna Staniszewska (ad vocem) Powiedziała m.in., cyt.: Ja nikomu nie zarzuciłam, że ( ) tylko ja pracuję. Szanowna Pani Radna, sesja jest od tego żebyśmy wobec mieszkańców - takiej szansy nie ma na Komisji - żebyśmy wobec mieszkańców poruszali istotne dla nich problemy. Reguła od ubiegłej kadencji, gdzie na punkt porządku obrad było od 50 sekund do 1,5 minuty tylko po to żeby podnieść rękę i ją opuścić, jest w moim przekonaniu, w demokratycznym państwie nie do przyjęcia i nie ma nic wspólnego z ustawą o samorządzie terytorialnym, która mówi o publicznym przedstawianiu i publicznej dyskusji nad rozwiązywaniem problemów mieszkańców. Jednym z takich jest sprawa małych dzieci w Domu Małego Dziecka, które nie powinny tam przebywać. Po pierwsze z powodów finansowych, bo nasze miasto to zbyt drogo kosztuje, po drugie z powodów społecznych i psychologicznych. To jest strata tych dzieci. One wtedy powinny właśnie trafiać do rodzin zastępczych, a nie trafiają do rodzin zastępczych. Pan Dyrektor powie, że nie ma chętnych. Nie wiem czy wszystko zrobiono żeby tych chętnych pozyskać, a tak jak mówię: przekażę Panu listę dzieci spoza naszego miasta, które trafiły do bielskich rodzin zastępczych, a nasze trafiły do Domu Małego Dziecka. I myślę, że postawienie sobie jako punkt honoru tego, co zrobił na przykład Cieszyn: żeby żadne małe dziecko do szóstego roku życia nie trafiało do Domu Małego Dziecka, jest w naszych możliwościach. Dziękuję. Panie Prezydencie - tak myślałem właśnie - proszę o zabranie głosu. Prezydent Miasta Jacek Krywult Panie Przewodniczący. Szanowni Radni. Pani Dyrektor Ciaciura zaraz odpowie na pewne szczegóły tutaj, które są, które były poruszone przez Panią Radną. Natomiast dwie uwagi. Pierwsza: że jest za obszerne sprawozdanie. Jak damy znowu są za małe - to jest dyskusyjna sprawa - to będzie ( ) zarzut, że ( ): dajemy bardzo skrótowo i tak lekceważymy znowu, skrótowo chcemy. Więc trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Jak się za dużo da źle, za mało - już były zarzuty tutaj, że za mało. Natomiast odnośnie samych już konkretów. Ja myślę, że nie ( ) roztrząsajmy tutaj, bo Pani wyciąga pewne, pojedyncze sprawy, a ja powiem tak: że dzieci z innych miast są u nas w rodzinach zastępczych. A ja Panią ( ) informuję że ośmioro dzieci z Bielska-Białej - jedna rodzina, rodzeństwo - jest w rodzinie zastępczej w Cieszynie. Dokładnie odwrotnie jest. U nas takie rodziny zastępczej nie ma ( ) zawodowej, która by przyjęła ośmioro dzieci. I my płacimy, jako miasto, i wspólnie z Cieszynem i w Cieszynie jest taka rodzina zastępcza, która ośmioro rodzeństwa bierze i wychowuje. Tak, że u nas są też, w Cieszynie są także ( ). Nie można pojedynczych wypadków wyciągać, bo to o niczym po prostu nie świadczy. I myślę, że naprawdę robi się bardzo wiele, a te dzieci, które są w domu dziecka, oczywiście trzeba się z tym zgodzić, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale ( ) są powody. Większość to, co powiedziała już Pani Radna Piegzik - że po prostu nie ma uregulowane[go] statusu prawnego ( ), też nie zawsze są rodziny zastępcze. My mamy w Bielsku-Białej, mamy się czym pochwalić, bo mamy ponad 200 rodzin zastępczych ( ) i koło 200 dzieci. Zresztą, co roku robimy dla nich spotkanie. W zeszłą niedzielę właśnie takie spotkanie było kolejne - rodzin zastępczych - już trzecie, bardzo atrakcyjne, gdzie zaskoczono nas nawet ponad 400 ludzi przyszło, rekord żeśmy pobili, czyli widać, że dobrze pracujemy z tymi rodzinami. I dlatego myślę, że nie ma tu na sesji co roztrząsać ( ) pojedynczych spraw, bo one są w jedną i w drugą stronę. Daję przykład Cieszyna, na pewno u nas też są rodziny zastępcze, które dzieci z innych miast na pewno wychowują. Natomiast kolejny raz no nie zgadam się z tym żeby Pani była, jako jedynym interpretatorem ustawy o samorządzie terytorialnym i odnośnie podsumowania poprzedniej kadencji. No nie ma Pani do tego uprawnień, po prostu. I mówienie, że coś jest demokratyczne czy niedemokratyczne, no to nie jest chyba Pani zadaniem ani Pani rolą, ani prawem, chyba. Proszę nikomu nie zarzucać, że coś jest niedemokratyczne, bo nikt nie ma monopolu na to żeby mówić, że on ( ) ma jedną, jedyną, prawdziwą wykładnię, co jest demokracją. Demokracja to jest większość przede wszystkim, a Pani jako mniejszość chce ciągle narzucić swój pogląd widzenia, większości. To nie jest demokracja. To nie jest demokracja, to się nazywa inaczej - jak, to mam nadzieję, że Pani wie. Dziękuję. Strona 20 z 20

21 Dziękuję Panie Prezydencie. Proszę bardzo Pani Dyrektor MOPS-u, w tej kwestii jeszcze kilka zdań. Proszę bardzo. Dyrektor MOPS Pani Aleksandra Ciaciura Powiedziała m.in., cyt.: Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo. Ustosunkowując się do spraw, które poruszyła Pani Radna, to już na Komisji Polityki Społecznej w MOPS-ie zakwestionowała Pani czy zaniepokoiła się Pani spadkiem pracy socjalnej. Od razu to sprawdziłam - bo trudno też wszystkie szczegóły znać - proszę się nie obawiać, ten spadek wynika z innej metodologii wprowadzania danych do systemu POMOST, który generuje te dane. I praca socjalna właśnie w ubiegłym roku została tylko ta wprowadzona, która została zrealizowana w oparciu o wywiad środowiskowy. Natomiast wszelkie inne działania pracowników socjalnych - i w środowisku i w siedzibie Ośrodka - no nie wszystkie są realizowane w oparciu o wywiad środowiskowy, a wszystkie te działania to są działania realizowane w oparciu o pracę socjalną. Również przecież realizujemy metodę pracy środowiskowej, o czym Pani też wspomniała - są to programy aktywności lokalnej. Więc zapewniam, że nie jest to spadek pracy socjalnej. Tak, że proszę się tutaj nie martwić tymi ( ) danymi. A korzystając z doświadczeń, to w przyszłym roku no troszeczkę inaczej sprecyzujemy to sprawozdanie i będą tam zamieszczone wszystkie działania pracowników socjalnych żeby już było wiadomo, że praca socjalna jest realizowana. Tak, że tyle w tej kwestii. Jeżeli chodzi o programy aktywności lokalnej, o kontynuacje tych programów po zakończeniu już okresu finansowania ze środków unijnych, to myślę, że te programy - no te, które jeszcze rozpoczniemy do końca okresu programowania realizować - no na pewno będą kontynuowane, ponieważ programy aktywności lokalnej to ( ) nic innego jak metoda pracy środowiskowej. Więc na pewno będą siłą rozpędu realizowane, może trochę przy mniejszych środkach, przy wsparciu sponsorów, instytucji, organizacji działających właśnie w tych środowiskach lokalnych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W tym sprawozdaniu, którego byliśmy świadkiem, Pani ( ) Dyrektor nie powiedziała również, że rozwiązania organizacyjne miasta nakładają na MOPS obowiązek znacznie szerszy niż tylko nakłada ( ) na niego ustawa. I MOPS się z tego wywiązuje. Proszę bardzo Pan ( ) Przewodniczący Roman Matyja. Radny Roman Matyja Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo. Ja w sprawie sposobu działania naszej Rady. Uważam, że ustawodawca tak stworzył prawo samorządowe żeby podzielić pracę merytoryczną tą podstawową na działanie w Komisjach i wtedy w szczegółach omawiać wszystkie sprawy. Natomiast sesja powinna zajmować się podsumowaniem tych spraw, a nie roztrząsaniem ich w takich szczegółach. Radny ma działać skutecznie i sprawnie według pewnych zasad. I myślę, że do tej pory wszyscy Radni i w poprzedniej kadencji i jeszcze w przedniej sprawdzili się w tych swoich działaniach, czego przykładem jest pięknie rozwijające się nasze miasto. Dlatego Pani Radna, no bardzo bym prosił Panią żeby troszeczkę też być samokrytycznym - nie tylko oceniać innych. Należałoby również spojrzeć krytycznie na siebie i wtedy będzie taka zachowana równowaga. Wydaje się, że procedura do tej pory stosowana, a więc pracy merytorycznej, szczegółowej w Komisjach, a potem finalizowanie tej pracy na sesji, jest zasadne i właściwe i powoduje, że jesteśmy skuteczni. Dziękuję. Strona 21 z 21

6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za rok SPR. NR 81

6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za rok SPR. NR 81 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 RM.0002.41.2014 Protokół Nr XLI/2014 która odbyła się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Pana Jarosława Klimaszewskiego

Bardziej szczegółowo

6. Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2011/2012. SPR. NR 43

6. Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2011/2012. SPR. NR 43 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 XXIV sesja Rady Miejskiej RM.0002.24.2012 Protokół Nr XXIV/2012 która odbyła się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w sali

Bardziej szczegółowo

2. Uroczystość wręczenia medali Ministra Obrony Narodowej Za Zasługi dla Obronności Kraju rodzicom żołnierzy.

2. Uroczystość wręczenia medali Ministra Obrony Narodowej Za Zasługi dla Obronności Kraju rodzicom żołnierzy. Rada Miejska w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 XXXVI sesja Rady Miejskiej RM.0002.36.2013 Protokół Nr XXXVI/2013 która odbyła się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok. DRUK NR 927 + KOREKTA

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok. DRUK NR 927 + KOREKTA Rada Miejska w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 RM.0002.37.2013 Protokół Nr XXXVII/2013 która odbyła się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/2016

Protokół Nr XVIII/2016 RM.0002.4.2016 Protokół Nr XVIII/2016 która odbyła się pod przewodnictwem Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Pana Ryszarda Batyckiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2012 rok II WERSJA DRUK NR 375

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2012 rok II WERSJA DRUK NR 375 Rada Miejska w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 XV sesja Rady Miejskiej RM.0002.15.2012 Protokół Nr XV/2011 która odbyła się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2012 rok DRUK NR 432

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2012 rok DRUK NR 432 Rada Miejska w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 RM.0002.18.2012 Protokół Nr XVIII/2012 która odbyła się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Batyckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r.

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r. Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16:05 do godz. 17:00. Posiedzeniu Komisji przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu. BRMG-KRW-X.0012.14.2016 Protokół Nr 34-14/2016 z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 września 2016 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 30, w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Obecni na IV sesji Rady Miejskiej: Przyjęty porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej:

Obecni na IV sesji Rady Miejskiej: Przyjęty porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej: RM.0002.4.2015 Protokół Nr IV/2015 która odbyła się pod przewodnictwem Pana Jarosława Klimaszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Batyckiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w sali

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla.

Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. w godz. 10.00-17.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Zrealizowany porządek XIII sesji RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w dniu 24 listopada 2015 roku (wtorek)

Zrealizowany porządek XIII sesji RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w dniu 24 listopada 2015 roku (wtorek) Zrealizowany porządek XIII sesji RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w dniu 24 listopada 2015 roku (wtorek) 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 2. Złożenie ślubowania przez Radną. Ślubowanie złożyła Pani Barbara

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 05 Godzina zakończenia 14 00

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

LXVIII nadzwyczajna SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 29 marca 2017 r. STENOGRAM. LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI

LXVIII nadzwyczajna SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 29 marca 2017 r. STENOGRAM. LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI STENOGRAM LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 29 marca 2017 roku 1 SPIS TREŚCI Lp. Tytuł Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.3.2014.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXVI sesji Rady N R XXXVI/2014 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2016 r.

Protokół nr 14/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2016 r. BRM.0012.2.8.2016 Protokół nr 14/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2016 r. Przebieg obrad: Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 10 00 dokonał Przewodniczący Komisji, pan Patryk Kaźmierczak,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo