suma zł, wpływy z przekształ cenia prawa użytkowania wieczystego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "suma 651 000 zł, wpływy z przekształ cenia prawa użytkowania wieczystego"

Transkrypt

1 PISMO URZÊDU m. st.warszawy dla DZIELNICY URSUS 31 III 2007 NR 3/161 (Rok XIII) BEZP ATNY Uchwalony bud et Rada m.st. Warszawy w dniu 22 lutego zatwierdzi³a sto³eczny bud et. Œrodki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na realizacjê zadañ w 2007 r. zosta³y zaplanowane w wysokoœci z³. Tegoroczny bud et jest wy szy od ubieg³orocznego o z³. Dochody dzielnicy według źródeł ich pochodzenia w niektórych działach kształtują się następująco: podatki i opłaty ogółem zł, inne opła ty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zł, subwencja ogólna zł. Dotacje celowe z budże tu państwa wyniosa zł. Do chody majątkowe w tym wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości to Œwi¹teczny Jar mark Dom Kultury,,Kolorowa, ul. K. Sosnkowskiego 16, serdecznie zaprasza na Jarmark Wielkanocny. Impreza ta od bywa się już po raz trzeci i cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku 31 marca (sobota) w godz mieszkańcy Ursusa będą mogli podziwiać sztukę zdobienia jajek przez artystkę ludową z Kurpiowszczy zny. Będzie można również obejrzeć i kupić obrazy, szale i apaszki malowane na jedwabiu naturalnym Barbary Ma tuszewskiej Berg z Milanówka, a tak że piękne akwarele Anny Kaczmarskiej. Nie zabraknie oczywiście wielkanoc nych baranków, zajączków, ozdobnych koszyczków rękodzieła artystyczne go wykonanych przez Danutę Morzy kowską. Sobotnią imprezę umili koncert w wykonaniu dyplomantów szkoły mu zycznej w Warszawie. Dalszy ciąg Jarmarku nastąpi w nie dzielę 1 kwietnia w godz suma zł, wpływy z przekształ cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł. Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warsza wy zamykaja sie kwotą zł. Na wydatki bieżące w tegorocznym budżecie przewidziano kwotę zł, a na inwestycje zaplano wano kwotę zł. W dziale transport i łączność zarezerwowano kwotę zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczy się zł. Oświata i wychowanie otrzyma zł. Wydatki bieżące stano wić będą zł, w tym na wy nagrodzenia dla nauczycieli: przedszko li zł, oddziałów przedszkol nych w szkołach podstawowych zł, szkół podstawowych zł, gimnazjów zł, liceum zł, szkół zawodo wych zł. Wydatki na pomoc społeczną wyniosą ogółem zł (w tym dodatki dokończenie na str.2 Wielkanocne zające Dom Kultury,,Kolorowa i Niepu bliczne Przedszkole,,Klub Malucha Siódme Niebo, po raz trzeci organizują konkurs plastyczny dla przedszkolaków o tematyce wielkanocnej, tym razem pt. Wielkanocne zające. W poprzednich edycjach dzieci tworzy ły bajecznie kolorowe jajka i kurczaki. Niezwykła fantazja i ekspresja w twórczych dokonaniach przedszkola ków z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. Wystawę można oglądać w dniach 2 30 kwietnia 2007 r. w Domu Kultury,,Kolorowa, ul. K.Sosn kowskiego 16.

2 II Źródła oligocenu Dzielnica Ursus m.st. Warszawy wzbogaci³a siê o dwa nowe ujêcia wody oligoceñskiej. 22 marca nast¹pi³o ich uroczyste otwarcie. Do tej pory mieszkańcy dzielnicy mo gli korzystać z dwóch całorocznych studni wody oligoceńskiej: w Parku Achera (ul. W. Sławka) i przy ul. Za głoby oraz z dwóch letnich ujęć. Nowe, całoroczne, czwartorzędowe studnie zostały otwarte przy Alei Bzów oraz przy ul. Czerwona Droga róg ul. Orłów Piastowskich. Prace bu dowlane zakończono w grudniu 2006 r. Przez dwa miesiące trwał rozruch obiektów. Obie studnie wyposażone są zarówno w ujęcia letnie (6 kranów na zewnątrz), jak i ujęcia zimowe (15 kranów). Woda pobierana jest z głę bokości 256 m. Przy każdej wyzna czono dziesięć miejsc parkingowych oraz podjazdy dla osób niepełno sprawnych. W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczyli: radna m.st. Warsza wy Maria Łukaszewicz, Jolanta Dą W³adze dzielnicy i zaproszeni goœcie degustowali wodê oligoceñsk¹ z nowego ujêcia. Koncert laureatów Ośrodek Kultury Arsus (ul. Trak torzystów 14) zaprasza14 kwietnia o godz. 12 na koncert laureatów etapu dzielnicowego XXX Konkursu Recyta torskiego Warszawska Syrenka. Wstęp wolny. bek i Wiesław Krzemień Zastęp cy Burmistrza Dzielnicy Ursus, Henryk Linowski Przewodniczą cy Rady Dzielnicy, Marianna Jagu ścik Wiceprzewodnicząca Rady, Radni oraz mieszkańcy. Poświęce nia obiektów dokonali: ks. Krzysz tof Stosur z parafii św. Józefa Ob lubieńca NMP oraz ks. proboszcz Wiktor Łozowski z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Dyrekcja Samodzielnego Ze społu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego War szawa Ochota zatrudni od za raz lekarza pediatrę w pełnym wymiarze godzin w Przychod ni Rejonowej przy ulicy Woj ciechowskiego 58. Dziennik Uchwalony bud et dokończenie ze str. 1 mieszkaniowe zamkną się kwotą zł). Na pozostałe zadania w za kresie polityki społecznej przeznaczo na będzie kwota zł. Edukacyj na opieka wychowawcza otrzyma zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzyma zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę zł. Na kulturę i ochronę dzie dzictwa narodowego przeznaczonych będzie zł. Dotacje otrzymają: Ośrodek Kultury Arsus oraz Biblio teka Publiczna w Dzielnicy Ursus. W dziale 926 kultura fizyczna i sport za rezerwowano kwotę zł, w tym m.in. na obiekty sportowe zł, a na zadania w zakresie kultury fi zycznej i sportu przeznaczy się zł. UTW proponuje Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechow skiego w Ursusie zaprasza na następu jące spotkania: 12 kwietnia, godz.11 wykład mgr Natalii Królikowskiej pt. Czy Rzecz pospolita Obojga Narodów miała stać się imperium? 19 kwietnia, godz. 11 wykład mgr Katarzyny Kłosińskiej pt. Związki Pol ski z Irlandią w XIX i XX wieku. 26 kwietnia, godz.11 wykład prof. Macieja W. Grabskiego pt. Nauka, pseudonauka i mity naukowe. Wszystkie spotkania odbędą się w Domu Kultury Kolorowa, ul. Sosn kowskiego 16. Czat internetowy z Zarz¹dem W każdy pierwszy poniedziałek mie siąca w godz członkowie Zarzą du Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy od powiadać będą na pytania internautów. Pierwszy czat z Burmistrzem Dziel nicy Ursus Bogdanem Olesińskim od będzie się 2 kwietnia br.

3 Ursusa Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie działań w oświacie W zwi¹zku z docieraj¹cymi do Zarz¹du Dzielnicy informacjami o podejmowanych przez niektórych dyrektorów szkó³ dzia³aniach, powtórnie przedstawiamy sytuacjê i podstawowe decyzje oraz ich wp³yw na stan oœwiaty w Ursusie. III Dramatycznie mała ilość miejsc w szkołach podstawowych, od lat powo duje konieczność nauki w tych szko łach na dwie zmiany. Sytuacja przed szkoli jest równie zła. W ubiegłym roku około 350 cioro dzieci nie zo stało do nich przyjętych z powodu braku miejsc. Wszystko to dzieje się przy 400% (tak, tak, czterysta procent) wzroście dzietności w Ursusie. Takiego przyrostu naturalnego nie odnotowuje żadna inna dzielnica w Warszawie. Na to nakłada się jeszcze gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Do nowych miesz kań sprowadzają się zwykle rodziny najczęściej z małymi dziećmi. W tej sytuacji powstaje w Zarządzie plan przenosin niektórych szkół ursuskich do nowych siedzib. Plan ten jest częścią powstającej strategii dla oświaty w naszej Dziel nicy. W ramach tej strategii chcemy zapewnić szkołom lepsze warunki rozwoju oraz podnieść jakość naucza nia. Strategia ta, to cały łańcuch po wiązanych ze sobą rozwiązań. Aby nie ograniczyć zmian w naszym szkol nictwie do technicznego zabiegu za miany budynków, Zarząd postanowił stworzyć nową wartość edukacji w obiekcie oświatowym przy ul. Dzieci Warszawy 42. Na początek wartość tę będą budo wały dwie samodzielne i niezależnie działające szkoły, LVI LO oraz Gim nazjum nr 132. W budynku po gim nazjum na ul. Konińskiej mieścić się będzie szkolnictwo zawodowe. Kura torium wyraziło zgodę na nabór do szkół zawodowych. W SP nr 14, która pozyska nowe sale po LVI LO, można będzie przy wrócić normalne warunki nauki oraz otworzyć klasy zerowe dla dzieci z przedszkoli. To z kolei odciąży nasze przedszkola i pozwoli zmniejszyć za straszający deficyt miejsc. Dodatko wo Zarząd zamierza stwarzać dobre warunki rozwoju dla alternatywnej edukacji przedszkolnej. Takie działa nia Zarządu zyskały poparcie Rady Dzielnicy. Radni narażając się na kry tykę swoich wyborców (bo decyzje te nie są łatwe i dla wielu środowisk bar dzo bolesne), lecz znając całą i skom plikowaną sytuację zagłosowali za zmianami. Środowiska szkolne różnie pode szły do proponowanych zmian. Część środowisk je poparło, część było ra czej do tych zmian sceptycznie nasta wionych. Zarząd Dzielnicy do wszyst kich tych środowisk stara się dotrzeć z informacjami. Poprzez artykuły w lokalnej prasie, informacje w Dzien niku Ursusa, otwarciu forum interne towego na stronach Urzędu, czy też przez bezpośrednie spotkania organi zowane w szkołach. Aby móc w peł ni profesjonalnie przygotować się do tych zmian, szybkie decyzje były i są niezbędne. W dniu 2 marca doszło do spotka nia w Biurze Edukacji, odpowiedzial nym za oświatę w Warszawie. W na radzie udział wzięli dyrektorzy zain teresowanych szkół, przedstawiciele Biura Edukacji, Zarządu i Rady Dziel nicy Ursus. Punktem wyjściowym w rozmowach, była konieczna i natych miastowa poprawa warunków naucza nia w szkołach podstawowych, z jed noczesnym zagospodarowaniem czę ściowo tylko wykorzystywanego obiektu przy ul. Dzieci Warszawy 42. W wyniku kilkugodzinnych roz mów, uczestnicy za kompromisowy uznali projekt przedstawiany przez Zarząd i Radę Dzielnicy. Wszyscy czekamy na ostateczną decyzję Rady Warszawy. Reasumuj¹c: Przenosząc LVI LO poprawiamy warunki nauki dzieci i nauczycieli w SP nr 14, likwidujemy naukę na dwie zmiany. Zwiększamy liczbę klas zerowych w SP nr 14 Uzyskujemy większą ilość miejsc w przedszkolach dla dzieci najmłod szych LVI LO i Gimnazjum 132 zyskują nową większą przestrzeń do nauki. Cały czas mamy na względzie dy namiczny wzrost liczby mieszkań ców Ursusa. Reaktywujemy szkolnictwo zawo dowe zorientowane na współczesny rynek pracy Tworzymy alternatywne formy edu kacji przedszkolnej Odwlekanie decyzji o przenosinach w czasie nie jest dobrym rozwiąza niem. Z analizy danych wynika, że pod koniec kadencji obecnego Zarzą du, Ursus będzie liczył około tysięcy mieszkańców. Docelowo w perspektywie 8 10 ciu lat, biorąc pod uwagę areał wolnych terenów (np. po byłych Zakładach Mecha nicznych), Dzielnica będzie liczyć około 100 tysięcy mieszkańców. W takiej perspektywie musimy odtwo rzyć silne szkolnictwo zawodowe oraz wspierać solidne o dobrej po zycji liceum. Rosnące potrzeby Dzielnicy spra wiają, że w takim kierunku będą szły wszystkie działania Zarządu. 19 mar ca w trakcie spotkania z Panią Dy rektor Jolantą Purzycką przedstawi łem te dane i poprosiłem o pomoc w eliminacji zagrożeń. Doświadczony pedagog i wieloletni dyrektor jakim jest Pani Jolanta Purzycka zapropo nowała spotkanie w LVI LO dniu 4 kwietnia i dyskusję nad rolą swojej szkoły w rozwiązaniu tej niełatwej sytuacji. Sądzę, że te rozmowy będą kolej nym krokiem przybliżającym popra wę stanu oświaty w Dzielnicy. Bogdan Olesiński

4 IV Dziennik Wybieramy miejsce pod budowę Domu Kultury Budynek Ośrodka Kultury Arsus niestety nie należy do dzielnicy. Obiekt ten, razem z działką został wpisany w tzw. masę upadłości ZPC Ursus. Syndyk, pomimo usilnych prób odzyskania tego obiektu przez władze Dzielnicy i Biuro Prawne Pre zydenta m.st. Warszawy sprzedał ten obiekt. Prowadzone są rozmowy z no wym właścicielem tej działki na temat ewentualnego odzyskania naszego Ośrodka Kultury. Biorąc jednak pod uwagę wszelkie uwarunkowania wyda je się, że słusznym jest pomysł budo wy nowego Ośrodka Kultury Arsus. Poniżej przedstawiamy Państwu (mieszkańcom Ursusa i Czytelnikom Dziennika Ursusa ) kilka lokalizacji, na których mógłby powstać ośrodek kultury na miarę oczekiwań i potrzeb w zakresie działalności kulturalnej, która jest nieodłączną sferą życia spo łecznego w naszej dzielnicy. Zarówno spektakle, jak i różnego rodzaju uro czystości oraz zajęcia z dziećmi i mło dzieżą prowadzone na szeroką skalę przez O.K. Arsus, są wystarczającym powodem do stwierdzenia, że ta dzia łalność jest konieczna. Zwracamy się do Państwa o ocenę i wypowiedzi na temat wskazanych lokalizacji budowy nowego ośrodka kultury. Podajemy przy każdej dane, które powinny ułatwić ewentualny wybór miejsca pod budowę tej pla cówki. Uwagi i ocenę prosimy kierować pod numer telefonu lub e ma Legenda 1. Dotychczasowy Dom Kultury Arsus, ul. Traktorzystów 14. Działka o powierzchni 3969 m Ulica Sosnkowskiego 3 część stadionu do wykorzystania około 4000 m2. Działka w trakcie regulacji stanu prawnego. 3. Ulica Wojciechowskiego róg Jagiełły tzw. plac węglowy. Działki o łącznej powierzchni 5305 m2. Obecnie znajduje się tam skwer z urządzoną zielenią, ławkami, ciągami pieszymi i oświetleniem parkowym wybudowanym w 2006 r. 4. Ulica Zagłoby 17. Na tej działce znajduje się Dom Kultury Miś. Działka o powierzchni 4962 m2. 5. Ulica Kompanii Kordian 44. Teren zajmowany przez Zarząd Dróg Miejskich. Działka o powierzchni m2. 6. Ulica Gierdziejewskiego przy rondzie u zbiegu ulic: Lalki, Cierlickiej, Gierdziejewskiego. Łączna powierzchnia 2 dzia łek 8970 m2.

5 Ursusa Dzień na Tak w Ursusie 21 marca 2007 r., wolontariusze zrzeszeni w Klubach Oœmiu oraz uczniowie ursusowskich szkó³ wziêli udzia³ w akcji Dzieñ na Tak. Inicjatorem akcji by³a Fundacja Œwiat na Tak. Uczestnicy zbiórki w Domu Kultury Miœ. Popołudniowe godziny pierwszego dnia wiosny młodzież spędziła praco wicie zbierając pieniądze dla afrykań skich dzieci pod hasłem Pomóżmy dzieciom z Afryki. W tym dniu na uli cach naszej dzielnicy pojawiło czter dzieści uczniowskich patroli. Wolonta riusze zachęcali mieszkańców do udziału w zbiórce. Uczniom udało się zebrać 2.416,82 złotych. Pieniądze zostaną przekazane na Centrum dla Dzieci Niedożywio nych i Edukacji Matek w Senegalu. Centrum założone zostało 14 lat temu przez s. Chryzologę Reginę Mnich, któ ra kieruje nim do dziś. Pacjenci Cen trum to dzieci w wieku od 0 4 lat z ciężkim niedożywieniem i jego konse kwencjami oraz chorobami cywiliza cyjnymi. Stałą opiekę nad dziećmi sprawują je dynie dwie pielęgniarki, polskie siostry zakonne wspierane przez trzy miesz kanki Senegalu. Placówkę rzadko od wiedza lekarz. Przebywający w Cen trum pacjenci wraz ze swoimi opieku nami otrzymują wyżywienie oraz po moc medyczną. Centrum pełni też rolę edukacyjną, przygotowując mamy do właściwego żywienia dzieci oraz spra wowania opieki. Pomoc humanitarna dociera do Centrum nieregularnie. Mieszkańcy naszej dzielnicy nie po zostali obojętni na potrzeby afrykań skich dzieci. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za udział w akcji i wiarę, że możemy zrobić coś razem dla innych. V Kandydaci na Wspania³ych 9 marca 2007 r., w Urzędzie Dzielni cy Ursus odbył się I etap Samorządo wego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Organizatorem konkur su jest Fundacja Świat na Tak Joanny Fabisiak. W bieżącym roku, ten ogólnopolski konkurs odbywa się już po raz czterna sty. Uczestnicy to młodzież, która w ra mach wolontariatu niesie pomoc potrze bującym, podejmuje działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Do konkur su promującego pozytywne wzory za chowań przystąpiło w naszej dzielnicy 6 uczniów. Kandydaci na Wspania łych to Paulina Mieteń i Katarzyna Łukasiewicz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, Pau lina Adaszewska z Gimnazjum nr 132 oraz Marta Tomaszewska, Justyna Trawczyńska i Łukasz Łach z Gimna zjum nr 133. Naszym kandydatom życzymy wszystkiego najlepszego i trzymamy kciuki za ich sukces w kolejnych eta pach konkursu. Ursus jaki pamiętam Blisko 50 lat historii Ursusa. Wa ne wydarzenia, nie istniej¹ce ju pejza e, obrazy, których ju nie ma, ale tak e rosn¹ce osiedla, jesienne i zimowe uroki naszych parków wszystko to zobaczyæ mo na na ponad 100 fotografiach w DK,,Kolorowa w Ursusie, ul. Sosnkowskiego 16. Autor zdjêæ Ireneusz Barski, rodowity mieszkaniec Ursusa, wystawia swoje prace ju po raz drugi. Wystawa wpisana jest w cykl wystaw,,moje miasto moja ma³a ojczyzna, który od piêciu lat realizowany jest przez DK,,Kolorowa. Wystawê mo na ogl¹daæ do koñca kwietnia 2007 roku.

6 VI Otwarcie Wszechnicy 28 lutego br., w Czytelni Naukowej Nr XIX przy ul. Plutonu Torpedy 47, otworzy³a swoje podwoje Wszechnicy, która w zamierzeniu organizatora ma byæ cyklem wyk³adów i warsztatów dla m³odzie y licealnej i doros³ych. Zajêcia prowadzone bêd¹ przez kadrê naukow¹ UW oraz innych uczelni. W³adze Dzielnicy Ursus podczas inauguracyjnego wyk³adu. W otwarciu uczestniczył Zarząd Dzielnicy Ursus na czele z Burmistrzem Dzielnicy Ursus Bogdanem Olesiń skim, który objął honorowy patronat nad Wszechnicą. Radę Dzielnicy Ursus reprezentował jej Przewodniczący Hen ryk Linowski. Wykład inauguracyjny poświęcony Tajemnicom inżynierii genetycznej wygłosiła profesor dr hab. Magdalena Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, która jest nie tylko wybitną spe cjalistką w dziedzinie genetyki, ale i znaną popularyzatorką nauki (inicjator ka słynnego Festiwalu Nauki). Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy, ze względu na szcze gólne znaczenie inżynierii genetycznej dla przyszłości ludzkości. Pani profesor wyjaśniła wiele istotnych zagadnień do tyczących żywności genetycznie mody fikowanej, a także tzw. wspólnych ko rzeni szympansa i człowieka. Wykła dowi uważnie przysłuchiwali się człon kowie Koła Biochemicznego z Liceum im. Kruczkowskiego oraz uczniowie III klasy Gimnazjum nr 132. Następny wykład poświęcony Pa skom na zebrach czyli reakcji i dyfuzji wygłosi dr Marcin Fijałkowski z PAN, w środę 11 kwietnia o godz. 11. Szcze gółowe informacje na stronie www. bpursus.waw.pl. Zapisy przyjmuje kierownik Czytel ni Naukowej nr XIX Adrianna Kubac ka. Tel Małgorzata Kołodziejczyk Bezp³atne badania W miesiącu kwietniu Lecznica Ursus przy ul. Wiosny Ludów 77 organizuje bezpłatną konsultację specjalisty chirur ga naczyniowego. Będzie możliwość wykonania badania tzw. Ślepego Dop plera. Termin konsultacji 14 kwietnia w godzinach Ponadto, 13 kwietnia można wykonć badanie gęstości kości (densytometria) z kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej (koszt badania 25 zł). Kon sultacja lekarza specjalisty bezpłatna. W ostatnich dniach kwietnia w przy chodni będzie można wykonać badanie mammograficzne (cena 47 zł). Na wszystkie badania obowiązują wcze śniejsze zapisy. Dziennik Bezpieczne życie W ramach współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, w bieżącym roku szkolnym, we wszyst kich klasach zerowych na terenie Dziel nicy Ursus realizowany jest program edukacyjny dla najmłodszych dzieci Bezpieczne życie. Składa się on z dwóch części zgro madzonych wokół tematyki bezpieczeń stwa w najbliższym otoczeniu dziecka pod hasłem Bezpieczny dom oraz okoliczności związanych z zagubieniem się dziecka w lesie pod hasłem Odna leźć Zgubka. Celem programu jest edu kacja dzieci związana z bezpiecznym zachowaniem. Wraz z bohaterami pro gramów Kicią, Rufim oraz ze Zgubkiem uczniowie uczą się jak można zapobie gać nieszczęśliwym wypadkom i co mogą zrobić same dzieci dla zwiększe nia swojego bezpieczeństwa w wybra nych sytuacjach losowych. Założeniem programu jest również edukacja doro słych, którą nauczyciele przeprowadzą podczas spotkań z rodzicami. Realizacja programu jest okazją do podejmowania działań integrujących środowisko, a także same dzieci. Jedna z takich imprez odbyła się 20 marca w Szkole Podstawowej nr 11. Uczestni czyło w niej 8 klas zerowych: trzy ze rówki szkolne oraz zaproszone do współpracy sześciolatki z Przedszkoli: 137, 343 i 219. Łącznie około 160 ma luchów. Dzieci miały okazję do wspólnej za bawy podczas śpiewania piosenek czy rysowania makiety lasu, ale i wykaza nia się sprawnością ruchową w różnych konkurencjach sportowych. Podsumowaniem realizacji całego programu Bezpieczne życie będzie or ganizacja konkursu, którego termin przewidziany jest w maju 2007 r. Maria Łukaszewicz radna m.st. Warszawy przyjmuje interesantów w: I środę miesiąca w godz w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warsza wy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (pok 102). III środę miesiąca w godz w Domu Kultury Kolorowa ul. Sosnkowskiego 16.

7 Ursusa Krzysztof K.A.S.A. Kasowski w Arsusie Krzysztof Kasowski (pseudonim K.A.S.A.) wystąpi 27 kwietnia br. o godz. 19 w Ośrodku Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14). Jako nastolatek zetknął się i zafascy nował muzyką AC/DC. Nie przełoży ło się to jednak na artystyczny sukces. W 1989 r. Kasowski zapoznał się ze źródłami etnicznej muzyki południo woafrykańskiej. Wkrótce potem po wstaje rapowy Zespół Downa. Wraz z zespołem w 1991 r. Kasowski wy startował w eliminacjach do festiwalu Co, gdzie, kiedy Ośrodek Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14) 13 kwietnia, godz Kabaret Grupa MoCarta, Cena biletów 20 i 25 z³. 14 kwietnia, godz. 17 (galeria Ad-Hoc ) - wernisa wystawy malarstwa Stanis³awa Jerzego Do³ yka. Wstêp wolny. 15 kwietnia, godz bajka dla dzieci w ramach cyklu Rodzinne spotkania z teatrem. Cena biletu 7 z³. 18 kwietnia, godz poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. Inspiracje w muzyce od pomys³u do utworu. Cena biletu 3 z³. 19 kwietnia, godz koncert przebojów Jerzego Po³omskiego i Hanny Rek pt. Ca³a sala œpiewa z nami. Cena biletu 20 z³. 20 kwietnia, godz Salonik Sztuk Arsus w cyklu kultury œwiata Perska muzyka i obyczaje. Goœæmi wieczoru bêd¹: Saba Zuzanna Krasoczko i Mieczys³aw Eligiusz Litwiñski. Wstêp wolny kwietnia, godz XXVII Wojewódzki Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Tanecznych Dzieci i M³odzie y. Wstêp wolny. 26 kwietnia, godz V Dzielnicowy Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej Œwietlic Szkolnych (prezentacje teatralne, muzyczne, wokalne, recytatorskie i plastyczne). Wstêp wolny. 28 kwietnia, godz wieczór autorski i biesiada literacka poetów: Zofii Józefowicz, Krystyny Rytter, Romana Wysokiñskiego. Wstêp wolny. w Jarocinie. Po rychłym rozpadzie ze społu artysta opuścił Polskę, aby po 4 latach powrócić z bagażem nowych muzycznych fascynacji. Otrzymał wiele nagród: Indywidual ność Roku 96, Dance Music Award Debiut Roku 96 oraz nominację do Fry deryka 96 w kategorii muzyki tanecz nej. K.A.S.A. stał się popularnym ar tystą, czemu sprzyja intensywna dzia łalność koncertowa. W 1997 r. poja wiła się druga jego płyta Prezes Kuli Ziemskiej. Rok później wyjechał do Dom Kultury Kolorowa (ul. Sosnkowskiego 16) 1 kwietnia, godz spektakl teatralny dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem, pt.: Wielkanocna historia. 2 kwietnia, godz , Misterium o Bogu ukrytym wed³ug Karola Wojty³y Jana Paw³a II program poetycko-muzyczny. Wstêp wolny. 3 kwietnia, godz. 11 Wielkanoc w sztuce prelekcja Ró y Wawrzynowicz Billip dla m³odzie y. 12 kwietnia, godz Poka co potrafisz dyskoteka dla grupy tanecznej Stop and go. 17 kwietnia Autoportret jak widzê siebie wystawa prac Dzieciêcej Akademii Sztuk Plastycznych DK Kolorowa. 25 kwietnia, godz. 18 Wieczór poetycki Tadeusza Maryniaka Wiersze wyrwane z ciszy. 28 kwietnia Mistrzostwa Ursusa Przedszkolaków w szachach. Dom Kultury Miś (ul. Zagłoby 17) 1 kwietnia, godz niedziela Palmowa œwi¹teczne spotkanie Seniorów z goœæmi przy œwi¹tecznym stole. 2 kwietnia - wystawa malarstwa olejnego Barbary G¹siorowskiej- Piwowar. 10 kwietnia, godz Dzielmy siê radoœci¹ poezja, sposób na ycie, rozmowy i recytacje. 14 kwietnia, godz A wiosna znowu taka piêkna wieczór rozrywkowo-taneczny w kawiarence seniora. 17 kwietnia, godz Zdrowie na plus kuchnia i medycyna prelekcja cykliczna przedstawiciela Rejonowej S³u by Zdrowia w Ursusie. VII USA, gdzie w nowojorskim studio Ri ght Track nagrał kilka utworów, które ukazały się na płycie KASA nr 3. Pod koniec 1999 r. K.A.S.A. wraz z Jezu sem Estradą i zespołem Los Amigos przystąpił do realizacji czwartego al bumu Maczo. Z tego albumu pocho dzi najbardziej znany jego utwór Ja jestem maczo. Bilety na koncert w cenie 15 zł (II miej sca) i 20 zł (I miejsca) do nabycia w przedsprzedaży w sekretariacie Arsu sa, tel.: , kwietnia, godz Pieœni o ziemi Polskiej program patriotyczny z okazji Dnia Ziemi. 22 kwietnia, godz Niedzielne Spotkania z Teatrem widowisko teatralne dla dzieci pt. Savoir-Vivre dla dzieci szarmanckie maniery dzikich papug. 26 kwietnia, godz koncert Muzyczne party - wielkie przeboje s³ynnych, œwiatowych musicali oraz niezapomniane piosenki sprzed lat. 28 kwietnia, godz Jeszcze Polska nie zginê³a program patriotyczny. Czytelnia Naukowa Nr XIX (ul. Plutonu Torpedy 47) kwietnia, Festiwal Shakespeare owski - Dzie³a Shakespeare a w wersji elektronicznej i tradycyjnej - wystawa multimedialna. 16 kwietnia, godz Yorick, czyli spowiedÿ b³azna - monodram na podstawie dramatów Shakespeare a. 20 kwietnia, godz Mi³oœæ w czasach Shakespeare a - wyk³ad prof. dr hab. M. Grzegorzewskiej. Biblioteka dla dzieci przy Wypożyczalni Nr 117 (ul. Keniga 14) 5 kwietnia, godz.16 - Wielkanocne spotkania zaj¹czkiem - zajêcia literacko- plastyczne dla dzieci poœwiêcone Wielkanocy. 12,19,26 kwietnia, godz Ksi¹ ka pe³na magii warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci klas 1-4 poœwiêcone tworzeniu ksi¹ ek. 17, 24 kwietnia - godz Wiersze i wierszyki - zajêcia z recytacji i interpretacji dla dzieci klas , 25 kwietnia - godz Wiedza z najwy szej pó³ki - zajêcia dla uczniów SP 11 i SP 2 poœwiêcone tradycyjnym i elektronicznym materia³om Ÿród³owym w bibliotece publicznej.

8 VIII Dziennik Pamiêtamy o rocznicach 9 marca minęła 62. rocznica aresz towań dowódców i żołnierzyarmii Krajowej przez radzieckie słuzby NKWD. Wiązanki kwiatów złożono na mogiłach cmentarzy przy ul.: Ryżowej i E. Rakuszanki. Jesteśmy tu dziś po to, aby uchronić od zapomnienia dra matyczne wydarzenia, które po wkro czeniu Armii Czerwonej doprowadzi ły do zlikwidowania struktur akow skich na terenie powiatu warszawskie go i pruszkowskiego powiedział w krótkim wystąpieniu Burmistrz Dziel nicy Ursus Bogdan Olesiński. W dniu 15 marca odbyły się uro czystości z okazji 138. rocznicy uro dzin Prezydenta Stanisława Wojcie chowskiego. W obchodach wzięły udział władze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na czele z Burmistrzem Bogdanem Olesińskim, Zastępcami: Jolantą Dąbek i Wiesławem Krzemie niem (na zdjęciu), Przewodniczącym Rady Henrykiem Linowskim, komba tanci i licznie zgromadzona młodzież. Pamięć Prezydenta uczczono minutą ciszy, złożeniem wieńcy i zapaleniem zniczy. 4 kwietnia o godz. 11 zaplanowano uroczystości związane z 67 rocznicą Zbrodni Katyńskiej. Tradycyjnie od będą się one przy obelisku przy ul. Cierlickiej. Gimnazjalisto! Jeœli zastanawiasz siê nad wyborem szko³y rozwa nasze propozycje na rok szkolny 2007/2008: LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego zaprasza młodzież do klas z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki; biologii i chemii; geografii i matematyki; historii i wos u. W każdej klasie będziesz mógł uczyć się dwóch języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego (wyboru drugiego języka dokonasz Sam). Nasz adres: Warszawa; ul. K. Sosnkowskiego 10; tel ; ip.info/ W Zespole Szkół Nr 42 możesz podjąć naukę w: Technikum Nr 8 uzyskując tytuł: technika ekonomisty o specjalności bankowość lub technika informatyka; Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 37 w klasie wielozawodowej będziesz uczyć się przedmiotów ogólnych, a przygoto wanie zawodowe uzyskasz dzięki pracy w wybranym przez siebie zawodzie: fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz małej ga stronomii,sprzedawca, lakiernik, blacharz, mechanik pojazdów samochodowych i innych. VI Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym można uzupełnić wykształcenie i zdobyć maturę. Zapraszamy do podjęcia nauki (oferta dla absolwentów ZSZ). Motto szko³y: Nowa szko³a nowa jakoœæ Nasz adres: Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 42, tel ;

9 Ursusa Organizacje Pożytku Publicznego Zgodnie z artyku³em 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym, od 1 stycznia 2004 roku podatnik osoba fizyczna mo e w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37), pomniejszyæ kwotê nale nego podatku o kwotê przekazan¹ na rzecz organizacji po ytku publicznego, do wysokoœci odpowiadaj¹cej 1% nale nego podatku, pod warunkiem, e kwotê t¹ podatnik wp³aci na konto organizacji po ytku publicznego. Podatnik, dzięki temu mechanizmo wi jest w stanie świadomie zdecydować i dokonać wyboru, na jakie cele chce przeznaczyć 1% swojego podatku na leżnego państwu. Jedynym ogranicze niem w tym zakresie, to konieczność przekazania środków wyłącznie organi zacjom pożytku publicznego, a wiec ta kim, które spełniają określone warun ki, a przede wszystkim realizują zada nia pożytku publicznego. Na terenie Dzielnicy Ursus m.st. War szawy działa kilka organizacji pożytku publicznego. Poniżej przedstawiamy Państwu, jakie to organizacje oraz nu mery kont, na które należy dokonać wpłaty. Ursusowskie Towarzystwo Sportowe AKRO-BAD ul. Sosnkowskiego 3, War szawa.działalność Akro Badu to sze roko rozumiana opieka nad dziećmi i młodzieżą uzdolnioną sportowo. Celem statutowym stowarzyszenia jest realizo wanie w ramach sekcji sportowych akrobatyki sportowej i badmintona. Historia i tradycja tych dyscyplin na terenie Ursusa sięga 40 lat, w ciagu któ rych osiągnięto wiele znaczących suk cesów sportowych i wychowawczych. Dzięki wieloletniej pracy z młodzieżą odnoszone są sukcesy w rywalizacji sportowej prowadzonej przez Polskie Związki Sportowe Akrobatyki i Bad mintona. Wychowankowie zdobywali medale Mistrzostw Świata i Europy oraz wielokrotnie medale Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów. Numer konta: Fundacja SALUS ul. Sosnkowskiego 16, War szawa. Fundację tę prowadzi Niepu bliczny Zakład Bezpłatnej Opieki Zdro wotnej w Ursusie wraz z apteką leków z darów działającą na zasadzie wolon tariatu. Fundacja Salus została zało żona w 1998 roku i rozpoczęła swoją działalność przy parafii św. Józefa w Ur susie. Jest organizacją pozarządową działającą na niwie pomocy społecznej dla mieszkańców Ursusa wyrażającej się przede wszystkim w bezpłatnym le czeniu i opiece medycznej, pomaga w zdobyciu bądź wypożyczeniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a tak że prowadzi bezpłatny punkt apteczny leków z darów. Pomoc jest skierowana przede wszystkim do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, biednych i niezamożnych, obejmuje swoją opieką także osoby bezrobotne i bezdomne. Numer konta: Ochotnicza Stra Po arna URSUS ul. Rynkowa 8, Warszawa. Od 1952 roku pełnią bezinteresowną służbę ochronie życia, zdrowia, mie nia i środowiska. Członkowie Ochot niczej Straży Pożarnej Ursus są zawsze gotowi w dzień i w nocy nieść pomoc w wypadku zagrożenia. Nie zawsze na leżycie zabezpieczeni, z narażeniem własnego zdrowia i życia ratują innych. Funkcjonują, ponieważ chcą przeciw działać coraz częstszym zagrożeniom. Pokonanie ich wymaga specjalistycz nego sprzętu i wyposażenia. W miarę swoich możliwości, w rozwiązywaniu codziennych kłopotów pomaga Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i niektó re służby odpowiedzialne za bezpie czeństwo kraju oraz niektórzy przyja ciele. Numer konta: Klub Sportowy URSUS ul. Sosnkowskiego 3, Warsza wa. Klub Sportowy Ursus istnieje od dnia 16 lutego 2001 r., od początku bo rykając się z ogromnymi trudnościami finansowymi. Jest spadkobiercą zało żonego w 1935 r. Robotniczego Klubu Sportowego Ursus. Klub działa na tere nie stadionu przy ul. Sosnkowskiego 3. Został założony i jest prowadzony przez IX rodziców dzieci wcześniej trenujących piłkę nożną w RKS Ursus, który to z powodów finansowych (upadek Zakła dów Mechanicznych Ursus ) uległ li kwidacji. Numer konta: Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Krakowskie Przedmieście 6, Warszawa. TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem pro wadzącym działalność pożytku pu blicznego na rzecz dzieci. W ciągu do tychczasowej działalności ofiarnie i mądrze służyło dzieciom przede wszystkim wymagającym ratunku i pomocy. Walczyło o dobro dzieci: po wracających z zesłania i obozów kon centracyjnych, osieroconych i zagro żonych sieroctwem, żyjących w skraj nej nędzy i poniżeniu, głodnych, żebrzących, bezdomnych, nieślub nych, wykorzystywanych, zaniedba nych edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanych fizycznie i psychicz nie, sprawiających trudności wycho wawcze, wykolejonych, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych (od al koholu, narkotyków i nikotyny), o złym stanie zdrowia i niepełnospraw nych. W Dzielnicy Ursus m.st. War szawy działają dwa ogniska TPD: w Domu Kultury Kolorowa (przy ul. Sosnkowskiego 16), oraz w Domu Kultury Miś (ul. Zagłoby 17). Numer konta: Hufiec Warszawa Ursus Hufiec Warszawa Ursus jest wspól notą terytorialną drużyn, gromad i krę gów z Gołąbek, Włoch i Ursusa. Boha terem hufca jest hm. Mieczysław Bem, który zginął niosąc pomoc rannym w pierwszych chwilach tzw. Przewrotu Majowego w 1926 r. Obecnie zrzesza 265 zuchów, harcerzy i instruktorów. Numer konta:

10 X Zawody pływackie W sobotê 10 marca na p³ywalni OSiR Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 odby³y siê Zawody P³ywackie o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus. Wziê³o w nich udzia³ wielu zawodników i zawodniczek w dwóch kategoriach wiekowych rocznik 98 i 99. Zwyciêzcy zawodów p³ywackich pozuj¹ do wspólnego zdjêcia. Swoje reprezentacje wystawiły następujące Uczniowskie Kluby Sportowe: Delfinki Pruszków, Me duza Ochota, Rekin Ursynów, SP 16 Kabaty, Warszawianka, Wola, Żoli borz i gospodarze, czyli Skalar Ur sus. Na imprezę przybyli także przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursus: Burmistrz Bogdan Olesiński, Zastępcy Burmistrza Jolanta Dąbek Liga Piłki Nożnej Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej do udziału w kolejnej edy cji ULPN. Rozgrywki będą odbywały się w soboty i niedziele na obiektach Ze społu Szkół nr 80 przy ul. Orłów Pia stowskich 47. Zapisy trwają do 11 kwiet nia 2007 r. Szczegółowych informacji udziela Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, pok. 201, nr tel , Udział w Ursusowskiej Lidze Piłki Nożnej jest bezpłatny. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. i Wiesław Krzemień oraz dyrektor OSiR Ursus Marek Jagodziński. Za wodniczki i zawodnicy ścigali się w trzech stylach pływackich: dowol Uczniowski Klub Sportowy Skalar istnieje od 2 lat. Na zajęcia uczęszczają uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na te renie Ursusa oraz sąsiednich dzielnic. Obecnie w treningach klubowych bie rze udział 79 zawodniczek i zawodni ków, którzy doskonalą umiejętności pływackie pod kierunkiem wykwalifi kowanej kadry trenerskiej. Młodzi spor towcy mają zajęcia w sekcji pływackiej, a od niedawna także w tworzącej się sekcji piłki wodnej. Klub zarejestrowany jest w Polskim Związku Pływackim i Warszawsko Mazowieckim Okręgowym Związku Pływackim. Pływaczki i pływacy z ba senu przy ul. Sosnkowskiego 3, biorą czynny udział w Mistrzostwach Warsza wy, Okręgowej Lidze Pływackiej War szawy, Mazowsza, Mistrzostwach Pol ski, a także w innych zawodach i cy Dziennik nym, grzbietowym i klasycznym, odpowiednio na dystansie 25 m. i 50 m. oraz w sztafecie 6 x 25 m. sty lem dowolnym, w której występu jące drużyny składały się z 3 dziew czynek i 3 chłopców. I właśnie szta feta kończąca zmagania młodych sportowców tego dnia najbardziej rozgrzała licznie zgromadzoną pu bliczność. Po bardzo zaciętej i wyrównanej walce o zwycięstwo, puchar i dy plom za I miejsce, wygrała druży na UKS Skalar Ursus w składzie: Ania Wawszczak, Ilona Białecka, Karina Mazurczak, Rafał Sobczak, Michał Walentynowicz i Jaś Zucho wicz. Czas zwycięzców to 1: Zaraz za nimi do mety dopłynęła I drużyna UKS Rekin Ursynów (2:00.27), a trzecie miejsce zajęła ekipa UKS Meduza Ochota (2:10.22). Dodatkowo zawody urozmaicił pokaz ratownictwa wod nego wykonany przez ratowników z pływalni OSiR Skalar. Na zakończenie imprezy Burmistrz Dzielnicy Ursus wręczył nagrody w postaci medali, dyplomów i drob nych upominków dla zawodniczek i zawodników oraz puchary dla zwy cięskich sztafet. Piotr Różyński UKS Skalar zaprasza klach zawodów międzyklubowych. Dzięki zaangażowaniu na treningach i sukcesywnej poprawie wyników, zaj mując coraz częściej wysokie miejsca w różnych kategoriach wiekowych i sty lach, sportowcy skupieni w UKS Ska lar Ursus wypracowują coraz lepszy wi zerunek swojego klubu. Ponadto, panu jąca w nim atmosfera sprzyja integracji wśród młodych pływaczek i pływaków, nawiązywaniu przyjaźni podczas wspól nych wyjazdów na zawody czy obozy szkoleniowo rekreacyjne. Dla młodych Skalarów pływanie to nie tylko najwszechstronniej rozwijają cy sport, ale także źródło satysfakcji ze spełnionych marzeń i pasji. Zapraszamy do odwiedzenia strony lar.pl, gdzie znajdują się aktualności z życia klubu oraz relacje z zawodów i obozów pływackich ze zdjęciami. Piotr Różyński

11 Ursusa XI W końcu wystartowali Po prawie czteromiesiêcznej zimowej przerwie wystartowa³y rozgrywki Mazowieckiej IV Ligi. Po niezwykle udanej koñcówce rundy jesiennej, nastroje w klubie znacznie siê poprawi³y. KS Ursus walczy z GLKS Nadarzyn. Cztery zwycięstwa z rzędu sprawi ły, że zawodnicy z pewnym spokojem mogli udać się na odpoczynek, by za raz po nim budować formę przed nie zwykle trudną rundą wiosenną. Przy gotowania rozpoczęły się na począt ku stycznia. Przez pierwszy miesiąc zajęcia odbywały się na obiektach w Ursusie rozgrywając nieliczne sparin gi (1:5 ze Świtem Nowy Dwór Mazo wiecki). W trakcie ferii zimowych KS Ursus wyjechał na tygodniowe zgru powanie do Puław, gdzie zawodnicy intensywnie trenowali. Na zakończe nie obozu podopiecznym Adama Chmielewskiego przyszło się zmie rzyć z 13 drużyną IV grupy trzeciej ligi Avią Świdnik. Spotkanie to za Nabór w SP 4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włady sława Broniewskiego w Warszawie ul. Walerego Sławka 9, ogłasza nabór do klas sportowych: klasa I urodzeni w 2000 roku, klasa IV urodzeni w 1997 (dziewczęta piłka koszykowa, chłopcy piłka siatkowa). Nabór odbędzie się w dniach kwietnia, w godzinach w sali gimnastycznej SP 4 (obo wiązkowy strój sportowy). Serdecznie zapraszamy. Dyrekcja i Nauczyciele WF kończyło się wynikiem 1:1, choć przez większość meczu nasza druży na była dominującą stroną. Po powro cie z obozu doszło do kolejnej roze grywki. Z wiceliderem trzeciej ligi Zniczem Pruszków, KS Ursus zre misował 2:2. Ostatnim sprawdzianem przed in W zawodach uczestniczyło 67 zawod ników w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat. Mistrzostwa rozegrane zostały w trzech grupach. W grupie najsilniejszej zwyciężył Filip Grzesiak (Polonia War szawa). wyprzedzając Michała Tuwima (Wesoła) i trzeciego zawodnika Mistrza Polski do lat 14 Michała Janczewskie go (Polonia Warszawa). Wszyscy uzy skali 7,5 pkt z 9 partii. Rewelacyjnie zagrała Agata Kowa lewska (UKS Czternastka), która zajęła piąte miejsce i jako jedyna pokonała zwycięzcę Filipa Grzesiaka. Agata zdo była pierwszą kategorię szachową. W turnieju B zwyciężył Zawadzki Woj ciech (Hetman Warszawa) 8,5 pkt przed auguracją IV ligi był mecz z liderem ligi okręgowej Milanem Milanówek, który piłkarze wygrali 2:0. Od tego mo mentu zawodnicy i cały sztab szkole niowy myśleli tylko o zbliżającym się meczu z GLKS Nadarzyn, wiceliderem i jednym z głównych kandydatów do wywalczenia awansu do trzeciej ligi. W sobotę 17 marca br. o godzinie 14 na stadionie miejscowego GLKS obie drużyny zainaugurowały swoje wiosenne zmagania. Od początku spo tkania ton grze nadawała ekipa gospo darzy, ale przez szczelnie ustawiony blok obronny Ursusa rzadko udawało się jej przebić. Przez pierwszą część meczu na boisku było dużo walki, za brakło zaś tego, co kibice lubią naj bardziej, czyli bramek. Czekamy na kolejne punkty i jak najszybsze za pewnienie sobie statusu czwartoli gowca na przyszły sezon. Srebro dla LO 56 Siatkarze LVI Liceum Ogólno kształcącego, którzy reprezentowali naszą dzielnicę na zawodach finało wych Warszawskiej Olimpiady Mło dzieży wywalczyli srebrny medal. Po bardzo emocjonującym spotkaniu ule gli nieznacznie LO im. J. Kochanow skiego z Mokotowa 1:2 w setach. Nasi reprezentanci w drodze do finału po konali m.in. 2:1 Bemowo, 2:0 Wolę, 2:0 Ochotę oraz Pragę Północ. Juniorzy zdali egzamin W dniach lutego br., Dom Kultury Kolorowa zamieni³ siê w arenê Mistrzostw Ursusa Juniorów w Szachach, gdzie walczono o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Sobieskim Jakubem (Polonia Warsza wa). Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Czternastka, czwarte miejsce zajął Jakub Ogonowski oraz Dominika Tkaczyk. W turnieju C naj lepszy okazał się Maciej Smarzewski przed Aleksandrem Mielnikowem (UKS Czternastka). Na zakończenie zawodów Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński wrę czył zwycięzcom puchary, a pozosta łym zawodnikom cenne nagrody ufun dowane przez Urząd Dzielnicy i UKS Czternastka. Turniej ten był ostatnim sprawdzianem dla zawodników biorą cych udział w marcowych Mistrzo stwach Polski.

12 Dziennik Ursusa Halowe starty Iwony Tegoroczny sezon halowy Iwony Brzeziñskiej nale- y uznaæ za udany. Startowa³a w mityngach krajowych, jak i zagranicznych. W Pradze zdobyła trzecie miejsce, a podczas zawodów w Wiedniu uzyskała swój najlepszy w tym se zonie wynik 7,46 s. Jest to najlep szy tegoroczny czas w kategorii młodzieżowej kobiet do 23 lat w Polsce i czwarty czas w historii lekkiej atletyki od 1920 roku w gru pie wiekowej 21 lat. W tym roku Iwona Brzeziñska na stadionie olimpiskim w Wiedniu. szybciej od niej biegały trzy senior ki, koleżanki z finałowej, helsiń skiej sztafety 4*100 m (Daria Onyś ko tegoroczna brązowa medalist ka Mistrzostw Europy 7,20 s, Do rota Dydo 7, 32 s, i Iwona Dorobisz Podziêkowanie Rada i Zarząd Fundacji SALUS w Ursusie składa wyrazy uznania i serdeczne podziękowania dla Orifla me Products Poland Sp. z o.o. za udzielone wsparcie finansowe i ma terialne na rzecz Fundacji. Cieszymy się, iż nasza działalność znajduje wysokie uznanie wśród lo kalnych przedsiębiorców. Oriflame Products Poland Sp. z o.o. zalicza się do grona naszych najważniejszych sponsorów. 7, 45 s). Rekord życiowy Iwony na tym krótkim dystansie to 7.40 s. uzyskany w ubiegłym roku podczas Mistrzostw Polski. Był to najlepszy wynik kobiet w historii osiągnięty w wieku 20 lat. Iwona trenuje sześć dni w tygo dniu przez dwie godziny. Swój czas dzieli pomiędzy domem, zajęciami na uczelni (SGGW), treningami na AWF ie. Pomyślnie zaliczyła trze ci semestr, a za ubiegłoroczne wy niki w nauce otrzymała stypendium naukowe rektora uczelni. Jest w pol skiej kadrze olimpijskiej. Na zgru powaniach, konsultacjach i zawo dach spędza około 160 dni w roku. Zabawa w sport wymaga wielkie go wysiłku i samozaparcia. W swo jej krótkiej karierze sportowej po znała smak sukcesu i porażki. Wie, jak trudno jest pogodzić te zajęcia, ale codziennie staje przed nowymi wyzwaniami traktując je jako nowe przygody. Obecnie przygotowuje się do startów w sezonie letnim, mając nadzieję na poprawę swoich rekordów życiowych. Mistrzostwa Polski Na rozegranych w Ustroniu Mistrzo stwach Polski Juniorów w Szachach doskonale zaprezentowała się Agata Kowalewska. Wśród 50 krajowych naj lepszych zawodniczek, zajęła 7 miej sce. Klub UKS Czternastka reprezen towany był jeszcze przez Macieja Ma tuszewskiego, który zajął 32 miejsce oraz Dominikę Tkaczyk (49 m.) i Kac pra Rękawka (50 m.) Już sam udział 4 zawodników z UKS Czternastki w mi strzostwach jest olbrzymim osiągnię ciem. Joanna Chmielewska swoje mi strzostwa będzie rozgrywała w maju w czasie olimpiady młodzieży. Dużym sukcesem jest udział dzieci z Ursusa w imprezach szachowych. Za praszamy wszystkich chętnych także dorosłych na zajęcia, w każdy piątek w godzinach A.K. Dam pracê Zatrudnimy kierowcę z kategorią D do obsługi turystycznej ze znajomością autokaru minimum 1/2 etatu. Tel.: , MANPOWER poszukuje mężczyzn do prac magazynowych i produkcyj nych w Ursusie. Wymagane uprawnie nia do obsługi wózka widłowego oraz mile widziana aktualna książeczka SA NEPID. Tel Oriflame Products Poland zatrudni pracowników na stanowiska konserwa tora i konserwatora elektryka. Oferty należy składać w siedzibie firmy ul. Bo haterów Warszawy 2, Warszawa. Business 4 Business Professional Training Sp. z o.o. organizator szko leń informatycznych w O.K. ARSUS, poszukuje do stałej współpracy trene rów/wykładowców do prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych z podstaw obsługi komputera i internetu, w godzi nach porannych i popołudniowych. CV z aktualnym zdjęciem oraz list motywa cyjny prosimy przesyłać na adres: abia Informacji udziela koordynator Anna Białecka, tel Dziennik Ursusa Wydaje: URZĄD m.st WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS. Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pokój 224. Internet: e mail. Telefon: Redaktor prowadząca: Elżbieta Kowalewska. SKŁAD I DRUK: Zakład Poligraficzny ul. Prawnicza 50. Nakład

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Zanie. zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy.

Zakochaj się w Zanie.  zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy. Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 2 Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 3 Zan is fun zdjęcia albumy 4 Zan is fun zdjęcia albumy 5 Zan is fun zdjęcia albumy 6 Zan is fun zdjęcia albumy 7 oferta 2016/2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię... Rocznik Klasa. Nazwa szkoły Klub sportowy ( UKS ).. Dystans W/w Kartę Startową należy wypełnić drukowanymi literami.

Nazwisko i Imię... Rocznik Klasa. Nazwa szkoły Klub sportowy ( UKS ).. Dystans W/w Kartę Startową należy wypełnić drukowanymi literami. Regulamin III Spartakiady Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka BIEGI PRZEŁAJOWE 1. Cel: Przypomnienie dzieciom i młodzieży o czwartej

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Więc ty w gwieździe się pocznij wysokiej, Przejdź człowiekiem Krzysztof Kamil Baczyński Śnieg V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego W RZESZOWIE 35-045

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 W wyniku podsumowania KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W ODDZIALE OKRĘGOWYM w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn URZĄD GMINY NADARZYN ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn tel. 22 729 81 85, fax. 22 729 81 75, gmina@nadarzyn.pl, www.nadarzyn.pl Nadarzyn, dnia 29 maja 2017 roku. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji

Bardziej szczegółowo

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org ZSO Nr 8 Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła

Bardziej szczegółowo

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań tel./fax 61 8773632 e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl Gmach Szkoły Nasza lokalizacja Jak do nas dojechać? T: 4, 7, 12, 13 A:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

koła zainteresowań (Koło Plastyczne, Słowno-Muzyczne, Strzeleckie).

koła zainteresowań (Koło Plastyczne, Słowno-Muzyczne, Strzeleckie). Hufiec Pracy w Nysie jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży od 15 do 18 roku życia. Uczestnicy w naszej placówce uczęszczają do Gimnazjum dla Dorosłych w Paczkowie oraz do Zespołu Szkól

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadania publicznego

Realizacja zadania publicznego Realizacja zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej organizacja powiatowych imprez sportowych Termin realizacji: 18.05.2007 15.12.2007 r. Prowadzący zadanie: Uczniowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 442(11)16. Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 442(11)16. Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 442(11)16 Gminy w 2016 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00 Liceum Ogólnokształcące nr VII Tel.: 71 7986735 71 3617511 ul. Krucza 49 Fax: 71 3385149 53-410 Wrocław e-mail: lo7@lo7.wroc.pl strona: www.lo7.wroc.pl drzwi otwarte sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji.,,programu współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk. z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Sprawozdanie z realizacji.,,programu współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk. z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 Sprawozdanie z realizacji,,programu współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 Przeworsk, maj 2016 1 ,,Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Szybciej, wyżej, dalej czyli lekkoatletyczne święto sportowców Olimpiad Specjalnych

Szybciej, wyżej, dalej czyli lekkoatletyczne święto sportowców Olimpiad Specjalnych Published on Olimpiady Specjalne Polska (http://www.olimpiadyspecjalne.pl) Strona główna > Szybciej, wyżej, dalej czyli lekkoatletyczne święto sportowców Olimpiad Specjalnych Szybciej, wyżej, dalej czyli

Bardziej szczegółowo

Nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013

Nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013 Nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013 Prezentujemy nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013 roku. Siedmiu zawodników wytypowały kluby do rywalizacji o zaszczytny tytuł w 6 dyscyplinach sportowych.

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 -

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 - MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D OLECKO 2015 - BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Kierunki kształcenia: Klasa humanistyczno - dziennikarska Przedmioty o rozszerzonym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Polkowice, 28.03.2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. W sekcji pływackiej prowadzona była się nauka oraz doskonalono pływanie sportowego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH KLASY SPORTOWE ODNOSZĄCE OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH EUROPEJSKI PROGRAM COMENIUS NOWOCZESNY I NAJWIĘKSZY W MIEŚCIE KOMPLEKS SPORTOWY ORAZ BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA

Bardziej szczegółowo

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku,

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: II RUNDĘ KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu plan pracy na rok 2017

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu plan pracy na rok 2017 Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu plan pracy na rok 2017 Podobnie jak w latach ubiegłych, podstawowym zadaniem, jakie będzie realizował Miejski Ośrodek Kultury, będzie edukacja kulturalna odbiorców dzieci,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Ludwinie

Zespół Szkół w Ludwinie Zespół Szkół w Ludwinie Jesteśmy nowoczesną, świetnie wyposażoną szkołą, która pomoże Ci zdobyć wykształcenie średnie lub zawodowe Zespół Szkół w Ludwinie, tel. (81) 757 00 43 w godz. 8.00-15.00 Jeśli

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

ORAZ ZAPRASZAJĄ NA VENA SPORT FESTIVAL 2009 Dyrektorzy szkół, Nauczyciele wychowania fizycznego, Uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych województwa łódzkiego, Szanowni

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W STALOWEJ WOLI ROK SZKOLNY 205/206 Nazwisko i imię nauczyciela Nazwa zajęć Uczestnicy zajęć Liczba godzin Zespół nauczycieli języków

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 www.zsnr1.eu Kierunki liceum ogólnokształcące A MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNY matematyka, wybór od drugiej klasy 2 przedmiotów: biologia

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

Tabela zawiera zestawienie podziału środków dokonanego 20 stycznia 2017 roku.

Tabela zawiera zestawienie podziału środków dokonanego 20 stycznia 2017 roku. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku Konkurs - Organizacja szkolenia i międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TORUNIA HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TORUNIA Klub Sportowy Laguna 24 Toruń serdecznie zaprasza na 29-30listopada 2014 r. 1. Termin i miejsce zawodów 29 30.11.2014 r. Toruń Uniwersyteckie Centrum Sportowe,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 dziedzina Forma opis szczegółowy Zajęcia międzyszkolne dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warsztaty organizowane

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn +URZĄD GMINY NADARZYN ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn tel. 22 729 81 85, fax. 22 729 81 75, gmina@nadarzyn.pl, www.nadarzyn.pl Nadarzyn, dnia 19 kwietnia 2016 roku. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe: os. Mielżynskiego 3A, 62-020 Swarzędz Strona WWW: www.swarek.pl Facebook: https://www.facebook.com/swarek

Dane teleadresowe: os. Mielżynskiego 3A, 62-020 Swarzędz Strona WWW: www.swarek.pl Facebook: https://www.facebook.com/swarek Dane teleadresowe: Adres: os. Mielżynskiego 3A, 62-020 Swarzędz Strona WWW: www.swarek.pl Facebook: https://www.facebook.com/swarek E-mail: swarek.swarzedz@gmail.com Tel: 601-599-247 NASZA WIZJA Celem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn URZĄD GMINY NADARZYN ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn tel. 22 729 81 85, fax. 22 729 81 75, gmina@nadarzyn.pl, www.nadarzyn.pl Nadarzyn, dnia 20 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 GIMNAZJUM NR 33 ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków, tel. 012-657-75-62, 012-657-05-88 http://zso15.krakow.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2008/2009 KRAKÓW 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

BUD ET NA 2017 ROK PYSKOWICE W CZASACH PRL-U

BUD ET NA 2017 ROK PYSKOWICE W CZASACH PRL-U STYCZEŃ 2017 Nr 1 (243) PYSKOWICE W CZASACH PRL-U Egzemplarz bezpłatny BUD ET NA 2017 ROK Dochody budżetu miasta Pyskowice w 2017 r. wg źródeł pochodzenia INFORMACJA URZÊDU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu

Bardziej szczegółowo

Urszula Skrzypczak. Tytuł: Autor:

Urszula Skrzypczak. Tytuł: Autor: Tytuł: Autor: Jak samorządy radzą sobie z różnorodnością w edukacji? Edukacja dzieci zdolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie Urszula Skrzypczak Talenty językowe Umiejętności kluczowe edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH W ROKU 2006\2007 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH W ROKU 2006\2007 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH W ROKU 2006\2007 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE CEL: 1.Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania 2. Zapoznawanie z zasadami udzielania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie

ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 7/8 WSTĘP Egzamin maturalny w roku szkolnym 7/8 w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na styczeń 2011 r.

Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na styczeń 2011 r. Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na styczeń 2011 r. W MOSM działają następujące sekcje: I. Sekcje MOSM Tychy: - piłka nożna, - hokej na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU. PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane

PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU. PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane I. INFORMACJE OGÓLNE Przedstawiony projekt ma na celu

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

XXI Otwarte Mistrzostwa Warszawy Masters. 3-4 grudnia 2016, Park Wodny Warszawianka

XXI Otwarte Mistrzostwa Warszawy Masters. 3-4 grudnia 2016, Park Wodny Warszawianka XXI Otwarte Mistrzostwa Warszawy Masters 3-4 grudnia 2016, Park Wodny Warszawianka WARSAW MASTERS TEAM Warsaw Masters Team jest największym w Polsce klubem pływackim, zajmującym się organizacją treningów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: Stworzenie sieci szkół i domów wolnych od dymu tytoniowego

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: Stworzenie sieci szkół i domów wolnych od dymu tytoniowego W 2007r. miasto Inowrocław przystąpiło do realizacji programu pt.: Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego prowadzonego przez Fundację Oddech Nadziei dla Cierpiących na choroby Płuc i Oskrzeli. GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2014" Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Program Lato w Mieście 2014 Dzielnica Ursus m.st. Warszawy Koordynarorzy: Barbara Dudzińska tel: (22) 478 60 48; e-mail: bdudzinska@ursus.warszawa.pl Norbert Pyza; tel: (22) 478 60 73; npyza@ursus.warszawa.pl Lp. PUNKTY WAKACYJNE Nazwa placówki adres termin/godz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej:

Adres strony internetowej: Nazwa instytucji: Miasto / województwo: Adres strony internetowej: Organizator: Krótka charakterystyka (do 600 znaków): Filharmonia Narodowa Warszawa / mazowieckie http://filharmonia.pl/ Ministerstwo Kultury

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE FERIE W POZNANIU

SPORTOWE FERIE W POZNANIU SPORTOWE FERIE W POZNANIU Już za parę dni w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe, jak co roku Wydział Kultury Fizycznej wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji przygotowały bogaty program

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych:

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych: Załącznik do zarządzenia nr 200/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.02.2015 r. Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Rozdział Paragraf Zadanie Nr 1:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

X Bieg Papieski w Lublinie 16 października 2017 r. REGULAMIN

X Bieg Papieski w Lublinie 16 października 2017 r. REGULAMIN X Bieg Papieski w Lublinie 16 października 2017 r. REGULAMIN I. ORGANIZATORZY Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Krzyża w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Lubelska

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo