P R O T O K Ó Ł NR XLIX /10 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 lutego 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł NR XLIX /10 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 lutego 2010 r."

Transkrypt

1 RM.0052/2/10 P R O T O K Ó Ł NR XLIX /10 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 lutego 2010 r. XLIX sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 radnych. (Radny B.Pawłowski spóźnił się na obrady sesji.) W załączeniu do protokołu lista obecności radnych. Załącznik Nr 1 Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski, Skarbnik Gminy Maria Ozga, Radca Prawny Urszula Kowalska-Smuga, Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego Waldemar Zbierański, Kierownik ODR Radomsko mgr inŝ. Henryk Nabiałkowski, pracownik ODR Radomsko Tadeusz Klekociński, Kierownik MOPS Anna Kułak, Kierownik MZEA BoŜena Ziemba, p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Kamieńsku Mariusz Nowak. W załączeniu do protokołu lista obecności gości zaproszonych. Załącznik Nr 2 Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw. Załącznik Nr 3 PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. 4. Informacja nt. usług doradczych prowadzonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. 5. Informacja Komendanta Policji dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Kamieńsk. 6. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budŝetu za 2009 rok. 7. Sprawozdanie Kierownika MOPS za 2009 rok. 8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 9. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami. 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 11. Podjęcie uchwał. 12. Interpelacje i zapytania radnych. 13. Zakończenie obrad. W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad. Załącznik Nr 4 Otwarcie posiedzenia. p u n k t 1 Otwarcia XLIX sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 14. Stanowi to quorum, a więc Rada moŝe obradować i podejmować uchwały. 1

2 p u n k t 2 Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Następnie zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Nie zgłoszono uwag. Porządek obrad pozostał jak proponowany na wstępie. p u n k t 3 Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XLVIII z dnia 29 stycznia 2010 r. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 10 radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. p u n k t 4 Informacja nt. usług doradczych prowadzonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. W związku z omawianym tematem na sesję przybyli: Pan Henryk Nabiałkowski Kierownik ODR w Radomsku oraz Pan Klekociński pracownik ODR w Radomsku. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Kierownika ODR Pana Henryka Nabiałkowskiego. (Na sesję przybył radny Bogdan Pawłowski - godz ) Pan Henryk Nabiałkowski podziękował Panu Przewodniczącemu za zaproszenie, a tym samym umoŝliwienie mu przedstawienia swojej oferty, następnie powiedział: Jako Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego funkcjonujemy juŝ ponad 50 lat. Mamy dobrze przygotowaną kadrę, działamy w trzech oddziałach, tj.: Bratoszewice, Kościerzyn (byłe wojew. sieradzkie) i Piotrków. Staramy się słuŝyć rolnikom jak najlepiej Ŝeby w tych czasach po wejściu do UE moŝna było jakoś funkcjonować i moŝliwie jak najwięcej środków zgromadzić dla rozwoju kaŝdego gospodarstwa. Przechodzimy szereg szkoleń Ŝeby sprostać tym nowym wymaganiom. RównieŜ w takiej dziedzinie jak usługi doradcze musimy przechodzić jakby taką certyfikację, zdobywać doświadczenia i kwalifikacje. Proszę Państwa jednym z bardzo waŝnych dochodów, jakie są w tej chwili w rolnictwie to są wszelkiego rodzaju dopłaty, wsparcie czy dofinansowanie inwestycji. Ale ono się nie naleŝy tylko dlatego, Ŝe ktoś jest rolnikiem tylko trzeba spełnić określone zadania Ŝeby je otrzymywać. OtóŜ wszystkie te działania, które są dostępne dla mieszkańców wsi są finansowane z budŝetu UE i po prostu większość budŝetu unii przeznaczona jest na wspólną politykę rolną. Jak zostało przeprowadzone wśród mieszkańców unii badanie, co mieszkańcy unii w zamian za to oczekują od rolników to na pierwszym miejscu znalazła się ochrona środowiska, Ŝeby rolnicy w zamian za to, Ŝe dostają jakieś środki dbali o to środowisko. A szacuje się, Ŝe w rękach rolników jest 90% środowiska. Na drugim miejscu mieszkańcy unii wskazali bezpieczeństwo Ŝywności Ŝeby była jak najzdrowsza. Aby spowodować Ŝeby te naczelne priorytety były spełnione juŝ od 2003 r. podjęto decyzje, Ŝe rolnicy Ŝeby te dopłaty wszelkiego 2

3 rodzaju otrzymywali powinni spełniać określone wymagania, które nazwano zasadą wzajemnej zgodności. I one mniej więcej wchodzą we wszystkich Państwach UE prawie jednocześnie. One zostały jakby podzielone na trzy etapy: pierwszy etap juŝ wszedł od 1 stycznia 2009r. to jest z zakresu ochrony środowiska rejestracji i identyfikacji zwierząt; drugi z zakresu bezpieczeństwa Ŝywności wejdzie 1 stycznia 2011; trzeci etap z zakresu dobrostanu zwierząt 1 stycznia 2013 r. Tak to zostało podzielone Ŝeby rolnicy mieli moŝliwość przygotowania się do spełnienia tych warunków Ŝeby mogli poczynić pewne inwestycje w swoich gospodarstwach Ŝeby one mogły być spełnione. Ci wszyscy, którzy są rolnikami na pewno pamiętają, Ŝe w 2009 r., kiedy dostawali wniosek obszarowy do wypełnienia otrzymali taką 32-stronicową broszurę, która mówiła o tym, co naleŝy spełnić juŝ od 1 stycznia 2009 r. Ŝeby te dopłaty otrzymywać. My na wszelkiego rodzaju szkoleniach staramy się to przedstawiać, jakie rolnicy muszą spełnić wymagania Ŝeby się nie spotkać z taką przykrą niespodzianką jak potrącenie części opłat obszarowych, bo te kaŝdy dostaje, ale i innych dopłat. NajwaŜniejsze te sprawy to: przechowywanie środków ochrony roślin, przechowywanie paliwa, przechowywanie nawozów, przechowywanie i rejestracja i identyfikacja zwierząt. Zakłada się, Ŝe jeden procent wszystkich rolników, którzy mają produkcję roślinną i zwierzęcą będzie, co roku kontrolowanych z zakresu spełnienia tych wymagań. Natomiast z tych wszystkich rolników, którzy mają produkcję zwierzęcą, co 10-ty, więc prawdopodobieństwo, Ŝe do danego gospodarstwa zawitają przedstawiciele słuŝb kontrolnych jest dosyć duŝe (szczególnie wśród producentów zwierząt). Jak juŝ powiedziałem wcześniej te wymagania wszystkie juŝ weszły 1 stycznia 2009 r. i w tym roku odbyły się juŝ takie pilotaŝowe kontrole szczególnie w gminach: Masłowice, Kobiele, Wielgomłyny, ale one jeszcze się nie wiązały z jakimiś restrykcjami. Teraz juŝ te kontrole są pełne i wiąŝą się juŝ konsekwencjami finansowymi. Wiemy juŝ, Ŝe niektóre osoby dostały decyzje o wysokości kary. Mówi się tak, Ŝe jeŝeli ta kara nie jest większa niŝ 100 euro to ona nie jest egzekwowana. Natomiast jak jest wyŝsza to część dopłat będzie potrącanych. Ta kara to moŝe być 3%, 5%, 15% tych dopłat i moŝe być potrącane w zaleŝności od wagi niedociągnięć w tym gospodarstwie. Dlatego staramy się rolników uczulać jak równieŝ chcemy samorządy gminne informować o tych sprawach Ŝeby wszyscy wiedzieli. Za te niedociągnięcia mogą być równieŝ potrącane dopłaty rolnośrodowiskowe, czyli te osoby, które ubiegają się o dopłaty do poplonów. Proszę Państwa jestem tu równieŝ po to jak my moŝemy jeszcze rolnikom pomóc oprócz tej kampanii informacyjno szkoleniowej. OtóŜ moŝemy z rolnikami podpisać umowę o bardzo ścisłej współpracy w ramach której będziemy w gospodarstwie danego rolnika sprawdzać wszystko to, co jest przedmiotem kontroli, wskazywać, jakie są niedociągnięcia. My jesteśmy finansowani w znacznej części z budŝetu państwa, ale ustawa o doradztwie rolniczym z 2003 r. daje nam moŝliwość do zarabiania na róŝnego rodzaju usługach. Ustawa daje nam moŝliwość świadczenia usług odpłatnych i takie usługi świadczymy poprzez czy to zaopatrywanie w biznes palny do celów kredytowych czy za wnioski (te o większe pieniądze do Łodzi) na modernizację gospodarstw. Raz juŝ pobieraliśmy 20,30, czy góra 50 zł za dopłaty obszarowe. I tutaj jednym z działań są usługi doradcze dla posiadaczy lasów, które dają moŝliwość zapłaty za naszą usługę. Ja mówiłem podpisujemy ścisłą umowę, Ŝe przez te najbliŝsze 4 lata będziemy sprawdzać wszystko w gospodarstwie u tego rolnika i wskazywać, co ma zrobić Ŝeby nie spotkał się z przykrymi konsekwencjami. W gospodarstwie rolnika, który ma produkcję roślinną i zwierzęcą i który się decyduje podpisać z nami umowę o współpracy ta usługa do końca 2013 roku jej koszt wynosi złotych i do tego dochodzi WAT, czyli razem złotych. Tutaj mówiąc tak ściśle te zł (netto) to tak naprawdę jest za usługę a 300 złotych to jest za sprawdzenie gospodarstwa pod względem BHP, poniewaŝ na tą dziedzinę zwraca się coraz bardziej uwagę bo ustawodawca jakby zblokował sprawdzenie gospodarstwa czy spełnia wszystkie kryteria z zakresu BHP tą usługą o zasadzie wzajemnej zgodności. JeŜeli rolnik się zdecyduje wypełnimy mu wniosek do ARiMR w Radomsku o dofinansowanie części tej usługi w wysokości 80% i wtedy on to dofinansowanie dostanie. Wtedy sprawdzamy dokładnie całe gospodarstwo, wszystkie budynki, pola, czy ma kulturę rolną na odpowiednim poziomie, czy ma wszystkie 3

4 zwierzęta zarejestrowane. JeŜeli to sprawdzenie dokonamy jako ODR fakturę na te 3050 złotych, z czego rolnik płaci 1050 złotych z WAT (dla gospodarstw, które mają tylko produkcję roślinną wynosiłoby to złotych brutto). Korzystając z okazji chciałem poinformować w sprawie płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę bądź gnojowicę. W 2000 r. została uchwalona ustawa o nawozach i nawoŝeniu, która nakładała obowiązek na rolników od r. Ŝe wszyscy którzy mają tzw. płytkie obory mają obowiązek posiadania płyt i zbiorników, ale ona została znowelizowana w ten sposób, Ŝe odstąpiono od konieczności budowania przez rolników płyt obornikowych. W tej chwili jest tak, Ŝe z dniem 1 stycznia 2011 r. wszyscy rolnicy, którzy mają produkcję zwierzęcą, którzy mają obory płytkie, muszą posiadać zbiorniki na gnojówkę bądź gnojowicę. Natomiast płyty obornikowe będą miały obowiązek posiadania tylko te osoby, które mają 850 stanowisk dla macior lub 2000 stanowisk dla tuczników lub stanowisk dla drobiu. (...) Jaka jest wielkość zbiornika zaleŝy od stanu zwierząt i od docelowej produkcji jaka ma zamiar w swoim gospodarstwie prowadzić. Zbiornik do 25 m 3 buduje się na zgłoszenie do starostwa, natomiast zbiornik powyŝej 25m 3 trzeba juŝ mieć projekt i pozwolenie na budowę. Powiem, Ŝe jeŝeli rolnik będzie chciał Ŝeby mu obliczyć, jaki ma mieć duŝy ten zbiornik to robimy to bezpłatnie. On tylko poda wielkość produkcji przeciętnie w danym roku i my policzymy wielkość zbiornika. Jako słuŝba doradcza przechodziliśmy juŝ szereg przemian i od 1 lipca 2009 r. podlegamy pod Urząd Marszałkowski. Pan Klekociński Tadeusz ma uprawnienia do świadczenia usług z zakresu zasady wzajemnej zgodności, poniewaŝ przeszedł odpowiednie szkolenia i jeŝeli z gminy Kamieńsk ktoś się zdecyduje na podjęcie z nami takiej ściślejszej współpracy będzie tutaj prowadził wszelkie kontakty z tymi rolnikami. Staramy się wskazywać rolnikom moŝliwości pozyskania moŝliwie jak najszerszej gamy funduszy. Sprawa rent strukturalnych troszeczkę się przeciąga (ostatnio słyszałem informacje, Ŝe w pierwszej połowie 2010 r. zostaną uruchomione). Natomiast to gdzie moŝna pozyskać jeszcze pieniądze to są tzw. programy rolno-środowiskowe, a przede wszystkim uprawa poplonów, za które zł do hektara moŝna uzyskać. Oprócz tego jest jeszcze sprawa rolnictwa ekologicznego gdzie dopłaty do takich zbóŝ sięgają w granicach złotych. Wnioski na programy rolno środowiskowe na rolnictwo ekologiczne moŝna składać tylko w okresie od 15 marca do 15 maja. Myślę, Ŝe z terenu Gminy Kamieńsk takie osoby będą. To tyle w takim skrócie. JeŜeli będą jakieś pytania to postaram się odpowiedzieć. (W trakcie wypowiedzi Pana Nabiałkowskiego na salę obrad przybyła p. Justyna Drzazga Co Nowego ) Radny R.Kurman zapytał, jakie działania ze strony ODR były prowadzone na terenie naszej gminy w sensie szeroko pojętej oświaty rolniczej. Czy były prowadzone jakieś kursy doskonalenia zawodowego dla rolników? Dodał: Ja rozumiem, Ŝe jest masa informacji w prasie Internecie, itd., ale ten przekaz słowny bardziej trafia do rolnika i bardziej go przekonuje. Czy prowadziliście Państwo szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóŝ, chowu zwierząt? Czy były jakieś informacje bezpośrednio dla rolników w zakresie właśnie pozyskiwania funduszy unijnych? Kolejny dla mnie taki istotny temat, bo zbliŝa się wiosna, to szkolenie chemizacyjne, badanie opryskiwaczy, nadanie atestacji opryskiwaczom. Czy w takich tematach prowadzicie Państwo działania i prowadzicie kursy? Pan Henryk Nabiałkowski: Sprawa szkoleń chemizacyjnych; ja w tej chwili właśnie jadę prowadzić zajęcia na takim szkoleniu. Jest taka moŝliwość i my to robimy. JeŜeli tylko się uskłada grupa, co najmniej 20 osób w kaŝdej gminie (bo taka jest wymagana minimalna liczba osób) takie szkolenie robimy. I jeŝeli tutaj się tylko grupa, co najmniej 20 osób uskłada to Pan Klekociński zrobi takie szkolenie. Myślę tak, Ŝe jeŝeli są potrzeby to Pan Klekociński wspólnie z sołtysami by uzgodnił gdzie są potrzebne te szkolenia z zakresu technologii, o której Pan mówi, czy jest takie zapotrzebowanie. Myślę, Ŝe będą prowadzone szkolenia z zakresu wypełniania wniosku, bo, jak co roku (w roku 2010 równieŝ) zmienia się wzór wniosku obszarowego i myślę, 4

5 Ŝe my juŝ na bieŝąco tam u siebie w biurze ustalimy Ŝeby przy okazji tych szkoleń sprawy technologiczne były prowadzone. Radny A.Matusiak zapytał czy rolnik moŝe zostać ukarany za to, jeŝeli w deklaracji zadeklaruje inną roślinę a zasieje na wiosnę inną? Pan Henryk Nabiałkowski wyjaśnił, Ŝe wnioski składa się do 15 maja, więc do 15 maja rolnik juŝ wie, co zasiał. Poza tym nawet, jeŝeli złoŝył wniosek 31 marca (to jest pierwszy dzień, kiedy przyjmują wnioski) i zadeklarował inną roślinę niŝ zasiał, bo sytuacja go do tego zmusiła to do końca maja moŝe taki wniosek zmienić, poniewaŝ do 31 maja moŝna dokonać zmiany do wniosku i nie ma z tego tytułu Ŝadnych konsekwencji. Radny M.Ludwiczak zapytał, jakie są głównie błędy czy niedociągnięcia rolników w gestii tych podstawowych kar, jakie są nakładane na rolników? Pan Henryk Nabiałkowski odpowiedział, Ŝe głównie jest to sprawa przechowywania paliwa, środków ochrony roślin, nawozów, rejestracja zwierząt, rejestr zabiegów środkami ochrony roślin, sprawa posiadania przeszkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Dodał: Jeśli ktoś wskazuje szwagra, brata, itd., Ŝe on mu wykonuje usługi to samo wskazanie nie wystarczy. Oni poproszą świadectwo ukończenia szkolenia chemizacyjnego i badanie opryskiwacza od tego szwagra i on musi to potwierdzić. Co się tyczy przeglądu opryskiwaczy to jest tu jeden punkt na terenie powiatu w Kobielach. Poza tym wiem, Ŝe po wsiach jeździli przedstawiciele innych punktów spoza terenu naszego, którzy badali na miejscu w gospodarstwach i oni z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin miały uzgodnienia, miały prawo to robić. Atest na badanie opryskiwacza to 3 lata, a przeszkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin 5 lat. Radny M.Ludwiczak zauwaŝył, Ŝe z tego, co mówi Pan Kierownik wynika, Ŝe słuŝby kontrolujące rolników są juŝ bardzo dobrze przygotowane do tych kontroli, ale nasuwa się pytanie czy nasi rolnicy są juŝ gotowi do tych kontroli. Czy te kontrole nie wyprzedziły świadomości tychy rolników? Ponadto zapytał, dlaczego co roku wszystkie wnioski są zmieniane, dlaczego te wnioski nie mogą być ujednolicone i co rok takie same? Pan Henryk Nabiałkowski odpowiedział, Ŝe nie wie, teŝ zadaje sobie to pytanie. Radny M.Ludwiczak dodał: Dla mnie to nie jest Ŝadną tajemnicą. Ja Panu powiem.. Bo muszą ośrodki doradztwa zarobić na tym. Bo rolnik nie moŝe sobie wypełnić na podstawie ubiegłego roku tego samego formularza, bo by nie zapłacił 2 czy 5 czy 10 złotych. A jak się zmieni to ten rolnik nie umie... Pan Henryk Nabiałkowski: Tutaj nie mogę się zgodzić z Panem, Ŝe to jest robione pod ośrodki, poniewaŝ my zeszłego roku bardzo symboliczne 20,30 złotych braliśmy za wypełnienie takiego jednego wniosku. TakŜe nie wiem, nas teŝ to dziwi, Ŝe co roku jest zmiana i nawet dla nas niektóre te sprawy są trudne. My najpierw teŝ musimy wyjaśnić, bo nie wszystko jest w instrukcji powiedziane. Nie jestem Panu w stanie odpowiedzieć, dlaczego te wnioski są zmieniane. Radny M.Ludwiczak: Pan wcześniej mówił o płytkich oborach, o płytach obornikowych, o zbiornikach na gnojowicę. Niech mi Pan wytłumaczy, mając płytką oborę trzeba mieć zbiornik na gnojowicę, a co jest mając głęboką oborę. 5

6 Pan Henryk Nabiałkowski: Wtedy nie potrzeba. No, ale jest jeszcze warunek przy tej głębokiej oborze, Ŝe ona musi być na tyle głęboka Ŝeby na te 4 miesiące była w stanie zgromadzić obornik i wchłoniętą przez niego gnojówkę Ŝeby nie trzeba było tego wywozić. Radny M.Ludwiczak: A czy wie Pan jak wyglądają głębokie obory u rolników? Te głębokie obory to Ŝadna nie jest wybetonowana w spodzie. Nie ma głębokiej obory, która ma w spodzie utwardzoną powierzchnię, z której nie wydobędzie się gnojowica... Pan Henryk Nabiałkowski: A powinna być. Ja myślę, Ŝe ci duzi rolnicy mają jednak wybetonowane, bo oni większymi kwotami ryzykują. No, ale wcale nie neguję, Ŝe takie przypadki nie są. Przepis jest taki, Ŝe obora głęboka powinna być wybetonowana. Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady podziękował Panu Nabiałkowskiemu za przybycie i przeszedł do punktu 5. (Pan H.Nabiałkowski i Pan T.Klekociński opuścili sale obrad) p u n k t 5 Informacja Komendanta Policji dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy. W związku z omawianym punktem na sesję przybył p.o. Komendant Komisariatu Policji w Kamieńsku podkomisarz Mariusz Nowak, który przedstawił informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Kamieńsk w 2010 roku. W załączeniu do protokołu ww. informacja. Załącznik Nr 5 Radny M.Ludwiczak zapytał, jakie są główne zagroŝenia dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy i jakie są działania Policji w celu zlikwidowania tych te zagroŝeń. podkom. Mariusz Nowak odpowiedział: JeŜeli miałbym tutaj scharakteryzować główne zagroŝenia to one praktycznie ściśle odnoszą się do wyników systemu, które wcześniej przedstawił. Są to przestępstwa przeciwko mieniu, a więc kradzieŝe i kradzieŝe z włamaniem. Są to przestępstwa tzw. umyślne, jak równieŝ zagroŝenie z katalogu przestępstw nieumyślnych, a więc wszystkie przestępstwa w ruchu drogowym jak wypadki drogowe czy teŝ nietrzeźwi kierujący pojazdami. Policja podejmuje w tym zakresie szerokie działania zarówno na płaszczyźnie jednostki takiej jak Komisariat Policji w Kamieńsku jak i koordynuje wspólnie z jednostkami nadrzędnymi, a więc Komendą Powiatową czy Komendą Wojewódzką. Są to zarówno działania prewencyjne, a więc wszystkie ogólnie rozumiane czynności podejmowane w celu zapobiegania przestępstwom kryminalnym, wykroczeniom, począwszy od pogadanek w szkołach po prowadzenie programów profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem róŝnych grup społecznych. Natomiast w zakresie kryminalnym są to prowadzone czynności operacyjne, ujawnianie środowisk przestępczych i rozpoznanie sprawców. Radny M.Ludwiczak: W poprzednich latach (tak wynikało ze sprawozdań tutaj komendanta) była sprawa narkotyków w naszej szkole, dzisiaj nic Pan nie mówił. Czy ten problem w tej chwili nie istnieje? A jak jest z dyskoteką na Wrzosowej? podkom. Mariusz Nowak wyjaśnił, Ŝe jeŝeli chodzi o problem narkotyków to od czasu 2009 roku, kiedy zakończono dość szeroką sprawę na podległym terenie obejmującym nie tylko gminę i miasto Kamieńsk, problem narkotyków się zmniejszył. Dodał: Oczywiście jako policjant nie wierzę w to, Ŝe jest całkowicie wyeliminowany i w tym zakresie prowadzimy dalsze działania 6

7 jednakŝe, jeŝeli chodzi o wykrywalność w przestępstwach dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wynosi ona 98,8%. Praktycznie wszystkie takie zdarzenia są wykrywane i eliminowane. Pomimo tego Policja jako jednostka tutaj nasza jako Komisariat Policji w Kamieńsku, a w szczególności we współpracy z Komendą Powiatową prowadzi cały czas działania zmierzające do eliminowania wszelkich takich przejawów przestępczości narkotykowej. JeŜeli chodzi o dyskotekę na Wrzosowej to problemem są tam dla Policji w szczególności bójki i pobicia. Niemniej jednak staramy się uporać z tym problemem. Ilość tych bójek się zmniejsza. W roku 2009 wynosiła 4 przypadki przy 6 w 2008, a więc tendencja jest zniŝkowa. W większości są wykryci sprawcy. Radny M.Ludwiczak zapytał czy w okresach, gdy odbywają się dyskoteki jest większe natęŝenie kontroli Policji? podkom. Mariusz Nowak odpowiedział, Ŝe oczywiście. W czasie trwania takich dyskotek zarówno słuŝby miejscowe są dyslokowane w rejony takich dyskotek jak równieŝ słuŝby kryminalne z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Radna Z.RoŜniatowska zapytała, jakie działania Policja podejmuje, jeśli chodzi o ofiary przemocy. Czy to jest tylko takie działanie prewencyjne na miejscu zdarzenia czy istnieją na posterunku jakieś metody wspomagania odnośnie ofiar przemocy np. jakieś karty? podkom. Mariusz Nowak wyjaśnił, Ŝe począwszy od otrzymania informacji przez Policję o takim przestępstwie działania podejmowane są dwutorowo. Jednym z kierunków działania to jest tzw. system niebieskiej karty realizowany przez dzielnicowych. Dzielnicowy wszczyna takie postępowanie realizując je w ramach tej niebieskiej karty, gdzie pozostaje z rodziną w bezpośrednim kontakcie do czasu ewentualnego rozwiązania problemu. Natomiast w drugim aspekcie prowadzone są działania na płaszczyźnie postępowania przygotowawczego w zakresie kryminalnym. W przypadku zebrania wystarczającego materiału dowodowego kierowane sprawy są do właściwych sądów i prokuratur. Radna Z.RoŜniatowska zapytała czy policjanci na posterunku są przeszkoleni do wypełniania tych niebieskich kart, bo w ubiegłym roku taki problem był poruszany i okazało się, Ŝe na naszym posterunku one w ogóle nie funkcjonowały? podkom. Mariusz Nowak wyjaśnił, Ŝe w tej chwili wszyscy policjanci uprawnieni do prowadzenia takich postępowań mają odpowiednie przeszkolenie, a są to funkcjonariusze dzielnicowi. Radny M.Ludwiczak zapytał, co Pan Komendant sądzi o miejscach parkingowych na terenie samego miasta Kamieńska i jak sobie Policja z tym radzi? Wyjaśnił, Ŝe jest to głównie problem dni targowych i niedziel, kiedy to po prostu nie ma gdzie zaparkować. Dodał: Podam przykład: jest bank Spółdzielczy, przy którym stoi znak zakazu parkowania (aczkolwiek tam te samochody parkujące nie przeszkadzają nikomu). Podejrzewam, Ŝe tam jest ten znak postawiony ze względów bezpieczeństwa banku i funkcjonowania tegoŝ banku. W niedzielę ten bank nie funkcjonuje. Znak jest, no a samochody ludzie tam stawiają. Czy restrykcje wobec tych parkujących nieprawidłowo muszą być wyciągane w takich sytuacjach? Jak Pan widzi rozwiązanie takiej sytuacji? podkom. Mariusz Nowak odpowiedział: Proszę Pana, jeŝeli chodzi o restrykcje to policjant z Ustawy o Policji ma obowiązek reagować na wszelkie wykroczenia i przestępstwa. W przypadku jego nie zareagowania to policjant moŝe być pociągnięty do odpowiedzialności, jeŝeli odpowiednio nie zareaguje na wykroczenie. Tu (jeŝeli mówimy o parkowaniu) katalog środków, 7

8 jakie ma policjant do dyspozycji jest oczywisty, a więc od pouczenia poprzez mandat karny aŝ do sporządzenia wniosku o ukaranie. Taryfikator mandatów odpowiednio przewiduje określony mandat za dane wykroczenie. Co do tworzenia parkingów i miejsc Policja jako taka sama nie ma na to zbyt wielkiego wpływu. MoŜe być tutaj ewentualnie ciałem jakimś opiniodawczym w tym zakresie lub pomocnym w kwestii zaopiniowania, co do moŝliwości wykorzystania w ruchu drogowym. Ale jako sama na terenie gminy no nie moŝe decydować o moŝliwościach tworzenia parkingów i ich powstawania. A jeŝeli chodzi o represje tak jak mówię policjant jest zobowiązany w kaŝdym przypadku do reagowania na zaistniałą sytuację i nikt go z tego nie zwalnia. Oczywiście tutaj to na miejscu policjant decyduje o sposobie zastosowanej sankcji czy to będzie pouczenie czy mandat w zaleŝności od zagroŝenia, jakie to wykroczenie spowodowało. Radny B.Pawłowski: Mam takie pytanie; okolica parku w Kamieńsku to niestety cały czas słyszy się widzi się, Ŝe osoby juŝ po zmroku przebywają czasami z piwem i tutaj myślę, Ŝe ruchy Policji powinny być bardziej zdecydowane. I mam jeszcze takie pytanie, jaka jest opinia Pana Komendanta w tej sytuacji jakby w tym miejscu (w centrum Kamieńska) był monitoring. Czy by to ułatwiło sprawę? Bo jeŝeli jest jeden patrol na kilka gmin to on nie będzie w tym parku stał, bo w róŝnych miejscach ma się pojawiać, więc czy monitoring by tej sprawy troszkę nie ułatwił. podkom. Mariusz Nowak: Zacznę moŝe od centrum; wiadomo, jakimi siłami i środkami dysponuje na kaŝdej zmianie komisariat. Jest to zazwyczaj jeden patrol oznakowany. Niemniej jednak on w zadaniach swoich tzw. doraźnych w szczególności ma zarówno w godzinach wieczorowo-nocnych jak i dziennych kontrolować centrum miasta, reagować na wszelkie przypadki zakłócenia porządku publicznego lub np. spoŝywania alkoholu w miejscach do tego niedozwolonych. A co do pobytu osób w godzinach wieczorowych jako takiego to jest to miejsce publiczne kaŝdy moŝe sobie tam przebywać nawet do rana, jeŝeli nie zakłóca porządku publicznego. Monitoring w jakiś sposób na pewno by ułatwił działania Policji choćby w zakresie wykrywania i ścigania sprawców poprzez fakt zapisu sytuacji, jakie mają miejsce na terenie centrum miasta. Radny B.Pawłowski zapytał czy w gminach podlegających pod komisariat w Kamieńsku są jakieś miejsca gdzie obywatel moŝe się zjawić do Policji z jakimiś sprawami czy musi przyjeŝdŝać tutaj do komisariatu? podkom. Mariusz Nowak wyjaśnił, Ŝe w tej chwili komisariat ma jedną jednostkę podległą w Lgocie Wielkiej. Jest to Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej, który niejako zajmuje się obsługą i przyjmowaniem interesantów z terenu gminy Dobryszyce, Ładzice i Lgota Wielka. Ale oczywiście to nie jest sztywne, bo jeŝeli mieszkaniec gminy Ładzice ma Ŝyczenie albo widzi taką potrzebę przyjeŝdŝa do Komisariatu w Kamieńsku. Radny B.Pawłowski zapytał czy ilość policjantów, o której Pan Komendant mówił w sprawozdaniu to jest razem z Posterunkiem Policji w Lgocie? podkom. Mariusz Nowak odpowiedział, Ŝe tak. Dodał, Ŝe w tej chwili w Lgocie Wielkiej jest 7 etatów. Radny F.Stępień powiedział, Ŝe chciałby wyjaśnić odnośnie tych znaków zakazu zatrzymywania się i postoju na Placu Wolności. Poinformował, Ŝe w piątek była komisja z drogówki z Panem Domagalskim na czele i nie wyraziła zgody na zdjęcie tych znaków wzdłuŝ parku ani z jednej ani z drugiej strony, natomiast zalecili wymianę tych znaków na nowe. Wyrazili jedynie zgodę na zdjęcie znaku przy banku na Kościuszki. 8

9 Radny A.Wiewióra zwrócił się do Pana Komendanta i zapytał czy ten stan etatowy to pełna obsada? podkom. Mariusz Nowak wyjaśnił, Ŝe w tej chwili jest pełna obsada nie ma wakatów. Radny A.Wiewióra zapytał, jakie są te rewiry, jeŝeli chodzi o dzielnicowych terenu Gminy Kamieńsk i kto obsługuje? podkomisarz Mariusz Nowak wyjaśnił, Ŝe teren miasta obsługuje młodszy aspirant Jacek Zbroiński, natomiast teren gminy (z wyłączeniem miejskim) obsługuje młodszy aspirant Karol Kuligowski. Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Kamieńska Panu Grzegorzowi Turlejskiemu, który powiedział: Proszę Państwa w związku z wydarzeniem 2 lutego b.r. w Urzędzie Miejskim, czyli napadem na kasę, składam podziękowanie Panu Radnemu Jackowi Ozdze za pomoc w ujęciu sprawcy napadu. Gratuluję Panu zachowania, obywatelskiej postawy. Składam wyrazy najwyŝszego uznania. śyczę dalszych sukcesów w piastowaniu mandatu radnego i w Ŝyciu osobistym. Następnie Burmistrz p. G.Turlejski wręczył radnemu p. J.Ozdze dyplom gratulacyjny. (Oklaski na sali obrad) Przewodniczący Rady podziękował podkom. Mariuszowi Nowakowi za przybycie i udzielenie informacji, następnie przeszedł do punktu 6. (podkom. Mariusz Nowak opuścił obrady sesji) p u n k t 6 Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budŝetu za 2009 rok. Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe sprawozdanie było przesłane do wszystkich radnych jak równieŝ było czytane i omawiane na poszczególnych komisjach, dlatego dzisiaj zwalnia Kierownik MZEA Panią BoŜenę Ziembę z czytania całości tego sprawozdania natomiast otwiera dyskusję i prosi o zadawanie pytań odnośnie tego sprawozdania. W załączeniu do protokołu sprawozdanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego z wykonania budŝetu za 2009 rok. Załącznik Nr 6 Radny B.Pawłowski zapytał ile dziennie wydaje się obiadów w stołówce szkolnej przy ZSP w Kamieńsku? Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, Ŝe jest to około 20 obiadów miesięcznie. Radny B.Pawłowski zapytał czy miesięcznie? Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, Ŝe tak, bo dziennie jest trudno ustalić... Radny B.Pawłowski dodał: Nie, nie. Pani nie rozumie i źle Pani mówi. MoŜe średnio dziennie? Kierownik MZEA p. B.Ziemba: Nie. Średnio miesięcznie. 9

10 Radny B.Pawłowski: 20 obiadów miesięcznie to jest jeden dziennie. Kierownik MZEA p. B.Ziemba: No niekiedy są dwa, trzy, niekiedy nie ma wcale. Jest około 20 miesięcznie. Radny B.Pawłowski: Jeszcze raz zapytam, chodzi mi o ilość obiadów, które się wydaje w ZSP na stołówce średnio dziennie, ile te dwie osoby, które tam pracują (niecałe dwie, bo 1,6 etatu) gotują obiadów dziennie? Średnio. Ja rozumiem, Ŝe jest dzień jest więcej drugi jest mniej. Kierownik MZEA p. B.Ziemba: No miesięcznie wychodzi 20, czyli średnio 1 obiad. Do tego są obiady które są zamawiane przez osoby... Radny B.Pawłowski: Ale mnie chodzi o wszystkie obiady. Ja bym juŝ tu nie dzielił na uczniów i nie uczniów. Kierownik MZEA p. B.Ziemba: Z opieki 5 uczniów korzysta. Radny B.Pawłowski: Czyli 1 obiad dla ucznia i 5 obiadów z MOPS. A nauczyciele ze szkoły? Kierownik MZEA p. B.Ziemba: No w tej chwili jest mi trudno powiedzieć ile nauczycieli. Radny B.Pawłowski: Mam takie pytanie, bo w tych kwotach, które tutaj są, jeŝeli chodzi o wszystkie szkoły, nie znajduję oddzielnej rubryki: ubezpieczenie budynków szkolnych. Czy to jest włoŝone razem? Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, Ŝe tak, Ŝe w tych kwotach juŝ są te ubezpieczenia. Dodała, Ŝe wszystkie szkoły są ubezpieczone, a pracownie komputerowe są ubezpieczone dodatkowo. Radny B.Pawłowski zapytał, dlaczego w Publicznym Gimnazjum w Kamieńsku na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano tylko 670 zł? Czemu ta kwota taka mała? Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, Ŝe dyrektor nie zgłaszał potrzeby większych zakupów. Radny B.Pawłowski zapytał o pozycję subwencja na 2009 rok, co znaczy w rozumieniu zawartych tutaj danych? Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, Ŝe to są pieniądze przysłane dla gminy z ministerstwa i tak zostały zuŝyte. Radny B.Pawłowski zapytał czy w tej kwocie, która została przysłana z ministerstwa zostały zuŝyte? Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, Ŝe tak. Jeszcze gmina dopłaciła do szkół 543 tysiące złotych. Radny B.Pawłowski zapytał czy pani Kierownik ma wyliczone, na które szkoły, jakie kwoty były przeznaczone? Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, Ŝe nie. Dodała: Gdyby subwencja przychodziła na poszczególne szkoły osobno to nie byłoby najmniejszego problemu, poniewaŝ mamy wydatki 10

11 szkół i nie byłoby Ŝadnego problemu, do której szkoły było dołoŝone więcej. Ale subwencja przychodzi na całą gminę, na wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Kamieńsk. Radny B,.Pawłowski: Czyli ja rozumiem, Ŝe ta subwencja na 2009 rok to kwoty wydane przez gminę, co do grosza z załoŝeniem, Ŝe te kwoty dostaliście od budŝetu państwa, ale bez podziału na szkoły plus do tego złotych dopłacenie do samych szkół. Do tego dochodzi przedszkole, na które subwencji nie ma i nie dostajemy, do tego dochodzą wydatki na dowoŝenie uczniów, do tego dochodzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. I z tego dopiero się czyni ta kwota róŝna między subwencją o prawie 3 miliony. Tak? Kierownik MZEA p. B.Ziemba: No tak. Gdy dodamy dowozy, gdy dodamy inwestycje wszystkie. Radny B.Pawłowski: Teraz kwoty wydane na ZSP; ja mam rozumieć, Ŝe jest to zł, ale równieŝ do tego trzeba dodać świetlice przy ZSP 24 tysiące (bo ona jest w oddzielnym paragrafie) oraz stołówkę 54 tysiące... Kierownik MZEA p. B.Ziemba dodała, Ŝe jeszcze szkolnictwo zawodowe. Radny B.Pawłowski poprosił o wyjaśnienie zapisu, Ŝe w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 uczęszczało: PSP w Kamieńsku 372 uczniów, w Gorzędowie 52 uczniów, w gimnazjum 246 uczniów i w ZSP w Kamieńsku 261 uczniów. Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, Ŝe sprawozdanie jest za rok budŝetowy natomiast liczba uczniów jest w roku szkolnym, czyli na przełomie dwóch lat budŝetowych. W związku z tym Ŝeby zobrazować rzeczywiście ile tych uczniów było to jest dodana liczba uczniów z drugiego półrocza roku szkolnego 2008/2009 i z pierwszego półrocza roku szkolnego 2009/2010 i to jest średnia z tego. Radny B.Pawłowski zapytał czy w tych dwóch latach jest tendencja wzrostowa czy spadkowa? Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, Ŝe w gimnazjum jest tendencja spadkowa. Jest mniej uczniów, są mniej liczne klasy. Radny B.Pawłowski zapytał jak to się przedstawia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych? Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, Ŝe za 2008 rok było 274 uczniów, a teraz jest 261. Radny B.Pawłowski zapytał czy subwencja jest wyliczona z lat budŝetowych czy z końca września danego roku? Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, Ŝe z końca września i to rzutuje na cały rok budŝetowy następny. Radny B.Pawłowski dodał: Czyli jeŝeli jest teraz mniej dzieci w gimnazjum w roku 2009/10 sytuacja była do subwencji tej państwowej z końca września, czyli to będzie rzutować na cały rok... Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła: No nie na cały, bo teraz na 31 marca jest zrobiony jeszcze jedno SIO (System Informacji Oświatowej) gdzie tutaj juŝ się podaje rzeczywistą kwotę wypłaconych trzynastek i wtedy ministerstwo robi korekty. 11

12 Radny B.Pawłowski zapytał, skąd wiadomo, jaka jest wielkość subwencji? Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, Ŝe przychodzi metryczka z ministerstwa. Skarbnik Gminy dodała, Ŝe jedna przychodzi przy planowaniu budŝetu (takie wstępne dane) i teraz właśnie na tej sesji będzie juŝ taka po korekcie. Radny B.Pawłowski zapytał o ile to się zwiększa? Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe teraz akurat się zmniejszyła o kwotę złotych. Radny B.Pawłowski zapytał, co oznacza zapis: przedszkole czesne 50 zł na dziecko, 40 zł na dwoje i więcej dzieci. Kto płaci w przedszkolu? Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, Ŝe dzieci 3-, 4-,5-letnie oraz 6-letnie, które są w przedszkolu dłuŝej niŝ 5 godzin. Potocznie to się mówi 9-godzinne dzieci. Radny B.Pawłowski zapytał, jakie są dochody uzyskane z przedszkola, ze szkoły podstawowej, gimnazjum i Zespołu Szkół? Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, Ŝe będą one przedstawione przy sprawozdaniu z wykonania budŝetu. Radny B.Pawłowski poprosił o udzielenie informacji na temat regulacji wypłacanych pensji za ubiegły rok w poszczególnych stopniach awansu dla nauczycieli na terenie naszej gminy. Kierownik MZEA p. B.Ziemba powiedziała, Ŝe ogółem w całej gminie Kamieńsk w 2009 roku przedstawia się to następująco: staŝyści mieli wypłacone za małe pensje o 554,24 zł, nauczyciele kontraktowi o zł, nauczyciele mianowani o zł, natomiast dla nauczycieli dyplomowanych gmina dopłaciła zł. Radny B.Pawłowsk zapytał czy są jakieś nagrody z zakresu ministra bądź kuratora, bo są ujęte środki na nagrody dyrektorów, burmistrza? Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, Ŝe nie ma Ŝadnej informacji, dyrektorzy nie wnioskowali Ŝadnych nagród ministra. Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady podziękował Pani Kierownik za zdanie sprawozdania i przeszedł do punktu 7 porządku obrad. (Kierownik MZEA opuściła salę obrad.) p u n k t 7 Sprawozdanie Kierownika MOPS za 2009 rok. Kierownik MOPS Pani Anna Kułak zdała sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku za 2009 rok. W załączeniu do protokołu ww. sprawozdanie. Załącznik Nr 7 12

13 Radny R.Kurman zapytał ile jeszcze by było potrzeba środków, mając na uwadze z jednej strony wysokość środków, jakie przyznaje Rada w budŝecie na ten cel i pomoc z budŝetu państwa, a z drugiej strony potrzeby społeczne, Ŝeby w miarę zaspokoić potrzeby społeczne? Kierownik MOPS p. A.Kułak powiedziała, Ŝe uwaŝa, iŝ te środki, które są, którymi dysponuje MOPS wystarczają. Wyjaśniła: Po prostu mamy środki, jakie mamy i tymi środkami się gospodarzymy i tak zaspokajamy. Wiadomo, Ŝe pomoc społeczna to jest takie źródło, Ŝe tutaj ile byśmy mieli to wszystko byłoby wykorzystane, poniewaŝ potrzeby niektórych osób są bardzo duŝe. Ale wiadomo, Ŝe te osoby nie mogą liczyć cały czas na naszą pomoc. Muszą teŝ z siebie coś dawać i podejmować jakieś działania Ŝeby we własnym zakresie teŝ mogli rozwiązywać swoje problemy. No te środki, które mamy to staramy się tak wykorzystać Ŝeby zaspokoić w miarę potrzeby. Są one małe, bo 70 tysięcy w tym roku w ubiegłym roku mówię o zadaniach własnych. Z budŝetu województwa mieliśmy 94 tysiące w ub. roku i te środki z budŝetu województwa to jest inny przelicznik inna forma. BudŜet wojewódzki to nie jest tak, Ŝe dajemy taką pomoc, jaką ktoś by chciał uzyskać tylko tam są kryteria i nie moŝemy tej formy przekroczyć. Dlatego ta kwota 94 tysiące była wystarczająca na nasze potrzeby. Natomiast te środki, które dostajemy z budŝetu własnego to jest pomoc, która np. rodzinie moŝna dać 200 złotych, 500, a moŝna by dać nawet 1000 zł, jeśli by te środki były. To jest taka pomoc, Ŝe nie jest obwarowana ściśle jakimiś przepisami tylko wg uznania pracownika. Radny R.Kurman: A czy Państwo organizujecie pomoc przez specjalistów np. pomoc psychologiczną dla podopiecznych, dla ludzi, którzy mają trudną sytuację finansową, a nie tylko jest istotny dla nich ten element finansowy. Kierownik MOPS p. A.Kułak: Rozmawiamy z takimi osobami. JeŜeli mają większe problemy kierujemy do takich punktów. U nas w Ośrodku Zdrowia jest psycholog i tam mogą się zgłaszać. Jest punkt pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy w Radomsku, tam kierujemy teŝ takie osoby do rozwiązywania swoich problemów. To juŝ są przewaŝnie ofiary przemocy w rodzinie, której ostatnio na naszym terenie jest coraz więcej. Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady podziękował Kierownik MOPS za zdanie sprawozdania i ogłosił 10 minut przerwy (w godz ). Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady. Następnie odczytał wyjaśnienie Pani Kierownik MZEA dotyczące ilości obiadów wydawanych w stołówce przy ZSP w Kamieńsku. W załączeniu do protokołu ww. wyjaśnienie. Załącznik Nr 8 p u n k t 8 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. Sprawozdanie z działalności w okresie od 30 stycznia do 22 lutego 2010 r. kolejno zdali: 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zdał przewodniczący komisji p. Jan Jakubczyk. W załączeniu do protokołu ww. sprawozdanie. Załącznik Nr 9 2. Sprawozdanie Komisji Planowania BudŜetu i Finansów zdał przewodniczący komisji p. Stanisław Zieliński. W załączeniu do protokołu ww. sprawozdanie. Załącznik Nr 10 13

14 3. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych zdał przewodniczący komisji p. Sławomir Sewerynek (sprawozdanie z działalności od 30 grudnia do 22 lutego) W załączeniu do protokołu ww. sprawozdanie. Załącznik Nr Sprawozdanie Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury zdał przewodniczący komisji p. Stanisław Gruchała. W załączeniu do protokołu ww. sprawozdanie. Załącznik Nr Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdał przewodniczący komisji p. Jerzy Madej. W załączeniu do protokołu ww. sprawozdanie. Załącznik Nr 13 Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącym komisji stałych za zdanie sprawozdań i przeszedł do punktu 9. p u n k t 9 Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami. Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami XLVIII i XLIX oraz z wykonania uchwał i wniosków. W załączeniu do protokołu ww. sprawozdanie. Załącznik Nr 14 Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi i przeszedł do punktu 10. p u n k t 10 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Rady J.Bartoszewski przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami XLV i XLIX. W załączeniu do protokołu ww. informacja. Załącznik Nr 15 Podjęcie uchwał. p u n k t 11 Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę o omówienie uchwały: w sprawie zmian w budŝecie gminy na rok 2010; Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe w czasie jak juŝ projekt uchwały był przesłany do Rady wpłynęły dwa pisma: jedno z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej, drugie z ŁUW. Dlatego teŝ niektóre pozycje w budŝecie ulęgną zmianie, o czym będzie mówiła w trakcie czytania uchwały. Następnie szczegółowo omówiła projekt uchwały oraz załączniki do uchwały. Radny B.Pawłowski zapytał, czym jest spowodowana taka kalkulacja, tzn. czy te kwoty, jeśli chodzi o utrzymanie szkół, nie są za wysokie? Bo ilość uczniów zmalała, czyli ilość subwencji zmaleje, więc za tym powinna ilość wydatków, bo taka kolej rzeczy, a tutaj kwoty wzrastają o 22-23%. Dodał: Następna sprawa; mamy taki punkt rewitalizacja parku przewidziana na rok Była mowa, Ŝe będzie to w roku 2010 w związku z tym to był jeden z głównych argumentów 14

15 likwidacji kiosku, bo miał być park poddany rewitalizacji. Tutaj tego jakoś do końca nie rozumiem. Myślę, Ŝe ten kiosk przynajmniej jeszcze rok mógłby funkcjonować. Następna kwestia; chodniki w Barczkowicach. Budowa chodnika w Barczkowicach na drodze starostwa ulica Słoneczna 150 tysięcy zostaje skreślona, natomiast taka sama kwota pojawia się w Barczkowicach na budowie chodników na ulicy Mickiewicza. Tylko trzeba pamiętać, Ŝe w budŝecie, który Ŝeśmy przyjmowali było juŝ ujęte 80 tysięcy właśnie na chodniki i na nawierzchnię na tej ulicy Mickiewicza. Teraz niejako to 80 tysięcy zginęło, a za te 80 wchodzi 150 tysięcy z chodnika z ulicy Słonecznej. No tutaj powiem szczerze, Ŝe trochę jestem zdziwiony, Ŝe ta ulica Słoneczna znowu się nie doczeka chodnika. Bo przypomnę, Ŝe w roku 2009 tam było chyba 70 czy 80 tysięcy teŝ miał być chodnik budowany i tego się nie udało zrobić. Kwota 150 tysięcy niejako zwiększona przeszła na rok 2010, ale dzisiaj widzę, Ŝe ta kwota na tej ulicy jest w ogóle likwidowana. To jest dla mnie trochę takie dziwne. No tam ulica jest bardzo niebezpieczna. Tam jest źle. Tam jest trochę asfalt poprawiony, ale nadal ta ulica jest w kiepskim stanie. Tam powstają nowe budynki, chodzą dzieci do przystanku. W tej chwili chodnik jest na odcinku moŝe 60 metrów. Przewodniczący Rady: Panie Radny Bogdanie Pawłowski istnieje taki znak jak plus i tam naleŝałby go odczytać. Ale to Pan Burmistrz w tej chwili wyjaśni Panu. Burmistrz G.Turlejski: Droga Barczkowice zwana ulicą Słoneczną jest drogą powiatową, Panie Radny, jeŝeli Panu tak bardzo przeszkadza bezpieczeństwo na tej drodze to powinien Pan wnioski do Pana Starosty kierować. To jest pierwsza kwestia. Kwestia druga; gmina widzi od dłuŝszego czasu problem ułoŝenia chodników i naprawy tejŝe drogi i nie tak dawno przekazała kwotę chyba 25 tysięcy złotych (starostwo dało podobną kwotę) i została część asfaltu wyremontowana. Staraliśmy się o to Ŝeby Pan Starosta dał zgodę Ŝeby gmina mogła na tej ulicy połoŝyć chodnik. Niestety Pan Starosta zgody na to nie da, dlatego Ŝe w tym roku starostwo opracowuje generalny projekt przebudowy drogi na odcinku Kamieńsk-Gorzędów razem z jezdnią i z chodnikami. I Starosta prosi Ŝeby nakładów gminy Ŝadnych w tym roku nie robiły na tą drogę, dlatego Ŝe w przyszłym roku będzie złoŝony wniosek o tzw. schetynówki i w 70- czy 80-procentach państwo przekaŝe środki na budowę tej drogi. Dlatego Ŝeby nie zdejmować z Barczkowic tego tematu przekazujemy całkowicie te pieniądze z ulicy Słonecznej na ulicę Mickiewicza, ale dzieląc w ten sposób, Ŝe 150 tysięcy na okrawęŝnikowanie i na chodniki a 80 tysięcy na nawierzchnię asfaltową. Tam nic nie zginęło z budŝetu. Tam nawierzchnia asfaltowa jest umieszczona. Skarbnik Gminy dodała: JeŜeli chodzi o Zespół Szkół to jak zsumujemy plan z 2009 roku to mamy kwotę zł, natomiast plan na 2010 rok w ZSP na liceum i szkoły zawodowe jest RóŜnica jest zł, z czego 100 tysięcy to są wydatki inwestycyjne. TakŜe wzrost jest tylko 52 tysiące, więc wydaje mi się, Ŝe przy inflacji to nie jest duŝo. Radny B.Pawłowski: Czyli w roku 2009 Zespół Szkół nas kosztował złotych? Skarbnik Gminy: Ja sumuję plan, nie wydatki, bo zawsze plan musimy mieć troszeczkę większy niŝ wykonanie. Lepiej jest zabezpieczyć większe środki, poniewaŝ w trakcie roku moŝe się okazać, Ŝe tych środków nie będzie dodatkowych a to są takie wydatki gdzie muszą się w gminie znaleźć pieniądze. Radny B.Pawłowski: Ja mam jeszcze takie pytanie czy w budŝecie, który Ŝeśmy poprzednio przyjmowali (w którym juŝ było parę zmian do budŝetu) to 80 tysięcy, które tam było i było wpisane ulica Mickiewicza w Barczkowicach chodniki i nawierzchnia asfaltowa to czy te chodniki były wpisane na zapas czy po prostu teraz jest inna kalkulacja? No, bo w tej chwili to rozumiem jest rozbicie 150 na chodniki 80 na nawierzchnię asfaltową. Natomiast do tej pory była 15

16 pozycja 80 tysięcy i były i chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Burmistrz G.Turlejski: Całkowicie chcemy wykonać ulicę Mickiewicza od ulicy Słonecznej do ulicy Zielonej i myślimy Ŝe taka kwota wystarczy... Radny B.Pawłowski: A to 80 tysięcy? Burmistrz G.Turlejski: Być moŝe byłoby wykonane 3/5 tej ulicy. Być moŝe, trudno powiedzieć. Radny B.Pawłowski: A jaką mamy pewność, Ŝe starostwo tą drogę przebuduje w roku 2011? Burmistrz G.Turlejski: Jest pismo Pana Starosty i podpisana umowa o projekt na tą drogę. Radny B.Pawłowski: Czy jest juŝ zrobiony projekt tej drogi? Burmistrz G.Turlejski: A to do Pana Starosty z tym pytaniem. Radny powiatowy W.Zbierański: Było tu takie pytanie Pana Pawłowskiego (w czasie przerwy), jeśli chodzi o tą drogę. Ja powiem szczerze nie słyszałem o takim porozumieniu. Ja się dokładnie dowiem od Starosty - mamy sesję w piątek - ja się dokładnie zapytam o takie porozumienie. Myślę, Ŝe najwaŝniejsze Ŝeby ten chodnik powstał, bo to była dość duŝa dyskusja. Na komisji bezpieczeństwa Ŝeśmy dyskutowali - był Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - mówiliśmy, Ŝe ten chodnik jest tam bardzo potrzebny. Ja chciałem dorzucić tutaj jeszcze jedną informacje, Ŝe starostwo na przebudowę drogi (jest tych punktów 8, jeŝeli chodzi o transport i łączność) i jest teŝ przebudowa drogi Kamieńsk Gorzędów na rok 2010 jest to kwota 100 tysięcy... Radny F.Stępień zauwaŝył, Ŝe 100 tysięcy to wystarczy tylko te dziury załatać, co są na tej drodze. Radny powiatowy W.Zbierański dodał: Ja się dopytam i postaram się odpowiedzieć Państwu na pytanie, na co to 100 tysięcy będzie przeznaczone tutaj. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŝecie gminy na rok Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. W załączeniu do protokołu Uchwała Nr XLIX/384/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na rok Załącznik Nr 16 w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku; Radny B.Pawłowski zapytał czy Pani Kierownik SPZOZ przewiduje jeszcze jakieś inne programy, np. na fizykoterapię? Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe to jest zupełnie inna sprawa i nie dotyczy uchwały, która jest omawiana Więcej pytań nie zgłoszono. 16

17 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W załączeniu do protokołu Uchwała Nr XLIX/385/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. Załącznik Nr 17 w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku; Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W załączeniu do protokołu Uchwała Nr XLIX/386/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. Załącznik Nr 18 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kamieńsku; Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kamieńsku. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W załączeniu do protokołu Uchwała Nr XLIX/387/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kamieńsku. Załącznik Nr 19 w sprawie zaciągnięcia poŝyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej; Radny B.Pawłowski zapytał czy ta poŝyczka jest oprocentowana, a jeŝeli tak to, jaka jest wysokość tego oprocentowania? Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe jest oprocentowana na 1%. Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŝyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Głosowało 14 radnych (podczas głosowania 17

18 1 radny był nieobecny na sali). Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W załączeniu do protokołu Uchwała Nr XLIX/388/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia r. w sprawie zaciągnięcia poŝyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Załącznik Nr 20 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamieńsk; Radny B.Pawłowski powiedział, Ŝe przeanalizował ostatnie uregulowanie prawne w tej kwestii tj. Zarządzenie Burmistrza i róŝni się ono od proponowanego projektu tylko tym, Ŝe tu pojawił się paragraf 2 o brzmieniu: Opłaty pobierane przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych nie mogą przekraczać stawek opłat ustalonych przez Rade Miejską w Kamieńsku w drodze uchwały. Dodał: Proszę Państwa po pierwsze czy my to zapiszemy czy nie to i tak Rada Miejska uchwala wysokość maksymalnych stawek odbioru odpadów komunalnych i ma tak ustalić Ŝeby byli chętni na odbieranie tych odpadów. Ja przypomnę, Ŝe ostatnie ustalenia Rady Miejskiej np. za kosz 240 litrów jest 8,30 zł. Firmy u nas zbierające te odpady Ŝyczą sobie 22,50 zł, czyli duŝo więcej. Jak było to przez firmy podnoszone, bo wzrosła opłata marszałkowska, na tej sali to było stwierdzenie, Ŝe takie ustalenia to są jakbyśmy ustalili sobie cenę bułek, Ŝe to nic nie daje. Nagle się okazuje, Ŝe to coś daje. Teraz mam jeszcze pytanie, dlaczego teraz się to pojawiło, dlaczego ten punkt wpisano, czy to nie jest taki pomysł Ŝeby konkurencję na terenie gminy Kamieńsk w stosunku do ZGK, który się szykuje do odbioru odpadów w jakiś sposób pomóc im ze zrezygnowania? Czemu Urząd Miejski (bo to było obowiązkiem Urzędu Miejskiego) wydając odpowiednie pozwolenie (licencje) na wywóz odpadów, czemu nie respektował tego punktu, czemu te opłaty niejako były zawieszone? PrzecieŜ te firmy robiły moim zdaniem nielegalnie i trzeba było je przywołać do porządku, a nie Ŝeby ludzie płacili duŝo wyŝsze kwoty. Ja zdaję sobie sprawę, Ŝe być moŝe te opłaty są za małe, które były poprzednio ustalone. Następna rzecz; w Rozporządzeniu Ministra Środowiska wyczytałem, Ŝe właśnie to uregulowanie prawne wcale nie jest zaleŝne od Rady Gmin tylko ustala to burmistrz, wójt, prezydent. To jest w kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta, a nie w kompetencji Rady Miejskiej, więc jeŝeli taka uchwała będzie przyjęta to ja śmiem powiedzieć, Ŝe ona trafiając do słuŝb wojewody zostanie uchylona i znowu zacznie się od nowa zabawa z tą uchwałą. Proszę Państwa ja nie wiem, jaka jest celowość podejmowania uchwały, która jest w kompetencji burmistrza (w przypadku Gminy Kamieńsk). Burmistrz G.Turlejski: Przede wszystkim ten paragraf drugi nie wykosi tu Ŝadnej konkurencji tak jak Pan mówi. Konkurencja to są opłaty. Opłata jak Pan mówi za kosz 240 litrów 22,50. W Zakładzie na pewno będzie to o 8 złotych taniej takŝe wszyscy zrezygnują z firm, które teraz im robią i przejdą do Zakładu. NiewaŜne jak to będzie pisało. Paragraf jest po to zapisany Ŝebyście Państwo mieli pełnię decydowania w tym temacie. MoŜna śmiało podać wniosek Panie Radny o wykreślenie tego paragrafu. śadnych przeszkód nie widzę. A jeśli chodzi czy wojewoda tą uchwałę oddali czy nie, przekonamy się, zobaczymy. Jak ją oddali to będziemy mieli jasność sytuacji w tym temacie. I to wszystko na ten temat. Radny B.Pawłowski: Ja tutaj z Panem Burmistrzem się nie zgadzam, bo nie moŝna wchodzić w Pana kompetencje, bo tu są pewne konsekwencje. Rada będzie łamać prawo. Po drugie, jak przyjdzie firma, która powie jak to do tej pory to mogliśmy zbierać za 22,50, a teraz nam nagle nie wolno to ja się obawiam, Ŝe Pan Burmistrz powie, Ŝe Rada uchwaliła. W związku z tym... 18

19 Burmistrz G.Turlejski: Ale co tam Pan chce do uchwaliła.. jaka firma przyjdzie? A co tam są jakieś uwarunkowania? Tu nie ma Ŝadnych uwarunkowań. Uwarunkowania dopiero mogą być na bazie tej uchwały przygotowane, ale na razie tutaj nic nie ma... Radny B.Pawłowski: W momencie przyjęcia tej uchwały obydwie firmy, które działają na terenie Gminy Kamieńsk to działają nielegalnie, łamią prawo, bo u nich stawki, które narzucili mieszkańcom są za wysokie w stosunku do tego, co uchwaliła Rada Miejska. I albo muszą obniŝyć tą cenę albo muszą zaprzestać odbioru odpadów. Ja się pytam, dlaczego wcześniej gmina tego nie respektowała, Ŝe te firmy biorą za duŝe kwoty.. A jeszcze mam w związku z tym inne pytanie. I co dalej jak będziemy te odpady zbierać, bo póki, co to koszy Zakład Gospodarki nie ma. Jeden przetarg nie wyszedł w tamtym roku nie wiem, czemu czekamy tak długo z następnym przetargiem. Dla mnie jedyne wytłumaczenie to jest takie Ŝeby ta obniŝka cen wypadła jak najbliŝej przed wyborami. Przewodniczący Rady: Przepraszam Panie Radny Pawłowski, czy Pan jest w ogóle za tym Ŝeby na terenie naszej gminy była konkurencja? Radny B.Pawłowski odpowiedział, Ŝe tak. Przewodniczący Rady dodał: Wobec tego proszę Pana czy Zakład Gospodarki Komunalnej, w którym Ŝeśmy zrobili juŝ tyle i doszliśmy juŝ do tego stanu, Ŝe przekazaliśmy na poprzedniej sesji sumę 140 tysięcy na kosze czy mamy to wszystko zniszczyć Pana zdaniem. Radny B.Pawłowski: Nie mamy tego zniszczyć tylko, jeŝeli będziemy uprzywilejowywać tylko jedną firmę to te ceny będą wyŝsze. Te ceny za jakiś czas pójdą do góry. Przewodniczący Rady: Ale to my Panie Radny będziemy decydować o cenie. Radny A.Matusiak: Ale Panie Przewodniczący jak wygonimy wszystkie firmy z naszej gminy i zostanie tylko Zakład Gospodarki Komunalnej to zrobi się znowu... Przewodniczący Rady: Ale to nie jest firma z naszej gminy. I przecieŝ Ŝeście wszyscy chcieli i Ty Panie Radny Matusiak m.in. chciałeś Ŝeby tu tworzyć coś dla nas. Burmistrz G.Turlejski: Do tej pory Panowie radni cały czas wyciągali argument, Ŝe jest składowisko odpadów, Ŝe zakład powinien zbierać odpady, Ŝe powinniśmy samochód kupić, itd. Tylko Ŝeście Panowie głosili takie prognozy mając pewność, Ŝe gmina nie zakupi samochodu. UwaŜaliście, Ŝe gmina nie da rady tego zrobić. Ale ja Wam zrobiłem psikusa i kupiłem samochód do odbioru odpadów. To teraz Wy uwaŝacie, Ŝe ten samochód jest niepotrzebny, bo trzeba konkurencję wprowadzić. Wasze tutaj słowa i tutaj działalność to są na przekór interesom gminy. To jest nabijanie kabzy prywatnym firmom. Jest problem do uporządkowania odbioru odpadów, ta uchwała go porządkuje, a Pan Radny Pawłowski jest z tego niezadowolony no, bo on jest teraz za i jednocześnie przeciw. No takiego obłędu Panu Panie Radny doznać to ja Panu tego gratuluję. A teraz, jeśli chodzi o kosze; owszem był jeden przetarg na kosze w Zakładzie, ale zdarzył się protest. Nie moŝna było na ten protest odpowiedzieć i trzeba było przetarg anulować, dlatego Ŝe dotacja powinna być wykorzystana w ciągu roku budŝetowego i naleŝało tą dotację do gminy oddać. I zakład tą dotację oddał. Teraz przygotowuje się nowy przetarg. Być moŝe za tydzień półtora będzie ogłoszony i nie ma Ŝadnego problemu Ŝeby kosze były. Bo ja śmiem twierdzić, Ŝe zrobimy Panu następnego psikusa i te kosze będą na czas postawione do domów i będą to nie kosze za 22,50 tylko być moŝe za 13 czy14 złotych. Zobaczymy, Zakład przeliczy 19

20 wszystko. I tu nie ma mowy o jakieś niezdrowej konkurencji w tej chwili, bo wszyscy mieszkańcy praktycznie są zainteresowani odbiorem od nich odpadów przez ZGK. W tej chwili trwa wymawianie umów firmie JUKO i firmie REMONDIS i wkrótce Zakład będzie przekazywał mieszkańcom umowy do zawiązania z Zakładem. I cała ta sprawa ewolucyjnie krok po kroku zostanie w ciągu dwóch, trzech czy czterech miesięcy załatwiona. Radny B.Pawłowski: Proszę Państwa, za chwilę będziemy mieli uchwałę, która będzie mówić o tych cenach maksymalnych, ale teraz trzeba by się zastanowić jak to będzie dalej, bo to jest pewien ciąg zdarzeń. Kupienie koszy dzisiaj i kupienie sieciarki za pieniądze, które dał Amest z dywidendy... Przewodniczący Rady: Panie Radny przepraszam, ale to nie jest temat... Radny B.Pawłowski:...za to 14 hektarów nowych jest pod śmieciowisko... Przewodniczący Rady: Panie Radny Bogdanie Pawłowski to nie jest temat projektu uchwały... Burmistrz G.Turlejski: Pan kłamie, Panie Pawłowski. Powtarzam Panu jeszcze raz kłamie Pan. Radny B.Pawłowski: Dobrze. Pytanie następne... Przewodniczący Rady: Nie, Panie Radny, przepraszam proszę odnośnie tego projektu... Radny B.Pawłowski: Panie Przewodniczący, jeŝeli Pan chce Ŝeby mieszkańcy Kamieńska dowiedzieli się wszystko od a do z łącznie z tym, co było w styczniu, z tym, co było później tutaj na sesji jak Ŝeście wydali zgodę na poszerzenia tego śmieciowiska to nie ma problemu. Ja mogę nie powiedzieć na tej sali tylko mogę zrobić to w innej formie. Ale po to są sesje Ŝeby pewne rzeczy tutaj powiedzieć, bo być moŝe niektórzy z Was tego nie wiedzą, bo kto z Was zna nowelizację ustawy o odpadach z 21 kwietnia 2001 roku, co zakłada... Przewodniczący Rady: Panie Radny zostaw Pan szkolenie.. To nie jest temat na dzisiejszą sesję. Panie radny odbieram Panu głos, bo to nie jest temat szkolenia. Głos ma Pan Radny Ludwiczak. Radny M.Ludwiczak: Ja muszę pochwalić Pana Burmistrza, bo mnie się ta uchwała podoba. Pan Burmistrz prawidłowo wystąpił z tą uchwałą tylko, Ŝe o całe dwa lata za późno. Ja dwa lata temu jak Ŝeśmy narzucali te stawki jak mówiłem na sesji, Ŝe te firmy wywoŝące odpady nie respektują cen ustalonych przez Radę to Pan Burmistrz mi odpowiedział, Ŝe to jest niewaŝne, bo to tak jakbyśmy mieli narzucać piekarzowi po ile sprzeda bułki czy chleb. To były słowa Pana Burmistrza. Dziś późno, bo późno, ale taki, jaki kto ma intelekt tak to wszystko łapie. I Burmistrz późno, bo późno, ale doszedł do tego i cieszy mnie, Ŝe po tych dwóch latach zrozumiał, Ŝe to, jaką uchwałę podejmie Rada to powinno być respektowane. I mnie to cieszy, Ŝe burmistrz do tego doszedł. A najwaŝniejsze jest to, Ŝe na tym skorzystają mieszkańcy. Mogli przez dwa lata juŝ z tego korzystać. Mało tego, mogli korzystać z tego, Ŝe mamy 2 tysiące ton śmieci bezpłatnie na wysypisku... Przewodniczący Rady: To juŝ znamy. Przepraszam.. Proszę Państwa kończę tą dyskusję, tą całą ironię, która wokół tego jest... Radny R.Kurman: Proszę Państwa uwaŝam, Ŝe wiele jest tutaj niejasności wynikających z przepisów prawa. Jest Pani Prawnik na sesji, ja bym prosił Ŝeby Pani Prawnik od tej strony formalno-prawnej wytłumaczyła, jeŝeli chodzi o zasady podejmowania tej uchwały. Dlaczego w 20

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

RM.0052/8/08 P R O T O K Ó Ł NR XXVI /08 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2008 r.

RM.0052/8/08 P R O T O K Ó Ł NR XXVI /08 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2008 r. RM.0052/8/08 P R O T O K Ó Ł NR XXVI /08 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2008 r. XXVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców.

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców. BRM.MG.0063-9-15/08 Protokół Nr 15/08 z posiedzenia wspólnego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Administracji oraz Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE ORO-OO41/45/2010 PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 05 Godzina zakończenia 14 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Br.0012.41.2013 Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w godzinach 15 00-15 50 w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku

Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godzinie czternastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Międzyborzu odbytej w dniu 8 października 2014 roku

Protokół Nr XLIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Międzyborzu odbytej w dniu 8 października 2014 roku Protokół Nr XLIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Międzyborzu odbytej w dniu 8 października 2014 roku Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Obecnych radnych - 14 Nieobecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. Or.BRP.0012.3.6.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 13 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r.

BR Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r. BR.0002.2.2017 Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017 sporządzony na XXVIII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 10 lutego 2017 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Ad pkt. 1 załącznik nr 2 do protokołu. Maria Bałdyga Józef Kimera Tadeusz Szymańczyk Józef Kimera Lechosław Bołtrukanis Tadeusz Szymańczyk

Ad pkt. 1 załącznik nr 2 do protokołu. Maria Bałdyga Józef Kimera Tadeusz Szymańczyk Józef Kimera Lechosław Bołtrukanis Tadeusz Szymańczyk PROTOKÓŁ nr 38/09 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 16 listopada 2009 roku w godz. od 15 30 do 17 00 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.9 10. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Protokół nr 58/05 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji: 1.Zbigniew Król 2.Andrzej Wziątek 3.Mariusz Barański 4.Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Połaniec, dnia 30.09.2015 r. Projekt Protokołu Nr XIII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 września 2015 roku. Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo