PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JACHIMOWICE NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JACHIMOWICE NA LATA 2012 2020"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Samborzec Nr XXXI/161/12 z dnia roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JACHIMOWICE NA LATA Jachimowice wrzesień 2012 r.

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości 3 II. Charakterystyka miejscowości Jachimowice... 5 III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 7 IV. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno 10 V. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno społeczno gospodarczego miejscowości i regionu. 11 VI. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Jachimowice (analiza SWOT).. 30 VII. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną VIII. Wdrożenie i monitorowanie planu 39 IX. Public Relations Planu Odnowy Miejscowości Jachimowice X. Podsumowanie

3 I. WSTĘP DO PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Podstawą rozwoju miejscowości Jachimowice jest dokument pn. Plan Odnowy Miejscowości Jachimowice, który przedstawia charakterystykę miejscowości, inwentaryzuje jej zasoby mogące służyć odnowie miejscowości, analizuje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia oraz opisuje planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną w perspektywie 9 lat od dnia przyjęcia dokumentu. Plan zawiera także opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Plan Odnowy Miejscowości jest opracowaniem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek stworzenia planu wynika z warunków ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , służącego wpieraniu obszarów i społeczności wiejskich. Plan Odnowy Miejscowości Jachimowice został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz wytycznymi Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej PROW na terenie województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia plan odnowy miejscowości zawiera w szczególności: a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, b) inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, d) opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji, e) opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 3

4 Cele i zadania przyjęte w Planie Odnowy Miejscowości Jachimowice są spójne z następującymi dokumentami strategicznymi: - Strategia Rozwoju Kraju , - Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , - Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, - Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, - Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata , - Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, - Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania pn. Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, - Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Samborzec, - Strategią Rozwoju Gminy Samborzec na lata , - Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec W dalszej części opracowania przedstawiono: zasoby miejscowości, analizę mocnych i słabych stron, cele i kierunki działania oraz Siedmioletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Jachimowice. 4

5 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI JACHIMOWICE 2.1 Położenie Wieś Jachimowice położona jest w północno- zachodniej części gminy Samborzec. Usytuowana jest przy drogach: wojewódzkiej nr 758 Iwaniska- Klimontów- Koprzywnica- Tarnobrzeg, powiatowej nr 0800 T Jachimowice Skotniki oraz gminnych nr T Jachimowice-Kolonia, T Jachimowice-Stara Wieś, T Jachimowice- Trzykosy. Jachimowice graniczą z miejscowościami Ryłowice, Janowice, Strączków w gminie Samborzec; Gnieszowice, Trzykosy, Postronna w gminie Koprzywnica oraz Byszów w gminie Klimontów. 2.2 Przynależność administracyjna Jachimowice GMINA: Samborzec POWIAT: Sandomierski WOJEWÓDZTWO: Świętokrzyskie 2.3 Powierzchnia Powierzchnia miejscowości Jachimowice wynosi 231 ha z tego powierzchnia użytków rolnych wynosi 221 ha. Na użytki rolne składają się w większości sady oraz grunty orne. 2.4 Liczba ludności Liczba mieszkańców wsi Jachimowice na dzień r. wynosiła 221 osób. Struktura wiekowa ludności została przedstawiona w poniższej tabeli Wiek Kobiety Mężczyźni Razem 0-6 lat lat lat Pow Razem

6 2.5 Historia wsi Jachimowice Miejscowość Jachimowice kiedyś zwano Jachymowice lub Jakimowice. Długosz wspomina tą miejscowość jako dziedzictwo trzech właścicieli. Był tu folwark o 416 morgach. W 1827 roku było tu 17 domów i 154 mieszkańców. W czasie powszechnego spisu ludności w 1921r. w tej miejscowości odnotowano dwa osiedla: Jachimowice Folwark (gm. Klimontów) oraz Jachimowice Wieś (niegdyś Jachymowice gm. Klimontów). Obecnie te dwa osiedla tworzą jedno sołectwo pod nazwą Jachimowice gmina Samborzec. W okresie międzywojennym w tej miejscowości znajdował się majątek dworski a także drobne gospodarstwa rolne. Po wyzwoleniu okręgu Sandomierskiego przez wojska radzieckie jesienią 1944 r. majątek ten rozparcelowano, natomiast ziemię w pewnej części rozdzielono między byłych pracowników dworskich i małorolnych chłopów okolicznych wsi. Pozostałą część tego majątku oddano Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej w Jachimowicach i w niewielkiej części - Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na magazyny masowych towarów, ze względu na wykorzystanie transportu koleją wąskotorową. 6

7 III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 3.1 Zasoby przyrodnicze Urodzajność gleb zdecydowała o rozwoju w miejscowości Jachimowice przede wszystkim rolnictwa i sadownictwa. Bogata jest jednak roślinność drzewiasta i krzewiasta porastająca bujnie dolinę rzeczki przepływającej przez wieś oraz park po byłym dworze. Razem z roślinnością zielną, stanowi niepowtarzalne walory krajobrazu. Na jego wygląd wpływają również duże połacie pól uprawnych i sadów, szczególnie jabłoniowych. Z roślin dziko rosnących należy wymienić dziką różę, berberys, dereń, głóg, tarninę, kruszynę, szakłak i jarzębinę, które stanowią doskonałe siedlisko dla licznie gnieżdżących się tu ptaków śpiewających. Wiosną i latem cała dolina rozbrzmiewa śpiewem ptaków: różnych gatunków drozdów, pokrzywek, gajówek, sikor, a szczególnie słowików, które nie należą już w Polsce do ptaków licznych. Ku niezadowoleniu rolników rozmnożyły się ekspansywnie w ostatnich kilkudziesięciu latach gawrony, kawki, szpaki i kwiczoły, zjadając owoce czereśni i wiśni. Z rzadszych już ptaków należy wymienić jaskółkę brzegówkę. Sowy reprezentowane są przez pójdźkę i płomykówkę. Przeciągły i żałosny głos pójdźki: pójdź! Pójdź! Interpretowany jest przez miejscową ludność jako wzywanie kogoś na tamten świat. zawsze mówiono mi, gdy lamentuje pójdźka, ktoś umrze. Trudno temu zaprzeczać, bo przecież ludzie nie żyją wiecznie. Z rzędu gołębi żyje w tamtych okolicach trzy gatunki: towarzysząca człowiekowi sierpówka /synogarlica turecka/ truskawka, gnieżdżąca się w zaroślach oraz grzywacz największy polski gołąb. Z ptaków łownych, dzięki opiece myśliwych, rozmnożył się bażant, mniej liczna jest kuropatwa. Wspaniałym elementem łąk i mokradeł jest m.in. bocian biały. Zimą przylatują tutaj gatunki północne: gil, jemiołuszka, czeczotka, orzechówka, sowa biała, myszołów włochaty i inne. Fauna ssaków jest raczej uboga. Najliczniej występują gatunki z rzędów: owadożernych /ryjówki, kret, jeż/ i gryzoni /myszowate, szczury i wiewiórka/. Przedstawiciele drapieżnych to: łasica, tchórz, kuna domowa i lis. Można spotkać jeszcze sarnę, tępioną jednak przez kłusowników. Głównym zwierzęciem łownym jest zając, który stanowi podstawę gospodarstwa łowieckiego w tym rejonie. W pogodne i ciepłe wieczory obserwować można latające nietoperze, szczególnie gacka wielkoucha. W rzece i stawach żyją ryby, żaby, a nawet bobry i wydry. 7

8 3.2 Infrastruktura społeczna W latach 90-ych ubiegłego stulecia powstał Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Jachimowice. Korzysta on z wybudowanego w latach 90 tych ubiegłego stulecia boiska sportowego. Obecnie klub ten uczestniczy w rozgrywkach piłki nożnej klasy B, prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Przy drodze wojewódzkiej nr 758, na działce o powierzchni 0,18 ha, znajduje się parterowy budynek, którego właścicielem jest gmina Samborzec, służący mieszkańcom miejscowości Jachimowice. W części budynku mieści się świetlica wiejska, wykorzystywana przez mieszkańców na spotkania wiejskie i rekreację, służąca również klubowi sportowemu. Pozostałe pomieszczenia zajmuje sklep spożywczo- przemysłowy.. W bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy znajduje się działka o powierzchni 3,53 ha, na której części znajduje się boisko trawiaste do piłki nożnej. Duża część ww. działki wymaga zagospodarowania. Mieszkańcy wsi Jachimowice należą do parafii rzymsko katolickiej pod wezwaniem Jana Ewangelisty w Chobrzanach. 3.3 Infrastruktura techniczna Na terenie miejscowości Jachimowice funkcjonuje 54 gospodarstwa domowe. Każde gospodarstwo korzysta z sieci elektrycznej (Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. rejon energetyczny Staszów) wodociągowej (Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu ujęcie wody w miejscowości Szewce,). Ścieki z bezodpływowych zbiorników wywożone są do oczyszczalni ścieków w Samborcu. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę telekomunikacyjną (Telekomunikacja Polska S.A. Biuro Obsługi Klienta w Sandomierzu), oraz gazową (Karpacki Oddział Obrotu Gazem BOK Sandomierz). Przez teren wsi przebiega drogi: wojewódzka nr 758 Iwaniska- Klimontów- Koprzywnica- Tarnobrzeg oraz powiatowa nr 0800 T Jachimowice Skotniki. Służą one mieszkańcom wsi, umożliwiając im dojazd do swoich gospodarstw, do pobliskiego Sandomierza oraz do drogi krajowej nr 79 Warszawa- Sandomierz- Kraków- Katowice- Bytom. Umożliwiają również korzystanie z komunikacji publicznej. Droga wojewódzka nr 758 znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga gruntownej przebudowy. Odnogami od drogi wojewódzkiej są drogi gminne: nr T Jachimowice-Kolonia, nr T Jachimowice-Stara Wieś i nr T Jachimowice- Trzykosy, które służą 8

9 głównie jako dojazd do gospodarstw rolnych. Drogi te znajduje się w złym stanie technicznym wymagają gruntownego remontu. Znajdują się tu również przystanki PKS, pozwalające dotrzeć do pobliskich miejscowości, Samborca, Sandomierza, Koprzywnicy oraz Klimontowa. Zabudowa miejscowości Jachimowice ma w większości charakter zwarty, a budynki w większości są usytuowane przy drogach publicznych, w tym przeważająca część przy drodze wojewódzkiej nr 758 Iwaniska- Klimontów- Koprzywnica- Tarnobrzeg. Poniżej: układ wsi Jachimowice na mapie topograficznej gminy Samborzec 3.4 Gospodarka i rolnictwo Ze względu na urodzajne gleby, na których położona jest miejscowość większa część mieszkańców utrzymuje się z nowoczesnego sadownictwa i uprawy warzyw. Na tym terenie możliwe są uprawy wszystkich roślin warzywnych i drzew owocowych umiarkowanej strefy klimatycznej. W związku z tym na terenie wsi dominuje uprawa jabłoni, grusz, śliw, wiśni i czereśni oraz pomidorów kalafiorów, kapusty i innych warzyw. W ostatnich latach odnotowuje się systematyczne unowocześnianie sadów, infrastruktury oraz sprzętu rolniczego. Rolnicy chętnie korzystają z różnych form dofinansowania swoich gospodarstw (Sapard, SPO , PROW ). Na terenie wsi działalność gospodarczą prowadzi 6 podmiotów. Związana ona jest z prowadzeniem skupów owoców i warzyw, usługami budowlanymi, nauką jazdy, transportem, handlem artykułami spożywczo- przemysłowymi. Istnieje również grupa mieszkańców aktywnych zawodowo, pracujących we wszelkiego rodzaju sektorach poza terenem miejscowości, zwłaszcza w pobliskim Sandomierzu. Odnotowuje się również wśród mieszkańców zjawisko sezonowej emigracji zarobkowej do takich krajów jak Belgia, Niemcy, Holandia. Liczba bezrobotnych w Gminie Samborzec, w tym również wśród mieszkańców wsi Jachimowice na koniec III kwartału 2011 roku przedstawiała się następująco: Liczba bezrobotnych ogółem: 396 osób, w tym 206 kobiet Bezrobotnych z prawem do zasiłku: 14 Bezrobotnych w wieku lat: 350 Pozostających bez pracy więcej niż 12 miesięcy: 126 9

10 IV. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO. Obszarem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Jachimowice jest centrum wsi, usytuowane przy drodze wojewódzkiej nr 758, gdzie na działce o powierzchni 0,18 ha znajduje się budynek świetlicy wiejskiej. Budynek świetlicy wymaga remontu natomiast plac wokół niego odpowiedniego zagospodarowania. W bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy znajduje się działka o powierzchni 3,53 ha, na której części znajduje się boisko trawiaste do piłki nożnej. Boisko to wymaga remontu a pozostała duża część działki wymaga zagospodarowania. Obszar ten po uprzednim urządzeniu może stanowić w przyszłości miejsce wypoczynku, rekreacji dla mieszkańców Jachimowic i miejscowości sąsiednich. 10

11 V. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIEJSCOWOŚCI I REGIONU 5.1. Zgodność ze Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, w których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w Strategii Lizbońskiej. SRK nadaje priorytet działaniom, jakie podejmie rząd w latach w celu realizacji wizji Polski. Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych, wskazują na priorytety. Określają one najważniejsze obszary działań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie głównego celu SRK. Priorytetami tymi są: 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, 5. Rozwój obszarów wiejskich 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej SRK jest dokumentem ściśle horyzontalnym, który ma koordynować wszelkie działania na rzecz rozwoju i modernizacji kraju. Obszary wsparcia ze środków polityki spójności w okresie zostały w pełni odzwierciedlone w założeniach priorytetów strategicznych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, ukierunkowanych na wzmacnianie nowoczesnej gospodarki, infrastruktury, środowiska, zasobów ludzkich oraz podnoszenia jakości zarządzania w sektorze publicznym. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Jachimowice przyczyni się do realizacji celu głównego Strategii Rozwoju Kraju podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin oraz priorytetów 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz priorytetu 5. Rozwój obszarów wiejskich. 11

12 5.2 Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program jest realizowany w latach na terenie całego kraju w ramach czterech osi priorytetowych. Będzie on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Osie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie: Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, działania: - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - Ułatwianie startu młodym rolnikom - Renty strukturalne - Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów - Modernizacja gospodarstw rolnych - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych - Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - Działania informacyjne i promocyjne - Grupy producentów rolnych Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, działania: -Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) - Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) - Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działania: 12

13 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Odnowa i rozwój wsi Oś 4 LEADER działania: - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wdrażanie projektów współpracy - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Cele i zadania Planu Odnowy Miejscowości Jachimowice wpisują się przede wszystkim w Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi oraz Oś 4: Leader, działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007r. 5.3 Zgodność ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 Wizja jest jednoznaczna: sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego. Działania wynikające ze Strategii zmierzają do : - poprawy wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, - ograniczenia tendencji do siedzącego trybu życia, - zmniejszenia liczby osób z nadwagą i otyłością, - zmniejszenia zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne, - poprawy wskaźników zdrowotności społeczeństwa, - zmniejszenia liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży, - wykształcenia w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, - zwiększenia udziału obywateli w zajęciach rekreacji ruchowej, 13

14 - zwiększenia możliwości uprawiania sportu i rekreacji fizycznej osobom niepełnosprawnym. Cel strategiczny Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 Aktywne i sprawne społeczeństwo Priorytety: 1. Priorytet 1: Popularyzacja sportu dla wszystkich 1.1.Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży 1.2.Aktywność fizyczna społeczeństwa 2. Priorytet 2: Wzrost poziomu wyników sportowych 2.1. Sport kwalifikowany 2.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe 2.3. Nauka i medycyna w sporcie 3. Priorytet 3: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 3.1. Sport w gospodarce narodowej 3.2. Infrastruktura sportowa Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Jachimowice przyczyni się do realizacji celu strategicznego Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 Aktywne i sprawne społeczeństwo oraz priorytetów 1. Popularyzacja sportu dla wszystkich i priorytetu 3. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Sport może kształtować postawy obywatelskie i przeciwdziałać patologiom społecznym, takim jak chuligaństwo, narkomania, alkoholizm. Aktywność ruchowa, rywalizacja sportowa pozytywnie wpływa na budowanie prawidłowych więzi i zachowań społecznych. Źródło: Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa, styczeń 2007r. 5.4 Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego została przyjęta uchwałą Nr XIV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2000r. Strategia stanowi całościową koncepcje rozwoju województwa świętokrzyskiego w kilkunastoletnim horyzoncie czasowym. W 2006 r. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego została zaktualizowana i wydłużono horyzont czasowy jej obowiązania do roku

15 Nadrzędną funkcją strategii rozwoju regionu, misją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, jest: Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców województwa Świętokrzyskiego, a jej cel generalny sformułowano następująco: Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego przedstawia następujące cele warunkujące i priorytety: Cel 1: Przyśpieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa Priorytet 1: Tworzenie otoczenia przyjaznego dla powstawania i rozwoju nowoczesnego biznesu, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Priorytet 2: Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Priorytet 3: Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce Priorytet 4: Kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji wyższego rzędu w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym oraz racjonalnego rozwoju miast i centrów gmin województwa Cel 2: Rozwoju zasobów ludzkich Priorytet 1: Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy Priorytet 2: Rozwój potencjału kadrowego nauki i sektora badawczo rozwojowego Priorytet 3: Rozwój form kształcenia ustawicznego Priorytet 4: Aktywna polityka rynku pracy Priorytet 5: Zintegrowana polityka społeczna Priorytet 6: Społeczeństwo obywatelskie Cel 3: Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury Priorytet 1: Tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji Priorytet 2: Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Priorytet 3: Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemów ekologicznych Cel 4: Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa Priorytet 1: Instytucjonalne przygotowanie województwa do realizacji polityki rozwoju regionalnego Priorytet 2: Wzmocnienie kadr administracji regionalnej i lokalnej Priorytet 3: Rozszerzenie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi Priorytet 4: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych Priorytet 5: Marketing regionalny 15

16 Cel 5: Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej Priorytet 1: Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej Priorytet 2: Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu Priorytet 3: Rozwój systemów informatycznych szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz regionalnej zintegrowanej platformy usług elektronicznych Priorytet 4: Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska Priorytet 5: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Priorytet 6: Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika warunkującego wzrost mobilności zasobów ludzkich i racjonalnego kształtowania ośrodków osadniczych Cel 6: Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Priorytet 1: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umożliwiający przechodzenie ludności wiejskiej do zwodów pozarolniczych Priorytet 2: Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i przetwórstwa rolno spożywczego Priorytet 3: Rozbudowa otoczenia instytucjonalnego rynku rolnego. Zadania Planu Odnowy Miejscowości Jachimowice w dużej mierze są zgodne z misją, celami warunkującymi i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce, 2006r. 5.5 Zgodność z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata Celem generalnym przyświecającym realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata jest: Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. Zrealizowanie celu generalnego Programu nastąpi poprzez realizację sześciu celów szczegółowych: Cel 1. Podniesienie poziomu konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększanie zdolności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych; Cel 2. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań między sektorem B+R a gospodarką; Cel 3. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu i jego połączeń z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi; 16

17 Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa; Cel 5. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów dziedzictwa kulturowego; Cel 6. Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin. Zadania Planu Odnowy Miejscowości Jachimowice wpisują się w następujące cele szczegółowe i osie priorytetowe Programu: Cel 3. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu i jego połączeń z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi; Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Istotną barierą dla budowy nowoczesnej, konkurencyjnej regionalnej gospodarki jest niewystarczające wyposażenie regionu w sprawne systemy komunikacyjne. Wzmocnienie systemu komunikacyjnego w RPOWŚ dotyczyć będzie m.in. inwestycji na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, tworzących spójny układ z siecią dróg krajowych i ekspresowych, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cel 5. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów dziedzictwa kulturowego; Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Podniesienie konkurencyjności danego regionu odbywa się m. in. poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług sfery publicznej, tj. ochrony zdrowia, edukacji, dóbr kultury, zróżnicowanych możliwości wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego. Poprawa dostępu do tych usług ma duży wpływ na wzrost atrakcyjności życia w regionie, a co się z tym wiąże, pozwoli na zahamowanie odpływu ludzi młodych, szczególnie z wyższym wykształceniem, poza województwo. Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce, 2007r Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego został przyjęty uchwałą nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. Dokument zakłada, że w województwie świętokrzyskim konieczne jest 17

18 przystosowanie istniejącej struktury osadniczej i obszarów o różnych funkcjach do wymagań, które wynikają z: wielostronnej poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, zachowania trwałości walorów przyrodniczych i kulturowych, tworzenia warunków dla efektywnego ekonomicznie rozwoju i wzrostu atrakcyjności województwa dla potencjalnych inwestorów. Dokument wskazuje na konieczność likwidacji problemów i barier przestrzennych, kumulujących się na obszarach o najsłabszych warunkach zagospodarowania. Podstawą tych działań ma być konstytucyjna zasada trwałego, zrównoważonego rozwoju oznaczająca tak rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje zespolenie działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu stworzenia możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności lub obywateli zarówno współcześnie żyjących, jak i przyszłych pokoleń. Cele warunkujące realizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego: 1. Otwarcie województwa na integrację z UE pokonywanie barier integracyjnych w zagospodarowaniu przestrzennym, 2. Efektywne wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju tworzenie systemu ośrodków, obszarów i pasm aktywności społeczno gospodarczej, 3. Tworzenie warunków do poprawy jakości życia i zaspokajania potrzeb społecznych podnoszenie standardu cywilizacyjnego, 4. Aktywna ochrona wartości i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego województwa, 5. Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i udostępnienie ich społeczeństwu wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla integracji i promocji regionu, 6. Rekonstrukcja bazy ekonomicznej województwa i tworzenie warunków do wzrostu innowacyjności we wszystkich sektorach gospodarki, 7. Podnoszenie obronności i bezpieczeństwa społecznego regionu. Zadania Planu Odnowy Miejscowości Jachimowice w dużej mierze są zgodne z celami warunkującymi realizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. 18

19 Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego- Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2002 r Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania pn. Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalna Strategia Rozwoju opiera się na trzech celach ogólnych, które określają sposób realizacji wizji. Cel ogólny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Cel ogólny 2 Wspieranie inicjatyw ekologicznych podstawą do zachowania i poprawy stanu posiadanych zasobów. Cel ogólny 3 Rozwój turystyki oraz aktywowanie dbałości o tradycje poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego terenu. Cele szczegółowe LSR. Cele szczegółowe określają realizacje celów ogólnych w krótszym horyzoncie czasowym. Cele szczegółowe zdefiniowane przez Stowarzyszenie LGD: Cel szczegółowy 1.1. Rozwój produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolniczego. Cel szczegółowy 1.2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Cel szczegółowy 2.1. Dbałość o środowisko rozwój rolnictwa ekologicznego i alternatywnych źródeł energii. Cel szczegółowy 3.1. Promocja walorów turystycznych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Cel szczegółowy 3.2. Rozwój usług turystycznych, sportu i rekreacji oraz poprawa stanu infrastruktury turystycznej. Cel szczegółowy 3.3. Dbanie o wielowiekowe tradycje oraz szerzenie aktywności lokalnej. Plan odnowy miejscowości Jachimowice wpisuje się w powyższa Lokalną Strategią Rozwoju i jej cele ogólne i szczegółowe. 19

20 Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania pn. Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 5.8. Strategia Rozwoju Gminy Samborzec na lata Strategia Rozwoju Gminy Samborzec na lata została przyjęta uchwałą Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 w dniu 22 kwietnia 2008 roku. Realizacji Strategii Gminy Samborzec przyświecają następujące zasady: - wykorzystanie zasobów wewnętrznych i środków zewnętrznych (głównie Unii Europejskiej w okresie ) dla rozbudowy infrastruktury technicznej; - dążenie do dalszej specjalizacji i unowocześniania lokalnej produkcji sadowniczej (np. produkcja zintegrowana) oraz wspieranie lokalnego przetwórstwa, - zwiększenie dochodów mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju agroturystyki, - dążenie do poprawy stanu infrastruktury społecznej i poprawy jakości życia mieszkańców. Powyższa misja pozwoli na kontrolę podejmowanych działań przez całą wspólnotę, ale przede wszystkim jej szeroki charakter pozwala na ambitne podejmowanie wyzwań sformułowanych w wizji. Podkreśla, iż sprawą pierwszorzędną nie jest jedynie wzrost gospodarczy, jednocześnie wskazuje na walory, jakie ma godne życie mieszkańców gminy. Cele strategiczne i projekty Cele strategiczne wynikają z uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych i społecznych gminy oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Są także odpowiedzią na zidentyfikowane podczas konsultacji potrzeby społeczności lokalnej. Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców Cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Samborzec: Zadania: 1. Budowa kanalizacji w Gminie Samborzec (w tym w szczególności na terenach atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie) na bazie wspólnych działań z innymi samorządami w ramach Funduszu Spójności oraz realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości wód. 2. Budowa i przebudowa dróg gminnych. 3. Udostępnienie i uzbrojenie terenów pod inwestycje jako zadanie priorytetowe: dla przyciągnięcia potencjalnych inwestorów strategicznych 4. Kompleksowe uzbrojenie terenów atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie. 20

21 5. Realizacja projektów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej, ze wsparciem z funduszy UE. 6. Realizacja projektów związanych z wymianą i utylizacją materiałów zawierających azbest oraz zapewnienie właściwej gospodarki materiałami niebezpiecznymi dla środowiska naturalnego (np. opakowania po środkach ochrony roślin). 7. Zorganizowanie w przyszłości gminnego systemu zbiórki surowców wtórnych u źródła oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych ( PET, szkło, papier, baterie). 8. Poprawa infrastruktury zabezpieczającej przed powodzią. 9. Rozwój sieci teleinformatycznej, w szczególności zapewnienie mieszkańcom Gminy Samborzec dostępu do Internetu drogą radiową (jako najbardziej uzasadniony ekonomicznie wariant) oraz stworzenie w przyszłości lokalnych punktów dostępu do Internetu (np. Lokalne Centra Informacji, kawiarenki internetowe w świetlicach wiejskich). 10. Modernizacja, remonty oraz poprawa wyposażenia szkół na terenie gminy Samborzec m.in. budowa boisk wielofunkcyjnych. 11. Zagospodarowanie terenów wokół obiektów oświatowych ( budowa boisk, parkingów, zakładanie terenów zielonych) przy optymalnym wykorzystaniu środków unijnych np. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie Odnowa wsi oraz rozwój dziedzictwa kulturowego ) 12. Unowocześnienie i poprawa wyposażenia bibliotek. 13. Doposażenie funkcjonujących na terenie gminy świetlic wiejskich np. w urządzenia sportowe, materiały edukacyjne. 14. Tworzenie centrów informacyjno-edukacyjnych na bazie istniejących bibliotek 15. Tworzenie centrów tradycji i kultury np. stworzenie muzeum rozwoju sadownictwa. 16. Podniesienie jakości usług medycznych oraz rozwój i unowocześnienie wyposażenia ośrodka zdrowia. 17. Opracowanie koncepcji wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych (np. wiatr, energia słoneczna) 18. Modernizacja i doposażenie budynku Urzędu Gminy w Samborcu. 19. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów administracyjnych (rozbudowa parkingu oraz utworzenie małych obszarów zielonych) uczestnictwo w programie Odnowa Centrum Wsi 20. Dbałość o maszyny i urządzenia świadczące usługi komunalne (np. odśnieżanie) 21

22 21. Docelowo budowa chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych w najbardziej ruchliwych miejscach Gminy Samborzec. 22. Modernizacja budynków remiz strażackich oraz adaptacja ich pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne. 23. Utworzenie Ośrodka Centrum Aktywizacji Osób Starszych. Cel operacyjny 2: Odnowa i rozwój wsi Zadania: 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrach wsi (małe tereny zielone, mała infrastruktura turystyczna (np. miejsca parkingowe) przy obiektach historycznych i atrakcyjnych turystycznie, mini place zabaw i otwarte wiejskie tereny rekreacyjne) 2. Modernizacja na terenie Gminy Samborzec obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno kulturalnym (zadania priorytetowe: poprawa stanu istniejących świetlic wiejskich oraz ich otoczenia, stworzenie izb tradycji, dawnych zawodów np. kowalstwa) 3. Zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich (np. budowa miejsc parkingowych oraz tworzenie miejsc zieleni) 4. Dostosowanie głównych obiektów użyteczności publicznej np. budynku Urzędu Gminy w Samborcu do potrzeb niepełnosprawnych 5. Modernizacja i doposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze rekreacyjno-sportowym (zadania priorytetowe: budowa wiejskich wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz tworzenie otwartych mini terenów rekreacyjno-sportowych m.in. wraz z placami zabaw) 6. Budowa małej infrastruktury turystyczno-promocyjnej na terenie Gminy Samborzec np. tablice informacyjne, zatoczki rowerowe z ławeczkami dla turystów korzystających z Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego. 7. Odnawianie lub konserwacja, obiektów zabytkowych i obiektów architektury sakralnej oraz ich otoczenia. 8. Remont i konserwacja lokalnych pomników historii, miejsc pamięci oraz zagospodarowanie terenów przyległych - utwardzenie terenu, nasadzenia zieleni, tablice informacyjne. 10. Docelowo wytyczenie, oznakowanie oraz wyposażenie w małą infrastrukturę edukacyjnych ścieżek edukacyjno-ekologicznych na terenie Gminy Samborzec. 22

23 Cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczności lokalnej Zadania: 1. Opracowanie w przyszłości Gminnej Strategii Rozwoju Zasobów Ludzkich prezentującej możliwości rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Samborzec przy wsparciu funduszy unijnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania. 2. Budowanie kapitału aktywnych grup lokalnych np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych - przygotowanie i wyposażenie miejsc spotkań, - opracowanie programu działania i harmonogramu spotkań 3. Stworzenie Gminnego Centrum Informacjno-Promocyjnego w Samborcu. 4. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 5. Wypracowanie systemu wspierania (partycypacji) dostępu dzieci i młodzieży do dóbr kultury, sportu i rekreacji poza gminą (transport do takich atrakcji jak np. Park Jurajski w Bałtowie) 6. Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności edukacji zdrowotnej i profilaktyki organizacja konkursów artystycznych, sponsorowanie nagród prze Urząd Gminy w Samborcu. 7. Tworzenie międzypokoleniowego zespołu artystycznego 8. Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży np. poprzez klub sportowy LZS Samborzec. 9. Integracja krajowa i międzynarodowa, w szczególności promocja Gminy Samborzec poprzez nawiązanie kontaktów z gminami partnerskimi z innych krajów UE i dofinansowanie kosztów tych kontaktów z funduszy UE Organizacja systemu edukacji przedszkolnej na bazie alternatywnych form nauczania, z wykorzystaniem dofinansowania ze środków unijnych. 11. Organizowanie cyklicznych imprez sportowych propagujących sport masowy (np. turniej piłki nożnej, siatkowej, biegi przełajowe o Puchar Wójta i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Samborcu) 12. Organizacja imprez, spotkań weekendowych w sołectwach propagujących zdrowy styl życia. 13. Uaktywnienie osób starszych po przez utworzenie Ośrodka Centrum Aktywizacji Osób Starszych Cel strategiczny 2: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie Gminy Samborzec 23

24 Cel operacyjny 1: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości Zadania: 1. Cykliczne szkolenia rolników i przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych , w szczególności z zakresu: - inwestycji w gospodarstwach rolnych - rent strukturalnych - gospodarstw niskotowarowych - zalesiania - produkcji ekologicznej - premii dla tzw. młodych rolników - dofinansowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 2. Opracowanie analizy rynku lokalnego i regionalnego pod kątem zapotrzebowania na miejscowe produkty i usługi 3. Szkolenia zawodowe rolników (m.in. w zakresie dywersyfikacji dochodów, produkcji zintegrowanej oraz dobrej praktyki rolniczej) 4. Szkolenia w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup producenckich na terenie Gminy Samborzec 5. Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej Mój pomysł na biznes 6. Szkolenia i warsztaty dla młodzieży szkolnej ABC przedsiębiorczości 7. Wspieranie szkoleń i poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia na terenie Gminy Samborzec 8. Organizacja szczegółowych kursów i warsztatów tematycznych (księgowość, podstawy prawa, marketing) dla mieszkańców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej 9. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy przedsiębiorstw lokalnych w ramach przyjętych kierunków rozwoju Gminy Samborzec, np. promocji turystyki, rozwoju pozarolniczego sektora usług itd. 10. Opracowanie oferty terenów przeznaczonych pod potencjalne lokalne inwestycje gospodarcze Cel operacyjny 2: Różnicowanie działalności gospodarczej Zadania: 24

25 1. Szkolenia i warsztaty w zakresie organizacji i prowadzenia działalności usługowej 2. Szkolenia i warsztaty w zakresie pisania projektów i pozyskiwania funduszy unijnych 3. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa np. naprawy, atestowanie opryskiwaczy, przeglądy techniczne pojazdów i maszyn rolniczych itd. 4. Szkolenia i warsztaty w zakresie robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych 5. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług transportowych 6. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług komunalnych 7. Szkolenia i warsztaty dotyczące zasad certyfikacji lokalnych ekologicznych produktów rolnych 8. Szkolenia i warsztaty w zakresie rzemiosła i rękodzielnictwa 9. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług związanych z agroturystyką i rekreacją np. pozyskiwanie środków unijnych, zasady kategoryzacji obiektów agroturystycznych, rozliczanie podatkowe itd. 10. Szkolenia i warsztaty w zakresie wytwarzania energii odnawialnej np. uprawy wierzby energetycznej, lokalna produkcja brykietu. 11. Szkolenia i warsztaty w zakresie małego przetwórstwa produktów rolnych wspieranego z funduszy unijnych np. kiszenia i pakowania w małe hermetyczne torebki foliowe lokalnych ogórków. 12. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług związanych z magazynowaniem lub przechowywaniem towarów 13. Szkolenia zawodowe z obszaru rachunkowości, doradztwa, podstaw informatyki dla lokalnych przedsiębiorców z terenu Gminy Samborzec Cel operacyjny 3: Promocja gospodarcza, inwestycyjna i turystyczna Gminy Samborzec Zadania: 1. Opracowanie Strategii Promocji i Rozwoju Turystyki dla Gminy Samborzec 2. Opracowanie i wydanie informatora dotyczącego lokalnej przedsiębiorczości na terenie Gminy Samborzec 3. Udział w targach, festynach i wystawach regionalnych, krajowych oraz, jeśli możliwe będzie uzyskanie dofinansowanie z funduszy UE, także zagranicznych. 4. Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych 5. Opracowanie i wdrożenie systemu współpracy z lokalnymi mediami 25

26 6. Opracowanie i wydanie map, folderów i przewodników po Gminie Samborzec i okolicy 7. Opracowanie i lokalizacja, docelowo w każdym sołectwie, tablic informacyjnych dotyczących zasobów kulturowych. 8. Cykliczna, rokroczna organizacja Święta Gminy promującego Gminę Samborzec w skali regionu i kraju Święto Kwitnącej Jabłoni 9. Rozbudowa i oznakowanie szlaków oraz atrakcji kulturowych i turystycznych Cel strategiczny 3: Rozwój rekreacji i turystyki Cel operacyjny 1: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych Zadania: 1. Budowa i rozbudowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Samborzec: parkingi, ławki, mini tereny zielone. 2. Tworzenie miejsc noclegowych w gospodarstwach rolnych, wspieranie lokalnej oferty agroturystycznej oraz stworzenie młodzieżowej bazy turystycznej. 3. Wspieranie organizacji małych i sezonowych punktów gastronomicznych 4. Budowa ciągów pieszo rowerowych przy głównych drogach gminnych 5. Wytyczanie i oznakowanie szlaków rowerowych (np. łączących się z atrakcjami w gminach sąsiednich: Koprzywnica, Iwaniska itd.) 6. Organizacja usług turystycznych kuligi, przejazdy saniami lub bryczkami, jazda konna 7. Sprzedaż lokalnych produktów gastronomicznych bezpośrednio z gospodarstw rolnych 8. Przygotowanie ofert edukacji przyrodniczej w miejscowych gospodarstwach rolnych np. zielone szkoły, plenery malarskie 9. Organizacja otwartych imprez kulturalnych i sportowych o wymiarze lokalnym (odpusty, dożynki) 10. Przygotowanie oferty pobytu połączonego z rehabilitacją dla osób niepełnosprawnych np. hipoterapia 11. Szkolenia w zakresie turystyki, agroturystyki, i świadczenia usług turystycznych 12. Opracowanie projektów lokalizacji i zagospodarowania miejsc wypoczynku sobotnio niedzielnego na terenie Gminy Samborzec. 26

27 Cel operacyjny 2: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Zadania: 1. Prezentacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Samborzec 2. Odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury Sakralnej, miejsc pamięci 3. Modernizacja i adaptacja na potrzeby edukacyjne obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycyjnych zawodów 4. Opracowanie gminnych materiałów dydaktycznych dotyczących tradycji i kultury lokalnej 5. Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego 6. Propagowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego (zadania priorytetowe: odtworzenie dawnych zwyczajów i obrzędów, stroju oraz historii terenu Gminy Samborzec) 7. Wytyczenie i oznakowanie mini szlaków turystycznych występujących na terenie Gminy Samborzec Źródło: Plan Odnowy Miejscowości Jachimowice wpisuje się całkowicie w Strategię Rozwoju Gminy Samborzec na lata Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Samborzec na lata , Rada Gminy Samborzec, Samborzec, 2008 r. 5.9 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec na lata Misja gminy: Zapewnienie mieszkańcom gminy Samborzec warunków sprzyjających osobistemu rozwojowi oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych Wizja gminy: Gmina Samborzec w 2012 roku jest z bardzo dobrymi drogami i rozwiązaniami komunikacyjnymi, gdzie bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Gmina Samborzec 27

28 słynie z ośrodków turystycznych ( zagospodarowanie jezior, ścieżki rowerowe, jazda konna ). Wspaniale prowadzone gospodarstwa dają wysokie zarobki i możliwość ich rozwoju zarówno w kierunku materialnym jak i kulturowym. Nowoczesne bogate gospodarstwa kultywują tradycje naszych ojców i są z tego dumni, dbają o tożsamość narodową i zachowanie tradycji i historii wiedząc że naród bez tych wartości ginie. Szkoły i przedszkola dobrze wyposażone uczą na wysokim poziomie. Zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy poprzez utworzenie giełdy owocowo-warzywnej która umożliwi zbyt towarów wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych. Rozwój gospodarki w gminie przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia. Cele strategiczne: Cel strategiczny 1: Systematyczna analiza istniejących problemów społecznych. Cel strategiczny 2: Wsparcie rodzin z dziećmi a w szczególności zapobieganie patologiom w rodzinie. Cel strategiczny 3: Budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa m.in. z uwagi na brak pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji i przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie. Cel strategiczny 4: Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych niepełnosprawnych, zapewniającego im właściwą opiekę. Cel strategiczny 5: Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy. Cel strategiczny 6: Podniesienie poziomu integracji społecznej, wzmocnienie więzi społecznej i rozwoju aktywności społecznej mieszkańców Cel strategiczny 7: Poprawa dostępu do usług medycznych, rehabilitacyjnych, specjalistycznych, opiekuńczych, podniesienie świadomości prozdrowotnej Cel strategiczny 8: Zwiększenie atrakcyjności oferty spędzenia czasu wolnego dzieci, młodzieży dorosłych i osób starszych. 28

29 Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Jachimowice jest zgodna z misją gminy Samborzec, przyczyni się do spełnienia wizji gminy oraz realizacji niektórych celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec na lata Źródło: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec na lata , Rada Gminy Samborzec, Samborzec, 2008 r., aktualizacja 2012 r Podsumowanie Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Jachimowice ma na celu poprawę życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i gospodarczej obszaru wsi, a także wyrównanie dysproporcji pomiędzy społecznością wsi i miast w ramach polityki zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów i co najważniejsze podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców, rozwój turystyczny i kształtowanie tożsamości lokalnej. Plan Odnowy Miejscowości Jachimowice jest zgodny z krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi dokumentami strategicznymi. 29

30 VI. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI JACHIMOWICE (analiza SWOT) Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Technika analityczna SWOT posłużyła na posegregowaniu posiadanych informacji o miejscowości Jachimowice na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę miejscowości, W (Weaknesses) słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę miejscowości, O (Opportunities) szanse: wszystko to, co stwarza dla miejscowości szansę korzystnej zmiany, rozwoju, T (Threats) zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla miejscowości niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej lub utrzymania obecnych negatywnych tendencji. Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego i zawierają ocenę potencjału miejscowości Jachimowice. Natomiast dwa ostatnie odnoszą się do środowiska zewnętrznego na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE MOCNE STRONY 1. rozwinięta produkcja rolna zwłaszcza sadowniczo-warzywna, 2. gleby dobrej klasy, 3. konkurencyjne ceny płodów rolnych, 4. brak zakładów produkcyjnych zanieczyszczających środowisko, 5. miejscowość posiada sieci wodociągową, 6. istniejące sieci telefoniczna przewodowa, gazowa i energetyczna, 7. budynek świetlicy wiejskiej usytuowany w centrum wsi, 8. położenie na uboczu aglomeracji miejskich, 9. wzrost zaangażowania mieszkańców w poprawę wizerunku wsi, 10. atrakcyjne turystycznie położenie, dogodne dla rozwoju agroturystyki. 30

Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015

Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015 Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015 Samborzec 2007 1 Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. Diagnoza stanu gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/155/12 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XXVII/155/12 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz UCHWAŁA NR XXVII/155/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego

Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 Biuro Szkoleniowo-Doradcze KREATOR Łojewo 49A, 88-101 Inowrocław zenon.lewandowski@onet.pl, tel. 600 88 02 88 Spis treści Część I STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANIN GMINA STAROGARD GDAŃSKI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANIN GMINA STAROGARD GDAŃSKI Załącznik do Uchwały nr VII/69/2011 Rady Gminy Starogard Gdański PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANIN GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Janin Spis treści WSTĘP 3 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI JANIN...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2007 2013 Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna siedziba wg KRS ul. Wawrzyniaka 10, 60-505 Poznań siedziba Biura, ul. Polska 14, 60 595

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2020 PROJEKT 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 PLAN ODNOWY MIIEJJSCOWOŚCII CZUBAJOWIZNA w llattach 2013--2020 Czubajowizna, maj 2013 roku 1 WSTĘP Odnowa wsi, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo