Katarzyna Gędek Elwira Gromek. Jak założyć spółdzielnię socjalną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katarzyna Gędek Elwira Gromek. Jak założyć spółdzielnię socjalną"

Transkrypt

1 Katarzyna Gędek Elwira Gromek Jak założyć spółdzielnię socjalną Koalicja Powrót do wolności Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Warszawa 2007

2 Koalicja Powrót do wolności Jak założyć spółdzielnię socjalną Autorki: Katarzyna Gędek, Elwira Gromek Korekta językowa: Paweł Zalewski Redakcja: Krzysztof Pawłowski Skład: Tomasz Gajek Projekt okładki i rysunki: Tomasz Januszewski Dziękujemy Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi za zgodę na opublikowanie wzorów dokumentów do niniejszej publikacji. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Wydawnictwo sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2007 ISBN

3 Spis Treści Dlaczego spółdzielnia socjalna? 4 Spółdzielnia a spółdzielnia socjalna pojęcie i cele 5 Zasady spółdzielni socjalnej 8 Założyciele spółdzielni socjalnej 9 Członkowie spółdzielni socjalnej 11 Dofinansowanie spółdzielni socjalnych 12 Zakładanie spółdzielni socjalnej w pięciu krokach. 15 Działalność spółdzielni 22 Praca na rzecz spółdzielni 23 Łączenie i podział spółdzielni 24 Likwidacja spółdzielni 25 Plusy i minusy spółdzielni socjalnej 26 Podstawowe akty prawne związane z tworzeniem 28 i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnej: Strony WWW, na których można poszerzyć swoją wiedzę 29 o spółdzielniach socjalnych: Wykaz ośrodków wsparcia spółdzielni socjalnych 30 Dokumenty potrzebne do założenia i rejestracji 32 spółdzielni socjalnej Przykładowy statut spółdzielni socjalnej 37

4 Dlaczego Spółdzielnia Socjalna? Spółdzielnie socjalne są atrakcyjną formą działalności gospodarczej dla osób, które mają duże problemy ze znalezieniem pracy. Czym są spółdzielnie socjalne i skąd biorą swój początek? Spółdzielnie socjalne są jednym z rodzajów tzw. przedsiębiorstw społecznych. Inne przedsiębiorstwa za główny cel swojej działalności mają pomnażanie zysku. Natomiast przedsiębiorstwa społeczne dbają o to, by poprzez swoją działalność aktywizować osoby, które nie mogą znaleźć miejsca na rynku pracy. Włączają grupy osób, które mają problemy ze znalezieniem pracy w pewne przedsięwzięcia, które mają tym osobom przywrócić wiarę w swoje możliwości i co najważniejsze przywrócić aktywność życiową. Pomagają odnaleźć swoje miejsce w nowych warunkach. Pomagają odbudować więzi społeczne. Przedsiębiorstwa społeczne z uwagi na cel, jaki sobie stawiają, są traktowane ulgowo przez państwo. Wobec przedsiębiorstw społecznych stosowane są uproszczenia procedur i przyznawane są ulgi w obowiązkowych świadczeniach na rzecz budżetu państwa. Dlaczego spółdzielnie socjalne są atrakcyjną formą działalności? Są one traktowane ulgowo w urzędach, mają pewne przywileje w porównaniu ze zwykłymi przedsiębiorstwami. Ich założyciele i członkowie mogą liczyć na pewne ulgi oraz ułatwienia, stosowane wobec nich podczas rejestracji spółdzielni, jak również w toku jej działalności. 4

5 Spółdzielnia a spółdzielnia socjalna pojęcie i cele Międzynarodowy Związek Spółdzielczy definiuje spółdzielnię jako: Autonomiczne stowarzyszenie osób dobrowolnie zjednoczonych w celu zaspokojenia swoich wspólnych potrzeb oraz aspiracji gospodarczych, społecznych i kulturalnych poprzez stanowiące wspólną własność i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo Czym jest spółdzielnia? Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem, działającym wśród innych przedsiębiorstw na rynku usług czy produkcji. Jest zrzeszeniem ludzi, którzy dobrowolnie, czyli z własnej, nieprzymuszonej woli, postanawiają się zorganizować i utworzyć spółdzielnię. Jest samodzielną organizacją, o której losach decydują sami jej członkowie. Do momentu, gdy spółdzielnia działa zgodnie z literą prawa, o wszystkim co wiążę się z jej działalnością, decydują jej członkowie. Skąd spółdzielnia ma pieniądze na rozpoczęcie działalności? Majątek spółdzielni stanowi wspólną własność członków. Każdy członek spółdzielni wnosi wkład czyli to, co każdy członek przekazuje na własność dla spółdzielni, by była ona zabezpieczona finansowo. Takim wkładem może być zarówno nieruchomość (np. działka, dom),jak i ruchomość (np. auto, rower, biurko). To, jaki wkład będzie wnosić każdy członek i jaka jest wartość materialna tego wkładu, musi zostać jasno określone w statucie spółdzielni

6 Kto decyduje w sprawach spółdzielni? Decyzje w sprawach spółdzielni podejmowane są metodami demokratycznymi, tak aby każdy z członków miał możliwość wypowiedzenia się i współdecydowania. Wszystkie ważniejsze decyzje powinny być dyskutowane w gronie jej członków. Każdy z członków ma uprawnienie do współrządzenia. Spółdzielnia jest wspólnym przedsiębiorstwem wszystkich członków i każdy z nich ma prawo wglądu w jej działalność oraz może decydować w kwestiach dotyczących jej losu. W jakim celu zakłada się spółdzielnię? Celem numer jeden jest stworzenie miejsc pracy oraz możności zarabiania i zaspokajania podstawowych potrzeb. W spełnieniu tych zamierzeń ma być pomocna właśnie spółdzielnia socjalna. Należy mieć świadomość, iż nie od razu wszystkie oczekiwania zostaną zrealizowane, aczkolwiek zaspokojenie jednego z nich daje już satysfakcję i rodzi nadzieję na kolejne sukcesy. Celem spółdzielni jest również pomoc w zdobyciu pewnego doświadczenia zawodowego, które daje szanse na usamodzielnienie się i podjęcie pracy na otwartym rynku pracy. Co o spółdzielni mówią przepisy prawa? Art. 1. ustawy Prawo spółdzielcze w 1. definiuje spółdzielnię jako dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. W 2. dookreśla, że może ona prowadzić działalność oświatowo kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Ustawa Prawo Spółdzielcze reguluje wszystkie kwestie związane z działalnością różnego rodzaju spółdzielni. Będziemy się do niej odwoływać. Dlaczego najpierw omawiamy zwykłą spółdzielnię? Spółdzielnia socjalna, jako taka stanowi rodzaj spółdzielni. Do momentu uchwalenia przez Sejm Ustawy o spółdzielniach socjalnych, to właśnie ustawa Prawo spółdzielcze wraz z innymi aktami stanowiły podstawę do zakładania spółdzielni socjalnej. Ustawa o spółdzielniach socjalnych nie definiuje, czym jest taka spółdzielnia. Natomiast przepisy tej ustawy, odsyłają do ustawy Prawo spółdzielcze i użytej tam definicji spółdzielni, która znajduje zastosowanie również do pojęcia spółdzielni socjalnej.

7 Jakie zadania stoją przed spółdzielnią socjalną? Głównym przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Zadaniem spółdzielni socjalnej jest także społeczna i zawodowa integracja członków ze środowiskiem, w którym spółdzielnia funkcjonuje. Jej członkowie mają podjąć starania, by odnaleźć się w swoim otoczeniu, jako pracownicy, ale także jako zwykli mieszkańcy. Z drugiej zaś strony otoczenie winno im tą możliwość stworzyć. Członkowie spółdzielni mają się poczuć pełnoprawnym i równie ważnym członkiem społeczności lokalnej, co inni obywatele. Spółdzielnia może prowadzić działalność oświatowo kulturalną i społecznie użyteczną. Może stawiać sobie za cel rozwój kulturalny swoich członków, jak również podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.. Może ona także zachęcić do działania społeczność lokalną, czyli naszych sąsiadów, znajomych. Poprzez działalność w spółdzielni jej członkowie mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności na różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach czy kursach, uczyć się, jak organizować imprezy kulturalne, chociażby takie jak wystawy rękodzieła czy koncerty. Możliwości jest ogromnie dużo i sposób, w jaki spółdzielnia będzie realizować swoje cele zależy jedynie od inwencji jej członków. Mogą sami pracować nad jakimś projektem, ale mogą także włączać w swoją działalność osoby spoza spółdzielni. Stwarza to niepowtarzalną okazję integracji i współdziałania z mieszkańcami terenu, na którym mieści się spółdzielnia. 7

8 Zasady spółdzielni socjalnej I zasada: dobrowolnego i otwartego członkostwa członkiem spółdzielni można zostać jedynie z własnej woli. Do spółdzielni może przystąpić każdy bez ze względu na płeć, rasę, przekonania polityczne czy religijne. II zasada: demokratycznej kontroli członkowskiej każdy z członków jest w równej mierze uprawniony do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących spółdzielni. III zasada: ekonomicznego uczestnictwa członków każdy z założycieli czy członków jest zobowiązany do wniesienia wkładu finansowego. IV zasada: autonomii spółdzielnia jest niezależnym podmiotem, który poprzez swoich członków decyduje o swojej działalności. V zasada: kształcenia, szkolenia i informacji spółdzielnia stara się zapewnić swoim członkom możliwość dokształcania się, jak i doszkalania. Poprzez te działania dba o rozwój zawodowy członków i całej spółdzielni. VI zasada: współpracy pomiędzy spółdzielniami spółdzielnia, aby podnieść efektywność swej działalności i umocnić ruch spółdzielczy, może podejmować współpracę z innymi spółdzielniami. VII zasada: troski o społeczność lokalną spółdzielnia szczególną wagę przywiązuje do rozwoju społeczności, w której działa. 8

9 Założyciele spółdzielni socjalnej Kto może założyć spółdzielnię socjalną? a) osoby bezrobotne: - posiadające polskie obywatelstwo, - nie posiadające polskiego obywatelstwa (cudzoziemcy), ale posiadający: - obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, - status uchodźcy, - zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. b) osoby bezdomne c) osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego d) osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej e) osoby chore psychicznie, f) osoby zwolnione z zakładów karnych, g) uchodźcy, h) osoby niepełnosprawne. Osoby wyrażające chęć założenia spółdzielni socjalnej muszą posiadać zaświadczenia, które wydają: - bezrobotnym powiatowy urząd pracy, - niepełnosprawnym powiatowe centrum pomocy rodzinie 9

10 - pozostałym centrum integracji społecznej, zakład lecznictwa odwykowego, ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie Zaświadczenie jest konieczne by potwierdzić, iż osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest do tego uprawiona. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony przez założycieli, jest posiadanie przez nich pełnej zdolności do czynności prawnych. Każdy człowiek, który skończył 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych, chyba że zdolność ta została ograniczona przez sąd. Osoba, której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, nie może zostać założycielem spółdzielni socjalnej, ale może być członkiem spółdzielni. UWAGA! Do założenia spółdzielni socjalnej potrzeba minimum 5 założycieli. 10

11 Członkowie spółdzielni socjalnej Członkami spółdzielni (czyli osobami, które przystąpią do istniejącej już spółdzielni) mogą być osoby posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ilu członków może liczyć spółdzielnia socjalna? Liczba członków spółdzielni może wynosić od 5 do 50 osób. Mała liczba spółdzielców jest zgodna z zasadą współpracy i wzajemnego zaufania pomiędzy członkami. W przypadku zbyt dużej ich liczby taka ścisła współpraca byłaby znacznie utrudniona. W drodze wyjątku członkami spółdzielni socjalnej mogą zostać także osoby, które nie mają problemów ze znalezieniem pracy, ale posiadają szczególne umiejętności, których wymaga praca na rzecz spółdzielni fachowcy. Mogą oni zostać członkami spółdzielni socjalnej tylko wtedy, gdy wykonują pracę, której nie potrafią wykonać dotychczasowi członkowie spółdzielni. Wybierając fachowców należy pilnować, by ich liczba była mniejsza niż 20% ogólnej liczby członków spółdzielni. Np. powstała idea założenia spółdzielni socjalnej zajmującej się świadczeniem usług remontowych oraz hydraulicznych. Wprawdzie nikt z 5 bezrobotnych (z wykształcenia: malarzy, stolarzy i elektryka) zakładających spółdzielnię nie jest hydraulikiem, jednak wszyscy zgodnie doszli do wniosku, że świadczenie szerszej gamy usług będzie bardziej opłacalne. W związku z tym, powstała konieczność zatrudnienia hydraulika. Przyjmując w poczet członków 1 hydraulika, nie zostanie przekroczony 20% limit osób. Jednak przyjęcie kolejnej osoby, która nie należy do kręgu osób wymienionych w ustawie, spowodowałoby przekroczenie owego 20% limitu. 11

12 Dofinansowanie spółdzielni socjalnych Jak można zdobyć pieniądze na działalność spółdzielni? Wkład finansowy członków spóldzielni Spółdzielnia powstaje dzięki środkom członków założycieli. Nie ma tutaj górnej granicy takiego wkładu. Jeżeli te są niewystarczające by rozpocząć i kontynuować działalność spółdzielni, warto skorzystać z innych źródeł dofinansowania. Dofinansownie z funduszu pracy Kto jest uprawniony? Uprawnieni są założyciele i członkowie spółdzielni socjalnej, którzy posiadają status osoby bezrobotnej. Środki uzyskane z Funduszu Pracy można przeznaczyć na zakup maszyn, narzędzi, wyposażenia lokalu spółdzielni, tzw. środków trwałych. Natomiast nie można ich przeznaczyć na: zakup ziemi, nieruchomości, lokalu; na opłaty z tytułu dzierżawy, danin publicznych, opłat administracyjnych, leasingowych; na remont i adaptację lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Jakiej wysokości mogą to być środki? Wysokość pomocy nie została ustalona i zależy od puli środków, którymi dysponują w danym momencie powiatowe urzędy pracy. 12

13 Jeśli przeznaczone są na założyciele do 300% przeciętnego wynagrodzenia ok zł - członkowie do 200% przeciętnego wynagrodzenia ok zł. Jak ubiegać się o środki? Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy. By nie narażać się na odrzucenie wniosku, warto przed złożeniem wniosku odwiedzić urząd i dokładnie się dowiedzieć jak wypełnić wniosek. Powiatowe urzędy pracy na początku roku dysponują większymi środkami niż pod koniec roku. Odwiedzając urząd możemy dowiedzieć się, czy on dysponuje środkami na pomoc dla założycieli lub członków spółdzielni. Bardzo ważne jest, by ubiegający się o pomoc z Funduszu Pracy, starali się o nią: - w przypadku założyciela/założycieli przed powstaniem spółdzielni socjalnej, - w przypadku członka/członkini przez przystąpieniem do spółdzielni. Osoba ubiegająca się o pomoc z Funduszu Pracy, której wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zawiera umowę w formie pisemnej ze starostą, reprezentującym urząd pracy. Umowa taka określa, do czego zobowiązują się strony, czyli starosta reprezentujący urząd pracy i osoba bezrobotna. Przyznane środki mogą zostać przeznaczone tylko na zakup środków trwałych: wyposażenia, towaru, maszyn itp. Nie można natomiast przeznaczyć ich na zakup udziałów w spółkach, zakup nieruchomości (ziemi, lokalu), remont, adaptację lokalu. Jak ubiegamy się o środki z Funduszu Pracy? 1. Składamy wniosek do starosty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby składającej wniosek bądź ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Jeżeli wniosek zostanie pozytywne rozpatrzony przez starostę, następuje przyrzeczenie udzielenia pomocy ze środków Funduszu Pracy; 2. Dokonujemy wpisu spółdzielni do KRS lub w gdy przyjmujemy nowego członka spółdzielni spółdzielnia potwierdza, iż przyjmie daną osobę w poczet członków, po dokonaniu tzw. opłaty wpisowej; 3. Podpisujemy umowę ze starostą reprezentującym PUP stroną umowy jest osoba bezrobotna a nie spółdzielnia. W razie konieczności zwrotu pieniędzy, musi zrobić to podpisujący umowę a nie spółdzielnia. Osoba wnioskująca środki otrzymuje je. Osoba bezrobotna w dzień po otrzymaniu pieniędzy traci status osoby bezrobotnej. 13

14 Spółdzielnia podejmuje decyzję o przyjęciu osoby bezrobotnej w poczet członków spółdzielni. Pieniądze muszą zostać rozliczone w terminie określonym w umowie. Dofinansowanie z Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych (OWSS) Kto jest uprawniony? Spółdzielnia socjalna. Jakiej wysokości są to środki? Nie ma ustalonej wysokości pomocy, zależy ona od liczby spółdzielni, które zgłoszą się z wnioskiem o udzielenie pomocy, jak równieżod wysokości środków finansowych, którymi dysponują poszczególne ośrodki wsparcia. Obecnie do 15 tys. zł. Ale może się to zmienić. Jak ubiegać się o środki? Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do właściwego OWSS. Podobnie, jak w przypadku dofinansowania z urzędu pracy przed złożeniem wniosku, warto wcześniej skontaktować się i dowiedzieć, jakie dokumenty są wymagane przy ubiegania się o środki. W dalszej części przewodnika, znajduje się wykaz tych ośrodków. Dofinansowanie do składek na ubezpieczenie społeczne Kto jest uprawniony? Pracownik spółdzielni, który przed przystąpieniem do niej posiadał status osoby bezrobotnej W jakiej wysokości? Kwota dofinansowania to równowartość wynagrodzenia brutto pracownika, (łącznie ze składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe), jak i kosztów poniesionych przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Jak ubiegać się o środki? Aby refundacja składek była możliwa, spółdzielnia musi zawrzeć umowę z właściwym, ze względu na siedzibę spółdzielni, starostą. Konieczne jest także złożenie wniosku o dofinansowanie w tym zakresie. Składki są refundowane w ciągu 12 miesięcy. 14

15 Zakładanie spółdzielni socjalnej w pięciu krokach. KROK 1. Dobry pomysł i ostateczna decyzja Osoby zakładające spółdzielnię socjalną muszą zastanowić się, czym będzie się ona zajmować. Powinny wziąć pod uwagę swoje umiejętności i opłacalności przyszłego przedsięwzięcia. Należy dobrze znać współtworzących spółdzielnię. Ważne jest by były to osoby zaufane i chętne do współpracy. Spółdzielnie socjalne stwarzają możliwość zaistnienia na polu zawodowym osobom, które napotykały trudności i nie mogły znaleźć pracy, w której byłyby pełnoprawnym i szanowanym pracownikiem. KROK 2. Idziemy do urzędu pracy Warto, złożyć wizytę w powiatowym urzędzie pracy. Jest to zwłaszcza ważne, jeżeli założyciele liczą na dofinansowanie z Funduszu Pracy. Urzędy pracy są dysponentami środków na dofinansowanie spółdzielni. To właśnie w urzędach pracy należy składać wnioski o ich przyznanie środków. Warto starać się być dobrze zapamiętanym, żeby nie być anonimowym dla urzędników. Należy także uprzedzić urząd pracyo powstaniu na terenie powiatu spółdzielni socjalnej, która będzie chciała otrzymać z urzędu pomoc finansową. Z pewnością ułatwi to późniejszą współpracę z tą instytucją. Jednak nie oznacza, że na pewno uda się uzyskać potrzebne środki. 15

16 KROK 3. Własny statut Dokumentem, który jest kluczowym dla działalności spółdzielni jest statut. Statut określa takie kwestie jak: - nazwę spółdzielni w nazwie spółdzielni koniecznym warunkiem jest umieszczenie zwrotu spółdzielnia socjalna ; - przedmiot działalności czym spółdzielnia będzie się zajmować. Musimy rozpisać przedmiot działalności według PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Książki z kodami PKD dostępne są w urzędach gmin i miast oraz oddziałach Głównego Urzędu Statystycznego, a także w internecie; - siedzibę spółdzielni oraz teren jej działalności; - czas działania spółdzielnię możemy założyć na rok, 10 lat lub na czas nieokreślony; - zasady wyboru, kompetencje oraz tryb odwoływania organów spółdzielni, jeśli takie są; - prawa i obowiązki członków, zasady ich przyjmowania i wykluczania ze spółdzielni; - sposób podejmowania decyzji dotyczących spółdzielni; - sposób wniesienia wkładów, jakie przystępujący członek musi uiścić - wkłady oznaczają nieruchomości bądź ruchomości, jakie członek spółdzielni przekazuje na własność spółdzielni. Koniecznym warunkiem jest określenie w statucie zasad wnoszenia i wyceny wkładów, jak również, w razie likwidacji, wystąpienia czy ustania członkostwa, ich zwrotu; - wysokość udziałów każdego członka w jakiej wysokości członek spółdzielni uczestniczy w zyskach spółdzielni, a zarazem do jakiej wysokości pokrywa poniesione straty. - zasady finansowe spółdzielni; - sposób łączenia się, podziału oraz likwidacji spółdzielni; - tryb zmiany regulacji statutowych; Należy dołożyć starań by statut był przejrzysty, napisany zrozumiałym językiem dla członków spółdzielni. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ w nim są zawarte wszystkie zagadnienia, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie spółdzielni. Samodzielne napisanie statutu może wydawać się trudne. Warto wówczas skorzystać 16

17 z usług prawnika, pamiętając jednak, że taka usługa jest kosztowna. Warto najpierw rozejrzeć się w poszukiwaniu organizacji świadczącej pomoc nowo zakładanym spółdzielniom socjalnym. Można także próbować korzystać z dostępnych, np. w internecie, przykładowych wzorów statutu. Jednak należy pamiętać o dostosowaniu ewentualnego, gotowego tekstu statutu do potrzeb tworzonej spółdzielni. KROK 4. Zebranie założycielskie Posiadając gotowy statut i znając branżę przyszłej działalności spółdzielni, należy zorganizować zebranie założycielskie. W takim zebraniu (walnym zebraniu) powinni uczestniczyć wszyscy założyciele spółdzielni. Przed zebraniem założycielskim należy przygotować listę obecności (na liście obok imion i nazwisk powinny się znaleźć również adresy zameldowania lub zamieszkania, numer PESEL). Na początku zebrania należy wybrać przewodniczącego obrad, który będzie nimi kierował, oraz sekretarza, który będzie protokółował przebieg obrad. Obrady należy przeprowadzać według wcześniej przygotowanego porządku. Przykładowy porządek obrad zebrania założycielskiego: a) przedstawienie porządku obrad; b) wybór przewodniczącego obrad i sekretarza; c) podjęcie uchwały o powołaniu spółdzielni socjalnej w takiej uchwale powinny zostać umieszczone m.in. następujące dane: nazwa spółdzielni i jej siedziba; d) uchwalenie statutu spółdzielni socjalnej, którego przyjęcie powinno zostać potwierdzone złożeniem własnoręcznych podpisów przez wszystkich założycieli; e) dokonanie wyboru, w formie uchwały, organów spółdzielni (zarząd) w składzie, co najmniej trzech osób; f) powołanie rady nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba członków spółdzielni przekracza 15 osób; g) sporządzenie listy członków założycieli spółdzielni wraz z ich danymi personalnymi; h) sporządzenie protokółu z zebrania założycielskiego, który powinien zostać podpisany przez protokolanta i przewodniczącego zebrania. 17

18 UWAGA! Uczestnicy zebrania muszą złożyć własnoręcznie podpisy na liście obecności członków założycieli. KROK 5. Spacer po urzędach Po podjęciu uchwały o powołaniu spółdzielni socjalnej, należy skierować swoje kroki do urzędów. Spółdzielnia nie będzie legalnie działać, dopóki nie zostanie zarejestrowana w odpowiednich rejestrach i zgłoszona w urzędach. Spółdzielnia musi zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy (gospodarczy) właściwy dla danego województwa. Wniosek do KRS musi zostać złożony w terminie 7 dni od daty uchwalenia statutu spółdzielni. Składając wniosek będziemy zobowiązani do wypełnienia trzech formularzy: - pierwszy wniosek o rejestrację (KRS-W5), - drugi dotyczący składu organów rejestrowanego podmiotu (KRS-WK), - trzeci dotyczący przedmiotu działalności spółdzielni socjalnej (KRS-WM) Dużym udogodnieniem jest zwolnienie z opłaty sądowej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz z opłaty za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Składając wniosek o wpis do rejestru należy pamiętać by dołączyć: - zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej członków założycieli; - zaświadczenie potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 4 Ustawy o spółdzielniach socjalnych; - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli członkami założycielami są osoby niepełnosprawne. Dodatkowo w załącznikach do formularzy, powinny się znaleźć: - podpisany protokół z zebrania założycielskiego spółdzielni; 18

19 - lista obecności z zabrania założycielskiego wraz z podpisami; - uchwała Walnego Zebrania o powołaniu spółdzielni; - uchwała o przyjęciu statutu wraz ze statutem; - notarialnie uwierzytelnione bądź złożone przed pracownikiem sądu, wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółdzielni. Uwierzytelnienie podpisów przez notariusza jest płatne. Wszystkie dokumenty, które są wymienione powyżej powinny, razem z wypełnionymi formularzami, zostać złożone do odpowiedniego sądu, w którym mieści się właściwy Krajowy Rejestr Sądowy. Sąd ma obowiązek rozpoznania wniosku w ciągu 14 dni od daty złożenia. Jeśli wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo lub nie zostanie złożony na wymaganym formularzu, sąd zwróci wniosek bez wezwania do uzupełnienia braków. Gdy wystąpią inne braki, sąd wezwie do poprawienia wniosku i określi, do kiedy należy wnieść poprawki. Jeżeli sąd zarejestruje spółdzielnię, to wyda postanowienie o rejestracji i prześle aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. Dla przykładu poniżej podane są dane Krajowego Rejestru Sądowego dla miasta Warszawa. Każde miasto wojewódzkie ma swój KRS. KRS dla Warszawy: Warszawa, ul. Barska 28/30 XII Wydział Gospodarczy KRS, Tel.: (0 22) , (022) XIII Wydział Gospodarczy KRS: Tel.: (0 22) , (0 22) XIV Wydział Gospodarczy KRS, Tel.: (0 22) (0 22) Każde miasto wojewódzkie ma swój KRS. Po rejestracji w KRS-ie należy udać się do: - właściwego urzędu statystycznego aby otrzymać numer REGON Dla przykładu adres Urzędu Statystycznego w Warszawie: ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa tel. (0 22) , tel. centrala (0 22) , fax (0 22) do właściwego Urzędu Skarbowego by uzyskać NIP (numer identyfikacji podatkowej) Dla przykładu adres urzędów skarbowych w Warszawie: 19

20 Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście Warszawa, ul. Lindleya 14 tel. centrala (0-22) , fax (0-22) Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście Warszawa, ul. Jagiellońska 15 tel. centrala (0-22) tel. sekretariat (0-22) , , fax (0-22) Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście Warszawa, ul. Lindleya 14, tel. centrala (0-22) , fax (0-22) Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo Warszawa, ul. Białobrzeska 53A tel. centrala (0-22) , tel. sekretariat (0-22) , fax (0-22) Urząd Skarbowy Warszawa Bielany Warszawa, ul. Skalbmierska 5 tel. centrala (0-22) , tel. sekretariat (0-22) , fax (0-22) Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów Warszawa, ul. Kujawska 1 tel. centrala (0-22) ; , tel. sekretariat (0-22) fax (0-22) ; ; Urząd Skarbowy Warszawa Praga Warszawa, ul. Jagiellońska 15 tel. centrala (0-22) , fax (0-22) Urząd Skarbowy Warszawa Targówek Warszawa, ul. Dąbrowszczaków 14 tel. centrala (0-22) , tel. sekretariat (0-22) , fax (0-22) Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów Warszawa, ul. Wynalazek 3 tel. centrala (0-22) ; , , fax (0-22) ;

21 Urząd Skarbowy Warszawa Wawer Warszawa, ul. Mycielskiego 20 tel. centrala (0-22) , , tel. sekretariat (0-22) fax (0-22) Urząd Skarbowy Warszawa Wola Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 2D tel. centrala (0-22) , tel. sekretariat (0-22) , fax (0-22) Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Warszawa, ul. Mazowiecka 9 tel. centrala (0-22) , fax (0-22) Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Warszawa, ul. Stawki 2 tel. centrala (0-22) , , fax (0-22) , do właściwego ZUS-u w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika, aby zgłosić spółdzielnię jako płatnika składek. To jeszcze nie koniec formalności, których należy dopełnić by spółdzielnia mogła zacząć działać. Należy jeszcze: - otworzyć rachunek bankowy (o rachunku informujemy ZUS i Urząd Skarbowy) w dowolnie wybranym banku; - wyrobić pieczęcie firmowe, na których winny się znaleźć następujące dane: nazwa spółdzielni, adres, numery NIP i REGON; - zgłosić miejsce działania spółdzielni do Państwowej Inspekcji Pracy; - zadbać o obsługę w zakresie księgowości. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura świadczącego tego rodzaju usługi albo zatrudnienie osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje w zakresie księgowości. Jeżeli dopełniliśmy już wszystkich formalności, nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć działalność naszej spółdzielni. 21

22 Działalność spółdzielni Spółdzielnię z członkiem wiąże spółdzielcza umowa o pracę. Osoba bezrobotna w momencie podpisania spółdzielczej umowy o pracę, traci status osoby bezrobotnej. Utrata statusu osoby bezrobotnej, następuje również dzień po otrzymaniu omawianych powyżej, dotacji z powiatowego urzędu pracy. Spółdzielcza umowa o pracę jest jedną z form nawiązywania stosunku pracy. Podstawowym aktem regulującym kwestie spółdzielczej umowy o pracę jest ustawa Prawo Spółdzielcze. Określa ona główne zasady zatrudnienia, takie jak: powstanie stosunku pracy, jego trwanie oraz rozwiązanie, prawa i obowiązki stron umowy, miejsce wykonywania pracy, czasu, na jaki członek zostaje zatrudniony (czy będzie to okres określony czy nieokreślony), jak również wysokość zarobków. Cechą charakterystyczną spółdzielczej umowy o pracę jest fakt, iż pozostawanie w stosunku pracy jest ściśle związane z członkostwem bez członkostwa nie ma umowy o pracę. Obowiązkiem spółdzielni jest podpisanie takowej umowy z członkiem. Jeżeli spółdzielnia uchyla się od podpisania umowy, członek może żądać, przez czas trwania przynależności do spółdzielni, podpisania z nim takiej umowy. UWAGA! Prawo do wynagrodzenia nie obejmuje prawa do nadwyżki bilansowej. O tym, co się stanie z tą nadwyżką decydują władze spółdzielni nie musi być ona przeznaczona na dodatkowe płace i nagrody albo premie. 22

23 Praca na rzecz spółdzielni Osoby skazane na karę ograniczenia wolności mogą wykonywać nieodpłatną pracę na rzecz spółdzielni. Istotne jest, że osoby skazane nie mogą uzyskać członkostwa. Pracę na rzecz spółdzielni mogą wykonywać także wolontariusze. Przepisy mówią, że wolontariusze wykonują pracę w zakresie działalności statutowej, tj. takiej, która jest określona w statucie spółdzielni. Wykonywana przez wolontariuszy praca musi odpowiadać posiadanym przez nich kwalifikacjom. Warunki wykonywania pracy wolontariuszy powinny zostać określone porozumieniem pomiędzy wolontariuszem a spółdzielnią socjalną. Jeżeli świadczenie pracy trwa dłużej niż 30 dni, porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie i spółdzielnia jest zobowiązana zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 23

24 Łączenie i podział spółdzielni Spółdzielnia socjalna może łączyć się jedynie z inną spółdzielnią socjalną. Nie jest dopuszczalne połączenie się z jakimś innym podmiotem, nie będącym spółdzielnią socjalną. Przepisy przewidują również możliwość podziału, ale są dwa ograniczenia: podziału spółdzielni można dokonać jedynie w wyniku uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów. w wyniku podziału spółdzielni może powstać wyłącznie inna spółdzielnia socjalna. 24

25 Likwidacja spółdzielni Spółdzielnia socjalna ulega likwidacji w następujących wypadkach: - jeżeli upłynął czas, na który utworzono spółdzielnię; - jeżeli na dwóch posiedzeniach walnego zgromadzenia, które odbyły się w kolejno w przeciągu 2 tygodni, zapadły większością ¾ głosów zgodne uchwały dotyczące likwidacji spółdzielni; - jeżeli decyzją odpowiednich władz spółdzielni zaprzestano używania określenia spółdzielnia socjalna ; - jeżeli liczba członków będzie mniejsza niż 5 osób; - jeżeli liczba członków będzie większa niż 50 osób; - jeżeli przekroczeniu ulegnie 20% limit członkostwa dla osób, które posiadają szczególne kwalifikacje niezbędne do funkcjonowania spółdzielni socjalnej, a którym nie przysługuje prawo do bycia członkiem spółdzielni socjalnej; - jeżeli zostaną naruszone zasady podziału nadwyżki bilansowej. W przypadku likwidacji spółdzielni, środki pozostałe po spłacie zobowiązań spółdzielni i wypłacie udziałów, dzielone są pomiędzy członków spółdzielni (w wysokości nie większej niż 20% środków na osobę). Pozostałe środki trzeba przeznaczyć na Fundusz Pracy. 25

26 Plusy i minusy spółdzielni socjalnej Plusy możliwość prowadzenia odpłatnej działalności zwolnienie od opłaty sądowej za wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz za opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ulgi dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe zwolnienie od podatku dochodowego dochodów, określonych w art. 2 ust. 2 ustawy możliwość uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań na rzecz administracji publicznej możliwość korzystania z pracy wolontariuszy możliwość ubiegania się o środki finansowe z Funduszy Pracy możliwość ubiegania się o środki finansowe z Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnej 26

27 Minusy wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie tzw. pełnej rachunkowości 20% limit członkostwa dla osób które nie są bezrobotne i posiadają kwalifikacje, które są niezbędne dla prawidłowego działania spółdzielni ograniczenie do maksymalnie 20% środków, które są należne każdemu z członków spółdzielni w przypadku likwidacji spółdzielni ograniczenia dotyczące swobodnego dysponowania przez członków spółdzielni nadwyżką bilansową 27

28 Podstawowe akty prawne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnej: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U Nr 94, poz. 651) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U Nr 188, poz. 1848) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99, poz. 1001) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U Nr 122, poz. 1143) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 Prawo działalności gospodarczej (Dz. U Nr 101, poz. 1178) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej (Dz. U Nr 240, poz. 2412) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie wzoru wniosków o zwrot opłacanych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U Nr 236, poz. 2002) 28

29 Strony WWW, na których można poszerzyć swoją wiedzę o spółdzielniach socjalnych:

30 Wykaz ośrodków wsparcia spółdzielni socjalnych: 1. OŚRODEK WSPARCIA DLA WOJEWÓDZTW: małopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju Spółdzielczości ul. Malborska 65, Kraków tel./fax: (012) OŚRODEK WSPARCIA DLA WOJEWÓDZTWA: warmińsko mazurskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Knosały 3/5, Olsztyn tel. (089) ; fax (089) OŚRODEK WSPARCIA DLA WOJEWÓDZTWA: opolskiego Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, Byczyna tel./fax (077) OŚRODEK WSPARCIA DLA WOJEWÓDZTWA: lubelskiego Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu ul. Wyszyńskiego 51/53, Zamość tel. (084) OŚRODEK WSPARCIA DLA WOJEWÓDZTWA: podkarpackiego Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Szopena 51, Rzeszów tel. (0-17) ; fax (0-17)

31 6. OŚRODEK WSPARCIA DLA WOJEWÓDZTW: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego, kujawsko pomorskiego Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych ul. Gałczyńskiego 4, Warszawa tel. (022) , fax (022) OŚRODEK WSPARCIA DLA WOJEWÓDZTW: łódzkiego, świętokrzyskiego Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY ul. Siewna 15, Łódź tel. (042) ; fax (042) OŚRODEK WSPARCIA DLA WOJEWÓDZTWA: dolnośląskiego Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Beethovena 10, Wałbrzych tel. (074) ; fax (074)

32 Dokumenty potrzebne do założenia i rejestracji spółdzielni socjalnej: 1. Wniosek o rejestrację spółdzielni w KRS (KRS-W5) (są dostępne na ms.gov.pl/krs/formularze/krs_form_w05.pdf i w KRS) 2. Załącznik do wniosku o rejestrację - organy podmiotu (KRS-WK) (są dostępne na i w KRS) 3. Załącznik do wniosku o rejestrację - przedmiot działalności (KRS-WM) (są dostępne na i w KRS) 4. Lista członków założycieli spółdzielni socjalnej 5. Protokół zebrania założycielskiego spółdzielni socjalnej 6. Przykładowy statut (jest to bardzo długi i szczegółowy statut, można z niego zaczerpnąć najważniejsze informacje i stworzyć statut liczący ok. 5 stron) 32

33 Lista członków założycieli spóldzielni socjalnej... imię data miejsce adres adres i nazwisko urodzenia urodzenia pesel zameldowania zamieszkania podpis 33

34 Protokół zebrania założycielskiego spółdzielni socjalnej... odbytego w dniu...r. w Warszawie, ul.... W dniu 10 kwietnia 2005 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Socjalnej.... W zebraniu- według listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu- udział wzięło... osób. Obrady otworzył (-a) Pan/Pani... zapoznając obecnych z celem spotkania. Następnie ww. zaproponował (-a) obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Pana/Panią......, natomiast na protokolanta Pana/Panią... W wyniku jawnego głosowania, przewodniczącym (-ą) zebrania wybrano jednogłośnie Pana/Panią..., natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Pana/Panią... W tym miejscu przewodniczący (-a) powitał (-a) zebranych i zapoznał (-a) obecnych z następującym porządkiem obrad: 1) Podjęcie uchwały o powołaniu Spółdzielni Socjalnej..., 2) Zapoznanie się z projektem Statutu Spółdzielni Socjalnej... 3) Dyskusja nad Statutem Spółdzielni Socjalnej..., 4) Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Spółdzielni Socjalnej..., 5) Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu, 7) Wolne głosy i wnioski. Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag. Przewodniczący (-a) przedstawił (-a) zebranym projekt uchwały o powołaniu Spółdzielni Socjalnej.... Uchwała o powołaniu Spółdzielni Socjalnej... stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Następnie przewodnicząca zebrania zapoznała zebranych z projektem Statutu Spółdzielni Socjalnej... stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. W toku dyskusji nad przedłożonym projektem nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 34

35 jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu Statutu, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. W tym miejscu przewodniczący (-a) ogłosił (-a) przejście do punktu piątego porządku obrad, czyli wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono według kolejności następujące kandydatury: Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania kandydaci do Komisji Skrutacyjnej otrzymali następujące ilości głosów: głosów głosów Wobec powyższego ww. osoby, uchwałą stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, zostały wybrane członkami Komisji Skrutacyjnej. W tym miejscu przewodnicząca ogłosiła przejście do punktu szóstego porządku obrad, czyli wyboru członków Zarządu. Na Prezesa Zarządu zgłoszono kandydaturę: Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania tajnego kandydaci na Prezesa Zarządu otrzymali następujące ilości głosów: głosów głosów głosów Głosowało... osób; wszystkie głosy ważne. Następnie na członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

36 Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku tajnego głosowania kandydaci na członków Zarządu otrzymali następujące ilości głosów: głosów głosów głosów Stosownie do powyższego ww. osoby, uchwałą stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, zostały wybrane na członków Zarządu. W tym momencie przewodniczący (-a) ogłosił (-a) przejście do ostatniego punktu obrad. W wolnych głosach nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków. W związku z tym przewodniczący (-a) kończąc zebranie podziękował (-a) wszystkim zebranym za obecność. Na tym obrady zakończono. Protokolant:... Załączniki: Przewodniczący (-a): 1) Uchwała o powołaniu Spółdzielni Socjalnej ) Lista członków założycieli Spółdzielni Socjalnej..., 1.2) Lista obecności ze spotkania założycielskiego, 2. Statut Spółdzielni Socjalnej..., 3. Uchwała o przyjęciu Statutu Spółdzielni Socjalnej..., 4. Uchwała o powołaniu Komisji Skrutacyjnej, 5. Uchwała o powołaniu Zarządu. 36

37 Przykładowy statut (nazwa) Spółdzielnia Socjalna Statut Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia nosi nazwę: W dalszym ciągu Statutu zwana jest Spółdzielnią, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U Nr 94, poz. 651), ustaw szczególnych oraz niniejszego statutu. Siedzibą Spółdzielni jest Warszawa. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony. Rozdział II Cel i przedmiot działalności Spółdzielni 5 Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. 37

38 Celem Spółdzielni jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. 6 Dla realizacji celów, o których mowa w 5, Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie: a) produkcji b) usług c) handlu Spółdzielnia prowadzi również działalność społeczną, sportowo-turystyczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego. 7 Dla wykonywania swoich zadań o których mowa w 6 Statutu, Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych. Spółdzielnia może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki 8 Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zdolna do wykonywania pracy w Spółdzielni i która może być w Spółdzielni zatrudniona Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni uzależnione jest od odbycia przez kandydata na członka okresu kandydackiego. Okres kandydacki trwa... miesiące. 38

39 2. W ww. okresie kandydat świadczy pracę na rzecz Spółdzielni na podstawie umowy o pracę na czas określony. Do kandydatów na członków Spółdzielni stosuje się przepisy ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace zawartej na czas określony, jednakże stosunek pracy między kandydatem a Spółdzielnią może być rozwiązany wcześniej z zachowaniem terminów i zasad przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy dla rozwiązywania umowy zawartej na czas nieokreślony. 3. W czasie trwania okresu kandydackiego, zakres praw i obowiązków wynikających ze świadczenia przez kandydata pracy na rzecz Spółdzielni kształtują przepisy prawa pracy. 4. O zakwalifikowaniu osoby do odbycia okresu kandydackiego, na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków decyduje Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego do Spółdzielni, datę i miejsce jego urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację 3. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji. 4. Członek w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni może wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący po tej dacie do Spółdzielni stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w poczet przez właściwy w sprawie organ Spółdzielni. 39

40 2. Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni podejmuje z zastrzeżeniem 54 ust. 1 Rada Nadzorcza nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji. 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów. 4. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd Spółdzielni zawiadamia na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia z zastrzeżeniem ust. 6, powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia, terminie i trybie jego wniesienia i o skutkach niezachowania tego terminu. 5. Od uchwały Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust. 6 odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni ubiegającemu się służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie miesiąca od daty jego wniesienia. 6. W sytuacji, o której mowa w 54 ust. 1 od uchwały Walnego Zgromadzenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni odwołanie nie przysługuje. Członek Spółdzielni ma prawo do: 12 1) brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosowania, 2) wybierania i wybieralności do organów Spółdzielni, 3) przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów, 4) zaskarżania do Sądu Uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu 40

41 5) zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w statucie, stosownie do swoich kwalifikacji, aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni 6) pobierania za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi oraz postanowieniami Statutu, 7) niezwłocznego uzyskania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na przyszłość, na żądanie członka ww. informacja winna być udzielona na piśmie 8) wglądu do rejestru członków, protokołów Walnego Zgromadzenia, sprawozdań Spółdzielni, w tym sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji, 9) świadczeń socjalnych określonych przepisami ustawowymi oraz postanowieniami statutu, 10) korzystania wraz z członkami rodziny z urządzeń Spółdzielni oraz uczestniczenia w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, oświatowo -kulturalnych, sportowych i turystycznych, 1. Członek Spółdzielni ma obowiązek: 13 1) uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni, w tym podjęcia i wykonywania pracy w Spółdzielni zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, Statutu oraz regulaminu pracy, 2) brania udziału w walnych zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany 3) dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni, 4) stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni, 5) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeństwa w stosunku do innych członków Spółdzielni, 6) wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w Statucie, 41

42 7) ochrona i zabezpieczenie majątku Spółdzielni oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem 2. Członek Spółdzielni zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło lub stałej umowy zlecenia, nie może podejmować bez zgody Zarządu zatrudnienia w innych zakładach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni. 14 Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek: 1) wystąpienia członka ze Spółdzielni, 2) wykluczenia członka, 3) wykreślenia członka z rejestru członków, 4) śmierci członka Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wynosi... i kończy się ostatniego dnia miesiąca. 3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności: 1) w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania, na szkodę Spółdzielni lub podjęcia zatrudnienia w innym zakładzie pracy, wbrew postanowieniom 13 ust. 2, 2) z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, 42

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

1. Definicja spółdzielni socjalnych. 2. Przedmiot i cel działalności spółdzielni socjalnej. 3. Kto może założyć spółdzielnię socjalną? 4.

1. Definicja spółdzielni socjalnych. 2. Przedmiot i cel działalności spółdzielni socjalnej. 3. Kto może założyć spółdzielnię socjalną? 4. 1. Definicja spółdzielni socjalnych. 2. Przedmiot i cel działalności spółdzielni socjalnej. 3. Kto może założyć spółdzielnię socjalną? 4. Co jest podstawą zatrudnienia w spółdzielni socjalnej? 5. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych

Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych Projekt Art.1.1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stowarzyszenia 2010-12-17 Przepisy prawne: 1. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia pracy i spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia pracy i spółdzielnia socjalna Spółdzielnia pracy i spółdzielnia socjalna Prezentacja powstała na bazie,, Ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze i wszelkie informacje w niej zawarte są bezpośrednim lub pośrednim przytoczeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku KROK 1 - PODJĘCIE DECYZJI Jakże prosty, a ważny krok. Osoby mogące założyć spółdzielnię socjalną należą do specyficznej kategorii osób wykluczonych społecznie.

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA. Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.

SPÓŁDZIELNIA. Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm. SPÓŁDZIELNIA Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.) Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku KROK 1 - PODJĘCIE DECYZJI Jakże prosty, a ważny krok. Osoby mogące założyć spółdzielnię socjalną należą do specyficznej kategorii osób wykluczonych społecznie.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Polski Związek Hodowców i Miłośników Koni Rasy Kabardyńskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Hodowców i Miłośników Koni Rasy Kabardyńskiej zwane w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne

Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne Reintegracja Przedsiębiorstwa zawodowa działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie... zdolności do samodzielnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje )

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) STOWARZYSZENIE ( rejestrowane w sądzie ) musi powołać co najmniej 15 pełnoprawnych osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy I. Podstawy i zakres działania. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych. Rafał Jaworski

Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych. Rafał Jaworski Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych Rafał Jaworski Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna - określenie działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Poradnik krok po kroku

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Poradnik krok po kroku JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Poradnik krok po kroku Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Kto może założyć

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze

1. Prawo spółdzielcze 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Tekst jednolity z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848) 1 (zm.: Dz.U. 2002, Nr 240, poz. 2058; 2004, Nr 99, poz.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ W KRS

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ W KRS ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ W KRS Stowarzyszenie zarejestrowane musi powołać co najmniej 15 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski" (art. 9). Jeśli stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Materiał opracowany przez Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak założyć spółdzielnię socjalną

Jak założyć spółdzielnię socjalną Jak założyć spółdzielnię socjalną JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ Definicja spółdzielni socjalnej Spółdzielnia socjalna jest zrzeszeniem osób, w przeważającej liczbie zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu.

STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu. STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO załącznik nr 6 do Protokołu z 24.11.2012 UCHWAŁA NR 3 SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2012 ROKU O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Nazwa spółdzielni zawiera oznaczenie "Spółdzielnia Socjalna".

Art. 3. Nazwa spółdzielni zawiera oznaczenie Spółdzielnia Socjalna. Dz.U.2006.94.6512009.07.16 zm. Dz.U.2009.91.742 art. 1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych LexPolonica nr 67718. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2006.94.651 (U) Spółdzielnie socjalne zmiany: 2009-07-16 Dz.U.2009.91.742 art. 1 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 17 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742, z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Dz.U.06.94.651 2009.07.16 zm. Dz.U.2009.91.742 art. 1 2010.03.12 zm. Dz.U.2010.28.146 art. 17 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 2A TEL./FAX: 91-321 97 77, 321 97 75 sekretariat@pup.swinoujscie.pl www.pup.swinoujscie.pl Świnoujście, dnia... (pieczątka Pracodawcy/Przedsiębiorcy)

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych przewodnik

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych przewodnik Zakładamy Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych przewodnik Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne ma na celu stworzenie miejsc pracy dla osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia na rynku. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie prowadzi: r.pr. Monika Czarnomska. Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szkolenie prowadzi: r.pr. Monika Czarnomska. Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkolenie prowadzi: r.pr. Monika Czarnomska Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Prawo o stowarzyszeniach ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Dziennik Ustaw 2017.17 t.j.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742. Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 5. Finansowanie stowarzyszenia, 6. Likwidacja stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r.

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U Nr 205, poz. 1211, Dz.U Nr 28, poz. 146, Dz.U Nr 91, poz.

z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U Nr 205, poz. 1211, Dz.U Nr 28, poz. 146, Dz.U Nr 91, poz. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1) z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U. 2011 Nr 205, poz. 1211, Dz.U. 2010 Nr 28, poz. 146, Dz.U. 2009 Nr 91, poz. 742) Art. 1 [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW uchwalony na spotkaniu założycielskim 18 stycznia 2012 r. ze zmianami uchwalonymi 19 marca 2012 r. przez członków założycieli Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego . (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) znak sprawy: CI.5....2014 W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich STATUT Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich 1 1. Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym iotrwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5.

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. Likwidacja stowarzyszenia. Definicja stowarzyszenia. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1 Spółdzielnie socjalne. Dz.U.2006.94.651 z dnia 2006.06.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 października 2015 r. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1 Art. 1. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia Uczniowska zwana dalej spółdzielnią jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela opiekuna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba STATUT STOWARZYSZENIA AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Stowarzyszenie (zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach socjalnych. z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651)

Ustawa o spółdzielniach socjalnych. z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) 1) Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1567, Dz.U. 2011 Nr 205, poz. 1211, Dz.U. 2010 Nr 28, poz. 146, Dz.U. 2009 Nr 91, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Bieg Opolski. W dalszej części Statutu zwane będzie Stowarzyszeniem. 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze / Dz.U. z 2003r nr 188,poz.1848 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSKODAWCA... miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... nr rej. wniosku Powiatowy Urząd Pracy Uwaga: WNIOSEK w Sosnowcu O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ Stowarzyszenie nie ma narzuconych celów działań. Zarówno swoje cele, programy działania, jak i struktury organizacyjne określa samodzielnie. Ponadto stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT przyjęty w dniu 13 marca 2002 r. na Walnym Zebraniu członkiń Klubu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 54, poz.288 z 1995

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Dz.U.2006.94.651 2009-07-16 zm. Dz.U.2009.91.742 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146 art. 17 2011-10-30 zm. Dz.U.2011.205.1211 art. 4

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity Projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 r. (kontynuowanego w dniu 10 października 2011r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo