PROTOKÓŁ NR XLVIII/05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XLVIII/05"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XLVIII/05 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2005 roku, początek godzina 10.00, miejsce - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu RADNI NIEOBECNI: 1. Waldemar Panasewicz - nieobecność usprawiedliwiona 2. Bożena Wójcik-Wojtkowiak - nieobecność usprawiedliwiona 3. Ryszard Barylak - nieobecność usprawiedliwiona 4. Andrzej Stambulski - nieobecność usprawiedliwiona Otwarcia XLVI sesji Rady Miejskiej w Szprotawie o godzinie dokonał przewodniczący Rady radny Julian Jankowski. Przywitał wszystkich przybyłych tj.: radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika Gminy, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierownika jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organów pomocniczych gminy ( sołtysów i przew. Komitetu Osiedlowego ), zaproszonych gości, wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na sesję i prasę. Stwierdził, że na stan radnych 21 na dzisiejszej sesji obecnych jest 17 radnych, a więc rada jest władna do podejmowania wszelkich uchwał, wniosków i stanowisk. PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 1. Otwarcie obrad XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 2. Przyjęcie porządku obrad sesji 3. Interpelacje i zapytania 4. Ocena realizacji zadań przewidzianych w 2005 roku w zakresie remontów świetlic wiejskich. 5. Ocena rocznego funkcjonowania systemu segregacji odpadów na terenie gminy. 6. Budżet gminy na 2006 rok: a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej c) przedstawienie opinii komisji rady i klubów radnych, d) podjęcie uchwały budżetowej na 2006 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie na 2005 rok, b) wykupu gruntu od osoby fizycznej, c) nieodpłatnego przejęcia działek na mienie Gminy Szprotawa od Skarbu Państwa, d) zmiany uchwały nr XXVIII/190/04 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/259/02 Rady Miejskiej Szprotawy z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szprotawa oraz zmiany do tej uchwały wprowadzonej uchwałą nr XV/92/03 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 listopada 2003 roku, e) zamiaru połączenia szkół w Zespół Szkół w Wiechlicach, f) planu pracy Rady Miejskiej na 2006 rok, g) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na 2006 rok. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 9. Informacje. 10. Oświadczenia. 11. Wolne wnioski. 12. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada br Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie. r. J. Jankowski - przewodniczący przed rozpoczęciem obrad poprosił o zabranie głosu przez dyrektora MSPZOZ w Szprotawie p. Migniewicza na jego prośbę. 1

2 Edward Migniewicz dyrektor MSPZOZ - poinformował że w wyniku braku porozumienia między Narodowym Funduszem Zdrowia, a lekarzami rodzinnymi, jest sytuacja praktycznie pewna, że od 2 stycznia gabinety lekarzy rodzinnych nie będą otwarte. Nakłada to dodatkowe obowiązki na innych świadczeniodawców. Powiedział, że zaraz jedzie do NFZ w celu ustalenia wszystkich uzgodnień. Stwierdził, że nie wie jak długo będzie trwała ta sytuacja, jednak na dzień dzisiejszy ZOZ uruchomi dodatkowo poradnię ogólną dla nagłych zachorowań. Poradnia ta będzie czynna od godziny 9.00 do na bazie poradni chirurgicznej w szpitalu z wejściem od poradni K. Jeżeli będzie większa liczba pacjentów lekarz izby przyjęć także będzie udzielał pomocy w nagłych zachorowaniach. Mowa jest tutaj tylko o nagłych zachorowaniach, bo szpital nie jest przygotowany np. dokumentacyjnie do innych profilaktycznych zabiegów typu szczepienia, które standardowo wykonują lekarze rodzinni. Poprosił o rozpowszechnienie tej informacji, że lekarze rodzinni nie otworzą swoich gabinetów. r. Julian Jankowski przewodniczący -zapytał czy są uwagi do porządku obrad. r. Tadeusz Kosmatka- powiedział, że składa wniosek w związku ze stołówkami. Uważa, że Rada powinna zająć stanowisko i ustalenia w tej kwestii, chodzi o to aby radni mogli się w tym temacie wypowiedzieć, a jeżeli mieliby się wypowiedzieć to musi być punkt obrad w tym temacie. Powtórzył, że składa wniosek, aby ten punkt ująć w porządku dzisiejszej sesji. Najlepiej byłoby to umieścić na samym początku, żeby osoby zainteresowane nie musiały długo czekać. r. Zbigniew Teler- powiedział, że w imieniu Komisji Gospodarki stawia wniosek o zdjęcie z porządku obrad w pkt 7 ppkt. e tj.: podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia szkół w Zespół Szkół w Wiechlicach. Na dzień dzisiejszy komisja nie wyklucza takiej możliwości, uważa jednak, że nie można kierować się emocjami. Jest bardzo dużo ważnych tematów do rozwiązania w dniu dzisiejszym, a ten temat należy przeanalizować dogłębnie przez Komisję Społeczną lub przez Komisję Doraźną powołaną przez Wysoką Radę. Termin ustawowy do podjęcia uchwały w tym temacie jest do końca lutego, jest więc dwa m-ce czasu na podjęcie tej uchwały. Nie tylko podjęcie uchwały załatwia ten temat, ale są także pewne procedury z tym związane. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - skierował zapytanie do r, Kosmatki o to jaki punkt ma zostać wprowadzony do sesji, aby to uściślił, czy to ma być ocena czegoś, czy to ma być informacja na jakiś temat, czy to ma być podjęcie uchwały w jakiejś sprawie. Zapytał jak ten punkt ma brzmieć dokładnie. r. Tadeusz Kosmatka- stwierdził, że chodzi o to, by rada zajęła się sprawą planowanej likwidacji stołówek w szkołach. Stwierdził, że odbyło się niewiążące spotkanie w tej sprawie, jednak nie wszyscy radni w nim uczestniczyli, dlatego dzisiaj stara się wszystkich zainteresować tą sprawą. Temat ten jest bulwersujący i wywołuje dużo dyskusji dlatego powinno się na dzisiejszej sesji zająć właśnie tą sprawą. Nad tą sprawą powinno się porozmawiać, może urodzi się jakiś wniosek, wtedy w tym punkcie będzie się to rozpatrywać. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący advoce stwierdził, że to luźne i niewiążące spotkanie w którym uczestniczył r. Kosmatka to było normalne posiedzenie komisji. Roman Rosół - burmistrz- odnosząc się do wniosku Komisji Gospodarki zaprezentowany przez r. Telera to uważa, że realizując krok po kroku procedurę organizacji placówek oświatowych gminy, oczekuję jako organ wykonawczy, stanowiska rady czy ma ona zamiar podjąć taką procedurę czy też nie. Jeżeli tak to będzie i podstawa do tego, aby powołać Komisję Doraźną czy też inny zespół ekspertów, natomiast jeżeli się z tego wycofa to wówczas nie będzie w ogóle podstaw do tego aby powoływać jakiekolwiek komisje i zespoły. To Komisja Społeczna wnioskowała o to aby utworzyć zespół szkół, zespół, który byłby w strukturach organizacyjnych podobny do tego jaki jest na ul. Sobieskiego i który się dobrze sprawdza. Jeżeli rada poprzez werdykt w dniu dzisiejszym nie uzna w oparciu o głosowanie potrzeby utworzenia zespołu, procedura na dzień dzisiejszy jest bez przedmiotowa i temat nie istnieje. Gdy dzisiaj nie podejmie się uchwały, nie będzie też formalnych podstaw do tego aby wystąpić do jednostek opiniujących, między innymi kuratorium oraz innych jednostek, które powinny się w tym temacie wypowiedzieć. r. Zbigniew Teler powiedział, że odnośnie tego, iż to Komisja Gospodarki złożyła taki wniosek to, od momentu złożenia ślubowania, każdy radny jest radnym mieszkańców całej gminy i nie powinien interesować się tylko tymi problemami, które są w zakresie działania komisji resortowej do której jest on przynależny, ale całością problematyki społeczeństwa gminy. Wniosek ten został złożony nie wykluczając działań w tym kierunku i jest dużo czasu na to. Nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpatrzyć ten temat w późniejszym czasie. Niedługo gmina stanie się prekursorem podejmowania samych uchwał w sprawie zamiarów, a nie czynów. r. Elżbieta Czerniawska- zapytała czy jeżeli przejdzie wniosek r. Kosmatki to radni będą mogli usłyszeć opinie dyrektorów szkół w dniu dzisiejszym na ten temat. 2

3 r. Julian Jankowski - przewodniczący -powiedział, że jeżeli wniosek r. Kosmatki przejdzie to będzie dyskusja na ten temat i każdy będzie miał prawo się wypowiedzieć. Odczytał wniosek r. Kosmatki odnośnie wypracowania stanowiska rady w sprawie działalności kuchni przyszkolnej w ramach dożywiania oraz wniosek Komisji Gospodarki o skreślenie z porządku obrad dzisiejszej sesji ppkt. e w pkt. 7. Wniosek Komisji Gospodarki pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania: 12 za, 1 przeciw,4 wstrz wniosek przyjęła w związku z czym ppkt. e został wykreślony z porządku obrad. r. J. Jankowski przewodniczący -poddał wniosek r. Kosmatki pod głosowanie. Rada w wyniku glosowania: 14 za, 1 przeciw, 2 wstrz wniosek przyjęła, w związku z tym temat ten został wprowadzony do porządku obrad jako pkt 4, a każdy następny punkt porządku obrad został przesunięty o jeden. Ad 3 INTERPELACJE I ZAPYTANIA r. Grzymkowski- powiedział, że Szprotawa nie jest odśnieżona, na ul. Sobieskiego dwie osoby przez to się przewróciły. Kiedyś już nie raz zgłaszał ten problem. Zima znowu p. burmistrza zaskoczyła. R. Rosół burmistrz advoce do wypowiedzi radnego Grzymkowskiego powiedział, że tej drogi, którą wskazał r. Grzymkowski gmina nie ma obowiązku utrzymywać w ramach Akcji zimowej. Poprosił aby w tym punkcie radni wykazali trochę poszanowania i uznania. r. Grzymkowski - advoce,powiedział, że wie w czyjej kompetencji jest odśnieżanie tej drogi,ale to mieszkańcy poprosili p. burmistrza o zadziałanie w tej sprawie. r. Elżbieta Czerniawska- powiedziała, że śnieg jest w Szprotawie, ale tak samo jest w Berlinie. Tam też jest biało i też się wszyscy ślizgają, bo jest po prostu zima. r. Zdzisław Popieniuk- stwierdził, że nie należy winić co roku p. burmistrza o to, że spadł śnieg i drogi są nie odśnieżone. Teraz śnieg pada, ale jak przestanie padać to przyjadą i to odśnieżą. Ludzie, którzy to robią w gminie dobrze wykonują swoje obowiązki. r. Zbigniew Teler- powiedział, że nie można dogodzić mieszkańcom w tych porach roku. r. J. Jankowski przewodniczący -powiedział, że punkt w którym radni się znajdują to punkt interpelacje i zapytania, a nie jakaś swobodna dyskusja. r. Paweł Chylak- zapytał gdzie będą składowane po nowym roku odpady stałe i za jaką cenę. r. Zdz. Paprocki- zapytał kto jest odpowiedzialny na dzisiaj za te wszystkie rudery popeegerowskie. Są one na pół rozwalone i stanowią zagrożenie dla dzieci, które tam wejdą. Spytał czy rada ma na to jakikolwiek wpływ aby zacząć się interesować tym problemem. r. Mirosław Sachmata zapytał czy w przyszłym roku w ramach prac na lotnisku budowy dalszych chodników, nie można by było ująć renowacji drogi ażurowej. W niektórych miejscach ta droga się zapadła. Trzeba by było ściągnąć płyty i zrobić nową podsypkę. W tych miejscach robi się dużo kałuż i ten teren po prostu siada. Ad. 4 WYPRACOWANIE STANOWISKA RADY W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI KUCHNI PRZYSZKOLNEJ W RAMACH DOŻYWIANIA 3

4 r. J. Jankowski - przewodniczący -otworzył dyskusję w tym temacie. r. Tadeusz Kosmatka- powiedział, że jeżeli chodzi o to spotkanie komisji w którym brał udział to tam była mowa o likwidacji stołówek, jednak na ile ten temat jest już posunięty do przodu to nie wiadomo. Dlatego, że burmistrz na w/w spotkaniu dość niejasno odpowiadał na pytania dyrektorów szkół. Powiedział, że chciałby aby na dzisiejszej sesji burmistrz jasno określił co dalej chce w tej sprawie zrobić. Stwierdził, że w jego odczuciu nie można tych stołówek zlikwidować, a radni mogą się w tym temacie wypowiedzieć i zdecydować o tym w głosowaniu, bo mają do tego prawo. Porosił p. burmistrza aby zabrał głos w tej sprawie i jeżeli odstąpi od tego pomysłu to nie będzie w ogóle tematu, ale jeżeli nie odstąpi to będzie zwolennikiem tego aby rada wypracowała dzisiaj stanowisko zobowiązujące p. burmistrza do wycofania się z tego tematu. Czy wycofa się w całości czy nie to dzisiaj nie można jeszcze tego rozstrzygać. Powiedział, że w wypadku kiedy p. burmistrz nie będzie chciał się z tego tematu wycofać należy powołać Komisję Doraźną Rady w celu zbadania tej sprawy. Najpierw jednak powinien zabrać głos p. burmistrz i powiedzieć co zamierza w tej sprawie dalej czynić. Roman Rosół burmistrz - powiedział, że temat, który zaistniał na dzisiejszej sesji jest tematem wywołanym podczas tego spotkania rady. W związku z tym chciałby przedstawić założenia istoty tematu reorganizacji dożywiania, bo taka jest główna idea i przesłanie tego pomysłu, reorganizacji dożywiania. Zgodnie z programami ministerstwa związanego z pomocą społeczną te programy będą w coraz większym stopniu realizowane dla coraz to szerszego kręgu. Planowane są do przeznaczenia na to coraz większe kwoty wspierające dożywianie w szkołach. Powiedział, że chciałby, aby także dzieci z tych jeszcze nie do końca strukturalnie ubogich rodzin, mogły także z tego skorzystać. Powiedział, że mówi tutaj o pewnych regulaminach i zasadach korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej związanych z dożywianiem. Stwierdził, że gmina widzi w dalszej przyszłości konieczność i potrzebę dożywiania we wszystkich placówkach oświatowych, bo do każdej z placówki oświatowej chodzą dzieci, które tego wsparcia wymagają. Gmina widzi również potrzebę i istotę określenia poziomu kształcenia w szkołach. Ten poziom kształcenia bezpośrednio przedkłada się na wielkość racjonalnych środków finansowych jakie się przekazuje na oświatę. W dniu dzisiejszym dokonując analizy finansowej, perspektyw finansów w gminie oraz istoty potrzeb w tym zakresie niezbędne jest przeprowadzenie zmian organizacyjnych, które w zakresie wydatków bieżących pozwolą wygenerować dodatkowe pieniądze, które mogłyby być wykorzystane na trwałą efektywną poprawę warunków nauczania. Powiedział, że mówił o tym na spotkaniu komisji, która zebrała się w tym celu. Cały projekt dotyczy trwałej poprawy warunków nauczania. Przy każdych zmianach są tzw. ofiary, może zdarzyć się, że ten posiłek nie będzie tak do końca specyficzny czy smaczny, ale na pewno we właściwej gramaturze i proporcjach, gdyż nikt nie zdejmuje nadzoru sanitarnego nad tym ważnym elementem. Należy zauważyć pewne wielkości. Rada nie ma w prawdzie materiałów, ale faktem jest, że od tego roku szkolnego do roku ponad 400 dzieci ubędzie w szkole podstawowej, natomiast ponad 160 dzieci ubędzie w tym samym czasie w gimnazjum. Łącznie jest to ok. 570 dzieci mniej, tak więc przewidywana subwencja oświatowa w tym zakresie będzie proporcjonalnie niższa. Gmina jako organ prowadzący szkoły ma obowiązek wywiązywania się ze wszystkich obowiązków prawnych oraz przepisów, które w tym zakresie funkcjonują, w tym głównie karty nauczyciela. Karta nauczyciela skutkuje tym, że między okresem 2002, a tegorocznym budżetem wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli to kwota blisko 4mln zł. Gmina nie ma w tym zakresie prawnych narzędzi, aby w ten obszar ingerować. Gmina dosyć istotnie inwestuje w placówki szkolne. Poddano już kilka etapów reorganizacji oświaty i nie jest to po raz pierwszy, chodzi o cały system zarządzania placówkami łącznie z wprowadzonym modelem zarządzania w którym dosyć czynnie uczestniczą dyrektorzy szkół gdzie gmina ogarnęła nadzorem wszelkie remonty i inwestycje w szkołach, które dają trwały i efektywny postęp w zakresie oświaty. Widzi się także konieczność i potrzebę wyposażenia szkół w specjalistów niezbędnych do procesów wychowawczych i dydaktycznych, chodzi o psychologów, pedagogów, terapeutów itd. - tych wszystkich którzy dzisiaj są potrzebni młodzieży. To są elementy przyszłościowe. Jeżeli dzisiaj nie podejmie się działań zmierzających do reorganizacji, a będzie się tkwić na aktualnej organizacji może się w pewnym momencie okazać, że ta gminna oświata nie zmierza z żadnym postępem, stoi w miejscu, a oczekiwania są zgoła odmienne. Dlatego właśnie padła taka propozycja. Propozycja ta dotyczy likwidacji kuchni, a pozostawienia pomieszczeń do wydawania posiłków i objęcia tego usługą zewnętrzną tzw. cateringiem. W tym przypadku gmina chciałaby się zabezpieczyć jeżeli chodzi o zamówienia i umowy odnośnie dostawy tych usług, bo dotyczy to szczególnej grupy dlatego nie może to być coś co będzie typowym zamówieniem z zewnątrz bez uwzględnienia oczekiwań i warunków. Jeżeli chodzi o te właśnie oczekiwania to starano się tego dowiedzieć proponując pewien model organizacji na indywidualnych spotkaniach z dyrektorami szkół. Zapoznano się z oczekiwaniami dyrektorów i gmina jest w stanie to zorganizować. Projekt ten daje korzyści finansowe i usprawnia pracę szkoły. Gmina będzie przygotowana do tego aby dostarczać posiłki przynajmniej w takiej ilości jak na poziomie dzisiejszym, ale również i w momencie kiedy znajdą się potrzeby dożywiania większej ilości dzieci. Nie powinno się przeceniać dożywiania w kontekście całości procesu dydaktycznego i oświatowego jakim poddawane są dzieci. Powiedział, że jakość kształcenia i warunki w jakich dzieci zdobywają tą wiedzę są tym najważniejszym priorytetem. Gmina posiada określone możliwości finansowe i te możliwości nie są z gumy. Należy się do tego dostosować. Przyjęto sztywne standardy zarządzania zmierzające do tego iż żadna placówka w najbliższym czasie, w tej perspektywie do 2011roku nie zostanie zlikwidowana. Gmina widzi potrzebę inwestowania, ale zdaje sobie sprawę, że nie może to być tylko w mowie, ale potrzeba na to pieniędzy. Nie celuje się już w te 4

5 obszary bezpośrednio związane z procesem oświatowym, wychowawczym. Są to natomiast procesy wspierające edukację, oświatę i wychowanie. Powiedział, że czuje się odpowiedzialny za to aby zgłaszać pewne propozycje rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych, które dają szanse na wygenerowanie wolnych środków przeznaczonych na inwestowanie w oświacie. Na bazie tych spotkań, konsultacji przygotowano propozycje swojej decyzji, która została przedstawiona na komisji. Decyzja ta dotyczy pozostawienia w pełni organizacji żywienia i dożywiania w przedszkolach na warunkach dotychczasowych. W większości dzieci w przedszkolach przebywają w cyklu 10-cio godzinnym więc należałoby pozostawić w tych przedszkolach tą formę dożywiania i żywienia na takich warunkach jakie dzisiaj tam są, a więc zdecydować się dostosować wszelkie pomieszczenia, kuchnię i inne pomieszczenia do wymagań jakie są określone w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych. Poprosił aby nie traktować tego równoznacznie z tym jakie są na dzień dzisiejszy zalecenia sanepidowskie, ponieważ te zalecenia to są już konkretne stwierdzone nieprawidłowości, ale one nie rozwiązują całego bagażu problemów, z którymi, jak nie w tym roku to w kolejnych latach gmina się spotka i na który to problem będzie musiała przeznaczyć publiczne pieniądze, a przede wszystkim je znaleźć i w konsekwencji utrzymywać. Na dzień dzisiejszy obsługa kuchni w gminie to, pod względem tylko kosztów kwota 1.360tys zł. Jest to kwota nad którą warto by się było zastanowić. Przed gminą kolejne lata potężnego potencjału środków wsparcia także z UE, co do których gmina też musi być przygotowana gwarantując wkład własny. Te działania między innymi zmierzają do pozyskania środków zewnętrznych również inwestowanych w oświatę. Rada zdaje sobie sprawę zapewne z potrzeb w zakresie organizowania oświaty co do których gmina się przymierza. Jeżeli się do tego nie przygotuje to znów kolejne programy Szprotawę ominą. Ten element organizacji, przygotowania pod względem możliwości obsłużenia, napisania wniosków oraz zorganizowania, gmina ma już za sobą, ponieważ posiadła już potrzebne w tym zakresie doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich w ramach działań na lata Racjonalnie należy się przygotować do kolejnego programu. Gmina nie chce zlikwidować dożywiania w związku z tym w kontekście tamtego spotkania, które nie wypracowało konkretnego stanowiska w podsumowaniu uzgodniono ze związkami zawodowymi iż na kolejnym spotkaniu 10 stycznia jeszcze raz zostanie poddana ocenie propozycja z którą gmina zwróci się do związków zawodowych działających w obszarze oświaty i jeśli rada uzna, że chciałaby mieć tutaj istotny głos to jest to dobre rozwiązanie. Powiedział, że został tym zwolniony z odpowiedzialności i jest to bardzo komfortowa sytuacja. Zresztą pewne działania, które podejmuje wynikają z przemyśleń czy wręcz z konieczności postępu i odpowiedzi na pytania o to czy gmina ma się rozwijać czy też utrzymywać dotychczasowy status do póki starczy środków. Jeżeli gmina dobrnie do takiego poziomu, że już jej na nic nie będzie stać wtedy podejmie się ruchy likwidacyjne. Stwierdził, że propozycje przekształceń to jest ten element, który wnosi postęp, który w sposób wybiegający na przyszłość gwarantuje także tzw. jakościowy postęp społeczny. Z uwagi na to, że radni nie mają materiałów, stwierdził, że nie chciałby ich teraz odczytywać, bo ten odbiór będzie zniekształcony. Po wypracowaniu stanowiska ze związkami zawodowymi w konsultacjach ze środowiskiem wprowadzi się to w porządek obrad sesji styczniowej. Wtedy już radni będą mieli konkretne argumenty i będą mogli wypracować swoje własne uczciwe stanowisko, takie które zachowuje interes gminy i działanie nie tylko na ten rok, doraźnie i politycznie, ale także odpowiedzialnie. Powiedział, że dokonywanie zmian w roku kiedy zbliżają się plebiscyty, nie jest do końca potrzebne, ale jeśli gmina się nie przygotuje to straci kolejny rok i zostanie wyprzedzona przez inne gminy. Powiedział, że na swoją osobistą niekorzyść zgłaszał projekty zmian, które uważa w konsekwencji dobra publicznego jako postęp gminy.zaapelował o taką odpowiedzialność także do rady. Poprosił aby przyjęła ona w dniu dzisiejszym zaproponowane stanowisko. Natomiast w m-cu styczniu zostanie przedstawione radzie merytoryczne uzasadnienie które będzie wynikało z uzgodnień ze związkami zawodowymi dotyczące realizacji zmiany lub też odstąpienia od jakiejkolwiek reorganizacji w oświacie po styczniu. Taka jest propozycja. Jednak jeśli radni mają jeszcze jakieś pytania na ten temat to jest przygotowany aby udzielić na nie odpowiedzi w konkretnych zapytaniach. Powiedział, że sporo kwestii na tym wcześniejszym spotkaniu było poruszanych, miedzy innymi los pracowników, forma świadczeń, forma wpływu na jakość posiłków, warunki na jakich będą one wydawane oraz cały katalog spraw, które są w jakimś stopniu rozwiązane, ale które wymagają również przedstawienia ich organowi, który czuje się kompetentny, aby podjąć i wypracować stanowisko. Jeżeli ta propozycja jest do przyjęcia to poddał to pod rozwagę radzie. Stwierdził, że uważa iż temat może zostać podjęty na sesji styczniowej. r. Zbigniew Teler- stwierdził, że przysłuchując się wypowiedzi p. burmistrza zrozumiał iż na dzień dzisiejszy odstępuje się od tematu stołówek. Zostaje on przełożony i podjęty będzie w m-cu styczniu. r. Stanisław Rybak - powiedział, że ma kilka pytań do p. burmistrza w tym temacie. Zaproponował aby to uwzględnić w materiałach przygotowanych na następną sesję. Stwierdził, że dożywianie dzieci to nie tylko dożywianie dzieci, do których dokłada OPS. Dotyczy to również dzieci, których rodzice sami finansują posiłki. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli chodzi o konsultacje p. burmistrza ze związkami zawodowymi, to nie chciałby aby decyzje w tym temacie były podejmowane poza plecami radnych. To jednak rada jest wybrana przez społeczeństwo i to rada powinna o tych sprawach decydować, a nie Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapytał jakie poniesiono koszty na remonty w palcówkach oświatowych dotychczas, jeżeli chodzi o kuchnie. Stwierdził, że jakieś tam na pewno środki do tej pory poniesiono celem dostosowania kuchni do warunków sanepidowskich. Kolejnym pytaniem jest to, jakie koszty należałoby ponieść obecnie by spełniać te warunki, których żąda sanepid. Zapytał także o jakich wymiernych korzyściach finansowych mówił p. burmistrz i jak je się będzie mierzyło. Ponadto 5

6 spytał jakie środki można by było pozyskać na to dożywianie. Są to pytania, które będą uzupełnieniem tych materiałów jakie otrzymają radni przed sesją styczniową. r. Tadeusz Kosmatka - stwierdził, że zbliżono się już do konsensusu w tym temacie, ale zapytał, czy ten pośpiech na styczeń jest konieczny. Do r. Rybaka powiedział, że gdyby związki zawodowe nie narobiły rabanu w tej sprawie to być może dzisiaj już temat byłby podjęty. Powiedział, że sprawa reorganizacji tego tematu jest w kompetencji p. burmistrza i może on sam tutaj dokonywać pewnych roszad. Natomiast lepiej będzie jeżeli zostanie to podparte decyzją rady. Jakie to będą zmiany to jeszcze nie można określić. Pytań jakich zadaje r. Rybak jest wiele, ale odpowiedzi na nie powinny padać na dzisiejszej sesji. Stwierdził, że chciałby złożyć wniosek, pewną propozycję uchwały w sprawie stołówek. Jest to uchwała intencyjna w tej sprawie. Odczytał uchwałę w brzmieniu : uchwała w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego funkcjonowania stołówek przyszkolnych i w przedszkolach. 1. Wstrzymuje się proces likwidacji stołówek przyszkolnych i przedszkoli. 2. Powołuje się Komisję Doraźną rady do zbadania stanu technicznego kuchni przyszkolnych i przedszkoli oraz określenie kosztów remontów spełniających wymogi sanepidu. Skład komisji w załączeniu: 3. Komisja złoży sprawozdanie z prac na sesji styczniowej w 2006 roku. 4. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady. Tak więc rada zajęłaby się tym tematem już w styczniu. Nie należy dzisiaj nic uprzedzać ponieważ problem jest. Stwierdził, że sam także widzi ten problem, ale mówienie dzisiaj czegokolwiek byłoby jeszcze za wczesne. Rada musi więcej wiedzieć na ten temat, podliczyć wszystko i dopiero wówczas wypracować jakieś stanowisko. Jeżeli radni przyjmą tą propozycję to można by było tym tematem dzisiaj zakończyć. r. Zdz. Paprocki - popiera propozycje, które złożył p. burmistrz. Jest to bardzo dobre rozwiązanie aby wrócić do rozmów i przeanalizować wszystkie za i przeciw. Biorąc pod uwagę nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także czynniki opiekuńcze i wychowawcze, które dla szkoły są najważniejsze. Dobrze by było gdyby w tych rozmowach mogli uczestniczyć również dyrektorzy szkół, w których te placówki mają być likwidowane, bo oni mają własną specyfikę pracy i własne argumenty na to wszystko. Stwierdził, że nie widzi nic złego w tym, aby problemem zajmować się dwutorowo tzn. aby rada też rozpatrzyła ten problem poprzez takie rozwiązanie jakie przedstawił r. Kosmatka i aby rada spotkała się na sesji styczniowej. Jeżeli taka decyzja zapadnie w styczniu to rada będzie miała jasną sytuację i będzie mogła podjąć konkretną propozycję. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - powiedział, że nie widzi możliwości formalnej aby podejmować uchwałę zaproponowaną przez r. Kosmatkę, której nie ma w porządku obrad i która nie została zgłoszona w momencie kiedy taka możliwość była. Natomiast jeżeli padła propozycja spotkania się na styczniowej sesji w związku z tym tematem i rozpatrzenia materiałów i kolejnej dyskusji to nie ma powodu, aby w dniu dzisiejszym podejmować jakiekolwiek uchwały, której nie ma w porządku sesji. Radny Kosmatka wywołał ten temat, nie mając żadnych materiałów. Rada miała dyskutować po prostu tylko o swoich odczuciach i uwagach więc może należy zaczekać do momentu kiedy rada będzie dysponować jakimiś konkretnymi informacjami na ten temat. Jeszcze raz powtórzył, że nie należy przegłosowywać uchwały, której nie ma w porządku obrad i nie była ona zgłoszona w momencie kiedy był na to odpowiedni czas. r. Tadeusz Kosmatka - advoce- powiedział, że jest możliwość prawna przegłosowania takiej uchwały, ponieważ jest w porządku obrad dzisiejszej sesji sprawa odnośnie tematu stołówek, którą przewodniczący odczytał i została ona zaakceptowana przez radnych. Stwierdził, że złożył wniosek w tej sprawie i miał do tego prawo, aby przyjąć taką uchwałę. Roman Rosół burmistrz - stwierdził, że w kwestii wagi decyzji być może jest jakiś sukces w załatwieniu sprawy tak jak rada uważa i z decyzją organu stanowiącego z reguły się nie rozmawia mając propozycje organu wykonawczego. Jednak ta kwestia bezwzględnie leży w kompetencjach organu wykonawczego jeżeli chodzi o organizację i funkcjonowanie placówek. Powiedział, że zaproponował takie rozwiązanie kosztem własnej popularności społecznej. Przypomniał sytuację kiedy związki zawodowe mocno oponowały przy reorganizacji, likwidacji grupy budowlanej, która wspierała szkoły, głosiły wtedy, że będzie paraliż,że szkoły będą pozamykane, a wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, wystarczy tylko spojrzeć w budżety poszczególnych placówek na budżety zadaniowe. Wydatki na awarie, których było wiele i niezbędna była do tego grupa w każdej placówce grubo zaplanowano na poziomie 5 tys zł, natomiast na siłę realizowane są wielkości rzędu 2-3 tys zł wpisując pewne zadania, które mogą być traktowane w cudzysłowie jako awarie. Należy pewnymi obszarami umiejętnie zarządzać i dobrze robią to dyrektorzy. Ten pomysł to nie jest pomysł na trzy m-ce czy pół roku, jest on perspektywą oceny co najmniej za rok. Już wtedy będzie widać efekty. Przypilnowana zostanie odpowiednia jakość posiłków, terminu ich dostawy. Stwierdził, że chciałby aby dzieci nie wstydziły się tego, że chodziły do Szprotawskich szkół i dlatego została nałożona taka propozycja. Powiedział, że stara się być organem lojalnym wobec organu stanowiącego i poprosił aby przyjąć to podjęcie uchwały w styczniu dla dobra rady, bo to co zaproponował r. Kosmatka, to dosyć mocno urągałoby pozycji organu stanowiącego gdyż ten projekt nie nadaje się do uchwalania. Jest tutaj brak podstaw prawnych do tego typu zapisów, dlatego dla prestiżu rady, należy przyjąć stanowisko o rozpatrzeniu tej kwestii w styczniu. Powiedział, że będą ku temu warunki uwzględniające także 6

7 pytania r. Rybaka. Zadeklarował, że nie wykona żadnego ruchu, chociaż miałby takie uprawnienia jako organ wykonawczy, do czasu kiedy rada nie otrzyma pełni obrazu danych na temat w/w sytuacji. r. Zbigniew Teler- powiedział, że ma pytanie do projektodawcy na temat tego czy r. Kosmatka proponuje powołanie Doraźnej Komisji do przeanalizowania sytuacji. Zapytał czy to w dniu dzisiejszym rada powoła taki zespół czy nie. r. Tadeusz Kosmatka- powiedział, że to jest to samo o czym mówił p. burmistrz. Radni mają prawo, w sprawach takich jak kwestia stołówek, podejmować uchwały wspomagające. Ta uchwała nie jest niczym wielkim. Zaproponował aby zająć się tą sprawą dwubiegunowo żeby mieć tam własną kontrolę oraz aby powstała ta Komisja Doraźna Rady, która po rozpatrzeniu tej sprawy nie będzie już istniała. Należałoby powołać kilku radnych, którzy zapoznają się z tym tematem i przedstawią swoje sprawozdanie, natomiast z drugiej strony p. burmistrz również przedstawi swoje argumenty i będzie pełny obraz całej sprawy. Stwierdził, iż nie widzi tutaj żadnego wchodzenia w kompetencje organu wykonawczego, ponieważ organ wykonawczy potem podejmie uchwałę na sesji styczniowej. Jeszcze raz odczytał propozycję swojej uchwały intencyjnej. Powiedział, że jest to czytelne i nie wchodzi nikomu w kompetencje, pragnie jedynie poznać całą sprawę. Za chwilę przy budżecie rada będzie się wypowiadać, na temat tego co jest zaproponowane, a na co pieniądze zostaną wydatkowane w przyszłym roku. Powiedział, że te proponowane pieniądze są w takich ilościach, że jest to zatrważające, natomiast w sprawie żywienia próbuje się robić oszczędności. Dobrze, że się robi te oszczędności, bo wszędzie powinno się oszczędzać, dziwnym jest jedynie fakt, że w jednym miejscu się je robi, a w drugim nie. Dlatego za chwilę radni też będą na ten temat mówili. Powiedział, że ma prawo postawić taki wniosek i go stawia. Poprosił radę o przegłosowanie tego wniosku. r. Stambulski Andrzej - powiedział, że uważa iż ten wniosek jest słuszny, że rada ma prawo znać stan techniczny tych kuchni. Tyle się o tym mówi, ale zza biurka. Powiedział, że także chciałby w tym uczestniczyć. Nie chciałby chodzić po szkołach indywidualnie i prosić każdego dyrektora aby go wpuścił, dlatego też taka komisja do zapoznania się z tą sprawą jest pożądana. Pan burmistrz wyda decyzję i rada to uszanuje, ale jako radny sam chciałby to widzieć. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - stwierdził, że w jakimś celu, chyba, zostały powołane stałe komisje rady i w tych posiedzeniach, chociażby wyjazdowych odbywających się w terenie, mogą uczestniczyć wszyscy radni i powoływanie jakiejś spec komisji, która nie wiadomo co stworzy w odróżnieniu od radnych stanowiących stałe komisje, względnie poszerzone o tych, którzy są zainteresowani tym tematem, wydaje się zupełnie zbędnym działaniem. r. Zdzisław Popieniuk- powiedział, że wydaje się, że radni nie słuchają dzisiaj siebie nawzajem. Powiedział, że taka komisja o której powołanie wnosi r. Kosmatka jest nie potrzebna. Przed chwilą r. Rybak poprosił p. burmistrza o dokładne informacje na temat stanu kuchni w szkołach na sesję styczniową. Stwierdził, że skoro radni otrzymają te materiały, a ufa iż będą one na tyle dokładne, to wszyscy będą mogli sobie wyrobić swoje stanowisko na ten temat. r. Paweł Chylak- powiedział, że chciałby się odwołać do rzeczy, o których mówił na spotkaniach. Przed spotkaniem czwartkowym z tamtego tygodnia w tym temacie, rozmawiał z pracownikiem inspekcji sanitarnej, który jest odpowiedzialny za higienę szkolną. Ta osoba powiedziała mu iż catering to nie jest tylko problem naszej gminy, inne gminy też muszą sobie jakoś radzić z tym dożywianiem. Wszyscy będą piszczeć jeżeli chodzi o dostosowanie się do wymogów unijnych dla kuchni szkolnych w higienie szkolnej od 1 stycznia 2008 roku. Czy to będzie catering, czy nie to jakieś zaplecze kuchenne będzie musiało być i problem polega na tym aby już teraz o tym myśleć i aby dostosowywać się już do tych przepisów, które wejdą od 1 stycznia 2008 r.. Słusznym jest fakt, który zgłosił r. Rybak, że radni muszą mieć materiały dotyczące analizy co należałoby zrobić w tych kuchniach, ale już pod kątem tych przepisów obowiązujących w przyszłości i planować remonty pod takim właśnie kątem. r. Elżbieta Czerniawska- stwierdziła, że nie uczestniczyła w spotkaniach z dyrektorami szkół w sprawach żywienia, ale przedszkola już odeszły od tej kwestii załatwiania cateringu. Nie będzie tam żywienia z zewnątrz tylko będą przygotowywane posiłki w palcówkach na terenie całej gminy. Powiedziała, że jest to dobre, ponieważ nic nie jest w stanie zastąpić posiłków przygotowywanych na miejscu i bardzo dobrze, że przynajmniej w tych małych placówkach, problem został załatwiony właściwie. r. J. Jankowski - przewodniczący- stwierdził, że uważa iż już dużo zostało powiedziane w tym temacie. Zapytał r. Kosmatkę czy podtrzymuje swój wniosek. Odpowiedź r. Kosmatki była twierdząca. r. Zbigniew Teler- zapytał czy to ma być uchwała czy stanowisko rady. 7

8 r. J. Jankowski - przewodniczący -powiedział, że jest to uchwała. r. Elżbieta Czerniawska- stwierdziła, że jeszcze w tej chwili radni nie mogą przystąpić do głosowania nad tym co zaproponował r. Kosmatka, ponieważ nie zostały przedstawione opinie wszystkich dyrektorów. Powiedziała, że nie wie w tej chwili czy r. Kosmatka występuje w swoim imieniu czy w imieniu klubu, czy też jest już po konsultacjach ze wszystkimi dyrektorami. r. Tadeusz Kosmatka- stwierdził, że do tego nie potrzeba żadnej konsultacji z dyrektorami, bo jako radny w tej chwili nie rozstrzyga żadnej sprawy. Powiedział, że wnosił jedynie o to, aby wstrzymać się co potwierdził także p. burmistrz, mówiąc, że wstrzymuje się z tą sprawą do stycznia, tak więc można nawet wykreślić ten paragraf pierwszy. W przerwie obrad należy to jeszcze dopracować, a czy będzie to uchwała, czy stanowisko to nie jest to ważne. Chodzi tylko o to, żeby było napisane, że powołuje się tą Komisję Doraźną oraz aby nie było, że jest to wyolbrzymiony temat jeżeli chodzi o sprawy remontowe na polecenie sanepidu. Można to zrobić. Powiedział, że może się to składać z dwóch paragrafów i wykonanie powierza się przewodniczącemu, który będzie nad tym czuwał i dodatkowo trzech, czterech radnych aby się zajęli tą sprawą. Dlatego też nie musi tutaj być żadnych konsultacji z dyrektorami, bo potem ci radni sobie porozmawiają z tymi dyrektorami w szkołach na ten temat. r. Elżbieta Czerniawska- zaproponowała by wniosek r. Kosmatki zmienić jednak na stanowisko rady, a nie na uchwałę, bo uchwała obliguje radę do wykonania tego wszystkiego, a nie wie czy dzisiaj wszyscy są przygotowani do tego aby podjąć jakąkolwiek decyzję. Stwierdziła, że jeżeli wnioskodawca tego nie zrobi to jako radna postawi wniosek przeciwstawny, tak więc lepiej by było to zmienić. r. Stambulski Andrzej - powiedział, że uczestniczył na spotkaniu z dyrektorami i urząd reprezentował takie stanowisko, iż jest całkiem źle i już nie będzie lepiej. Natomiast dyrektorzy twierdzili, że jeszcze można coś z tego zrobić żeby nie likwidować stołówek. Dlatego jeśli są dwa stanowiska to chciałby być w komisji i udać się do szkół aby przekonać się jak jest naprawdę. r. Tadeusz Kosmatka- sprecyzował wniosek, że może to być także stanowisko rady i nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. To słowo nie jest ważne. Tak więc wniosek brzmiałby: stanowisko rady. Należy to dopracować w przerwie. Przewodniczący też to poprawi, a pracownicy urzędu przepiszą to tak jak ma być w ostatecznym brzmieniu. Skreśli się także ten paragraf pierwszy odnośnie wstrzymania likwidacji stołówek, bo nie jest on jeszcze aż tak definitywnie rozpoczęty. W paragrafie będzie także, że powołuje się Komisję Doraźną rady do zbadania stanu technicznego stołówek. Następnie w paragrafie drugim należy napisać, że komisja złoży sprawozdanie z tego do określonego dnia, a wykonanie tej uchwały powierza się przewodniczącemu rady. r. Elżbieta Czerniawska- stwierdziła, że jeżeli tak już miałoby zostać to dobrze by było gdyby w tym uczestniczył ktoś z sanepidu, bo opinie radnych są takie, a nie inne. r. Tadeusz Kosmatka advoce powiedział, że po przeprowadzeniu tej rewizji w szkołach radni biorący udział w ustalonej Komisji Doraźnej skontaktują się z tymi osobami, które uzna się za konieczne do podjęcia wszelkich decyzji. To już jest sprawą komisji, tych osób, które będą sprawę badały. r. Elżbieta Czerniawska- stwierdziła, że jest to sprawa istotna, bo inne jest zdanie radnych, a inne zdanie będzie z sanepidu na temat chociażby stanu technicznego. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - stwierdził, że istnieje szereg mechanizmów w radzie, które pozwalają na to by to wszystko sprawdzić tak aby zostało to udokumentowane i stało się przedmiotem dyskusji. Poprosił aby zaprzestać tej troski o pomysł r. Kosmatki i pomaganie mu jak to zrobić, co skreślić, a co zostawić. Należy odrzucić ten wniosek i w styczniu będzie można poważnie nad tym dyskutować mając poważne materiały na ten temat. r. Halina Śladewska- powiedziała, że z tego co mówił r. Kosmatka to sprawa dotyczy tego, że komisja ma badać tylko stan techniczny kuchni. r. Tadeusz Kosmatka- advoce - stwierdził, że cała sprawa zasadza się na tym, że są za duże koszty na remonty i od tego się sprawa rozpoczyna, ale nie tylko o tą kwestię chodzi. Wszystkiego nie będzie się pisać w tej intencji, chodzi jednak o to aby radni prześledzili całą tą sprawę. Można to ująć inaczej. Po to będzie potrzebna ta przerwa w obradach aby to wszystko określić. Po przerwie będzie już wszystko doprecyzowane. 8

9 r. Halina Śladewska - advoce - stwierdziła, że jeżeli ma się mówić tylko o stanie technicznym to jest to jedna dziesiąta materiałów, które będą radnym potrzebne do dyskusji w styczniu nad tą sprawą. Powiedziała, że p. burmistrz przygotuje jakie wymogi są stawiane przed dożywianiem np. przepisy unijne, wymogi sanepidu, czy oszczędności oraz jak ma się sprawa z etatami ludzi zatrudnionych, to wszystko są to materiały, które p. burmistrz posiada. Powinno to zostać po prostu przygotowane na styczeń. Stwierdziła, że jest to zasadny wniosek aby wrócić do tego w styczniu, a przegląd stołówek radni mogą sobie zrobić, nie trzeba powoływać od razu jakiejś komisji. r. Paprocki Zdzisław - zaproponował aby w styczniu kiedy będą analizowane sprawy kuchni szkolnych, by mieć pełne rozeznanie sytuacji to należałoby określić dwa podejścia do tematu. Pierwsze podejście to odpowiedź na pytanie co pociąga za sobą wprowadzenie cateringu ze wszystkimi za i przeciw, natomiast w drugim podejściu rada przystąpiłaby do systematycznego remontu kuchni oraz określenia jakie konsekwencje to pociąga, w tym wypadku także argumenty za i przeciw. Roman Rosół burmistrz - stwierdził, że dyskusja jest skierowana na temat adaptacji i dostosowania pomieszczeń aktualnych bądź też wybudowania nowych do tych wymagań, które nie tylko są ogarnięte wymaganiami sanepidowskimi. W tym wypadku Komisja Doraźna bardzo szybko mogłaby to zweryfikować. Nie należy się jednak łudzić, że jeżeli Komisja Doraźna poprosi eksperta w zakresie higieny to ekspert powie, że np. tutaj jest dobrze, wszystko może być i nie będzie trzeba nic robić. Wiarygodne dane zostaną radnym przedstawione. Należy jeszcze powiedzieć o tym, że dzisiaj przygotowanie posiłków dla organu gminy jest elementem bardzo drogim oprócz pieniędzy przeznaczonych na dożywianie czyli ponad 430 tys zł ze środków własnych gminy. Było pytanie o pieniądze z zewnątrz na dożywianie. Nie chodziło tutaj o pieniądze z zewnątrz na dożywianie, ale o pieniądze na duże projekty. Na dzień dzisiejszy to jest to kwota 31 7tys zł, która jest zaplanowana na następny rok i która jest widoczna w projekcie uchwały wraz z sugestiami do tego aby następowały zwiększenia w tym zakresie. To są właśnie te pieniądze z zewnątrz. Natomiast gmina przeznacza 428 tys zł na dożywianie, ale przygotowanie posiłku we wszystkich placówkach oświatowych to koszt osobowy tys zł. Oczywiście są rodzice, którzy płacą za posiłki swoich dzieci, ale płacą oni cenę, która pokrywa tylko wkład do kotła. Trzeba mieć świadomość tego, że to jest element kosztochłonny. Stwierdził, że w jego odpowiedzialności pełnienia funkcji organu, który ma za zadanie najsprawniejszą organizację szanującym dobro publiczne jest to, aby przedstawiać warunki tańszej i efektywniejszej organizacji dożywiania na poziomie niezmiennym. Można mieć w tym temacie burze pomysłów, ale w końcu rada zda sobie sprawę z tego, że odpowiedź będzie tylko jedna, że albo jest się zdecydowanie za postępem i zmianami w oświacie, albo zostawia się obecny status. Alternatywy dla tego projektu nie ma. Jeżeli ma być cos robione efektywniej to należałoby zgodzić się na propozycję. Tysiące argumentów może paść przeciw temu projektowi, rada określi swoje stanowisko w tej sprawie i będzie wszystko w porządku, ale nie można wymagać już w pewnym zakresie zmian. r. Rybak Stanisław - powiedział, że nie należy zabraniać radnym możliwości pójścia do tych szkół i sprawdzenia wszystkiego naocznie. Powinno się powołać komisję i jeżeli są chętni to należy im umożliwić zbadanie tej sprawy. Taka komisja sprawdziłaby wszystko i przedstawiła swoje stanowisko, aby był już pogląd do podjęcia jakichkolwiek kroków. Jeżeli jest faktycznie tak jak to opisał p. burmistrz to komisja powie, że np. to jest niewykonalne gminnymi środkami finansowymi, a jeżeli jest cos wykonalne, to komisja powie, że jest możliwość wykonania określonych rzeczy za konkretną kwotę. Wobec powyższego złożył wniosek o powołanie komisji w składzie czterech osób, która zbada stan faktyczny. r. J. Jankowski przewodniczący -stwierdził, że w dyskusji zabrało głos 11 radnych co świadczy, że temat jest bardzo ważny. Wniosek padł już wcześniej po czym radni mięli szanse na wypowiedzenie się w tym temacie. W tej chwili należy zagłosować nad wnioskiem, aby tą dyskusję już zakończyć wypracowanym stanowiskiem. Powiedział, ze zostanie ogłoszona przerwa podczas której poprosi przewodniczących klubów, którzy przygotowują to stanowisko. W tym stanowisku będzie powołana także Komisja Doraźna. Przewodniczący poddał wniosek o zakończenie dyskusji pod głosowanie radnym. Rada w wyniku głosowania wniosek przyjęła jednomyślnie. r. J. Jankowski - przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy w obradach. PRZERWA 15 MINUT r. J. Jankowski - przewodniczący- stwierdził, że radni otrzymali oświadczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2005 roku w brzmieniu: w sprawie wypracowania stanowiska RM w Szprotawie w zakresie dotyczącym funkcjonowania stołówek przyszkolnych i przedszkolnych. (w załączeniu). Po odczytaniu poddał w/w oświadczenie pod głosowanie. 9

10 Rada w wyniku głosowania: 16 za, 1 wstrz oświadczenie przyjęła. r. Zdzisław Popieniuk- stwierdził, że chciałby przedstawić informację odnośnie uchwały połączenia szkół w Wiechlicach. Pan burmistrz błędnie powiedział, że z wnioskiem tym wystąpiła Komisja Społeczna. Z wnioskiem tym wystąpił na Komisji Rewizyjnej r. Tadeusz Kosmatka. Projekt uchwały w tej sprawie wpłynął ponad rok temu do Komisji Społecznej, która zaopiniowała ten wniosek pozytywnie. Jednak na sesji na wniosek prawdopodobnie r. Telera postanowiono odłożyć tą sprawę do roku w którym kończy się kadencja dyrektorów szkół, wtedy właśnie do tej sprawy się powróci. Tak więc postawienie tej uchwały na dzisiejszej sesji jest konsekwencją tego wcześniejszego stanowiska, a nie jak wcześniej padło na zebraniu komisji stwierdzenie, że to jest jakaś zemsta p. burmistrza na dyrektorach szkół w Wiechlicach. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - powiedział, że radni powołując Komisję Doraźną wypowiadali się, że chodzi o umożliwienie radnym zobaczenia na miejscu jak te stołówki wyglądają. Jeżeli więc taka komisja będzie to badała to należałoby powiadomić przez biuro rady kiedy ta komisja będzie się udawała do tych szkół, konkretnie gdzie i o której godzinie. Z tego względu, że jeżeli radni z poza komisji którzy chcieliby w tym uczestniczyć, aby mieli taką możliwość. r. Rybak Stanisław - stwierdził, że dobrze by było gdyby ta komisja miała możliwość pójść do szkoły zawodowej i zobaczyć jak tam wygląda kuchnia, która jest przygotowana zgodnie ze wszystkimi wymogami. r. J. Jankowski - przewodniczący- sprostował, że kuchnia o której mówił r. Rybak jest w Gimnazjum nr 1, a nie w szkole zawodowej. Ad 5 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W 2005 ROKU W ZAKRESIE REMONTÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH r. J. Jankowski przewodniczący - otworzył dyskusję w tym temacie. r. Zbigniew Teler- stwierdził, że patrząc na ocenę realizacji zadań za rok 2005 w zakresie remontów świetlic wiejskich to był to jeden z lepszych w których na świetlice zostały zwiększone środki. Na pierwszej stronie jest zapis, że przy remontach świetlic wiejskich przyjęto zasadę, iż przy wytypowanych do remontu świetlicach w danym roku wykonuje się kompleksowo wszystkie niezbędne roboty budowlane aby z chwilą oddania obiektu do użytku spełniał on swoją funkcję w zaspokajaniu potrzeb społeczności wiejskiej. Stwierdził, że nie widzi potwierdzenia tego w terenie. Zapytał gdzie jest ta kompleksowość w Lesznie Górnym. Co roku jest tam remont. Na ten bieżący rok było przeznaczone na to 5 tys. zł. Patrząc procentowo jest to 105% wykonania. Natomiast patrząc kwotowo jest to tylko 5 tys. zł. Znając sołtysa i jego energię to i tak zrobiono bardzo dużo w tej świetlicy za taką sumę. Stwierdził, że nie wie czy na następny rok w budżecie jest zaplanowana większa suma na ten remont, który może w końcu uda się zakończyć. Jeżeli chodzi o Witków w 145%, środki przekroczono o 45%, a większość prac wykonano w czynie społecznym, także sołtys dołożył do tego ze swoich prywatnych środków. Bobrowice, również mają podobną sytuację, ale na szczęście remont już się ma ku końcowi. W ostatnim czasie p. burmistrz przyspieszył ten remont. Jeżeli chodzi o Sieraków, to w bieżącym roku było zaplanowane na remont świetlicy 12 tys zł, natomiast wykorzystano zł. Pozostało do wykorzystania zł. Ten remont ciągnie się już od dwóch lat. Inną sprawą jest to, że były tam problemy z energetyką. Przy końcu tego roku chciano zakupić materiał na remont dachówki w przyszłym roku i wyposażenie do tej świetlicy. Zabroniono jednak wydania na to pieniędzy. Przypomniał, że dwa m-ce temu wiadomym było, że środki nie zostaną do końca wykorzystane. Na Komisji Gospodarki pytano p. skarbnik czy będzie można chociaż zakupić wyposażenie i materiały. Odpowiedź była twierdząca. Jednak stało się inaczej i nie zakupiono w/w materiałów. Nie wykonanie remontu świetlicy w Sierakowie ma również szczególne podłoże. Jeżeli ma się pretensje do pana X, nie ważne czy uzasadnione czy nie to nie można karać za to całej społeczności. Na rok 2006 proponuje się w budżecie na tą świetlicę zł i jest to dużo mniej niż wykorzystano w roku bieżącym. Zapytał czy o tyle stanieją materiały i wyposażenie w roku Poprosił p. burmistrza aby tą świetlicę zakończono przynajmniej w tym pierwszym kwartale. r. Zdzisław Popieniuk - stwierdził, że Komisja Społeczna interesuje się działalnością i remontami świetlic wiejskich. Zresztą to była inicjatywa komisji aby przeznaczać środki na te świetlice. Komisja oglądała te świetlice, prowadziła także rozmowy z sołtysami na temat tego jakie tam wykonano remonty i jakie jeszcze należałoby wykonać. Jest zdecydowana poprawa jeżeli chodzi o infrastrukturę świetlic wiejskich. Nakłady na nie także są duże, społeczność lokalna powinna być zadowolona z tych środków przeznaczanych na remonty. Wiadomo, że do końca nie są one wystarczające, ale jeżeli chodzi o wypowiedź r. 10

11 Telera to nie było problemu w remontach świetlic szczególnie tam gdzie żywa była działalność społeczeństwa. Radny Teler nie wymienił, że tam są przeznaczane jakieś małe pieniądze, że dużo prac pozostaje do wykonania. Gorzej jest tam gdzie ta aktywność społeczna jest trochę mniejsza. Są to duże obiekty, niejednokrotnie wymagają dużych nakładów finansowych, a działalności nie widać tam prawie żadnej. Może z czasem sytuacja ta się poprawi, co wcale nie oznacza, że świetlice te nie powinny funkcjonować. W każdej wsi powinna być taka świetlica aby społeczność lokalna miała gdzie się spotykać i zorganizować swoje imprezy. r. Rybak Stanisław - powiedział, że jeżeli chodzi o to stwierdzenie, że w niektórych społecznościach lokalnych jest małe zaangażowanie to zaprosił r. Popieniuka na święto kartofla aby zobaczył jakie tam jest to zaangażowanie, jaką wiatę wybudowano. Chodzi tutaj o Sieraków. Wtedy będzie można mówić o zaangażowaniu. Najmniejsze wykonanie remontów świetlic było właśnie w Sierakowie. Powiedział, że zwracał się do niego sołtys w sprawie iż ma on swoich dobrych fachowców, którzy są w stanie wykonać niektóre prace fachowo mniejszym kosztem i nakładem, po prostu za cenę zakupu materiałów, natomiast resztę rzeczy są w stanie wykonać sami we własnym zakresie. To oni wybudowali tą wiatę o której mówiono wcześniej i jest ona imponująca. Należałoby w przyszłym roku umożliwić im realizację tego zadania tak aby to oni kupowali materiały i aby mogli w tym sennym okresie remontować tą świetlicę sami. Jeżeli chodzi o środki, które były przeznaczone na remont w roku 2005 i których nie wykorzystano to ta świetlica była robiona jako ostatnia. Powiedział, że wierzy w to, że jeżeli zaangażowanie ludzi jakie tam jest pozwoli na zwiększenie tych środków, ruszenie rezerwy by te prace nie stanęły i aby ta świetlica w tym 2006 roku już ruszyła. Nie należy zamykać tego, że w budżecie jest przypisane tylko 6 tyś zł, ale aby była także możliwość wsparcia ich dodatkowymi środkami. r. Elżbieta Czerniawska - powiedziała, że podziękowania należą się wszystkim sołtysom za to, że tak bardzo poważnie podeszli do tych remontów i do odtworzenia bazy kulturalnej na terenie wszystkich wsi. Każdy zrobił to najlepiej jak potrafił. Środki nie były aż takie duże i gdyby nie mocne zaangażowanie sołtysów i mieszkańców to zapewne nie osiągnęłoby się tego co w tej chwili jest. Stwierdziła, że ma nadzieję, że to jest początek do zrobienia czegoś większego w przyszłości. r. Zdzisław Paprocki - stwierdził, że kiedy startował w pracach na wsi to te palcówki kulturalne cieszyły się o wiele większym zaangażowaniem społecznym niż obecnie. Wynikało to z rożnych względów. Oddziaływanie tych placówek na społeczeństwo wiejskie było o wiele większe. Na wieś trafiali również i artyści np. z opery, operetki. Z operetki Wrocławskiej przyjeżdżali na wieś i tam prezentowali swoje programy. Przyzwyczajali ludzi do zupełnie innej kultury, która była dla nich niedostępna. Dzisiaj poza tym co mieszkańcy sami zorganizują to te wpływy zewnętrzne na działalność kulturalną na wsi nie są zbyt duże. Dużą role pełni tutaj Szprotawski Dom Kultury szczególnie w ostatnim okresie kiedy jego wpływy na kulturę na wsi są bardzo duże głównie wśród dzieci i młodzieży. Jest tu duże zaangażowanie r. Telera i p. Lisieckiego. Wpływa to na to, że coś zaczyna właściwie funkcjonować. Placówki te były zaniedbane, trzeba było dokonać szacunków co można w ogóle w tych palcówkach zrobić po to, aby można było doprowadzić do ich uruchomienia. Niejednokrotnie trzeba było przekładać dachy, dokonywać remontów wnętrz, tworzyć całą infrastrukturę odprowadzania ścieków i to w wielu przypadkach zostało zrobione. Tak więc w tych ostatnich kilku latach zrobione zostało w świetlicach na wsi bardzo dużo. Jednocześnie zaczynają działać koła gospodyń wiejskich, funkcjonować zespoły śpiewacze. Stwierdził, że obserwuje się to na przykładzie Witkowa, Długiego czy Siecieborzyc. Mimo wszystko te oddziaływania jakie są na kulturę wiejską są jeszcze zbyt małe. Jeżeli nawet szkoły miejscowe robią wszystko na co je stać w tym względzie to i tak jeszcze jest to za mało. Można to zrozumieć na przykładzie zespołów śpiewaczych, które istnieją np. w Długiem, które same sobie nie mogą dać rady ze wszystkimi problemami finansowymi. Potrzebują one konkretnego wsparcia. Ci ludzie i tak sami kupują stroje, sami pokrywają dojazdy ludzi, którzy ich szkolą. Także to jest na ich skromne budżety bardzo dużo. Ludzie chcieliby aby te świetlice wiejskie przyjęły również inne formy by wróciły tam kursy gotowania, szycia. Należałoby rozpatrzyć ten problem szerzej także na Komisji Społecznej aby znaleźć inne możliwości oddziaływania świetlic na społeczność wiejską oraz sposoby finansowania tych form. Niektóre placówki posiadają także biblioteki na wsiach, które odgrywają ogromną rolę dla miejscowej młodzieży i dzieci przy szerzeniu wiedzy książkowej i dostępie do tych książek, które są bardzo drogie. Należy również w dalszym ciągu oszacować co jest jeszcze do zrobienia, bo są placówki, które dysponują dobrymi warunkami np. w Długiem, ale w Siecieborzycach gdzie jest największa świetlica wiejska już tych warunków nie ma, zimą nie można tam wytrzymać. Wspomniał, że jest duże zaangażowanie nie tylko samych sołtysów, ale także rad sołeckich np. w Siecieborzycach, gdzie prawie za własne środki wyremontowano pomieszczenie na spotkania społeczności. W tej świetlicy są do wyremontowania jeszcze pomieszczenia strychowe, które w dalszym ciągu grożą zawaleniem. Należałby dokonać przeglądu technicznego tych wszystkich obiektów by oszacować co jeszcze jest do zrobienia. Na dzień dzisiejszy świetlice wiejskie nie oferują nic dla młodzieży. Te formy organizowania się, które rada proponuje w świetlicach to są formy, które do nich nie trafiają, bo nie są one współczesne. Dlatego należałoby przemyśleć wspólnie z domem kultury jakie formy zaproponować. Najgorsza w tym wszystkim jest obojętność tych ludzi, oni się pogodzili z tym co jest. Powoli przełamuje się te bariery, ale jest to sprawa bardzo trudna. Konieczna jest pomoc ze strony domu kultury i gminy, aby można było przywrócić tą wiejską kulturę przynajmniej w takim kształcie w jakim ona funkcjonowała jeszcze 20 lat temu. 11

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia.

PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. PROTOKÓŁ NR XVII/03 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 30 grudnia 2003 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3.

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3. Protokół XXVI/2004 z Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie, która odbyła się w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, sala narad nr 219 w dniu 28 października 2004 r. o godz. 900 1615 Ad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku 1 PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu.

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu. Protokół Nr OR.IV.0051-028/08 z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2008 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Listy obecności: radnych, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 roku. W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu uczestniczyło 14 radnych. Spoza członków Rady w obradach wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r.

Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r. Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora

Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., godz. rozpoczęcia sesji: 10.15 godz. zamknięcia sesji: 21.10 Dnia 1 marca 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo