PROTOKÓŁ NR XLVIII/05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XLVIII/05"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XLVIII/05 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2005 roku, początek godzina 10.00, miejsce - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu RADNI NIEOBECNI: 1. Waldemar Panasewicz - nieobecność usprawiedliwiona 2. Bożena Wójcik-Wojtkowiak - nieobecność usprawiedliwiona 3. Ryszard Barylak - nieobecność usprawiedliwiona 4. Andrzej Stambulski - nieobecność usprawiedliwiona Otwarcia XLVI sesji Rady Miejskiej w Szprotawie o godzinie dokonał przewodniczący Rady radny Julian Jankowski. Przywitał wszystkich przybyłych tj.: radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika Gminy, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierownika jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organów pomocniczych gminy ( sołtysów i przew. Komitetu Osiedlowego ), zaproszonych gości, wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na sesję i prasę. Stwierdził, że na stan radnych 21 na dzisiejszej sesji obecnych jest 17 radnych, a więc rada jest władna do podejmowania wszelkich uchwał, wniosków i stanowisk. PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 1. Otwarcie obrad XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 2. Przyjęcie porządku obrad sesji 3. Interpelacje i zapytania 4. Ocena realizacji zadań przewidzianych w 2005 roku w zakresie remontów świetlic wiejskich. 5. Ocena rocznego funkcjonowania systemu segregacji odpadów na terenie gminy. 6. Budżet gminy na 2006 rok: a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej c) przedstawienie opinii komisji rady i klubów radnych, d) podjęcie uchwały budżetowej na 2006 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie na 2005 rok, b) wykupu gruntu od osoby fizycznej, c) nieodpłatnego przejęcia działek na mienie Gminy Szprotawa od Skarbu Państwa, d) zmiany uchwały nr XXVIII/190/04 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/259/02 Rady Miejskiej Szprotawy z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szprotawa oraz zmiany do tej uchwały wprowadzonej uchwałą nr XV/92/03 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 listopada 2003 roku, e) zamiaru połączenia szkół w Zespół Szkół w Wiechlicach, f) planu pracy Rady Miejskiej na 2006 rok, g) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na 2006 rok. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 9. Informacje. 10. Oświadczenia. 11. Wolne wnioski. 12. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada br Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie. r. J. Jankowski - przewodniczący przed rozpoczęciem obrad poprosił o zabranie głosu przez dyrektora MSPZOZ w Szprotawie p. Migniewicza na jego prośbę. 1

2 Edward Migniewicz dyrektor MSPZOZ - poinformował że w wyniku braku porozumienia między Narodowym Funduszem Zdrowia, a lekarzami rodzinnymi, jest sytuacja praktycznie pewna, że od 2 stycznia gabinety lekarzy rodzinnych nie będą otwarte. Nakłada to dodatkowe obowiązki na innych świadczeniodawców. Powiedział, że zaraz jedzie do NFZ w celu ustalenia wszystkich uzgodnień. Stwierdził, że nie wie jak długo będzie trwała ta sytuacja, jednak na dzień dzisiejszy ZOZ uruchomi dodatkowo poradnię ogólną dla nagłych zachorowań. Poradnia ta będzie czynna od godziny 9.00 do na bazie poradni chirurgicznej w szpitalu z wejściem od poradni K. Jeżeli będzie większa liczba pacjentów lekarz izby przyjęć także będzie udzielał pomocy w nagłych zachorowaniach. Mowa jest tutaj tylko o nagłych zachorowaniach, bo szpital nie jest przygotowany np. dokumentacyjnie do innych profilaktycznych zabiegów typu szczepienia, które standardowo wykonują lekarze rodzinni. Poprosił o rozpowszechnienie tej informacji, że lekarze rodzinni nie otworzą swoich gabinetów. r. Julian Jankowski przewodniczący -zapytał czy są uwagi do porządku obrad. r. Tadeusz Kosmatka- powiedział, że składa wniosek w związku ze stołówkami. Uważa, że Rada powinna zająć stanowisko i ustalenia w tej kwestii, chodzi o to aby radni mogli się w tym temacie wypowiedzieć, a jeżeli mieliby się wypowiedzieć to musi być punkt obrad w tym temacie. Powtórzył, że składa wniosek, aby ten punkt ująć w porządku dzisiejszej sesji. Najlepiej byłoby to umieścić na samym początku, żeby osoby zainteresowane nie musiały długo czekać. r. Zbigniew Teler- powiedział, że w imieniu Komisji Gospodarki stawia wniosek o zdjęcie z porządku obrad w pkt 7 ppkt. e tj.: podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia szkół w Zespół Szkół w Wiechlicach. Na dzień dzisiejszy komisja nie wyklucza takiej możliwości, uważa jednak, że nie można kierować się emocjami. Jest bardzo dużo ważnych tematów do rozwiązania w dniu dzisiejszym, a ten temat należy przeanalizować dogłębnie przez Komisję Społeczną lub przez Komisję Doraźną powołaną przez Wysoką Radę. Termin ustawowy do podjęcia uchwały w tym temacie jest do końca lutego, jest więc dwa m-ce czasu na podjęcie tej uchwały. Nie tylko podjęcie uchwały załatwia ten temat, ale są także pewne procedury z tym związane. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - skierował zapytanie do r, Kosmatki o to jaki punkt ma zostać wprowadzony do sesji, aby to uściślił, czy to ma być ocena czegoś, czy to ma być informacja na jakiś temat, czy to ma być podjęcie uchwały w jakiejś sprawie. Zapytał jak ten punkt ma brzmieć dokładnie. r. Tadeusz Kosmatka- stwierdził, że chodzi o to, by rada zajęła się sprawą planowanej likwidacji stołówek w szkołach. Stwierdził, że odbyło się niewiążące spotkanie w tej sprawie, jednak nie wszyscy radni w nim uczestniczyli, dlatego dzisiaj stara się wszystkich zainteresować tą sprawą. Temat ten jest bulwersujący i wywołuje dużo dyskusji dlatego powinno się na dzisiejszej sesji zająć właśnie tą sprawą. Nad tą sprawą powinno się porozmawiać, może urodzi się jakiś wniosek, wtedy w tym punkcie będzie się to rozpatrywać. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący advoce stwierdził, że to luźne i niewiążące spotkanie w którym uczestniczył r. Kosmatka to było normalne posiedzenie komisji. Roman Rosół - burmistrz- odnosząc się do wniosku Komisji Gospodarki zaprezentowany przez r. Telera to uważa, że realizując krok po kroku procedurę organizacji placówek oświatowych gminy, oczekuję jako organ wykonawczy, stanowiska rady czy ma ona zamiar podjąć taką procedurę czy też nie. Jeżeli tak to będzie i podstawa do tego, aby powołać Komisję Doraźną czy też inny zespół ekspertów, natomiast jeżeli się z tego wycofa to wówczas nie będzie w ogóle podstaw do tego aby powoływać jakiekolwiek komisje i zespoły. To Komisja Społeczna wnioskowała o to aby utworzyć zespół szkół, zespół, który byłby w strukturach organizacyjnych podobny do tego jaki jest na ul. Sobieskiego i który się dobrze sprawdza. Jeżeli rada poprzez werdykt w dniu dzisiejszym nie uzna w oparciu o głosowanie potrzeby utworzenia zespołu, procedura na dzień dzisiejszy jest bez przedmiotowa i temat nie istnieje. Gdy dzisiaj nie podejmie się uchwały, nie będzie też formalnych podstaw do tego aby wystąpić do jednostek opiniujących, między innymi kuratorium oraz innych jednostek, które powinny się w tym temacie wypowiedzieć. r. Zbigniew Teler powiedział, że odnośnie tego, iż to Komisja Gospodarki złożyła taki wniosek to, od momentu złożenia ślubowania, każdy radny jest radnym mieszkańców całej gminy i nie powinien interesować się tylko tymi problemami, które są w zakresie działania komisji resortowej do której jest on przynależny, ale całością problematyki społeczeństwa gminy. Wniosek ten został złożony nie wykluczając działań w tym kierunku i jest dużo czasu na to. Nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpatrzyć ten temat w późniejszym czasie. Niedługo gmina stanie się prekursorem podejmowania samych uchwał w sprawie zamiarów, a nie czynów. r. Elżbieta Czerniawska- zapytała czy jeżeli przejdzie wniosek r. Kosmatki to radni będą mogli usłyszeć opinie dyrektorów szkół w dniu dzisiejszym na ten temat. 2

3 r. Julian Jankowski - przewodniczący -powiedział, że jeżeli wniosek r. Kosmatki przejdzie to będzie dyskusja na ten temat i każdy będzie miał prawo się wypowiedzieć. Odczytał wniosek r. Kosmatki odnośnie wypracowania stanowiska rady w sprawie działalności kuchni przyszkolnej w ramach dożywiania oraz wniosek Komisji Gospodarki o skreślenie z porządku obrad dzisiejszej sesji ppkt. e w pkt. 7. Wniosek Komisji Gospodarki pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania: 12 za, 1 przeciw,4 wstrz wniosek przyjęła w związku z czym ppkt. e został wykreślony z porządku obrad. r. J. Jankowski przewodniczący -poddał wniosek r. Kosmatki pod głosowanie. Rada w wyniku glosowania: 14 za, 1 przeciw, 2 wstrz wniosek przyjęła, w związku z tym temat ten został wprowadzony do porządku obrad jako pkt 4, a każdy następny punkt porządku obrad został przesunięty o jeden. Ad 3 INTERPELACJE I ZAPYTANIA r. Grzymkowski- powiedział, że Szprotawa nie jest odśnieżona, na ul. Sobieskiego dwie osoby przez to się przewróciły. Kiedyś już nie raz zgłaszał ten problem. Zima znowu p. burmistrza zaskoczyła. R. Rosół burmistrz advoce do wypowiedzi radnego Grzymkowskiego powiedział, że tej drogi, którą wskazał r. Grzymkowski gmina nie ma obowiązku utrzymywać w ramach Akcji zimowej. Poprosił aby w tym punkcie radni wykazali trochę poszanowania i uznania. r. Grzymkowski - advoce,powiedział, że wie w czyjej kompetencji jest odśnieżanie tej drogi,ale to mieszkańcy poprosili p. burmistrza o zadziałanie w tej sprawie. r. Elżbieta Czerniawska- powiedziała, że śnieg jest w Szprotawie, ale tak samo jest w Berlinie. Tam też jest biało i też się wszyscy ślizgają, bo jest po prostu zima. r. Zdzisław Popieniuk- stwierdził, że nie należy winić co roku p. burmistrza o to, że spadł śnieg i drogi są nie odśnieżone. Teraz śnieg pada, ale jak przestanie padać to przyjadą i to odśnieżą. Ludzie, którzy to robią w gminie dobrze wykonują swoje obowiązki. r. Zbigniew Teler- powiedział, że nie można dogodzić mieszkańcom w tych porach roku. r. J. Jankowski przewodniczący -powiedział, że punkt w którym radni się znajdują to punkt interpelacje i zapytania, a nie jakaś swobodna dyskusja. r. Paweł Chylak- zapytał gdzie będą składowane po nowym roku odpady stałe i za jaką cenę. r. Zdz. Paprocki- zapytał kto jest odpowiedzialny na dzisiaj za te wszystkie rudery popeegerowskie. Są one na pół rozwalone i stanowią zagrożenie dla dzieci, które tam wejdą. Spytał czy rada ma na to jakikolwiek wpływ aby zacząć się interesować tym problemem. r. Mirosław Sachmata zapytał czy w przyszłym roku w ramach prac na lotnisku budowy dalszych chodników, nie można by było ująć renowacji drogi ażurowej. W niektórych miejscach ta droga się zapadła. Trzeba by było ściągnąć płyty i zrobić nową podsypkę. W tych miejscach robi się dużo kałuż i ten teren po prostu siada. Ad. 4 WYPRACOWANIE STANOWISKA RADY W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI KUCHNI PRZYSZKOLNEJ W RAMACH DOŻYWIANIA 3

4 r. J. Jankowski - przewodniczący -otworzył dyskusję w tym temacie. r. Tadeusz Kosmatka- powiedział, że jeżeli chodzi o to spotkanie komisji w którym brał udział to tam była mowa o likwidacji stołówek, jednak na ile ten temat jest już posunięty do przodu to nie wiadomo. Dlatego, że burmistrz na w/w spotkaniu dość niejasno odpowiadał na pytania dyrektorów szkół. Powiedział, że chciałby aby na dzisiejszej sesji burmistrz jasno określił co dalej chce w tej sprawie zrobić. Stwierdził, że w jego odczuciu nie można tych stołówek zlikwidować, a radni mogą się w tym temacie wypowiedzieć i zdecydować o tym w głosowaniu, bo mają do tego prawo. Porosił p. burmistrza aby zabrał głos w tej sprawie i jeżeli odstąpi od tego pomysłu to nie będzie w ogóle tematu, ale jeżeli nie odstąpi to będzie zwolennikiem tego aby rada wypracowała dzisiaj stanowisko zobowiązujące p. burmistrza do wycofania się z tego tematu. Czy wycofa się w całości czy nie to dzisiaj nie można jeszcze tego rozstrzygać. Powiedział, że w wypadku kiedy p. burmistrz nie będzie chciał się z tego tematu wycofać należy powołać Komisję Doraźną Rady w celu zbadania tej sprawy. Najpierw jednak powinien zabrać głos p. burmistrz i powiedzieć co zamierza w tej sprawie dalej czynić. Roman Rosół burmistrz - powiedział, że temat, który zaistniał na dzisiejszej sesji jest tematem wywołanym podczas tego spotkania rady. W związku z tym chciałby przedstawić założenia istoty tematu reorganizacji dożywiania, bo taka jest główna idea i przesłanie tego pomysłu, reorganizacji dożywiania. Zgodnie z programami ministerstwa związanego z pomocą społeczną te programy będą w coraz większym stopniu realizowane dla coraz to szerszego kręgu. Planowane są do przeznaczenia na to coraz większe kwoty wspierające dożywianie w szkołach. Powiedział, że chciałby, aby także dzieci z tych jeszcze nie do końca strukturalnie ubogich rodzin, mogły także z tego skorzystać. Powiedział, że mówi tutaj o pewnych regulaminach i zasadach korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej związanych z dożywianiem. Stwierdził, że gmina widzi w dalszej przyszłości konieczność i potrzebę dożywiania we wszystkich placówkach oświatowych, bo do każdej z placówki oświatowej chodzą dzieci, które tego wsparcia wymagają. Gmina widzi również potrzebę i istotę określenia poziomu kształcenia w szkołach. Ten poziom kształcenia bezpośrednio przedkłada się na wielkość racjonalnych środków finansowych jakie się przekazuje na oświatę. W dniu dzisiejszym dokonując analizy finansowej, perspektyw finansów w gminie oraz istoty potrzeb w tym zakresie niezbędne jest przeprowadzenie zmian organizacyjnych, które w zakresie wydatków bieżących pozwolą wygenerować dodatkowe pieniądze, które mogłyby być wykorzystane na trwałą efektywną poprawę warunków nauczania. Powiedział, że mówił o tym na spotkaniu komisji, która zebrała się w tym celu. Cały projekt dotyczy trwałej poprawy warunków nauczania. Przy każdych zmianach są tzw. ofiary, może zdarzyć się, że ten posiłek nie będzie tak do końca specyficzny czy smaczny, ale na pewno we właściwej gramaturze i proporcjach, gdyż nikt nie zdejmuje nadzoru sanitarnego nad tym ważnym elementem. Należy zauważyć pewne wielkości. Rada nie ma w prawdzie materiałów, ale faktem jest, że od tego roku szkolnego do roku ponad 400 dzieci ubędzie w szkole podstawowej, natomiast ponad 160 dzieci ubędzie w tym samym czasie w gimnazjum. Łącznie jest to ok. 570 dzieci mniej, tak więc przewidywana subwencja oświatowa w tym zakresie będzie proporcjonalnie niższa. Gmina jako organ prowadzący szkoły ma obowiązek wywiązywania się ze wszystkich obowiązków prawnych oraz przepisów, które w tym zakresie funkcjonują, w tym głównie karty nauczyciela. Karta nauczyciela skutkuje tym, że między okresem 2002, a tegorocznym budżetem wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli to kwota blisko 4mln zł. Gmina nie ma w tym zakresie prawnych narzędzi, aby w ten obszar ingerować. Gmina dosyć istotnie inwestuje w placówki szkolne. Poddano już kilka etapów reorganizacji oświaty i nie jest to po raz pierwszy, chodzi o cały system zarządzania placówkami łącznie z wprowadzonym modelem zarządzania w którym dosyć czynnie uczestniczą dyrektorzy szkół gdzie gmina ogarnęła nadzorem wszelkie remonty i inwestycje w szkołach, które dają trwały i efektywny postęp w zakresie oświaty. Widzi się także konieczność i potrzebę wyposażenia szkół w specjalistów niezbędnych do procesów wychowawczych i dydaktycznych, chodzi o psychologów, pedagogów, terapeutów itd. - tych wszystkich którzy dzisiaj są potrzebni młodzieży. To są elementy przyszłościowe. Jeżeli dzisiaj nie podejmie się działań zmierzających do reorganizacji, a będzie się tkwić na aktualnej organizacji może się w pewnym momencie okazać, że ta gminna oświata nie zmierza z żadnym postępem, stoi w miejscu, a oczekiwania są zgoła odmienne. Dlatego właśnie padła taka propozycja. Propozycja ta dotyczy likwidacji kuchni, a pozostawienia pomieszczeń do wydawania posiłków i objęcia tego usługą zewnętrzną tzw. cateringiem. W tym przypadku gmina chciałaby się zabezpieczyć jeżeli chodzi o zamówienia i umowy odnośnie dostawy tych usług, bo dotyczy to szczególnej grupy dlatego nie może to być coś co będzie typowym zamówieniem z zewnątrz bez uwzględnienia oczekiwań i warunków. Jeżeli chodzi o te właśnie oczekiwania to starano się tego dowiedzieć proponując pewien model organizacji na indywidualnych spotkaniach z dyrektorami szkół. Zapoznano się z oczekiwaniami dyrektorów i gmina jest w stanie to zorganizować. Projekt ten daje korzyści finansowe i usprawnia pracę szkoły. Gmina będzie przygotowana do tego aby dostarczać posiłki przynajmniej w takiej ilości jak na poziomie dzisiejszym, ale również i w momencie kiedy znajdą się potrzeby dożywiania większej ilości dzieci. Nie powinno się przeceniać dożywiania w kontekście całości procesu dydaktycznego i oświatowego jakim poddawane są dzieci. Powiedział, że jakość kształcenia i warunki w jakich dzieci zdobywają tą wiedzę są tym najważniejszym priorytetem. Gmina posiada określone możliwości finansowe i te możliwości nie są z gumy. Należy się do tego dostosować. Przyjęto sztywne standardy zarządzania zmierzające do tego iż żadna placówka w najbliższym czasie, w tej perspektywie do 2011roku nie zostanie zlikwidowana. Gmina widzi potrzebę inwestowania, ale zdaje sobie sprawę, że nie może to być tylko w mowie, ale potrzeba na to pieniędzy. Nie celuje się już w te 4

5 obszary bezpośrednio związane z procesem oświatowym, wychowawczym. Są to natomiast procesy wspierające edukację, oświatę i wychowanie. Powiedział, że czuje się odpowiedzialny za to aby zgłaszać pewne propozycje rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych, które dają szanse na wygenerowanie wolnych środków przeznaczonych na inwestowanie w oświacie. Na bazie tych spotkań, konsultacji przygotowano propozycje swojej decyzji, która została przedstawiona na komisji. Decyzja ta dotyczy pozostawienia w pełni organizacji żywienia i dożywiania w przedszkolach na warunkach dotychczasowych. W większości dzieci w przedszkolach przebywają w cyklu 10-cio godzinnym więc należałoby pozostawić w tych przedszkolach tą formę dożywiania i żywienia na takich warunkach jakie dzisiaj tam są, a więc zdecydować się dostosować wszelkie pomieszczenia, kuchnię i inne pomieszczenia do wymagań jakie są określone w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych. Poprosił aby nie traktować tego równoznacznie z tym jakie są na dzień dzisiejszy zalecenia sanepidowskie, ponieważ te zalecenia to są już konkretne stwierdzone nieprawidłowości, ale one nie rozwiązują całego bagażu problemów, z którymi, jak nie w tym roku to w kolejnych latach gmina się spotka i na który to problem będzie musiała przeznaczyć publiczne pieniądze, a przede wszystkim je znaleźć i w konsekwencji utrzymywać. Na dzień dzisiejszy obsługa kuchni w gminie to, pod względem tylko kosztów kwota 1.360tys zł. Jest to kwota nad którą warto by się było zastanowić. Przed gminą kolejne lata potężnego potencjału środków wsparcia także z UE, co do których gmina też musi być przygotowana gwarantując wkład własny. Te działania między innymi zmierzają do pozyskania środków zewnętrznych również inwestowanych w oświatę. Rada zdaje sobie sprawę zapewne z potrzeb w zakresie organizowania oświaty co do których gmina się przymierza. Jeżeli się do tego nie przygotuje to znów kolejne programy Szprotawę ominą. Ten element organizacji, przygotowania pod względem możliwości obsłużenia, napisania wniosków oraz zorganizowania, gmina ma już za sobą, ponieważ posiadła już potrzebne w tym zakresie doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich w ramach działań na lata Racjonalnie należy się przygotować do kolejnego programu. Gmina nie chce zlikwidować dożywiania w związku z tym w kontekście tamtego spotkania, które nie wypracowało konkretnego stanowiska w podsumowaniu uzgodniono ze związkami zawodowymi iż na kolejnym spotkaniu 10 stycznia jeszcze raz zostanie poddana ocenie propozycja z którą gmina zwróci się do związków zawodowych działających w obszarze oświaty i jeśli rada uzna, że chciałaby mieć tutaj istotny głos to jest to dobre rozwiązanie. Powiedział, że został tym zwolniony z odpowiedzialności i jest to bardzo komfortowa sytuacja. Zresztą pewne działania, które podejmuje wynikają z przemyśleń czy wręcz z konieczności postępu i odpowiedzi na pytania o to czy gmina ma się rozwijać czy też utrzymywać dotychczasowy status do póki starczy środków. Jeżeli gmina dobrnie do takiego poziomu, że już jej na nic nie będzie stać wtedy podejmie się ruchy likwidacyjne. Stwierdził, że propozycje przekształceń to jest ten element, który wnosi postęp, który w sposób wybiegający na przyszłość gwarantuje także tzw. jakościowy postęp społeczny. Z uwagi na to, że radni nie mają materiałów, stwierdził, że nie chciałby ich teraz odczytywać, bo ten odbiór będzie zniekształcony. Po wypracowaniu stanowiska ze związkami zawodowymi w konsultacjach ze środowiskiem wprowadzi się to w porządek obrad sesji styczniowej. Wtedy już radni będą mieli konkretne argumenty i będą mogli wypracować swoje własne uczciwe stanowisko, takie które zachowuje interes gminy i działanie nie tylko na ten rok, doraźnie i politycznie, ale także odpowiedzialnie. Powiedział, że dokonywanie zmian w roku kiedy zbliżają się plebiscyty, nie jest do końca potrzebne, ale jeśli gmina się nie przygotuje to straci kolejny rok i zostanie wyprzedzona przez inne gminy. Powiedział, że na swoją osobistą niekorzyść zgłaszał projekty zmian, które uważa w konsekwencji dobra publicznego jako postęp gminy.zaapelował o taką odpowiedzialność także do rady. Poprosił aby przyjęła ona w dniu dzisiejszym zaproponowane stanowisko. Natomiast w m-cu styczniu zostanie przedstawione radzie merytoryczne uzasadnienie które będzie wynikało z uzgodnień ze związkami zawodowymi dotyczące realizacji zmiany lub też odstąpienia od jakiejkolwiek reorganizacji w oświacie po styczniu. Taka jest propozycja. Jednak jeśli radni mają jeszcze jakieś pytania na ten temat to jest przygotowany aby udzielić na nie odpowiedzi w konkretnych zapytaniach. Powiedział, że sporo kwestii na tym wcześniejszym spotkaniu było poruszanych, miedzy innymi los pracowników, forma świadczeń, forma wpływu na jakość posiłków, warunki na jakich będą one wydawane oraz cały katalog spraw, które są w jakimś stopniu rozwiązane, ale które wymagają również przedstawienia ich organowi, który czuje się kompetentny, aby podjąć i wypracować stanowisko. Jeżeli ta propozycja jest do przyjęcia to poddał to pod rozwagę radzie. Stwierdził, że uważa iż temat może zostać podjęty na sesji styczniowej. r. Zbigniew Teler- stwierdził, że przysłuchując się wypowiedzi p. burmistrza zrozumiał iż na dzień dzisiejszy odstępuje się od tematu stołówek. Zostaje on przełożony i podjęty będzie w m-cu styczniu. r. Stanisław Rybak - powiedział, że ma kilka pytań do p. burmistrza w tym temacie. Zaproponował aby to uwzględnić w materiałach przygotowanych na następną sesję. Stwierdził, że dożywianie dzieci to nie tylko dożywianie dzieci, do których dokłada OPS. Dotyczy to również dzieci, których rodzice sami finansują posiłki. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli chodzi o konsultacje p. burmistrza ze związkami zawodowymi, to nie chciałby aby decyzje w tym temacie były podejmowane poza plecami radnych. To jednak rada jest wybrana przez społeczeństwo i to rada powinna o tych sprawach decydować, a nie Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapytał jakie poniesiono koszty na remonty w palcówkach oświatowych dotychczas, jeżeli chodzi o kuchnie. Stwierdził, że jakieś tam na pewno środki do tej pory poniesiono celem dostosowania kuchni do warunków sanepidowskich. Kolejnym pytaniem jest to, jakie koszty należałoby ponieść obecnie by spełniać te warunki, których żąda sanepid. Zapytał także o jakich wymiernych korzyściach finansowych mówił p. burmistrz i jak je się będzie mierzyło. Ponadto 5

6 spytał jakie środki można by było pozyskać na to dożywianie. Są to pytania, które będą uzupełnieniem tych materiałów jakie otrzymają radni przed sesją styczniową. r. Tadeusz Kosmatka - stwierdził, że zbliżono się już do konsensusu w tym temacie, ale zapytał, czy ten pośpiech na styczeń jest konieczny. Do r. Rybaka powiedział, że gdyby związki zawodowe nie narobiły rabanu w tej sprawie to być może dzisiaj już temat byłby podjęty. Powiedział, że sprawa reorganizacji tego tematu jest w kompetencji p. burmistrza i może on sam tutaj dokonywać pewnych roszad. Natomiast lepiej będzie jeżeli zostanie to podparte decyzją rady. Jakie to będą zmiany to jeszcze nie można określić. Pytań jakich zadaje r. Rybak jest wiele, ale odpowiedzi na nie powinny padać na dzisiejszej sesji. Stwierdził, że chciałby złożyć wniosek, pewną propozycję uchwały w sprawie stołówek. Jest to uchwała intencyjna w tej sprawie. Odczytał uchwałę w brzmieniu : uchwała w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego funkcjonowania stołówek przyszkolnych i w przedszkolach. 1. Wstrzymuje się proces likwidacji stołówek przyszkolnych i przedszkoli. 2. Powołuje się Komisję Doraźną rady do zbadania stanu technicznego kuchni przyszkolnych i przedszkoli oraz określenie kosztów remontów spełniających wymogi sanepidu. Skład komisji w załączeniu: 3. Komisja złoży sprawozdanie z prac na sesji styczniowej w 2006 roku. 4. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady. Tak więc rada zajęłaby się tym tematem już w styczniu. Nie należy dzisiaj nic uprzedzać ponieważ problem jest. Stwierdził, że sam także widzi ten problem, ale mówienie dzisiaj czegokolwiek byłoby jeszcze za wczesne. Rada musi więcej wiedzieć na ten temat, podliczyć wszystko i dopiero wówczas wypracować jakieś stanowisko. Jeżeli radni przyjmą tą propozycję to można by było tym tematem dzisiaj zakończyć. r. Zdz. Paprocki - popiera propozycje, które złożył p. burmistrz. Jest to bardzo dobre rozwiązanie aby wrócić do rozmów i przeanalizować wszystkie za i przeciw. Biorąc pod uwagę nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także czynniki opiekuńcze i wychowawcze, które dla szkoły są najważniejsze. Dobrze by było gdyby w tych rozmowach mogli uczestniczyć również dyrektorzy szkół, w których te placówki mają być likwidowane, bo oni mają własną specyfikę pracy i własne argumenty na to wszystko. Stwierdził, że nie widzi nic złego w tym, aby problemem zajmować się dwutorowo tzn. aby rada też rozpatrzyła ten problem poprzez takie rozwiązanie jakie przedstawił r. Kosmatka i aby rada spotkała się na sesji styczniowej. Jeżeli taka decyzja zapadnie w styczniu to rada będzie miała jasną sytuację i będzie mogła podjąć konkretną propozycję. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - powiedział, że nie widzi możliwości formalnej aby podejmować uchwałę zaproponowaną przez r. Kosmatkę, której nie ma w porządku obrad i która nie została zgłoszona w momencie kiedy taka możliwość była. Natomiast jeżeli padła propozycja spotkania się na styczniowej sesji w związku z tym tematem i rozpatrzenia materiałów i kolejnej dyskusji to nie ma powodu, aby w dniu dzisiejszym podejmować jakiekolwiek uchwały, której nie ma w porządku sesji. Radny Kosmatka wywołał ten temat, nie mając żadnych materiałów. Rada miała dyskutować po prostu tylko o swoich odczuciach i uwagach więc może należy zaczekać do momentu kiedy rada będzie dysponować jakimiś konkretnymi informacjami na ten temat. Jeszcze raz powtórzył, że nie należy przegłosowywać uchwały, której nie ma w porządku obrad i nie była ona zgłoszona w momencie kiedy był na to odpowiedni czas. r. Tadeusz Kosmatka - advoce- powiedział, że jest możliwość prawna przegłosowania takiej uchwały, ponieważ jest w porządku obrad dzisiejszej sesji sprawa odnośnie tematu stołówek, którą przewodniczący odczytał i została ona zaakceptowana przez radnych. Stwierdził, że złożył wniosek w tej sprawie i miał do tego prawo, aby przyjąć taką uchwałę. Roman Rosół burmistrz - stwierdził, że w kwestii wagi decyzji być może jest jakiś sukces w załatwieniu sprawy tak jak rada uważa i z decyzją organu stanowiącego z reguły się nie rozmawia mając propozycje organu wykonawczego. Jednak ta kwestia bezwzględnie leży w kompetencjach organu wykonawczego jeżeli chodzi o organizację i funkcjonowanie placówek. Powiedział, że zaproponował takie rozwiązanie kosztem własnej popularności społecznej. Przypomniał sytuację kiedy związki zawodowe mocno oponowały przy reorganizacji, likwidacji grupy budowlanej, która wspierała szkoły, głosiły wtedy, że będzie paraliż,że szkoły będą pozamykane, a wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, wystarczy tylko spojrzeć w budżety poszczególnych placówek na budżety zadaniowe. Wydatki na awarie, których było wiele i niezbędna była do tego grupa w każdej placówce grubo zaplanowano na poziomie 5 tys zł, natomiast na siłę realizowane są wielkości rzędu 2-3 tys zł wpisując pewne zadania, które mogą być traktowane w cudzysłowie jako awarie. Należy pewnymi obszarami umiejętnie zarządzać i dobrze robią to dyrektorzy. Ten pomysł to nie jest pomysł na trzy m-ce czy pół roku, jest on perspektywą oceny co najmniej za rok. Już wtedy będzie widać efekty. Przypilnowana zostanie odpowiednia jakość posiłków, terminu ich dostawy. Stwierdził, że chciałby aby dzieci nie wstydziły się tego, że chodziły do Szprotawskich szkół i dlatego została nałożona taka propozycja. Powiedział, że stara się być organem lojalnym wobec organu stanowiącego i poprosił aby przyjąć to podjęcie uchwały w styczniu dla dobra rady, bo to co zaproponował r. Kosmatka, to dosyć mocno urągałoby pozycji organu stanowiącego gdyż ten projekt nie nadaje się do uchwalania. Jest tutaj brak podstaw prawnych do tego typu zapisów, dlatego dla prestiżu rady, należy przyjąć stanowisko o rozpatrzeniu tej kwestii w styczniu. Powiedział, że będą ku temu warunki uwzględniające także 6

7 pytania r. Rybaka. Zadeklarował, że nie wykona żadnego ruchu, chociaż miałby takie uprawnienia jako organ wykonawczy, do czasu kiedy rada nie otrzyma pełni obrazu danych na temat w/w sytuacji. r. Zbigniew Teler- powiedział, że ma pytanie do projektodawcy na temat tego czy r. Kosmatka proponuje powołanie Doraźnej Komisji do przeanalizowania sytuacji. Zapytał czy to w dniu dzisiejszym rada powoła taki zespół czy nie. r. Tadeusz Kosmatka- powiedział, że to jest to samo o czym mówił p. burmistrz. Radni mają prawo, w sprawach takich jak kwestia stołówek, podejmować uchwały wspomagające. Ta uchwała nie jest niczym wielkim. Zaproponował aby zająć się tą sprawą dwubiegunowo żeby mieć tam własną kontrolę oraz aby powstała ta Komisja Doraźna Rady, która po rozpatrzeniu tej sprawy nie będzie już istniała. Należałoby powołać kilku radnych, którzy zapoznają się z tym tematem i przedstawią swoje sprawozdanie, natomiast z drugiej strony p. burmistrz również przedstawi swoje argumenty i będzie pełny obraz całej sprawy. Stwierdził, iż nie widzi tutaj żadnego wchodzenia w kompetencje organu wykonawczego, ponieważ organ wykonawczy potem podejmie uchwałę na sesji styczniowej. Jeszcze raz odczytał propozycję swojej uchwały intencyjnej. Powiedział, że jest to czytelne i nie wchodzi nikomu w kompetencje, pragnie jedynie poznać całą sprawę. Za chwilę przy budżecie rada będzie się wypowiadać, na temat tego co jest zaproponowane, a na co pieniądze zostaną wydatkowane w przyszłym roku. Powiedział, że te proponowane pieniądze są w takich ilościach, że jest to zatrważające, natomiast w sprawie żywienia próbuje się robić oszczędności. Dobrze, że się robi te oszczędności, bo wszędzie powinno się oszczędzać, dziwnym jest jedynie fakt, że w jednym miejscu się je robi, a w drugim nie. Dlatego za chwilę radni też będą na ten temat mówili. Powiedział, że ma prawo postawić taki wniosek i go stawia. Poprosił radę o przegłosowanie tego wniosku. r. Stambulski Andrzej - powiedział, że uważa iż ten wniosek jest słuszny, że rada ma prawo znać stan techniczny tych kuchni. Tyle się o tym mówi, ale zza biurka. Powiedział, że także chciałby w tym uczestniczyć. Nie chciałby chodzić po szkołach indywidualnie i prosić każdego dyrektora aby go wpuścił, dlatego też taka komisja do zapoznania się z tą sprawą jest pożądana. Pan burmistrz wyda decyzję i rada to uszanuje, ale jako radny sam chciałby to widzieć. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - stwierdził, że w jakimś celu, chyba, zostały powołane stałe komisje rady i w tych posiedzeniach, chociażby wyjazdowych odbywających się w terenie, mogą uczestniczyć wszyscy radni i powoływanie jakiejś spec komisji, która nie wiadomo co stworzy w odróżnieniu od radnych stanowiących stałe komisje, względnie poszerzone o tych, którzy są zainteresowani tym tematem, wydaje się zupełnie zbędnym działaniem. r. Zdzisław Popieniuk- powiedział, że wydaje się, że radni nie słuchają dzisiaj siebie nawzajem. Powiedział, że taka komisja o której powołanie wnosi r. Kosmatka jest nie potrzebna. Przed chwilą r. Rybak poprosił p. burmistrza o dokładne informacje na temat stanu kuchni w szkołach na sesję styczniową. Stwierdził, że skoro radni otrzymają te materiały, a ufa iż będą one na tyle dokładne, to wszyscy będą mogli sobie wyrobić swoje stanowisko na ten temat. r. Paweł Chylak- powiedział, że chciałby się odwołać do rzeczy, o których mówił na spotkaniach. Przed spotkaniem czwartkowym z tamtego tygodnia w tym temacie, rozmawiał z pracownikiem inspekcji sanitarnej, który jest odpowiedzialny za higienę szkolną. Ta osoba powiedziała mu iż catering to nie jest tylko problem naszej gminy, inne gminy też muszą sobie jakoś radzić z tym dożywianiem. Wszyscy będą piszczeć jeżeli chodzi o dostosowanie się do wymogów unijnych dla kuchni szkolnych w higienie szkolnej od 1 stycznia 2008 roku. Czy to będzie catering, czy nie to jakieś zaplecze kuchenne będzie musiało być i problem polega na tym aby już teraz o tym myśleć i aby dostosowywać się już do tych przepisów, które wejdą od 1 stycznia 2008 r.. Słusznym jest fakt, który zgłosił r. Rybak, że radni muszą mieć materiały dotyczące analizy co należałoby zrobić w tych kuchniach, ale już pod kątem tych przepisów obowiązujących w przyszłości i planować remonty pod takim właśnie kątem. r. Elżbieta Czerniawska- stwierdziła, że nie uczestniczyła w spotkaniach z dyrektorami szkół w sprawach żywienia, ale przedszkola już odeszły od tej kwestii załatwiania cateringu. Nie będzie tam żywienia z zewnątrz tylko będą przygotowywane posiłki w palcówkach na terenie całej gminy. Powiedziała, że jest to dobre, ponieważ nic nie jest w stanie zastąpić posiłków przygotowywanych na miejscu i bardzo dobrze, że przynajmniej w tych małych placówkach, problem został załatwiony właściwie. r. J. Jankowski - przewodniczący- stwierdził, że uważa iż już dużo zostało powiedziane w tym temacie. Zapytał r. Kosmatkę czy podtrzymuje swój wniosek. Odpowiedź r. Kosmatki była twierdząca. r. Zbigniew Teler- zapytał czy to ma być uchwała czy stanowisko rady. 7

8 r. J. Jankowski - przewodniczący -powiedział, że jest to uchwała. r. Elżbieta Czerniawska- stwierdziła, że jeszcze w tej chwili radni nie mogą przystąpić do głosowania nad tym co zaproponował r. Kosmatka, ponieważ nie zostały przedstawione opinie wszystkich dyrektorów. Powiedziała, że nie wie w tej chwili czy r. Kosmatka występuje w swoim imieniu czy w imieniu klubu, czy też jest już po konsultacjach ze wszystkimi dyrektorami. r. Tadeusz Kosmatka- stwierdził, że do tego nie potrzeba żadnej konsultacji z dyrektorami, bo jako radny w tej chwili nie rozstrzyga żadnej sprawy. Powiedział, że wnosił jedynie o to, aby wstrzymać się co potwierdził także p. burmistrz, mówiąc, że wstrzymuje się z tą sprawą do stycznia, tak więc można nawet wykreślić ten paragraf pierwszy. W przerwie obrad należy to jeszcze dopracować, a czy będzie to uchwała, czy stanowisko to nie jest to ważne. Chodzi tylko o to, żeby było napisane, że powołuje się tą Komisję Doraźną oraz aby nie było, że jest to wyolbrzymiony temat jeżeli chodzi o sprawy remontowe na polecenie sanepidu. Można to zrobić. Powiedział, że może się to składać z dwóch paragrafów i wykonanie powierza się przewodniczącemu, który będzie nad tym czuwał i dodatkowo trzech, czterech radnych aby się zajęli tą sprawą. Dlatego też nie musi tutaj być żadnych konsultacji z dyrektorami, bo potem ci radni sobie porozmawiają z tymi dyrektorami w szkołach na ten temat. r. Elżbieta Czerniawska- zaproponowała by wniosek r. Kosmatki zmienić jednak na stanowisko rady, a nie na uchwałę, bo uchwała obliguje radę do wykonania tego wszystkiego, a nie wie czy dzisiaj wszyscy są przygotowani do tego aby podjąć jakąkolwiek decyzję. Stwierdziła, że jeżeli wnioskodawca tego nie zrobi to jako radna postawi wniosek przeciwstawny, tak więc lepiej by było to zmienić. r. Stambulski Andrzej - powiedział, że uczestniczył na spotkaniu z dyrektorami i urząd reprezentował takie stanowisko, iż jest całkiem źle i już nie będzie lepiej. Natomiast dyrektorzy twierdzili, że jeszcze można coś z tego zrobić żeby nie likwidować stołówek. Dlatego jeśli są dwa stanowiska to chciałby być w komisji i udać się do szkół aby przekonać się jak jest naprawdę. r. Tadeusz Kosmatka- sprecyzował wniosek, że może to być także stanowisko rady i nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. To słowo nie jest ważne. Tak więc wniosek brzmiałby: stanowisko rady. Należy to dopracować w przerwie. Przewodniczący też to poprawi, a pracownicy urzędu przepiszą to tak jak ma być w ostatecznym brzmieniu. Skreśli się także ten paragraf pierwszy odnośnie wstrzymania likwidacji stołówek, bo nie jest on jeszcze aż tak definitywnie rozpoczęty. W paragrafie będzie także, że powołuje się Komisję Doraźną rady do zbadania stanu technicznego stołówek. Następnie w paragrafie drugim należy napisać, że komisja złoży sprawozdanie z tego do określonego dnia, a wykonanie tej uchwały powierza się przewodniczącemu rady. r. Elżbieta Czerniawska- stwierdziła, że jeżeli tak już miałoby zostać to dobrze by było gdyby w tym uczestniczył ktoś z sanepidu, bo opinie radnych są takie, a nie inne. r. Tadeusz Kosmatka advoce powiedział, że po przeprowadzeniu tej rewizji w szkołach radni biorący udział w ustalonej Komisji Doraźnej skontaktują się z tymi osobami, które uzna się za konieczne do podjęcia wszelkich decyzji. To już jest sprawą komisji, tych osób, które będą sprawę badały. r. Elżbieta Czerniawska- stwierdziła, że jest to sprawa istotna, bo inne jest zdanie radnych, a inne zdanie będzie z sanepidu na temat chociażby stanu technicznego. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - stwierdził, że istnieje szereg mechanizmów w radzie, które pozwalają na to by to wszystko sprawdzić tak aby zostało to udokumentowane i stało się przedmiotem dyskusji. Poprosił aby zaprzestać tej troski o pomysł r. Kosmatki i pomaganie mu jak to zrobić, co skreślić, a co zostawić. Należy odrzucić ten wniosek i w styczniu będzie można poważnie nad tym dyskutować mając poważne materiały na ten temat. r. Halina Śladewska- powiedziała, że z tego co mówił r. Kosmatka to sprawa dotyczy tego, że komisja ma badać tylko stan techniczny kuchni. r. Tadeusz Kosmatka- advoce - stwierdził, że cała sprawa zasadza się na tym, że są za duże koszty na remonty i od tego się sprawa rozpoczyna, ale nie tylko o tą kwestię chodzi. Wszystkiego nie będzie się pisać w tej intencji, chodzi jednak o to aby radni prześledzili całą tą sprawę. Można to ująć inaczej. Po to będzie potrzebna ta przerwa w obradach aby to wszystko określić. Po przerwie będzie już wszystko doprecyzowane. 8

9 r. Halina Śladewska - advoce - stwierdziła, że jeżeli ma się mówić tylko o stanie technicznym to jest to jedna dziesiąta materiałów, które będą radnym potrzebne do dyskusji w styczniu nad tą sprawą. Powiedziała, że p. burmistrz przygotuje jakie wymogi są stawiane przed dożywianiem np. przepisy unijne, wymogi sanepidu, czy oszczędności oraz jak ma się sprawa z etatami ludzi zatrudnionych, to wszystko są to materiały, które p. burmistrz posiada. Powinno to zostać po prostu przygotowane na styczeń. Stwierdziła, że jest to zasadny wniosek aby wrócić do tego w styczniu, a przegląd stołówek radni mogą sobie zrobić, nie trzeba powoływać od razu jakiejś komisji. r. Paprocki Zdzisław - zaproponował aby w styczniu kiedy będą analizowane sprawy kuchni szkolnych, by mieć pełne rozeznanie sytuacji to należałoby określić dwa podejścia do tematu. Pierwsze podejście to odpowiedź na pytanie co pociąga za sobą wprowadzenie cateringu ze wszystkimi za i przeciw, natomiast w drugim podejściu rada przystąpiłaby do systematycznego remontu kuchni oraz określenia jakie konsekwencje to pociąga, w tym wypadku także argumenty za i przeciw. Roman Rosół burmistrz - stwierdził, że dyskusja jest skierowana na temat adaptacji i dostosowania pomieszczeń aktualnych bądź też wybudowania nowych do tych wymagań, które nie tylko są ogarnięte wymaganiami sanepidowskimi. W tym wypadku Komisja Doraźna bardzo szybko mogłaby to zweryfikować. Nie należy się jednak łudzić, że jeżeli Komisja Doraźna poprosi eksperta w zakresie higieny to ekspert powie, że np. tutaj jest dobrze, wszystko może być i nie będzie trzeba nic robić. Wiarygodne dane zostaną radnym przedstawione. Należy jeszcze powiedzieć o tym, że dzisiaj przygotowanie posiłków dla organu gminy jest elementem bardzo drogim oprócz pieniędzy przeznaczonych na dożywianie czyli ponad 430 tys zł ze środków własnych gminy. Było pytanie o pieniądze z zewnątrz na dożywianie. Nie chodziło tutaj o pieniądze z zewnątrz na dożywianie, ale o pieniądze na duże projekty. Na dzień dzisiejszy to jest to kwota 31 7tys zł, która jest zaplanowana na następny rok i która jest widoczna w projekcie uchwały wraz z sugestiami do tego aby następowały zwiększenia w tym zakresie. To są właśnie te pieniądze z zewnątrz. Natomiast gmina przeznacza 428 tys zł na dożywianie, ale przygotowanie posiłku we wszystkich placówkach oświatowych to koszt osobowy tys zł. Oczywiście są rodzice, którzy płacą za posiłki swoich dzieci, ale płacą oni cenę, która pokrywa tylko wkład do kotła. Trzeba mieć świadomość tego, że to jest element kosztochłonny. Stwierdził, że w jego odpowiedzialności pełnienia funkcji organu, który ma za zadanie najsprawniejszą organizację szanującym dobro publiczne jest to, aby przedstawiać warunki tańszej i efektywniejszej organizacji dożywiania na poziomie niezmiennym. Można mieć w tym temacie burze pomysłów, ale w końcu rada zda sobie sprawę z tego, że odpowiedź będzie tylko jedna, że albo jest się zdecydowanie za postępem i zmianami w oświacie, albo zostawia się obecny status. Alternatywy dla tego projektu nie ma. Jeżeli ma być cos robione efektywniej to należałoby zgodzić się na propozycję. Tysiące argumentów może paść przeciw temu projektowi, rada określi swoje stanowisko w tej sprawie i będzie wszystko w porządku, ale nie można wymagać już w pewnym zakresie zmian. r. Rybak Stanisław - powiedział, że nie należy zabraniać radnym możliwości pójścia do tych szkół i sprawdzenia wszystkiego naocznie. Powinno się powołać komisję i jeżeli są chętni to należy im umożliwić zbadanie tej sprawy. Taka komisja sprawdziłaby wszystko i przedstawiła swoje stanowisko, aby był już pogląd do podjęcia jakichkolwiek kroków. Jeżeli jest faktycznie tak jak to opisał p. burmistrz to komisja powie, że np. to jest niewykonalne gminnymi środkami finansowymi, a jeżeli jest cos wykonalne, to komisja powie, że jest możliwość wykonania określonych rzeczy za konkretną kwotę. Wobec powyższego złożył wniosek o powołanie komisji w składzie czterech osób, która zbada stan faktyczny. r. J. Jankowski przewodniczący -stwierdził, że w dyskusji zabrało głos 11 radnych co świadczy, że temat jest bardzo ważny. Wniosek padł już wcześniej po czym radni mięli szanse na wypowiedzenie się w tym temacie. W tej chwili należy zagłosować nad wnioskiem, aby tą dyskusję już zakończyć wypracowanym stanowiskiem. Powiedział, ze zostanie ogłoszona przerwa podczas której poprosi przewodniczących klubów, którzy przygotowują to stanowisko. W tym stanowisku będzie powołana także Komisja Doraźna. Przewodniczący poddał wniosek o zakończenie dyskusji pod głosowanie radnym. Rada w wyniku głosowania wniosek przyjęła jednomyślnie. r. J. Jankowski - przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy w obradach. PRZERWA 15 MINUT r. J. Jankowski - przewodniczący- stwierdził, że radni otrzymali oświadczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2005 roku w brzmieniu: w sprawie wypracowania stanowiska RM w Szprotawie w zakresie dotyczącym funkcjonowania stołówek przyszkolnych i przedszkolnych. (w załączeniu). Po odczytaniu poddał w/w oświadczenie pod głosowanie. 9

10 Rada w wyniku głosowania: 16 za, 1 wstrz oświadczenie przyjęła. r. Zdzisław Popieniuk- stwierdził, że chciałby przedstawić informację odnośnie uchwały połączenia szkół w Wiechlicach. Pan burmistrz błędnie powiedział, że z wnioskiem tym wystąpiła Komisja Społeczna. Z wnioskiem tym wystąpił na Komisji Rewizyjnej r. Tadeusz Kosmatka. Projekt uchwały w tej sprawie wpłynął ponad rok temu do Komisji Społecznej, która zaopiniowała ten wniosek pozytywnie. Jednak na sesji na wniosek prawdopodobnie r. Telera postanowiono odłożyć tą sprawę do roku w którym kończy się kadencja dyrektorów szkół, wtedy właśnie do tej sprawy się powróci. Tak więc postawienie tej uchwały na dzisiejszej sesji jest konsekwencją tego wcześniejszego stanowiska, a nie jak wcześniej padło na zebraniu komisji stwierdzenie, że to jest jakaś zemsta p. burmistrza na dyrektorach szkół w Wiechlicach. r. Andrzej Skawiński wiceprzewodniczący - powiedział, że radni powołując Komisję Doraźną wypowiadali się, że chodzi o umożliwienie radnym zobaczenia na miejscu jak te stołówki wyglądają. Jeżeli więc taka komisja będzie to badała to należałoby powiadomić przez biuro rady kiedy ta komisja będzie się udawała do tych szkół, konkretnie gdzie i o której godzinie. Z tego względu, że jeżeli radni z poza komisji którzy chcieliby w tym uczestniczyć, aby mieli taką możliwość. r. Rybak Stanisław - stwierdził, że dobrze by było gdyby ta komisja miała możliwość pójść do szkoły zawodowej i zobaczyć jak tam wygląda kuchnia, która jest przygotowana zgodnie ze wszystkimi wymogami. r. J. Jankowski - przewodniczący- sprostował, że kuchnia o której mówił r. Rybak jest w Gimnazjum nr 1, a nie w szkole zawodowej. Ad 5 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W 2005 ROKU W ZAKRESIE REMONTÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH r. J. Jankowski przewodniczący - otworzył dyskusję w tym temacie. r. Zbigniew Teler- stwierdził, że patrząc na ocenę realizacji zadań za rok 2005 w zakresie remontów świetlic wiejskich to był to jeden z lepszych w których na świetlice zostały zwiększone środki. Na pierwszej stronie jest zapis, że przy remontach świetlic wiejskich przyjęto zasadę, iż przy wytypowanych do remontu świetlicach w danym roku wykonuje się kompleksowo wszystkie niezbędne roboty budowlane aby z chwilą oddania obiektu do użytku spełniał on swoją funkcję w zaspokajaniu potrzeb społeczności wiejskiej. Stwierdził, że nie widzi potwierdzenia tego w terenie. Zapytał gdzie jest ta kompleksowość w Lesznie Górnym. Co roku jest tam remont. Na ten bieżący rok było przeznaczone na to 5 tys. zł. Patrząc procentowo jest to 105% wykonania. Natomiast patrząc kwotowo jest to tylko 5 tys. zł. Znając sołtysa i jego energię to i tak zrobiono bardzo dużo w tej świetlicy za taką sumę. Stwierdził, że nie wie czy na następny rok w budżecie jest zaplanowana większa suma na ten remont, który może w końcu uda się zakończyć. Jeżeli chodzi o Witków w 145%, środki przekroczono o 45%, a większość prac wykonano w czynie społecznym, także sołtys dołożył do tego ze swoich prywatnych środków. Bobrowice, również mają podobną sytuację, ale na szczęście remont już się ma ku końcowi. W ostatnim czasie p. burmistrz przyspieszył ten remont. Jeżeli chodzi o Sieraków, to w bieżącym roku było zaplanowane na remont świetlicy 12 tys zł, natomiast wykorzystano zł. Pozostało do wykorzystania zł. Ten remont ciągnie się już od dwóch lat. Inną sprawą jest to, że były tam problemy z energetyką. Przy końcu tego roku chciano zakupić materiał na remont dachówki w przyszłym roku i wyposażenie do tej świetlicy. Zabroniono jednak wydania na to pieniędzy. Przypomniał, że dwa m-ce temu wiadomym było, że środki nie zostaną do końca wykorzystane. Na Komisji Gospodarki pytano p. skarbnik czy będzie można chociaż zakupić wyposażenie i materiały. Odpowiedź była twierdząca. Jednak stało się inaczej i nie zakupiono w/w materiałów. Nie wykonanie remontu świetlicy w Sierakowie ma również szczególne podłoże. Jeżeli ma się pretensje do pana X, nie ważne czy uzasadnione czy nie to nie można karać za to całej społeczności. Na rok 2006 proponuje się w budżecie na tą świetlicę zł i jest to dużo mniej niż wykorzystano w roku bieżącym. Zapytał czy o tyle stanieją materiały i wyposażenie w roku Poprosił p. burmistrza aby tą świetlicę zakończono przynajmniej w tym pierwszym kwartale. r. Zdzisław Popieniuk - stwierdził, że Komisja Społeczna interesuje się działalnością i remontami świetlic wiejskich. Zresztą to była inicjatywa komisji aby przeznaczać środki na te świetlice. Komisja oglądała te świetlice, prowadziła także rozmowy z sołtysami na temat tego jakie tam wykonano remonty i jakie jeszcze należałoby wykonać. Jest zdecydowana poprawa jeżeli chodzi o infrastrukturę świetlic wiejskich. Nakłady na nie także są duże, społeczność lokalna powinna być zadowolona z tych środków przeznaczanych na remonty. Wiadomo, że do końca nie są one wystarczające, ale jeżeli chodzi o wypowiedź r. 10

11 Telera to nie było problemu w remontach świetlic szczególnie tam gdzie żywa była działalność społeczeństwa. Radny Teler nie wymienił, że tam są przeznaczane jakieś małe pieniądze, że dużo prac pozostaje do wykonania. Gorzej jest tam gdzie ta aktywność społeczna jest trochę mniejsza. Są to duże obiekty, niejednokrotnie wymagają dużych nakładów finansowych, a działalności nie widać tam prawie żadnej. Może z czasem sytuacja ta się poprawi, co wcale nie oznacza, że świetlice te nie powinny funkcjonować. W każdej wsi powinna być taka świetlica aby społeczność lokalna miała gdzie się spotykać i zorganizować swoje imprezy. r. Rybak Stanisław - powiedział, że jeżeli chodzi o to stwierdzenie, że w niektórych społecznościach lokalnych jest małe zaangażowanie to zaprosił r. Popieniuka na święto kartofla aby zobaczył jakie tam jest to zaangażowanie, jaką wiatę wybudowano. Chodzi tutaj o Sieraków. Wtedy będzie można mówić o zaangażowaniu. Najmniejsze wykonanie remontów świetlic było właśnie w Sierakowie. Powiedział, że zwracał się do niego sołtys w sprawie iż ma on swoich dobrych fachowców, którzy są w stanie wykonać niektóre prace fachowo mniejszym kosztem i nakładem, po prostu za cenę zakupu materiałów, natomiast resztę rzeczy są w stanie wykonać sami we własnym zakresie. To oni wybudowali tą wiatę o której mówiono wcześniej i jest ona imponująca. Należałoby w przyszłym roku umożliwić im realizację tego zadania tak aby to oni kupowali materiały i aby mogli w tym sennym okresie remontować tą świetlicę sami. Jeżeli chodzi o środki, które były przeznaczone na remont w roku 2005 i których nie wykorzystano to ta świetlica była robiona jako ostatnia. Powiedział, że wierzy w to, że jeżeli zaangażowanie ludzi jakie tam jest pozwoli na zwiększenie tych środków, ruszenie rezerwy by te prace nie stanęły i aby ta świetlica w tym 2006 roku już ruszyła. Nie należy zamykać tego, że w budżecie jest przypisane tylko 6 tyś zł, ale aby była także możliwość wsparcia ich dodatkowymi środkami. r. Elżbieta Czerniawska - powiedziała, że podziękowania należą się wszystkim sołtysom za to, że tak bardzo poważnie podeszli do tych remontów i do odtworzenia bazy kulturalnej na terenie wszystkich wsi. Każdy zrobił to najlepiej jak potrafił. Środki nie były aż takie duże i gdyby nie mocne zaangażowanie sołtysów i mieszkańców to zapewne nie osiągnęłoby się tego co w tej chwili jest. Stwierdziła, że ma nadzieję, że to jest początek do zrobienia czegoś większego w przyszłości. r. Zdzisław Paprocki - stwierdził, że kiedy startował w pracach na wsi to te palcówki kulturalne cieszyły się o wiele większym zaangażowaniem społecznym niż obecnie. Wynikało to z rożnych względów. Oddziaływanie tych placówek na społeczeństwo wiejskie było o wiele większe. Na wieś trafiali również i artyści np. z opery, operetki. Z operetki Wrocławskiej przyjeżdżali na wieś i tam prezentowali swoje programy. Przyzwyczajali ludzi do zupełnie innej kultury, która była dla nich niedostępna. Dzisiaj poza tym co mieszkańcy sami zorganizują to te wpływy zewnętrzne na działalność kulturalną na wsi nie są zbyt duże. Dużą role pełni tutaj Szprotawski Dom Kultury szczególnie w ostatnim okresie kiedy jego wpływy na kulturę na wsi są bardzo duże głównie wśród dzieci i młodzieży. Jest tu duże zaangażowanie r. Telera i p. Lisieckiego. Wpływa to na to, że coś zaczyna właściwie funkcjonować. Placówki te były zaniedbane, trzeba było dokonać szacunków co można w ogóle w tych palcówkach zrobić po to, aby można było doprowadzić do ich uruchomienia. Niejednokrotnie trzeba było przekładać dachy, dokonywać remontów wnętrz, tworzyć całą infrastrukturę odprowadzania ścieków i to w wielu przypadkach zostało zrobione. Tak więc w tych ostatnich kilku latach zrobione zostało w świetlicach na wsi bardzo dużo. Jednocześnie zaczynają działać koła gospodyń wiejskich, funkcjonować zespoły śpiewacze. Stwierdził, że obserwuje się to na przykładzie Witkowa, Długiego czy Siecieborzyc. Mimo wszystko te oddziaływania jakie są na kulturę wiejską są jeszcze zbyt małe. Jeżeli nawet szkoły miejscowe robią wszystko na co je stać w tym względzie to i tak jeszcze jest to za mało. Można to zrozumieć na przykładzie zespołów śpiewaczych, które istnieją np. w Długiem, które same sobie nie mogą dać rady ze wszystkimi problemami finansowymi. Potrzebują one konkretnego wsparcia. Ci ludzie i tak sami kupują stroje, sami pokrywają dojazdy ludzi, którzy ich szkolą. Także to jest na ich skromne budżety bardzo dużo. Ludzie chcieliby aby te świetlice wiejskie przyjęły również inne formy by wróciły tam kursy gotowania, szycia. Należałoby rozpatrzyć ten problem szerzej także na Komisji Społecznej aby znaleźć inne możliwości oddziaływania świetlic na społeczność wiejską oraz sposoby finansowania tych form. Niektóre placówki posiadają także biblioteki na wsiach, które odgrywają ogromną rolę dla miejscowej młodzieży i dzieci przy szerzeniu wiedzy książkowej i dostępie do tych książek, które są bardzo drogie. Należy również w dalszym ciągu oszacować co jest jeszcze do zrobienia, bo są placówki, które dysponują dobrymi warunkami np. w Długiem, ale w Siecieborzycach gdzie jest największa świetlica wiejska już tych warunków nie ma, zimą nie można tam wytrzymać. Wspomniał, że jest duże zaangażowanie nie tylko samych sołtysów, ale także rad sołeckich np. w Siecieborzycach, gdzie prawie za własne środki wyremontowano pomieszczenie na spotkania społeczności. W tej świetlicy są do wyremontowania jeszcze pomieszczenia strychowe, które w dalszym ciągu grożą zawaleniem. Należałby dokonać przeglądu technicznego tych wszystkich obiektów by oszacować co jeszcze jest do zrobienia. Na dzień dzisiejszy świetlice wiejskie nie oferują nic dla młodzieży. Te formy organizowania się, które rada proponuje w świetlicach to są formy, które do nich nie trafiają, bo nie są one współczesne. Dlatego należałoby przemyśleć wspólnie z domem kultury jakie formy zaproponować. Najgorsza w tym wszystkim jest obojętność tych ludzi, oni się pogodzili z tym co jest. Powoli przełamuje się te bariery, ale jest to sprawa bardzo trudna. Konieczna jest pomoc ze strony domu kultury i gminy, aby można było przywrócić tą wiejską kulturę przynajmniej w takim kształcie w jakim ona funkcjonowała jeszcze 20 lat temu. 11

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH GMINY

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH GMINY PROTOKÓŁ NR XL/05 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 lipca 2005 roku, początek godzina 10.00, miejsce - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie Lista obecności stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie 26 listopad 2014r. Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach Walne Zebranie Członków rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku

Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku Uchwała Nr VII/87/11 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art.48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Poświętnem I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą jest kolegialnym organem Szkoły Policealnej i działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Na niebiesko umieszczono zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 1 września 2015r.

Załącznik nr 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Na niebiesko umieszczono zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 1 września 2015r. Załącznik nr 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Na niebiesko umieszczono zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku Protokół z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie Rozpoczęcie obrad godz. 13.00 Zakończenie obrad godz. 13.30 z 12 styczeń 2015 roku Posiedzenie rozpoczęło się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji w oświacie Gminy Trzciana.

Analiza sytuacji w oświacie Gminy Trzciana. Analiza sytuacji w oświacie Gminy Trzciana. Problem finansowania oświaty dotyczy nie tylko naszej gminy, ale i większości gmin w Polsce, zwłaszcza gmin wiejskich, gdzie sporo jest szkół mało liczebnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych.

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. BUDŻET GMINY Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Uczniowski przy XXXIX Liceum

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art.53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r.

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. Projekt nr Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art. 53 i art. 54

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie KRAKÓW 2012-2014 [Wpisz cytat z SPIS TREŚCI Spis treści. 2 I. Postanowienia ogólne 3 II. Wybory do Rady. 4 III.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Rzepinie na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Zaborowie. ul. Szkolna 6. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Zaborowie. ul. Szkolna 6. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Zaborowie ul. Szkolna 6 I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA LATA 2010/2012

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA LATA 2010/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W SĘDZIEJOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA LATA 2010/2012 OPRACOWANY W OPARCIU O: - Art. 55 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Załącznik do Uchwały nr... REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Przedszkolu należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM Postanowienia ogólne 1 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne, wszystkie postanowienia dotyczące zadań i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. SYBIRAKÓW W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców Gimnazjum nr 7 w Szczecinie zwana dalej Radą działa na podstawie art. 53 i art. 54 ust. 4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku Podstawa prawna: Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W MYSŁOWICACH

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W MYSŁOWICACH REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna : ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo