Reminiscencje obrad Zespołu Doradczo-Programowego przy Przewodniczącej Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej W Chorzowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reminiscencje obrad Zespołu Doradczo-Programowego przy Przewodniczącej Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej W Chorzowie"

Transkrypt

1 Reminiscencje obrad Zespołu Doradczo-Programowego przy Przewodniczącej Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej W Chorzowie Opracował: Przewodniczący Zespołu (-) Tadeusz Wolan

2 Dualizm wartości ideowopolitycznych Sojuszu Lewicy Demokratycznej

3 LIBERALIZM ŚWIATOPOGLĄ- DOWY SOCJALNA GOSPODARKA RYNKOWA DUALIZM WARTOŚCI IDEOWO- POLITYCZNYCH SLD - pluralizm, - tolerancja, - poszanowanie inności - zorientowanie na uspołecznioną gospodarkę rynkową

4 MODERNIZACJA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA EFEKTYWNA KOMUNIKACJA SPOłECZNA DUALIZM WARTOŚCI IDEOWO- POLITYCZNYCH SLD - postęp społeczny - społeczeństwo wiedzy - unowocześnianie dziedzin życia gospodarczego i społecznego - wrażliwość społeczna - aktywne odpowiadanie na potrzeby społeczne

5 Zarówno w skali kraju jak i w Chorzowie ludzie oczekują od władzy odpowiedzi na ich problemy. Stanowią je:

6 BEZROBOCIE - BRAKI MIEJSC PRACY (13,4 % bezrobocia, z tego 1/3 młodych bez pracy - dane GUS z XII 2013 ) - LĘK PRZED UTRATĄ PRACY - NIECZYTELNA FORMUŁA ZATRUDNIANIA ( paternalizm, kolesiostwo) - NIEWYDAJNE BIURA PRACY ( Głównie analizy statystyczne) - STRACONE MŁODE POKOLENIE - poczucie zaniku nadziei na awans społeczny, samorealizację - STUDENCI BEZ PRACY- brak możliwości zatrudnienia po studiach

7 EMIGRACJA ZAROBKOWA - prawie 2 miliony Polaków (Dane GUS na mil. 816 tys.

8 BIEDA (Eurostat- 27% Polaków zagrożonych ubóstwem) ================= JEDNE Z NAJNIŻSZYCH ZASIŁKÓW DlA BEZROBOTNYCH W EUROPIE zł. Nie działa mechanizm: Lepiej pracować niż pobierać zasiłek. U nas lepiej pracować nielegalnie (na czarno) i brać zasiłek. Na 38,5 mln Polaków 6,2 mln zarabia mniej niż 693 złote.

9 LĘK PRZED EMERYTURĄ - wydłużenie okresu emerytalnego - głodowa emerytura- umowy śmieciowe

10 NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE OBYWATELI niezadowalający współczynnik rozwarstwienia społecznego Przykładowy współczynnik Ginniego: Polska 31,1; Czechy 25,2; Niemcy 29; Szwecja 24,4...

11 BRAK STABILNEJ, CZYTELNEJ POLITYKI WEWNĘTRZNEJ PAŃSTWA - Brak wizji przemian społecznogospodarczych dotyczącej funkcjonowania wielorakich dziedzin gospodarki narodowej ( w tym, w aspekcie wykorzystania funduszy Unijnych ) - ROZROST BIUROKRATYZACJI

12 NIEROZWIĄZYWANA POLITYKA MIESZKANIOWA Brak mieszkań dla młodych

13 20 lutego 2014 (czwartek) o godz w siedzibie SLD w Chorzowie odbyło się spotkanie robocze ZESPOŁU DORADCZO- PROGRAMOWEGO przy Przewodniczącej Rady Miejskiej SLD w Chorzowie. Przedmiot posiedzenia: DIAGNOZA PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW CHORZOWA ORAZ ZAMIERZENIA I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA Na podstawie otrzymanych tez opracowanych przez przewodniczącego Zespołu Doradczo-Programowego uczestnicy posiedzenia odnosili się do licznych problemów mieszkańców miasta, zaistniałych wad i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Chorzowa oraz wnosili propozycje zmian i sposoby przeciwdziałania dostrzeżonym nieprawidłowościom.

14 W posiedzeniu Zespołu Doradczo- Programowego głos zabrali: Marianna Cieślak Jan Ciołka Jarosław Graziadei Darmas Maria Ostrowska Roman Rurański Jan Sobczyk Aleksandra Stanusz Bożena Walotek Tadeusz Wolan Marek Wójcik Zbigniew Zawodniak

15 Tezy - DIAGNOZA PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW CHORZOWA ORAZ ZAMIERZENIA I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA SPRAWY MIESZKANIOWE zaniedbania w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, wadliwości przydziału mieszkań, nieefektywne wykorzystanie zasobów mieszkaniowych, regulacja czynszów, zapewnianie remontów, rozwiązania problemów ogrzewania, i in. PROBLEMY ZATRUDNIENIA wzrastanie bezrobocia mieszkańców; przejawy pozoranctwa w zakresie poradnictwa i poszukiwania pracy; biurokratyczne ograniczenia rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, zakładania małych firm usługowych i in.

16 problem kolejek do lekarzy specjalistów; sytuacja materialna i prawna pielęgniarek; funkcjonowanie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wadliwości opieki zdrowotnej na rzecz emerytowanych pracowników itp. OPIEKA ZDROWOTNA ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY ULICZNEJ funkcjonowanie transportu zbiorowego, komunikacji publicznej i prywatnej, lokalizacja i stan przystanków komunikacji publicznej, parkingi samochodowe i in.

17 ZAGADNIENIA OPIEKI SPOŁECZNEJ zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem społecznym; obniżanie się poczucia bezpieczeństwa obywateli; ograniczenia w uzyskiwaniu i realizacji należnych świadczeń, zasiłków, emerytur i rent, niewłaściwe sposoby ich przyznawania; przejawy wsparcia w sytuacjach kryzysowych dla osób ubogich, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych czy dyskryminowanych; jakość funkcjonowania noclegowni oraz działań oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej itp. FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW biurokratyzacja funkcjonowania urzędów i instytucji; ograniczenia dostępu do informacji; przejawy lekceważenia problemów mieszkańców; trudności w poruszaniu się w meandrach prawa, np. w ZUS, zakładach energetycznych, gazowni, urzędzie miasta, instytucjach publicznych czy kancelariach notarialnych.

18 SAMORZĄDNOŚĆ OBYWATELSKA, pozoranctwo w zakresie rozwijania oddolnych inicjatyw obywateli; ograniczenia efektywności i rozwoju niekonwencjonalnych form pracy społecznej w ramach pozarządowych organizacji; pozorowane kontakty władz z mieszkańcami miasta; brak pozyskiwania ruchów i organizacji nieformalnych. PROBLEMY OŚWIATY I WYCHOWANIA redukcja zasobów kadry pedagogicznej, zwolnienia nauczycieli z pracy, nieoptymalne wykorzystanie doświadczeń i dorobku kadry nauczycielskiej; upadek szkolnictwa zawodowego; działania na rzecz uczniów z niepełnosprawnością rozwojową (zmysłową, fizyczną, zdrowotną, intelektualną, moralną); doskonalenie form śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży; niedomogi opieki zdrowotnej uczniów w szkołach.

19 INTERWENCJE W RADZIE MIASTA CHORZÓW W IMIENIU ORGANIZACJI MIEJSKIEJ SLD WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA RZECZ INFRASTRUKTURY MIASTA I JEGO MIESZKAŃCÓW DOSKONALENIE WSPÓŁDZIAŁANIA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI EFEKTYWNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA WŁADZ, INSTYTUCJI I SPOŁECZNOŚCI Z MIASTAMI PARTNERSKIMI UE I INNYCH KRAJÓW

20 WYBRANE PROBLEMY PORUSZONE NA POSIEDZENIU ZESPOŁU DORADCZO- PROGRAMOWEGO

21 WYBRANE PROBLEMY PORUSZONE NA POSIEDZENIU ZESPOŁU OPIEKA NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI i PODLEGAJĄCYMI OPIECE SPECJALNEJ - Niewykorzystane są zasoby ludzkie w prawidłowym procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, brak jest w Chorzowie zakładów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych, stanowiących wymóg ustawowy (Ustawa z dnia 15 VI 2007 o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej). - Występuje brak optymalnej opieki zdrowotnej i dysponowanie jedynie przestarzałym sprzętem rehabilitacyjnym w DPS dla niewidomych i przewlekle chorych osób podeszłym wieku. - Brak zainteresowania utworzeniem pożądanej w Chorzowie od lat placówki resocjalizacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży społecznie nieprzystosowanej (MOW i MOS).

22 WYBRANE PROBLEMY PORUSZONE NA POSIEDZENIU ZESPOŁU OPIEKA NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI i PODLEGAJĄCYMI OPIECE SPECJALNEJ - C.D. - Występuje coraz więcej problemów społecznych, których rozwiązywania nie podejmują się inne organizacje pozarządowe i władze miasta. - Podkreślona została celowość aktywnego intelektualnoprogramowego włączenia się do debaty planowanej w Chorzowie w maju br. nt. Inkluzja- zatrudnianie niepełnosprawnych, służącej proces wtórnej socjalizacji, odzyskiwania dla społeczeństwa jednostek i całych grup środowisk osób niepełnosprawnych. - Poruszono problem 50+, tj. wsparcia osób w podeszłym wieku- (zatrudnienie, opieka, opuszczanie przez własne dzieci) celowość utworzenia wolontariatu 50+.

23 WYBRANE PROBLEMY PORUSZONE NA POSIEDZENIU ZESPOŁU PROBLEMY MIESZKANIOWE - Następuje exodus młodych mieszkańców miasta do innych miast. - Potrzeba rozważenie czasokresu egzekwowania przez Urząd Miasta niepłacenia czynszów mieszkaniowych, zaległości czynszowe utrudniają możliwości pozyskiwania mieszkań młode małżeństwa. - Rażąca dewastacja mieszkań przez osoby przekwaterowywane do mieszkań socjalnych z tytułu niepłacenia czynszów oraz przez byłych skazanych. - Wymóg przyspieszenia procesu odzyskiwania mieszkań, niezbędny jest powrót do remontowania pustostanów w celu zwiększenia zasobów mieszkaniowych na rzecz młodych mieszkańców. - Potrzeba zwiększenia mobilności służb mieszkaniowych w przekazywaniu nieremontowanych mieszkań do dyspozycji UM.

24 PROBLEMY PORUSZONE NA POSIEDZENIU ZESPOŁU PROBLEMY MIESZKANIOWE - C.D. - Wskazywano przykłady bezdusznej działalności i lekceważenia petentów przez urzędników w UM, wydziale spraw lokalowych i ROM-ach. Postrzegany jest przez mieszkańców bałagan w informowaniu o zasobach mieszkaniowych, przypadki kierowania mieszkańców do lokali już zajętych; szum informacyjny dotyczący mieszkań oraz na niespójność przepisów. Zwrócono uwagę na dewastację budynku opuszczonego przez Komisariat Policji przy ul, Sobieskiego oraz na postępującą dekapitalizację zabytkowego obiektu b. Komendy Milicji przy ul. Ratuszowej. Nieremontowane od lat są wnętrza, korytarze, klatki schodowe i mieszkania przy ul. Wolności stanowiącej wizytówkę władz.

25 PROBLEMY PORUSZONE NA POSIEDZENIU ZESPOŁU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zwrócono uwagę na wadliwy system podatkowy uniemożliwiający zakładanie małych firm. RYNEK PRACY - Brak jest rozeznania potrzeb na chorzowskim rynku pracy i nieadekwatność proponowanych zawodów do rynku pracy. - Zwrócono uwagę na pozorowaną działalność Powiatowego Urzędu Pracy i celowość jego likwidacji w dotychczasowej formule, niekompetencja urzędników PUP w zakresie informowania o miejscach pracy. - OPIEKA ZDROWOTNA - Poddano w wątpliwość celowość przeniesienia Pogotowia Ratunkowego ze śródmieścia ul. Strzelców Bytomskich do Chorzowa Batorego. - Zwrócono uwagę na konieczność długoterminowego oczekiwania na porady i leczenia specjalistyczne. - Zwrócono uwagę na brak opieki zdrowotnej nad dziećmi w szkołach (brak pielęgniarek, opieki lekarskiej, stomatologicznej).

26 WYBRANE PROBLEMY PORUSZONE NA POSIEDZENIU ZESPOŁU OŚWIATA I WYCHOWANIE - Brak prowadzenia na terenie Chorzowa kursów przekwalifikujących dla zwalnianych nauczycieli. - Nieadekwatna do potrzeb szkolnictwa zawodowego jest przekazana przez MEN oferta kursów przekwalifikujących dla zwalnianych nauczycieli. Przykładowo, nauczycielom w f oferowana jest praca na stanowisku operatora ręcznego i spalinowego wózka widłowego. - Ograniczone są zasoby Przedszkola Nr 12 zajmującego się narastającą liczbą dzieci autystycznych. Za mała jest liczba godzin przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju tych dzieci(zgodnie z rozporządzenie MEN liczba ta może wynosić od 4-8 godzin w miesiącu). - Postrzegany jest brak konsekwentnych działań profilaktycznych oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez chorzowskie dzieci i młodzież, w szczególności w zakresie ich aktywności fizycznej.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NASIELSK NA LATA 2013-2017

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NASIELSK NA LATA 2013-2017 DOKUMENT GŁÓWNY STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NASIELSK NA LATA 2013-2017 Nasielsk, listopad 2012 r. 1 SPIS TREŚCI Spis treści WSTĘP... 4 I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych:

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: IV. Analiza SWOT Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: 1. Ogólna sytuacja społeczna w Puławach 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GDÓW DO ROKU 2020 Załącznik do uchwały Nr... Rady Gminy Gdów z dnia... Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 GMINA

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 (projekt) Kartuzy, 2015 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1... 5 Podstawy prawne Strategii... 5 Rozdział 2... 6 Zgodność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM DO ROKU 2015. Sławno 2005r. Sławno 2005r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM DO ROKU 2015. Sławno 2005r. Sławno 2005r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM DO ROKU 2015 Sławno 2005r. Sławno 2005r. 1 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.. 3 1.1. Cel, przedmiot i zadania Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej W rozdziale tym przedstawione są działania dotyczące polityki integracji społecznej, które będą realizowane w latach 2004-2006. Wynikają one z priorytetów określonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PIESZYCE NA LATA 2012 2014

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PIESZYCE NA LATA 2012 2014 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PIESZYCE NA LATA 2012 2014 1 Spis treści: 1. Podstawa prawna. 2. Cele i zadania strategii. 3. Charakterystyka Gminy Pieszyce. 4. Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie)

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie) STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie) GRUDZIEŃ 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV / 184 / 05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 kwietnia 2005roku

Uchwała Nr XXV / 184 / 05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 kwietnia 2005roku Uchwała Nr XXV / 184 / 05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 kwietnia 2005roku w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2005 2015 Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia. PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Projekt Październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 5 I. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI I REGULACJAMI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Załącznik do uchwały Nr. Rady m.st. Warszawy z dnia.... PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM NA LATA 2013 2020 Wersja 1.3.3.KS_NGO 1 Spis Treści WSTĘP 4 I. TŁO PROGRAMU...5 I.1. Sytuacja demograficzna osób

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

srip_ppbs@poczta.onet.pl 557-12-23 80-387 Gdańsk ul. Lęborska 21

srip_ppbs@poczta.onet.pl 557-12-23 80-387 Gdańsk ul. Lęborska 21 Studio Reklamy i Promocji Pomorska Pracownia Badań Społecznych 80-387 Gdańsk ul. Lęborska 21 srip_ppbs@poczta.onet.pl 557-12-23 SPIS TREŚCI I. A. Wstęp: Nowa jakość, nowe podejście do prowadzenia polityki

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo