Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 INFORMATOR Urz¹d Miasta i Gminy Cz³opa Cz³opa ul. Strzelecka 2 tel fax strona: Gmina w liczbach: Obszar: 348km 2 Ludnoœæ: 5128 Gêstoœæ zaludnienia: w 14,74/km 2 So³ectwa: 12 Liczba miejscowoœci: 30 GAZETA BEZP ATNA, SUPLEMENT GAZETY POJEZIERZE DRAWSKIE, NR 2 (2) ROK I Podró po Europie W Publicznym Przedszkolu odby³ siê miêdzygrupowy konkurs wiedzy pt. Podró po Europie. Dzieci z grup S³oneczka, Skrzaty i Smerfy wykaza³y siê du ¹ wiedz¹ na temat wybranych pañstw nale- ¹cych do Unii Europejskiej. Kolejna udana Majówka Tegoroczny Piknik Majowy rozpocz¹³ siê 2 maja na Stadionie Miejskim w Cz³opie. Oficjalnego otwarcia dokona³ Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ wraz z Dyrektorem Domu Kultury Jolant¹ Drabiñsk¹. Czytaj na str. 9 M³odzie zapobiega po arom Nowa œwietlica w Drzonowie Dwie reprezentantki naszego powiatu zdoby³y pierwsze miejsca w swojej grupie wiekowej: Weronika Szczechowska- szko³y podstawowe i Justyna Kowalczewska szko³y gimnazjalne. Obie bêd¹ reprezentowa³y nasze województwo w konkursie g³ównym, który odbêdzie siê w czerwcu w Lublinie. Czytaj na str marca burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ oraz skarbnik Zofia Wach podpisali z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego- reprezentowanym przez wicemarsza³ka - Jaros³awa Rzepê umowê na dofinansowanie budowy œwietlicy wiejskiej w Drzonowie. Str.5

2 2 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ Witam serdecznie w drugim wydaniu naszej gazetki Podsumowany bud et za rok Po rozliczeniu bud etu powsta³y wolne œrodki w kwocie ,39z³, które zosta³y przeznaczone na sp³atê kredytu , 00z³, a pozosta³¹ kwotê w sumie ,39z³ przeznaczyliœmy na realizacjê inwestycji w roku W statystyce dochodów i wydatków bud et za rok 2013 wypad³ pozytywnie. Pilnujemy wydatkowania œrodków gminnych, staramy siê o projekty maj¹ce dofinansowanie zewnêtrzne oraz niekorzystanie z kredytowania, co wyd³u y proces inwestycyjny, ale pozwoli w miarê bezpiecznie prowadziæ finanse gminy. W miesi¹cu czerwcu i lipcu rozbudowujemy oœwietlenie drogowe przy ulicy Rybackiej oraz w miejscowoœci Czaplice i Szczuczarz. Wa nym elementem przy oœwietleniu drogowym jest wprowadzenie wariantu oszczêdnego oœwietlenia ulicznego polegaj¹cego na zmniejszeniu mocy oœwietlenia póÿnonocnego. Myœlê, e ten sposób pozwoli zaoszczêdziæ na oœwietleniu naszych ulic. Przed nami postawienie urz¹dzeñ placu zabaw w Cz³opie przy ulicy Moniuszki oraz si³owni na wolnym powietrzu, która ulokowana bêdzie przy ulicy M³yñskiej. W okresie miêdzysesyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ miêdzy innymi wzi¹³ udzia³ w: - walnym zebraniu cz³onków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile, - posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wa³eckiego oraz uroczystej gali wrêczania nagród honorowych Laur Powiatu Wa³eckiego, - spotkaniu z wicemarsza³kiem Andrzejem Jakubowskim dotycz¹cym Kontraktu Samorz¹dowego, - konferencji Praktyka dzia³añ samorz¹dowych w so³ectwach i rola wspó³pracy podmiotów ycia obywatelskiego s³u ¹ce wykorzystaniu potencja³u wspólnot lokalnych polskiej wsi w Wa³czu, - konsultacjach w sprawie nowych programów Nadnoteckiej Grupy Rybackiej -posiedzeniu Komisji Sejmiku na temat wspó³pracy w sektorze energetycznym w Bollewick (Niemcy). Zosta³y z³o one wnioski w Urzêdzie Marsza³kowskim w Szczecinie, które obecnie s¹ na etapie weryfikacji, dotycz¹ce projektów: - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Cz³opie przy Placu Zwyciêstwa, - Promocja aktywnego trybu ycia wœród mieszkañców Miasta i Gminy Cz³opa poprzez utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. M³yñskiej w Cz³opie, Zawarto umowy na zadania: - wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ul. Podgórnej i Rybackiej w Cz³opie, - remont nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Cz³opa (ul. Polna, M³yñska, Po³udniowa, Strzelecka, Gospodarska, Witosa, Kopernika, Krótka, Rynkowa, Targowa oraz plac targowy) oraz w miejscowoœciach Przelewice i Golin, - budowa budynku przedpogrzebowego kaplicy cmentarnej w Cz³opie, - remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Cz³opie. Dwumiesiêcznik lokalny Echa Cz³opy, wydawany przez P.H.U.IW-MAG PRESS Mariusz Nagórski. Redakcja: Wydzia³ Promocji Urzêdu Miasta i Gminy Cz³opa, ul. Strzelecka 2, Podpisano umowê na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowê ulicy Polnej i Rybackiej. Ponad dwanaœcie lat tylko mówiono o remoncie ulicy Polnej i Rybackiej, lecz nie wykonano projektu i pozwoleñ, aby dokonaæ remontu. Chcemy to zadanie wykonaæ w ca³oœci zaczynaj¹c od opracowania projektu. Uwa am, e nasze gminne drogi nie powinny byæ piêt¹ achillesow¹. D³ugoœæ ulic do remontu to 1205mb, w tym ulica Polna 685mb, ulica Rybacka 410mb oraz ³¹czniki 110mb. Bêdzie to jedna z wiêkszych inwestycji. Rozpoczêto remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokó³ Domu Kultury. W wyniku przetargu zosta³ wybrany wykonawca budynku przedpogrzebowego kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym. Myœlimy tak e o pielêgnowaniu pami¹tek przesz³oœci. Zosta³a uroczyœcie otwarta Izba Pamiêci w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu. Moja proœba do mieszkañców jest, aby podzielili siê pami¹tkami z przesz³oœci, które poka ¹ ycie w tamtych latach, latach przesz³oœci na terenie Miasta i Gminy Cz³opa. Proszê o kontakt z Kierownikiem PNCKiS pod nr tel Poniewa miesi¹c maj jest miesi¹cem, gdzie przychodzi zmagaæ siê z matur¹ jednym z najwa niejszych egzaminów w yciu, którego zdanie jest warunkiem koniecznym do rozwiniêcia skrzyde³ w dalszym kszta³ceniu oraz do realizacji zawodowych marzeñ, czego yczê z ca³ego serca tegorocznym maturzystom. Gimnazjalistom natomiast yczê, aby dostali siê do wymarzonej szko³y ponadgimnazjalnej i czerpali z dalszej nauki radoœæ i satysfakcjê. Szkolenie dla rolników r. w Domu Kultury w Cz³opie odby³o siê szkolenie pt. Funkcjonowanie wspólnej polityki rolnej w zakresie p³atnoœci bezpoœrednich oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony œrodowiska. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy i osoby zwi¹zane z rolnictwem z terenu Gminy Cz³opa, Tuczno i Wa³cz.

3 Czteroletnie starania w³adz Gminy Cz³opa dotycz¹ce poznania historii miasta i jego okolic zaowocowa³y otwarciem GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Regionalna Izba Pamiêci Regionalnej Izby Pamiêci. Jest to oprócz czterech nowych wydañ ksi¹ kowych o Cz³opie oraz Polsko-Niemieckiej Konferencji Historycznej w roku 2013 kolejny akcent zachowuj¹cy pamiêæ o naszej Ma³ej OjczyŸnie. Otwarcie Regionalnej Izby Pamiêci to dopiero pocz¹tek zachowywania historii o ludziach, wydarzeniach i œwiadcz¹cych o nich przedmiotach. W³adze Cz³opy maj¹ nadziejê na wspó³pracê w tym kierunku kolejnych osób, którym na sercu le y zachowanie materialnych œwiadków kultury regionu. To nasze ma³e muzeum, które tworzyæ mo emy wszyscy i wszyscy mog¹ dodaæ coœ od siebie. Regionalna Izba Pamiêci w budynku Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu jest otwarta od poniedzia³ku do pi¹tku od 8:00 17:00. Zwiedzaj¹cy musz¹ zg³osiæ personelowi obiektu chêæ zwiedzania, gdy inaczej drzwi do pomieszczenia, gdzie zorganizowano sta³¹ ekspozycjê s¹ zamkniête. Podobnie chêæ zwiedzenia wystawy w sobotê czy niedzielê powinno zostaæ zapowiedziane. Taka forma zwiedzania spowodowana jest ograniczonym personelem. Na wystawie sta³ej mo na obejrzeæ rzeczy codziennego u ytku, rêcznie wykonane przedmioty, ciekawe dokumenty opisuj¹ce ycie ludnoœci Cz³opy i okolic na przestrzeni 200 lat. Wiele dokumentów obcojêzycznych jest przet³umaczonych na jêzyk polski. Wa niejsze dokumenty polskie opisano w jêzyku niemieckim, by przybli yæ goœciom z Niemiec powojenn¹ historiê, ycie spo³eczne i gospodarcze gminy. Na otwarciu zjawili siê przedstawiciele wiêkszoœci grup spo³ecznych Cz³opy i Powiatu Wa³eckiego, nie zabrak³o te goœci z Niemiec. Oprócz Hansa Hoffman i Helmuta Rump, by³ych mieszkañców Cz³opy, odwiedzili nas, nasi 3 partnerzy z gminy Neuenkirchen. Ca³a uroczystoœæ prowadzona by³a w dwóch jêzykach: niemieckim i polskim. Nale y podkreœliæ, e bez takich osób jak Jan Bielecki, Adrian Chyrkowski, Henryk Michalski, Piotr Grzelak, Kazimierz Hyra, Roman Sa³achub, Andrzej Misiak, Zbigniew Tymecki, Energia odnawialna po niemiecku 1 kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ, Kierownik Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu Sebastian Tymecki oraz pracownik Urzêdu Miasta i Gminy Cz³opa Paulina Drabiñska wziêli udzia³ w spotkaniu dotycz¹cym wspó³pracy w sektorze energetycznym, g³ównie w zakresie energii odnawialnych. Spotkanie odby- ³o siê w Niemczech w wiosce bioenergetycznej w Bollewick oraz w Landowym Centrum LEEA ds. energii odnawialnych w Neustrelitz. Tematem spotkania by³y podstawy, wdra anie i szanse dla rozwoju regionu prowadz¹ce do niezale noœci energetycznej. Uczestnicy spotkania zwiedzili równie miejscowoœæ Bollewick, jako przyk³ad wykorzystywania m.in. biomasy w celu zaspokajania potrzeb mieszkañców w ciep³o i energiê, oraz uzyskali informacje na temat mo li- Cezary Gajewski, Mieczys³aw i Maria Sroczyñscy, Hubert Samolczyk, Krzysztof Rogala, Mariusz Michalski, Bogdan Rymszewicz, cz³onkowie OSP w Cz³opie, Dom Kultury w Cz³opie, cz³onkinie Ko³a Hafciarskiego, pracownicy P-NCKiS i wielu innych, wystawa sta³a nie mog³aby w ogóle powstaæ. Zapraszamy do zwiedzania i poznawania historii Cz³opy i jej okolic. wych projektów transgranicznych w dziedzinie energii odnawialnej.

4 4 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Krasnoludki i Kaczorki z Kubusiem Przedszkolaki z grup Krasnoludki oraz Kaczorki wziê³y czynny udzia³ w programie edukacyjnym Kubusiowi Przyjaciele Natury, organizowanym przez markê Kubuœ. W dniach od 31 marca do 4 kwietnia dzieci w szczególnoœci uwra liwiane by³y na otaczaj¹ce ich œrodowisko, uczy³y siê jak mo na je chroniæ, zdobywa³y wiedzê o chronionych gatunkach, a tak e poznawa³y od ywcze w³aœciwoœci owoców i warzyw. Prowadzone zajêcia z pewnoœci¹ wp³ynê³y pozytywnie na kszta³towanie ju u najm³odszych dzieci szacunku dla przyrody. Pamiêtaj¹ o wyzwoleniu Uczniowie Szko³y Podstawowej w Cz³opie przygotowali uroczysty apel z okazji 69. rocznicy wyzwolenia miasta. Dzieci z klas III pod opiek¹ swoich wychowawczyñ M. Macewicz i A. Buczkowskiej przygotowa³y spektakl pod has³em Cz³opa - kraina lasów i jezior, natomiast uczniowie klasy VI a zaprezentowali prezentacjê multimedialn¹ i monta s³owno-muzyczny. Honorowym goœciem uroczystoœci by³ jeden z pierwszych powojennych mieszkañców Cz³opy Stanis³aw Rogala, który opowiada³ o yciu w Cz³opie w pierwszych dniach po wyzwoleniu. W apelu uczestniczy³ burmistrz Cz³opy Zdzis³aw Kmieæ. Samorz¹d Uczniowski przygotowa³ dla uczniów niespodziankê - olbrzymi tort z herbem Cz³opy zosta³ podzielony pomiêdzy uczestników apelu. W przygotowania najbardziej zaanga owa³y siê A. Gieczewska, A. Wolniewicz, E. Miko³ajczak, M. Ciu³ek oraz K. Gajewska, a za ufundowanie tortu organizatorzy apelu dziêkuj¹ pañstwu A. i D. Szlêdakom Z przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cz³opie S³awomirem Kiszk¹ rozmawia Aldona Piaskowska Co s³ychaæ w Komisji Rewizyjnej? A.P - Od kiedy jest Pan radnym? S.K - Radnym Rady Miejskiej w Cz³opie jestem ju drug¹ kadencjê. A.P - Jak ocenia Pan pracê radnego. Z perspektywy minionych dwóch lat. Czy to jest to, czego siê Pan spodziewa³? Czy coœ Pana zaskoczy³o? S.K - Byæ radnym to du e wyzwanie i czêsta niemoc w realizacji obietnic wyborczych. W pierwszej kadencji mia³em dobrego nauczyciela w osobie obecnego burmistrza, który by³ przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej, w której ja równie zasiada³em. Dlatego te w drugiej kadencji wiem, do których drzwi pukaæ aby coœ osi¹gn¹æ. A.P - Jakie sukcesy odniós³ Pan jako radny? S. K - Wielokrotnie musia³em iœæ na kompromis innymi radnymi, których potrzeby by³y pilniejsze i by³o to póÿniej odzwierciedlone, dziêki czemu zosta³a wyremontowana droga do D³uska, mamy œcie kê pieszo rowerow¹ do Dzwonowa, a w tym roku wreszcie zostan¹ zain- stalowane dodatkowe lampy oœwietleniowe w Szczuczarzu. A.P - Na jakie problemy wed³ug Pana Rada Miejska powinna zwróciæ uwagê? S. K - Uwa am, e problem bezrobocia na naszym terenie jest raczej niewielki. Problemem s¹ godziwe zarobki i sta³a praca. Najtrudniej znaleÿæ pracê osobom, które ukoñczy³y 50 lat i m³odzie y po studiach. A.P - Gdyby uda³o siê pozyskaæ dodatkowe, nieprzewidziane œrodki finansowe, na co nale a³oby je przeznaczyæ wed³ug Pana w pierwszej kolejnoœci? S. K - Gdyby uda³o siê pozyskaæ dodatkowe œrodki przeznaczy³bym je na skoñczenie chodników w Dzwonowie i instalacjê lamp oœwietleniowych w kierunku D³uska. Przyda³by siê równie plac zabaw w Dzwonowie, bo na szczêœcie przybywa nam nowych mieszkañców. A.P - Jak Pan godzi rolê ojca i mê a z funkcj¹ radnego? S.K - Bycie radnym, to czêsto niewdziêczna praca. Gdy przy bardzo skromnym bud ecie gminy nie mo na zrealizowaæ postawionych sobie zadañ, a wyborcy s¹ skrupulatni w rozliczaniu. Gdy pracuje siê zawodowo i nale y do jeszcze kilku organizacji, to czêsto brakuje na coœ czasu. Proszê tylko swoich wyborców o wyrozumia³oœæ. A.P- Dziêkujê za rozmowê

5 Podró po Europie 11 kwietnia odby³ siê w Publicznym Przedszkolu miêdzygrupowy konkurs wiedzy pt. Podró po Europie. Dzieci z grup S³oneczka, Skrzaty i Smerfy wykaza³y siê du ¹ wiedz¹ na temat wybranych pañstw nale ¹cych do Unii Europejskiej. Nagrod¹ w konkursie by³y naklejki oraz pami¹tkowe dyplomy. Konkurs przygotowa³a i prowadzi³a E. Ambroziak. GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Polsko - niemiecka wymiana sportowa 5 W dniach marca 2014 Polsko- Niemieckie Centrum Kultury i Sportu goœci³o po raz kolejny w Cz³opie pi³karzy z FC Fortuna 90 Neuenkirchen. Klub ten w ostatnich trzech latach goœci³ u nas kilkukrotnie, a ka de nastêpne spotkanie to wizyta dobrze znanych przyjació³. Delegacja 16 osób z partnerskiej gminy przyjecha³a w pi¹tek wieczorem. M³odzie z Niemiec i Polski wspólnie trenowa³a na hali sportowej. Do turnieju, zarówno Fortuna z Niemiec, jak i Korona z Polski wystawi³y po dwa zespo³y. Wyniki nie s¹ wa - ne, bo spotkaniu przyœwieca cel wspólnej zabawy, nauki i zmniejszenia uprzedzeñ miêdzy narodami. Faktem jest, e poprzez takie spotkania, m³odzie widzi potrzebê uczenia siê obcego jêzyka. Podczas takich spotkañ zawi¹za³y siê przyjaÿnie. Kolejne spotkanie tych grup chcielibyœmy poœwiêciæ integracji poprzez uczenie siê jêzyków. Dziêkujemy Prezesowi zaprzyjaÿnionego klubu Panu Heiko Schmidt i jego onie za bardzo du e prywatne zaanga owanie w budowanie dobros¹siedzkich relacji. Wszystkim, którzy uczestnicz¹ w polsko-niemieckiej wymianie sportowej Cz³opa-Neuenkirchen dziêkujemy za poœwiêcony czas. Nowa œwietlica w Drzonowie 20 marca burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ oraz skarbnik Zofia Wach podpisali z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego - reprezentowanym przez wicemarsza³ka - Jaros³awa Rzepê umowê na dofinansowanie budowy œwietlicy wiejskiej w Drzonowie w ramach projektu,,budowa œwietlicy wiejskiej we wsi Drzonowo wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybo³ówstwa i Nadbrze nych Obszarów Rybackich Koszt inwestycji wyniós³ ponad 212 tys. z³, z czego kwota dofinansowania wynios³a ponad 117 tys. z³. Œwietlica zlokalizowana jest w centrum miejscowoœci, której mieszkañcy chêtnie bior¹ udzia³ w konkursach i imprezach gminnych. Do tej pory, mimo braku odpowiedniego zaplecza mieszkañcy radzili sobie z przygotowaniem wieñców do ynkowych reprezentuj¹cych ich miejscowoœæ podczas Do ynek Gminnych i Powiatowych, z organizacj¹ festynów, czy Dnia Dziecka. Gmina Cz³opa od dawna widzia³a potrzebê wybudowania œwietlicy, aby pomóc rozwijaæ siê mieszkañcom, stworzyæ miejsce, gdzie bêd¹ mogli dzia³aæ i choæ na chwilê zatrzymaæ siê oraz porozmawiaæ o codziennych problemach.

6 6 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Rozmowa z Przewodnicz¹cym Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Spo³ecznej w Cz³opie Dariuszem Baniowskim- rozmawia Aldona Piaskowska Co w sporcie? A.P - Co Pana sk³oni³o do startowania w wyborach samorz¹dowych? D.B - Decyzja o starcie w wyborach samorz¹dowych nie by³a dla mnie ³atwa. Z chêci¹ startu mierzy³em siê ju wczeœniej, ale jakoœ tak wysz³o, e dopiero teraz jestem w Radzie Miejskiej. To moja pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej, i z racji tego, e jestem nauczycielem, wybór komisji by³ dla mnie oczywisty. Od wielu lat pracujê w oœwiacie, interesujê siê równie sportem. W wyniku g³osowania powierzono mi funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji. Co mnie sk³oni³o? S¹ trzy powody: lubiê trudne wyzwania i nigdy siê ich nie bojê; grono mieszkañców wie, e ciê ka praca nie jest mi obca; mogê dla mieszkañców gminy coœ dobrego i nowego zrobiæ, nawet w tak krótkim czasie, jakim jest kadencja czteroletnia letnia; po trzecie: ciekawoœæ tego, jak funkcjonuje gmina i chêæ reprezentowania jej na zewn¹trz. To, jak wywi¹zujê siê z powy szej funkcji, oceni¹ mnie mieszkañcy w nastêpnych wyborach. Mam jednak nadziejê, e moja praca i praca Komisji jest widoczna w gminie i na zewn¹trz. A.P - Zna Pan przepis na aktywizacjê i integracjê lokalnej spo³ecznoœci? D.B - Jeœli chodzi o to pytanie, to prawdê mówi¹c jest to temat niezmiernie trudny. Aktywizacja spo³eczeñstwa musi byæ. Wspólnota, która mieszka na danym obszarze to ludzie, którzy maj¹ ustalone prawa i przepisy, które bardzo czêsto s¹ prawem zwyczajowym i to od nich zale y, czy wykorzystaj¹ to z mniejsz¹ lub wiêksz¹ energi¹. T¹ energiê do dzia³ania mo na sprowokowaæ, np. zwiêkszonym zu yciem kapita³u spo³ecznego. Innym czynnikiem wzmagaj¹cym aktywizacjê jest tzw. wola polityczna chodzi o to, eby gmina by³a wyj¹tkowa z jakiegoœ punktu widzenia, aby ona mia³a swoj¹ to samoœæ. Na naszym terenie mamy problem bezrobocia i mamy te problemy spo³eczne, dlatego bardzo trudno jest znaleÿæ skuteczny przepis na aktywizacje. Samego przepisu nie znam, ale wiem natomiast, e w innych gminach maj¹ pomys³, aby gmina finansowa³a wk³ad w³asny w projekty realizowane przez organizacje, jak np. stowarzyszenia, fundacje, spó³dzielnie itp. To na pewno zaktywizowa³oby lokaln¹ spo³ecznoœæ nie tylko przez uczestnictwo w projektach, ale tak e cz³onków tych organizacji, którzy równie s¹ mieszkañcami gminy. Korzyœci¹ by³oby to, e organizacje takie nie by³yby na garnuszku gminy. A.P - Jak wed³ug Pana spostrze eñ jest najwiêkszy problem w oœwiacie na terenie Miasta i jak Pan ocenia funkcjonowanie tych placówek? D. B- Jak w ka dej gminie najwiêksze wydatki generuje oœwiata i wychowanie. Wielokrotnie Rada Miejska analizowa³a plany inwestycyjne dotycz¹ce oœwiaty. Dbamy o rozwój tych placówek. W czasie wakacji dokonywane s¹ remonty. Staramy siê o jak najlepszy wizerunek naszych szkó³ i przedszkoli. Ostatnie 4 lata to trudny okres ze wzglêdu na kryzys na œwiecie, w Polsce, a to odbija siê tak e na naszej gminie. Wiele inwestycji dokonujemy z funduszy europejskich, ale gmina tak e musi wygenerowaæ w³asne œrodki na te cele. Dlatego takie decyzje trudno podejmowaæ, szczególnie te dotycz¹ce oœwiaty. Wszelkie dzia³ania maj¹ce poprawiæ wygl¹d, estetykê oraz funkcjonowanie placówek oœwiatowych wi¹ ¹ siê z nie lada wyzwaniem Rady Miejskiej. Nasze szko³y i przedszkola funkcjonuj¹ bardzo dobrze, warunki do nauki s¹ jak najlepsze, uczniowie maj¹ dostêp do kultury. Placówki s¹ œwietnie wyposa one, zmodernizowane. Niema³¹ zas³ug¹ jest aktywnoœæ samych dyrektorów tych placówek. Uczniowie wraz z nauczycielami korzystaj¹ z projektów Unii Europejskiej, co otwiera im szersze spojrzenie w przysz³oœæ. Kadra nauczycielska jest doœwiadczona. Bardzo du o szkoleñ, kursów, warsztatów nauczyciele robi¹ we w³asnym zakresie, aby byæ jeszcze lepszymi nauczycielami. Szko³y maj¹ bardzo szerok¹ ofertê pozalekcyjn¹- du a iloœæ kó³ zainteresowañ przyci¹ga rzeszê chêtnych uczniów. Co przek³ada siê na ich póÿniejsze sukcesy na polu województwa. A.P- Jak wygl¹da sport w gminie? D.B - Mo na tylko powiedzieæ, e siê rozwijamy. Dawniej mieliœmy tylko pi³kê no n¹, potem sekcjê tenisa sto³owego. Teraz dosz³o karate, boks, amatorsko rozwija siê tak e pi³ka rêczna, pi³ka siatkowa, tenis ziemny. Wa ne s¹ te takie sprawy jak obiekty sportowe. Nie przypadkiem o tym mówiê. Wszyscy dobrze wiemy, e hala widowiskowo-sportowa przy Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu jest hal¹ z prawdziwego zdarzenia, mo na tam przeprowadziæ jednoczeœnie zajêcia dla trzech oddzielnych grup. Wielkoœæ tego obiektu pozwala na organizacjê wielu du ych imprez sportowych, jak np. gala boksu zawodowego, turniej siatkarski kadetek z udzia³em reprezentacji Polski i naszych wschodnich s¹siadów, czy fina³ wojewódzki w pi³ce rêcznej szkó³ gimnazjalnych. Jak na tak m³od¹ halê odby³o siê tu wiele ciekawych imprez sportowych przy ogromnej rzeszy widzów. Na uwagê zas³uguje aktywnoœæ kierownika tego obiektu Pana Sebastiana Tymeckiego. Sekcja pi³ki no nej MGLKS Korona Cz³opa odnios³a du y sukces w sezonie pi³karskim 2013/2014, zajmuj¹c I miejsce i awansuj¹c o klasê wy ej do Koszaliñskiej Klasy Okrêgowej (KKO). Zas³uga w du ej mierze tutaj ca³ego zarz¹du klubu oraz Burmistrza Pana Zdzis³awa Kmieæ, który bardzo mocno anga uje siê w rozwój ca³ego sportu w naszej gminie. A.P - Kontaktuje siê Pan bezpoœrednio z mieszkañcami? D.B- Kontakt naszej komisji z mieszkañcami nie jest problemem, poniewa spotkania organizujemy w popo³udniowych godzinach (18:00 w Domu Kultury, przewa nie pod koniec ka dego miesi¹ca we wtorki) dogodnych dla ka dego petenta. Celowo organizujemy tak¹ godzinê i takie miejsce, aby ka dy móg³ z nami siê spotkaæ, u³atwiamy mieszkañcom kontakt z nami. Jeœli chodzi o mnie, to ze mn¹ mo na porozmawiaæ w ka dej dowolnej chwili (oczywiœcie, je eli jest na to czas i miejsce) i na dowolny temat zwi¹zany z prac¹ naszej komisji, ale i nie tylko. Osoby, które mia³y kontakt ze mn¹ wiedz¹, e na wys³uchaniu problemów siê nie koñczy³o, a efektem tego by³y moje i komisji dzia³ania w tych sprawach, bo przecie w pracy Radnego chodzi przede wszystkim o dzia³ania. AP. Dziêkujê za rozmowê

7 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I w 7

8 8 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Nasz papie, Polak, cz³owiek Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Paw³a II w³aœciwie rozpocz¹³ siê podczas jego pogrzebu, kiedy to lud zgromadzony na Placu œw. Piotra wo³a³: santo subito, czyli œwiêty natychmiast. W ten sposób wierni Koœcio³a katolickiego domagali siê od przysz³ego papie- a, jeszcze przed jego wyborem, aby niezw³ocznie po rozpoczêciu nowego pontyfikatu podj¹³ procedurê zmierzaj¹c¹ do kanonizacji Jana Paw³a II. Doczekaliœmy siê, kanonizacja B³ogos³awionych Jana Paw³a II i Jana XXIII odby³a siê 27 kwietnia 2014 w Watykanie, podczas której dwaj b³ogos³awieni papie e: Jan Pawe³ II oraz Jan XXIII, zostali og³oszonymi œwiêtymi Koœcio³a katolickiego. 5 lipca 2013 wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II. Cudem tym, jak poinformowa³ ks. Federico Lombardi, by³o zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewyt³umaczalnego z punktu widzenia medycznego, uzdrowienia kobiety z Kostaryki, cierpi¹cej na nieoperacyjnego têtniaka mózgu. Kobieta, ogl¹daj¹c beatyfikacjê Jana Paw³a II, zaczê³a siê do niego modliæ, po czym dozna³a nag³ego uzdrowienia. Papie Franciszek, podczas konsystorza w dniu 30 wrzeœnia 2013, wyznaczy³ na dzieñ 27 kwietnia 2014 roku, na Niedzielê Mi³osierdzia Bo ego kanonizacjê dwóch papie y Jana Paw³a II i Jana XXIII. Jan Pawe³ II zosta³ kanonizowany dziewiêæ lat po œmierci i trzy lata po beatyfikacji, zaœ Jan XXIII pó³ wieku po œmierci i trzynaœcie lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII papie zdecydowa³ o odst¹pieniu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem b³ogos³awionego. Jan Pawe³ II by³ pierwszym papie em S³owianinem i od ponad czterystu lat pierwszym, który nie by³ W³ochem. Jego pontyfikat by³ jednym z najd³u - szych w historii, trwa³ 27 lat. Jan Pawe³ II zmar³ 2 kwietnia 2005 r. W czasie swojego pontyfikatu odby³ 102 pielgrzymki, spotyka³ siê w najwy szymi ówczesnymi g³owami pañstw œwiata. Wyda³ 13 encyklik, 12 adhortacji apostolskich, 10 konstytucji, 37 listów apostolskich, ale tak e Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Og³osi³ b³ogos³awionymi 1267 osób, a ponad 450 kanonizowa³. Pierwszy pomnik Za ycia Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wielokrotnie prosi³, by nie stawiaæ mu pomników, tylko zrobiæ coœ dla ludzi. Jednak chêæ oddania mu ho³du jest wiêksza od jego proœby Podobno w Polsce takich pomników jest ponad 500. Ale, co ciekawe, pierwszy pomnik Jana Paw³a II powsta³ na naszym terenie. Pami¹tkowy, ma³y obelisk mo na odnaleÿæ w lesie nad jeziorem Kr¹psko Œrednie. Podobno postawiono je w miejscu, gdzie sta³ namiot Karola Wojty³y, w czasie jego ostatnich wakacji przed wyborem na papie a. Idea upamiêtnienia tego punktu na ziemi, w którym ksi¹dz Karol Wojty³a zostawi³ kajak, a przej¹³ stery odzi Piotrowej, pochodzi³a z krêgu najbli szych przyjació³ przysz³ego papie a. Pomys³ wzniesienia pami¹tkowego pomniczka narodzi³ siê wœród letników znad Kr¹pska prawie rok po pamiêtnych wakacjach. Impulsem do tego by³a papieska pielgrzymka do Polski w czerwcu 1979 roku. G³ównym pomys³odawc¹ stworzenia monumentu by³ doktor Mieczys³aw Wis³ocki. Pan doktor, wraz z profesorem Gabrielem Turowskim, wymyœli³ napis na pomnik. On tak e postara³ siê o przygotowanie liter okolicznoœciow¹ typografiê zaprojektowa³, na proœbê Turowskiego, krakowski plastyk Jerzy Sk¹pski. Budulec niezbêdny do wykonania pomnika w trudnych czasach komunizmu zdobywano wspólnymi si³ami. Miedzian¹ blachê materia³ konieczny do odlania liter podarowa³ ksi¹dz biskup Jan Pietraszka. Samo wykonanie liter powierzono zaprzyjaÿnionemu rzemieœlnikowi z Kalwarii-Lanckorony. Pañstwo Wis³occy zorganizowali tak- e ca³y ekwipunek niezbêdny do wykonania i uzbrojenia statuy. Znacz¹cym budulcem mia³y byæ otoczaki pochodz¹ce z ulubionej rzeki Karola Wojty³y Dunajca. Na drugi koniec Polski przywioz³a je, w swoim niezawodnym fiacie 126p, profesor Bo ena Turowska. Rzecz jasna, ca³a inicjatywa papieskiego pomnika trzymana by³a w tajemnicy przed UB. W za³o eniu pomnik mia³ mieæ formê pami¹tkowego medalu wybitego na czeœæ Jana Paw³a II. Sami twórcy nazywaj¹ pieszczotliwie swoje dzie³o plackiem. Krzy i emblemat Matki Bo ej okolone s¹ przez napis: X. KARD. KAROL WOJTY A - PAPIE JAN PAWE II - WYPOCZYWA TU W LIPCU 1978 R.. Na rosn¹cym w pobli u placka drzewie zawieszono tak e prosty, brzozowy krzy. Przez wiele lat po³o enie placka znane by³o niewielkiej grupie ludzi. Od kilkunastu, to miejsce popularne i obiekt licznych pielgrzymek. Z okazji tzw. dni papieskich odbywaj¹ siê w tu msze, a przy szczególnych uroczystoœciach organizowane s¹ pielgrzymki. Obecnie pomnik znajduje siê pod opiek¹ wiernych z Tarnówki. Cztery lata temu z inicjatywy doktora Wojciecha Kuleszy pomnik wzbogacony zosta³ o zdobny krzy. Na krucyfiksie, wykonanym przez ludowego twórcê Andrzej Romeyko, widnieje g³owa Chrystusa, a na ka dym z ramion pokazano kajakowe wios³o. Do pomnika mo na dotrzeæ zarówno l¹dem, jak i wod¹. Mi³oœnicy kajaków powinni wypatrywaæ, charakterystycznej, pochy³ej sosny nad jeziorem Krêpsko Œrednie. Polanka znajduje siê miedzy drzewami, na stromym zboczu. Obecnie szlak kajakowy rzek¹ Rurzyc¹ nosi imiê Jana Paw³a II. Ap. *Do napisania tego artyku³u wykorzystano materia³y z jednej z krakowskich parafii.

9 Tegoroczny Piknik Majowy rozpocz¹³ siê 2 maja na Stadionie Miejskim w Cz³opie. Oficjalnego otwarcia dokona³ Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ wraz z Dyrektorem Domu Kultury Jolant¹ Drabiñsk¹. Podczas Pikniku Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Cz³opie z pomoc¹ pani Dyrektor Przedszkola oraz grona pedagogicznego zorganizowa³a stoisko, gdzie mo na by³o zakupiæ pyszne ciasta upieczone przez mamy przedszkolaków, a tak e napiæ siê kawy lub herbaty. Przedszkole zorganizowa³o równie zabawê Los szczêœcia od GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Kolejna udana Majówka Msza za ojczyznê 9 przedszkola z atrakcyjnymi nagrodami kanap¹, zestawem bi uterii renomowanej firmy, rowerem, elazkiem, zestawem kosmetyków, poduszkami Potworki i wieloma innymi. Sponsorami nagród byli: Firma ILIKO, market Dino, Apteka Aspirynka, Ko³o owieckie uraw, Drawieñski Park Narodowy, Nadleœnictwo Cz³opa, Bank Spó³dzielczy w Cz³opie, Krystyna Bachorska, Ma³gorzata i Jacek Bródka, Iwona i Jerzy Bry³a, Pañstwo Góreccy, Jadwiga Jankowska Klonowska, Bo ena Rachwalska- agan, Wac³awa Sawczyszyn, Ma³gorzata Wójcik. Wystêp artystyczny rozpoczêli najm³odsi mieszkañcy gminy, przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Cz³opie, prezentuj¹c trzy tañce. Zespó³ Chaos dzia³aj¹cy przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw³a II wykona³ dwa tañce, Hiszpankê i Country, natomiast pierwszoklasiœci ze Szko- ³y Podstawowej przedstawili program Maszeruje wiosna. Podczas Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Koœciele Parafialnym p.w. œw. Antoniego w Cz³opie odby³a siê msza œwiêta za ojczyznê i mieszkañców gminy Cz³opa, któr¹ sprawowa³ ks. Proboszcz Bogdan Podbielski. We mszy œwiêtej udzia³ wziêli mieszkañcy gminy Cz³opa wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Cz³o- pa Zdzis³awem Kmieæ z ma³ onk¹, radnymi Rady Miejskiej oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy. Eucharystiê uœwietnia³ chór Cantores z Cz³opy oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Stra y Po arnej w Cz³opie, Szko³y Podstawowej w Cz³opie oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Cz³opie. Pikniku goœciliœmy równie zespó³ Niby Nic z Miros³awca, który zakwalifikowa³ siê do 35. Fina³u Miêdzynarodowego Dzieciêcego Festiwalu Piosenki i Tañca w Koninie, oraz wokalistki Annê Stachowiak z Tuczna i Martê Frêœ z Wielenia. Najwiêkszym jednak zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz karate, w którym udzia³ bra³y dzieci i m³odzie z gminy Cz³opa. Instruktorem klubu jest wychowanek wa³eckiego Klubu Karate Tradycyjnego Sensei Piotr Grzechowiak /2 Dan/. Punktem g³ównym Pikniku Majowego by³ koncert zespo³u CamaSutra. Po koncercie i konkursach z zespo³em CamaSutra nadszed³ czas na zabawê taneczn¹ przy zespole Braci M. Organizatorem Pikniku Majowego by³ Dom Kultury w Cz³opie, imprezê nag³aœnia³a firma VIVO z Pi³y, a ochrania³a firma Hunters.

10 10 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Zbyszek Œlusarski - przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Bud etu i Finansów Rady Miejskiej w Cz³opie A.P - Od kiedy jest pan radnym Rady Miejskiej i przewodnicz¹cym Komisji Bud etu? Z.Œ - Funkcjê radnego Rady Miejskiej w Cz³opie pe³niê ju drug¹ kadencjê tj. od 2006 roku. W obecnej kadencji pe³niê z wyboru funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Bud etu i Finansów. A.P - Co spowodowa³o, e kandydowa³ Pan do Rady? Z.Œ - OdpowiedŸ na tak postawione pytanie zmusza mnie do cofniêcia siê wstecz w moim yciorysie zawodowym. Otó 22 lata przepracowa³em w administracji samorz¹dowej, od inspektora do zastêpcy burmistrza. Zdobyte w tych latach doœwiadczenie i w miarê dobra znajomoœæ przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w administracji samorz¹dowej by³y g³ówn¹ przyczyn¹, e postanowi³em ubiegaæ siê o mandat radnego. W moim przypadku dodatkowym argumentem jest przebywanie na emeryturze, a zatem wiêcej czasu, który mo na poœwiêciæ na dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. A.P -Jaka by³a najtrudniejsza decyzja, jak¹ musia³a podj¹æ Pana komisja? Z.Œ - Ma³e sprostowanie otó Komisja zgodnie ze statutem gminy nie wydaje decyzji, a jedynie opiniuje i przedk³ada wnioski do materia³ów wynikaj¹cych z planu pracy Komisji, b¹dÿ przedk³adanych do rozpatrzenia przez Burmistrza. Przyjête w g³osowaniu stanowisko Komisji przedk³ada na sesji Przewodnicz¹cy Komisji. Co do trudnoœci opiniowanych dokumentów nasuwa mi siê tutaj ubieg³oroczny projekt uchwa³y przed³o ony przez Burmistrza, a dotycz¹cy zmiany statutu Zak³adu Gospodarki Komunalnej Zak³ad Bud etowy. Projekt ten, przyjêty zreszt¹ przez Radê, na³o y³ na Zak³ad Gospodarki Komunalnej obowi¹zki w zakresie utrzymania czystoœci i zieleni na terenie miasta. Projekt ten wzbudzi³ wiele emocji wœród cz³onków Komisji, jako, e przywraca³ on Zak³adowi Komunalnemu obowi¹zki wykonywane wczeœniej przez wiele lat przez podmioty prywatne wy³aniane w drodze przetargu. Jednak dziœ z perspektywy prawie roku od obowi¹zywania tej uchwa³y wydaje mi siê ona s³usznym posuniêciem. A.P- Co jest najwiêkszym problemem mieszkañców gminy Cz³opa? Z.Œ - Gdybym mia³ powtarzaæ obiegow¹ opiniê, musia³bym powiedzieæ o znacz¹cym bezrobociu. Jednak, gdy rozmawiam z lokalnymi przedsiêbiorcami, to powtarzaj¹ mi, e znalezienie pracownika, nawet do prac nie wymagaj¹cych kwalifikacji graniczy z cudem. Nie bagatelizujê jednak tematu, uwa- am natomiast, e stopniowe rozwi¹zywanie tego problemu le y w du ej mierze po stronnie z³ych przepisów i Urzêdów Pracy, które s¹ zmuszone je stosowaæ. Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na problem, który jeszcze w tej chwili nie dotyczy bezpoœrednio mieszkañców. Jest to problem stanu infrastruktury wodno kanalizacyjnej, zarówno w mieœcie, jak i na wsiach. Nikt sobie nie wyobra a, e pewnego dnia nie dotrze do mieszkañca woda lub nie bêd¹ odbierane œcieki. Dlatego staramy siê w miarê skromnych mo liwoœci bud etowych popieraæ wnioski kierowane do burmistrza przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej zarówno w zakresie koniecznych remontów, jak i nowych inwestycji. A.P - Co myœli Pan o tegorocznym bud ecie gminy? Z.Œ - Myœlê, e chcielibyœmy mieæ w nim jeszcze raz tyle pieniêdzy, bior¹c pod uwagê potrzeby, o których wycinkowo wspomnia³em wczeœniej. Ale powa nie obserwujê od lat sytuacjê zwiêkszaj¹cej siê liczby zadañ zlecanych samorz¹dowi bez odpowiedniej rekompensaty finansowej. Ka dego roku toczymy spory o wysokoœæ podatków i op³at podnosz¹c je œrednio o wysokoœæ inflacji, zdaj¹c sobie sprawê z zasobnoœci portfela mieszkañców gminy. Bez w¹tpienia plusem tegorocznego bud etu jest zabezpieczenie œrodków na rozpoczêcie sp³aty na rok przed terminem zaci¹gniêtego przez gminê kredytu. Pozwoli to w nastêpnych latach na zabezpieczenie w³asnych œrodków na sk³adanie wniosków o dotacje unijne. Tegoroczny bud et zosta³ w znacz¹cy sposób zmieniony dziêki wprowadzeniu dodatkowych œrodków na sesji Rady Miejskiej w miesi¹cu marcu. A.P - Jak uk³ada siê Panu wspó³praca z Rad¹ i mieszkañcami? Z.Œ - W bie ¹cej kadencji w Radzie pracuje 8 radnych pe³ni¹cych po raz pierwszy t¹ funkcjê. Na pocz¹tku kadencji wyraÿnie zaznacza³y siê ró nice pomiêdzy radnymi. Mia³o to swój wyraz szczególnie w g³osowaniach, które czêsto koñczy³y siê bardzo zró nicowanym wynikiem. Z czasem wspó³praca z radnymi zaczê³a nabieraæ wymiaru merytorycznego. Przejawia³o siê to we wspólnych posiedzeniach wszystkich trzech komisji, szczególnie jeœli omawiana tematyka np. bud et, dotyczy³a wszystkich radnych. Nieskromnie powiem, e posiedzeniom tym przewodniczy³em po uzyskaniu zgody pozosta- ³ych przewodnicz¹cych komisji. Wypracowane na tych posiedzeniach wnioski pozwalaj¹ na przyjmowanie uchwa³ na sesjach czêsto bez dodatkowej dyskusji. Zatem wspó³pracê z Rad¹ w miarê up³ywu kadencji oceniam jako dobr¹. Niestety w trakcie kadencji nie odbywa³em spotkañ z mieszkañcami w formie zebrañ. Uwa am, e bardzo pomocne w pracy radnego s¹ indywidualne spotkania i rozmowy z mieszkañcami, które w trakcie obecnej kadencji kontynuujê. A.P- Dziêkujê za rozmowê Aldona Piaskowska

11 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Stra acki remanent Zakoñczy³ siê okres kampanii sprawozdawczej w szeregach jednostek OSP Gminy Cz³opa. Okazj¹ do podsumowania dzia³alnoœci, oceny funkcjonowania jednostki i jej w³adz w okresie sprawozdawczym roku s¹ rokrocznie organizowane walne zebrania. W minionym okresie takie spotkania odby³y siê: 15 marca w œwietlicy wiejskiej w Wo³owych Lasach, 22 marca w stra nicy w Cz³opie i 29 marca w stra nicy Ochotniczej Stra- y Po arnej w Mielêcinie. Brali w nich udzia³ Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ, Komendant Pañstwowej Stra y Po arnej Kazimierz Maciejewski, st. kapitan Dariusz Lubianiec zastêpca Komendanta Powiatowego PSP, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZW OSP w Wa³czu druh Bogdan Wankiewicz, asp., a tak e Komendant Miejsko Gminny, druh Dariusz Pogorzelski i Prezes Zarz¹du Miejsko Gminnego OSP w Cz³opie druh Jerzy Bekker. W Cz³opie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ Pan Krzysztof Sawczyszyn Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Cz³opie, Zbyszek Œlusarski Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Bud etu i Finansów Rady Miejskiej w Cz³opie, Pan Adam Skotnicki Kierownik Posterunku Policji w Cz³opie i Pani Jadwiga Jankowska - Klonowska - Radna Rady Powiatu w Wa³czu. W trakcie zebrañ przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostek za rok 2013, sprawozdanie finansowe, a tak e plany dzia³alnoœci i plany finansowe jednostek na rok bie ¹cy. Uczestnicy spotkania dokonali oceny funkcjonowania jednostek w roku minionym deklaruj¹c pomoc zarówno merytoryczn¹, jak i finansow¹. Podczas zebrañ udzielono absolutorium dzia³aj¹cym zarz¹dom jednostek. Na terenie gminy funkcjonuj¹ trzy jednostki: OSP Cz³opa, OSP Wo³owe Lasy, OSP Mielêcin. Dwie pierwsze funkcjonuj¹ równie w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaœniczym, co wi¹- e siê z bardzo wysokimi wymaganiami dotycz¹cymi sprawnoœci bojowej tych jednostek. Miniony rok nie nale a³ do ³atwych. Ka da jednostka w tym czasie boryka³a siê z szeregiem problemów, które jednak uda³o siê rozwi¹zaæ. OSP w Cz³opie w 2013 roku uczestniczy³a 56 razy w akcjach ratowniczo gaœniczych, w tym: w gaszeniu po arów 19 razy, w likwidacji miejscowych zagro eñ 33 razy, 2 wyjazdy dotyczy³y fa³szywych alarmów. Jednostka OSP w Wo³owych Lasach w 2013 roku uczestniczy³a 8 razy w akcjach ratowniczo gaœniczych, w tym: w gaszeniu po arów 2 razy, w likwidacji miejscowych zagro eñ 6 razy. Jednostka OSP w Mielêcinie w 2013 roku uczestniczy³a 8 razy w akcjach ratowniczo gaœniczych, w tym w gaszeniu po- arów 1 raz, w likwidacji miejscowych zagro eñ 7 razy. W ramach prac spo³ecznych jednostki ochotniczych stra y po arnych, jak co roku zabezpiecza³y imprezy kulturalno sportowe organizowane na terenie Miasta i Gminy Cz³opa. S³u ¹ pomoc¹ w zakresie organizacji i zabezpieczania obchodów Dni Cz³opy, Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy i innych imprez kulturalno - wychowawczych przy wspó³pracy z Domem Kultury i Urzêdem Miasta i Gminy Cz³opa. Wspó³pracuj¹ tak e z miejscow¹ Policj¹, Nadleœnictwem oraz z zak³adami dzia³aj¹cymi na terenie Miasta i Gminy Cz³opa. Prowadz¹ aktywn¹ wspó³pracê z placówkami oœwiatowymi (pogadanki, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Przedszkolaki i symbole œwi¹t 10 kwietnia we wszystkich grupach przedszkolnych odby³y siê wspólne zajêcia rodziców i dzieci na temat Ozdoby wielkanocne. Wszystkie wykonane 11 Po arniczej M³odzie zapobiega po- arom ). Ponadto ka da jednostka wykonuje prace porz¹dkowe na terenie remiz, a tak e bie ¹ce prace remontowe przy pojazdach i sprzêcie bêd¹cym na ich wyposa eniu. W stra nicy w Cz³opie stra acy pomalowali dwa boksy gara owe, wykonano dodatkowe wejœcie do s¹siedniego boksu gara owego, wykonano i zamontowano wieszaki na umundurowanie osobiste uczestnicz¹cych w akcjach, pó³ki na buty i puchary, zamontowano lampy w boksach gara owych, wymurowano zejœcie do piwnicy. Stra acy w Mielêcinie remontowali boksy w gara ach. prace by³y bardzo pomys³owe, kolorowe i bogate w symbole Œwi¹t Wielkanocnych. Dzieci by³y zadowolone i z radoœci¹ wykonywa³y ozdoby.

12 12 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie Eliminacje M³odzie zapobiega po arom Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kszta³towanie umiejêtnoœci w zakresie ochrony ludnoœci, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo arowej. W szczególnoœci s³u y on popularyzowaniu wœród dzieci i m³odzie y: znajomoœci przepisów przeciwpo arowych, zasad postêpowania na wypadek po aru, praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem gaœniczym, wiedzy na temat techniki po arniczej, organizacji ochrony przeciwpo arowej oraz historii i tradycji ruchu stra ackiego. sekretarz Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w Wa³czu W. Pastusiak. Turniejowi przygl¹dali siê w³odarze poszczególnych gmin opiekunowie uczniów, przedstawiciele stra y po- arnej i nadleœnictw powiatu wa³eckiego oraz kapelan wa³eckich stra aków br. M. Metelica Wyniki koñcowe eliminacji powiatowych: W gminie W Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Cz³opie odby³y siê gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po- arniczej M³odzie zapobiega po arom, w którym udzia³ wziê³o 20 uczniów Szko³y Podstawowej oraz 18 uczniów z Publicznego Gimnazjum. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeñstwa po arowego budynków, bezpiecznych zachowañ w mieszkaniu, szkole, w lesie, z zakresu sprzêtu po arniczego, struktur organizacyjnych OSP i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, z zakresu u ycia sprzêtu po arniczego, identyfikacji osób funkcyjnych w zwi¹zku OSP, znajomoœci znaków ewakuacyjnych, bezpieczeñstwa i ratownictwa medycznego. Jury w sk³adzie: Jerzy Bekker, Jacek Skotnicki, Dariusz Pogorzelski, Miros³aw Chruœcicki oraz Jolanta Miler-Grykszak wy³oni³o najlepszych. Pierwsze miejsce w kategorii szkó³ podstawowych zajê³a Klaudia Jarosz, drugie miejsce zaj¹³ Norbert Pawlak, a trzecie Bart³omiej Mieluch. Wœród gimnazjalistów najlepszy okaza³ siê Bartosz Kociuba, drugi by³ Bart³omiej Medoliñski, a trzecie miejsce zaj¹³ Micha³ Kociuba. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w ka dej z grup bêd¹ reprezentowaæ Gminê Cz³opa w zawodach powiatowych. W powiecie W dniu 4 kwietnia 2014 roku w obiekcie Zespo³u Szkó³ w Miros³awcu odby³y siê eliminacje powiatowe XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej M ODZIE ZAPOBIEGA PO A- ROM. W konkursie uczestniczy³o 41 uczniów podzielonych na trzy grupy wiekowe (szko- ³y podstawowe 16, gimnazja 16, szko³y ponadgimnazjalne 9). Uczestnicy zostali wy³onieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w gminach: Cz³opa, Tuczno, Miros³awiec, Wa³cz oraz mieœcie Wa³cz. Turniej sk³ada³ siê z testu pisemnego oraz fina³u ustnego. W sk³ad jury kpt. D. Lubianiec, m³. Kpt. M. Mleczarek z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wa³czu i I grupa: 1. miejsce: Weronika Szczechowska Szko³a Podstawowa w Karsiborze, 2. miejsce: Martyna Drabiniak Zespó³ Szkó³ w Piecniku, 3. miejsce: Klaudia Jarosz - Szko³a Podstawowa w Cz³opie, 4. miejsce: Wiktor Jab³onka Zespó³ Szkó³ Miejskich nr 1 w Wa³czu, 5. miejsce Kornelia Jasiñska Zespó³ Szkó³ w Piecniku. II grupa: 1. miejsce: Justyna Kowalczewska Gimnazjum nr 2 w Wa³czu, 2. miejsce: Kajusz Mamcarz Gimnazjum w Chwiramie, 3. miejsce: Konrad Szulc Gimnazjum w Chwiramie, 4. miejsce: Bartosz Kociuba Gimnazjum w Cz³opie, 5. miejsce: Izabela Grudziñska Zespó³ Szkó³ w Miros³awcu. III grupa: 1. miejsce: Izabella yliñska Zespó³ Szkó³ nr 1 w Wa³czu, 2. miejsce: Piotr Kaleta - Zespó³ Szkól nr 2 w Wa³czu, 3. miejsce: Hubert Pogrzebski Zespó³ Szkó³ nr 2 w Wa³czu, 4. miejsce: Albert Graczyk Zespó³ Szkó³ nr 1 w Wa³czu, 5. miejsce: Sebastian Stabach Zespó³ Szkó³ nr 4 w Wa³czu. Starostwo Powiatowe, Miasto i Gmina Miros³awiec, Miasto Wa³cz, Nadleœnictwa Tuczno, Wa³cz i Miros³awiec ufundowa³y nagrody rzeczowe dla zwyciêzców w postaci ksi¹ ek i sprzêtu multimedialnego. Burmistrz Miasta i Gminy Miros³awiec Piotr Pawlik, Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej w Wa³czu Kazimierz Maciejewski, Sekretarz Zarz¹du Powiatowego OSP RP w Wa³czu Wojciech Pastuszak oraz Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Miros³awcu Krystyna Górniak wrêczyli triumfatorom nagrody oraz okolicznoœciowe dyplomy. Salê do przeprowadzenia czêœci pisemnej i ustnej turnieju oraz posi³ek dla wszystkich uczestników zapewni³ gospodarz imprezy Miasto i Gmina Miros³awiec. Do eliminacji wojewódzkich, które odby³y siê w Resku pow. ³obeski w dniu 26 kwietnia 2014 r. zakwalifikowani zostali: Weronika Szczechowska, Justyna Kowalczewska, Kajusz Mamcarz, Izabella yliñska. W województwie 26 kwietnia w Resku odby³y siê Eliminacje Wojewódzkie XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej. Turniej ma charakter konkursu i sk³ada siê z 4 etapów. Uczestnicy podzieleni s¹ na 3 grupy wiekowe, uczniowie szkó³: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do Reska przyjecha³y reprezentacje ze wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego. Dwie reprezentantki naszego powiatu zdoby³y pierwsze miejsca w swojej grupie wiekowej: Weronika Szczechowskaszko³y podstawowe i Justyna Kowalczewska szko³y gimnazjalne. Obie bêd¹ reprezentowa³y nasze województwo w konkursie g³ównym, który odbêdzie siê w czerwcu w Lublinie.

13 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I 13 Na tej stronie pokazujemy zeralizowane inwestycje Rady Miejskiej i Burmistrza Zdzis³awa Kmieæ od pocz¹tku kadencji, po to, aby przybli yæ ich dzia³ania. Chcemy, eby Pañstwo mogli sami oceniæ, co i jak zosta³o zrobione Rok Zmodernizowanie nawierzchni bitumicznej i studzienek kanalizacyjnych na ul. Ko ciuszki w Cz³opie. Kwota brutto: ,32 z³. - Przebudowa ul. Przedszkolnej w Cz³opie, Kwota brutto: ,81 z³. - Remont przepustu drogowego w Wo³owych Lasach wraz z wyrównaniem i utwardzeniem drogi. Kwota brutto 4789,00z³. - Remont drogi gruntowej w Pieczyskach. Kwota brutto: 9 240,00 z³. - Remont drogi gminnej przy budynkach mieszkalnych w Drzonowie. Kwota brutto: 5409,98 z³. - Remont nawierzchni drogi w Wo³owych Lasach. Kwota brutto: 4749,98 z³. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ci Trzebin i Dzwonowo. Kwota brutto ca³ej inwestycji: ,81 z³. - Wymiana pieca i remont kot³owni w Urzêdzie Miasta i Gminy Kwota brutto: ,00 z³. - Remont drogi gminnej przy ul. Po³udniowej w Cz³opie. Kwota brutto: ,00 z³. - Zakup i monta pomierników ciep³a w Szkole Podstawowej i w Publicznym Przedszkolu w Cz³opie Kwota brutto: 5 741,64 z³. - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki po wybuchu butli z gazem Kwota brutto: ,73 z³. - Budowa Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu zakoñczona w lipcu Kwota brutto: ,59 z³. w ramach projektu Zacie nienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowê Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Cz³opie oraz wyposa enie Niemiecko Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen. Gmina otrzyma³a dofinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu INTERREG IV A Europejski program wsparcia transgranicznej wspó³pracy krajów zwi¹zkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Rzeczypospolitej Polskiej (Województwa Zachodniopomorskiego) nalata w kwocie ,30z³ oraz z Ministerstwa Kultury i Sportu w Warszawie ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie ,00z³. Pozosta³a kwota ,29z³ zosta³a sfinansowana ze rodków w³asnych bud etu Miasta i Gminy Cz³opa. - Zakup nawierzchni ochronnej o powierzchni 1094 m2do Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Cz³opie Kwota brutto: ,50 z³. - Wykonano remonty cz¹stkowe nawierzchni bitumicznych w Cz³opie, Golinie i Przelewicach. ¹cznie wyremontowano 266m2 za kwotê brutto ,00 z³. - Remont dachu oraz wymiana rynien na budynku szko³y w Mielêcinie. Kwota brutto: ,19 z³. - Zakupiono materia³ do utwardzenia drogi w Na³êczu w ilo ci 60 ton za kwotê brutto 1 439,99 z³ Prace zosta³y wykonane przez pracowników prac spo³ecznie u ytecznych. - Czê ciowa przebudowa parku przy ul. Zwyciêstwa Wojska Polskiego w Cz³opie. - W budynkach stanowi¹cych w³asno æ Gminy Cz³opa i bêd¹cych w jej zarz¹dzie wykonano remonty na kwotê ,15 z³. Przeprowadzono m.in. wymianê okien w 4 mieszkaniach gminnych, przestawiono piece kaflowe w ilo ci 5 sztuk, wymieniono pokrycie dachowe na budynku przy ul. Podgórnej 12 oraz wykonano C.O. eta owe w mieszkaniu gminnym przy ul. Witosa 2.

14 14 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Czas na grilla! Za oknem wiosenna pogoda i coraz wiêcej dni oferuje nam przyjemne s³oneczne chwile. Sezon grillowy czas zacz¹æ Pyszne szasz³yki Na ok cztery szasz³yki potrzebujemy: - 2 ró nokolorowych papryk - 1 du ej cebuli - 2 piersi z kurczaka - ok 20 plastrów cieniutko pokrojonego boczku - 4 plasterki ó³tego sera - przyprawy: sól, pieprz, czosnek, s³odk¹ i ostr¹ paprykê Kurczaka kroimy w du ¹ kostkê i doprawiamy sol¹, pieprzem, czosnkiem, s³odk¹ i ostr¹ papryk¹. Odstawiamy na ok 30 min. Paprykê kroimy w kwadraciki. cebulê dzielimy na 8 czêœci (na pó³. po³ówki na pó³ i te po³ówki po³ówek te na pó³. Nabijamy na patyczek w kolejnoœci: paprykê, cebulê i kurczaka owiniêtego w boczek, paprykê... Pieczemy na rozgrzanym grillu.

15 Wielkanocny zaj¹czek GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Cz³opa dawniej i dziœ 15 Dnia 14 kwietnia dzieci z Publicznego Przedszkola w Cz³opie odwiedzi³ wielkanocny zaj¹czek, który przyniós³ dzieciom s³odkie niespodzianki. Ka dy przedszkolak otrzyma³ swoj¹ paczuszkê i ucieszy³ siê z jej zawartoœci. egnaj zimo, witaj wiosno! Œwi¹teczny Dom Kultury W tym roku 21.marca obchodzony by³ w gimnazjum w Cz³opie wyj¹tkowo. Rada Samorz¹du Uczniowskiego zaplanowa³a zajêcia Dzieñ Wiosny na weso³o. Trzy pierwsze lekcje odby³y siê zgodnie z planem, jednak by³y one prowadzone przez wczeœniej wybranych uczniów. PóŸniej gimnazjaliœci, podzieleni na trzy grupy, przeszli z ekologiczn¹ Marzann¹ wykonan¹ przez wychowanków œwietlicy, w wyznaczone miejsca, gdzie odby³y siê ogniska. Pieczone kie³baski, wspólne œpiewy i zabawy na œwie ym powietrzu, wprawi³y wszystkich w doskona³y nastrój. Zima nie mia³a innego wyjœcia ni zmykaæ jak najprêdzej. Przed œwiêtami Wielkanocnymi Dom Kultury zorganizowa³ wystawê wielkanocn¹, podczas której zaprezentowane zosta³y prace, które bra³y udzia³ w Gminnym Konkursie Plastycznym Koszyk Wielkanocny. Wszystkie koszyki by³y przeœliczne, wymaga³y od swoich autorów wiele pracy i umiejêtnoœci. Komisja mia³a bardzo trudne zadanie, eby wy³oniæ zwyciêzcê, dlatego postanowiono przyznaæ równorzêdnie piêæ pierwszych miejsc. Organizatorzy przyznali nagrody rzeczowe dla Fabiana Buczkowskiego, Nikoli Plewa, Sary Nowak, Weroniki Ochnio i Zosi Witczak. Podczas wystawy mo na by³o tak e obejrzeæ prace wykonane przez Ko³o Hafciarskie i Ko³o Plastyczne dzia³aj¹ce przy Domu Kultury, miêdzy innymi jajka wykonane ró nymi technikami z ró nych materia³ów przez pracowników Domu Kultury.

16 16 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I KRZY ÓWKA humor Idzie facet ulic¹. Z naprzeciwka piêkna dziewczyna. Ona mija go, a facet myœli: - Ech, eby moja ona mia³a takie nogi Za jakiœ czas z bocznej ulicy wychodzi inna kobieta: - Ech, eby moja ona mia³a taki biust Przychodzi do domu, ona otwiera drzwi: - WyobraŸ sobie kochanie, e ca³¹ drogê do domu, tylko o Tobie myœla³em *** Mój dziadek zna³ dok³adnie datê swojej œmierci. - Och, jaki oœwiecony cz³owiek! Jak do tego doszed³? - Sêdzia mu powiedzia³ *** Panie doktorze, mam problem z alkoholem. - Co siê dzieje? - Skoñczy³ mi siê *** Lekarz do pacjenta: - Przykro mi, ale bêdziemy musieli panu amputowaæ nogê. - Uff, a ju myœla³em, e mi pan piæ zabroni. *** Blondynka wstaje rano z ³ó ka i podchodzi do okna. M¹ pyta: - Jaka dziœ pogoda? - Sk¹d mogê wiedzieæ? Jest straszna mg³a, pada deszcz i niczego nie widaæ! *** - Aleœ ty by³ wczoraj zalany! Nie wlepili Ci mandatu za zak³ócanie ciszy nocnej? - Mnie nie, tylko mojej starej. *** Wykolei³ siê poci¹g wioz¹cy przedstawicieli narodu z Sejmu i Senatu. Na miejsce katastrofy pêdz¹ ekipy ratownicze, karetki, œmig³owce Znajduj¹ rozbity poci¹g, ale ani ywego, ani nawet martwego ducha. Szef ratowników pyta okolicznych mieszkañców: - Gdzie siê podziali wszyscy z tego poci¹gu? - Pochowalim. - To wszyscy zginêli, co do jednego? - No, niektórzy mówili, e jeszcze yj¹, ale kto by tam, panie, politykom wierzy³!

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

IV SESJA RADY GMINY WIEPRZ 21.02.2007 R.

IV SESJA RADY GMINY WIEPRZ 21.02.2007 R. Przysz³a wiosna a wraz z ni¹ zieleñ przyrody i d³u sze cieplejsze dni. W Gminie Wieprz odby³o siê wiele ciekawych imprez, o których na ³amach tego wydania poinformujemy czytelników. Nowy numer gazety oznacza

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004 BUD ET GMINY MOSINA PISMO INFORMACYJNE GMINY MOSINA ISSN 1730-668X WYDAWCA Burmistrz Gminy Mosina Adres redakcji: Urz¹d Miejski, Plac 20 PaŸdziernika 1 62-050 MOSINA Redaguje zespó³: EWA MADZIAR Redaktor

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Wspó³dzia³anie i wzajemna promocja - tak najkrócej mo na scharakteryzowaæ atmosferê towarzysz¹c¹ ekspozycji powiatu wrzesiñskiego na targach FARMA 2007. Impreza,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Redakcja. Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN 1509-1112

Redakcja. Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN 1509-1112 Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN 1509-1112 Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał Chrystus bowiem zmartwychwstał, Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Nowa inwestycja. Wywiad z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim. Nr 49 (569) 9 grudnia 2008 r. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nowa inwestycja. Wywiad z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim. Nr 49 (569) 9 grudnia 2008 r. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 Najtrwalszym elementem porozumieñ miêdzynarodowych jest papier. Peter Ustinow Nr 49 (569) 9 grudnia 2008 r. Wywiad z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim Bogus³aw M. Borawski:

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo