Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 INFORMATOR Urz¹d Miasta i Gminy Cz³opa Cz³opa ul. Strzelecka 2 tel fax strona: Gmina w liczbach: Obszar: 348km 2 Ludnoœæ: 5128 Gêstoœæ zaludnienia: w 14,74/km 2 So³ectwa: 12 Liczba miejscowoœci: 30 GAZETA BEZP ATNA, SUPLEMENT GAZETY POJEZIERZE DRAWSKIE, NR 2 (2) ROK I Podró po Europie W Publicznym Przedszkolu odby³ siê miêdzygrupowy konkurs wiedzy pt. Podró po Europie. Dzieci z grup S³oneczka, Skrzaty i Smerfy wykaza³y siê du ¹ wiedz¹ na temat wybranych pañstw nale- ¹cych do Unii Europejskiej. Kolejna udana Majówka Tegoroczny Piknik Majowy rozpocz¹³ siê 2 maja na Stadionie Miejskim w Cz³opie. Oficjalnego otwarcia dokona³ Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ wraz z Dyrektorem Domu Kultury Jolant¹ Drabiñsk¹. Czytaj na str. 9 M³odzie zapobiega po arom Nowa œwietlica w Drzonowie Dwie reprezentantki naszego powiatu zdoby³y pierwsze miejsca w swojej grupie wiekowej: Weronika Szczechowska- szko³y podstawowe i Justyna Kowalczewska szko³y gimnazjalne. Obie bêd¹ reprezentowa³y nasze województwo w konkursie g³ównym, który odbêdzie siê w czerwcu w Lublinie. Czytaj na str marca burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ oraz skarbnik Zofia Wach podpisali z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego- reprezentowanym przez wicemarsza³ka - Jaros³awa Rzepê umowê na dofinansowanie budowy œwietlicy wiejskiej w Drzonowie. Str.5

2 2 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ Witam serdecznie w drugim wydaniu naszej gazetki Podsumowany bud et za rok Po rozliczeniu bud etu powsta³y wolne œrodki w kwocie ,39z³, które zosta³y przeznaczone na sp³atê kredytu , 00z³, a pozosta³¹ kwotê w sumie ,39z³ przeznaczyliœmy na realizacjê inwestycji w roku W statystyce dochodów i wydatków bud et za rok 2013 wypad³ pozytywnie. Pilnujemy wydatkowania œrodków gminnych, staramy siê o projekty maj¹ce dofinansowanie zewnêtrzne oraz niekorzystanie z kredytowania, co wyd³u y proces inwestycyjny, ale pozwoli w miarê bezpiecznie prowadziæ finanse gminy. W miesi¹cu czerwcu i lipcu rozbudowujemy oœwietlenie drogowe przy ulicy Rybackiej oraz w miejscowoœci Czaplice i Szczuczarz. Wa nym elementem przy oœwietleniu drogowym jest wprowadzenie wariantu oszczêdnego oœwietlenia ulicznego polegaj¹cego na zmniejszeniu mocy oœwietlenia póÿnonocnego. Myœlê, e ten sposób pozwoli zaoszczêdziæ na oœwietleniu naszych ulic. Przed nami postawienie urz¹dzeñ placu zabaw w Cz³opie przy ulicy Moniuszki oraz si³owni na wolnym powietrzu, która ulokowana bêdzie przy ulicy M³yñskiej. W okresie miêdzysesyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ miêdzy innymi wzi¹³ udzia³ w: - walnym zebraniu cz³onków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile, - posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wa³eckiego oraz uroczystej gali wrêczania nagród honorowych Laur Powiatu Wa³eckiego, - spotkaniu z wicemarsza³kiem Andrzejem Jakubowskim dotycz¹cym Kontraktu Samorz¹dowego, - konferencji Praktyka dzia³añ samorz¹dowych w so³ectwach i rola wspó³pracy podmiotów ycia obywatelskiego s³u ¹ce wykorzystaniu potencja³u wspólnot lokalnych polskiej wsi w Wa³czu, - konsultacjach w sprawie nowych programów Nadnoteckiej Grupy Rybackiej -posiedzeniu Komisji Sejmiku na temat wspó³pracy w sektorze energetycznym w Bollewick (Niemcy). Zosta³y z³o one wnioski w Urzêdzie Marsza³kowskim w Szczecinie, które obecnie s¹ na etapie weryfikacji, dotycz¹ce projektów: - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Cz³opie przy Placu Zwyciêstwa, - Promocja aktywnego trybu ycia wœród mieszkañców Miasta i Gminy Cz³opa poprzez utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. M³yñskiej w Cz³opie, Zawarto umowy na zadania: - wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ul. Podgórnej i Rybackiej w Cz³opie, - remont nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Cz³opa (ul. Polna, M³yñska, Po³udniowa, Strzelecka, Gospodarska, Witosa, Kopernika, Krótka, Rynkowa, Targowa oraz plac targowy) oraz w miejscowoœciach Przelewice i Golin, - budowa budynku przedpogrzebowego kaplicy cmentarnej w Cz³opie, - remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Cz³opie. Dwumiesiêcznik lokalny Echa Cz³opy, wydawany przez P.H.U.IW-MAG PRESS Mariusz Nagórski. Redakcja: Wydzia³ Promocji Urzêdu Miasta i Gminy Cz³opa, ul. Strzelecka 2, Podpisano umowê na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowê ulicy Polnej i Rybackiej. Ponad dwanaœcie lat tylko mówiono o remoncie ulicy Polnej i Rybackiej, lecz nie wykonano projektu i pozwoleñ, aby dokonaæ remontu. Chcemy to zadanie wykonaæ w ca³oœci zaczynaj¹c od opracowania projektu. Uwa am, e nasze gminne drogi nie powinny byæ piêt¹ achillesow¹. D³ugoœæ ulic do remontu to 1205mb, w tym ulica Polna 685mb, ulica Rybacka 410mb oraz ³¹czniki 110mb. Bêdzie to jedna z wiêkszych inwestycji. Rozpoczêto remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokó³ Domu Kultury. W wyniku przetargu zosta³ wybrany wykonawca budynku przedpogrzebowego kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym. Myœlimy tak e o pielêgnowaniu pami¹tek przesz³oœci. Zosta³a uroczyœcie otwarta Izba Pamiêci w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu. Moja proœba do mieszkañców jest, aby podzielili siê pami¹tkami z przesz³oœci, które poka ¹ ycie w tamtych latach, latach przesz³oœci na terenie Miasta i Gminy Cz³opa. Proszê o kontakt z Kierownikiem PNCKiS pod nr tel Poniewa miesi¹c maj jest miesi¹cem, gdzie przychodzi zmagaæ siê z matur¹ jednym z najwa niejszych egzaminów w yciu, którego zdanie jest warunkiem koniecznym do rozwiniêcia skrzyde³ w dalszym kszta³ceniu oraz do realizacji zawodowych marzeñ, czego yczê z ca³ego serca tegorocznym maturzystom. Gimnazjalistom natomiast yczê, aby dostali siê do wymarzonej szko³y ponadgimnazjalnej i czerpali z dalszej nauki radoœæ i satysfakcjê. Szkolenie dla rolników r. w Domu Kultury w Cz³opie odby³o siê szkolenie pt. Funkcjonowanie wspólnej polityki rolnej w zakresie p³atnoœci bezpoœrednich oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony œrodowiska. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy i osoby zwi¹zane z rolnictwem z terenu Gminy Cz³opa, Tuczno i Wa³cz.

3 Czteroletnie starania w³adz Gminy Cz³opa dotycz¹ce poznania historii miasta i jego okolic zaowocowa³y otwarciem GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Regionalna Izba Pamiêci Regionalnej Izby Pamiêci. Jest to oprócz czterech nowych wydañ ksi¹ kowych o Cz³opie oraz Polsko-Niemieckiej Konferencji Historycznej w roku 2013 kolejny akcent zachowuj¹cy pamiêæ o naszej Ma³ej OjczyŸnie. Otwarcie Regionalnej Izby Pamiêci to dopiero pocz¹tek zachowywania historii o ludziach, wydarzeniach i œwiadcz¹cych o nich przedmiotach. W³adze Cz³opy maj¹ nadziejê na wspó³pracê w tym kierunku kolejnych osób, którym na sercu le y zachowanie materialnych œwiadków kultury regionu. To nasze ma³e muzeum, które tworzyæ mo emy wszyscy i wszyscy mog¹ dodaæ coœ od siebie. Regionalna Izba Pamiêci w budynku Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu jest otwarta od poniedzia³ku do pi¹tku od 8:00 17:00. Zwiedzaj¹cy musz¹ zg³osiæ personelowi obiektu chêæ zwiedzania, gdy inaczej drzwi do pomieszczenia, gdzie zorganizowano sta³¹ ekspozycjê s¹ zamkniête. Podobnie chêæ zwiedzenia wystawy w sobotê czy niedzielê powinno zostaæ zapowiedziane. Taka forma zwiedzania spowodowana jest ograniczonym personelem. Na wystawie sta³ej mo na obejrzeæ rzeczy codziennego u ytku, rêcznie wykonane przedmioty, ciekawe dokumenty opisuj¹ce ycie ludnoœci Cz³opy i okolic na przestrzeni 200 lat. Wiele dokumentów obcojêzycznych jest przet³umaczonych na jêzyk polski. Wa niejsze dokumenty polskie opisano w jêzyku niemieckim, by przybli yæ goœciom z Niemiec powojenn¹ historiê, ycie spo³eczne i gospodarcze gminy. Na otwarciu zjawili siê przedstawiciele wiêkszoœci grup spo³ecznych Cz³opy i Powiatu Wa³eckiego, nie zabrak³o te goœci z Niemiec. Oprócz Hansa Hoffman i Helmuta Rump, by³ych mieszkañców Cz³opy, odwiedzili nas, nasi 3 partnerzy z gminy Neuenkirchen. Ca³a uroczystoœæ prowadzona by³a w dwóch jêzykach: niemieckim i polskim. Nale y podkreœliæ, e bez takich osób jak Jan Bielecki, Adrian Chyrkowski, Henryk Michalski, Piotr Grzelak, Kazimierz Hyra, Roman Sa³achub, Andrzej Misiak, Zbigniew Tymecki, Energia odnawialna po niemiecku 1 kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ, Kierownik Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu Sebastian Tymecki oraz pracownik Urzêdu Miasta i Gminy Cz³opa Paulina Drabiñska wziêli udzia³ w spotkaniu dotycz¹cym wspó³pracy w sektorze energetycznym, g³ównie w zakresie energii odnawialnych. Spotkanie odby- ³o siê w Niemczech w wiosce bioenergetycznej w Bollewick oraz w Landowym Centrum LEEA ds. energii odnawialnych w Neustrelitz. Tematem spotkania by³y podstawy, wdra anie i szanse dla rozwoju regionu prowadz¹ce do niezale noœci energetycznej. Uczestnicy spotkania zwiedzili równie miejscowoœæ Bollewick, jako przyk³ad wykorzystywania m.in. biomasy w celu zaspokajania potrzeb mieszkañców w ciep³o i energiê, oraz uzyskali informacje na temat mo li- Cezary Gajewski, Mieczys³aw i Maria Sroczyñscy, Hubert Samolczyk, Krzysztof Rogala, Mariusz Michalski, Bogdan Rymszewicz, cz³onkowie OSP w Cz³opie, Dom Kultury w Cz³opie, cz³onkinie Ko³a Hafciarskiego, pracownicy P-NCKiS i wielu innych, wystawa sta³a nie mog³aby w ogóle powstaæ. Zapraszamy do zwiedzania i poznawania historii Cz³opy i jej okolic. wych projektów transgranicznych w dziedzinie energii odnawialnej.

4 4 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Krasnoludki i Kaczorki z Kubusiem Przedszkolaki z grup Krasnoludki oraz Kaczorki wziê³y czynny udzia³ w programie edukacyjnym Kubusiowi Przyjaciele Natury, organizowanym przez markê Kubuœ. W dniach od 31 marca do 4 kwietnia dzieci w szczególnoœci uwra liwiane by³y na otaczaj¹ce ich œrodowisko, uczy³y siê jak mo na je chroniæ, zdobywa³y wiedzê o chronionych gatunkach, a tak e poznawa³y od ywcze w³aœciwoœci owoców i warzyw. Prowadzone zajêcia z pewnoœci¹ wp³ynê³y pozytywnie na kszta³towanie ju u najm³odszych dzieci szacunku dla przyrody. Pamiêtaj¹ o wyzwoleniu Uczniowie Szko³y Podstawowej w Cz³opie przygotowali uroczysty apel z okazji 69. rocznicy wyzwolenia miasta. Dzieci z klas III pod opiek¹ swoich wychowawczyñ M. Macewicz i A. Buczkowskiej przygotowa³y spektakl pod has³em Cz³opa - kraina lasów i jezior, natomiast uczniowie klasy VI a zaprezentowali prezentacjê multimedialn¹ i monta s³owno-muzyczny. Honorowym goœciem uroczystoœci by³ jeden z pierwszych powojennych mieszkañców Cz³opy Stanis³aw Rogala, który opowiada³ o yciu w Cz³opie w pierwszych dniach po wyzwoleniu. W apelu uczestniczy³ burmistrz Cz³opy Zdzis³aw Kmieæ. Samorz¹d Uczniowski przygotowa³ dla uczniów niespodziankê - olbrzymi tort z herbem Cz³opy zosta³ podzielony pomiêdzy uczestników apelu. W przygotowania najbardziej zaanga owa³y siê A. Gieczewska, A. Wolniewicz, E. Miko³ajczak, M. Ciu³ek oraz K. Gajewska, a za ufundowanie tortu organizatorzy apelu dziêkuj¹ pañstwu A. i D. Szlêdakom Z przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cz³opie S³awomirem Kiszk¹ rozmawia Aldona Piaskowska Co s³ychaæ w Komisji Rewizyjnej? A.P - Od kiedy jest Pan radnym? S.K - Radnym Rady Miejskiej w Cz³opie jestem ju drug¹ kadencjê. A.P - Jak ocenia Pan pracê radnego. Z perspektywy minionych dwóch lat. Czy to jest to, czego siê Pan spodziewa³? Czy coœ Pana zaskoczy³o? S.K - Byæ radnym to du e wyzwanie i czêsta niemoc w realizacji obietnic wyborczych. W pierwszej kadencji mia³em dobrego nauczyciela w osobie obecnego burmistrza, który by³ przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej, w której ja równie zasiada³em. Dlatego te w drugiej kadencji wiem, do których drzwi pukaæ aby coœ osi¹gn¹æ. A.P - Jakie sukcesy odniós³ Pan jako radny? S. K - Wielokrotnie musia³em iœæ na kompromis innymi radnymi, których potrzeby by³y pilniejsze i by³o to póÿniej odzwierciedlone, dziêki czemu zosta³a wyremontowana droga do D³uska, mamy œcie kê pieszo rowerow¹ do Dzwonowa, a w tym roku wreszcie zostan¹ zain- stalowane dodatkowe lampy oœwietleniowe w Szczuczarzu. A.P - Na jakie problemy wed³ug Pana Rada Miejska powinna zwróciæ uwagê? S. K - Uwa am, e problem bezrobocia na naszym terenie jest raczej niewielki. Problemem s¹ godziwe zarobki i sta³a praca. Najtrudniej znaleÿæ pracê osobom, które ukoñczy³y 50 lat i m³odzie y po studiach. A.P - Gdyby uda³o siê pozyskaæ dodatkowe, nieprzewidziane œrodki finansowe, na co nale a³oby je przeznaczyæ wed³ug Pana w pierwszej kolejnoœci? S. K - Gdyby uda³o siê pozyskaæ dodatkowe œrodki przeznaczy³bym je na skoñczenie chodników w Dzwonowie i instalacjê lamp oœwietleniowych w kierunku D³uska. Przyda³by siê równie plac zabaw w Dzwonowie, bo na szczêœcie przybywa nam nowych mieszkañców. A.P - Jak Pan godzi rolê ojca i mê a z funkcj¹ radnego? S.K - Bycie radnym, to czêsto niewdziêczna praca. Gdy przy bardzo skromnym bud ecie gminy nie mo na zrealizowaæ postawionych sobie zadañ, a wyborcy s¹ skrupulatni w rozliczaniu. Gdy pracuje siê zawodowo i nale y do jeszcze kilku organizacji, to czêsto brakuje na coœ czasu. Proszê tylko swoich wyborców o wyrozumia³oœæ. A.P- Dziêkujê za rozmowê

5 Podró po Europie 11 kwietnia odby³ siê w Publicznym Przedszkolu miêdzygrupowy konkurs wiedzy pt. Podró po Europie. Dzieci z grup S³oneczka, Skrzaty i Smerfy wykaza³y siê du ¹ wiedz¹ na temat wybranych pañstw nale ¹cych do Unii Europejskiej. Nagrod¹ w konkursie by³y naklejki oraz pami¹tkowe dyplomy. Konkurs przygotowa³a i prowadzi³a E. Ambroziak. GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Polsko - niemiecka wymiana sportowa 5 W dniach marca 2014 Polsko- Niemieckie Centrum Kultury i Sportu goœci³o po raz kolejny w Cz³opie pi³karzy z FC Fortuna 90 Neuenkirchen. Klub ten w ostatnich trzech latach goœci³ u nas kilkukrotnie, a ka de nastêpne spotkanie to wizyta dobrze znanych przyjació³. Delegacja 16 osób z partnerskiej gminy przyjecha³a w pi¹tek wieczorem. M³odzie z Niemiec i Polski wspólnie trenowa³a na hali sportowej. Do turnieju, zarówno Fortuna z Niemiec, jak i Korona z Polski wystawi³y po dwa zespo³y. Wyniki nie s¹ wa - ne, bo spotkaniu przyœwieca cel wspólnej zabawy, nauki i zmniejszenia uprzedzeñ miêdzy narodami. Faktem jest, e poprzez takie spotkania, m³odzie widzi potrzebê uczenia siê obcego jêzyka. Podczas takich spotkañ zawi¹za³y siê przyjaÿnie. Kolejne spotkanie tych grup chcielibyœmy poœwiêciæ integracji poprzez uczenie siê jêzyków. Dziêkujemy Prezesowi zaprzyjaÿnionego klubu Panu Heiko Schmidt i jego onie za bardzo du e prywatne zaanga owanie w budowanie dobros¹siedzkich relacji. Wszystkim, którzy uczestnicz¹ w polsko-niemieckiej wymianie sportowej Cz³opa-Neuenkirchen dziêkujemy za poœwiêcony czas. Nowa œwietlica w Drzonowie 20 marca burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ oraz skarbnik Zofia Wach podpisali z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego - reprezentowanym przez wicemarsza³ka - Jaros³awa Rzepê umowê na dofinansowanie budowy œwietlicy wiejskiej w Drzonowie w ramach projektu,,budowa œwietlicy wiejskiej we wsi Drzonowo wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybo³ówstwa i Nadbrze nych Obszarów Rybackich Koszt inwestycji wyniós³ ponad 212 tys. z³, z czego kwota dofinansowania wynios³a ponad 117 tys. z³. Œwietlica zlokalizowana jest w centrum miejscowoœci, której mieszkañcy chêtnie bior¹ udzia³ w konkursach i imprezach gminnych. Do tej pory, mimo braku odpowiedniego zaplecza mieszkañcy radzili sobie z przygotowaniem wieñców do ynkowych reprezentuj¹cych ich miejscowoœæ podczas Do ynek Gminnych i Powiatowych, z organizacj¹ festynów, czy Dnia Dziecka. Gmina Cz³opa od dawna widzia³a potrzebê wybudowania œwietlicy, aby pomóc rozwijaæ siê mieszkañcom, stworzyæ miejsce, gdzie bêd¹ mogli dzia³aæ i choæ na chwilê zatrzymaæ siê oraz porozmawiaæ o codziennych problemach.

6 6 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Rozmowa z Przewodnicz¹cym Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Spo³ecznej w Cz³opie Dariuszem Baniowskim- rozmawia Aldona Piaskowska Co w sporcie? A.P - Co Pana sk³oni³o do startowania w wyborach samorz¹dowych? D.B - Decyzja o starcie w wyborach samorz¹dowych nie by³a dla mnie ³atwa. Z chêci¹ startu mierzy³em siê ju wczeœniej, ale jakoœ tak wysz³o, e dopiero teraz jestem w Radzie Miejskiej. To moja pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej, i z racji tego, e jestem nauczycielem, wybór komisji by³ dla mnie oczywisty. Od wielu lat pracujê w oœwiacie, interesujê siê równie sportem. W wyniku g³osowania powierzono mi funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji. Co mnie sk³oni³o? S¹ trzy powody: lubiê trudne wyzwania i nigdy siê ich nie bojê; grono mieszkañców wie, e ciê ka praca nie jest mi obca; mogê dla mieszkañców gminy coœ dobrego i nowego zrobiæ, nawet w tak krótkim czasie, jakim jest kadencja czteroletnia letnia; po trzecie: ciekawoœæ tego, jak funkcjonuje gmina i chêæ reprezentowania jej na zewn¹trz. To, jak wywi¹zujê siê z powy szej funkcji, oceni¹ mnie mieszkañcy w nastêpnych wyborach. Mam jednak nadziejê, e moja praca i praca Komisji jest widoczna w gminie i na zewn¹trz. A.P - Zna Pan przepis na aktywizacjê i integracjê lokalnej spo³ecznoœci? D.B - Jeœli chodzi o to pytanie, to prawdê mówi¹c jest to temat niezmiernie trudny. Aktywizacja spo³eczeñstwa musi byæ. Wspólnota, która mieszka na danym obszarze to ludzie, którzy maj¹ ustalone prawa i przepisy, które bardzo czêsto s¹ prawem zwyczajowym i to od nich zale y, czy wykorzystaj¹ to z mniejsz¹ lub wiêksz¹ energi¹. T¹ energiê do dzia³ania mo na sprowokowaæ, np. zwiêkszonym zu yciem kapita³u spo³ecznego. Innym czynnikiem wzmagaj¹cym aktywizacjê jest tzw. wola polityczna chodzi o to, eby gmina by³a wyj¹tkowa z jakiegoœ punktu widzenia, aby ona mia³a swoj¹ to samoœæ. Na naszym terenie mamy problem bezrobocia i mamy te problemy spo³eczne, dlatego bardzo trudno jest znaleÿæ skuteczny przepis na aktywizacje. Samego przepisu nie znam, ale wiem natomiast, e w innych gminach maj¹ pomys³, aby gmina finansowa³a wk³ad w³asny w projekty realizowane przez organizacje, jak np. stowarzyszenia, fundacje, spó³dzielnie itp. To na pewno zaktywizowa³oby lokaln¹ spo³ecznoœæ nie tylko przez uczestnictwo w projektach, ale tak e cz³onków tych organizacji, którzy równie s¹ mieszkañcami gminy. Korzyœci¹ by³oby to, e organizacje takie nie by³yby na garnuszku gminy. A.P - Jak wed³ug Pana spostrze eñ jest najwiêkszy problem w oœwiacie na terenie Miasta i jak Pan ocenia funkcjonowanie tych placówek? D. B- Jak w ka dej gminie najwiêksze wydatki generuje oœwiata i wychowanie. Wielokrotnie Rada Miejska analizowa³a plany inwestycyjne dotycz¹ce oœwiaty. Dbamy o rozwój tych placówek. W czasie wakacji dokonywane s¹ remonty. Staramy siê o jak najlepszy wizerunek naszych szkó³ i przedszkoli. Ostatnie 4 lata to trudny okres ze wzglêdu na kryzys na œwiecie, w Polsce, a to odbija siê tak e na naszej gminie. Wiele inwestycji dokonujemy z funduszy europejskich, ale gmina tak e musi wygenerowaæ w³asne œrodki na te cele. Dlatego takie decyzje trudno podejmowaæ, szczególnie te dotycz¹ce oœwiaty. Wszelkie dzia³ania maj¹ce poprawiæ wygl¹d, estetykê oraz funkcjonowanie placówek oœwiatowych wi¹ ¹ siê z nie lada wyzwaniem Rady Miejskiej. Nasze szko³y i przedszkola funkcjonuj¹ bardzo dobrze, warunki do nauki s¹ jak najlepsze, uczniowie maj¹ dostêp do kultury. Placówki s¹ œwietnie wyposa one, zmodernizowane. Niema³¹ zas³ug¹ jest aktywnoœæ samych dyrektorów tych placówek. Uczniowie wraz z nauczycielami korzystaj¹ z projektów Unii Europejskiej, co otwiera im szersze spojrzenie w przysz³oœæ. Kadra nauczycielska jest doœwiadczona. Bardzo du o szkoleñ, kursów, warsztatów nauczyciele robi¹ we w³asnym zakresie, aby byæ jeszcze lepszymi nauczycielami. Szko³y maj¹ bardzo szerok¹ ofertê pozalekcyjn¹- du a iloœæ kó³ zainteresowañ przyci¹ga rzeszê chêtnych uczniów. Co przek³ada siê na ich póÿniejsze sukcesy na polu województwa. A.P- Jak wygl¹da sport w gminie? D.B - Mo na tylko powiedzieæ, e siê rozwijamy. Dawniej mieliœmy tylko pi³kê no n¹, potem sekcjê tenisa sto³owego. Teraz dosz³o karate, boks, amatorsko rozwija siê tak e pi³ka rêczna, pi³ka siatkowa, tenis ziemny. Wa ne s¹ te takie sprawy jak obiekty sportowe. Nie przypadkiem o tym mówiê. Wszyscy dobrze wiemy, e hala widowiskowo-sportowa przy Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu jest hal¹ z prawdziwego zdarzenia, mo na tam przeprowadziæ jednoczeœnie zajêcia dla trzech oddzielnych grup. Wielkoœæ tego obiektu pozwala na organizacjê wielu du ych imprez sportowych, jak np. gala boksu zawodowego, turniej siatkarski kadetek z udzia³em reprezentacji Polski i naszych wschodnich s¹siadów, czy fina³ wojewódzki w pi³ce rêcznej szkó³ gimnazjalnych. Jak na tak m³od¹ halê odby³o siê tu wiele ciekawych imprez sportowych przy ogromnej rzeszy widzów. Na uwagê zas³uguje aktywnoœæ kierownika tego obiektu Pana Sebastiana Tymeckiego. Sekcja pi³ki no nej MGLKS Korona Cz³opa odnios³a du y sukces w sezonie pi³karskim 2013/2014, zajmuj¹c I miejsce i awansuj¹c o klasê wy ej do Koszaliñskiej Klasy Okrêgowej (KKO). Zas³uga w du ej mierze tutaj ca³ego zarz¹du klubu oraz Burmistrza Pana Zdzis³awa Kmieæ, który bardzo mocno anga uje siê w rozwój ca³ego sportu w naszej gminie. A.P - Kontaktuje siê Pan bezpoœrednio z mieszkañcami? D.B- Kontakt naszej komisji z mieszkañcami nie jest problemem, poniewa spotkania organizujemy w popo³udniowych godzinach (18:00 w Domu Kultury, przewa nie pod koniec ka dego miesi¹ca we wtorki) dogodnych dla ka dego petenta. Celowo organizujemy tak¹ godzinê i takie miejsce, aby ka dy móg³ z nami siê spotkaæ, u³atwiamy mieszkañcom kontakt z nami. Jeœli chodzi o mnie, to ze mn¹ mo na porozmawiaæ w ka dej dowolnej chwili (oczywiœcie, je eli jest na to czas i miejsce) i na dowolny temat zwi¹zany z prac¹ naszej komisji, ale i nie tylko. Osoby, które mia³y kontakt ze mn¹ wiedz¹, e na wys³uchaniu problemów siê nie koñczy³o, a efektem tego by³y moje i komisji dzia³ania w tych sprawach, bo przecie w pracy Radnego chodzi przede wszystkim o dzia³ania. AP. Dziêkujê za rozmowê

7 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I w 7

8 8 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Nasz papie, Polak, cz³owiek Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Paw³a II w³aœciwie rozpocz¹³ siê podczas jego pogrzebu, kiedy to lud zgromadzony na Placu œw. Piotra wo³a³: santo subito, czyli œwiêty natychmiast. W ten sposób wierni Koœcio³a katolickiego domagali siê od przysz³ego papie- a, jeszcze przed jego wyborem, aby niezw³ocznie po rozpoczêciu nowego pontyfikatu podj¹³ procedurê zmierzaj¹c¹ do kanonizacji Jana Paw³a II. Doczekaliœmy siê, kanonizacja B³ogos³awionych Jana Paw³a II i Jana XXIII odby³a siê 27 kwietnia 2014 w Watykanie, podczas której dwaj b³ogos³awieni papie e: Jan Pawe³ II oraz Jan XXIII, zostali og³oszonymi œwiêtymi Koœcio³a katolickiego. 5 lipca 2013 wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II. Cudem tym, jak poinformowa³ ks. Federico Lombardi, by³o zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewyt³umaczalnego z punktu widzenia medycznego, uzdrowienia kobiety z Kostaryki, cierpi¹cej na nieoperacyjnego têtniaka mózgu. Kobieta, ogl¹daj¹c beatyfikacjê Jana Paw³a II, zaczê³a siê do niego modliæ, po czym dozna³a nag³ego uzdrowienia. Papie Franciszek, podczas konsystorza w dniu 30 wrzeœnia 2013, wyznaczy³ na dzieñ 27 kwietnia 2014 roku, na Niedzielê Mi³osierdzia Bo ego kanonizacjê dwóch papie y Jana Paw³a II i Jana XXIII. Jan Pawe³ II zosta³ kanonizowany dziewiêæ lat po œmierci i trzy lata po beatyfikacji, zaœ Jan XXIII pó³ wieku po œmierci i trzynaœcie lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII papie zdecydowa³ o odst¹pieniu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem b³ogos³awionego. Jan Pawe³ II by³ pierwszym papie em S³owianinem i od ponad czterystu lat pierwszym, który nie by³ W³ochem. Jego pontyfikat by³ jednym z najd³u - szych w historii, trwa³ 27 lat. Jan Pawe³ II zmar³ 2 kwietnia 2005 r. W czasie swojego pontyfikatu odby³ 102 pielgrzymki, spotyka³ siê w najwy szymi ówczesnymi g³owami pañstw œwiata. Wyda³ 13 encyklik, 12 adhortacji apostolskich, 10 konstytucji, 37 listów apostolskich, ale tak e Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Og³osi³ b³ogos³awionymi 1267 osób, a ponad 450 kanonizowa³. Pierwszy pomnik Za ycia Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wielokrotnie prosi³, by nie stawiaæ mu pomników, tylko zrobiæ coœ dla ludzi. Jednak chêæ oddania mu ho³du jest wiêksza od jego proœby Podobno w Polsce takich pomników jest ponad 500. Ale, co ciekawe, pierwszy pomnik Jana Paw³a II powsta³ na naszym terenie. Pami¹tkowy, ma³y obelisk mo na odnaleÿæ w lesie nad jeziorem Kr¹psko Œrednie. Podobno postawiono je w miejscu, gdzie sta³ namiot Karola Wojty³y, w czasie jego ostatnich wakacji przed wyborem na papie a. Idea upamiêtnienia tego punktu na ziemi, w którym ksi¹dz Karol Wojty³a zostawi³ kajak, a przej¹³ stery odzi Piotrowej, pochodzi³a z krêgu najbli szych przyjació³ przysz³ego papie a. Pomys³ wzniesienia pami¹tkowego pomniczka narodzi³ siê wœród letników znad Kr¹pska prawie rok po pamiêtnych wakacjach. Impulsem do tego by³a papieska pielgrzymka do Polski w czerwcu 1979 roku. G³ównym pomys³odawc¹ stworzenia monumentu by³ doktor Mieczys³aw Wis³ocki. Pan doktor, wraz z profesorem Gabrielem Turowskim, wymyœli³ napis na pomnik. On tak e postara³ siê o przygotowanie liter okolicznoœciow¹ typografiê zaprojektowa³, na proœbê Turowskiego, krakowski plastyk Jerzy Sk¹pski. Budulec niezbêdny do wykonania pomnika w trudnych czasach komunizmu zdobywano wspólnymi si³ami. Miedzian¹ blachê materia³ konieczny do odlania liter podarowa³ ksi¹dz biskup Jan Pietraszka. Samo wykonanie liter powierzono zaprzyjaÿnionemu rzemieœlnikowi z Kalwarii-Lanckorony. Pañstwo Wis³occy zorganizowali tak- e ca³y ekwipunek niezbêdny do wykonania i uzbrojenia statuy. Znacz¹cym budulcem mia³y byæ otoczaki pochodz¹ce z ulubionej rzeki Karola Wojty³y Dunajca. Na drugi koniec Polski przywioz³a je, w swoim niezawodnym fiacie 126p, profesor Bo ena Turowska. Rzecz jasna, ca³a inicjatywa papieskiego pomnika trzymana by³a w tajemnicy przed UB. W za³o eniu pomnik mia³ mieæ formê pami¹tkowego medalu wybitego na czeœæ Jana Paw³a II. Sami twórcy nazywaj¹ pieszczotliwie swoje dzie³o plackiem. Krzy i emblemat Matki Bo ej okolone s¹ przez napis: X. KARD. KAROL WOJTY A - PAPIE JAN PAWE II - WYPOCZYWA TU W LIPCU 1978 R.. Na rosn¹cym w pobli u placka drzewie zawieszono tak e prosty, brzozowy krzy. Przez wiele lat po³o enie placka znane by³o niewielkiej grupie ludzi. Od kilkunastu, to miejsce popularne i obiekt licznych pielgrzymek. Z okazji tzw. dni papieskich odbywaj¹ siê w tu msze, a przy szczególnych uroczystoœciach organizowane s¹ pielgrzymki. Obecnie pomnik znajduje siê pod opiek¹ wiernych z Tarnówki. Cztery lata temu z inicjatywy doktora Wojciecha Kuleszy pomnik wzbogacony zosta³ o zdobny krzy. Na krucyfiksie, wykonanym przez ludowego twórcê Andrzej Romeyko, widnieje g³owa Chrystusa, a na ka dym z ramion pokazano kajakowe wios³o. Do pomnika mo na dotrzeæ zarówno l¹dem, jak i wod¹. Mi³oœnicy kajaków powinni wypatrywaæ, charakterystycznej, pochy³ej sosny nad jeziorem Krêpsko Œrednie. Polanka znajduje siê miedzy drzewami, na stromym zboczu. Obecnie szlak kajakowy rzek¹ Rurzyc¹ nosi imiê Jana Paw³a II. Ap. *Do napisania tego artyku³u wykorzystano materia³y z jednej z krakowskich parafii.

9 Tegoroczny Piknik Majowy rozpocz¹³ siê 2 maja na Stadionie Miejskim w Cz³opie. Oficjalnego otwarcia dokona³ Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ wraz z Dyrektorem Domu Kultury Jolant¹ Drabiñsk¹. Podczas Pikniku Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Cz³opie z pomoc¹ pani Dyrektor Przedszkola oraz grona pedagogicznego zorganizowa³a stoisko, gdzie mo na by³o zakupiæ pyszne ciasta upieczone przez mamy przedszkolaków, a tak e napiæ siê kawy lub herbaty. Przedszkole zorganizowa³o równie zabawê Los szczêœcia od GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Kolejna udana Majówka Msza za ojczyznê 9 przedszkola z atrakcyjnymi nagrodami kanap¹, zestawem bi uterii renomowanej firmy, rowerem, elazkiem, zestawem kosmetyków, poduszkami Potworki i wieloma innymi. Sponsorami nagród byli: Firma ILIKO, market Dino, Apteka Aspirynka, Ko³o owieckie uraw, Drawieñski Park Narodowy, Nadleœnictwo Cz³opa, Bank Spó³dzielczy w Cz³opie, Krystyna Bachorska, Ma³gorzata i Jacek Bródka, Iwona i Jerzy Bry³a, Pañstwo Góreccy, Jadwiga Jankowska Klonowska, Bo ena Rachwalska- agan, Wac³awa Sawczyszyn, Ma³gorzata Wójcik. Wystêp artystyczny rozpoczêli najm³odsi mieszkañcy gminy, przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Cz³opie, prezentuj¹c trzy tañce. Zespó³ Chaos dzia³aj¹cy przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw³a II wykona³ dwa tañce, Hiszpankê i Country, natomiast pierwszoklasiœci ze Szko- ³y Podstawowej przedstawili program Maszeruje wiosna. Podczas Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Koœciele Parafialnym p.w. œw. Antoniego w Cz³opie odby³a siê msza œwiêta za ojczyznê i mieszkañców gminy Cz³opa, któr¹ sprawowa³ ks. Proboszcz Bogdan Podbielski. We mszy œwiêtej udzia³ wziêli mieszkañcy gminy Cz³opa wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Cz³o- pa Zdzis³awem Kmieæ z ma³ onk¹, radnymi Rady Miejskiej oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy. Eucharystiê uœwietnia³ chór Cantores z Cz³opy oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Stra y Po arnej w Cz³opie, Szko³y Podstawowej w Cz³opie oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Cz³opie. Pikniku goœciliœmy równie zespó³ Niby Nic z Miros³awca, który zakwalifikowa³ siê do 35. Fina³u Miêdzynarodowego Dzieciêcego Festiwalu Piosenki i Tañca w Koninie, oraz wokalistki Annê Stachowiak z Tuczna i Martê Frêœ z Wielenia. Najwiêkszym jednak zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz karate, w którym udzia³ bra³y dzieci i m³odzie z gminy Cz³opa. Instruktorem klubu jest wychowanek wa³eckiego Klubu Karate Tradycyjnego Sensei Piotr Grzechowiak /2 Dan/. Punktem g³ównym Pikniku Majowego by³ koncert zespo³u CamaSutra. Po koncercie i konkursach z zespo³em CamaSutra nadszed³ czas na zabawê taneczn¹ przy zespole Braci M. Organizatorem Pikniku Majowego by³ Dom Kultury w Cz³opie, imprezê nag³aœnia³a firma VIVO z Pi³y, a ochrania³a firma Hunters.

10 10 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Zbyszek Œlusarski - przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Bud etu i Finansów Rady Miejskiej w Cz³opie A.P - Od kiedy jest pan radnym Rady Miejskiej i przewodnicz¹cym Komisji Bud etu? Z.Œ - Funkcjê radnego Rady Miejskiej w Cz³opie pe³niê ju drug¹ kadencjê tj. od 2006 roku. W obecnej kadencji pe³niê z wyboru funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Bud etu i Finansów. A.P - Co spowodowa³o, e kandydowa³ Pan do Rady? Z.Œ - OdpowiedŸ na tak postawione pytanie zmusza mnie do cofniêcia siê wstecz w moim yciorysie zawodowym. Otó 22 lata przepracowa³em w administracji samorz¹dowej, od inspektora do zastêpcy burmistrza. Zdobyte w tych latach doœwiadczenie i w miarê dobra znajomoœæ przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w administracji samorz¹dowej by³y g³ówn¹ przyczyn¹, e postanowi³em ubiegaæ siê o mandat radnego. W moim przypadku dodatkowym argumentem jest przebywanie na emeryturze, a zatem wiêcej czasu, który mo na poœwiêciæ na dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. A.P -Jaka by³a najtrudniejsza decyzja, jak¹ musia³a podj¹æ Pana komisja? Z.Œ - Ma³e sprostowanie otó Komisja zgodnie ze statutem gminy nie wydaje decyzji, a jedynie opiniuje i przedk³ada wnioski do materia³ów wynikaj¹cych z planu pracy Komisji, b¹dÿ przedk³adanych do rozpatrzenia przez Burmistrza. Przyjête w g³osowaniu stanowisko Komisji przedk³ada na sesji Przewodnicz¹cy Komisji. Co do trudnoœci opiniowanych dokumentów nasuwa mi siê tutaj ubieg³oroczny projekt uchwa³y przed³o ony przez Burmistrza, a dotycz¹cy zmiany statutu Zak³adu Gospodarki Komunalnej Zak³ad Bud etowy. Projekt ten, przyjêty zreszt¹ przez Radê, na³o y³ na Zak³ad Gospodarki Komunalnej obowi¹zki w zakresie utrzymania czystoœci i zieleni na terenie miasta. Projekt ten wzbudzi³ wiele emocji wœród cz³onków Komisji, jako, e przywraca³ on Zak³adowi Komunalnemu obowi¹zki wykonywane wczeœniej przez wiele lat przez podmioty prywatne wy³aniane w drodze przetargu. Jednak dziœ z perspektywy prawie roku od obowi¹zywania tej uchwa³y wydaje mi siê ona s³usznym posuniêciem. A.P- Co jest najwiêkszym problemem mieszkañców gminy Cz³opa? Z.Œ - Gdybym mia³ powtarzaæ obiegow¹ opiniê, musia³bym powiedzieæ o znacz¹cym bezrobociu. Jednak, gdy rozmawiam z lokalnymi przedsiêbiorcami, to powtarzaj¹ mi, e znalezienie pracownika, nawet do prac nie wymagaj¹cych kwalifikacji graniczy z cudem. Nie bagatelizujê jednak tematu, uwa- am natomiast, e stopniowe rozwi¹zywanie tego problemu le y w du ej mierze po stronnie z³ych przepisów i Urzêdów Pracy, które s¹ zmuszone je stosowaæ. Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na problem, który jeszcze w tej chwili nie dotyczy bezpoœrednio mieszkañców. Jest to problem stanu infrastruktury wodno kanalizacyjnej, zarówno w mieœcie, jak i na wsiach. Nikt sobie nie wyobra a, e pewnego dnia nie dotrze do mieszkañca woda lub nie bêd¹ odbierane œcieki. Dlatego staramy siê w miarê skromnych mo liwoœci bud etowych popieraæ wnioski kierowane do burmistrza przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej zarówno w zakresie koniecznych remontów, jak i nowych inwestycji. A.P - Co myœli Pan o tegorocznym bud ecie gminy? Z.Œ - Myœlê, e chcielibyœmy mieæ w nim jeszcze raz tyle pieniêdzy, bior¹c pod uwagê potrzeby, o których wycinkowo wspomnia³em wczeœniej. Ale powa nie obserwujê od lat sytuacjê zwiêkszaj¹cej siê liczby zadañ zlecanych samorz¹dowi bez odpowiedniej rekompensaty finansowej. Ka dego roku toczymy spory o wysokoœæ podatków i op³at podnosz¹c je œrednio o wysokoœæ inflacji, zdaj¹c sobie sprawê z zasobnoœci portfela mieszkañców gminy. Bez w¹tpienia plusem tegorocznego bud etu jest zabezpieczenie œrodków na rozpoczêcie sp³aty na rok przed terminem zaci¹gniêtego przez gminê kredytu. Pozwoli to w nastêpnych latach na zabezpieczenie w³asnych œrodków na sk³adanie wniosków o dotacje unijne. Tegoroczny bud et zosta³ w znacz¹cy sposób zmieniony dziêki wprowadzeniu dodatkowych œrodków na sesji Rady Miejskiej w miesi¹cu marcu. A.P - Jak uk³ada siê Panu wspó³praca z Rad¹ i mieszkañcami? Z.Œ - W bie ¹cej kadencji w Radzie pracuje 8 radnych pe³ni¹cych po raz pierwszy t¹ funkcjê. Na pocz¹tku kadencji wyraÿnie zaznacza³y siê ró nice pomiêdzy radnymi. Mia³o to swój wyraz szczególnie w g³osowaniach, które czêsto koñczy³y siê bardzo zró nicowanym wynikiem. Z czasem wspó³praca z radnymi zaczê³a nabieraæ wymiaru merytorycznego. Przejawia³o siê to we wspólnych posiedzeniach wszystkich trzech komisji, szczególnie jeœli omawiana tematyka np. bud et, dotyczy³a wszystkich radnych. Nieskromnie powiem, e posiedzeniom tym przewodniczy³em po uzyskaniu zgody pozosta- ³ych przewodnicz¹cych komisji. Wypracowane na tych posiedzeniach wnioski pozwalaj¹ na przyjmowanie uchwa³ na sesjach czêsto bez dodatkowej dyskusji. Zatem wspó³pracê z Rad¹ w miarê up³ywu kadencji oceniam jako dobr¹. Niestety w trakcie kadencji nie odbywa³em spotkañ z mieszkañcami w formie zebrañ. Uwa am, e bardzo pomocne w pracy radnego s¹ indywidualne spotkania i rozmowy z mieszkañcami, które w trakcie obecnej kadencji kontynuujê. A.P- Dziêkujê za rozmowê Aldona Piaskowska

11 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Stra acki remanent Zakoñczy³ siê okres kampanii sprawozdawczej w szeregach jednostek OSP Gminy Cz³opa. Okazj¹ do podsumowania dzia³alnoœci, oceny funkcjonowania jednostki i jej w³adz w okresie sprawozdawczym roku s¹ rokrocznie organizowane walne zebrania. W minionym okresie takie spotkania odby³y siê: 15 marca w œwietlicy wiejskiej w Wo³owych Lasach, 22 marca w stra nicy w Cz³opie i 29 marca w stra nicy Ochotniczej Stra- y Po arnej w Mielêcinie. Brali w nich udzia³ Burmistrz Miasta i Gminy Cz³opa Zdzis³aw Kmieæ, Komendant Pañstwowej Stra y Po arnej Kazimierz Maciejewski, st. kapitan Dariusz Lubianiec zastêpca Komendanta Powiatowego PSP, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZW OSP w Wa³czu druh Bogdan Wankiewicz, asp., a tak e Komendant Miejsko Gminny, druh Dariusz Pogorzelski i Prezes Zarz¹du Miejsko Gminnego OSP w Cz³opie druh Jerzy Bekker. W Cz³opie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ Pan Krzysztof Sawczyszyn Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Cz³opie, Zbyszek Œlusarski Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Bud etu i Finansów Rady Miejskiej w Cz³opie, Pan Adam Skotnicki Kierownik Posterunku Policji w Cz³opie i Pani Jadwiga Jankowska - Klonowska - Radna Rady Powiatu w Wa³czu. W trakcie zebrañ przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostek za rok 2013, sprawozdanie finansowe, a tak e plany dzia³alnoœci i plany finansowe jednostek na rok bie ¹cy. Uczestnicy spotkania dokonali oceny funkcjonowania jednostek w roku minionym deklaruj¹c pomoc zarówno merytoryczn¹, jak i finansow¹. Podczas zebrañ udzielono absolutorium dzia³aj¹cym zarz¹dom jednostek. Na terenie gminy funkcjonuj¹ trzy jednostki: OSP Cz³opa, OSP Wo³owe Lasy, OSP Mielêcin. Dwie pierwsze funkcjonuj¹ równie w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaœniczym, co wi¹- e siê z bardzo wysokimi wymaganiami dotycz¹cymi sprawnoœci bojowej tych jednostek. Miniony rok nie nale a³ do ³atwych. Ka da jednostka w tym czasie boryka³a siê z szeregiem problemów, które jednak uda³o siê rozwi¹zaæ. OSP w Cz³opie w 2013 roku uczestniczy³a 56 razy w akcjach ratowniczo gaœniczych, w tym: w gaszeniu po arów 19 razy, w likwidacji miejscowych zagro eñ 33 razy, 2 wyjazdy dotyczy³y fa³szywych alarmów. Jednostka OSP w Wo³owych Lasach w 2013 roku uczestniczy³a 8 razy w akcjach ratowniczo gaœniczych, w tym: w gaszeniu po arów 2 razy, w likwidacji miejscowych zagro eñ 6 razy. Jednostka OSP w Mielêcinie w 2013 roku uczestniczy³a 8 razy w akcjach ratowniczo gaœniczych, w tym w gaszeniu po- arów 1 raz, w likwidacji miejscowych zagro eñ 7 razy. W ramach prac spo³ecznych jednostki ochotniczych stra y po arnych, jak co roku zabezpiecza³y imprezy kulturalno sportowe organizowane na terenie Miasta i Gminy Cz³opa. S³u ¹ pomoc¹ w zakresie organizacji i zabezpieczania obchodów Dni Cz³opy, Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy i innych imprez kulturalno - wychowawczych przy wspó³pracy z Domem Kultury i Urzêdem Miasta i Gminy Cz³opa. Wspó³pracuj¹ tak e z miejscow¹ Policj¹, Nadleœnictwem oraz z zak³adami dzia³aj¹cymi na terenie Miasta i Gminy Cz³opa. Prowadz¹ aktywn¹ wspó³pracê z placówkami oœwiatowymi (pogadanki, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Przedszkolaki i symbole œwi¹t 10 kwietnia we wszystkich grupach przedszkolnych odby³y siê wspólne zajêcia rodziców i dzieci na temat Ozdoby wielkanocne. Wszystkie wykonane 11 Po arniczej M³odzie zapobiega po- arom ). Ponadto ka da jednostka wykonuje prace porz¹dkowe na terenie remiz, a tak e bie ¹ce prace remontowe przy pojazdach i sprzêcie bêd¹cym na ich wyposa eniu. W stra nicy w Cz³opie stra acy pomalowali dwa boksy gara owe, wykonano dodatkowe wejœcie do s¹siedniego boksu gara owego, wykonano i zamontowano wieszaki na umundurowanie osobiste uczestnicz¹cych w akcjach, pó³ki na buty i puchary, zamontowano lampy w boksach gara owych, wymurowano zejœcie do piwnicy. Stra acy w Mielêcinie remontowali boksy w gara ach. prace by³y bardzo pomys³owe, kolorowe i bogate w symbole Œwi¹t Wielkanocnych. Dzieci by³y zadowolone i z radoœci¹ wykonywa³y ozdoby.

12 12 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie Eliminacje M³odzie zapobiega po arom Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kszta³towanie umiejêtnoœci w zakresie ochrony ludnoœci, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo arowej. W szczególnoœci s³u y on popularyzowaniu wœród dzieci i m³odzie y: znajomoœci przepisów przeciwpo arowych, zasad postêpowania na wypadek po aru, praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem gaœniczym, wiedzy na temat techniki po arniczej, organizacji ochrony przeciwpo arowej oraz historii i tradycji ruchu stra ackiego. sekretarz Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w Wa³czu W. Pastusiak. Turniejowi przygl¹dali siê w³odarze poszczególnych gmin opiekunowie uczniów, przedstawiciele stra y po- arnej i nadleœnictw powiatu wa³eckiego oraz kapelan wa³eckich stra aków br. M. Metelica Wyniki koñcowe eliminacji powiatowych: W gminie W Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Cz³opie odby³y siê gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po- arniczej M³odzie zapobiega po arom, w którym udzia³ wziê³o 20 uczniów Szko³y Podstawowej oraz 18 uczniów z Publicznego Gimnazjum. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeñstwa po arowego budynków, bezpiecznych zachowañ w mieszkaniu, szkole, w lesie, z zakresu sprzêtu po arniczego, struktur organizacyjnych OSP i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, z zakresu u ycia sprzêtu po arniczego, identyfikacji osób funkcyjnych w zwi¹zku OSP, znajomoœci znaków ewakuacyjnych, bezpieczeñstwa i ratownictwa medycznego. Jury w sk³adzie: Jerzy Bekker, Jacek Skotnicki, Dariusz Pogorzelski, Miros³aw Chruœcicki oraz Jolanta Miler-Grykszak wy³oni³o najlepszych. Pierwsze miejsce w kategorii szkó³ podstawowych zajê³a Klaudia Jarosz, drugie miejsce zaj¹³ Norbert Pawlak, a trzecie Bart³omiej Mieluch. Wœród gimnazjalistów najlepszy okaza³ siê Bartosz Kociuba, drugi by³ Bart³omiej Medoliñski, a trzecie miejsce zaj¹³ Micha³ Kociuba. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w ka dej z grup bêd¹ reprezentowaæ Gminê Cz³opa w zawodach powiatowych. W powiecie W dniu 4 kwietnia 2014 roku w obiekcie Zespo³u Szkó³ w Miros³awcu odby³y siê eliminacje powiatowe XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej M ODZIE ZAPOBIEGA PO A- ROM. W konkursie uczestniczy³o 41 uczniów podzielonych na trzy grupy wiekowe (szko- ³y podstawowe 16, gimnazja 16, szko³y ponadgimnazjalne 9). Uczestnicy zostali wy³onieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w gminach: Cz³opa, Tuczno, Miros³awiec, Wa³cz oraz mieœcie Wa³cz. Turniej sk³ada³ siê z testu pisemnego oraz fina³u ustnego. W sk³ad jury kpt. D. Lubianiec, m³. Kpt. M. Mleczarek z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wa³czu i I grupa: 1. miejsce: Weronika Szczechowska Szko³a Podstawowa w Karsiborze, 2. miejsce: Martyna Drabiniak Zespó³ Szkó³ w Piecniku, 3. miejsce: Klaudia Jarosz - Szko³a Podstawowa w Cz³opie, 4. miejsce: Wiktor Jab³onka Zespó³ Szkó³ Miejskich nr 1 w Wa³czu, 5. miejsce Kornelia Jasiñska Zespó³ Szkó³ w Piecniku. II grupa: 1. miejsce: Justyna Kowalczewska Gimnazjum nr 2 w Wa³czu, 2. miejsce: Kajusz Mamcarz Gimnazjum w Chwiramie, 3. miejsce: Konrad Szulc Gimnazjum w Chwiramie, 4. miejsce: Bartosz Kociuba Gimnazjum w Cz³opie, 5. miejsce: Izabela Grudziñska Zespó³ Szkó³ w Miros³awcu. III grupa: 1. miejsce: Izabella yliñska Zespó³ Szkó³ nr 1 w Wa³czu, 2. miejsce: Piotr Kaleta - Zespó³ Szkól nr 2 w Wa³czu, 3. miejsce: Hubert Pogrzebski Zespó³ Szkó³ nr 2 w Wa³czu, 4. miejsce: Albert Graczyk Zespó³ Szkó³ nr 1 w Wa³czu, 5. miejsce: Sebastian Stabach Zespó³ Szkó³ nr 4 w Wa³czu. Starostwo Powiatowe, Miasto i Gmina Miros³awiec, Miasto Wa³cz, Nadleœnictwa Tuczno, Wa³cz i Miros³awiec ufundowa³y nagrody rzeczowe dla zwyciêzców w postaci ksi¹ ek i sprzêtu multimedialnego. Burmistrz Miasta i Gminy Miros³awiec Piotr Pawlik, Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej w Wa³czu Kazimierz Maciejewski, Sekretarz Zarz¹du Powiatowego OSP RP w Wa³czu Wojciech Pastuszak oraz Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Miros³awcu Krystyna Górniak wrêczyli triumfatorom nagrody oraz okolicznoœciowe dyplomy. Salê do przeprowadzenia czêœci pisemnej i ustnej turnieju oraz posi³ek dla wszystkich uczestników zapewni³ gospodarz imprezy Miasto i Gmina Miros³awiec. Do eliminacji wojewódzkich, które odby³y siê w Resku pow. ³obeski w dniu 26 kwietnia 2014 r. zakwalifikowani zostali: Weronika Szczechowska, Justyna Kowalczewska, Kajusz Mamcarz, Izabella yliñska. W województwie 26 kwietnia w Resku odby³y siê Eliminacje Wojewódzkie XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej. Turniej ma charakter konkursu i sk³ada siê z 4 etapów. Uczestnicy podzieleni s¹ na 3 grupy wiekowe, uczniowie szkó³: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do Reska przyjecha³y reprezentacje ze wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego. Dwie reprezentantki naszego powiatu zdoby³y pierwsze miejsca w swojej grupie wiekowej: Weronika Szczechowskaszko³y podstawowe i Justyna Kowalczewska szko³y gimnazjalne. Obie bêd¹ reprezentowa³y nasze województwo w konkursie g³ównym, który odbêdzie siê w czerwcu w Lublinie.

13 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I 13 Na tej stronie pokazujemy zeralizowane inwestycje Rady Miejskiej i Burmistrza Zdzis³awa Kmieæ od pocz¹tku kadencji, po to, aby przybli yæ ich dzia³ania. Chcemy, eby Pañstwo mogli sami oceniæ, co i jak zosta³o zrobione Rok Zmodernizowanie nawierzchni bitumicznej i studzienek kanalizacyjnych na ul. Ko ciuszki w Cz³opie. Kwota brutto: ,32 z³. - Przebudowa ul. Przedszkolnej w Cz³opie, Kwota brutto: ,81 z³. - Remont przepustu drogowego w Wo³owych Lasach wraz z wyrównaniem i utwardzeniem drogi. Kwota brutto 4789,00z³. - Remont drogi gruntowej w Pieczyskach. Kwota brutto: 9 240,00 z³. - Remont drogi gminnej przy budynkach mieszkalnych w Drzonowie. Kwota brutto: 5409,98 z³. - Remont nawierzchni drogi w Wo³owych Lasach. Kwota brutto: 4749,98 z³. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ci Trzebin i Dzwonowo. Kwota brutto ca³ej inwestycji: ,81 z³. - Wymiana pieca i remont kot³owni w Urzêdzie Miasta i Gminy Kwota brutto: ,00 z³. - Remont drogi gminnej przy ul. Po³udniowej w Cz³opie. Kwota brutto: ,00 z³. - Zakup i monta pomierników ciep³a w Szkole Podstawowej i w Publicznym Przedszkolu w Cz³opie Kwota brutto: 5 741,64 z³. - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki po wybuchu butli z gazem Kwota brutto: ,73 z³. - Budowa Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu zakoñczona w lipcu Kwota brutto: ,59 z³. w ramach projektu Zacie nienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowê Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Cz³opie oraz wyposa enie Niemiecko Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen. Gmina otrzyma³a dofinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu INTERREG IV A Europejski program wsparcia transgranicznej wspó³pracy krajów zwi¹zkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Rzeczypospolitej Polskiej (Województwa Zachodniopomorskiego) nalata w kwocie ,30z³ oraz z Ministerstwa Kultury i Sportu w Warszawie ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie ,00z³. Pozosta³a kwota ,29z³ zosta³a sfinansowana ze rodków w³asnych bud etu Miasta i Gminy Cz³opa. - Zakup nawierzchni ochronnej o powierzchni 1094 m2do Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Cz³opie Kwota brutto: ,50 z³. - Wykonano remonty cz¹stkowe nawierzchni bitumicznych w Cz³opie, Golinie i Przelewicach. ¹cznie wyremontowano 266m2 za kwotê brutto ,00 z³. - Remont dachu oraz wymiana rynien na budynku szko³y w Mielêcinie. Kwota brutto: ,19 z³. - Zakupiono materia³ do utwardzenia drogi w Na³êczu w ilo ci 60 ton za kwotê brutto 1 439,99 z³ Prace zosta³y wykonane przez pracowników prac spo³ecznie u ytecznych. - Czê ciowa przebudowa parku przy ul. Zwyciêstwa Wojska Polskiego w Cz³opie. - W budynkach stanowi¹cych w³asno æ Gminy Cz³opa i bêd¹cych w jej zarz¹dzie wykonano remonty na kwotê ,15 z³. Przeprowadzono m.in. wymianê okien w 4 mieszkaniach gminnych, przestawiono piece kaflowe w ilo ci 5 sztuk, wymieniono pokrycie dachowe na budynku przy ul. Podgórnej 12 oraz wykonano C.O. eta owe w mieszkaniu gminnym przy ul. Witosa 2.

14 14 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Czas na grilla! Za oknem wiosenna pogoda i coraz wiêcej dni oferuje nam przyjemne s³oneczne chwile. Sezon grillowy czas zacz¹æ Pyszne szasz³yki Na ok cztery szasz³yki potrzebujemy: - 2 ró nokolorowych papryk - 1 du ej cebuli - 2 piersi z kurczaka - ok 20 plastrów cieniutko pokrojonego boczku - 4 plasterki ó³tego sera - przyprawy: sól, pieprz, czosnek, s³odk¹ i ostr¹ paprykê Kurczaka kroimy w du ¹ kostkê i doprawiamy sol¹, pieprzem, czosnkiem, s³odk¹ i ostr¹ papryk¹. Odstawiamy na ok 30 min. Paprykê kroimy w kwadraciki. cebulê dzielimy na 8 czêœci (na pó³. po³ówki na pó³ i te po³ówki po³ówek te na pó³. Nabijamy na patyczek w kolejnoœci: paprykê, cebulê i kurczaka owiniêtego w boczek, paprykê... Pieczemy na rozgrzanym grillu.

15 Wielkanocny zaj¹czek GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I Cz³opa dawniej i dziœ 15 Dnia 14 kwietnia dzieci z Publicznego Przedszkola w Cz³opie odwiedzi³ wielkanocny zaj¹czek, który przyniós³ dzieciom s³odkie niespodzianki. Ka dy przedszkolak otrzyma³ swoj¹ paczuszkê i ucieszy³ siê z jej zawartoœci. egnaj zimo, witaj wiosno! Œwi¹teczny Dom Kultury W tym roku 21.marca obchodzony by³ w gimnazjum w Cz³opie wyj¹tkowo. Rada Samorz¹du Uczniowskiego zaplanowa³a zajêcia Dzieñ Wiosny na weso³o. Trzy pierwsze lekcje odby³y siê zgodnie z planem, jednak by³y one prowadzone przez wczeœniej wybranych uczniów. PóŸniej gimnazjaliœci, podzieleni na trzy grupy, przeszli z ekologiczn¹ Marzann¹ wykonan¹ przez wychowanków œwietlicy, w wyznaczone miejsca, gdzie odby³y siê ogniska. Pieczone kie³baski, wspólne œpiewy i zabawy na œwie ym powietrzu, wprawi³y wszystkich w doskona³y nastrój. Zima nie mia³a innego wyjœcia ni zmykaæ jak najprêdzej. Przed œwiêtami Wielkanocnymi Dom Kultury zorganizowa³ wystawê wielkanocn¹, podczas której zaprezentowane zosta³y prace, które bra³y udzia³ w Gminnym Konkursie Plastycznym Koszyk Wielkanocny. Wszystkie koszyki by³y przeœliczne, wymaga³y od swoich autorów wiele pracy i umiejêtnoœci. Komisja mia³a bardzo trudne zadanie, eby wy³oniæ zwyciêzcê, dlatego postanowiono przyznaæ równorzêdnie piêæ pierwszych miejsc. Organizatorzy przyznali nagrody rzeczowe dla Fabiana Buczkowskiego, Nikoli Plewa, Sary Nowak, Weroniki Ochnio i Zosi Witczak. Podczas wystawy mo na by³o tak e obejrzeæ prace wykonane przez Ko³o Hafciarskie i Ko³o Plastyczne dzia³aj¹ce przy Domu Kultury, miêdzy innymi jajka wykonane ró nymi technikami z ró nych materia³ów przez pracowników Domu Kultury.

16 16 GAZETA BEZP ATNA, NR 2 (2) ROK I KRZY ÓWKA humor Idzie facet ulic¹. Z naprzeciwka piêkna dziewczyna. Ona mija go, a facet myœli: - Ech, eby moja ona mia³a takie nogi Za jakiœ czas z bocznej ulicy wychodzi inna kobieta: - Ech, eby moja ona mia³a taki biust Przychodzi do domu, ona otwiera drzwi: - WyobraŸ sobie kochanie, e ca³¹ drogê do domu, tylko o Tobie myœla³em *** Mój dziadek zna³ dok³adnie datê swojej œmierci. - Och, jaki oœwiecony cz³owiek! Jak do tego doszed³? - Sêdzia mu powiedzia³ *** Panie doktorze, mam problem z alkoholem. - Co siê dzieje? - Skoñczy³ mi siê *** Lekarz do pacjenta: - Przykro mi, ale bêdziemy musieli panu amputowaæ nogê. - Uff, a ju myœla³em, e mi pan piæ zabroni. *** Blondynka wstaje rano z ³ó ka i podchodzi do okna. M¹ pyta: - Jaka dziœ pogoda? - Sk¹d mogê wiedzieæ? Jest straszna mg³a, pada deszcz i niczego nie widaæ! *** - Aleœ ty by³ wczoraj zalany! Nie wlepili Ci mandatu za zak³ócanie ciszy nocnej? - Mnie nie, tylko mojej starej. *** Wykolei³ siê poci¹g wioz¹cy przedstawicieli narodu z Sejmu i Senatu. Na miejsce katastrofy pêdz¹ ekipy ratownicze, karetki, œmig³owce Znajduj¹ rozbity poci¹g, ale ani ywego, ani nawet martwego ducha. Szef ratowników pyta okolicznych mieszkañców: - Gdzie siê podziali wszyscy z tego poci¹gu? - Pochowalim. - To wszyscy zginêli, co do jednego? - No, niektórzy mówili, e jeszcze yj¹, ale kto by tam, panie, politykom wierzy³!

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w najbli szym roku. Broszura ma za zadanie informowaæ o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 17/08 Burmistrza Gminy K ty z dnia 17.03.2008r. W za czniku Nr 2 do Uchwa y Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w K tach z dnia 21.12.2007 r. Uchwa a bud etowa Gminy K ty na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2005 z obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 28 czerwca 2005 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku Na stan 15 radnych na sesji obecnych

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku Projekt Nr druku XI/3/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH BR.1711.5.2015 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH WRZESIEŃ 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (pieczątka Organizatora Imprezy Masowej) (miejscowość, data) (znak opłaty skarbowej) Burmistrz Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14 500 Braniewo (numer pisma, data wpływu) WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS I. Nazwa stowarzyszenia i godło 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS, w skrócie Ch.S.S. HALS zwane w dalszym ciągu statutu

Bardziej szczegółowo