Poznañ, dnia 29 czerwca 2001 r. Nr 78

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznañ, dnia 29 czerwca 2001 r. Nr 78"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 29 czerwca 2001 r. Nr 78 TREå Poz.: ROZPORZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 1409 ñ nr 16/01 z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie podjícia dzia aò w zwiπzku z wystπpieniem wúcieklizny u zwierzπt UCHWA Y RAD GMIN 1410 ñ nr XXXIV/331/2001 Rady Miejskiej w Pile z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie op aty administracyjnej ñ nr XXVII/180/2001 Rady Gminy Bia oúliwie z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa y nr XXIV/158/ /2000 Rady Gminy w sprawie op aty administracyjnej, terminu p atnoúci oraz sposobu jej pobierania ñ nr 136/2001 Rady Gminy RzgÛw z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psûw na 2001 rok ñ nr XXXIV/328/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie nazw ulic w mieúcie Trzcianka ñ nr XXXIV/333/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie udostípniania nieruchomoúci -komunalnych w celu umieszczania reklam ñ nr XXIV/161/01 Rady Gminy Powidz z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie op aty administracyjnej ñ nr XXII/185/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa y nr XX/161/ /2000 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op aty administracyjnej za czynnoúci urzídowe nie podlegajπce przepisom ustawy o op acie skarbowej ñ nr 199/01 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniajπca uchwa Í nr 189/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego UrzÍdu Gminy i Miasta Jastrowie ñ nr XXVIII/186/2001 Rady Gminy Bia oúliwie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oúrodka Kultury w Bia oúliwiu ñ nr XXXIII/307/01 Rady Miasta CzarnkÛw z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa y nr XXXI/244 Rady Miasta CzarnkÛw z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegû owych zasad utrzymania czystoúci i porzπdku na terenie miasta Czarnkowa ñ nr XXVII/179/2001 Rady Gminy Bia oúliwie z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek op aty targowej oraz sposobu jej pobierania ñ nr XXII/153/2001 Rady Gminy Lπdek z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoúci oprocentowania przy sprzedaøy dzia ek ñ nr XXXV/348/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa y nr VIII/74/ /99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkû podstawowych prowadzonych przez gminí Trzcianka oraz granic ich obwodûw ñ nr XXXV/350/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa y nr XXIX/ /285/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia stawek op aty targowej oraz sposobu jej pobierania na terenie gminy Trzcianka ñ nr XXVI/264/01 Rady Miejskiej w obøenicy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie okreúlenia bazowej stawki czynszu regulowanego za lokale tworzπce mieszkaniowy zasûb gminy obøenica ñ nr XXVI/265/01 Rady Miejskiej w obøenicy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia zrûønicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m 2 powierzchni uøytkowej lokalu mieszkalnego z uwzglídnieniem czynnikûw podwyøszajπcych lub obniøajπcych jego wartoúê uøytkowπ ñ nr XXXVI/250/2001 Rady Gminy w Starym Mieúcie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa y nr XVI/ /143/99 w sprawie zarzπdzenia poboru niektûrych podatkûw i op at lokalnych w drodze inkasa, okreúlenia inkasentûw oraz wysokoúci wynagrodzenia za inkaso

2 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4368 ó 1427 ñ nr XXX/199/2001 Rady Miasta S upcy z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S upcy w rejonie ul.ul. Traugutta-RÛøa, w czíúci obejmujπcej nieruchomoúê nr geodezyjny ñ nr XX/156/2001 Rady Gminy TarnÛwka z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie op at za úcieki wprowadzane do urzπdzeò kanalizacyjnych na terenie gminy TarnÛwka ñ nr XXXIII/211/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenûw budownictwa jednorodzinnego w Kole w rejonie ulic Sienkiewicza, Dπbskiej, Konarskiego i Szkolnej ñ nr XXVII/276/2001 Rady Miejskiej w obøenicy z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymywania czystoúci i porzπdku na terenie gminy obøenica ñ nr 274/2001 Rady Miejskiej w K odawie z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie wysokoúci stawek czynszu regulowanego i socjalnego za lokale mieszkalne na terenie gminy K odawa ñ nr 272/XLIII/2001 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 czerwca 2001 r. zmieniajπca uchwa Í Rady Gminy Nr 227/ /XXXVIII/98 z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie okreúlenia zasad gospodarowania nieruchomoúciami stanowiπcymi w asnoúê gminy Czerwonak POROZUMIENIE 1433 ñ porozumienie 726/17/01 zawarte w dniu 11 czerwca 2001 r. pomiídzy Powiatem LeszczyÒskim a WojewÛdztwem Wielkopolskim INFORMACJE URZ DU REGULACJI ENERGETYKI 1434 ñ decyzja nr OPO-820/1377-A/4/2001/I/JP Prezesa UrzÍdu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2001 r. zatwierdzajπca taryfí dla ciep a ustalonπ przez Zak ad Energetyki Cieplnej i Us ug Komunalnych sp. z o.o. z siedzibπ w Jastrowiu ñ decyzja nr OPO-820/2599-A/6/2001/I/AS Prezesa UrzÍdu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2001 r. zatwierdzajπca taryfí dla ciep a ustalonπ przez PrzedsiÍbiorstwo produkcji Strunobetonowych Øerdzi Wirowanych WIRBET S.A. z siedzibπ w Ostrowie Wlkp ZARZ DZENIE PORZ DKOWE 1436 ñ nr 1 Zarzπdu Miasta i Gminy Oborniki z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie sporzπdzenia wykazu psûw bídπcych w posiadaniu w aúcicieli gospodarstw rolnych SPRAWOZDANIE 1437 ñ sprawozdanie Zarzπdu Miasta Czarnkowa, z wykonania budøetu za 2000 r

3 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4369 ó Poz Rozporzπdzenie nr 16/01 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie podjícia dzia aò w zwiπzku z wystπpieniem wúcieklizny u zwierzπt Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzπdowej w wojewûdztwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 122, poz. 1321) w zwiπzku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorûb zakaünych, badaniu zwierzπt rzeünych i miísa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 i z 2001 r. Nr 29, poz. 320), zarzπdza sií, co nastípuje: ß1 1. Za obszary, na ktûrych wystípuje wúcieklizna uznaje sií w wojewûdztwie wielkopolskim poniøej wymienione miejscowoúci, w ich granicach administracyjnych: 1) w powiecie gnieünieòskim: w gminie Gniezno: We nica, 2) w powiecie poznaòskim: w gminie Murowana Goúlina: Murowana Goúlina. 2. Za obszary, na ktûrych wystípuje zagroøenie wystπpieniem wúcieklizny, uznaje sií w wojewûdztwie wielkopolskim poniøej wymienione miejscowoúci i gminy w ich granicach administracyjnych: 1) w powiecie gnieünieòskim: w gminie Gniezno: Gniezno, Goúlinowo, JanÛwko, Strzyøewo Koúcielne, 2) w powiecie poznaòskim: a) w gminie Czerwonak: Bolechowo, Trzaskowo, b) w gminie Murowana Goúlina: Boduszewo, Floryda, Huciska, KamiÒsko, P awno, Rakownia. ß2 Na granicach obszarûw okreúlonych w ß1 ust. 1 nakazuje sií umieúciê przy drogach, úcieøkach dla pieszych i parkingach czytelne tablice informujπce o wystπpieniu wúcieklizny. ß3 1. W przypadku, gdy obwûd owiecki w znaczeniu przyjítym przez przepisy ustawy z dnia 13 paüdziernika 1995 r. prawo owieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r., Nr 14, poz. 72, z 1997 r., Nr 110, poz. 715, z 1997 r., Nr 60, poz. 369, z 1997 r., Nr 133, poz. 884, z 1997 r., Nr 88, poz. 554, z 1998 r., Nr 106, poz. 668, z 1999 r., Nr 40, poz. 401, z 2000 r., Nr 120, poz. 1268) znajduje sií w ca oúci lub czíúci, na obszarze, o ktûrym mowa w ß1, to w tym obwodzie owieckim zakazuje sií polowaò i od owûw zwierzπt ownych za wyjπtkiem odstrza Ûw sanitarnych nakazanych przez w aúciwego powiatowego lekarza weterynarii oraz polowaò indywidualnych. 2. Na obszarach okreúlonych w ß1 zakazuje sií wprowadzania do obrotu: a) towarûw pochodzπcych z polowaò indywidualnych i odstrza Ûw sanitarnych, b) zw ok zwierzícych. ß4 Zakazy, o ktûrych mowa w ß3 obowiπzujπ wszystkie osoby zamieszka e oraz osoby czasowo przebywajπce na obszarach okreúlonych w ß1, a takøe uøytkownikûw, w aúcicieli i zarzπdcûw gruntûw, s uøbí leúnπ, zarzπdcûw i dzierøawcûw obwodûw owieckich. ß5 Wykonanie rozporzπdzenia powierza sií w aúciwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii oraz w aúciwym organom jednostek samorzπdu terytorialnego. ß6 Rozporzπdzenie obowiπzuje przez okres jednego miesiπca od dnia wejúcia w øycie. ß7 Rozporzπdzenie wchodzi w øycie z dniem podania go do wiadomoúci publicznej poprzez og oszenie w jednakowym terminie w telewizji regionalnej i G osie Wielkopolskim. Wojewoda Wielkopolski (ñ) Stanis aw Tamm

4 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4370 ó Poz UCHWA A Nr XXXIV/331/2001 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie op aty administracyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 622; 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz oraz 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i Nr 95, poz. 1041) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. c, art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; 1992 r. Nr 21, poz. 86; 1994 r. Nr 123, poz. 600; 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780; 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz oraz 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041), a takøe w zwiπzku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o og aszaniu aktûw normatywnych i niektûrych innych aktûw prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) ñ Rada Miejska w Pile uchwala co nastípuje: ß1 Ustala sií op atí administracyjnπ za czynnoúci urzídowe nie objíte przepisami o op acie skarbowej w nastípujπcych wysokoúciach: *1. Za sporzπdzenie jednej strony odpisu (maszynopis) prawa miejscowego i gminnego, decyzji i innych dokumentûw wydanych po zakoòczeniu postípowania administracyjnego ñ 6,00 z. 2. Za wyrysy, wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbitka ksero + prace manualne przy formacie A-4, przy wyrysach dla formatûw wiíkszych krotnoúê formatu A-4) ñ 11,00 z. 3. Za wpis do ewidencji dzia alnoúci gospodarczej ñ 40,00 z. 4. Za zmianí wpisu do ewidencji dzia alnoúci gospodarczej ñ 20,00 z. ß2 1. Op ata administracyjna p atna jest gotûwkπ w kasie UrzÍdu Miejskiego w Pile z chwilπ zg oszenia wykonania czynnoúci urzídowej, od ktûrej pobierana jest op ata. 2. Z op at ustalonych w ß1 zwalnia sií Skarb PaÒstwa. ß3 Traci moc uchwa a Nr XX/200/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie op aty administracyjnej. ß4 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu. ß5 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i podlega og oszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeò w miejscach publicznych na terenie Gminy Pi a oraz na tablicy og oszeò w UrzÍdzie Miejskim w Pile, a takøe przez og oszenie w prasie lokalnej. * rozstrzygniície nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia r. stwierdzajπce niewaønoúê postanowienia ß1 ust. 1 uchwa y Nr XXIV/331/2001 Rady Miejskiej w Pile z r. w sprawie op aty administracyjnej. Przewodniczπcy Rady Miejskiej w Pile (ñ) Lech CabaÒski

5 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4371 ó Poz. 1411, UCHWA A Nr XXVII/180/2001 RADY GMINY BIA OåLIWIE z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zmiany Uchwa y Nr XXIV/158/2000 Rady Gminy w sprawie op aty administracyjnej, terminu p atnoúci oraz sposobu jej pobierania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.), art. 18 i 19 pkt 1 lit. C ustawy z r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pûün.zm.) oraz ß 1 pkt 4 lit. C Rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektûrych przepisûw ustawy o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 105, poz. 1115) uchwala sií, co nastípuje: ß1 W Uchwale Nr XXIV/158/2000 Rady Gminy Bia oúliwie z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie op aty administracyjnej, terminu p atnoúci oraz sposobu jej pobierania zmienionej Uchwa π Nr XXV/ /168/2000 Rady Gminy Bia oúliwie z dnia 28 grudnia 2000 r. 1. ß1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: ìza sporzπdzenie protoko u zawierajπcego ostatniπ wolí spadkodawcy oúwiadczonπ ustnie wobec Przewodniczπcego Zarzπdu lub Sekretarza Gminy op ata wynosi 35,00 z.î ß2 Wykonanie Uchwa y powierza sií Zarzπdowi Gminy. ß3 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od jej og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπca Rady Gminy (ñ) Halina Kowalska 1412 UCHWA A Nr 136/2001 RADY GMINY RZG W z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa y Nr 119/2000 z dnia r. RG RzgÛw w sprawie stawki podatku od posiadania psûw na 2001 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pûün.zm.) Rada Gminy uchwala, co nastípuje: ß1 1. W ß2 uchwa y Nr 119/2000 z dnia r. punkt 3 otrzymuje brzmienie: ìß2 pkt. 3. Inkasentem podatku od posiadania psûw sπ so tysiî. 2. W ß2 uchwa y Nr 119/2000 z dnia r. dodaje sií punkt 4 w brzmieniu: ìpkt. 4. Wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psûw wynosi 20% zainkasowanej kwotyî. ß2 Wykonanie zarzπdzenia powierza sií Zarzπdowi Gminy. ß3 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia jej w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπcy Rady Gminy (ñ) Eløbieta Woúkowiak

6 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4372 ó Poz UCHWA A Nr XXXIV/328/2001 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie nazw ulic w mieúcie Trzcianka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74, z pûün.zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co nastípuje: ß1 Na terenie miasta Trzcianki nadaje sií nazwy ulicom: 1) ul. Kazimierza Wielkiego, 2) ul. Boles awa Krzywoustego, 3) ul. Mieszka I, 4) ul. W adys awa okietka, 5) ul. DπbrÛwki, 6) Plac KrÛlowej Jadwigi, jak w za πczniku do uchwa y ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu Trzcianki. ß3 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Wiceprzewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Edward Koniuszy

7 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4373 ó Poz. 1413

8 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4374 ó Poz UCHWA A Nr XXXIV/333/2001 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie udostípniania nieruchomoúci komunalnych w celu umieszczania reklam Na podstawie art. 18 ust. 1, w zwiπzku z art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74, z pûün.zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co nastípuje: ß1 Uchwa a okreúla zasady udostípniania nieruchomoúci komunalnych w celu umieszczania reklam, warunki umieszczania oznaczenia siedziby przedsiíbiorcy oraz zasady pobierania i wysokoúê op at z tych tytu Ûw. ß2 Uøyte w uchwale okreúlenia oznaczajπ: 1. nieruchomoúci komunalne ñ nieruchomoúci stanowiπce gminny zasûb nieruchomoúci, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoúciami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), z wy πczeniem gruntûw w pasie drogowym, 2. reklama ñ obiekty budowlane oraz wszelkiego rodzaju urzπdzenia lub przedmioty s uøπce do prowadzenia dzia alnoúci reklamowej lub stanowiπce reklamí w asna lub osûb trzecich, 3. oznaczenie siedziby przedsiíbiorcy ñ informacje zawierajπce nazwí (firmí) lub imií i nazwisko przedsiíbiorcy oraz zwiíz e okreúlenie rodzaju prowadzonej dzia alnoúci gospodarczej. ß3 Nieruchomoúci komunalne mogπ, byê oddawane w dzierøawí w celu umieszczenia reklam lub uøyczane w celu umieszczenia oznaczenia siedziby przedsiíbiorcy. ß4 1. Umowy dzierøawy nieruchomoúci komunalnych w celu umieszczania reklam mogπ byê zawierane na okres do lat trzech w trybie bezprzetargowym. 2. Zawarcie umowy dzierøawy na okres d uøszy niø trzy lata nastπpiê moøe na zasadach okreúlonych odríbnπ uchwa π. W takim przypadku stawki czynszu okreúlone w ß7 stosuje sií odpowiednio. ß5 1. Zawarcie umowy dzierøawy nieruchomoúci komunalnej w celu umieszczenia reklamy nastπpiê moøe na wniosek zainteresowanego podmiotu. 2. W przypadku z oøenia wnioskûw dotyczπcych tej samej nieruchomoúci lub tej samej czíúci nieruchomoúci, pierwszeòstwo przys uguje wnioskowi odpowiadajπcemu warunkom okreúlonym w niniejszej uchwale, z oøonemu z datπ wczeúniejszπ bπdü wed ug numeru unikalnego nadawanego w Sekretariacie UrzÍdu Miejskiego. 3. Wnioskodawca, ktûry nie podpisa umowy w wyznaczonym przez wydzierøawiajπcego terminie traci pierwszeòstwo za- warcia umowy dzierøawy. W takim przypadku pierwszeòstwo przys uguje nastípnemu w kolejnoúci z oøonemu wnioskowi. ß6 1. Z wnioskodawcami zalegajπcymi z zap atπ czynszu dzierøawnego z tytu u umowy dzierøawy nieruchomoúci komunalnej oddanej w celu umieszczenia reklamy oraz z wnioskodawcami zobowiπzanymi do zap aty op aty za bezumowne korzystanie z nieruchomoúci komunalnych, umowy dzierøawy nieruchomoúci komunalnych w celu umieszczenia reklamy nie bídπ zawierane do daty zap aty tych naleønoúci lub przywrûcenia nieruchomoúci do stanu poprzedniego. 2. PrzywrÛcenie do stanu poprzedniego nie zwalnia d uønika z d ugu. ß7 1. Za oddanie w dzierøawí nieruchomoúci komunalnej w celu umieszczenia reklamy ustala sií stawki czynszu dzierøawnego w wysokoúci okreúlonej w za πczniku do uchwa y. 2. Za bezumowne korzystanie z nieruchomoúci komunalnej w celu umieszczenia reklamy pobiera sií op atí odpowiadajπcπ dziesiíciokrotnej wartoúci czynszu dzierøawnego naliczonego wed ug w aúciwej stawki czynszu. ß8 1. Nieruchomoúci komunalne mogπ byê uøyczane w celu umieszczenia oznaczenia siedziby przedsiíbiorcy, pod warunkiem: 1) umieszczenia tylko jednego oznaczenia w obríbie siedziby przedsiíbiorcy, 2) zawarcia w treúci oznaczenia wy πcznie danych okreúlonych w ß2 pkt 3, 3) ograniczenia powierzchni oznaczenia lub urzπdzenia, na ktûrym oznaczenie jest umieszczone do 0,3 m Umowa uøyczenia nieruchomoúci w celu, o ktûrym mowa w ust. 1, moøe byê zawarta co najwyøej na okres obowiπzywania umowy dzierøawy lokalu bídπcego siedzibπ przedsiíbiorcy. ß9 Zarzπd Miejski Trzcianki okreúli w drodze uchwa y szczegû owy tryb postípowania przy udostípnianiu nieruchomoúci komunalnych w celu umieszczenia reklam. ß10 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu Trzcianki. ß11 1. Traci moc Uchwa a Nr XXX/182/96 Radl Miejskiej w Trzciance z dnia 22 lutego 1996 roku w sprawie okreúlenia zasad umieszczania reklam i op at za dzierøawí miejsca pod rekla-

9 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4375 ó Poz. 1414, 1415 my na obiektach komunalnych Miasta i Gminy Trzcianka oraz op at za reklamy umieszczane w pasie drogowym. 2. Do spraw wszczítych przed wejúciem w øycie uchwa y stosuje sií przepisy dotychczasowe, jednak nie d uøej niø do dnia 30 wrzeúnia 2001 roku. ß12 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Wiceprzewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Edward Koniuszy Za πcznik do Uchwa y Nr XXXIV/333/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 marca 2001 r. OP ATY ZA WYDZIERØAWIANIE NIERUCHOMOåCI KOMUNALNYCH W CELU UMIESZCZANIA REKLAM 1. MiesiÍczne stawki op at za reklamy: 1) Tablice wolnostojπce i wiszπce, kasetony podúwietlane, neony, podúwietlane witryny reklamowe, s upy og oszeniowe ñ 10,00 z. za kaødy rozpoczíty 1,0 m 2 powierzchni reklamowej, 2) Markizy z elementami reklamowymi ñ 15,00 z, 3) Nietypowe noúniki reklamowe, malowid a úcienne, itp. ñ op ata negocjowana. 2. Do obliczania powierzchni o kszta cie nieregularnym (neony, litery, znaki, itp.) przyjmuje sií najmniejszπ powierzchnií prostokπta, w ktûrym mieúci sií napis lub znak. 3. W przypadku zawarcia umowy dzierøawy na okres krûtszy niø jeden miesiπc ustala sií dziennπ stawkí dzierøawy jako iloraz stawki miesiícznej przez 30 dni. 4. Stawki op at, o ktûrych mowa w ust. 1, podlegajπ podwyøszeniu z dniem 1 stycznia kaødego roku, liczπc od roku 2002, w stopniu odpowiadajπcym wskaünikowi wzrostu cen towarûw i us ug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwarta Ûw roku poprzedzajπcego podwyøszenie stawki do analogicznego okresu roku poprzedniego. PodstawÍ ustalenia wskaünika wzrostu cen towarûw i us ug konsumpcyjnych stanowi komunikat Prezesa GUS og oszony w Dzienniku UrzÍdowym Rzeczypospolitej Polskiej ìmonitor Polskiî. 5. Negocjacje, o ktûrych mowa w ust. 1 pkt 3 przeprowadza Komisja Negocjacyjna w sk adzie minimum 3-osobowym powo ana przez Zarzπd Miejski Trzcianki. 6. Okreúlone niniejszym za πcznikiem stawki op at powiíksza sií o wartoúê podatku VAT zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami. 7. Og oszenia umieszczane na s upach og oszeniowych stanowiπcych w asnoúê komunalna oraz na so eckich tablicach og oszeniowych sπ bezp atne UCHWA A Nr XXIV/161/01 RADY GMINY POWIDZ z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie op aty administracyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.) art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pûün.zm.) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pûün.zm.) Rada Gminy Powidz uchwala, co nastípuje: ß1 Wprowadza sií op atí administracyjnπ za dokonanie nastípujπcych czynnoúci urzídowych: 1) za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynkûw letniskowych w wysokoúci 100,00 z, 2) za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku budowy przy πczy wodociπgowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, o ile nie podlegajπ op acie skarbowej w wysokoúci 60,00 z, 3) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoúci 30,00 z, 4) za wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoúci 20,00 z. ß2 Ustalonπ op atí naleøy uiúciê w kasie w UrzÍdzie Gminy Powidz przed dokonaniem czynnoúci okreúlonych w ß1. ß3 Traci moc uchwa a Nr XXIII/917/97 Rady Gminy Powidz z dnia 30 wrzeúnia 1997 r. w sprawie op aty administracyjnej.

10 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4376 ó Poz. 1415, 1416 ß4 Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. ß5 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Gminy Powidz. ß6 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia jej og oszenia. Przewodniczπcy Rady Gminy (ñ) Jacek Kowalski 1416 Uchwa a Nr XXII/185/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwa y Nr XX/161/2000 Rady Miejskiej Dobrej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op aty administracyjnej za czynnoúci urzídowe nie podlegajπce przepisom ustawy o op acie skarbowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustíp 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pûün.zm.) oraz ß1 pkt 4 lit. c Rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia r. w sprawie wykonania niektûrych przepisûw ustawy o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 105, poz. 1115) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co nastípuje: ß1 W Uchwale Nr XX/161/2000 Rady Miejskiej Dobrej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op aty administracyjnej za czynnoúci urzídowe nie podlegajπce przepisom ustawy o op acie skarbowej wprowadza sií nastípujπce zmiany: w ß2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ì1. za sporzπdzenie protoko u zawierajπcego ostatniπ wolí spadkodawcy przez Sekretarza Dobrej lub Przewodniczπcego Zarzπdu Miejskiego w Dobrej: ñ ñ w siedzibie UrzÍdu Miejskiego w Dobrej ñ 30,00 z, poza siedzibπ UrzÍdu Miejskiego w Dobrej ñ 50,00 z ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu w Dobrej. ß3 Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. ß4 Uchwa a wchodzi w øycie z dniem og oszenia, z mocπ obowiπzujπcπ od dnia r. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Piotr Bernard Stencel

11 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4377 ó Poz UCHWA A Nr 199/01 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniajπca uchwa Í Nr 189/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego UrzÍdu Gminy i Miasta Jastrowie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z pûün.zm.) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co nastípuje: ß1 W Regulaminie Organizacyjnym UrzÍdu Gminy i Miasta Jastrowie stanowiπcym za πcznik do uchwa y Nr 189/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. wprowadza sií nastípujπce zmiany: 1. w ß3 dodaje sií ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu: ì3. Urzπd jest jednostkπ budøetowπ gminy. 4. Urzπd jest pracodawcπ dla zatrudnionych w nim pracownikûw. 5. Siedziba UrzÍdu znajduje sií w Jastrowiu ul. Øymierskiego 79î. 2. w ß8 ust. 1 wprowadza sií nastípujπce zmiany: 1) w pkt 2 po wyrazie ìorganizacyjnegoî dodaje sií ìi pe nomocnika ds. ochrony informacji niejawnychî. 2) skreúla sií pkt 4. 3) w pkt 1 po wyrazie ìfinansowegoî dodaje sií ìg Ûwny ksiígowy urzíduî. 3. w ß9 dodaje sií ust. 3 i 4 w brzmieniu: ì3. Kierownicy poszczegûlnych referatûw sπ bezpoúrednimi prze oøonymi podleg ych im pracownikûw i sprawujπ nadzûr nad nimi. 4. Urzπd stanowi aparat pomocniczy Rady Miejskiej, Zarzπdu i Burmistrzaî. 4. w ß10 w dziale I dodaje sií pkt 7 w brzmieniu: ì7. samodzielne stanowisko rewidenta ñ do zakresu jego dzia ania naleøy kontrola jednostek organizacyjnych gminyî 5. ß12 pkt 12 otrzymuje brzmienie: ì12. Organizowanie i podejmowanie niezbídnych dzia aò w celu ochrony informacji niejawnych i danych osobowychî. 6. w ß12 dodaje sií pkt 15, i 18 w brzmieniu: ì15. Przechowywanie akt i przekazywanie do archiwum UrzÍdu. 16. Wzajemne wspû dzia anie. 17. Podzia u referatûw na poszczegûlne stanowiska pracy dokonuje Burmistrz. 18. W szczegûlnie uzasadnionych przypadkach w UrzÍdzie mogπ byê tworzone inne komûrki organizacyjne.î 7. w ß13 dzia II dodaje sií pkt 19 i 20 w brzmieniu: ì19. NadzÛr nad ochronπ informacji niejawnych i danych osobowych. 20. Prowadzenie i udostípnianie zbioru przepisûw prawnychî. 8. w ß13 dodaje sií dzia VIII w brzmieniu: ìviii Do zadaò samodzielnego stanowiska rewidenta naleøy: 1) kontrola gminnych jednostek organizacyjnych 2) opracowanie regulaminu kontroli, ktûry powinien uwzglídniê cel i zasady kontroli oraz tryb postípowania z wynikami kontroli.î 9. dodaje sií ß16 w brzmieniu: ìczynnoúci biurowe i kancelaryjne reguluje instrukcja kancelaryjna dla organûw gmin i zwiπzkûw miídzy gminnych wprowadzona Rozporzπdzeniem Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 22 grudnia 1999 roku ñ Dz.U. Nr 112 poz. 1319î. 10.W za πczniku Nr 1 do regulaminu organizacyjnego UrzÍdu dodaje sií ß3 w brzmieniu: ìurzπd Stanu Cywilnego udziela úlubûw takøe w niedzielí, úwiíta i dni dodatkowo wolne od pracyî. ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu w Jastrowiu. ß3 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Jan Przybylski

12 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4378 ó Poz UCHWA A Nr XXVIII/186/2001 RADY GMINY BIA OåLIWIE z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oúrodka Kultury w Bia oúliwiu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pûün.zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paüdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia alnoúci kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z pûün.zm.) Rada Gminy Bia oúliwie uchwala, co nastípuje: ß1 Uchwala sií Statut Gminnego Oúrodka Kultury w Bia oúliwiu stanowiπcy za πcznik do niniejszej uchwa y. ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Gminy Bia oúliwie. ß3 Traci moc Uchwa a Nr VII/49/93 z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie zmiany Uchwa y o po πczeniu Gminnego Oúrodka Kultury w Bia oúliwiu oraz nadania Statutu Gminnemu Oúrodkowi Kultury w Bia oúliwiu zmieniona Uchwa π Nr XXXIII/184/97 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 1997 r. ß4 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od jej og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπca Rady Gminy (ñ) Halina Kowalska Za πcznik do Uchwa y Nr XXVIII/186/2001 Rady Gmin Bia oúliwie z dn r. STATUT GMINNEGO OåRODKA KULTURY W BIA OåLIWIU I. PRZEPISY OG LNE ß1 1. Gminny Oúrodek Kultury w Bialoúliwiu jest samorzπdowπ instytucjπ kultury prowadzπcπ dzia alnoúê w zakresie upowszechniania kultury. 2. Gminny Oúrodek Kultury w Bia oúliwiu dzia a na podstawie: 1. Uchwa y Nr 14/102/91 Rady Gminy w Bia oúliwiu z dnia 25 czerwca 1991 roku zmienionej Uchwa π Nr 79/93 Rady Gminy w Bia oúliwiu z dnia 19 marca 1993 roku. 2. Ustawy z dnia 25 paüdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzia alnoúci kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pûün.zm.). 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie, gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.). 4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z pûün.zm.). 5. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz z pûün.zm.). 6. Ustawy z dnia 29 wrzeúnia 1994 roku o rachunkowoúci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z pûün.zm.). ß2 1. Siedzibπ Gminnego Oúrodka Kultury jest miejscowoúê Bia oúliwie, a terenem jej dzia ania jest gmina Bia oúliwie: wieú Bia oúliwie i pozosta e wsie z terenu gminy. 2. W sk ad instytucji kultury wchodzi Biblioteka Publiczna Gminy Bia oúliwie. ß3 1. Organizatorem Gminnego Oúrodka Kultury jest gmina Bia oúliwie. 2. Gminny Oúrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowoúê prawnπ. 3. NadzÛr nad organizacjπ i funkcjonowaniem Gminnego Oúrodka Kultury sprawuje Zarzπd Gminy Bia oúliwie. II. CEL I PRZEDMIOT DZIA ANIA ß4 Gminny Oúrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie: wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, czytelnictwa. ß5 Do g Ûwnych kierunkûw dzia ania Gminnego Oúrodka Kultury naleøπ zadanie wynikajπce w szczegûlnoúci z potrzeby: 1. tworzenie warunkûw dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzπ, sztukπ i ksiπøkπ, 2. gromadzenia, opracowania materia Ûw bibliotecznych, ze szczegûlnym uwzglídnie1niem materia Ûw dotyczπcych w asnego terenu, 3. udostípnianie zbiorûw bibliotecznych na miejscu i do domu oraz prowadzenie wypoøyczeò miídzybibliotecznych ze szczegûlnym uwzglídnieniem potrzeb dzieci i m odzieøy oraz ludzi niepe nosprawnych, 4. prowadzenie dzia alnoúci bibliograficzno-informacyjnej, 5. wspû dzia anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami; placûwkami oúwiaty, w rozwijaniu potrzeb oúwiatowych i kulturalnych spo eczeòstwa.

13 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4379 ó Poz ß6 Gminny Oúrodek Kultury moøe organizowaê: 1. spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, 2. prowadziê dzia alnoúê edukacyjnπ ñ naukí jízykûw obcych, ogniska muzyczne, 3. organizowaê imprezy rozrywkowe, turystyczne, plenerowe, 4. úwiadczyê us ugi fotograficzne, plastyczne i inne, 5. prowadziê kû ka amatorskie: taneczne, plastyczne, teatralne, recytatorskie, sportowe i inne wed ug potrzeb, 6. realizowaê imprezy zlecone, okolicznoúciowe, obrzídowe, rodzinne, ß7 Gminny Oúrodek Kultury moøe prowadziê dzia alnoúê innπ niø kulturalnπ na zasadach zawierania umûw cywilno-prawnych tj. najmu, dzierøawy oraz prowadziê dzia alnoúê handlowπ w celu zwiíkszenia dochodûw w asnych. ß8 Przy Gminnym Oúrodku Kultury mogπ dzia aê zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami stowarzyszenia i fundacje. III. ZARZ DZENIA I ORGANIZACJA ß9 Gminnym Oúrodkiem Kultury kieruje, reprezentuje go na zewnπtrz oraz dzia a w jego imieniu Dyrektor. ß10 1. Dyrektora powo uje i odwo uje Zarzπd Gminy. 2. Prze oøonym Dyrektora jest WÛjt Gminy. ß11 1. Dyrektor jest odpowiedzialny przed organami gminy za prawid owe funkcjonowanie Oúrodka pod wzglídem merytorycznym, finansowym i odpowiedzialny jest materialnie za powierzone instytucji mienie gminy. 2. Na øπdanie organûw gminy Dyrektor przedk ada sprawozdanie i informacjí z dzia alnoúci instytucji kultury. ß12 1. Dyrektor instytucji kultury jest kierownikiem zak adu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracownikûw oraz dokonuje podzia u zadaò, okreúla szczegû owe zakresy czynnoúci. ß13 WielkoúÊ stanu zatrudnienia w Gminnym Oúrodku Kultury ustala jego Dyrektor w uzgodnieniu z Zarzπdem Gminy. ß14 Gminny Oúrodek Kultury wspû dzia a z Komisjami Rady Gminy oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Zarzπd Gminy lub WÛjta Gminy. ß15 OrganizacjÍ wewnítrznπ Gminnego Oúrodka Kultury okreúla regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasiígniíciu opinii gminy Bia oúliwie. IV. GOSPODARKA FINANSOWA ß16 1. Gminny Oúrodek Kultury prowadzi samodzielnπ gospodarkí w ramach posiadanych úrodkûw, kierujπc sií zasadami efektywnoúci ich wykorzystania. 2. Podstawπ gospodarki finansowej jest plan dzia alnoúci instytucji kultury samodzielnie sporzπdzony, z uwzglídnieniem wysokoúci rocznej dotacji z budøetu gminy przeznaczonej na dzia alnoúê, zatwierdzony przez Dyrektora. 3. Plan dzia alnoúci instytucji kultury zawiera w miarí potrzeb: plan us ug, plan przychodûw i kosztûw, plan remontûw i konserwacji úrodkûw trwa ych oraz plan inwestycji. 4. Obs ugí finansowa instytucji kultury prowadzi Urzπd Gminy Bia oúliwie. ß17 1. Przychodami instytucji kultury sπ: ñ wp ywy z prowadzonej dzia alnoúci, w tym ze sprzedaøy sk adnikûw majπtku ruchomego ñ z najmu i dzierøawy sk adnikûw majπtkowych ñ dotacje z budøetu gminy ñ úrodki otrzymane od osûb fizycznych i prawnych oraz z innych ürûde. 2. Gminny Oúrodek Kultury pokrywa koszty bieøπcej dzia alnoúci i zobowiπzania z uzyskiwanych przychodûw. 3. Instytucja kultury moøe prowadziê dzia alnoúê gospodarczπ na zasadach okreúlonych w odríbnych przypisach. DochÛd z dzia alnoúci gospodarczej przeznaczony jest na realizacjí zadaò statutowych. 4. Instytucja kultury moøe w granicach obowiπzujπcych przepisûw pobieraê op aty za us ugi, a wp ywy przeznaczaê na dzia alnoúê statutowπ. ß18 1. WartoúÊ majπtku instytucji kultury odzwierciedla fundusz, ktûry odpowiada wartoúci wydzielonego i nabytego mienia. 2. Fundusz zwiíksza. sií lub zmniejsza o kwotí zmian wartoúci majπtku instytucji kultury, bídπcych skutkiem: ñ aktualizacji wyceny úrodkûw trwa ych na podstawie odríbnych przypisûw ñ nieodp atnego przekazania, otrzymania úrodkûw trwa- ych, wartoúci niematerialnych i prawnych. 3. Fundusz instytucji kultury zwiíksza sií o: ñ amortyzacjí majπtku trwa ego, ñ dotacje budøetowe na finansowanie rozwoju instytucji kultury, ñ zysk pozostajπcy w dyspozycji instytucji kultury, ñ úrodki z innych ürûde. 4. Fundusz instytucji kultury zmniejsza sií o: ñ straty bilansowe, ñ umorzenie majπtku trwa ego, ñ finansowanie instytucji, ñ inne zmniejszenia. ß19 1. Gminny Oúrodek Kultury tworzy zak adowy fundusz úwiadczeò socjalnych na zasadach okreúlonych w odríbnych przypisach.

14 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4380 ó Poz. 1418, 1419, 1420 ß20 Zasady wynagradzania pracownikûw Gminnego Oúrodka Kultury oraz prowadzenia rachunkowoúci okreúlajπ odríbne przypisy. 2. Przekszta cenia, podzia u i likwidacji moøe dokonaê Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w odríbnych przepisach. V. POSTANOWIENIA KO COWE ß21 1. Wszelkie zmiany w statucie mogπ byê dokonane w trybie okreúlonym dla jego nadania. Przewodniczπca Rady Gminy (ñ) Halina Kowalska 1419 UCHWA A Nr XXXIII/307/01 RADY MIASTA CZARNK W z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa y Nr XXXI/244/97 Rady Miasta CzarnkÛw z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegû owych zasad utrzymania czystoúci i porzπdku na terenie miasta Czarnkowa Na podstawie art.4 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzeúnia 1996 r. o utrzymaniu czystoúci i porzπdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z pûün.zm.) Rada Miasta CzarnkÛw uchwala, co nastípuje: ß1. Zapis punktu V cytowanej wyøej uchwa y otrzymuje brzmienie: ìw aúciciele i zarzπdcy nieruchomoúci zobowiπzani sπ do przeprowadzania na bieøπco, lecz nie rzadziej niø jeden raz w roku deratyzacji. Termin przeprowadzenia obowiπzkowej deratyzacji Zarzπd Miasta podaje do wiadomoúci poprzez obwieszczenie.î ß2. Wykonanie niniejszej uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miasta CzarnkÛw. ß3. Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Przewodniczπcy Rady (ñ) Zdzis aw Chwarúcianek 1420 UCHWA A Nr XXVII/179/2001 RADY GMINY BIA OåLIWIE z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek op aty targowej oraz sposobu jej pobierania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.), art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pûün.zm.) oraz ß1 pkt 4 lit. a rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektûrych przepisûw ustawy o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 105, poz. 1115) uchwala sií, co nastípuje:

15 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4381 ó Poz. 1420, 1421 ß1 Ustala sií dziennπ stawkí op aty targowej od osûb fizycznych, osûb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie majπcych osobowoúci prawnej dokonujπcych sprzedaøy na targowiskach: 1. za sprzedaø ìbezpoúrednio z ríkiî ñ bez pojazdu op ata wynosi 6 z 2. za sprzedaø ze straganu lub sprzedaø towarûw na stanowisku op ata wynosi 15 z. ß2 1. Zarzπdza sií pobûr op aty targowej w drodze inkasa przez so tysûw poszczegûlnych wsi. 2. WysokoúÊ wynagrodzenia za inkaso wynosi 30% od zainkasowanej kwoty. ß3 Traci moc Uchwa a Nr XV/98/99 Rady Gminy w Bia oúliwiu z dnia r. w sprawie ustalenia dziennych stawek op aty targowej oraz sposobu jej pobierania. ß4 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Gminy. ß5 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπca Rady Gminy (ñ) Halina Kowalska 1421 UCHWA A Nr XXII/153/2001 RADY GMINY L DEK z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie: ustalenia wysokoúci oprocentowania przy sprzedaøy dzia ek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pûün.zm.) i art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pûün.zm.) i uchwa y Nr 19/112/2000 Rady Gminy w Lπdku z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaøy nieruchomoúci w trybie bezprzetargowym Rada Gminy Lπdek uchwala, co nastípuje: ß1 1. Ceny nieruchomoúci sprzedawanych w wykonaniu Uchwa y XIX/112/2000 r. rozk ada sií na raty, p atnych nie d uøej niø piíê lat od zawarcia umowy kupna-sprzedaøy. 2. P atnoúci w ratach oprocentowane bídπ stawkπ umownπ w wysokoúci 16% w skali rocznej. ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Gminy Lπdek. ß3 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπcy Rady Gminy (ñ) Marian Bart omiejczak

16 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4382 ó Poz. 1422, UCHWA A Nr XXXV/348/2001 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa y Nr VIII/74/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkû podstawowych prowadzonych przez gminí Trzcianka oraz granic ich obwodûw Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w zwiπzku z art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 roku o systemie oúwiaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co nastípuje: ß1 1. W punkcie II. 1. Szko a Podstawowa nr 2 im. W adys awa Broniewskiego z siedzibπ w Trzciance ul. Chopina 36 ñ granice obwodu ñ Trzcianka: dodaje sií ulice: 1) ul. DπbrÛwki, 2) plac KrÛlowej Jadwigi, 3) ul. Boles awa Krzywoustego, 4) ul. W adys awa okietka, 5) ul. Mieszka I, 6) ul. Kazimierza Wielkiego. 2. W punkcie III.1. Szko a Podstawowa Nr 3 im. Miko aja Kopernika z siedzibπ w Trzciance ul. Broniewskiego 3 ñ granice obwodu obowiπzujπce od 1 wrzeúnia 2000 r. ñ Trzcianka: dodaje sií ulice: 1) ul. Akacjowa, 2) ul. JarzÍbinowa, 3) ul. Jesionowa, 4) ul. Olchowa. ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu Trzcianki. ß3 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego, z mocπ od 1 wrzeúnia 2001 r. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) mgr W odzimierz IgnasiÒski 1423 UCHWA A Nr XXXV/350/2001 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa y Nr XXIX/285/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2000 r: w sprawie ustalenia stawek op aty targowej oraz sposobu jej pobierania na terenie gminy Trzcianka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 w zwiπzku z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pûün.zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co nastípuje: ß1 W ß1 uchwa y Nr XXIX/285/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2000 r. ust. 2 otrzymuje brzmienie: ì2. Osoby sprzedajπce na targowisku wy πcznie krajowe p ody rolne uiszczajπ dzienne stawki op aty targowej w okresie od: 1) 1 kwietnia do 31 paüdziernika kaødego roku w wysokoúci ñ 6, 60 z, 2) od 1 listopada do 31 marca kaødego roku w wysokoúci ñ 3, 30 z.î ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu Trzcianki. ß3 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) mgr W odzimierz IgnasiÒski

17 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4383 ó Poz. 1424, UCHWA A Nr XXVI/264/01 RADY MIEJSKIEJ W OBØENICY z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie okreúlenia bazowej stawki czynszu regulowanego za lokale tworzπce mieszkaniowy zasûb gminy obøenica Na podstawie art. 25 i art. 26a ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z pûün.zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.) uchwala sií, co nastípuje: ß1 Ustala sií stawkí bazowπ czynszu regulowanego na terenie gminy obøenica w wysokoúci 2,32 z. za 1 m 2 powierzchni uøytkowej lokalu mieszkalnego. ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Gminy, Dyrektorowi ZGKiM w obøenicy, Dyrektorowi GOOS w obøenicy i Dyrektorowi MG OKSiR w obøenicy. ß3 Zobowiπzuje sií Zarzπd Gminy obøenica do przed oøenia Radzie Miejskiej w terminie do 15 wrzeúnia 2001 r. projektu uchwa y w sprawie okreúlenia bazowej stawki czynszu regulowanego za lokale tworzπce mieszkaniowy zasûb gminy na rok ß4 Traci moc uchwa a Nr VIII/70/99 Rady Miejskiej w obøenicy z dnia 28 maja 1999 roku w sprawie stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. ß5 Uchwa a wchodzi w øycie z poczπtkiem miesiπca kalendarzowego po up ywie co najmniej miesiπca od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Jerzy Kempa 1425 UCHWA A Nr XXVI/265/01 RADY MIEJSKIEJ W OBØENICY z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia zrûønicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m 2 powierzchni uøytkowej lokalu mieszkalnego z uwzglídnieniem czynnikûw podwyøszajπcych lub obniøajπcych jego wartoúê uøytkowπ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 roku Nr 120, poz. 787 z pûün.zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.) uchwala sií, co nastípuje: ß1 Ustala sií procentowπ wartoúê oczynszowania lokali mieszkalnych w gminie obøenica w zaleønoúci od po oøenia, wyposaøenia w urzπdzenia techniczne i instalacje oraz stopnia zuøycia substancji mieszkaniowej. ß2 WysokoúÊ procentowπ czynszu od stawki bazowej przyjítej na dany okres okreúla za πcznik Nr 1 do niniejszej uchwa y. ß3 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Gminy obøenica, Dyrektorowi ZGKiM w obøenicy, Dyrektorowi GOOS w obøenicy i Dyrektorowi MG OKSiR w obøenicy. ß4 Traci moc uchwa a Nr VIII/70/99 Rady Miejskiej w obøenicy z dnia 28 maja 1999 roku w sprawie stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. ß5 Uchwa a wchodzi w øycie z poczπtkiem miesiπca kalendarzowego po up ywie co najmniej miesiπca od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Jerzy Kempa

18 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4384 ó Poz. 1425, 1426 Za πcznik nr 1 do uchwa y Nr XXVI/265/01 RM w obøenicy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 1. WYSOKOå PROCENTOWA CZYNSZU OD STAWKI BAZOWEJ Lp. Stan wyposażenia Położenie mieszkań w instalacje miasto wieś % od stawki bazowej 1. Gaz, co. łazienka, WC, inst. wod.-kan Co. łazienka, WC, inst. wod.-kan Gaz, łazienka, WC, inst. wod.-kan Gaz, WC, inst. wod.-kan Gaz, łazienka, inst. wod.-kan Łazienka, WC, inst. wod.-kan Gaz, inst. wod.-kan WC, inst. wod.-kan Łazienka, inst. wod.-kan Inst. wod.-kan Brak instalacji wod.-kan. gaz, co Dla mieszkaò zlokalizowanych w oficynach dopuszcza sií dodatkowe obniøenie o 10% stawki czynszu dla danego lokalu. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Jerzy Kempa 1426 UCHWA A Nr XXXVI/250/2001 RADY GMINY W STARYM MIEåCIE z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa y Nr XVI/143/99 w sprawie zarzπdzenia poboru niektûrych podatkûw i op at lokalnych w drodze inkasa, okreúlenia inkasentûw oraz wysokoúci wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 6 ust. 9, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z pûün.zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z pûün.zm.) oraz art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 wrzeúnia 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101 poz. 444 z pûüniejszymi zmianami) w zwiπzku z art. 9 i art. 27 ß2 i art. 28 ß4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z dnia 13 listopada 1997 r. Nr 137 poz. 926 z pûün.zm.) uchwala sií, co nastípuje: ß1 W uchwale Nr XVI/143/99 Rady Gminy w Starym Mieúcie z dnia 29 listopada 1999 roku wprowadza sií nastípujπcπ zmianí: 1. ß2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ìß2 pkt 4. Z tytu u terminowego wp acania podatkûw wymienionych w ß1 pkt 1-3 inkasentom przys uguje wynagrodzenie ktûre wynosi 2,9% kwoty pobranych podatkûw z kaødej raty oraz kwota sta a zgodnie z za πcznikiem nr 1 do uchwa yî. ß2 Wykonanie uchwa y powierzyê Zarzπdowi Gminy. ß3 Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. ß4 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

19 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 78 ó 4385 ó Poz. 1426, 1427 Za πcznik nr 1 do uchwa y Rady Gminy w Starym Mieúcie nrxxxvi/250/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Lp. SOŁTYS MIEJSCOWOŚĆ KWOTA UWAGI 1. Barczygłów Bicz Główiew Janowice Karsy Kazimierów Krągola I Krągola Wieś Lisiec Mały Lisiec Wielki Modła Królewska Rumin Stare Miasto Trójka Żdżary Żychlin 450 Razem UCHWA A Nr XXX/199/2001 RADY MIASTA S UPCY z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S upcy w rejonie ul. ul. Traugutta ñ RÛøa, w czíúci obejmujπcej nieruchomoúê nr geodezyjny 505 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz z 2001 r. Nr 14 poz. 1241) Rada Miasta S upcy uchwala, co nastípuje: ß1 1. Uchwala sií zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S upcy dla terenûw po oøonych w rejonie ul. ul. Traugutta ñ RÛøa, w czíúci obejmujπcej nieruchomoúê o nr geodezyjnym Przedmiotem planu sπ zmiany obowiπzujπcych aktualnie ustaleò miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenûw okreúlonych w ß6 niniejszej uchwa y. 3. GranicÍ obszaru objítego zmianπ planu przedstawiono na rysunku planu stanowiπcym za πcznik do uchwa y ñ patrz orientacja skala 1: Rysunek planu stanowiπcy za πcznik do uchwa y ñ patrz rysunek planu skala 1:500 jest integralnπ czíúciπ planu. ß2 NastÍpujπce oznaczenia liniowe w rysunku planu przedstawione w za πczniku nr 1 do uchwa y sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu: 1) granice obszaru objítego zmianπ planu. 2) linie rozgraniczajπce tereny o rûønym sposobie uøytkowania 3) linie podzia u wewnítrznego terenûw. 4) linie zabudowy ustalone jako nieprzekraczalne. 5) usytuowanie parkingûw dla klientûw. 6) usytuowanie zieleni izolacyjnej. ß3 Zakres ustaleò planu dotyczy przeznaczenia, sposobu uøytkowania i zasad zagospodarowania terenu. ß4 IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa y jest mowa o: 1) planie ñ naleøy przez to rozumieê ustalenia zmiany planu, o ktûrych mowa w ß1 uchwa y o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej,

Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN

Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1634 ñ nr XXXIV/317/2001 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66 DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66 TREå Poz.: SPRAWOZDANIA 1206 ñ sprawozdanie Zarzπdu Gminy i Miasta Nowy Tomyúl z wykonania budøetu gminy i miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 18 grudnia 2001 r. Nr 102 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY W SMÊTOWIE GRANICZNYM: 1966 Nr XX/130/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przekszta³cenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 96 Poznañ, dnia 24 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1926 nr XX/129/04 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 103 Poznañ, dnia 5 lipca 2004 r. TREŒÆ Poz.: ZARZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 2068 nr 79/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 157 Poznañ, dnia 6 listopada 2007 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 3425 nr XIII/79/2007 Rady Miasta Luboñ z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 69 Poznañ, dnia 5 maj 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1313 nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia bud etu

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIE Gdañsk, dnia 15 stycznia 2003 r. Nr 8 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY MIASTA HELU: 77 Nr XLI/295/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud etowego...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 października 2004 r. Nr 197 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 3100 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2008 r. Nr 263 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD POWIATÓW 2823 Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXII/329/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 14 marca 2001 r. Nr 6 ROZPORZĄDZENIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 14 marca 2001 r. Nr 6 ROZPORZĄDZENIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 marca 2001 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz. Str. ROZPORZĄDZENIA 119 Nr 5/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 81 Poznañ, dnia 16 maja 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1577 nr CV/1204/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 paÿdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2008 r. Nr 297 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 3335 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/184/08 z dnia 30 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY GMINY BOBOWO: 2014 Nr XIV/106/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 stycznia 2006 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁA RADY POWIATU: 1 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN 3441 nr XXXVII/371/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo