PROTOKÓ Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w I owej z dnia 14 grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓ Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w I owej z dnia 14 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 1 PROTOKÓ Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w Iowej z dnia 14 grudnia 2010 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iowej, przy ul. agaskiej 15 Pan Przewodniczcy Rady na podstawie listy obecnoci stwierdzi prawomocno obrad ( na 15 radnych w sesji uczestniczyo 14 radnych) i otworzy obrady II sesji Rady Miejskiej w Iowej. 1) Brzezicki Józef 2) Burnat Krystyna 3) Czarnota Zdzisaw 4) Goc Robert 5) Janczyk Pawe 6) Kimla Renata 7) Konopa Halina 8) Laskowski Mieczysaw 9) Przynoga Franciszek 10) Sawicki Marek 11) Smaga Anatol 12) Stanisawski Mikoaj 13) Wdowiak Mirosaw 14) nowska Maria Rodak Jerzy nieobecny usprawiedliwiony W zwizku z obecnoci wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s prawomocne. Ponadto w sesji uczestniczyy osoby zaproszone: 1) Adam Gliniak Burmistrz Iowej 2) Zdzisaw Filipiak Przewodniczcy Miejskiej Komisji Wyborczej 3) Roman Andzel Sekretarz Gminy 4) Agata Matusiak-Wojnicz Radca Prawny UM 5) Magorzata Kondraciuk Kierownik Referatu Organizacyjnego UM 6) Maria arska Dyrektor GCKiS 7) Ewa Sowa Penomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziaania Uzalenieniom 8) Piotr Kowalski Kierownik Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iowej 9) Ks Marian Kapa Proboszcz Parafii Pw NSPJ w Iowej 10) Franciszek Paczkowski Sotys wsi Czerna 11) Maciej Beszterda sotys wsi aganiec 12) Iwona Kaniewska Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Iowej 13) Boena Pastuszyn p.o. Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iowej 14) Elbieta Kinal Kierownik Orodka Pomocy Spoecznej w Iowej Pan Przewodniczcy Rady Miejskiej poprosi Pana Zdzisawa Filipiaka, Przewodniczcego Miejskiej Komisji Wyborczej w Iowej o wrczenie zawiadczenia o wyborze Burmistrzowi Iowej. Nastpnie przystpiono do zenia lubowania przez nowo wybranego Burmistrza Iowej. Poniewa objcie obowizków przez Burmistrza nastpuje z chwil zenia wobec Rady lubowania, Pan Przewodniczcy Rady Miejskiej poprosi Pana Burmistrza o powstanie i zenie lubowania poprzez powtarzanie roty o nastpujcej treci: lubowanie moe by zone z dodaniem zdania: Tak mi dopomó Bóg ) Obejmujc urzd Burmistrza Iowej, uroczycie lubuj, e dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urzd sprawowa b tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkaców gminy.

2 2 Po zeniu lubowania Pan Przewodniczcy Rady Miejskiej przedstawi nastpujcy porzdek obrad: 1. Przedstawienie sprawozdania z dzia w okresie midzy sesjami przez: - Burmistrza Iowej, - Przewodniczcych komisji staych Rady Miejskiej w Iowej, 2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 3. Przyjcie uchwa w sprawie: 1) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iowej referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego 2) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych dla gminy Iowa na 2011 rok referuje Penomocnik ds. Przeciwdziaania Uzalenieniom 3) wysokoci opat za usugi komunalne o charakterze uytecznoci publicznej referuje Sekretarz Gminy 4) okrelenia górnych stawek opat za usugi usuwania odpadów z nieruchomoci referuje Sekretarz Gminy 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 5. Przyjcie protokou z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 7. Zakoczenie II sesji Rady Miejskiej w Iowej. Porzdek obrad zosta przyjty bez uwag. PRZEBIEG OBRAD Ad. II pkt 1 Pan Adam Gliniak Burmistrz Iowej przedstawi sprawozdanie z podjtych dzia midzy sesjami: podpisaem aneks z firm Margot Inwestycje Sp. z o.o. z Warszawy na budow kompleksu sportowego w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Piaskowej w Iowej z terminem realizacji umowy do dnia 31 maja 2011 r., ogosiem trzy otwarte konkursy na realizacj zada publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 r. w Iowej, Czernej i Koninie ag. Termin skadania ofert upywa w dniu 05 stycznia 2011r., dnia 13 grudnia br. zem stosowne wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Województwa Lubuskiego o uruchomienie dotacji celowej zgodnie z podpisanymi wczeniej umowami. Koszt dotacji po ,0 z., podpisaem umow na nadzór autorski dla zadania Uzbrojenie strefy aktywnoci gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iowa- etap 2, podpisaem umow na wykonanie rozgazie sieci wodocigowej w Jankowej agaskiej zadanie w trakcie realizacji, nadzorowaem i odebraem zadanie polegajce na przebudowie ul. Hutniczej, Okrzei, Zauek Rybacki, odebraem cz zadania polegajcego na wykonaniu przebudowy ul. Kocielnej warunki pogodowe nie pozwalaj na zakoczenie prac budowlanych.(warto zakoczonych prac ok ,00 z brutto), opracowaem i zem trzy wnioski o przyznanie pomocy w ramach dziaania wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi dla zadania budowa kadki przy ul. Mskiej, wykonanie placów zabaw i czyszczenia stawów w Borowym, wydaem 6 decyzji o warunkach zabudowy, Zostay wykonane i odebrane projekty na przebudow Pl. Wolnoci etap I i II,

3 uzgodniono projekt instalacji owietleniowej dla przebudowy ul. agaskiej, wydano 7 decyzji zezwalajcych na wycink drzew, wydano 1 decyzj o rodowiskowych uwarunkowa dla inwestycji polegajcych na: Skupie zomu, stalowego i metali kolorowych, makulatury, folii na dziace o numerze ewidencyjnym 234 w Iowej przy ul agaskiej, postanowieniem zaopiniowano pozytywnie wniosek sko Krakowskiej Kompani Górnictwa Metali Sp. z o.o. w Libertowie o udzielenie koncesji na poszukiwanie za rud miedziowo-polimetalicznych na terenie Gminy Iowa w rejonie poszukiwawczym w Iowej i Bolesawcu, poonego na terenie gmin: Iowa, Wymiarki i aga w powiecie agaskim i gminy ary w powiecie arskim, w województwie lubuskim oraz na terenie miasta Bolesawiec i gminy: Bolesawiec i Osiecznica, w powiecie bolesawieckim i gminy gliniec w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolnoskim, wydano 5 zawiadczenia o przeznaczeniu dziaki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Iowa, wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, NIERUCHOMOCI w dniu 26 listopada ze skutkiem pozytywnym odby si przetarg ustny nieograniczony na sprzeda dziaki nr 619/4 w Iowej przy ul. Róanej (pow m 2 ). Przy cenie wywoawczej ,- z osignito cen ,- z, zlecono wycen dziaki nr 619/5 w Iowej przy ul. Róanej (ostatniej z dziewiciu dziaek poonych w tym kompleksie) w celu wyznaczenia jej do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na dzie 23 grudnia ogosiem II przetargi ustne na sprzeda nieruchomoci nie zabudowanych ozn. dziakami nr 78/2 i 80/6 w Iowej przy ul. aków, wyznaczyem do sprzeday podejmujc zarzdzenie nieruchomo zabudowan dawn kotowni osiedlow. Po upywie ustawowego terminu zostanie ogoszony przetarg ustny nieograniczony, odmówiem sprzeday pomieszczenia gospodarczego poonego przy budynku mieszkalnym ul. Kociuszki 1 w Iowej, odmówiem wyznaczenia do sprzeday dziaki nr 787/15 poonej w Iowej przy ul. Kocielnej, podpisaem aneks do umowy z PZW Zielona Góra na dzieraw zbiornika wodnego w Klikowie, wyznaczyem do dzierawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne dziaki w Iowej nr 436 oraz nr 694/10, w drodze przetargu wyznaczyem do najmu grunt przeznaczony pod budow garay na osiedlu mieszkaniowym Czyówek. DROGI w zwizku z planowan budow (modernizacj) zatoki autobusowej w Jankowej agaskiej przy drodze powiatowej, wystpiem do Starostwa Powiatowego w aganiu z wnioskiem o wykonanie w jej rejonie przejcia dla pieszych, wystpiem do Zarzdu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z wnioskiem o napraw zapadnitej nawierzchni w cigu drogi wojewódzkiej nr 300 w m. Borowe, uzgodniem pozytywnie lini komunikacyjn - przewozy regularne osób na linii komunikacyjnej : ary D.A. Iowa Lipna, Sklep w zwizku z wnioskiem Przedsibiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w arach, uzgodniem pozytywnie budow przyczy telekomunikacyjnych do: budynku nr 3 w Iowej przy ul. Piaskowej w pasie drogowym dróg ul. Hutnicza/ul. Piaskowa oraz do dziaki stanowicej wasno INTRA S.A. poonej przy autostradzie, 3

4 zamówiem oznakowanie dla planowanych do zamontowania progów zwalniajcych przy ul. Piaskowej oraz oznakowania (zakaz zatrzymywania si) planowych do zamontowania przy ul. eromskiego oraz ul. Batorego, zlecono wykonanie wywiezienie zalegajcego na drogach niegu z terenu miasta Iowa z ulic Mickiewicza, Kociuszki i Placu Wolnoci oraz z ulicy Batorego, wydano 3 zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wydano 11 zawiadcze o zmianie wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wydano 3 zawiadczenia o zawieszeniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej, wydano 1 zawiadczenie o wznowieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej, wydano 10 zawiadcze potwierdzajcych dane z ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wydano 2 decyzje o zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej, wydano decyzj o wyganiciu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) w sklepie spoywczo - przemysowym z powodu likwidacji punktu sprzeday napojów alkoholowych w miejscowoci Szczepanów na dziace nr 168, wydano 3 zezwolenia (do 4,5% zawartoci alkoholu oraz na piwo, powyej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjtkiem piwa) i powyej 18% alkoholu) na sprzeda napojów alkoholowych w punkcie sprzeday detalicznej Bar Iowa ul. Borowska 8, wszczto postpowanie o wydanie 3 zezwole na sprzeda napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) w sklepie spoywczo przemysowym miejscowoci Szczepanów na dziace nr 168 przydzielono lokal mieszkalny w m. Jankowa agaska, Iowa w budynku nr 45B. Przewodniczcy Komisji staych Rady Miejskiej zyli sprawozdania z pracy Komisji za okres midzysesyjny. 2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. Nie zostay zgoszone. Ad. II pkt 3 Przyjcie uchwa w sprawie: Przewodniczcy Rady Miejskiej przed przystpieniem do omawiania projektów uchwa zapozna radnych z protokoem z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwa z radami dziaalnoci poytku publicznego, organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie. Do projektów uchwa nie wpyny adne uwagi. 1) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iowej Pani Magorzata Kondraciuk Kierownik Referatu Organizacyjnego omówia projekt uchway. Poinformowaa, e zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz z pón. zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458) do wycznej wciwoci rady gminy naley ustalenie wynagrodzenia burmistrza. Szczegóowe zasady wynagradzania pracowników samorzdowych zostay okrelone w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzdowych (Dz.U.Nr 50, poz. 398 z pón.zm.). Zgodnie z: - Tabel I zacznika nr 3 do tego rozporzdzenia, burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkaców moe otrzyma: a) wynagrodzenie zasadnicze od 4.200z do 5.900z: b) dodatek funkcyjny do 1.900,00z. 4

5 - 6 w/w rozporzdzenia - dodatek specjalny dla burmistrza, przysuguje w kwocie wynoszcej co najmniej 20 % i nieprzekraczajcej 40 % cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Za dotychczasowy sta pracy przysuguje burmistrzowi take dodatek za wieloletni prac w wysokoci wynoszcej do 20% miesicznego wynagrodzenia zasadniczego. Ustawa o pracownikach samorzdowych i wspomniane rozporzdzenie przyznaje równie burmistrzowi prawo np. do nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, itp. Nie ma jednak prawa do innych nagród z wyjtkiem nagrody jubileuszowej. Pan Franciszek Przynoga Radny Wyjani, e zaproponowana zmiana wynagrodzenia podyktowana jest tym, e dotychczasowe zarobki Burmistrza s bardzo wysokie wedug opinii mieszkaców i Komitetu Wyborczego Aleksandra Janusa. Proponowane wynagrodzenie bdzie gosowane przez radnych, to jest tylko propozycja komisji. Poinformowa równie, e jeeli wspópraca Burmistrza z Rad bdzie dobra lub bardzo dobra, zarobki b mogy by podniesione. Pan Mirosaw Wdowiak Radny Poniewa pan radny wspomnia, e zarobki s za wysokie, poprosi o przyblienie wedug jakich kryteriów tak ocenia, czy to jest pana radnego zdanie, czy wyborców. Pan Franciszek Przynoga to jest zdanie wyborców, wyraone poprzez rozmowy z wyborcami przed wyborami. Pan Mirosaw Wdowiak nie syszaem, eby Komitet Wyborczy pana Aleksandra Janusa zgasza taki postulat wyborców w trakcie kampanii wyborczej. Byem równie na spotkaniu wyborczym pana Janusa i nie usyszaem deklaracji takiej, e w przypadku wybrania na stanowisko Burmistrza, Komitet bdzie za obnieniem zarobków. Pan Franciszek Przynoga ale ja powiedziaem, e wyborcy tzn. mieszkacy Iowej, a nie Komitet Wyborczy. Pan Mirosaw Wdowiak gdyby Burmistrzem zosta pan Aleksander Janus, czy równie zgosilibycie pastwo taki postulat. Pan Franciszek Przynoga trudno w tej chwili powiedzie, bo nie zosta wybrany. Pan Mirosaw Wdowiak w poprzedniej kadencji zostay przyjte zarobki Burmistrza ustpujcego i Rada w to nie wchodzia. W trakcie trwania kadencji ocenialimy wspóprac, kompetencje i skuteczno w dziaaniu Burmistrza. Natomiast tutaj z góry pastwo jakby zaylicie albo negatywn ocen pracy Burmistrza, jeeli tak to prosz to szczerze powiedzie, albo co co zabrzmiao jak szanta: jeeli bdzie dobrze to si zastanowimy. Czy to nie jest forma odwetu za to, e rozstrzygnicie na stanowisku Burmistrza jest takie a nie inne. Pan Franciszek Przynoga nie absolutnie, nie ma co gdyba nad czym co by byo a nie ma. Pan Mirosaw Wdowiak prosz o powtórzenie uzasadnienia komisji rewizyjnej. Pan Robert Goc odczyta fragment z protokou komisji rewizyjnej: przewodniczcy komisji wyjani, e powysze kwoty zaproponowano ze wzgldu na oszczdnoci. Pan Mirosaw Wdowiak w takim razie bc konsekwentnym, czy komisja równie zaproponuje zmniejszenie diet radnych w tym samym celu, bo jeeli mamy oszczdza to Rada take powinna si do tego przy np. poprzez obnienie diet radnych o poow. Pan Józef Brzezicki Rada w najbliszej przyszci te tym si zajmie. Pan Marek Sawicki jeeli szukamy oszczdnoci, to pytam si w jakim celu jeden z pastwa przesiaduje w dwóch komisjach, gdzie te same sprawy s omawiane. Kóci si to jedno z drugim. Chciabym jeszcze doda, e Burmistrza ocenili mieszkacy, wybierajc Go na to stanowisko, tak jak nas wybierajc na radnych. Nie chodzio im zapewne, eby postawi nas w jakim konflikcie i obcinanie pensji przez radnych, którzy tak naprawd zaczynaj prac i jeszcze nie mieli okazji si wykaza, Burmistrzowi który by i zosta ponownie wybrany w wyborach powszechnych jest z pastwa strony hipokryzj. Istotnym jest to, e nie ma tutaj mowy o adnej podwyce, propozycja dotyczy utrzymania pensji na dotychczasowym poziomie. Podsumowujc dodam, e w ten sposób si nie zarzdza ludmi i nie buduje zaufania. Pan Anatol Smaga mam pytanie, czy pan jako pracodawca daby zaraz na wstpie wynagrodzenie z górnej póki, czy najpierw sprawdziby pan, czy pracownik nadaje si na to stanowisko. 5

6 Pan Marek Sawicki ja wnie jestem kierownikiem zakadu i podejmuj decyzje równie w tych sprawach. W tym wzgldzie chyba si pan pomyli, bo to pan jako radny ma si wykaza, a Burmistrz zosta wybrany w wyborach. Pan Mirosaw Wdowiak argument pana wiceprzewodniczcego Smagi jest cakowicie chybiony, bo wspomnia pan o nowym pracowniku, który jeszcze si nie sprawdzi i nie wiadomo ile mu da pensji, natomiast Burmistrz jest kolejn kadencj i on jest oceniany przez wyborców na podstawie tego co robi w poprzedniej kadencji, jego kompetencji, jego skutecznoci. Pan Franciszek Przynoga mam pytanie do pana Wdowiaka jak wytumaczy wynagrodzenie Burmistrza ar obnione o zotych. Mirosaw Wdowiak odpowiadajc na tej samej zasadzie prosz o wytumaczenie podwyki Burmistrzowi Lubska o zotych. Poza tym Burmistrzem ar o ile pan wie zosta pan Maciuszonek, który jest pierwsz kadencj i trudno jeszcze o nim cokolwiek powiedzie. Tu natomiast powtarzam to co mówiem wczeniej, pana Burmistrza ocenili wyborcy i nie jest to nowa osoba, po której nie wiadomo co si spodziewa. Dopiero rozpoczyna si nasza kadencja, cztery lata przed nami, duo naprawd trudnych spraw, wszyscy lubowalimy, e bdziemy robi wszystko, aby te problemy mieszkaców gminy rozwizywa najlepiej jak potrafimy. My, e moe nam si to uda, ale w dobrej atmosferze, bez czynienia sobie wzajemnych zliwoci i bez podejrze, które nikomu i niczemu nie s. Apeluj o rozsdek i rozwag. Pan Przewodniczcy Rady podda pod gosowanie wniosek komisji budetu o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego w wysokoci 4.700,00 zotych. W gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. za przyjciem wniosku gosowao 7 radnych przeciw 5 (K. Burnat, M. Sawicki, M. nowska, M. Wdowiak, M. Stanisawski) wstrzymujcych si 2 (Z. Czarnota, J. Brzezicki) Wniosek zosta przyjty. osowanie drugiego wniosku komisji budetu o ustalenie dodatku funkcyjnego w wysokoci 1.400,00 zotych. W gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. za przyjciem wniosku gosowao 7 radnych przeciw 5 (K. Burnat, M. Sawicki, M. nowska, M. Wdowiak, M. Stanisawski) wstrzymujcych si 2 (Z. Czarnota, J. Brzezicki) Wniosek zosta przyjty. osowanie uchway: W gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. za przyjciem uchway gosowao 7 radnych przeciw 5 (K. Burnat, M. Sawicki, M. nowska, M. Wdowiak, M. Stanisawski) wstrzymujcych si 2 (Z. Czarnota, J. Brzezicki) 6 2) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych dla gminy Iowa na 2011 rok Pani Ewa Sowa Penomocnik ds. Przeciwdziaania Uzalenieniom omówia projekt uchway. Wyjania, e w przyjtej przez Rad Miejsk w Iowej uchwale Nr 372/5/XLII/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych dla gminy Iowa na 2011 rok, w zaczniku nr 1 (Ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.) ujawniono dwie oczywiste omyki polegajce na: - niezsumowaniu wydatków zwizanych z pokryciem kosztów umowy zlecenia z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej w Czyówku (miejscowo Czyówek zostanie objta programem dziaalnoci wietlic socjoterapeutycznych od 1 stycznia 2011 roku),

7 - wyodrbnieniu grupy wydatków na zakup materiaów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (od 1 stycznia 2011 roku nie wystpuje ju w klasyfikacji budetowej takie wyodrbnienie) W zwizku z ujawnionymi omykami, w projekcie niniejszej uchway zamieszczono nowe brzmienie zacznika w brzmieniu prawidowym, po odpowiednich korektach. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia a jej zapisy b obowizywa od pocztku 2011 roku. czna kwota ujta w preliminarzu, cznie z wydatkami na dziaania zwizane z przeciwdziaaniem narkomanii, równa jest planowanym wpywom z opat za sprzeda napojów alkoholowych w 2011 roku. osowanie uchway: w gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. Uchwaa zostaa podjta jednognie. 3) wysokoci opat za usugi komunalne o charakterze uytecznoci publicznej Pan Roman Andzel Sekretarz Gminy omówi projekt uchway. Zapozna z kalkulacj cen za przyjcie odpadów na wysypisko w Czyówku przedstawion przez Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iowej. osowanie uchway: w gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. Uchwaa zostaa podjta jednognie. 4) okrelenia górnych stawek opat za usugi usuwania odpadów z nieruchomoci Pan Roman Andzel Sekretarz Gminy omówi projekt uchway. Przedstawi kalkulacje górnych stawek opat brutto ponoszonych przez wcicieli nieruchomoci za usugi odbierania odpadów komunalnych oraz opróniania zbiorników bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. osowanie uchway: w gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. Uchwaa zostaa podjta jednognie. Ad. II pkt 4 Odpowiedzi na interpelacje radnych Interpelacje nie zostay zgoszone. Pan Józef Brzezicki - Przewodniczcy Rady Miejskiej odczyta pismo Klubu Radnych Rady Miejskiej w Iowej Nasza Gmina informujce, e grupa radnych wyraa wol utworzenia klubu radnych pod nazw Nasza Gmina oraz, e klub desygnuje swojego przedstawiciela w osobie pana Marka Sawickiego do pracy w komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Iowej. Ad. II pkt 5 Przyjcie protokou z poprzedniej sesji Rady Miejskiej za przyjciem protokou gosowao 14 radnych przeciw 0 wstrzymujcych si 0 Ad. II pkt 6 Wobec wyczerpania si porzdku obrad Pan Józef Brzezicki - Przewodniczcy Rady Miejskiej zamkn obrady II sesji Rady Miejskiej w Iowej. Na tym protokó zakoczono. Protokó zawiera 7 stron, ponumerowanych od 1 do 7. Sesja trwaa nieprzerwanie od godz do godz Protokoowaa: Maria Sokoowska 7

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy:

W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy: Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 4 maja do 19 czerwca 2006 roku W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL. Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL. Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Nr I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Działajc na podstawie 7 pkt. 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta miasta O!wi"cim

Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta miasta O!wicim Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta miasta O!wi"cim Przeprowadzony przez Stowarzyszenie Szansa Autorka raportu: Teresa Bebak Raport Monitoring finansowania kampanii wyborczej

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r- godz. 14.00

Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r- godz. 14.00 Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r- godz. 14.00 Ad.1. Przewodniczca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami Otwieram obrady IX Sesji Rady Gminy Cisek otworzyła obrady

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r.

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego IV kadencji została zwołana

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo