PROTOKÓ Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w I owej z dnia 14 grudnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓ Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w I owej z dnia 14 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 1 PROTOKÓ Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w Iowej z dnia 14 grudnia 2010 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iowej, przy ul. agaskiej 15 Pan Przewodniczcy Rady na podstawie listy obecnoci stwierdzi prawomocno obrad ( na 15 radnych w sesji uczestniczyo 14 radnych) i otworzy obrady II sesji Rady Miejskiej w Iowej. 1) Brzezicki Józef 2) Burnat Krystyna 3) Czarnota Zdzisaw 4) Goc Robert 5) Janczyk Pawe 6) Kimla Renata 7) Konopa Halina 8) Laskowski Mieczysaw 9) Przynoga Franciszek 10) Sawicki Marek 11) Smaga Anatol 12) Stanisawski Mikoaj 13) Wdowiak Mirosaw 14) nowska Maria Rodak Jerzy nieobecny usprawiedliwiony W zwizku z obecnoci wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s prawomocne. Ponadto w sesji uczestniczyy osoby zaproszone: 1) Adam Gliniak Burmistrz Iowej 2) Zdzisaw Filipiak Przewodniczcy Miejskiej Komisji Wyborczej 3) Roman Andzel Sekretarz Gminy 4) Agata Matusiak-Wojnicz Radca Prawny UM 5) Magorzata Kondraciuk Kierownik Referatu Organizacyjnego UM 6) Maria arska Dyrektor GCKiS 7) Ewa Sowa Penomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziaania Uzalenieniom 8) Piotr Kowalski Kierownik Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iowej 9) Ks Marian Kapa Proboszcz Parafii Pw NSPJ w Iowej 10) Franciszek Paczkowski Sotys wsi Czerna 11) Maciej Beszterda sotys wsi aganiec 12) Iwona Kaniewska Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Iowej 13) Boena Pastuszyn p.o. Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iowej 14) Elbieta Kinal Kierownik Orodka Pomocy Spoecznej w Iowej Pan Przewodniczcy Rady Miejskiej poprosi Pana Zdzisawa Filipiaka, Przewodniczcego Miejskiej Komisji Wyborczej w Iowej o wrczenie zawiadczenia o wyborze Burmistrzowi Iowej. Nastpnie przystpiono do zenia lubowania przez nowo wybranego Burmistrza Iowej. Poniewa objcie obowizków przez Burmistrza nastpuje z chwil zenia wobec Rady lubowania, Pan Przewodniczcy Rady Miejskiej poprosi Pana Burmistrza o powstanie i zenie lubowania poprzez powtarzanie roty o nastpujcej treci: lubowanie moe by zone z dodaniem zdania: Tak mi dopomó Bóg ) Obejmujc urzd Burmistrza Iowej, uroczycie lubuj, e dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urzd sprawowa b tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkaców gminy.

2 2 Po zeniu lubowania Pan Przewodniczcy Rady Miejskiej przedstawi nastpujcy porzdek obrad: 1. Przedstawienie sprawozdania z dzia w okresie midzy sesjami przez: - Burmistrza Iowej, - Przewodniczcych komisji staych Rady Miejskiej w Iowej, 2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 3. Przyjcie uchwa w sprawie: 1) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iowej referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego 2) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych dla gminy Iowa na 2011 rok referuje Penomocnik ds. Przeciwdziaania Uzalenieniom 3) wysokoci opat za usugi komunalne o charakterze uytecznoci publicznej referuje Sekretarz Gminy 4) okrelenia górnych stawek opat za usugi usuwania odpadów z nieruchomoci referuje Sekretarz Gminy 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 5. Przyjcie protokou z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 7. Zakoczenie II sesji Rady Miejskiej w Iowej. Porzdek obrad zosta przyjty bez uwag. PRZEBIEG OBRAD Ad. II pkt 1 Pan Adam Gliniak Burmistrz Iowej przedstawi sprawozdanie z podjtych dzia midzy sesjami: podpisaem aneks z firm Margot Inwestycje Sp. z o.o. z Warszawy na budow kompleksu sportowego w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Piaskowej w Iowej z terminem realizacji umowy do dnia 31 maja 2011 r., ogosiem trzy otwarte konkursy na realizacj zada publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 r. w Iowej, Czernej i Koninie ag. Termin skadania ofert upywa w dniu 05 stycznia 2011r., dnia 13 grudnia br. zem stosowne wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Województwa Lubuskiego o uruchomienie dotacji celowej zgodnie z podpisanymi wczeniej umowami. Koszt dotacji po ,0 z., podpisaem umow na nadzór autorski dla zadania Uzbrojenie strefy aktywnoci gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iowa- etap 2, podpisaem umow na wykonanie rozgazie sieci wodocigowej w Jankowej agaskiej zadanie w trakcie realizacji, nadzorowaem i odebraem zadanie polegajce na przebudowie ul. Hutniczej, Okrzei, Zauek Rybacki, odebraem cz zadania polegajcego na wykonaniu przebudowy ul. Kocielnej warunki pogodowe nie pozwalaj na zakoczenie prac budowlanych.(warto zakoczonych prac ok ,00 z brutto), opracowaem i zem trzy wnioski o przyznanie pomocy w ramach dziaania wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi dla zadania budowa kadki przy ul. Mskiej, wykonanie placów zabaw i czyszczenia stawów w Borowym, wydaem 6 decyzji o warunkach zabudowy, Zostay wykonane i odebrane projekty na przebudow Pl. Wolnoci etap I i II,

3 uzgodniono projekt instalacji owietleniowej dla przebudowy ul. agaskiej, wydano 7 decyzji zezwalajcych na wycink drzew, wydano 1 decyzj o rodowiskowych uwarunkowa dla inwestycji polegajcych na: Skupie zomu, stalowego i metali kolorowych, makulatury, folii na dziace o numerze ewidencyjnym 234 w Iowej przy ul agaskiej, postanowieniem zaopiniowano pozytywnie wniosek sko Krakowskiej Kompani Górnictwa Metali Sp. z o.o. w Libertowie o udzielenie koncesji na poszukiwanie za rud miedziowo-polimetalicznych na terenie Gminy Iowa w rejonie poszukiwawczym w Iowej i Bolesawcu, poonego na terenie gmin: Iowa, Wymiarki i aga w powiecie agaskim i gminy ary w powiecie arskim, w województwie lubuskim oraz na terenie miasta Bolesawiec i gminy: Bolesawiec i Osiecznica, w powiecie bolesawieckim i gminy gliniec w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolnoskim, wydano 5 zawiadczenia o przeznaczeniu dziaki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Iowa, wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, NIERUCHOMOCI w dniu 26 listopada ze skutkiem pozytywnym odby si przetarg ustny nieograniczony na sprzeda dziaki nr 619/4 w Iowej przy ul. Róanej (pow m 2 ). Przy cenie wywoawczej ,- z osignito cen ,- z, zlecono wycen dziaki nr 619/5 w Iowej przy ul. Róanej (ostatniej z dziewiciu dziaek poonych w tym kompleksie) w celu wyznaczenia jej do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na dzie 23 grudnia ogosiem II przetargi ustne na sprzeda nieruchomoci nie zabudowanych ozn. dziakami nr 78/2 i 80/6 w Iowej przy ul. aków, wyznaczyem do sprzeday podejmujc zarzdzenie nieruchomo zabudowan dawn kotowni osiedlow. Po upywie ustawowego terminu zostanie ogoszony przetarg ustny nieograniczony, odmówiem sprzeday pomieszczenia gospodarczego poonego przy budynku mieszkalnym ul. Kociuszki 1 w Iowej, odmówiem wyznaczenia do sprzeday dziaki nr 787/15 poonej w Iowej przy ul. Kocielnej, podpisaem aneks do umowy z PZW Zielona Góra na dzieraw zbiornika wodnego w Klikowie, wyznaczyem do dzierawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne dziaki w Iowej nr 436 oraz nr 694/10, w drodze przetargu wyznaczyem do najmu grunt przeznaczony pod budow garay na osiedlu mieszkaniowym Czyówek. DROGI w zwizku z planowan budow (modernizacj) zatoki autobusowej w Jankowej agaskiej przy drodze powiatowej, wystpiem do Starostwa Powiatowego w aganiu z wnioskiem o wykonanie w jej rejonie przejcia dla pieszych, wystpiem do Zarzdu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z wnioskiem o napraw zapadnitej nawierzchni w cigu drogi wojewódzkiej nr 300 w m. Borowe, uzgodniem pozytywnie lini komunikacyjn - przewozy regularne osób na linii komunikacyjnej : ary D.A. Iowa Lipna, Sklep w zwizku z wnioskiem Przedsibiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w arach, uzgodniem pozytywnie budow przyczy telekomunikacyjnych do: budynku nr 3 w Iowej przy ul. Piaskowej w pasie drogowym dróg ul. Hutnicza/ul. Piaskowa oraz do dziaki stanowicej wasno INTRA S.A. poonej przy autostradzie, 3

4 zamówiem oznakowanie dla planowanych do zamontowania progów zwalniajcych przy ul. Piaskowej oraz oznakowania (zakaz zatrzymywania si) planowych do zamontowania przy ul. eromskiego oraz ul. Batorego, zlecono wykonanie wywiezienie zalegajcego na drogach niegu z terenu miasta Iowa z ulic Mickiewicza, Kociuszki i Placu Wolnoci oraz z ulicy Batorego, wydano 3 zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wydano 11 zawiadcze o zmianie wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wydano 3 zawiadczenia o zawieszeniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej, wydano 1 zawiadczenie o wznowieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej, wydano 10 zawiadcze potwierdzajcych dane z ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wydano 2 decyzje o zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej, wydano decyzj o wyganiciu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) w sklepie spoywczo - przemysowym z powodu likwidacji punktu sprzeday napojów alkoholowych w miejscowoci Szczepanów na dziace nr 168, wydano 3 zezwolenia (do 4,5% zawartoci alkoholu oraz na piwo, powyej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjtkiem piwa) i powyej 18% alkoholu) na sprzeda napojów alkoholowych w punkcie sprzeday detalicznej Bar Iowa ul. Borowska 8, wszczto postpowanie o wydanie 3 zezwole na sprzeda napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) w sklepie spoywczo przemysowym miejscowoci Szczepanów na dziace nr 168 przydzielono lokal mieszkalny w m. Jankowa agaska, Iowa w budynku nr 45B. Przewodniczcy Komisji staych Rady Miejskiej zyli sprawozdania z pracy Komisji za okres midzysesyjny. 2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. Nie zostay zgoszone. Ad. II pkt 3 Przyjcie uchwa w sprawie: Przewodniczcy Rady Miejskiej przed przystpieniem do omawiania projektów uchwa zapozna radnych z protokoem z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwa z radami dziaalnoci poytku publicznego, organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie. Do projektów uchwa nie wpyny adne uwagi. 1) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iowej Pani Magorzata Kondraciuk Kierownik Referatu Organizacyjnego omówia projekt uchway. Poinformowaa, e zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz z pón. zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458) do wycznej wciwoci rady gminy naley ustalenie wynagrodzenia burmistrza. Szczegóowe zasady wynagradzania pracowników samorzdowych zostay okrelone w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzdowych (Dz.U.Nr 50, poz. 398 z pón.zm.). Zgodnie z: - Tabel I zacznika nr 3 do tego rozporzdzenia, burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkaców moe otrzyma: a) wynagrodzenie zasadnicze od 4.200z do 5.900z: b) dodatek funkcyjny do 1.900,00z. 4

5 - 6 w/w rozporzdzenia - dodatek specjalny dla burmistrza, przysuguje w kwocie wynoszcej co najmniej 20 % i nieprzekraczajcej 40 % cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Za dotychczasowy sta pracy przysuguje burmistrzowi take dodatek za wieloletni prac w wysokoci wynoszcej do 20% miesicznego wynagrodzenia zasadniczego. Ustawa o pracownikach samorzdowych i wspomniane rozporzdzenie przyznaje równie burmistrzowi prawo np. do nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, itp. Nie ma jednak prawa do innych nagród z wyjtkiem nagrody jubileuszowej. Pan Franciszek Przynoga Radny Wyjani, e zaproponowana zmiana wynagrodzenia podyktowana jest tym, e dotychczasowe zarobki Burmistrza s bardzo wysokie wedug opinii mieszkaców i Komitetu Wyborczego Aleksandra Janusa. Proponowane wynagrodzenie bdzie gosowane przez radnych, to jest tylko propozycja komisji. Poinformowa równie, e jeeli wspópraca Burmistrza z Rad bdzie dobra lub bardzo dobra, zarobki b mogy by podniesione. Pan Mirosaw Wdowiak Radny Poniewa pan radny wspomnia, e zarobki s za wysokie, poprosi o przyblienie wedug jakich kryteriów tak ocenia, czy to jest pana radnego zdanie, czy wyborców. Pan Franciszek Przynoga to jest zdanie wyborców, wyraone poprzez rozmowy z wyborcami przed wyborami. Pan Mirosaw Wdowiak nie syszaem, eby Komitet Wyborczy pana Aleksandra Janusa zgasza taki postulat wyborców w trakcie kampanii wyborczej. Byem równie na spotkaniu wyborczym pana Janusa i nie usyszaem deklaracji takiej, e w przypadku wybrania na stanowisko Burmistrza, Komitet bdzie za obnieniem zarobków. Pan Franciszek Przynoga ale ja powiedziaem, e wyborcy tzn. mieszkacy Iowej, a nie Komitet Wyborczy. Pan Mirosaw Wdowiak gdyby Burmistrzem zosta pan Aleksander Janus, czy równie zgosilibycie pastwo taki postulat. Pan Franciszek Przynoga trudno w tej chwili powiedzie, bo nie zosta wybrany. Pan Mirosaw Wdowiak w poprzedniej kadencji zostay przyjte zarobki Burmistrza ustpujcego i Rada w to nie wchodzia. W trakcie trwania kadencji ocenialimy wspóprac, kompetencje i skuteczno w dziaaniu Burmistrza. Natomiast tutaj z góry pastwo jakby zaylicie albo negatywn ocen pracy Burmistrza, jeeli tak to prosz to szczerze powiedzie, albo co co zabrzmiao jak szanta: jeeli bdzie dobrze to si zastanowimy. Czy to nie jest forma odwetu za to, e rozstrzygnicie na stanowisku Burmistrza jest takie a nie inne. Pan Franciszek Przynoga nie absolutnie, nie ma co gdyba nad czym co by byo a nie ma. Pan Mirosaw Wdowiak prosz o powtórzenie uzasadnienia komisji rewizyjnej. Pan Robert Goc odczyta fragment z protokou komisji rewizyjnej: przewodniczcy komisji wyjani, e powysze kwoty zaproponowano ze wzgldu na oszczdnoci. Pan Mirosaw Wdowiak w takim razie bc konsekwentnym, czy komisja równie zaproponuje zmniejszenie diet radnych w tym samym celu, bo jeeli mamy oszczdza to Rada take powinna si do tego przy np. poprzez obnienie diet radnych o poow. Pan Józef Brzezicki Rada w najbliszej przyszci te tym si zajmie. Pan Marek Sawicki jeeli szukamy oszczdnoci, to pytam si w jakim celu jeden z pastwa przesiaduje w dwóch komisjach, gdzie te same sprawy s omawiane. Kóci si to jedno z drugim. Chciabym jeszcze doda, e Burmistrza ocenili mieszkacy, wybierajc Go na to stanowisko, tak jak nas wybierajc na radnych. Nie chodzio im zapewne, eby postawi nas w jakim konflikcie i obcinanie pensji przez radnych, którzy tak naprawd zaczynaj prac i jeszcze nie mieli okazji si wykaza, Burmistrzowi który by i zosta ponownie wybrany w wyborach powszechnych jest z pastwa strony hipokryzj. Istotnym jest to, e nie ma tutaj mowy o adnej podwyce, propozycja dotyczy utrzymania pensji na dotychczasowym poziomie. Podsumowujc dodam, e w ten sposób si nie zarzdza ludmi i nie buduje zaufania. Pan Anatol Smaga mam pytanie, czy pan jako pracodawca daby zaraz na wstpie wynagrodzenie z górnej póki, czy najpierw sprawdziby pan, czy pracownik nadaje si na to stanowisko. 5

6 Pan Marek Sawicki ja wnie jestem kierownikiem zakadu i podejmuj decyzje równie w tych sprawach. W tym wzgldzie chyba si pan pomyli, bo to pan jako radny ma si wykaza, a Burmistrz zosta wybrany w wyborach. Pan Mirosaw Wdowiak argument pana wiceprzewodniczcego Smagi jest cakowicie chybiony, bo wspomnia pan o nowym pracowniku, który jeszcze si nie sprawdzi i nie wiadomo ile mu da pensji, natomiast Burmistrz jest kolejn kadencj i on jest oceniany przez wyborców na podstawie tego co robi w poprzedniej kadencji, jego kompetencji, jego skutecznoci. Pan Franciszek Przynoga mam pytanie do pana Wdowiaka jak wytumaczy wynagrodzenie Burmistrza ar obnione o zotych. Mirosaw Wdowiak odpowiadajc na tej samej zasadzie prosz o wytumaczenie podwyki Burmistrzowi Lubska o zotych. Poza tym Burmistrzem ar o ile pan wie zosta pan Maciuszonek, który jest pierwsz kadencj i trudno jeszcze o nim cokolwiek powiedzie. Tu natomiast powtarzam to co mówiem wczeniej, pana Burmistrza ocenili wyborcy i nie jest to nowa osoba, po której nie wiadomo co si spodziewa. Dopiero rozpoczyna si nasza kadencja, cztery lata przed nami, duo naprawd trudnych spraw, wszyscy lubowalimy, e bdziemy robi wszystko, aby te problemy mieszkaców gminy rozwizywa najlepiej jak potrafimy. My, e moe nam si to uda, ale w dobrej atmosferze, bez czynienia sobie wzajemnych zliwoci i bez podejrze, które nikomu i niczemu nie s. Apeluj o rozsdek i rozwag. Pan Przewodniczcy Rady podda pod gosowanie wniosek komisji budetu o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego w wysokoci 4.700,00 zotych. W gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. za przyjciem wniosku gosowao 7 radnych przeciw 5 (K. Burnat, M. Sawicki, M. nowska, M. Wdowiak, M. Stanisawski) wstrzymujcych si 2 (Z. Czarnota, J. Brzezicki) Wniosek zosta przyjty. osowanie drugiego wniosku komisji budetu o ustalenie dodatku funkcyjnego w wysokoci 1.400,00 zotych. W gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. za przyjciem wniosku gosowao 7 radnych przeciw 5 (K. Burnat, M. Sawicki, M. nowska, M. Wdowiak, M. Stanisawski) wstrzymujcych si 2 (Z. Czarnota, J. Brzezicki) Wniosek zosta przyjty. osowanie uchway: W gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. za przyjciem uchway gosowao 7 radnych przeciw 5 (K. Burnat, M. Sawicki, M. nowska, M. Wdowiak, M. Stanisawski) wstrzymujcych si 2 (Z. Czarnota, J. Brzezicki) 6 2) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych dla gminy Iowa na 2011 rok Pani Ewa Sowa Penomocnik ds. Przeciwdziaania Uzalenieniom omówia projekt uchway. Wyjania, e w przyjtej przez Rad Miejsk w Iowej uchwale Nr 372/5/XLII/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych dla gminy Iowa na 2011 rok, w zaczniku nr 1 (Ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.) ujawniono dwie oczywiste omyki polegajce na: - niezsumowaniu wydatków zwizanych z pokryciem kosztów umowy zlecenia z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej w Czyówku (miejscowo Czyówek zostanie objta programem dziaalnoci wietlic socjoterapeutycznych od 1 stycznia 2011 roku),

7 - wyodrbnieniu grupy wydatków na zakup materiaów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (od 1 stycznia 2011 roku nie wystpuje ju w klasyfikacji budetowej takie wyodrbnienie) W zwizku z ujawnionymi omykami, w projekcie niniejszej uchway zamieszczono nowe brzmienie zacznika w brzmieniu prawidowym, po odpowiednich korektach. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia a jej zapisy b obowizywa od pocztku 2011 roku. czna kwota ujta w preliminarzu, cznie z wydatkami na dziaania zwizane z przeciwdziaaniem narkomanii, równa jest planowanym wpywom z opat za sprzeda napojów alkoholowych w 2011 roku. osowanie uchway: w gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. Uchwaa zostaa podjta jednognie. 3) wysokoci opat za usugi komunalne o charakterze uytecznoci publicznej Pan Roman Andzel Sekretarz Gminy omówi projekt uchway. Zapozna z kalkulacj cen za przyjcie odpadów na wysypisko w Czyówku przedstawion przez Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iowej. osowanie uchway: w gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. Uchwaa zostaa podjta jednognie. 4) okrelenia górnych stawek opat za usugi usuwania odpadów z nieruchomoci Pan Roman Andzel Sekretarz Gminy omówi projekt uchway. Przedstawi kalkulacje górnych stawek opat brutto ponoszonych przez wcicieli nieruchomoci za usugi odbierania odpadów komunalnych oraz opróniania zbiorników bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. osowanie uchway: w gosowaniu uczestniczyo 14 radnych. Uchwaa zostaa podjta jednognie. Ad. II pkt 4 Odpowiedzi na interpelacje radnych Interpelacje nie zostay zgoszone. Pan Józef Brzezicki - Przewodniczcy Rady Miejskiej odczyta pismo Klubu Radnych Rady Miejskiej w Iowej Nasza Gmina informujce, e grupa radnych wyraa wol utworzenia klubu radnych pod nazw Nasza Gmina oraz, e klub desygnuje swojego przedstawiciela w osobie pana Marka Sawickiego do pracy w komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Iowej. Ad. II pkt 5 Przyjcie protokou z poprzedniej sesji Rady Miejskiej za przyjciem protokou gosowao 14 radnych przeciw 0 wstrzymujcych si 0 Ad. II pkt 6 Wobec wyczerpania si porzdku obrad Pan Józef Brzezicki - Przewodniczcy Rady Miejskiej zamkn obrady II sesji Rady Miejskiej w Iowej. Na tym protokó zakoczono. Protokó zawiera 7 stron, ponumerowanych od 1 do 7. Sesja trwaa nieprzerwanie od godz do godz Protokoowaa: Maria Sokoowska 7

PROTOKÓ Nr XXXIX/10 z sesji Rady Miejskiej w I owej odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r. porz dek obrad: I. Sprawy regulaminowe II.

PROTOKÓ Nr XXXIX/10 z sesji Rady Miejskiej w I owej odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r. porz dek obrad: I. Sprawy regulaminowe II. PROTOKÓ Nr XXXIX/10 z sesji Rady Miejskiej w Iowej odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iowej Pan Przewodniczcy Rady na podstawie listy obecnoci stwierdzi prawomocno

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓ Nr VI/11 z sesji Rady Miejskiej w I owej z dnia 17 maja 2011 r.

PROTOKÓ Nr VI/11 z sesji Rady Miejskiej w I owej z dnia 17 maja 2011 r. 1 PROTOKÓ Nr VI/11 z sesji Rady Miejskiej w Iowej z dnia 17 maja 2011 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iowej, przy ul. agaskiej 15 Pan Przewodniczcy Rady na podstawie listy obecnoci stwierdzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Nieobecni: 1.Czarnota Leszek 2. Rymarowicz Krystyna 3.Sawicki Marek 4. omi ski Tomasz

Nieobecni: 1.Czarnota Leszek 2. Rymarowicz Krystyna 3.Sawicki Marek 4. omi ski Tomasz PROTOKÓ Nr XXXVIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Iowej odbytej w dniu 23 marca 2010 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iowej Pan Przewodniczcy Rady na podstawie listy obecnoci stwierdzi prawomocno obrad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IV/06 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006r

PROTOKÓŁ Nr IV/06 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006r PROTOKÓŁ Nr IV/06 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006r odbytej w Gimnazjum w Iłowej, przy ul. Piaskowej 2a Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto w obradach uczestniczyli; Sekretarz Gminy Pani Gra?yna Sobotka oraz so?tysi

Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto w obradach uczestniczyli; Sekretarz Gminy Pani Gra?yna Sobotka oraz so?tysi Protokó? Nr X/2007 Autor: Maria Wi?niewska 03.12.2007. Protokó? Nr X/07 z obrad Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Jadów, która odby?a si? w dniu 2 pa?dziernika 2007 r., w sali Gminnego O?rodka Kultury w Jadowie.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib w Warszawie Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie Dnia dwunastego lutego dwa tysi!ce czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:15 w drugim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA. Załcznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XLII/454/06 z dnia 3 marca 2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.12.2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

ć ć ń Ś Ć ć Ś ń ń Ś ń Ó Ś ć Ś ź ź ć ć Ó ń Ó ń ć Ó Ż ń Ć Ć Ż ć Ć ć ć Ś ć ć ć ć Ś ź ć Ć ć ć ć ć ć Ć ń ć 4. Pracownikom majcym kontakt z odpadami naley zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy zgodnie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków.

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. Protokół Nr III /2010 z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. W posiedzeniu uczestniczyli: radni Rady Miejskiej w Strykowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Obrady rozpoczto w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00. Obrady zakoczono w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze INF D Z Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 1 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego Rzdowa instrukcja dla osób starajcych si o dopat do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Osoby, które utraciy prac, a zobowizane s spaca raty za mieszkanie lub dom w kredycie

Bardziej szczegółowo

Czarnków, wrzesie 2009 rok

Czarnków, wrzesie 2009 rok Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY zza okrreess od 01 ssttycczzniia do 31 ssiieerrpniia 2009 rr..

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.1.2017 Protokół XXVII/17 XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 stycznia 2017 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

ycie r r r r r.

ycie r r r r r. LP. NUMER UCHWAŁY DATA UCHWALENIA TYTUŁ (w sprawie) Data wejcia w ycie OGŁOSZENIA W Wojewódfzkim Dzienniku Urzdowym ZMIANY/UCHYLENIA/ INNE INFORMACJE (termin obowizywania) 1 3 4 5 6 7 8 1. I/1/90 7.06.1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwa!a Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta sto!ecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci" ania nieruchomo#ci m.st. Warszawy oraz ich wydzier awiania lub najmu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓ Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w I owej odbytej w dniu 9 listopada 2010 r. porz dek obrad: I. Sprawy regulaminowe II.

PROTOKÓ Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w I owej odbytej w dniu 9 listopada 2010 r. porz dek obrad: I. Sprawy regulaminowe II. PROTOKÓ Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Iowej odbytej w dniu 9 listopada 2010 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iowej Pan Przewodniczcy Rady na podstawie listy obecnoci stwierdzi prawomocno obrad

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2296 Warszawa, 30 czerwca 2009 r.

Druk nr 2296 Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Druk nr 2296 Warszawa, 30 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw zwizanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-113-2009 Pan Bronisaw

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia.. Uchwała Nr.. z dnia.. projekt w sprawie okrelenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII / 2010 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku w godz. od do 18 40

Protokół Nr XLVIII / 2010 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku w godz. od do 18 40 Protokół Nr XLVIII / 2010 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku w godz. od 16 30 do 18 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecna radna Irena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Lista zaproszonych goci stanowi załcznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecnoci sołtysów stanowi załcznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Lista zaproszonych goci stanowi załcznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecnoci sołtysów stanowi załcznik Nr 3 do niniejszego protokołu. !"" #$%&'" Przewodniczcy Rady Gminy p. Władysław Krakowiak o godzinie 10 otworzył Sesj i po powitaniu radnych i goci owiadczył, e zgodnie z list obecnoci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych,

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki Uzalenie i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2008 rok

Gminny Program Profilaktyki Uzalenie i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2008 rok Załcznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XX/171/2008 z dnia 16 kwietnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki Uzalenie i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2008 rok Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/247/2009 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009

UCHWAŁA Nr XLI/247/2009 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009 UCHWAŁA Nr XLI/247/2009 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie roku

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie roku Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie 20.07. 05.09.2016 roku NIERUCHOMOŚCI podpisano porozumienie z właścicielem działki nr 289/4 w Szczepanowie w związku z wejściem z jezdnią

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/2014 z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 26 lutego 2014r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/2014 z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 26 lutego 2014r. PROTOKÓŁ NR XLIII/2014 z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 26 lutego 2014r. W dniu 26 lutego 2014r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo