Strategia Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku Świętokrzyscy Liderzy Administracji nowa jakość dla Mieszkańców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Radków... 3 Wstęp Diagnoza stanu gminy Przestrzeń i środowisko Umiejscowienie Gminy w województwie i kraju Charakterystyka sieci osadniczej Zasoby naturalne Zasoby kulturowe Sfera społeczna Demografia Poziom wykształcenia Rynek pracy Pomoc społeczna Kapitał społeczny Uczestnictwo w kulturze Sfera gospodarcza Przedsiębiorczość Rolnictwo Turystyka Główni pracodawcy Infrastruktura techniczna Komunikacja Ochrona środowiska Energetyka i telekomunikacja Infrastruktura społeczna Oświata Sport i rekreacja Instytucje kultury Ochrona zdrowia i opieka społecznej Zarządzanie Analiza budżetu gminy Planowanie strategiczne i promocja Gminy Analiza SWOT

3 3. Wizja i misja gminy Radków Analiza celów Cele strategiczne i operacyjne Kierunki działań Rozwój infrastruktury Aktywizacja społeczności lokalnej i włączenie społeczne Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości Zgodność celów z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi Międzynarodowe dokumenty strategiczne Krajowe dokumenty strategiczne Regionalne dokumenty strategiczne Lokalne dokumenty strategiczne Spis ilustracji Bibliografia

4 Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Radków Przedstawiciele Instytucji Gminnych Antoni Suliga Barbara Huptyś Sekretarz Gminy, koordynator Skarbnik Waldemar Napora Anna Marczewska Halina Knapik Przedstawiciel Urzędu Gminy Przedstawiciel Urzędu Stanu Cywilnego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Błaut Jarosław Borkowski Alicja Kręgiel Przewodniczący Rady Gminy Radków Dyrektor Zespołu Szkół Dyrektor Przedszkola Samorządowego Magdalena Hankiewicz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Eksperci zewnętrzni dr Marek Chrzanowski Konsultacje w zakresie zarządzania strategicznego Wojciech Kirejczyk Joanna Korpikiewicz Analizy ilościowe Analizy jakościowe 3

5 Wstęp Strategia Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku to kompleksowy, średniookresowy plan działania Urzędu Gminy na najbliższe lata. Jego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania silnych stron i szans stojących przed gminą w nowej unijnej perspektywie budżetowej. Strategię opracowano, aby móc w sposób skuteczny i efektywny realizować zadania stojące przed Władzami Gminy. Strategia pozwala na określenie podstawowych kierunków rozwoju poprzedzone identyfikacją szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron gminy, czyli wnikliwą diagnozą stanu obecnego. Dodatkowo przygotowując Strategię kierowano się konicznością zapewnienia jej zgodności z analogicznymi dokumentami na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, krajowym oraz unijnym, co w przyszłości pozwoli na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, czy z funduszy unijnych. W Strategii opisano przede wszystkim zadania, które należą do obszaru działań Władz Gminy, a zatem takie, które gmina ma obowiązek wypełniać oraz na których realizację ma prawo przeznaczyć środki z budżetu. Jednak aby w pełni zobrazować zastaną sytuację postanowiono opisać również obszary wykraczające poza ustawowe działania. Za względu na przepisy oraz ograniczone zasoby Władze Gminy nie mogą odpowiadać na wszystkie pojawiające się wyzwania. Niekiedy ich rola ogranicza się jedynie do motywowania innych podmiotów prywatnych oraz publicznych. Proces przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Radków prowadzono w trzech etapach: 1. Przeprowadzenie analizy stanu gminy we wszystkich istotnych dla rozwoju lokalnego obszarach. W część służącą opisowi diagnozy wchodzi również analiza SWOT, która określa mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia, które przed nią stoją. 2. Określenie wizji i misji Gminy Radków, czyli opisanie docelowego stanu, w jakim gmina chciałaby się znaleźć w objętym Strategią horyzoncie czasowym. Realizacja misji ma z kolei doprowadzić do urzeczywistnienia określonych wizji. 3. Określenie konkretnych celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja zagwarantuje osiągnięcie pożądanego stanu. Wymienione cele są kompromisem pomiędzy oczekiwaniami Mieszkańców przedstawionymi w wypełnionych wcześniej ankietach, a możliwościami finansowymi i realizacyjnymi gminy. Przy formułowaniu celów uwzględniono priorytety rozwoju, na które zwrócili uwagę mieszkańcy w przeprowadzonym badaniu społecznym. Niniejsza Strategia nie kończy prac nad rozwojem gminy Radków, a stanowi podstawę do dalszych działań. Realizacja wymienionych w dokumencie celów stanie się możliwa dzięki pełnemu zaangażowaniu zarówno Władz, jak i Mieszkańców. 4

6 1. Diagnoza stanu gminy Diagnoza stanu gminy ma na celu przedstawienie dynamicznego bilansu cech Gminy Radków oraz identyfikację jej głównych przewag konkurencyjnych i barier rozwojowych. Diagnoza stworzona została na podstawie tzw. analizy desk research, wywiadów z pracownikami urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i przedstawicielami mieszkańców, a także badania ankietowego przeprowadzonego wśród dorosłych mieszkańców gminy, które zostało przeprowadzone w sposób tradycyjny (papierowe ankiety dostarczone mieszkańcom wraz z kopertami) oraz elektroniczny (za pośrednictwem Internetu). W ankiecie udział wzięło 159 osób, a jej wyniki dostarczyły subiektywnej oceny poziomu życia i jakości usług publicznych oferowanych na terenie Gminy Radków. Diagnoza obejmuje sześć głównych obszarów tematycznych: Przestrzeń i środowisko; Sfera społeczna; Sfera gospodarcza; Infrastruktura techniczna; Infrastruktura społeczna; Zarządzanie. Informacje o uwarunkowaniach przestrzennych, demograficznych i gospodarczych, wraz z analizą społeczno-ekonomiczną pozwalają na wyciagnięcie wniosków będących punktem wyjścia do sformułowania głównych kierunków działań gminy Przestrzeń i środowisko Środowisko geograficzne w olbrzymim stopniu wpływa na możliwości rozwoju gminy. W tej części diagnozy zwrócono uwagę na ogólne położenie Gminy Radków, podstawową sieć osadniczą oraz na posiadane zasoby naturalne i kulturowe Umiejscowienie Gminy w województwie i kraju Gmina Radków jest gminą wiejską w powiecie włoszczowskim w województwie świętokrzyskim, w sąsiedztwie gmin Włoszczowa, Oksa, Nagłowice, Moskorzew, Szczekociny i Secemin. Zajmuje powierzchnię 86,3 km 2, a zamieszkuje ją ponad 2,5 tys. osób. Siedzibą urzędu gminy i zarazem największą miejscowością jest Radków, gdzie ponadto znajduje się większość budynków użyteczności publicznej (m.in. urząd gminy, zespół placówek oświatowych, ośrodek zdrowia, biblioteka, dom kultury, poczta). Gmina ma charakter rolniczy, użytki rolne stanowią 47% powierzchni. 5

7 Rysunek 1. Położenie gminy Radków Źródło: opracowanie własne. Gmina Radków położona jest poza głównymi trasami komunikacyjnym. Do większych miejscowości odległość wynosi: 21km do Włoszczowy, 18km do Szczekocin, 70 km do Kielc i 77 km do Częstochowy. Gmina nie ma istotnych powiązań z sąsiednimi gminami, za wyjątkiem Włoszczowy, w której pracuje znaczna część mieszkańców gminy Radków oraz gdzie do szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza młodzież z terenu gminy Charakterystyka sieci osadniczej Na gminę składa się 14 sołectw (Bałków, Bieganów, Brzeście, Chycza, Dzierzgów, Kossów, Krasów, Kwilina, Nowiny-Dębnik, Ojsławice, Radków, Skociszewy, Sulików i Świerków). Zabudowa (jednorodzinna i zagrodowa) umiejscowiona jest liniowo wzdłuż głównych dróg. Najwięcej osób mieszka w Radkowie (493), najmniej natomiast w Sulikowie (69). Rysunek 2. Położenie sołectw w gminie Radków Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, 6

8 Zasoby naturalne Gmina charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Wyjątkowo duży jest udział terenów leśnych stanowią one ok. 39% powierzchni gminy (średnio w kraju 29%). Stan środowiska naturalnego jest dobry. Na terenie gminy znajduje się zbiornik wodny Chycza (o powierzchni ok. 5ha), pełniący funkcje rekreacyjną. Zbiornik jest jedną z ważniejszych atrakcji w gminie. Rysunek 3. Zbiornik wodny w Chyczy Źródło: strona internetowa Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą, Na terenie gminy znajdują się dwa obszary Natura 2000 Dolina Białej Nidy (PLH260013) oraz Niecka Włoszczowska (PLH154). Obszar Białej Nidy objęty specjalna ochroną siedlisk jest interesującym z przyrodniczego punktu widzenia zespołem podmokłych siedlisk łąkowych i leśnych oraz licznych stawów rybnych. Niecka Włoszczowska z kolei jest obszarem specjalnej ochrony ptaków, w tym miejsc rozrodu bąka, bociana czarnego, łabędzia krzykliwego, krakwy, trzmielojada, bielika, błotniaka stawowego, derkacza oraz rycyka. Ze względu na duże bogactwo gatunkowe ptaków gmina jest atrakcyjna dla osób zainteresowanych ornitologią Zasoby kulturowe W gminnej ewidencji zabytków można znaleźć najważniejsze obiekty będące dowodami bogatej historii regionu: Dwór wraz z parkiem z XIX w. w Bieganowie; Park ze starodrzewiem z XVIII w. w Bieganowie; Kościół Drewniany z I poł. XVI w. w Kossowie; 7

9 Dzwonnica drewniana z przełomu XVII i XVIII w. w Kossowie; Młyn wodny drewniany z 1900 r. w Kossowie, Dom murowany z 1900 r. w Kossowie; Zespół pałacowo parkowy w Kwilinie; Park z XVIII w. w Kwilinie; Kaplica z II poł. XVIII w. w Kwilinie; Kaplica murowana z początku XX w. w Ojsławicach; Park dworski z II poł. XVIII w. w Ojsławicach; Układ kompozycyjny i starodrzew w Ojsławicach; Zespół pałacowy z II poł. XIX w. w Radkowie; Park z XIX w. w Radkowie; Młyn wodny z początku XX w. w Radkowie; Park dworski z I poł XIX w. w Świerkowie. Rysunek 4.Zabytkowy drewniany kościół w Kossowie Źródło: Urząd Gminy Radków. Dokładny spis zabytków z podziałem na ruchome i nieruchome oraz listę pamiątek historii i innych obiektów o wartościach kulturowych znajduje się w Programie opieki nad zabytkami dla gminy Radków na lata Zabytki te, mimo swojej wartości kulturowej, nie stanowią jednak rozpoznawalnej atrakcji turystycznej. W rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego wpisane są także dwa nagrobki Wincentego Jackowskiego (pradziadka Stefana Żeromskiego) oraz Józefa Makulskiego (dziedzica dóbr Dzierzgowa 8

10 i Kossowa). Oba groby znajdują się na cmentarzu parafialnym w Dzierzgowie. Ponadto tereny gminy związane są z innymi postaciami historycznymi w Chyczy znajdował się majątek Mikołaja Reja, a Kwilina to dobra Jana Długosza. Najstarszą miejscowością jest jednak Bieganów pierwsze wzmianki o nim pochodzą z już 1198 roku. Miejscem o wyjątkowo istotnej wartości kulturowej jest Sanktuarium Matki Boskiej Dzierzgowskiej, w którym kultem otacza się XVI wieczną ikonę Matki Boskiej (w 1664 roku przez cztery dni obserwować można było łzy płynące z oczu Marii). Do Dzierzgowa przyjeżdżały osoby chore licząc na cud uzdrowienia. Rysunek 5. Obraz Matki Boskiej Dzierzgowskiej Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, Sfera społeczna Ważną częścią diagnozy jest ocena sytuacji gminy Radków w sferze społecznej, obejmującej takie zagadnienia jak sytuacja demograficzna, lokalny rynek pracy, główne problemy społeczne czy w końcu aktywność kulturalna i społeczna mieszkańców. Część tych czynników ma poważny wpływ na rozwój gminy w długim okresie, często wykraczającym poza ramy niniejszej strategii Demografia Procesy demograficzne zachodzą w gminie Radków stosunkowo dynamicznie, a ich skutkiem jest szybko malejąca liczba mieszkańców. Działania gminy powinny uwzględniać te uwarunkowania: z jednej strony przeciwdziałać negatywnym zmianom, z drugiej przygotowywać na ich następstwa. 9

11 Liczba ludności Gmina Radków jest najmniejszą gminą województwa pod względem liczby ludności. W 2012 roku liczyła 2568 mieszkańców. Administracyjnie gmina jest podzielona na 14 sołectw, w których mieszka od 69 do 493 osób. Ze względu na ujemny przyrost naturalny i saldo migracji liczba mieszkańców stale spada: od 2004 zmniejszyła się o 4,1%, a licząc od 2000 roku o 8,5%. Przyrost naturalny W latach na terenie gminy urodziło się 226 osób, zaś zmarło 372 mieszkańców. Na skutek ruchu naturalnego liczba mieszkańców zmniejszyła się o 146 osób w ciągu 9 lat. Niski przyrost naturalny jest skutkiem niekorzystnej struktury wiekowej mieszkańców. Migracje Saldo migracji w latach było ujemne: liczba zameldowanych mieszkańców gminy zmniejszyła się w tym okresie o 19. Były jednak lata, w których saldo było pozytywne (kilkunastu nowych mieszkańców). Łącznie w tym czasie z gminy wymeldowało się 257 osób, z czego ponad połowa do miast. Zameldowało się zaś 238 nowych mieszkańców, również ponad połowa z miast. Należy podkreślić, że dane bazujące na rejestrze osób zameldowanych nie uwzględniają nierejestrowanego ruchu migracyjnego w obie strony. Gęstość zaludnienia Przy powierzchni 86,4 kilometrów kwadratowych, gęstość zaludnienia gminy Radków wynosi 29 osób/km 2 i jest najniższa wśród gmin w powiecie włoszczowskim, a także znacznie niższa niż przeciętna w województwie i kraju. Wynika to m.in. z wysokiej lesistości terenów gminy. Struktura wiekowa Struktura wiekowa społeczności gminy nie jest korzystna. Co piąty mieszkaniec ma powyżej 65 lat, a co drugi powyżej 45 lat. Udział dzieci i młodzieży (do lat 19) wynosi tylko 19%. Taka struktura będzie mieć poważne konsekwencje w postaci dalszego spadku liczby mieszkańców i rosnącego obciążenia z powodu starzejącego się społeczeństwa. Rysunek 6. Struktura wiekowa ludności gminy Radków w 2011 roku 8% 8% 7% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 1% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011). 10

12 Obciążenie demograficzne mierzy się często wskaźnikiem obliczanym jako liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Choć w ostatnich latach wartość tego wskaźnika uległa poprawie (z 76,9 na 67,2), to pozostaje najmniej korzystna w całym powiecie i w stosunku do średniej wartości w województwie (58,2) i kraju (56,6) Poziom wykształcenia Dane dotyczące struktury ludności względem poziomu wykształcenia zbiera Główny Urząd Statystyczny prowadząc Narodowy Spis Powszechny. Najbardziej aktualne dane pochodzą z 2011 roku i dotyczą powiatów. Struktura ta w powiecie włoszczowskim jest charakterystyczna dla społeczności wiejskich, o dużym znaczeniu rolnictwa. Wśród osób powyżej 60 roku życia dominuje wykształcenie podstawowe, a niemal połowa osób w wieku lat ma ukończyła wykształcenie zasadnicze zawodowe. Wśród młodszych (25-34 lata) mieszkańców powiatu włoszczowskiego co trzeci ma wykształcenie wyższe i można szacować, że duża część osób w wieku lata z wykształceniem średnim kontynuuje naukę w szkołach wyższych. Rysunek 7. Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu włoszczowskiego w poszczególnych grupach wiekowych (2011) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego średnie zawodowe zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011) Rynek pracy Struktura zatrudnienia Najbardziej szczegółowe dane dotyczące struktury zatrudnienia pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i obejmują cały powiat włoszczowski. Niemal połowa zatrudnionych w powiecie to osoby trudniące się rolnictwem, leśnictwem, rybactwem lub łowiectwem. Co czwarty mieszkaniec pracuje w sektorze przemysłowym lub branży budowlanej. W stosunku do całego kraju znacznie mniejszy jest udział zatrudnionych w sektorze usługowym. 11

13 Rysunek 8. Struktura rynku pracy według liczby zatrudnionych (2012) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości pozostałe usługi Polska Woj. świętokrzyskie Powiat włoszczowski Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). Poziom bezrobocia Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie włoszczowskim wynosiła 15,1% na koniec 2013 roku i pozostawała znacznie powyżej przeciętnej krajowej (13,4%). W 2012 roku w gminie Radków było 139 osób bezrobotnych, czyli co dziesiąta osoba w wieku produkcyjnym poszukiwała pracy. Spośród tej liczby ponad połowa (76) to osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym oraz innymi problemami, dotykającymi często całe rodziny (np. bezrobocie pokoleniowe). Tylko 16 spośród 139 bezrobotnych miało prawo do zasiłku. Źródła utrzymania Źródła utrzymania mieszkańców gminy są pochodną struktury lokalnego rynku pracy. Dostępne dane statystyczne na ten temat pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego, przeprowadzonego w 2011 roku i dotyczą powiatów. Co trzeci z mieszkańców powiatu włoszczowskiego jest na czyimś utrzymaniu - są to przede wszystkim dzieci i młodzież ucząca się. Zarobki co czwartego mieszkańca pochodzą z pracy najemnej poza rolnictwem. Można przyjąć, że w gminie Radków, która ma charakter rolniczy, udział osób utrzymujących się z pracy rolniczej jest jeszcze wyższy niż w całym powiecie włoszczowskim. Źródłem utrzymania co czwartego mieszkańca powiatu jest emerytura lub renta. Na koniec należy dodać, że w grupie utrzymywani są wszystkie osoby utrzymujące się z dochodów innych osób, niezależnie od ich źródła, więc liczba osób utrzymujących się i utrzymywanych np. z pracy rolniczej jest wyższa niż pokazano na wykresie. 12

14 Rysunek 9. Główne źródła utrzymania Polaków (2011) praca najemna poza rolnictwem 0% 10% 20% 30% 40% praca na rachunek własny poza rolnictwem praca w rolnictwie niezarobkowe źródło, emerytura Polska Woj. świętokrzyskie Powiat włoszczowski niezarobkowe źródło, renta pozostałe źródła utrzymywani nieustalone Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011). Dochody gospodarstw domowych Przeciętne wynagrodzenie w powiecie włoszczowskim wynosiło w 2012 roku 3260 PLN (87,1% średniej krajowej) i było wyższe niż w województwie (86,8% średniej krajowej). Należy jednak zaznaczyć, że dane te nie obejmują przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób, czyli większości podmiotów działających na terenie gminy Radków. Średnią zawyżają również zarobki mieszkańców miasta powiatowego - na wsi są one niższe Pomoc społeczna Zadania gminy (własne i zlecone) w zakresie pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2013 roku świadczenia pomocy społecznej przyznano 200 mieszkańcom gminy. To znaczny spadek w stosunku do poprzednich lat: w 2009 osób takich było 196, w kolejnych latach około 250. Może to być jednak spowodowane nie realną poprawą warunków życia tych osób, ale rzadko aktualizowanymi kryteriami dochodowymi kwalifikującymi do korzystania z pomocy społecznej (raz na trzy lata, ostatnio pod koniec 2012 roku). W ostatnich latach systematycznie spadała też liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Około dwie trzecie przyznanych świadczeń to świadczenia niepieniężne, jedna trzecie - pieniężne. Spośród osób objętych wsparciem największą grupę (118 osób) stanowiły dzieci uczestniczące w programie dożywiania. Najczęstszymi powodami przyznania świadczenia jest bezrobocie (39 rodzin), niepełnosprawność (28), długotrwała lub ciężka choroba (26), wielodzietność (22) i ubóstwo (20). W 2013 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt czterech osób w domu pomocy społecznej poza terenem gminy. Problemami społecznymi o rosnącym znaczeniu jest alkoholizm, narkomania i przemoc. W gminie działa zespół interdyscyplinarny podejmujący akcję profilaktyki i przeciwdziałania tym patologiom społecznym i ich skutkom. Od kilkunastu lat w gminie działa grupa Anonimowych Alkoholików zrzeszająca kilkanaście osób. 13

15 Kapitał społeczny Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji mieszkańców wokół spraw ważnych dla rozwoju lokalnego. Wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. ludności oceniający zaangażowanie społeczne mieszkańców wyniósł w gminie w 2012 r. 35 czyli więcej niż średnio w województwie (28) i kraju (30). Na terenie gminy Radków działają m.in.: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Radków; 7 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (w Bałkowie, Bieganowie, Brześciu, Chyczy, Dzierzgowie, Kossowie i Radkowie); Warsztat Terapii Zajęciowej (prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej, placówka terenowa jednostki z Ostrowa w gminie Krasocin, pomagająca osobom niepełnosprawnym); Uczniowski Klub Sportowy Spartakus przy gimnazjum w Rakowie; Drużyna cheerleaderek Danzmisja przy szkole w Rakowie; Koła Gospodyń Wiejskich (funkcjonujące w części w sposób niesformalizowany); Zespoły ludowe Dzierzgowianie i Kwiliniec. Warto podkreślić olbrzymią rolę, jaką w gminie pełnią jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz akcji związanych ściśle z działalnością ratunkową przy OSP działają świetlice wiejskie (w Dzierzgowie funkcjonuje także pracownia komputerowa). Trzy jednostki straży mają średnie samochody bojowe, pozostałe posiadają jedynie pojazdy lekkie. Samochody straży wspomagają transport zbiorowy dowożąc mieszkańców na różnego rodzaju spotkania, akcje i festyny. Aktywność wyborcza W gminie Radków w wyborach samorządowych w 2010 roku frekwencja wyniosła niecałe 53% i była najniższa w całym powiecie włoszczowskim, w którym to średnia ukształtowała się na poziomie 60%. Lepiej gmina wypada w porównaniu z frekwencją ogólnokrajową, która wyniosła 47%. Mieszkańcy gminy Radków są za to mniej zainteresowani polityką na szczeblu centralnym podczas wyborów do sejmu i senatu do urn poszło mniej niż co trzeci uprawniony do głosowania (średnio w powiecie frekwencja wyniosła 41%, w województwie 43%, a w kraju niemal 49%) Uczestnictwo w kulturze Życie kulturalne koncentruje się wokół Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie. Są one wspólnie ze Szkołą Podstawową organizatorami wielu konkursów, teatrzyków dla młodzieży szkolnej, zabaw i imprez rocznicowych. Aktywną działalność prowadzą zespoły ludowe. Istniejące od 1999 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków podejmuje działania na rzecz oświaty, kultury, sportu i turystyki oraz wspierania inwestycji. Dzięki staraniom Stowarzyszenia wyremontowano budynek szkolny w Radkowie, zabytkowy Kościół w Kossowie oraz odnowiono zabytkowe nagrobki na cmentarzach w Dzierzgowie i Kossowie. Stowarzyszenie funduje również stypendia dla najlepszych gimnazjalistów, organizuje różne formy aktywności dla dzieci niepełnosprawnych oraz promuje gminę Radków. Na terenie gminy Radków działają dwa zespoły ludowe, łącznie zrzeszające ponad 30 członków: 14

16 Dzierzgowianie (od 1984 roku): występują na przeglądach i konkursach folklorystycznych, wydali śpiewnik Pieśni ludowe znad Białej Nidy ; Kwiliniec: zespół powstał w 2010 roku z inicjatywy Koła Emerytów w Kwilinie, reprezentuje gminę na wielu uroczystościach. Rysunek 10. Zespół ludowy Dzierzgowianie Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, W gminie działa również klub seniora zrzeszający około 20 członków. Oprócz osób zrzeszonych w zespołach ludowych, w gminie Radków mieszka i pracuje kilku twórców, m.in. Zdzisław Purchała - rzeźbiarz ludowy i poeta i Zdzisław Dudek - plastyk. W każdej wsi co roku organizowane są imprezy integrujące społeczność, np. dożynki, wigilia, festyn w szkole, turniej siatkówki (ponadgminny), gminne rozgrywki w piłkę nożną czy sztab WOŚP. Wydarzenia te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Sfera gospodarcza Opisane wyżej problemy społeczne najczęściej są silnie powiązane z kondycją lokalnej gospodarki, tj. ogólną strukturą, sytuacją w najważniejszych branżach (rolnictwie, turystyce), oraz kondycją rynku pracy. Czynniki te są ważne, gdyż mocno wpływają na gminę i jej mieszkańców Przedsiębiorczość Liczba podmiotów gospodarczych W 2013 roku na terenie gminy Radków zarejestrowane były 154 podmioty gospodarcze. Tylko dwa z nich zatrudniały 10 lub więcej pracowników. Pozostałe to mikroprzedsiębiorstwa, niewielkie zakłady rzemieślnicze i usługowe. Ponad 80% podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów to firmy z branży handlowej (sekcja G), stosunkowo dużo jest też firm z branży budowlanej (sekcja F). 15

17 Rysunek 11. Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD (2013) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i T U Objaśnienie symboli: A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B - górnictwo i wydobywanie, C - przetwórstwo przemysłowe, D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F - budownictwo, G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H - transport i gospodarka magazynowa, I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J - informacja i komunikacja, K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O - administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P - edukacja, Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S - pozostała działalność usługowa, T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, U - organizacje i zespoły eksterytorialne. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (REGON). Działania gminy wspierające przedsiębiorczość Gmina Radków dysponuje gruntami, które można przeznaczyć pod inwestycje. Do działek tych doprowadzone są media (woda, prąd). Łącznie z potencjalnie przeznaczonymi na sprzedaż gruntami prywatnych właścicieli obszar obejmuje ok. 8ha Rolnictwo Gmina ma charakter rolniczy - rolnictwo odgrywa ważną rolę nie tylko dla krajobrazu gospodarczego, ale i społecznego gminy użytki rolne zajmują 47% powierzchni. Obszar gminy charakteryzuje się stosunkowo dobrymi glebami, w użytkach rolnych w klasach bonitacyjnych I-III znajduje się 15,4% powierzchni (średnio w powiecie 10,7%) 1. Rolnicy z Radkowa w dużej mierze zajmują się produkcją mleka, sprzedawanego spółdzielniom mleczarskim we Włoszczowej i Szczekocinach oraz produkcją zbóż. Według danych GUS pochodzących z Powszechnego Spisu Rolnego, przeprowadzonego w 2010 roku, w gminie Radków były 534 gospodarstwa rolne (wszystkie to indywidualne gospodarstwa rolne), z czego w 492 prowadzono działalność rolniczą. Rozwój rolnictwa hamuje duże jego rozdrobnienie - ponad 52% gospodarstw (prowadzących działalność) zajmuje powierzchnię do 5ha gospodarstw (16%) obejmuje powierzchnię powyżej 10ha, w tym 35 zajmujących co najmniej 15ha. Powiększanie 1 Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Włoszczowskiego, Włoszczowa Dane GUS (Powszechny Spis Rolny 2010). 16

18 się dużych, dochodowych gospodarstw jest ograniczane przez małe, które funkcjonują niemal jedynie dzięki dotacjom unijnym. Na terenie gminy znajdują się stawy hodowlane (produkcja karpia), łączna powierzchnia stawów to ok. 348 ha. Hodowla ryb zapewnia miejsce pracy kilkunastu osobom. Rysunek 12. Stawy hodowlane Źródło: Urząd gminy Radków Teren gminy potencjalnie nadaje się do produkcji roślin energetycznych i biomasy, problemem jest jednak brak w regionie zakładu generującego popyt na tego typu produkty Turystyka Na terenie gminy Radków nie ma wielu atrakcji turystycznych. Atutem gminy jest położenie z dala od zgiełku miejskiego i dużych szlaków transportowych, co umożliwia odpoczynek na łonie natury. Turyści odwiedzający tereny gminy mogą zobaczyć szereg zabytków (opisanych w rozdziale 1.1.4) czy odpoczywać aktywnie: jeździć na rowerze wytyczonymi atrakcyjnymi szlakami czy wędkować na okolicznych stawach. Gmina ma ponadto potencjał do rozwoju turystyki ornitologicznej. Na terenie gminy działa ośrodek wypoczynkowy Oksa w Chyczy (oferujący noclegi w domkach kempingowych) oraz kilka gospodarstw agroturystycznych. Istniejąca infrastruktura turystyczna odpowiada zgłaszanemu przez turystów zapotrzebowaniu. 17

19 Rysunek 13. Ptaki na terenie gminy Radków Źródło: strona internetowa Główni pracodawcy Największymi pod względem liczby zatrudnionych zakładami pracy są jednostki organizacyjne gminy, przede wszystkim Urząd Gminy i Zespół Placówek Oświatowych. W tym ostatnim zatrudnionych jest 27 nauczycieli, 3pracowników administracyjnych oraz 7 pracowników obsługi. Prywatne firmy oferujące miejsca pracy na terenie gminy to m.in. piekarnia i firma transportowo-budowlana. Poza tym duża część mieszkańców dojeżdża do pracy we Włoszczowie Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna jest elementem koniecznym do istnienia i prawidłowego funkcjonowania jednostki jaką jest gmina oraz cechuje się znaczącym wpływem na komfort życia mieszkańców. Jest także jednym z podstawowych czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną gminy. Infrastruktura techniczna obejmuje urządzenia i instytucje z dziedziny komunikacji, energetyki, gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska Komunikacja Gmina znajduje się z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Na południe od gminy (ok. 9 km od Radkowa) przebiega jednojezdniowa trasa krajowa nr 78 (granica państwa Chałupki Wodzisław Śląski Rybnik Gliwice Tarnowskie Góry Świerklaniec Siewierz Zawiercie Szczekociny Nagłowice Jędrzejów - Chmielnik). Przez teren gminy nie przebiega ponadto żadna trasa wojewódzka, a jedynie drogi powiatowe i gminne, w tym wiele nieutwardzonych (39%). Dostępność komunikacyjną gminy należy oceniać jako niską. Rozbudowa dróg jest dla władz gminy priorytetem. 18

20 Rysunek 14. Średnie wyniki odpowiedzi na pytania o ocenę czynników: Jakość/stan dróg dla pieszych/chodników (dostępność, oświetlenie)? Utrzymanie dróg publicznych w zimie (np. odśnieżanie) Bezpieczeństwo na drogach? 2,7 3,2 3,3 Dostępność tras rowerowych? 3,0 Jakość/stan nawierzchni dróg/ulic? 2,9 Jakość transportu zbiorowego na terenie gminy? 2,6 Dostępność transportu zbiorowego na terenie gminy (np. komunikacji publicznej, PKSu, busów)? 2,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. Ankietowani mieszkańcy źle ocenili dostępność transportu zbiorowego. Jest on słabo rozwinięty, poza komunikacją do Włoszczowy, do której wiele osób dojeżdża do pracy i szkół ponadgimnazjalnych. Brakuje usług przewozowych w innych kierunkach (np. do miasta wojewódzkiego) oraz transportu z poszczególnych miejscowości do Radkowa, ze względu na zbyt małe przez pryzmat opłacalności linii zapotrzebowanie na nie. Jest to jednak dla mieszkańców znaczące utrudnienie w dostępie do usług społecznych oraz urzędu. Ponadto, jest to istotna przeszkoda w aktywizacji i integracji mieszkańców. Rysunek 15. Ocena dostępności transportu zbiorowego na terenie gminy Radków według sołectw (oceny w skali 1-5, gdzie 1 jest oceną najsłabszą a 5 najlepszą) 3,0 3,0 3,0 2,4 2,0 2,2 2,1 2,6 2,0 2,3 1,8 1,9 1,9 1,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. Transport zbiorowy oceniany jest najsłabiej przez mieszkańców Ojsławic, Brześcia, Bieganowa i Bałkowa (czyli miejscowości położonych na zachodnich obrzeżach gminy), a stosunkowo najlepiej w miejscowościach Radków, Nowiny-Dębnik oraz Sulików. Gmina posiada rozbudowaną sieć oświetlenia ulicznego w stanie nie wymagającym poważniejszych remontów. 19

21 Ochrona środowiska Z wodociągu w gminie Radków korzysta ok. 75% mieszkańców, łączna długość sieci wodociągowej wynosi ponad 61km, a przyłączonych jest do niej 865 budynków/gospodarstw. Wodociąg jest doprowadzony do wszystkich sołectw. Ujęcia wody na terenie gminy znajdują się w miejscowościach Świerków (modernizowane w momencie przygotowywania strategii) oraz Radków. Wraz z Politechniką Częstochowską gmina ma przygotowany program zagospodarowywania odpadów płynnych. Kanalizacja w gminie jest w trakcie rozbudowy, na koniec 2012 roku korzystało z niej 29% mieszkańców (średnio w gminach wiejskich w województwie 25%). W 2013 roku nie rozbudowano sieci kanalizacyjnej, więc udział korzystających znacząco się nie zmienił (do sieci o długości 16 km podłączonych jest 366 budynków/gospodarstw). Warto jednak zauważyć istotną poprawę w dostępie do kanalizacji od 2007 roku, kiedy to dostęp do niej miało jedynie 12,5% mieszkańców gminy. Kanalizacja zbiorcza istnieje w 3 sołectwach, a planuje się doprowadzić ją jeszcze do trzech miejscowości. W pozostałych, ze względu na niską gęstość zabudowy, zakłada się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na koniec 2013 roku było 12 indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków w gminie (w tym 8 oddanych w tym roku). Większe cieki wodne (rzeki Kwilina i Biała Nida) są utrzymywane w dobrym stanie. Większym wyzwaniem jest zapewnienie właściwej konserwacji rowów. Konserwacja szczegółowa jest zadaniem mieszkańców (a nie gminy), jednak Ci często nie wywiązują się z tego obowiązku. Ze względu na brak spółki wodnej działającej na terenie gminy problem rozwiązywany jest doraźnie przez sołtysów (odmulanie, odbudowa). Na terenie gminy planowana jest budowa małych zbiorników retencyjnych, m.in. w miejscowości Krasów (struga Krzepin), które ponadto spełniałyby funkcje rekreacyjne i przeciwpożarowe. Gmina dofinansowuje mieszkańcom demontaż (oraz transport i unieszkodliwienie) wyrobów azbestowych Energetyka i telekomunikacja Przez teren gminy Radków przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia (Łosice- Kielce), która nie jest jednak bezpośrednio powiązana z zasilaniem w energię budynków w gminie. Do nich prąd doprowadzany jest liniami napowietrznymi niskiego napięcia ze stacji systemowych GPZ 110/115kV Szczekociny-Secemin. Trasy tych linii prowadzone są wzdłuż dróg i linii zabudowy. W miejscowości Bałków znajduje się teren przeznaczony pod budowę kolektorów słonecznych (już wykupiony przez prywatnego inwestora), na moment pisania strategii nie zostały jednak jeszcze podjęte żadne działania. Teren gminy objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej Infrastruktura społeczna O jakości życia mieszkańców gminy w dużym stopniu decyduje dostępność i jakość infrastruktury społecznej. Jej główne elementy, na które mogą i powinny wpływać władze gminy to infrastruktura edukacyjna (przedszkola, szkoły), sportowa, kulturalna, turystyka, ochrona zdrowia i opieka społeczna. 20

22 Oświata Na terenie gminy działa Zespół Placówek Oświatowych w Radkowie (a w jego ramach szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Przedszkole Samorządowe w Radkowie. Liczba uczniów w szkole podstawowej wahała się w ostatniej dekadzie od 103 do 131 (127 w 2012 roku) w 6 oddziałach. Liczba uczniów gimnazjum systematycznie spadała od 2005 roku (ze 144 do 92 w 2011 roku). W 2012 roku nieznacznie wzrosła do 98 uczniów w pięciu oddziałach. Budynek szkolny przeszedł gruntowny remont w 2000 roku, a w 2006 roku został rozbudowany o salę rehabilitacyjną. Szkoła posiada pracownie przedmiotowe (niektóre wymagają doposażenia), pracownię komputerową, salę gimnastyczną i siłownię, bibliotekę, świetlicę oraz boisko (z bieżnią i kortem tenisowym). Gmina organizuje dowóz uczniów do szkoły oraz program dożywiania dzieci w szkole. Uczniowie są objęci opieką pedagoga szkolnego, jedną z potrzeb szkoły jest utworzenie w szkole gabinetu psychologicznego. Wiąże się to również z koniecznością akcji informacyjnej, która przełamałaby stereotypy i blokady ograniczające korzystanie z takiej pomocy. W zakresie infrastruktury konieczne jest docieplenie łącznika z salą gimnastyczną oraz modernizacja dachu nad salą gimnastyczną. Szkoła pozyskuje dużo środków zewnętrznych na tzw. miękkie projekty (np. zajęcia pozalekcyjne), ale główne potrzeby rozwojowe wymagają inwestycji w ramach projektów twardych. Wychowanie przedszkolne w gminie Radków prowadzi Przedszkole Samorządowe mieszczące się obecnie w skrzydle budynku Urzędu Gminy. Przedszkole dysponuje dwiema salami dydaktycznymi, salą zabaw oraz placem zabaw. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie rośnie od kilku lat, osiągając poziom 64 dzieci w 2012 roku. Dla zapewnienia właściwej opieki oraz rozwoju placówki konieczna jest budowa budynku przeznaczonego na przedszkole, spełniającego wszystkie normy i wyposażonego w salę gimnastyczną, zaplecze oraz gabinet logopedyczny. Inwestycja ta powinna być traktowana priorytetowo, szczególnie w świetle przyjętej w czerwcu 2013 roku tzw. ustawy przedszkolnej 3, nakładającej na gminy obowiązek objęcia wychowaniem przedszkolnym wszystkich 4-latków (od 2015 roku) i 3-latków (od 2017 roku). W ostatnich latach gmina organizowała w okresie dni ferii szkolnych półkolonie - zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane w świetlicach wiejskich. Półkolonie miały wielu uczestników i mieszkańcy wyrażają potrzebę kontynuacji i rozwoju tego rodzaju wydarzeń. Ważne, by zajęcia w czasie ferii nie były organizowane przez nauczycieli na co dzień uczących dzieci, żeby przełamać codzienną, szkolną atmosferę. Atutem jest też organizacja kolonii poza budynkami szkolnymi Sport i rekreacja W gminie Radków nie ma formalnie zarejestrowanych klubów sportowych oprócz działającego przy szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego. Podobnie infrastruktura sportowa to przede wszystkim urządzenia szkolne: sala gimnastyczna, siłownia, boisko do piłki nożnej, bieżnia, kort tenisowy. 3 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U nr 0 poz

23 Rysunek 16. Infrastruktura sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Radkowie Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, Oprócz boiska szkolnego, przy niektórych świetlicach są boiska i place zabaw dla najmłodszych. Ze względu na małą liczbę mieszkańców gminy, nie ma potrzeby dalszych inwestycji w infrastrukturę sportową, oprócz instalacji tak popularnych w całym kraju siłowni zewnętrznych. Urządzenia te, montowane najczęściej w sąsiedztwie placów zabaw, dzięki swojej ogólnodostępności są chętnie wykorzystywane przez osoby w każdym wieku. Przez tereny gminy wytyczono szlaki turystyczne: Rowerowy Szlak Miejsc Mocy (fragment długiego na 600 kilometrów szlaku po obiektach sakralnych województwa świętokrzyskiego), Szlak Architektury Drewnianej (kościół w Kossowie), Leśna Ścieżka Dydaktyczna Poznajemy Las (o długości 2,2 km) oraz oznaczona trasa rowerowa Radków - Oksa - Nagłowice - Radków (przebiegająca obok największych atrakcji okolicy). W przeprowadzonej ankiecie poproszono mieszkańców o ocenę możliwości kibicowania w gminnych imprezach sportowych oraz dostęp do infrastruktury sportowej dla chcących uprawiać sport. O ile możliwość uczestniczenia w imprezach sportowych jako widz została oceniona raczej pozytywnie, to możliwości czynnego uprawiania sportu na terenie gminy Radków jest według ankietowanych przeciętna. Rysunek 17. Ocena możliwości uprawiania sportu i udziału w imprezach sportowych 35% 30% Brak odpowiedzi 25% 20% 15% 10% 5% Bardzo źle Raczej źle Średnio Raczej dobrze 0% Możliwość udziału w imprezach sportowych jako widz? Możliwość czynnego uprawiania sportu? Bardzo dobrze Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 22

24 Rysunek 18. Turniej piłki siatkowej w gminie Radków ] Źródło: Urząd gminy Radków Instytucje kultury Główną instytucją kultury w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury. GOK dysponuje siedzibą (Dom Kultury) w skrzydle budynku Urzędu Gminy. W budynku mieści się między innymi duża sala widowiskowa. Według danych GUS, w 2012 roku GOK zorganizował 24 imprezy, w których udział wzięło 1650 osób. Możliwości działania GOK są ograniczone przede wszystkim przez zasoby kadrowe - obecnie w Domu Kultury pracuje tylko jedna osoba. Inną instytucją kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie. Biblioteka podejmuje liczne inicjatywy kulturalne, a jej działalność integruje wszystkie pokolenia mieszkańców gminy. Oferta biblioteki obejmuje kącik malucha, lektury szkolne, książki dla młodzieży, literaturę piękną i popularnonaukową dla dorosłych oraz czytelnię internetową. W bibliotece są ogólnodostępne stanowiska komputerowe oraz bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego języka angielskiego w ramach projektu Angielski 123 w bibliotece. Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, warsztaty, wystawy i konkursy. Dodatkowo, co miesiąc odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (we współpracy z Instytutem Książki). 23

25 Rysunek 19. Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie z czytelnią internetową Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, Ważnymi ośrodkami życia kulturalnego i społecznego są świetlice wiejskie działające w Bałkowie, Brześciu, Chyczy, Dzierzgowie, Kossowie, Kwilinie i Krasowie. Część świetlic ma siedzibę w strażnicach Ochotniczej Straży Pożarnej. Choć budynki świetlic są dostępne, to problemem jest niedostatek zorganizowanych działań, np. regularnych zajęć dla dzieci i młodzieży, spowodowany brakiem kadr. Warto pobudzać mieszkańców do podejmowania tego typu inicjatyw. O ocenę działalności gminnych instytucji kultury poproszono ankietowanych mieszkańców. Szczególnie pozytywną opinię ma Gminna Biblioteka Publiczna (średnia ocen 3,9 w skali pięciostopniowej), której działania oceniło pozytywnie niemal 60% badanych. Niewiele gorszy wynik odnotował Gminny Ośrodek Kultury (3,3). Choć wiele osób wstrzymało się od odpowiedzi na to pytanie, to pozostali respondenci dość dobrze (3,2) oceniają możliwość podejmowania działań artystycznych na terenie gminy. Rysunek 20. Ocena działalności gminnych instytucji kultury 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Brak odpowiedzi Bardzo źle Raczej źle Średnio Raczej dobrze 5% 0% Działalność gminnych instytucji kultury Działalność bibliotek (np. ofertę, aktywność) Możliwości podejmowania działań artystycznych Bardzo dobrze Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 24

26 Ochrona zdrowia i opieka społecznej Infrastruktura opieki zdrowotnej Mieszkańcy gminy mogą korzystać z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ośrodku w Radkowie, który jest filią Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Moskorzewie (sąsiednia gmina). Placówka mieści się w tym samym budynku co Urząd Gminy, a w ośrodku znajdują się gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet zabiegowy, gabinet medycyny szkolnej oraz punkt szczepień. NZOZ Zdrowie posiada również swoją filię w Bieganowie, gdzie znajduje się gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet zabiegowy i gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej. W budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Radkowie znajduje się gabinet rehabilitacyjny, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z fizjoterapii i masażu rehabilitacyjnego. Mieszkańcom najbardziej brakuje lekarza pediatry. Ponadto ośrodek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Infrastruktura pomocy społecznej Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), w którym pracuje 8 osób. GOPS znajduje się w budynku Urzędu Gminy. W związku z brakiem na terenie gminy odpowiedniej infrastruktury takiej jak domy pomocy społecznej GOPS musi kierować osoby wymagające całodobowej opieki do ośrodków znajdujących się na terenie innych gmin i ponosić koszty ich utrzymania. W 2013 roku w takiej sytuacji było trzech mieszkańców gminy. Na terenie gminy Radków funkcjonować mogłyby rodzinne domy pomocy, które zapewniłyby, oprócz miejsc dla potrzebujących osób starszych i niepełnosprawnych, dodatkowe, potrzebne na terenie gminy miejsca pracy. Dodatkowo w gminie brakuje także mieszkań chronionych, które nie tylko są tańszą alternatywą dla pobytu w domu pomocy społecznej, ale przede wszystkim stanowią pewnego rodzaju terapię usamodzielniającą podopiecznych. Aby realizować zadania własne w zakresie pomocy społecznej, gmina potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. W innym wypadku musi kierować potrzebujących do odpowiednich ośrodków pomocy na terenie innych gmin i ponosić koszty ich utrzymania. W 2013 roku w takiej sytuacji były trzy osoby Na terenie gminy Radków od 2007 roku funkcjonuje placówka Caritasu Diecezji Kieleckiej, w której odbywają się warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek działa w gminnym budynku poszkolnym, przekazanym przez gminę na zasadzie umowy użyczenia. Kwestią wymagającą rozwiązania w gminie Radków są bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej (urząd gminy, ośrodek zdrowia, dom kultury, bank, poczta). 25

27 1.6. Zarządzanie Na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego składa się wiele różnych działań, w tym zarządzanie finansami i budżetem oraz planowanie strategiczne. Elementy te są niezwykle istotne w procesie rozwoju lokalnego i pośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców Analiza budżetu gminy Realizacja zapisanych w strategii celów zależy w dużej mierze od dostępności środków finansowych, dlatego też niezmiernie ważna jest analiza dochodów i wydatków gminy. Jak widać na poniższym wykresie budżet kształtował się w ostatnich latach na stabilnym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. Rysunek 21. Dochody i wydatki gminy Radków w latach (mln zł) 7,9 8,9 7,9 7,3 7,3 9,3 7,8 6,7 9,4 9, dochody ogółem wydatki ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy. Różnice w wielkości wydatków w poszczególnych latach wynikały przede wszystkim z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak np. rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej. W 2009 roku wydatki majątkowe stanowiły aż 41% budżetu. Średnio w latach ich udział kształtował się na poziomie 29% najmniej osiągając w 2012 roku (6%). Największe inwestycje wykonane w analizowanym okresie to m.in. budowa kanalizacji na terenie gminy, projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz remonty, rozbudowy i termomodernizacje budynków publicznych i ogólnodostępnych w gminie. Zobowiązania gminy na koniec 2012 roku wyniosły 2,6 mln zł, w całości były to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Gmina zadłuża się w celu zapewnienia wkładu własnego przy projektach inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej. 26

28 W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody w gminie w 2012 roku 4 kształtowały się powyżej średniej dla gmin wiejskich powiatu i województwa (odpowiednio 112 i 101%), nieznacznie mniej niż w kraju (97%). Poniżej średniej wyniosły wydatki per capita - 93% w porównaniu do gmin wiejskich z powiatu, 86% z województwa i 84% z kraju. Wynika to m.in. z niezrealizowania przez gminę wszystkich zaplanowanych w budżecie wydatków (plan wykonano w 81%). Wydatki gminy według działów gospodarki budżetowej przedstawione zostały na poniższym wykresie. Rysunek 22. Struktura wydatków budżetu gminy Radków według działów gospodarki budżetowej w 2013 roku 4% 4% 6% Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo 6% 32% Pomoc społeczna Administracja publiczna 14% Transport i łączność 14% 20% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radków za 2013 rok. Większość środków gmina wydaje na obowiązkowe zadania zlecone przepisami, z których nie można zrezygnować na oświatę i wychowanie przeznaczono prawie 1 / 3 budżetu, a na pomoc społeczną 14%. Wyjątkowo wysoki udział w budżecie w 2013 roku miały wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo w przeważającej części były to środki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W ankiecie poproszono mieszkańców o wskazanie trzech najważniejszych dziedzin, które powinny byś szczególnie istotne w procesie planowania budżetu, rozkład odpowiedzi przedstawia wykres poniżej. 4 Dane dotyczące wysokości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca dotyczą 2012 roku, aby można je było porównać z ogólnodostępnymi danymi dotyczących innych jednostek. 27

29 Rysunek 23. Dziedziny, które powinny być priorytetem podczas planowania budżetu gminy Radków Infrastruktura drogowa Ochrona i profilaktyka zdrowia Bezpieczeństwo publiczne Wodociągi i kanalizacja Pomoc społeczna Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci Oświata i opieka przedszkolna Sport i rekreacja Czystość ulic i terenów publicznych Wsparcie organizacji społecznych Działalność instytucji kultury Tereny zielone, rekreacyjne Rozwój turystyki Inna sfera 1% 15% 12% 9% 9% 8% 8% 30% 26% 23% 22% 21% 35% 55% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. Zdecydowanie najważniejsza dla mieszkańców jest infrastruktura drogowa, którą wskazało 55% mieszkańców, druga w kolejności ochrona i profilaktyka zdrowia otrzymała 35% głosów. Ważne są ponadto bezpieczeństwo publiczne, wodociągi i kanalizacja, pomoc społeczna, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci oraz oświata i opieka przedszkolna. Gmina Radków nie wydziela funduszy sołeckich byłoby to nadmierne rozproszenie środków budżetowych. Ze względu na systematyczne inwestycje we wszystkich sołectwach sołtysi i mieszkańcy nie odczuwają potrzeby tworzenia oddzielnych budżetów. W latach gmina Radków pozyskała ponad 6,3 mln zł z budżetu Unii Europejskiej (i innych źródeł na finansowanie programów i projektów unijnych), czyli łącznie aż ok zł na 1 mieszkańca Planowanie strategiczne i promocja Gminy Planowanie strategiczne jest jedną z ważniejszych części skutecznego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, gdyż pozwala na prowadzenie harmonijnej, długofalowej polityki rozwoju. Obligatoryjny, jednoroczny budżet jest dobrym narzędziem do prowadzenia wydatków bieżących, jednak w celu skutecznego planowania przedsięwzięć rozwojowych, obejmujących zazwyczaj działania wieloletnie, należy przygotować dokumenty o dłuższym horyzoncie czasowym. Opracowania te mają za zadanie wspomóc władze samorządowe w zarządzaniu długookresowym oraz stanowią merytoryczną podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy zewnętrznych. Przygotowywane są na odpowiednio długi okres, tak by między poszczególnymi inwestycjami i działaniami następował efekt synergii, oraz by ich realizacja wpływała integrująco na terytorium gminy. Posiadane dokumenty i programy to: Wieloletnia Prognoza Finansowa (na lata , przygotowywaną w systemie kroczącym tj. corocznego uaktualniania), Gminny program opieki nad zabytkami ( ), Plany odnowy miejscowości (Radków, Brzeście, Dzierzgów, Chycza 28

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 125 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1390 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIELSKO-BIAŁA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo