Strategia Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku Świętokrzyscy Liderzy Administracji nowa jakość dla Mieszkańców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Radków... 3 Wstęp Diagnoza stanu gminy Przestrzeń i środowisko Umiejscowienie Gminy w województwie i kraju Charakterystyka sieci osadniczej Zasoby naturalne Zasoby kulturowe Sfera społeczna Demografia Poziom wykształcenia Rynek pracy Pomoc społeczna Kapitał społeczny Uczestnictwo w kulturze Sfera gospodarcza Przedsiębiorczość Rolnictwo Turystyka Główni pracodawcy Infrastruktura techniczna Komunikacja Ochrona środowiska Energetyka i telekomunikacja Infrastruktura społeczna Oświata Sport i rekreacja Instytucje kultury Ochrona zdrowia i opieka społecznej Zarządzanie Analiza budżetu gminy Planowanie strategiczne i promocja Gminy Analiza SWOT

3 3. Wizja i misja gminy Radków Analiza celów Cele strategiczne i operacyjne Kierunki działań Rozwój infrastruktury Aktywizacja społeczności lokalnej i włączenie społeczne Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości Zgodność celów z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi Międzynarodowe dokumenty strategiczne Krajowe dokumenty strategiczne Regionalne dokumenty strategiczne Lokalne dokumenty strategiczne Spis ilustracji Bibliografia

4 Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Radków Przedstawiciele Instytucji Gminnych Antoni Suliga Barbara Huptyś Sekretarz Gminy, koordynator Skarbnik Waldemar Napora Anna Marczewska Halina Knapik Przedstawiciel Urzędu Gminy Przedstawiciel Urzędu Stanu Cywilnego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Błaut Jarosław Borkowski Alicja Kręgiel Przewodniczący Rady Gminy Radków Dyrektor Zespołu Szkół Dyrektor Przedszkola Samorządowego Magdalena Hankiewicz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Eksperci zewnętrzni dr Marek Chrzanowski Konsultacje w zakresie zarządzania strategicznego Wojciech Kirejczyk Joanna Korpikiewicz Analizy ilościowe Analizy jakościowe 3

5 Wstęp Strategia Rozwoju Gminy Radków do 2020 roku to kompleksowy, średniookresowy plan działania Urzędu Gminy na najbliższe lata. Jego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania silnych stron i szans stojących przed gminą w nowej unijnej perspektywie budżetowej. Strategię opracowano, aby móc w sposób skuteczny i efektywny realizować zadania stojące przed Władzami Gminy. Strategia pozwala na określenie podstawowych kierunków rozwoju poprzedzone identyfikacją szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron gminy, czyli wnikliwą diagnozą stanu obecnego. Dodatkowo przygotowując Strategię kierowano się konicznością zapewnienia jej zgodności z analogicznymi dokumentami na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, krajowym oraz unijnym, co w przyszłości pozwoli na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, czy z funduszy unijnych. W Strategii opisano przede wszystkim zadania, które należą do obszaru działań Władz Gminy, a zatem takie, które gmina ma obowiązek wypełniać oraz na których realizację ma prawo przeznaczyć środki z budżetu. Jednak aby w pełni zobrazować zastaną sytuację postanowiono opisać również obszary wykraczające poza ustawowe działania. Za względu na przepisy oraz ograniczone zasoby Władze Gminy nie mogą odpowiadać na wszystkie pojawiające się wyzwania. Niekiedy ich rola ogranicza się jedynie do motywowania innych podmiotów prywatnych oraz publicznych. Proces przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Radków prowadzono w trzech etapach: 1. Przeprowadzenie analizy stanu gminy we wszystkich istotnych dla rozwoju lokalnego obszarach. W część służącą opisowi diagnozy wchodzi również analiza SWOT, która określa mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia, które przed nią stoją. 2. Określenie wizji i misji Gminy Radków, czyli opisanie docelowego stanu, w jakim gmina chciałaby się znaleźć w objętym Strategią horyzoncie czasowym. Realizacja misji ma z kolei doprowadzić do urzeczywistnienia określonych wizji. 3. Określenie konkretnych celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja zagwarantuje osiągnięcie pożądanego stanu. Wymienione cele są kompromisem pomiędzy oczekiwaniami Mieszkańców przedstawionymi w wypełnionych wcześniej ankietach, a możliwościami finansowymi i realizacyjnymi gminy. Przy formułowaniu celów uwzględniono priorytety rozwoju, na które zwrócili uwagę mieszkańcy w przeprowadzonym badaniu społecznym. Niniejsza Strategia nie kończy prac nad rozwojem gminy Radków, a stanowi podstawę do dalszych działań. Realizacja wymienionych w dokumencie celów stanie się możliwa dzięki pełnemu zaangażowaniu zarówno Władz, jak i Mieszkańców. 4

6 1. Diagnoza stanu gminy Diagnoza stanu gminy ma na celu przedstawienie dynamicznego bilansu cech Gminy Radków oraz identyfikację jej głównych przewag konkurencyjnych i barier rozwojowych. Diagnoza stworzona została na podstawie tzw. analizy desk research, wywiadów z pracownikami urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i przedstawicielami mieszkańców, a także badania ankietowego przeprowadzonego wśród dorosłych mieszkańców gminy, które zostało przeprowadzone w sposób tradycyjny (papierowe ankiety dostarczone mieszkańcom wraz z kopertami) oraz elektroniczny (za pośrednictwem Internetu). W ankiecie udział wzięło 159 osób, a jej wyniki dostarczyły subiektywnej oceny poziomu życia i jakości usług publicznych oferowanych na terenie Gminy Radków. Diagnoza obejmuje sześć głównych obszarów tematycznych: Przestrzeń i środowisko; Sfera społeczna; Sfera gospodarcza; Infrastruktura techniczna; Infrastruktura społeczna; Zarządzanie. Informacje o uwarunkowaniach przestrzennych, demograficznych i gospodarczych, wraz z analizą społeczno-ekonomiczną pozwalają na wyciagnięcie wniosków będących punktem wyjścia do sformułowania głównych kierunków działań gminy Przestrzeń i środowisko Środowisko geograficzne w olbrzymim stopniu wpływa na możliwości rozwoju gminy. W tej części diagnozy zwrócono uwagę na ogólne położenie Gminy Radków, podstawową sieć osadniczą oraz na posiadane zasoby naturalne i kulturowe Umiejscowienie Gminy w województwie i kraju Gmina Radków jest gminą wiejską w powiecie włoszczowskim w województwie świętokrzyskim, w sąsiedztwie gmin Włoszczowa, Oksa, Nagłowice, Moskorzew, Szczekociny i Secemin. Zajmuje powierzchnię 86,3 km 2, a zamieszkuje ją ponad 2,5 tys. osób. Siedzibą urzędu gminy i zarazem największą miejscowością jest Radków, gdzie ponadto znajduje się większość budynków użyteczności publicznej (m.in. urząd gminy, zespół placówek oświatowych, ośrodek zdrowia, biblioteka, dom kultury, poczta). Gmina ma charakter rolniczy, użytki rolne stanowią 47% powierzchni. 5

7 Rysunek 1. Położenie gminy Radków Źródło: opracowanie własne. Gmina Radków położona jest poza głównymi trasami komunikacyjnym. Do większych miejscowości odległość wynosi: 21km do Włoszczowy, 18km do Szczekocin, 70 km do Kielc i 77 km do Częstochowy. Gmina nie ma istotnych powiązań z sąsiednimi gminami, za wyjątkiem Włoszczowy, w której pracuje znaczna część mieszkańców gminy Radków oraz gdzie do szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza młodzież z terenu gminy Charakterystyka sieci osadniczej Na gminę składa się 14 sołectw (Bałków, Bieganów, Brzeście, Chycza, Dzierzgów, Kossów, Krasów, Kwilina, Nowiny-Dębnik, Ojsławice, Radków, Skociszewy, Sulików i Świerków). Zabudowa (jednorodzinna i zagrodowa) umiejscowiona jest liniowo wzdłuż głównych dróg. Najwięcej osób mieszka w Radkowie (493), najmniej natomiast w Sulikowie (69). Rysunek 2. Położenie sołectw w gminie Radków Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, 6

8 Zasoby naturalne Gmina charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Wyjątkowo duży jest udział terenów leśnych stanowią one ok. 39% powierzchni gminy (średnio w kraju 29%). Stan środowiska naturalnego jest dobry. Na terenie gminy znajduje się zbiornik wodny Chycza (o powierzchni ok. 5ha), pełniący funkcje rekreacyjną. Zbiornik jest jedną z ważniejszych atrakcji w gminie. Rysunek 3. Zbiornik wodny w Chyczy Źródło: strona internetowa Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą, Na terenie gminy znajdują się dwa obszary Natura 2000 Dolina Białej Nidy (PLH260013) oraz Niecka Włoszczowska (PLH154). Obszar Białej Nidy objęty specjalna ochroną siedlisk jest interesującym z przyrodniczego punktu widzenia zespołem podmokłych siedlisk łąkowych i leśnych oraz licznych stawów rybnych. Niecka Włoszczowska z kolei jest obszarem specjalnej ochrony ptaków, w tym miejsc rozrodu bąka, bociana czarnego, łabędzia krzykliwego, krakwy, trzmielojada, bielika, błotniaka stawowego, derkacza oraz rycyka. Ze względu na duże bogactwo gatunkowe ptaków gmina jest atrakcyjna dla osób zainteresowanych ornitologią Zasoby kulturowe W gminnej ewidencji zabytków można znaleźć najważniejsze obiekty będące dowodami bogatej historii regionu: Dwór wraz z parkiem z XIX w. w Bieganowie; Park ze starodrzewiem z XVIII w. w Bieganowie; Kościół Drewniany z I poł. XVI w. w Kossowie; 7

9 Dzwonnica drewniana z przełomu XVII i XVIII w. w Kossowie; Młyn wodny drewniany z 1900 r. w Kossowie, Dom murowany z 1900 r. w Kossowie; Zespół pałacowo parkowy w Kwilinie; Park z XVIII w. w Kwilinie; Kaplica z II poł. XVIII w. w Kwilinie; Kaplica murowana z początku XX w. w Ojsławicach; Park dworski z II poł. XVIII w. w Ojsławicach; Układ kompozycyjny i starodrzew w Ojsławicach; Zespół pałacowy z II poł. XIX w. w Radkowie; Park z XIX w. w Radkowie; Młyn wodny z początku XX w. w Radkowie; Park dworski z I poł XIX w. w Świerkowie. Rysunek 4.Zabytkowy drewniany kościół w Kossowie Źródło: Urząd Gminy Radków. Dokładny spis zabytków z podziałem na ruchome i nieruchome oraz listę pamiątek historii i innych obiektów o wartościach kulturowych znajduje się w Programie opieki nad zabytkami dla gminy Radków na lata Zabytki te, mimo swojej wartości kulturowej, nie stanowią jednak rozpoznawalnej atrakcji turystycznej. W rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego wpisane są także dwa nagrobki Wincentego Jackowskiego (pradziadka Stefana Żeromskiego) oraz Józefa Makulskiego (dziedzica dóbr Dzierzgowa 8

10 i Kossowa). Oba groby znajdują się na cmentarzu parafialnym w Dzierzgowie. Ponadto tereny gminy związane są z innymi postaciami historycznymi w Chyczy znajdował się majątek Mikołaja Reja, a Kwilina to dobra Jana Długosza. Najstarszą miejscowością jest jednak Bieganów pierwsze wzmianki o nim pochodzą z już 1198 roku. Miejscem o wyjątkowo istotnej wartości kulturowej jest Sanktuarium Matki Boskiej Dzierzgowskiej, w którym kultem otacza się XVI wieczną ikonę Matki Boskiej (w 1664 roku przez cztery dni obserwować można było łzy płynące z oczu Marii). Do Dzierzgowa przyjeżdżały osoby chore licząc na cud uzdrowienia. Rysunek 5. Obraz Matki Boskiej Dzierzgowskiej Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, Sfera społeczna Ważną częścią diagnozy jest ocena sytuacji gminy Radków w sferze społecznej, obejmującej takie zagadnienia jak sytuacja demograficzna, lokalny rynek pracy, główne problemy społeczne czy w końcu aktywność kulturalna i społeczna mieszkańców. Część tych czynników ma poważny wpływ na rozwój gminy w długim okresie, często wykraczającym poza ramy niniejszej strategii Demografia Procesy demograficzne zachodzą w gminie Radków stosunkowo dynamicznie, a ich skutkiem jest szybko malejąca liczba mieszkańców. Działania gminy powinny uwzględniać te uwarunkowania: z jednej strony przeciwdziałać negatywnym zmianom, z drugiej przygotowywać na ich następstwa. 9

11 Liczba ludności Gmina Radków jest najmniejszą gminą województwa pod względem liczby ludności. W 2012 roku liczyła 2568 mieszkańców. Administracyjnie gmina jest podzielona na 14 sołectw, w których mieszka od 69 do 493 osób. Ze względu na ujemny przyrost naturalny i saldo migracji liczba mieszkańców stale spada: od 2004 zmniejszyła się o 4,1%, a licząc od 2000 roku o 8,5%. Przyrost naturalny W latach na terenie gminy urodziło się 226 osób, zaś zmarło 372 mieszkańców. Na skutek ruchu naturalnego liczba mieszkańców zmniejszyła się o 146 osób w ciągu 9 lat. Niski przyrost naturalny jest skutkiem niekorzystnej struktury wiekowej mieszkańców. Migracje Saldo migracji w latach było ujemne: liczba zameldowanych mieszkańców gminy zmniejszyła się w tym okresie o 19. Były jednak lata, w których saldo było pozytywne (kilkunastu nowych mieszkańców). Łącznie w tym czasie z gminy wymeldowało się 257 osób, z czego ponad połowa do miast. Zameldowało się zaś 238 nowych mieszkańców, również ponad połowa z miast. Należy podkreślić, że dane bazujące na rejestrze osób zameldowanych nie uwzględniają nierejestrowanego ruchu migracyjnego w obie strony. Gęstość zaludnienia Przy powierzchni 86,4 kilometrów kwadratowych, gęstość zaludnienia gminy Radków wynosi 29 osób/km 2 i jest najniższa wśród gmin w powiecie włoszczowskim, a także znacznie niższa niż przeciętna w województwie i kraju. Wynika to m.in. z wysokiej lesistości terenów gminy. Struktura wiekowa Struktura wiekowa społeczności gminy nie jest korzystna. Co piąty mieszkaniec ma powyżej 65 lat, a co drugi powyżej 45 lat. Udział dzieci i młodzieży (do lat 19) wynosi tylko 19%. Taka struktura będzie mieć poważne konsekwencje w postaci dalszego spadku liczby mieszkańców i rosnącego obciążenia z powodu starzejącego się społeczeństwa. Rysunek 6. Struktura wiekowa ludności gminy Radków w 2011 roku 8% 8% 7% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 1% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011). 10

12 Obciążenie demograficzne mierzy się często wskaźnikiem obliczanym jako liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Choć w ostatnich latach wartość tego wskaźnika uległa poprawie (z 76,9 na 67,2), to pozostaje najmniej korzystna w całym powiecie i w stosunku do średniej wartości w województwie (58,2) i kraju (56,6) Poziom wykształcenia Dane dotyczące struktury ludności względem poziomu wykształcenia zbiera Główny Urząd Statystyczny prowadząc Narodowy Spis Powszechny. Najbardziej aktualne dane pochodzą z 2011 roku i dotyczą powiatów. Struktura ta w powiecie włoszczowskim jest charakterystyczna dla społeczności wiejskich, o dużym znaczeniu rolnictwa. Wśród osób powyżej 60 roku życia dominuje wykształcenie podstawowe, a niemal połowa osób w wieku lat ma ukończyła wykształcenie zasadnicze zawodowe. Wśród młodszych (25-34 lata) mieszkańców powiatu włoszczowskiego co trzeci ma wykształcenie wyższe i można szacować, że duża część osób w wieku lata z wykształceniem średnim kontynuuje naukę w szkołach wyższych. Rysunek 7. Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu włoszczowskiego w poszczególnych grupach wiekowych (2011) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego średnie zawodowe zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011) Rynek pracy Struktura zatrudnienia Najbardziej szczegółowe dane dotyczące struktury zatrudnienia pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i obejmują cały powiat włoszczowski. Niemal połowa zatrudnionych w powiecie to osoby trudniące się rolnictwem, leśnictwem, rybactwem lub łowiectwem. Co czwarty mieszkaniec pracuje w sektorze przemysłowym lub branży budowlanej. W stosunku do całego kraju znacznie mniejszy jest udział zatrudnionych w sektorze usługowym. 11

13 Rysunek 8. Struktura rynku pracy według liczby zatrudnionych (2012) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości pozostałe usługi Polska Woj. świętokrzyskie Powiat włoszczowski Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). Poziom bezrobocia Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie włoszczowskim wynosiła 15,1% na koniec 2013 roku i pozostawała znacznie powyżej przeciętnej krajowej (13,4%). W 2012 roku w gminie Radków było 139 osób bezrobotnych, czyli co dziesiąta osoba w wieku produkcyjnym poszukiwała pracy. Spośród tej liczby ponad połowa (76) to osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym oraz innymi problemami, dotykającymi często całe rodziny (np. bezrobocie pokoleniowe). Tylko 16 spośród 139 bezrobotnych miało prawo do zasiłku. Źródła utrzymania Źródła utrzymania mieszkańców gminy są pochodną struktury lokalnego rynku pracy. Dostępne dane statystyczne na ten temat pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego, przeprowadzonego w 2011 roku i dotyczą powiatów. Co trzeci z mieszkańców powiatu włoszczowskiego jest na czyimś utrzymaniu - są to przede wszystkim dzieci i młodzież ucząca się. Zarobki co czwartego mieszkańca pochodzą z pracy najemnej poza rolnictwem. Można przyjąć, że w gminie Radków, która ma charakter rolniczy, udział osób utrzymujących się z pracy rolniczej jest jeszcze wyższy niż w całym powiecie włoszczowskim. Źródłem utrzymania co czwartego mieszkańca powiatu jest emerytura lub renta. Na koniec należy dodać, że w grupie utrzymywani są wszystkie osoby utrzymujące się z dochodów innych osób, niezależnie od ich źródła, więc liczba osób utrzymujących się i utrzymywanych np. z pracy rolniczej jest wyższa niż pokazano na wykresie. 12

14 Rysunek 9. Główne źródła utrzymania Polaków (2011) praca najemna poza rolnictwem 0% 10% 20% 30% 40% praca na rachunek własny poza rolnictwem praca w rolnictwie niezarobkowe źródło, emerytura Polska Woj. świętokrzyskie Powiat włoszczowski niezarobkowe źródło, renta pozostałe źródła utrzymywani nieustalone Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011). Dochody gospodarstw domowych Przeciętne wynagrodzenie w powiecie włoszczowskim wynosiło w 2012 roku 3260 PLN (87,1% średniej krajowej) i było wyższe niż w województwie (86,8% średniej krajowej). Należy jednak zaznaczyć, że dane te nie obejmują przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób, czyli większości podmiotów działających na terenie gminy Radków. Średnią zawyżają również zarobki mieszkańców miasta powiatowego - na wsi są one niższe Pomoc społeczna Zadania gminy (własne i zlecone) w zakresie pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2013 roku świadczenia pomocy społecznej przyznano 200 mieszkańcom gminy. To znaczny spadek w stosunku do poprzednich lat: w 2009 osób takich było 196, w kolejnych latach około 250. Może to być jednak spowodowane nie realną poprawą warunków życia tych osób, ale rzadko aktualizowanymi kryteriami dochodowymi kwalifikującymi do korzystania z pomocy społecznej (raz na trzy lata, ostatnio pod koniec 2012 roku). W ostatnich latach systematycznie spadała też liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Około dwie trzecie przyznanych świadczeń to świadczenia niepieniężne, jedna trzecie - pieniężne. Spośród osób objętych wsparciem największą grupę (118 osób) stanowiły dzieci uczestniczące w programie dożywiania. Najczęstszymi powodami przyznania świadczenia jest bezrobocie (39 rodzin), niepełnosprawność (28), długotrwała lub ciężka choroba (26), wielodzietność (22) i ubóstwo (20). W 2013 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt czterech osób w domu pomocy społecznej poza terenem gminy. Problemami społecznymi o rosnącym znaczeniu jest alkoholizm, narkomania i przemoc. W gminie działa zespół interdyscyplinarny podejmujący akcję profilaktyki i przeciwdziałania tym patologiom społecznym i ich skutkom. Od kilkunastu lat w gminie działa grupa Anonimowych Alkoholików zrzeszająca kilkanaście osób. 13

15 Kapitał społeczny Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji mieszkańców wokół spraw ważnych dla rozwoju lokalnego. Wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. ludności oceniający zaangażowanie społeczne mieszkańców wyniósł w gminie w 2012 r. 35 czyli więcej niż średnio w województwie (28) i kraju (30). Na terenie gminy Radków działają m.in.: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Radków; 7 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (w Bałkowie, Bieganowie, Brześciu, Chyczy, Dzierzgowie, Kossowie i Radkowie); Warsztat Terapii Zajęciowej (prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej, placówka terenowa jednostki z Ostrowa w gminie Krasocin, pomagająca osobom niepełnosprawnym); Uczniowski Klub Sportowy Spartakus przy gimnazjum w Rakowie; Drużyna cheerleaderek Danzmisja przy szkole w Rakowie; Koła Gospodyń Wiejskich (funkcjonujące w części w sposób niesformalizowany); Zespoły ludowe Dzierzgowianie i Kwiliniec. Warto podkreślić olbrzymią rolę, jaką w gminie pełnią jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz akcji związanych ściśle z działalnością ratunkową przy OSP działają świetlice wiejskie (w Dzierzgowie funkcjonuje także pracownia komputerowa). Trzy jednostki straży mają średnie samochody bojowe, pozostałe posiadają jedynie pojazdy lekkie. Samochody straży wspomagają transport zbiorowy dowożąc mieszkańców na różnego rodzaju spotkania, akcje i festyny. Aktywność wyborcza W gminie Radków w wyborach samorządowych w 2010 roku frekwencja wyniosła niecałe 53% i była najniższa w całym powiecie włoszczowskim, w którym to średnia ukształtowała się na poziomie 60%. Lepiej gmina wypada w porównaniu z frekwencją ogólnokrajową, która wyniosła 47%. Mieszkańcy gminy Radków są za to mniej zainteresowani polityką na szczeblu centralnym podczas wyborów do sejmu i senatu do urn poszło mniej niż co trzeci uprawniony do głosowania (średnio w powiecie frekwencja wyniosła 41%, w województwie 43%, a w kraju niemal 49%) Uczestnictwo w kulturze Życie kulturalne koncentruje się wokół Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie. Są one wspólnie ze Szkołą Podstawową organizatorami wielu konkursów, teatrzyków dla młodzieży szkolnej, zabaw i imprez rocznicowych. Aktywną działalność prowadzą zespoły ludowe. Istniejące od 1999 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków podejmuje działania na rzecz oświaty, kultury, sportu i turystyki oraz wspierania inwestycji. Dzięki staraniom Stowarzyszenia wyremontowano budynek szkolny w Radkowie, zabytkowy Kościół w Kossowie oraz odnowiono zabytkowe nagrobki na cmentarzach w Dzierzgowie i Kossowie. Stowarzyszenie funduje również stypendia dla najlepszych gimnazjalistów, organizuje różne formy aktywności dla dzieci niepełnosprawnych oraz promuje gminę Radków. Na terenie gminy Radków działają dwa zespoły ludowe, łącznie zrzeszające ponad 30 członków: 14

16 Dzierzgowianie (od 1984 roku): występują na przeglądach i konkursach folklorystycznych, wydali śpiewnik Pieśni ludowe znad Białej Nidy ; Kwiliniec: zespół powstał w 2010 roku z inicjatywy Koła Emerytów w Kwilinie, reprezentuje gminę na wielu uroczystościach. Rysunek 10. Zespół ludowy Dzierzgowianie Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, W gminie działa również klub seniora zrzeszający około 20 członków. Oprócz osób zrzeszonych w zespołach ludowych, w gminie Radków mieszka i pracuje kilku twórców, m.in. Zdzisław Purchała - rzeźbiarz ludowy i poeta i Zdzisław Dudek - plastyk. W każdej wsi co roku organizowane są imprezy integrujące społeczność, np. dożynki, wigilia, festyn w szkole, turniej siatkówki (ponadgminny), gminne rozgrywki w piłkę nożną czy sztab WOŚP. Wydarzenia te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Sfera gospodarcza Opisane wyżej problemy społeczne najczęściej są silnie powiązane z kondycją lokalnej gospodarki, tj. ogólną strukturą, sytuacją w najważniejszych branżach (rolnictwie, turystyce), oraz kondycją rynku pracy. Czynniki te są ważne, gdyż mocno wpływają na gminę i jej mieszkańców Przedsiębiorczość Liczba podmiotów gospodarczych W 2013 roku na terenie gminy Radków zarejestrowane były 154 podmioty gospodarcze. Tylko dwa z nich zatrudniały 10 lub więcej pracowników. Pozostałe to mikroprzedsiębiorstwa, niewielkie zakłady rzemieślnicze i usługowe. Ponad 80% podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów to firmy z branży handlowej (sekcja G), stosunkowo dużo jest też firm z branży budowlanej (sekcja F). 15

17 Rysunek 11. Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD (2013) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i T U Objaśnienie symboli: A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B - górnictwo i wydobywanie, C - przetwórstwo przemysłowe, D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F - budownictwo, G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H - transport i gospodarka magazynowa, I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J - informacja i komunikacja, K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O - administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P - edukacja, Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S - pozostała działalność usługowa, T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, U - organizacje i zespoły eksterytorialne. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (REGON). Działania gminy wspierające przedsiębiorczość Gmina Radków dysponuje gruntami, które można przeznaczyć pod inwestycje. Do działek tych doprowadzone są media (woda, prąd). Łącznie z potencjalnie przeznaczonymi na sprzedaż gruntami prywatnych właścicieli obszar obejmuje ok. 8ha Rolnictwo Gmina ma charakter rolniczy - rolnictwo odgrywa ważną rolę nie tylko dla krajobrazu gospodarczego, ale i społecznego gminy użytki rolne zajmują 47% powierzchni. Obszar gminy charakteryzuje się stosunkowo dobrymi glebami, w użytkach rolnych w klasach bonitacyjnych I-III znajduje się 15,4% powierzchni (średnio w powiecie 10,7%) 1. Rolnicy z Radkowa w dużej mierze zajmują się produkcją mleka, sprzedawanego spółdzielniom mleczarskim we Włoszczowej i Szczekocinach oraz produkcją zbóż. Według danych GUS pochodzących z Powszechnego Spisu Rolnego, przeprowadzonego w 2010 roku, w gminie Radków były 534 gospodarstwa rolne (wszystkie to indywidualne gospodarstwa rolne), z czego w 492 prowadzono działalność rolniczą. Rozwój rolnictwa hamuje duże jego rozdrobnienie - ponad 52% gospodarstw (prowadzących działalność) zajmuje powierzchnię do 5ha gospodarstw (16%) obejmuje powierzchnię powyżej 10ha, w tym 35 zajmujących co najmniej 15ha. Powiększanie 1 Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Włoszczowskiego, Włoszczowa Dane GUS (Powszechny Spis Rolny 2010). 16

18 się dużych, dochodowych gospodarstw jest ograniczane przez małe, które funkcjonują niemal jedynie dzięki dotacjom unijnym. Na terenie gminy znajdują się stawy hodowlane (produkcja karpia), łączna powierzchnia stawów to ok. 348 ha. Hodowla ryb zapewnia miejsce pracy kilkunastu osobom. Rysunek 12. Stawy hodowlane Źródło: Urząd gminy Radków Teren gminy potencjalnie nadaje się do produkcji roślin energetycznych i biomasy, problemem jest jednak brak w regionie zakładu generującego popyt na tego typu produkty Turystyka Na terenie gminy Radków nie ma wielu atrakcji turystycznych. Atutem gminy jest położenie z dala od zgiełku miejskiego i dużych szlaków transportowych, co umożliwia odpoczynek na łonie natury. Turyści odwiedzający tereny gminy mogą zobaczyć szereg zabytków (opisanych w rozdziale 1.1.4) czy odpoczywać aktywnie: jeździć na rowerze wytyczonymi atrakcyjnymi szlakami czy wędkować na okolicznych stawach. Gmina ma ponadto potencjał do rozwoju turystyki ornitologicznej. Na terenie gminy działa ośrodek wypoczynkowy Oksa w Chyczy (oferujący noclegi w domkach kempingowych) oraz kilka gospodarstw agroturystycznych. Istniejąca infrastruktura turystyczna odpowiada zgłaszanemu przez turystów zapotrzebowaniu. 17

19 Rysunek 13. Ptaki na terenie gminy Radków Źródło: strona internetowa Główni pracodawcy Największymi pod względem liczby zatrudnionych zakładami pracy są jednostki organizacyjne gminy, przede wszystkim Urząd Gminy i Zespół Placówek Oświatowych. W tym ostatnim zatrudnionych jest 27 nauczycieli, 3pracowników administracyjnych oraz 7 pracowników obsługi. Prywatne firmy oferujące miejsca pracy na terenie gminy to m.in. piekarnia i firma transportowo-budowlana. Poza tym duża część mieszkańców dojeżdża do pracy we Włoszczowie Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna jest elementem koniecznym do istnienia i prawidłowego funkcjonowania jednostki jaką jest gmina oraz cechuje się znaczącym wpływem na komfort życia mieszkańców. Jest także jednym z podstawowych czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną gminy. Infrastruktura techniczna obejmuje urządzenia i instytucje z dziedziny komunikacji, energetyki, gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska Komunikacja Gmina znajduje się z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Na południe od gminy (ok. 9 km od Radkowa) przebiega jednojezdniowa trasa krajowa nr 78 (granica państwa Chałupki Wodzisław Śląski Rybnik Gliwice Tarnowskie Góry Świerklaniec Siewierz Zawiercie Szczekociny Nagłowice Jędrzejów - Chmielnik). Przez teren gminy nie przebiega ponadto żadna trasa wojewódzka, a jedynie drogi powiatowe i gminne, w tym wiele nieutwardzonych (39%). Dostępność komunikacyjną gminy należy oceniać jako niską. Rozbudowa dróg jest dla władz gminy priorytetem. 18

20 Rysunek 14. Średnie wyniki odpowiedzi na pytania o ocenę czynników: Jakość/stan dróg dla pieszych/chodników (dostępność, oświetlenie)? Utrzymanie dróg publicznych w zimie (np. odśnieżanie) Bezpieczeństwo na drogach? 2,7 3,2 3,3 Dostępność tras rowerowych? 3,0 Jakość/stan nawierzchni dróg/ulic? 2,9 Jakość transportu zbiorowego na terenie gminy? 2,6 Dostępność transportu zbiorowego na terenie gminy (np. komunikacji publicznej, PKSu, busów)? 2,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. Ankietowani mieszkańcy źle ocenili dostępność transportu zbiorowego. Jest on słabo rozwinięty, poza komunikacją do Włoszczowy, do której wiele osób dojeżdża do pracy i szkół ponadgimnazjalnych. Brakuje usług przewozowych w innych kierunkach (np. do miasta wojewódzkiego) oraz transportu z poszczególnych miejscowości do Radkowa, ze względu na zbyt małe przez pryzmat opłacalności linii zapotrzebowanie na nie. Jest to jednak dla mieszkańców znaczące utrudnienie w dostępie do usług społecznych oraz urzędu. Ponadto, jest to istotna przeszkoda w aktywizacji i integracji mieszkańców. Rysunek 15. Ocena dostępności transportu zbiorowego na terenie gminy Radków według sołectw (oceny w skali 1-5, gdzie 1 jest oceną najsłabszą a 5 najlepszą) 3,0 3,0 3,0 2,4 2,0 2,2 2,1 2,6 2,0 2,3 1,8 1,9 1,9 1,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. Transport zbiorowy oceniany jest najsłabiej przez mieszkańców Ojsławic, Brześcia, Bieganowa i Bałkowa (czyli miejscowości położonych na zachodnich obrzeżach gminy), a stosunkowo najlepiej w miejscowościach Radków, Nowiny-Dębnik oraz Sulików. Gmina posiada rozbudowaną sieć oświetlenia ulicznego w stanie nie wymagającym poważniejszych remontów. 19

21 Ochrona środowiska Z wodociągu w gminie Radków korzysta ok. 75% mieszkańców, łączna długość sieci wodociągowej wynosi ponad 61km, a przyłączonych jest do niej 865 budynków/gospodarstw. Wodociąg jest doprowadzony do wszystkich sołectw. Ujęcia wody na terenie gminy znajdują się w miejscowościach Świerków (modernizowane w momencie przygotowywania strategii) oraz Radków. Wraz z Politechniką Częstochowską gmina ma przygotowany program zagospodarowywania odpadów płynnych. Kanalizacja w gminie jest w trakcie rozbudowy, na koniec 2012 roku korzystało z niej 29% mieszkańców (średnio w gminach wiejskich w województwie 25%). W 2013 roku nie rozbudowano sieci kanalizacyjnej, więc udział korzystających znacząco się nie zmienił (do sieci o długości 16 km podłączonych jest 366 budynków/gospodarstw). Warto jednak zauważyć istotną poprawę w dostępie do kanalizacji od 2007 roku, kiedy to dostęp do niej miało jedynie 12,5% mieszkańców gminy. Kanalizacja zbiorcza istnieje w 3 sołectwach, a planuje się doprowadzić ją jeszcze do trzech miejscowości. W pozostałych, ze względu na niską gęstość zabudowy, zakłada się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na koniec 2013 roku było 12 indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków w gminie (w tym 8 oddanych w tym roku). Większe cieki wodne (rzeki Kwilina i Biała Nida) są utrzymywane w dobrym stanie. Większym wyzwaniem jest zapewnienie właściwej konserwacji rowów. Konserwacja szczegółowa jest zadaniem mieszkańców (a nie gminy), jednak Ci często nie wywiązują się z tego obowiązku. Ze względu na brak spółki wodnej działającej na terenie gminy problem rozwiązywany jest doraźnie przez sołtysów (odmulanie, odbudowa). Na terenie gminy planowana jest budowa małych zbiorników retencyjnych, m.in. w miejscowości Krasów (struga Krzepin), które ponadto spełniałyby funkcje rekreacyjne i przeciwpożarowe. Gmina dofinansowuje mieszkańcom demontaż (oraz transport i unieszkodliwienie) wyrobów azbestowych Energetyka i telekomunikacja Przez teren gminy Radków przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia (Łosice- Kielce), która nie jest jednak bezpośrednio powiązana z zasilaniem w energię budynków w gminie. Do nich prąd doprowadzany jest liniami napowietrznymi niskiego napięcia ze stacji systemowych GPZ 110/115kV Szczekociny-Secemin. Trasy tych linii prowadzone są wzdłuż dróg i linii zabudowy. W miejscowości Bałków znajduje się teren przeznaczony pod budowę kolektorów słonecznych (już wykupiony przez prywatnego inwestora), na moment pisania strategii nie zostały jednak jeszcze podjęte żadne działania. Teren gminy objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej Infrastruktura społeczna O jakości życia mieszkańców gminy w dużym stopniu decyduje dostępność i jakość infrastruktury społecznej. Jej główne elementy, na które mogą i powinny wpływać władze gminy to infrastruktura edukacyjna (przedszkola, szkoły), sportowa, kulturalna, turystyka, ochrona zdrowia i opieka społeczna. 20

22 Oświata Na terenie gminy działa Zespół Placówek Oświatowych w Radkowie (a w jego ramach szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Przedszkole Samorządowe w Radkowie. Liczba uczniów w szkole podstawowej wahała się w ostatniej dekadzie od 103 do 131 (127 w 2012 roku) w 6 oddziałach. Liczba uczniów gimnazjum systematycznie spadała od 2005 roku (ze 144 do 92 w 2011 roku). W 2012 roku nieznacznie wzrosła do 98 uczniów w pięciu oddziałach. Budynek szkolny przeszedł gruntowny remont w 2000 roku, a w 2006 roku został rozbudowany o salę rehabilitacyjną. Szkoła posiada pracownie przedmiotowe (niektóre wymagają doposażenia), pracownię komputerową, salę gimnastyczną i siłownię, bibliotekę, świetlicę oraz boisko (z bieżnią i kortem tenisowym). Gmina organizuje dowóz uczniów do szkoły oraz program dożywiania dzieci w szkole. Uczniowie są objęci opieką pedagoga szkolnego, jedną z potrzeb szkoły jest utworzenie w szkole gabinetu psychologicznego. Wiąże się to również z koniecznością akcji informacyjnej, która przełamałaby stereotypy i blokady ograniczające korzystanie z takiej pomocy. W zakresie infrastruktury konieczne jest docieplenie łącznika z salą gimnastyczną oraz modernizacja dachu nad salą gimnastyczną. Szkoła pozyskuje dużo środków zewnętrznych na tzw. miękkie projekty (np. zajęcia pozalekcyjne), ale główne potrzeby rozwojowe wymagają inwestycji w ramach projektów twardych. Wychowanie przedszkolne w gminie Radków prowadzi Przedszkole Samorządowe mieszczące się obecnie w skrzydle budynku Urzędu Gminy. Przedszkole dysponuje dwiema salami dydaktycznymi, salą zabaw oraz placem zabaw. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie rośnie od kilku lat, osiągając poziom 64 dzieci w 2012 roku. Dla zapewnienia właściwej opieki oraz rozwoju placówki konieczna jest budowa budynku przeznaczonego na przedszkole, spełniającego wszystkie normy i wyposażonego w salę gimnastyczną, zaplecze oraz gabinet logopedyczny. Inwestycja ta powinna być traktowana priorytetowo, szczególnie w świetle przyjętej w czerwcu 2013 roku tzw. ustawy przedszkolnej 3, nakładającej na gminy obowiązek objęcia wychowaniem przedszkolnym wszystkich 4-latków (od 2015 roku) i 3-latków (od 2017 roku). W ostatnich latach gmina organizowała w okresie dni ferii szkolnych półkolonie - zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane w świetlicach wiejskich. Półkolonie miały wielu uczestników i mieszkańcy wyrażają potrzebę kontynuacji i rozwoju tego rodzaju wydarzeń. Ważne, by zajęcia w czasie ferii nie były organizowane przez nauczycieli na co dzień uczących dzieci, żeby przełamać codzienną, szkolną atmosferę. Atutem jest też organizacja kolonii poza budynkami szkolnymi Sport i rekreacja W gminie Radków nie ma formalnie zarejestrowanych klubów sportowych oprócz działającego przy szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego. Podobnie infrastruktura sportowa to przede wszystkim urządzenia szkolne: sala gimnastyczna, siłownia, boisko do piłki nożnej, bieżnia, kort tenisowy. 3 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U nr 0 poz

23 Rysunek 16. Infrastruktura sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Radkowie Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, Oprócz boiska szkolnego, przy niektórych świetlicach są boiska i place zabaw dla najmłodszych. Ze względu na małą liczbę mieszkańców gminy, nie ma potrzeby dalszych inwestycji w infrastrukturę sportową, oprócz instalacji tak popularnych w całym kraju siłowni zewnętrznych. Urządzenia te, montowane najczęściej w sąsiedztwie placów zabaw, dzięki swojej ogólnodostępności są chętnie wykorzystywane przez osoby w każdym wieku. Przez tereny gminy wytyczono szlaki turystyczne: Rowerowy Szlak Miejsc Mocy (fragment długiego na 600 kilometrów szlaku po obiektach sakralnych województwa świętokrzyskiego), Szlak Architektury Drewnianej (kościół w Kossowie), Leśna Ścieżka Dydaktyczna Poznajemy Las (o długości 2,2 km) oraz oznaczona trasa rowerowa Radków - Oksa - Nagłowice - Radków (przebiegająca obok największych atrakcji okolicy). W przeprowadzonej ankiecie poproszono mieszkańców o ocenę możliwości kibicowania w gminnych imprezach sportowych oraz dostęp do infrastruktury sportowej dla chcących uprawiać sport. O ile możliwość uczestniczenia w imprezach sportowych jako widz została oceniona raczej pozytywnie, to możliwości czynnego uprawiania sportu na terenie gminy Radków jest według ankietowanych przeciętna. Rysunek 17. Ocena możliwości uprawiania sportu i udziału w imprezach sportowych 35% 30% Brak odpowiedzi 25% 20% 15% 10% 5% Bardzo źle Raczej źle Średnio Raczej dobrze 0% Możliwość udziału w imprezach sportowych jako widz? Możliwość czynnego uprawiania sportu? Bardzo dobrze Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 22

24 Rysunek 18. Turniej piłki siatkowej w gminie Radków ] Źródło: Urząd gminy Radków Instytucje kultury Główną instytucją kultury w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury. GOK dysponuje siedzibą (Dom Kultury) w skrzydle budynku Urzędu Gminy. W budynku mieści się między innymi duża sala widowiskowa. Według danych GUS, w 2012 roku GOK zorganizował 24 imprezy, w których udział wzięło 1650 osób. Możliwości działania GOK są ograniczone przede wszystkim przez zasoby kadrowe - obecnie w Domu Kultury pracuje tylko jedna osoba. Inną instytucją kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie. Biblioteka podejmuje liczne inicjatywy kulturalne, a jej działalność integruje wszystkie pokolenia mieszkańców gminy. Oferta biblioteki obejmuje kącik malucha, lektury szkolne, książki dla młodzieży, literaturę piękną i popularnonaukową dla dorosłych oraz czytelnię internetową. W bibliotece są ogólnodostępne stanowiska komputerowe oraz bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego języka angielskiego w ramach projektu Angielski 123 w bibliotece. Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, warsztaty, wystawy i konkursy. Dodatkowo, co miesiąc odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (we współpracy z Instytutem Książki). 23

25 Rysunek 19. Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie z czytelnią internetową Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Radkowie, Ważnymi ośrodkami życia kulturalnego i społecznego są świetlice wiejskie działające w Bałkowie, Brześciu, Chyczy, Dzierzgowie, Kossowie, Kwilinie i Krasowie. Część świetlic ma siedzibę w strażnicach Ochotniczej Straży Pożarnej. Choć budynki świetlic są dostępne, to problemem jest niedostatek zorganizowanych działań, np. regularnych zajęć dla dzieci i młodzieży, spowodowany brakiem kadr. Warto pobudzać mieszkańców do podejmowania tego typu inicjatyw. O ocenę działalności gminnych instytucji kultury poproszono ankietowanych mieszkańców. Szczególnie pozytywną opinię ma Gminna Biblioteka Publiczna (średnia ocen 3,9 w skali pięciostopniowej), której działania oceniło pozytywnie niemal 60% badanych. Niewiele gorszy wynik odnotował Gminny Ośrodek Kultury (3,3). Choć wiele osób wstrzymało się od odpowiedzi na to pytanie, to pozostali respondenci dość dobrze (3,2) oceniają możliwość podejmowania działań artystycznych na terenie gminy. Rysunek 20. Ocena działalności gminnych instytucji kultury 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Brak odpowiedzi Bardzo źle Raczej źle Średnio Raczej dobrze 5% 0% Działalność gminnych instytucji kultury Działalność bibliotek (np. ofertę, aktywność) Możliwości podejmowania działań artystycznych Bardzo dobrze Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 24

26 Ochrona zdrowia i opieka społecznej Infrastruktura opieki zdrowotnej Mieszkańcy gminy mogą korzystać z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ośrodku w Radkowie, który jest filią Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Moskorzewie (sąsiednia gmina). Placówka mieści się w tym samym budynku co Urząd Gminy, a w ośrodku znajdują się gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet zabiegowy, gabinet medycyny szkolnej oraz punkt szczepień. NZOZ Zdrowie posiada również swoją filię w Bieganowie, gdzie znajduje się gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet zabiegowy i gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej. W budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Radkowie znajduje się gabinet rehabilitacyjny, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z fizjoterapii i masażu rehabilitacyjnego. Mieszkańcom najbardziej brakuje lekarza pediatry. Ponadto ośrodek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Infrastruktura pomocy społecznej Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), w którym pracuje 8 osób. GOPS znajduje się w budynku Urzędu Gminy. W związku z brakiem na terenie gminy odpowiedniej infrastruktury takiej jak domy pomocy społecznej GOPS musi kierować osoby wymagające całodobowej opieki do ośrodków znajdujących się na terenie innych gmin i ponosić koszty ich utrzymania. W 2013 roku w takiej sytuacji było trzech mieszkańców gminy. Na terenie gminy Radków funkcjonować mogłyby rodzinne domy pomocy, które zapewniłyby, oprócz miejsc dla potrzebujących osób starszych i niepełnosprawnych, dodatkowe, potrzebne na terenie gminy miejsca pracy. Dodatkowo w gminie brakuje także mieszkań chronionych, które nie tylko są tańszą alternatywą dla pobytu w domu pomocy społecznej, ale przede wszystkim stanowią pewnego rodzaju terapię usamodzielniającą podopiecznych. Aby realizować zadania własne w zakresie pomocy społecznej, gmina potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. W innym wypadku musi kierować potrzebujących do odpowiednich ośrodków pomocy na terenie innych gmin i ponosić koszty ich utrzymania. W 2013 roku w takiej sytuacji były trzy osoby Na terenie gminy Radków od 2007 roku funkcjonuje placówka Caritasu Diecezji Kieleckiej, w której odbywają się warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek działa w gminnym budynku poszkolnym, przekazanym przez gminę na zasadzie umowy użyczenia. Kwestią wymagającą rozwiązania w gminie Radków są bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej (urząd gminy, ośrodek zdrowia, dom kultury, bank, poczta). 25

27 1.6. Zarządzanie Na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego składa się wiele różnych działań, w tym zarządzanie finansami i budżetem oraz planowanie strategiczne. Elementy te są niezwykle istotne w procesie rozwoju lokalnego i pośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców Analiza budżetu gminy Realizacja zapisanych w strategii celów zależy w dużej mierze od dostępności środków finansowych, dlatego też niezmiernie ważna jest analiza dochodów i wydatków gminy. Jak widać na poniższym wykresie budżet kształtował się w ostatnich latach na stabilnym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. Rysunek 21. Dochody i wydatki gminy Radków w latach (mln zł) 7,9 8,9 7,9 7,3 7,3 9,3 7,8 6,7 9,4 9, dochody ogółem wydatki ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy. Różnice w wielkości wydatków w poszczególnych latach wynikały przede wszystkim z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak np. rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej. W 2009 roku wydatki majątkowe stanowiły aż 41% budżetu. Średnio w latach ich udział kształtował się na poziomie 29% najmniej osiągając w 2012 roku (6%). Największe inwestycje wykonane w analizowanym okresie to m.in. budowa kanalizacji na terenie gminy, projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz remonty, rozbudowy i termomodernizacje budynków publicznych i ogólnodostępnych w gminie. Zobowiązania gminy na koniec 2012 roku wyniosły 2,6 mln zł, w całości były to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Gmina zadłuża się w celu zapewnienia wkładu własnego przy projektach inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej. 26

28 W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody w gminie w 2012 roku 4 kształtowały się powyżej średniej dla gmin wiejskich powiatu i województwa (odpowiednio 112 i 101%), nieznacznie mniej niż w kraju (97%). Poniżej średniej wyniosły wydatki per capita - 93% w porównaniu do gmin wiejskich z powiatu, 86% z województwa i 84% z kraju. Wynika to m.in. z niezrealizowania przez gminę wszystkich zaplanowanych w budżecie wydatków (plan wykonano w 81%). Wydatki gminy według działów gospodarki budżetowej przedstawione zostały na poniższym wykresie. Rysunek 22. Struktura wydatków budżetu gminy Radków według działów gospodarki budżetowej w 2013 roku 4% 4% 6% Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo 6% 32% Pomoc społeczna Administracja publiczna 14% Transport i łączność 14% 20% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radków za 2013 rok. Większość środków gmina wydaje na obowiązkowe zadania zlecone przepisami, z których nie można zrezygnować na oświatę i wychowanie przeznaczono prawie 1 / 3 budżetu, a na pomoc społeczną 14%. Wyjątkowo wysoki udział w budżecie w 2013 roku miały wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo w przeważającej części były to środki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W ankiecie poproszono mieszkańców o wskazanie trzech najważniejszych dziedzin, które powinny byś szczególnie istotne w procesie planowania budżetu, rozkład odpowiedzi przedstawia wykres poniżej. 4 Dane dotyczące wysokości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca dotyczą 2012 roku, aby można je było porównać z ogólnodostępnymi danymi dotyczących innych jednostek. 27

29 Rysunek 23. Dziedziny, które powinny być priorytetem podczas planowania budżetu gminy Radków Infrastruktura drogowa Ochrona i profilaktyka zdrowia Bezpieczeństwo publiczne Wodociągi i kanalizacja Pomoc społeczna Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci Oświata i opieka przedszkolna Sport i rekreacja Czystość ulic i terenów publicznych Wsparcie organizacji społecznych Działalność instytucji kultury Tereny zielone, rekreacyjne Rozwój turystyki Inna sfera 1% 15% 12% 9% 9% 8% 8% 30% 26% 23% 22% 21% 35% 55% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. Zdecydowanie najważniejsza dla mieszkańców jest infrastruktura drogowa, którą wskazało 55% mieszkańców, druga w kolejności ochrona i profilaktyka zdrowia otrzymała 35% głosów. Ważne są ponadto bezpieczeństwo publiczne, wodociągi i kanalizacja, pomoc społeczna, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci oraz oświata i opieka przedszkolna. Gmina Radków nie wydziela funduszy sołeckich byłoby to nadmierne rozproszenie środków budżetowych. Ze względu na systematyczne inwestycje we wszystkich sołectwach sołtysi i mieszkańcy nie odczuwają potrzeby tworzenia oddzielnych budżetów. W latach gmina Radków pozyskała ponad 6,3 mln zł z budżetu Unii Europejskiej (i innych źródeł na finansowanie programów i projektów unijnych), czyli łącznie aż ok zł na 1 mieszkańca Planowanie strategiczne i promocja Gminy Planowanie strategiczne jest jedną z ważniejszych części skutecznego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, gdyż pozwala na prowadzenie harmonijnej, długofalowej polityki rozwoju. Obligatoryjny, jednoroczny budżet jest dobrym narzędziem do prowadzenia wydatków bieżących, jednak w celu skutecznego planowania przedsięwzięć rozwojowych, obejmujących zazwyczaj działania wieloletnie, należy przygotować dokumenty o dłuższym horyzoncie czasowym. Opracowania te mają za zadanie wspomóc władze samorządowe w zarządzaniu długookresowym oraz stanowią merytoryczną podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy zewnętrznych. Przygotowywane są na odpowiednio długi okres, tak by między poszczególnymi inwestycjami i działaniami następował efekt synergii, oraz by ich realizacja wpływała integrująco na terytorium gminy. Posiadane dokumenty i programy to: Wieloletnia Prognoza Finansowa (na lata , przygotowywaną w systemie kroczącym tj. corocznego uaktualniania), Gminny program opieki nad zabytkami ( ), Plany odnowy miejscowości (Radków, Brzeście, Dzierzgów, Chycza 28

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina Solina Projekt Wspólnie na rzecz rozwoju współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Dokument przyjęty przez Radę Gminy Miedziana Góra w dniu.. (uchwała nr ) Redakcja dokumentu: Referat Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Cedry Wielkie w latach 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Cedry Wielkie w latach 2014-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Cedry Wielkie w latach 2014-2020 GMINA CEDRY WIELKIE POWIAT GDAŃSKI WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA WYKONAŁ GOPS W CEDRACH WIELKICH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Dmosin na lata 2014-2020 GMINA DMOSIN POWIAT BRZEZIŃSKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Dmosin na lata 2014-2020 GMINA DMOSIN POWIAT BRZEZIŃSKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Dmosin na lata 2014-2020 GMINA DMOSIN POWIAT BRZEZIŃSKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE DMOSIN 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020 1 Rzgów, 30.05.2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020... 5 3. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIASKI NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIASKI NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIASKI NA LATA 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII... 5 1. PODSTAWY PRAWNE... 5 2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/306/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29.09.2014r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025 Autor opracowania: Ewa

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego. - Diagnoza

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego. - Diagnoza Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego - Diagnoza 2015 Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez: ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń Lech Consulting Sp. z o.o. 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/201/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2013 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020 MIASTO I GMINA ŁASIN POWIAT GRUDZIĄDZKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020 2014 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA Opracowanie: Stowarzyszenie MEDIA POLANIE ul. Sokoła 3, 33-100 Tarnów www.mediapolanie.eu e-mail: media@mediapolanie.eu Tel. (14) 656 27 01, (14) 656

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT. Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice na lata 2014 2022

WSTĘPNY PROJEKT. Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice na lata 2014 2022 WSTĘPNY PROJEKT Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice na lata 2014 2022 1 Dokument Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice na lata 2014 2022 został opracowany na podstawie wyników pracy zespołów pracowniczych w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2020 PROJEKT 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015 Koszalin, lipiec 2011 r. Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin tel. (094) 342-84-89, 342-27-11 fax.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2014-2020 Pogorzela, 23.06.2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Metodyka tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2014-2020...5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo