PROTOKÓŁ Nr XXIX/09 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 marca 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XXIX/09 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 marca 2009 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XXIX/09 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 marca 2009 roku Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum, b) przedstawienie propozycji porządku obrad zgłaszanie uwag, c) przyjęcie porządku obrad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przystąpienia Gminy Chrostkowo do realizacji projektu pt.,,edukacja przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009, Poddziałania ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Działania 9.1.,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX,,Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy Chrostkowo. 4. Wolne wnioski i zapytania. 5. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo. Ad. 1a Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy w Chrostkowie po wysłuchaniu hymnu państwowego dokonał Przewodniczący Rady Jerzy Żabicki, witając przybyłych radnych, ścisłe kierownictwo Urzędu Gminy, Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Predenkiewicza, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lipnie Mariusz Lorenca, dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich oraz pozostałe grono zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych, zatem rada władna jest do podejmowania uchwał (lista obecności w załączeniu). Ad. 1b W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał o ewentualne uwagi. Nie było żadnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1c - 1 -

2 Ad. 2a Przewodniczący Rady Gminy przedstawił punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chrostkowo do realizacji projektu pt.,,edukacja przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1.,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Działania 9.1.,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX,,Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i otworzył dyskusję. Głosu udzielono Sekretarzowi Gminy Dariuszowi Zalewskiemu, który przedstawił, że uchwała ma na celu upoważnienie Wójta Gminy Chrostkowo do zawarcia umowy z fundacją, która będzie liderem tego projektu. Uchwała dotyczy dofinansowania przedszkola, które jest po kapitalnym remoncie, ale nie jest do końca wyposażone. Podjęcie uchwały i zawarcie porozumienia w ramach tego projektu umożliwi zarówno wyposażenie tego przedszkola w nowoczesny sprzęt, meble, zabawki jak również umożliwi sfinansowanie zajęć z logopedą, z języka angielskiego, obsługi komputera. Natomiast jeśli chodzi o udział środków własnych to jest on minimalny, wręcz symboliczny. Cała wartość projektu ma opiewać na kwotę około zł., program ma być realizowany w ciągu dwóch lat, udział naszej gminy będzie wynosił około zł. Ponad to większość samorządów wchodzi w ten projekt między innymi Lipno, Kikół i inne ościenne gminy, dzięki temu ma on większą siłę przebicia w drodze konkursu. Za projektem przemawia również to że rok 2008/2009 jest ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej jako,,rok przedszkolaka. Jest to też między innymi punkt, który powoduje, że uchwała ma rację bytu. Umowa podpisana będzie po podjęciu przez radę uchwały, natomiast porozumienie zostało już zawarte. Pan Sekretarz stwierdził, że warto wejść w ten program, mamy szanse, że projekt zostanie dobrze oceniony, pomimo, że jest to konkurs i nie ma 100% pewności, że faktycznie te środki będą, ale na pewno watro w tym uczestniczyć. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. Nie było żadnych. Zatem prowadzący obrady sesji zamknął dyskusję, odczytał treść projektu w/w uchwały i poddał go pod głosowanie. Na 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta (Uchwała Nr XXIX/126/09 w załączeniu). Ad. 2b Realizując porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Przewodniczący Jerzy Żabicki przedstawił kolejny punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i otworzył dyskusję. W tej kwestii głosu udzielono pracownikowi ds. dróg gminnych p. Mazur Jakubowi, który najpierw wyjaśnił pojęcie pasa drogowego, następnie przedstawił, że do tej pory firmy, które ubiegały się do Urzędu Gminy o zajęcie pasa drogowego, przykładem może być ENERGA S.A, składały wniosek, następnie po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymywały zgodę na zajęcie pasa w formie pisemnego postanowienia. Było to zgodne z prawem, ale z tego tytułu gmina nie miała żadnych korzyści, przy czym był utrudniony ruch i zniszczenie bądź uszkodzenie drogi

3 W projekcie uchwały, który został przygotowany za prowadzenie takich robót w pasie drogowym oraz umieszczanie różnych urządzeń i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami drogowymi zostały do tych punktów ustalone stawki. Odnośnie wysokości stawek to ustalono je na podstawie tych, które obowiązują w powiecie lipnowskim, po uprzednim skonsultowaniu z innymi gminami, w przypadku naszej gminy, która jest typowo rolnicza progi te zostały w pewnym stopniu obniżone, ponieważ w większości mamy drogi gruntowe. W związku z tym nie można dać takich stawek jak przy zajęciu pasa drogowego na asfalcie, czy innej jezdni. Następnie p. Mazur zapoznał zebranych z wysokością ustalonych stawek. Radny miejscowości Chrostkowo Nowe p. Osada Benedykt zapytał, czy rolnik dostanie odszkodowanie, jeśli taka firma wejdzie na jego pole? Następnie przedstawił sprawę, która zaszła pomiędzy dwoma właścicielami działek. Wójt Elżbieta Mazanowska wyjaśniła, że w tym przypadku jest to sprawa prywatna, natomiast my mówimy o zajęciu pasa drogowego przez firmę, która wystąpi np. o postawienie bilbordu i będzie dokonywała z tego tytułu opłaty lokalnej. Natomiast Urząd Gminy nie będzie ingerował w sprawy cywilno prawne. Radny miejscowości Nowa Wieś p. Zawadzki Roman stwierdził, że dla niego te opłaty są śmieszne i może nawet zbyteczne, ponieważ słupy znajdują się na polach, natomiast samochody uczęszczają w większości po drogach powiatowych, a na drogach gminnych bilbordów, czy czegoś innego raczej nikt nie będzie stawiał. Zatem uznał, że zbyteczna jest opłata i uchwała. Sekretarz Gminy Dariusz Zalewski odpowiedział, że przypadki ingerencji innych przedsiębiorstw w drogi gminne istnieją i są dosyć powszechne. Często energetyka regeneruje linie napowietrzne, czy też przekopuje się pod drogą, przez to zajmuje drogę, blokuje ruch. Do tej pory było załatwiane tak jak kolega powiedział wcześniej, że było postanowienie o tym, iż firma może wejść, ale bez żadnych opłat. Pan Sekretarz stwierdził, że każda nawet minimalna opłata dla naszego budżetu będzie pozytywnym elementem, a w skali roku uzbiera się spora kwota. W związku z powyższym warto taką uchwałę podjąć, bo każda złotówka jest ważna, dlaczego mamy darować firmom, które mają duży kapitał, często obcy i nie brać od nich opłat. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma pytania? Nie było żadnych. Zatem zamknął dyskusję, odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i poddał go pod głosowanie. Na 15 radnych, obecnych na Sesji było 15 radnych, za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciw. Prowadzący obrady sesji stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została przyjęta (Uchwała Nr XXIX/127/09 w załączeniu). Ad. 3 W punkcie tym radni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Po czym Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę. Ad. 4 Po wznowionych obradach Przewodniczący Jerzy Żabicki przedstawił punkt porządku obrad, czyli wolne wnioski i zapytania, otworzył dyskusję

4 Głosu udzielono Kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lipnie Mariuszowi Lorenc, który zapoznał zebranych ze sprawami bieżącymi ODR. Przedstawił, że ośrodek jest w okresie intensywnych prac związanych z obsługą klientów, którzy wypełniają wnioski o przyznanie dopłat obszarowych jak również rolno środowiskowych, modernizacji za parę dni i innych działach w których rolnicy mogą pozyskać dodatkowe środki do gospodarstw. Wszyscy ci którzy już skorzystali z tych środków wiedzą, że ma to sens i się opłaca. Pan Lorenc przypomniał, że termin naboru wniosków na modernizację upływa 21 kwietnia 2009 roku. Ponad to zapraszał do wzięcia udziału w imprezach, które będą miały miejsce, a mianowicie pierwsza z nich to,,jarmark Wielkanocny w Przysieku , potem w Minikowie Targi Turystyczno Ogrodnicze. Ponad to przedstawił, że 13 marca 2009 roku były wręczane nagrody Agro Liga 2008 i z naszego terenu państwo Krystyna i Zdzisław Litka z miejscowości Nowa Wieś otrzymali nagrodę w kategorii Rolnik roku 2008 tytuł wicemistrza krajowego Agro-Liga Kierownik p. Lorenc podziękował za współpracę i za zaproszenie, zapytał też, czy ktoś ma pytania? Poinformował też, że wnioski, które rolnicy otrzymują z agencji nie wystarczy tylko podpisać i zawieść. Do 23 kwietnia 2009 r. złożonych zostało 75 tys. wniosków, w których jest masa błędów, nie podpisane, nie wypełnione. W tej sytuacji na jesieni będą przykre niespodzianki, niezadowolenia. Kierownik p. Lorenc przedstawił, że jeśli chodzi o dyżury pracowników w powiecie to przyjmują interesantów od 7 00 do 15 30, jeśli jest taka potrzeba to można ten czas pracy wydłużyć, można również w dni wolne stworzyć dyżury. Natomiast tu na miejscu w Urzędzie Gminy w poniedziałek, środę i piątek dyżur pełni p. Bartłomiej Lubiński. Pan Lorenc zachęcał, żeby korzystać z fachowej pomocy. W dalszej części obrad głos zabrał Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, który na początku przedstawił sprawę szpitala w Lipnie. Nastąpiła już likwidacja SPZOZ u, została zarejestrowana spółka ze 100% udziałem powiatu, dalej powiat lipnowski jest i będzie właścicielem tej nieruchomości, będzie świadczył usługi w ochronie zdrowia, z tym, że spółka zacznie od zera i będzie musiała tak pracować, żeby sprawy finansowe mogły się pogodzić. Pan Starosta przedstawił też, że powiat składał wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, jest już informacja w tej sprawie, jak również jest uchwała zarządu na 4 mln. zł., powiat sam wykłada zł., łącznie będzie to kwota zł. przeznaczona na szpital. W tej chwili trwają już przygotowania do przetargu na remont szpitala i zakup aparatury medycznej. Dotychczasowo rada już w tym roku przeznaczyła zł. tylko na zakup aparatury medycznej, ponieważ wszystko było przestarzałe, nie funkcjonowało. Pan Starosta dodał, że na koniec roku planowane jest przeniesienie szpitala psychiatrycznego na ulicę Nieszawską. Sytuacja będzie się zmieniała na lepsze, ale tych zaniedbań z lat nie da zrobić się w ciągu jednego roku. Ponad to ściągani są lekarze, niektóre oddziały są już na przyzwoitym poziomie. Pan Starosta dodał też, że powiat czeka na decyzję ministra odnośnie zakupu 2 nowych karetek, na które złożony został wniosek. W tej kwestii jest to też pokaźna kwota około miliona złotych, udział powiatu to kwota zł. Zatem odnośnie szpitala to finanse w tej chwili są przejrzyste, oddziały się bilansują, co nie oznacza, że wychodzi to kosztem pacjenta, ponieważ w zamierzeniach jest też zakup rezonansu magnetycznego. Po za tym nawiązana jest współpraca z Kliniką Chirurgii w Toruniu. W dalszej części swej wypowiedzi p. Starosta przedstawił, że powiat lipnowski złożył do Ministra Zdrowia pilotaż w sprawie przekształcenia i jak wszystko dobrze pójdzie to we wrześniu tego roku otrzymamy 35 mln. zł. na spłatę wypracowanych przez wiele lat zobowiązań na rzecz ZUS, podatków i wierzycieli cywilno prawnych. Natomiast pozostały dług, czyli 27 mln. zł., które powiat poręczył, przejmie go i będzie go spłacał

5 Szpital będzie bez długu, z pieniędzmi i będzie musiał tak gospodarować, żeby po prostu nie wpadał w dalsze zadłużenie. Natomiast stary szpital i cała działka ponad 3 ha zostanie przejęta po likwidacji SPZOZ u na rzecz powiatu lipnowskiego, cały majątek ruchomy i nieruchomy stanie się własnością powiatu. Część zostanie wydzierżawiona spółce, natomiast o tym co zrobić ze zbędną dla szpitala częścią będzie decydowała Rada Powiatu. Ważnym zadaniem w tym roku będzie też wymiana okien w szpitalu, takie polecenie otrzymał już dyrektor teraz prezes placówki. Starosta p. Baranowski przedstawił również sprawę dróg. Jeśli chodzi o gminę Chrostkowo to w tym roku będzie dokończona droga Sikórz, są już przeznaczone pieniądze do przetargu. Droga na szerokości 6 m będzie pokryta asfaltem i specjalnym grysem. Pan Starosta poinformował p. Wójt, że w przyszłym tygodniu powiat przekaże kostkę brukową na około na długość około 200 m bieżących na ułożenie chodnika od Janiszewa dalej w stronę Chrostkowa. Ponad to p. Starosta przedstawił, że uruchomione zostały roboty publiczne, w komisji ds. zatrudnienia zasiada też Wójt Elżbieta Mazanowska, jest to 15 osobowe gremium, na walkę z bezrobociem przeznaczone jest ok. 15 mln. zł. Starosta p. Baranowski wniósł pod obrady Rady i polecił Dyrektorowi PUP, żeby zorganizować jak największą ilość robót publicznych, które prawie w całości są płatne z pieniędzy powiatu, pracowników trzeba zaopatrzyć tylko w kombinezony, opłacić badanie lekarskie i składkę 2,45% na Fundusz Pracy, a prze 6 miesięcy będzie można tych ludzi wykorzystać. Odnośnie dróg w powiecie to p. Starosta podpisał wniosek w celu pozyskania środków tj tys. euro na całkowitą przebudowę drogi Rogowo Skępe, zadanie realizowane będzie w ciągu dwóch lat. Starosta Krzysztof Baranowski przedstawił, że powiat na równi traktuje drogi, oświatę i zdrowie, te elementy są ze sobą spójne, nadto stwierdził, że nie wyobraża sobie, żeby powiatu nie interesowały szkoły. Coraz większe pieniądze inwestowane są w oświatę, w tym roku wyremontowana zostanie szkoła w Dobrzyniu, budowany będzie też duży Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, cały teren będzie zagospodarowany boiskami, na ten cel są pozyskane pieniądze, będzie to koszt ponad tys. zł. W zamierzeniach jest również budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej, zadanie to będzie rozłożone w latach. Pan Starosta stwierdził, że w szkołach celem musi być dobra kadra, dobrze wyposażony obiekt, dobrze wyglądające wnętrze, żeby jak największa ilość uczniów została w szkołach średnich w powiecie. Jeśli zostaną zapewnione odpowiednie warunki to subwencja nie wypłynie na rzecz innych powiatów. Po za tym p. Baranowski przedstawił, że po spotkaniu na konwencie starostów powiat uzyskał dodatkowe środki na dodatkowe zajęcia, nadgodziny, zakup sprzętu, rusz Centrum Kształcenia Praktycznego. Złożonych jest 9 wniosków tj. na kurs obsługi kasy fiskalnej, spawacza, wózków widłowych. W Technikum w Lipnie powiat chce otworzyć nowe zawody, których brakuje na rynku. Dyrektor LO w Lipnie otrzymał polecenie od p. Starosty i od zarządu, żeby w tym roku podnieść poprzeczkę przy naborze do liceum, to ma być stara świetność Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Dodał przy tym, że musi to być renomowane liceum, to które było i które ma kształcić tę najlepszą część. Następnie Starosta Lipnowski zapraszał do składania wniosków o pieniądze na OSP, z tą różnicą, że zgodnie z ustawą o finansach złożone wnioski rozpatrywał będzie zarząd powiatu, nadmienił też, iż powiat przydzielił pieniądze w kwocie zł. na remonty zabytków. Poinformował zebranych o tym, że powiat przy współpracy z gminą Chrostkowo chce na jej terenie zorganizować Powiatowy Dzień Dziecka Niepełnosprawnego. Natomiast dożynki powiatowo gminne odbędą się w miejscowości Wola na terenie gminy Kikół, a w przyszłym roku na terenie gminy Dobrzyń dożynki wojewódzkie

6 Po za tym p. Starosta przedstawił, że powiat ma nowego komendanta policji i straży. Poinformował również, że utworzony został Dom Dziecka na 30 osób, który kosztował zł., starosta podpisał wniosek do Wojewody, żeby placówkę jak najrychlej uruchomić, poprzez to stworzono również ok. 30 nowych miejsc pracy. Starosta lipnowski podniósł również temat kryzysu w powiecie, stwierdził, że kryzys to mają banki, które same narobiły sobie kłopotu i nie wiedzą jak z niego wyjść. Przedstawił, że nam chodzi o to, żeby na terenie powiatu nasze instytucje przepracowały po prostu jak największą ilość środków, nie żeby te pieniądze wychodziły poza powiat. Na razie spływy z ministerstwa i Urzędu Skarbowego idą dobrze, nie ma też informacji z Urzędu Pracy, żeby firmy na terenie powiatu zwalniały grupowo. Szpital jest placówką, która zatrudnia najwięcej bo 600 pracowników, spółka przejęła wszystkich pracowników, oczywiście, oprócz tych, którzy zawinili i musieli odejść. Pan Starosta przedstawił, iż nieprawdą jest, że w szpitalu lipnowskim mało się zarabia, to są przyzwoite kwoty, tym bardziej, że są pracownicy, którzy biorą nadgodziny, jak również większość zaczyna przechodzić na kontrakty, w tym też i pielęgniarki. Wówczas pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy cywilno prawnej i ma płaconą stawkę godzinową, która jest przyzwoita, bo wynosi 20 zł. Pracą w szpitalu w Lipnie zainteresowanych jest coraz więcej lekarzy z zewnątrz. Starosta p. Baranowski stwierdził, że chodzi o to, żeby ludzie byli związani z pracą, mieli za co żyć i godnie pracować, ale w zamian muszą świadczyć dobrą usługę na rzecz chorych pacjentów. Starosta Krzysztof Baranowski podziękował za wystąpienie. Przewodniczący Komisji Budżetu p. Celmer zapytał p. Lorenca, czy ubezpieczenia upraw mają jakikolwiek wpływ na dopłaty bezpośrednie? Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego wyjaśnił, że według ustawy 50% upraw powinno być ubezpieczone. Polisy, które proponują firmy nie obejmuje tej głównej dotyczącej klęski suszy, polisa od suszy jest osobna i przy tym bardzo droga, za brak tego ubezpieczenia kara wynosi 2 euro od każdego hektara. Ponownie głos zabrał Starosta Lipnowski, który przedstawił, że odnośnie rolnictwa to powiat za dużego wpływu nie ma, ale to co możliwe stara się pomagać. Nadmienił, że będą czynione starania, żeby Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przenieść do Lipna. Na razie to jeszcze nic pewnego, pan Starosta przedstawił dyrektorowi agencji do akceptacji obiekt w Lipnie. Podkreślił, że działania zostały podjęte, są prowadzone pierwsze rozmowy, ale z jakim to będzie skutkiem to p. starosta nie wie. Sekretarz Gminy Dariusz Zalewski przedstawił, że chce ostudzić emocje pana Starosty, ponieważ jeśli chodzi o zmianę siedziby AR i MR to będąc szefem tej instytucji przez 5 lat walczył, żeby agencja mieściła się w mieście powiatowym, ale wszystko rozbiło się o pieniądze. Zawsze była odpowiedź centrali, że na to nie ma pieniędzy. Starosta Krzysztof Baranowski stwierdził, że na ten cel są pieniądze i tak jak już wspomniał wcześniej będą czynione starania, łącznie z Warszawą u samego prezesa, a jak będzie trzeba to jeszcze gdzieś wyżej. W dalszej części obrad głos zabrała Wójt Gminy Elżbieta Mazanowska, która wyjaśniła sprawę związaną z materiałami, które otrzymali sołtysi. Kwestia dotyczyła azbestu, Wójt ma obowiązek złożenia informacji do Urzędu Marszałkowskiego, o ilości pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy. W związku z tym jest prośba do sołtysów, żeby w ciągu 2 tygodni właściciele nieruchomości wypełnili załączone ankiety i złożyli je do Urzędu Gminy, ponieważ pracownik musi zrobić jeszcze łączne zestawienie i taką informację przesłać do Urzędu Marszałkowskiego. Pani Wójt przedstawiła, że od 2002 roku obowiązuje 30 letni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej

7 Starosta p. Baranowski przedstawił, że powiat ma obowiązek dofinansowywać utylizację pokryć dachowych zawierających azbest. Służby podległe staroście w tym roku przygotują regulamin pozyskiwania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym roku pieniądze z tego funduszu powiat chce przeznaczyć na wymianę okien w szpitalu. Natomiast w miesiącach lipiec sierpień, chcemy przyjąć w/w regulamin, gdzie powiat lipnowski dokonywałby naboru wniosków na wymianę eternitu. Dodał, że rozważamy to w ten sposób, że byśmy dopłacali dotacyjnie do tony utylizowanego eternitu. Pan Starosta przestrzegał przed tym, żeby nie wywozić, czy niszczyć wyrobów zawierających azbest bez utylizacji, ponieważ jest to karalne. Po za tym Starosta p. Baranowski prosił sołtysów, żeby brali udział w organizowanych z ich udziałem spotkaniach, ponieważ mówi się o bardzo ważnych rzeczach. W związku z tym prosiłby, żeby na przyszłość takie zaproszenia potraktować poważnie. Kierownik PZDR p. Lorenc, stwierdził, że do spotkań dołoży temat związany z doradztwem rolnym, żeby uzyskać informację o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków. Ponownie głos zabrał Starosta lipnowski, który dodał, że w gospodarstwie zdarzają się różne wypadki, są różne sytuacje i potem nikt we wsi nie wie do jakiej instytucji osoba zainteresowana ma się udać, żeby daną sprawę załatwić. Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne pytania? Nie było żadnych. Zanim wypowiedział zakończenie obrad sesji poprosił, żeby po 5 minutowej przerwie na sali pozostała cała rada i dyrektorzy szkół. Ad. 5 W punkcie tym Przewodniczący Rady Jerzy Żabicki ogłosił zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy w Chrostkowie. Protokółowała: - 7 -

8

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r.

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. XLVI Sesja czwartej kadencji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się 27 listopada 2013 r. w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Proponowany porządek obrad: 1.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum, b) przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Nowina. Mieszkańcom i Przyjaciołom Królewskiego Miasta Kowala. Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal

Nowina. Mieszkańcom i Przyjaciołom Królewskiego Miasta Kowala. Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal Nowina W galerii oczu jasny obraz wiosny Przestrzenie wystające mgłą seledynu Bukiet kaczeńcy wśród sepii trzcin Miodowe włosy wierzb splątane w warkocze nadziei Biały obrus utkany w złote nici radości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora

Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., godz. rozpoczęcia sesji: 10.15 godz. zamknięcia sesji: 21.10 Dnia 1 marca 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku.

Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku. Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: BR. 0002.3.2.2013 PROTOKÓŁ NR XXVII/ 2013 z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, sala narad (parter) Numery podjętych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo