Raport z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie w roku szkolnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie w roku szkolnym 2009-2010"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści I. Podsumowanie... 4 II. Plan naboru... 5 (a) Oferta... 5 (b) Zmiany w planie naboru... 9 (c) Wykonanie planu naboru III. Preferencje kandydatów (a) Strategie wyboru (i) Typ szkoły (ii) Liczba szkół i oddziałów (iii) Dzielnica szkoły (b) Nieprzyjęci (c) Najpopularniejsze oddziały i szkoły IV. Rekrutacja na rok szkolny 2009/ (a) Wyniki rekrutacji (i) Rekrutacja (b) Klasa marzeń i szkoła pierwszego wyboru (c) Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz postępowania rekrutacyjnego (i) Wyniki egzaminu gimnazjalnego (ii) Wyniki postępowania rekrutacyjnego (iii) Wyniki wg zawodów/profili i przedmiotów rozszerzonych (iv) Wyniki szkół (d) Olimpijczycy (e) Zamieszkali poza Warszawą (f) Świadectwa z wyróŝnieniem (g) Uczniowie drugoroczni (h) Rekrutacja uzupełniająca i dodatkowa Spis załączników załącznik 1 Przedmioty rozszerzone w LO popularność załącznik 2 Zawody i profile kształcenia popularność załącznik 3 Zawody i profile zmiany w planie naboru załącznik 4 Profile i zawody realizacja rekrutacji załącznik 5 Gimnazja macierzyste olimpijczyków załącznik 6 Szkoły ponadgimnazjalne, do których zostali przyjęci olimpijczycy załącznik 7 Szkoły, w których odsetek przyjętych uczniów zamieszkałych poza Warszawą jest wyŝszy niŝ 40% załącznik 8 Oddziały w których liczba uczniów drugorocznych jest większa niŝ 2 a odsetek wyŝszy niŝ 15% przyjętych załącznik 9 Dzielnica ukończenia gimnazjum a typ i dzielnica szkoły pierwszego wyboru84 załącznik 10 Popularność szkół liczba chętnych na miejsce

4 I. Podsumowanie o Raport został przygotowany na podstawie planu naboru z maja 2009 roku oraz danych systemu rekrutacyjnego i arkuszy organizacyjnych z 2 listopada 2009 roku. o Utworzono 3,6% oddziałów mniej i przyjęto 6,5% uczniów mniej, niŝ zaplanowano w planie naboru. Stopień realizacji planu naboru róŝni się znacznie w zaleŝności od typu szkoły. o 68,2% uczniów przyjętych zostało do liceów ogólnokształcących, 31,8% do szkół zawodowych. o 75,8% uczniów zostało przyjętych do szkół w pierwszym terminie w trakcie elektronicznego przydziału. o 84,3% kandydatów brało pod uwagę tylko jeden typ szkoły. o W czasie rekrutacji przyjęto uczniów zamieszkałych poza Warszawą (34,9% przyjętych), w tym uczniów zamieszkałych poza Warszawą będących absolwentami innych gimnazjów niŝ warszawskie samorządowe (31,5% przyjętych). Ponad połowa uczniów zamieszkałych poza Warszawą została przyjęta do szkół w trzech dzielnicach na Mokotowie, Woli oraz w Śródmieściu. o W ubiegłych latach odsetek uczniów drugorocznych kształtował się na poziomie 6,5% przyjętych. W bieŝącym roku zostało przyjętych 780 uczniów drugorocznych (4,15% przyjętych). Spadkowi uczniów przyjętych jako drugoroczni towarzyszył wzrost uczniów przyjętych jako inni uczniowie. Suma uczniów przyjętych jako drugoroczni oraz inni kształtowałaby się poniŝej 6%. 446 uczniów drugorocznych (57,2%) zostało przyjętych bez rezerwacji miejsca w oddziale. o Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz postępowania rekrutacyjnego przyjętych naleŝy uwzględnić, Ŝe dla LP oraz ZSZ nie zostały uzupełnione osiągnięcia ok. 20% uczniów 4

5 II. Plan naboru (a) Oferta Plan naboru na rok szkolny 2009/2010 zakładał utworzenie 683 oddziałów i przyjęcie uczniów. W stosunku do roku ubiegłego w planie naboru załoŝono utworzenie 14 oddziałów i 440 miejsc mniej, tj. odpowiednio o 2,0% i 2,2%. Tabela 1 Plan naboru na 2008/2009 i 2009/2010 Rekrutacja na 2008/2009 Rekrutacja na 2009/2010 Typ szkoły Plan naboru na rok szkolny 2008/2009 (maj po uzupełnieniach) l. oddziałów Plan naboru na rok szkolny 2009/2010 (maj po uzupełnieniach) l. uczniów l. uczniów l. % l. oddziałów l. % LO , ,82 LP , ,95 T , ,25 ZSZ , ,98 Razem Największą część oferty (63,82%) stanowiły oddziały w liceach ogólnokształcących. Wśród 431 zaplanowanych oddziałów większość miejsc oferowano w klasach z rozszerzeniami z przedmiotów: 1 humanistycznych i języka obcego (19,7% miejsc w LO), humanistycznych (15,3%), przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi (12,3%), ścisłymi (12,2%). załącznik: Przedmioty rozszerzone w LO popularność, s Geografia została zakodowana jako przedmiot przyrodniczy. 5

6 W szkołach zawodowych kandydatom zaoferowano kształcenie w: 5 profilach w liceach profilowanych, 58 zawodach o 40 w technikach oraz o 18 w zasadniczych szkołach zawodowych. załącznik: Zawody i profile kształcenia popularność, s. 71 Oddziały ogólnodostępne stanowiły 91% uwzględnionych w planie naboru oddziałów. W szkołach zawodowych zaplanowano utworzenie 4 oddziałów integracyjnych. Tabela 2 Plan naboru wg typu oddziału Typ oddziału LO LP T ZSZ Razem Razem % Dwujęzyczny ,5% Integracyjny ,9% Międzynarodowa matura 2 2 0,3% Mistrzostwa sportowego 6 6 0,9% Ogólnodostępny ,0% Sportowy ,5% Wyraźnie zaznaczają się róŝnice w wielkości i róŝnorodności oferty szkół ponadgimnazjalnych między dzielnicami. 47,8% zaplanowanych miejsc przewidzianych zostało w trzech dzielnicach - Śródmieściu, Mokotowie i Woli. Na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego placówki nie mają wyznaczonych rejonów. Większość kandydatów jako szkołę pierwszego wyboru wskazywała placówki w dzielnicy ukończenia gimnazjum lub dzielnicach sąsiednich. W dzielnicach, które zaoferowały znacznie mniej miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych, niŝ wyniosła liczba absolwentów gimnazjów, uczniowie mieli odpowiednio mniejsze prawdopodobieństwo kontynuowania edukacji w dzielnicy zamieszkania. W sześciu z siedemnastu dzielnic prowadzących szkoły ponadgimnazjalne głównie na obrzeŝach miasta - oferowane było wyłącznie kształcenie w liceach ogólnokształcących. 6

7 Mapa 1 Liczba miejsc w planie naboru a liczba absolwentów gimnazjów 2 - w procentach Tabela 3 Liczba miejsc w planie naboru i liczba absolwentów gimnazjów Dzielnica Liczba gimnazjalistów Liczba miejsc w planie naboru % (miejsca do gimnazjalistów) Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Liczba zarejestrowanych w KSEONIE absolwentów samorządowych gimnazjów w dzielnicy. 7

8 Mapa 2 Struktura planu naboru w dzielnicach tło - liczba zarejestrowanych w czasie rekrutacji absolwentów, wielkość wykresu liczba miejsc przewidziana planem naboru Tabela 4 Struktura planu naboru w dzielnicach Dzielnica Liczba miejsc w planie naboru Razem LO LP T ZSZ Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła 0 Wilanów Włochy Wola śoliborz

9 Tabela 5 Liczba szkół w planie naboru Dzielnica Typ szkoły LO LP TECH ZSZ Razem Bemowo 2 2 Białołęka 1 1 Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów 1 1 Śródmieście Targówek Ursus Ursynów 4 4 Wawer 2 2 Wilanów 1 1 Włochy Wola śoliborz Razem (b) Zmiany w planie naboru Najczęstszą zmianą w planie naboru (1 365 przypadków) było zwiększenie liczby miejsc w oddziale o dwa (132 razy w LO i 3 w T). Tabela 6 Liczba oddziałów - zmiany w planie naboru uzgodnione z BE Typ szkoły Nowe oddziały Nabór nie został zrealizowany Razem Razem - -% planu naboru dla typu szkoły LO ,46 LP ,00 T 15,5-27, ,38 ZSZ ,81 Razem 32,5-59, ,92 W trakcie rekrutacji w porozumieniu z BE utworzono: o 2 oddziały licealne mniej (otwarto 15 nowych, do 17 nie zrealizowano naboru), o 12 oddziałów mniej w technikach (15,5 nowych, do 27,5 nie zrealizowano naboru), o 13 oddziałów mniej w ZSZ (1 dodatkowy, do 14 nie zrealizowano naboru). 9

10 Zrealizowano nabór do o 5 profili w liceach profilowanych o 49 zawodów, w tym o 37 w technikach o 12 zawodów w szkołach zawodowych. Do 9 zawodów nie zrealizowano naboru: o w zasadniczych szkołach zawodowych o Elektromechanik pojazdów samochodowych o Elektryk o Monter instalacji i urządzeń sanitarnych o Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych o Monter-elektronik o Ślusarz o w technikach o Technik automatyki sterowania ruchem kolejowym o Technik dróg i mostów kolejowych o Technik transportu kolejowego. W wypadku 9 zawodów i jednego profilu podjęta została decyzja o zwiększeniu liczby oddziałów. Tabela 7 Zawody/profile, w których zwiększono liczbę oddziałów Zawód/profil Liczba oddziałów Fryzjer 1 Fototechnik 1 Kucharz 1 Socjalny 1 Technik architektury krajobrazu 0,5 Technik cyfrowych procesów graficznych 2 Technik informatyk 3 Technik obsługi turystycznej 1 Technik organizacji usług gastronomicznych 1 Technik pojazdów samochodowych 6 załącznik: Zawody i profile kształcenia popularność, s. 71 załącznik: Zawody i profile zmiany w planie naboru s. 74 załącznik: Profile i zawody realizacja rekrutacji, s

11 Tabela 8 Liczba szkół, która przyjęła uczniów w trakcie rekrutacji Dzielnica Typ szkoły LO LP TECH ZSZ Razem Bemowo 2 2 Białołęka 1 1 Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów 1 1 Śródmieście Targówek Ursus Ursynów 3 3 Wawer 2 2 Wilanów 1 1 Włochy Wola śoliborz Razem Naboru nie zrealizowało 10 szkół: CXII LO im. Juliana Ursyna Niemcewicza (Ursynów) CXIII LO (Targówek) T Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego (śoliborz) XLIV LP z Oddziałami Integracyjnymi (Wola) ZSZ nr 12 (Praga Północ) ZSZ Nr 2 (śoliborz) ZSZ nr 55 (Praga Południe) ZSZ nr 56 (Wola) ZSZ nr 57 (Wola) ZSZ Nr 9 (Praga Północ) 11

12 (c) Wykonanie planu naboru Pomimo tego, Ŝe plan naboru zakładał niŝszą liczbę oddziałów i miejsc, niŝ propozycje dyrektorów szkół i WOW, w stosunku do planu naboru przyjęto 719 uczniów mniej oraz utworzono 45 oddziałów mniej, tj. odpowiednio 3,6% oraz 6,5% planu naboru. 3 Tabela 9 Plan naboru - propozycje dyrektorów i WOW Rekrutacja na 2009/2010 Typ szkoły Propozycje dyrektorów szkół Propozycje WOW Plan naboru na rok szkolny 2009/2010 (maj po uzupełnieniach) KSEON - 2/11/09 Liczba przyjętych arkusze organizacyjne - 2/11/09 l. oddziałów l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. w % l. oddziałów l. w % l. oddziałów l. w % l. oddziałów l. w % l. oddziałów l. w % LO , , , , ,2 LP , , , , ,1 T , , , , ,9 ZSZ , , , , ,8 Razem x x x x x 3 Według danych wprowadzonych do systemu elektronicznej rekrutacji byłoby to odpowiednio 27 oddziałów mniej (3,9% planu naboru oraz uczniów mniej (5,9% planu naboru). 12

13 Propozycje dyrektorów były wyŝsze od tegorocznego wykonania rekrutacji o 111 oddziały (17,2% utworzonych) i uczniów (15,3% przyjętych). Propozycje WOW były wyŝsze od tegorocznego wykonania rekrutacji o 84 oddziały (13,0% utworzonych) i uczniów (10,9% przyjętych). Tabela 10 Wykonanie planu naboru - liczba uczniów i oddziałów Plan naboru, a wyniki rekrutacji (róŝnica) oddziały uczniowie l. % planu naboru dla typu szkoły l. % planu naboru dla typu szkoły LO 4 0,9% 376 2,9% LP 1 7,7% 18 4,6% T ,0% ,2% ZSZ ,1% ,5% Razem -45-6,5% ,6% Stopień realizacji planu naboru znacznie róŝni się zaleŝnie od typu szkoły. Liczba uczniów przyjętych do LO i LP jest wyŝsza niŝ załoŝona w planie naboru, w technikach pozostało 642 wolnych miejsc (12,2% zaplanowanych dla typu szkoły), w zasadniczych szkołach zawodowych pozostało 471 wolnych miejsc (29,5%). Większe róŝnice w stosunku do planu naboru dotyczą liczby oddziałów: w technikach utworzono 16% oddziałów mniej niŝ planowano, w zasadniczych szkołach zawodowych utworzono 35,1%. RóŜnice w liczbie przyjętych uczniów i utworzonych oddziałów wpłynęły takŝe na zakładaną średnią liczebność oddziałów. Tabela 11 Średnia liczba uczniów w oddziałach Typ szkoły Plan naboru KSEON arkusze organizacyjne LO 29,6 29,8 4 30,2 LP 30,0 30,1 29,1 T 27,9 25,8 29,2 ZSZ 28,0 25,3 30,4 Razem 29,0 28,4 29,9 4 30,2 w oddziałach ogólnodostępnych. 13

14 III. Preferencje kandydatów Zestawienia tego działu obejmują wyłącznie kandydatów z uzupełnioną listą preferencji, którzy jako szkołę pierwszego wyboru wskazali placówkę prowadzoną przez m.st. Warszawę. Uwzględnione zostały preferencje kandydatów. Listy preferencji nie wypełniali m.in. kandydaci rejestrowanie przez punkt naboru w czasie rekrutacji dodatkowej/uzupełniającej, uczniowie drugoroczni, przechodzący z klasy wstępnej. 14

15 (a) Strategie wyboru (i) Typ szkoły Na kaŝdy tysiąc kandydatów jako szkołę pierwszego wyboru 718 wskazywało liceum ogólnokształcące, 226 technikum, 46 zasadniczą szkołę zawodową oraz 10 liceum profilowane. 5,4% chętnych do kontynuowania nauki w LO nie zostało przyjętych do wybranego typu szkoły. Tabela 12 Odsetek chętnych i przyjętych wg typu szkoły Chętni z pierwszego wyboru KSEON Przyjęci arkusze organizacyjne LO 71,8 67,9 68,2 LP 1,0 2,1 2,1 T 22,6 24,1 23,9 ZSZ 4,6 5,9 5,8 84,3% kandydatów brała pod uwagę tylko jeden typ szkoły. Najbardziej elastycznie typ szkoły wybierały osoby, które jako szkołę pierwszego wyboru wskazały LP. AŜ 93,7% uczniów, którzy wskazali LO jako szkołę pierwszego wyboru nie brała pod uwagę innych typów szkół. Podobnie 80,5% uczniów, którzy jako szkołę pierwszego wyboru wskazali ZSZ. Mniej niŝ jeden procent kandydatów brał pod uwagę trzy typy szkół. Tabela 13 Typ szkoły pierwszego wyboru a liczba typów szkoły na liście preferencji Typ szkoły pierwszego wyboru Liczba typów szkół na liście preferencji LO 93,73% 5,93% 0,34% LP 21,23% 60,38% 18,40% T 57,56% 40,44% 2,00% ZSZ 80,45% 18,09% 1,46% Razem 84,26% 14,80% 0,95% W trakcie rekrutacji bez względu na typ szkoły pierwszego wyboru miały miejsce wypadki przyjęcia uczniów do pozostałych trzech typów szkół. 15

16 Tabela 14 Typ szkoły pierwszego wyboru a liczba wybranych szkół i liczba typów szkoły Typ szkoły pierwszego wyboru Liczba Liczba typów szkół na liście preferencji wybranych szkół Razem LO LP T ZSZ Razem

17 (ii) Liczba szkół i oddziałów Do łącznego wyniku z egzaminu gimnazjalnego równego 90 wraz ze wzrostem wyniku egzaminu rośnie odsetek uczniów, którzy wybrali trzy szkoły. Tabela 15 Liczba wybranych szkół a wyniku egzaminu odsetek uczniów 5 Łączny wynik egzaminu Liczba wybranych szkół gimnazjalnego ,00% 14,00% 50,00% ,53% 16,90% 54,57% ,01% 15,31% 63,68% ,44% 13,33% 71,24% ,24% 13,74% 73,01% ,00% 13,36% 76,64% ,26% 12,32% 78,42% ,50% 10,51% 82,99% ,13% 11,89% 80,98% brak danych 49,52% 21,18% 29,30% Razem 12,68% 13,05% 74,27% Trzy szkoły wybrało 74,3% kandydatów. Pozostałe 25,7% kandydatów nie wykorzystało w pełni moŝliwości wyboru trzech szkół. W trybie przydziału zostało przyjętych 35,8% kandydatów, którzy wskazali jedną szkołę, 57,5% kandydatów, którzy wskazali dwie szkoły, 74,9% kandydatów, którzy wskazali trzy szkoły. Nie zostało przyjętych 49,7% kandydatów, którzy wskazali jedną szkołę, 32,1% kandydatów, którzy wskazali dwie szkoły, 8,4% kandydatów, którzy wskazali trzy szkoły. 5 Liczba wybranych szkół określa liczbę szkół, w których kandydat wskazał minimum jeden oddział. 17

18 Trzy szkoły najczęściej wybierali kandydaci, którzy jako szkołę pierwszego wyboru wskazały LO, najrzadziej kandydaci preferujący ZSZ. Tabela 16 Liczba wybranych szkół a typ szkoły pierwszego wyboru odsetek uczniów 6 Typ szkoły Liczba wybranych szkół LO 9,66% 11,75% 78,59% LP 16,04% 15,57% 68,40% T 15,73% 16,64% 67,63% ZSZ 47,08% 15,39% 37,53% Razem 12,68% 13,05% 74,27% 285 kandydatów (111 dziewcząt, 174 chłopców, łącznie 1,4% kandydatów) wybrało szkoły nie wskazując w nich Ŝadnego oddziału. Zmniejszyło to ich szanse rekrutacyjne nie brali byli pod uwagę w trakcie naboru do tych szkół. Nie jest znana liczba kandydatów, którzy zmienili swoje preferencje trudno więc określić w jakim stopniu mogło być to spowodowane brakiem wiedzy o sposobie zmiany preferencji. Kandydaci mogli wybrać dowolną liczbę oddziałów we wskazanych szkołach. Liczba oferowanych w szkole oddziałów znacznie róŝniła się zaleŝnie od typu szkoły. Tabela 17 Liczba wpisów o oddziałach wg typu szkoły Typ szkoły Liczba wpisów o oddziałach w szkole maksymalna średnia Średni % wybranych przez kandydatów wpisów o oddziałach LO 10 4,8 41,8% LP 2 1,2 92,2% T 8 3,0 54,6% ZSZ 5 1,7 70,4% Średnio kandydaci wybierali połowę dostępnych w szkole oddziałów (45,9%) większy odsetek wybranych oddziałów w LP i ZSZ związany jest z niŝszą liczbą dostępnych oddziałów w szkołach tego typu. 6 Liczba wybranych szkół określa liczbę szkół, w których kandydat wskazał minimum jeden oddział. 18

19 Tabela 18 Wynik egzaminu a liczba wybranych szkół i typ szkoły pierwszego wyboru Łączny wynik egzaminu gimnazjalnego Liczba Typ szkoły pierwszego wyboru wybranych szkół LO LP T ZSZ Razem Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma brak danych brak danych Suma Razem

20 (iii) Dzielnica szkoły Dla 44,6% kandydatów głównie absolwentów gimnazjów innych, niŝ warszawskie samorządowe nie jest moŝliwe porównanie dzielnicy, w której ukończyli gimnazjum z dzielnicą szkoły pierwszego wyboru. 31,7% kandydatów z kompletnymi danymi wskazało szkołę pierwszego wyboru w dzielnicy, w której ukończyło gimnazjum. W dziesięciu z siedemnastu dzielnic prowadzących rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych większość absolwentów gimnazjów szkołę pierwszego wyboru wskazało w tej samej dzielnicy. W pozostałych wypadkach najpopularniejsze były szkoły w sąsiednich dzielnicach. Tabela 19 Dzielnica ukończenia gimnazjum a dzielnica szkoły pierwszego wyboru odsetek kandydatów Dzielnica gimnazjum Odsetek absolwentów gimnazjów, którzy wybrali szkołę pierwszego wyboru w tej samej dzielnicy Dzielnica, w której absolwenci gimnazjów najczęściej wskazywali szkołę pierwszego wyboru (jeśli jest inna niŝ dzielnica ukończenia gimnazjum) Bemowo 10% 39% Wola Białołęka 5% 20% Bielany Bielany 45% Mokotów 51% Ochota 29% Praga Południe 45% Praga Północ 30% Rembertów 23% 30% Praga Południe Śródmieście 43% Targówek 24% Ursus 21% Ursynów 25% 43% Mokotów Wawer 13% 42% Praga Południe Wesoła x 37% Praga Południe Wilanów 10% 51% Mokotów Włochy 8% 24% Wola Wola 46% śoliborz 38% Łącznie 75,1% kandydatów brała pod uwagę szkoły w więcej niŝ w jednej dzielnicy. 24,9% wskazało szkołę lub szkoły w jednej dzielnicy, 46,1% wskazało szkoły w dwóch dzielnicach, 28,9% wskazało szkoły w trzech dzielnicach. Wśród kandydatów, którzy wskazali szkoły w trzech dzielnicach, 52,3% stanowiły dziewczęta, 47,5% chłopcy. załącznik: Dzielnica ukończenia gimnazjum a typ i dzielnica szkoły pierwszego wyboru, s

21 Tabela 20 Dzielnica ukończenia gimnazjum a dzielnica szkoły pierwszego wyboru Dzielnica szkoły pierwszego wyboru Dzielnica gimnazjum Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wilanów Włochy Wola śoliborz Razem brak danych Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Razem Ze względu na liczbę absolwentów gimnazjów innych, niŝ prowadzone przez m.st. Warszawa, w kaŝdej dzielnicy prowadzącej szkoły ponadgimnazjalne odsetek chętnych do podjęcia nauki spoza dzielnicy był wyŝszy, niŝ odsetek absolwentów gimnazjów danej dzielnicy. 21

22 Do łącznego wyniku z egzaminu gimnazjalnego równego 90 ze wzrostem wyniku egzaminu maleje odsetek uczniów, którzy wybrali szkołę lub szkoły w jednej dzielnicy. Tabela 21 Liczba wybranych dzielnic a wyniku egzaminu odsetek uczniów Łączny wynik egzaminu gimnazjalnego Liczba dzielnic ,00% 38,00% 18,00% ,57% 40,72% 22,71% ,79% 41,94% 24,28% ,71% 43,10% 29,19% ,84% 43,98% 32,18% ,04% 46,01% 32,95% ,84% 47,96% 30,20% ,40% 51,43% 28,17% ,88% 50,07% 27,04% brak danych 59,04% 30,16% 10,80% Razem 24,93% 46,15% 28,92% Ponad połowa kandydatów preferujący kontynuację nauki w ZSZ wybrała szkołę lub szkoły w jednej dzielnicy. Tabela 22 Liczba wybranych dzielnic a typ szkoły pierwszego wyboru odsetek uczniów Typ szkoły Liczba dzielnic LO 23,19% 48,40% 28,41% LP 28,30% 50,47% 21,23% T 24,94% 42,00% 33,06% ZSZ 53,71% 28,88% 17,42% Razem 24,93% 46,15% 28,92% Tabela 23 Liczba wybranych dzielnic a liczba wybranych szkół odsetek uczniów Liczba wybranych szkół Liczba dzielnic ,00% 0,00% 0,00% 2 29,12% 70,88% 0,00% 3 11,38% 49,68% 38,94% Razem 24,93% 46,15% 28,92% Szkoły w trzech dzielnicach wskazało mniej niŝ 40% kandydatów, którzy umieścili na liście preferencji trzy szkoły. 22

23 Tabela 24 Wynik egzaminu a liczba wybranych szkół i dzielnic Łączny wynik egzaminu gimnazjalnego Liczba wybranych szkół Liczba dzielnic Razem Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma brak danych brak danych Suma Razem

24 (b) Nieprzyjęci osób (16,7% kandydatów) nie zostało przyjętych do Ŝadnej warszawskiej szkoły ponadgimnazjalnej. 68,1% nieprzyjętych kandydatów to uczniowie zamieszkali poza Warszawą moŝna więc zakładać, Ŝe rozpoczęli naukę w innej szkole ponadgimnazjalnej poza Warszawą. Tabela 25 Przyjęci wg miejsca zamieszkania i organu prowadzącego gimnazjum Organ prowadzący gimnazjum Powiat zamieszkania kandydata inny Warszawa brak danych Razem inny Warszawa brak danych Razem Nie zostało przyjętych uczniów zamieszkałych w Warszawie, z czego 697 ukończyło warszawskie gimnazja samorządowe w roku rekrutacji. Wśród nich 77 nie złoŝyło podania faktycznie nie uczestniczyło więc w rekrutacji, a 228 kandydatów zostało zakwalifikowanych do przyjęcia na etapie przydziału nie uzupełniło jednak dokumentów. Wykres 1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego nieprzyjętych zamieszkałych w Warszawie absolwentów warszawskich gimnazjów samorządowych % 25 80% liczba uczniów % 40% 20% % uczniów 0 0% łączny wynik egzaminu gimnazjalnego Połowa nieprzyjętych uzyskała łącznie z egzaminu gimnazjalnego do 52 punktów. Zerowy wynik egzaminu moŝe być spowodowany m.in. brakiem aktualizacji wyników egzaminu zdawanego w dodatkowym terminie. 24

25 Na podstawie danych systemu rekrutacyjnego nie moŝna określić czy i jak nieprzyjęci spełniają obowiązek nauki. Między innymi moŝliwe jest, Ŝe kontynuują naukę w szkołach dla dorosłych lub szkołach ponadgimnazjalnych innych niŝ samorządowe. Dodatkowo 275 uczniów warszawskich gimnazjów samorządowych nie wzięło udziału w rekrutacji (nie uzupełniło preferencji). Na podstawie danych systemów rekrutacyjnego nie moŝna określić, czy ukończyli gimnazjum. 25

26 (c) Najpopularniejsze oddziały i szkoły Liczba chętnych na jedno miejsce policzona została, jako iloraz liczby miejsc w planie naboru oraz liczby chętnych do oddziału. Wpisy o oddziałach w systemie rekrutacyjnym nie odpowiadają szkolnym klasom. Jeśli szkoła będzie prowadziła dwie klasy kształcące w tym samym zawodzie stanowią one jeden wpis o oddziale. Oddziałam integracyjnym odpowiadają dwa wpisy o oddziale (część dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych) Tabela 26 Liczba chętnych na jedno miejsce wg typu szkoły Typ szkoły Z pierwszego wyboru Wszyscy chętni LO 1,19 7,12 LP 0,57 1,59 T 0,91 3,32 ZSZ 0,61 1,60 Razem 1,06 5,58 Dysproporcja w liczbie wszystkich chętnych na jedno miejsce związana jest z liczbą oddziałów, które mógł wskazać kandydat w LO średnio 4,8 oddziału w ZSZ 1,7 oddziału w szkole. Wykres 2 Liczba chętnych z pierwszego wyboru na jedno miejsce - odsetek oddziałów (ścięta oś X) 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 LP T ZSZ LO wszystkie 7 Maksymalna liczba chętnych z pierwszego wyboru na jedno miejsce w T =3,1 w oddziałach 'Technik pojazdów samochodowych w 'Technikum Samochodowym Nr 2 im. Czesława Orłowskiego. W LO maksymalna liczba chętnych = 5,3 osoby w klasie biol-chem (ang-niem) w XI LO im. Mikołaja Reja. 26

27 Tabela 27 Liczba chętnych na jedno miejsce w LO wg typu oddziału Typ oddziału Z pierwszego wyboru Wszyscy chętni dwujęzyczny 1,01 3,48 integracyjny 0,78 5,99 międzynarodowa matura 3,15 6,45 mistrzostwa sport 1,16 3,07 ogólnodostępny 1,21 7,60 sportowy 0,93 1,97 Tabela 28 Liczba chętnych na jedno miejsce w LO wg rozszerzonych przedmiotów Przedmioty rozszerzone Z pierwszego wyboru dane niedostępne międzynarodowa matura 3,15 ścisłe 1,43 humanistyczne 1,33 humanistyczne-język obcy 1,25 humanistyczne-język obcy-ścisłe 1,22 przyrodnicze 1,22 przyrodnicze-ścisłe 1,20 język obcy 1,19 humanistyczne-przyrodnicze -ścisłe 1,12 język obcy-przyrodnicze -ścisłe 1,04 humanistyczne-język obcy-przyrodnicze - 1,03 humanistyczne-język obcy-przyrodnicze -ścisłe 1,03 humanistyczne-przyrodnicze 0,91 język obcy-przyrodnicze 0,87 język obcy-ścisłe 0,84 humanistyczne-ścisłe 0,75 Tabela 29 Liczba chętnych z pierwszego wyboru na jedno miejsce wg typu szkoły i dzielnicy Dzielnica LO LP T ZSZ Bemowo 0,65 Białołęka 0,86 Bielany 1,11 0,60 0,71 0,54 Mokotów 1,15 0,40 1,16 1,02 Ochota 1,57 0,70 0,48 0,23 Praga Południe 0,96 0,86 0,31 Praga Północ 1,43 0,60 0,33 Rembertów 1,04 Śródmieście 1,45 0,42 1,23 0,62 Targówek 1,03 0,93 0,62 0,90 Ursus 0,90 0,49 0,89 Ursynów 1,06 Wawer 1,37 Wilanów 0,57 Włochy 0,72 0,78 Wola 1,18 0,25 1,04 0,40 śoliborz 1,27 0,47 0,88 0,43 27

28 Wykres 3 Liczba chętnych z pierwszego wyboru na miejsce a liczba miejsc w szkole 2,50 2,00 LO LP T ZSZ 1,50 1,00 0,50 0, załącznik: Popularność szkół liczba chętnych na miejsce, s. 88 załącznik: Zawody i profile kształcenia popularność, s. 71 załącznik: Przedmioty rozszerzone w LO popularność, s. 70 Wykres 4 Liczba chętnych na miejsce z pierwszego wyboru/łącznie wielkość bąbla wielkość szkoły, ścięta oś X 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 LO T ZSZ LP 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 28

29 IV. Rekrutacja na rok szkolny 2009/2010 (a) Wyniki rekrutacji W czasie rekrutacji przyjętych zostało uczniów. W systemie elektronicznej rekrutacji zarejestrowanych uczniów z czego 75,79% w trakcie przydziału. W trakcie rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej przyjętych zostało ok. 16% uczniów LO i T oraz ok. 30% uczniów LP oraz ZSZ. W stosunku do roku ubiegłego w czasie rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 przyjęto 352 uczniów mniej i utworzono 31 oddziałów mniej (tj. odpowiednio 1,8% oraz 4,6% niŝ w zeszłym roku). Tabela 30 Liczba utworzonych oddziałów i przyjętych uczniów Plan naboru Liczba przyjętych Typ szkoły l. oddziałów KSEON arkusze organizacyjne l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. % l. oddziałów l. % l. oddziałów l. % LO , , ,2 LP , , ,1 T , , ,9 ZSZ , , ,8 Razem uczniów (2,4% przyjętych) zostało zrekrutowanych poza elektronicznym systemem. W październiku 2009 przed aktualizacją systemu rekrutacji róŝnica przekraczała 700 uczniów. Trzy lata wcześniej, w rekrutacji na 2006/2007 poza systemem przyjętych zostało 571 uczniów (2,8% przyjętych). 8 O tej grupie uczniów nie posiadamy Ŝadnych danych - nie są uwzględniani w Ŝadnych analizach dotyczących miejsca zamieszkania, drugoroczności, wyniku postępowania rekrutacyjnego. Zdecydowana większość (79,3%) uczniów nie uwzględnionych w systemie rekrutacyjnym została przyjęta do liceów ogólnokształcących. 8 Podsumowanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawa na rok szkolny 2006/2007, 29

30 Tabela 31 Liczba przyjętych wg trybu przyjęcia i typu szkoły Tryb przyjęcia LO LP T ZSZ Razem Inny Odwołanie Przyjęcie w ramach przydziału Przyjęcie w rekrutacji dodatkowej/uzupełniającej Uczeń drugoroczny Uczeń powracający z zagranicy Uczeń przechodzący z klasy zerowej Razem Razem % 67,88 2,08 24,13 5,91 Tabela 32 Odsetek przyjętych wg trybu przyjęcia i typu szkoły Tryb przyjęcia LO LP T ZSZ Razem % Inny 1,27% 0,00% 1,45% 4,14% 1,46% Odwołanie 0,58% 0,00% 0,55% 0,09% 0,53% Przyjęcie w ramach przydziału 78,45% 54,73% 75,51% 53,87% 75,79% Przyjęcie w rekrutacji dodatkowej/uzupełniającej 16,30% 29,41% 17,04% 32,19% 17,69% Uczeń drugoroczny 2,89% 15,60% 5,35% 9,62% 4,15% Uczeń powracający z zagranicy 0,28% 0,26% 0,07% 0,09% 0,22% Uczeń przechodzący z klasy zerowej 0,23% 0,00% 0,02% 0,00% 0,16% Razem % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30

31 Tabela 33 Dzielnica ukończenia gimnazjów a dzielnica szkoły ponadgimnazjalnej Dzielnica szkoły ponadgimnazjalnej Dzielnica gimnazjum Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wilanów Włochy Wola śoliborz Razem brak danych Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Razem

32 Tabela 34 Liczba przyjętych wg typu szkoły i oddziału Typ oddziału LO LP T ZSZ Razem Razem % dwujęzyczny ,5% integracyjny ,0% międzynarodowa matura ,3% mistrzostwa sport ,0% ogólnodostępny ,7% sportowy ,5% (i) Rekrutacja W stosunku do roku ubiegłego w czasie rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 przyjęto 352 uczniów mniej i utworzono 31 oddziałów mniej tj. 1,8% przyjętych w zeszłym roku oraz 4,6% utworzonych w zeszłym roku oddziałów. Dostępne informacje o liczbie przyjętych w do szkół ponadgimnazjalnych w poprzednich latach pochodzą z róŝnych źródeł. Wskazują jednak na stałe od 2003 roku zmniejszanie liczby uczniów liceów ogólnokształcących i wzrost uczniów techników. Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych przy zmniejszającej się liczbie absolwentów gimnazjów od 2006 roku utrzymuje się na podobnym poziomie ok uczniów. Wykres 5 Liczba przyjętych wg typu szkoły ( ) LO LP T ZSZ / / / / / / / /

33 Tabela 35 Rekrutacja Nabór na rok szkolny 2002/ Nabór na rok szkolny 2003/ Nabór na rok szkolny 2004/ Nabór na rok szkolny 2005/ Nabór na rok szkolny 2006/ Nabór na rok szkolny 2007/ Nabór na rok szkolny 2008/2009 Nabór na rok szkolny 2009/2010 Typ szkoły raport z rekrutacji raport z rekrutacji raport z rekrutacji raport z rekrutacji tabela T2 KSEON l. oddziałów dane z WOW na dzień AO 2/11/09 l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. uczniów l. % l. oddziałów l. % l. oddziałów l. % l. oddziałów l. % l. oddziałów l. % l. oddziałów l. % l. oddziałów l. % l. oddziałów l. % LO , , , , , , , ,2 LP , , , , , , , ,1 T , , , , , , , ,9 ZSZ , , , , , , , ,8 Razem Podsumowanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawa na rok szkolny 2004/2005, BE, 10 Podsumowanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawa na rok szkolny 2004/2005, BE, 11 Podsumowanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawa na rok szkolny 2004/2005, BE, 12 Podsumowanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawa na rok szkolny 2005/2006, BE, 13 Podsumowanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawa na rok szkolny 2006/2007, BE, 14 Podsumowanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2007/2008, BE, 33

34 (b) Klasa marzeń i szkoła pierwszego wyboru 48,8% uczniów zostało przyjętych do klasy marzeń - oddziału wskazanego jako pierwszy na liście preferencji. 56,0 % do szkoły pierwszego wyboru - najrzadziej do liceów ogólnokształcących, najczęściej do LP. Tabela 36 Odsetek przyjętych do klasy marzeń i szkoły pierwszego wyboru wg typu szkoły Typ szkoły LO LP T ZSZ Razem szkoła pierwszego wyboru 51,5% 72,6% 68,0% 64,4% 56,0% klasa marzeń 43,1% 72,6% 63,8% 60,7% 48,8% 66,48% uczniów ze świadectwem z wyróŝnieniem zostało przyjętych do szkoły pierwszego wyboru, 58,43% do klasy marzeń. 52,62% uczniów zamieszkałych poza Warszawą zostało przyjętych do szkoły pierwszego wyboru, 46,97% do klasy marzeń. 34

35 (c) Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz postępowania rekrutacyjnego Dla uczniów przyjętych w trybie przydziału do oddziałów bez sprawdzianu uzdolnień egzamin gimnazjalny stanowił średnio 61,4% wyniku rekrutacyjnego. Tabela 37 Średnia waga egzaminu w wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjęci w trybie przydziału do oddziałów bez sprawdzianu uzdolnień LO LP T ZSZ egzamin gimnazjalny 58,4 66,1 65,2 69,4 pozostałe osiągnięcia 41,6 33,9 34,8 30,6 Mniejsza waga egzaminu gimnazjalnego w wynikach postępowania rekrutacyjnego do liceów związana jest z wyŝszymi osiągnięciami szkolnymi uczniów. We wszystkich typach szkół waga egzaminu w wynikach rekrutacyjnych była wyŝsza dla chłopców niŝ dziewcząt. Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz postępowania rekrutacyjnego przyjętych naleŝy uwzględnić, Ŝe dla LP oraz ZSZ nie zostały uzupełnione osiągnięcia ok. 20% uczniów. (i) Wyniki egzaminu gimnazjalnego W systemie rekrutacyjnym nie moŝna odróŝnić uczniów z zerowym wynikiem egzaminu oraz uczniów dla których nie uzupełniono osiągnięć. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest wyŝszy od zera dla przyjętych (93,6%). Uczniowie z zerowym wynikiem egzaminu nie są uwzględnieni w tej części. Tabela 38 Przyjęci z zerowym wynikiem egzaminu gimnazjalnego wg typu szkoły LO LP TECH ZSZ Razem Liczba uczniów % przyjętych w typie szkoły 4,33% 19,44% 8,54% 17,00% 6,41% 35

36 Wykres 6 Wyniki egzaminu gimnazjalnego wg typu szkoły 15 75% przyjętych do wszystkich typów szkół uzyskało łączny wynik z egzaminu gimnazjalnego wyŝszy lub równy niŝ 56 punktów, połowa wyŝszy lub równy 70 punktów, dwadzieścia pięć wyŝszy lub równy 82 punkty. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 51 a 85 punktów. 75% przyjętych do LO (z i bez oddziałów ze sprawdzianem uzdolnień) uzyskało łączny wynik z egzaminu gimnazjalnego wyŝszy lub równy niŝ 66 punktów, połowa wyŝszy lub równy 77 punktów, dwadzieścia pięć wyŝszy lub równy 85 punkty. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 62 a 88 punktów. 75% przyjętych do LP uzyskało łączny wynik z egzaminu gimnazjalnego wyŝszy lub równy niŝ 42 punktów, połowa wyŝszy lub równy 49 punktów, dwadzieścia pięć wyŝszy 15 Pudełko wykresu rozpoczyna się przy pierwszym, a kończy na 3 kwartylu mieści połowę obserwacji. Wąsy wykresu są równe 1,5 róŝnicy między trzecim, a pierwszym kwartylem. Kółkami zaznaczone są nietypowe obserwacje. 36

37 lub równy 58 punkty. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 38 a 63 punktów. 75% przyjętych do ZSZ uzyskało łączny wynik z egzaminu gimnazjalnego wyŝszy lub równy niŝ 31 punktów, połowa wyŝszy lub równy 37 punktów, dwadzieścia pięć wyŝszy lub równy 44 punkty. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 27 a 49 punktów. 75% przyjętych do T uzyskało łączny wynik z egzaminu gimnazjalnego wyŝszy lub równy niŝ 47 punktów, połowa wyŝszy lub równy 56 punktów, dwadzieścia pięć wyŝszy lub równy 65 punkty. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 43 a 69 punktów. Wykres 7 Typowe wyniki egzaminu gimnazjalnego wg typu szkoły 16 ZSZ LP T LO oddziały bez sprawdzianu Tabela 39 Wyniki egzaminu gimnazjalnego - decyle % przyjętych z wynikiem niŝszym lub równym LO T LP ZSZ Razem 10% % % % % % % % % % % uczniów przyjętych z najniŝszymi wynikami uzyskało mniej niŝ 56 punkty w LO, do 39 punktów w T, do 34 w LP oraz do 25 punkty w ZSZ. Mniej niŝ 56 punktów uzyskało 10% przyjętych do LO, 50% przyjętych do T, więcej niŝ 60% przyjętych do LP oraz więcej niŝ 90% przyjętych do ZSZ. 16 Pomiędzy typowym wynikiem minimalnym, a maksymalnym mieści się 2/3 obserwacji. 37

38 Wykres 8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego wg typu szkoły - histogram 38

39 Wykres 9 Wyniki egzaminu gimnazjalnego wg typu szkoły - min, średnia, max minimum typowe min średnia typowe max maksimum LO oddziały bez sprawdzianu LP T ZSZ 85 Wykres 10 Wyniki egzaminu gimnazjalnego wg typu szkoły - miary pozycyjne dolny kwartyl mediana górny kwartyl LO oddziały bez sprawdzianu LP T ZSZ 39

40 Wykres 11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej wg typu szkoły 40

41 Wykres 12 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej wg typu szkoły 41

42 Wykres 13 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części MP w stosunku do łącznego wyniku egzaminu wg typu szkół 42

43 (ii) Wyniki postępowania rekrutacyjnego Wynik postępowania rekrutacyjnego jest wyŝszy od zera dla przyjętych (93,2%). Uczniowie z zerowym wynikiem postępowania rekrutacyjnego nie są uwzględnieni w tej części. Tabela 40 Przyjęci z zerowym wynikiem egzaminu gimnazjalnego wg typu szkoły LO LP T ZSZ Razem Liczba uczniów % przyjętych w typie szkoły 4,3% 18,4% 9,1% 22,3% 6,8% Wykres 14 Wyniki postępowania rekrutacyjnego wg typu szkoły (ścięta oś Y) 43

44 75% przyjętych do wszystkich typów szkół uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym 89 lub więcej punktów, połowa 117 lub więcej punktów, 25% 142 lub więcej punktów. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 71, a 162 punktów. 75% przyjętych do oddziałów bez sprawdzianu uzdolnień w LO uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym 109 lub więcej punktów, połowa 129 lub więcej punktów, 25% 147 lub więcej punktów. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 101, a 155 punktów. 75% przyjętych do LO uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym 110 lub więcej punktów, połowa 131 lub więcej punktów, 25% 150 lub więcej punktów. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 89, a 176 punktów. 75% przyjętych do LP uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym 62 lub więcej punktów, połowa 73 lub więcej punktów, 25% 88 lub więcej punktów. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 56, a 98 punktów. 75% przyjętych do T uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym 69 lub więcej punktów, połowa 85 lub więcej punktów, 25% 102 lub więcej punktów. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 63, a 110 punktów. 75% przyjętych do ZSZ uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym 43 lub więcej punktów, połowa 53 lub więcej punktów, 25% 63 lub więcej punktów. Dwie trzecie uczniów zostało przyjętych z wynikiem pomiędzy 40, a 70 punktów. Wykres 15 Typowe wyniki postępowania rekrutacyjnego wg typu szkoły ZSZ LP T LO oddział bez sprawdzianu

45 Tabela 41 Wyniki postępowania rekrutacyjnego - decyle % przyjętych z wynikiem niŝszym lub równym LO T LP ZSZ Razem 10% % % % % % % % % % % uczniów przyjętych z najniŝszymi wynikami uzyskało mniej niŝ 93 punkty w LO, do 58 punktów w T, do 53 punktów w LP, do 39 punktów w ZSZ. PoniŜej 91 punktów uzyskało mniej niŝ 10% przyjętych do LO, 60% przyjętych do T, 80% przyjętych do LP oraz więcej niŝ 90% przyjętych do ZSZ. 45

46 Wykres 16 Wyniki postępowania rekrutacyjnego wg typu szkoły - min, średnia, max minimum typowe min 200 średnia typowe max maksimum LO oddziały bez sprawdzianu LP T ZSZ Wykres 17 Wyniki postępowania rekrutacyjnego wg typu szkoły - miary pozycyjne dolny kwartyl mediana górny kwartyl LO oddziały bez sprawdzianu LP T ZSZ 46

47 Wykres 18 Wyniki postępowania rekrutacyjnego wg typu oddziału w LO (ścięta oś Y) 47

48 (iii) Wyniki wg zawodów/profili i przedmiotów rozszerzonych Wykres 19 Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym - LP rzemiosło artystyczne i uŝytkowe w metalu ekonomiczno-administracyjny zarządzanie informacją usługowo-gospodarczy socjalny Wykres 20 Liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego - LP rzemiosło artystyczne i uŝytkowe w metalu ekonomiczno-administracyjny usługowo-gospodarczy socjalny zarządzanie informacją Kolorem na wykresach zaznaczone są typowe wyniki egzaminu/przyjęcia uczniów. W takim zakresie przyjętych zostało 2/3 uczniów, pionową linią zaznaczona została średnia. Minimalny i maksymalny wynik zaznaczony został na szaro. Z wynikami w szarych obszarach przyjęta została 1/6 uczniów z najniŝszymi oraz 1/6 uczniów z najwyŝszymi wynikami. Ze względu na znaczną rozpiętość wyników rozwaŝyć moŝna zmianę sposobu komunikowania kandydatom progów punktowych do oddziałów publikowanie zamiast minimalnego i maksymalnego wyniku minimalnego i maksymalnego typowego wyniku. 48

49 Wykres 21 Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym - ZSZ Fotograf Drukarz Fryzjer Ogrodnik Introligator Lakiernik wielozawodowa (3) Sprzedawca wielozawodowa (2) Kucharz małej gastronomii Cukiernik Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Mechanik pojazdów samochodowych Wykres 22 Liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego - ZSZ Drukarz Fotograf Introligator Fryzjer Kucharz małej gastronomii wielozawodowa (2) wielozawodowa (3) Lakiernik Cukiernik Sprzedawca Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Mechanik pojazdów samochodowych Ogrodnik

50 Wykres 23 Liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego przyjętych LO (ścięta oś X) brak danych język obcy-przyrodnicze-ścisłe-humanistyczne ścisłe język obcy-ścisłe-humanistyczne przyrodnicze-ścisłe-humanistyczne język obcy przyrodnicze-ścisłe przyrodnicze język obcy-humanistyczne język obcy-przyrodnicze-ścisłe przyrodnicze-humanistyczne język obcy-ścisłe humanistyczne ścisłe-humanistyczne język obcy-przyrodnicze-humanistyczne język obcy-przyrodnicze Wykres 24 Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym - LO brak danych język obcy-przyrodnicze-ścisłe-humanistyczne język obcy-ścisłe-humanistyczne przyrodnicze-ścisłe-humanistyczne ścisłe przyrodnicze-ścisłe język obcy język obcy-ścisłe język obcy-przyrodnicze-ścisłe przyrodnicze język obcy-humanistyczne humanistyczne przyrodnicze-humanistyczne ścisłe-humanistyczne język obcy-przyrodnicze język obcy-przyrodnicze-humanistyczne

51 Wykres 25 Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym - T Technik mechanik lotniczy Technik awionik Technik budownictwa Fototechnik Technik mechatronik Technik geodeta Technik informatyk Technik analityk Technik architektury krajobrazu Technik elektronik Technik technologii odzieŝy Technik ortopeda Technik ekonomista Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik usług fryzjerskich Technik organizacji usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Technik logistyk Technik spedytor Technik telekomunikacji Kucharz Technik teleinformatyk Technik obsługi turystycznej Technik cyfrowych procesów graficznych Technik urządzeń sanitarnych Technik księgarstwa Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego Technik elektryk Kelner Technik ochrony środowiska Technik handlowiec Technik poligraf Technik ogrodnik Technik pojazdów samochodowych Technik geolog Technik drogownictwa Technik mechanik

52 Wykres 26 Liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego przyjętych - T Technik mechanik lotniczy Technik awionik Technik mechatronik Technik geodeta Fototechnik Technik informatyk Technik budownictwa Technik elektronik Technik analityk Kucharz Technik usług fryzjerskich Technik organizacji usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Technik ekonomista Technik teleinformatyk Technik cyfrowych procesów graficznych Technik spedytor Technik telekomunikacji Technik architektury krajobrazu Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik urządzeń sanitarnych Technik logistyk Kelner Technik poligraf Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego Technik elektryk Technik pojazdów samochodowych Technik technologii odzieŝy Technik drogownictwa Technik obsługi turystycznej Technik ortopeda Technik ochrony środowiska Technik geolog Technik księgarstwa Technik handlowiec Technik ogrodnik Technik mechanik

53 (iv) Wyniki szkół Pomimo zmian w sposobie przeliczania osiągnięć, ewentualnych zmian w kryteriach naboru do oddziałów oraz oparciu o bezwzględne punkty, średnie wyniki postępowania rekrutacyjnego szkół w 2008 i 2009 roku są podobne. Wśród 150 szkół, dla których było moŝliwe porównanie wyników, dla 56% średni wynik zmienił się w 2009 o mniej niŝ 4% zeszłorocznej średniej. Wzrost w 2009 wyników szkoły o najwyŝszej średniej wynika ze zmiany sposobu określania osiągnięć olimpijczyków, którzy stanowią znaczną część przyjętych do tej szkoły. Porównując średnie szkół i oddziałów naleŝy pamiętać, Ŝe moŝliwe do uzyskania punkty zaleŝą od sposobu oceniania osiągnięć uczniów. 17 Pomimo to, ze względu na stabilność wyników szkół rozwaŝyć moŝna przynajmniej w odniesieniu do LO - uzupełnienie udostępnianych kandydatom progów punktowych o średnie oraz typowe wyniki szkół. Wykres 27 Średnia szkoły, a zróŝnicowanie wyników oddziałów (ścięta oś X) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% LO bez sprawdzianu i oddziałów integracyjnych LP T ZSZ ZróŜnicowanie oddziałów policzone zostało jako róŝnica średniego wyniku oddziału o najwyŝszym i najniŝszym wyniku podzielona przez średni wynik szkoły. Na wykresie pominięte zostały szkoły z jednym wpisem o oddziale. W LO, które nie prowadziły naboru do oddziałów integracyjnych lub z sprawdzianem uzdolnień wraz ze wzrostem średniego wyniku szkoły maleje zróŝnicowanie oddziałów. 17 ZaleŜnie od kryteriów oceny uczniowie z tymi samymi ocenami mogą zostać przyjęci do szkoły z róŝną liczbą punktów. Uczniom-olimpijczykom przypisano wynik równy 800 punktów. Wyniki przyjętych do oddziałów ze sprawdzianem uzdolnień są w powiększone o wynik sprawdzianu. 53

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550 Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 2015-2016 2016 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 27 listopada 2015 r. 1 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2015/2016 Typy szkół Liczba szkół Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Zgodnie z danymi meldunkowymi w obowiązku przedszkolnym w nowym roku szkolnym 2008/2009 znajduje się 493 sześciolatków.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

2 Komisja przeprowadzi rekrutację do następujących klas na podbudowie gimnazjum: Technikum: zawód technik urządzeń i systemów energetyki

2 Komisja przeprowadzi rekrutację do następujących klas na podbudowie gimnazjum: Technikum: zawód technik urządzeń i systemów energetyki Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie rekrutacji do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów :

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów : Technika - i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) 311[02] Technik analityk Etap pisemny część pierwsza 49 36 73,47% Etap pisemny część druga 49 36 73,47% Etap praktyczny 38 37 97,37%

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Racibórz, 29 lutego 2016r. Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305 Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz. 15 00 sala 305 Porządek obrad... 2 Wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Tychach... 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 września 2012 r. SNP. 533.5.2012

Warszawa, 18 września 2012 r. SNP. 533.5.2012 Warszawa, 18 września 2012 r. SNP. 533.5.2012 INFORMACJA Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim. Materiał porównawczy ze szczególnym uwzględnieniem naboru na rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Łaziska Górne, 19-04 - 2017 r. Regulamin rekrutacji do szkół wszystkich typów w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu OFERTA EDUKACYJNA

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu OFERTA EDUKACYJNA EKS Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu tel./fax: (075) 735 1415 e-mail: oswiata@powiatboleslawiecki.pl OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 41. W WARSZAWIE, ul. MIESZKA I nr 7 NA ROK SZKOLNY 2017/18

REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 41. W WARSZAWIE, ul. MIESZKA I nr 7 NA ROK SZKOLNY 2017/18 REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 41 W WARSZAWIE, ul. MIESZKA I nr 7 NA ROK SZKOLNY 2017/18 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2016r.,

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 752 miejsca dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 238 miejsc

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROPONOWANE KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PSZCZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE lp Nazwa i adres szkoły Terminy 1 Liceum Ogólnokształcące nr I Wrocław, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 9 2 Zespół

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska 43 A, tel.: , tel./fax:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska 43 A, tel.: , tel./fax: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska 43 A, tel.: 65 5114135, tel./fax: 65 5126466 www.zsp-koscian.pl KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 IM. KAROLA MIARKI W PSZCZYNIE na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano na podstawie: Łaziska

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów:

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów: Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( zawody technikalne) - sesja letnia 22 r. 433 Warszawa - Bielany Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica -692 Warszawa ul. Kolektorska 9/ 433-3W na 32[]

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017)

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) `TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) L.p Nazwa i adres szkoły Oferta edukacyjna w technikum Oferta edukacyjna w ZSZ Terminy Dni

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy www.gce.gostynin.edu.pl email: gce@gostynin.edu.pl tel/fax 024 235 3880 09-500 Gostynin ul. Polna 39 REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy Technikum Budowlane Zawód:

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA Absolwentom wrocławskich gimnazjów proponuje się kontynuację nauki w następujących typach szkół: liceum ogólnokształcące technikum zasadnicza szkoła zawodowa Zapewnia przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2016 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR l!bjg]5/204 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 204 roku w sprawie ustalenia liczby klas pierwszych oraz liczby i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety)

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie już po raz dwunasty przeprowadził przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach na rok szkolny 2014/2015 OFERTA EDUKACYJNA I. TECHNIKUM ( TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania kandydatów do Pomorskich Szkół Rzemiosł na rok szkolny 2016-2017

Regulamin przyjmowania kandydatów do Pomorskich Szkół Rzemiosł na rok szkolny 2016-2017 Regulamin przyjmowania kandydatów do Pomorskich Szkół Rzemiosł na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3525/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 3525/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2017 r. Zarządzenie Nr 3525/2017 z dnia 01 września 2017 r. w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych i na kursy kwalifikacyjne. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych i na kursy kwalifikacyjne. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych i na kursy kwalifikacyjne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach na rok szkolny 2017/2018 OFERTA EDUKACYJNA I. TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r. ul. Głowackiego 5 UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia zawodów oraz określenia limitów naboru w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Przedszkola Rok urodzenia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Wiek Kl VI

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo