* Ustata się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tetekonlllnikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "* 1. 1. Ustata się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tetekonlllnikacyjnych"

Transkrypt

1 łączność. Projekt z dnia 31 lipca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA A]MJNISTRACJI I CYFRYZACJI1 z dnia 2013 r. W sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych. w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne Prawo Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt I ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. telekomunikac\jne (Dz. U. Nr 171. poz z późn. zm. zarządza sic. co nastepuje: * Ustata się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tetekonlllnikacyjnych w zakresie: t) formatów numerów oraz schematów ich wybierania; 2) wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru: 3) wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej. 2. Plan. o którym mowa w ust. 1. stanowi załącznik do rozporządzenia. * 2. Rozporządzenie wchodzi w życic po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia I Minister Administracji i Cfryzacji kieruje działem administracji rządowej na podstawie I ust. 2 pkt 3 wzporządzema Prezesa Rady Ntinisuó i dnia IX listopada 2011 r. w sprawie szczegutowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfr\zacji tot U. Ni 248. poz. 1479Ł 2) Zmian) wymienionej ustaw\ zostały ogłoszone w Dz. U. z 2(K)l r. Nr 273. poz z 2005 r. Nr 163. poz i Nr 267. poz z 2006 r. Nr 12. pot 66. Nr 101. poz. 708 i 711. Nr 170. poz Nr 220. poz Nr 235. poz i Nr 249. poz z 2007r Nr 23. poz Nr 50. poz. 331 i Nr 82. poz z 2008 r.nr 17. poz. iot i Nr 227. poz rnr 11. poz. 59. Nr 18. poz. i Nr 85. poz r. Nr 8]. poz 0. Nr 86. poz Nr 106. poz Nr 182. poz Nr 2)9. poz Nr 229. poz i Nr 238. poz z 2011 r. Nr 102. poz. 586 i 587. Nr 131. poz Nr 153. poz Nr 171. poz Nr 233. poz i Nr 234. poz oraz z 2012 r. poz poz poz poz oraz poz Niniejsze rozporzadzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia I czerwca 2011 r. wsprawie planu numeracji krajowej dla puhliczn\ch sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 131. poz. 765 oraz L. poz. 1267). które na podstawie art. 25 ust. I ustawy z dnia t6 listopada 2(11 2r. o zmianie usmwy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych nn\ch ustaw (OzU. z 2012 r. poz ) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. A.;tanetm.Ęrawnego iv1tts1cjfl Admirifjracji i Cyfryzacji Ytarz a H akgorniak ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM I REDAKCYJNYM

2 maksymalnie Załącznik do rozpoiządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zdnia 2013 r (poz PLAN NUMERACJI KRAJOWEJ DLA PUBLICZNYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH* 1. Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje oraz sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji stosowanych dla publicznych sieciach telekomunikacyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Określenia charakteryzujące numerację: 1) prefiks międzynarodowy są to cyfry 00, wybierane przed numerem międzynarodowym, o którym mowa w pkt 6: 2) wskaźnik strefy numeracyjnej, zwany dalej WSN, jest to kombinacja dwóch cyfr AB przyporządkowana strefic numeracyjnej, wyróżniająca daną strefę w sieci stacjonarnej; 3) strefa numeracyjna. zwana dalej SN. jest to część obszaru kraju będąca częścią stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej. w której świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, zwana stacjonarną, charakteryzująca się tym, że: a) każdemu obszarowi SN przyporządkowany jest jeden WSN, ident)łikujący daną SN; w przypadkach uzasadnionych potrzebami wynikającymi z wprowadzenia wybierania numeru krajowego. o którym mowa w pkt 7. dopuszcza się stosowanie jednego WSN dla kilku SN i rozróżnianie tych SN za pomocą pierwszych trzech cyfr numeru krajowego oznaczonych symbolicznie ABS, b) na obszarach powiatów podzielonych granicami SN dopuszcza się przyznawanie zakresu numeracji itrnej SN występującej w tym powiecie. ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu granic województw; 4) wyróżnik sieci, zwany dalej WST. jest to kombinacja dwóch cyfr AB wyróżniająca sieć lub usługę: 5) numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej NDS, jest to kombinacja cyfr umożliwiająca wybór dostawcy usług: 6) numer międzynarodowy. zwany dalej MNA, jest to numer identyfikujący baj [CC wskaźnik (kod) kraju] i zakończenie sieci w tym kraju 15 cyfr:

3 jedna. w 7) numer krajowy. zwany dalej KNA. jest to kombinacja cyfr identyfikująca zakończenie sieci, zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci. zwane dalej SPQMCDU 8) numery skrócone są to: a) numery abonenckich usług specjalnych. zwanc dalej numerami AUS. wzeziaczone dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu różnych informacji. prz\jmowaniu zleceń oraz prz\jmowaniu wywofan kierowanych na numery alarmowe. h) zharmonizowane europejskić numery skrócone (Harmonised Furopean Short Codes). z zakresu I1X, gdzie X dwie, trzy lub cztery cyfy tym wspólny numer alarmow\ I 12. zwane dalej numerami HESC. dostępne u państwach Unii Europejkiei. przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieci łączności elektronicznej polegających na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub prz)jmowanin zgłoszeń. 2. Wykorzystanie cyfr AB w nunwracji krajowej określa tablica I. a wykaz gmin w strefach numeracyjnyeh (SN) okreśta tablica 2. * 3. Dla MNA ustala się: 1) format MNA: a) MNA = CC + KNA. gdzie: CC wskaźnik (kod) kraju (Country Code); dla Rzeczypospolitej Polskiej CC = 48. h) KINA = CC + pozostała część numeru zakończenia sieci; 2) schemat wybierania MNA: a) z sieci stacjonarnej: OO + MNA. gdzie: sygnał zgłoszenia. NDS + OO + MNA. b) z ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej. w której świadczone są publicznie dostepne usługi telefoniczne, zwanej dalej siecią ruchomą : OO + NINA. i MNA.

4 cyfra cyfry numer numer NDS MNA. xy przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elcktronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. * 4. Dla KNA ustala się: 1) format KNA: KNA = WSN + pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci właściwego dla danej SN, KNA = WST + pozostałe cyfry numcru zakończenia sieci. gdzie: WSN = AB i WST = AB. a cyfra A przyjmuje wartości od 1 do 9: 2) schemat wybierania KNA: a) z sieci stacjonarnej: KNA. NDS + KNA. h) z sieci ruchomej: KNA. NDS + KNA, w przypadku wydania przcz Prczesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dccyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 5. Dla numeracji dostępu do radiowych sieci przywoławczych. zwanych dalej SP. ustala się: 1) format numeru dostępu: a) NDSP = 64 + S + 000(6 cyfr). gdzie: NDSP S 000 dostępu do SP, wyróżniająca SP. określającc dostęp do stanowisk operatorskich. h) NASP = 64+ SPQMCDU (9 cyfr), gdzie: NASP abonenta SP: 2) schemat wybierania numeru dostępu: a) dla sieci stacjonarnej: NDSP. NASP, b) dla sieci ruchomej: NDSP, NASP.

5 numer numer cyfry pogotowie ratownictwo straż Państwowa * 6. Dla numeracji dostępu dostawcy usług świadczącego usługi przez numer dostępu lub w drodze preselekcji ustala się format NDS: NDS = AB + KL gdzie: AB = 10. KI kod identyfikacji dostawcy usług (dwie lub trzy cyfry). * 7. Dla numeracji dostępu do sieci teleinformatycznych ustala się: 1) format numeru dostępu: NDSI = WST + MCDU (6 cyfr). gdzie: WST = 20. NDSI MCDU dostępu do sieci teleinformatycznych, określające dostawcę usług teleinformatycznych i rodzaj usługi; 2) schemat wybierania numeru dostępu: NDSI. * 8. Dla numeracji dostępu do usług sieci inteligentnych ustala się: ł) format numeru dostępu: NDIN = WST + SPQMCDU (9 cyfr), gdzie: NDIN dostępu do sieci inteligentnej, WST = 70 i 80: 2) schemat wybierania numeru dostępu: a) dla sieci stacjonarnej: NDIN. b) dla sieci ruchomej: NDIN. * 9. Dla numerów skróconych ustala się: 1) format numeru AUS: a) alarmowy AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, gdzie: 984 rzeczne. 985 morskie i górskie, 986 miejska. 997 Połicja. 998 Straż Pożarna,

6 wspólny pogotowie pogotowie pogotowie pogotowie pogotowie Komendant Centrum Wojewódzkie dla dla dla dysponent system Agencja 999 ratunkowe zespołów ratownictwa medycznego. b) alarmowy interwencyjny AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb interwencyjnych powołanych do niesienia pomocy w przypadkach awarii komunalnej infrastruktury technicznej, gdzie: elektrowni. gazowni. cieplowni. wodociągów. c) alarmowy interwencyjny AUS = 9XY (3 cyfry): Główny Policji Antyterrorystyczne Child Alert. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, d) alarmowy informacyjnokoordynacyjny MiS = 9XY (3 cyfry) dla administracji rządowej: 987 e) strefowy AUS: AUS = 19XYZ (5 cyfr). D Centrum Zarządzania Kryzysowego. międzynarodowy (MAUS) połączeń przychodzących: MAUS = CC + WSN + AUS. gdzie AUS = ł9xyz (5 cyfr); 2) schemat wybierania numeru AUS: a) z sieci stacjonarnej: AUS. WSN + AUS, gdzie AUS 9XY. a WSN WSN właściwego dla zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie. h) z sieci ruchomej: AUS. WSN + AUS. gdzie AUS 9XY: 3) format numeru HESC: a) ł 12 numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. b) I 18CDU c) 1 I6CDU usług informacji o numerach. usług o szczególnym znaczeniu społecznym. d) pozostałe numery z zakresu ł 1X. gdzie X 2, 6, 8. przeznaczone są dla numeracji skróconej,

7 e) CC + HESC. gdzie HESC 112 dla międzynarodowych połączeń przychodzących: 4) schemat wybierania numeru HESC: a) Z sieci stacjonarnej: CDU. 116CDU. lx. b) z sieci ruchomej: H2. I1SCDU. 1 I6CDU. lx.

8 WYKORZYSTANIE CYFR AR W NUMERACJI KRAJOWEJ TABLICA Ł LP. AB WYKORZYSTANIE WSNJWST I I 10 SKŁADNIK NDS 2 11 HESC 3 12 KRAKÓW (KR) WSN 4 13 KROSNO (KS) WSN 5 14 TARNÓW (TA) WSN 6 15 TARNOBRZEG (TO) WSN 7 16 PRZEMYŚL (PR) WSN 8 17 RZESZÓW (RZ) WSN 9 18 NOWY SĄCZ (NS) WSN IQ 19 AUS I I 20 SIECI TELEINFOR. WST R WARSZAWA (WA) WSN CIECHANÓW (CI) WSN PŁOCK (PL) WSN SIEDLCE (SE) %YSN

9 17 26 MON WST IX 27 R R OSTROŁĘKA 05 %ysn R RT KATO\yICE KA %YSN BIELSKOBIAŁA (BW WSN CZĘSTOCHO\\A CZ WSN RT RT RT RT USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ lp WST R KIELCE (Kij WSN ŁÓDŹ ŁD WSN SIERADZ (51) WSN 35 44: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Pr WSN R

10 37 46 SKIERNWWICE (5K) WSN 3% 4T MSW WST RADOM (RA) WSN RT II 50 SIECI RUCHOME WST SIECI RUCHOME WST BYDGOSZCZ (BY) WSN SIECI RUCHOME WST WŁOCŁAWEK (WŁ) WSN ELBLĄG (EL) WSN TORUŃ (TO) WSN 4% 57 SIECI RUCHOME WST GDAŃSK (GD) WSN SŁUPSK (5Ł) WSN Sł 60 SIECI RUCHOME WST POZNAŃ (PO) WSN KALISZ (1KW) WSN KONIN (KN) WSN SIECI PRZYWOŁAWCZE WST

11 56 65 LESZNO (LE) WSN SIECI RUCHOME WSI PIŁA (P1) WSN ZIELONA GÓRA (ZG) WSN SIECI RUCHOME WST 6 I 70 USŁUGI SIECI IN WSI WROCŁAW (WR) WSN SIECI RUCHOME WSI SIECI RUCHOME WSI WAŁBRZYCH (WB) WSN JELENIA GÓRA (JG) WSN LEGNICA (LG) WSN OPOLE (OP) WSN SIECI RUCHOME WST SIECI RUCHOME WST 7! 80 USŁUGI SIECI IN WSI LUBLIN (LU) WSN CHEŁM (CH) WSN BIAŁA PODLASKA (BP) WSN ZAMOSĆ (ZA) WSN

12 76 85 BIAŁYSTOK (BK) WSN ŁOMŻA (LO) WSN SUWAŁKI (SU) WSN SIECI RUCHOME WST OLSZiYN (OL) WSN R SZCZECIN (SZ) WSN R R KOSZALIN (KO) WSN GORZÓW WIELKOPOLSKI (GO) WSN R R AUS alarmowe AUS alarmowe Objaśnienia: Oznacza wyróżnik na potrzeby sieci telekomunikac\jnych MON. 2) ABS = 444 rezerwa techniczna RT. 3) Oznacza wyróżnik na potrzeby sieci telekomunikac3jnych MSW. Skrót R oznacza rezerwę, Skrót RT oznacza rezerwę techniczną.

13 WYKAZ GMIN W STREFACH NUMERACYJNYCH (SN) TABLICA 2 WSN: Strefa numeracyjna Nazwa gminy AB (SN) 83 BIAŁA PODLASKA gminy miejskie: Biała Podlaska. Miedz) rzec Podlaski. Radzyń Podlaski. Terespol Łosice. Parczew Biała Podlaska. Czemierniki. Dębowa Kłoda. Drelów. Hanna. Huszlew. Jabłoń. Janów Podlaski. Kakolewnica. Kodeń. Komarówka Podlaska. Konstanynów. Leśna Podlaska. Łomazy. Miedzyrzec Podlaski. Milanów. Olszanka. Piszczac. Platerów. Podedwórze. Radzyń Podlaski. Rokitno. Rossosz. Sarnaki. Siemień. Sławatycze. Sosnówka. Stara Kornica. Terespol. Tuczna. UlanMajorat. Wisznice. \Vohyń. Zalesie 85 BIAŁYSTOK gminy miejskie: Białystok. Bielsk Podlaski. Brańsk. Hajnówka. Siemiatycze Choroszcz. Czarna Białostocka. Dąbrowa Białostocka. Drohiczyn. Goniądz. KleszczcIe. Kn)szyn. Krynki. Łapy. Michałowo. Mońki. Sokólka. Suchowola. Supraśl. Suraż. Tykocin. Wasilków. Zabłudów Białowieża. Bielsk Podlaski. Boćki. Brańsk. Czeremcha. Cz\że. Dohrzyniewo Duże. Duhicze Cerkiewne. Dziadkowice. Grodzisk. Gródek. Hajnówka. Janów. Jasionówka. Jaświły. Juchnowiec Kościelny. Korycin. Krypno. Kuźnica. Mielnik. Milejczyce. Narew. Narewka. Nowy Dwór. NurzecStacja. Orla. Perlejewo. Poświetne. Rudka. Sidra. Siemiatycze. Szudziałowo. Trzcianne. Turośń Kościelna. Wyszki. Zawady 33 BIELSKOBIAŁA gminy miejskie: BielskoBiała. Cieszyn. Oświęcim. Sucha Beskidzka. Szczyrk. Ustroń. Wisła. Żywiec Andrychów. Chełmek. Kalwaria Zebrzydowska. Kety. Maków Podhalański. Skoczów. Strumień. Wadowice. Wilamowice. Zator Brenna. Brzeźnica. Buczkowice. Budzów. Chybie. Czernichów. Dehowiec. Gilowice. Goleszów. Hażlach. Istebna. Jasienica. Jaworze. Jeleśnia. Koszarawa. Kozy. Lanckorona. Lipowa. Lekawica. Łod)gowice. Milówka. Mucharz. Osiek. Oświęcim. Polanka Wielka. Porąbka. Przeciszów, RadziechowyWieprz. Rajcza. Spytkowice.

14 Stryszawa. Stryszów. Siemień. Świnna. Tomice. Ujsoł). Wegierska Górka. Wieprz. Wilkowice. Zawoja. Zembrzce 52 BYDGOSZCZ gminy miejskie: B\ dgoszcz. Chojnice. Inowrocław Barcin. Brusy. Czersk. Gniewkowo. Janikowo. Janowiec Wielkopolski. Kamień Krajeński. Kcynia. Koronowo. Kruszwica. Labiszyn. Mogilno. Mrocza. Nakło nad Notecią. Nowe. Pakość. Sępólno Krajeńskie. Solec Kujawski. Strzelno. Szuhin. Świecie. Tuchola. Wiechork. Znin Białe Błota. Bukowiec. Cekcyn. Chojnice. Dąbrowa. Dąbrowa Biskupia. Dąbrowa Chełmińska. Dobrcz. Dragacz. Drzycim. Gąsawa. Gostycyn. Jnowrocław. Jeziora Wielkie. Jeżewo. Kęsowo. Lniano. Luhiewo. Nowa Wieś Wielka. Osie. Osielsko. Pruszcz. Rogowo. Rojewo. Sadki. Sicienko. Sośno. Śliwice. Świekatowo. Warlubie. Złotniki Kujawskie 82 CHEŁM gminy miejskie: Chełm. Krasnystaw. Rejowiec Fabryczny. \yłodawa Białopole. Chełm. Cyców. Dorohusk. DtLbienka. Hańsk. Kamień. Krasnystaw. Kraśniczyn. Leśniowice. Lopiennik Góra). Rejowiec. Rejowiec Fabryczny. Ruda Huta. Sawin. Siedliszcze. Siennica Różana. Sosnowica. Stary Brus. Urszulin. Wierzbica. Włodawa. Wojsławice. Wola Uhruska. Wyryki. Żmudź 23 CIECHANÓW gminy miejskie: Ciechanów. Działdowo. Mława. Płońsk. Raciąż Bieżuń. Glinojeck. Lidzbark. Nasielsk. Pułtusk. Zuromin Bahoszewo. Ciechanów. Czernice Borowe. Działdowo. Dzierzążnia. Dzierzgowo. GołyminOśrodek. Grudusk. Gz). IłonOsada. Joniec. Krasne. KuczborkOsada. Lipowiec Kościelny. Lubowidz. Ltttocin. Naruszewo. Nowe Miasto. Ojrzeń. Opinogóra Górna. Płońsk. Płośnica. Pokrzywnica. Raciąż. Radzanów. Regimin. Rybno. Siemiątkowo. Sochocin. Sońsk. Strzegowo. Stupsk. Szreńsk. Szydłowo. Swiercze. Wieczfnia Kościelna. Winnica. Wiśniewo. Załuski 34 CZĘSTOCHOWA gminy miejskie: Częstochowa. Kałety. Lubliniec. Myszków Blachownia. Dobrodzień. Gorzów Śląski. Kłohuck. Koniecpol. Koziegłowy.

15 Krzepice. Olesnu. Pajeczno. Praszka. Szczekociny. \yoźniki. Żarki Boronów. Ciasna. Dąbrowa Zielona. Gidie. Herby. Irzadze. Janów. Kamienica Polska. Kłomnice. Kochanowice. Konopiska. Koszecin. Kroczyce. Kruszyna. Lelów. Lipie. Miedźno. Moskorzew. Mstów. Mykanów. Niegowa. Nowa Brzeźnica. Olsztyn. Opatów. Panki. Pawonków. Poczesna. Popów. Poraj. Przyrów. Przystajń. Radków. Radlów. Redziny. Rudniki. Secemin. Starcza. Strzelce Wielkie. Włodowice. Wreczyca Wielka. ŻyLno 55 ELBLĄG gminy miejskie: Braniewo. Elbląg. Kr3nica Morska. Kwidz3 n. Malbork Dzierzgoń. Frombork. Kisielice. Młynary. Nowy Dwór Gdański. Now3 Staw. Orneta. Pasłęk. Pieniężno. Prahuty. Susz. Sztum. Tolkmicko gnilny wiejskie: Braniewo. Elbląg. Gardeja. Godkowo. Gronowo Elbląskie. Kwidzyn. Lelkowo. Lichnowy. Malbork. Markusy. Mikołajki Pomorskie. Milejewo. Mitoradz. Ostaszewo. Płoskinia. Rychliki. R\jewo. Sadlinki. Stare Pole. Stary Dzierzgoń. Stary Targ. Stegna. Szt uto wo, Wilczęta 58 GDAŃSK gminy miejskie: Czarna Woda. Gdańsk. Gdynia. Hel. Jastarnia. Kościerz\ na. Pruszcz Gdański. Puck. Reda. Rumia. Skórcz. Sopot. Starogard Gdański. Tczew. \Vejherotu. Władyslawowo Gniew, Kartuzy. Pełplin. Skarszewy. Zukowo Bobowo. Cedr3 Wielkie. Chmielno. Choczewo. Dziemiany. Gniewino. Kaliska. Karsin. Kolbudy. Kosakowo. Kościerzyna. Krokowa. Linia. Liniewo. Lipusz. Luhichowo. Luzino. Łeczyce. Morzeszczyn. Nowa Karczma. Osieczna. Osiek. Pruszcz Gdański. Przodkowo. Przywidz. Pszczótki. Puck. Sierakuwice. Skórcz. Smetowo Graniczne. Soinoninu. Stara Kiszewa. Starogard Gdański. Steżyca. Suhkowy. Suchy Dąb. Sulęczyno. Szemud. Tczew. Trąbki Wielkie. Wejherowu. Zblewo 95 GORZÓW gminy miejskie: WIELKOPOLSKI Gorzów Wielkupolski. Kostrzyn nad Odrą gnilny miejskowiejskie: Barlinek. Choszczno. Dębno. Dobiegniew. Drawno. Drezdenko. Lubniewice. Miedzychód. Miedzyrzecz. Myśtihórz. Ośno Luhuskie. Petczyce. Ręcz. Riepin. Skwierz\na. Słuhice. Strzelce Krajeńskie. Sulęcin. Trzciel. Witnica

16 Bierzwnik. Bledzew. Bogdaniec. Boleszkowice. Deszczno. Górzyca. Klodawa. Krzeszce. Krzecin. Lubiszyn. Nowogródek Pomorski. Puytoczna. Pszczew. Santok. Słońsk. Staie Korowo. Zwierzyn 75 JELENIA GÓRA gminy miejskie: Bolesławiec. Jelenia Góra. Kamienna Góra. Karpacz. Kowary. Lubań. Piechowice. Szkiarska Poręba. ŚwieradówZdrój. \Vojcieszów. Zawidów. Zgorzelec Bogat)nia. Bolków. Gryfów Śląski. Leśna. Luhawka. Luhomierz. Lwówek Śląski. Mirsk. Nowogrodziec. Olszyna. Pieńsk. Świerzawa. Wegliniec. \Vleń Bolesławiec. Gromadka. Janowice Wielkie. Jeżów Sudecki. Kamienna Góra. Lubań. Marciszów. Myslakowice. Osiecznica. Platerówka. Podgórzn. Siekierczyn. Stara Kamienica. Sulików. Warta Bolesławiecka. Zgorzelec 62 KALISZ gminy miejskie: Kalisz. Ostrów Wielkopolski. Sulmierzyce Grabów nad Prosną. Jarocin. Kepno. Koźmin Wielkopolski. Krotoszyn. Miedzybórz. Mikstat. Nowe Skalmierzyce. Odolanów. Ostrzeszów. Pleszew. Raszków.Stawiszyn. Syców. Wieruszów. Zduny. Żerków Baranów. Blizanów. Bolesławiec. Bralin. Brzeziny. CekówKolonia. Chocz. Czajków. Czastary. Czermin. Dohrzyca. Doruchów. Dziadowa Kłoda. Galewice. Gizałki. Godziesze Wielkie. Goluchów. Jaraczewo. Kobyla Góra. Kotlin. Koźminek. Kraszewice. Lisków. Lęka Opatowska. Lubnice. Mycielin. Opatówek. Ostrów Wielkopolski. Perzów. Przygodzice. Rozdrażew. Rychtal. Sieroszewice. Sokolniki. Sośnie. Szczytniki. Trzcinica. Zelazków 32 KATOWICE gminy miejskie: Bedzin. Bieruń. Buknwno. Bytom. Chorzów. Czeladź. Dąbrowa Górnicza. Gliwice. Imielin. JastrzębieZdrój. Jaworzno. Katowice. Knurów. Ledziny. Łaziska Górne. Miasteczko Śląskie. Mikołów. Myskwice. Orzesze. Piekar) Śląskie. Poręba. Pszów. P\skowice. Racihórz. Radlin. Radzionków. Ruda Śląska. Rybnik. Rydułtow. Siemianowice Śląskie. Sławków. Sosnowiec. Świetochtowice. Tarnowskie Góry. Tychy. Wodzisław Śląski. Wojkowice. Zabrze. Zawiercie. Zory Brzeszcze. Chrzanów. CzechowiceDziedzice. CzerwionkaLeszczyny. Krzanowice. Kuźnia Raciborska. Lihiąż. Łazy. Ogrodzieniec. Olkusz. Pilica. Pszczyna. Siewierz. Sośnicowice. Toszek. Trzebinia. Wolbrom

17 Bahice. Bestwina. Bobrowniki. Bojszowy. Bolesław. Chełm Śląski. Gaszowice. Gierałtowice. GoczałkowiceZdrój. Godów. Gorzyce. Jejkowice. Klucze. Kobiór. Kornowac. Krupski Młyn. Krzyżanowice. Lubomia. Łyski. Markiowice. Miedźna. Mierzecice. Mszana. Nędza. Ornontowice. Ożarowice. Pawłowice. Pietrowice Wielkie. Puchowiec. Psary. Rudnik. Rudziniec. Suszce. Świerkianiec. Świerklany. Tworóg. Wielowieś. Wyry. Zbrosławice. Zebrzydowice. Żarnowiec 41 KIELCE gminy miejskie: Kielce. Ostrowiec Świętokrzyski. SkarżyskoKamienna. Starachowice Bodzentyn. BuskoZdrój. Chęciny. Chmielnik. Daleszyce. Działoszyce. Jędrzejów, Kazimierza Wielka. Końskie. Kunów, Mak goszcz. Miechów, Pińczów. Sędziszów, Skalbmierz. Stąporków. Suchedniów. Wąchock. Włoszczowa Bałtów. Bejsce. Bielmy. Bliżyn. Bodzechów. Brody. Charsznica. Czarnocin. Gnojno. Górno. Imielno. Kije. Koszyce. Kozłów. Krasocin. Książ Wielki. Lagów. Łączna. Łopuszno. Masłów. Michałów. Miedziana Góra. Mirzec. Mniów. Morawica. Nagłowice. Nowa Słupia. Nowy Korczyn. Oksa. Oleśnica. Opatowiec. Pacanów. Pałecznica. Pawłów. Piekoszów. Pierzchnica. Racławice. Radoszyce. Raków. Ruda Maleniecka. SitkówkaNowiny. Skarżysko Kościelne. Słaboszów. Słupia (Jedrzejowska). Słupia (Konecka). Smyków. Sobków. SolceZdrój. Stopnica. Strawczn. Szydlów. Tuczepy. Waśniów. Wiślica. Wodzisław. Zagnańsk. Złota 63 KONIN gminy miejskie: Koło. Konin. Słupca. Turek Dąhie. Dobra. Golina. Kleczew. Kłodawa. Przedecz. Pyzdry. Rychwał. Sompolno. Ślesin. Tuliszków. Uniejów. Zagórów gnilny wiejskie: Bahiak. Brudzew. Chodów. Grabów. Grodziec. Grzegorzew. Kaweczyn. Kazimierz Biskupi. Koło. Kościelec. Kramsk. Krzy mów. Lądek. Malanów. Olszówka. Orchowo. Osiek Mały. Ostrowite. Powidz. Przykona. Rigów. Skulsk. Słupca. Stare Miasto. Strzałkowo. Świnice Warckie. Turek. Wierzhinek. Wilczyn. Władslawów 94 KOSZALIN gminy miejskie: Białogard. Darłowo. Kołobrzeg. Koszalin. Szczecinek. Świdwin Barwice. Biały Bór. Boholice. Borne Sulinowo. Czaplinek. Drawsko Pomorskie. Gościno. Kalisz Pomorski. Karlino. Polanów. PołczynZdrój. Sianów. Tychowo.

18 Złocieniec Będzino. Białogard. Biesiekierz. Brzeżno. Darłowo. Dygowo. Grzmiąca. Kołobrzeg. Malechowo. Manowo. Mielno. Ostrowice Rąhino R\ niań Siemyśl. Sławohorze. Szczecinek. Świdwin. Świeszyno. Ustronie Morskie. Wierzchowe 12 KRAKÓW gminy miejskie: Kraków (delegatun: KrakówKrowodrza. KrakówNowa Huta. KrakówPodgórze. KrakówŚródmieście) Alwernia. Dohczyce. Krzeszowice. Myślenice. Niepołomice. Nowe Brzesko. Proszowice. Skała. Skawina. Słomniki. Sułkowice. Świątniki Górne. Wieliczka Biskupice. Czernichów, Drwinia. Gdów. Golcza. JgołomiaWawTzeńczyce. Iwanowice JerzmanowicePrzeginia. Kłaj. KocmyrzówLuborzyca. Koniusza. Liszki. Michałowice. Mogilany. Pcim. Raciechowice Radziemice. Siepraw, Suk szowa. Tokarnia. Trzyciąż. Wielka Wieś. Wiśniowa. Zabierzów. Zielonki 13 KROSNO gminy miejskie: Jasło. Krosno. Sanok Biecz Brzozów, Dukla. IwoniczZdrój. Jedlicze. Kołaczyce. Lesko. R3 manów. Ustrzyki Dolne. Zagórz Baligród. Besko. Brzyska. Bukowsko. Chorkówka. Cisna. Czarna. Dehowiec. Domaradz. Dydnia. Haczów. Jasienica Rosielna. Jasło. Jaśliska. Komańcza. Korczyna. Ksempna. Krościenko Wyżne. Lipinki. Lutowiska. Miejsce Piastowe. Nowy Zmigród. Nozdrzec. Olszanica. Osiek Jasielski. Sanok. Skolysz\n Solina. Tarnowiec. Trawa Wołoska. Wojaszówka. Zarszyn 76 LEGNICA gminy miejskie: Chojnów. Głogów. Jawor. Legnica. Lubin. Złotor\ja Chocianów. Polkowice. Prochowice. Przemków. Ścinawa Chojnów. Gaworz3ce. Glogów. Grębocice. Jerzmanowa Kotla. Krotoszyce. Kunice. Legnickie Pole. Lubin. Męcinka. Milkowice. Mściwojów. Paszowice. Pęclaw. Pielgrzymka. Radwanice. Rudna. Ruja. Udanin. Wądroże Wielkie. Zagrodno. Złotor3ja. Żukowice

19 65 LESZNO gminy miejskie: Kościan. Lesznu Bojanowo. Borek Wielkopolski. Gostyń. Góra. Jutrosin. Kobylin. Krohia. Krzywiń. Miejska Górka. Osieczna. Pogorzela. Poniec. Rawicz. Rydzyna. Szlichtyngowa. Smigiel. Wasosz. Wschowa Jemielno. Kościan. Krzemieniewo. Lipno. Niechlów. Pakosiaw. Pepowo. Piaski. Przemet. Swieciechowa. Wijewo. Włoszakowice 81 LUBLIN gminy miejskie: Deblin. Kraśnik. Lubartów. Lublin. Puławy. Swidnik Bełżyce. Bychawa. Kazimierz Dolny. Kock. Łęczna. Naleczów. Opole Lubelskie. Ostrów Lubelski. Piaski. Poniatowa. Ryki Abramów. Baranów. Borki. Borzechów. Chodel. Dzierzkowice. Fajsiawice. Firlej. Garbów. Głusk. Jabłonna. Janowiec. Jastków. Jeziorzany. Józefów nad Wisłą. Kamionka. Karczmiska. Konopnica. Końskowola. Kraśnik. Krzczonów. Kurów. Lubartów. Ludwin. Łaziska. Markuszów. Mełgiew. Michów. Milejów. Niedrzwica Duża. Niedźwiada. Niemce. Nowodwór. Ostrówek. Puchaczów. Puławy. Ryhczewice. Serniki. SpiczN n. Steżyca. Strzyżewice. Trawniki. Uleż. Urzędów. Uścimów. Wąwolnica. Wilkołaz. Wilków. Wojciechów. Wólka. Zakrzówek. Żyrzn 86 ŁOMŻA gminy miejskie: Grajewo. Kolno. Łomża. \y sokie Mazowieckie. Zambrów Ciechanuwiec. Czyżew. Jedwabne. Nowogród. Rajgród. Stawiski. Szczuczyn. Szep ieto wo Andrzejewo. Boguty Pianki. Grabowo. Grajewo. Klukowo. Koby linborzymy. Kolno. Kołaki Kościelne. Kulesze Kościelne. Łomża. Mały Płock. Miastkowo. Nowe Piekuty. Nur. Piątnica. Przytuły. Radziłów. Rutki. Sokoły. Szulborze Wielkie. Szumowo. Śniadowo. Turośi. Wąsosz. Wizna. Wysokie Mazowieckie. Zambrów. Zareby Kościelne. Zbójna 42 LÓDŻ gminy miejskie: Głowno. Konstantynów Łódzki. Łódź (delegatury: ŁódźBałuty. ŁódźGórna. Łódź Polesie. ŁódźŚródmieście. ŁódźWidzew). Ozorków. Pahianice. Zgierz

20 Aleksandrów Łódzki. Rzgów. Stryków. Tuszyn Andrespol. Brójce. Głowno. Ksaatrów. Nowosolna. Ozorków. Pabianice. Parzeczew. Zgierz 18 NOWY SĄCZ gminy miejskie: Gorlice. Gryhów. Jordanów. Limanowa. Mszana Dolna. Nowy Sącz. Nowy Targ. Zakopane Bobowa. KrynicaZdrój. Muszyna. PiwnicznaZdrój. RahkaZdrój. Stary Sącz. Szczaw nica Biały Dunajec. Bukowina Tatrzańska. BystraSidzina. Chełmiec. Czarny Dunajec. Czorsztyn. Dobra. Gorlice. Gródek nad Dunajcem. Gryhów. Jahlonkw Jodłownik. Jordanów. Kamienica. Kamionka Wielka. Korzenna. Kościelisko. Krościenko nad Dunajcem. Laskowa. Limanowa. Lipnica Wielka. Lubień. Labowa. Łapsze Niżne. Lącko. Lososina Dolna. Łukowica. Lużna. Moszczenica. Mszana Dolna. Nawojowa. Niedźwiedź. Nowy Targ. Ochotnica Dolna. Podegrodzie. Poronin. Raba Wyżna. Ropa. Rytro. Sekowa. Slopnice. Spytkowice. Szaflary. Tymhark. Uście Gorlickie 89 OLSZTYN gminy miejskie: Bartoszyce. Górowo Iławeckie. Iława. Ketrzyn. Lidzbark Warmiński. Lubawa. Mrągowo. Olsztyn. Ostróda. Szczytno gnilny miejskowiejskie: Barczewo. Biskupiec. Bisztynek. Dobre Miasto. Jeziorany. Korsze. Miłakowo. Miłomłyn. Morąg. Nidzica. Olsztynek. Pasym. Reszel. SepopoL Zalewo Barciany. Bartoszyce. Dąbrówno. Dywity. Dźwierzuty. Gietrzwałd. Górowo Iławeckie. Grunwald. Iława. Janowiec Kościelny. Janowo. Jedwabno. Jonkowo. Kętrz\n. Kiwity. Kolno. Kozłowo. Lidzbark Warmiński. 1_ubawa. Luhomino. Łukta. Małdyty. Mrągowo. Ostróda. Piecki. Purda. Rozogi. Sorkwity. Srokowo. Stawiguda. Szczytno. Światki. Świetajno. Wielhark 77 OPOLE gminy miejskie: Brzeg. KędzierzynKoźle. Opole Bahorów. Biała. Byczyna. Głcgówek. Głuhczyce. Głuchołazy. Gogolin. Grodków. Kietrz. Kluczhork. Kolonowskie. Korfantów. Krapkowice. Leśnica. Lewin Brzeski. Namysłów. Niemodlin. Nysa. Otmuchów. Ozimek. Paczków. Prószków. Prudnik. Strzelce Opolskie. Ujazd. Wolcz n. Zawadzkie. Zdzieszowice

21 gmin: wiejskie: Bierawa. Branice. Chrząstowice. Cisek. Dabrowa. Dobrzeń Wielki. Domaszowice. Izbicko. Jemielnica. Kamiennik. Komprachcice. Lasowice Wielkie. Lubrza. Lubsza. Lambinowice. Luhnian\ Murów. Olszanka. Pakosiaw ice. Pawlowiczki. Pokój. Polska Cerekiew. Popielów. Reńska Wieś. Skarhimieu. Skoroszyce. Strzeleczki. Swieiczow. Tarnów Opolski. Tułowice. Turawa. Walce. Wilków. Zęhowice 29 OSTROŁĘKA gminy miejskie: Maków Mazowiecki. Ostroleka. Ostrów Mazowiecka. Przasnysz Brok. Chorzele. Myszyniec. Różan. Tłuszcz. W\szków Baranowu. Biańszczyk. Czarnia. Czerw in. Czerwonka. Dąbrówka. Dlugosiodło. Goworowo. Jednorożec. Kadzidło. Karniewo. Klembów. Krasnosielc. Krz\ nowloga Mala. Lelis. L\se. Małkinia Górna. Mł\narze. Obryte. OlszewoBorki, Cbtrów Mazowiecka. PłiiniawyBramura. Pr2an\.z. Rząśnik. Rzekuń. lzewnie.somianka. Stary Ltihot ń. S pniewo. Szelków. Trosn ii. \yasewo. Zabrodzie. Zator 67 PIŁA gminy miejskie: Chodzież. Czarnków. Piła. Wałcz. Wągrowiec. Zlotów Człopa. Golańcz. Jasirowie. Krajenka. Krz\ż Wielkopolski. Lohźenica. Margonin. Mirosławiec. Okonek. Rogoźno. Szarnocin. Trzcianka. Tuczno. Ujście. Wieleń. Wronki. W\ rz sk. Wysoka Bialośliwie. Budzyń. Chodzież. Czarnków. Damastawek. Drawsko. Kaczor\. Lipka. Luhasz. Miasteczko Krajeńskie. Polajewo. Rsczywół. Szydłowo. Tarnówka. Wałcz. Wapno. \Vagwwiec. Zakrzewo. Zlotów 33 PIOTRKÓW gmin: miejskie: TRYBUN.4LSKI Bełchatów. Piotrków Tryhunalski. Radomsko. Tomaszów Mazowiecki Kamieńsk. Koluszki. Opoczno. Przedbórz. Sulejów. \yolhórz. lelów Aleksandrów. Bełchatów. Bedków. Bialaczów. Budziszcwice. Czarnocin. Czerniewice. Dlutów. Dobryszyce. Drnżhice. LaIków. Gomunice. Gorzkowice. Grahica. lnowlńdz. Kleszczów. Kluczewsko. Kluki. Kobicie Wielkie. Kidrah. Lgota Wielka. Luhochnia. Ladzice. Lęki Szlacheckie. Masłowice. Mniszków. Moszczenica. Paradyż. Poświeine. Radomsko. Ręczno. Rokiciny. Rozprza. Rząśnia. Rzeczyca. Sławno. Sulmierzyce. Sz.czerców. Tomaszów Mazowiecki. Ujazd. Wielgomłyny.

22 Wola Krz szlopor%ka. Zamów. Zelechlinek 24 PŁOCK gminy miejskie: Go%t\nin. Kutno. Łecz\ca. Płock. Sierpc Drobin. (}ahin. Krośniewice. \Vszogród. Z\chlin grnini wiejskie: Bedino. Bielsk. Bodzanów. Brudzeń DtJź\. Bułkowo. Czerwińsk nad Wisła. Daszyna. Dąbrowice. Gosiynin. Gozdowo. Góra Świetej Małgorzat). 1kw. Kiernozia. Krz\Żanów. Kurno. Łanięta. Łąck. Łeczyca. Mała Wieś. Mochowo. Nowe Ostrowy. Nowy Duninów. Oporów. Pacyna. Piątek. Radzanowo. Rościszewo. Sanniki. Sierpc. Słuhice. Siupno. Stara Biała. Staroźrehy. Strzelce. Szczawin Kościelny. Szczutowo. Witonia. Zawidz 61 POZNAŃ gminy miejskie: Gniezno. Luhon. OhrLycko. Poznań deiegalur\ PoznańGrunwald. PoznańJeżyce. PoznańNowe Nliaqo. PoznańStare Miasto. Poznań\yilda). Puszcz kowo Buk. Czempiń. Czerniejewo. Dolsk. Grodzisk Wielkopolski. Kiecko. KostIz\n. Kórnik. Kiaż Wielkopolski. Lwówek. NIiłoław. Niosina. Murowana Goślina. Nekla. Now\ Tom\ śl. Oborniki. OpaLeutca. Ostroróg, Pniew\. Pohiedziska. Rahoniewice. Sieraków. Skoki. Steszew. Swarzędz. Szamotuły. Śrem. Środa Wielkopolska. Trzemesztio. Wielichowo. Witkowo. Września Brodnica. Chrz\psko Wielkie. Czerwonak. Dominowo. Dopiewi. Duszniki. Gniezno. Granowo. Kamieniec. Kaźmierz. Kiszkowo. Kleszczewo. Kolaczkowo. Komorniki. Krzykosy. Kuślin. Kwiki. Łubowo. Miedzichowo. Mieleszyn. N1iccisko. Niechanowo. Nowe Miasto nad Wartą. Ohrz)cko. Rokieinica. Such) La. Tarnowu Podcórne. Zanićm\ śl 16 PRZEMYŚL gminy miejskie: Dynów. Janlaw. ł.uhaczów. Przem\ śl. Przeworsk. Radymno gmini miejskou iejskie: Ciezanów. Kańczuga. Naroi. Oleszyce. Pruchnik. Sieniawa Adamów ka. Bircza. Chlopice. Dubiecko. D nów. Fredropol. Gać. Hon nieczdrój. Jarosław. Jawornik Polski. Klasicz\n. Krz\wcia. I.aszki. Luhaczów. Med\ka. Orł\. Pawłosiów. Przemyśl. Przeworsk. Radymno. Rokietnica. Roźwienica. Sian Dzików. Stuhno. Tryńcza. \yiązownica. Wielkie Ocz\. Zarzecze. Zurawica

23 Koryrnica. 48 RADOM gminy miejskie: Pionki. Radom Biatobrzegi. Drzewica. Grójec. flza. Kozienice. Lipsko. Mogielnica. Nowe Miasto nad Pilica. Prz\ sucha.skaryszew. Sz\dłowiec. Warka. W\ śmierz\ce. Zwoleń Belsk Duż\. Błedów. Barkowiec. Chlewiska. Chotcza. Chynów. Ciepielów. Garbatka Letnisko. Gielniów. Ghwaczów. Gniewoszów. Goszczyn. Gowarczów. Gózd. Grihów nad Pilicą. Jasieniec. Jastrząb. Jastrzebia. Jedlińsk. JedlniaLetnisko. Kazanów. Klwów. Kowała. Matiuszew. Mirów. Odrz\ wół. Orońsko. Pionki. Pniewy. Policzna. Potworów. Promnu. Przlek. Przyryk. Rudzanów. Rusinów. Rzeczniów. Sieciechów. Sienno. Solec nad Wisła. Stara Błotnica. Siromiec. Tczów. Wieniawa. Wierzhica. \Volanów. Zakrzew 17 RZESZÓW gminy miejskie: Łezujsk. Łańcut. Mielec. Rzeszów Błażowa. Boguchwała. Głogów Małopolski. Kolbuszowa. Nowa Sarzyna. Przeclaw. Ropczyce Sędziszów Małopolski. Sokołów Małopolski..Strz żów. Tyczyn Białohrzesó. Borowa. Chmielnik, Cmolas. Czarna. Czermin. Czudec. Dzikowiec. Frsztak. Gawluszowice. Grodzisko Dolne. Hżne. Iw ierz\ce. Kamień. Krasne. Kun łów ku. Leżajsk. Luheniu. Łancut. Markowa. Nlielec. Niehylec. Niwiska. Ostrów. Rakszawu. Raniżów. Świlczu. Trzehownisko. Tu%zow Narodow\. Wielopole Skrz\ńskic. Wiśniowa. Żohnia 25 SIEDLCE gminy miejskie: Garwolin. Łaskarzew. Luków. Mińsk Mazowiecki. Siedlce. Sokołów Podlaski. Stoczek Łukowski. Wegrów gnilny miejskowiejskie: Kałusz\n. Kosów Łacki. Lochów. Mordy. Pilawa. Żelechów Adamów. Bielany. Borowie. Cedów. Ceranów. Dehe Wielkie. Dobre. Domanice. Garwolin. Górzno. Grebków. Jabłonna Łacka. Jadów. Jakubów. Kłoczew. Korczew. Kołbiel. Kotuń. Krzywda. Łatowicz. Liw. Łaskarzew. Loków. Nlaciejowice. Nliastków Kościeln\. Nliedzna. Mińsk Mazowiecki. Niokohody. Nlroz\. Osieck. Paprornia. Pansów. Poświerne. Przesius ki. Repki. Sabnie. Sądowne. Serokonila. Siedlce. Siennica. Skóuec. SohienieJezior\. Sobolew. Sokołów Podlaski. Stanin. Stanisławów. Sterdyn. Stoczek.Stoczek Łukowski. Sirachówka. Suchożchr\. Trojanow. Trzebieszów. Wierzhno. Wilga. Wiśniew. Wodynie. Wojcieszków. Wola Mysłrwska. Zhuczyn

24 Jeżów. 43 SIERADZ gminy miejskie: Sieradz. Zduńska Wola gminy miejskowiejskie: Blaszki. Działoszsn. Łask. Poddęhice. Szadek. Warta. Wieluń. Złoczew fiata. Brąszewice. Brzeżnio. Buczek. Burzenin. Czarnożyły. Dalików. Dobroń. Goszczanów. Kielcz)głów. Klonowa. Konopnica. Lutorniersk. Lututów. Mokrsko. Osjaków. Osnówek. Pątnów. Peczniew. Rusiec. Sedziejowice. Siemkowice. Sieradz. Skomlin. Warikowice. Widawa. Wierzchlas. Wodzierad\. Wróblew. Zadzim. Zapolice. Zduńska Wola 46 SKIERNIEWICE gminy miejskie: Brzezin\. Lwicz. Rawa Mazowiecka. Skierniewice. Sochaczew. Żyrardów Biała Rawska. Mszczonów Baranów. Bielawy. Bolimów. Brzeziny. Chąśno. Cielądz. Dmosin. Donianiewice. Głuchów. Godzianów. Jaktorów. Kocierzew Po[udniow\. Kowiesy. Lipce Reymontowskie. Łowicz. Ł) szkow ice. Maków. Mtodzieszyn. Nieborów. Nowa Sucha. Nowy Kaweczyn. Puszcza Mariańska. Radziejowice. Rawa Mazowiecka. Reanów. Rogów. Rybno. Sadkowice. Skierniewice. Slupia. Sochaczew. Teresin. Wiskitki. Zduny. Żabia Wola 59 SŁUPSK gminy miejskie: Czttjchów. Lehork. Łeba. Sławno. Słupsk. Ustka Bytów. Czarne. Dehrzno. Kępice. Miastko Borzytuchorn. Cewice. Czarna Dąbrówka. Cztuchów. Damnica. Dębnica Kaszubska. Główcz\cc, Kobyinica. Koczala. Ko[czygtowy. Konalz\ n. I.ipnica. Nowa Wieś Lęborska. Parchowo. Postomino. Potęgowo. Przechlewo. Rzeczenica. Stawno. Słupsk. Smoidzino. 5i[idzienice. Trzebielino. Tuchornie. Ustka. \yicko 87 SUWAŁKI gminy miejskie: Augustów. Ełk. Giżycko. Sejny. Suwałki gmin) miejskowiejskie: Biała Piska. Gołdap. Lipsk. Mikołajki. Olecko. Orz>sz. Pisz. RucianeNida. R\n. Wegorzewo Augustów. Bakałarzewo. Banie Mazurskie. Bardów Kościelny. Budry. Dubeninki.

25 Ełk. Filipów. Gik. Giż\cko.ieleniewo. linowo. Kowale Oleckie. Kranopol. Kruklanki..\liłki. Nowinka. Płaska. Pozezdrze. Prostki. Przerośl. Puńsk. Raczki. RutkaTartak. Sejny. Stare Juchy. Suwalki. Sztahin. Sz\pliszki. Świetąjno. \Vieliczki. \Viżajn. \y\ dmin\ 91 SZCZECIN gminy miejskie: Stargard Szczecińki.Szczecin. Swinoujscie Cedynia. Chociwel. Chojna. Dobra. Dohrzany. Dziwnów. Golczewo. Goleniów. Grfice. Gr) lino. Ińsko. Kamień Pomorski. Lipiany. Lohez. Maszewo.Mieszkowice. Miedzyzdroje. Moryń. Nowe Warpno. Nowogard. Plots. Police. Pyrzyce. Resko. Suchań. TrzcińskoZdrój. Trzehiatów. \Vegorz\ no. Wolin Banie. Bielice. Brojce. Dobra (Szczecińskal. Dolice. Kamice. Kob) lanka. Kołhaskowo. Kozielice. Marianowo. Osina. Przelewice. Prz\ biemnów. Radowo Male. Rewal. Stara Dąbrowa. Stare Czarnowo. Stargard Szczeciński. Stepnica. Swiemzno. \yarnice. \kiduchowa 15 TARNOBRZEG gminy miejskie: Sandomierz. Stalowa Wola. Tarnobrzeg Annopol. Batanów Sandomierski. Ćmielów. Janów Lubelski. Koprz\ wnica. Nisko. Nowa Deha. Opatów. Osiek. Ożarów. Połaniec. Rudnik nad Sanem. Staszów. Ułanów. Zawichost Baćkowice. Batorz. Bogomia. Bojanów. Chrzanów. Dwikozy. Dzwola. Godziszów. Gómzyce. Gościemadów. Gręhów. Harasiuki. Iwaniska. Jarocin. Jeżowe. Klitnontów. Krzeszów. I.ipnik. Loniów. Lubnice. Majdan Królewski. Modlihorzyce. Obrazów. Padew Narodowa. Potok Wielki. P) szuica, Radotn\ śl nad Sanem. R\ Iwiany. Sadowie. Samhorzec. Szasiarka. Tarlów. Trz\dnik Duż. \yilcz.ce. Wojciechowice. Zaklików. Zale,%zan\ 11 TARNÓW gminy miejskie: Bochnia. Dębica. Tarnów gmini miejskowiejskie: Brzesko. Brzosmek. Cieżkowice. Czchów. Dabmowa Tarnowska. Nowy \yiśnicz. Pilzno. Radlów. Radomyśl Wielki. Rglice. Szczucin. Tuchów. Wojnicz. Zakliczyn. Żabno Bochnia. Bolesław. Borzęcin. Czarna. Dębica. Dębno. Gnojnik. Gręhoszów. Gromnik.

26 Iwkowa. Jodłowa. Lipnica Murowana. Lisia Góra. Łapanów. Medrzechów. Olesno. Pleśna. Radgoszcz. Rzepiennik Strzyżewski. Rzezawa. Skrzyszów. Szczurowa. Szerzyny. Tarnów. Trzciana. Wadowice Górne. \yierzchoslawice. Wietrzychowice. Żegocina. 7) raków 56 TORUŃ gminy miejskie: Brodnica. Chełmno. Chełmża. GoluhDohrz\ń. Grudziądz. Nowe Miasto Luhawskie. Toruń. Wąbrzeźno Górzno. Jabłonowo Pomorskie. Kowalewo Pomorskie. Łasin. Radzyń Chełmiński Bartniczka. Biskupiec. Bobrowo. Brodnica. Brzozie. Chełmno. Chełmża. Ciechocin. Dębowa Łąka. GoluhDohrzyń. Grodziczno. Grudziądz. Gruta. Kijewo Królewskie. Książki. Kurzętnik. Lisewo. Luhicz. Łubianka. Łysomice. Nowe Miasto Luhawskie. Ohro\\. Osiek. Papowo Biskupie. Płużnica. Radomin. Rogóźno, Stolno. Świecie nad Osą. Świedziebnia. Unisław. Wąbrzeżno. Wapielsk. Wielka Nieszawka. Zbiczno. Zławieś Wielka 74 WAŁBRZYCH gminy miejskie: Bielawa. BoguszówGorce. DusznikiZdrój. Dzierżoniów. JedlinaZdrój. Kłodzko. KudowaZdrój. Nowa Ruda. Pieszyce. Piława Górna. PolanicaZdrój. Szczawno Zdrój. Świdnica. Świehodzice. Wałbrzych Bardo. Bystrzyca Kłodzka. Głuszyca. Jaworzyna Śląska. LądekZdrój. Mieroszów. Międzylesie. Niemcza. Radków. Stronie Śląskie. Strzegom. Szczytna. Ząbkowice Śląskie. Ziębice. Złoty Stok. Żarów Ciepłowody. Czarny Bór. Dohrornierz. Dzierżoniów. Kamieniec Ząbkowicki. Kłodzko. Lein Kłodzki. Łagiewniki. Marcinowice. Nowa Ruda. Przeworno. Stare Bogaczowice. Stoszowice. Świdnica. Walim 22 WARSZAWA gminy miejskie: Józefów. Kohyłka. Legionowo. Marki. Milanówek. Nowy Dwór Mazowiecki. Otwock. Piastów. Podkowa Leśna. Pruszków. Sulejówek. Warszawa (dzielnice: WarszawaBemowo. WarszawaBiałołęka. WarszawaBielany. WarszawaMokotów. WarszawaOchota. WarszawaPraga Południc. WarszawaPraga Północ. Warszawa Rembertów. WarszawaŚródmieście. WarszawaTargówek. WarszawaUrsus. WarszawaUrsynów. arszawawawer. WarszawaWesoła. WarszawaWIanów. WarszawaWłochy. WarszawaWola. WarszawaŻoliborz). Ząbki. Zielonka

27 Bytoń. Kronice. Błonie. Brwinów Góra Kalwaria. Grod,ik Niazow ecki. Halinów. Karczew. KonsiancinJeziorna. Łomianki. Ożarów Mazowiecki. Piaseczno. Rjdiyniin. Serock. Tarczyn. Wołoinin. Zakroczym Bwchów. Celes\ nów. Czosnów. Izahelio. Jabłonna. Kampinos. Leoncin. Leszno. Lesznowola. \Iichałowice. Nadarz\n. N ieporet. Pomiechówek. Prażmów. Rasz\ n. Staie Balijce. Wiazowna. Wieliszew 54 WŁOCŁAWEK gminy miejskie: Aleksandrów Kujawski. Ciechocinek. Kowal. Lipno. Nieszawa. Radziejów. Rypin. Włocławek Brześć Kujawski. Chodecz. Dobrzyń nad Wisla. Izbica Kujawska. Lubień Kujawski. Luhraniec. Piotrków Kujawski. Skpe gminy %1 iejskie: ;\lek%afldiów Kujawski. Baruchowo. Batikowo. Bobrowniki. Boniewo. Urzuze. Choceń. Chrostkowo. Czernikowo. Dobre. Fahianki. Kikól. Koneck. Kowal. Lipno. Lubanie. Oieciny. Raciążek. Radziejtiw. Rogowo. Rypin. Skrwilno. Tluchowo. Topólka. Waganiec. Wielgie. Wlocławek. Zakrzewo. Zhójno 71 WROCŁAW gminy miejskie: Oleśnica. Olawa. Wroclaw (delegatur\ \VroclawFabryczna. Wroclaw.Krzyki. Wrocław Psie Pole. WrocławStare Miasto. WrocławŚródmieście) Bierutów. Brzeg Dolny. JelczLaskowice. Kąty Wrocławskie. Milicz. Oborniki Ślaskie. Prusice. Siechnice. Sobótka. Strzelin. Środa Sląska. Trzebnica. Twaidogóra. Wiązów. Wołów. Żmigród Borów. Cieszków. Czernica. Długoleka. Dohioszyce. Domaniów. Jordanów Sląski. Kohierzy cc. Kondralowice. Kosiomioty Oleśnica. Oława. Wińsko. Wisznia Mała. Zawonia. Zórawina Nlalczyce Mietków Nliekinia. 84 ZAMOŚĆ gminy miejskie: Biłgoraj. Kruhieszów. Tomaszów Luhehki. Zamość Frampoł. Józelów. Krasnobród. Laszczów. Szczehrzeszyn. Tarnogród. Tyszowce. Zw cn ni cc Adamów. Aleksandrów. Bełżec. Biłgoraj. Biszcza. Dołhohyczów. Goraj. Gorzków. Grabowiec. Horodło. Uruhieszów. Izbica. Jarczów. KomarówOsada. Krynice.

28 1TU). Ksieżpol. Lohycza Królewska. Łabunie. Łukowa. Miączyn. Mircie. Nielisi. Obsza. Potok Górny. Rachanie. Radecznica. Rudnik. Sitno. Skierbieszów. Stary Zamość. Solów. Sosiec. Tarnawatka. Telat)n. Tereszpol. Tomaszów Lubelski. Trzeszczany. Torohin. Uchanie. Ulhówek. Werhkowice. XV) sokie. Zakrzew. Zamość. Żółkiewka 68 ZIELONA GÓRA gminy miejskie: Gozdnica. Gohin. Leknica. Nowa Sól. Zielona Góra. Żagań. Zary Bahimost. Bytom Odrzański. Cyhinka. Cierwieńsk. Iłowa. Jasień. Kargowa. Kożuchów. Krosno Odrzańskie. Lohsko. Małomice. Nowe Miasteczko. Nowogród Bobrzański. Sława. Sulechów. Szprotawa. Swiehodzin. Torzym. Wolszt)n. Zhąszynek. Zhaszyń Bobrowice. Bojadta. Brody. Brzeźnica. Btnica. Dąhie. Guhin. Kolsko. Lipinki Łużyckie. Luhrza. Lagów. Maszewo. Niegosławice. Nowa Sól. Otyń. Przewóz. Siedlec. Siedlisko. Skąpe. Szczaniec. Świdnica. Trzebiechów. Trzebiel. Tuplice. Wymiarki. Zabór. Zielona Góra. Żagań. Zary * PNK owzglednia zalecenia Międz\narodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommonication Union. a w szczególności zalecenie E. 161.

29 Uzasadnienie W związku z \yejścicm u życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prano relekonumikacyjne oraz ziektóncb nunch utan wprowadzone zostały zmiany delegacji ustawowej. zawartej w art. 126 ust. 12 pkt I. Wynika z tego konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ii spranie planu nwneracji krajowej dla pzdlicznych stec? telekoiniuzikacypncb. W porównaniu z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 201 I r. u spranie planu numeracji krojonej dla publicznych sieci telefonicznych zmienione zostały przepisy wynikające ze zmian definicji wprowadzonych ustawą nowelizującą. Modyfikacja polega na zastąpieniu pojęcia. publiczne sieci telefoniczne. które zostało wycofane z ustawy Prawo telekomunikacyjne, przez pojęcie publiczne sieci telekomunikacyjne. ii któnch świadczone sq publicznie dostępne usługi relefoniczne Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczący przeznaczenia na potrzeby realizowanego przez Komcnde Główna Policji (KOP) projektu..przygotowanie systemu Child Alert w Polsce dodatkowego 3cyfrowego numeru alarmowego. dodany został w * 9 pkt I lit. c nowy numer AUS = 995 z przeznaczeniem dla poszukiwania dzieci zaginionych za pomocą nadzorowanego przez Komendę Główną Policji systemu Child Aler. Budowa systemu Chitd Alert jest inicjatywą UE mającą na celu zwiększenie efektywności poszukiwania osób zaginionych. w tym dzieci, poprzez zaangażowania do poszukiwań społeczeństwa. mediów oraz organizacji pozarządowych. Istotnym elementem tego systemu jest uruchomienie krótkiego. stałego i niezmiennego numeru telefonu alarmowego. służącego do przekazywania przez obywateli istotnych dla poszukiwań informacji o osobie zaginionej. który będzie jednoznacznie identyfikowany z systemem Child Alert i poszukiwaniem osób zaginionych. Ponadto w I usunięto wyrażenie i zasady gospodarowania. gdyż zakres spraw określony tym zwrotem regulowany jest w innym rozporządzeniu z art ust. 12 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w * 2 ust.1 pkt 8 lit. b wprowadzono do określeń charakteryzujących numerację skróconą HESC pojęcie wspólnego numeru alarmowego I 12. W 9 zmieniony został układ alarmowych numerów AUS. Dodano punkt oznaczony lit. b w którym umieszczono numery alarmowe do służb, które zajmują się interwencjami w przypadkach awarii komunalnej infrastruktury technicznej i nie są zaliczane do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Powyższy zapis ma na celu uporządkowanie podziału funkcjonujących numerów alarmowych na przypisane do służb ustawowo

30 Ocena Skutków Regulacji I. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie są Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiebiorcy telekomunikacyjni. II. Konsultacje społeczne W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia oraz został przesłany do naswpujących podmiotów: Krąjowej Izby Gospodarczej Etektroniki i Telekomunikacji 2. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 3. Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji 1. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 5. Forum Związków Zawodowych 6. NSZZ Solidarność 7. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 8. Swwarzyszenia Elektryków Polskich 9. Krajowej izby Gospodarczej 10. Pracodawców RP 11. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 12. Business Cenne Club III. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych. w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane ztniany w rozporządzeniu nie będą miały wptywu na budżet państwa. ani na budżety jednostek samorządu terytorialnego. IV. Wpływ projektu na rynek pracy. Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. V. Wphw projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1424 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1424 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1424 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1441 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 29 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1441 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1441 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 10 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja Wykaz identyfikatorów

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic Surveys and Labour Market Department Kierujący Supervisor Lucyna Nowak zastępca

Bardziej szczegółowo

Wyciągi z Taryf OSD. obowiązujących od 1 stycznia 2015

Wyciągi z Taryf OSD. obowiązujących od 1 stycznia 2015 Wyciągi z Taryf OSD obowiązujących od 1 stycznia 2015 WSTĘP Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyciąg z Taryf Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. Elementy cenników,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1792 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

miejsce funkcjonowania bankomatu miejscowość ulica, numer 1. BS Chrzanów Chrzanów ul. Aleje Henryka 22 Małopolskie

miejsce funkcjonowania bankomatu miejscowość ulica, numer 1. BS Chrzanów Chrzanów ul. Aleje Henryka 22 Małopolskie Bankomaty. Bankomaty obsługują karty MasterCard, Maestro, Cirrus, PolCard, VISA Na mocy porozumienia bankomatowego, zawartego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu biłgorajski bialski Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w gminach w 2011 roku Średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Szkoły z

Bardziej szczegółowo

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok Bielawa Bielsk Podlaski Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G.

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Piramowicza 16 Bank BGŻ 24h 3 dolnośląskie 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU KRAJ Lekkie sam. Sam. WOJEWÓDZTWO: PODLASKIE; NUMER WOJEWÓDZTWA: 20 20001 640 0,0 6,1 6,1 SIEMIATYCZE-OLCHOWICZE

Bardziej szczegółowo

Lista bankomatów bezprowizyjnych wg stanu na 26.06.2011

Lista bankomatów bezprowizyjnych wg stanu na 26.06.2011 Lista bankomatów bezprowizyjnych wg stanu na 26.06.2011 miescowość kod pocztowy adres, ulica właściciel Abramów 21-143 ul. 22 lipca 8a Bankomat BS Lubartów, Oddział w Abramowie Adamów 21-412 Plac Śniegockich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców Polityka prorodzinna Dobra edukacja Prawa rodziców Warszawa, 29 października 2012 r. Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców Polityka prorodzinna

Bardziej szczegółowo

VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) World Xpress Centre, Galleymead Road SL3 0EN Colnbrook, Berkshire UNITED KINGDOM

VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) World Xpress Centre, Galleymead Road SL3 0EN Colnbrook, Berkshire UNITED KINGDOM PL PLAOD00 PL- Poland AOD PULTUSK PULTUSK DZIERZENIN WINNICA POKRZYWNICA STRZEGOCIN SZYSZKI GZY NASIELSK BLEDOSTOWO SWIERCZE MAKOW MAZOWIECKI PLONIAWY KRASINIEC KRASNOSIELC GASEWO DRAZDZEWO AMELIN SYPNIEWO

Bardziej szczegółowo

BANKOMATY BANKOMATY SGB

BANKOMATY BANKOMATY SGB BANKOMATY W dniu 19.12.2003 r. pomiędzy Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu reprezentującym Spółdzielczą Grupę Bankową a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oraz Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Rys. Małgosia Raubo, Legnica

Rys. Małgosia Raubo, Legnica Rys. Małgosia Raubo, Legnica Wybierz gminę: Dolnośląskie Bolesławiec gmina Bolesławiec miasto Borów Brzeg Dolny Bystrzyca Kłodzka Ciepłowody Dzierżoniów miasto Dzierżoniów gmina Głogów gmina Głogów miasto

Bardziej szczegółowo

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej

Bardziej szczegółowo

Q2 2014. At a glance INDUSTRIAL & WAREHOUSE MARKET REVIEW, POLAND MARKET SUMMARY MAP OF INDUSTRIAL & LOGISTICS HUBS & TRANSPORTATION NETWORK

Q2 2014. At a glance INDUSTRIAL & WAREHOUSE MARKET REVIEW, POLAND MARKET SUMMARY MAP OF INDUSTRIAL & LOGISTICS HUBS & TRANSPORTATION NETWORK At a glance INDUSTRIAL & WAREHOUSE MARKET REVIEW, POLAND Q 0 MARKET SUMMARY The industrial & warehouse market in Poland has been developing rapidly over the last quarters. It resulted from positive trends

Bardziej szczegółowo

P3 Group 5% Goodman 5% Logicor 9% MAJOR NATIONAL ROADS HIGHWAYS: EXISTING UNDER CONSTRUCTION PLANNED EXPRESS ROADS:

P3 Group 5% Goodman 5% Logicor 9% MAJOR NATIONAL ROADS HIGHWAYS: EXISTING UNDER CONSTRUCTION PLANNED EXPRESS ROADS: At a glance INDUSTRIAL & LOGISTICS MARKET REVIEW, POLAND Q 0 MARKET SUMMARY Having achieved over. million sqm of gross letting activity, 0 was a record year for industrial and logistic market in Poland.

Bardziej szczegółowo

Lista bankomatów wg. stanu na dzień 18.06.2012 r.

Lista bankomatów wg. stanu na dzień 18.06.2012 r. Lista bankomatów wg. stanu na dzień 18.06.2012 r. Lp Nazwa banku Miejscowość /Poczta Ulica Województwo Powiat 1 BPS S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 148 mazowieckie Warszawa 2 BPS S.A. Warszawa ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA KOD MIEJSCOWOŚĆ Szkoła Podstawowa im. Dra Mateusza Chełmońskiego 05-825 Adamowizna Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie

SZKOŁA KOD MIEJSCOWOŚĆ Szkoła Podstawowa im. Dra Mateusza Chełmońskiego 05-825 Adamowizna Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie SZKOŁA KOD MIEJSCOWOŚĆ Dra Mateusza Chełmońskiego 05-825 Adamowizna im. H. Sienkiewicza w Adamowie 21-412 Adamów Szkoła Podstawowa 32-566 ALWERNIA Zespół Szkół nr 1 32-566 Alwernia im. św. Stanisława Kostki

Bardziej szczegółowo

BIURKO JBIU 2S 449,- KRZESŁO JKRS 219,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600 HIT! CENOWY

BIURKO JBIU 2S 449,- KRZESŁO JKRS 219,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600 HIT! CENOWY OFERTA MAJ 00 meble pokojowe, tapicerowane, jadalnie, kuchnie, stoły, krzesła 0 Oferta promocyjna ważna od 3.0.05.00 UWAGA: Szczegółowe Informacje o salonach meblowych, biorących udział w promocji mebli

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ ULICA KOD WOJEWÓDZTWO BANKOMAT DOSTĘPNOŚĆ BANK PEŁNA NAZWA

MIEJSCOWOŚĆ ULICA KOD WOJEWÓDZTWO BANKOMAT DOSTĘPNOŚĆ BANK PEŁNA NAZWA LP MIEJSCOWOŚĆ ULICA KOD WOJEWÓDZTWO BANKOMAT DOSTĘPNOŚĆ BANK PEŁNA NAZWA 1 Abramów 22 lipca 8a 21-143 lubelskie Grupa BPS 24 h Bank Spółdzielczy w Lubartowie 2 Adamów Kleeberga 5 21-412 lubelskie Grupa

Bardziej szczegółowo

Lp. Bank Zrzeszający Miejscowość Ulica Miejsce lokalizacji bankomatu 1 BPS Abramów 22 lipca 8a bankomat Bank Spółdzielczy Lubartów 2 BPS ADAMÓW

Lp. Bank Zrzeszający Miejscowość Ulica Miejsce lokalizacji bankomatu 1 BPS Abramów 22 lipca 8a bankomat Bank Spółdzielczy Lubartów 2 BPS ADAMÓW Lp. Bank Zrzeszający Miejscowość Ulica Miejsce lokalizacji bankomatu 1 BPS Abramów 22 lipca 8a bankomat Bank Spółdzielczy Lubartów 2 BPS ADAMÓW KLEEBERGA 5 POS BS ADAMÓW 3 BPS Adamów Plac Śniegockich 1

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im.i Dywizji Wojska Polskiego im.tadeusza Kościuszki w Bierutowie Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

Szkoła Podstawowa im.i Dywizji Wojska Polskiego im.tadeusza Kościuszki w Bierutowie Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu Nazwa szkoły im.i Dywizji Wojska Polskiego im.tadeusza Kościuszki w Bierutowie Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu w Długopolu Dolnym nr 9 im. Mikołaja Kopernika Zespół Placówek

Bardziej szczegółowo

BIURKO JBIU 2S 469,- 299,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600. w promocji tkaniny: Micro 25/Kanva 181-1

BIURKO JBIU 2S 469,- 299,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600. w promocji tkaniny: Micro 25/Kanva 181-1 OFERTA MAJ 2010 meble pokojowe, tapicerowane, jadalnie, kuchnie, stoły, krzesła 45 Oferta promocyjna ważna od 23.04 22.05.2010 UWAGA: Szczegółowe Informacje o salonach meblowych, biorących udział w promocji

Bardziej szczegółowo