* Ustata się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tetekonlllnikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "* 1. 1. Ustata się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tetekonlllnikacyjnych"

Transkrypt

1 łączność. Projekt z dnia 31 lipca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA A]MJNISTRACJI I CYFRYZACJI1 z dnia 2013 r. W sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych. w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne Prawo Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt I ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. telekomunikac\jne (Dz. U. Nr 171. poz z późn. zm. zarządza sic. co nastepuje: * Ustata się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tetekonlllnikacyjnych w zakresie: t) formatów numerów oraz schematów ich wybierania; 2) wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru: 3) wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej. 2. Plan. o którym mowa w ust. 1. stanowi załącznik do rozporządzenia. * 2. Rozporządzenie wchodzi w życic po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia I Minister Administracji i Cfryzacji kieruje działem administracji rządowej na podstawie I ust. 2 pkt 3 wzporządzema Prezesa Rady Ntinisuó i dnia IX listopada 2011 r. w sprawie szczegutowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfr\zacji tot U. Ni 248. poz. 1479Ł 2) Zmian) wymienionej ustaw\ zostały ogłoszone w Dz. U. z 2(K)l r. Nr 273. poz z 2005 r. Nr 163. poz i Nr 267. poz z 2006 r. Nr 12. pot 66. Nr 101. poz. 708 i 711. Nr 170. poz Nr 220. poz Nr 235. poz i Nr 249. poz z 2007r Nr 23. poz Nr 50. poz. 331 i Nr 82. poz z 2008 r.nr 17. poz. iot i Nr 227. poz rnr 11. poz. 59. Nr 18. poz. i Nr 85. poz r. Nr 8]. poz 0. Nr 86. poz Nr 106. poz Nr 182. poz Nr 2)9. poz Nr 229. poz i Nr 238. poz z 2011 r. Nr 102. poz. 586 i 587. Nr 131. poz Nr 153. poz Nr 171. poz Nr 233. poz i Nr 234. poz oraz z 2012 r. poz poz poz poz oraz poz Niniejsze rozporzadzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia I czerwca 2011 r. wsprawie planu numeracji krajowej dla puhliczn\ch sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 131. poz. 765 oraz L. poz. 1267). które na podstawie art. 25 ust. I ustawy z dnia t6 listopada 2(11 2r. o zmianie usmwy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych nn\ch ustaw (OzU. z 2012 r. poz ) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. A.;tanetm.Ęrawnego iv1tts1cjfl Admirifjracji i Cyfryzacji Ytarz a H akgorniak ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM I REDAKCYJNYM

2 maksymalnie Załącznik do rozpoiządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zdnia 2013 r (poz PLAN NUMERACJI KRAJOWEJ DLA PUBLICZNYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH* 1. Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje oraz sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji stosowanych dla publicznych sieciach telekomunikacyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Określenia charakteryzujące numerację: 1) prefiks międzynarodowy są to cyfry 00, wybierane przed numerem międzynarodowym, o którym mowa w pkt 6: 2) wskaźnik strefy numeracyjnej, zwany dalej WSN, jest to kombinacja dwóch cyfr AB przyporządkowana strefic numeracyjnej, wyróżniająca daną strefę w sieci stacjonarnej; 3) strefa numeracyjna. zwana dalej SN. jest to część obszaru kraju będąca częścią stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej. w której świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, zwana stacjonarną, charakteryzująca się tym, że: a) każdemu obszarowi SN przyporządkowany jest jeden WSN, ident)łikujący daną SN; w przypadkach uzasadnionych potrzebami wynikającymi z wprowadzenia wybierania numeru krajowego. o którym mowa w pkt 7. dopuszcza się stosowanie jednego WSN dla kilku SN i rozróżnianie tych SN za pomocą pierwszych trzech cyfr numeru krajowego oznaczonych symbolicznie ABS, b) na obszarach powiatów podzielonych granicami SN dopuszcza się przyznawanie zakresu numeracji itrnej SN występującej w tym powiecie. ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu granic województw; 4) wyróżnik sieci, zwany dalej WST. jest to kombinacja dwóch cyfr AB wyróżniająca sieć lub usługę: 5) numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej NDS, jest to kombinacja cyfr umożliwiająca wybór dostawcy usług: 6) numer międzynarodowy. zwany dalej MNA, jest to numer identyfikujący baj [CC wskaźnik (kod) kraju] i zakończenie sieci w tym kraju 15 cyfr:

3 jedna. w 7) numer krajowy. zwany dalej KNA. jest to kombinacja cyfr identyfikująca zakończenie sieci, zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci. zwane dalej SPQMCDU 8) numery skrócone są to: a) numery abonenckich usług specjalnych. zwanc dalej numerami AUS. wzeziaczone dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu różnych informacji. prz\jmowaniu zleceń oraz prz\jmowaniu wywofan kierowanych na numery alarmowe. h) zharmonizowane europejskić numery skrócone (Harmonised Furopean Short Codes). z zakresu I1X, gdzie X dwie, trzy lub cztery cyfy tym wspólny numer alarmow\ I 12. zwane dalej numerami HESC. dostępne u państwach Unii Europejkiei. przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieci łączności elektronicznej polegających na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub prz)jmowanin zgłoszeń. 2. Wykorzystanie cyfr AB w nunwracji krajowej określa tablica I. a wykaz gmin w strefach numeracyjnyeh (SN) okreśta tablica 2. * 3. Dla MNA ustala się: 1) format MNA: a) MNA = CC + KNA. gdzie: CC wskaźnik (kod) kraju (Country Code); dla Rzeczypospolitej Polskiej CC = 48. h) KINA = CC + pozostała część numeru zakończenia sieci; 2) schemat wybierania MNA: a) z sieci stacjonarnej: OO + MNA. gdzie: sygnał zgłoszenia. NDS + OO + MNA. b) z ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej. w której świadczone są publicznie dostepne usługi telefoniczne, zwanej dalej siecią ruchomą : OO + NINA. i MNA.

4 cyfra cyfry numer numer NDS MNA. xy przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elcktronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. * 4. Dla KNA ustala się: 1) format KNA: KNA = WSN + pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci właściwego dla danej SN, KNA = WST + pozostałe cyfry numcru zakończenia sieci. gdzie: WSN = AB i WST = AB. a cyfra A przyjmuje wartości od 1 do 9: 2) schemat wybierania KNA: a) z sieci stacjonarnej: KNA. NDS + KNA. h) z sieci ruchomej: KNA. NDS + KNA, w przypadku wydania przcz Prczesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dccyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 5. Dla numeracji dostępu do radiowych sieci przywoławczych. zwanych dalej SP. ustala się: 1) format numeru dostępu: a) NDSP = 64 + S + 000(6 cyfr). gdzie: NDSP S 000 dostępu do SP, wyróżniająca SP. określającc dostęp do stanowisk operatorskich. h) NASP = 64+ SPQMCDU (9 cyfr), gdzie: NASP abonenta SP: 2) schemat wybierania numeru dostępu: a) dla sieci stacjonarnej: NDSP. NASP, b) dla sieci ruchomej: NDSP, NASP.

5 numer numer cyfry pogotowie ratownictwo straż Państwowa * 6. Dla numeracji dostępu dostawcy usług świadczącego usługi przez numer dostępu lub w drodze preselekcji ustala się format NDS: NDS = AB + KL gdzie: AB = 10. KI kod identyfikacji dostawcy usług (dwie lub trzy cyfry). * 7. Dla numeracji dostępu do sieci teleinformatycznych ustala się: 1) format numeru dostępu: NDSI = WST + MCDU (6 cyfr). gdzie: WST = 20. NDSI MCDU dostępu do sieci teleinformatycznych, określające dostawcę usług teleinformatycznych i rodzaj usługi; 2) schemat wybierania numeru dostępu: NDSI. * 8. Dla numeracji dostępu do usług sieci inteligentnych ustala się: ł) format numeru dostępu: NDIN = WST + SPQMCDU (9 cyfr), gdzie: NDIN dostępu do sieci inteligentnej, WST = 70 i 80: 2) schemat wybierania numeru dostępu: a) dla sieci stacjonarnej: NDIN. b) dla sieci ruchomej: NDIN. * 9. Dla numerów skróconych ustala się: 1) format numeru AUS: a) alarmowy AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, gdzie: 984 rzeczne. 985 morskie i górskie, 986 miejska. 997 Połicja. 998 Straż Pożarna,

6 wspólny pogotowie pogotowie pogotowie pogotowie pogotowie Komendant Centrum Wojewódzkie dla dla dla dysponent system Agencja 999 ratunkowe zespołów ratownictwa medycznego. b) alarmowy interwencyjny AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb interwencyjnych powołanych do niesienia pomocy w przypadkach awarii komunalnej infrastruktury technicznej, gdzie: elektrowni. gazowni. cieplowni. wodociągów. c) alarmowy interwencyjny AUS = 9XY (3 cyfry): Główny Policji Antyterrorystyczne Child Alert. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, d) alarmowy informacyjnokoordynacyjny MiS = 9XY (3 cyfry) dla administracji rządowej: 987 e) strefowy AUS: AUS = 19XYZ (5 cyfr). D Centrum Zarządzania Kryzysowego. międzynarodowy (MAUS) połączeń przychodzących: MAUS = CC + WSN + AUS. gdzie AUS = ł9xyz (5 cyfr); 2) schemat wybierania numeru AUS: a) z sieci stacjonarnej: AUS. WSN + AUS, gdzie AUS 9XY. a WSN WSN właściwego dla zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie. h) z sieci ruchomej: AUS. WSN + AUS. gdzie AUS 9XY: 3) format numeru HESC: a) ł 12 numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. b) I 18CDU c) 1 I6CDU usług informacji o numerach. usług o szczególnym znaczeniu społecznym. d) pozostałe numery z zakresu ł 1X. gdzie X 2, 6, 8. przeznaczone są dla numeracji skróconej,

7 e) CC + HESC. gdzie HESC 112 dla międzynarodowych połączeń przychodzących: 4) schemat wybierania numeru HESC: a) Z sieci stacjonarnej: CDU. 116CDU. lx. b) z sieci ruchomej: H2. I1SCDU. 1 I6CDU. lx.

8 WYKORZYSTANIE CYFR AR W NUMERACJI KRAJOWEJ TABLICA Ł LP. AB WYKORZYSTANIE WSNJWST I I 10 SKŁADNIK NDS 2 11 HESC 3 12 KRAKÓW (KR) WSN 4 13 KROSNO (KS) WSN 5 14 TARNÓW (TA) WSN 6 15 TARNOBRZEG (TO) WSN 7 16 PRZEMYŚL (PR) WSN 8 17 RZESZÓW (RZ) WSN 9 18 NOWY SĄCZ (NS) WSN IQ 19 AUS I I 20 SIECI TELEINFOR. WST R WARSZAWA (WA) WSN CIECHANÓW (CI) WSN PŁOCK (PL) WSN SIEDLCE (SE) %YSN

9 17 26 MON WST IX 27 R R OSTROŁĘKA 05 %ysn R RT KATO\yICE KA %YSN BIELSKOBIAŁA (BW WSN CZĘSTOCHO\\A CZ WSN RT RT RT RT USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ lp WST R KIELCE (Kij WSN ŁÓDŹ ŁD WSN SIERADZ (51) WSN 35 44: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Pr WSN R

10 37 46 SKIERNWWICE (5K) WSN 3% 4T MSW WST RADOM (RA) WSN RT II 50 SIECI RUCHOME WST SIECI RUCHOME WST BYDGOSZCZ (BY) WSN SIECI RUCHOME WST WŁOCŁAWEK (WŁ) WSN ELBLĄG (EL) WSN TORUŃ (TO) WSN 4% 57 SIECI RUCHOME WST GDAŃSK (GD) WSN SŁUPSK (5Ł) WSN Sł 60 SIECI RUCHOME WST POZNAŃ (PO) WSN KALISZ (1KW) WSN KONIN (KN) WSN SIECI PRZYWOŁAWCZE WST

11 56 65 LESZNO (LE) WSN SIECI RUCHOME WSI PIŁA (P1) WSN ZIELONA GÓRA (ZG) WSN SIECI RUCHOME WST 6 I 70 USŁUGI SIECI IN WSI WROCŁAW (WR) WSN SIECI RUCHOME WSI SIECI RUCHOME WSI WAŁBRZYCH (WB) WSN JELENIA GÓRA (JG) WSN LEGNICA (LG) WSN OPOLE (OP) WSN SIECI RUCHOME WST SIECI RUCHOME WST 7! 80 USŁUGI SIECI IN WSI LUBLIN (LU) WSN CHEŁM (CH) WSN BIAŁA PODLASKA (BP) WSN ZAMOSĆ (ZA) WSN

12 76 85 BIAŁYSTOK (BK) WSN ŁOMŻA (LO) WSN SUWAŁKI (SU) WSN SIECI RUCHOME WST OLSZiYN (OL) WSN R SZCZECIN (SZ) WSN R R KOSZALIN (KO) WSN GORZÓW WIELKOPOLSKI (GO) WSN R R AUS alarmowe AUS alarmowe Objaśnienia: Oznacza wyróżnik na potrzeby sieci telekomunikac\jnych MON. 2) ABS = 444 rezerwa techniczna RT. 3) Oznacza wyróżnik na potrzeby sieci telekomunikac3jnych MSW. Skrót R oznacza rezerwę, Skrót RT oznacza rezerwę techniczną.

13 WYKAZ GMIN W STREFACH NUMERACYJNYCH (SN) TABLICA 2 WSN: Strefa numeracyjna Nazwa gminy AB (SN) 83 BIAŁA PODLASKA gminy miejskie: Biała Podlaska. Miedz) rzec Podlaski. Radzyń Podlaski. Terespol Łosice. Parczew Biała Podlaska. Czemierniki. Dębowa Kłoda. Drelów. Hanna. Huszlew. Jabłoń. Janów Podlaski. Kakolewnica. Kodeń. Komarówka Podlaska. Konstanynów. Leśna Podlaska. Łomazy. Miedzyrzec Podlaski. Milanów. Olszanka. Piszczac. Platerów. Podedwórze. Radzyń Podlaski. Rokitno. Rossosz. Sarnaki. Siemień. Sławatycze. Sosnówka. Stara Kornica. Terespol. Tuczna. UlanMajorat. Wisznice. \Vohyń. Zalesie 85 BIAŁYSTOK gminy miejskie: Białystok. Bielsk Podlaski. Brańsk. Hajnówka. Siemiatycze Choroszcz. Czarna Białostocka. Dąbrowa Białostocka. Drohiczyn. Goniądz. KleszczcIe. Kn)szyn. Krynki. Łapy. Michałowo. Mońki. Sokólka. Suchowola. Supraśl. Suraż. Tykocin. Wasilków. Zabłudów Białowieża. Bielsk Podlaski. Boćki. Brańsk. Czeremcha. Cz\że. Dohrzyniewo Duże. Duhicze Cerkiewne. Dziadkowice. Grodzisk. Gródek. Hajnówka. Janów. Jasionówka. Jaświły. Juchnowiec Kościelny. Korycin. Krypno. Kuźnica. Mielnik. Milejczyce. Narew. Narewka. Nowy Dwór. NurzecStacja. Orla. Perlejewo. Poświetne. Rudka. Sidra. Siemiatycze. Szudziałowo. Trzcianne. Turośń Kościelna. Wyszki. Zawady 33 BIELSKOBIAŁA gminy miejskie: BielskoBiała. Cieszyn. Oświęcim. Sucha Beskidzka. Szczyrk. Ustroń. Wisła. Żywiec Andrychów. Chełmek. Kalwaria Zebrzydowska. Kety. Maków Podhalański. Skoczów. Strumień. Wadowice. Wilamowice. Zator Brenna. Brzeźnica. Buczkowice. Budzów. Chybie. Czernichów. Dehowiec. Gilowice. Goleszów. Hażlach. Istebna. Jasienica. Jaworze. Jeleśnia. Koszarawa. Kozy. Lanckorona. Lipowa. Lekawica. Łod)gowice. Milówka. Mucharz. Osiek. Oświęcim. Polanka Wielka. Porąbka. Przeciszów, RadziechowyWieprz. Rajcza. Spytkowice.

14 Stryszawa. Stryszów. Siemień. Świnna. Tomice. Ujsoł). Wegierska Górka. Wieprz. Wilkowice. Zawoja. Zembrzce 52 BYDGOSZCZ gminy miejskie: B\ dgoszcz. Chojnice. Inowrocław Barcin. Brusy. Czersk. Gniewkowo. Janikowo. Janowiec Wielkopolski. Kamień Krajeński. Kcynia. Koronowo. Kruszwica. Labiszyn. Mogilno. Mrocza. Nakło nad Notecią. Nowe. Pakość. Sępólno Krajeńskie. Solec Kujawski. Strzelno. Szuhin. Świecie. Tuchola. Wiechork. Znin Białe Błota. Bukowiec. Cekcyn. Chojnice. Dąbrowa. Dąbrowa Biskupia. Dąbrowa Chełmińska. Dobrcz. Dragacz. Drzycim. Gąsawa. Gostycyn. Jnowrocław. Jeziora Wielkie. Jeżewo. Kęsowo. Lniano. Luhiewo. Nowa Wieś Wielka. Osie. Osielsko. Pruszcz. Rogowo. Rojewo. Sadki. Sicienko. Sośno. Śliwice. Świekatowo. Warlubie. Złotniki Kujawskie 82 CHEŁM gminy miejskie: Chełm. Krasnystaw. Rejowiec Fabryczny. \yłodawa Białopole. Chełm. Cyców. Dorohusk. DtLbienka. Hańsk. Kamień. Krasnystaw. Kraśniczyn. Leśniowice. Lopiennik Góra). Rejowiec. Rejowiec Fabryczny. Ruda Huta. Sawin. Siedliszcze. Siennica Różana. Sosnowica. Stary Brus. Urszulin. Wierzbica. Włodawa. Wojsławice. Wola Uhruska. Wyryki. Żmudź 23 CIECHANÓW gminy miejskie: Ciechanów. Działdowo. Mława. Płońsk. Raciąż Bieżuń. Glinojeck. Lidzbark. Nasielsk. Pułtusk. Zuromin Bahoszewo. Ciechanów. Czernice Borowe. Działdowo. Dzierzążnia. Dzierzgowo. GołyminOśrodek. Grudusk. Gz). IłonOsada. Joniec. Krasne. KuczborkOsada. Lipowiec Kościelny. Lubowidz. Ltttocin. Naruszewo. Nowe Miasto. Ojrzeń. Opinogóra Górna. Płońsk. Płośnica. Pokrzywnica. Raciąż. Radzanów. Regimin. Rybno. Siemiątkowo. Sochocin. Sońsk. Strzegowo. Stupsk. Szreńsk. Szydłowo. Swiercze. Wieczfnia Kościelna. Winnica. Wiśniewo. Załuski 34 CZĘSTOCHOWA gminy miejskie: Częstochowa. Kałety. Lubliniec. Myszków Blachownia. Dobrodzień. Gorzów Śląski. Kłohuck. Koniecpol. Koziegłowy.

15 Krzepice. Olesnu. Pajeczno. Praszka. Szczekociny. \yoźniki. Żarki Boronów. Ciasna. Dąbrowa Zielona. Gidie. Herby. Irzadze. Janów. Kamienica Polska. Kłomnice. Kochanowice. Konopiska. Koszecin. Kroczyce. Kruszyna. Lelów. Lipie. Miedźno. Moskorzew. Mstów. Mykanów. Niegowa. Nowa Brzeźnica. Olsztyn. Opatów. Panki. Pawonków. Poczesna. Popów. Poraj. Przyrów. Przystajń. Radków. Radlów. Redziny. Rudniki. Secemin. Starcza. Strzelce Wielkie. Włodowice. Wreczyca Wielka. ŻyLno 55 ELBLĄG gminy miejskie: Braniewo. Elbląg. Kr3nica Morska. Kwidz3 n. Malbork Dzierzgoń. Frombork. Kisielice. Młynary. Nowy Dwór Gdański. Now3 Staw. Orneta. Pasłęk. Pieniężno. Prahuty. Susz. Sztum. Tolkmicko gnilny wiejskie: Braniewo. Elbląg. Gardeja. Godkowo. Gronowo Elbląskie. Kwidzyn. Lelkowo. Lichnowy. Malbork. Markusy. Mikołajki Pomorskie. Milejewo. Mitoradz. Ostaszewo. Płoskinia. Rychliki. R\jewo. Sadlinki. Stare Pole. Stary Dzierzgoń. Stary Targ. Stegna. Szt uto wo, Wilczęta 58 GDAŃSK gminy miejskie: Czarna Woda. Gdańsk. Gdynia. Hel. Jastarnia. Kościerz\ na. Pruszcz Gdański. Puck. Reda. Rumia. Skórcz. Sopot. Starogard Gdański. Tczew. \Vejherotu. Władyslawowo Gniew, Kartuzy. Pełplin. Skarszewy. Zukowo Bobowo. Cedr3 Wielkie. Chmielno. Choczewo. Dziemiany. Gniewino. Kaliska. Karsin. Kolbudy. Kosakowo. Kościerzyna. Krokowa. Linia. Liniewo. Lipusz. Luhichowo. Luzino. Łeczyce. Morzeszczyn. Nowa Karczma. Osieczna. Osiek. Pruszcz Gdański. Przodkowo. Przywidz. Pszczótki. Puck. Sierakuwice. Skórcz. Smetowo Graniczne. Soinoninu. Stara Kiszewa. Starogard Gdański. Steżyca. Suhkowy. Suchy Dąb. Sulęczyno. Szemud. Tczew. Trąbki Wielkie. Wejherowu. Zblewo 95 GORZÓW gminy miejskie: WIELKOPOLSKI Gorzów Wielkupolski. Kostrzyn nad Odrą gnilny miejskowiejskie: Barlinek. Choszczno. Dębno. Dobiegniew. Drawno. Drezdenko. Lubniewice. Miedzychód. Miedzyrzecz. Myśtihórz. Ośno Luhuskie. Petczyce. Ręcz. Riepin. Skwierz\na. Słuhice. Strzelce Krajeńskie. Sulęcin. Trzciel. Witnica

16 Bierzwnik. Bledzew. Bogdaniec. Boleszkowice. Deszczno. Górzyca. Klodawa. Krzeszce. Krzecin. Lubiszyn. Nowogródek Pomorski. Puytoczna. Pszczew. Santok. Słońsk. Staie Korowo. Zwierzyn 75 JELENIA GÓRA gminy miejskie: Bolesławiec. Jelenia Góra. Kamienna Góra. Karpacz. Kowary. Lubań. Piechowice. Szkiarska Poręba. ŚwieradówZdrój. \Vojcieszów. Zawidów. Zgorzelec Bogat)nia. Bolków. Gryfów Śląski. Leśna. Luhawka. Luhomierz. Lwówek Śląski. Mirsk. Nowogrodziec. Olszyna. Pieńsk. Świerzawa. Wegliniec. \Vleń Bolesławiec. Gromadka. Janowice Wielkie. Jeżów Sudecki. Kamienna Góra. Lubań. Marciszów. Myslakowice. Osiecznica. Platerówka. Podgórzn. Siekierczyn. Stara Kamienica. Sulików. Warta Bolesławiecka. Zgorzelec 62 KALISZ gminy miejskie: Kalisz. Ostrów Wielkopolski. Sulmierzyce Grabów nad Prosną. Jarocin. Kepno. Koźmin Wielkopolski. Krotoszyn. Miedzybórz. Mikstat. Nowe Skalmierzyce. Odolanów. Ostrzeszów. Pleszew. Raszków.Stawiszyn. Syców. Wieruszów. Zduny. Żerków Baranów. Blizanów. Bolesławiec. Bralin. Brzeziny. CekówKolonia. Chocz. Czajków. Czastary. Czermin. Dohrzyca. Doruchów. Dziadowa Kłoda. Galewice. Gizałki. Godziesze Wielkie. Goluchów. Jaraczewo. Kobyla Góra. Kotlin. Koźminek. Kraszewice. Lisków. Lęka Opatowska. Lubnice. Mycielin. Opatówek. Ostrów Wielkopolski. Perzów. Przygodzice. Rozdrażew. Rychtal. Sieroszewice. Sokolniki. Sośnie. Szczytniki. Trzcinica. Zelazków 32 KATOWICE gminy miejskie: Bedzin. Bieruń. Buknwno. Bytom. Chorzów. Czeladź. Dąbrowa Górnicza. Gliwice. Imielin. JastrzębieZdrój. Jaworzno. Katowice. Knurów. Ledziny. Łaziska Górne. Miasteczko Śląskie. Mikołów. Myskwice. Orzesze. Piekar) Śląskie. Poręba. Pszów. P\skowice. Racihórz. Radlin. Radzionków. Ruda Śląska. Rybnik. Rydułtow. Siemianowice Śląskie. Sławków. Sosnowiec. Świetochtowice. Tarnowskie Góry. Tychy. Wodzisław Śląski. Wojkowice. Zabrze. Zawiercie. Zory Brzeszcze. Chrzanów. CzechowiceDziedzice. CzerwionkaLeszczyny. Krzanowice. Kuźnia Raciborska. Lihiąż. Łazy. Ogrodzieniec. Olkusz. Pilica. Pszczyna. Siewierz. Sośnicowice. Toszek. Trzebinia. Wolbrom

17 Bahice. Bestwina. Bobrowniki. Bojszowy. Bolesław. Chełm Śląski. Gaszowice. Gierałtowice. GoczałkowiceZdrój. Godów. Gorzyce. Jejkowice. Klucze. Kobiór. Kornowac. Krupski Młyn. Krzyżanowice. Lubomia. Łyski. Markiowice. Miedźna. Mierzecice. Mszana. Nędza. Ornontowice. Ożarowice. Pawłowice. Pietrowice Wielkie. Puchowiec. Psary. Rudnik. Rudziniec. Suszce. Świerkianiec. Świerklany. Tworóg. Wielowieś. Wyry. Zbrosławice. Zebrzydowice. Żarnowiec 41 KIELCE gminy miejskie: Kielce. Ostrowiec Świętokrzyski. SkarżyskoKamienna. Starachowice Bodzentyn. BuskoZdrój. Chęciny. Chmielnik. Daleszyce. Działoszyce. Jędrzejów, Kazimierza Wielka. Końskie. Kunów, Mak goszcz. Miechów, Pińczów. Sędziszów, Skalbmierz. Stąporków. Suchedniów. Wąchock. Włoszczowa Bałtów. Bejsce. Bielmy. Bliżyn. Bodzechów. Brody. Charsznica. Czarnocin. Gnojno. Górno. Imielno. Kije. Koszyce. Kozłów. Krasocin. Książ Wielki. Lagów. Łączna. Łopuszno. Masłów. Michałów. Miedziana Góra. Mirzec. Mniów. Morawica. Nagłowice. Nowa Słupia. Nowy Korczyn. Oksa. Oleśnica. Opatowiec. Pacanów. Pałecznica. Pawłów. Piekoszów. Pierzchnica. Racławice. Radoszyce. Raków. Ruda Maleniecka. SitkówkaNowiny. Skarżysko Kościelne. Słaboszów. Słupia (Jedrzejowska). Słupia (Konecka). Smyków. Sobków. SolceZdrój. Stopnica. Strawczn. Szydlów. Tuczepy. Waśniów. Wiślica. Wodzisław. Zagnańsk. Złota 63 KONIN gminy miejskie: Koło. Konin. Słupca. Turek Dąhie. Dobra. Golina. Kleczew. Kłodawa. Przedecz. Pyzdry. Rychwał. Sompolno. Ślesin. Tuliszków. Uniejów. Zagórów gnilny wiejskie: Bahiak. Brudzew. Chodów. Grabów. Grodziec. Grzegorzew. Kaweczyn. Kazimierz Biskupi. Koło. Kościelec. Kramsk. Krzy mów. Lądek. Malanów. Olszówka. Orchowo. Osiek Mały. Ostrowite. Powidz. Przykona. Rigów. Skulsk. Słupca. Stare Miasto. Strzałkowo. Świnice Warckie. Turek. Wierzhinek. Wilczyn. Władslawów 94 KOSZALIN gminy miejskie: Białogard. Darłowo. Kołobrzeg. Koszalin. Szczecinek. Świdwin Barwice. Biały Bór. Boholice. Borne Sulinowo. Czaplinek. Drawsko Pomorskie. Gościno. Kalisz Pomorski. Karlino. Polanów. PołczynZdrój. Sianów. Tychowo.

18 Złocieniec Będzino. Białogard. Biesiekierz. Brzeżno. Darłowo. Dygowo. Grzmiąca. Kołobrzeg. Malechowo. Manowo. Mielno. Ostrowice Rąhino R\ niań Siemyśl. Sławohorze. Szczecinek. Świdwin. Świeszyno. Ustronie Morskie. Wierzchowe 12 KRAKÓW gminy miejskie: Kraków (delegatun: KrakówKrowodrza. KrakówNowa Huta. KrakówPodgórze. KrakówŚródmieście) Alwernia. Dohczyce. Krzeszowice. Myślenice. Niepołomice. Nowe Brzesko. Proszowice. Skała. Skawina. Słomniki. Sułkowice. Świątniki Górne. Wieliczka Biskupice. Czernichów, Drwinia. Gdów. Golcza. JgołomiaWawTzeńczyce. Iwanowice JerzmanowicePrzeginia. Kłaj. KocmyrzówLuborzyca. Koniusza. Liszki. Michałowice. Mogilany. Pcim. Raciechowice Radziemice. Siepraw, Suk szowa. Tokarnia. Trzyciąż. Wielka Wieś. Wiśniowa. Zabierzów. Zielonki 13 KROSNO gminy miejskie: Jasło. Krosno. Sanok Biecz Brzozów, Dukla. IwoniczZdrój. Jedlicze. Kołaczyce. Lesko. R3 manów. Ustrzyki Dolne. Zagórz Baligród. Besko. Brzyska. Bukowsko. Chorkówka. Cisna. Czarna. Dehowiec. Domaradz. Dydnia. Haczów. Jasienica Rosielna. Jasło. Jaśliska. Komańcza. Korczyna. Ksempna. Krościenko Wyżne. Lipinki. Lutowiska. Miejsce Piastowe. Nowy Zmigród. Nozdrzec. Olszanica. Osiek Jasielski. Sanok. Skolysz\n Solina. Tarnowiec. Trawa Wołoska. Wojaszówka. Zarszyn 76 LEGNICA gminy miejskie: Chojnów. Głogów. Jawor. Legnica. Lubin. Złotor\ja Chocianów. Polkowice. Prochowice. Przemków. Ścinawa Chojnów. Gaworz3ce. Glogów. Grębocice. Jerzmanowa Kotla. Krotoszyce. Kunice. Legnickie Pole. Lubin. Męcinka. Milkowice. Mściwojów. Paszowice. Pęclaw. Pielgrzymka. Radwanice. Rudna. Ruja. Udanin. Wądroże Wielkie. Zagrodno. Złotor3ja. Żukowice

19 65 LESZNO gminy miejskie: Kościan. Lesznu Bojanowo. Borek Wielkopolski. Gostyń. Góra. Jutrosin. Kobylin. Krohia. Krzywiń. Miejska Górka. Osieczna. Pogorzela. Poniec. Rawicz. Rydzyna. Szlichtyngowa. Smigiel. Wasosz. Wschowa Jemielno. Kościan. Krzemieniewo. Lipno. Niechlów. Pakosiaw. Pepowo. Piaski. Przemet. Swieciechowa. Wijewo. Włoszakowice 81 LUBLIN gminy miejskie: Deblin. Kraśnik. Lubartów. Lublin. Puławy. Swidnik Bełżyce. Bychawa. Kazimierz Dolny. Kock. Łęczna. Naleczów. Opole Lubelskie. Ostrów Lubelski. Piaski. Poniatowa. Ryki Abramów. Baranów. Borki. Borzechów. Chodel. Dzierzkowice. Fajsiawice. Firlej. Garbów. Głusk. Jabłonna. Janowiec. Jastków. Jeziorzany. Józefów nad Wisłą. Kamionka. Karczmiska. Konopnica. Końskowola. Kraśnik. Krzczonów. Kurów. Lubartów. Ludwin. Łaziska. Markuszów. Mełgiew. Michów. Milejów. Niedrzwica Duża. Niedźwiada. Niemce. Nowodwór. Ostrówek. Puchaczów. Puławy. Ryhczewice. Serniki. SpiczN n. Steżyca. Strzyżewice. Trawniki. Uleż. Urzędów. Uścimów. Wąwolnica. Wilkołaz. Wilków. Wojciechów. Wólka. Zakrzówek. Żyrzn 86 ŁOMŻA gminy miejskie: Grajewo. Kolno. Łomża. \y sokie Mazowieckie. Zambrów Ciechanuwiec. Czyżew. Jedwabne. Nowogród. Rajgród. Stawiski. Szczuczyn. Szep ieto wo Andrzejewo. Boguty Pianki. Grabowo. Grajewo. Klukowo. Koby linborzymy. Kolno. Kołaki Kościelne. Kulesze Kościelne. Łomża. Mały Płock. Miastkowo. Nowe Piekuty. Nur. Piątnica. Przytuły. Radziłów. Rutki. Sokoły. Szulborze Wielkie. Szumowo. Śniadowo. Turośi. Wąsosz. Wizna. Wysokie Mazowieckie. Zambrów. Zareby Kościelne. Zbójna 42 LÓDŻ gminy miejskie: Głowno. Konstantynów Łódzki. Łódź (delegatury: ŁódźBałuty. ŁódźGórna. Łódź Polesie. ŁódźŚródmieście. ŁódźWidzew). Ozorków. Pahianice. Zgierz

20 Aleksandrów Łódzki. Rzgów. Stryków. Tuszyn Andrespol. Brójce. Głowno. Ksaatrów. Nowosolna. Ozorków. Pabianice. Parzeczew. Zgierz 18 NOWY SĄCZ gminy miejskie: Gorlice. Gryhów. Jordanów. Limanowa. Mszana Dolna. Nowy Sącz. Nowy Targ. Zakopane Bobowa. KrynicaZdrój. Muszyna. PiwnicznaZdrój. RahkaZdrój. Stary Sącz. Szczaw nica Biały Dunajec. Bukowina Tatrzańska. BystraSidzina. Chełmiec. Czarny Dunajec. Czorsztyn. Dobra. Gorlice. Gródek nad Dunajcem. Gryhów. Jahlonkw Jodłownik. Jordanów. Kamienica. Kamionka Wielka. Korzenna. Kościelisko. Krościenko nad Dunajcem. Laskowa. Limanowa. Lipnica Wielka. Lubień. Labowa. Łapsze Niżne. Lącko. Lososina Dolna. Łukowica. Lużna. Moszczenica. Mszana Dolna. Nawojowa. Niedźwiedź. Nowy Targ. Ochotnica Dolna. Podegrodzie. Poronin. Raba Wyżna. Ropa. Rytro. Sekowa. Slopnice. Spytkowice. Szaflary. Tymhark. Uście Gorlickie 89 OLSZTYN gminy miejskie: Bartoszyce. Górowo Iławeckie. Iława. Ketrzyn. Lidzbark Warmiński. Lubawa. Mrągowo. Olsztyn. Ostróda. Szczytno gnilny miejskowiejskie: Barczewo. Biskupiec. Bisztynek. Dobre Miasto. Jeziorany. Korsze. Miłakowo. Miłomłyn. Morąg. Nidzica. Olsztynek. Pasym. Reszel. SepopoL Zalewo Barciany. Bartoszyce. Dąbrówno. Dywity. Dźwierzuty. Gietrzwałd. Górowo Iławeckie. Grunwald. Iława. Janowiec Kościelny. Janowo. Jedwabno. Jonkowo. Kętrz\n. Kiwity. Kolno. Kozłowo. Lidzbark Warmiński. 1_ubawa. Luhomino. Łukta. Małdyty. Mrągowo. Ostróda. Piecki. Purda. Rozogi. Sorkwity. Srokowo. Stawiguda. Szczytno. Światki. Świetajno. Wielhark 77 OPOLE gminy miejskie: Brzeg. KędzierzynKoźle. Opole Bahorów. Biała. Byczyna. Głcgówek. Głuhczyce. Głuchołazy. Gogolin. Grodków. Kietrz. Kluczhork. Kolonowskie. Korfantów. Krapkowice. Leśnica. Lewin Brzeski. Namysłów. Niemodlin. Nysa. Otmuchów. Ozimek. Paczków. Prószków. Prudnik. Strzelce Opolskie. Ujazd. Wolcz n. Zawadzkie. Zdzieszowice

21 gmin: wiejskie: Bierawa. Branice. Chrząstowice. Cisek. Dabrowa. Dobrzeń Wielki. Domaszowice. Izbicko. Jemielnica. Kamiennik. Komprachcice. Lasowice Wielkie. Lubrza. Lubsza. Lambinowice. Luhnian\ Murów. Olszanka. Pakosiaw ice. Pawlowiczki. Pokój. Polska Cerekiew. Popielów. Reńska Wieś. Skarhimieu. Skoroszyce. Strzeleczki. Swieiczow. Tarnów Opolski. Tułowice. Turawa. Walce. Wilków. Zęhowice 29 OSTROŁĘKA gminy miejskie: Maków Mazowiecki. Ostroleka. Ostrów Mazowiecka. Przasnysz Brok. Chorzele. Myszyniec. Różan. Tłuszcz. W\szków Baranowu. Biańszczyk. Czarnia. Czerw in. Czerwonka. Dąbrówka. Dlugosiodło. Goworowo. Jednorożec. Kadzidło. Karniewo. Klembów. Krasnosielc. Krz\ nowloga Mala. Lelis. L\se. Małkinia Górna. Mł\narze. Obryte. OlszewoBorki, Cbtrów Mazowiecka. PłiiniawyBramura. Pr2an\.z. Rząśnik. Rzekuń. lzewnie.somianka. Stary Ltihot ń. S pniewo. Szelków. Trosn ii. \yasewo. Zabrodzie. Zator 67 PIŁA gminy miejskie: Chodzież. Czarnków. Piła. Wałcz. Wągrowiec. Zlotów Człopa. Golańcz. Jasirowie. Krajenka. Krz\ż Wielkopolski. Lohźenica. Margonin. Mirosławiec. Okonek. Rogoźno. Szarnocin. Trzcianka. Tuczno. Ujście. Wieleń. Wronki. W\ rz sk. Wysoka Bialośliwie. Budzyń. Chodzież. Czarnków. Damastawek. Drawsko. Kaczor\. Lipka. Luhasz. Miasteczko Krajeńskie. Polajewo. Rsczywół. Szydłowo. Tarnówka. Wałcz. Wapno. \Vagwwiec. Zakrzewo. Zlotów 33 PIOTRKÓW gmin: miejskie: TRYBUN.4LSKI Bełchatów. Piotrków Tryhunalski. Radomsko. Tomaszów Mazowiecki Kamieńsk. Koluszki. Opoczno. Przedbórz. Sulejów. \yolhórz. lelów Aleksandrów. Bełchatów. Bedków. Bialaczów. Budziszcwice. Czarnocin. Czerniewice. Dlutów. Dobryszyce. Drnżhice. LaIków. Gomunice. Gorzkowice. Grahica. lnowlńdz. Kleszczów. Kluczewsko. Kluki. Kobicie Wielkie. Kidrah. Lgota Wielka. Luhochnia. Ladzice. Lęki Szlacheckie. Masłowice. Mniszków. Moszczenica. Paradyż. Poświeine. Radomsko. Ręczno. Rokiciny. Rozprza. Rząśnia. Rzeczyca. Sławno. Sulmierzyce. Sz.czerców. Tomaszów Mazowiecki. Ujazd. Wielgomłyny.

22 Wola Krz szlopor%ka. Zamów. Zelechlinek 24 PŁOCK gminy miejskie: Go%t\nin. Kutno. Łecz\ca. Płock. Sierpc Drobin. (}ahin. Krośniewice. \Vszogród. Z\chlin grnini wiejskie: Bedino. Bielsk. Bodzanów. Brudzeń DtJź\. Bułkowo. Czerwińsk nad Wisła. Daszyna. Dąbrowice. Gosiynin. Gozdowo. Góra Świetej Małgorzat). 1kw. Kiernozia. Krz\Żanów. Kurno. Łanięta. Łąck. Łeczyca. Mała Wieś. Mochowo. Nowe Ostrowy. Nowy Duninów. Oporów. Pacyna. Piątek. Radzanowo. Rościszewo. Sanniki. Sierpc. Słuhice. Siupno. Stara Biała. Staroźrehy. Strzelce. Szczawin Kościelny. Szczutowo. Witonia. Zawidz 61 POZNAŃ gminy miejskie: Gniezno. Luhon. OhrLycko. Poznań deiegalur\ PoznańGrunwald. PoznańJeżyce. PoznańNowe Nliaqo. PoznańStare Miasto. Poznań\yilda). Puszcz kowo Buk. Czempiń. Czerniejewo. Dolsk. Grodzisk Wielkopolski. Kiecko. KostIz\n. Kórnik. Kiaż Wielkopolski. Lwówek. NIiłoław. Niosina. Murowana Goślina. Nekla. Now\ Tom\ śl. Oborniki. OpaLeutca. Ostroróg, Pniew\. Pohiedziska. Rahoniewice. Sieraków. Skoki. Steszew. Swarzędz. Szamotuły. Śrem. Środa Wielkopolska. Trzemesztio. Wielichowo. Witkowo. Września Brodnica. Chrz\psko Wielkie. Czerwonak. Dominowo. Dopiewi. Duszniki. Gniezno. Granowo. Kamieniec. Kaźmierz. Kiszkowo. Kleszczewo. Kolaczkowo. Komorniki. Krzykosy. Kuślin. Kwiki. Łubowo. Miedzichowo. Mieleszyn. N1iccisko. Niechanowo. Nowe Miasto nad Wartą. Ohrz)cko. Rokieinica. Such) La. Tarnowu Podcórne. Zanićm\ śl 16 PRZEMYŚL gminy miejskie: Dynów. Janlaw. ł.uhaczów. Przem\ śl. Przeworsk. Radymno gmini miejskou iejskie: Ciezanów. Kańczuga. Naroi. Oleszyce. Pruchnik. Sieniawa Adamów ka. Bircza. Chlopice. Dubiecko. D nów. Fredropol. Gać. Hon nieczdrój. Jarosław. Jawornik Polski. Klasicz\n. Krz\wcia. I.aszki. Luhaczów. Med\ka. Orł\. Pawłosiów. Przemyśl. Przeworsk. Radymno. Rokietnica. Roźwienica. Sian Dzików. Stuhno. Tryńcza. \yiązownica. Wielkie Ocz\. Zarzecze. Zurawica

23 Koryrnica. 48 RADOM gminy miejskie: Pionki. Radom Biatobrzegi. Drzewica. Grójec. flza. Kozienice. Lipsko. Mogielnica. Nowe Miasto nad Pilica. Prz\ sucha.skaryszew. Sz\dłowiec. Warka. W\ śmierz\ce. Zwoleń Belsk Duż\. Błedów. Barkowiec. Chlewiska. Chotcza. Chynów. Ciepielów. Garbatka Letnisko. Gielniów. Ghwaczów. Gniewoszów. Goszczyn. Gowarczów. Gózd. Grihów nad Pilicą. Jasieniec. Jastrząb. Jastrzebia. Jedlińsk. JedlniaLetnisko. Kazanów. Klwów. Kowała. Matiuszew. Mirów. Odrz\ wół. Orońsko. Pionki. Pniewy. Policzna. Potworów. Promnu. Przlek. Przyryk. Rudzanów. Rusinów. Rzeczniów. Sieciechów. Sienno. Solec nad Wisła. Stara Błotnica. Siromiec. Tczów. Wieniawa. Wierzhica. \Volanów. Zakrzew 17 RZESZÓW gminy miejskie: Łezujsk. Łańcut. Mielec. Rzeszów Błażowa. Boguchwała. Głogów Małopolski. Kolbuszowa. Nowa Sarzyna. Przeclaw. Ropczyce Sędziszów Małopolski. Sokołów Małopolski..Strz żów. Tyczyn Białohrzesó. Borowa. Chmielnik, Cmolas. Czarna. Czermin. Czudec. Dzikowiec. Frsztak. Gawluszowice. Grodzisko Dolne. Hżne. Iw ierz\ce. Kamień. Krasne. Kun łów ku. Leżajsk. Luheniu. Łancut. Markowa. Nlielec. Niehylec. Niwiska. Ostrów. Rakszawu. Raniżów. Świlczu. Trzehownisko. Tu%zow Narodow\. Wielopole Skrz\ńskic. Wiśniowa. Żohnia 25 SIEDLCE gminy miejskie: Garwolin. Łaskarzew. Luków. Mińsk Mazowiecki. Siedlce. Sokołów Podlaski. Stoczek Łukowski. Wegrów gnilny miejskowiejskie: Kałusz\n. Kosów Łacki. Lochów. Mordy. Pilawa. Żelechów Adamów. Bielany. Borowie. Cedów. Ceranów. Dehe Wielkie. Dobre. Domanice. Garwolin. Górzno. Grebków. Jabłonna Łacka. Jadów. Jakubów. Kłoczew. Korczew. Kołbiel. Kotuń. Krzywda. Łatowicz. Liw. Łaskarzew. Loków. Nlaciejowice. Nliastków Kościeln\. Nliedzna. Mińsk Mazowiecki. Niokohody. Nlroz\. Osieck. Paprornia. Pansów. Poświerne. Przesius ki. Repki. Sabnie. Sądowne. Serokonila. Siedlce. Siennica. Skóuec. SohienieJezior\. Sobolew. Sokołów Podlaski. Stanin. Stanisławów. Sterdyn. Stoczek.Stoczek Łukowski. Sirachówka. Suchożchr\. Trojanow. Trzebieszów. Wierzhno. Wilga. Wiśniew. Wodynie. Wojcieszków. Wola Mysłrwska. Zhuczyn

24 Jeżów. 43 SIERADZ gminy miejskie: Sieradz. Zduńska Wola gminy miejskowiejskie: Blaszki. Działoszsn. Łask. Poddęhice. Szadek. Warta. Wieluń. Złoczew fiata. Brąszewice. Brzeżnio. Buczek. Burzenin. Czarnożyły. Dalików. Dobroń. Goszczanów. Kielcz)głów. Klonowa. Konopnica. Lutorniersk. Lututów. Mokrsko. Osjaków. Osnówek. Pątnów. Peczniew. Rusiec. Sedziejowice. Siemkowice. Sieradz. Skomlin. Warikowice. Widawa. Wierzchlas. Wodzierad\. Wróblew. Zadzim. Zapolice. Zduńska Wola 46 SKIERNIEWICE gminy miejskie: Brzezin\. Lwicz. Rawa Mazowiecka. Skierniewice. Sochaczew. Żyrardów Biała Rawska. Mszczonów Baranów. Bielawy. Bolimów. Brzeziny. Chąśno. Cielądz. Dmosin. Donianiewice. Głuchów. Godzianów. Jaktorów. Kocierzew Po[udniow\. Kowiesy. Lipce Reymontowskie. Łowicz. Ł) szkow ice. Maków. Mtodzieszyn. Nieborów. Nowa Sucha. Nowy Kaweczyn. Puszcza Mariańska. Radziejowice. Rawa Mazowiecka. Reanów. Rogów. Rybno. Sadkowice. Skierniewice. Slupia. Sochaczew. Teresin. Wiskitki. Zduny. Żabia Wola 59 SŁUPSK gminy miejskie: Czttjchów. Lehork. Łeba. Sławno. Słupsk. Ustka Bytów. Czarne. Dehrzno. Kępice. Miastko Borzytuchorn. Cewice. Czarna Dąbrówka. Cztuchów. Damnica. Dębnica Kaszubska. Główcz\cc, Kobyinica. Koczala. Ko[czygtowy. Konalz\ n. I.ipnica. Nowa Wieś Lęborska. Parchowo. Postomino. Potęgowo. Przechlewo. Rzeczenica. Stawno. Słupsk. Smoidzino. 5i[idzienice. Trzebielino. Tuchornie. Ustka. \yicko 87 SUWAŁKI gminy miejskie: Augustów. Ełk. Giżycko. Sejny. Suwałki gmin) miejskowiejskie: Biała Piska. Gołdap. Lipsk. Mikołajki. Olecko. Orz>sz. Pisz. RucianeNida. R\n. Wegorzewo Augustów. Bakałarzewo. Banie Mazurskie. Bardów Kościelny. Budry. Dubeninki.

25 Ełk. Filipów. Gik. Giż\cko.ieleniewo. linowo. Kowale Oleckie. Kranopol. Kruklanki..\liłki. Nowinka. Płaska. Pozezdrze. Prostki. Przerośl. Puńsk. Raczki. RutkaTartak. Sejny. Stare Juchy. Suwalki. Sztahin. Sz\pliszki. Świetąjno. \Vieliczki. \Viżajn. \y\ dmin\ 91 SZCZECIN gminy miejskie: Stargard Szczecińki.Szczecin. Swinoujscie Cedynia. Chociwel. Chojna. Dobra. Dohrzany. Dziwnów. Golczewo. Goleniów. Grfice. Gr) lino. Ińsko. Kamień Pomorski. Lipiany. Lohez. Maszewo.Mieszkowice. Miedzyzdroje. Moryń. Nowe Warpno. Nowogard. Plots. Police. Pyrzyce. Resko. Suchań. TrzcińskoZdrój. Trzehiatów. \Vegorz\ no. Wolin Banie. Bielice. Brojce. Dobra (Szczecińskal. Dolice. Kamice. Kob) lanka. Kołhaskowo. Kozielice. Marianowo. Osina. Przelewice. Prz\ biemnów. Radowo Male. Rewal. Stara Dąbrowa. Stare Czarnowo. Stargard Szczeciński. Stepnica. Swiemzno. \yarnice. \kiduchowa 15 TARNOBRZEG gminy miejskie: Sandomierz. Stalowa Wola. Tarnobrzeg Annopol. Batanów Sandomierski. Ćmielów. Janów Lubelski. Koprz\ wnica. Nisko. Nowa Deha. Opatów. Osiek. Ożarów. Połaniec. Rudnik nad Sanem. Staszów. Ułanów. Zawichost Baćkowice. Batorz. Bogomia. Bojanów. Chrzanów. Dwikozy. Dzwola. Godziszów. Gómzyce. Gościemadów. Gręhów. Harasiuki. Iwaniska. Jarocin. Jeżowe. Klitnontów. Krzeszów. I.ipnik. Loniów. Lubnice. Majdan Królewski. Modlihorzyce. Obrazów. Padew Narodowa. Potok Wielki. P) szuica, Radotn\ śl nad Sanem. R\ Iwiany. Sadowie. Samhorzec. Szasiarka. Tarlów. Trz\dnik Duż. \yilcz.ce. Wojciechowice. Zaklików. Zale,%zan\ 11 TARNÓW gminy miejskie: Bochnia. Dębica. Tarnów gmini miejskowiejskie: Brzesko. Brzosmek. Cieżkowice. Czchów. Dabmowa Tarnowska. Nowy \yiśnicz. Pilzno. Radlów. Radomyśl Wielki. Rglice. Szczucin. Tuchów. Wojnicz. Zakliczyn. Żabno Bochnia. Bolesław. Borzęcin. Czarna. Dębica. Dębno. Gnojnik. Gręhoszów. Gromnik.

26 Iwkowa. Jodłowa. Lipnica Murowana. Lisia Góra. Łapanów. Medrzechów. Olesno. Pleśna. Radgoszcz. Rzepiennik Strzyżewski. Rzezawa. Skrzyszów. Szczurowa. Szerzyny. Tarnów. Trzciana. Wadowice Górne. \yierzchoslawice. Wietrzychowice. Żegocina. 7) raków 56 TORUŃ gminy miejskie: Brodnica. Chełmno. Chełmża. GoluhDohrz\ń. Grudziądz. Nowe Miasto Luhawskie. Toruń. Wąbrzeźno Górzno. Jabłonowo Pomorskie. Kowalewo Pomorskie. Łasin. Radzyń Chełmiński Bartniczka. Biskupiec. Bobrowo. Brodnica. Brzozie. Chełmno. Chełmża. Ciechocin. Dębowa Łąka. GoluhDohrzyń. Grodziczno. Grudziądz. Gruta. Kijewo Królewskie. Książki. Kurzętnik. Lisewo. Luhicz. Łubianka. Łysomice. Nowe Miasto Luhawskie. Ohro\\. Osiek. Papowo Biskupie. Płużnica. Radomin. Rogóźno, Stolno. Świecie nad Osą. Świedziebnia. Unisław. Wąbrzeżno. Wapielsk. Wielka Nieszawka. Zbiczno. Zławieś Wielka 74 WAŁBRZYCH gminy miejskie: Bielawa. BoguszówGorce. DusznikiZdrój. Dzierżoniów. JedlinaZdrój. Kłodzko. KudowaZdrój. Nowa Ruda. Pieszyce. Piława Górna. PolanicaZdrój. Szczawno Zdrój. Świdnica. Świehodzice. Wałbrzych Bardo. Bystrzyca Kłodzka. Głuszyca. Jaworzyna Śląska. LądekZdrój. Mieroszów. Międzylesie. Niemcza. Radków. Stronie Śląskie. Strzegom. Szczytna. Ząbkowice Śląskie. Ziębice. Złoty Stok. Żarów Ciepłowody. Czarny Bór. Dohrornierz. Dzierżoniów. Kamieniec Ząbkowicki. Kłodzko. Lein Kłodzki. Łagiewniki. Marcinowice. Nowa Ruda. Przeworno. Stare Bogaczowice. Stoszowice. Świdnica. Walim 22 WARSZAWA gminy miejskie: Józefów. Kohyłka. Legionowo. Marki. Milanówek. Nowy Dwór Mazowiecki. Otwock. Piastów. Podkowa Leśna. Pruszków. Sulejówek. Warszawa (dzielnice: WarszawaBemowo. WarszawaBiałołęka. WarszawaBielany. WarszawaMokotów. WarszawaOchota. WarszawaPraga Południc. WarszawaPraga Północ. Warszawa Rembertów. WarszawaŚródmieście. WarszawaTargówek. WarszawaUrsus. WarszawaUrsynów. arszawawawer. WarszawaWesoła. WarszawaWIanów. WarszawaWłochy. WarszawaWola. WarszawaŻoliborz). Ząbki. Zielonka

27 Bytoń. Kronice. Błonie. Brwinów Góra Kalwaria. Grod,ik Niazow ecki. Halinów. Karczew. KonsiancinJeziorna. Łomianki. Ożarów Mazowiecki. Piaseczno. Rjdiyniin. Serock. Tarczyn. Wołoinin. Zakroczym Bwchów. Celes\ nów. Czosnów. Izahelio. Jabłonna. Kampinos. Leoncin. Leszno. Lesznowola. \Iichałowice. Nadarz\n. N ieporet. Pomiechówek. Prażmów. Rasz\ n. Staie Balijce. Wiazowna. Wieliszew 54 WŁOCŁAWEK gminy miejskie: Aleksandrów Kujawski. Ciechocinek. Kowal. Lipno. Nieszawa. Radziejów. Rypin. Włocławek Brześć Kujawski. Chodecz. Dobrzyń nad Wisla. Izbica Kujawska. Lubień Kujawski. Luhraniec. Piotrków Kujawski. Skpe gminy %1 iejskie: ;\lek%afldiów Kujawski. Baruchowo. Batikowo. Bobrowniki. Boniewo. Urzuze. Choceń. Chrostkowo. Czernikowo. Dobre. Fahianki. Kikól. Koneck. Kowal. Lipno. Lubanie. Oieciny. Raciążek. Radziejtiw. Rogowo. Rypin. Skrwilno. Tluchowo. Topólka. Waganiec. Wielgie. Wlocławek. Zakrzewo. Zhójno 71 WROCŁAW gminy miejskie: Oleśnica. Olawa. Wroclaw (delegatur\ \VroclawFabryczna. Wroclaw.Krzyki. Wrocław Psie Pole. WrocławStare Miasto. WrocławŚródmieście) Bierutów. Brzeg Dolny. JelczLaskowice. Kąty Wrocławskie. Milicz. Oborniki Ślaskie. Prusice. Siechnice. Sobótka. Strzelin. Środa Sląska. Trzebnica. Twaidogóra. Wiązów. Wołów. Żmigród Borów. Cieszków. Czernica. Długoleka. Dohioszyce. Domaniów. Jordanów Sląski. Kohierzy cc. Kondralowice. Kosiomioty Oleśnica. Oława. Wińsko. Wisznia Mała. Zawonia. Zórawina Nlalczyce Mietków Nliekinia. 84 ZAMOŚĆ gminy miejskie: Biłgoraj. Kruhieszów. Tomaszów Luhehki. Zamość Frampoł. Józelów. Krasnobród. Laszczów. Szczehrzeszyn. Tarnogród. Tyszowce. Zw cn ni cc Adamów. Aleksandrów. Bełżec. Biłgoraj. Biszcza. Dołhohyczów. Goraj. Gorzków. Grabowiec. Horodło. Uruhieszów. Izbica. Jarczów. KomarówOsada. Krynice.

28 1TU). Ksieżpol. Lohycza Królewska. Łabunie. Łukowa. Miączyn. Mircie. Nielisi. Obsza. Potok Górny. Rachanie. Radecznica. Rudnik. Sitno. Skierbieszów. Stary Zamość. Solów. Sosiec. Tarnawatka. Telat)n. Tereszpol. Tomaszów Lubelski. Trzeszczany. Torohin. Uchanie. Ulhówek. Werhkowice. XV) sokie. Zakrzew. Zamość. Żółkiewka 68 ZIELONA GÓRA gminy miejskie: Gozdnica. Gohin. Leknica. Nowa Sól. Zielona Góra. Żagań. Zary Bahimost. Bytom Odrzański. Cyhinka. Cierwieńsk. Iłowa. Jasień. Kargowa. Kożuchów. Krosno Odrzańskie. Lohsko. Małomice. Nowe Miasteczko. Nowogród Bobrzański. Sława. Sulechów. Szprotawa. Swiehodzin. Torzym. Wolszt)n. Zhąszynek. Zhaszyń Bobrowice. Bojadta. Brody. Brzeźnica. Btnica. Dąhie. Guhin. Kolsko. Lipinki Łużyckie. Luhrza. Lagów. Maszewo. Niegosławice. Nowa Sól. Otyń. Przewóz. Siedlec. Siedlisko. Skąpe. Szczaniec. Świdnica. Trzebiechów. Trzebiel. Tuplice. Wymiarki. Zabór. Zielona Góra. Żagań. Zary * PNK owzglednia zalecenia Międz\narodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommonication Union. a w szczególności zalecenie E. 161.

29 Uzasadnienie W związku z \yejścicm u życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prano relekonumikacyjne oraz ziektóncb nunch utan wprowadzone zostały zmiany delegacji ustawowej. zawartej w art. 126 ust. 12 pkt I. Wynika z tego konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ii spranie planu nwneracji krajowej dla pzdlicznych stec? telekoiniuzikacypncb. W porównaniu z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 201 I r. u spranie planu numeracji krojonej dla publicznych sieci telefonicznych zmienione zostały przepisy wynikające ze zmian definicji wprowadzonych ustawą nowelizującą. Modyfikacja polega na zastąpieniu pojęcia. publiczne sieci telefoniczne. które zostało wycofane z ustawy Prawo telekomunikacyjne, przez pojęcie publiczne sieci telekomunikacyjne. ii któnch świadczone sq publicznie dostępne usługi relefoniczne Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczący przeznaczenia na potrzeby realizowanego przez Komcnde Główna Policji (KOP) projektu..przygotowanie systemu Child Alert w Polsce dodatkowego 3cyfrowego numeru alarmowego. dodany został w * 9 pkt I lit. c nowy numer AUS = 995 z przeznaczeniem dla poszukiwania dzieci zaginionych za pomocą nadzorowanego przez Komendę Główną Policji systemu Child Aler. Budowa systemu Chitd Alert jest inicjatywą UE mającą na celu zwiększenie efektywności poszukiwania osób zaginionych. w tym dzieci, poprzez zaangażowania do poszukiwań społeczeństwa. mediów oraz organizacji pozarządowych. Istotnym elementem tego systemu jest uruchomienie krótkiego. stałego i niezmiennego numeru telefonu alarmowego. służącego do przekazywania przez obywateli istotnych dla poszukiwań informacji o osobie zaginionej. który będzie jednoznacznie identyfikowany z systemem Child Alert i poszukiwaniem osób zaginionych. Ponadto w I usunięto wyrażenie i zasady gospodarowania. gdyż zakres spraw określony tym zwrotem regulowany jest w innym rozporządzeniu z art ust. 12 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w * 2 ust.1 pkt 8 lit. b wprowadzono do określeń charakteryzujących numerację skróconą HESC pojęcie wspólnego numeru alarmowego I 12. W 9 zmieniony został układ alarmowych numerów AUS. Dodano punkt oznaczony lit. b w którym umieszczono numery alarmowe do służb, które zajmują się interwencjami w przypadkach awarii komunalnej infrastruktury technicznej i nie są zaliczane do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Powyższy zapis ma na celu uporządkowanie podziału funkcjonujących numerów alarmowych na przypisane do służb ustawowo

30 Ocena Skutków Regulacji I. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie są Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiebiorcy telekomunikacyjni. II. Konsultacje społeczne W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia oraz został przesłany do naswpujących podmiotów: Krąjowej Izby Gospodarczej Etektroniki i Telekomunikacji 2. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 3. Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji 1. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 5. Forum Związków Zawodowych 6. NSZZ Solidarność 7. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 8. Swwarzyszenia Elektryków Polskich 9. Krajowej izby Gospodarczej 10. Pracodawców RP 11. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 12. Business Cenne Club III. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych. w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane ztniany w rozporządzeniu nie będą miały wptywu na budżet państwa. ani na budżety jednostek samorządu terytorialnego. IV. Wpływ projektu na rynek pracy. Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. V. Wphw projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto na prawach powiatu Lublin 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Zamość

Bardziej szczegółowo

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc LISTA POCIĄGÓW ODWOŁANYCH BĄDŹ KURSUJĄCYCH W SKRÓCONEJ RELACJI OD 1 VI 2010 WRAZ ZE ZMIANAMI W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY (POCIĄGI EIC PILSKO 4102/3; 1402/3 ORAZ TLK 32104/5; 23104/5) Lp.

Bardziej szczegółowo

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) MIEJSCOWOŚĆ Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Bartoszyce Bełchatów Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE, DZIEWCZĘTA. Grupa A: Grupa B: DOLNOŚLĄSKIE, CHŁOPCY. Grupa A: Grupa B: Grupa C: Grupa D: KUJAWSKO-POMORSKIE, DZIEWCZĘTA

DOLNOŚLĄSKIE, DZIEWCZĘTA. Grupa A: Grupa B: DOLNOŚLĄSKIE, CHŁOPCY. Grupa A: Grupa B: Grupa C: Grupa D: KUJAWSKO-POMORSKIE, DZIEWCZĘTA DOLNOŚLĄSKIE, DZIEWCZĘTA Gimnazjum Prochowice Gimnazjum Nr 1 Świdnica Gimnazjum Nr 1 Boguszów-Gorce Gimnazjum Nr 1 Jaworzyna Śląska Gimnazjum Bierutów Gimnazjum Pisarzowice DOLNOŚLĄSKIE, CHŁOPCY Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010 Nr krajowy 1 EIC 1602/3 Fredro 15:23 Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna, Poznań Główny, Leszno - Wrocław Główny 20:34 w (1) - (5), (7) dodatkowy postój na stacji Wrocław Mikołajów 2 TLK 1810/1 14:18

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

Zestawienie projektów, w których obszary realizacji pokrywają się

Zestawienie projektów, w których obszary realizacji pokrywają się Załacznik nr 2 do uchwały KS Nr 18/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+, Schemat I Zestawienie projektów, w których obszary realizacji pokrywają się Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18 Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Ulica Kod Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 21-500 2. bialski ziemski Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Protokół z dnia 9.. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (zima 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się dany Bank) Loteria promocyjna Grupa bankowa:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl.

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl. L.P. Powiat Gmina Nazwa skrócona* MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Ulica Kod Miejscowość Nr faxu Telefon Adres e-mail 1. bialski grodzki Biała Podlaska - miasto M Aleja 1000-lecia 22 21-500

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI MIASTO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borów dolnośląskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernica

NAZWA JEDNOSTKI MIASTO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borów dolnośląskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernica NAZWA JEDNOSTKI MIASTO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borów dolnośląskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernica dolnośląskie Ośrodek Pomocy Społecznej Jaworzyna Śląska dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Radio PIN S. A. - Radio muzo.fm.

Radio PIN S. A. - Radio muzo.fm. DEPARTAMENT REGULACJI BIURA KRRIT Radio PIN S. A. - Radio muzo.fm. Koncesja nr 17/K/212-R Warszawa, dnia 6.5.215 r. Mapy zasięgów stacji nadawczych spółki Radio PIN S. A. określone programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014 WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014 Lp. GMINA j.polski gmina hist +WOS gmina 1 Krynica Morska 78,27 Krynica Morska 65,91 Sopot 2 Sopot 70,80 Sopot 63,38 Parchowo 3 Gdynia 70,25 Gdynia 62,01 Kwidzyn

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Laureaci Grupa GOLD SERWIS

Laureaci Grupa GOLD SERWIS Zwycięzcy Karaiby II Etap Laureaci Grupa GOLD SERWIS KLIENT MIEJSCOWOŚĆ NAGRODA ZAPROSZENIE POBYT W HOTELU 094937 TUCHOLA Wycieczka na Karaiby x2 Podwójne zaproszenie na Galę Hotel **** 124879 LESZNO Wycieczka

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg 1 Rzepin 9,00 5,67 4,59 1,98 0,45 Zielona Góra 2 Krzyż 19,00 Zbąszynek 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Załącznik do uchwały nr 40/10/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.01.2011r. Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Lp. Organów Nazwa organu Liczba szkół

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTA TREŚĆ UCHWAŁY

RZECZYWISTA TREŚĆ UCHWAŁY WERYFIKACJA DANYCH REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH, DOTYCZĄCYCH BRAKU UCHWAŁ O FUNDUSZU SOŁECKIM W 2013 r. PRZEPROWADZONA PRZEZ ZESPÓŁ WWW.FUNDUSZESOLECKIE.PL NA PODSTAWIE BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Nr 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N - 0,345 0,704 60 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 0,704 7,050 70 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 7,050 57,700 120 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 57,700 61,350

Bardziej szczegółowo

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 LP Numer Format Nazwa BZ odpowiedzialn y 04-04-2014 05-04-2014 06-04-2014 1 34104 SM Aleksandrów Kujawski w 15:00-19:00 09:00-15:00 09:00-13:00 2 34260 SM Andrychów

Bardziej szczegółowo

Przyjazdy / Arrivals 00:29 I 00:30 I 04:20 I 04:21 I 04:37 I 05:07 I 05:16 I 05:34 I 05:55 I

Przyjazdy / Arrivals 00:29 I 00:30 I 04:20 I 04:21 I 04:37 I 05:07 I 05:16 I 05:34 I 05:55 I ^ Brzeg 4 XII 04 XII 05 00:9 I 00:30 I 04:0 I 04: I 04:37 I 05:07 I 05: I 05:34 I 05:55 I 00 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 8450 PIRAT 045 8354 UZNAM Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

GSP-1207/2014, GSP-1322/2014, GSP-1418/2014, GSP-1555/2014

GSP-1207/2014, GSP-1322/2014, GSP-1418/2014, GSP-1555/2014 Sp. z o.o. 02-954 Warszawa, ul. Kubickiego 9 lok. 5 tel./fax 847-35-80 Geo-System Sp. z o.o., ul. Kubickiego 9 lok.5, 02-954 Warszawa www.geo-system.com.pl, mail: geo-system@geo-system.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

(87) 644 54 30 (87) 644 54 30 mops@urzad.augustow.pl www.mops-augustow.pbip.pl 16-300 Augustów

(87) 644 54 30 (87) 644 54 30 mops@urzad.augustow.pl www.mops-augustow.pbip.pl 16-300 Augustów OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www ul. Wojska Polskiego 1 1. MOPS Augustów (87) 644 54 30 (87) 644 54 30 mops@urzad.augustow.pl www.mops-augustow.pbip.pl

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 1. Nakłady na w latach 2004 2012 Poziom nakładów na w okresie od 2004r. do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę ponad 73 mln

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e C z ę ś ć V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e Poz. 1. Powiat białobrzeski z siedzibą władz w Białobrzegach Białobrzegi Promna Radzanów Stara Błotnica Stromiec Wyśmierzyce Poz. 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT EDYCJA 2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO "Senior-WIGOR" NA LATA 2015-2020

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT EDYCJA 2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO Senior-WIGOR NA LATA 2015-2020 1. 182 Miasto Ruda Śląska śląskie 71 996,80 71 996,80 220 przyjęta 2. 162 Miasto Kalety śląskie 250 000,00 250 000,00 220 przyjęta 3. 299 Miasto Jaworzno śląskie 256 000,00 256 000,00 220 przyjęta 4. 131

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2009 POZA SIEDZIBAMI BIUR POWIATOWYCH ARiMR

ZEWNĘTRZNE PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2009 POZA SIEDZIBAMI BIUR POWIATOWYCH ARiMR ZEWNĘTRZNE PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2009 POZA SIEDZIBAMI BIUR POWIATOWYCH ARiMR Lp. Miejsce Termin działania punktu Godziny otwarcia punktu WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 Łódzki

Bardziej szczegółowo

LISTA REZERWOWA. Strona 1 z 12. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowogard. 1. POIG/8.3/2013/ZPOM/57

LISTA REZERWOWA. Strona 1 z 12. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowogard. 1. POIG/8.3/2013/ZPOM/57 LISTA REZERWOWA Lista rezerwowa projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Wynik średni w %

Część humanistyczna. Wynik średni w % Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Gmina/Miasto Typ gminy Język

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA. 6. Wykaz dworców kolejowych w podziale na grupy przedstawia Tabela 2

TRYB POSTĘPOWANIA. 6. Wykaz dworców kolejowych w podziale na grupy przedstawia Tabela 2 Załącznik nr 2 do Umowy nr. a) przy zabezpieczaniu i usuwaniu awarii TRYB POSTĘPOWANIA 1. O wystąpieniu awarii Zarządca Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości. ( Zarządca Rejonu ) niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Program Gwarancje dla Młodzieży - Projekt Równi na rynku pracy" (YEI)

Program Gwarancje dla Młodzieży - Projekt Równi na rynku pracy (YEI) Program Gwarancje dla Młodzieży - Projekt Równi na rynku pracy" (YEI) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej ADRES NR TELEFONU 1. Województwo dolnośląskie Dolnośląska WK 1. 1. CEiPM Jelenia Góra 2. 2. MCK

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 ul. Budryka 69 97-400

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r. Załącznik do uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 24.02.2011 r. Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Protokół z dnia.0. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (wiosna 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się dany Bank) Loteria promocyjna Losowanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 14. Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) Rekomendowana kwota dofinansowania (narastająco)

Strona 1 z 14. Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) Rekomendowana kwota dofinansowania (narastająco) Załącznik 7.4.2.2 - Wzór listy rankingowej dla 8 Osi Priorytetowej POIG Lista rankingowa Nazwa i numer dzialania/poddzialania: Działanie 8.3 - einclusion Nr rundy aplikacyjnej: I Nabór 2013 Data rozpoczecia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Wykonawcy. NIP:. REGON:.

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Wykonawcy. NIP:. REGON:. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza oferty (pieczątka Wykonawcy). Miejscowość i data. FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres Wykonawcy. NIP:. REGON:. Nr Rachunku Bankowego: Niniejszym, w imieniu wymienionego

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2016 R.

TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2016 R. TERMINARZ POSIEDZEŃ POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2016 R. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Augustowie z siedzibą w Osiedlowym Domu

Bardziej szczegółowo

listopad 57 49 63 grudzień 60 61 56

listopad 57 49 63 grudzień 60 61 56 Upadłości firm w 2015 r. W 2015 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano upadłości dotyczące 750 firm, wobec 807 w 2014 roku i 888 w 2013 r.. Jest to więc kolejny rok, w którym liczba upadłości

Bardziej szczegółowo

Kościan ul.rynek 25 Sanok ul.podgórze 2 Mielec C.H. Pasaż ul.dworcowa 4/8

Kościan ul.rynek 25 Sanok ul.podgórze 2 Mielec C.H. Pasaż ul.dworcowa 4/8 MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA Top Secret Łuków ul.nowopijarska 9 Łowicz ul.krakowska 7 Łomża C.H. Stokrotka ul.piłsudskiego 14a Tarnobrzeg ul.piłsudskiego 16 Wałcz ul.kilińszczaków 44 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 20. 1. POIG/8.3/2013/PDL/131 Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów Gmina Radziłów 1 586 050,00

Strona 1 z 20. 1. POIG/8.3/2013/PDL/131 Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów Gmina Radziłów 1 586 050,00 Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Wnioski,

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych KRUS i dane maszyn frankujących załącznik nr 2. Jednostki organizacyjne KRUS. Cechy identyfikacyjne datownika * *

Wykaz jednostek organizacyjnych KRUS i dane maszyn frankujących załącznik nr 2. Jednostki organizacyjne KRUS. Cechy identyfikacyjne datownika * * Wykaz jednostek organizacyjnych KRUS i dane maszyn frankujących załącznik nr 2 Jednostki organizacyjne KRUS Dane maszyny frankującej Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej KRUS ( Oddział Regionalny oraz podległe

Bardziej szczegółowo

kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW

kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW Data 28/29.VII 29.VII 29.VII 29.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 31.VII 30/31.VII 31.VII 31.VII 31.VII 31.VII 1.VIII nr i nazwa

Bardziej szczegółowo

gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie warmińskomazurskie

gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie warmińskomazurskie Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej (podstawowej i dodatkowej) z rundy nr 3 dla działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany, Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności MPK Miasto Adres 1 Andrychów 2 Augustów 3 Bełchatów 4 Będzin 5 Biała Podlaska 6 Białogard 7 8 Bielsk

Bardziej szczegółowo

LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN...

LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN... LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN... 3 KUJAWSKO-POMORSKIE... 9 STAROSTWA POWIATOWE... 9 URZĘDY MIAST

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF J. RUDNIK ANNA P. PIASECZNO PAWEŁ C. POZNAŃ ZBIGNIEW Z. ŁÓDŹ KAMILA F. OTMUCHÓW TOMASZ D. ROKITNO MARCIN T. PŁOCK DANIEL K.

KRZYSZTOF J. RUDNIK ANNA P. PIASECZNO PAWEŁ C. POZNAŃ ZBIGNIEW Z. ŁÓDŹ KAMILA F. OTMUCHÓW TOMASZ D. ROKITNO MARCIN T. PŁOCK DANIEL K. ANDRZEJ N. WOLSZTYN CEZARY K. WARSZAWA ANNA N. POZNAŃ BEATA B. BRZEGDOLNY ROBERT M. POKOWICE SEBASTIAN M. KOZY RAFAŁ S. RACIBOROWICE BEATA K. LĘBORK DAWID D. POZNAŃ BEATA L. WARSZAWA MAREK J. GRYFICE JAKUB

Bardziej szczegółowo

Liczba przystępujących do sprawdzianu

Liczba przystępujących do sprawdzianu Wyniki uczniów i szkół podstawowych w gminach w 2014 roku Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu w gminach oraz liczby szkół niskim, średnim i wysokim. Szkoły niskim, to szkoły, których wyniki znajdują

Bardziej szczegółowo

Radio PIN S. A. - Radio muzo.fm.

Radio PIN S. A. - Radio muzo.fm. DEPARTAMENT REGULACJI BIURA KRRIT Radio PIN S. A. - Radio muzo.fm. Koncesja nr 17/K/212-R Warszawa, dnia 13.1.215 r. Mapy zasięgów stacji nadawczych spółki Radio PIN S. A. określone programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINAŁ - VENA SPORT FESTIVAL ŁÓDŹ, 14 CZERWCA 2011 SZKOŁY PODSTAWOWE

SPRAWOZDANIE FINAŁ - VENA SPORT FESTIVAL ŁÓDŹ, 14 CZERWCA 2011 SZKOŁY PODSTAWOWE SPRAWOZDANIE - VENA SPORT FESTIVAL ŁÓDŹ, 14 CZERWCA 2011 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 x 100 m dziewcząt 1 459 ZS nr 2 Police Zachodniopomorskie 56.98 F 2 495 SP nr 79 Łódź Łódzkie 57.68 F 3 474 SP nr 3 Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją MPK Miasto Adres 4661 Andrychów ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 3761 Augustów ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. LUBELSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

EMUiA. Realizacja zadania Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów

EMUiA. Realizacja zadania Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów Realizacja zadania Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów EMUiA Kraków, 25 sierpnia 2015 r. Danuta Paluch Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Lp. nazwa systemu

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy PKS Gliwice Sp. z o.o. Komunikacja międzymiastowa

Rozkład jazdy PKS Gliwice Sp. z o.o. Komunikacja międzymiastowa PKS Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Toszecka 11 Obowiązuje od 3.10.2005 informacja 231-44-02 Rozkład jazdy PKS Gliwice Sp. z o.o. Komunikacja międzymiastowa LINIA PRZEZ Godz. odjazdu ST BIELSKO BIAŁA CIESZYN

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona Protokół z dnia 08.07.0 z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Jesień 0)" Losowanie Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród stopnia L.p. Rachunek - Konto Jednostka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 20

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 20 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 29 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźników

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 WYKAZ LOKALIZACJI DOSTAW Część 1- Drukarka Typ 1 1 SA BIAŁYSTOK 10 ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok 2 SA RZESZÓW 3 al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów 3 SO BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu PilotaŜowe projekty śabia Wola i Osieck Cele projektu zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona Protokół z dnia 07.0.0 z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Lato 0)" Losowanie Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród stopnia L.p. Rachunek - Konto Jednostka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2014 godz. 13:06:05 Numer KRS: 0000119295

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2014 godz. 13:06:05 Numer KRS: 0000119295 Strona 1 z 36 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2014 godz. 13:06:05 Numer KRS: 0000119295 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2 9 34 3-24 22 21 9 12 10 1 1 6 25 A-B

2 9 34 3-24 22 21 9 12 10 1 1 6 25 A-B Sklep Bielawa I ul.os. Włókniarzy 2 Bielawa II ul.hempla 9 Bielawa III ul.wolności 34 Bogatynia I ul.ii Armii WP 5A Bogatynia II ul.parkowa 3 Boguszów - Gorce ul.traugutta 2A Bolesławiec I ul.asnyka 24

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011 w piłce siatkowej - dziewcząt I. Miejsce zawodów : PG 13 ul. 25 czerwca 79 II. Data komunikatu 12.06.2011 Lp. Zespół I 1. (1) Gimnazjum

Bardziej szczegółowo