* Ustata się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tetekonlllnikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "* 1. 1. Ustata się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tetekonlllnikacyjnych"

Transkrypt

1 łączność. Projekt z dnia 31 lipca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA A]MJNISTRACJI I CYFRYZACJI1 z dnia 2013 r. W sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych. w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne Prawo Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt I ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. telekomunikac\jne (Dz. U. Nr 171. poz z późn. zm. zarządza sic. co nastepuje: * Ustata się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tetekonlllnikacyjnych w zakresie: t) formatów numerów oraz schematów ich wybierania; 2) wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru: 3) wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej. 2. Plan. o którym mowa w ust. 1. stanowi załącznik do rozporządzenia. * 2. Rozporządzenie wchodzi w życic po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia I Minister Administracji i Cfryzacji kieruje działem administracji rządowej na podstawie I ust. 2 pkt 3 wzporządzema Prezesa Rady Ntinisuó i dnia IX listopada 2011 r. w sprawie szczegutowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfr\zacji tot U. Ni 248. poz. 1479Ł 2) Zmian) wymienionej ustaw\ zostały ogłoszone w Dz. U. z 2(K)l r. Nr 273. poz z 2005 r. Nr 163. poz i Nr 267. poz z 2006 r. Nr 12. pot 66. Nr 101. poz. 708 i 711. Nr 170. poz Nr 220. poz Nr 235. poz i Nr 249. poz z 2007r Nr 23. poz Nr 50. poz. 331 i Nr 82. poz z 2008 r.nr 17. poz. iot i Nr 227. poz rnr 11. poz. 59. Nr 18. poz. i Nr 85. poz r. Nr 8]. poz 0. Nr 86. poz Nr 106. poz Nr 182. poz Nr 2)9. poz Nr 229. poz i Nr 238. poz z 2011 r. Nr 102. poz. 586 i 587. Nr 131. poz Nr 153. poz Nr 171. poz Nr 233. poz i Nr 234. poz oraz z 2012 r. poz poz poz poz oraz poz Niniejsze rozporzadzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia I czerwca 2011 r. wsprawie planu numeracji krajowej dla puhliczn\ch sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 131. poz. 765 oraz L. poz. 1267). które na podstawie art. 25 ust. I ustawy z dnia t6 listopada 2(11 2r. o zmianie usmwy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych nn\ch ustaw (OzU. z 2012 r. poz ) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. A.;tanetm.Ęrawnego iv1tts1cjfl Admirifjracji i Cyfryzacji Ytarz a H akgorniak ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM I REDAKCYJNYM

2 maksymalnie Załącznik do rozpoiządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zdnia 2013 r (poz PLAN NUMERACJI KRAJOWEJ DLA PUBLICZNYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH* 1. Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje oraz sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji stosowanych dla publicznych sieciach telekomunikacyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Określenia charakteryzujące numerację: 1) prefiks międzynarodowy są to cyfry 00, wybierane przed numerem międzynarodowym, o którym mowa w pkt 6: 2) wskaźnik strefy numeracyjnej, zwany dalej WSN, jest to kombinacja dwóch cyfr AB przyporządkowana strefic numeracyjnej, wyróżniająca daną strefę w sieci stacjonarnej; 3) strefa numeracyjna. zwana dalej SN. jest to część obszaru kraju będąca częścią stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej. w której świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, zwana stacjonarną, charakteryzująca się tym, że: a) każdemu obszarowi SN przyporządkowany jest jeden WSN, ident)łikujący daną SN; w przypadkach uzasadnionych potrzebami wynikającymi z wprowadzenia wybierania numeru krajowego. o którym mowa w pkt 7. dopuszcza się stosowanie jednego WSN dla kilku SN i rozróżnianie tych SN za pomocą pierwszych trzech cyfr numeru krajowego oznaczonych symbolicznie ABS, b) na obszarach powiatów podzielonych granicami SN dopuszcza się przyznawanie zakresu numeracji itrnej SN występującej w tym powiecie. ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu granic województw; 4) wyróżnik sieci, zwany dalej WST. jest to kombinacja dwóch cyfr AB wyróżniająca sieć lub usługę: 5) numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej NDS, jest to kombinacja cyfr umożliwiająca wybór dostawcy usług: 6) numer międzynarodowy. zwany dalej MNA, jest to numer identyfikujący baj [CC wskaźnik (kod) kraju] i zakończenie sieci w tym kraju 15 cyfr:

3 jedna. w 7) numer krajowy. zwany dalej KNA. jest to kombinacja cyfr identyfikująca zakończenie sieci, zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci. zwane dalej SPQMCDU 8) numery skrócone są to: a) numery abonenckich usług specjalnych. zwanc dalej numerami AUS. wzeziaczone dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu różnych informacji. prz\jmowaniu zleceń oraz prz\jmowaniu wywofan kierowanych na numery alarmowe. h) zharmonizowane europejskić numery skrócone (Harmonised Furopean Short Codes). z zakresu I1X, gdzie X dwie, trzy lub cztery cyfy tym wspólny numer alarmow\ I 12. zwane dalej numerami HESC. dostępne u państwach Unii Europejkiei. przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieci łączności elektronicznej polegających na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub prz)jmowanin zgłoszeń. 2. Wykorzystanie cyfr AB w nunwracji krajowej określa tablica I. a wykaz gmin w strefach numeracyjnyeh (SN) okreśta tablica 2. * 3. Dla MNA ustala się: 1) format MNA: a) MNA = CC + KNA. gdzie: CC wskaźnik (kod) kraju (Country Code); dla Rzeczypospolitej Polskiej CC = 48. h) KINA = CC + pozostała część numeru zakończenia sieci; 2) schemat wybierania MNA: a) z sieci stacjonarnej: OO + MNA. gdzie: sygnał zgłoszenia. NDS + OO + MNA. b) z ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej. w której świadczone są publicznie dostepne usługi telefoniczne, zwanej dalej siecią ruchomą : OO + NINA. i MNA.

4 cyfra cyfry numer numer NDS MNA. xy przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elcktronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. * 4. Dla KNA ustala się: 1) format KNA: KNA = WSN + pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci właściwego dla danej SN, KNA = WST + pozostałe cyfry numcru zakończenia sieci. gdzie: WSN = AB i WST = AB. a cyfra A przyjmuje wartości od 1 do 9: 2) schemat wybierania KNA: a) z sieci stacjonarnej: KNA. NDS + KNA. h) z sieci ruchomej: KNA. NDS + KNA, w przypadku wydania przcz Prczesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dccyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 5. Dla numeracji dostępu do radiowych sieci przywoławczych. zwanych dalej SP. ustala się: 1) format numeru dostępu: a) NDSP = 64 + S + 000(6 cyfr). gdzie: NDSP S 000 dostępu do SP, wyróżniająca SP. określającc dostęp do stanowisk operatorskich. h) NASP = 64+ SPQMCDU (9 cyfr), gdzie: NASP abonenta SP: 2) schemat wybierania numeru dostępu: a) dla sieci stacjonarnej: NDSP. NASP, b) dla sieci ruchomej: NDSP, NASP.

5 numer numer cyfry pogotowie ratownictwo straż Państwowa * 6. Dla numeracji dostępu dostawcy usług świadczącego usługi przez numer dostępu lub w drodze preselekcji ustala się format NDS: NDS = AB + KL gdzie: AB = 10. KI kod identyfikacji dostawcy usług (dwie lub trzy cyfry). * 7. Dla numeracji dostępu do sieci teleinformatycznych ustala się: 1) format numeru dostępu: NDSI = WST + MCDU (6 cyfr). gdzie: WST = 20. NDSI MCDU dostępu do sieci teleinformatycznych, określające dostawcę usług teleinformatycznych i rodzaj usługi; 2) schemat wybierania numeru dostępu: NDSI. * 8. Dla numeracji dostępu do usług sieci inteligentnych ustala się: ł) format numeru dostępu: NDIN = WST + SPQMCDU (9 cyfr), gdzie: NDIN dostępu do sieci inteligentnej, WST = 70 i 80: 2) schemat wybierania numeru dostępu: a) dla sieci stacjonarnej: NDIN. b) dla sieci ruchomej: NDIN. * 9. Dla numerów skróconych ustala się: 1) format numeru AUS: a) alarmowy AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, gdzie: 984 rzeczne. 985 morskie i górskie, 986 miejska. 997 Połicja. 998 Straż Pożarna,

6 wspólny pogotowie pogotowie pogotowie pogotowie pogotowie Komendant Centrum Wojewódzkie dla dla dla dysponent system Agencja 999 ratunkowe zespołów ratownictwa medycznego. b) alarmowy interwencyjny AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb interwencyjnych powołanych do niesienia pomocy w przypadkach awarii komunalnej infrastruktury technicznej, gdzie: elektrowni. gazowni. cieplowni. wodociągów. c) alarmowy interwencyjny AUS = 9XY (3 cyfry): Główny Policji Antyterrorystyczne Child Alert. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, d) alarmowy informacyjnokoordynacyjny MiS = 9XY (3 cyfry) dla administracji rządowej: 987 e) strefowy AUS: AUS = 19XYZ (5 cyfr). D Centrum Zarządzania Kryzysowego. międzynarodowy (MAUS) połączeń przychodzących: MAUS = CC + WSN + AUS. gdzie AUS = ł9xyz (5 cyfr); 2) schemat wybierania numeru AUS: a) z sieci stacjonarnej: AUS. WSN + AUS, gdzie AUS 9XY. a WSN WSN właściwego dla zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie. h) z sieci ruchomej: AUS. WSN + AUS. gdzie AUS 9XY: 3) format numeru HESC: a) ł 12 numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. b) I 18CDU c) 1 I6CDU usług informacji o numerach. usług o szczególnym znaczeniu społecznym. d) pozostałe numery z zakresu ł 1X. gdzie X 2, 6, 8. przeznaczone są dla numeracji skróconej,

7 e) CC + HESC. gdzie HESC 112 dla międzynarodowych połączeń przychodzących: 4) schemat wybierania numeru HESC: a) Z sieci stacjonarnej: CDU. 116CDU. lx. b) z sieci ruchomej: H2. I1SCDU. 1 I6CDU. lx.

8 WYKORZYSTANIE CYFR AR W NUMERACJI KRAJOWEJ TABLICA Ł LP. AB WYKORZYSTANIE WSNJWST I I 10 SKŁADNIK NDS 2 11 HESC 3 12 KRAKÓW (KR) WSN 4 13 KROSNO (KS) WSN 5 14 TARNÓW (TA) WSN 6 15 TARNOBRZEG (TO) WSN 7 16 PRZEMYŚL (PR) WSN 8 17 RZESZÓW (RZ) WSN 9 18 NOWY SĄCZ (NS) WSN IQ 19 AUS I I 20 SIECI TELEINFOR. WST R WARSZAWA (WA) WSN CIECHANÓW (CI) WSN PŁOCK (PL) WSN SIEDLCE (SE) %YSN

9 17 26 MON WST IX 27 R R OSTROŁĘKA 05 %ysn R RT KATO\yICE KA %YSN BIELSKOBIAŁA (BW WSN CZĘSTOCHO\\A CZ WSN RT RT RT RT USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ lp WST R KIELCE (Kij WSN ŁÓDŹ ŁD WSN SIERADZ (51) WSN 35 44: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Pr WSN R

10 37 46 SKIERNWWICE (5K) WSN 3% 4T MSW WST RADOM (RA) WSN RT II 50 SIECI RUCHOME WST SIECI RUCHOME WST BYDGOSZCZ (BY) WSN SIECI RUCHOME WST WŁOCŁAWEK (WŁ) WSN ELBLĄG (EL) WSN TORUŃ (TO) WSN 4% 57 SIECI RUCHOME WST GDAŃSK (GD) WSN SŁUPSK (5Ł) WSN Sł 60 SIECI RUCHOME WST POZNAŃ (PO) WSN KALISZ (1KW) WSN KONIN (KN) WSN SIECI PRZYWOŁAWCZE WST

11 56 65 LESZNO (LE) WSN SIECI RUCHOME WSI PIŁA (P1) WSN ZIELONA GÓRA (ZG) WSN SIECI RUCHOME WST 6 I 70 USŁUGI SIECI IN WSI WROCŁAW (WR) WSN SIECI RUCHOME WSI SIECI RUCHOME WSI WAŁBRZYCH (WB) WSN JELENIA GÓRA (JG) WSN LEGNICA (LG) WSN OPOLE (OP) WSN SIECI RUCHOME WST SIECI RUCHOME WST 7! 80 USŁUGI SIECI IN WSI LUBLIN (LU) WSN CHEŁM (CH) WSN BIAŁA PODLASKA (BP) WSN ZAMOSĆ (ZA) WSN

12 76 85 BIAŁYSTOK (BK) WSN ŁOMŻA (LO) WSN SUWAŁKI (SU) WSN SIECI RUCHOME WST OLSZiYN (OL) WSN R SZCZECIN (SZ) WSN R R KOSZALIN (KO) WSN GORZÓW WIELKOPOLSKI (GO) WSN R R AUS alarmowe AUS alarmowe Objaśnienia: Oznacza wyróżnik na potrzeby sieci telekomunikac\jnych MON. 2) ABS = 444 rezerwa techniczna RT. 3) Oznacza wyróżnik na potrzeby sieci telekomunikac3jnych MSW. Skrót R oznacza rezerwę, Skrót RT oznacza rezerwę techniczną.

13 WYKAZ GMIN W STREFACH NUMERACYJNYCH (SN) TABLICA 2 WSN: Strefa numeracyjna Nazwa gminy AB (SN) 83 BIAŁA PODLASKA gminy miejskie: Biała Podlaska. Miedz) rzec Podlaski. Radzyń Podlaski. Terespol Łosice. Parczew Biała Podlaska. Czemierniki. Dębowa Kłoda. Drelów. Hanna. Huszlew. Jabłoń. Janów Podlaski. Kakolewnica. Kodeń. Komarówka Podlaska. Konstanynów. Leśna Podlaska. Łomazy. Miedzyrzec Podlaski. Milanów. Olszanka. Piszczac. Platerów. Podedwórze. Radzyń Podlaski. Rokitno. Rossosz. Sarnaki. Siemień. Sławatycze. Sosnówka. Stara Kornica. Terespol. Tuczna. UlanMajorat. Wisznice. \Vohyń. Zalesie 85 BIAŁYSTOK gminy miejskie: Białystok. Bielsk Podlaski. Brańsk. Hajnówka. Siemiatycze Choroszcz. Czarna Białostocka. Dąbrowa Białostocka. Drohiczyn. Goniądz. KleszczcIe. Kn)szyn. Krynki. Łapy. Michałowo. Mońki. Sokólka. Suchowola. Supraśl. Suraż. Tykocin. Wasilków. Zabłudów Białowieża. Bielsk Podlaski. Boćki. Brańsk. Czeremcha. Cz\że. Dohrzyniewo Duże. Duhicze Cerkiewne. Dziadkowice. Grodzisk. Gródek. Hajnówka. Janów. Jasionówka. Jaświły. Juchnowiec Kościelny. Korycin. Krypno. Kuźnica. Mielnik. Milejczyce. Narew. Narewka. Nowy Dwór. NurzecStacja. Orla. Perlejewo. Poświetne. Rudka. Sidra. Siemiatycze. Szudziałowo. Trzcianne. Turośń Kościelna. Wyszki. Zawady 33 BIELSKOBIAŁA gminy miejskie: BielskoBiała. Cieszyn. Oświęcim. Sucha Beskidzka. Szczyrk. Ustroń. Wisła. Żywiec Andrychów. Chełmek. Kalwaria Zebrzydowska. Kety. Maków Podhalański. Skoczów. Strumień. Wadowice. Wilamowice. Zator Brenna. Brzeźnica. Buczkowice. Budzów. Chybie. Czernichów. Dehowiec. Gilowice. Goleszów. Hażlach. Istebna. Jasienica. Jaworze. Jeleśnia. Koszarawa. Kozy. Lanckorona. Lipowa. Lekawica. Łod)gowice. Milówka. Mucharz. Osiek. Oświęcim. Polanka Wielka. Porąbka. Przeciszów, RadziechowyWieprz. Rajcza. Spytkowice.

14 Stryszawa. Stryszów. Siemień. Świnna. Tomice. Ujsoł). Wegierska Górka. Wieprz. Wilkowice. Zawoja. Zembrzce 52 BYDGOSZCZ gminy miejskie: B\ dgoszcz. Chojnice. Inowrocław Barcin. Brusy. Czersk. Gniewkowo. Janikowo. Janowiec Wielkopolski. Kamień Krajeński. Kcynia. Koronowo. Kruszwica. Labiszyn. Mogilno. Mrocza. Nakło nad Notecią. Nowe. Pakość. Sępólno Krajeńskie. Solec Kujawski. Strzelno. Szuhin. Świecie. Tuchola. Wiechork. Znin Białe Błota. Bukowiec. Cekcyn. Chojnice. Dąbrowa. Dąbrowa Biskupia. Dąbrowa Chełmińska. Dobrcz. Dragacz. Drzycim. Gąsawa. Gostycyn. Jnowrocław. Jeziora Wielkie. Jeżewo. Kęsowo. Lniano. Luhiewo. Nowa Wieś Wielka. Osie. Osielsko. Pruszcz. Rogowo. Rojewo. Sadki. Sicienko. Sośno. Śliwice. Świekatowo. Warlubie. Złotniki Kujawskie 82 CHEŁM gminy miejskie: Chełm. Krasnystaw. Rejowiec Fabryczny. \yłodawa Białopole. Chełm. Cyców. Dorohusk. DtLbienka. Hańsk. Kamień. Krasnystaw. Kraśniczyn. Leśniowice. Lopiennik Góra). Rejowiec. Rejowiec Fabryczny. Ruda Huta. Sawin. Siedliszcze. Siennica Różana. Sosnowica. Stary Brus. Urszulin. Wierzbica. Włodawa. Wojsławice. Wola Uhruska. Wyryki. Żmudź 23 CIECHANÓW gminy miejskie: Ciechanów. Działdowo. Mława. Płońsk. Raciąż Bieżuń. Glinojeck. Lidzbark. Nasielsk. Pułtusk. Zuromin Bahoszewo. Ciechanów. Czernice Borowe. Działdowo. Dzierzążnia. Dzierzgowo. GołyminOśrodek. Grudusk. Gz). IłonOsada. Joniec. Krasne. KuczborkOsada. Lipowiec Kościelny. Lubowidz. Ltttocin. Naruszewo. Nowe Miasto. Ojrzeń. Opinogóra Górna. Płońsk. Płośnica. Pokrzywnica. Raciąż. Radzanów. Regimin. Rybno. Siemiątkowo. Sochocin. Sońsk. Strzegowo. Stupsk. Szreńsk. Szydłowo. Swiercze. Wieczfnia Kościelna. Winnica. Wiśniewo. Załuski 34 CZĘSTOCHOWA gminy miejskie: Częstochowa. Kałety. Lubliniec. Myszków Blachownia. Dobrodzień. Gorzów Śląski. Kłohuck. Koniecpol. Koziegłowy.

15 Krzepice. Olesnu. Pajeczno. Praszka. Szczekociny. \yoźniki. Żarki Boronów. Ciasna. Dąbrowa Zielona. Gidie. Herby. Irzadze. Janów. Kamienica Polska. Kłomnice. Kochanowice. Konopiska. Koszecin. Kroczyce. Kruszyna. Lelów. Lipie. Miedźno. Moskorzew. Mstów. Mykanów. Niegowa. Nowa Brzeźnica. Olsztyn. Opatów. Panki. Pawonków. Poczesna. Popów. Poraj. Przyrów. Przystajń. Radków. Radlów. Redziny. Rudniki. Secemin. Starcza. Strzelce Wielkie. Włodowice. Wreczyca Wielka. ŻyLno 55 ELBLĄG gminy miejskie: Braniewo. Elbląg. Kr3nica Morska. Kwidz3 n. Malbork Dzierzgoń. Frombork. Kisielice. Młynary. Nowy Dwór Gdański. Now3 Staw. Orneta. Pasłęk. Pieniężno. Prahuty. Susz. Sztum. Tolkmicko gnilny wiejskie: Braniewo. Elbląg. Gardeja. Godkowo. Gronowo Elbląskie. Kwidzyn. Lelkowo. Lichnowy. Malbork. Markusy. Mikołajki Pomorskie. Milejewo. Mitoradz. Ostaszewo. Płoskinia. Rychliki. R\jewo. Sadlinki. Stare Pole. Stary Dzierzgoń. Stary Targ. Stegna. Szt uto wo, Wilczęta 58 GDAŃSK gminy miejskie: Czarna Woda. Gdańsk. Gdynia. Hel. Jastarnia. Kościerz\ na. Pruszcz Gdański. Puck. Reda. Rumia. Skórcz. Sopot. Starogard Gdański. Tczew. \Vejherotu. Władyslawowo Gniew, Kartuzy. Pełplin. Skarszewy. Zukowo Bobowo. Cedr3 Wielkie. Chmielno. Choczewo. Dziemiany. Gniewino. Kaliska. Karsin. Kolbudy. Kosakowo. Kościerzyna. Krokowa. Linia. Liniewo. Lipusz. Luhichowo. Luzino. Łeczyce. Morzeszczyn. Nowa Karczma. Osieczna. Osiek. Pruszcz Gdański. Przodkowo. Przywidz. Pszczótki. Puck. Sierakuwice. Skórcz. Smetowo Graniczne. Soinoninu. Stara Kiszewa. Starogard Gdański. Steżyca. Suhkowy. Suchy Dąb. Sulęczyno. Szemud. Tczew. Trąbki Wielkie. Wejherowu. Zblewo 95 GORZÓW gminy miejskie: WIELKOPOLSKI Gorzów Wielkupolski. Kostrzyn nad Odrą gnilny miejskowiejskie: Barlinek. Choszczno. Dębno. Dobiegniew. Drawno. Drezdenko. Lubniewice. Miedzychód. Miedzyrzecz. Myśtihórz. Ośno Luhuskie. Petczyce. Ręcz. Riepin. Skwierz\na. Słuhice. Strzelce Krajeńskie. Sulęcin. Trzciel. Witnica

16 Bierzwnik. Bledzew. Bogdaniec. Boleszkowice. Deszczno. Górzyca. Klodawa. Krzeszce. Krzecin. Lubiszyn. Nowogródek Pomorski. Puytoczna. Pszczew. Santok. Słońsk. Staie Korowo. Zwierzyn 75 JELENIA GÓRA gminy miejskie: Bolesławiec. Jelenia Góra. Kamienna Góra. Karpacz. Kowary. Lubań. Piechowice. Szkiarska Poręba. ŚwieradówZdrój. \Vojcieszów. Zawidów. Zgorzelec Bogat)nia. Bolków. Gryfów Śląski. Leśna. Luhawka. Luhomierz. Lwówek Śląski. Mirsk. Nowogrodziec. Olszyna. Pieńsk. Świerzawa. Wegliniec. \Vleń Bolesławiec. Gromadka. Janowice Wielkie. Jeżów Sudecki. Kamienna Góra. Lubań. Marciszów. Myslakowice. Osiecznica. Platerówka. Podgórzn. Siekierczyn. Stara Kamienica. Sulików. Warta Bolesławiecka. Zgorzelec 62 KALISZ gminy miejskie: Kalisz. Ostrów Wielkopolski. Sulmierzyce Grabów nad Prosną. Jarocin. Kepno. Koźmin Wielkopolski. Krotoszyn. Miedzybórz. Mikstat. Nowe Skalmierzyce. Odolanów. Ostrzeszów. Pleszew. Raszków.Stawiszyn. Syców. Wieruszów. Zduny. Żerków Baranów. Blizanów. Bolesławiec. Bralin. Brzeziny. CekówKolonia. Chocz. Czajków. Czastary. Czermin. Dohrzyca. Doruchów. Dziadowa Kłoda. Galewice. Gizałki. Godziesze Wielkie. Goluchów. Jaraczewo. Kobyla Góra. Kotlin. Koźminek. Kraszewice. Lisków. Lęka Opatowska. Lubnice. Mycielin. Opatówek. Ostrów Wielkopolski. Perzów. Przygodzice. Rozdrażew. Rychtal. Sieroszewice. Sokolniki. Sośnie. Szczytniki. Trzcinica. Zelazków 32 KATOWICE gminy miejskie: Bedzin. Bieruń. Buknwno. Bytom. Chorzów. Czeladź. Dąbrowa Górnicza. Gliwice. Imielin. JastrzębieZdrój. Jaworzno. Katowice. Knurów. Ledziny. Łaziska Górne. Miasteczko Śląskie. Mikołów. Myskwice. Orzesze. Piekar) Śląskie. Poręba. Pszów. P\skowice. Racihórz. Radlin. Radzionków. Ruda Śląska. Rybnik. Rydułtow. Siemianowice Śląskie. Sławków. Sosnowiec. Świetochtowice. Tarnowskie Góry. Tychy. Wodzisław Śląski. Wojkowice. Zabrze. Zawiercie. Zory Brzeszcze. Chrzanów. CzechowiceDziedzice. CzerwionkaLeszczyny. Krzanowice. Kuźnia Raciborska. Lihiąż. Łazy. Ogrodzieniec. Olkusz. Pilica. Pszczyna. Siewierz. Sośnicowice. Toszek. Trzebinia. Wolbrom

17 Bahice. Bestwina. Bobrowniki. Bojszowy. Bolesław. Chełm Śląski. Gaszowice. Gierałtowice. GoczałkowiceZdrój. Godów. Gorzyce. Jejkowice. Klucze. Kobiór. Kornowac. Krupski Młyn. Krzyżanowice. Lubomia. Łyski. Markiowice. Miedźna. Mierzecice. Mszana. Nędza. Ornontowice. Ożarowice. Pawłowice. Pietrowice Wielkie. Puchowiec. Psary. Rudnik. Rudziniec. Suszce. Świerkianiec. Świerklany. Tworóg. Wielowieś. Wyry. Zbrosławice. Zebrzydowice. Żarnowiec 41 KIELCE gminy miejskie: Kielce. Ostrowiec Świętokrzyski. SkarżyskoKamienna. Starachowice Bodzentyn. BuskoZdrój. Chęciny. Chmielnik. Daleszyce. Działoszyce. Jędrzejów, Kazimierza Wielka. Końskie. Kunów, Mak goszcz. Miechów, Pińczów. Sędziszów, Skalbmierz. Stąporków. Suchedniów. Wąchock. Włoszczowa Bałtów. Bejsce. Bielmy. Bliżyn. Bodzechów. Brody. Charsznica. Czarnocin. Gnojno. Górno. Imielno. Kije. Koszyce. Kozłów. Krasocin. Książ Wielki. Lagów. Łączna. Łopuszno. Masłów. Michałów. Miedziana Góra. Mirzec. Mniów. Morawica. Nagłowice. Nowa Słupia. Nowy Korczyn. Oksa. Oleśnica. Opatowiec. Pacanów. Pałecznica. Pawłów. Piekoszów. Pierzchnica. Racławice. Radoszyce. Raków. Ruda Maleniecka. SitkówkaNowiny. Skarżysko Kościelne. Słaboszów. Słupia (Jedrzejowska). Słupia (Konecka). Smyków. Sobków. SolceZdrój. Stopnica. Strawczn. Szydlów. Tuczepy. Waśniów. Wiślica. Wodzisław. Zagnańsk. Złota 63 KONIN gminy miejskie: Koło. Konin. Słupca. Turek Dąhie. Dobra. Golina. Kleczew. Kłodawa. Przedecz. Pyzdry. Rychwał. Sompolno. Ślesin. Tuliszków. Uniejów. Zagórów gnilny wiejskie: Bahiak. Brudzew. Chodów. Grabów. Grodziec. Grzegorzew. Kaweczyn. Kazimierz Biskupi. Koło. Kościelec. Kramsk. Krzy mów. Lądek. Malanów. Olszówka. Orchowo. Osiek Mały. Ostrowite. Powidz. Przykona. Rigów. Skulsk. Słupca. Stare Miasto. Strzałkowo. Świnice Warckie. Turek. Wierzhinek. Wilczyn. Władslawów 94 KOSZALIN gminy miejskie: Białogard. Darłowo. Kołobrzeg. Koszalin. Szczecinek. Świdwin Barwice. Biały Bór. Boholice. Borne Sulinowo. Czaplinek. Drawsko Pomorskie. Gościno. Kalisz Pomorski. Karlino. Polanów. PołczynZdrój. Sianów. Tychowo.

18 Złocieniec Będzino. Białogard. Biesiekierz. Brzeżno. Darłowo. Dygowo. Grzmiąca. Kołobrzeg. Malechowo. Manowo. Mielno. Ostrowice Rąhino R\ niań Siemyśl. Sławohorze. Szczecinek. Świdwin. Świeszyno. Ustronie Morskie. Wierzchowe 12 KRAKÓW gminy miejskie: Kraków (delegatun: KrakówKrowodrza. KrakówNowa Huta. KrakówPodgórze. KrakówŚródmieście) Alwernia. Dohczyce. Krzeszowice. Myślenice. Niepołomice. Nowe Brzesko. Proszowice. Skała. Skawina. Słomniki. Sułkowice. Świątniki Górne. Wieliczka Biskupice. Czernichów, Drwinia. Gdów. Golcza. JgołomiaWawTzeńczyce. Iwanowice JerzmanowicePrzeginia. Kłaj. KocmyrzówLuborzyca. Koniusza. Liszki. Michałowice. Mogilany. Pcim. Raciechowice Radziemice. Siepraw, Suk szowa. Tokarnia. Trzyciąż. Wielka Wieś. Wiśniowa. Zabierzów. Zielonki 13 KROSNO gminy miejskie: Jasło. Krosno. Sanok Biecz Brzozów, Dukla. IwoniczZdrój. Jedlicze. Kołaczyce. Lesko. R3 manów. Ustrzyki Dolne. Zagórz Baligród. Besko. Brzyska. Bukowsko. Chorkówka. Cisna. Czarna. Dehowiec. Domaradz. Dydnia. Haczów. Jasienica Rosielna. Jasło. Jaśliska. Komańcza. Korczyna. Ksempna. Krościenko Wyżne. Lipinki. Lutowiska. Miejsce Piastowe. Nowy Zmigród. Nozdrzec. Olszanica. Osiek Jasielski. Sanok. Skolysz\n Solina. Tarnowiec. Trawa Wołoska. Wojaszówka. Zarszyn 76 LEGNICA gminy miejskie: Chojnów. Głogów. Jawor. Legnica. Lubin. Złotor\ja Chocianów. Polkowice. Prochowice. Przemków. Ścinawa Chojnów. Gaworz3ce. Glogów. Grębocice. Jerzmanowa Kotla. Krotoszyce. Kunice. Legnickie Pole. Lubin. Męcinka. Milkowice. Mściwojów. Paszowice. Pęclaw. Pielgrzymka. Radwanice. Rudna. Ruja. Udanin. Wądroże Wielkie. Zagrodno. Złotor3ja. Żukowice

19 65 LESZNO gminy miejskie: Kościan. Lesznu Bojanowo. Borek Wielkopolski. Gostyń. Góra. Jutrosin. Kobylin. Krohia. Krzywiń. Miejska Górka. Osieczna. Pogorzela. Poniec. Rawicz. Rydzyna. Szlichtyngowa. Smigiel. Wasosz. Wschowa Jemielno. Kościan. Krzemieniewo. Lipno. Niechlów. Pakosiaw. Pepowo. Piaski. Przemet. Swieciechowa. Wijewo. Włoszakowice 81 LUBLIN gminy miejskie: Deblin. Kraśnik. Lubartów. Lublin. Puławy. Swidnik Bełżyce. Bychawa. Kazimierz Dolny. Kock. Łęczna. Naleczów. Opole Lubelskie. Ostrów Lubelski. Piaski. Poniatowa. Ryki Abramów. Baranów. Borki. Borzechów. Chodel. Dzierzkowice. Fajsiawice. Firlej. Garbów. Głusk. Jabłonna. Janowiec. Jastków. Jeziorzany. Józefów nad Wisłą. Kamionka. Karczmiska. Konopnica. Końskowola. Kraśnik. Krzczonów. Kurów. Lubartów. Ludwin. Łaziska. Markuszów. Mełgiew. Michów. Milejów. Niedrzwica Duża. Niedźwiada. Niemce. Nowodwór. Ostrówek. Puchaczów. Puławy. Ryhczewice. Serniki. SpiczN n. Steżyca. Strzyżewice. Trawniki. Uleż. Urzędów. Uścimów. Wąwolnica. Wilkołaz. Wilków. Wojciechów. Wólka. Zakrzówek. Żyrzn 86 ŁOMŻA gminy miejskie: Grajewo. Kolno. Łomża. \y sokie Mazowieckie. Zambrów Ciechanuwiec. Czyżew. Jedwabne. Nowogród. Rajgród. Stawiski. Szczuczyn. Szep ieto wo Andrzejewo. Boguty Pianki. Grabowo. Grajewo. Klukowo. Koby linborzymy. Kolno. Kołaki Kościelne. Kulesze Kościelne. Łomża. Mały Płock. Miastkowo. Nowe Piekuty. Nur. Piątnica. Przytuły. Radziłów. Rutki. Sokoły. Szulborze Wielkie. Szumowo. Śniadowo. Turośi. Wąsosz. Wizna. Wysokie Mazowieckie. Zambrów. Zareby Kościelne. Zbójna 42 LÓDŻ gminy miejskie: Głowno. Konstantynów Łódzki. Łódź (delegatury: ŁódźBałuty. ŁódźGórna. Łódź Polesie. ŁódźŚródmieście. ŁódźWidzew). Ozorków. Pahianice. Zgierz

20 Aleksandrów Łódzki. Rzgów. Stryków. Tuszyn Andrespol. Brójce. Głowno. Ksaatrów. Nowosolna. Ozorków. Pabianice. Parzeczew. Zgierz 18 NOWY SĄCZ gminy miejskie: Gorlice. Gryhów. Jordanów. Limanowa. Mszana Dolna. Nowy Sącz. Nowy Targ. Zakopane Bobowa. KrynicaZdrój. Muszyna. PiwnicznaZdrój. RahkaZdrój. Stary Sącz. Szczaw nica Biały Dunajec. Bukowina Tatrzańska. BystraSidzina. Chełmiec. Czarny Dunajec. Czorsztyn. Dobra. Gorlice. Gródek nad Dunajcem. Gryhów. Jahlonkw Jodłownik. Jordanów. Kamienica. Kamionka Wielka. Korzenna. Kościelisko. Krościenko nad Dunajcem. Laskowa. Limanowa. Lipnica Wielka. Lubień. Labowa. Łapsze Niżne. Lącko. Lososina Dolna. Łukowica. Lużna. Moszczenica. Mszana Dolna. Nawojowa. Niedźwiedź. Nowy Targ. Ochotnica Dolna. Podegrodzie. Poronin. Raba Wyżna. Ropa. Rytro. Sekowa. Slopnice. Spytkowice. Szaflary. Tymhark. Uście Gorlickie 89 OLSZTYN gminy miejskie: Bartoszyce. Górowo Iławeckie. Iława. Ketrzyn. Lidzbark Warmiński. Lubawa. Mrągowo. Olsztyn. Ostróda. Szczytno gnilny miejskowiejskie: Barczewo. Biskupiec. Bisztynek. Dobre Miasto. Jeziorany. Korsze. Miłakowo. Miłomłyn. Morąg. Nidzica. Olsztynek. Pasym. Reszel. SepopoL Zalewo Barciany. Bartoszyce. Dąbrówno. Dywity. Dźwierzuty. Gietrzwałd. Górowo Iławeckie. Grunwald. Iława. Janowiec Kościelny. Janowo. Jedwabno. Jonkowo. Kętrz\n. Kiwity. Kolno. Kozłowo. Lidzbark Warmiński. 1_ubawa. Luhomino. Łukta. Małdyty. Mrągowo. Ostróda. Piecki. Purda. Rozogi. Sorkwity. Srokowo. Stawiguda. Szczytno. Światki. Świetajno. Wielhark 77 OPOLE gminy miejskie: Brzeg. KędzierzynKoźle. Opole Bahorów. Biała. Byczyna. Głcgówek. Głuhczyce. Głuchołazy. Gogolin. Grodków. Kietrz. Kluczhork. Kolonowskie. Korfantów. Krapkowice. Leśnica. Lewin Brzeski. Namysłów. Niemodlin. Nysa. Otmuchów. Ozimek. Paczków. Prószków. Prudnik. Strzelce Opolskie. Ujazd. Wolcz n. Zawadzkie. Zdzieszowice

21 gmin: wiejskie: Bierawa. Branice. Chrząstowice. Cisek. Dabrowa. Dobrzeń Wielki. Domaszowice. Izbicko. Jemielnica. Kamiennik. Komprachcice. Lasowice Wielkie. Lubrza. Lubsza. Lambinowice. Luhnian\ Murów. Olszanka. Pakosiaw ice. Pawlowiczki. Pokój. Polska Cerekiew. Popielów. Reńska Wieś. Skarhimieu. Skoroszyce. Strzeleczki. Swieiczow. Tarnów Opolski. Tułowice. Turawa. Walce. Wilków. Zęhowice 29 OSTROŁĘKA gminy miejskie: Maków Mazowiecki. Ostroleka. Ostrów Mazowiecka. Przasnysz Brok. Chorzele. Myszyniec. Różan. Tłuszcz. W\szków Baranowu. Biańszczyk. Czarnia. Czerw in. Czerwonka. Dąbrówka. Dlugosiodło. Goworowo. Jednorożec. Kadzidło. Karniewo. Klembów. Krasnosielc. Krz\ nowloga Mala. Lelis. L\se. Małkinia Górna. Mł\narze. Obryte. OlszewoBorki, Cbtrów Mazowiecka. PłiiniawyBramura. Pr2an\.z. Rząśnik. Rzekuń. lzewnie.somianka. Stary Ltihot ń. S pniewo. Szelków. Trosn ii. \yasewo. Zabrodzie. Zator 67 PIŁA gminy miejskie: Chodzież. Czarnków. Piła. Wałcz. Wągrowiec. Zlotów Człopa. Golańcz. Jasirowie. Krajenka. Krz\ż Wielkopolski. Lohźenica. Margonin. Mirosławiec. Okonek. Rogoźno. Szarnocin. Trzcianka. Tuczno. Ujście. Wieleń. Wronki. W\ rz sk. Wysoka Bialośliwie. Budzyń. Chodzież. Czarnków. Damastawek. Drawsko. Kaczor\. Lipka. Luhasz. Miasteczko Krajeńskie. Polajewo. Rsczywół. Szydłowo. Tarnówka. Wałcz. Wapno. \Vagwwiec. Zakrzewo. Zlotów 33 PIOTRKÓW gmin: miejskie: TRYBUN.4LSKI Bełchatów. Piotrków Tryhunalski. Radomsko. Tomaszów Mazowiecki Kamieńsk. Koluszki. Opoczno. Przedbórz. Sulejów. \yolhórz. lelów Aleksandrów. Bełchatów. Bedków. Bialaczów. Budziszcwice. Czarnocin. Czerniewice. Dlutów. Dobryszyce. Drnżhice. LaIków. Gomunice. Gorzkowice. Grahica. lnowlńdz. Kleszczów. Kluczewsko. Kluki. Kobicie Wielkie. Kidrah. Lgota Wielka. Luhochnia. Ladzice. Lęki Szlacheckie. Masłowice. Mniszków. Moszczenica. Paradyż. Poświeine. Radomsko. Ręczno. Rokiciny. Rozprza. Rząśnia. Rzeczyca. Sławno. Sulmierzyce. Sz.czerców. Tomaszów Mazowiecki. Ujazd. Wielgomłyny.

22 Wola Krz szlopor%ka. Zamów. Zelechlinek 24 PŁOCK gminy miejskie: Go%t\nin. Kutno. Łecz\ca. Płock. Sierpc Drobin. (}ahin. Krośniewice. \Vszogród. Z\chlin grnini wiejskie: Bedino. Bielsk. Bodzanów. Brudzeń DtJź\. Bułkowo. Czerwińsk nad Wisła. Daszyna. Dąbrowice. Gosiynin. Gozdowo. Góra Świetej Małgorzat). 1kw. Kiernozia. Krz\Żanów. Kurno. Łanięta. Łąck. Łeczyca. Mała Wieś. Mochowo. Nowe Ostrowy. Nowy Duninów. Oporów. Pacyna. Piątek. Radzanowo. Rościszewo. Sanniki. Sierpc. Słuhice. Siupno. Stara Biała. Staroźrehy. Strzelce. Szczawin Kościelny. Szczutowo. Witonia. Zawidz 61 POZNAŃ gminy miejskie: Gniezno. Luhon. OhrLycko. Poznań deiegalur\ PoznańGrunwald. PoznańJeżyce. PoznańNowe Nliaqo. PoznańStare Miasto. Poznań\yilda). Puszcz kowo Buk. Czempiń. Czerniejewo. Dolsk. Grodzisk Wielkopolski. Kiecko. KostIz\n. Kórnik. Kiaż Wielkopolski. Lwówek. NIiłoław. Niosina. Murowana Goślina. Nekla. Now\ Tom\ śl. Oborniki. OpaLeutca. Ostroróg, Pniew\. Pohiedziska. Rahoniewice. Sieraków. Skoki. Steszew. Swarzędz. Szamotuły. Śrem. Środa Wielkopolska. Trzemesztio. Wielichowo. Witkowo. Września Brodnica. Chrz\psko Wielkie. Czerwonak. Dominowo. Dopiewi. Duszniki. Gniezno. Granowo. Kamieniec. Kaźmierz. Kiszkowo. Kleszczewo. Kolaczkowo. Komorniki. Krzykosy. Kuślin. Kwiki. Łubowo. Miedzichowo. Mieleszyn. N1iccisko. Niechanowo. Nowe Miasto nad Wartą. Ohrz)cko. Rokieinica. Such) La. Tarnowu Podcórne. Zanićm\ śl 16 PRZEMYŚL gminy miejskie: Dynów. Janlaw. ł.uhaczów. Przem\ śl. Przeworsk. Radymno gmini miejskou iejskie: Ciezanów. Kańczuga. Naroi. Oleszyce. Pruchnik. Sieniawa Adamów ka. Bircza. Chlopice. Dubiecko. D nów. Fredropol. Gać. Hon nieczdrój. Jarosław. Jawornik Polski. Klasicz\n. Krz\wcia. I.aszki. Luhaczów. Med\ka. Orł\. Pawłosiów. Przemyśl. Przeworsk. Radymno. Rokietnica. Roźwienica. Sian Dzików. Stuhno. Tryńcza. \yiązownica. Wielkie Ocz\. Zarzecze. Zurawica

23 Koryrnica. 48 RADOM gminy miejskie: Pionki. Radom Biatobrzegi. Drzewica. Grójec. flza. Kozienice. Lipsko. Mogielnica. Nowe Miasto nad Pilica. Prz\ sucha.skaryszew. Sz\dłowiec. Warka. W\ śmierz\ce. Zwoleń Belsk Duż\. Błedów. Barkowiec. Chlewiska. Chotcza. Chynów. Ciepielów. Garbatka Letnisko. Gielniów. Ghwaczów. Gniewoszów. Goszczyn. Gowarczów. Gózd. Grihów nad Pilicą. Jasieniec. Jastrząb. Jastrzebia. Jedlińsk. JedlniaLetnisko. Kazanów. Klwów. Kowała. Matiuszew. Mirów. Odrz\ wół. Orońsko. Pionki. Pniewy. Policzna. Potworów. Promnu. Przlek. Przyryk. Rudzanów. Rusinów. Rzeczniów. Sieciechów. Sienno. Solec nad Wisła. Stara Błotnica. Siromiec. Tczów. Wieniawa. Wierzhica. \Volanów. Zakrzew 17 RZESZÓW gminy miejskie: Łezujsk. Łańcut. Mielec. Rzeszów Błażowa. Boguchwała. Głogów Małopolski. Kolbuszowa. Nowa Sarzyna. Przeclaw. Ropczyce Sędziszów Małopolski. Sokołów Małopolski..Strz żów. Tyczyn Białohrzesó. Borowa. Chmielnik, Cmolas. Czarna. Czermin. Czudec. Dzikowiec. Frsztak. Gawluszowice. Grodzisko Dolne. Hżne. Iw ierz\ce. Kamień. Krasne. Kun łów ku. Leżajsk. Luheniu. Łancut. Markowa. Nlielec. Niehylec. Niwiska. Ostrów. Rakszawu. Raniżów. Świlczu. Trzehownisko. Tu%zow Narodow\. Wielopole Skrz\ńskic. Wiśniowa. Żohnia 25 SIEDLCE gminy miejskie: Garwolin. Łaskarzew. Luków. Mińsk Mazowiecki. Siedlce. Sokołów Podlaski. Stoczek Łukowski. Wegrów gnilny miejskowiejskie: Kałusz\n. Kosów Łacki. Lochów. Mordy. Pilawa. Żelechów Adamów. Bielany. Borowie. Cedów. Ceranów. Dehe Wielkie. Dobre. Domanice. Garwolin. Górzno. Grebków. Jabłonna Łacka. Jadów. Jakubów. Kłoczew. Korczew. Kołbiel. Kotuń. Krzywda. Łatowicz. Liw. Łaskarzew. Loków. Nlaciejowice. Nliastków Kościeln\. Nliedzna. Mińsk Mazowiecki. Niokohody. Nlroz\. Osieck. Paprornia. Pansów. Poświerne. Przesius ki. Repki. Sabnie. Sądowne. Serokonila. Siedlce. Siennica. Skóuec. SohienieJezior\. Sobolew. Sokołów Podlaski. Stanin. Stanisławów. Sterdyn. Stoczek.Stoczek Łukowski. Sirachówka. Suchożchr\. Trojanow. Trzebieszów. Wierzhno. Wilga. Wiśniew. Wodynie. Wojcieszków. Wola Mysłrwska. Zhuczyn

24 Jeżów. 43 SIERADZ gminy miejskie: Sieradz. Zduńska Wola gminy miejskowiejskie: Blaszki. Działoszsn. Łask. Poddęhice. Szadek. Warta. Wieluń. Złoczew fiata. Brąszewice. Brzeżnio. Buczek. Burzenin. Czarnożyły. Dalików. Dobroń. Goszczanów. Kielcz)głów. Klonowa. Konopnica. Lutorniersk. Lututów. Mokrsko. Osjaków. Osnówek. Pątnów. Peczniew. Rusiec. Sedziejowice. Siemkowice. Sieradz. Skomlin. Warikowice. Widawa. Wierzchlas. Wodzierad\. Wróblew. Zadzim. Zapolice. Zduńska Wola 46 SKIERNIEWICE gminy miejskie: Brzezin\. Lwicz. Rawa Mazowiecka. Skierniewice. Sochaczew. Żyrardów Biała Rawska. Mszczonów Baranów. Bielawy. Bolimów. Brzeziny. Chąśno. Cielądz. Dmosin. Donianiewice. Głuchów. Godzianów. Jaktorów. Kocierzew Po[udniow\. Kowiesy. Lipce Reymontowskie. Łowicz. Ł) szkow ice. Maków. Mtodzieszyn. Nieborów. Nowa Sucha. Nowy Kaweczyn. Puszcza Mariańska. Radziejowice. Rawa Mazowiecka. Reanów. Rogów. Rybno. Sadkowice. Skierniewice. Slupia. Sochaczew. Teresin. Wiskitki. Zduny. Żabia Wola 59 SŁUPSK gminy miejskie: Czttjchów. Lehork. Łeba. Sławno. Słupsk. Ustka Bytów. Czarne. Dehrzno. Kępice. Miastko Borzytuchorn. Cewice. Czarna Dąbrówka. Cztuchów. Damnica. Dębnica Kaszubska. Główcz\cc, Kobyinica. Koczala. Ko[czygtowy. Konalz\ n. I.ipnica. Nowa Wieś Lęborska. Parchowo. Postomino. Potęgowo. Przechlewo. Rzeczenica. Stawno. Słupsk. Smoidzino. 5i[idzienice. Trzebielino. Tuchornie. Ustka. \yicko 87 SUWAŁKI gminy miejskie: Augustów. Ełk. Giżycko. Sejny. Suwałki gmin) miejskowiejskie: Biała Piska. Gołdap. Lipsk. Mikołajki. Olecko. Orz>sz. Pisz. RucianeNida. R\n. Wegorzewo Augustów. Bakałarzewo. Banie Mazurskie. Bardów Kościelny. Budry. Dubeninki.

25 Ełk. Filipów. Gik. Giż\cko.ieleniewo. linowo. Kowale Oleckie. Kranopol. Kruklanki..\liłki. Nowinka. Płaska. Pozezdrze. Prostki. Przerośl. Puńsk. Raczki. RutkaTartak. Sejny. Stare Juchy. Suwalki. Sztahin. Sz\pliszki. Świetąjno. \Vieliczki. \Viżajn. \y\ dmin\ 91 SZCZECIN gminy miejskie: Stargard Szczecińki.Szczecin. Swinoujscie Cedynia. Chociwel. Chojna. Dobra. Dohrzany. Dziwnów. Golczewo. Goleniów. Grfice. Gr) lino. Ińsko. Kamień Pomorski. Lipiany. Lohez. Maszewo.Mieszkowice. Miedzyzdroje. Moryń. Nowe Warpno. Nowogard. Plots. Police. Pyrzyce. Resko. Suchań. TrzcińskoZdrój. Trzehiatów. \Vegorz\ no. Wolin Banie. Bielice. Brojce. Dobra (Szczecińskal. Dolice. Kamice. Kob) lanka. Kołhaskowo. Kozielice. Marianowo. Osina. Przelewice. Prz\ biemnów. Radowo Male. Rewal. Stara Dąbrowa. Stare Czarnowo. Stargard Szczeciński. Stepnica. Swiemzno. \yarnice. \kiduchowa 15 TARNOBRZEG gminy miejskie: Sandomierz. Stalowa Wola. Tarnobrzeg Annopol. Batanów Sandomierski. Ćmielów. Janów Lubelski. Koprz\ wnica. Nisko. Nowa Deha. Opatów. Osiek. Ożarów. Połaniec. Rudnik nad Sanem. Staszów. Ułanów. Zawichost Baćkowice. Batorz. Bogomia. Bojanów. Chrzanów. Dwikozy. Dzwola. Godziszów. Gómzyce. Gościemadów. Gręhów. Harasiuki. Iwaniska. Jarocin. Jeżowe. Klitnontów. Krzeszów. I.ipnik. Loniów. Lubnice. Majdan Królewski. Modlihorzyce. Obrazów. Padew Narodowa. Potok Wielki. P) szuica, Radotn\ śl nad Sanem. R\ Iwiany. Sadowie. Samhorzec. Szasiarka. Tarlów. Trz\dnik Duż. \yilcz.ce. Wojciechowice. Zaklików. Zale,%zan\ 11 TARNÓW gminy miejskie: Bochnia. Dębica. Tarnów gmini miejskowiejskie: Brzesko. Brzosmek. Cieżkowice. Czchów. Dabmowa Tarnowska. Nowy \yiśnicz. Pilzno. Radlów. Radomyśl Wielki. Rglice. Szczucin. Tuchów. Wojnicz. Zakliczyn. Żabno Bochnia. Bolesław. Borzęcin. Czarna. Dębica. Dębno. Gnojnik. Gręhoszów. Gromnik.

26 Iwkowa. Jodłowa. Lipnica Murowana. Lisia Góra. Łapanów. Medrzechów. Olesno. Pleśna. Radgoszcz. Rzepiennik Strzyżewski. Rzezawa. Skrzyszów. Szczurowa. Szerzyny. Tarnów. Trzciana. Wadowice Górne. \yierzchoslawice. Wietrzychowice. Żegocina. 7) raków 56 TORUŃ gminy miejskie: Brodnica. Chełmno. Chełmża. GoluhDohrz\ń. Grudziądz. Nowe Miasto Luhawskie. Toruń. Wąbrzeźno Górzno. Jabłonowo Pomorskie. Kowalewo Pomorskie. Łasin. Radzyń Chełmiński Bartniczka. Biskupiec. Bobrowo. Brodnica. Brzozie. Chełmno. Chełmża. Ciechocin. Dębowa Łąka. GoluhDohrzyń. Grodziczno. Grudziądz. Gruta. Kijewo Królewskie. Książki. Kurzętnik. Lisewo. Luhicz. Łubianka. Łysomice. Nowe Miasto Luhawskie. Ohro\\. Osiek. Papowo Biskupie. Płużnica. Radomin. Rogóźno, Stolno. Świecie nad Osą. Świedziebnia. Unisław. Wąbrzeżno. Wapielsk. Wielka Nieszawka. Zbiczno. Zławieś Wielka 74 WAŁBRZYCH gminy miejskie: Bielawa. BoguszówGorce. DusznikiZdrój. Dzierżoniów. JedlinaZdrój. Kłodzko. KudowaZdrój. Nowa Ruda. Pieszyce. Piława Górna. PolanicaZdrój. Szczawno Zdrój. Świdnica. Świehodzice. Wałbrzych Bardo. Bystrzyca Kłodzka. Głuszyca. Jaworzyna Śląska. LądekZdrój. Mieroszów. Międzylesie. Niemcza. Radków. Stronie Śląskie. Strzegom. Szczytna. Ząbkowice Śląskie. Ziębice. Złoty Stok. Żarów Ciepłowody. Czarny Bór. Dohrornierz. Dzierżoniów. Kamieniec Ząbkowicki. Kłodzko. Lein Kłodzki. Łagiewniki. Marcinowice. Nowa Ruda. Przeworno. Stare Bogaczowice. Stoszowice. Świdnica. Walim 22 WARSZAWA gminy miejskie: Józefów. Kohyłka. Legionowo. Marki. Milanówek. Nowy Dwór Mazowiecki. Otwock. Piastów. Podkowa Leśna. Pruszków. Sulejówek. Warszawa (dzielnice: WarszawaBemowo. WarszawaBiałołęka. WarszawaBielany. WarszawaMokotów. WarszawaOchota. WarszawaPraga Południc. WarszawaPraga Północ. Warszawa Rembertów. WarszawaŚródmieście. WarszawaTargówek. WarszawaUrsus. WarszawaUrsynów. arszawawawer. WarszawaWesoła. WarszawaWIanów. WarszawaWłochy. WarszawaWola. WarszawaŻoliborz). Ząbki. Zielonka

27 Bytoń. Kronice. Błonie. Brwinów Góra Kalwaria. Grod,ik Niazow ecki. Halinów. Karczew. KonsiancinJeziorna. Łomianki. Ożarów Mazowiecki. Piaseczno. Rjdiyniin. Serock. Tarczyn. Wołoinin. Zakroczym Bwchów. Celes\ nów. Czosnów. Izahelio. Jabłonna. Kampinos. Leoncin. Leszno. Lesznowola. \Iichałowice. Nadarz\n. N ieporet. Pomiechówek. Prażmów. Rasz\ n. Staie Balijce. Wiazowna. Wieliszew 54 WŁOCŁAWEK gminy miejskie: Aleksandrów Kujawski. Ciechocinek. Kowal. Lipno. Nieszawa. Radziejów. Rypin. Włocławek Brześć Kujawski. Chodecz. Dobrzyń nad Wisla. Izbica Kujawska. Lubień Kujawski. Luhraniec. Piotrków Kujawski. Skpe gminy %1 iejskie: ;\lek%afldiów Kujawski. Baruchowo. Batikowo. Bobrowniki. Boniewo. Urzuze. Choceń. Chrostkowo. Czernikowo. Dobre. Fahianki. Kikól. Koneck. Kowal. Lipno. Lubanie. Oieciny. Raciążek. Radziejtiw. Rogowo. Rypin. Skrwilno. Tluchowo. Topólka. Waganiec. Wielgie. Wlocławek. Zakrzewo. Zhójno 71 WROCŁAW gminy miejskie: Oleśnica. Olawa. Wroclaw (delegatur\ \VroclawFabryczna. Wroclaw.Krzyki. Wrocław Psie Pole. WrocławStare Miasto. WrocławŚródmieście) Bierutów. Brzeg Dolny. JelczLaskowice. Kąty Wrocławskie. Milicz. Oborniki Ślaskie. Prusice. Siechnice. Sobótka. Strzelin. Środa Sląska. Trzebnica. Twaidogóra. Wiązów. Wołów. Żmigród Borów. Cieszków. Czernica. Długoleka. Dohioszyce. Domaniów. Jordanów Sląski. Kohierzy cc. Kondralowice. Kosiomioty Oleśnica. Oława. Wińsko. Wisznia Mała. Zawonia. Zórawina Nlalczyce Mietków Nliekinia. 84 ZAMOŚĆ gminy miejskie: Biłgoraj. Kruhieszów. Tomaszów Luhehki. Zamość Frampoł. Józelów. Krasnobród. Laszczów. Szczehrzeszyn. Tarnogród. Tyszowce. Zw cn ni cc Adamów. Aleksandrów. Bełżec. Biłgoraj. Biszcza. Dołhohyczów. Goraj. Gorzków. Grabowiec. Horodło. Uruhieszów. Izbica. Jarczów. KomarówOsada. Krynice.

28 1TU). Ksieżpol. Lohycza Królewska. Łabunie. Łukowa. Miączyn. Mircie. Nielisi. Obsza. Potok Górny. Rachanie. Radecznica. Rudnik. Sitno. Skierbieszów. Stary Zamość. Solów. Sosiec. Tarnawatka. Telat)n. Tereszpol. Tomaszów Lubelski. Trzeszczany. Torohin. Uchanie. Ulhówek. Werhkowice. XV) sokie. Zakrzew. Zamość. Żółkiewka 68 ZIELONA GÓRA gminy miejskie: Gozdnica. Gohin. Leknica. Nowa Sól. Zielona Góra. Żagań. Zary Bahimost. Bytom Odrzański. Cyhinka. Cierwieńsk. Iłowa. Jasień. Kargowa. Kożuchów. Krosno Odrzańskie. Lohsko. Małomice. Nowe Miasteczko. Nowogród Bobrzański. Sława. Sulechów. Szprotawa. Swiehodzin. Torzym. Wolszt)n. Zhąszynek. Zhaszyń Bobrowice. Bojadta. Brody. Brzeźnica. Btnica. Dąhie. Guhin. Kolsko. Lipinki Łużyckie. Luhrza. Lagów. Maszewo. Niegosławice. Nowa Sól. Otyń. Przewóz. Siedlec. Siedlisko. Skąpe. Szczaniec. Świdnica. Trzebiechów. Trzebiel. Tuplice. Wymiarki. Zabór. Zielona Góra. Żagań. Zary * PNK owzglednia zalecenia Międz\narodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommonication Union. a w szczególności zalecenie E. 161.

29 Uzasadnienie W związku z \yejścicm u życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prano relekonumikacyjne oraz ziektóncb nunch utan wprowadzone zostały zmiany delegacji ustawowej. zawartej w art. 126 ust. 12 pkt I. Wynika z tego konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ii spranie planu nwneracji krajowej dla pzdlicznych stec? telekoiniuzikacypncb. W porównaniu z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 201 I r. u spranie planu numeracji krojonej dla publicznych sieci telefonicznych zmienione zostały przepisy wynikające ze zmian definicji wprowadzonych ustawą nowelizującą. Modyfikacja polega na zastąpieniu pojęcia. publiczne sieci telefoniczne. które zostało wycofane z ustawy Prawo telekomunikacyjne, przez pojęcie publiczne sieci telekomunikacyjne. ii któnch świadczone sq publicznie dostępne usługi relefoniczne Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczący przeznaczenia na potrzeby realizowanego przez Komcnde Główna Policji (KOP) projektu..przygotowanie systemu Child Alert w Polsce dodatkowego 3cyfrowego numeru alarmowego. dodany został w * 9 pkt I lit. c nowy numer AUS = 995 z przeznaczeniem dla poszukiwania dzieci zaginionych za pomocą nadzorowanego przez Komendę Główną Policji systemu Child Aler. Budowa systemu Chitd Alert jest inicjatywą UE mającą na celu zwiększenie efektywności poszukiwania osób zaginionych. w tym dzieci, poprzez zaangażowania do poszukiwań społeczeństwa. mediów oraz organizacji pozarządowych. Istotnym elementem tego systemu jest uruchomienie krótkiego. stałego i niezmiennego numeru telefonu alarmowego. służącego do przekazywania przez obywateli istotnych dla poszukiwań informacji o osobie zaginionej. który będzie jednoznacznie identyfikowany z systemem Child Alert i poszukiwaniem osób zaginionych. Ponadto w I usunięto wyrażenie i zasady gospodarowania. gdyż zakres spraw określony tym zwrotem regulowany jest w innym rozporządzeniu z art ust. 12 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w * 2 ust.1 pkt 8 lit. b wprowadzono do określeń charakteryzujących numerację skróconą HESC pojęcie wspólnego numeru alarmowego I 12. W 9 zmieniony został układ alarmowych numerów AUS. Dodano punkt oznaczony lit. b w którym umieszczono numery alarmowe do służb, które zajmują się interwencjami w przypadkach awarii komunalnej infrastruktury technicznej i nie są zaliczane do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Powyższy zapis ma na celu uporządkowanie podziału funkcjonujących numerów alarmowych na przypisane do służb ustawowo

30 Ocena Skutków Regulacji I. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie są Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiebiorcy telekomunikacyjni. II. Konsultacje społeczne W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia oraz został przesłany do naswpujących podmiotów: Krąjowej Izby Gospodarczej Etektroniki i Telekomunikacji 2. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 3. Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji 1. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 5. Forum Związków Zawodowych 6. NSZZ Solidarność 7. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 8. Swwarzyszenia Elektryków Polskich 9. Krajowej izby Gospodarczej 10. Pracodawców RP 11. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 12. Business Cenne Club III. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych. w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane ztniany w rozporządzeniu nie będą miały wptywu na budżet państwa. ani na budżety jednostek samorządu terytorialnego. IV. Wpływ projektu na rynek pracy. Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. V. Wphw projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 131 7802 Poz. 765 765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Na podstawie art. 126

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015 Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11. ust. 2 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

wielkopolskie Piła zachodniopomorskie Kołobrzeg małopolskie Oświęcim wielkopolskie Chodzież 32 4.

wielkopolskie Piła zachodniopomorskie Kołobrzeg małopolskie Oświęcim wielkopolskie Chodzież 32 4. województwo Nazwa miasta siedziby gminy miejskiej Liczba punktów w rankingu Miejsce w rankingu wielkopolskie Piła 35 1. zachodniopomorskie Kołobrzeg 33 2. małopolskie Oświęcim 32 3. wielkopolskie Chodzież

Bardziej szczegółowo

Wykaz kas Przewozów Regionalnych. ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa

Wykaz kas Przewozów Regionalnych. ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa Wykaz kas Przewozów Regionalnych ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz Aleksandrów Kujawski agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto na prawach powiatu Lublin 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Zamość

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9.

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9. Załącznik 9. Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie Biuro Powiatowe ARiMR Kampania 2009 Kampania 2010 Kampania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 131 7802 Poz. 765 765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Na podstawie art. 126

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 03.10.2012 R.) MIEJSCOWOŚĆ Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Bartoszyce Bełchatów Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Numer 1 Pleśna Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-33 025,00 22 526,00 2 Tuchów Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc LISTA POCIĄGÓW ODWOŁANYCH BĄDŹ KURSUJĄCYCH W SKRÓCONEJ RELACJI OD 1 VI 2010 WRAZ ZE ZMIANAMI W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY (POCIĄGI EIC PILSKO 4102/3; 1402/3 ORAZ TLK 32104/5; 23104/5) Lp.

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy"

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ Bilet Taniomiastowy TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy" Ceny biletów (w zł) na przejazdy w klasie 2 bezpośrednimi poc. TLK, IC Obowiazuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 1 1 Gdańsk Główny 49,90 31,44

Bardziej szczegółowo

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska -cidolnośląski WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Marzec 0 Bezrobotni według gmin I. Podregion jeleniogórski gmina miejska

Bardziej szczegółowo

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) MIEJSCOWOŚĆ Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Bartoszyce Bełchatów Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023 128 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 ROKU Wybory

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. Bożena Kwapisz

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. Bożena Kwapisz Bożena Kwapisz 692 371 437 Świętokrzyskie Starachowice Skarżysko Kielce Ostrowiec Św. Radom Szydłowiec Lipsko - m. Starachowice - mgm Wąchock - gm Brody - gm Mirzec - gm Pawłów - m.skarżysko - Kam - gm

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Alwernia małopolskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Alwernia małopolskie NAZWA MIASTO WOJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borów dolnośląskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernica dolnośląskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Długołęka dolnośląskie Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMIN, KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY PRG ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SIECIOWEJ

WYKAZ GMIN, KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY PRG ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SIECIOWEJ WYKAZ GMIN, KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY PRG ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SIECIOWEJ Uwaga! Aktualizacja PRG w przypadku gmin korzystających z aplikacji udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest wykonywana

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP TABL. 7 (35). MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W 2003 R. DWELLINGS COMPLETED IN 2003 SPECIFICATION rooms mieszkań rooms mieszkań WOJEWÓDZTWO... 6005 30634 692212 115,3 4423 25690 609194 137,7 VOIVODSHIP BIALSKO-PODLASKI.

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej)

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej) Załącznik nr 1 Indykatywny podział środków dla gmin Województwa Lubelskiego na 2014-15 r. (Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Gmina (OPS) Wartość

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE, DZIEWCZĘTA. Grupa A: Grupa B: DOLNOŚLĄSKIE, CHŁOPCY. Grupa A: Grupa B: Grupa C: Grupa D: KUJAWSKO-POMORSKIE, DZIEWCZĘTA

DOLNOŚLĄSKIE, DZIEWCZĘTA. Grupa A: Grupa B: DOLNOŚLĄSKIE, CHŁOPCY. Grupa A: Grupa B: Grupa C: Grupa D: KUJAWSKO-POMORSKIE, DZIEWCZĘTA DOLNOŚLĄSKIE, DZIEWCZĘTA Gimnazjum Prochowice Gimnazjum Nr 1 Świdnica Gimnazjum Nr 1 Boguszów-Gorce Gimnazjum Nr 1 Jaworzyna Śląska Gimnazjum Bierutów Gimnazjum Pisarzowice DOLNOŚLĄSKIE, CHŁOPCY Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010 Nr krajowy 1 EIC 1602/3 Fredro 15:23 Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna, Poznań Główny, Leszno - Wrocław Główny 20:34 w (1) - (5), (7) dodatkowy postój na stacji Wrocław Mikołajów 2 TLK 1810/1 14:18

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Miejsce w Rankingu małopolskie Kraków 42 1 warmińsko - mazurskie Olsztyn 41 2 śląskie Katowice 40 3

Miejsce w Rankingu małopolskie Kraków 42 1 warmińsko - mazurskie Olsztyn 41 2 śląskie Katowice 40 3 województwo Nazwa miasta siedziby gminy miejskiej Liczba punktów w rankingu Miejsce w Rankingu małopolskie Kraków 42 1 warmińsko - mazurskie Olsztyn 41 2 śląskie Katowice 40 3 mazowieckie Warszawa 38 4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

TAURON Dystrybucja S.A. (stan na dzień r.)

TAURON Dystrybucja S.A. (stan na dzień r.) Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kv 1 osoba fizyczna dolnośląskie Kąty Wrocławskie elektrownia słoneczna

Bardziej szczegółowo

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA miny woj. dolnośląskiego zostały podzielone na V grup, w zależności od wartości procentowych wskaźnika. wskaźnika dla gmin województwa dolnośląskiego wynosi 1 491,64 zł. Ocena kryterium będzie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Liczba pracowników. Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich. w tym na stanowiskach bibliotekarskich.

Liczba pracowników. Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich. w tym na stanowiskach bibliotekarskich. Wyszczególnienie (z uwzględnieniem nazw bibliotek) V. KADRA BIBLIOTEKARSKA -2010 r. Liczba pracowników na stanowiskach Z wykształceniem wyższym bibliotekarskim Z wykształceniem średnim bibliotekarskim

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 załącznik 4 Podział dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2010 Dział 010 700 710 710

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Zryczałtowane ceny BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg taryfy normalnej, ważnych na przejazdy pociągami REGIO RELACJA PRZEJAZDU

Tabela nr 1 Zryczałtowane ceny BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg taryfy normalnej, ważnych na przejazdy pociągami REGIO RELACJA PRZEJAZDU Załącznik do Warunków taryfowych obowiązujących od 12 czerwca 2016 r. Tabela nr 1 Zryczałtowane ceny BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg taryfy normalnej, ważnych na przejazdy pociągami REGIO Od poniższych opłat

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy:

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec wiejska 2 białobrzeski Radzanów wiejska 3 białobrzeski Stara Błotnica wiejska 4 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2010 r. Województwo lubelskie pod względem powierzchni, po mazowieckim i wielkopolskim, 3 województwo

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy. Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy. 26.09.2008 Opublikowano w: M.P. Nr 71, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie projektów, w których obszary realizacji pokrywają się

Zestawienie projektów, w których obszary realizacji pokrywają się Załacznik nr 2 do uchwały KS Nr 18/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+, Schemat I Zestawienie projektów, w których obszary realizacji pokrywają się Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo Baboszewo Baranowo Baranów Belsk Duży Białobrzegi - miasto Białobrzegi - obszar wiejski Bielany Bielsk Bieżuń - miasto

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec Urząd Gminy Siekierczyn Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn Urząd Miasta Piława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Załącznik nr 7 Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Powiat Bolesławiecki Bolesławiec - miasto Bolesławiec - gmina Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka Powiat Dzierżoniowski Bielawa Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

Wykaz relacji i cen zryczałtowanych obowiązujących w ramach oferty specjalnej "Połączenie w dobrej cenie" obowiązujący od 1 września 2014 r.

Wykaz relacji i cen zryczałtowanych obowiązujących w ramach oferty specjalnej Połączenie w dobrej cenie obowiązujący od 1 września 2014 r. TABELA nr 1 ZRYCZAŁTOWANE CENY (w zł) BILETÓW JEDNORAZOWYCH WAśNYCH NA PRZEJAZDY POCIĄGAMI REGIO l.p. relacja przejazdu (kierunek dowolny) N ulga 33% ulga 37% ulga 49% ulga 51% ulga 78% ulga 93% ulga 95%

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto wyszukaj wg Nazwa jednostki Identyfikator buski buski Busko-Zdrój 260101 3 buski Busko-Zdrój - miasto 260101 4 buski Busko-Zdrój - obszar wiejski 260101 5 buski Gnojno 260102 2 buski Nowy Korczyn 260103

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18 Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Ulica Kod Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 21-500 2. bialski ziemski Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski Wskaźnik "wypożyczenia na 100 mieszkańców" w bibliotekach publicznych woj. łódzkiego na obszarach wiejskich w roku 2010 - zestawienie od wskaźnika największego do najmniejszego (kolumna zaciemniona) Jednostka

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon Alicja Gregorczyk - Jędrzejewska Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego Bielsko - Biała Cieszyn, ul. Kraszewskiego 12 660 436 282 Bielsko - Biała bielski cieszyński żywiecki m. Bielsko - Biała - m. Szczyrk

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Protokół z dnia 9.. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (zima 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się dany Bank) Loteria promocyjna Grupa bankowa:

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl.

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl. L.P. Powiat Gmina Nazwa skrócona* MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Ulica Kod Miejscowość Nr faxu Telefon Adres e-mail 1. bialski grodzki Biała Podlaska - miasto M Aleja 1000-lecia 22 21-500

Bardziej szczegółowo

Porównanie średniej ceny (netto) wody i ścieków dla wszystkich grup odbiorców w wybranych miejscowościach w Polsce

Porównanie średniej ceny (netto) wody i ścieków dla wszystkich grup odbiorców w wybranych miejscowościach w Polsce Porównanie średniej ceny (netto) wody i ścieków dla wszystkich grup odbiorców w wybranych miejscowościach w Polsce Gmina Data obowiązywania taryfy 1 Czarny Dunajec ( małopolskie) 1.01.2010 31.12.2010 23,34

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. Na

Bardziej szczegółowo