CSRAZEM DLA ROZWOJU RZEMIOSŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CSRAZEM DLA ROZWOJU RZEMIOSŁA"

Transkrypt

1 CSRAZEM DLA ROZWOJU RZEMIOSŁA

2 Dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie wielkopolskich firm rzemieślniczych Raport przygotowany w ramach projektu Razem dla rozwoju rzemiosła Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Okres realizacji: Obszar realizacji: województwo wielkopolskie Nazwa Projektodawcy: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Partner: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze w Poznaniu POZNAŃ

3 Streszczenie Współczesne przedsiębiorstwo chcąc przetrwać na rynku i dostosować się do mających miejsce ciągłych zmian w otoczeniu, powinno charakteryzować się wysokim poziomem elastyczności i w sposób niemal natychmiastowy dopasowywać swoje funkcjonowanie do otoczenia. W coraz większym stopniu zachowania adaptacyjne przedsiębiorstw związane są z zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility). Obok międzynarodowych koncernów, także małe i średnie przedsiębiorstwa mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju lokalnych społeczności, tworzeniu nowych standardów relacji między pracodawcą a pracownikiem oraz w obszarze zagadnień konsumenckich i środowiskowych. Każda firma, bez względu na wielkość i zakres przestrzenny działalności, funkcjonuje bowiem w sieci skomplikowanych relacji społecznych. Nawiązujący do tej problematyki raport stanowi podsumowanie badań i analiz dotyczących dobrych praktyk w zakresie CSR stosowanych przez firmy rzemieślnicze prowadzące działalność w regionie wielkopolskim, przeprowadzonych w ramach projektu Razem dla rozwoju rzemiosła. W procesie badawczym wykorzystano metodę studium przypadku (case study). Istotną zaletą metody studium przypadku, stosowanej w analizie przedsiębiorstw, jest możliwość uzyskania rezultatów o dużym znaczeniu praktycznym dla przedsiębiorców. Badania, obejmujące dziesięć przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu działalności, opierały się na technice indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI, Individual In-Depth Interviews) 1. Zastosowano technikę wywiadu na wpół ustrukturyzowanego (semi-structured interview), który ma tę zaletę, że dzięki wcześniej przygotowanemu scenariuszowi wywiadu, możliwe jest porównywanie odpowiedzi w poszczególnych obszarach badawczych. Scenariusz wywiadu składał się z trzech części. Część pierwsza dotyczyła czynników, które wpłynęły na podjęcie decyzji 1 Wyjątkiem jest Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Glutenex identyfikacja dobrych praktyk w zakresie CSR opierała się na analizie danych zastanych (desk research). 3

4 o uruchomieniu działalności oraz uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa. Część druga obejmowała zagadnienie działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem oferty produktowo-usługowej, profilu klientów, źródeł finansowania działalności, zaopatrzenia w surowce i materiały, powiązań z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz przedsiębiorstwa oraz strategii rynkowej. Część trzecia scenariusza była poświęcona dobrym praktykom w zakresie stosowania rozwiązań wpisujących się w założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Pytania dotyczyły czterech obszarów CSR, obejmujących różne grupy interesariuszy: 1) pracownicy, 2) klienci, 3) środowisko naturalne, 4) społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Wybór przedsiębiorstw, na podstawie których zilustrowano dobre praktyki w zakresie CSR, został dokonany według kryteriów: stopnia wdrożenia zasad CSR, liczby pracowników, lokalizacji oraz rodzaju działalności. Badane firmy specjalizują się w: produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych (Cukiernia Joker w Miejskiej Górce, Piekarnia-Cukiernia Adam Nowak w Poznaniu, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Glutenex w Sadach k/poznania), usługach handlowych z zakresu zaopatrzenia zakładów kotlarskich (Domer Handel Hurt-Detal w Pleszewie), obróbce metali (PPHU Instal Chemik Kowalewie k/pleszewa), produkcji kotłów centalnego ogrzewania (PPHU Kotłospaw w Pleszewie), usługach stolarskich (Stolarnia-Tartak ZEP Jendrasiak w Pleszewie), usługach budowlanych (WodAn Instalacje Sanitarne w Luboniu), usługach poligraficznych (Zakład Poligraficzny Zibi-Grafia w Poznaniu) oraz usługach ślusarskich (Zakład Ślusarski Andrzej Böhm w Miejskiej Górce). Z wieloaspektowej analizy funkcjonowania poszczególnych firm rzemieślniczych wynika, że charakteryzują się one względnie wysokim poziomem elastyczności są zdolne do dostosowywania się do zmian wynikających z kształtowania się popytu na rynku towarów i usług. Ich rozwój jest rezultatem wzrostu jakości kapitału ludzkiego i społecznego. Badane przedsiębiorstwa stanowią wzorcowe przykłady firm, które potrafią łączyć innowacyjne metody zarządzania z tradycją rzemieślniczej rzetelności. 4

5 Przedstawione doświadczenia firm rzemieślniczych pozwoliły na poznanie praktycznego wymiaru zrównoważonego rozwoju i mogą stanowić przykłady dla innych przedsiębiorców oraz pomóc im w doskonaleniu działań w zakresie budowy kompleksowej strategii rozwoju firmy łączącej ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty jej funkcjonowania. Podczas rozmów z przedsiębiorcami zidentyfikowano szereg korzyści wynikających z włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces zarządzania przedsiębiorstwem. W zależności od obszaru CSR wyniki badań i analiz sprowadzają się do następujących ustaleń: 1) Obszar: pracownicy Pracodawcy dążą do ukształtowania takiego stanu kadr, który umożliwi przedsiębiorstwu uzyskanie zdolności i świadomości pracowników do realizacji wyznaczonych celów przedsiębiorstwa. Pracodawcy dostrzegają potrzebę podnoszenia kwalifikacji pracowników, a zarazem zależność między poziomem wykształcenia zasobów pracy a produktywnością oraz umiejętnością dostosowywania się do zmian na rynku. Zainteresowanie pracodawców koncentruje się wyraźnie na kształtowaniu umiejętności praktycznych pracowników. Obok zapewnienia szkoleń wewnętrznych i/lub zewnętrznych, tworzenie jak najlepszych warunków pracy jest realizowane poprzez usprawnienie komunikacji pionowej i poziomej oraz wprowadzenie mechanizmów włączających pracowników w rozwój przedsiębiorstwa (na przykład organizacja spotkań, podczas których każdy pracownik ma możliwość przedstawienia opinii w sprawach istotnych dla przedsiębiorstwa, a tym samym partycypować w procesach decyzyjnych). Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania dobrych praktyk w zakresie relacji z pracownikami należą: wyższy poziom organizacji pracy; zwiększenie produktywności i efektywności zatrudnienia; zwiększenie zaufania do firmy oraz motywacji do pracy, a w efekcie wzrost satysfakcji z pracy; większe możliwości awansu wynikające z ciągłej poprawy kwalifikacji; wpływ udziału w szkoleniach na wyzwalanie innowacyjności, zmianę przyzwyczajeń oraz wzrost samodzielności i przedsiębiorczości. 5

6 2) Obszar: klienci Doinwestowanie maszyn i urządzeń oraz opanowanie nowych technologii niezbędnych z punktu widzenia realizacji założonych celów rynkowych gwarantuje oferowanie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Obok tworzenia innowacyjnych produktów, na zwiększenie poziomu satysfakcji klientów wpływają następujące działania: oferowanie stałym klientom zniżek i rabatów na produkty i usługi oraz specjalnych programów lojalnościowych, podniesienie jakości usług informacyjnych i serwisowych oraz w coraz większym stopniu prowadzenie regularnych rozmów z klientami na temat ich potrzeb i stopnia zadowolenia. Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania dobrych praktyk w zakresie relacji z klientami należą: poprawa wizerunku oraz reklama przedsiębiorstwa; wzrost innowacyjności i adaptacyjności przedsiębiorstwa, a tym samym jego konkurencyjności; ograniczenie potencjalnych sytuacji konfliktowych dotyczących oferowanych produktów i usług. 3) Obszar: środowisko naturalne W zależności od reprezentowanej branży, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz urządzeń zabezpieczających umożliwia przedsiębiorstwom optymalizację wykorzystywanych zasobów. Przedsiębiorstwa dbają o zrównoważony rozwój, poświęcając szczególną uwagę działaniom na rzecz ochrony środowiska w ramach trzech obszarów: ochrona zasobów wodnych, zarządzanie odpadami, ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W coraz większym stopniu pracodawcy podejmują inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej wśród pracowników. Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania rozwiązań proekologicznych obok zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego należą: w związku z rosnącą świadomością społeczeństw poprawa wizerunku przedsiębiorstwa w ocenie społeczności lokalnej, władz samorządowych, klientów, dostawców, konkurentów; ograniczenie kosztów operacyjnych, a w efekcie wzrost rentowności przedsiębiorstwa; poprawa relacji 6

7 z lokalną społecznością; promocja postaw odpowiedzialności ekologicznej wśród pracowników, klientów oraz społeczności lokalnych. 4) Obszar: społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego Niezależnie od profilu działalności, przedsiębiorcy podejmują inicjatywy na rzecz rozwoju społecznego, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Liczne inwestycje społeczne dotyczą działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz sportowej. W ramach współpracy z zasadniczymi szkołami zawodowymi, cechami rzemiosł czy powiatowymi urzędami pracy w przedsiębiorstwach organizowane są staż i praktyki zawodowe. Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania dobrych praktyk w analizowanym zakresie należą: poprawa jakości życia społeczności lokalnych, poprawa wizerunku przedsiębiorstwa; w związku z możliwością odbycia stażu i praktyk zawodowych wzrost poziomu edukacji lokalnej młodzieży, a w dłuższej perspektywie wzrost zyskowności przedsiębiorstwa wynikający z rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Podjęte badania potwierdziły, że zrównoważony rozwój nie powinien być postrzegany w kategoriach kosztów związanych z podejmowaniem inicjatyw CSR, ale w kategoriach szans czy korzyści wynikających z włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces zarządzania oraz ich znaczenia dla budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i efektywnej współpracy międzysektorowej. 7

8 Spis treści Streszczenie... 3 Wprowadzenie Założenia badawcze Podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstw Cukiernia Joker, Miejska Górka Domer Handel Hurt-Detal, Pleszew Piekarnia-Cukiernia Adam Nowak, Poznań PPHU Instal Chemik, Kowalew k/pleszewa PPHU Kotłospaw, Pleszew Stolarnia-Tartak ZEP Jendrasiak, Pleszew WodAn Instalacje Sanitarne, Luboń Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Glutenex, Sady k/poznania Zakład Poligraficzny Zibi-Grafia, Poznań Zakład Ślusarski Andrzej Böhm, Miejska Górka Dobre praktyki w zakresie CSR Pracownicy Klienci Środowisko naturalne Społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego Podsumowanie Bibliografia Spis rysunków ANEKS

9 Wprowadzenie Nasilające się procesy integracyjne i globalizacyjne, ciągłe zmiany w otoczeniu, uzależnienie rozwoju przedsiębiorstwa od pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy praktycznie w każdym aspekcie jego działalności, rosnące wymagania klientów wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zwiększających efektywność funkcjonowania i doskonalenie procesów zarządzania. Jednocześnie dynamika współczesnej gospodarki w coraz większym stopniu polega na logice sieci, która zapewnia podmiotowi gospodarczemu przetrwanie i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej dzięki wielostronnym relacjom współpracy. Współczesne przedsiębiorstwo chcąc przetrwać na rynku i dostosować się do mających miejsce ciągłych zmian w otoczeniu, powinno charakteryzować się wysokim poziomem elastyczności i w sposób niemal natychmiastowy dopasowywać swoje funkcjonowanie do otoczenia. W coraz większym stopniu zachowania adaptacyjne przedsiębiorstw związane są z zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility). Obok międzynarodowych koncernów, także małe i średnie przedsiębiorstwa mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju lokalnych społeczności, tworzeniu nowych standardów relacji między pracodawcą a pracownikiem oraz w obszarze zagadnień konsumenckich i środowiskowych. Każda firma, bez względu na wielkość i zakres przestrzenny działalności, funkcjonuje bowiem w sieci skomplikowanych relacji społecznych. 9

10 Przez wiele lat używano w Polsce oraz innych krajach w okresie transformacji argumentu, że gospodarka jeszcze nie dojrzała do uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych, że firmy muszą walczyć o przetrwanie na rynku. Stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy występujący w ostatnich latach powinien mobilizować przedsiębiorstwa do inwestowania w innowacyjne rozwiązania organizacyjne i marketingowe. Dodatkowo, obecny kryzys gospodarczy powinien skłaniać do przewartościowania modelu gospodarczego na bardziej odpowiedzialny, celem zapewnienia solidnych podstaw szybkiej odbudowy i przyszłego stabilnego rozwoju. Jest to szansa dla biznesu znalezienia nowych przewag konkurencyjnych, płynących z lepszego wykorzystania zasobów, w tym personelu, oraz budowania trwałych relacji z interesariuszami w celu umocnienia pozycji na rynku. Ministerstwo Gospodarki Nawiązujący do tej problematyki raport stanowi podsumowanie badań i analiz dotyczących dobrych praktyk w zakresie CSR stosowanych przez firmy rzemieślnicze prowadzące działalność w regionie wielkopolskim. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Razem dla rozwoju rzemiosła współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych wielkopolskich zakładów rzemieślniczych w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i idei flexicurity, poprzez budowanie świadomości i wzrost wiedzy w tych obszarach wśród wielkopolskich rzemieślników. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to dobrowolna strategia rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniająca ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty. Wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu wynika z 2 : 2 Ministerstwo Gospodarki, 10

11 koncepcji zrównoważonego rozwoju, podkreślającej potrzebę uwzględnienia w działalności gospodarczej, oprócz wymiaru ekonomicznego, również czynników społecznych i środowiskowych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia potrzeb współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń; rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, domagającego się zwiększenia znaczenia praw człowieka, równouprawnienia, właściwych stosunków pracy, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ochrony konsumentów czy ograniczania wpływu działalności gospodarczej na środowisko; samoregulacji biznesu w kierunku zwiększania przejrzystości działalności gospodarczej i jej skutków, w tym ograniczenia korupcji i nieetycznych zachowań w biznesie oraz stosowania tzw. dobrych praktyk w relacjach z zainteresowanymi stronami; postępującego procesu globalizacji, który spowodował, że przedsiębiorstwa stały się ważnym aktorem międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, a podejmowanie dobrowolnych inicjatyw w zakresie CSR jest postrzegane jako dowód na przestrzeganie dobrych praktyk biznesowych. Na temat koncepcji CSR, zasad jej skutecznego wdrażania oraz efektów realizacji czy trwałości wyników istnieje obszerna literatura i doświadczenie międzynarodowe, a także w coraz większym stopniu doświadczenie krajowe 3. Analiza tych doświadczeń 3 M. Bąk, P. Bednarz, P. Kulawczuk, R. Rataj R., A. Szcześniak, P. Zając, Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski, Instytut Badań naddemokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2007, dostępny: ped.pl/publikacje/analiza_korzysci_ekonomicznych_csr.doc; data dostępu: ; Dobra praktyka CSR. Element strategii firmy, Poradnik metodyczny, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Lewiatan, Warszawa 2010, dostępny: data dostępu: J. Filek, Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006, dostępny: http ://www.uokik.gov.pl/download/z2z4l3vva2lrl3bsl2tzz19wexrhbmlhlnywlzi0mi8xlzevcg9kcmvjem 5pa19jc3JfbWFseS5wZGY; data dostępu: ; M. Krukowska, Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Seria Biznes, Opole 2012; M. Porada-Rochoń, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, dostępny:http:// data dostępu: A. Poszewicki, P. Kulawczuk (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębi orstwem Prywatnym, 2007, dostępny: data 11

12 wykracza poza ramy niniejszego raportu, warto jednak zwrócić uwagę przynajmniej na wybrane wyniki badań. Na przykład z badania "A New Era of Sustainability 4, przeprowadzonego w 2010 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych we współpracy z firmą Accenture, wynika że 72% prezesów zarządów uważa, że stosowanie rozwiązań CSR przekłada się na wzmocnienie marki, reputacji firmy i zaufania do niej. Zdaniem 44% badanych CSR wpływa na wzrost dochodów. Ankietowani zwrócili również uwagę, że inwestowanie w rozwój pracowników zwiększa ich motywację do pracy oraz przywiązanie do firmy, co bezpośrednio wpływa na wydajność pracy. Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, że stosowanie praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu podnosi atrakcyjność pracodawcy przyciągając tym samym wysokiej klasy specjalistów, co z kolei korzystnie wpływa na poziom innowacyjności oraz pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Obok międzynarodowych koncernów praktyki CSR stosują coraz częściej małe i średnie przedsiębiorstwa 5. Podejmując zagadnienie korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad CSR, T. Gasiński, G. Piskalski 6, zwrócili uwagę na wyniki uzyskane przez zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (2007). Porównano dwie grupy firm: laureatów konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play z wyselekcjonowaną grupą z bazy GUS (identyczne branże i porównywalny poziom dostępu: ; A. Rudnicka, CSR doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa ;co;to;takiego,219,0, html. 5 A. Dominiak, CSR nie tylko dla dużych firm, dostępny: data dostępu: ; A. Wiktorska-Święcka, Raport z badań sektora MSP z zakresu znajomości koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i praktyki jej wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu współpracy z organizacjami pozarządowymi, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011, dostępny: ns/filemanager/files/raportcsr.pdf; data dostępu: ; Odpowiedzialny biznes perspektywa lokalna.lokalna współpraca organizacji pozarządowych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami; dostępny: data dostępu: ; Opportunity and Responsibility. How to help more small businesses to integrate social and environmental issues into what they do, European Expert Group on Corporate Social Responsibility, European Commission, 2007, dostępny: sr/documents/ree_report.pdf; data dostępu: T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, dostępny: Podrecznik_zrownowazonybiznes.pdf; data dostępu:

13 zatrudnienia). Stwierdzono, że przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne osiągają większy wzrost sprzedaży, większy zysk oraz większe nakłady na inwestycje. Charakteryzuje je również wysoka płynność finansowa. Podczas rozmów z odpowiedzialnymi przedsiębiorcami zidentyfikowano wiele korzyści z wdrażania zasad CSR. Najważniejsze z nich zaprezentowano na rysunku 1. Budowa prestiżu działalności gospodarczej Osiąganie lepszych wyników ekonomicznych Wzrost zaangażowania pracowników KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDRAŻANIA ZASAD CSR Łatwiejsze i bardziej efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim i całym przedsiębiorstwem Rysunek 1. Korzyści wynikające z wdrażania zasad CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach Źródło: T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Adaptacja i upowszechnienie rozwiązań CSR stanowią cel wielu projektów. Warto zaznaczyć, że organizacją projektów wspierających rozwój CSR w Polsce zajmuje się m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 7. Misją Forum jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. W tym celu Forum: wspiera firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, buduje koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych, 7 13

14 tworzy społeczność firm zaangażowanych społecznie, tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją państwową i organizacjami społecznymi, aktywnie poszukuje rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na rzecz budowania klimatu społecznego i politycznego, który sprzyja rozwojowi koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce Dobre praktyki" - jest to już 10. jubileuszowa edycja publikacji, która podsumowuje zaangażowanie firm w działania CSR w danym roku 8. W opracowaniu zaprezentowano 209 praktyk zgłoszonych przez 106 przedsiębiorstw w kategoriach: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. Zwrócono uwagę na zwiększającą się z roku na rok liczbę praktyk. W nawiązaniu do warunków, w jakich funkcjonują polskie przedsiębiorstwa i wyzwań, przed jakimi stoją, na zakończenie tej części opracowania warto przytoczyć zasady Kodeku Odpowiedzialnego Biznesu 9. Dziewięć zasad Kodeksu odnosi się do różnych obszarów działania, które zostały uznane za kluczowe nie tylko dla rozwoju, ale także dla wdrażania idei odpowiedzialnego biznesu w polskich firmach (rysunek 2). Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu jest przeznaczony dla każdego przedsiębiorcy, który działa na rynku polskim, w tym: dla firm, które nie podejmowały dotychczas działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu, 8 Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre Praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010; Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre Praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011; Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre Praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa Warto mieć standardy czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

15 dla firm, które zaczęły już wdrażać zasady odpowiedzialnego biznesu i chciałyby uzyskać informacje, w jakim kierunku powinny iść dalej, jakie działania jeszcze podjąć i jakie obszary uwzględnić, dla liderów, którzy chcą się ciągle doskonalić i chcą sprawdzić, czy podejmowane przez nich działania są kompletne, czy też pozostały jeszcze obszary, w których można zrobić więcej. 1 Wyznaczamy standardy i edukujemy w zakresie odpowiedzialnego biznesu 2 Wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy 3 Szanujemy naszych pracowników, zapewniając im godne warunki pracy 4 Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości i indywidualne potrzeby pracowników 5 Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców naszych produktów i usług 6 Prowadzimy działalność biznesową w oparciu o zaufanie i partnerstwo 7 Prowadzimy rzetelną komunikację i odpowiedzialne działania marketingowe 8 Tworzymy i rozwijamy produkty oraz usługi w odpowiedzi na nowe wyzwania społeczne i środowiskowe 9 Dbamy o środowisko naturalne Rysunek 2. Zasady Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Źródło: Warto mieć standardy czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

16 Prezentowany raport składa się z czterech części oraz aneksu. W części pierwszej przedstawiono założenia badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem założeń stanowiących podstawę metody studium przypadku oraz kryteriów wyboru przedsiębiorstw. Część druga jest poświęcona podstawowym aspektom funkcjonowania przedsiębiorstw jako obiektów badań. Część trzecia realizuje główny problem badawczy zawiera analizę dobrych praktyk w zakresie CSR stosowanych przez firmy rzemieślnicze prowadzące działalność w województwie wielkopolskim. Analiza ta obejmuje rozwiązania CSR, wyróżniające się pod względem efektów realizacji oraz stopnia osiągnięcia wyznaczonych korzyści. Rozwiązania wpisujące się w założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu dotyczą czterech obszarów, obejmujących różne grupy interesariuszy: 1) pracownicy, 2) klienci, 3) środowisko naturalne, 4) społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Część czwarta raportu posiada charakter podsumowujący obok najważniejszych wniosków, przedstawiono w niej zidentyfikowane w procesie badawczym korzyści wynikające z włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces zarządzania przedsiębiorstwem. Aneks zawiera wykaz dobrych praktyk w zakresie CSR, odnoszących się do dziesięciu badanych przedsiębiorstw. 16

17 1. Założenia badawcze W procesie badawczym wykorzystano metodę studium przypadku (case study). Prawidłowe przeprowadzenie procesu badawczego z wykorzystaniem tego podejścia pozwala m.in. na poznanie uwarunkowań i złożoności danego zjawiska oraz pozwala dostrzec wiele subtelnych różnic w postawach, opiniach i preferencjach uczestników badania. Studium przypadku jest powszechnie uznawane za skuteczną metodę całościowej analizy kompleksowych sytuacji. Istotną zaletą metody studium przypadku, stosowanej w analizie przedsiębiorstw, jest możliwość uzyskania rezultatów o dużym znaczeniu praktycznym dla przedsiębiorców. Badania, obejmujące dziesięć przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu działalności, opierały się na technice indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI, Individual In-Depth Interviews) 10. Zastosowano technikę wywiadu na wpół ustrukturyzowanego (semi-structured interview), które mają tę zaletę, że dzięki wcześniej przygotowanemu scenariuszowi wywiadu, możliwe jest porównywanie odpowiedzi w poszczególnych obszarach badawczych. Dodatkowo otwarty charakter pytań zostawia przestrzeń, w której mogą pojawić się kwestie istotne dla problematyki badawczej, a jednak nie uwzględnione we wcześniej przygotowanym scenariuszu. Ponadto stosowanie pytań otwartych oznaczało, że badacz w ograniczonym jedynie zakresie nadawał kierunek udzielanym odpowiedziom to respondent decydował, co jego zdaniem jest najważniejsze w kontekście podjętej problematyki badawczej. Wypowiedzi badanych były spontaniczne, dzięki czemu pozwoliły na zrekonstruowanie rzeczywistych poglądów, sposobów myślenia, postaw występujących w badanej zbiorowości. Scenariusz wywiadu składał się z trzech części. Pierwsza część dotyczyła czynników, które wpłynęły na podjęcie decyzji o uruchomieniu działalności oraz 10 Wyjątkiem jest Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Glutenex. Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie CSR opiera się na analizie danych zastanych (desk research). 17

18 uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa. Druga część obejmowała podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstw (rysunek 3). Trzecia część scenariusza była poświęcona dobrym praktykom w zakresie stosowania rozwiązań wpisujących się w założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Pytania dotyczyły czterech obszarów CSR, obejmujących różne grupy interesariuszy: 1) pracownicy, 2) klienci, 3) środowisko naturalne, 4) społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Źródła finansowania działalności Struktura zatrudnienia Struktura produkcji/usług Powiązania z dostawcami surowców, materiałów i półproduktów Powiązania z firmami świadczącymi usługi na rzecz przedsiębiorstwa Działalność innowacyjna Rysunek 3. Aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa podjęte w ramach studium przypadku Źródło: Opracowanie własne. Przykłady pytań odnoszących się do poszczególnych obszarów CSR przedstawiono na rysunku 4. 18

19 PRACOWNICY Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje elastyczne formy zatrudnienia? Kto odpowiada za rekrutacje pracowników? Jakie umiejętności, kompetencje, kwalifikacje są wymagane? Czy przedsiębiorstwo umożliwia odbycie stażu/ praktyk? Czy przedsiębiorstwo proponuje swoim pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji w postaci kursów, szkoleń, studiów? Czy podniesienie kwalifikacji przez pracownika wpływa na możliwość jego awansu/wzrostu wynagrodzenia? Czy w przedsiębiorstwie podejmowane są działania mające na celu zwiększenie zaufania pracowników do firmy, zwiększenie komfortu fizycznego i psychicznego, poczucia bezpieczeństwa pracowników, satysfakcji z pracy? Czy polityka przedsiębiorstwa jest prorodzinna? Czy pracownicy biorą udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa? KLIENCI Co najbardziej wpływa na satysfakcję klientów przedsiębiorstwa? Czy przedsiębiorstwo ma stałych klientów? Czy przedsiębiorstwo wprowadza udogodnienia, zniżki, rabaty, promocje, programy lojalnościowe dla stałych klientów? ŚRODOWISKO NATURALNE Czy działalność przedsiębiorstwa jest uciążliwa dla środowiska? Czy w przedsiębiorstwie segregowane są odpady? Jeżeli nie, czy planowane jest wprowadzenie zmian w tym zakresie? Czy w przedsiębiorstwie są prowadzone działania mające na celu ograniczenie zużycia papieru, wody, energii elektrycznej itp.? Czy w przedsiębiorstwie stosuje się system zarządzania środowiskiem według normy ISO bądź elementy tego systemu? Czy przedsiębiorstwo korzysta (korzystało) z usług instytucji specjalizującej się w doradztwie z zakresu ochrony środowiska? SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Czy przedsiębiorstwo współpracuje z instytucjami publicznymi (władze powiatu, władze gminy, szkoły, domy kultury, etc.)? Jeżeli tak, to na czym polega ta współpraca? Jakie korzyści dla firmy płyną z tej współpracy? Czy przedsiębiorstwo współpracuje z organizacjami pozarządowymi? Jeżeli tak, to na czym polega ta współpraca? Jakie korzyści dla firmy płyną z tej współpracy? Czy przedsiębiorstwo współpracuje z innymi firmami w zakresie osiągania wspólnych celów (w ramach klastra branżowego, cechu rzemiosł, stowarzyszenia firm)? Rysunek 4. Przykłady pytań zawartych w scenariuszu wywiadu Źródło: Opracowanie własne. 19

20 Przedsiębiorstwa, na podstawie których zilustrowano dobre praktyki w zakresie CSR, zostały wyłonione przez zespół ekspertów (kierownik projektu, kierownik naukowy badań, specjalista ds. badań i promocji) według kryteriów: stopnia wdrożenia zasad CSR, liczby pracowników, lokalizacji oraz rodzaju działalności. Badane firmy specjalizują się w: produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych (Cukiernia Joker w Miejskiej Górce, Piekarnia-Cukiernia Adam Nowak w Poznaniu, Zakład Piekarniczo- Cukierniczy Glutenex w Sadach k/poznania), usługach handlowych z zakresu zaopatrzenia zakładów kotlarskich (Domer Handel Hurt-Detal w Pleszewie), obróbce metali (PPHU Instal Chemik w Kowalewie k/pleszewa), produkcji kotłów centalnego ogrzewania (PPHU Kotłospaw w Pleszewie), usługach stolarskich (Stolarnia-Tartak ZEP Jendrasiak w Pleszewie), usługach budowlanych (WodAn Instalacje Sanitarne w Luboniu), usługach poligraficznych (Zakład Poligraficzny Zibi-Grafia w Poznaniu), usługach ślusarskich (Zakład Ślusarski Andrzej Böhm w Miejskiej Górce). Poza informacjami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych wywiadów, wykorzystano następujące źródła informacji: informacje prasowe, materiały informacyjno-marketingowe prezentowane na stronach Internetu, dokumenty i inne materiały przedsiębiorstwa oraz informacje dostępne na forach wymiany opinii i doświadczeń. 20

21 2. Podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstw Celem tej części opracowania jest analiza działalności firm rzemieślniczych (tabela 1), z uwzględnieniem oferty produktowo-usługowej, profilu klientów, źródeł finansowania działalności, zaopatrzenia w surowce i materiały, powiązań z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz przedsiębiorstwa oraz strategii rynkowej. Szczegółowa dokumentacja faktograficzna została zaprezentowana w raportach cząstkowych. Należy zwrócić uwagę na niejednorodność i różny stopień szczegółowości uzyskanych danych w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw. Tabela 1. Wykaz firm rzemieślniczych obiektów badań Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Adres internetowy 1 Cukiernia Joker, Miejska Górka 2 Domer Handel Hurt-Detal, Pleszew 3 Piekarnia-Cukiernia Adam Nowak, Poznań 4 PPHU Instal Chemik, Kowalew k/pleszewa 5 PPHU Kotłospaw, Pleszew 6 Stolarnia-Tartak ZEP Jendrasiak, Pleszew 7 WodAn Instalacje Sanitarne, Luboń 8 Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Glutenex, Sady k/poznania 9 Zakład Poligraficzny Zibi-Grafia, Poznań 10 Zakład Ślusarski Andrzej Böhm, Miejska Górka 21

22 2.1. Cukiernia Joker, Miejska Górka Rysunek 5. Strona internetowa Cukierni Joker Źródło: Cukiernia Joker jest firmą rodzinną, która powstała w 1999 roku. Cukiernia jest prowadzona przez Państwa Marię i Marka Buchowskich, którzy od początku jej powstania dbają, aby oferowane produkty odznaczały się najwyższą jakością. Początkowo oferta firmy obejmowała ciasta oraz podstawowe artykuły spożywcze. Jak wspomniał właściciel: Nie mogłem całe życie jeździć po ciasto, kupować i być tylko uzależnionym od producenta. Postanowiłem zrobić własną cukiernię. W 1999 roku Cukiernia Joker zatrudniała trzech pracowników. Po trzech latach działalności zatrudnienie wzrosło do 10 osób. Wyroby były wówczas dostarczane już do 12 punktów sprzedaży. W 2004 roku firma otrzymała dotację unijną, co pozwoliło na zakup nowoczesnego wyposażenia zakładu produkcyjnego oraz zakup nowych samochodów dostawczych. Był to początek systematycznego rozwoju parku maszynowego przedsiębiorstwa. W 2005 roku w firmie pracowało ok. 30 osób. Zakup kolejnych maszyn pozwolił na podniesienie jakości oferowanych produktów. W 2007 roku nastąpiła rozbudowa firmy o dalsze 300 m 2. W 2008 roku zatrudnienie wzrosło do 22

23 40 osób. Wybudowanie dużej mroźni pozwoliło na skup owoców od lokalnych gospodarstw na okres zimowy. Dokupiono kolejne samochody dostawcze Rysunek 6. Cukiernia Joker liczba pracowników w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa. W 2009 roku dokonano zmiany programu rachunkowego oraz wprowadzono automatyczny system wagowy przy wydawaniu ciasta. W 2011 roku wprowadzono nowoczesny system zarządzania, zintensyfikowano szkolenia pracowników oraz rozpoczęto współpracę z ekspertami w dziedzinie cukiernictwa. Obecnie Cukiernia Joker oferuje zróżnicowany asortyment wyrobów cukierniczych: ciasta deserowe, torty okolicznościowe oraz ciasta pieczone. Cukiernia Joker adresuje swoje produkty do trzech grup klientów. Pierwszą grupę stanowią sieci sklepów Intermarche oraz Piotr i Paweł, które są stałymi odbiorcami. Do drugiej grupy zaliczyć można prywatne sklepy, zaopatrujące się w zakładzie. Trzecią grupę stanowią klienci indywidualni, którzy zaopatrują się w firmie m.in. przy okazji imprez okolicznościowych, takich jak śluby, wesela, komunie. Jak zaznacza właściciel Cukierni: Nasz towar adresujemy do klienta, który chce dobrze zjeść za rozsądną cenę. Cukiernia współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami: Z tym nie ma problemu, bo niektóre surowce na przykład jajka - kupujemy od większych, lokalnych 23

24 dostawców. Staramy się, żeby to było z pewnych źródeł, żeby jajka były z dwóch, trzech kurników, a nie ze stu. Pozostałe surowce dostarczają nam firmy specjalizujące się w dostawach produktów. Część produktów kupujemy bezpośrednio u producenta. W kolejnych latach właściciele Cukierni planują kontynuować politykę systematycznego rozwoju: Chcemy powiększyć zakład o kolejne 800 m 2, dalej się rozwijać w kierunku nowoczesnego usprzętowienia i budować markę, cały czas budować markę. Mamy markę, mamy dobre ciasto. Chodzi nam jeszcze o to, żeby ono było powtarzalne w sensie wizualnym (wygląd, dekoracja). Poza tym może wejdziemy bardziej we własne sklepy. W tym roku otworzymy jeden we Wrocławiu. I zobaczymy, jak będzie funkcjonował Domer Handel Hurt-Detal, Pleszew Rysunek 7. Strona internetowa Przedsiębiorstwa Domer Handel Hurt-Detal Źródło: Przedsiębiorstwo Domer rozpoczęło działalność w 1991 roku z inicjatywy Zdzisława Siereckiego. Już od początku istnienia firma była interesem rodzinnym. Początki firmy wiążą się z działalnością usługową, polegającą na naprawie sprzętu AGD. Po dwóch latach zakład został przekształcony w przedsiębiorstwo handlowe, co miało związek z gwałtownym rozwojem pleszewskiej branży kotlarskiej. Pleszew stał się 24

25 wówczas zagłębiem kotlarskim, a wielu kotlarzy zaczęło produkować piece z nadmuchem. Tę sytuację postanowił wykorzystać Zdzisław Sierecki, który stopniowo zaczął sprowadzać drobne części do poszczególnych elementów tych pieców, jednocześnie uruchamiając dla kotlarzy ich dystrybucję. Przedsiębiorstwo Domer jest jedyną firmą w Pleszewie, która zajmuje się kompleksową sprzedażą hurtową i detaliczną elementów niezbędnych przy produkcji i montażu systemów centralnego ogrzewania. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje: artykuły metalowe, śruby, beton, cegły, ubiór techniczny, rękawice, czujniki dymu, węgla i gazu, dmuchawy do kotłów, druty spawalnicze, elektrody, farby, rozpuszczalniki, podajniki, naklejki informacyjne, miarkowniki, przewody zasilające, silniki elektryczne, szczeliwa, wyroby tokarskie, zbiorniki na opał, pompy i zawory oraz zestawy do czyszczenia, środki ochronne i wiele innych. Ponadto przedsiębiorstwo oferuje usługi instruktażu w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Firma posiada ugruntowaną pozycję nie tylko na rynku lokalnym, ale również regionalnym i ponadregionalnym. Należy zaznaczyć, że firma stopniowo wchodzi ze swoimi usługami także na rynki zagraniczne. Ostatnio przedsiębiorstwo pozyskało kilku klientów z Czech oraz Ukrainy. Ponad 90% produktów oferowanych przez firmę trafia jednak na rynek lokalny z powodu braku w okolicy innych przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i serwisem artykułów z branży kotlarskiej. W 90% odbiorcami produktów firmy są zakłady produkcji kotłów. Pozostałe 10% stanowią hurtownie rozmieszczone na terenie całej Polski, które po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego oferowanych produktów, sprowadzają od firmy Domer artykuły i części znacznie nowocześniejsze, z odpowiednimi certyfikatami jakości i nową datą gwarancyjną. Sporadycznie z usług tej firmy korzystają też klienci indywidualni. Współpraca z zakładami kotlarskimi wzbogaciła doświadczenie firmy, a zarazem pozwoliła na poszerzenie działalności w zakresie kompleksowego zaopatrzenia producentów kotłów centralnego ogrzewania. Firma jest członkiem Pleszewskiego Klastra Kotlarskiego, który jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się klastrów branżowych w Polsce. W południowej części Wielkopolski istnieje wyjątkowe w skali 25

26 całego kraju zgrupowanie ponad stu firm branży kotlarskiej, produkującej kotły grzewcze, podzespoły i elementy urządzeń grzewczych, a także elektroniczne regulatory, sterujące procesem spalania. Tak duża liczba przedsiębiorstw o tym samym profilu produkcji, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, stwarza zarówno doskonałe warunki do kooperacji i współpracy firm, jak i pobudza do ciągłego udoskonalania wyrobów poprzez silną konkurencję w ramach klastra. Te czynniki stanowią siłę napędową rozwoju pleszewskich producentów kotłów grzewczych, szkół i centrów kształcenia, w których przygotowuje się przyszłych specjalistów zawodowych, a także dostawców materiałów, automatyki i podzespołów elektronicznych dla tej branży. Na rozwój Pleszewskiego Klastra Kotlarskiego istotny wpływ ma również stała współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi, wyższymi uczelniami technicznymi, a także instytucjami otoczenia biznesu i samorządami lokalnymi 11. Dzięki wysokim obrotom i dużej liczbie klientów oraz poszerzaniu struktury rynków zbytu, firma uzyskuje coraz wyższe dochody, które pozwalają na zwiększenie zatrudnienia, co także przekłada się na rozwój i jakość działalności przedsiębiorstwa. Głównym regionem, w którym zaopatruje się przedsiębiorstwo Domer jest Śląsk. Współpraca podmiotami z tego regionu układa się bardzo dobrze, o czym świadczy coroczny wzrost obrotów i dochodów firmy. Doświadczenie i kontakty, jakie firma wypracowała przez ostatnie dwadzieścia lat pozwoliły zbudować zaufanie u licznych klientów, którzy pomagają kreować wizerunek przedsiębiorstwa i umacniają jego pozycję na rynkach krajowym i zagranicznym. Wszelkie działania o charakterze marketingowym polegają na udoskonaleniu strony internetowej, która przyciąga najwięcej nowych klientów i pozwala na rozszerzenie zasięgu oddziaływania firmy poza rynek lokalny. Strona internetowa, którą firma prowadzi już od kilku lat, nie tylko przybliża profil działalności firmy, zakres jej oferty czy cennik świadczonych usług, ale także daje możliwość internetowego składania zamówień. 11 Opracowano na podstawie: 26

27 2.3. Piekarnia-Cukiernia Adam Nowak, Poznań Rysunek 8. Strona internetowa Piekarni-Cukierni Adam Nowak Źródło: Piekarnia-Cukiernia Adam Nowak została założona w 1947 roku w Lwówku Wielkopolskim. Od 1954 roku firma prowadzi działalność w Poznaniu. Szczególnie istotne dla rozwoju firmy były lata 90. właściciel firmy przyznał: Bardzo dobrze się czułem na rynku i zatrudniałem prawie 100 osób, łącznie z uczniami. W każdym roku miałem, co najmniej 10 uczniów [ ] dwa razy w tygodniu samochód pełen mąki przyjeżdżał [ ] pracowaliśmy na okrągło i udało się parę rzeczy zrobić. Działania podejmowane w tamtym okresie w szczególności działania z zakresu inwestycji i kontaktów handlowych oraz zaangażowanie w Cechu Piekarzy i Cukierników w Poznaniu miały znaczący wpływ na obecny profil przedsiębiorstwa. Od kilku lat w prowadzeniu firmy właścicielowi pomaga syn - Tomasz, który powoli przejmuje obowiązki, kontynuując tym samym tradycję rzemieślniczą. Zakres działalności przedsiębiorstwa przedstawiono na rysunku 9. 27

28 Sklep firmowy Nasz Klub Piekarnia-Cukiernia Adam Nowak Pokoje gościnne Usługi cateringowe Rysunek 9. Piekarnia-Cukiernia Adam Nowak profil działalności Źródło: Dane przedsiębiorstwa. W odniesieniu do działalności obejmującej produkcję wyrobów piekarniczych, należy zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił spadek ogólnej konsumpcji pieczywa o około 50% 12. Ograniczone spożycie pieczywa związane jest bezpośrednio z kreowaną przez dietetyków modą na unikanie pieczywa białego. Stąd obecnie najpopularniejsze są chleby gatunkowe. Jak zaznaczył rozmówca, piekarze musieli dostosować się do nietypowych wymogów rynku i sprostać oczekiwaniom klientów. Pieczywo pszenno-żytnie przestało być wystarczające. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, pracownia sprostała oczekiwaniom i potrzebom rynku, proponując bułki: do grzanek, zup, hamburgerów, hot dogów sandwiczów, kebabów i zapiekanek. Zróżnicowana oferta, jak i jakość samych produktów doprowadziły do dużego zainteresowania lokalnych usługodawców z zakresu gastronomii. Szczególną popularnością cieszą się bułki do sandwiczów. Jak zaznaczył uczestnik badania: sandwicze uszykowane w sklepach, to w 85% moje bułki. Poszerzenie oferty produktowej pomogło uzyskać pozycję lidera i zwiększyć konkurencyjność samej firmy, zwłaszcza że dzięki nowoczesnej maszynie, piekarnia może dostosować produkty bezpośrednio do potrzeb klienta. Wprowadzenie cukiernictwa związane było bezpośrednio z potrzebami klientów, bowiem ograniczenie się jedynie do produkcji wyrobów piekarniczych doprowadziłoby 12 Główny Urząd Statystyczny. 28

29 do osłabienia pozycji na rynku. Właściciel zwrócił uwagę, że w chwili obecnej zatrudnia jedynie czterech cukierników, a nie, jak dawniej, ośmiu. Spowodowane jest to stosunkowo wysoką dostępnością produktów cukierniczych, rozwojem licznych firm korzystających z półproduktów oraz specjalizacją branżową. Nasz Klub powstał w latach tylko po to, by przyjmować w nim ludzi kultury miasta Poznania. Odbywały się tam liczne spotkania środowiska artystycznego w celu promowania kultury, nie tylko o charakterze lokalnym. Jednym z przejawów tej działalności były nadawane przez Państwa Nowaków statuetki za szczególny wkład w rozwój kultury - w kształcie przypominającym skrzyżowane gęsie pióro i rogal świadczące o silnym związku rzemiosła i sztuki. Obecnie Nasz Klub pełni funkcję restauracji dla gości pokojów hotelowych oraz oferuje możliwość organizacji imprez okolicznościowych. Firma dysponuje siedemnastoma pokojami, których cena uzależniona jest od okresu pobytu. Obłożenie waha się średnio w przedziale 35-40%. Usługi cateringowe stanowią kolejny segment działalności przedsiębiorstwa, integralny z Naszym Klubem Jak przyznał właściciel firmy, tak rozbudowana sektorowo działalność stanowi zabezpieczenie ewentualnej niepomyślności któregoś z elementów. Właściciel zwrócił uwagę w tym kontekście na potrzebę unowocześniania firmy, m.in. poprzez wprowadzanie coraz nowszych rozwiązań technologicznych. Jednym z przejawów tej strategii jest posiadanie stron internetowych, odpowiednio zaaranżowanych dla Cukierni i Piekarni oraz Naszego Klubu. Jedną z pierwszych nowości była zmiana sposobu opalania pieca węgiel został zastąpiony palnikiem gazowym. Sukcesywnie zaczęto wprowadzać również różnorodne rodzaje pieców. Inne rozwiązania technologiczne dotyczyły dostosowania przyrządów do produkcji pieczywa gatunkowego, jak i wprowadzenia specjalistycznej maszyny do wyrobu bułek garmażeryjnych. Ze względu na grupę odbiorców oferowanych produktów i usług Piekarnia- Cukiernia Adam Nowak nie posiada zintegrowanej strategii marketingowej, tym samym nie stosuje agresywnych rozwiązań reklamowych. Podyktowane jest to przede 29

30 wszystkim odmiennością charakteru funkcjonowania poszczególnych segmentów firmy. Jedynym wspólnym elementem jest wizualna identyfikacja marki logo podkreślające długoletnią tradycję, popartą datą założenia i nazwiskiem właściciela. Elementy te są istotne ze względu na kreowany i podtrzymywany wizerunek firmy rzemieślniczej z tradycjami. Sygnowanie firmy własnym imieniem i nazwiskiem jest skutecznym zabiegiem marketingowym pomagającym zbudować pozytywny wizerunek poprzez skojarzenia z rzetelnością, doświadczeniem i zaufaniem PPHU Instal Chemik, Kowalew k/pleszewa Rysunek 10. Strona internetowa PPHU Instal Chemik Źródło: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Instal Chemik jest spółką cywilną, której właścicielami są Jacek oraz Piotr Rauhutowie ojciec i syn. Firmę założył Piotr Rauhut, który jest absolwentem technikum mechanicznego doświadczenie zawodowe zdobył zajmując się instalacjami centralnego ogrzewania, które w latach 80. były bardzo awaryjne i wymagały fachowej obsługi. Po pewnym czasie postanowił 30

31 rozpocząć własną działalność i w 1989 roku założył firmę o nazwie Zakład instalacyjny. Zakład zatrudniał trzy osoby. Jacek Rauhut był jednocześnie szefem i pracownikiem. Po kilku latach Rauhut postanowił rozszerzyć swoją działalność, otwierając sieć sklepów z artykułami chemicznymi, farbami, lakierami. Dodatkowo zakład oferował usługi remontowo-budowlane i towary z branży sanitarnej. Wraz z rozszerzeniem działalności zmieniła się nazwa firmy na PPHU Instal Chemik. W 2005 roku przedsiębiorstwo zaczęło się specjalizować w obróbce metali (obróbce plastycznej, skrawaniu, wykrawaniu, cięciu blach oraz cięciu laserowym) i lakierowaniu proszkowym. Jest jedyną firmą w okolicy, która oferuje tego rodzaju usługi. Obecnie PPHU Instal Chemik to dynamicznie rozwijająca się firma. Jej siedziba od samego początku znajduje się przy ul. Bojanowskiego w Pleszewie, a w innych punktach miasta powstały jej oddziały. Oddział przy ul. Wschodniej zajmuje się piaskowaniem i lakierowaniem proszkowym. W oddziale przy ul. Jarocińskiej znajduje się biuro konstrukcyjne. W badaniach skupiono się na największym i zarazem najmłodszym oddziale firmy, tj. centrum obróbki metali 13. Oddział posiada własną stronę internetową: Znajdują się na niej informacje dotyczące oferty, stosowanych technologii, referencje, podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i jego historii, a także dane kontaktowe. Informacje o firmie pojawiają się również w prasie lokalnej (Życie Pleszewa) i lokalnych serwisach internetowych oraz Publikowane w wymienionych mediach artykuły dotyczą głównie społecznej działalności przedsiębiorstwa oraz osoby właściciela. Ostatnia publikacja dotyczy otrzymania przez Jacka Rauhuta tytułu Biznesmena Roku 2011 Ziemi Pleszewskiej. Jacka Rauhuta do tego tytułu nominowała Pleszewska Izba Gospodarcza. W jej opinii Jacek Rauhut to biznesmen, który swoją działalność zbudował od podstaw, inwestując nie tylko w hale produkcyjne oraz pomieszczenia biurowe, ale również w podnoszenie kwalifikacji pracowników. Doceniono jakość oferowanych przez niego 13 Informacji dotyczących jego funkcjonowania udzielił kierujący oddziałem Piotr Rauhut oraz upoważniona przez niego pracownica administracyjno-biurowa Natalia Zaworska. 31

32 usług i produktów, które spotykają się z coraz większym uznaniem. W prasie lokalnej pojawiają się też zamieszczane na zlecenie firmy ogłoszenia dotyczące rekrutacji pracowników. Obecnie omawiany oddział firmy nie posiada własnych broszur i ulotek projekty złożyło kilku projektantów, trwa dyskusja nad wyborem najlepszego pomysłu. Informacje dotyczące firmy można znaleźć również w serwisie YouTube na kanale Pleszew TV znajduje się film pokazujący działanie laserów w analizowanym przedsiębiorstwie. Centrum obróbki metali zajmuje się wyłącznie wykonywaniem usług na zlecenie klientów. Usługi obejmują działania dotyczące szeroko pojętej obróbki metali i obróbki skrawaniem: cięcie laserem; firma posiada dwa urządzenia tego typu - Trumpf TruLaser ,2 kw oraz Trumpf TruLaser ,2 kw z możliwością cięcia powietrzem; wycina elementy z blach stalowych czarnych, nierdzewnych oraz aluminiowych; oferta obejmuje cięcie materiału własnego, a także materiału dostarczonego przez klienta; firma posiada magazyn z najczęściej używanymi gatunkami blach; obróbka CNC; obróbka części metalowych na maszynach numerycznych i konwencjonalnych według specyfikacji/rysunków dostarczonych przez klienta; firma dysponuje czterema maszynami CNC: DMC 1035 v eco, DMU 50 eco, NEF 600, HFP 100-3; gięcie; firma wykonuje gięcie blach przy pomocy pras krawędziowych CNC; gięcia dokonuje się za pomocą maszyn CNC: Amada HFP 100-3, Amada HFE oraz Safan E-Brake B Dodatkowo elementy, które wykonano w siedzibie przy ul. Jarocińskiej, na życzenie klienta mogą zostać poddane procesowi piaskowania i malowania wówczas firma transportuje je we własnym zakresie do siedziby przy ul. Wschodniej w Pleszewie. Efekt piaskowania jest podobny do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest równiejsza i uzyskuje wymaganą do malowania szorstkość, a także nie ma problemów z czyszczeniem trudno dostępnych rogów lub zakrzywień. Piaskowanie jest najskuteczniejszą metodą czyszczenia powierzchni usuwania rdzy czy starych powłok 32

33 malarskich. W siedzibie firmy przy ul. Wschodniej znajduje się również komora śrutownicza przeznaczona do pneumatycznego oczyszczania powierzchni przedmiotów stalowych i konstrukcji spawanych, metodą obróbki strumieniowo-ściernej. Przedmioty oczyszczane są przez pracownika, znajdującego się podczas wykonywania prac wewnątrz komory śrutowniczej. Proszkowo maluje się elementy stalowe, aluminiowe i ocynkowane. Klienci mogą wybierać w szerokiej gamie kolorystycznej. Park maszynowy firmy stopniowo się rozwija. Na początku działalności oddział dysponował jedną prasą krawędziową i wykrawarką. W 2007 roku firma wzbogaciła się o kolejną prasę krawędziową. W 2011 roku zakupiono trzecią prasę krawędziową, drugi laser oraz cztery maszyny numeryczne. Właściciel inwestuje nie tylko w technikę, ale również w zasoby ludzkie kadra powiększyła się o dwóch konstruktorów, którzy ukończyli studia w kierunku związanym z obróbką metali i systematycznie się doszkalają. Klientami oddziału są zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne z powiatu pleszewskiego, a także powiatów ościennych i innych miejsc w Wielkopolsce. Większość zleceń pochodzi z Pleszewa, Jarocina, Ostrowa i Kalisza. Z usług przedsiębiorstwa korzystają firmy produkcyjne, które przygotowane przez oddział elementy wykorzystują do dalszej pracy (na przykład firmy z branży kotlarskiej). Do największych stałych kontrahentów w tej grupie należy Fabryka Famot S.A. w Pleszewie. Instal Chemik jest jednym z najważniejszych dostawców blach i kabin do produkowanych w Fabryce Famot obrabiarek sterowanych numerycznie. Mimo spowolnienia gospodarczego, firma notuje systematycznie rosnący dochód. Tak dobra sytuacja spowodowana jest faktem, że Instal Chemik jest jedyną tego typu firmą działającą na terenie powiatu pleszewskiego i powiatów ościennych. Najbliższy zakład zajmujący się profesjonalną obróbką metali znajduje się w Poznaniu. Kierownictwo ponadto uważa, że oddział swój sukces zawdzięcza wysokiej jakości wykonywanych usług, profesjonalizmowi i dbaniu o klienta. Zaznacza też, że mimo monopolu na tego typu usługi w regionie, ceny nie są zbyt wygórowane i pozwalają na przyciągnięcie wielu klientów, również tych indywidualnych. 33

34 W ubiegłym roku firma zanotowała wzrost produkcji sięgający kilkunastu procent. Został on doceniony przez dziennik Puls Biznesu. Kapituła zaliczyła PPHU Instal Chemik do elitarnego grona najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm oraz przyjęła przedsiębiorstwo do klubu Gazel Biznesu. Zasoby, które są niezbędne w firmie do prowadzenia działalności stanowią obok wykwalifikowanych pracowników specjalistyczne maszyny oraz materiały w postaci blach, śrub, nakrętek itp. Instal Chemik posiada wysokie stany magazynowe najczęściej używanych blach. Materiały w postaci blach, po wybraniu odpowiedniej huty, pozyskiwane są z reguły od stałych kontrahentów, chociaż wciąż poszukiwane są nowe firmy, oferujące konkurencyjne ceny. Są to firmy z całej Polski. Instal Chemik zaopatrywany jest również w towary przedsiębiorstw regionalnych i lokalnych jednym z kontrahentów jest firma Servamet z siedzibą w Nowych Sulmierzycach, oferująca towary m.in. z zakresu spawalnictwa, środków ochrony pracy, elektronarzędzi, gazów technicznych czy chemii technicznej. Firma ma ustabilizowaną pozycję na rynku lokalnym i regionalnym, jest powszechnie znana większości przedsiębiorców związanych z branżą metalową. Wielu klientów trafiło do niej z polecenia. Jedną z form reklamy jest reklama na jednej z taksówek pleszewskiej firmy Taxi Maciej. Wcześniej Instal Chemik korzystał z reklamy na billboardzie znajdującym się w Kaliszu. Dla firmy ważna jest identyfikacja wizualna charakterystyczne białoniebieskie logo znajduje się na samochodach ciężarowych i busach, znajduje się również na elewacji budynku firmy i w jego wnętrzu. 34

35 2.5. PPHU Kotłospaw, Pleszew Rysunek 11. Strona internetowa PPHU Kotłospaw Źródło: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kotłospaw jest spółką cywilną, zlokalizowaną przy ul. Szenica 38 w Pleszewie tam też znajduje się siedziba firmy z zakładem produkcyjnym. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 2001 roku. Właścicielami przedsiębiorstwa są Krzysztof Głowacki oraz Przemysław Wroński. Krzysztof Głowacki dysponował funduszami, które chciał zainwestować, a Przemysław Wroński szeroką wiedzą z zakresu kotlarstwa. Od początku działalności PPHU Kotłospaw zajmuje się produkcją i sprzedażą kotłów. Oferta produktowa jest systematycznie poszerzana o nowe modele kotłów. Firmę zdecydowanie można nazwać firmą rodzinną. Po pierwsze, jej współwłaściciel Przemysław Wroński, jest synem wybitnego kotlarza Henryka Wrońskiego i swoją pracą nawiązuje do tradycji pleszewskiego kotlarstwa, po drugie w działalność firmy angażuje się rodzina Przemysława Wrońskiego żona pomaga w pracach biurowych, syn zatrudniony jest jako kierowca, w pracach biurowych dorywczo pomaga córka. 35

36 Obok produkcji kotłów, przedsiębiorstwo oferuje usługi w postaci montażu (na życzenie klienta). Montażem zajmuje się podwykonawca w postaci zewnętrznej firmy instalacyjnej. PPHU Kotłospaw oferuje ekologiczne kotły grzewcze różnego typu: kotły z podajnikiem szufladowym (cechą charakterystyczną tych kotłów jest nowoczesne rozwiązanie automatycznego podajnika szufladowego z zasobnikiem paliwa, dające możliwość spalania kilku rodzajów paliwa; podajnik i proces palenia sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem; automatyczny sposób podawania paliwa bezpośrednio na ruszt w połączeniu z odpowiednią ilością powietrza wdmuchiwanego do paleniska sprawia, że kocioł odznacza się wysoką efektywnością cieplną; dodatkowym atutem podajnika szufladowego jest jego cicha praca); kotły z podajnikiem ślimakowym (proces spalania kontrolowany jest przez sterownik mikroprocesorowy; kotły KWM-SR i KWM-SGR przeznaczone są do produkcji ciepła w celu ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych oraz do współpracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, także latem; są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi, wielodobowymi, których obsługa sprowadzona jest do minimum); kotły z automatyką całodobowe na miał (są nową generacją kotłów pracujących bezobsługowo w systemie dobowym i służących do wysokoefektywnego spalania miału węglowego; bardzo wysoka sprawność energetyczna tych kotłów, dochodząca do 86%, czyni je najtańszymi w eksploatacji; dodatkowym atutem tych kotłów jest znikoma szkodliwość wobec środowiska naturalnego. Zastosowanie sterownika i dmuchawy, połączone z górnym sposobem spalania i rozprowadzeniem strumienia powietrza za pomocą dysz zbliża proces spalania do układu generatorowego z jednoczesnym spalaniem wytworzonego gazu, czego charakterystycznym objawem jest niebieska barwa płomienia; jednorazowy zasyp paliwa wystarcza na ok. 24 godziny); 36

37 kotły uniwersalne z automatyką (wbudowany w izolację kotła regulator z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem pozwala na sterowanie dmuchawą napowietrzającą kocioł, pompą obiegową w układzie centralnego ogrzewania oraz programowaniem temperatury na zbiorniku ciepłej wody użytkowej; nowoczesna konstrukcja i system dystrybucji powietrza pozwala na spalanie miału metodą od góry ); kotły uniwersalne (kotły przystosowane do spalania gorszych gatunków węgla, miału węglowego, jak i paliw długopłomieniowych; eksploatacja kotła polega na tradycyjnym paleniu bez użycia energii elektrycznej z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza). Firma sprzedaje swoje produkty zarówno podmiotom prywatnym, jak i publicznym (na przykład w postaci samorządów gminnych, które finansują zakup kotłów dla szkół, przedszkoli itp.). Kotły kupują zarówno klienci indywidualni, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Firma posiada również kilka składów fabrycznych, w których kotły kupują klienci indywidualni, instalatorzy do montażu lub sklepy do dalszej odsprzedaży. Najwięcej kotłów sprzedawanych jest w zachodniej i centralnej części Polski. Klienci zagraniczni to przede wszystkim prywatne przedsiębiorstwa, które zajmują się dalszą odsprzedażą kotłów w danym kraju. Dotychczas PPHU Kotłospaw zawarło transakcje z klientami z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Estonii, Litwy i Ukrainy. Głównym źródłem dochodu firmy jest sprzedaż wyprodukowanych kotłów centralnego ogrzewania. W ostatnich latach notowany jest wzrost produkcji. Jednocześnie zwiększają się jej koszty (wyższe ceny energii elektrycznej, paliwa, surowców). W efekcie dochód utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie. O wyborze dostawcy decyduje jakość oferowanych surowców i produktów oraz cena. Do firm krajowych zaliczyć można dostawców wyrobów hutniczych takich jak firma Drozapol-Profil S.A. (Warszawa) i Serswistal (Ełk). Firmy zaopatrujące PPHU Kotłospaw w wyroby hutnicze to w większości stali dostawcy. Firma współpracuje również z przedsiębiorstwem spod Kielc, które na jej zlecenie zajmuje się toczeniem 37

38 takich elementów, jak: tamówki, gwinty i czujniki. W podajniki ślimakowe i inne akcesoria przedsiębiorstwo zaopatruje się w jednej z pleszewskich hurtowni firmie Domer. Śruby, nakrętki, tarczki do szlifowania itp. Kotłospaw kupuje w lokalnych hurtowniach i sklepach metalowych. Przedsiębiorstwo korzysta również z usług firm Instal Chemik z Pleszewa (wycinanie) oraz Traf-Mal z Poznania (malowanie proszkowe). Firma reklamuje swoje produkty m.in. za pośrednictwem Internetu. Strona internetowa jest profesjonalnie przygotowana i pozycjonowana przez zewnętrzną firmę. Menu główne składa się z sześciu buttonów: Home, Kotły, Serwis, Partnerzy, Firma, Kontakt. Znajduje się tu również cennik oraz wizualizacje 3D pozwalające na dokładne obejrzenie produktów. Za pośrednictwem strony internetowej można zgłosić problem on-line oraz dokonać zakupów. Firma posiada swój profil w wyszukiwarce firm i usług Reklamy firmy Kotłospaw można znaleźć w prasie lokalnej oraz w magazynach branżowych (artykuły sponsorowane). Kilka lat temu firma zainwestowała w reklamę na billboardzie świetlnym w Zakopanem. Działanie to jednak nie przyniosło efektu w postaci wzrostu zamówień, a generowało duże koszty. Ostatecznie z niego zrezygnowano. Na reklamę Kotłospaw wydaje miesięcznie 2-4 tys. zł. Sposobem zbierania informacji dotyczących rozpoznania rynku jest ponadto uczestnictwo w imprezach targowych i wystawienniczych. Na tego typu imprezach klient może zobaczyć kotły, poznać ich konstrukcję, porozmawiać z przedstawicielami firmy. Zdarza się, że już w trakcie targów klienci decydują się na zakup danego kotła. Większość jednak kontaktuje się z firmą 1-2 miesiące po imprezie. Stoiska i produkty firmy Kotłospaw podczas targów były wielokrotnie wyróżniane. W przyszłym roku firma planuje szerokie działania marketingowo-wizerunkowe. W porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Pleszew firma planuje zorganizować konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych lub przedszkolaków. Konkurs miałby polegać na namalowaniu lub narysowaniu skojarzenia z ciepłem. Wszystkie prace byłyby opublikowanie w Internecie na stronie UM i stronie firmy. Z 12 najlepszych prac powstałby kalendarz na 2014 rok. 38

39 2.6. Stolarnia-Tartak ZEP Jendrasiak, Pleszew Rysunek 12. Strona internetowa Stolarni-Tartaku ZEP Jendrasiak Źródło: Stolarnia Tartak ZEP Jendrasiak została założona w 1957 roku w Pleszewie przez Edwarda Jędrasiaka. Obecnie firmę prowadzą jego synowie Zbigniew i Paweł, którzy pod koniec lat 80. dołączyli do Edwarda Jendrasiaka jako współwłaściciele firmy, tworząc spółkę. W 2010 roku do współwłaścicieli firmy, w miejsce Edwarda odchodzącego wówczas na emeryturę, dołączył jego wnuk Tomasz Jendrasiak. Na początku przedsiębiorstwo działało jako mały zakład rzemieślniczy świadczący usługi na rynku lokalnym. Firma przez pewien czas zajmowała się produkcją trumien, co po paru latach zostało jednak zaniechane przez właściciela z powodu wysokich kosztów produkcji i zbyt małych dochodów. Poza tym w okolicy działały już wówczas dwie duże firmy zajmujące się tego typu działalnością. Szczególnie dynamiczny rozwój firmy rozpoczął się w 1989 roku. Zakupione tereny podmiejskie stały się podstawą obecnego zakładu, na którym powstawały kolejne hale produkcyjne. W 2006 roku został wdrożony System Kontroli Jakości ISO 9001: Obecnie Stolarnia 39

40 posiada własny tartak, komputerowo sterowane suszarnie drewna, hale produkcji schodów, drzwi i okien oraz nowoczesne maszyny w tym 5-cio osiowe centra firmy HOMAG. Zakład posiada również najnowocześniejszą w Polsce maszynę do obróbki (komputerowe centrum obróbcze). Firma stale dąży do unowocześniania parku maszynowego tak, żeby ułatwić pracę pracownikom oraz zapewnić wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Na terenie zakładu znajdują się również biura projektowe oraz salon wystawowy. Stolarnia-Tartak ZEP Jendrasiak specjalizuje się w produkcji schodów drewnianych. Ponadto firma produkuje ekskluzywne okna, drzwi i meble. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, a także pracy specjalistów, firma może zaoferować swoim klientom wyroby drewniane w połączeniu ze szkłem, stalą i kamieniem, według indywidualnego uznania klienta. Jeśli pojawi się takie zapotrzebowanie ze strony zleceniodawców, firma jest w stanie wykonać także inne produkty drewniane, na przykład parkiety czy ekskluzywne elementy dekoracyjne na wymiar. Firma posiada ugruntowaną pozycję nie tylko na rynku lokalnym, ale również regionalnym i ponadregionalnym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynkach Europy Zachodniej głównymi odbiorcami produktów są Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Irlandia. Do tych krajów trafia ponad 90% produkcji stolarni i tartaku. Kontakty z zagranicznymi firmami polegają przede wszystkim na dostarczeniu im gotowych wyrobów drewnianych, najczęściej schodów, które później zostają przez te firmy rozprowadzane i sprzedawane. W Polsce natomiast głównymi odbiorcami produktów Stolarni-Tartaku ZEP Jendrasiak są klienci prywatni, dla których świadczy się usługi pod zamówienia indywidualne. Struktura przestrzenna rynków zaopatrzenia w surowce i materiały obejmuje wszystkie regiony kraju. Ponadto Stolarnia-Tartak ZEP Jendrasiak związana jest z licznymi zakładami produkcyjnymi oferującymi półprodukty konieczne w przypadku łączenia drewna z takimi materiałami, jak szkło, stal czy kamień. Dostawcami są przeważnie stali kontrahenci, z którymi firma współpracuje od wielu lat. 40

41 Firma posiada własną stronę internetową, w tym w językach angielskim, niemieckim, francuskim i irlandzkim. Internet stał się głównym i najskuteczniejszym nośnikiem informacji o firmie, a działająca od kilku lat strona internetowa przedsiębiorstwa przyciąga najwięcej klientów, zwłaszcza spoza Polski WodAn Instalacje Sanitarne, Luboń Rysunek 13. Strona internetowa przedsiębiorstwa WodAn Instalacje Sanitarne Źródło: Przedsiębiorstwo WodAn Instalacje Sanitarne zostało założone w Luboniu w 1980 roku przez Andrzeja Szypurę. Jej powstanie uwarunkowane było kilkoma czynnikami, tj. posiadanym przez właściciela wykształceniem 14 i uprawnieniami, zainteresowaniem zagadnieniami branży ogólnobudowlanej i instalacyjnej, popytem na ten rodzaj usług, jak i chęcią pracy na własny rachunek. Przedsiębiorstwo oferuje usługi z zakresu budowy dróg, autostrad oraz sieci kanalizacji sanitarnych, wodociągowych. Początkowo większość zleceń dotyczyła budowy dróg. Obecnie profil działalności obejmuje prace ziemne, związane z instalacją 14 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, od 1997 roku tytuł mistrzowski. 41

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

II/POKL/8.1.2/25/2010

II/POKL/8.1.2/25/2010 Tom 8 Klaster drzewny, klaster energii odnawialnych, klaster chemiczny. Możliwości funkcjonowania i rozwoju klastra rekreacyjnoruchowego w województwie opolskim Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA Dobre praktyki w zakresie realizacji idei flexicurity Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Bielsko-Biała 2010 Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Człowiek najlepsza inwestycja Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Maj 2013 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI Innowacje ORGANIZACYJNE s.11 Innowacje MARKETINGOWE s.31 Innowacje PROCESOWE s.49 Innowacje TECHNOLOGICZNE s.73 (właściciel) Spis treści Specyfika

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĄSTKOWY Ocena trafności, skuteczności, efektywności i trwałości działań podejmowanych projektach promocyjno-informacyjnych realizowanych

RAPORT CZĄSTKOWY Ocena trafności, skuteczności, efektywności i trwałości działań podejmowanych projektach promocyjno-informacyjnych realizowanych RAPORT CZĄSTKOWY Ocena trafności, skuteczności, efektywności i trwałości działań podejmowanych w projektach promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo